You are on page 1of 6

Bases d’ajudes a la Creació Jove de Quart de

Poblet

1. OBJECTE
És objecte d’aquesta convocatòria la concessió d’ajudes per part de
l’ajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves en concepte de
col·laboració en aquells costos inherents al desenvolupament de projectes a
L’Espai de Creació J ove durant el curs 2014-2015, tant a nivell econòmic, com
d’ús de l’espai i dels materials existents.

L'Espai de Creació Jove de Quart de Poblet és un lloc de trobada,
aprenentatge i intercanvi de coneixements on els i les joves, amb inquietud
creativa poden desenvolupar-la. És un espai amb usos polivalents, llocs on
experimentar i on exercitar tècniques artístiques, i desenvolupar-se al món
multimèdia (Vídeo, Ràdio, VideoCreació, VideoJ ocs...).

No seran objecte d’ajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta,
siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari d’aquest
Ajuntament.

2. REQUISITS DELS/ES SOL·LICITANTS
Podran sol·licitar aquestes ajudes els joves de Quart de Poblet, de 16 a 35
anys o grups formats per joves (on, al menys ú d’ells siga veí de Quart i tots
acrediten tindre aquest rang d’edat) que tinguen un projecte creatiu a
desenvolupar a Quart de Poblet..

3. ÒRGANS COMPETENTS
En la instrucció, informació i resolució actuaran el Regidor Delegat de J oventut
com a instructor del procediment, com a òrgan informatiu la Comissió
Informativa de Serveis Socioculturals i com a òrgan de resolució la J unta de
Govern Local.


4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix durant el mes d’octubre de
2014.

5. TERMINI DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir els tres
mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la convocatòria.

6. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS/LES SOL·LICITANTS
a) Instància individualitzada per cada projecte, en la que es farà constar el
projecte per a la que es sol·licita l’ajuda
b) Programa detallat i pressupost total desglossat del projecte a realitzar, per a
la qual es sol·licita l’ajuda.
I que haurà de comptar amb els següents apartats:
● Títol de projecte
● Explicació del projecte
● Temporalització
● Necessitats tècniques
● Repercussió a Quart de Poblet: públic objectiu, quantificació...
● Responsable del projecte
● Entitat que impulsa el projecte (si cal)
● Col·laboració amb altres entitats (si hi ha)
● Cost i finançament del projecte
c) Fitxa de manteniment de tercers. No serà necessària la seua aportació quan
les dades bancàries on es desitja rebre l’ajuda ja consten a l’ajuntament.

7. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El crèdit pressupostari per a la present convocatòria és de 3.000,00 euros que
es troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de l’ajuntament de
Quart de Poblet per a l’exercici de 2014.


8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES BEQUES
El total del crèdit pressupostari es dividirà pel total dels punts adjudicats a les
entitats (d’acord amb els indicadors de valoració exposats a continuació)
calculant d’aquesta manera el valor en euros d’un punt. Aquest valor, multiplicat
pels punts que siguen assignats a l’associació determinarà la quantia de l’ajuda
corresponent a cada entitat sense que puga sobrepassar en cap moment el
50% de la quantitat sol·licitada, amb un límit per projecte de 500 €.
 Col·laboració amb altres entitats
- Per cada entitat, amb seu a Quart de Poblet, a banda de la que
presenta el projecte, 1 punt (màxim 2 punts)
 Innovació:
o Gravació de l’activitat, 1 punt
o Ús de les xarxes socials de l’ECJ , 1 punt
o Multidisciplinar, 1 punt
 Formació, dins de l’àmbit del projecte, ofertada a l’ECJ i/o en els centres
educatius locals.
o Sessions de formació gratuïtes ofertades a l’ECJ , 0,5 punt per
cada una, fins 2 punts
o Sessions específicament ofertada amb centres educatius del
municipi, 1 punt
 Número de J oves de Quart de Poblet als que arribarà directament
l’activitat.
o De 10 a 50 joves, 1 punt
o Més de 50, 2 punts
Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats que no tingen cap
connexió amb la ciutadania jove de Quart de Poblet, les exclusives per als
propis socis i les ja promocionades amb altres programes municipals com les
formatives o els projectes específics d’estiu.

9. NORMES PER A L’ADJUDICACIÓ
Les ajudes que es concedisquen estaran subjectes a les normes següents:
a) L’atorgament tindrà caràcter voluntari i eventual.

b) L’ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment.
c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com a
precedent.
d) L'import de l’ajuda no excedirà en cap cas del 50% del cost de l’activitat a la
què s’aplique.
e) No serà exigible el seu augment o revisió.
f) L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega
oportuns, la inversió de les quantitats atorgades en relació amb els seus
adequats fins.
g) Podria ser autoritzat l’ús de l’espai i/o del material, junt o en compte de les
ajudes econòmiques, en les condicions que s’acorden.

10. ADJUDICACIÓ DEL CONCURS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidoria de J oventut
procedirà a l’estudi i valoració de les sol·licituds i de la documentació
complementària, requerint si és el cas als/les beneficiaris/àries complementen
la documentació aportada.

Després de l’emissió dels informes tècnics que es considere oportuns, la
Comissió Informativa de Serveis Socioculturals proposarà a la J unta de Govern
Local la resolució del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les
sol·licituds formulades.

El termini de resolució serà com a màxim de tres mesos a partir de l’endemà a
la finalització del termini d’admissió de sol·licituds de la convocatòria.
Transcorregut aquest termini sense que s’haguera notificat resolució expressa,
s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la beca. La resolució
posa fi a la via administrativa.

12. OBLIGACIONS DELS/ES BENEFICIARIS/ES
Els/les preceptors/es de les ajudes vénen obligats/ades a:
a) Assumir a càrrec seu l’exclusiva responsabilitat dels projectes per als que fos

concedida la beca, així mateix seran a càrrec seu els mitjans personals i
materials que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions
fiscals i de seguretat social que es deriven del mateix.
b) Indicar en la realització del projecte que el mateix està subvencionat per
l’ajuntament de Quart de Poblet.
c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produïsca en l’execució del projecte
becat, sempre que supose una modificació substancial del mateix.
d) Renuncia total o a part de l’ajuda concedida quan no s’executés el projecte o
quan per la percepció d’altres ingressos de qualsevol naturalesa s’haguera
cobert el cost total de les despeses.
e) No s’admetran els projectes que atempten contra les persones i els drets
humans.
f) Presentar després de la realització de l’activitat amb la justificació de la
despesa realitzada, una memòria de la mateixa, on conste també material
publicitat general, material gràfic, i referències a les xarxes socials i mitjans
digitals
g) Seguir la normativa de l’Espai de Creació J ove de Quart de Poblet.
h) Formar part de l’equip assessor de l’Espai de Creació J ove per a la
programació d’activitats
i) Realitzar reunió d’avaluació amb l’equip tècnic de l’Espai de Creació J ove

L’ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment
dels projectes subvencionades, podent exigir una explicació detallada de la
despesa, fins i tot amb prova documental.
Podent rescindir l’ajuda quan no es compleixin les obligacions pactades.

13. NORMES PER A LA JUSTIFICACIÓ
Les persones o col·lectius que resulten adjudicatàries de les ajudes a què es
refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar com a justificació de
la despesa, apart de la memòria de l’activitat, el resultat del projecte presentat,
al que acompanyarà un informe del departament de joventut.14. CONTROL FINANCER
Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes previstos
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al
BOE núm. 276, de 18 de novembre del 2003, resulten d'aplicació a les presents
bases.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot el no previst en les presents bases, caldrà ajustar-se al que disposa la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim J urídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administració Comuna, modificada per la Llei
4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la llei de Subvencions, en l'Ordenança Municipal aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els
termes establits en la disposició transitòria segona, amb les modificacions
publicades en el BOP en data 10 d'abril del 2008, i la resta de disposicions
legals aplicables.