You are on page 1of 1

ENGANXATS.COM http://pinterest.

com/ MIRA QUE ET VEIG
Per Marian Arabí
Per poder accedir a la web, que compta amb moltes seguidores, s’ha de tenir invitació
L’ENCICLOPÈDIA
Un dels tres
balls més
representatius
del folklore pitiús
Les fotos són les protagonistes
Com els vells
romans
PINTEREST S’ORGANITZA PER CATEGORIES QUE VAN DES DE L’ARQUITECTURA FINS ELS ANI-
MALS, PASSANT PER BODES, VACANCES O HUMOR. TAMBÉ ES PODEN PUJAR VÍDEOS

EN AQUESTA DANSA ÉS
LA DONA QUI INICIA EL
BALL, AMB LA VISTA
BAIXA EN TOT MOMENT
Verónica
Carmona
PERIODISTA DIGITAL
Verónica Carmona. 32 anys.
Durant 10 anys la vida de Verónica
ha cabut dins una maleta. Aquesta
l’ha acompanyat des de que amb
22 anys va marxar a Lanzarote.
Després passaria per Las Palmas,
Logronyo, Màlaga, Granada, Can-
deleda i Eivissa on viu actualment i
on ha desfet la maleta.

EM VA MARCAR...
Marian Arabí
Fa deu anys Verónica va fer la
maleta i se’n va anar a treballar a
Lanzarote, una decisió que mar-
caria la resta de la seua vida. Feia
un any que havia acabat la carrera
i «després de enviar centenars de
currículums», la varen cridar per
treballar a Lanzarote Televisión.
Allí va descobrir que adorava la
seua professió, així com el valor del
companyerisme. Verónica vivia a
un pis de l’empresa amb tres com-
panyes i a on també hi havia altres
companys. Tots estaven sols a l’i-
lla, fet que va fer que s’unissin com
una família. «Durant els dies lliu-
res ens convertíem en uns turistes
més. Els caps de setmana anàvem
a ballar als bars d’Arrecife i els diu-
menges gaudíem de les platges».
Professionalment, va fer pràcti-
cament de tot, va començar de
càmera i realitzadora, va sortir al ca-
rrer com a reportera en la Romería
de los Dolores, va cubrir en direc-
te durant tres hores la rua de Car-
naval d’Arrecife i va seguir els Reis
Mags, càmera en mà, per gravar el
seu recorregut per Haria. Des d’a-
leshores la seua vida ha girat al vol-
tant del treball i reconeix que no li
ha importat dur la seua vida dins
una maleta per fer el que li agra-
dava. Ara torna a viure a una illa, tot
i que assegura que la seua vida «ja
no cap» dins una maleta.
«Fer les maletes i anar a treballar a Lanzarote»
Verónica
entrevisa
José Juan
Cruz,
exbatle
de Tías
La carrera professional d’aquesta malaguenya va començar a una televisió illenca.
Allí va fer pràcticament de tot, des de càmera i realitzadora fns a reportera
Els amants del futbol estan d’en-
horabona, un poc menys si són cu-
lés o madridistes. Durant el darrer
mes aquest esport ha estat present
a la graella televisiva sis dies a la set-
mana. De dissabte a dilluns hi havia
Lliga, els dimarts i dimecres tocava
Champions i els dijous Europa Le-
ague. Tot això amb el clàssic i les se-
mifnals de les competicions euro-
pees pel mig. A fnals de la setmana
passada, quan Barça i Madrid ja es-
taven eliminats de la Champions i es
sabia que dos equips espanyols ju-
garien la fnal de l’Europa League
semblava que les notícies futbolís-
tiques començaven a decaure. Però
no! El passat divendres Pep Guar-
diola va anunciar la seua renúncia
com a entrenador del que, sota la
seua batuta, ha estat un dels millors
equips del món, sinó el millor. Aquell
dia el Facebook del Diari va publicar
un comentari sobre aquesta notícia
que va ser respost massivament per
molts d’afcionats que expressaven
les seues opinions, moltes d’elles de
condol. Tot això està molt bé, però re-
sulta sorprenent quan un es fxa en
que el mateix dia el Facebook del
Diari va publicar un altre comenta-
ri sobre les dades de l’EPA fetes pú-
bliques el mateix divendres. Unes
dades que refexen que l’atur a Ba-
lears a dia d’avui és d’un  per cent,
 punts per sobre de la mitja espan-
yola. Es tracta d’unes xifres esgarri-
foses que, no obstant, no varen im-
pressionar gaire. De fet, tengueren
molta menys repercussió que l’adéu
de Guardiola. Davant d’aquest fet, un
no pot evitar tenir la sensació d’ha-
ver tornat a l’antiga Roma, on em-
peradors i cèsars recorrien als atrac-
tius del circ i el teatre per mantenir
el poble entretingut i que no es pre-
ocupàs del realment important.
Paul Sciarra, Evan Sharp i Ben
Silbermann són els creadors de
Pinterest, una web que va comen-
çar a cobrar formar l’any . Es
tracta d’una xarxa social que per-
met trobar, fltrar i organitzar tot ti-
pus d’imatges. S’utilitza per com-
partir fotografes i crear col·lec-
cions d’elles, tot i que l’objectiu f-
nal és unir a persones a través dels
objectes.
Pinterest s’organitza per cate-
gories, que van des de l’arquitectura
fns als animals, passant per bodes,
humor o vacances. A més, també
es poden pujar vídeos. D’altra ban-
da, dóna la possibilitat de posar
preu als productes mitjançant la in-
serció en la casella de descripció del
símbol ‘’ davant la quantitat.
Per poder accedir a la web, que
compta principalment amb se-
guidores femenines, s’ha de comp-
tar amb una invitació. Això i tot, el
seu creixement està sent molt rà-
pid, i actualment ocupa el lloc 
entre les pàgines web més visitades.
EIVISSA | REDACCIÓ
LLARGA LA:
CULT POP
Estil de dansa
tradicional de
les Pitiüses. És
el ball princi-
pal o, si més
no, el més
practicat i es-
tès. La dansa,
que és executada per una parella de
balladors, presenta una marcada di-
ferenciació entre el paper de l’ho-
me i el de la dona. Aquesta darre-
ra, en tot moment amb la vista bai-
xa, és qui inicia el ball, generalment
descrivint un petit cercle en el sen-
tit de les agulles del rellotge i tot se-
guit es dirigeix, sempre despla-
çant-se amb les característiques
ràpides passes curtes, al costat opo-
sat descrivint un semicercle. En
arribar torna a voltar, tothora do-
nant la cara al ballador, i regressa al
punt d’inici resseguint un nou se-
micercle oposat que tanca el rotllo
del ball. Braços i mans de la balla-
dora poden adoptar diverses pos-
tures. El ballador, en canvi, no té uns
passos defnits, sinó que dansa se-
guint el ritme que marca el tambor.
En qualsevol cas aquest sempre
es mou ben prop de la balladora.
20 Mola
DIMECRES
02 DE MAIG DE 2012
DIARIOde IBIZA