You are on page 1of 3

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP.

HCM

Mng My Tnh Cn Bn
Bi thc hnh s 2
Cc cng c mng trn Windows v Linux
H tn sinh vin:...........................................................
Nhm:.....................MSSV:..........................................
I. Mc tiu

Hiu bit v cu hnh TCP/IP trn h iu hnh Microsoft Windows, h iu hnh


Linux.

Hiu bit mt s lnh lin quan v mng.

II. Ni dung
1. Hiu bit v cu hnh TCP/IP trn h iu hnh Microsoft Windows
1. Xem thng tin TCP/IP

S dng lnh ipconfig xem thng tin cu hnh TCP/IP

Thng thng c hai Adapter (Network Interface Card v giao tip PPP)

Cho bit cc thng tin trn Network Interface Card:

IP Address:............................................Subnet Mask:
.........................................................
Default Gateway:..................................DNS Server:
.........................................................
2. Cp pht ng hoc cu hnh tnh thng tin TCP/IP

Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections -> Local Area
Connection -> Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties

Nu mun cu hnh tnh th s dng cc thng tin mc 3 cu hnh.

2. Hiu bit v cu hnh TCP/IP trn h iu hnh Linux

Xem xt tp tin cu hnh /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0. Cc


thng tin trong tp tin /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 cu hnh
TCP/IP cho NIC th nht.

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP. HCM

Nu c thay i v thng tin TCP/IP th thay i trong tp tin


/etc/sysconfig/ifcfg-ethx, sau khi ng li dch v nework:
# service network restart

3. Tm hiu mt s lnh lin quan v mng


1. Lnh ipconfig (ifconfig trn Linux/UNIX)

Ngi qun tr s dng lnh ny xem thng tin TCP/IP trn cc giao tip
mng, v tt nhin cng c th dng cu hnh TCP/IP cho cc giao tip
mng.

Cho bit c php ca lnh trn:

2. Lnh netstat

Ngi qun tr s dng lnh ny xem xt ton din thng tin v h thng cc
b v b giao thc TCP/IP.

Cho bit kt qu ca lnh netstat a

3. Lnh tracert (traceroute trn Linux/UNIX)


Ngi qun tr s dng lnh ny d tm ng i n mt h thng khc, mc
ch xc nh c li xy ra khi khng thc hin c kt ni.
Cho bit kt qu ca lnh tracert www.google.com

4. Lnh route

Ngi qun tr s dng lnh ny xem, thm hay loi b cc ng i trong


bng ng i ca mi my tnh.

Cho bit kt qu ca lnh route PRINT

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP. HCM

5. Lnh ping

Ngi qun tr s dng lnh ny hi mt h thng khc chc chn rng


kt ni vn cn hot ng.

Cho bit kt qu ca lnh ping www.cse.hcmut.edu.vn

6. Cng c nslookup

Ngi qun tr s dng cng c ny kim tra hot ng ca h thng hi p


tn (Domain Name System).

Cho bit a ch IP ca www.vnn.vn (thc hin nslookup www.vnn.vn):

Cho bit a ch IP ca Mail eXchange domain hotmail.com (thc hin nslookup


-type=MX hotmail.com)

7. SSH (Secure Shell) Client


Ngi qun tr s dng cng c kt ni vo mt h thng v lm vic t xa.
Thay th cho telnet, ftp, rcp, rsh, ...

--HT--