You are on page 1of 1

Pregunta de CRIDA PREMIANENCA POBLE ACTIU

(CP-PA)
sobre la ontrata!" d#un nou t$n! a R%d!o Pre&!%
de Mar'
Ats que en el lentrevista que Rdio Premi de Mar va fer al regidor
portaveu del grup municipal de Crida Premianenca-Poble Actiu, sel va
informar de la contractaci dun nou tcnic a Rdio Premi de Mar
Ats que no tenim constncia que s!agi engegat cap proc"s de
contractaci per cobrir cap pla#a a lemissora municipal
Crida Premianenca - Poble Actiu pregunta$
%uin proc"s de contractaci s!a dut a terme per cobrir aquesta
pla#a&
'emanem una resposta oral per part de la regidora de comunicaci
(lga )afont, al ple ordinari del mes de setembre de *+,-, atenent-nos
a lapartat - de larticle . del R(M
/oan Ribet i Casademunt
Regidor Portaveu de Crida Premianenca Poble Actiu
Premi de Mar, ,+ de setembre de *+,-