You are on page 1of 4

GRKA TRAGEDIJA

1. ESHIL, OKOVANI PROMETEJ


- ESHIL:
- 6./5. st.pr.Kr.
- napisao oko 90, sauvano 7 tragedija: Pribjegarke, Perzijanci,
ed!orica protiv "ebe, #kovani Pro!etej, tri$ogija #restija
%&ga!e!non, 'rtva na grobu i$i (oe)ore, *u!enide
- Eshilove zsl!"e:
- +., s!anjio je u$ogu kora, no kor je tu pravo $ice koje !o-e izraziti
osje.aje i strasti / $irski korski u$o!ci0
- 1., pojaao je znaenje dija$oga0
- #.$ !veo %. "l!&' %deuteragonist, nakon 2to je "*P3 uveo +.
g$u!ca %protagonist,0
- 4.,podije$io trag. u inove i prizore0
- 5., +. upotrijebio dekor0
- 6., izu!io koturne %5drvene cipe$e s vr$o visoki! potp$ati!a,0
- 7.,usavr2io je !asku
=> ALI: njegove tragedije jo prikazuju statinu i
jednostavnu radnju i herojske likove koji nisu obini ljudi,
ve idealizirani titanski junaci
OKOVANI PROMETEJ
- tragedija u 5 inova
- $ikovi: Pro!etej, (e)est %sin 6eusov, kova,, naga i i$a %s$uge
(e)estove,, #cean %bog !orski,, 3ja %k.i kra$ja 3na7a,
- ()*+ poinje u trenutku kad 6eus Pro!eteja nepravedno ka-njava
/ zapoinje usred sukoba i sadr-i sa! sukob / i daje prikovati za
kavkasku stijenu gdje .e !u 6eusov orao k$jucati jetru %5si!bo$
svi7 strasti, prikivanje treba obaviti (e)est koji ok$ijeva iz
sa-a$jenja pre!a Pro!eteju Pro!etej neustra2ivo prorie propast
6eusove tiranije, no ne.e odati svoju tajnu uz sijevanje !unja,
tutnjavu gro!ova i potres ze!$je baca 6eus Pro!eteja u bezdan
- Pro!etejev jedini 8z$oin8 je dobroinstvo, p$e!enitost, 7rabrost,
drskost, nepoko$eb$jivost, tvrdog$avost, )osl+e)*os, se-i 5
najva-nija stvar za traginog junaka P(o&e,e+ 5 si!bo$ borbe
protiv tiranije, za os$obo9enje i napredak ovje. &o(l*i
.o-+e)*i/ +. ve$iki, si!bo$ino uzvi2en $ik ovjeka u svjet. knji-.
- s!/o- 5 $judi protiv bogova : $jubav /nasi$je, pravda/tiranija :
pokazao i kako )unkcionira !e7aniza! v$asti %npr. 6eus, (er!o,
#cean, (e)est...,
- g$. $ice, Pro!etej, je sta$no na sceni, zavezan na 7ridi nepokretno
tije$o i zato jake rijei i sna-ni osje.aji
- ,+* koju zna Pro!etej daje radnji )(. z.le, i iz nje se radnja i
razvija
- ,e0i1,e ,("e)i+e je .i,*+e 7o.e $i Pro!etej, obziro! na te-inu
dosu9ene kazne, izdr-ati i$i .e se pokajati i priznati da je poinio
grije7 %;, Pro!etej svjesno pri7va.a kaznu, dos$jedan je, ne
su!nja u sebe i svoju nedu-nost s!/o- ,(". +!*/ s
o/oli*o& taj se sukob ne !o-e izg$aditi i zato Pro!etej ne
pri7va.a 8!udre8 savjete osta$i7 da se nagodi sa 6euso!, nego
7rabro, ponosno i prkosno odbija tiranina
"l. &iso )(&e: v$ast ne s!ije biti okrutna, ne ovjena,
nego u!jerena i na strani $judi
1
2. SO2OKLO, KRALJ EDIP
- tragedija u 6 inova
- najpoznatija i najvi2e s$av$jena grka tragedija
- te!a je iz !ita o *dipu, a o)ok$ova dra!a radnja se koncentrira na E)i.ov!
s!)-i*! tragedija prati razotkrivanje z$oinca koji je ubio <aja i prouzroio
sada2nju kugu u uporno! istra-ivanju *dip do$azi do stra2ne spoznaje da je
ba2 on sa! prije !nogo godina u neznanju ubio oca <aja i o-enio se v$astito!
!ajko! =okasto! radnja se sastoji u otkrivanju onoga 2to se stvarno ve.
ranije dogodi$o / vi2e je na$ik na /(i&i .(i3! nego tragediji dra!a pokazuje
kako se ovjek, u poku2aju da se os$obodi te2ki7 -ivotni7 udara, sve vi2e
zap$i.e u !re-u nesre.e koja ga kasnije odvodi u propast E)i. +e *osi,el+
.,*+e ! )(&i
EDIP
- ponosan na svoje u!ije.e rje2avanja prob$e!a %u !itu rje2ava s>ngine
zagonetke,
- -e$i otkriti <ajeva ubojicu, no istra-uje i svoje podrijet$o o). !ajstorski
ocrtava kako postupno i sigurno iz$azi na vidje$o gorka istina do otkri.a
istine prije *dipa do.i .e =okasta
- iako je pritisnut stra2no! patnjo!, s ve$iko! du2evno! snago! pri!a gorku
sudbinu izbode svoje oi, ode u progonstvo, a =okasta se objesi
- * .o3e,/! ,("e)i+e E)i. +e * v(h!*'! s(e4e, slve i &o4i, *
/(+! )(&e +e .os(&l+e*, sli+e., o3+* i .o,.!*o slo&l+e* ! ,o&
/o*,(s,! +e i s&iso )(&e
- IPAK: * /(+! )(&e s.oz*+e is,i*! z /o+o& ,oli/o 0!)i
- P3"&?=*: u e!u je *dipova tragika krivnja@ =e $i on uop.e kriv kad je bio
baen u za!ku sudbine / s,() i/o se *i+e s!.(o,s,vio *i//vo+ vi1o+
vls,i %kao npr. Pro!etej 6eusu, &ntigona Kreontu, 5A OSNOVNI DRAMSKI
S5KO6 JE 5 EDIP5 SAMOM
- E)i.ov ,(". /(iv*+ +e !(o7e* 8prok$eta sudbina *dipova roda: *dip
se trudio pobje.i proroanstvu, no ono ga je ipak stig$o,, a$i njegova krivnja je
i u to!e 2to do kraja *e.o/ole-l+ivo i *e&ilos()*o !s,(+e ! svo+o+
o)l!'i 8sz*,i is,i*!$ koju je jedno! donio iako to za njega znai %kako ga
opo!inje oko$ina, !ogu.u i$i sigurnu patnju
- tragian zavr2etak izaziva katarzu: g$edate$ji op$e!enjuju svoje osje.aje
suosuje.aju.i s *dipo! i dive.i se njegovoj 7rabrosti i -rtvi koju je podnio za
svoj narod 5A te!a pravednog gre2nika
- OSTALI LIKOVI:
- KB*#?" / suzdr-an, razu!an, da$eko od tiranina iz 8&ntigone8
- =#K&"& / bri-na supruga koja strepi za brak i !u-a
- "3B*3=& / s$ijepi vidje$ac koji zna istinu, no ne!a snage da je izrekne sve
dok ga *dipova su!njienja ne razbjesne
- "*C&?K3 P&"3B / jedini koji zna sve i oajniki se brani sve do kraja da
otkrije svu stra7otu
#. E5RIPID, L!"#A
# P3DE
- 5.st.pr.Kr., naj!$a9i od trojice gr. tragiara
- od 90/ak tragedija sauvano +7, a najpoznatije su: Elektra, Medeja,
Hekuba, Ifgenija u Taulidi, Hipolit
2
- u usporedbi sa *s7i$o! i o)ok$o!, za -ivota je i!ao !a$o uspje7a kod
pub$ike vjerojatno zbog provokativni7 sadr-aja dra!a: !)l+v se o)
o.4ih .(o-le& i o/(e4e se 0ivo,! i .sihi .o+e)i*' )(&e o
3ov+e/!, *e o )(!1,v! : ipak kritika dru2tva
- sti$ i ton tragedije nisu vi2e uzvi2eni, nego i7 je spustio na t$o svakodn.
-ivota i &o)e(*izi(o +e svo+e +!*/e kod svoji7 atenski7 sugra9ana
postao je s$avan tek pos$ije s!rti u 4.st.pr.Kr. postao najvi2e izvo9eni,
najvi2e opona2ani, najvi2e itani i najvi2e citirani tragiar / i to ostao do
kraja antike utjecao na grku ko!ediju i ri!sku dra!sku knji-. i vi1e o)
svih "(3/ih ,("i3( !,+e'o * o-li/ov*+e e!(o.s/e )(&e
- !ito$. junake ne prikazuje kao titanske osobe poput *s7i$a i$i kao
idea$izirane junake poput o)ok$a, nego kao o-i3*e l+!)e, s &*& i
s,(s,i&, /o+i se (!/ovo)e vls,i,i& os+e4+i&, s,(s,i& i
*"o*i&
- E!(i.i) .(vi !veo .siholo1/! *liz! /(/,e(, .siholo1/
.(o0ivl+v*+ li/ov
- osta$e znaajke *uripidovi7 dra!a:
1.$kratki! pro$ogo! koji esto govori neko bo-anstvo najav$juje budu.e
zbivanje
%.$esta pojava bo-anstva na kraju. dra!e, tzv. )e!s e9 &'hi* /
donosi rasp$et radnje svojo! od$uko!
#.$vo$io dra!ska sredstva obi$je-ena iznena9enji!a i e!otivno2.u: npr.
prepoznavanja, dragovo$jna -rtva djevojke i$i !$adi.a zbog vi2i7
interesa ...
:.$jezik dra!e b$i-i je svakodn evno! govoru i tako se g$edate$ji !og$i
poistovjetiti s $ikovi!a
;.$kor po!a$o gubi vezu s radnjo! i postaje pasivni pro!atra radnje i
stvaran $ik izvan radnje %poput naroda, ipak, korski dije$ovi su $irski
dije$ovi dr a!e
<.$s!anjuje dionice kora, vi2e prostora daje dija$ogu, .siholo1/i
.(o)!-l+!+e li/ove
=.$!s.+e1* ! osli/v*+! 0 e*s/ih li/ov > .(i/zo .(o-le&e i
.olo0+ 0e*e ! )(!1,v!,
ELEKTRA
- o njoj svoju tragediju napisa$i i *s7i$ i o)ok$o
- tragedija u 6 inova
- $ikovi: K$ite!nestra %kra$jica, -ena &ga!e!nonova, !ajka *$ektrina i
#restova,, *$ektra, #rest, se$jak Fikenjanin %*$ektrin !u-,, dioskuri
%5b$izanci, Kastor i Po$uks %6eusovi sinovi, po$ubogovi,, zbor, g$asnik
- u -e$ji da !ito$o2ke junake i nji7ove postupke prib$i-i svoji! sugra9ani!a,
*uripid i7 prikazuje kao obine $jude koji se u -ivotu ne rukovode ve$iki!
op.e$judski! ideja!a nego prvenstveno v$astiti! osje.aji!a, strasti!a i
nagoni!a
- *$ektra je opisana kao poni-ena !$ada -ena kojoj su zbog v$asti ubi$i oca,
koju su uda$ji$i iz dvora i uda$i za priprosta se$jaka kako bi njezini!
nas$jednici!a one!ogu.i$i povrat prijesto$ja u *$ektri to pojaava !r-nju
pre!a !ajci i ou7u, i ona u nji!a ne vidi sa!o oeve ubojice, nego i
krivce za svu bijedu v$. -ivota
- "l. &o,iv: osve,, i to osveta djece nad !ajko! #rest !rtvoj !ajci:
"Krvnike sebi rodi ti!"
- ,("i3* s!)-i* ili .(o-le& Ele/,(e i O(es, je u to!e 2to !oraju
birati iz!e9u $jubavi pre!a ocu i pre!a !ajci K$ite!nestra u 5. inu
3
obja2njava povezanost *$ektre i oca / ono 2to je u psi7oana$izi tzv. *$ektrin
ko!p$eks %poput *dipovog,
- PB#C<*F: kako po!iriti osvetu oca i $jubav pre!a !ajci jer dru2tvena
nor!a / osvetiti oca i po2tivati i po2tedjeti !ajku / ovdje su u sukobu jer je
!ajka kriva za s!rt oca
- da bi pojaao taj doja!, *uripid radnju s!je2ta u dvori2te bijedne seoske
ko$ibe / za to su !u treba$e ku$ise
- *$ektra nije nesretna kra$jeva k.i koja tuguje u dvorcu, nego je
nezadovo$jna -ena koja sve sa!a kod ku.e radi i ne!a dovo$jno novaca
*$ektra ne dje$uje tragiki uzvi2eno, uda$juje se od svog !ito$o2kog
pred$o2ka i razvija se u psi7o$o2ki razra9eni $ik koji svoju bijedu pojaava
-e$jo! za osveto! i !r-njo! pre!a !ajci / *$ektra postaje idejni zaetnik i
suuesnik !ajina ubojstva, a i 7$adnokrvno p$anira *gistovo ubojstvo
vi1e +e /(iv jer je s$abog brata nagovori$a na z$oin
- u :. 3i*! g$asnik obavje2tava da je O(es, !-io o3!h, a u <. 3i*!
Ele/,( i O(es, !-i++! &+/! Kli,e&*es,(! z$oini, s!rti se ne vide
na sceni 5 tada tipino
- tek nakon stra2nog z$oina, *$ektrine strasti se s!iruju i ona postaje
svjesna z$oina / oboje osje.aju grizodu2je i kajanje
- Ks,o( ? )e!s e9 &'hi* > na kraju dra!e opisuje budu.e doga9aje
- .(e.oz*v*+e / starac koji je #resta spasio od s!rti u G. inu ga
prepoznaje %nakon #restova povratka iz progonstva,
- os,li .(o-le&i:)e!inistiki / patrijar7a$ni svjetonazor : uzurpacija v$asti
% zato je &ga!e!non u!ro;, : socija$ne raz$ike se$jaci / p$e!stvo % *$ektra
i njen !u-,
4