You are on page 1of 60

I.

OSNOVNE ODREDBE
Clan 1.
Ovim pravilnikom propisuju se posebne mere i normativi zastite na radu koji se primenjuju pri izvodjenju
radjevinski! radova.
"radjevinski radovi koji se izvode na radilistu# u smislu ovo pravilnika# jesu$ izradnja novo objekta#
rekonstruk%ija# doradnja# popravka ili rusenje postoje%e objekta# zatim radovi na odrzavanju objekta sa
pripadaju%im instala%ijama# opremom i uredjajima# kao i pripremni radovi za izvodjenje radova na objektu#
zavrsni radovi na uredjenju prostora oko objekta i radovi na likvida%iji radilista.
&ri obavljanju poslova drui! delatnosti# koji se za potrebe radjevinski! radova izvode u poonima#
radioni%ama# proizvodnim i druim pla%evima# eneretskim objektima i instala%ijama# koji se nalaze na radilistu
ili oraniza%ioino pripadaju radilistu# primenjuju se mere zastite na radu utvrdjene propisima zastite na radu za
te delatnosti# kao i mere propisane ovim pravilnikom# te!ni%kim propisima i juoslovenskim standardima koji
uredjuju materiju zastite na radu u tim delatnostima.
Clan '.
(ere i normativi iz ovo pravilnika primenjuju se na radilistu.
"radiliste# u smislu ovo pravilnika# jeste posebno obelezen radni prostor# po mou%nosti oradjen# u kome se
izvode radjevinski radovi.
Clan ).
"radjevinski radovi izvode se kao radni pro%esi i radne opera%ije# u skladu sa zakonom# druim propisima#
juoslovenskim standardima# te!ni%kom dokumenta%ijom i uovorom.
te!ni%ka dokumenta%ija izradjuje se u skladu sa zakonom# druim propisima i juoslovenskim standardima.
Radni pro%esi kod koji! postoji pove%ana opasnost od povredjivanja ili pojave pro*esionalni! oboljenja radnika#
pro%esi pri kojima se koriste elektri%ni# me!ani%ki i drui uredjaji sa pripadaju%im instala%ijama +ako instala%ija
postoji, i pro%esi koji se izvode uz upotrebu konstruk%ija i objekata kolektivne zastite# pomo%ni! konstruk%ija i
objekata koji se privremeno koriste za rad i kretanje radnika# mou se zapo%eti tek posto izvodja% na radilistu
obezbedi dodatnu dokumenta%iju sa opisom +po potrebi i semom ili te!ni%kim prikazom, radno pro%esa i mera
zastite na radu.
-od radni! pro%esa koji se izvode uz upotrebu konstruk%ija i objekata kolektivne zastite ili pomo%ni! konstruk%ija
i objekata za rad i kretanje radnika# dokumenta%ija iz stava ). ovo %lana sadrzi i projekat sa dokazom
utvrdjenim prora%unima stabilnosti konstruk%ije +nose%i! delova i konstruk%ije u %elini,# odnosno objekta +svake
konstruk%ije posebno i objekta u %elini,# za svaku pojedinu *azu radno pro%esa.
-od radni! pro%esa iz stava .. ovo %lana# pored projekta za izvodjenje sa dokazom stabilnosti# dokumenta%ija
sadrzi i deo o merama zastite na radu pri postavljanju +montaza,# koris%enju# odrzavanju i uklanjanju
+demontaza, konstruk%ije ili objekta.
-ad se u radnom pro%esu koriste uredjaji# dokumenta%ija iz stava ). ovo %lana# osim dela o merama zastite na
radu pri izvodjenju radno pro%esa# sadrzi ideo o merama zastite pri uklju%ivanju# upotrebi i rukovanju#
odrzavanju i prestanku upotrebe uredjaja i# ako postoje# pripadaju%i! instala%ija.
Dokumenta%ija iz st. ). do /. ovo %lana# potpisana od stru%no li%a koje je izradilo dokumenta%iju# moze da
bude odbojena ili da bude u sastavu posebno dela propisano elaborata o uredjenju radilista.
adni%i koji u%estvuju u radnim pro%esima iz st. ). do /. ovo %lana# upoznaju se pre po%etka radno pro%esa sa
merama zastite na radu.
Clan ..
0ko naru%ila% i izvodja% nisu medjusobno uredili na%in obezbedjenja mera zastite na radu pri postavljanju#
koris%enju# odrzavanju i uklanjanju radni! i pomo%ni! prostorija# proizvodni! i drui! pla%eva i objekata# prilaza i
prolaza za radnike# saobraCajni%a za vozila# opreme# orudja za rad i uredjaja# sredstva i opreme li%ne zastite#
konstruk%ija i objekata kolektivne zastite# pomo%ni! konstruk%ija# kao i obezbedjenje nadzora nad sprovodjenjem
mera zastite na radu u pro%esu proizvodnje i pri radu radnika# smatra se da zastita na radu pri izvodjenju
radjevinski! radova nije utvrdjena u smislu odredaba ovo pravilnika.
II. (ERE I NOR(01IVI 20S1I1E N0 R0D3
1. 3redjenje radilista
Clan 4.
"radiliste se uredjuje tako da se na njemu moze bezbedno obavljati rad i kretanje radnika# orudja i uredjaja za
rad i transportni! sredstava.
"radiliste se obezbedjuje od pristupa besposleni! li%a i od prilaza vozila koja ne vrse prevoz za potrebe
radilista.
2a radnike i drua li%a# dok rade ili se kre%u po radilistu# koris%enje propisano zastitno slema# obavezno je.
"radjevinski radovi obavljaju se tako da se nji!ovim izvodjenjem ne zaadjuje okolina# a u slu%aju buke#
vibra%ija# izvodjenja radova pod no%nim osvetljenjem# raskopavanja# kaljanja# pojava prasine# podzemne i
povrsinske vode i ostali! prate%i! pojava koje mou uroziti okolne objekte i stanovnistvo# preduzimaju se mere
za nji!ovo otklanjanje ili dovodjenje u dozvoljene rani%e.
Clan /.
&esa%ki prolazi i staze za kretanje radnika u kruu radilista uredjuju se i odrzavaju na sledeCi na%in$
1,podloa je ravna# tvrda# u popre%nom padu radi odvodnjavanja# pro!odna i po mou%nosti sa !orizontalnom
niveletom# posuta sljunkom# kamenom ili %ilarskom sitnezi# Sljakom ili nekim sli%nim materijalom5
', posle jaki! kisa i drui! nepooda# kao i posle otapanja snea preledaju se sa okolinom i dovode u ispavno
stanje5
), blato i masne mrlje odma! se uklanjaju# a na po%etku staze postavljaju se otira%i za blato5
., u zimsko vreme posipaju se da ne budu klizave5
4, za vreme no%no rada osvetljavaju se5
/, na podlozi i stranama ne sme da se nalazi odba%eni materijal# radja sa ekserima# komadi sa ostrim ivi%ama i
drui radjevinski otpad5
6, u neposrednoj blizini prolaza i staza ne smeju da se skladiste slozajevi radje# delovi oplate# oprema# otovi
radjevinski elementi i drui predmeti# ako nisu obezbedjeni od pomeranja# preturanja i rusenja# naro%ito pod
udarom vetra5
7, ne smeju se postavljati u nivou aktivne javne saobra%ajni%e# ukoliko nisu obelezene zna%ima i obezbedjene u
skladu sa saobra%ajnim propisima5
8, iznad mesta kretanja i rada radnika zabranjen je prenos tereta# rad i kretanje drui! radnika# ako nisu
preduzete mere za zastitu od padaju%i! predmeta5
19, uredjaji za prenos radjevinski! materijala i opreme ne smeju da se postavljaju iznad ulaza u objekat# niti
iznad prilaza za radnike# a ukoliko se ovo ne moze izbe%i postavljaju se zastitne konstruk%ije od padaju%i!
predmeta# s!odno odredbama %lana 7.. ovo pravilnika5
11, ne postavljaju se po dnu privremeno ili mestimi%no isuseni! vodotoka ili staja%e vode# niti tako da prese%aju
vododerine ili korita padinski! brzaka5
1', mou se use%ati u padine brda ili kosinu nasipa ili useka# samo ako su obezbedjeni od odrona sa donje i
obruSavanja sa ornje strane# i ako je postavljena zastitna orada na ivi%i kosine5
1), kada se postavljaju u blizini ivi%a kosina# jama i otvora# ivi%e se obezbedjuju %vrstom zastitnom oradom za
sppre%avanje pada preko ivi%e# a kad su postavljene duz nozi%a nasipa# podnozja kosina ili padina brda
postavlja se zastita od obrusavanja5
1., kada se postavljaju po terenu najmanja sirina iznosi 1#9 m za sporedne# a 1# 4m za lavne i prolaze i prilaze
pri posebnim uslvima +u skladistu radje# tesarskom plavu i sl.,5
14, %ista visina prolaza# koja se ozna%ava sa svake strane vidljivom oznakom# ne sme biti manja od '#9 m#
izuzetno# kad se iznad prolaza ne moze izbe%i pojedina%na smetnja %ija sirina ne prelazi '#9 m# visina prolaza
moze biti i manja# ali ne manja od 1#/ m5
1/, najve%i dozvoljeni naib pesa%ki! prolaza i staza na radilistu je 46: ili uao podloe staza prema
!orizontali )9:# a ve%i naibi savladjuju se stepeni%ama5
16, visina od podloe prolaza ili staze do elektri%no kabla# koji mora da bude izolovan# ne sme da bude manja
od )#4 m.
Clan 6.
Neravnine ili rupe koje se nadju na trasi pesa%ko prolaza ili staze duboke do 1#9 m zatrpavaju se.
Rovovi# kanali# jame i drui otvori u zemljistu dubine preko 1#9 m od nivelete staze# premos%avaju se posebnim
konstruk%ijama ; prelazom.
&relaz mora biti stabilan# oslonjen na %vrste oslon%e i osiuran od pomeranja# a oslon%i od sleanja.
&relazi raspona 1#4 m i ve%i!# moraju da imaju prora%un stabilnosti za konstruk%iju# oslon%e koji ne%e da se
de*ormisu ili slezu# zatim %rteze poduzno i popre%no preseka i detalja veza medjusobni! elemenata
konstruk%ije i veza konstruk%ije za oslon%e.
Na svakom kraju prelaza mora biti istaknuta tabla sa natpisom o najve%em dozvoljenom optere%enju.
Najmanja sirina prelaza iznosi 79 %m# a niveleta u naibu do '9:# za ve%e naibe postavljaju se stepenista.
&relaz se patose tako da elementi poda u potpunosti ispunjavaju povrsinu prelaza.
-ada prelaz nije !orizontalan# po ornjoj povrsini patosa popre%no se navikavaju das%i%e radi spre%avavanja
klizanja.
-ad je prelaz u naibu# ili kad je rov ili otvor dublji od 1#9 m# postavlja se zastitna orada duz ivi%a sa obe strane#
a kod !orizontalni! prelaza# rovova i otvora dubine do 1#9 m zastitna orada postavlja se samo sa jedne strane.
Clan 7.
"radilisni putevi po %vrsto%i i ostalim putnim elementima moraju biti prilaodjeni voznim i ostalim
karakteristikama sredstava koja se po njima kre%u.
Sirina kolovoza radilisno puta u pravoj ne sme da bude manja od '# 64 m# a najmanja slobodna visina .#4 m
mereno od najvise ta%ke kolovoza.
Brzina kretalja vozila u kruu radilista ne sme da prelazi '9 km<%as.
Naib puteva u kruu radilista ne sme da bude ve%i od .9:# odnosno niveleta puta sa !orizontalom ne sme da
zaklapa uao ve%i od '1
9
i 49 min# s tim sto se ve%i naib moze predvideti samo uz pisano uputstvo kojim se
utvrdjuju uslovi pod kojima odredjene vrste vozila i orudja mou koristiti put sa pove%anim naibom.
Visina od najvise ta%ke kolovoza do elektri%no kabla# koji mora da bude izolovan# ne sme da bude manja od /#9
m.
3redjenje i odrzavanje saobra%ajni%a u kruu radilista izvodi se u skladu sa propisima o saobra%aju.
Clan 8.
Objekti u kojima se nalaze radne i pomo%ne prostorije +kan%elarije# laboratorije# radioni%e# prostorije za odmor i
presvla%enje radnika# sanitarni %vorovi i sl.,# zatim pomo%ni objekti# uredjaji i konstruk%ije# proizvodni pla%evi#
parkiralista# rezervoari sa te%nim orivom# maa%ini za bo%e sa te!ni%kim asovima pod pritiskom i drui
privremeni radilisni objekti# smestaju se u bezbedne prostore radilista# a ako to nije mou%e moraju se
sprovesti posebne mere zastite na radu i pri kretanju radnika.
Clan 19.
Na radilistu pre po%etka radova obezbedjuju se klozeti# umivaoni%e# instala%ije za pija%u vodu# za otpadne
vode# prostorije za sklanjanje radnika u vreme nepooda# prostorija za susenje mokre ode%e# za uzimanje
obroka !rane i drue prostorije# uredjaji i instala%ije neop!odne za obavljanje !iijensko ; sanitarni! potreba
radnika.
Clan 11.
&rva pomo% i transport povredjeno ili obolelo radnika oranizuje se na radilistu u skladu sa propisima o prvoj
pomo%i.
-ad je objekat koji se izradjuje udaljen od raditeljsko naslja +izradnja puteva# zelezni%ki! prua#
!idro%entrala i sl., obezbedjuje se prva pomo% i transport za slu%aj povrede ili oboljenja radnika# istovremeno na
objektu u naselju.
'. 2emljani radovi
Clan 1'.
&re po%etka i za vreme radova u zemzanim materijalima i na mestima na kojima postoji mou%nost pojave
stetni!# zapaljivi! ili eksplozivni! materija# kao i u starim jamama# bunarima i druim zapustenim i neispitam
mestima# proverava se prisustvo ovi! materija.
3laz se moze dozvoliti radni%ima tek kad se utvrdi da stetne# zapljnjive# zapaljive ili eksplozivne materije nisu
prisutne ili je nji!ovo postojanje svedeno na bezopasne koli%ine.
-ad se u rovu ili jami koristi u radnom pro%esu motor sa unutrasnjim saprevanjem# preduzimaju se mere da ne
dodje do stetne kon%entra%ije saoreli! asova povremenim ili stalnim izduvavanjem asova i uduvavanjem
sveze vazdu!a.
Clan 1).
0ko se zemljani radovi izvode na mestu na kome postoje elktroinstala%ije# instala%ije &11# vodovoda i
kanaliza%ije ili drue instala%ije# oprema ili objekti koje koristi druo preduze%e# zemljani radovi se vrse po
uputstvu dobijenom pre po%etka radova od oraniza%ije koja odrzava te instala%ije# opremu ili objekte.
0ko se u toku zemljani! radova naidje na nepoznatu instala%iju# radovi na tom delu obustavljaju# obezbedjuje se
spre%avanje pristupa orudjima za rad i transport# radni%ima i druim li%ima# dok oraniza%ija koja odrzava tu
instala%iju ne postavi stru%no radnika pod %ijim %e se uputstvima i stalnim nadzorom nastaviti zemljani radovi.
Clan 1..
&rimena eksploziva pri zemljanim radovima dozvoljena je samo ako je pret!odno obezbedjena od izvodja%a i
overena od strane investitora ili nadzorne sluzbe te!ni%ka dokumenta%ija sa merama zastite na radu# izradjena u
skladu sa propisima o manipula%iji i upotrebi eksplozivni! materija.
Clan 14.
-ad se zemljani radovi izvode na starim ratnim popristima ili skladistima# pre po%etka
radova proverava se postojanje neeksplodirani! projektila i drui! opasni! predmeta i materija.
Clan 1/.
0ko se zemljani radovi obavljaju u blizini objekata sa koa padom ili rusenjem materijala i drui! predmeta mou
da budu urozeni radni%i# ili u blizini saobra%ajni%e sa koje pesa%i ili saobra%ajna sredstva u pokretu mou da
uroze radnike# pre po%etka radova i u toku radova sprovode se mere za bezbedan rad radnika.
Clan 16.
2emljani radovi izvode se uz primenu posebni! mera zastite# ako za pojedine zemljane radove ovim pravilnikom
nije drua%ije odredjeno.
&osebne mere zastite na radu pri izvodjenju zemljani! radova# u smislu ovo pravilnika# jesu mere protiv
obrusavanja# odrona pri iskopima# nasipanju ili izradi kosina# mere za spre%avanje klizanja okolni! zemljani!
slojeva# mere protiv nepovoljno dejstva podzemni! i povrsinski! voda i drue mere za obezbedjenje mesta
rada i kretanja radnika.
&osebne mere zastite na radu pri zemljanim radovima izvode se pod stalnim nadzorom i uputstvima stru%no
radnika.
2a zemljane radove koji se izvode uz primenu posebni! mera zastite na radu izvodja% obezbedjuje te!ni%ku
dokumenta%iju iz %lana ). ovo pravilnika.
Ne primenjuju%i posebne mere zastite na radu mou se izvoditi zemljani radovi na iskopu dubine do 1# 9 m ili
nasipanju u visini do 1#9 m od povrsine terena ako$
1. zemljani materijal ostaje u ravnotezi pri naibu pod kojim se radovi izvode i pri promeni prirodne vlae#
dejstvu povrsinski! voda i potresima od saobra%aja ili raD=evinski! masina u radu5
'. radovi ne izazivaju pokretanje okolni! slojeva zemljane mase5
). radovi ne urozavaju obliznje objekte# saobra%ajni%e i ostali okolni prostor5
.. u zoni raodva nema podzemni! ili nadzemni! instala%ija.
Clan 17.
&osebne mere zastite od obrusavanja preduzimaju se pri iskopima dubljim od 1#9 m ili nasipima visima od 1#9 m
ukoliko se iskop ili nasip izvode pod ulom jednakim ili ve%im od ula klizne ravni materijala u zavisnosti od
visine iskopa ili nasipa.
Obrusavanje strana iskopa spre%ava se kosim iskopom pod ulom manjim od ula klizne ravni materijala#
stepenastima iskopom# ako materijal na manjim visinama moze verikalno da stoji# a naj%es%e podradom.
&odrada se sastoji od oplate i unutrasnji! elemenata.
Opalta se postavlja tako da pri!vata zemljane pritiske sa strana iskopa i prenosi i! na unutrasnje elemente
podrade koji ove sile medjusobno raspodeljuju i uravnotezavaju.
Oplata ne sme da bude tako proredjena da se zemljani materijal moze da obusi u rov. -od rastresiti! materijala
elementi oplate se medjusobno priljubljuju# a sa spoljne strane oplate supljine u zemljanom materijalu se
zatrpavaju# da ne dodje do de*orma%ije oplate usled pritiska sa drue strane.
>orizontalni unutrasnji elementi podrade ne smeju da menjaju polozaj pod optere%enjem# pa se medjusobno
%vrsto povezuju# a izmedju !orizontalni! poduzni! nosa%a oplate# po potrebi# postavljaju se vertikalni stubovi.
&odradjivanje se vrsi postepeno istovremeno sa iskopm# od ornje ivi%e ka dnu pobijanjem oplate i
postavljanjem unutrasnji! elemenata podrade# uz izba%ivanje iskopano materijala. Vadjenje se vrsi obrnutim
redosledom# istovremeno sa zatrpavanjem.
(aterijal upotrebljen za podradu mora da odovara te!ni%kim propisima i juoslovenskim standatdima za
materijale nose%i! konstruk%ija.
Sirina iskopa odredjuje se tako da u popre%nom preseku najmanja sirina %isto otvora izmedju elemenata
podrade iznosi /9 %m.
(esta ili polja za vertikalno spustanje i podizanje materijala i opreme kroz podradu# posebno se podradjuju i
podesavaju za nesmetan prolazak tereta# a dimenzije i medjusobna rastojanja im se odredjuju u zavisnosti od
potreba te!nolosko pro%esa.
Clan 18.
-oris%enje elemenata podrade za namene koje nisu predvidjene te!ni%kom dokumenta%ijom# zabranjeno je.
Izvodjenje strana iskopa u kontra naibu +uao izmedju strana iskopa i !orizontalne ravni manji je od 89
9
mereno sa unutrasnje strane,# zabranjeno je.
&otkopavanje +iznad iskopa postoji zatvoren svod od zemljano materijala,# bez preduzimanja posebni! mera
zastite# zabranjeno je.
-ad se iskop vrsi u zemljanim materijalima koji su podlozni obrusavanju# ne sme se napredovati sa iskopom# dok
se pret!odno iskopani deo puta u potpunosti ne obezbedi od obrusavanja.
Iskopani materijal odba%uje se na dovoljno rastojanje od ivi%e iskopa# tako da se izbene mou%nost njeovo
obrusavanja u rov#ali i da ne predstavlja dodatno optere%enje na strani%e iskopa.
Oplata nadvisuje najmanje '9 %m ivi%u iskopa# da bi se spre%io pad materijala# alata i drui! predmeta u iskop.
2a izba%ivanje zemnje iz iskopa sa dubine preko '#9 m upotrebljavaju se medjupodovi# koji se ne smeju oslanjati
na elemente podrade# neo imaju posebnu nose%u konstruk%iju# koja se ne sme opteretiti tezinom# odnosno
koli%inom materijala ve%om od dozvoljene sa kojom su upoznati radni%i pre po%etka posla5 medjupodovi imaju
ivi%nu zastitu visoku najmanje '9 %m.
Clan '9.
&ri masinskom izvodjenju zemljani! radova preduzimaju se mere za bezbednost radnika koji opsluzuju uredjaj i
drui! radnika koji se kre%u ili rade u blizini uredjaja.
&reduzimaju se mere da se u opasnoj zoni oko uredjaja u pokretu ne nalazi besposleno li%e# sredstvo
saobra%aja# instala%ija# predmet ili objekat koji bi radom uredjaja moli da budu urozeni ili %ije bi prisustvo#
odnosno postojanje molo da izazove nesiuran rad uredjaja.
3redjaj moze da se upotrebi samo kad su obezbedjeni uslovi za njeov pravilan rad i manevrisanje# kao sto su
odovaraju%i prilaz# potreban slobodan prostor# mou%nost za pravilno postavljanje u radni plozaj# prelednost i
drui uslovi iz uputstva proizvodja%a za upotrebu uredjaja.
Ivi%e iskopa# nasipa ili kosina optere%uju se uredjajima samo ako su preduzete mere za spre%avanje
obrusavanja usled delovanja nji!ove tezine i vibra%ija.
2abranjen je rad uredjaja na mekanim# klizavim# strmim i druim podloama na kojima moze
da dodje do propadanja oslona%a uredjaja# poreme%aja stabilne ravnoteze i neo%ekivani! pomeranja.
2abranjen je rad uredjaja u uslovima lose vidljivosti# nepovoljni! atmos*erski! i drui! prilika pri kojima moze da
dodje do ubljenja kontrole rukovao%a nad radom ili manevrisanjem uredjaja.
-ad se rov ili uzana jama kopaju masinski# istovremeno sa iskopom masinski se postvalja i pobija u tlo metalna
zastitna konstruk%ija +?-rinsova oplata? i sl.,# a radni%i ulaze tek kad je iskopani deo obezbedjen od
obrusavanja.
Clan '1.
3 toku izvodjenja zemljani! radova vrse se stalna osmatranja ponasanja strana iskopa# nasipa ili kosina# kao i
ponasanja podrade# odnosno konstruk%ije za spre%avanje obrusavanja# radi blaovremeno preduzimanja
mera za bezbedan rad i kretanje radnika.
-ad se zemljani radovi izvode u nozi%i kosina# na kosinama# u use%ima i zase%ima vrse se osmatranja
ponasanja usmaljeni! komada stene ili delova zemljine mase# pa ako se utvrdi da postoji mou%nost nji!ovo
pokretanja# uklanjaju se sa kosine ili se preduzimaju mere za spre%avanje odrona# pre po%etka rada radnika .
Osmatranje podru%ja rada i kretanja radnika iz st. 1. i '. ovo %lana# obavezno se vrsi posle prekida radova#
posle vremenski! nepooda i posle otopljavanja nakon mrazeva# a pre dolaska radnika na mesto rada. Radni%i
ne zauzimaju mesta rada# dok se ne omou%e bezbedni uslovi za nji!ov rad i kretanje.
Clan ''.
&ri izradi useka# zaseka i kosina# te!ni%kom dokumenta%ijom utvrdjuje se stabilnost kosine za naib pod kojim
%e radovi da se izvode ili u slu%aju kad kosina nije stabilna sprovode se posebne mere zastite na radu za
bezbedno obavljanje radova.
Clan ').
-od iskopa rovova ili jama mora da bude radni%ima obezbedjena mou%nost siurno silaska i izlaska iz rova ili
jame.
Do dubine iskopa )#9 m ispod nivoa terena# prilaz mou biti meredevine osiurane od pomeranja i preturanja#
izdi!nute iznad ivi%e terena najmanje 64 %m# u donjem kraju osiurane od klizanja po podlozi. (edjusobno
rastojanje meredevina ne sme da bude ve%e od )9# 9 m.
&reko dubine od )#9 m za silazak i izlazak iz izkopa obezbedjuje se propisano stepeniste ili propisane penjali%e
sa ledjobranom. (edjusobno !orizontalno rastojanje stalni! mesta za silazak ili izlazak radnika iz iskopa na
dubinama preko )#9 ne sme biti ve%e od '9#9 m.
&ri silazenju ili izlazenju radnika# ne smeju da budu urozeni od pada predmeta ostali radni%i koji rade u blizini.
(erdevine ili stepeni%e redovno se %iste od blata# a za vreme mraza posipaju materijalima za spre%avanje
zaledjivanja.
Iz iskopa duboki! preko 1#9 m obezbedjuju se na%in evakua%ije i pomaalo za slu%aj nastanka nepokretnosti
radnika.
Clan '..
-od radova na ru%nom iskopu otvoreni! duboki! bunara i sa!tova +u daljem tekstu$bunar, u zemljistu podloznom
obrusavanju# preduzimaju se# pored mera koje nalazu drui propisi i slede%e mere zastite na radu$
1. iskop se izvodi uz istovremenu izradu zastitne obloe od obrusavanja# koja se postavlja po mota%u i
moze biti od preivremene podrade# od obzida bunara# od %li%ni! prstenova koji se utiskuju vertikalnom
silom ili armirano ; betonske %evi koja tezinom savladjuje trenje i kombinovano5
'. kad se iskop izvodi u zemljistu sa podzemnom vodom# mora se svaka *aza iskopa obezbediti od dejstva
spoljno vodeno stuba na dno iskopa +uzon, i na zastitnu oblou po omota%u5
). %rpljenje provirne vode iz unutrasnjosti bunara ne sme se vrsiti uz uzvla%enje %vrsti! %esti%a materijala
sa spoljne strane zidova bunara# da ne bi doslo do proloma okolno tla5
.. u ornjim slojevima zone !umusa i rastresito tla stvalja se u unutrasnjost bunara posebna zastita od
obrusavanja u vidu %vrsto zastitno prstena# osiurano od pada u bunar# a duz ivi%e bunara postavlja
se puna orada visine najmanje 89 %m mereno od nivoa terena# za zastitu od upada zemljane sitnezi i
drui! predmeta5
4. kad se kopa bunar dubine '#9 m# postavlja se na terenu %vrsta zastitna spoljna orada visine najmanje
1#9 m# na rastojanju od ivi%e iskopa prema potrebama radno pro%esa# ali ne manjem od 1#9 m5
/. kad je bunar dubine preko '#9 m# na rastojanju najmanje 1#9 m od ivi%e otvora postavlja se puna zastitna
orada visoka najmanje '#95
6. na mou%im prilazima radilistu bunara# postavljaju se table sa zabranom prilaza besposlenim li%ima5
7. otvor na terenu# ukoliko nije oradjen %vrstom zastitnom oradom# prilikom prekida rada mora biti
ozna%en i pokriven# a no%u i osvetljen5 poklopa% otvora izradjuje se i postavlja tako da spre%i upad
pesaka5
8. %ista sirina prolaza za radnike ne sme biti manja od /9 %m5
19.u toku iskopa uzimaju se radilisni uzor%i zemljano materijala iz svako sloja i vrsi se osmatranje
ponasanja zemljano materijala5 u slu%aju promene karakteristika ili promene ponasanja u odnosu na
karakteristike tla predvidjene lavnim projektom ili dokumenta%ijom radilista# ne sme se nastaviti sa
radom# dok se ne obave provere nastali! promena i preduzmu mere za bezbedno nastavljanje radova5
11. radni%i koji rade u bunarima dubljim od )#9 m# moraju imati zastitni pojas sa konop%em za izvla%enje5
1'.izvla%enje iskopano materijala iznad lava radnika zabranjeno je# osim ukoliko nije postavnjena
nadstresni%a najmanje visine '#9 m od ravni na kojoj stoje radni%i# uradjena tako da moze da zastiti
radnike od pada zemljano materijala ili naprave za izvla%enje5
1).silazak i izlazak radnika iz bunara# obavlja se propisanim merdevinama do dubine )#9m5 preko dubine
)#9m# zavisno od raspolozivo prostora# obavlja se propisanim stepenistem# penjali%ama sa propisanim
ledjobranom ili penjali%a za zastitnim uzetom u%vrs%enim na oba kraja5 zastitno uze pri%vrs%uje se po
visini drza%ima %vrsto uradjenim u deo zavrseno zida na svaka )#9 m5 na dubinama preko )#9 m
obavezna je primena zastitno pojasa %ijim se vezivanjem za zastitno uze spre%ava pad radnika u okolni
prostor5
1..vitlo za izvla%enje i spustanje materijala# alata i opreme mora u poledu mera zastite na radu da
odovara propisima o dizali%ama.
Clan '4.
2a silazak i izlazak radnika iz bunara# sa!ta ili jame zabranjeno je koris%enje za!vatni! naprava za izvla%enje
materijala.
2abranjeno je obavljanje radova u unutrasnjosti bunara ili u blizini dok se radni%i nalaze ispod mesta na kome se
obavljaju radovi.
Clan '/.
-ad se iskop bunara# sa!ta ili jame vrsi miniranjem# pored mera zastite na radu predvidjeni! propisima o
miniranju# primenjuju se slede%e mere$
1. paljenje mina sme se vrsiti samo pomo pomo%u elektri%no uredjaja sa povrsine terena5
'. pre ulaska radnika u bunar# sa!t ili jamu# a posle izvrseno miniranja# vrsi se provera prisutnosti stetni!
zapaljivi! ili eksplozivni! asova# pa ako se utvrdi nji!ova prisutnost# radni%i ne smeju prilaziti otvoru dok
se ne preduzmu mere za bezbedan rad5
). posle miniranja# a pre nastavljanja radova treba proveriti stanje bo%ni! strana i dna# kao i stanje
primenjeni! zastitni! mera# kakao bi se omou%io bezbedan nastavak radova.
Clan '6.
-ad se bunar# sa!t ili jama kopa pod zastitom privremene podrade# izradjuje se te!ni%ka dokumenta%ija u
skladu sa odredbama %lana ). ovo pravilnika# uz dodatni prikaz ozidjivanja odozdo na vise# istovremeno sa
postepenim uklanjanjem podrade# ali tako da ne bude urozena stabilnost i *unk%ija preostlo dela.
Iskop i izrada bunara# sa!ta ili jame# kao i radovi na oprav%i ili %is%enju# izvode se pod stalnim nadzorom i uz
uputstva stru%no radnika.
Clan '7.
-ad se zemljani radovi obavljaju u naseljenim mestima# pored mera utvrdjeni! saobra%ajnim i druim propisima#
preduzimaju se i slede%e mere$
1. kru radilista se obezbedjuje pre po%etka i odrzava u toku radova od opasno upada sredstava javno
saobra%aja# postavljanjem sinaliza%ije# *izi%ki! prepreka# promenom rezima saobra%aja# odba%ivanjem
saobra%aja na bezbednu udaljenost# skretanjem na drue prav%e# ili potpunim ukidanjem za vreme
trajanja radova5 za ove mere potrebna je pret!odna salasnost nadlezni! orana bezbednosti
saobra%aja i orana za odrzavanje javni! saobra%ajni%a5
'. kru radilista oradjuje se pre po%etka radova i u toku odine montaznom punom oradom visine
najmanje '#9 m# koja je obezbedjena od pomeranja i preturanja5 kod radilista koja se ne mou u
potpunosti oraditi# postavlja se# radi spre%avanja prisutnosti besposleni! li%a# orada na mestima
mou%i! prilaza# a postoje%i prilazi se zapre%avaju ili oradjuju# uz postavljanje znakova obavestenja i
upozorenja5
). kad radiliste menja polozaj# odnosno pomera se# kao sto je slu%aj kod iskopa radova za postvljanje
vodovodni! ili kanaliza%ioni! %evi# *aze radno pro%esa zbijaju se u kra%e deoni%e# radovi se obavljaju
paralelno# da bi se zauzeo i oradio sto manji prostor5
.. kad se zemljani radovi izvode u ustom radskom tkivu nije dozvoljeno omilanje materijala preko
koli%ine potrebne za jednodnevnu uradnju# a iskopani materijal mora se odvoziti istovremeno sa
iskopom5
4. nedovrseni zemljani radovi moraju biti obezbedjeni od upada saobra%ajni! sredstava ili prilaza
besposleni! li%a5
/. na otvorima u oradi namenjenim za prolaz radnika# radilisni! vozila i uredjaja postavljaju se zna%i
zabrane ulaza za besposlena li%a i vozila# a kod radilista sa duzim trajanjem postavlja se kapija# a za
vozila ; rampa sa sluzbom obezbedjenja5
6. ulaz u kru radilista postavlja se tako da radni%i mou bezbedno pri%i ulazu# a izlaz iz krua tako da
radni%i ne izlaze neposredno na kolovoz koji je u javnom saobra%aju5
7. na mestima na kojima radovi prese%aju postoje%e pesa%ke prilaze stambenim i druim objektima
postavljaju se prelazi sa %vrstom konstruk%ijom# zastitnom oradom sa obe strane i ivi%nom zastitom za
spre%avanje pada predmeta5 kad prelaz osim radnika koriste i radjani# zastitna orada postavlja se sa
obe strane# a prelaz mora da bude !orizontalan i uradjan i uradjen u skladu sa odredbama %lana 6.
ovo pravilnika5
8. na mestima na kojima radovi prese%aju postoje%e ulaze za vozila i objekte# araze ili popre%ne
saobra%ajni%e# postavljaju se prelazne konstruk%ije sa na oba kraja ozna%enim najve%im dozvoljenim
optere%enjem# a po potrebi i abaritom# koje se koriste# odrzavaju i uklanjaju na osnovu projekta
uradjeno u skladu sa odredbom %lana 6. stav .. ovo pravilnika5
19.kad se kopa u neposrednoj blizini postoje%i! objekata# saobra%ajni%a# &11 i elektri%ni! stubova# izvodja%
radova mora da preduzme mere za spre%avanje nji!ovi! oste%enja# de*orma%ija# sleanja ili pada i
ostali! pojava koje mou uroziti bezbednost radnika na padu5
11. po zavrsetku radova# zabranjeno je ostavljati rupe i neravnine ili delimi%no zatrpane jame# rovove#
sa!tove i nji!ove delove# neobezbedjene od upada radnika ili vozila.

). Radna plat*orma i lestve +pomo%ni oslon%i,
Clan '8.
Radovi na delovima objekta ili konstruk%ije izdinutim od podloe# koji se mou obaviti sa oslon%a %ija visina ne
prelazi )#9 m izvrsavaju se pomo%u radni! plat*ormi ili lestvi od drveta ili metala +u daljem tekstu$ pomo%ni
oslon%i,.
&ri upotrebi pomo%ni! oslona%a primenjuju se slede%e mere zastite na radu$
1, pomo%ni oslon%i izradjuju se# postavljaju i odrzavaju tako da mou preneti optere%enje za koja su namenjeni#
pri %emu de*orma%ije nose%i! elemenata ne smeju pre%i dozvoljene rani%e5
', izradjuju se da budu samostalno stabilni ili se pri%vrs%uju za %vrste i siurne oslon%e na nepomerljivim
delovima objekta ili konstruk%ije5
), oslanjaju se na ravnu podlou koja se pod njima ne%e pomerati# sleati# savijati ili vitoperiti5
., donji kraj obezbedjuje se od klizanja ili pomeranja po podlozi5
4, prilikom pomeranja ili premestanja pomo%ni! oslona%a radni%i ne smeju biti na njima5
/, ne smeju se koristiti za drue namene od oni! za koje su izradjeni ili postavljeni5
6, kad se pomo%ni oslona% postavi ili premesti u nov radni polozaj# moze se koristiti tek posto stru%ni radnik koji
vrsi neposredan nadzor nad radom radnika# oranizuje i rukovodi pro%esom rada ili privatni poslodava% +u
daljem tekstu$ odovorni radnik,# izvrsi preled
i odobri koris%enje5
7, u toku upotrebe odovorni radnik povremeno preleda stanje pomo%ni! oslona%a i zabranjuje koris%enje
neispravni!# dok se ne dovedu u ispravno stanje5
8, pri obavljanju radova u blizini ivi%a sa koji! postoji mou%nost pada u dubinu okolno prostora najblize
dozvoljeno rastojanje pomo%no oslon%a do ivi%e jednako je njeovoj dvostrukoj visini# pri %emu se duz ivi%e
postavlja propisana zastitna orada5
19, kad se koriste pomo%ni oslon%i u blizini ivi%a na rastojanju kra%em od dozvoljeno# radnik se vezuje
zastitnim pojasom# po potrebi uz pomo% dopunsko uzeta# za siuran oslona%.
Clan )9.
Radne plat*orme se oslanjaju na podlou preko elemenata za oslanjanje +naj%es%e drveni!noara,koji moraju da
budu stabilni i sposobni da prenesu sile od optere%enja sa radno poda na podlou.
Radni pod radne plat*orme po kome se kre%u i stoje radni%i za vreme rada je !orizontalan i tako postavljen na
elemente za oslanjanje da se po njima ne moze pomerati za vreme rada.
Radni pod ne sme da ima preko oslon%a prepustene slobodne krajeve# a kad je uzdinut od podloe vise od 1#9
m# po slobodnim ivi%ama radno poda postavlja se propisana zastitna orada.
Radni pod izradjuje se u skladu sa odredbama ovo pravilnika.
&rilaz radnom podu postavlja se uz plat*ormu ili se oslanja na nju i izradjuje se u skladu sa odredbama ovo
pravilnika.
Na%in upotrebe i najve%e dozvoljeno optere%enje radne plat*orme utvrdjuje odovorni radnik i upoznaje radnike
koji %e raditi na radnoj plat*ormi.
Clan )1.
&ri upotrebi drveni! ili metalni! lestvi za prilaz radnoj plat*ormi
ili za obavljanje radova sprovode se slede%e mere zastite na radu$
1, drvene lestve mou se izradjivati samo od odabrano drveta koje ne sme da ima me!ani%ka oste%enja# niti
%vorove# pukotine# trula mesta# lisi%avost i drue nedostatke5
', strani%e lestvi izradjuju se od jedno komada drveta# a u ornjem delu se oslanjaju i po potrebi pri%vrs%uju
za objekte ili konstruk%iju5
), pre%ke lestvi izradjuju se od tvrdo drveta pravouaono preseka# na medjusobnom +osovinskom, rastojanju
ne ve%em od )' %m5
., pre%ke lestvi moraju da budu usadjene ili urezane u strani%e# a ne prikovane ekserima ili vezane zi%om5
4, rastojanje strani%a lestvi +%ist otvor, ne sme da bude manje od .4 %m5
/, u ornjem kraju strani%e lestvi prelaze ivi%e poda na koje se izlazi# odnosno na koje su naslonjene# najmanje
64 %m# a u donjem kraju izmi%u se od vertikale za 1<. koso rastojanja izmedju oslon%a na podu i oslon%a u
ornjem delu5
6, kad se radovi izvode na klizavoj podlozi# na donjem kraju lestve moraju da imaju papu%e koje spre%avaju
klizanje# a po potrebi u ornjem kraju vesaju se za objekat5
7, dvokrake lestve moraju da budu osiurane od nedozvoljeno razmi%anja krakova5
8, dvokrake lestve ne smeju se upotrebljavati kao prilaz izdinutim radnim plat*ormama5
19, jednokrake ili dvokrake lestve mou da posluze za rad samo jedno radnika i to jednokrake za rad
isklju%ivo u prav%u lestvi5
11, nije dozvoljeno stajanje na pre%kama lestvi# koje su blize vr!u od 64 %m5
1', metalne lestve za prilaz izradjuju se i upotrebljavaju u skladu sa odredbama ovo pravilnika5
1), lestve moraju da budu %vrste i stabilne pri upotrebi.
.. 2astita od pada preko ivi%e i upada u otvore
Clan )'.
Na ivi%e preko koji! se moze pasti u prostor dublji od 1#9 m# na delovima objekta na kojima se vrse radovi# zatim
na prilazima objektu# na pomo%nim konstruk%ijama ili uredjajima# na delovima objekta koji se koriste za kretanje
radnika ili u %ijoj se neposrednoj blizini nalaze
prolazi# postavlja se zastitna orada propisana ovim pravilnikom.
Ostale ivi%e# na primer spoljne ivi%e na donjim nedovrsenim spratovima# na kojima se privremeno ne vrse radovi#
a ne nalaze se u neposrednoj blizini prolaza radnika# obezbedjuju se zapre%avanjem prilaza ka njima ili se
postavlja na visini 1#9 m od podloe upozoravaju%e uze o
kome vise obojene trake +ili !orizontalna letva obojena kosim pruama, sa natpisom o zabrani prolaza.
Na nezasti%ene ivi%e li*tovsko otvora i nedovrseno stepenista i odmorista# mora se postaviti propisana zastitna
orada na svimspratovima. &o ovim ivi%ama zabranjeno je postavljati nesiurnu oradu po prin%ipu ?rasponke?.
0ko zbo potrebe radno pro%esa nije mou%e postaviti zastitnu oradu# radnik koji radi pored ivi%e mora da
ispunjava propisane uslove za rad na visini i mora da bude vezan preko zastitno opasa%a za siuran oslona%.
&osle zavrseno rada na ivi%u se postavlja zastitna orada ili se na prilaz ivi%i postavlja zapreka sa znakom
upozorenja.
2astita od upada u otvore sprovodi se kako za vreme rada i kretanja radnika u blizini otvora# tako i kad se mesto
radova udalji od otvora# pa sve dok se otvor ne ukloni ili kona%no ne obezbedi.
Otvori koji se moraju ostaviti u delu objekta ili konstruk%iji na prilazu ili u blizini prolaza radnika# oradjuju se
%vrstom zastitnom oradom i ozna%avaju vidnim oznakama# a ukoliko se zbo potrebe radno pro%esa ne moze
postaviti orada# moraju da se odma! posle nastanka
pokriju poklop%ima.
&oklop%i kojima se pokrivaju otvori na radilistu ne smeju da budu pomerljivi ili obrtni# a moraju da budu izradjeni
i uradjeni tako da mou da prenesu najnepovoljnije optere%enje koje moze da naidje.
-od otvora kroz koje prolaze radni%i ili se izvla%i materijal# ivi%e koje se ne koriste moraju da se orade zastitnom
oradom# a po prestanku koris%enja postavlja se zastitna orada i na ostale ivi%e.
Otvori u zidovima zasti%uju se zastitnom oradom ukoliko je postoje%i parapetni zid nizi od 79 %m od poda# ili ima
otvore sire od )4 %m na kra%oj strani otvora.
4. 2idarski radovi
Clan )).
2idanje zidova izvodi se najvise do visine 149 %m od podloe na kojoj radnik stoji.
(aterijal za zidanje +opeka# blokovi# malter i dr.,# uz radno mesto zidara# mora da bude ravnomerno i stabilno
slozen prema uputstvima koje izdaje odovorni radnik o na%inu i veli%ini optere%ivanja podloe +tlo#
medjuspratna konstruk%ija# skela# radna plat*orma i sl., sa koje se vrsi zidanje.
Ostavljanje materijala i drui! sredstava za rad na mestima koja za to nisu odredjena# zabranjeno je.
2idarski materijali koji se odlazu# prenose i prevoze na paletama# uskladistavaju se na posebno pripremljenoj
podlozi koja je !orizontalna# ravna# o%is%ena i ima dovoljnu %vrsto%u da ne dodje do krivljenja i slaanja pod
tezinom slozaja.
&alete imaju potrebnu povrsinu da se slozaj moze stabilno da slozi# zatim %vrstu konstruk%iju da bez de*orma%ija
mou da prenesu optere%enje od slozaja na podlou i prilaodjene su uredjaju za transport tako da se
podizanje# prenos i prevoz paleta moze jednostavno i lako obaviti.
Skladiste radjevinski! materijala slozeni! na paletama postavlja se na takvoj udaljenosti od prolaza i
saobra%ajni%a da u slu%aju rusenja slozaja ne budu urozeni prolazni%i i saobra%aj i obezbedjeno je od pristupa
li%a koja ne rade na skladistu.
&ri podizanju# prenosu i prevozu slobodno slozeni! +nisu osiurani korpama# ramovima ili na neki drui na%in,
materijala na paletama# radni%i koji opsluzuju moraju da se udalje na rastojanje ve%e od domasaja najvise
elementa u slu%aju preturanja ili pada sa visine i mora da se obezbedi da se i ostala li%a ne nadju u ovoj opasnoj
zoni.

Clan )..
&ri postavljanju pro*ila i obelezavanju prava%a zidova pomo%u zi%a ili osiuranja ulova pomo%u letvi# na zi%e se
postavljaju u odovaraju%im razma%ima obojena upozorenja ili drue uo%ljive oznake# a ispred ulova se
postavlja posebna zastita od ukrsteni! dasaka ili zastitni! orada.
Clan )4.
&rilazi# prolazi# staze na terenu ili radni podovi na skelama i radnim plat*ormama sa koji! se vrsi zidanje i prenosi
ili prevozi zidarski materijal i alat# izvode se tako da njima bez smetnji i bezbedno mou da se kre%u radni%i koji
zidaju i radni%i koji istovremeno prenose
ili prevoze zidarski materijal ili alat.
&odloa po kojoj se kre%u radni%i pri opsluzivanju mesali%e# treba da bude podesena tako da radni%i ne podizu
teret na visinu ve%u od 1#'9 m# a kod kratkotrajni! radova najvise do 1#49 m.
Clan )/.
&ri masinskom spravljanju zidarski! smesa +malter# beton,# dok je bubanj mesali%e u pokretu# zabranjeno je$
1, ru%no usipavanje sastavni! delova smese iz vre%a# ko*a i sli%ni! sudova neposredno u otvor bubnja5
', uba%ivanje u otvor predmeta i alata pridrzavani! rukom# radi praznjenja# odrtanja# %is%enja i drui! radova5
), udaranje %vrstim predmetima po delovima mesali%e.
-ad se zbo potreba pro%esa rada zaviruje u bubanj koriste se zastitne
nao%are.
Clan )6.
-od mesali%a sa korpom za podizanje smese# prilaz radnika prostoru kretanja korpe# dok je uredjaj uklju%en i
dok korpa nije osiurana od iznenadno kretanja# zabranjen je.
3klju%ivanje mesali%e na elektri%ni poon# ako nije sprovedena propisna zastita od udara elektri%ne struje#
zabranjeno je. (oze se koristiti zastita +sklopke# nulovanje i sl., obliznje objekta sa koje se vrsi napajanje# a
ako to nije mou%e moraju metalni delovi mesali%e da se obezbede pomo%u zastitno uzemljiva%a +sonde# trake#
plo%e i sl.,.
Clan )7.
0ko zidarski radovi treba da otpo%nu na mestima na kojima je doslo do vremensko prekida rada# a na kojima su
ranije preduzimane mere zastite na radu ili ranije postavljene skele# zastitne konstruk%ije# prilazi i drue
pomo%ne konstruk%ije# pre po%etka radova se preledaju zate%ene mere zastite i zastitne konstruk%ije# zatim se
obavljaju popravke i
dopune i tek onda odobrava ulazak zidarski! radnika na mesta rada.
Clan )8.
2idarski materijali koji u dodiru sa vlaom postaju stetni po zdravlje radnika# %uvaju se u posebnim suvim
prostorijama.
2idarske smese pripremaju se +asenje kre%a# spravljenje maltera i sl., u odvojenim prostorima krua radilista#
po pravilu izvan podru%ja lavni! prolaza ili drui! proizvodni! pla%eva# u koje mora da bude spre%en pristup
svima# osim radnika koji rade na pripremi smesa.
Clan .9.
&ri radu sa kre%om# pored ostali!# sprovode se i slede%e mere zastite
na radu$
1, korito za asenje kre%a postavlja se pored kre%ne jame5
', radnik koji asi kre% u koritu i radnik koji vadi kre% iz kre%ne jame moraju da budu obezbedjeni od pada u
kre%nu jamu5
), kre%na jama oradjuje se %vrstom zastitnom oradom sa oni! strana odakle postoji mou%nost pristupa
radnika ivi%i jame5
., mesto rada kraj kre%ne jame mora da ima radni pod koji ne sme da bude klizav# a po ivi%i radno poda
postavlja se propisana zastitna orada5
4, alat za asenje i vadjenje kre%a izradjuje se sa dua%kom drskom# radi zastite od prskanja i isparenja iz
jame.
Clan .1.
Sudovi i naprave za ru%no prenosenje zidarski! smesa podesavaju se za lak prenos i praznjenje bez prosipanja#
prskanja i mou%nosti pada smese na drue radnike. 3kupna tezina smese i suda ne sme prelaziti '4#9 k po
radniku muskar%u i 14#9 k po radniku zeni ili radniku
mladjem od 17 odina.
Spustanje zidarski! materijala za zidanje u iskopima# sa!tovima# oknima# kanalima i sli%nim mestima vrsi se
pomo%u naprava +zljebovi# lev%i, ili pomo%u transportni! sredstava +transporteri# dizali%e i dr. , zavisno od vrste#
oblika i tezine materijala.
Spustanje tezi! tereta obavljaju radni%i osposobljeni za bezbedan rad pri takvim poslovima# pod stalnim
nadzorom stru%no radnika.
Clan .'.
2idanje svodova i lukova# montaza otovi! elemenata medjuspratne tavani%e# postavljanja montazni! stepenika
i drui! elemenata izvodi se na osnovu te!ni%ke dokumenta%ije# koja sadrzi prikaz izvodjenja sa redosledom
radni! opera%ija i merama zastite na radu.
-od svodova i lukova te!ni%ka dokumenta%ija sadrzi prikaz montaze skele i oplate# kao i vreme i na%in nji!ovo
uklanjanja# %emu se ne sme pristupiti bez naredjenja i uputstva odovorno radnika.
2a vreme montaze otovi! elemenata ili stepenika obezbedjuje se taj deo objekta i krua radilista od prolaska i
prisustva li%a koja ne u%estvuju u radnom pro%esu# a stepeniste se isklju%uje iz upotrebe zaprekama i zna%ima
upozorenja.
Radove iz stava 1. ovo %lana mou da izvode samo osposobljeni i kvali*ikovani radni%i# upoznati sa
opasnostima koje prete pri izvodjenju ti! radova i to uz stalni nadzor stru%no radnika.
Clan .).
&ri izvodjenju radova na stemovanju betona# pri zidarskim radovima sa kamenom# zatim torkretiranju# odnosno
pri radovima kod koji! postoji mou%nost upada u oko sveze mase ili %vrste sitnezi neop!odna je upotreba
zastitni! nao%ara.
Clan ...
@abri%ki i drui visoki dimnja%i# kao i svi objekti ili konstruk%ije kod koji! je visina penjanja ili silaska radnika sa
mesta rada pri radjenju# zatim pri preledima# odrzavanju i opravkama u toku upotrebe# ve%a od )#9 m moraju
da imaju bezbedan pristup od podloe do radni! etaza.
Bezbedan pristup iz stava 1. ovo %lana obezbedjuje se# po pravilu# stepenistima jednokrakim ili visekrakim# sa
unakrsnim kosim kra%ima i izmedju nji! !orizontalnim odmaralistima# po %ijim slobodnim ivi%ama se postavlja
propisana zastitna orada.
/. Vertikalne lestve sa ledjobranom i penjali%e
Clan .4.
&ri izvodjenju radjevinski! radova za privremeni prilaz delovima objekta ili pomo%ne konstruk%ije# prilaz krovnim
i druim povrsinama koje su na visini )#9 m i vise od podloe mou da se izradjuju# postavljaju# koriste i
odrzavaju vertikalne metalne lestve sa zastitnim ledjobranom# u skladu sa odredbama te!ni%ki! propisa#
juoslovenski! standarda i slede%i! mera i normativa zastite na radu$
1, pre%ke se izradjuju od okrulo vozdja za armirani beton# najmanje pre%nika '4 mm# ili od druo
materijala# sa jednakom mou%nos%u prenosenja optere%enja i ostvarivanja de*orma%ija5
', medjusobno vertikalno rastojanje +%ist otvor pre%ki, ne sme da bude ve%e od )9 %m5
), udaljenost pre%ki od zida objekta ne sme da bude manja od 1/ %m5
., strani%e lestvi +obrazni nosa%i, postavljaju se tako da im je medjusobno rastojanje +%ist otvor, najmanje .4
%m# a ukoliko se ovo rastojanje pove%a# stati%ki se proverava pre%nik pre%ki5
4, strani%e lestvi produzavaju se iznad ivi%e plat*orme na koju se izlazi# za najmanje 149 %m i postavlja zastitni
ledjobran# a na visini 199 %m ka plat*ormi postavlja se !orizontalni ruko!vat5
/, ledjobran zapo%inje na visini )#9 m od podloe# za plat*orme visoke izmedju )#9 i )#4 m zapo%inje na visini
'#9 m# za plat*orme visoke izmedju )#49 i .#99 m zapo%inje na visini '#49 m5
6, na svaki! '#9 m visine ledjobrana uradjuje se !orizontalni nosa% od okrulo vozdja pre%nika najmanje 1/
mm ili trakasto vozdja iste nosivosti# %vrsto vezan za strani%e lestvi# oblika krua pre%nika svetlo otvora
najmanje 619 mm5
7, izmedju nosa%a ledjobrana postavljaju se !orizontalna ukru%enja %vrsto vezana za strani%e lestvi# isto
oblika kao nosa%i# pre%nika ne manje od 1. mm i na medjusobnom vertikalnom rastojanju ne ve%em od 1#9 m5
8, ispunu zastitno ledjobrana %ine vertikalna okrula vozdja pre%nika najmanje 1. mm# rasporedjena po
unutrasnjoj povrsini nosa%a i ukru%enja ledjobrana na medjusobnom osovinskom rastojanju najvise do )4 %m#
mereno po obimu nosa%a ledjobrana5 ispuna mora da bude %vrsto spojena
sa nosa%ima i ukru%enjima ledjobrana5
19, duzina ledjobrana ne sme da bude manja od 1#64 m.
Normativi iz stava 1. ovo %lana vaze ako se pre%ke# nosa%i i ispuna ledjobrana izradjuju od %elika C.9)99 V# "0
'.9<)/9.
Nose%i i elementi ispune lestvi mou biti zamenjeni elementima od drui! materijala razli%iti! popre%ni! preseka#
ali tako da svaki zamenjeni elemenat ima me!ani%ke osobine +nosivost# de*orma%ije i dr.,# karakteristike veze sa
druim delovima lestvi i karakteristike veze lestvi sa objektom kao kod propisani! elemenata.
Obrazni nosa%i se posebno konstruisu i stati%ki dokazuje nji!ova nosivost. &o pravilu se izradjuju od trakasto ili
pro*ilisano %elika sa otvorima u kojima pre%ke lestvi nalezu na nosa%e i obezbedjuju se od ispadanja
zavarivanjem ili na drui na%in.
Clan ./.
Najve%a duzina kraka lestvi sa zastitnim ledjobranom u istoj# vertikalnoj osovini bez prekida moze da iznosi 19#9
m.
Izmestanje krakova lestvi izvodi se po vertikalnoj osovini# ali najvise za jednu sirinu lestvi.
Donji deo +dno, svako kraka lestvi izradjuje se kao podest sa plo%om ili kao pod sa ok%ima najve%e otvora .#9
%m ! .#9 %m.
Bo%ni otvori za prolazak iz jedno kraka u susedni imaju najmanje dimenzije$ za visinu 89 %m# a za sirinu 49 %m.
Clan .6.
Vertikalne lestve sa zastitnim ledjobranom postavljaju se ili vesaju na stranu objekta# ili konstruk%ije koja nije
urozena radovima ili saobra%ajem.
Delovi lestvi sa ledjobranom ne smeju imati nepravilne niti ostre ivi%e da ne bi doslo do povreda radnika ili
zaka%injanja opreme ili ode%e.
Aestve moraju biti %vrsto pri%vrs%ene i oka%ene za objekat ili konstruk%iju# da se prilikom upotrebe ne pomeraju.
Aestve se moraju preledati od strane iskusni! stru%ni! radnika pre prve upotrebe# pre upotrebe posle prekida
radova ili posle me!ani%ki! i drui! oste%enja# kao i povremeno u toku radova.
Clan .7.
3potreba penjali%a za penjanje ili silazenje preko visine )#9 m od podloe# bez zastite od pada sa visine
zabranjena je.
&enjali%ama# u smislu ovo pravilnika# smatraju se metalne pre%ke okrulo preseka sa oba kraja uradjene u
zidani ili betonski zid objekta# zavarivanjem ili na drui na%in pri%vrs%ene na metalnu povrsinu objekta ili
konstruk%ije.
&enjali%e se mou upotrebiti kod privremeni! objekata i konstruk%ija i preko visine od )#9 m# ali najvise do 19#9
m visine od podloe# kad se zastitni ledjobran ne moze postaviti.
-ad se upotrebljavaju penjali%e na visinama preko )#9 m od podloe mora da bude postavljeno vertikalno
siurnosno uze za vezivanje zastitno opasa%a. 3ze je %vrsto vezano na oba kraja i na svaki! )#9 m visine
posebnim drza%ima za objekat ili konstruk%iju.
Na visini iz stava .. ovo %lana penjali%e mou koristiti isklju%ivo radni%i osposobljeni za koris%enje zastitno
opasa%a i koji ispunjavaju uslove za rad na visini.
Clan .8.
Aestve sa zastitnim ledjobranom izradjuju se# postavljaju# koriste i odrzavaju prema te!ni%koj dokumenta%iji sa
merama zastite na radu# koju obezbedjuje izvodja%# ukoliko lestve nisu sastavni deo projekta objekta# odnosno
investi%iono prorama# kad izvodja% obezbedjuje te!ni%ku
dokumenta%iju o merama zastite na radu pri postavljanju lestvi# a na osnovu projekta koji je obezbedio investitor.
1e!ni%ka dokumenta%ija treba da sadrzi prora%un nosivosti svako elementa lestvi i zastitno ledjobrana sa
utvrdjivanjem nji!ovi! dimenzija# zatim prora%un medjusobni! veza elemenata i prora%un veza lestvi za objekat
ili konstruk%iju pri%vrs%enjem pomo%u drza%a ili
ka%enjem pomo%u kuka# a prema najnepovoljnijem optere%enju sa udarnim koe*i%ijentom srazmernim mou%oj
visini pada radnika.
3 te!ni%koj dokumenta%iji prikazuje se broj# dimenzije# oblik i polozaj# kao i na%in uradjivanja drza%a ili kuka za
pri%vrs%ivanje ili vesanje lestvi# sa merama zastite na radu pri postavljanju# zatim se opisuje i prikazuje svaka
radna opera%ija pro%esa montaze lestvi sa
zastitnim ledjobranom# kao i radne opera%ije pri%vrs%ivanja lestvi sa merama zastite na radu i postupkom
kontrole.
6. "radjenje *abri%ki! dimnjaka i pojam rada na visini
Clan 49.
"radjenje *abri%ki! dimnjaka i sli%ni! objekata kao sto su silosi# vodoza!vatne kule ili prelivne radjevine kod
brana# za!teva posebno uredjenje krua radilista# obzirom na izuzetnu opasnost od pada predmeta sa velike
visine. &reduzimaju se slede%e mere$
1, radilisne staze i prolazi za radnike# putevi za vozila i pokretna orudja postavljaju se na bezbednoj udaljenosti5
', proizvodni pla%evi# objekti sa radnim i pomo%nim prostorijama i sva mesta stalno rada radnika lo%iraju se u
bezbedna podru%ja radilista5
), povremeni rad radnika na poslovima koji nisu u neposrednoj vezi sa izradom visoko objekta# odnosno
koris%enje krua radilista u zoni visoko objekta# dozvoljeno je samo u vreme prekidarada na visokom objektu5
., prilazi i mesta rada koja se ne mou izmestiti iz urozene zone obezbedjuju se od pada materijala i alata
zastitnim alerijama i nadstresni%ama5
4, na mestu izrade visoko objekta# ispod radni! plat*ormi postavljaju se pri!vatne skele ili zastitne mreze# koje
su po pravilu sastavni deo skele ili uredjaja za izradu i premestaju se ili pomeraju zajedno sa njim5 kad se
dimnjak zida sa unutrasnje strane# ostavljaju se radne plat*orme# na vertikalnom rastojanju ne ve%em od )#9 m
kao zastita od pada predmeta5
/, prilaz mestima rada na visini izradjuje se i oranizuje tako da ne postoji mou%nost pada predmeta na
radnike koji se penju ili silaze sa objekta# niti nji!ovim kretanjem izazvano slu%ajno pada predmeta izvan zone
radilista na kojoj su sprovedene mere zastite od padaju%i!
predmeta +obezbedjena zona,5
6, transport materijala i opreme na objekat# sa objekta i po objektu mora da bude tako sproveden da ne
urozava delove radilista izvan obezbedjene zone5
7, zona oko visoko objekta u kojoj postoji mou%nost slu%ajno pada predmeta oradjuje se# a na ulazima
postavljaju zna%i upozorenja na opasnost i zna%i zabrane ulaza besposlenim li%ima.
Clan 41.
Visoki dimnja%i i sli%ni objekti izradjuju se na osnovu dokumenta%ije o oraniza%iji i te!noloiji radjenja i
merama zastite na radu pri izvodjenju radova i dokumenta%ije o uredjenju radilista u %ilju bezbedno rada i
kretanja radnika u zoni u kojoj postoji mou%nost
slu%ajno pada predmeta.
1e!ni%kom dokumenta%ijom mora da se propise u zavisnosti od usvojene te!noloije i mera zastite na radu#
brzina vetra pri kojoj se radovi prekidaju# promenljiva prema visini na kojoj su se zatekli radovi# kao i da se
naloze mere siurnosti# koje se moraju preduzeti pri prekidu radova.
Radovi na izradnji visoki! dimnjaka i sli%ni! objekata mou se obavljati samo ako je obezbedjen stalni nadzor
stru%no radnika.
Clan 4'.
Radom na visini# u smislu ovo pravilnika# smatra se rad koji radnik obavlja koriste%i oslon%e na visini )#9 m i
vise od %vrste podloe pri %emu radni prostor nije zasti%en od pada sa visine.
Cvrstom podloom smatra se podloa %ije su de*orma%ije pod optere%enjem koje se na nju prenosi u pro%esu
rada zanemarljivi! veli%ina i nemaju zna%aja za stabilnost na nju oslonjeni! konstruk%ija ili uredjaja.
Radnim prostorom zasti%enim od pada sa visine smatra se prostor koji
istovremeno ima$
1, po slobodnim ivi%ama radno poda +ivi%a udaljena vise od '9 %m od vertikalno zida objekta ili sli%ne
prepreke koja u potpunosti stiti od pada preko ivi%e u okolni prostor, postavljenu propisanu zastitnu oradu5
', radni pod izveden u skladu sa propisima# a prema %rtezu koji je uradjen na osnovu stati%ko prora%una kojim
je dokazana njeova stabilnost i na kome je prikazana veza radno poda sa skelom5
), skelu na koju se postavlja radni pod sa zastitnom oradom# izvedenu prema projektu skele# a %ije je
koris%enje odobreno zapisnikom komisije koja je izvrsila preled i prijem pre po%etka upotrebe5
., pristup etazama skele na kojima rade radni%i obezbedjen pomo%u stepenista izvedeno u skladu sa
odredbama iz ta%. 1, ; ), ovo stava ili za manje visine pomo%u neko od jednostavniji!propisani! prilaza
+penjali%e sa ledjobranom# kose rampe# stepeni%e i sl.,.
Clan 4).
Rad na visini radnik obavlja uz primenu sredstava zastite na radu.
Rad na visini mou obavljati samo iskusni radni%i koji su u svom pret!odnom radu# postepeno od mali! ka ve%im
visinama# stekli znanje i proverili li%ne sposobnosti za obavljanje ovi! poslova.
Clan 4..
Radovi na visini izvode se na osnovu dokumenta%ije o oraniza%iji i te!noloiji izvodjenja sa merama zastite na
radu# koju obezbedjuje izvodja% radova.
Rad na visini moze se obavljati samo uz neposredan i stalni nadzor stru%no radnika odredjeno resenjem
direktora preduze%a ili privatno poslodav%a za poslove vrsenja nadzora nad radom radnika.

7. Skladistenje rezane radje i sortimenata
Clan 44.
Rezana radja i oblovina skladisti se na pla%evima u obliku slozajeva kojima je obezbedjena stabilnost.
"radja sa slozaja skida se postepeno odozo nanize.
Rusenje slozaja ili izvla%enje pojedini! komada radje iz slozaja nije dozvoljeno.
Clan 4/.
Slozajevi radje oslanjaju se na %vrste i !orizontalne oslon%e postavljene na podlou.
Oslon%i ili podloa ne smeju da se tokom vremena slezu ili de*ormisu.
Slozajevi radje povremeno se preledaju i preduzimaju se mere za obezbedjenje stabilnosti# ukoliko je
vremenom doslo do promena koje mou prouzrokovati pad slozaja.
Clan 46.
Visina slozaja od tla ne sme da bude ve%a od$
1, kod ru%no slaanja i skidanja
'#9 m za rezanu radju
'#9 m za oblu radju5
', kod ru%no slaanja i skidanja preko plat*ormi
.#9 m za rezanu radju
)#9 m za oblu radju5
), kod me!anizovano slaanja i skidanja
/#9 za )#9 m za oblu radju.
Slozajevi oble radje# po potrebi# osiuravaju se podupira%ima.
Clan 47.
Izmedju slozeno drveta nije dozvoljeno kretanje radnika# izuzev oni! koji rade na skladistu radje.
&rolazi za radnike koji vrse istovar# slaanje# skidanje i utovar radje ne smeju da budu uzi od 1#49 m.
8. 1esarski radovi
Clan 48.
"radja i elementi izradjeni od radje +oplata i sl., posle svake upotrebe %iste se od prljavstine# eksera# metalni!
delova i drui! predmeta koji mou da budu uzrok povrede radnika.
"radja ili elementi oplate posle %is%enja skladiste se na na%in i na mesta odredjena elaboratom o uredjenju
radilista.
&rljavstina i otpa%i uklanjaju se# odma! posle nastanka# sa radni!
povrsina# prolaza i prilaza.
Clan /9.
"radja i oplata i njeni delovi ne smeju se ostavljati$
1, delimi%no montirani ili delimi%no demontirani sa neu%vrs%enim ili nestabilnim preostalim delom5
', u blizini nezasti%eni! ivi%a objekta# skele ili oplate5
), na radnim podovima prilaza# prelaza# radni! plat*ormi ili skela# ukoliko to nije projektom ili uputstvom o
koris%enju predvidjeno# a ako jeste obezbedjuje se od preturanja i pada sa skele# naro%ito za slu%aj udara vetra.
Clan /1.
Oplata se ne sme koristiti kao prilaz# a po elementima oplate zabranjeno je kretanje radnika.
Clan /'.
Ostra se%iva tesarsko alata +sekire# testere# dleta i sl., moraju pri prenosu da budu na podesan na%in
pokrivena# radi zastite radnika od povredjivanja.
Clan /).
Nadstresni%e iznad ulaza# prolaza i prilaza za zastitu prolaze%i! radnika od padaju%i! materijala i predmeta
izradjuju se tako da zadrze padaju%i predmet i spre%e povredjivanje radnika.


Clan /..
3 stolarskoj radioni%i obavljaju rad samo radni%i odredjeni od strane odovorno radnika ili poslodav%a.
Spisak sa imenima radnika osposobljeni! za bezbedan rad koji se odredjuju za rukovanje uredjajem za
me!ani%ku obradu drveta mora da bude potpisan od odovorno rukovodio%a ili poslodav%a# overen pe%atom
preduze%a i istaknut na vidnom mestu pored uredjaja.
&ristup u radnu prostoriju stolarske radioni%e dozvoljen je samo radni%ima koji u njoj obavljaju rad.
19. -osi prilazi# prolazi i rampe
Clan /4.
-ad se kosi prilazi# prolazi i rampe upotrebljavaju za odlaanje# prevoz ili prenos materijala# deo namenjen za
kretanje radnika ne sme da bude uzi od /9 %m.
Naib kosi! prilaza# prolaza i rampi ne treba da prelazi .9:# izuzetno moze da bude pod ulom od )9o.
Na ornjoj povrsini poda moraju da budu pri%vrs%ene letvi%e visine 1' mm# sirine '. mm# duzine jednake sirini
poda# na medjusobnom osovinskom rastojanju od )4 %m.
-osi prilazi i prolazi na visini ve%oj od 199 %m od podloe moraju da budu oradjeni propisanom zastitnom
oradom.
Clan //.
-osi prilazi# prolazi i rampe moraju da budu oslonjeni na siurne oslon%e i za nji! pri%vrs%eni.
Naslanjanje na nestabilne delove objekta ili konstruk%ija ili na omile materijala zabranjeno je.
Elementi kosi! prilaza# prolaza i rampi moraju da budu medjusobno %vrsto spojeni# da pri koris%enju ne dodje do
razdvajanja.
-osi prilazi# prolazi i rampe ne smeju se postavljati i optere%ivati tako da pri koris%enju dobiju nedopustene uibe
ili drue de*orma%ije.
(oraju da budu izradjeni od ispravno materijala# ne smeju se koristiti u oste%enom ili nedovrsenom stanju.
&re upotrbe i u toku radova moraju se preledati od strane rukovodio%a radova ili od njea odredjeno
odovorno radnika i po potrebi preduzimati mere za dovodjenje u ispravno stanje.
Clan /6.
2a savladjivanje naiba prilaza ve%i! od naiba iz %lana /4. stav '. ovo pravilnika# kao i za prilaze radnim
plat*ormama na visinama )#9 m i vise od podloe upotrebljavaju se stepeni%e.
"radilisne stepeni%e izradjuju se naj%es%e od drveta koje mora da odovara propisima za drvene konstruk%ije.
Stepeni%e se izradjuju prema slede%im normativima$
1, azista moraju da budu usadjena ili urezana u obrazne nosa%e i da
imaju !orizontalnu povrsinu azenja# a izradjuju se od jedno komada5
', visina stepenika ne sme biti ve%a od )9 %m5
), sirina azista ne sme biti manja od 1/ %m5
., razmak +%ist otvor, izmedju obrazni! nosa%a ne sme da bude manji od /9 %m5
4, kad premos%avaju visinu do 1#9 od tla ili %vrste podloe ne moraju imati zastitnu oradu# a za visine 1#9 m i
vise postavlja se orada sa obe strane5
/, visina zastitne orade na sredini azista iznosi najmanje 199 %m5
6, iste stepeni%e mou se upotrebiti samo za jedan uao5
7, u ornjem kraju moraju da budu %vrsto prislonjene za objekat# a u donjem obezbedjene od klizanja i
pomeranja.


Clan /7.
"radilisne stepeni%e izradjuju se na osnovu projekta u kome svaki elemenat mora da bude dimenzionisan
+dimenzije i medjusobna rastojanja elemenata utvrdjeni stati%kim prora%unom,# kao i izvrsena provera stabilnosti
stepenista kao %eline za najnepovoljnije optere%enje.
&rojekat treba da opise na%in upotrebe i dozvoljeno optere%enje.
&rojekat mora da ima %rteze detalja veze pojedini! elemenata i detalja oslanjanja stepenista# kao i %rteze detalja
nastavka obrazni! nosa%a# kad se ovi nastavljaju.
11. Radni podovi
Clan /8.
Radni pod mora da bude izradjen od materijala %ije su osobine u skladu sa odredbama propisa i juoslovenski!
standarda o materijalima koji se upotrebljavaju za nose%e konstruk%ije.
Radni pod mora da bude oslonjen tako da se u toku koris%enja ne moze pomeriti.
-ad se radni pod izradjuje od drveta# radja mora da bude odabrana i obelezena da bi se upotrebljavala
isklju%ivo za radne podove.
Izrada radno poda od dasaka prepusteni! preko oslon%a sa slobodnim krajem# zabranjena je.
Radni pod izradjuje se prema slede%im normativima$
1, kad je namenjen za prolaz i kretanje radnika pri radu ne sme da bude manje sirine od 79 %m# a kad je
namenjen i za drue svr!e +deponovanje materijala# prevoz materijala i opreme i sl., za prolaz radnika
obezbedjuje se prostor sirine najmanje /9 %m5
', daske patosa moraju da budu priljubljene jedna uz druu po %eloj sirini radno poda i medjusobno
obezbedjene od razmi%anja5
), daska od %etinara I klase# sirine '9 %m# debljine 4 %m# ne sme se koristiti u sastavu radno poda# na
rastojanju oslon%a ve%em od '#9m# pri radu na otvorenom prostoru5
., ivi%a radno poda ne sme da bude udaljena od objekta vise od '9 %m# kad nije postavljena zastitna orada5
4, po svim slobodnim ivi%ama postavlja se zastitna orada sa ivi%nom zastitom za spre%avanje pada predmeta5
/, kad su daske patosa postavljene jedna preko drue# na %eonim stranama ornji! dasaka postavlja se
popre%na troulasta letva.
Clan 69.
-ad se radni pod upotrebljava na visini )#9 m i vise od podloe# izradjuje se na osnovu projekta koji sadrzi$
1, prora%un elemenata za najnepovoljnije mou%e optere%enje# pri %emu se propisani dozvoljeni naponi uzimaju
sa umanjenom vrednos%u zbo izlozenosti atmos*erskim uti%ajima kad se radi na otvorenom prostoru5
', dimenzije elemenata i rastojanja oslona%a5
), %rteze detalja oslanjanja5
., na%in koris%enja i dozvoljeno optere%enje.
2a radne podove na visinama do )#9 m dimenzije elemenata# rastojanja i na%in oslanjanja# dozvoljeno
optere%enje i na%in koris%enja odredjuje odovorni radnik.
Na vidnom mestu na po%etku radno poda postavljaju se table sa
natpisom o dozvoljenom optere%enju i na%inu upotrebe.
&re prve upotrebe i u toku koris%enja radni pod preleda odovorni radnik i preduzima mere u slu%aju
neispravnosti ili oste%enja.
1'. 2astitna orada
Clan 61.
&rivremena zastitna orada +u daljem tekstu$ zastitna orada, postavlja se na mesta rada i kretanja radnika da
upozori na opasnost# a u slu%aju potrebe spre%i pad sa visine# upad u dubinu ili zastiti od odredjene opasnosti na
terenu.
(aterijal od koa se izradjuje zastitna orada mora da odovara propisima o materijalima za konstruk%ije.
2astitna orada treba da bude izradjena prema slede%im normativima$
1, dimenzije# rastojanja i veze elemenata orade moraju da odovaraju !orizontalnom optere%enju na ruko!vat
orade od najmanje )99 N po duznom metru# sto mora da bude dokazano prora%unom i prikazno na %rtezima za
izvodjenje5
', ispuna orade postavlja se sa unutrasnje strane stubova5
), u ispuni orade jedna dimenzija %isto otvora ne sme da bude ve%a od
)4 %m5
., kad se za ispunu orade upotrebljava zi%ana mreza otvori kvadratni! oka%a ne smeju imati duzu ivi%u od .
%m# a kod kruzni! pre%nik ne sme prelaziti .#4 %m5
4, krajevi ispune ne smeju se zavrsavati prepustom# odnosno ne smeju imati slobodne krajeve5
/, visina zastitne orade od azisne povrsine do ornje ivi%e ruko!vata ne sme biti manja od 199 %m5
6, kad ispod mesta na kojem se postavlja zastitna orada postoji mou%nost rada ili kretanja drui! radnika# u
donjem delu orada ima punu ivi%nu zastitu# koja se sastoji od daske postavljene nasati%e# visine namanje '9
%m od povrsine poda5
7, povrsine zastitne orade treba da su latke# ne smeju imati ispade# niti ostre ivi%e# da ne bi doslo do
zaka%injanja ode%e i opreme ili povredjivanja radnika.
Clan 6'.
2astitne orade koje mou da budu izlozene nepovoljnijem optere%enju od optere%enja iz
%lana 61. stav ). ta%ka 1. ovo pravilika# ili koje imaju posebne namene ili posebne uslove za postavljanje
izradjuju se na osnovu projekta sa stati%kim prora%unom i %rtezima detalja za izradu sa opisom mera zastite na
radu pri montazi i demontazi.
1). Radne skele
Clan 6).
Radnom skelom# u smislu ovo pravilnika# smatra se privremena# pomo%na konstruk%ija koja nosi radnu
plat*ormu# radni pod# stepeniste ili drui prilaz na kome se na visini )#9 m i ve%oj od podloe# obavlja rad i
kretanje radnika# ru%ni prenos ili ru%ni prevoz opreme# alata i
radjevinsko materijala.
Radne skele se postavljaju# odrzavaju# koriste i uklanjaju prema
te!ni%koj dokumenta%iji koja mora da sadrzi$
1, analizu optere%enja# prora%un svako nose%e elementa skele# prora%un veza elemenata i dokaz stabilnosti
skele u %elini5
', dispozi%iju konstruk%ije skele sa osnovnim dimenzijama# izledom i popre%nim prese%ima5
), prora%un i prikaz oslanjanja skele5
., %rteze elemenata skele sa dimenzijama# medjusobnim rastojanjima i detaljima medjusobni! veza5
4, %rteze polozaja i detalja veze skele sa objektom# detalja ukru%enja# razupira%a i drui! elemenata koji se
koriste za obezbedjenje stabilnosti skele kao %eline5
/, %rteze radno poda i zastitne orade u skladu sa odredbama %l. 69 ; 6'. ovo pravilnika5
6, %rteze detalja veze radno poda sa skelom i veze zastitne orade sa radnim podom ili skelom5
7, %rtez prilaza radnim etazama skele5
8, odredbu za najve%e dozvoljeno optere%enje i uputstvo za koris%enje i odrzavanje5
19,redosled i na%in montaze i demontaze sa merama zastite na radu5
11, atest o ispravnosti upotrebljeni! materijala.
Clan 6..
Skele koje se sastoje od tipski! elemenata +tipske skele,# osim dokumenta%ije iz %lana 6). ovo pravilnika#
moraju da imaju i potvrdu o te!ni%koj ispravnosti svako tipsko elementa uradjeno u skelu.
1ipski elementi se obelezavaju i vode u posebnoj eviden%iji u koju se upisuju datumi i rezultati izvrseni!
periodi%ni! provera ispravnosti u skladu sa uputstvom proizvodja%a.
&re uradjivanja u skelu# rukovodila% radova ili od njea odredjeni odovorni radnik# preleda i odobrava
uradnju ispravni! tipski! elemenata.
Clan 64.
1e!ni%ku dokumenta%iju za skelu obezbedjuje rukovodila% radova izvodja%a i o njoj se stara i vodi ra%una da sa
njom budu upoznati svi odovorni radni%i# a sa merama zastite na radu pri montazi# odrzavanju# demontazi i svi
radni%i koji u%estvuju u ovim radovima.
1e!ni%ku dokumenta%iju potpisuje odovorni projektant# a overava preduze%e koje ju je izradilo.
Izmena projekta skele moze se izvrsiti samo uz salasnost odovorno projektanta# o %emu na radilistu mora
da postoji dokaz.
&re upotrebe skela se preleda od strane komisije sastavljene od stru%ni! radnika# koji utvrdjuju da li je skela
izvedena prema te!ni%koj dokumenta%iji# propisima o zastiti na radu# te!ni%kim propisima i juoslovenskim
standardima# a kod tipski! skela da li uradjeni elementi
ispunjavaju uslove iz uputstva proizvodja%a i o tome sastavljaju zapisnik. -omisiju odredjuje rukovodila% radova#
odnosno poslodava%.
2apisnik o preledu skele sastavni je deo dokumenta%ije o skeli.
Ispravnost skele proverava se povremeno u toku rada# najmanje jedanput mese%no# a naro%ito posle vremenske
nepoode# posle popravki# prepravki i premestanja. &rovere vrsi rukovodila% radova ili od njea odredjeni
odovorni radnik# koji rezultat provere unosi u kontrolnu knjiu skele.
1e!ni%ka dokumenta%ija skele %uva se na radilistu do otpreme elemenata skele sa radilista.
Clan 6/.
2a manje radne skele# projekat iz %lana 64. ovo pravilnika nije neop!odan# ve% se postavljanje# upotreba#
odrzavanje i uklanjanje izvodi prema uputstvima i pod nadzorom rukovodio%a radova# odnosno poslodav%a ili od
nji! odredjeno odovorno radnika# u skladu sa propisima o zastiti na radu# te!ni%kim propisima i
juoslovenskim standardima# a kod tipski! skela i prema uputstvu proizvodja%a.
(anjim radnim skelama# u smislu ovo pravilnika# smatraju se skele kod koji! su istovremeno ispunjeni uslovi$
1, visina od %vrste podloe ne iznosi vise od 4#9 m5
', korisna povrsina radno poda nije ve%a od 19#9 m5
), ne koriste i! istovremeno vise od dva radnika5
., ne postavljaju se u blizini &11# elektri%ni! i drui! vodova i objekata od posebno drustveno zna%aja.
Clan 66.
Skele mou postavljati# prepravljati# dopunjavati i uklanjati samo stru%ni radni%i# osposobljeni i zdravstveno
sposobni za obavljanje radova na visini# pod stalnim nadzorom odovorno radnika.
0ko se u prostoru izrade i koris%enja skele nalaze aktivni elektri%ni vodovi ili drue prepreke# postavljanje ne sme
zapo%eti dok se kod preduze%a nadlezno za odrzavanje ne preduzmu mere za isklju%enje struje# odnosno
izmestanje ili uklanjanje prepreke.
Skela postavljena pored ili iznad saobra%ajni%a prekriva se na spoljnoj strani pokriva%em +trska# juta# usta
metalna ili plasti%na mreza i sl.,# radi spre%avanja padanja predmeta na saobra%ajni%u.
Radni patos vezuje se za skelu tako da se spre%i pomeranje ili odizanje pojedini! elemenata ili patosa u %elini.
&ristupi na radne etaze skele izradjuju se u skladu sa odredbama %l. .4# ./# .8. i /6. ovo pravilnika.
Clan 67.
2a medjusobno spajanje elemenata skele mou da se upotrebe samo sredstva predvidjena te!ni%kim propisima
i juoslovenskim standardima# a kod tipski! skela vezni elementi izradjuju se u skladu sa uputstvom
proizvodja%a.
Vezivanje pojedini! elemenata skele u konstruktivnu %elinu izvodi se tako da ne bude umanjena nosivost
elemenata ili nosivost skele kao %eline.
1.. Nose%e skele
Clan 68.
Nose%om skelom# u smislu ovo pravilnika smatra se privremena pomo%na konstruk%ija %ija je namena da
prenese na podlou optere%enje od radilisno saobra%aja# uredjaja# opreme# instala%ija# materijala#
privremeno objekta ili tezinu dela konstruk%ije# koji je u izradi +svez
beton u oplati# %eli%na ili betonska konstruk%ija u montazi i sl., dok konstruk%ija ne postane sposobna da prenese
optere%enje na sopstvene trajne oslon%e +zidovi zrade# stubovi mosta i sl.,.
&ri postavljanju# koris%enju i uklanjanju nose%e skele pored mera iz projekta skele# mera u skladu sa odredbama
%l. 6.# 64# 6/. i 67. ovo pravilnika# mera utvrdjeni! druim propisima o zastiti na radu# te!ni%kim propisima i
juoslovenskim standardima# sprovode se i
slede%e mere$
1, temelji stubova skele postavljaju se na podlou %ije su siurnost i me!ani%ke osobine provereni# a kod
posredno *undiranja ; na elemente koji se odredjuju prema karakteristikama zemljista tako da ne dodje do
pomeranja ili sleanja temelja5
', spre%ava se slivanje vode u temelje skele5
), ako je tlo nedovoljne nosivosti# povrsina oslona%a pove%ava se podmeta%ima +tvrdo drvo# metalne podloe#
betonski blokovi i sl5,5
., kad je tlo male nosivosti# vrsi se zamena zemljano materijala ispod oslon%a skele# a kod izuzetno mali!
nosivosti tla izvodi se posredno *undiranje +naj%es%e sipovi,5
4, kod metalne %evaste skele# vertikalne %evi +stubovi skele, moraju na donjem kraju imati metalne stope
+?papu%e?,# a u popre%noj i poduznoj ravni moraju da budu medjusobno povezane !orizontalnim i dijaonalnim
%evima u prostornu %elinu5
/, spojevi i nastav%i metalni! %evi# kada se izvode pomo%u spojni%e sa zavrtnjevima# zatezanje zavrtnjeva vrsi
se momentnim klju%em u skladu sa uputstvom proizvodja%a5
6, nosa%i oplate ili nosa%i preko koji! se polazu montazni komadi# u%vrs%uju se u ornjem delu skele protiv
preturanja# obezbedjuju se od pomeravanja i postavljaju %entri%no u odnosu na osovinu stubova skele5
7, prilikom postavljanja skele uradjuju se naprave +naj%es%e ru%ne vretenaste dizali%e ili ?kajle? od drveta,
pomo%u koji! se oplata moze lako i bezbedno odvojiti od skele ili montazni komad pre%izno doterati na
projektovanu kotu5
8, pri demontazi skele pre izvla%enja nosa%a iz ornje dela skele proverava se da li je skela u potpunosti
odvojena od konstruk%ije5
19, za vreme nanosenja optere%enja prate se de*orma%ije nose%e skele +naj%es%e pomo%u ?sleomera?,5
11, otpustanje skele od konstruk%ije moze se izvoditi samo po nalou i uputstvima rukovodio%a radova5
14. Vise%e skele
Clan 79.
Vise%e skele pri izvodjenju radjevinski! radova koriste se samo kao radne skele# izuzev u posebnim
slu%ajevima kad se mou koristiti kao zastitne skele.
Vise%e skele postavljaju se na onim delovima objekta ili konstruk%ije de ne postoji mou%nost postavljanja
stoje%e skele ili de bi njeno postavljanje iziskivalo pove%ane troskove.
Vise%e skele su privremene pomo%ne konstruk%ije i moraju da imaju te!ni%ku dokumenta%iju uradjenu u skladu
sa odredbom %lana ). stav 4. ovo pravilnika.
-onstruk%ija radne plat*orme izradjuje se od kruti! i %vrsti! elemenata# a upotreba uzadi ili zi%e zabranjena je.
&od i zastitna orada radne plat*orme moraju da budu izradjeni u skladu sa odredbama %l. /8 ; 6'. ovo
pravilnika.
-ad je radna vise%a skela pomerljiva# pri pomeranju ili premestanju na radnoj plat*ormi ne smeju da se nalaze
radni%i.
3rozeni prostor ispod vise%e radne skele oradjuje se radi spre%avanja pristupa radnika i drui! li%a i
postavljaju se table sa upozorenjem na opasnost od pada predmeta.
Clan 71.
-ad se radna plat*orma vise%e skele podize i spusta ili pomera koriste%i me!anizovan# po pravilu elektri%ni
poon# vise%a skela postaje uredjaj# koji se upotrebljava pri radjevinskim radovima naj%es%e na odrzavanju i
opravkama *asada visoki! objekta# pri izradi duboki! sa!tova vodoza!vatni! radjevina na !idroradjevinskim
objektima i druim visokim objektima na kojima postoje delovi ili povrsine nepristupa%ne ili tesko dostupne sa
unutrasnje strane.
O vise%oj skeli %ija se radna plat*orma dize# spusta ili pomera me!aniz!ovanim poonom# pored dela te!ni%ke
dokumenta%ije kao pomo%ne konstruk%ije# mora da postoji i deo te!ni%ke dokumenta%ije uradjen s!odno odredbi
%lana ). stav .. ovo pravilnika usalasen sa uputstvom proizvodja%a uredjaja ili proizvodja%a pojedini! njeovi!
delova# zatim
isprave o rezultatima preleda i ispitivanja uredjaja izvrseni! na novoj loka%iji# pre i u toku upotrebe# sa %iljem
dokazivanja ispravnosti za rad i postojanja propisani! mera zastite na radu.
Dokumenta%ija iz stava '. ovo %lana obezbedjuje se s!odno te!ni%kim propisima za vise%e skele na elektri%ni
poon# juoslovenskim standardima# propisima o merama zastite na radu na orudjima za rad i druim propisima
o zastiti na radu i te!ni%kim propisima koji uredjuju oblast zastite na radu.
Dokumenta%ija o izvrsenim preledima i ispitivanjima vise%e skele na me!anizovan poon %uva se na radilistu
do kraja njene upotrebe.
&re po%etka upotrebe korisnik obrazuje komisiju od stru%ni! radnika koja preleda te!ni%ku dokumenta%iju i
dokaze o ispravnosti za rad i primenjenim merama zastite na radu# utvrdjuje da li postoji sva propisana
dokumenta%ija i da li je vise%a skela izradjena i postavljena u skladu sa propisanom dokumenta%ijom.
Vise%a skela ili njeni pojedini delovi ne smeju se upotrebiti dok komisija za preled zapisnikom ne odobri po%etak
upotrebe.
3 toku izvodjenja radova za pravilnu upotrebu# za ispravnost# za rad vise%e skele i odrzavanje mera zastite na
radu %ije je postojanje utvrdila komisija pri preledu pre po%etka upotrebe# odovoran je korisnik.
Clan 7'.
Vise%e radne skele koje se pri upotrebi ru%no pomeraju# podizu i spustaju# naj%es%e pomo%u ru%no vitla# su
privremene pomo%ne konstruk%ije %ije radne plat*orme se koriste pri izvodjenju radjevinski! detalja# zatim kod
zanatski! radova# kao i za prelede delova objekta i
radove na odrzavanju.
Vise%e skele iz stava 1. ovo %lana se projektuju# izradjuju i postavljaju za istovremenu upotrebu od najvise dva
radnika.
3 sastavu te!ni%ke dokumenta%ije za vise%u skelu iz stava 1. ovo %lana# izradjene u skladu sa odredbom %lana
). stav 4. ovo pravilnika# mora da bude izradjen i deo te!ni%ke dokumenta%ije koji se odnosi na prilaz vise%oj
skeli.
&re po%etka koris%enja na novom mestu upotrebe korisnik obrazuje komisiju od stru%ni! radnika koja preleda
te!ni%ku dokumenta%iju i utvrdjuje da li je uradjena u skladu sa propisima o izradi te!ni%ke dokumenta%ije i
propisima o zastiti na radu i da li je vise%a skela sa prilazom izradjena i postavljena prema te!ni%koj
dokumenta%iji.
Vise%a skela iz stava 1. ovo %lana ne sme se upotrebi# niti njen prilaz koristiti# dok komisija za preled
zapisnikom ne odobri po%etak upotrebe.
Clan 7).
Vise%e skele mou da se koriste kao zastitne privremene konstruk%ije za spre%avanje pada radnika ili pada
predmeta i radjevinsko materijala u prostor ispod neobezbedjene ivi%e objekta ili konstruk%ije# samo kad se
nikakvo druo sredstvo zastite ne moze da primeni.
Vise%a zastitna skela postavlja se samo za pojedina%nu zastitu radnika od pada ili pri malim mou%im
optere%enjima za zastitu od pada predmeta i materijala.
Vise%a zastitna skela izradjuje se i postavlja na osnovu te!ni%ke dokumenta%ije izradjene u skladu sa
odredbama %lana ). stav 4. i %lana 7.. ovo pravilnika.
Da se vise%a zastitna skela izradi# postavi i odrzava u skladu sa te!ni%kom dokumenta%ijom# odovoran je
rukovodila% radova korisnika.
1/. 2astitne skele
Clan 7..
2astitna skela sa pri!vatnom plat*ormom ili pri!vatnom mrezom postavlja se tako da pri!vatna plat*orma koju
skela nosi ne bude niza od )#9 m ispod ivi%e preko koje radnik moze da padne.
2astitna skela sa nadstresni%om namenjenom za zastitu radnika od padaju%i! predmeta# ima visinu najmanje '#4
m od podloe po kojoj se radni%i kre%u. Izuzetno ova visina moze biti manja kod kopanja jama# sa!tova# bunara i
rovova# ali ne manja od '#9 m.
2astitna skela sa pri!vatom plat*ormom i zastitna skela sa nadstresni%om dimenzionisu i konstruisu se tako da
mou da zadrze najtezi predmet koji ima mou%nost da padne# kao i da spre%e njeovo odbijanje i rasipanje po
okolnom prostoru.
Dimenzije i konstruk%ija zastitne skele sa pri!vatnom plat*ormom ili nadstresni%om zavise od mou%e visine i
putanje pada i tezine radnika ili predmeta od koji! se za prora%un i izradu uzima ve%a.
Sirina pri!vatne plat*orme ili zastitne nadstresni%e ne sme da bude manja od 1#4 m.
-ad je duzina opasne zone ve%a# postavljaju se zastitne alerije.
&ri premestanju po visini ne sme se pret!odna zastitna skela demontirati dok se naredna ne postavi.
(aterijal koji napada na pri!vatnu plat*ormu i nadstresni%u mora da se redovno uklanja.
-ad ne postoji mou%nost upotrebe pri!vatni! plat*ormi ili nadstresni%a# a radovi na visini se ne obavljaju
pojedina%no neo i! izvodi rupa radnika# ispod urozeni! radni! mesta postavljaju se mreze za pri!vatanje
radnika u slu%aju pada.
&rolazak radnika ispod pri!vatni! mreza# orani%ava se na vremenske intervale kad se na visini ne radi# ili se
zabranjuje kad postoji mou%nost probijanja mreze usled pada tezi! predmeta.
16. Radovi u blizini saobra%aja
Clan 74.
2abranjeno je zapo%eti radjevinske radove# kao i preduzimati bilo kakve mere zastite radnika od dejstva
saobra%aja ili mere za bezbednost saobra%aja na putu# putnom zemljisnom pojasu i zastitnom pojasu puta
+zemljisni pojas i zastitni pojas puta u smislu 2akona o putevima, ili u zastitnom pojasu prue +zastitni pojas
prue u smislu 2akona o zelezni%ama,# dok nisu dobijeni uslovi i salasnost nadlezno orana za saobra%aj
kojim se odobrava izvodjenje radova.
Radovi mou da otpo%nu tek kad se na radilistu sprovedu mere prema uslovima i salasnosti dobijeni! od
nadlezno orana za saobra%aj.
17. Izrada elemenata od prednaprenuto betona
Clan 7/.
Radovi na prednaprezanju betona +u daljem tekstu$ uteza%ki radovi, mou da se izvode samo u radnom prostoru
u kome nema kretanja i rada drui! radnika.
2a postavljanje ili uvla%enje kablova obezbedjuje se pristup sirine najmanje /9 %m sa obe strane nosa%a.
Na mestima utezanja i injektiranja kablova obezbedjuje se prostor za smestaj pribora i uredjaja za utezanje i
injektiranje kablova i slobodan prostor sirine najmanje po /9 %m sa obe strane kabla koji se uteze za kretanje i
rad radnika.
&rostor za kretanje i rad postavljaju se tako da telo radnika nikad ne bude u prav%u snopa zi%a i da bude izvan
zone domasaja pribora za kotvljenje kabla +kotve i klinovi, i uredjaja za zatezanje zi%a +prese,.
&ri postavljanju kotvi i klinova vrsi se provera da li su zi%e kabla paralelne +ne smeju biti upredene, i da li su
pravilno rasporedjene po zljebovima ili obimu kotve i klina.
Slobodni vr!ovi zi%a poravnavaju se pre po%etka zatezanja.
&re pustanja u rad vrsi se provera ispravnosti prese# pumpe# manometra# priklju%aka i spojeva# kao i stanja
%reva za !idrauli%ko ulje.
3 toku zatezanja kablova neprekidno se kontrolisu ostvareni napon i izduzenje zi%a i uporedjuju sa
projektovanim.
3tezanje i injektiranje kablova za prednaprenuti beton ne smeju se obavljati na niskim temperaturama# bez
primene posebni! te!ni%ki! i mera zastite na radu.
&o izvrsenom utezanju kablovi moraju da se odma! injektiraju # a nji!ovi izlazi na povrsinu betona +ankerni blok,
da se zastite od uti%aja korozije.
3teza%ki radovi na visini mou da se izvode samo kad je radni prostor obezbedjen od pada sa visine# sto u
smislu ovo pravilnika zna%i da je$
1, skela izradjena prema projektu u kome je dokazana njena stabilnost5
', radni pod postavljen na skeli na osnovu stati%ko dimenzionisanja elemenata prema najnepovoljnijem
optere%enju5
), zastitna orada propisno podinuta duz slobodni! ivi%a poda5
., prilazi uradjeni u skladu sa odredbama ovo pravilnika.
2a svaki pojedini sistem utezanja i injektiranja kablova izvodja% obezbedjuje da na radilistu postoji projekat
izvodjenja sa merama zastite na radu u skladu sa uputstvom proizvodja%a opreme i pribora.
18. 0rmira%ki radovi
Clan 76.
Radovima na istovaru# utovaru# prenosu# pripremi +ispravljanje# se%enje i savijanje, nastavljanju i uradnji
betonsko vozdja# namenjeno za armirano betonske elemente +u daljem tekstu$ armira%ki radovi, ne sme se
pristupiti$
1, sa duom kosom# ako nije vezana maramom ili pokrivena kapom5
', sa razdrljenom# odnosno neutenutom ode%om ili neodeven5
), bez zastitni! %ipela i rukavi%a.
&ri utovaru ili istovaru armature dizali%om# teret se pret!odno oslobadja od ostale armature# a nasilno %upanje iz
omile nije dozvoljeno.
1ereti se skidaju sa vr!a naslae.
0rmatura u koturu +pre%nika do 1' mm, moze da se vezuje za kuku dizali%e nose%om %eli%nom uzadi.
0rmatura u petljama# polubuntovima +pre%nika 1. mm do '7 mm, i armatura u pravim sipkama +pre%nika )9 mm
do .9 mm, podize se na pomo%nom ramu# koji je za kuku dizali%e vezan nose%om %eli%nom uzadi.
Sipke armature vezivanjem za ram obezbedjuju se od ispadanja za vreme prenosa.
Radni%i koji su obavili vezivanje nose%e %eli%ne uzadi za kuku dizali%e# moraju da se uklone na bezbednu
udaljenost# pre neo sto teret po%ne da se podize.
&risustvo bilo koji! li%a u podru%ju krua radilista u kome se vrsi prenos armature# zabranjeno je.
Okretni dobos za odvijanje koturova armature oradjuju se punom ili metalnom sitno mrezastom oradom.
3 toku ispravljanja armature zabranjeno je dodirivati uredjaj sa valj%ima na stazi za istezanje.
2a vreme istezanja armature na stazi ne sme da bude radnika ili drui! li%a# kao ni predmeta ili materijala.
&ri uradjivanju i vezivanju armature radnik mora da ima obezbedjen siuran oslona% i bezbednu stazu za
kretanje pri radu.
Slobodni se krajevi zi%e kojom je izvrseno vezivanje armature savijaju ili podvijaju.
Elektri%ni kablovi pod naponom ne smeju da budu polozeni preko armature# niti postavljeni tako da moze da
dodje do dodira sa armaturom.
0rmira%ke masine i elektri%na instala%ija na pla%u i objektima de se priprema armatura moraju da budu redovno
preledane i odrzavane u ispravnom stanju# o %emu se vodi eviden%ija na radilistu.
'9. Betonski radovi
Clan 77.
Betonskim radovima +betoniranje,# u smislu ovo pravilnika# smatraju se prevoz ili prenos po objektu i
uradjivanje sveze betonske mase# a zatim nea uradjene betonske mase za vreme odlezavanja u oplati.
&re po%etka betoniranja obavljaju se pripreme za bezbedan rad radnika# i to$
1, na ivi%e preko koji! moze da dodje do pada u prostor dubok preko 1#9 m postavlja se zastitna orada5
', iznad armature postavljaju se staze za ru%ni prenos ili prevoz betonske mase i kretanje radnika# zatim radni
podovi za prijem sveze betonske mase kad sudove prenosi dizali%a# radni podovi za uba%ivanje mase u oplatu#
staze za kretanje radnika pri uradjivanju i ravnanju
povrsine uradjeno betona5 staze i radni podovi izradjuju se i postavljaju u skladu sa odredbama %l. // ; 61.
ovo pravilnika5
), staze i radni podovi ne smeju se oslanjati na armaturu# neo moraju da imaju sopstvene oslon%e postavljene
na oplatu5
., ostri vr!ovi ili ivi%e spojni! i drui! delova armature uklanjaju se# podvijaju ili pokrivaju5
4, %is%enje oplate i uradjene armature od prljavstine i otpadaka mlazom vode ili vazdu!om pod pritiskom#
izvode se tako da ne dodje do povredjivanja radnika ili li%a koja se kre%u u blizini# usled udara odba%eni! %esti%a
ili predmeta5
/, kad se betonira no%u ili kad dnevno svetlo nije dovoljno# postavlja se elektri%na rasveta# koja treba da
obezbedi osvetljenost od najmanje '49 A! na mestu uradnje betona# a najmanje 1'9 A! na prilazima i stazama5
6, elektri%ni uradjaji za uradjivanje betona moraju da imaju trans*ormisan napon najvise do .'V# a prenosne
svetiljke sa pripadaju%im pokretnim kablovima do '.V5
7, kod kontruk%ija ve%i! raspona +!ale# mostovi i sl., postavljaju se sleomeri ili se vrsi eodetsko osmatranje
uiba i ponasanja konstruk%ije skele pri nanosenju optere%enja uradjivanjem sveze betonske mase.
Clan 78.
Betoniranje po%inje isklju%ivo po naredjenju rukovodio%a radova ili od njea odredjeno odovorno radnika.
&ri betoniranju se sprovode slede%e mere zastite na radu$
1, sudovi za transport sveze betonske mase koje donosi i odnosi dizali%a ne smeju da se prenose preko lava
radnika5
', pri!vat sudova sa betonskom masom koji vise o kuki dizali%e vrsi se pomo%u siurnosni! konopa%a za
usmeravanje# a kad rukovala% dizali%e sa svo radno mesta nije u mou%nosti da u potpunosti prati kretanje
tereta# usmeravanje obavlja radnik osposobljen za davanje znakova +sinalista,5
), spustanje na radni pod mora da bude izvedeno bez udara i nji!anja# a odvezivanje od kuke dizali%e moze da
usledi tek posto je sud stabilno oslonjen# kad se moze pristupiti izlivanju mase5
., sud ne sme da se pretovaruje betonskom masom5
4, pri uradjivanju betonske mase pervibratorom radnik mora da bude %vrsto oslonjen# da ne izubi ravnotezu
pri uranjanju ile pervibratora u betonsku masu5
/, kad se sveza betonska masa doprema na mesto uradjivanja pumpom za beton# mora stalno da se
kontrolise ispravnost nastavaka# pootovu *leksibilno %reva i %evovoda# kao i priklju%ka *leksibilno %reva na
%evovod5
6, *leksibilno %revo ne sme se ostro previjati# niti pri rukovanju sa njim pomerati nosa% %evovoda# koji moze u
povratnom !odu da odba%i radnika5
7, pri betoniranju i pranju *leksibilno %revo ne sme da bude upereno u radnike5
8, kod prijema betonske mase automesali%om ne sme da se isipava masa iz bubnja# dok se metalni zlavkasti
zljeb +?riza?, ne pri%vrsti i obezbedi od iznenadno pomeranja5
19, pre neo sto se pristupi polivanju uradjene betonske mase uklanja se elektri%na instala%ija# koja je sluzila
pri betoniranju5
11, nasilno skidanje oplate sa betonski! povrsina pomo%u dizali%e# zabranjeno je.
'1. Radovi na krovu
Clan 89.
-rov i njeovi delovi# krovni pokriva% i konstruk%ija koja nosi krovni pokriva%# moraju da budu pre po%etka radova
detaljno preledani sa %iljem utvrdjivanja nosivosti# obezbedjivanja siurni! putanja za kretanje radnika po krovu
i preduzimanje mera zastite na mestima rada za
spre%avanje propadanja kroz krovni pokriva% i za spre%avanje pada sa krova.
-od krovni! pokriva%a od %repa# salonita# lima i drui! pokriva%a male nosivosti za spre%avanje propadanja
postavljaju se patosi od dasaka na povrsinu krovno pokriva%a duz prilaza mestima rada i na mestima rada.
&atosi od dasaka treba da budu pri%vrs%eni za krovni pokriva%# da pri kretanju radnika ne dodje do pomeranja ili
klizanja.
Daske patosa polazu se na krovnu povrsinu tako da im krajevi budu prepusteni preko prava%a ispod koji! se
nalaze nosa%i krovno pokriva%a.
0ko je patos izradjen u obliku povezani! dasaka u polja +?stosovi?,# polja treba da budu laka i poodna za ru%no
premestanje i pri%vrs%ivanje.
-retanje izvan postavljeni! patosa po krovnom pokriva%u# zabranjeno je.
-rovni pokriva%i %ija je nosivost nepoznata ili kod nepro!odni! krovova# siurnost kretanja i rada radnika
obezbedjuje se postavljanjem prelaza i radni! plat*ormi# koji moraju da budu izradjeni u skladu sa odredbama %l.
6. i )9. ovo pravilnika.
Clan 81.
2a spre%avanje pada sa krova ili prilaza krovu pre po%etka radova mora da bude postavljena propisana zastitna
orada iznad slobodni! ivi%a u %ijim se blizinama izvode radovi i na mestima odredjenim za izvla%enje ili
spustanje alata i materijala# kao i obezbedjen siuran prilaz.
3koliko se iznad ivi%a krova# ne moze postaviti zastitna orada ili kod krovova %iji je naib ve%i od '9o# na
krovnoj povrsini mou raditi samo radni%i zdravstveno sposobni za radove na visini obu%eni za upotrebu
sredstava li%ne zastite.
-od slu%ajeva iz stava '. ovo %lana# pre izlaska na povrsinu krova radnik mora da bude privezan preko
zastitno pojasa i zastitno uzeta za siuran oslona%.
Otvori# svetlarni%i i okna sa staklenim pokriva%em# ukoliko se nalaze u ravni krovno pokriva%a# obezbedjuju se u
skladu sa odredbama %lana )'. ovo pravilnika.
&rilaz povrsini krova# ukoliko nije postavljen iz unutrasnjosti objekta# mora da bude obezbedjen u skladu sa
odredbama %l. .. ; .8. ovo pravilnika.
Clan 8'.
-ad se ne mou u potpunosti sprovesti mere zastite na radu iz %lana 89. ovo pravilnika# postavljaju se
pri!vatne mreze# zastitne skele sa pri!vatnim plat*ormama ili %ak poja%anja nosa%a krovne pokrivke i drue
mere.
&rostor ispod krova# odnosno radilisni prostor oko objekta mora da bude za vreme radova na krovu obezbedjen
od pristupa li%a nezaposleni! na radilistu.
-ad pri radovima na krovu# nije spre%en pad predmeta s krova# u urozenom prostoru oko objekta i ispod krovne
povrsine zabranjeno je prisustvo i kretanje radnika i drui! li%a.

''. (ontazno radjenje
Clan 8).
(ontazno radjenje izvodi se na osnovu te!ni%ke dokumenta%ije projekta montaze, koju obezbedjuje izvodja%
radova# a koja sadrzi proram montazno radjenja sa opisom i prikazom mera zastite na radu pri izradi
montazno elementa +ako se izradjuje na radilistu, utovaru# prevozu i istovaru# vezivanju elemenata# pripremi
za dizanje# dizanju# postavljanju na objekat# u%vrs%ivanju# obradi i doradi u uradjenom polozaju.
1e!ni%kom dokumenta%ijom moraju da se propisu mesta i na%in vezivanja elemenata za dizanje# redosled
dizanja i polozaj elemenata pri dizanju# postavljanje elementa i na%in obezbedjenja od preturanja i pomeranja na
objektu.
1e!ni%kom dokumenta%ijom se obu!vataju sve pomo%ne konstruk%ije +jarmovi# privremena lezista# ramovi za
ukru%ivanje# radne plat*orme sa prilazima i sl.,# pomo%ni pribor za dizanje +ramovi# pantljike# kljesta# obrazi i sl.,#
pomo%ni pribor za pri%vrs%ivanje montazno elementa na objektu i spajanje sa druim delovima objekta.
1e!ni%kom dokumenta%ijom mora da se opise na%in upotrebe uredjaja za dizanje i prenos elemenata# da se
navedu karakteristike uredjaja +nosivost# do!vat# uao strele# radni polozaj i sl., i da se odrede normativi za
dizanje +dozvoljen prava% i brzina vetra# brzine dizanja# prenosa i spustanja tereta# temperatura vazdu!a i dr.,.
1e!ni%kom dokumenta%ijom moraju da se predvide na%in i mesta za vezivanje i drue mere zastite radnika koji
pri!vataju# skidaju sa dizali%e i u%vrs%uju montazne elemente pod pove%anom mou%nos%u pada sa visine.
Clan 8..
3redjaj# pomo%ne naprave i pribor za dizanje# postavljanje i pri%vrs%ivanje na objektu montazni! elemenata#
moraju da odovaraju juoslovenskim standardima# te!ni%kim i propisima o zastiti na radu.
3redjaji# pomo%ne naprave i pribor za dizanje# postavljanje i pri%vrs%ivanje montazni! elemenata odredjuju se
prema tezini# dimenzijama# obliku# mou%nosti za vesanje ili podupiranje elemenata pri dizanju# zatim prema
potrebnoj visini i do!vatu dizanja i uslovima za
postavljanje na objektu.
(ontazni elemenati obelezavaju se prema proramu montaze iz te!ni%ke dokumenta%ije# izradjuju se i
pripremaju za dizanje prema redosledu obelezavanja.
Oblik# dimenzije i mesta za vesanje ili oslanjanje montazni! elemenata# treba da budu podeseni za lako
podizanje# prenosenje i u%vrs%ivanje na objektu.
(ontazni elemenat koji se priprema za podizanje i prenos postavlja se pre podizanja# tako da dizali%a ne
menjaju%i radni polozaj moze bez smetnji da a podine# prenese i postavi u projektovani polozaj.
Vezivanje elemenata za dizali%u vrsi se na mestima i na na%in predvidjen te!ni%kom dokumenta%ijom.
&odizanje# prenos# postavljanje i pri%vrs%ivanje montazno elementa moraju da budu obavljeni u najkra%em
mou%em vremenu# bez nedozvoljeni! de*orma%ija montazno elementa ili oslona%a na objektu# ne is%rpljuju%i
nosivost uredjaja# pomo%ni! naprava i pribora za dizanje.


Clan 84.
Na visokim montazama radne plat*orme se izradjuju u vidu vise%i! plat*ormi +skela,# dizali%om se prenose do
mesta postavljanja# vesaju za pret!odno montirani i u%vrs%eni deo konstruk%ije u blizini montazno nastavka
konstruk%ije i ukru%ivanjem i povezivanjem sa konstruk%ijom dovode u stabilan radni polozaj.
Radne plat*orme za visoke montaze i prilazi radnim plat*ormama izradjuju se# postavljaju i skidaju sa
konstruk%ije prema opisu i detaljnim %rtezima iz projekta montaze.
(esta montazni! nastavaka# kad postoji mou%nost# obezbedjuju se pri!vatnim plat*ormama ili pri!vatnim
mrezama za spre%avanje pada radnika.
2a vreme podizanja# prenosa i postavljanja montazno elementa stajanje radnika na elementu# uredjaju za
dizanje# priboru za vesanje ili prisustvo u opasnoj zoni ispod tereta# zabranjeno je.
-retanje radnika po postavljenom montaznom elementu i u njeovoj blizini# dok nije obezbedjen od preturanja i
pomeranja osim radnika koji ukru%uju elemenat# kao i koris%enje postavljeno elementa za prelaz dok nisu
obezbedjeni propisani pod i zastitna orada# zabranjeno je.
3smeravanje i umirivanje montazno elementa dok je u vise%em polozaju vrsi se sa bezbedno rastojanja
pomo%nom uzadi ili na drui posredan na%in.
&omeranje tek postavljeno elementa na oslon%e vrsi se posrednim putem pomo%u priru%no pomaala# uz
uslov da je elemenat vezan za dizali%u zatenutim priborom.
(ontazni elemenat se otpusta i odvezuje sa dizali%e kad je postavljen %vrsto na oslon%e i osiuran od
preturanja.
Clan 8/.
Dizanje i prenos montazno elementa ne sme zapo%eti dok$
1, se do mesta postavljanja elementa na objektu ne obezbedi siuran prilaz5
', nisu postavljeni u potpunosti oslon%i i dok nije pripremljen alat i pribor za pri%vrs%ivanje5
), nije provereno da li su svi prilazi zoni montaze zatvoreni za radnike i ostala li%a koji ne u%estvuju u montazi i
da li u urozenoj zoni ima prisutni! li%a# koja moraju da napuste urozenu zonu5
., se radni%i koji u%estvuju u montazi ne udalje na bezbedno rastojanje5
4, se ne proveri da su stati%ke i me!ani%ke karakteristike pribora za dizanje i prostorni sklop veze elementa sa
dizali%om u skladu sa projektom montaze.
&robnim podizanjem montazno elementa od podloe se utvrdjuje$
1, da je vezivanje ili podupiranje tereta izvrseno ravnomerno u odnosu na teziste i da pri prenosu teret ne%e da
se njise ili obr%e +?umiren teret?,5
', da su mesta vezivanja na montaznom elementu ili pomo%noj napravi %vrsta# a uzad i vezni pribor ili drui
vezni alat ispravni5
), da pribor za vezivanje +uzad# trake i sl., nema prelome# nije prinje%en# upreden# ne tare se o neoblozene
ivi%e elementa i nije izlozen druim me!ani%kim oste%enjima5
., da su ispunjeni normativi iz te!ni%ke dokumenta%ije +do!vat# nosivost# radni polozaj uredjajaza dizanje i
prenos# prava% i brzina vetra# temperatura vazdu!a i sl.,.
Odovorni radnik daje znak za po%etak dizanja i prenosa montazno elementa# posto se uveri da su ispunjeni
uslovi iz st. 1. i '. ovo %lana.
Clan 86.
3tovar# prevoz i istovar montazni! elemenata obavlja se u skladu sa propisima o merama zastite na radu pri
ovim radovima.
3redjaj za dizanje i prenos mora da ispunjava odredbe propisa o zastiti na radu pri radu sa dizali%ama# te!ni%ki!
propisa i juoslovenski! standarda.
&omo%ne naprave i pribor za vezivanje tereta i dizanje moraju imati ateste o ispravnosti# s!odno propisima o
priboru za dizanje teski! tereta.
&ri istovaru ili utovaru montazno elementa u motorno vozilo voza% ne sme da bude u kabini.
2a vreme dizanja# prenosenja i spustanja montazno elementa na vozilo# sinalista ne sme stajati na vozilu.
Sinalista je radnik osposobljen za davanje znakova rukom rukovao%u dizali%e za izvodjenje potrebni! pokreta
dizali%e# u skladu sa juoslovenskim standardom.
Clan 87.
Radni%i koji na visini postavljaju radne plat*orme ili radni%i koji pri!vataju montazne elemente# kada nema
mou%nosti za primenu zastitni! skela od pada sa visine# moraju da budu vezani zastitnim opasa%ima sa sto
kra%om vezom# zavisno od potrebno radijusa kretanja# za %vrste delove objekta ili montirane konstruk%ije i
siurna mesta na njima.
(ontazne radove na visini mou da rade isklju%ivo radni%i zdravstveno sposobni za rad na visini# obu%eni za
montazerske radove osposobljeni za koris%enje sredstava li%ne zastite.
(ontazno radjenje moze se izvoditi samo uz stalni nadzor odovorno stru%no radnika.
'). Rusenje objekata
Clan 88.
Rusenje objekta ili dela objekta izvodi se prema dokumenta%iji# uradjenoj na osnovu podataka dobijeni!
pret!odnim detaljnim izvidjanjem i snimanjem objekta i okoline.
Dokumenta%ija za rusenje objekta# pored ostalo treba da sadrzi i opis izabrane metode rusenja sa redosledom
radova pri pripremi za rusenje# samom rusenju i posle izvrseno rusenja i merama zastite na radu pri svakom od
ovi! radova.
Dokumenta%ija o rusenju treba jasno da utvrdi zone siurnosti i plan ozna%avanja i uredjenja nji!ovi! rani%a#
mere obezbedjenja objekta i saobra%aja izvan zone siurnosti i plan prilaza za radnike do zona siurnosti.
Radove na rusenju objekta mou obavljati samo radni%i prakti%no osposobljeni za bezbedan rad i primenu
sredstava li%ne zastite pri ovim radovima.
&riprema# rusenje i uklanjanje delova i materijala sruseno objekta izvodi se uz stalni nadzor odovorno
stru%no radnika.
Clan 199.
2a vreme izvodjenja i snimanja objekta# kao i za vreme pripremni! radova za rusenje objekta postavlja se %uvar
koji ne dozvoljava pristup objektu besposlenim li%ima.
3 toku snimanja objekta i za vreme pripremni! radova za rusenje# lozenje vatre u unutrasnjim prostorijama
objekta zabranjeno je.
&re po%etka rusenja objekta urozeno podru%je se oradjuje ili na drui na%in obezbedjuje od prisustva ili ulaska
li%a i sredstava saobra%aja# u skladu sa dokumenta%ijom o rusenju.
&re po%etka radova na rusenju objekta postoje%e instala%ije elektri%ne struje# vodovoda# kanaliza%ije# asova i
drue instala%ije uklanjaju se ili obezbedjuju tako da u toku rusenja i pri radovima posle rusenja# ne prouzrokuju
opasnost po radnike.
Clan 191.
Ru%no rusenje objekta izvodi se odozo nanize# delovi zida i dimnja%i ne smeju se ostavljati neporuseni# neo se
ruse istovremeno sa ostalim delovima objekta.
Susedni zidovi ili pojedini elementi koji se ne ruse# a sa zidom# odnosno elementom koji se rusi %ine stabilnu
%elinu# obezbedjuju se od pada ili de*orma%ije# pre neo sto se pristupi rusenju.
Rusenje medjuspratne odnosno tavanske konstruk%ije moze otpo%eti tek po rusenju i uklanjanju svi! poruseni!
delova iznad nivoa te konstruk%ije.
Ru%no rusenje slobodno stoje%i! elemenata# kao sto su obimni i preradni zid# orada# stub i drui elementi#
izvodi se pomo%u odovaraju%i! radni! skela.
Rusenje zidova potkopavanjem# zabranjeno je.


Clan 19'.
Demontirane rede# nosa%i i drui teski ili lomazni delovi konstruk%ije smeju se sa objekta uklanjati ili spustati
samo pomo%u odovaraju%i! naprava ili uredjaja +rampa# %ekrk# dizali%a i sl.,.
3klanjanje rastresito i prasinasto materijala sa rusevine vrsi se pomo%u pokriveni! drveni! korita# kroz
metalne %evi ili na drui na%in koji spre%ava sirenje prasine.
-ada u materijalu od koa je saradjen objekat koji se rusi ima azbesta# moraju da se preduzmu posebne mere
za spre%avanje da prasina i otpat%i ne dospeju na alat# ode%u# telo radnika ili u okolni prostor.
&ri rusenju visespratno objekta omilanje poruseno materijala na pojedinim spratovima# zabranjeno je.
Clan 19).
0ko se objekat rusi masinski# masina treba da se nalazi na odstojanju najmanje 1#4 puta ve%em od visine dela
koji se rusi.
-od masinsko rusenja uranjem na prednji deo masine postavljaju se pomaala od
vozdja ili drveta preko koji! se sila prenosi na elemenat koji se rusi# a masina se udaljava na bezbedno
odstojanje.
=a%ina na kidanje %eli%no uzeta pomo%u koa se prenosi vu%na snaa potrebna za rusenje objekta# mora biti
najmanje tri puta ve%a od vu%ne snae masine.
Izmedju %eli%no uzeta i povrsine dela objekta koji se rusi postavljaju se podmeta%i radi ravnomerno
prenosenja vu%ne sile.
Izvla%enje betonski! stubova# %eli%ni! nosa%a i drui! delova objekta iz rusevine moze se izvoditi tek posto se
pret!odno oslobode od natrpano poruseno materijala.
-oris%enje masina to%kasa za rusenje ili izvla%enje teski! delova radjevinsko objekta# zabranjeno je.
Clan 19..
&ri rusenju pojedini! delova ili objekta u %elini miniranjem# primenjuju se propisi o zastiti na radu# te!ni%ki propisi
juoslovenski standardi o manipula%iji i upotrebi eksploziva.
'.. Izradnja puteva
Clan 194.
"radjenje puteva kroz brdsko;planinske ili sumske predele# naseljena mesta u blizini aktivni! saobra%ajni%a
izvodi se# po pravilu# uz sprovodjenje posebni! mera zastite na radu.
Dokumenta%ija o posebnim merama zastite na radu izradjuje se u skladu sa saobra%ajnim propisima i
odredbama %lana 1/. ovo pravilnika.
-ad se put radi u uslovima navedenim u %lanu 16. stav '. ovo pravilnika# izrada dokumenta%ije o merama
zastite na radu je obavezna.
2emljani radovi na izradnji puteva izvode se uz sprovodjenje mera zastite na radu utvrdjeni! u %l. 1';'7. ovo
pravilnika.
Clan 19/.
-ad se radovi na radjenju puteva# kao i radovi na izradnji prilaza radilistu ili radovi u kruu radilista# izvode u
zemljistu koje ukazuje na mou%nost postojanja otrovni! zmija# ovakvo radiliste mora da bude snabdeveno
serumom protiv zmijsko ujeda i oranizovano tako da
serum moze da se dopremi do mesta kretanja i rada radnika i bude blaovremeno upotrebljen u slu%aju potrebe.
3 svakoj smeni mora da bude najmanje po jedan radnik obu%en za pravilnu upotrebu seruma protiv zmijsko
ujeda.
Clan 196.
&rivremene pristupne puteve radilistu# prolaz# prilaze i prelaze izvodja% radova je duzan da odrzava u
ispravnom stanju# a u zimskom periodu da preduzima mere za bezbedno koris%enje.
Clan 197.
-ad se izlaz saobra%aja sa trase puta u izradnji obezbedjuje postavljanjem privremeni! konstruk%ija# ove se
izvode prema projektu u kome je dokazana nji!ova stabilnost i propisani uslovi za upotrebu i odrzavanje.
Clan 198.
&odzemne vode koje se pojave na delu puta u izradnji odvode se sa radilista tako da ne podlokavaju delove
puta# kosinu iznad i ispod puta i ne urozavaju objekte na putu.
Clan 119.
Ru%ni prevoz materijala# kad se obavlja vaonetima# radni kolosek +dekoviljski, mora da bude osiuran od
iskliznu%a vaoneta i stalno odrzavan u ispravnom stanju.
-ad je kolosek postavljen u poduznom naibu# vaoneti moraju da imaju ko%ni%e. -o%enje pomo%u drveni!
reda# dasaka ili drui! priru%ni! predmeta zabranjeno je.
&ri ru%nom prevozu materijala vaonetima brzina vaoneta ne sme da bude ve%a od 19 km. na %as.
-ad je radni kolosek postavljen na skeli# skela mora da bude izradjena na osnovu projekta %iji je sadrzaj u skladu
sa odredbama %lana 68. ovo pravilnika.
Clan 111.
&rolazi za radnike izmedju uredjaja za pripremu kamena za izradnju puteva +tu%anika, u drobilisnom
postrojenju moraju da budu siroki najmanje 199 %m.
(esta prolaza iznad koji! postoji mou%nost pada kamena obezbedjuju se zastitnim nadstresni%ama.
&ored uredjaja izradjuju se propisane radne plat*orme za kretanje i rad radnika prilikom odrzavanja i popravki
uredjaja.
Clan 11'.
3ba%ivanje kamena u drobili%u izvodi se sa %vrste radne plat*orme sa propisanom zastitnom oradom.
2a odlavljivanje kamena koriste se posebne kuke.
-ad bunker za prijem kamena iz majdana ima resetku u podu ka otvoru drobili%e# %is%enje resetke ili
odlavljivanje kamena moze se vrsiti posto se pret!odno radni%i obezbede od upada u otvor.
Dok je drobili%a u radu# stajanje na ivi%ama otvora za uba%ivanje kamena# zabranjeno je.
Clan 11).
Radni%i koji rade na drobili%i moraju da budu zasti%eni od kamene prasine ; respiratorima ili polivanjem vodom.
-oris%enje zastitni! nao%ara je obavezno.
Clan 11..
(aterijal koji se koristi za as*altiranje puteva +bitumen# katran i drui derivati na*te, moze da se zareva samo u
posebnim sudovima.
2arevanje materijala iz stava 1. ovo %lana u otvorenim sudovima# bez obzira na mesto upotrebe i koli%inu#
zabranjeno je.
Clan 114.
-otlovi uredjaja za zarevanje as*altne mase moraju da imaju poklop%e# radi spre%avanja prskanja mase.
&osluzivanje uredjaja obavlja se sa radne plat*orme na kojoj je postavljena zastitna orada.
&odesnim razmestajem vise uredjaja za zarevanje as*altne mase spre%ava se prenosenje pozara sa jedno
uredjaja na drui.
Clan 11/.
Aoziste pe%i kotla mora biti zasti%eno od izbijanja plamena iz lozista u polje.
Clan 116.
2a!vatanje vrele rastopljene as*altne mase moze se vrsiti samo pomo%u za to izradjeni! sudova.
Vrela rastopljena as*altna masa prenosi se u posebno izradjenim sudovima sa poklop%ima. Sudovi se ne smeju
prepunjavati.
Clan 117.
Otvor kotla za punjenje kre%nim brasnom# areatom tu%anika i smolom na uredjaju za kuvanje i mesanje
as*altne mase mora da ima zastitni poklopa%# radi spre%avanja sirenja prasine i stetni! asova.
3redjaji iz stava 1. ovo %lana moraju da imaju naprave za odvodjenje asova# dima i prasine iz krua radilista.
Clan 118.
&remazivanje i kvasenje valjka za ravnanje as*alta vrsi se pomo%u za to izradjene naprave.
2abranjeno je da radnik ide ispred motorno valjka i premazuje i kvasi delove valjka za ravnanje as*altne mase.
Valjak pri !odu unazad mora da bude opremljen retrovizorima za preled obe ivi%e putanje kretanja.
Izvodjenje radova na putanji kretanja valjka# zabranjeno je.
Clan 1'9.
2apaljena as*altna masa ne sme se asiti vodom.
Sredstva za asenje zapaljene as*altne mase +pesak# %irade i dr., moraju da budu pripremljena unapred u blizini
radova.
Clan 1'1.
0s*alterske radove mou da obavljaju samo radni%i upoznati sa stetnostima i opasnostima# koji su osposobljeni i
provereni za primenu sredstava zastite na radu i %ija je zdravstvena sposobnost za obavljanje ovi! radova
potvrdjena.
3mivanje toplom vodom treba da bude omou%eno na radilistu radni%ima posle zavrseno rada.
'4. Izradnja mostova
Clan 1''.
&rilaz po terenu svakom stubnom mestu i prostor oko stuba mosta uredjuje se tako da radni%ima bude
obezbedjeno bezbedno kretanje i rad pri izradi temelja# tela i lezisne rede stuba.
Oslon%i i temelji pomo%ni! konstruk%ija kao sto su radne i nose%e skele# oslon%i stubova toranjske dizali%e#
kranske staze i drui! radilisni! objekata zasti%uju se ili postavljaju tako da ne dodje do nepovoljno dejstva
atmos*erski!# povrsinski! i podzemni! voda# da bi se izbelo nepredvidjeno sleanje ili pomeranje.
Oslon%i i temelji i okolno zemljiste moraju da se povremeno preledaju# a naro%ito posle vremenski! nepooda#
visoki! vodostaja ili drui! prekida rada.
-ad se temelj stuba izradjuje u jami sa podzemnom vodom# primenjuju se mere zastite od opasno dejstva vode
sa strane i odozdo.
&rilikom %rpljenja provirne vode iz temeljne jame mora da se vrsi stalno osmatranje stanja i ponasanja
primenjeni! mera zastite.
Clan 1').
Na radnim plat*ormama sa koji! se vrsi izrada stuba mosta# obezbedjuju se oja%ana mesta za prijem tereta i
bezbedna mesta na koja se mou radni%i skloniti# dok je teret u vazdu!u.
Svaki teret koji se upu%uje dizali%om na stub pre podizanja proverava se da li je ispravno vezan za kuku dizali%e
i da li je pripremljen za bezbedno dizanje i prenos.
-onstruk%ija mosta povezuje se sa terenom propisanim prilazom +stepenistem, izradjenim za najnepovoljnije
optere%enje koje moze da se nadje na njemu. &rilazna konstruk%ija povremeno se preleda i odrzava u
ispravnom stanju.
0ko se konstruk%ija mosta izradjuje na li%u mesta +betonira, na nose%oj skeli ili se otovi elementi montiraju na
privremene oslon%e# nose%a skela ili privremeni oslon%i ne smeju da budu optere%eni dok se ne izvrsi preled od
strane stru%ni! radnika i zapisni%ki ne odobri upotreba.
Clan 1'..
&osebne te!noloije za izradnju pojedini! elemenata ili delova mosta kao sto su *undiranje stubova pod
zastitom priboja ili zaata# spustanje otvoreni! bunara# izradnja stubova kliznom oplatom# montaza betonski!
nosa%a lansirnom resetkom# postavljanje ivi%ni! elemenata kolovozne plo%e pomo%u pokretne vise%e radne
skele i drue posebne te!noloije
mou se primenjivati samo ako su sprovedene mere zastite na radu pri postavljanju ili izradi# upotrebi#
pomeranju ili kretanju# odrzavanju i uklanjanju posle upotrebe# o %emu mora biti uradjena dokumenta%ija u
skladu sa odredbama %lana ). ovo pravilnika.
Clan 1'4.
-ad se radovi izvode na vodi# na obali mora da bude obezbedjen siuran prilaz za radnike i plovila# zatim
bezbedan prevoz radnika plovilom do radni! mesta na re%i i siuran prilaz plovila i izlazak# odnosno ulazak
radnika u plovilo na mestu rada.
3 blizini mesta rada ili u slu%aju teku%e vode nizvodno od mesta rada# na ili iznad povrsine vode uspostavlja se
dezurstvo spasio%a sa plovilom snabdevenim priborom za spasavanje i prvu pomo%.
Spasila% moze da bude samo provereni pliva%# osposobljen za rukovanje spasila%kim plovilom# spasila%kim
priborom i za pruzanje prve pomo%i.
Spasila%ko plovilo ne moze se koristiti za drue svr!e.
Na radna mesta na koja se zbo pro%esa rada ne moze postaviti i zastita od upada u vodu# ako je dubina vode
preko 1#4 m# zabranjen je pristup radni%ima nepliva%ima.
2a vreme maloviti! dana# naro%ito u jutarnjim %asovima# obezbedjuju se sinalna svetla za malu radi
orijenta%ije pri re%nom prevozu.
-ad se radovi izvode na plovnoj vodi# oznake i sinaliza%ija radilisno saobra%aja plovilima moraju da budu
izvedene u skladu sa propisima o unutrasnjoj plovidbi i da imaju salasnost nadlezno orana.
Clan 1'/.
Sipovi koji se izradjuju u tlu pomo%u %eli%ne radne %evi koja se utiskuje u zemljiste istovremeno sa iskopom i pod
%ijom zastitom se betonira stablo sipa uz postepeno izvla%enje radne %evi u koju je uba%en vazdu! pod pritiskom
kojim se beton uradjuje# mou da se izvode na suvom ili na vodi# pa se dokumenta%ija o zastiti na radu
izradjuje u zavisnosti od toa koja se te!noloija izrade primenjuje na radilistu.
Dokumenta%ija o merama zastite na radu u delu detaljno opisa i prikaza radno pro%esa treba da obu!vati
pripremu na radilistu# postavljanje radne %evi u vertikalan polozaj# iskop sa kontrolama# postavljanje armature u
radnu %ev sa kontrolama# betoniranje i uradjivanje
betona sa vadjenjem %evi i kontrolama i postavljanje radne %evi u nov radni polozaj ili odlaanje %evi.
Dokumenta%ija o merama zastite na radu izradjuje se na osnovu uputstva proizvodja%a opreme i uredjaja#
propisa o zastiti na radu# te!ni%ki! propisa i juoslovenski! standarda koji se odnose na upotrebu# odrzavanje i
montazu opreme# kao i te!noloiju izrade.

Clan 1'6.
"ornja povrsina uredjaja +zamaja%, za kruzno kretanje radne %evi moze se koristiti pri izradi sipa kao radna
plat*orma# ako su osim stabilnosti radne %evi i uslova da je zamaja% pravilno i siurno# u smislu uputstva
proizvodja%a# postavljen na lavu radne %evi# ispunjeni i
slede%i uslovi$
1, uredjaj i radna %ev jesu u stanju mirovanja i osiurani od iznenadno stavljanja u pokret5
', na spoljnim ivi%ama uredjaja postavljena je zastitna orada sa ivi%nom zastitom od pada predmeta5
), radni%i koji se nalaze na uredjaju vezani su preko zastitno opasa%a i siurnosno uzeta za siuran oslona%
na uredjaju# radi spre%avanja upada u otvor radne %evi5
., pristup na uredjaj u radnom polozaju dozvoljen je isklju%ivo radni%ima osposobljenim za ove radove i
zdravstveno sposobnim za rad na visini.
Clan 1'7.
&ovrsina uredjaja ne sme da bude klizava$ blato ili masne mrlje moraju da se uklanjaju odma! posle nanosenja.
Na uredjaju je zabranjeno ostavljanje materijala# alata i predmeta koji mou da padnu usled rota%ije uredjaja.
Sastavni delovi uredjaja i instala%ije na uredjaju proveravaju se pre stavljanja uredjaja u pokret# da li su
pri%vrs%eni i pravilno spojeni ili nastavljeni.
Dok je uredjaj u pokretu ne smeju se vrsiti nikakve popravke niti radovi na uredjaju i instala%iji.
-retanje radnika ispod i u polju delovanja pokretni! delova uredjaja# dok je uredjaj u pokretu# zabranjeno je.
&enjanje radnika na uredjaj i kretanje ispod uredjaja i kada uredjaj miruje# dok se radna %ev ne obezbedi od
propadanja# zabranjeno je.
-omandni pult kojim se upravlja kretanjem zamaj%a i dovodi vazdu! u uredjaj# mora da bude tako postavljen da
se radnik ; pultista istovremeno doleda sa dizali%om# rukovao%em kompresora i rukovodio%em smene# pod %ijim
neposrednim komandama i uputstvima se obavljaju radne opera%ije
Dok nije izvrsena provera *unk%ije ventila siurnosti na siurnosnom poklop%u ne sme se upustati komprimovani
vazdu! u radnu %ev.
Clan 1'8.
2a prilaz na radnu plat*ormu na zamaj%u koriste se kudeljne ili plasti%ne +?mornarske?, lestve# koje u ornjem
kraju moraju da budu zaka%ene za konstruk%iju zamaj%a i osiurane od ispadanja# a u donjem kraju pri%vrs%ene
ili pridrzane od druo radnika# da se ne klate.
&ored lestvi postavlja se i siurnosni konopa% obesen na do!vat ruku radnika koji se sluzi lestvama# posebno
pri%vrs%en i osiuran od ispadanja.
Istovremeno koris%enje lestvi od dva ili vise radnika# zabranjeno je.
Duzina lestvi i siurnosno konop%a ve%a je najmanje 1#9 m od visine zamaj%a u najvisem polozaju od terena.
Rukovodila% smene pre po%etka rada smene preleda ispravnost lestvi i siurnosno konop%a i nji!ovo
pri%vrs%enja# sto ponavlja i prilikom svako spustanja zamaj%a na zemlju.
Clan 1)9.
Dizali%a u radnom polozaju za izvla%enje radne %evi sa zamaj%em# mora
a ima nosivost najmanje '4: ve%u od ukupne tezine uredjaja i radne %evi za izradu sipa.
Duzina radne %evi za izradu sipa odredjuje se tako da pri izvla%enju %evi sa zamaj%em u najvisem polozaju#
zamaja% ne dodiruje strelu dizali%e# a u donjem kraju da se radna %ev moze bez smetnji premestiti u %ev vodji%u
+?pret!odna %ev?, za novi sip.
Clan 1)1.
Na komandnom pultu za vazdu! paralelno se postavljaju dva podjednako bazdarena manometra radi
medjusobne kontrole ispravnosti.
&ritisak vazdu!a u unutrasnjosti radne %evi u *azama izvla%enja ne bi trebalo da bude ve%i od 1#4 bara.
Clan 1)'.
&osebne mere koje se preduzimaju u %ilju obezbedjenja radnika koji se spusta u radnu %ev moraju da budu
propisane u dokumenta%iji o merama zastite na radu pri izradi sipova.
&ored mera iz stava 1. ovo %lana pri spustanju radnika u radnu %ev sprovode se i slede%e mere$
1, pre ulaska radnika proverava se prisustvo otrovni! i eksplozivni! asova u %evi5
', ako se unosi elektri%na struja u %ev# elektri%ne svetiljke priklju%uju se na snizeni napon do '.V# a uredjaji na
elektri%ni poon priklju%uju se na napon od .'V5
), radnik se moze spustati u %ev samo kad nema mou%nosti da dodje do nalo prodora podzemne vode ili
zemljano materijala u %ev5
., ivi%e otvora obezbedjuju se od upada predmeta u %ev5
4, unosenje i iznosenje materijala# alata i opreme obavlja se pre i po izlasku radnika iz %evi5
/, obustavljaju se svi drui radovi na rupi sipova kojoj pripada sip u %iju radnu %ev se spusta radnik5
6, za vreme rada radnika u %evi uredjaj ne sme da bude u pokretu i osiurava se od neo%ekivano stavljanja u
pokret5
7, pre ulaska radnika# %ev se osiurava od propadanja i prevrtanja.
Clan 1)).
&rilikom ulaska# rada i izlaska radnika iz radne %evi radnik se obezbedjuje na slede%i na%in$
1, vezuje se preko siurnosno opasa%a za donji kraj siurnosno uzeta# dok je ornji kraj vezan za radnu
plat*ormu# na do!vat ruku dezurni! radnika5
', na radnoj plat*ormi zamaj%a dva radnika stalno se dozivaju sa radnikom u %evi# a u slu%aju !itne potrebe
pomo%u siurnosno konop%a pomazu da radnik izadje iz radne %evi5
), u toku boravka u radnoj %evi mora da nosi na lavi zastitni slem5
., pre ulaska spustaju se lestve# %ija je ispravnost pret!odno proverena# a ornji kraj pri%vrs%en za radnu
plat*ormu i obezbedjen od ispadanja5 prilikom kretanja po lestvama stalno je vezan siurnosnim konop%em koa
ru%no popustaju ili zatezu dezurni radni%i na radnoj
plat*ormi5
4, pored radnika spusteno je i %eli%no uze dizali%e# kao rezervni na%in za izvla%enje radnika u slu%aju !itne
potrebe# zbo %ea dizali%ar mora biti u kabini dizali%e za sve vreme boravka radnika u radnoj %evi# a dizali%a
proverena da je u ispravnom stanju5
/, u slu%aju postojanja ili mou%nosti postojanja vode u radnoj %evi mora da bude opasan siurnosnim pojasom
za plivanje5
6, ulazak# rad i izlazak radnika iz radne %evi obavlja se uz stalni nadzor odovorno radnika
Clan 1)..
&rosirenje donje kraja sipa izvodi se podvodno pomo%u me!ani%ko dleta# a u suvom kopa se ru%no.
Ru%no moze da se prosiruje donji deo sipa samo u zemljanim materijalima kod koji! nema podzemne vode i kod
koji! ne moze da dodje do obrusavanja.
&rosirenje donje dela sipa kad se radi ru%no# ne sme da bude ve%e visine od 1#9 m# a uao omota%a prema
!orizontalnoj ravni ne manji od /99.
-od sipova pre%nika ispod 1'9 %m prosirenje se ne radi.
&rosirenje se izradjuje tako da se u radnoj %evi izvrsi me!ani%ki iskop do kote *undiranja sipa# zatim se %ev
podine za 1#9 m i obezbedi od propadanja posebnom konstruk%ijom postavljenom na siurne oslon%e na
terenu# posle %ea se preduzimaju mere iz %l. 1)'. i 1)). ovo pravilnika.
Sa iskopom prosirenja moze da se otpo%ne posto su obavljene provere da ispod noza radne %evi i okolno
zemljano materijala nema pro%urivanja vode niti znakova obrusavanja.
Radnik kopa prosirenje u slojevima odozo nadole i iskopani materijal ba%a na sredinu# odakle se masinski
povremeno izba%uje uz pret!odni izlazak radnika iz radne %evi.
3 toku iskopa prosirenja radnik mora stalno da prati da li se u potkopu pojavljuju zna%i vlazenja ili obrusavanja i
o tome obavestava radnike na radnoj plat*ormi.
Clan 1)4.
Otvoreni bunari primenjuju se naj%es%e u %ilju izrade temelja u zemljanim materijalima sa podzemnom vodom ili
u plitkim staja%im vodama i vodotokovima# kad se koli%ina provirne vode moze savladati pumpama# pri %emu se
%rpljenje vrsi istovremeno sa iskopom.
Redosled# dubina i na%in iskopa pojedine *aze izvode se u zavisnosti od vrste zemljano materijala# koli%ine
protoka podzemne vode# oblika i tezine bunara# sto za neku *azu iskopa i spustanja bunara# treba da bude
propisano dokumenta%ijom o izradi i spustanju bunara.
Dopunska dokumenta%ija o merama zastite na radu +poseban elaborat o merama zastite na radu, mora da
propise mere zastite na radu za svaku *azu# odnosno radnu opera%iju.
Rad radnika na spustanju otvoreno bunara obavlja se uz neprekidan nadzor odovorno stru%no radnika.
Clan 1)/.
Iskop u otvorenim bunarima obavlja se ru%no ispod noza +donja oja%ana ivi%a zidova bunara,# dok iskop sredista
moze da se obavlja i masinskim putem.
-anali ispod noza bunara kopaju se u simetri%nom rasporedu radi ravnomerno spustanja bunara# a iskopani
materijal se odba%uje na srediste.
2a vreme iskopa noza i spustanja bunara zabranjeno je iznosenje iskopano materijala.
Obavljanje radova u ornjem delu bunara# dok radni%i u donjem delu rade# zabranjeno je# ukoliko nije
postavljena zastita od padaju%i! predmeta na radnike ili ako su predmeti podlozni padu u%vrs%eni i obezbedjeni
od pada.
Clan 1)6.
3 svakoj *azi rada# na dno bunara mora da bude obezbedjen silaz# odnosno sa dna bunara izlaz u skladu sa
odredbama %lana '). ovo pravilnika.
Osim stalno silaza# odnosno izlaza mora da bude obezbedjen najmanje jos jedan rezervni# koji se koristi u
slu%aju !itne potrebe.

Clan 1)7.
3 unutrasnjost bunara uvodjenje elektri%ne struje napona preko .'V# zabranjeno je.
(otori sa unutrasnjim saorevanjem mou se upotrebiti samo ako je
obezbedjenaizmenavazdu!a. Elektri%ni uredjaji i instala%ija moraju da budu izradjeni u vodozaptivnoj izradi.
Elektri%ne instala%ije postavljaju se tako da ne dodje do nji!ovo me!ani%ko oste%enja usled radova u bunaru.
'/. -esonski radovi
Clan 1)8.
-esoni se primenjuju kod izrade podzemni! objekata u zemljistima sa velikim prilivom podzemne vode# koji se
ne moze savladati pumpama# pa se u keson uduvava vazdu! pod pritiskom ve%im od atmos*ersko# radi
istiskivanja vode i omou%avanja rada radni%ima u unutrasnjosti kesona.
-esonski radovi na radilistu izvode se na osnovu dokumenta%ije koju obezbedjuje izvodja% radova# koja ima
delove$
1, te!ni%ki opis i prikaz izrade kesona# iskopa u kesonu i vadjenja iskopano materijala# spustanja kesona i
nadoradnje iznad vode# sa bilansom tezina prema otporima spustanju +trenje# oslanjanje# uzon,5
', te!ni%ki opis i prikaz instala%ije sa uputstvom za upotrebu i kontrole i uputstvom za montazu5
), te!ni%ki opis i prikaz betoniranja kesona na koti *undiranja5
., redosled i opis demontaze opreme5
4, opis oraniza%ije radova i radni! zadataka i duznost svako u%esnika.
Na osnovu dokumenta%ije o izvodjenju kesonski! radova sa%injava se dokumenta%ija o merama zastite na radu
pri izvodjenju svi! radni! opera%ija# s!odno postoje%im te!ni%kim i propisima o zastiti na radu i iskustvima
preduze%a koje izvodi kesonske radove.
Clan 1.9.
&od pove%anim vazdusnim pritiskom mou raditi isklju%ivo radni%i$
1, detaljno upoznati sa mou%nostima povredjivanja i stetnostima po zdravlje koje mou nastupiti u radnom
pro%esu5
', obavesteni o posebnom rezimu rada i zivota# koji treba da provode za vreme dok rade pod pove%anim
vazdusnim pritiskom5
), prakti%no osposobljeni za obavljanje svoji! radni! zadataka uz primenu mera zastite na radu i normativa za
rad pod pove%anim vazdusnim pritiskom5
., upoznati sa duznostima i obavezama koje moraju da ispunjavaju pred prelazak sa normalno vazdusno
pritiska na poviseni i posle rada na povisenom vazdusnom pritisku pri prelasku na normalni5
4, sa potvrdjenom zdravstvenom sposobnos%u za obavljanje rada pod pove%anim pritiskom# od strane
spe%ijalisti%ke lekarske komisije# u skladu sa propisima o periodi%nim lekarskim preledima radnika5
/, li%a mladja od '1 odine i starija od .9 odina ne smeju da rade pod pove%anim vazdusnim pritiskom5
6, nadzor nad radom radnika pod pove%anim vazdusnim pritiskom mou da obavljaju li%a sa staros%u do .4
odina ukoliko ispunjavaju i ostale uslove iz ovo pravilnika.
Radni%i koji imaju nojni katar u nosu# zapaljenje srednje uva# oste%enu bubnu opnu# obolele orane za krvotok
ili disanje# radni%i skloni ojaznosti ili pi%u# ne smeju da rade pod pove%anim vazdusnim pritiskom.
3potreba kesona na dubinama ve%im od )9#9 m ispod povrsine vode# odnosno ljudski rad na vazdusnom pritisku
visem od )#9 bara nadpritiska# zabranjen je.
Clan 1.1.
Svaka rupa radnika +briada kesona%a# rupa za otklanjanje kvarova isl., u pove%anom vazdusnom pritisku
obavlja radove pod stalnim nadzorom iskusno odovorno radnika# koji se stara o primeni normativa i
sprovodjenju mera zastite na radu unutar sistema pod pove%anim
pritiskom.
Istovremeno# sa spoljne strane sistema pod pove%anim vazdusnim pritiskom# drui odovorni radnik stara se o
ispravnom *unk%ionisanju uredjaja i instala%ija vezani! za radove u kesonu# odovoran je za rad dezurni!
radnika u smeni +kompresorista# dezurni elektri%ar# me!ani%ar# tesar# radnik u karantinu i sanitetskoj komori#
dezurni radnik ispred lavne komore# brodarski radni%i i dr.,.
Clan 1.'.
&od jednakim nadpritiskom vazdu!a u isto vreme odrzava se sistem koji %ine$
1, kesonska komora +keson,5
', vazdusna komora +deo radne kupole,5
), vertikalni prolaz od %eli%ni! %evi +veza radne kupole sa kesonskom komorom,5
., %evna instala%ija od sabirno rezervoara za vazdu! do kesonske komore sa *leksibilnim oja%anim rebrastim
%revima na ulovnim prevojima.
Vazdusna predkomora +deo radne kupole, povremeno se dovodi na pritisak sistema# kad radni%i ulaze u sistem
pa prelaze sa atmos*ersko vazdusno pritiska na pritisak u sistemu i obrnuto sa pritiska sistema na
atmos*erski# kada radni%i izlaze iz sistema napolje.
Clan 1.).
Visina od ivi%e noza do tavani%e kesona ne sme da bude manja od '#'9 m.
3nutrasnje povrsine pla*ona i zidova treba da budu belo okre%ene# radi bolje vidljivosti.
Na sve otvore %evni! instala%ija# osim otvora za izlazak u vertikalni prolaz# koje prolaze kroz tavani%u kesona
treba da budu postavljeni poklop%i +?klapne?, koji se sami zatvaraju u slu%aju prekida dovoda vazdu!a. Na
zaptiva%ima poklop%a ne sme da bude ne%isto%e niti
me!ani%ki! oste%enja.
2atvara% otvora u tavani%i kesonske komore za izlazak u vertikalni prolaz do radne komore mora da bude
projektovan i postavljen tako da moze po potrebi brzo i lako da se postavi na otvor# pri %emu treba da bude
zaptiva% za vodu i vazdu!# kao i da moze da izdrzi optere%enje od !idrostati%ko pritiska vodeno stuba.
Spustanje kesona izvodi se tako da iskopani zemljani materijal ne za!vati ovaj zatvara% i poklop%e otvora u
tavani%i kesonske komore da vise ne mou da se otvore.
-esonska komora mora da bude opremljena sa najmanje dve identi%ne dovodne %evi za vazdu! od koji! je
jedna rezervna i spremna da u svakom momentu moze da *unk%ionise kao lavna.
"lavna i rezervna dovodna %ev za vazdu! ne smeju da budu na istom %evovodu.
-eson ima tele*onsku +induktorsku, vezu sa dezurnim radnikom na spoljnoj strani sistema pod pove%anim
pritiskom.
Dezurni radnik ima tele*onsku vezu sa odovornim radnikom# koji rukovodi smenom.
2a slu%aj kvara na tele*onskoj instala%iji u sistemu pod nadpritiskom# obezbedjuje se rezervni na%in
sporazumevanja sa spoljnim dezurnim radnikom# preko radnika u radnoj kupoli.
-eson ima uradjen sistem za provetravanje# odnosno odstranjivanje ne%isto ili ustajalo vazdu!a.
3 kesonu# vazdusnoj komori i pretkomori postavlja se termometar i obezbedjuje se odrzavanje stalne# umerene
temperature +'7';'77 -,.
-eson se za vreme rada radnika obezbedjuje sa pitkom vodom u koli%ini dovoljnoj za sve radnike.
3 kesonu se obezbedjuje ru%na apoteka i najmanje jedan radnik u svakoj smeni# obu%en za ukazivanje prve
pomo%i.
2a vreme rada radnika u sistemu pod pove%anim vazdusnim pritiskom neprekidno se proverava ispravnost
instala%ija i siurnosni! uredjaja# zatim pritisak vazdu!a i ponasanje vode ispod donji! ivi%a kesona# kao i
ponasanje i polozaj konstruk%ije kesona# vertikalnost i zaptivenost %evno prolaza i polozaj radne kupole.
Clan 1...
-esonska komora# vertikalni %evni prolaz# vazdusna komora i pretkomora moraju da budu osvetljeni vesta%kim
svetlom.
Osvetljenost kesonske i vazdusne komore ne sme da bude ispod 1'9 A!# a osvetljenost vertikalno %evno
prolaza i pretkomore ne manja od 79 A!.
Na svetle%a tela u kesonu postavlja se zastita od me!ani%ki! udara i oste%enja.
0ko u kesonskoj komori postoji mou%nost pojave eksplozivni! asova elektri%na instala%ija mora da bude
uradjena u spe%ijalnoj +?S?, izradi.
Instala%ija za osvetljenje mora da bude sa snizenim naponom na '.V# a instala%ija za poon i elektromotori na
napon do .'V.
Clan 1.4.
-ompresor za snabdevanje kesona vazdu!om pod pritiskom# mora da ima siurnosni ventil za automatsko
zatvaranje dovoda vazdu!a %im vazdu! dostine rani%ni pritisak potreban za odredjenu *azu rada u kesonu
+dubinu od nivoa vode do donje ivi%e kesona,.
-ad se komprimovani vazdu! sakuplja u sabirnom rezervoaru# na koji su priklju%ene dovodne %evi za vazdu!#
sabirni rezervoar mora da ima svoj siurnosni ventil bazdaren na maksimalni radni pritisak u kesonu# a na obe
dovodne %evi za vazdu! po jedan ventil sa automatskim zatvaranjem za slu%aj kvara na rezervoaru ili
kompresoru.
0ko je kompresor na elektro poon# mora da postoji rezervni kompresor na dizel poon# spreman da se odma!
uklju%i u slu%aju nestanka elektri%ne enerije.
Osim manometara u kesonskoj komori# vazdusnoj komori i pretkomori i spolja se postavljaju manometri radi
kontrole vazdusno pritiska u sistemu pod nadpritiskom. (anometri u kesonskoj komori# vazdusnoj komori i
pretkomori moraju da budu zasti%eni od me!ani%ki! oste%enja.
-esonska komora i pretkomora u radnoj kupoli moraju da imaju uradjenu zvu%nu ili svetlosnu sinaliza%iju.
Clan 1./.
Opravke uredjaja i instala%ija za odrzavanje vazdusno pritiska pri kojima se remeti pritisak u toku rada radnika
u kesonu# ne smeju se izvoditi.
3redjaji i instala%ioni elementi potrebni za nesmetan rad u kesonu moraju da imaju obezbedjene rezervne
delove.
2a slu%aj kvara elektri%no osvetljenja# svaki radnik u sistemu sa pove%anim pritiskom mora da ima ru%nu
baterijsku lampu.
(etalne lestve u vertikalnom %evnom prolazu za silazenje i penjanje radnika iz kesonske komore u vazdusnu
komoru moraju da budu %vrsto vezane za metalnu preradu prolaza# a nastav%i obraza lestvi latki i bez ostri!
ivi%a. Aestve se moraju %istiti od blata i drue prljavstine. -roz vertikalni prolaz mora da bude obeseno uze za
slu%aj potrebe izvla%enja
povredjeno radnika.
Sa strane i kroz nastavke %evno prolaza ne sme pro%uravati voda# a umeni zaptiva%i na mestima nastavka
%evi moraju da budu %vrsto stenuti.
Clan 1.6.
Silazak sa tavani%e na dno kesonske komore i penjanje sa dna u prolaz obezbedjuje se montaznim metalnim
merdevinama# koje se lako mou skidati i postavljati vezivanjem za kraj lestvi u %evnom prolazu.
2adrzavanje radnika ispod otvora vertikalno prolaza u kesonskoj komori# zabranjeno je.
Cevni vertikalni prolazi u ornjem delu %vrsto se ukru%uju da se radna kupola ne bi pomerala.
Broj i polozaj %evni! vertikalni! prolaza odredjuje se dokumenta%ijom o izvodjenju kesonski! radova u zavisnosti
od veli%ine kesona# oblika# dubine *undiranja i ostali! elemenata koji su od zna%aja za odredjivanje prolaza za
radnike i vertikalno transporta materijala# alata i opreme.
Otvor u podu vazdusne komore za vertikalni prolaz osiurava se ivi%nom zastitom od pada predmeta.
Radnik ; masinista koji radi u blizini otvora u vazdusnoj komori# vezuje se siurnosnim opasa%em radi zastite od
pada u prolaz.
Clan 1.7.
Vazdu! koji se uba%uje u keson mora da bude svez i %ist. 0tmos*erski vazdu! temperature iznad '77 - ili ispod
'7' - vesta%ki se !ladi ili zareva.
3 toku rada vrse se analize radi utvrdjivanja stetni! i eksplozivni! asova u kesonskoj komori.
-ad se radi u zemljistima sa oranskim materijama# poja%ava se ventila%ija i u%estanost ispitivanja sastava
vazdu!a.
2a svako radnika u kesonskoj komori mora da se obezbedi najmanje )9#9 mB sveze i %isto vazdu!a na %as.
Clan 1.8.
&ri ulasku radnika u radnu vazdusnu komoru$
1, kad je nadpritisak u vazdusnoj komori do 1 bara vreme zadrzavanja radnika u pretkomori ili vreme
izjedna%avanja nadpritiska u pretkomori i vazdusnoj komori ne sme da bude kra%e od osam minuta5
', kad je nadpritisak u vazdusnoj komori iznad 1 bara vreme zadrzavanja radnika u pretkomori ili vreme
izjedna%avanja nadpritiska u pretkomori i vazdusnoj komori produzava se za po jedan minut +posle isteka 7
minuta, za svaku dalju desetinu +9#1 bara, nadpritiska iznad jedno bara.
&ritisak se mora pove%avati ravnomerno i postepeno u vremenskim intervalima iz stava 1. ovo %lana.
&ri izlasku radnika iz radne vazdusne komore$
1, kad je nadpritisak u vazdusnoj komori do 1 bara vreme zadrzavanja radnika u pretkomori ili vreme
izjedna%avanja nadpritiska u predkomori i vazdusnoj komori ne sme da bude kra%e od 19 minuta5
', kad je nadpritisak u vazdusnoj komori iznad 1 bara vreme zadrzavanja radnika u pretkomori ili vreme
izjedna%avanja nadpritiska u pretkomori i vazdusnoj komori produzava se za po ' min. +posle isteka 19 minuta,
za svaku dalju desetinu +9#1 bara, nadpritiska iznad jedno bara.
&ritisak se mora smanjivati ravnomerno i postepeno u vremenskim intervalima iz stava ). ovo %lana.
2a dubine sa pritiskom ve%im od 1#8 bara vreme potrebno za izjedna%avanje vazdusno pritiska prilikom ulaska i
pri izlasku iz prostora pod pove%anim vazdusnim pritiskom# daju se u posebnoj tabeli# koju obezbedjuje
preduze%e koje izvodi radove# slede%i uputstvo navedeno u ovom %lanu.
Clan 149.
Vreme odredjeno za izjedna%avanje pritiska vazdu!a mora da bude# za svaku *azu rada# jasno ozna%eno na tabli
istaknutoj u pretkomori.
Imena radnika koji su usli u sistem pod pove%anim vazdusnim pritiskom ispisuju se i isti%u na tabli ispred kupole.
Isti takav spisak predaje se evidenti%aru.
3 pretkomoru ne sme u%i ve%i broj radnika# neo sto je za nju odredjeno.
Clan 141.
Radni%i koji rade u pove%anom vazdusnom pritisku ne smeju pre polaska na rad preoptere%ivati stomak# ni piti
alko!olna pi%a.
3 kesonu je pusenje zabranjeno.
&ri izlasku iz kesona radnik se mora utopliti i pre%i u zarejanu prostoriju posebno izradjenu u blizini kesona
+karantin, radi odmora od 9#4 do ' sata# zavisno od visine radno natpritiska i odluke radilisno lekara. 3 ovoj
prostoriji pije se toplo bezalko!olno pi%e.
0ko se na radniku primete simptomi tzv. kesonske bolesti +bolovi u zlobovima# stomaku ili u rudima# svrab
koze# vrtolavi%a# lavobolja# povra%anje# sr%ane teobe# krvarenje na kozi ili iz nosa i sl.,# radnik se uvodi#
odnosno unosi u dekompresionu komoru i stavlja pod pove%ani
vazdusni pritisak do radno pritiska koji je bio u kesonskoj komori# de ostaje do prestanka oboljenja. &osle toa
vazdusni pritisak u dekompresionoj komori smanjuje se dva ili tri puta usporenije od vremena odredjeno
odredbama %lana 1.8. stav ). ovo pravilnika.
Clan 14'.
3redjajima za podesavanje vazdusno pritiska u sistemu sa pove%anim vazdusnim pritiskom mou da rukuju
isklju%ivo iskusni# obu%eni radni%i koji su prakti%no upoznati sa na%inom rukovanja kesonskim uredjajima# kao i
na%inom ukazivanja prve pomo%i radni%ima obolelim od kesonske bolesti.
Clan 14).
Na radilistu moraju da postoje sredstva za pruzanje prve pomo%i +bo%e sa kiseonikom# pulmotori i drua
oprema za vesta%ko disanje,.
3z prostoriju iz %lana 141. stav ). ovo pravilnika postavlja se prostorija za umivanje i pranje toplom vodom# kao
i odeljenje za smestaj i susenje vlazne ode%e i obu%e.
Clan 14..
-esonski radni%i koji su odsustvovali vise od dva dana sa rada pod pove%anim vazdusnim pritiskom# kao i posle
ozdravljenja od kesonske bolesti# moraju da se podvrnu ponovnom lekarskom preledu pre neo sto nastave
rad u kesonu.
Radni%i koji prvi put stupaju na rad u kesonu posle spe%ijalisti%ko lekarsko preleda probno se ispituju za rad
pod povisenim vazdusnim pritiskom. Ispitivanje se obavlja u dekompresionoj komori u kojoj se pove%anje pritiska
vrsi oprezno i postepeno u vremenskim intervalima od 1 minuta za 9#1 bara do radno pritiska koji je u
kesonskoj komori. &od ovim pritiskom radnik treba da ostane najmanje 1 %as# sa vremenom dekompresije
dvostruko usporenijim neo kod ulaska.
3koliko se pri probnom ispitivanju nije pojavila kesonska bolest ili drue smetnje# radni%i iz stava '. ovo %lana
ostaju na radu prvo dana polovinu radno vremena# druo i tre%e dana po '<) radno vremena# a tek
%etvrto dana# ukoliko se nisu pojavili simptomi niti oboljenja# mou provesti na radu puno radno vreme# %ime je
ispitivanje zavrseno.
2a vreme probno ispitivanja zdravstveno stanje radnika utvrdjuje se svakodnevnim lekarskim preledom.
Clan 144.
Radnik u kesonu moze da radi bez prekida najvise sest nedelja# a izuzetno# ako nije imao simptome kesonske
bolesti ili drue smetnje# dva mese%a. &osle ovoa koristi odmor ili radi na otvorenom najmanje toliko vremena
koliko je radio u kesonu.
Radnik koji vrsi nadzor nad radom radnika pod pove%anim vazdusnim pritiskom moze da radi neprekidno# vrse%i
nadzor u jednoj dnevnoj smeni# najduze 1' nedelja# ukoliko nije imao kesonsku bolest ili drue smetnje. &osle
ovoa ne sme da radi pod nadpritiskom najmanje 7 nedelja neprekidno.
Radnik iz stava '. ovo %lana moze vrsiti nadzor najvise u dve smene u toku radno dana# ali da ukupno vreme
provedeno pod povisenim vazdusnim pritiskom ne bude duze od trajanja jedne smene u odredjenoj *azi +dubina
donje ivi%e kesona od povrsine vode,.
Clan 14/.
&re ulaska radnika u sistem pod pove%anim vazdusnim pritiskom kesonska aparatura sa %elokupnom
instala%ijom pusta se u probni rad i preleda od strane stru%ne komisije koju svojim resenjem obrazuje
rukovodila% u preduze%u koji je odovoran za izvodjenje kesonski! radova.
Radovi u kesonu ne mou otpo%eti dok komisija iz stava 1. ovo %lana zapisnikom ne potvrdi da su pripreme
izvrsene u skladu sa dokumenta%ijom o kesonskim radovima# te!ni%kim i propisima o zastiti na radu.
2apisnik se %uva na radilistu do zavrsetka kesonski! radova.
&rilikom prekida kesonski! radova sa upustanjem vode u unutrasnjost kesona# radovi pod pove%anim vazdusnim
pritiskom ne mou se nastaviti dok se ne postupi u smislu st. 1. i '. ovo %lana.
2apisnik se %uva na radilistu do zavrsetka kesonski! radova.
'6. &obijanje otovi! sipova
Clan 146.
"otovi sipovi pobijaju se pomo%u uredjaja za pobijanje sa vodji%om za uspravljanje sipa i kretanje malja
+makara, u %ijoj okolini# osim rukovodio%a pobijanja i rukovao%a uredjaja +makariste, za vreme rada makare ne
smeju da budu drui radni%i.
&omo%ni radni%i su prisutni na bezbednom odstojanju i mou da pridju makari samo po naredjenju rukovodio%a
pobijanja.
&enjanje uz vodji%u makare radi odvezivanja sipa# pri%vrsi%avanje uz vodji%u# nalavljivanje kape za pobijanje na
ornji kraj sipa i drue radove u ornjem delu makare# moze da obavlja radnik vezan za vodji%u siurnosnim
opasa%em# upoznat sa opasnostima pri ovim radovima i zdravstveno sposoban za rad na visini.
(alj makare pri radu radnika na vodji%i makare# mora da bude u prizemnom polozaju ili ako to nije izvodljivo#
malj mora da bude osiuran osim ko%ni%om na vitlu i me!ani%kim osiura%em od iznenandno pada.
&opravke makare i njeni! delova# kao i odrzavanje u ispravnom stanju moze vrsiti samo makarista ili drui radnik
pod neposrednim nadzorom makariste# kad se ne radi o radni%ima sluzbe odrzavanja.
&omeranje makare zajedno sa sipom nije dozvoljeno.
-ad se makara pomera malj se nalazi u spustenom polozaju# ukoliko nije druk%ije predvidjeno uputstvom
proizvodja%a.
'7. Izrada priboja# zaata i dija*rami
Clan 147.
2a izradu priboja# zaata ili dija*rame izradjuje se dokumenta%ija o izvodjenju# sa opisom i prikazom na%ina
izrade i merama zastite na radu# u skladu sa propisima o zastiti na radu# s!odno odredbama %lana ). ovo
pravilnika.
Rukovodila% radova na pobijanju talpi# radi izrade priboja# zaata ili dija*rame# rukovodi radom dizali%ara#
rukovao%a uredjaja za pobijanje i pomo%nim radni%ima. Radovi se odvijaju pod njeovim stalnim nadzorom.
0lat koji se koristi za dizanje i pobijanje talpi mora da ima dokaz o me!ani%kim i druim osobinama# koje treba
da ima u skladu sa te!ni%kim propisima# propisima o zastiti na radu i dokumenta%ijom o izvodjenju.
Clan 148.
Dizali%ar pre neo sto podine talpu daje zanak sirenom da se radni%i uklone iz urozene zone.
3 zoni radova za vreme podizanja# prenosa i postavljanja talpe u zid sa ubravljenjem u bravu poslednje talpe
zida +?sniranje?, moze da ostane samo rukovodila% pobijanja# dizali%ar i radnik koji talpu ubravljuje.
Da bi se slede%a talpa postavila u zid# pret!odno postavljeni deo zida treba da bude podesen po prav%u i
vertikali# u%vrs%en i dovoljno stabilan da na njea mou da se obese lestve za penjanje radnika i prenosna skela
za vr! talpe +?samar?,.
&odinutu talpu dizali%om ubravljuje u bravu pret!odne talpe radnik koji stoji u %eli%noj korpi# obesenoj o
pret!odno postavljene i u%vrs%ene talpe. &rilaz ovoj korpi +prenosnoj skeli, obezbedjuje se lestvama obesenim o
skelu# koje se podizu zajedno sa skelom.
3bravljivanje se vrsi pomo%u ru%ni! kljesta podeseni! za lako pri!vatanje talpe sa strane.
&ri!vatanje rukom talpe koja visi# zabranjeno je.
2a vreme postavljanja i ubravljivanja talpe uredjaj za nabijanje treba da bude na zemlji# ukoliko nije druk%ije
predvidjeno dokumenta%ijom o izradi priboja# zaata ili dija*rame.
&re uklju%enja uredjaja radni%i treba da se povuku iz podru%ja rada uredjaja# jer postoji opasnost od odletanja
zavrtnjeva zbo vibra%ija uredjaja.
Rukovala% uredjaja duzan je da posle pobijanja i izvla%enja svake talpe preleda uredjaj i po potrebi dotene
zavrtnjeve.
&rilikom nalavljivanja uredjaja na ornji kraj talpe treba osloboditi prostor od priklju%no pribora i %reva da ne
dodje do nji!ovo me!ani%ko oste%enja.
3 toku pobijanja talpe u tlo# odnosno rada nabija%a# dizali%ar oslobadja dobos vitla# kojim je uredjaj podinut i
izba%uje a na prazan !od.
&rilikom postavljanja prve talpe# radi nalavljivanja uredjaja za pobijanje# odvezivanja talpe od dizali%e i drui!
poslova na ornjem kraju talpe# obezbedjuje se radniku siuran prilaz.
Clan 1/9.
Radni%i koji rade na poslovima izrade priboja# zaata i dija*rami pobijanjem %eli%ni! talpi# moraju da budu
prakti%no obu%eni za upotrebu alata i opreme za ove radove i osposobljeni za upotrebu sredstava li%ne zastite.
Radni%i koji %e raditi na ubravljivanju talpi# vezivanju i odvezivanju talpi i uredjaja na dizali%u i sa dizali%e na
visini# mou da obavljaju ove poslove ako imaju dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na visini.
Rukovala% uredjaja za pobijanje i izvla%enje talpi moze da bude radnik koji ima iskustva na ovim poslovima# da je
odovaraju%e struke +rukovao% radj. masina# bravar# monter i sl., i kvali*ika%ije.
'8. 3redjaj za montazu otovi! betonski! nosa%a
Clan 1/1.
3redjaj za postavljanje otovi! betonski!# naj%es%e prednaprenuti! nosa%a na objekat ; ?lansirna resetka? +u
daljem tekstu$ uredjaj,# obavlja podizanje nosa%a sa mesta izrade ili deponije# vrsi poduzni i popre%ni prevoz i
prenos nosa%a i postavlja i! u projektovani polozaj.
(esto izrade ili pla% za smestaj +deponija, otovi! betonski! nosa%a postavlja se naj%es%e u produzetku
poduzne osovine objekta# neposredno iza krajnje stuba.
Na mestu izrade ili na deponiji otovi! betonski! nosa%a izradjuju se stabilni oslon%i za uredjaj# postavlja se
propisan prilaz na uredjaj i obezbedjuje se nesmetano kretanje i rad uredjaja.
Na delove objekta +zidovi# stubovi# rede i sl., i pomo%ne konstruk%ije +jarmovi, na koje %e se postaviti oslon%i
uredjaja# kao i na mestima na koja se spusta nosa%# postavlja se propisan pristup i izradjuje se radna plat*orma
dovoljne povrsine tako da radni%i mou da odstupe pri priblizavanju uredjaja ili nosa%a# ali i da mou nesmetano
da obave rad.
3 toku rada uredjaja radni%ima koji ne u%estvuju u radu uredjaja zabranjen je pristup na uredjaj# zatim prolaz
ispod ili iznad uredjaja# zadrzavanje u neposrednoj blizini uredjaja kao i pristup ispod# iznad i u blizini delova
objekta ili pomo%ni! konstruk%ija na koje su postavljeni oslon%i uredjaja.
3redjaj ne sme da se postavlja# koristi i demontira ako u ?opasnoj zoni? %ija veli%ina i obim zavise od visine
objekta i mesni! uslova# nije omou%eno bezbedno odvijanje javno i radilisno saobra%aja.
2a vreme kretanja uredjaja penjanje na uredjaj i silazenje sa uredjaja# zabranjeno je.
-retanje radnika po ornjem pojasu resetkasto nosa%a uredjaja# ako nije obezbedjena propisana radna
plat*orma# zabranjeno je.
3 visini sprea donje pojasa resetkasto nosa%a# po sirini obe spoljne strane# duz konstruk%ije uredjaja mora
da bude postavljen limeni resetkasti pod.
-ad se uredjaj ne koristi# na prilaz uredjaju postavljaju se zna%i zabrane pristupa i me!ani%ke prepreke# a
elektro;razvodni orman i upravlja%ke komande moraju da budu isklju%eni iz eneretsko napajanja i orman
zaklju%an.
Clan 1/'.
2a elektri%ni poon uredjaja obezbedjuje se na radilistu rezervni enerator# koji se moze uklju%iti odma! po
prekidu napajanja iz osnovne mreze.
Elektri%ni razvodni orman i upravlja%ke komande za vitla smestaju se u prostor donje pojasa resetkasto
nosa%a# u blizini vitla.
3redjaj treba da ima obezbedjenu elektri%nu zvu%nu sinalnu spravu dovoljne %ujnosti da rukovala% uredjaja
moze da najavi radilistu pokretanje uredjaja ili tereta.
Elektri%na instala%ija ima zastitno uzemljenje metalni! delova uredjaja# kao i metalni! delova oslona%a uredjaja
na svakom delu objekta ili pomo%ne konstruk%ije na koje su postavljeni.
&ult za upravljanje kretanjem uredjaja i nosa%a ima pokaziva%e brzine kretanja.
Na trasi kretanja uredjaja postavlja se pokaziva% pojave i mera% brzine vetra.
&ri!vat nosa%a za podizanje vrsi se pomo%nim priborom +osovine# ramovi# pantljike# %eli%na uzad# zabi%e# kuke i
sl.,# kojim se nosa% pri!vata isklju%ivo na mestima i na na%in odredjen te!ni%kom dokumenta%ijom.
&omo%ni pribor ima dokaz o potrebnoj nosivosti i atest o ispravnosti upotrebljeno materijala.
&omo%ni pribor ima uradjene elemente +uske# kuke i sl., za vezivanje na dizali%u ili vitlo uredjaja kojim se
postavlja na nosa% pre dizanja i uklanja po zavrsenom postavljanju nosa%a.
-retanje uredjaja preko oslon%a postavljeni! na objektu ili pomo%nim konstruk%ijama usmerava se navodjenjem
?sanki? uredjaja koje pomo%u ru%no pomaala vrse radni%i obu%eni za ove poslove.
3redjaj ne sme da bude pokrenut dok nosa% ne bude podinut na visinu i u polozaj odredjen te!ni%kom
dokumenta%ijom.
Siurnosno vezivanje +ankerisanje, uredjaja za vezne elemente na objektu ili pomo%noj konstruk%iji izvodi se
samo kada uredjaj miruje.
3 toku kretanja uredjaja i kretanja nosa%a po uredjaju# kao i za vreme podizanja i spustanja nosa%a radni%i
u%esni%i u radu uredjaja duzni su da prate ponasanje nose%e i vu%no pribora# kao i ponasanje nose%e
konstruk%ije uredjaja i njeni! oslona%a i u slu%aju nastanka promena da odma! obaveste rukovodio%a pro%esa
rada sa uredjajem# koji odlu%uje o daljem radu.
Nosa% postavljen na svoje mesto# pre neo sto se oslobodi od nose%e pribora uredjaja# obezbedjuje se od
pomeranja i prevrtanja prema detalju iz te!ni%ke dokumenta%ije.
-ad se uredjaj vrati na pla% po slede%i nosa%# pre ponovne opera%ije podizanja nosa%a# rukovodila% pro%esa
rada sa uredjajem detaljno preleda uredjaj i u slu%aju pojave promena ili de*orma%ija ne nastavlja rad sa
uredjajem# ve% obavestava svo rukovodio%a.
Rukovodila% pro%esa rada sa uredjajem je radnik sa iskustvom na ovim poslovima i poslovima oranizovanja i
rukovodjenja radnim opera%ijama# odovoran za izvrsenje rada sa uredjajem u skladu sa dokumenta%ijom o
uredjaju# propisima o zastiti na radu# te!ni%kim propisima i juoslovenskim standardima sa isklju%ivim pravom
davanja naredbi i uputstava rukovao%u uredjaja i ostalim u%esni%ima u radu uredjaja# koje lasno izdaje pomo%u
elektri%no ru%no mea*ona.
Clan 1/).
3redjaj za podizanje# prenos i postavljanje otovi! nosa%a na objekat je dizali%a koja prenosi teret u vise%em
polozaju i spada u orudja za rad koja je preduze%e duzno da# osim odrzavanja u ispravnom stanju putem
redovni! preleda# podvrava i periodi%nim preledima i ispitivanjima# s!odno propisima o zastiti na radu.
3slov za po%etak rada pri prvoj upotrebi ili na novom mestu upotrebe je da je pribavljena javna isprava o
ispravnosti uredjaja i primenjenim merama zastite na radu# s!odno propisima o zastiti na radu.
3redjaj se ne sme koristiti ako nije obezbedjena te!ni%ka dokumenta%ija# izradjena i kontrolisana prema
propisima o kontroli te!ni%ke dokumenta%ije# kojom je dokazana za uslove radilista na kome %e raditi uredjaj#
stabilnost uredjaja i njeovi! oslona%a# kao i stabilnost
delova objekta na koje %e biti postavljeni oslon%i uredjaja i objekta u %elini pri prenosu# prevozu i dovodjenju
nosa%a u projektovani polozaj.
-orisnik uredjaja obezbedjuje projekat izvodjenja izradjen u skladu sa te!ni%kim propisima# juoslovenskim
standardima i uputstvom proizvodja%a uredjaja u kome je opisan i te!ni%ki prikazan +%rtezi# ski%e# seme i sl.,
te!noloski pro%es sa svim radnim opera%ijama koje %e na tom radilistu obavljati uredjaj i koje %e se obavljati u
vezi sa radom uredjaja# kao sto su montaza i demontaza uredjaja i opreme# postavljanje i skidanje oslona%a
uredjaja# montaza i demontaza pomo%ni! konstruk%ija i sl.
&rojekat izvodjenja treba da utvrdi# ukoliko nisu propisima ili te!ni%kom dokumenta%ijom propisani# normative za
koris%enje uredjaja# kao sto su prava% i maksimalna brzina vetra pri kojima je dozvoljen rad uredjaja#
maksimalne dozvoljene brzine kretanja prazno i optere%eno uredjaja# naib trase kretanja uredjaja# uslovi za
popre%no pomeranje# maksimalne dozvoljene brzine pri kretanju# podizanju i spustanju nosa%a# najniza i najvisa
temperatura vazdu!a pri kojima se moze raditi sa uredjajem i drui te!ni%ki normativi koji su zna%ajni za
bezbedno koris%enje uredjaja.
&rojekat izvodjenja sadrzi detalje ankera i oslona%a za nose%u konstruk%iju uredjaja# mesta i na%in pri!vata i
polozaj nosa%a pri dizanju# prenosu i spustanju nosa%a# detalje i potrebnu nosivost pomo%no pribora za pri!vat
nosa%a# detalje i prora%un stabilnosti pomo%ni! konstruk%ija# radni! plat*ormi i prilaza# zatim seme razvoda
elektri%ne instala%ije sa zastitnim uzemljenjima# kao i prikaz me!ani%ko ; kinemati%ko sistema za manipula%iju
sa teretom i za kretanje uredjaja.
&rojekat izvodjenja ima drui deo koji se sastoji od opisa i te!ni%ko prikaza mera pri izvodjenju radni! opera%ija
sa uredjajem i u vezi sa njim# koje se moraju sprovesti u skladu sa propisima zastite na radu# te!ni%kim
propisima i juoslovenskim standardima koji obradjuju oblast zastite na radu# radi bezbedno rada radnika
u%esnika u radu uredjaja# ostali! radnika i okoline.
&rojekat izvodjenja treba da bude overen pe%atom preduze%a i potpisan od odovorni! radnika preduze%a
odredjeni! resenjem direktora.
&re po%etka rada# korisnik uredjaja obrazuje komisiju sastavljenu od stru%ni! radnika za preled dokumenta%ije i
izvrseni! priprema za rad uredjaja.
2adatak komisije je da utvrdi da li postoji sva propisana dokumenta%ija# da li je uradjena u skladu sa propisima o
izradi i kontroli te!ni%ke dokumenta%ije i da li su pripreme izvedene u skladu sa dokumenta%ijom i uputstvom
proizvodja%a uredjaja# kao i da utvrdi
ispravnost izvedeno stanja uredjaja sa opremom# oslona%a uredjaja# pomo%ni! konstruk%ija# delova objekta na
koje su postavljeni oslon%i uredjaja i drui! nose%i! elemenata i da utvrdi da li su sprovedene mere zastite na
radu radnika koji u%estvuju u radu uredjaja# ostali! radnika i okoline.
Rad sa uredjajem moze da otpo%ne kad komisija za preled dokumenta%ije i izvrseni! priprema izda pisanu
salasnost za po%etak rada.
)9. (ere zastite pri radovima na visini
Clan 1/..
2a vreme rada na visini radnik mora da se pridrzava slede%e$
1, uvek da je vezan zastitnim opasa%em# po mou%nosti iznad svoje lave# za mesto %iju siurnost proverava
pre neo sto zakora%i na novi oslona%5
', na novi oslona% zakora%uje i oslanja se tek posto je proverio njeovu siurnost5
), ne optere%uje svoj novi privremeni oslona% dodatnim optere%enjem +materijal# alat i sl.,# ako nije siuran da
oslona% moze da izdrzi dodatno optere%enje5
., ne koristi istovremeno sa druim radnikom privremeni oslona%5
4, priru%ni alat i ostali pribor neop!odan za obavljanje rada ostavlja na do!vat ruku na mestima sa koji! ne%e
da padne ili a po potrebi veze5
/, ne sainje se do polozaja labilne ravnoteze tela ili labilne ravnoteze tela sa predmetom koji drzi u rukama ili
nosi na sebi5
6, prevezivanje pri!vatno konop%a zastitno opasa%a sa jedno mesta na druo obavlja u polozaju u kome je
%vrsto oslonjen na proverene i suurne oslon%e ili# ukoliko ima drui pri!vatni konopa%# kad je vezan njime za
siuran oslona%5
7, ne iskora%uje iznad prazno prostora i ne %ini nale pokrete5
8, kad se montazni elemenat priblizava# stalno a prati poledom i uklanja se sa njeove eventualne produzne
putanje5
19, ako nije mou%e izvesti radnu opera%iju na na%in ili po redosledu koji je propisan projektom montaze ili po
doovoru sa rukovodio%em montaze# radnik ne nastavlja rad# ve% zauzevsi siuran polozaj %eka i prima nova
uputstva od odovorno radnika po kojima nastavlja dalji rad.
Clan 1/4.
Radnik ne sme da otpo%ne rad# niti da radi na visini ako je umoran# neispavan# psi!i%ki rastrojen# pod dejstvom
lekova# sedativni! sredstava# alko!ola ili drui! opojni! sredstava.
Clan 1//.
3 delu krua radilista u kome se vrsi montaza elemenata prestaju drue aktivnosti i spre%ava se kretanje
motorni! vozila ili plovila sve dok se elemenat ne postavi na mesto po projektu montaze# u%vrsti i radni%i ne
napuste mesta rada i kretanja na visini.
Obezbedjenje podru%ja u kome moze do%i do pada predmeta vrsi se u skladu sa odredbama %lana 8/. stav 1.
ta%. ), i ., ovo pravilnika.
&o zavrsenom postavljanju montazno elementa na mesto odredjeno projektom montaze# elemenat mora da se
obezbedi od pomeranja ili prevrtanja# u skladu sa detaljima iz projekta montaze.
-ad se montazni radovi izvode iznad vode# za vreme rada radnika postavlja se nizvodno od mesta rada
spasila%ki %ama% sa spasio%em obu%enim za spasavanje davljenika i ukazivanje prve pomo%i.
Spasila%ki %ama% treba da bude snabdeven opremom za spasavanje davljenika i opremom za ukazivanje prve
pomo%i.


)1. 1unelski radovi
Clan 1/6.
1unelskim radovima# u smislu ovo pravilnika# smatraju se radovi u podzemnom zasvedenom prostoru# kao sto
su radovi u tunelima# kolektorima# dovodnim i odvodnim %evima u !idrote!ni%kim objektima# revizionim ili
injek%ionim alerijama i drui podzemni radovi.
1unelski radovi izvode se na osnovu projekta o radjenju tunela# koji obezbedjuje izvodja%.
(ere zastite na radu sprovode se u skladu sa te!ni%kim i propisima o zastiti na radu# pri radjenju tunela#
propisima o te!ni%kim merama i zastiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima# projektom o radjenju tunela
i ovim pravilnikom.
&rojekat o radjenju tunela# pored ostalo mora# da sadrzi$
1, opis redosleda radova i radni! opera%ija u svakoj *azi rada5
', opis oraniza%ije izvodjenja radova5
), te!ni%ki opis *aza radjenja i te!ni%ki opis radni! opera%ija5
., opis i prikaz mera zastite na radu prilikom izvodjenja radova.
Clan 1/7.
Drvena radja koja se upotrebljava u tunelima za zastitu od obrusavanja +podrada sa oplatom, mora da bude
od zdravo drveta# bez me!ani%ki! oste%enja.
2a podradu se# po pravilu# upotrebljava oblo ili tesano drvo %etinara.
Dimenzije i raspored elemanta podrade sa oplatom# redosled postavljanja# na%in medjusobno povezivanja i
drui detalji neop!odni za izvodjenje podrade i oplate treba da budu prikazani u projektu o radjenju tunela.
Cist otvor prolaza za radnike ne sme da bude manji od 1/9 %m za visinu i /9 %m za sirinu.
Clan 1/8.
1ipski %eli%ni montazni nosa%i +remenate, zastitni! konstruk%ija od obrusavanja# postavljaju se na medjusobnim
rastojanjima u zavisnosti od vrste zemljano materijala u kome se radi tunel# mou%e brdsko pritiska i vrste
oplate i na%ina njeno postavljanja.
&rojekat o radjenju tunela mora jasno da propise rastojanja# konstruk%iju remenata# medjusobne veze# vrstu i
na%in postavljanja oplate za zemljane materijale na koje se naidje pri izbijanju tunela.
Detalj postavljanja zastite od obrusavanja sa merama zastite na radu na delu od ivi%e zavrsene podrade ili
zavrsene tunelske %evi do %ela iskopa +nezasti%ena zona,# mora da bude posebno razradjen u projektu o
radjenju tunela.
Clan 169.
2astita od obrusavanja u tunelu mora da se postavlja uporedo sa iskopom.
Nezasti%ena zona moze da se ostavlja samo u stenama koje su kompaktne i nemaju labilne komade podlozne
padu.
&re neo sto radni%i zapo%nu radove u zoni u kojoj nije postavljena zastita od obrusavanja# mora da se izvrsi
provera otkopani! povrsina# radi utvrdjivanja i eventualno uklanjanja labilni! komada na na%in i sa pomaalima
kako je predvidjeno u projektu radjenja tunela.
Radni%i koji proveravaju da li na otkopanoj povrsini ima labilni! komada# prilikom ispitivanja stoje u bezbednoj
zoni koja je pret!odno proverena# a proveru vrse pomo%u stapova dovoljne duzine koja im omou%uje da su na
siurnom odstojanju od dela koji se ispituje.
Clan 161.
-ad se kopanje tunela vrsi iskopnom masinom# duzina nezasti%ene zone od obrusavanja ne sme prelaziti duzinu
kraka masine.
Clan 16'.
2a upotrebu eksploziva u tunelima izradjuje se poseban projekat o merama zastite na radu.
&rojekat o merama zastite na radu pri upotrebi eksploziva izradjuje se u skladu sa propisima o rukovanju
eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu i na osnovu odredaba ovo pravilnika.
3potreba eksploziva dozvoljena je kad se sprovedu mere zastite na radu utvrdjene projektom.
2a vreme nepoode radovi na miniranju sa elektri%nim paljenjem moraju da se obustave.
Clan 16).
Elektri%na instala%ija u tunelu izvodi se sa kablovima %ija je izola%ija oja%ana zbo zastite od me!ani%ki!
oste%enja.
Elektri%ni vodovi duz tunelske %evi# koja se koristi za smestaj vodova# podizu se od podloe po kojoj se kre%u
radni%i na visinu najmanje$
1, '#49 m na delu u kome radovi nisu dovrseni5
', )#49 m na delu u kome su radovi dovrseni.
Elektri%ni vodovi u tunelskoj %evi u kojoj se koristi elektri%na ili drua vu%a# postavljaju se duz tunela na visinu
odredjenu projektom o radjenju tunela# u zavisnosti od vrste vu%e# nivelete# abarita kola i drui! saobra%ajno;
manipulativni! elemenata# tako da ne dodje do
me!ani%ko dodira pri eventualnom iskakanju kompozi%ije i skretanju vozila.
3 podru%ju %ela iskopa# na udaljenosti najmanje 14#99 m od %ela# ako projektom o radjenju tunela nije druk%ije
predvidjeno i u zoni drui! mesta rada# moraju da se preduzmu posebne mere protiv udara elektri%ne struje# kao
sto su snizenje napona# alvansko razdvajanje i drue mere u skladu sa propisima o zastiti na radu od opasno
dejstva elektri%ne struje.
Clan 16..
-ad se u tunelu pojavljuje voda# elektri%na instala%ija izradjuje se u stepenu me!ani%ke zastite +od prskaju%e
vode# od mlaza vode# potopljen u vodi i sl.,# utvrdjenim projektom o radjenju tunela.
Clan 164.
Osvetljenost prolaza i mesta rada u tunelu utvrdjuje se i izvodi u skladu sa projektom o radjenju tunela.
Rasvetna tela u tunelu priklju%uju se na elektri%nu mrezu sa sopstvenim izvorom enerije# kako bi u slu%aju
nestanka elektri%ne enerije u spoljnoj mrezi# bila obezbedjena osvetljenost komunika%iono prostora.
3potreba karbitski! lampi za osvetljavanje tunela# zabranjena je.
Clan 16/.
0ko postoje mou%nosti pojave# u smislu propisa kojima se uredjuje zastita na radu# opasni! materija u tunelu se
vrse stalne provere sastava vazdu!a.
Sastav vazdu!a u tunelu mora u svemu odovarati juoslovenskim standardima i druim propisima o dopustenoj
maksimalnoj kon%entra%iji opasni! materija u atmos*eri radni! prostorija.
Rokove# obim# sadrzinu i na%in ispitivanja sastava vazdu!a utvrdjuje preduze%e koje izvodi radove i odredjuje
radnike odovorne za obavljanje provere# kao i radnike odovorne za preduzimanje posebni! mera zastite na
radu u slu%aju prisustva opasni! materija.
Izvodjenje radova na izradnji tunela iz stava 1. ovo %lana zabranjeno je# dok se na radilistu ne sprovedu
mere iz stava ). ovo %lana.
Clan 166.
Celo iskopa i drua radna mesta u tunelu provetravaju se vesta%kom ventila%ijom ako pri radu u tunelu nastaju
asovi# prasina# kvar%ni pesak i drue materije stetne po zdravlje radnika# a u koli%inama iznad maksimalno
dozvoljeni! kon%entra%ija prema propisima o zastiti na radu i juoslovenskim standardima.
-oli%ine stetni! materija na radnim mestima utvrdjuju se merenjima i dovode se na veli%ine ispod rani%a
maksimalno dozvoljeni! kon%entra%ija.
Ventila%iona instala%ija postavlja se prema projektu o radjenju tunela# tako da ventila%ione %evi ne ometaju
izvodjenje radova u tunelu# niti da budu izlozene me!ani%kim oste%enjima.
Ventila%iona instala%ija redovno se preleda i odrzava u ispravnom stanju.
Clan 167.
&odzemna voda koja priti%e u tunel mora da se odvodi iz tunela tako da mesta rada# staze za kretanje radnika#
kolosek ili kolovoz ne smeju da budu pod vodom.
>orizontalni i prolazi sa malim padom odvodnjavaju se jarkovima ili kanalima# po potrebi pumpama# koji svojim
polozajem i dubinom ne smeju da uroze bezbednost radnika pri kretanju.
&rolazi ve%i! poduzni! naiba odvodnjavaju se %evima.
=arkovi# kanali sa pumpnim mestima i %evi za odvodnjavanje moraju se redovno %istiti i odrzavati u ispravnom
stanju.
Odvodnjavanje tunela sprovodi se tako da ne podriva oslon%e zastitne konstruk%ije# ne podlokava zidove tunela
ili oblou tunela# ne ispira stene u potkopu i ne oste%uje uredjaje i pomo%ne saobra%ajni%e.
Clan 168.
&odzemnu vodu koja priti%e u jamu ne treba zatvarati na mestu prodora# ve% je kaptirati i %evima ili kanalima
odvesti iz tunela.
2atvaranje mesta prodora vode moze se izvesti samo kad je izradjen projekat koji treba da obu!vati sve mere
koje moraju da se preduzmu da zaptivanje prodora ne prouzrokuje opasne ili stetne posledi%e po radnike u
tunelu.
Clan 179.
&revoz iskopano materijala obavlja se ne prepunjavaju%i vaonete ili vozila.
Sredstvima namenjenim za prevoz materijala ne smeju se prevoziti radni%i.
3skakanje i iskakanje u i iz sredstava prevoza# dok su u pokretu# zabranjeno je.
-olovoz ili kolosek kod motorno prevoza materijala u tunelu# moraju neprekidno da se preledaju i odrzavaju u
ispravnom stanju.
Clan 171.
-ad se prevoz u tunelu obavlja lokomotivskom vu%om# zabranjeno je uranje# odnosno potiskivanje voza.
&otiskivanje voza lokomotivom moze se vrstiti samo kad se vaoneti razmestaju pri manevrisanju.
Izuzetno# potiskivanje voza lokomotivom moze se dozvoliti na kra%im rastojanjima# ali tada od strane izvodja%a
radova moraju da budu utvrdjeni uslovi pod kojima se ovaj prevoz obavlja i sprovedene mere za spre%avanje
nezoda.
Vaoneti na koje su natovareni dua%ki predmeti ne smeju se kop%ati za lokomotivu.
&ruama kojima saobra%aju lokomotive ne sme se istovremeno vrsiti prevoz druim prevoznim sredstvima.
-rajevi kompozi%ije moraju da budu osvetljeni %rvenim svetiljkama na oba ornja rolja.
Clan 17'.
&revoz u tunelu pomo%u motorne vu%e izvodi se na osnovu projekta o radjenju tunela koji utvrdjuje uslove za
obavljanje i odrzavanje prevoza.
&ored ostalo# projekat mora da propise brzinu voznje# najve%e dozvoljeno optere%enje# na%in prevoza radnika#
sinalne znake# najmanje dozvoljeno rastojanje abarita voza do elemenata zastitne konstruk%ije# najve%i
poduzni pad ili uspon podloe i drue eksploata%ione normative
zna%ajne za siurnost prevoza.
)'. (inerski radovi
Clan 17).
(inerski radovi u radjevinarstvu izvode se uz sprovodjenje mera zastite na radu utvrdjeni! propisima o
manipula%iji i upotrebi eksploziva i eksplozivni! sredstava# propisima o zastitnim merama pri rukovanju
eksplozivom i laumanju u rudni%ima# propisima o prevozu
opasni! materija# zatim uz primenu mera utvrdjeni! ovim pravilnikom i dokumenta%ijom o pripremi eksploziva na
radilistu koju# u skladu sa uputstvom proizvodja%a# obezbedjuje izvodja% radova.
Dokumenta%ija o primeni eksploziva na radilistu sa merama zastite na radu prilikom primene eksploziva na
radilistu treba da utvrdi$
1, na%in transporta kroz radiliste# istovar# skladistenje# utovar ili preuzimanje radi prevoza# prenosa sa mesta
upotrebe# dopremu do mesta upotrebe# odlaanje na mestu upotrebe# sa merama zastite na radu i merama
zastite okoline pri svakoj navedenoj radnoj opera%iji5
', na%in upotrebe i mere zastite na radu radnika koji rukuju sa eksplozivom i mere zastite okoline5
), postupak posle izvrseno otpu%avanja sa merama zastite na radu radnika koji neposredno u%estvuju i
merama zastite okoline.
Clan 17..
Na%in upotrebe eksploziva na radilistu i mere zastite na radu pri upotrebi eksploziva u dokumenta%iji o primeni
eksploziva treba da se obu!vate kroz slede%e radne opera%ije$
1, pripreme za busenje rupa +izrada prilaza# radni! plat*ormi# skela# postavljanje i u%vrs%ivanje opreme za
busenje i sl.,5
', busenje rupa +upotreba opreme# premestanje opreme i sl.,5
), punjenje rupa eksplozivom i povezivanje eksplozivni! punjenja5
., obezbedjivanje radnika i okoline od lete%i! komada i od potresa usled eksplozije5
4, aktiviranje eksplozivno punjenja5
/, kontrole posle izvrseno otpu%avanja.
Clan 174.
3potreba eksploziva na radilistu# dok nisu sprovedene mere prema dokumenta%iji izradjenoj u skladu sa
odredbama %lana 17.. ovo pravilnika# zabranjena je.
)). Rad sa radjevinskom me!aniza%ijom
Clan 17/.
Da bi se orudja i uredjaji pravilno koristili# izvodja% radova mora da obezbedi$
1, pristupni put mestu rada uredjaja# tako da %vrsto%a kolovoza# elementi puta# abarit# udaljenost puta od ivi%e
ili nozi%e kosine ili iskopa# zatim mimoilazni%e# prelazi preko smetnji i drui eksploata%ioni elementi# obezbedjuju
siurno kretanje uredjaja i transportni! sredstava5
', manevarski prostor uredjaja na mestu rada oslobodjen od nadzemni!# podzemni! i prizemni! smetnji5
), u radnom polozaju ravnost i tvrdo%u podloe# potrebnu povrsinu oslanjanja i ostale uslove iz uputstva
proizvodja%a5
., radni polozaj ili radnu stazu uredjaja tako da uredjaj pri kretanju i radu potresima ili sopstvenom tezinom ne
izazove poreme%aje tla# de*orma%ije zastitni! konstruk%ija ili susedni! objekata5
4, zatvaranje ili obezbedjivanje prolaza za radnike kroz manevarski prostor uredjaja.
Clan 176.
-ad prolaz ne moze da se zatvori# rad uredjaja se zaustavlja dok radni%i ne prodju ili se radni%i zaustavljaju na
bezbednoj udaljenosti dok uredjaj ne zavrsi radnu opera%iju.
0ko ne moze da se izbene stalno kretanje radnika kroz podru%je dejstva uredjaja# postavljaju se zastitni
privremeni objekti# kao sto su zastitne plat*orme# nadstresni%e# zastitni zidovi# alerije# pasarele ili podzemni
prolazi ispod zone dejstva delovanja uredjaja.
3redjaj se# po pravilu# postavlja tako da se u njeovom manevarskom prostoru# a kod dizali%a i u
manipula%ionom prostoru# ne nalaze mesta rada i kretanja radnika# kao ni objekti sa radnim i pomo%nim
prostorijama.
Clan 177.
-retanjem uredjaja pri obavljanju radni! opera%ija ne sme da bude urozena bezbednost radnika koji opsluzuju
uredjaj ili rade u blizini njeovo manevarsko prostora.
-ad vise uredjaja rade istovremeno na stesnjenom prostoru# rad radnika obavlja se pod stalnim# neposrednim
nadzorom stru%no radnika koji zvu%nim sinalom upozorava radnike.
Svaki samo!odni uredjaj mora da bude opremljen zvu%nim i svetlosnim sinalom za upozoravanje radnika.
2vu%ni sinal se upotrebljava samo kad je to neop!odno# da se ne pove%ava postoje%a buka.
Clan 178.
&reko kabine rukovao%a ili preko radnika koji opsluzuju uredjaj ili rade u neposrednoj blizini uredjaja ne sme se
obavljati utovar# istovar ili prenos tereta.
&enjanje ili zadrzavanje radnika na uredjaju dok je ovaj u pokretu# zabranjeno je.
Cis%enje# popravka ili bilo kakav dodir uredjaja nije dozvoljen dok se uredjaj ne zaustavi i obezbedi od
iznenadno uklju%enja.
Clan 189.
3 blizini objekta treba koristiti uredjaje se najmanjim vibra%ijama. &re upotrebe uredjaja sa vibra%ijama susedne
objekte treba preledati i o%eniti# a po potrebi i ispitati nji!ovu osetljivost na vibra%ije.
Clan 181.
3redjaj koji obavlja radne opera%ije i pri kretanju unazad# osim sinala iz %lana 177. stav ). ovo pravilnika#
oprema se i sa oledalima sa strane i u upravlja%koj kabini sa mou%nos%u osmatranja iz upravlja%ke kabine
dela putanje iza zadnji! to%kova i prelednosti prostora iza zadnje dela uredjaja.
Delovi samo!odni! radjevinski! masina +baeri# buldozeri# valj%i# utovariva%i# demperi i sl., treba da budu lako
zamenljivi# a nji!ova zamena ne sme da bude skop%ana sa opasnostima od povredjivanja.
Ramovi pokretni! delova masina +raonik# korpa utovariva%a# prednja i zadnja strana vibrovaljka i sl., boje se
zutom bojom ili %rno ;belim trakama pod ulom od .4C prema !orizontali# radi vizuelno upozorenja radni%ima.
Clan 18'.
Radna mesta kod radjevinski! masina i uredjaja# na kojima se za!teva neprekidna prisutnost i kon%entrisana
paznja# kao sto su upravlja%ka ili rukovala%ka radna mesta# kad su postavljena na otvorenom prostoru# moraju
da budu zasti%ena od uti%aja vremenski! nepooda +kisa# sne# mraz# vetar i sl.,.
&rilaz upravlja%kom mestu uredjaja i prilaz mestu na uredjaju na kome se obavlja preled ili popravka
obezbedjuje se tako da radnik moze nesmetano i siurno da obavi penjanje i silazak.
Rukovala% orudja ili uredjaja na poon motorom sa unutrasnjim saorevanjem i radni%i koji a opsluzuju
zasti%uju se od stetno dejstva izduvni! asova.
Clan 18).
3redjaj se moze upotrebiti za obavljanje samo oni! radni! opera%ija za koje je namenjen.
Clan 18..
Ru%ni# me!anizovani i alat koji se koristi u radjevinarstvu +lopata# budak# testera# svrdlo# %eki%# dleto# sekira#
pneumatski %eki%# benzinska testera# elektri%na busili%a# brusili%a i dr.,# u poledu materijala# oblika i dimenzija
mora da odovara juoslovenskim standardima.
-oris%enje i odrzavanje alata na me!anizovani poon dozvoljeno je isklju%ivo u skladu sa uputstvom
proizvodja%a.
3potreba neispravno i oste%eno alata# zabranjena je.
).. Dizali%e i prenos materijala i opreme
Clan 184.
Na radilistu na kome se za dizanje i prenos tereta koriste dizali%e sa kukama i druim za!vatnim napravama
koje vise na %eli%nom uzetu dizali%e# obezbedjuju se u manevarskom i manipulativnom prostoru dizali%e slede%e
mere$
1, urozeno podru%je se oradjuje i postavljaju upozorenja sa zabranom prolaska5
', kod radni! opera%ija dizanja i prenosa tereta u trajanju nekoliko %asova# urozeno podru%je se ozna%ava
vidnim oznakama# naj%es%e trakama razapetim izmedju stubova visine 1#9 m i postavljaju radni%i koji
upozoravaju i spre%avaju pristup u urozeno podru%je# sve dok se radna opera%ija ne zavrsi5
), kod kratkotrajni! dizanja i prenosa tereta postupa se s!odno odredbi %lana 176. stav 1. ovo pravilnika5
., ako na radilistu nastupi slu%aj iz %lana 176. stav '. ovo pravilnika# zastitne nadstresni%e od pada tereta sa
visine izradjuju se na osnovu projekta# kojim mora da bude dokazano da %e teret# u slu%aju pada# da bude
zaustavljen na konstruk%iji nadstresni%e i da se ne%e rasuti po okolini.
Clan 18/.
Na radilistu na kome postoji dizali%a sa uradjenim vodji%ama +teretni radjevinski li*t,# prostor oko dizali%e bilo
da je u oknu ispod terena ili izmedju stubova iznad terena# mora da bude sa svi! strana oradjen punom
oradom i to po visini# ako plat*orma dizali%e nije
zatvorena ili nema zastitnu oradu po ivi%ama plat*orme.
0ko je plat*orma dizali%e iz stava 1. ovo %lana zatvorena ili je pod plat*orme oradjen# puna orada oko okna
+sa!ta, ili kaveza dizali%e ne mora biti izvedena po %eloj visini li*ta# neo samo na spratovima# do visine '#9 m od
poda.
-ad se za oradu okna upotrebljava metalna mreza# ok%a mreze ne smeju biti ve%a od '9!'9 %m.
Na radilistu na kome se koristi dizali%a sa vodji%om na sopstvenom montaznom stubu +skip;dizali%a,# mesto
utovara i istovara tereta obezbedjuje se zastitnom oradom# a radnik koji pri!vata korpu dizali%e i radi pored
ivi%e otvora u zastitnoj oradi# mora da bude vezan zastitnim opasa%em preko siurnosno uzeta za siuran
oslona%.
&ristup u urozeni prostor stubne dizali%e imaju samo radni%i koji rade na utovaru i istovaru materijala# ali samo
kada je teretna plat*orma na terenu# odnosno nije iznad nji!ovi! lava.
Clan 186.
&ostavljanje# rukovanje# odrzavanje# demontaza i prenosenje na druo mesto rada vrsi se u skladu sa uputstvom
koje obezbedjuje izvodja% radova.
3putstvo iz stava 1. ovo %lana# kojim se utvrdjuju i mere zastite na radu pri svakoj radnoj opera%iji# izradjuje se
u skladu sa uputstvom proizvodja%a dizali%e.
Clan 187.
&omo%na nose%a sredstva za dizanje tereta +%eli%na uzad# lan%i# karike# kuke i sl., i za!vatna nose%a sredstva#
koja se koriste na dizali%ama ili samostalno# u poledu zastitni! mera moraju da odovaraju propisima o
dizali%ama i juoslovenskim standardima.
Clan 188.
2a!vatne naprave i drua sredstva za prenosenje sipko i sli%no materijala# svojom konstruk%ijom i oblikom
moraju da odovaraju vrsti materijala koji se u njima prenosi# a ispadanje materijala iz ovi! naprava za vreme
prenosenja spre%ava se zastitnim poklop%em ili na drui
poodan na%in.
2a!vatne naprave u obliku suda mou se puniti samo do visine ozna%ene ispod ornje ivi%e suda.
Na sudovima za!vatni! naprava vidno se ozna%ava nji!ova sopstvena tezina# zapremina i visina punjenja.
Clan '99.
&rostor ispod vise%e radjevinske kotura%e ili nose%e kuke dizali%e# oradjuje se i na oradu postavlja upozrenje
na opasnost.
Ispod i oko vitla postavlja se zastitna orada radi zastite od udar%a uzeta u slu%aju njeovo prekida.
Clan '91.
Nosa%i konzolne dizali%e# nji!ova veza sa objektom i dizali%om# izradjuju se i postavljaju tako da mou sa
siurnos%u preuzeti najnepovoljnije radno optere%enje konzolne dizali%e.
Nosa%i i detalji veza iz stava 1. ovo %lana izvode se prema projektu koa obezbedjuje izvodja%# a koji sadrzi
prora%un stabilnosti# %rteze za izvodjenje# redosled i opis montaze i demontaze.
Clan '9'.
Radno mesto radnika koji prima materijal sa konzolne dizali%e mora da bude oradjeno %vrstom oradom# a
radnik vezan siurnosnim uzetom za zastitni pojas i siuran oslona%# radi zastite od pada.
Nainjanje preko ivi%e radne plat*orme# zabranjeno je.
&rivla%enje vise%e tereta obavlja se pomo%u sipke sa kukom# %iji drui kraj drzi radnik u ru%i.
Clan '9).
&rilikom dizanja dua%ki! predmeta konzolnom dizali%om +rede# daske# sipke i sl., radni%i koji primaju i skidaju
teret ne smeju uklanjati zastitnu oradu# ukoliko nisu obezbedjeni zastitnim pojasom od pada u okolni prostor.
&rilikom dizanja tereta iz stava 1. ovo %lana# po %eloj visini radjevinsko objekta uklanjaju se istureni delovi ili
se postavljaju zastitne daske koje spre%avaju zapinjanje tereta.
Clan '9..
Osvetljenost radilista pri no%nom radu na prenosu ili pretovaru tereta treba da bude najmanje 1'9 AD# a na
mestima rada sa dizali%om +vezivanje# odvezivanje tereta, najmanje '49 AD.
Vr! stuba ili kraj kraka stubne dizali%e# mora da ima %rveno sinalno svetlo# ako je dizali%a visa od '9#9 m ili ako
to za!tevaju mesne prilike +blizina aerodroma i sl.,.
Clan '94.
Otvori za prilaz tovarnoj plat*ormi radjevinske teretne dizali%e# koji se po spratovima ostavljaju za utovar i
istovar materijala i opreme# imaju vrata ili %vrste pokretne orade koje se posle zavrseno utovara ili istovara
zatvaraju.
Clan '9/.
Svaka dizali%a sa kavezom ili plat*ormom mora da ima automatski uredjaj za ko%enje u slu%aju prekida uzeta#
kao i napravu za automatsko spre%avanje dizanja plat*orme iznad dozvoljene visine.
2a sporazumevanje izmedju rukovao%a dizali%e i radnika koji vrse utovar i istovar materijala# dizali%e smestene u
oknu imaju elektri%nu sinaliza%iju.
Clan '96.
1eretna plat*orma dizali%e treba da ima poseban siurnosni uredjaj za pri%vrs%ivanje za plat*ormu koli%a#
japanera i drui! sredstava za prevozenje matrijala# radi spre%avanja pomeranja po plat*ormi u toku dizanja.
Clan '97.
(e!anizovane transportne trake za prenosenje sipko materijala imaju uredjaj za automatsko zaustavljanje rada
trake pri prekidu elektri%ne enerije.
(e!anizovane transportne trake pored koji! se ne moze izbe%i kretanje radnika# zatim trake pored koji! se
obavljaju ru%ni pretovarni radovi# imaju na pokretnim delovima me!ani%ku zastitu za spre%avanje pristupa delova
tela# ode%e# obu%e i ru%no alata radnika u opasnu zonu.
1rake u sistemu koje se ne doledaju sa komandno mesta# opremaju se sa siurnosnim uzetom za me!ani%ko
isklju%enje poona u slu%aju !itne potrebe.
Dodir trake i njeni! pokretni! delova rukom ili druim delom tela radnika dok je traka u pokretu# zabranjen je.
)4. &revoz materijala i opreme
Clan '98.
&revoz radjevinsko materijala zelezni%kim sredstvima moze da se obavlja na radilistu# samo ako su
zelezni%ki kolosek# postrojenja# sinaliza%ija i mere bezbednosti izvedene na osnovu dokumenta%ije koju
obezbedjuje izvodja% radova.
Dokumenta%ija o zelezni%kom prevozu kroz radiliste treba da sadrzi sve elemente za izvodjenje# zatim uputstva
i te!ni%ke uslove za koris%enje i odrzavanje mera o bezbednosti saobra%aja# u skladu sa propisima o
zelezni%kom saobra%aju i mere zastite u skladu sa propisima o zastiti na radu na zelezni%ama.
Clan '19.
-olosek za sinska vozila za prevozenje radjevinsko materijala po radilistu# polaze se na tlo koje je pret!odno
nivelisano i nabijeno u skladu sa te!ni%kim propisima o radjenju koloseka za ovu vrstu prevoza.
Dimenzije praova i nji!ov razmak# kao i pro*il sina koloseka izvode se tako da odovaraju maksimalnom
optere%enju vaoneta za prevozenje materijala.
Sine koloseka moraju da budu propisno pri%vrs%ene za praove.
3zduzni naib radjevinsko koloseka ne treba da prelazi '9E.
Slobodno !orizontalno rastojanje abarita vaoneta sa teretom do objekta# slozaja radje# razni! uredjaja# ne
sme da bude manje od 69 %m.
Clan '11.
Okretni%a za vaonete ima osiura% za spre%avanje nezeljeno obrtanja plo%e okretni%e.
Na krajevima radjevinsko koloseka postavlja se %vrst branik +pra pri%vrs%en popreko na sine ili branik
postavljen na obe sine,.
Clan '1'.
Vaoneti sa preklopnom korpom imaju osiura% koji spre%ava preturanje korpe za vreme voznje.
&reklopni me!anizam na vaonetu podesava se tako da se vaonet pri istovaru materijala ne moze da preturi ili
da spadne sa koloseka.
-va%ila za spajanje vaoneta treba da budu laka za rukovanje i da imaju osiura%e za spre%avanje ispadanja.
Vaoneti na kolose%ima sa uzduznim naibom ve%im od 19: imaju uradjene ko%ni%e.
Clan '1).
(edjusobno odstojanje vaoneta koji se pokre%u uranjem ljudskom snaom# pri brzini normalno !oda radnika
koji ura vaonet po vodoravnom koloseku ne sme da bude manje od 19#9 m.
Vaonet zaustavljen na koloseku podmetanjem zaustavni! papu%a# osiurava se od neo%ekivano pokretanja.
Vu%a vaoneta ljudskom snaom# zabranjena je.
Voznja radnika na vaonetima za prevoz materijala# zabranjena je.
Clan '1..
-olosek podesen za pokretanje vaoneta ljudskom snaom postavlja se na nasutu i poravnatu stazu u nivou
praova izmedju koloseka.
Clan '14.
-olose%i i sredstva za spustanje +svozni%a, ili dizanje +uspinja%a, materijala postavljaju se# upotrebljavaju i
demontiraju uz primenu propisa o zastitnim merama na povrsinskim otkopima ulja# metalni! i nemetalni!
sirovina# kao i propisa o prevozu u kosim podzemnim prostorijama.
Clan '1/.
&osebna vozila za prevozenje +demper, ili utovar radjevinsko materijala +utovariva%,# smeju se upotrebljavati
samo za svr!e za koje su konstruisana i izradjena.
Rukovanje ovim sredstvima moze da bude povereno samo voza%ima# stru%nim i osposobljenim za bezbedno
rukovanje.
Clan '16.
&revozenje# utovar i istovar radjevinsko materijala motornim sredstvima na radilistu obavlja se uz primenu
mera zastite na radu utvrdjeni! propisima o zastiti na radu pri odrzavanju motorni! vozila i prevozu motornim
vozilima i propisima o zastiti na radu pri utovaru tereta u teretna vozila i istovaru tereta iz takvi! vozila.
)/. &rivremena elektri%na instala%ija
Clan '17.
"radilisne +privremene, elektri%ne instala%ije# instala%ioni pribor# uredjaji# oprema i postrojenja postavljaju se
prema te!ni%koj dokumenta%iji i prikazu# a po potrebi i opisu mera zastite radnika od opasno dejstva elektri%ne
struje.
1e!ni%ka dokumenta%ija sa merama zastite na radu za elektri%ne instala%ije nisko napona na radilistu za
objekat koji se radi# doradjuje# popravlja# prepravlja ili rusi# kao i za njeove delove# izradjuje se na osnovu
propisa i standarda za privremene elektri%ne instala%ije
%iji su za!tevi stroziji# dok se za radne i ostale prostorije radilista +kan%elarije# arderobe# restorani# spavaoni%e#
toaleti# kupatila i drue radne i pomo%ne prostorije, izradjuje na osnovu propisa i standarda sa opstim za!tevima.
Radne i pomo%ne prostorije# kao i radni prostori# pri projektovanju i postavljanju privremeni! elektri%ni!
instala%ija za osvetljenje i poon u kruu radilista# klasi*ikuju se prema spoljasnjim uti%ajima# u skladu sa
juoslovenskim standardima.
2astitne mere od opasno dejstva elektri%ne struje kod elektri%ni! instala%ija i instala%iono pribora obezbedjuju
se uradnjom materijala i opreme u skladu sa standardima koji utvrdjuju na%in zastite za prostor radilista
klasi*ikovan prema spoljasnjim uti%ajima koji deluju na tom radilistu +prisustvo vode# nadmorska visina#
temperatura okoline# odsustvo strani! %vrsti! tela# korozivni! ili prljaju%i! materija# na%in upotrebe i sl.,.
Dokumenta%iju iz stava 1. ovo %lana obezbedjuje izvodja% radova i %uva na radilistu.
Clan '18.
Elektri%ne instala%ije na radilistu mou postavljati# popravljati# odrzavati i uklanjati samo stru%ni radni%i#
upoznati sa opasnostima koje se mou pojaviti pri tim radovima i osposobljeni za primenu mera zastite na radu
kojima se te opasnosti otklanjaju.
Clan ''9.
Rasklopni blok +razvodni orman# razvodna tabla# komandni pult i sl,. sastoji se od zatvorene kutije naj%es%e od
lima# koja ima zadnju montaznu plo%u a spreda vrata# koja pokrivaju %elu prednju stranu i otvaraju se u polje.
Rasklopni blok postavlja se na pristupa%nom mestu na stabilan nosa% tako da sredina radno dela kutije bude
na visini 1#49 ; 1#79 m od povrsine na kojoj stoji radnik.
0ko je rasklopni blok postavljen na nosa% od metala# nosa% se mora povezati sa zastitnim provodnikom ili
provodnikom za izjedna%enje poten%ijala.
&ostavljanje rasklopno bloka po terenu radilista# na radni patos skele i na betonsku plo%u po kojoj se kre%u
radni%i# zabranjeno je.
Rasklopni blok mora da bude postavljen izvan podru%ja mou%i! me!ani%ki! oste%enja +manipulativni prostor
dizali%e# radilisna saobra%ajni%a# prolaz radnika i sl., i mora da bude zasti%en od atmos*erski! padavina#
!emijski! i toplotni! uti%aja# vlae# masno%e# prasine i drue prljavstine.
Rasklopni blok se postavlja u ta%ki napajanja elektri%ne instala%ije iz izvora elektri%ne enerije# po pravilu u
sredistu upotrebe na jednakoj udaljenosti od razni! potrosa%a. 3koliko se radiliste napaja iz vise izvora# u ta%ki
napajanja svake instala%ije postavlja se rasklopni blok u kome moraju da budu obezbedjeni lavna upravlja%ka
aparatura i lavni uredjaj za zastitu.
3redjaji za rastavljanje i zastitu napojni! i razvodni! strujni! kola mou da budu u lavnom rasklopnom bloku ili
u odvojenim razvodnim rasklopnim blokovima koji se napajaju iz lavno# ali ne mou da budu izvan rasklopno
bloka.
3redjaj za rastavljanje napajanja mora da ima obezbedjenje isklju%eno polozaja# bravom ili smestajem u
ku%iste koje se moze zaklju%ati.
Svaki razvodni rasklopni blok za napajanje elektri%ni! potrosa%a mora da bude opremljen uredjajem za zastitu
od prekomerni! struja# uredjajem za zastitu od indirektno dodira i priklju%ni%ama.
&riklju%ni%e moraju da budu postavljene u unutrasnjosti rasklopno bloka ili na spoljnoj strani zidova rasklopno
bloka ili ormana.
Clan ''1.
3lazi +vrata# kapije, zastitni! orada oko elektri%ni! uredjaja moraju da se zaklju%avaju.
-u%ista elektroprovodljivi! delova moraju da budu izvedena tako da nji!ovo skidanje# odnosno otkrivanje moze
da se izvrsi samo upotrebom klju%a ili druo odovaraju%e alata.
Rasklopni blokovi moraju da budu opremljeni napravama za zaklju%avanje.
Cuvanje i upotreba klju%eva moze da bude poverena isklju%ivo radni%ima koji ispunjavaju uslove iz %lana '18.
ovo pravilnika.
Clan '''.
&riklju%ivanje na elektri%nu mrezu elektromotora# elektri*i%irano alata# uredjaja# elektri%no osvetljenja i drui!
elektri%ni! prijemnika moze da se vrsi samo pomo%u naprava predvidjeni! za ove namene.
Elektri%na instala%ija na radilistu treba da bude tako izvedena da se sa jedno mesta mou da isklju%uju svi
provodni%i pod naponom oni! potrosa%a kod koji! moze do%i do potrebe za !itnim isklju%enjem.
3redjaji za isklju%ivanje# uz mere za spre%avanje nezeljeno uklju%enja# postavljaju se na elektri%ne instala%ije
za kranove# li*tove# transportne trake i drue uredjaje pri %ijem odrzavanju moze da dodje do povredjivanja
radnika.
&riklju%ivanje elektri%ni! prijemnika na elektri%nu mrezu uvijanjem krajeva provodnika ili na drui nepropisan
na%in zabranjeno je.
Nastavljanje elektri%ni! provodnika dozvoljeno je samo pomo%u produzne kutije od materijala sa otpornos%u na
me!ani%ka oste%enja# postavljenom sa uti%nim delom prema izvoru napajanja i utika%em +viljuskom, na strani
potrosa%a.
Elektri%na instala%ija se postavlja tako da ne bude me!ani%ki! naprezanja na spojevima provodnika# osim ako
nisu posebno izradjeni za tu svr!u.
Clan '').
-ablovi za napajanje elektri%nom eneijom ne mou se postavljati u prolazima# na pesa%kim stazama# odnosno
na mestima na kojima moze do%i do me!ani%ki! oste%enja.
Na mestima na kojima se ne moze izbe%i postavljanje u podru%je mou%i! me!ani%ki! oste%enja# za kablove i
instala%ioni pribor %ija je izola%ija izabrana prema spoljnim uti%ajima u skladu sa klasi*ika%ijom juoslovenski!
standarda# izvodi se posebna zastita od me!ani%ki!
oste%enja i dodira sa konstruk%ijom postrojenja ili zastita postavljanjem van do!vata ruku radnika ili domasaja
orudja# uredjaja ili transportno sredstva koje bi molo da izazove oste%enje.
&rivremene elektri%ne instala%ije na otvorenom prostoru radilista izvode se upotrebom izolovani! odovaraju%i!
provodnika koji se u%vrs%uju na stabilnim stubovima tako da se najniza ta%ka provodnika nalazi na visini od
najvise ta%ke podloe za najmanje$
1, '#4 m nad radnim mestom5
', )#4 m nad pesa%kim prolazom5
), /#9 m nad kolskim prolazom.
Izuzetno# nad radnim mestom izolovani provodnik moze da se postavi i na manjoj visini od '#4 m# ako je
smesten u %ev ili %eli%ni pro*il dovoljne me!ani%ke %vrsto%e# tako da ne moze da dodje do oste%enja izola%ije
kabla.
Na visini ispod '#4 m mou se postavljati svetiljke opste osvetljenja napona ''9 V sa me!ani%kom zastitom
svetiljke i izola%ijom koja isklju%je mou%nost dodira radnika sa njenim provodljivim delovima# a ukoliko se ovo
ne moze da obezbedi# svetiljke opste osvetljenja +nisu
prenosne, priklju%uju se na snizeni napon do .' V.
Clan ''..
"radjevinska oprema# masine i uredjaji na elektri%ni poon u radilisnim radioni%ama i na proizvodnim
pla%evima smestene u zatvorenom i pokrivenom prostoru izvan koa se ne koriste# zasti%uju se od me!ani%ki! i
toplotni! oste%enja# dodira sa aresivnim materijama
+kiseline# baze i drua !emijska jedinjenja,# prasine i ne%isto%e# a pootovu vlae ili drue provodne sredine.
Na opremi# masinama i uredjajima na elektri%ni poon smestenim i obezbedjenim u skladu sa stavom 1. ovo
%lana# primenjuju se mere zastite u skladu sa uputstvom proizvodja%a# propisima o zastiti na radu od opasno
dejstva elektri%ne struje# te!ni%kim propisima i juoslovenskim
standardima o elektri%noj opremi industriski! masina.
Elektri%na oprema i uredjaji koji se premestaju po delovima radilista na kojima se ne mou obezbediti uslovi iz
stava 1. ovo %lana# ve% su prisutne vlazna i drua provodna sredina# mou%nost me!ani%ki! oste%enja i drui
otezani uslovi za upotrebu# elektri%na oprema i uredjaji moraju da imaju stepen zastite najmanje IR .. prema
juoslovenskim standardima# osim elektri%ne opreme koja se koristi u tunelima# bunarima# jamama# rovovima i
druim mestima rada na kojima je
prisutna voda# kad se primenjuje stepen zastite najmanje IR 44.
Clan ''4.
Elektri%ni ru%ni alat ne sme da se koristi u radjevinarstvu# ako nije izradjen u skladu sa propisima o zastiti na
radu i juoslovenskim standardima za prenosne alate sa elektromotorima.
&renosni ru%ni alat i orudja na elektri%ni poon koja se pri upotrebi drze u ru%i +u daljem tekstu$ prenosni alat,
mou se koristiti na otvorenom prostoru samo ako su klase II ili III po klasi*ika%iji izvrsenoj po juoslovenskom
standardu.
Na naro%ito nepovoljnim mestima rada +velika provodljivost poda i sredine, prenosni alat mora se priklju%iti na
napon do 49 V ili na napon ''9 V preko trans*ormatora za razdvajanje.
1rans*ormator za snizeni napon ''9<49V# kao i trans*ormator za razdvajanje ''9<''9 V mora da bude klase II.
@unk%iju zastite od udara elektri%ne struje alvanskim razdvajanjem imaju i pretvara%i u%estanosti.
1rans*ormatori za razdvajanje i pretvara%i u%estanosti# kao i trans*ormatori za snizenje napona postavljaju se na
zasti%ena i suva mesta.
Clan ''/.
-abl prenosno alata zasti%uje se od me!ani%ki! i drui! oste%enja# a prenosni alat treba uvek da ima ispravnu
uvodni%u na mestu ulaska kabla u ku%iste prenosno alata.
2a vreme rada sa prenosnim alatom nije dozvoljeno natezanje i lomljenje priklju%ni! kablova# niti nji!ovo
ukrstanje sa %eli%nim uzadima# kablovima za zavarivanje sa %revima i %evovodima za dovod asova kod aparata
za asno rezanje i druim materijalima koji mou da ostete priklju%ne kablove.
Clan ''6.
3klju%ivanje i isklju%ivanje prenosno alata iz priklju%ni%e vrsi se samo pri isklju%enom polozaju prekida%a na
alatu.
&renosni alat isklju%uje se iz elektri%ne instala%ije# pri svakom udaljavanju sa mesta rada ili prestanku rada#
odnosno duzem prekidu rada.
Dodavanje alata na elektri%ni poon druom radniku# dok je alat u poonu# zabranjeno je.
0lat na elektri%ni poon# kad nije u upotrebi# %uva se u prostorijama u kojima nema vlae.
Radnik koji izdaje prenosni alat na elektri%ni poon pret!odno proverava stanje i ispravnost priklju%no kabla#
zatenutost zavrtnjeva# ispravnost prekida%a# neprekidnost zila priklju%no kabla# ispravnost i odsustvo spoljni!
oste%enja izola%iono ku%ista.
Izdavanje oste%eno ili neispravno prenosno alata# zabranjeno je.
Clan ''7.
(esta rada na radilistu pri no%nom radu osvetljavaju se vesta%kim osvetljenjem najnize osvetljenosti 1'9 A!# a
prolazi i prilazi vesta%kim osvetljenjem najnize osvetljenosti 79 A!.
&ored osvetljenja iz stava 1. ovo %lana# radiliste ima i
orijenta%iono osvetljenje# radi obavljanja no%ne %uvarske sluzbe# najnize
osvetljenosti '4 A!.
&renosne elektri%ne svetiljke mou da se koriste na radilistu samo
ako za napajanje koriste snizeni napon do '.V.
Clan ''8.
Elektri%na instala%ija# uredjaji i oprema na radilistu mou da se puste u rad tek posle provere nji!ove
ispravnosti u skladu sa propisima o zastiti na radu.
&eriodi%na provera ispravnosti zastite od opasno dejstva elektri%ne struje kod elektri%ne instala%ije sa
uradjenim uredjajima# vrsi se u skladu sa aktom preduze%a koje odrzava elektri%ne instala%ije u ispravnom
stanju.
O rezultatima provere zastite od opasno dejstva elektri%ne struje sastavlja se zapisnik# koji sadrzi zaklju%ak o
ukupnom stanju elektri%ne instala%ije.
Rezultati preleda i provere zastite od udara elektri%ne struje i zapisni%i o stanju elektri%ne instala%ije %uvaju se
na radilistu# dok se elektri%na instala%ija ne ukloni.
Clan ')9.
-ad se pret!odnim ispitivanjima ili na drui na%in utvrdi da %e u radnoj sredini objekta u kome %e se obavljati
radovi biti prisutni eksplozivni asovi# elektri%na instala%ija i elektri%ni uredjaji koji %e se koristiti u tom objektu pri
izvodjenju radova moraju da budu izvedeni u protiveksplozijskoj zastiti odovaraju%e stepena.
)6. Opasne materije
Clan ')1.
(aterije utvrdjene propisima o zastiti na radu kao opasne materije mou se prevoziti# prenositi# istovarati#
utovarati# skladistiti i upotrebljavati na radilistu samo kad su preduzete mere zastite od nji!ovo opasno
delovanja na radnike i radnu sredinu radilista.
(ere zastite se preduzimaju u skladu sa propisima o zastiti na radu# te!ni%kim propisima i juoslovenskim
standardima o skladistenju# manipulisanju i upotrebi opasni! materija# a u salasnosti sa uputstvom proizvodja%a
za bezbedan rad i upotrebu# odnosno te!ni%ko;te!noloskim poda%ima inostrano isporu%io%a za uvezenu
opasnu materiju.
Clan ')'.
1e!ni%ki asovi i nji!ove smese +kiseonik# disuas i dr., dopremaju se na radiliste i koriste na radilistu u
propisanim %eli%nim bo%ama.
Bo%e se skladiste u izdvojenom objektu koji se ne moze koristiti u drue svr!e# niti se u njea sme skladistiti
oprema# alat ili drui materijali.
Objekat se zasti%uje od atmos*ersko praznjenja.
(etalni delovi objekta vezuju se na zastitni uzemljiva%.
Objekat nema vesta%ko rejanje# nema prozore# provetravanje se obavlja prirodnim putem kroz otvore u ornjem
delu zidova.
Spoljni zidovi mou da budu zidani +najmanja debljina zida 1<' opeke, ili betonski.
-rovna pokrivka izradjuje se od vatrootporno lako materijala# tako da stiti unutrasnjost objekta od prodora
atmos*erski! padavina i sun%evi! zraka# kao i od upada varni%a# dejstva toplotni! izvora i drui! nepovoljni!
uti%aja na uskladistene bo%e.
0ko postoji elektri%no osvetljenje# elektri%na instala%ija i svetle%a tela izvode se prema za!tevima propisa i
juoslovenski! standarda za prostorije u kojima se skladiste materije sa eksplozivnim isparenjima.
Objekat se postavlja u kru radilista# udaljen od drui! objekata# radni! pla%eva# deponija i saobra%ajni%a# ali sa
lakim prilazom za vozila.
Vrata na objektu moraju da budu zaklju%ana# osim kad je prisutan radnik odovoran za skladistenje i
manipula%iju sa bo%ama u objektu i ispred objekta# koji raspolaze i stara se o klju%evima.
Staranje o klju%evima moze da bude povereno samo radniku upoznatom sa opasnostima pri nepropisnom
rukovanju i skladistenju bo%a# osposobljenom za rukovanje sa bo%ama i primenu mera zastite u slu%aju potrebe.
Objekat za smestaj bo%a sa spoljne strane ima natpise# istaknute na vidnom mestu o zabrani pusenja i
prinosenja otvoreno plamena.
Clan ')).
3 objektu za smestaj bo%a sa te!ni%kim asovima svaki as ima zasebnu prostoriju u koju se smestaju pune
bo%e odvojeno od prazni! bo%a.
&rostorija za smestaj bo%a ima %istu +od poda do najnize elementa pokrivke, visinu najmanje '#'9 m# dok se
povrsina poda odredjuje u zavisnosti od potrebe skladistenja# ali tako da je obezbedjen nesmetan pristup
bo%ama i prostor za manipula%iju.
&rostorije su medjusobno odvojene lakim punim# vatrootpornim zidom.
Svaka prostorija ima svoja puna vrata# koja se otvaraju u polje i izradjuju se od materijala koji ne varni%i.
&od prostorije izradjuje se od materijala koji ne varni%i i odrzava se tako da bude uvek suv.
Bo%e ne smeju da budu oslonjene na zid prostorije# niti da budu polozene po podu. &ostavljaju se u vertikalnom
polozaju obezbedjene drza%ima od materijala koji ne varni%i# od preturanja i medjusobno dodira i trenja.
Bo%e se mou postavljati i u stabilne stalke +uloske od materijala i vezno pribora koji ne varni%i, u vertikalnom ili
kosom polozaju# pod ulom ne manjim od .49 prema !orizontali.
3nosenje masni! materija u prostoriju namenjenu za skladistenje bo%a sa te!ni%kim asovima# pristup sa
zamas%enim rukama# alatom i opremom# kao i ulaz u zamas%enoj ode%i ili obu%i# zabranjen je.
Bo%e smestene u prostorije treba da budu o%is%ene od masno%e i drue prljavstine# me!ani%ki i korozijom
neoste%ene# suve sa proverenim %evovodima i ventilima da ne ispustaju i sa do kraja zavrnutim zastitnim
kapama.
Clan ')..
Na radilistima na kojima nema potrebe za izradnjom objekta za skladistenje bo%a sa te!ni%kim asovima zbo
male potrosnje# ili nema uslova za njeovu izradnju# dozvoljen je smestaj najvise do jedno para puni! ili
delimi%no puni! bo%a sa istim asom +jedna bo%a u upotrebi na radilistu# drua bo%a uskladistena,.
Smestaj bo%a po zavrsetku dnevne upotrebe vrsi se u odeljenju namenjenom isklju%ivo za smestaj i %uvanje
bo%a# pri %emu svaki as ima zaseban odeljak u kome se smestaju pune ili delimi%no pune bo%e odvojeno od
prazni!.
0ko odeljenje nema krovni pokriva%# bo%e se prekrivaju daskama# %iradom i sli%nom pokrivkom# tako da bude
obezbedjena zastita od atmos*erski! padavina# sun%evi! zraka# varni%a# masno%e i drui! nepovoljni! uti%aja# ali
da ne bude dodira bo%e i pokrivke.
Odeljenje ne sme da bude postavljeno ispod ili pored stanova# radni! prostorija# u manipulativnom prostoru
dizali%e# pored prolaza radnika# pored saobra%ajni%e i drui! mesta sa koji! mou da budu urozeni radni%i ili
okolina.
Bo%e ne smeju da budu na manjem rastojanju od 4 m do rejni! uredjaja i 19 m od otvoreni! izvora vatre.
2a smestaj i %uvanje bo%a u unutrasnjosti odeljenja vaze isti uslovi kao za smestaj i %uvanje u prostoriji objekta
namenjeno za skladistenje bo%a sa te!ni%kim asovima.
2na%i upozorenja postavljaju se# odeljenje zaklju%ava i staranje o klju%evima obavlja kao kod objekta
namenjeno za skladistenje bo%a.
Ostavljanje bo%a sa te!ni%kim asovima posle zavrsene dnevne upotrebe po prolazima# stepenistima# skelama#
radioni%ama i druim mestima koja nisu namenjena za smestaj bo%a# zabranjeno je.
&o prestanku potrebe za koris%enjem te!ni%ki! asova ili u slu%aju prekida radova# bo%e se moraju odstraniti sa
radilista.
Clan ')4.
Eksplozivi i eksplozivna sredstva %uvaju se na radilistu u posebnim skladistima izradjenim prema propisima o
manipula%iji i skladistenju eksploziva# %ija je upotreba za ovu svr!u odobrena od nadlezno orana.
Eksploziv se moze dopremiti na radiliste tek kad se sprovedu mere zastite na radu pri skladistenju i manipula%iji
sa eksplozivom i eksplozivnim sredstvima.
Clan ')/.
Delovanje opasni! asoviti! materija ili isparenje opasni! materija na radilistu otklanja se primenom slede%i!
zastitni! mera$
1, provetravanjem prostorije pre ulaska radnika5
', kad se u prostorijama# jamama# rovovima# oknima# potkopima i tunelima koriste uredjaji sa poonskim
motorima na unutrasnje saorevanje# kao i drua sredstva koja trose kiseonik# obezbedjuje se neprekidno
odvodjenje saoreli! asova i istovremeno dobijanje sveze vazdu!a ili se zabranjuje rad takvi! sredstava5
), zabranom zarevanja pomo%u otvoreno ili provizorno lozista +koksare# manale i sl., radni! prostorija i
prostora5
., zabranom ulaska radnika u zatvorene prostorije# sudove ili radni prostor u kome je obavljen rad# predstoji rad
ili se %uvaju opasne materije# dok nisu preduzete odovaraju%e mere zastite od nji!ovo opasno delovanja po
zivot i zdravlje radnika.
)7. Sadrzaj prijave o po%etku radova
Clan ')6.
&rijava kojom preduze%e# s!odno propisima o zastiti na radu# izvestava nadleznu inspek%iju rada o po%etku
svoa rada ili rada svoje oraniza%ione jedini%e treba da sadrzi slede%e podatke$
1, naziv +iz uovora o radjenju, radova koji se izvode# broj pod kojim je
uovor kod izvodja%a zaveden i datum potpisivanja osnovno uovora o radjenju i dodatno +aneksa,# ukoliko
postoji5
', naziv i adresu sedista naru%io%a radova5
), naziv i adresu sedista preduze%a koje izvodi radove +izvodja%, sa si*rom osnovne delatnosti# a za privatne
poslodav%e i de je kad i pod kojim brojem reistrovan za radove koje izvodi5
., naziv i adresu sedista oraniza%ije koja je izradila lavni projekat i ime# prezime i stru%nu spremu
odovorno projektanta5
4, naziv i adresu sedista oraniza%ije koja vrsi stru%ni nadzor nad izvodjenjem radova# u smislu propisa o
izradnji objekata5
/, naziv# adresu# zadnju postu i# ukoliko postoji# broj tele*ona radne jedini%e preduze%a +uprava radnje#
radiliste i sl., koja neposredno izvodi radove i adresu objekta na kome se izvode radovi5
6, ime# prezime i stru%nu spremu odovorno radnika ; rukovodio%a radova5
7, datum uovoreno po%etka i zavrsetka radova ili uovoreni rok radjenja# sa datumom od koa se ra%una
po%etak izvodjenja radova.
&reduze%e moze# osim podataka navedeni! u stavu 1. ovo %lana# priloziti i drue podatke za koje smatra da su
od zna%aja za inspek%iju rada.
&rijavu potpisuje direktor preduze%a ili od njea ovlas%eni radnik# a kod privatni! poslodava%a vlasnik preduze%a
ili od njea ovlas%eno li%e.
&rijava se dostalja nadleznoj inspek%iji rada u dva jednaka primerka# overena pe%atom preduze%a.
III. 20VRSNE ODREDBE
Clan ')7.
Danom stupanja na snau ovo pravilnika prestaje primena &ravilnika o zastiti na radu u radjevinarstvu
+?Sluzbeni list S@R=?# br. .'</7 i .4</7,.
Clan ')8.
Ovaj pravilnik objavi%e se u ?Sluzbenom lasniku Republike Srbije?# a stupa na snau 1. marta 1887. odine.