You are on page 1of 14

PROGRAM LINUS

Saringan
Literasi dan Numerasi
(Literacy and Numeracy
Screening)

1
LATAR BELAKANG
 Satu daripada National Key Result Area (NKRA)
“semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran
berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas
tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012”.

 LP menyediakan instrumen saringan untuk menyaring, mengesan


dan mengenalpasti penguasaan murid Tahun 1, 2 dan 3

 LP telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan mengadakan


wacana intelek dengan pelbagai pihak dalam usaha pengkonsepsian
dan perekaan bentuk instrumen

2
REKA BENTUK
INSTRUMEN SARINGAN

 Berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi yang


merangkumi definisi literasi dan numerasi

 Kesemuanya tergolong dalam asas literasi dan numerasi


sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

 Murid yang menguasai kesemua 12 konstruk itu


dianggap telah menguasai asas literasi dan numerasi.

 Murid yang tidak menguasai kesemua 12 konstruk itu


akan melalui kelas pemulihan program LINUS atau kelas
khas murid bermasalah pembelajaran.

3
MURID
TAHUN
1

SARINGAN 1

Tidak / Ya

IKUT PROGRAM LINUS


Pemeriksaan Doktor

Pemulihan

Masalah SARINGAN 2
Pembelajaran atau
Keperluan Khas
MURID
Tidak / Ya ARUS
Kelas IKUT PROGRAM LINUS
PERDANA
Pendidikan
Petunjuk Khas
Pemulihan

Guru
BM/Matematik SARINGAN 3

Tidak / Ya

IKUT PROGRAM LINUS


Murid Murid
Tegar Biasa

Bermasalah Pembelajaran Pemulihan

MURID
TAHUN
Guru 2
Pemulihan
SARINGAN 1
(Tahun 2)
PENGENDALIAN
INSTRUMEN SARINGAN

• Tiga saringan mulai tahun 2010

• Saringan 1
Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010

• Saringan 2
Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010

• Saringan 3
Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 - September 2010

• Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan


dijadikan ukuran pencapaian KPI.

4
INSTRUMEN SARINGAN

 Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3


mengukur konstruk yang sama

 Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan


kedalaman kandungan (depth of the content) yang
akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam
tahun berkenaan.

3
INSTRUMEN SARINGAN

 Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi


proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu
atau kumpulan kecil murid.

 Proses saringan dilaksanakan secara standard


dijalankan secara serentak terhadap semua murid
dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama.

 Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses


pengajaran dan pembelajaran.

 Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan oleh guru

3
INSTRUMEN SARINGAN

3
INSTRUMEN SARINGAN

3
Definisi Literasi
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran
serta komunikasi harian

Konstruk 1 Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan

Konstruk 2 Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka

Konstruk 3 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka

Konstruk 4 Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutup

Konstruk 5 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup

Konstruk 6 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’

Konstruk 7 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
Konstruk 8 berganding
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
Konstruk 9 berganding

Kosntruk 10 Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran

Konstruk11 Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Konstruk 12 Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau penulisan
PENTADBIRAN SARINGAN 1
2.1 Terima softcopy instrumen daripada LPM
ke PPD
 Dokumen di PDF

 Dihantar dalam talian (portal PPD)

 Fail: PERDANA

 KAP
 Tarikah terima : Minggu ke 3 Jan
2010
PENTADBIRAN SARINGAN 1
2.3 Pentadbiran Instrumen Linus
Jenis instrumen :
 Literasi Membaca
 Numerasi Secara Lisan
 Literasi Menulis
 Numerasi Secara Bertulis
PENTADBIRAN SARINGAN 1
2.3 Pentadbiran Instrumen Linus
Jenis instrumen :
On-going assessment; 1 - 28 Feb
 Literasi Membaca
 Numerasi Lisan
Standardise; 1 – 5 Mac
 Literasi Menulis
 Numerasi Menulis
Sekian, terima kasih

You might also like