You are on page 1of 22

TRNG I

HC
BCHNC
KHOA TP. HCM
CP
THOT

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Khoa Ky Thuat Xay Dng - BM KTTNN

NI DUNG MN HC

Ging vin: PGS. TS. NGUYN THNG


E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

CHNG 1: Tng quan v cp nc


CHNG 2: Ngun nc & Cng trnh thu nc.
CHNG 3: Mng li cp nc khu vc.
CHNG 4: Mng li cp nc bn trong.
CHNG 5: Mng li thot nc bn trong.
CHNG 6: Mng li thot nc khu vc.
CHNG 7: Tng quan v x l nc thi.
CHNG 8: Phn mm EPANET v SWMM

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
1

PGS. TS. Nguyn Thng

Tl. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NHIM V
Ly nc t mng li cp
nc khu vc (bn ngoi)
vo n v s dng nc
a n cc thit b s
dng nc.

GII THIU
HTCN ben trong bao gom:
- ng ong cac loai,
- Phu kien noi ong,
- Cac thiet b s dung nc cuoi cung,
- Cac thiet b tren ng ong,
- Cac thiet b cha chay.

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

CAU TAO HTCN BEN TRONG


Yeu cau c ban:
Co o ben cao ve mat hoa hoc, c hoc va
nhiet.
Trong lng rieng nho nhat co the.
De noi va kn nc, moi noi chac chan.
Co u cac loai bo phan noi ong, e tao ieu
kien a dang cho viec bo tr va thiet ke .

NG KNH NG
ng knh nh danh
ng knh trong
ng knh ngoi

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Cc thng s c bn ca ng
- ID : ng knh trong ( Internal Diameter)
- OD : ng knh ngoi ( Outside Diameter)
- DN : ng knh danh ngha (Diameter Nominal)
- PN : p sut danh ngha (Pressure Nominal)
-e
: dy ng
e

ID
PGS. TS. Nguyn Thng

OD

VT LIU
Hin nay trn th trng cc loi ng
dn nc bao gm:
ng kim loi: ng ng, ng thp
trng km
ng nha: ng PVC, ng PPR, ng
HDPE
ng nha li kim loi: ng nha
PGS.
ABS
TS. Nguyn
li Thng
nhm.
8

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

VT LIU
Trong ng kim loi c dng sm
nht,
T nhng nm 90 ng nha, vi nhng
u im vt tri, pht trin nhanh
chng m i u l ng PVC, nhng !
Gn y ng HDPE v ng PPR c la
chn tiu dng ngy cng tng. Hin nay
t l tng ca ng HDPE khong 3 - 3.5
ln, ng PPR l khong 5 ln.

NG PPR

10

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

ng PPR c ng dng rng ri trong cc


ngnh: xy dng dn dng (dng dn
nc nng, lnh trong sinh hot); cng
nghip, nng nghip (dng dn du,
cht lng n mn cao, dung dch dinh
dng, thc phm, dn nc ti tiu); y
t (dng cho h thng cp nc sch ti
cc bnh vin); dng cho h thng ng ca
cc nh my s dng nng lng mt
tri

ng nha PPR mi xut hin trn th trng


trong thi gian cha lu v c bit n
vi tn gi ph thng l ng nha hn
nhit.
ng PPR c lm t High Molecular weight
Polypropylene Random Copolymers c
bit thch hp trong iu kin mi trng
vi nhit cao (t 70 - 110 C), v p
sut 25 Bar; c sn xut theo tiu chun
ca CHLB c.

11

PGS. TS. Nguyn Thng

12

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

13

PGS. Dr.
PGS.
TS.Nguyn
NguynThng
Thng

14

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NG PVC

16

15

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

ng nha PVC

ng nha PVC

PVC l nha
thng thng
17

PGS. TS. Nguyn Thng

18

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

ng
PVC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

ng PVC
Tn
thng
dng

OD

B dy thnh ng (mm) P (bar)

DN (mm) PN 3 PN 6 PN 9 PN 12

PN 15

ng 21 16 21,4

1,6

ng 27 20 26,8

1,8

ng 34 25 33,6
ng 42 32 42,3
ng 49 40 48,3

2,0

ng 60 50 60,3

2,1
2,4
2,3

2,8

19

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC
Chng 4: Mng li cp nc bn trong
B dy thnh ng (mm)

Tn
thng dng

DN

OD
(mm)

6 bar

10 bar

ng 63

63

63

1,9

3,0

ng 75

75

75

2,2

3,6

ng 90

90

90

2,7

4,3

ng 110

110

110

3,2

5,3

ng 140

140

140

4,1

6,7

ng 160

160

160

4,7

7,7

ng 225

225

225

6,6

10,8

ng 250

250

250

7,3

11,9

ng 280

280

280

8,2

13,4

ng 315

315

315

9,2

15

ng 400
400
PGS. TS. Nguyn Thng

400

11,7

19,1

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NG uPVC

20

uPVC l mt Polyvinyl
Chlorua cha c nha
ho gm cc thnh phn +
Polymers Arylic .
to s bn chc, chu va
p mnh.

21

22

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

ng nha uPVC

YU CU
K THUT
L=5.5m, p=6bar
1bar=10mH2O
PGS. TS. Nguyn Thng

24

23

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

tuyet oi khong e xay ra hien tng ro r.


dau kn e am bao yeu cau ve my thuat.
khong c e xay ra hien tng chay ngc
tai cac thiet b ve sinh.
ng ong phai am bao hoan toan trung
tnh.
o tin cay cua he thong phai tuyet oi,
ap suat tren he thong phai tng oi ong
eu.

CAC LOAI BO PHAN NOI ONG


Ong long (mang song):
Co thang goc (90o) va co li (135o):
Ch T: dung e chia nhanh nga ba theo goc vuong.
Ch Y: dung e chia nhanh nga ba theo goc nhon.
Ch thap: dung e chia nhanh nga t.
Nut: dung e bt kn au ong.
Noi rang trong.
Noi rang ngoai.
Noi giam.

25

PGS. TS. Nguyn Thng

26

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

CAC LOAI BO PHAN NOI ONG

KEO
DN
T
CO 90
R NHNH
27

PGS. TS. Nguyn Thng

28

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

CAC LOAI THIET B TREN NG ONG


Voi m nhanh.
Voi m cham.
Van khoa (shutoff valve).
Van mot chieu (check valve).
Van an toan (relief valve).
Van cao o (altitude valve).
Van xa kh (air release valve).
Thuy lng ke.

ng cp nc khu vc

THUY LNG KE

29

PGS. TS. Nguyn Thng

30

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

31

PGS. TS. Nguyn Thng

32

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

LOAI MANG LI CAP NC


BEN TRONG

Pho bien la loai mang li cut.


Trong trng hp ac biet mi
dung mang li vong.

TON THAT NANG LNG


Khi tnh thuy lc mang li cap nc
ben trong chu y tnh ca ton that
ng dai & ton that cuc bo.
Khac vi tnh thuy lc mang cap
nc khu vc, thng ch ke en ton
that ng dai.

33

PGS. TS. Nguyn Thng

34

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

S O BO TR CAP NC
BEN TRONG
Phu thuoc cac yeu to:
Ap lc nc cua mang li cap
nc ben ngoai ni lay nc s
dung.
Kien truc ngoi nha.

S O CAP NC T DI LEN
Yeu cau:
p lc nc mng li khu vc (ni ly
nc) luon luon am bao a nc
en bat ky thiet b s dung nc
cuoi cung vi ap suat can co cho
thiet b hoat ong bnh thng.

35

PGS. TS. Nguyn Thng

36

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

S O CAP NC T DI LEN
(UP-FEED)

Van
Ong
ng

ng tng

ong ho nc
PGS. TS. Nguyn Thng

S O CAP NC
T TREN XUONG
S dung khi:
Ap lc nc cua mang khong luon
luon am bao a nc en bat ky
thiet b s dung nc cuoi cung vi
ap suat can co cho thiet b hoat ong
bnh thng.

37

ng ng cp nc khu vc

38

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

ng ong
cap nc
len ket

Ket nc
ng ong cap
nc xuong tang
Van giam ap

May
bm
ong ho
nc

Be cha nc

PGS. TS. Nguyn Thng

S CP NC T
TRN XUNG
39
ng ng cp nc khu vc

THIET KE HE THONG
NG ONG
S o mang li cap nc
Tnh toan lu lng Xac nh
ng knh ong.
Tnh ap lc nc can thiet tai
au nguon.
40

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TNH TOAN LU LNG

TNH LU LNG
S dng khi nim NG
LNG m mi on ng
ng ph trch Xc nh
LU LNG thng qua gi tr
NG LNG.

ng lng n v (=0,2l/s cua voi co


d=15mm)
Tren c s mang li (thng la mang li
cut) XAC NH THIET B PHUC VU
tnh NG LNG ma moi oan ong.
T ng lng neu tren, xac nh lu lng
cho moi oan ong t cong thc kinh nghiem
hoac bang tra hoac o th.

41

PGS. TS. Nguyn Thng

42

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong


T nhan
Cong
cong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Loai thiet b

Dmin oc than G/nh


(mm)
15
1
1

Chau ra (lavatory)
Bon tam hoac ket
hp voi hoa sen

15

Chau ra BV
May giat gia nh
May ra chen

15
15
15

Voi ong mem

15

4
1,5
2,5

S/d
chung
2

T nhan
T/the
ln

Loai thiet b

Dmin oc than G/nh


(mm)
15
1,5
1

Chau bep G

3,5
8
4
1,5

2,5
1
2,5

2,5

Cong
cong
S/d
chung
1,5

Chau giat
Chau ra s
May giat gia nh

15
15
15

2
1,5
4

1
1
2,5

2
1,5
4

May ti co
Voi hoa sen gia nh

15

1
2

1
2

NG LNG CAC THIET B43

NG LNG CAC THIET B44

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong


T nhan
Cong
cong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong


T nhan
Cong
cong

Loai thiet b

Dmin oc than G/nh


(mm)
Voi sen dung lien
15
tuc
Au tieu 3.8l/xa

S/d
chung
5

Au tieu >3.8l/xa

T/the
ln

20
15
15

2,5

2,5

4
2
2,5

Loai thiet b
Be x ket xa

Voi phun nc
Chau ra nhieu voi
Be x ket xa

T/the
ln

Dmin oc than G/nh


(mm)
25
5
5

S/d
chung
5

T/the
ln
8

Be x ket xa 13,3l/xa

15

5,5

Be x ket xa 13,3l/xa
Bon tam + voi sen

25
15

10

NG LNG CAC THIET B

NG LNG CAC THIET B45

46

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NG LNG
MT S
THIT B V SINH

47

PGS. TS. Nguyn Thng

48

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

XC NH
LU LNG
THIT K CHO
ON NG
50

49

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

XC NH LL. q
T NG LNG N

CHN D NG CHO CC THIT B


V SINH C N<=20

Phng php 1: Cng thc


kinh nghim
Phng php 2: Tra bng
Phng php 3: Tra th
51

PGS. TS. Nguyn Thng

52

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

BNG TRA a & K

XC NH q THEO CNG THC


KINH NGHIM

lit/ng/ng

<100 125

150

200

250 300 350

400

Nh gia nh:
2,2

q 0.2 N KN (l / s)
a ph thuc tiu chun dng nc
K ph thuc ng lng N
N s ng lng on ng ph trch
(xem sau)

2,16 2,15 2,14 2,05

1,9

1,85

0-300

301-500

501-800

801-1200

>1200

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

53

PGS. TS. Nguyn Thng

54

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

C quan hnh chnh, nh tr, khch


sn, nh tp th, trng hc, bnh
vin, nh tm cng cng,

q 0,2 N (l / s)
h s ph thuc chc nng loi
nh

XC NH

Nh tr

1,2

B/vin a khoa

1,4

C/quan h/chnh, ca hng

1,5

Trng hc

1,8

Nh an dng

2,0

K/sn, nh tp th

2,5

55

PGS. TS. Nguyn Thng

56

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Nc sinh hot trong xng sn xut, cng


trnh th dc th thao, x nghip c n
ung cng cng,

H S C

q q 0 n.C (l / s)
q0(l/s) lu lng nc dng 1 n v dng c v
sinh cng loi
n s dng c v sinh cng loi
C h s s dng ng thi (xem sau B.12 &
B.13).
57

58

PGS. Dr.
PGS.
TS.Nguyn
NguynThng
Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TRA BNG XC NH LU
LNG THEO N (nh )
(xem ph lc cui chng)
XC NH LU LNG
THEO N T TH
(xem ti liu sch)

H S C. Bng 13

59

PGS. TS. Nguyn Thng

60

PGS. TS. Nguyn Thng

10

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TNH TON S B
NG KNH NG

MT S CH KHI CHN D
Chon ng knh ong xet theo
quy cach san xuat.
Van toc trong ng ong cap
nc ben trong nen c khong
che e giam tieng on.

61

62

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Theo TCVN 4513:1988:

Vmax = 1.5 - 2 m/s oi vi ong ng va ong


chnh.
Vmax = 2 m/s oi vi ong nhanh noi vi thiet
b.
Vmax = 10 m/s oi vi cac thiet b cha chay
t ong.
Quy chuan cap thoat nc 1999 ch cho phep
lay van toc toi a la 3m/s.
63
Kiem tra lai cho cac tuyen nhanh khac.
PGS. TS. Nguyn Thng

TNH TON
P LC NC
TI U MNG

64

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TRNG HP MNG
LI VNG
Trong thc hnh ngi ta s
ch ng chia thnh 2 mng
li ct
tnh mng li ct.
65

PGS. TS. Nguyn Thng

PHNG PHP TNH THU LC


MNG LI CT (trnh t tnh ging mng
li h trong cp nc khu vc)
Ga thit tuyn ng ng chnh

(tuyn kim tra).


Xc nh ct p yu cu ti im ly
nc ca thit b dng nc (xem bng
sau).
Xc nh tn tht ng di, cc b
66
cc on ng trn tuyn chnh.
PGS. TS. Nguyn Thng

11

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong


Loai t/b

CT NC P SUT T DO
YU CU CA MT S
DNG C DNG NC

67

PGS. TS. Nguyn Thng

Ap suat p (mH2O)

(l/ph)

Voi ra san

5,8

11,4

Voi ra san t ong

8,7

9,5

Voi ra la va bo loai 10 mm

7,2

17

Voi ra la va bo loai 15 mm

3,6

17

May ra chen

10,9 18

Bon tam

3,6

22,7

Chau giat

3,6

18,9

Voi hoa sen

8,7

11,4

Van cau W.C

10,9

11,4

Van ra W.C

7,2 14,4

56,8

Van ra au tieu

10,9

56,8

Ong ti trong vn, 15m co van

21,8

18,9

68

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

PHNG PHP TNH THU LC


MNG LI CT

PHNG PHP TNH


THU LC MNG LI CT
Dng phng trnh:
Hu_ng =Hcui_ng + dhu cui
vi H=z+p/g

Thc hin tnh t cui tuyn kim


tra v im u (v tr bm, hoc kt
nc, im ly nc t mng).
Kim tra cc nhnh cn li (xem p
lc nc c tho mn yu cu cc
thit b dng nc).

Tn tht nng lng


ng di + cc b
69

PGS. TS. Nguyn Thng

70

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

V d: Cho mot chung c gom 8 tang, moi tang


10 can ho. Moi ho co 1 nha ve sinh (N=2,5), 2
lavabo (N=2*1=2), mot voi tam (N=2). Cac
thiet b dung van xa nh lng. Lay van toc
trung bnh trong ong chnh cap nc toan
chung c la 1,5m/s, ong phuc vu tang la 1,8 m/s
(dung bang tra 5.4 & 5.5).
a. Xac nh ng knh ng ong cap nc moi
tang (ng PVC).
b. Xac nh ng knh ong chnh cap nc cho
71
toa
chung
c (ng PVC).
PGS.
TS.nNguyn
Thng

Hng dn:
a. So ng lng moi ng ong cap nc moi
tang phai phuc vu:
Ntang =10*(2,5+2+2) =65
Bang tra 5.4 (noi suy) vi van xa nh lng
Qtang = 3,47(l/s)
2
4Q tan g
ng knh ong: Q tan g D V D
49.5mm
4

Chn Dtang nh danh 60mm.


72

PGS. TS. Nguyn Thng

12

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

b. So ng lng moi ng ong cap nc chnh


chung c phai phuc vu:
Nchungc =8*10*(2,5+4) =8*65=520
Dung bang tra 5.5 (noi suy) vi van xa nh lng
Qchungc = 9,1 (l/s)
ng knh ong:(mm)

Bng 5.4 (tp th)


Van x ng
nh
lng
lng

q yu
cu
(l/s)
Kt x

Qchungcu

D 2

VD
4

4Q chungcu
V

80,2mm

10

20

40

60

80

100

120

1,72

2,17

2,89

3,37

3,75

4,12

4,49

20

40

60

80

100

120

0,90

1,55

2,02

2,38

2,7

2,98

ng
lng

q yu
0,313
cu(l/s)

Chn D chung c nh danh 90mm.


73

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Bng 5.5 (tp th)

Bng 5.4 (tp th) (tt)


Van x ng
nh lng
lng

Kt x

74

PGS. TS. Nguyn Thng

140

160

180

200

220

240

q
yu 4,84
cu (l/s)

5,15

5,43

5,68

5,90

ng
lng

140

160

180

200

q
yu 3,25
cu (l/s)

3,5

3,75

4,0

3000

6,12

Van x ng 0
500 1000 1500 2000 2500
nh
lng
lng
q yu 1,26 9,03 13,04 16,93 20,63 24,02
cu
(l/s)

220

240

Kt x ng 0
lng

3000

4,24

4,48

500

1000

1500

2000

2500

q yu 1,26 8,01 13,04 16,93 20,63 24,02


cu
(l/s)

75

PGS. TS. Nguyn Thng

27,23

76

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Bi tp 2: Mt on ng cp nc cho khu v
sinh ca trng hc c 5 bn cu (lv=2,5),
5 lavab (=2), 3 chu tiu (= 4), 1 vi tm (=5).
Hy xc nh ng knh trong ng cp nc
(mm) bit rng vn tc nc trong ng
Vmax=0,8m/s, lu lng ca on ng cp nc:

Bi tp 3: Mt on ng cp nc cho
khu v sinh ca trng hc c 12
bn cu (lv=2,5), 8 lavab (lv=2), 10
chu tiu (lv=4), 2 vi tm (lv=5).

q 0.2 N (l / s)

q 0.2 N (l / s)
trong N l tng ng lng ca cc thit b
v sinh.
(49, 34, 40, 60)

Xc nh ng knh ng cp
Vmax=1m/s.

77

PGS. TS. Nguyn Thng

27,23

vi

78

PGS. TS. Nguyn Thng

13

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Bi tp 4: ng ng cp nc chnh ca
mt khch sn c 16 bn cu (lv=2,5),
32 lavab (lv=2), 32 chu tiu (lv=4),
16 vi tm (lv=5).

q 0.2 N (l / s)
Xc nh ng
Vmax=1.2m/s.

knh

ng

cp

vi

Bi tp 4bis: ng ng cp
nc chnh cho mt khu nh
gia nh c s ng lng
N=700. Khu vc c tiu chun
dng nc 150l/ng/ngy-m.
S dng cng thc kinh nghim
Xc nh ng knh ng cp
vi Vmax=1.2m/s.

79

80

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

MT S V D
TNH TON
MNG LI
CP NC
BN TRONG

V D TNH MT NNG LNG


Bi tp 5: Xt ng ng d=63mm &
di 60m dn lu lng 6.3l/s. Tnh
mt nng lng theo HW c
CHW=120 vi gi thit mt nng cc
b l 25% mt nng ng di.
p s: dh= 6.81mH2O
(Xem Excel CTN_DH\Cap nuoc ben
trong.xls)

81

82

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TNH d
Bi tp 6: Xc nh d(mm) trong ca
ng trn dn lu lng 9.5l/s v
c tn tht ct nc ng di l
5mH2O. ng di 50m. CHW=120.
p s: d=72.2mm
(Xem Excel CTN_DH\Cap nuoc ben
trong.xls, Sheet Bai tap 1&2)
83

PGS. TS. Nguyn Thng

Bi tp 7(*): Mt cng s c cc thit b


dng nc c s sau:
36 nh cu (lv=10, x t ng), 36
(75) bn tiu (lv=5), 12 (18) nh tm
(lv=4), 100 (150) lavabo (lv=2), 18
robinet (lv=3). p sut nc mng
li khu vc l 350kPa. Dng cng
thc kinh nghim tnh Q.
Xc nh d(mm) ng cp nc chnh
PGS.
Nguyn
Thng
(CTS.
=120).
HW
84

14

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

S CP NC CHNH
48 (65.5) m

pyc=
100kPa
(50kPa)

Thit b bt li nht

13.5m
(20.5m)

d?

ng ng cp nc khu vc
p=350kPa

85

PGS. TS. Nguyn Thng

Bi tp 8: Xt s cp nc tp th
bn trong sau. Tn tht ng di
c CHW=120. Tn tht cc b ly
bng 25% tn tht ng di.
ng knh cc ng 1-3 & 2-4 bng
nhau. Ly V1-3&2-4=1.6m/s & VX-1&1-2
=1.2m/s.
Xc nh ng knh trong cc ng
d(mm) v p sut nc mng li
cp cn thit ti O.
86

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Ti A: pmin=75kPa
Ti B: pmin=250kPa
ng lng: N2-4=N1-3=250

q2=4l/s
Z

h=6m

d3

L=40m
d2
O L=32m, d1 =?
PGS. TS. Nguyn Thng
1

d3

h=6m
3
87
L1-3,2-4=30m

Bai tap 9: Cho mot mang li cap nc ben trong


theo s o cap nc t ket nh hnh ve. Lay ton
that nang lng cuc bo bang 20% ton that nang
lng ng dai. Lay s bo van toc trong ong ng
la 1,2m/s, ong tang la 1,4m/s.
Tnh so ng lng (t nhan, gia nh) cua cac
oan ong. Tnh q va t o tnh d (theo th trng).
Tnh ap lc can thiet tai B.
T o tnh ap lc can co tai A.
Mat nang lng tnh theo H-W co CHW=120.
88

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

S o:

p/yu cu=8m

A
L1=16m, d1

L2=50m, d3 (10 nha tam voi sen (lv=2.0),


10 nha ve sinh (lv=2.5), 30
lavabo(lv=1)

p/yeucau =10m
L3=20m, d2

L4=50m, d4 (10 nha tam voi sen,


10 nha ve sinh, 30 lavabo)

E
D
p/yeucau =20m
L6=20m, d6 L5=50m, d5 (10 nha tam voi sen,

Bi tp 10: Chung c cao 10 tang, co 200 can ho


vi so nhan khau trung bnh la 4 ngi/ho.
Chieu cao moi can ho la 3,8 m, chieu dai 16 m
va be rong la 4 m.
Chieu dai toi a cua tuyen nhanh moi tang
c c lng la 100 m, chieu dai toi a cua
tuyen nhanh moi can ho la 30m, tong chieu
dai quy oi tng ng cua cac phu kien tren
tuyen c c lng bang 45% cua chieu dai
thc.

10 nha ve sinh, 30 lavabo)

F
PGS. TS. Nguyn Thng

89

90

PGS. TS. Nguyn Thng

15

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chung c c trang b cho moi can ho:


1 bon tam, 1 voi sen, 4 lavabo ra
mat, 1 bon cau t ong va 2 v tr voi
nc ra trong bep.
Bm c van hanh t ong e a
nc len be cha tren mai va ap dung
s o cap nc t tren.
p lc nc sau van gim p tng l
20m.

Yeu cau:
a. Xac nh lu lng tnh toan cho
tng can ho, cho tng tang va cho
ca chung c.
b. Xac nh ng knh ong cho tng
can ho, cho tng tang va cho ca
chung c.

91

PGS. TS. Nguyn Thng

92

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Hng dn:
Tong so ng lng dung nc
trong 1 can ho:
Nh = 3.5 + 2 + 4 x 1 + 3 + 2 x 1 = 14,5
Tong so ng lng cua mot tang:
Nt = 20 x 14,5 = 290

Tong so ng lng cua chung c:


N = 290 x 10 = 2900
Tra bieu o trong hnh 4.8:
Qho = 60 l/phut = 0.001 m3/s
Qtang = 380 l/phut = 0.0063 m3/s
Qchung = 2900 l/phut = 0,0483 m3/s

93

PGS. TS. Nguyn Thng

94

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

oi vi tng can ho co ng lng tong cong


la 14,5 co the chon ong 34mm (Dtt = 25mm).
e xac nh ng knh ong phu trach cho moi
tang ta kiem tra cho can ho xa nhat cua tang.
Chon trng hp kiem tra la voi sen lap at
o cao 2 m so vi cao trnh mat san cua tng
ho, gia tr ap suat hoat ong can thiet cua
thiet b la 8,7 m.
Nh vay cot ap can thiet la 2 + 8,7 = 10,7 m.
95

PGS. TS. Nguyn Thng

Gia nh ap suat d sau van giam ap moi tang


khong nho hn 20 m. o doc ton that nang lng
trung bnh cua tuyen kiem tra la:
S = (20 10,7)/145 = 0,064
Ap dung cong thc Hazen-Williams e xac nh ra
ng knh ong can thiet:

10,666 Q1,85

D
1,85
SC

0, 205

10,666 x 0,00631,85

1,85
0,064 x 130

0 , 205

0,066 m
96

PGS. TS. Nguyn Thng

16

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Phng an 1: chon ong 76 mm lam ong nhanh


cho moi tang.
Kiem tra van toc: =
V=Q/A=0.0063/(3,14 x 0.0662 / 4)=1,84 m/s <2,5
m/s
Phng an 2: chon 2 ong nhanh cho moi tang
Ap dung cong thc Hazen-Williams e xac nh
ra ng knh ong can thiet:

10,666 Q1,85

D
1,85
SC

0, 205

0, 205

10,666 x 0,003151,85

0,05 m
1, 85
0,064 x 130

Nh vay co the chon bo tr 2 ong co ng knh danh


nh 60 mm lam ong nhanh cho moi tang.
e xac nh ng knh ong ng dan nc t be
cha tren mai xuong en tng tang (bo tr thang
ng xuyen qua cac tang), ta chon s bo ng knh
ong theo nguyen tac gii han van toc Vmax = 3 m/s.

97

PGS. TS. Nguyn Thng

98

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

4(Q V)
4 x 0,0483
D

0,156 m
3,14
3,14 x 2,5

ng knh ong ng c chon la 168


mm theo quy cach san xuat, co ng
knh trong la 158 mm.

Viec bo tr be cha tren mai phai c xac nh sao cho


am bao ap lc tren ng ong ng tai moi v tr
khong nho hn gia tr 20 m a gia nh tren.Trong
trng hp kho khan, co the xem xet e giam nho
gia tr nay.
Kiem tra lai ton that ap suat tren ng ong ng.
Cong thc Hazen-Williams, S = 0,038 m/m. Nh vay o
giam ap suat tren ng ong chnh (vao khoang 0,15
m/tang) khong ang ke so vi s tang ap suat do
giam cao o cua moi tang (3,8 m/tang).

99

PGS. TS. Nguyn Thng

100

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Bc 1: Xc nh ng lng:
p s: 842 ng lng
(Xem Excel CTN_DH\Cap nuoc
ben trong.xls, Sheet Bai tap 3-4-5)
Bc 2. Xc nh lu lng (Cng
s)
p s: 8.71 l/s q 0,2 N (l / s)

Bc 3. Xc nh ng knh ng d:
p nng cho thit b & th nng:
H1 =100kPa+13.5*[0.1*9.81*104/103] kPa=
232.4 kPa
13,5mH2O
Mt nng cho php trong ng di 61.5m:
H =350 232.4 =117.6 kPa (dh=11,98mH2O)
Dng CT Hazen Williams:
d(mm) =60.9mm Chn ng d=63mm

101

PGS. TS. Nguyn Thng

102

PGS. TS. Nguyn Thng

17

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TNH TOAN BE CHA NC

Wb = (0.5 2)Qng

B CHA

Qng lng nc s dung toi a trong ngay (m3).


Dung tch be cha nc phuc vu cho may bm:

Wb

1.5Q ngd
n

n la so lan ong m may bm bang tay trong


ngay.
103

104

PGS. TS. Nguyn Thng

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

TNH TOAN BE CHA TREN MAI (KET NC)


Dung tch be cha tren mai: Wm=k(Wh + Wcc) (m3)
k la he so dung tch d tr, lay bang 1,21,3.
Wh la dung tch ieu hoa cua be, xac nh nh sau:
- khi khong dung may bm th lay bang tong lng
nc dung trong thi gian thieu nc trong ngay.
- khi co dung may bm van hanh t ong: lay khong
nho hn 5% cua lng nc dung Qng.
- khi van hanh may bm bang van hanh bang cach
ong m nhieu lan trong ngay:
105

PGS. TS. Nguyn Thng

Qb
4 .n

Qb la lu lng thiet ke cua may bm (m3/gi);


n la so lan m may bm moi ngay, lay bang 24
oi vi may bm ket nc h, 610 oi vi
may bm dung vi bon ap lc (pressure tank).
Wcc la dung tch phong chay lay bang lng nc
cha chay trong thi gian bang 10 phut oi vi
he thong cha chay van hanh bang tay va
bang 5 phut oi vi he thong cha chay t
ong.
106
PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

H THNG CHA CHY THNG THNG

CP NC
CHA CHY

- Lu lng tieu chuan cua 1 voi phun


> 2,5 l/s.
- So cot nc cha chay: 1 cho nhng
cong trnh nha co khoi tch < 25000
m3 va 2 cho trng hp khoi tch >
25000m3 hay co chieu cao t 1216
tang.

107

PGS. TS. Nguyn Thng

108

PGS. TS. Nguyn Thng

18

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Ap lc can thiet hop cha chay:


Hcc = Hv + HL
Hv la ap lc hoat ong can thiet
tai au voi:

Hv

Ld
1 ..L d

Ld la chieu dai phan ac cua cot nc


phun (m), Theo TCVN 4513:1988 Ld lay
t nhat bang 6 m.
he so voi phun lay dv(mm) mieng voi
phun:
0, 25

d v 0, 001d 3v
la he so co gia tr trung bnh bang 1,2.

109

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

PH LC
BNG TRA XC NH LU
LNG q(l/s) THEO N
TCVN 4513-1988 nhm H
Nh
Nh cng cng
111

PGS. TS. Nguyn Thng

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)


Tiu chun dng nc (l/ng/ng)
100

125

150

200

250

300

400

1,85

Khi h s khng iu Kh-max


ng
lng N

2,2

2,16

2,15

2,14

2,05

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,35

0,37

0,37

0,39

0,39

0,39

0,40

0,41

0,44

0,41

0,43

0,43

0,43

0,43

0,46

0,49

0,46

0,47

0,48

0,48

0,49

0,50

0,54

7 0,50
0,50
PGS. TS. Nguyn Thng

0,50

0,50

0,53

0,54

0,59112

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)


1

110

PGS. TS. Nguyn Thng

0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

0,59

0,63

0,56

0,57

0,58

0,58

0,60

0,62

0,67

10

0,57

0,60

0,61

0,63

0,64

0,65

0,71

12

0,64

0,66

0,66

0,66

0,70

0,71

0,78

14

0,70

0,72

0,73

0,74

0,77

0,78

0,86

16

0,74

0,75

0,76

0,76

0,81

0,83

0,92

18

0,78

0,80

0,81

0,81

0,86

0,89

0,99

20

0,82

0,84

0,85

0,85

0,90

0,93

1,04

25

0,91

0,93

0,94

0,95

1,01

1,05

1,18

30

1,00

1,02

1,02

1,04

1,11

1,15

1,32
113

PGS. TS. Nguyn Thng

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)


1

35

1,06

1,11

1,12

1,12

1,12

1,25

1,36

40

1,15

1,19

1,19

1,20

1,19

1,43

1,38

45

1,22

1,25

1,27

1,28

1,37

1,43

1,64

50

1,28

1,32

1,33

1,34

1,44

1,52

1,75

60

1,50

1,46

1,46

1,47

1,58

1,67

1,96

70

1,50

1,57

1,58

1,60

1,73

1,81

2,12

80

1,61

1,68

1,70

1,71

1,86

1,95

2,24

90

1,70

1,79

1,79

1,81

1,98

2,07

2,43

100

1,82

1,88

1,91

1,92

2,10

2,20

2,62

120

2,0

2,06

2,09

2,12

2,30

2,43

2,21 Thng
2,29
PGS. 140
TS. Nguyn

2,30

2,32

2,51

2,65

2,88
114

3,17

19

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)

160

2,33

2,43

2,44

2,48

2,70

2,85

3,42

400

4,25

4,42

4,44

4,48

4,94

5,20

6,40

180

2,47

2,56

2,58

2,62

2,84

3,00

3,64

430

4,63

4,77

4,80

4,88

5,31

5,59

6,73

200

2,63

2,74

2,76

2,78

3,04

3,23

3,89

500

4,93

5,06

5,06

5,16

5,51

5,17

7,14

220

2,77

2,86

2,90

2,94

3,22

3,41

4,08

550

5,73

5,92

5,94

6,02

6,32

6,89

8,25

240

2,91

3,02

3,06

3,06

3,38

3,58

4,34

600

6,08

6,26

6,30

6,34

6,90

7,30

8,68

260

3,03

3,14

3,18

3,20

3,52

3,75

4,52

650

6,46

6,60

6,67

6,70

7,30

7,70

9,22

280

3,15

3,28

3,33

3,34

3,70

3,91

4,47

700

6,76

7,00

7,03

7,06

7,70

8,09

9,69

300

3,26

3,40

3,43

3,46

3,83

4,07

4,93

320

3,74

3,87

3,90

3,92

4,30

4,54

5,46

750

7,07

7,33

7,36

7,40

8,08

8,48

10,10

340

3,87

3,99

4,02

4,06

4,46

4,71

5,67

800

7,40

7,63

7,71

7,80

8,36

8,86

10,56

360

3,99

4,12

4,14

4,20

4,58

4,88

5,88

850

8,58

8,81

8,87

8,96

9,63

10,08

11,85

900

8,93

9,19

9,22

9,30

9,99

10,50

116
12,28

380Nguyn
4,12 Thng
4,28
PGS. TS.

4,32

4,32

4,72

5,04

115

6,07

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)


1
950

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)

9,25

9,55

9,63

9,65

10,34

10,91

12,86

2000

18,33

18,75

18,86

18,97

20,15

20,94

24,17

2200

19,81

20,21

20,37

20,49

21,74

22,58

26,01

2400

21,28

21,74

21,87

22,00

23,31

24,20

27,83

2600

22,73

23,22

23,35

23,48

24,86

25,80

29,62

2800

24,18

24,69

24,82

24,96

26,41

27,38

31,40

1000

9,64

9,92

9,96

10,04

10,64

11,32

13,34

1100

10,20

10,46

10,68

10,78

11,56

12,14

14,83

1200

11,02

11,16

11,41

11,48

12,34

12,93

15,15

1300

13,00

13,32

13,40

13,46

14,36

15,01

17,38

1400

13,80

14,12

14,00

14,32

15,26

15,83

18,20

1500

14,54

14,90

14,98

15,08

16,02

16,74

19,10

3000

25,61

26,14

26,28

26,43

27,94

28,95

33,15

1600

15,32

15,69

15,78

15,88

16,91

17,60

20,24

3200

27,04

27,39

27,89

29,00

29,46

30,51

34,89

1700

16,08

16,46

16,57

16,66

17,73

18,45

21,34

3400

28,46

29,03

29,18

29,34

30,96

32,06

36,62

1800

16,84

17,23

17,34

17,44

18,54

19,29

22,30

3600

29,87

30,46

30,62

30,78

32,46

33,60

38,32

1900

17,58

18,00

18,10

18,21

19,35

20,12

117
23,24

PGS. TS. Nguyn Thng

118

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NH CNG CNG (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)

NH (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)


1

3800

31,28

31,86

32,05

32,22

33,95

35,13

40,02

4000

32,68

33,30

33,47

33,65

35,43

36,65

41,71

4200

34,07

34,72

34,09

35,06

36,90

38,16

43,38

4400

35,46

36,12

36,30

36,48

38,38

39,67

45,04

4600

36,83

37,53

37,71

37,89

39,84

41,16

47,70

4800

38,22

38,82

39,11

39,30

41,30

42,66

48,34

5000

39,60

40,32

40,51

40,70

42,75

44,14

49,97

S
Nh
Phng
Nh
n
tm
khm
hnh
g
cng
a khoa chnh
lng cng, v ngoi v ca
N
nh tr
tr
hng

Bnh vin
Khch sn,
kim nh iu k tc x,
dng, nh
trng ni
ngh, tra
tr, nh tr
thiu nhi

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,35

0,39

0,4

0,4

0,4

0,4

0,42

0,48

0,52

0,6

0,6

0,6

0,48

0,56

0,6

0,72

0,8

0,8

0,54

0,63

0,67

0,81

0,9

1,0

119

PGS. TS. Nguyn Thng

Trng
hc
trng
ph
thng

120

PGS. TS. Nguyn Thng

20

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NH CNG CNG (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)


1
2
3
4
5
6
6
0,59
0,69 0,74 0,88
0,98
1,22
7
0,64
0,74 0,80 0,96
1,06
1,32
8
9
10
12

0,67
0,72
0,76
0,83

0,79
0,84
0,88
0,97

0,85
0,9
0,95
1,04

1,02
1,08
1,13
1,24

1,13
1,20
1,26
1,38

1,41
1,50
1,58
1,73

14
16
18

0,9
0,96
1,02

1,05
1,02
1,19

1,12
1,2
1,27

1,34
1,44
1,52

1,50
1,60
1,69

1,87
2,0
2,12

1,34

1,61

1,79

2,23

121

20 TS.1,07
PGS.
Nguyn 1,35
Thng

NH CNG CNG (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)

1
2
25
1,2
1,4
30 1,31 1,53
35 1,42 1,66
40 1,52 1,77
45 1,61 1,88
50 1,70 1,98
55
2,08
60
2,17
65
PGS. TS. Nguyn2,26
Thng

4
1,8
1,97
2,14
2,28
2,42
2,54
2,67
2,79
2,90

5
2,0
2,2
2,37
2,53
2,68
2,83
2,97
3,1
3,22

6
2,50
2,74
2,96
3,16
3,35
3,54
3,71
3,38
4,03

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

NH CNG CNG (Xem Excel Tra bang tu N ra q.)

3
1,5
1,64
1,78
1,90
2,01
2,12
2,22
2,32
2,42

70

2,34 2,51 3,02

3,3

4,18

75

2,42 2,60 3,12

3,46

4,33

80

2,5

2,68 3,22

3,58

4,47

85

2,58 2,77 3,32

3,69

4,61

90

2,66 2,84 3,42

3,80

4,75

95

2,73 2,93 3,51

3,9

4,88

122

CU HI N
i vi van, mnh no sau y l SAI:
Van (kha K) dng ng m nc cho
tng on ng .
Van 1 chiu ch cho nc chy theo mt
chiu nht nh .
Van x bn tho nc v bn khi ty
ra ng ng .
Van x kh t v tr thp ca mng li
x kh tch t trong ng ra ngoi

123

PGS. TS. Nguyn Thng

124

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

CU HI N

CU HI N

S h thng cp nc trong nh ph
thuc:
tn tht ct nc cc b
p lc nc ca ng ng bn ngoi
p lc t do ca thit b dng nc
Tin nghi ca ngi nh

Pht biu no sau y l NG:


ng lng khng ph thuc thit b
ng knh on ng ph thuc tng
ng lng m on ng ph trch
p lc t do ca thit b dng nc l
hng s i vi mi thit b
Mng li cp nc trong nh lun lun
l mng li ct

125

PGS. TS. Nguyn Thng

126

PGS. TS. Nguyn Thng

21

CP THOT NC

CP THOT NC

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

Chng 4: Mng li cp nc bn trong

CU HI N

CU HI N

S h thng cp nc trong nh ph
thuc:
Tn tht ct nc cc b
p lc nc ca ng ng bn ngoi
p lc t do ca thit b dng nc
Tin nghi ca ngi nh

Pht biu no sau y l NG:


ng lng khng ph thuc thit b
ng knh on ng ph thuc tng
ng lng m on ng ph trch
p lc t do ca thit b dng nc l
hng s i vi mi thit b
Mng li cp nc trong nh lun lun
l mng li ct

127

PGS. TS. Nguyn Thng

128

PGS. TS. Nguyn Thng

CP THOT NC
Chng 4: Mng li cp nc bn trong

HT

129

PGS. TS. Nguyn Thng

22