You are on page 1of 94

1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Dezvoltarea abilitilor de via


independent ale adolescenilor

Manual pentru peer lideri
Manual pentru peer lideri 2

Acest material a fost conceput de un colectiv de specialiti ai Organizaiei
Salvai Copiii n cadrul !rogramului "egional de "spuns al #raficului de Copii
n Sud $stul $uropei i este revizuit i republicat n cadrul !rogramului
Operaional Comun "om%nia & 'craina & "epublica Moldova prin proiectul
()O# *O" SA+$ & Sa, stop to -uman traffic.ing(/ M0S $#C 1121/ derulat de
ctre Organizaia Salvai Copiii/ *iliala Suceava3

$c-ipa de specialiti implicat n editarea i revizuirea manualului este format
din4
$lena Doina *ntnariu/ psi-olog
Andreea #eresa )iculic/ psi-olog
Daniela 5rvara/ psi-opedagog
*lorica !odariu/ psi-olog

!artenerii din cadrul proiectului sunt4 Asociaia obteasc JUNACT & Ca-ul6
"epublica Moldova/ Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica
Moldoa6 C-iinu/ !i"a Tineretului Rom#n din Re"iunea Cernui
$Junimea$6'craina i A"enia Naional %mpotria Tra&icului de 'ersoane/
7ucureti6 "om%nia3

Opinia e8primat n aceast publica9ie este cea a autorilor :i nu reflect
obligatoriu opinia Salva9i Copiii3

#oate drepturile rezervate3 Con9inutul acestei publica9ii poate fi utilizat sau
copiat pentru scopuri necomerciale/ orice reproducere va specifica Salva9i
Copiii ca surs3
2 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Cuprins

Capitolul 1 Introducere
Capitolul 2 Metoda educaiei de la egal la egal
Capitolul 3 Structura curriculei
Capitolul 4 Abilitile de facilitare ale educatorului peer
Capitolul Acceptarea de sine
Capitolul ! Acceptarea celorlali
Capitolul " Dezvoltarea e#oional $ %& 'i e#oiile #ele
Capitolul ( %& 'i convingerile) e#oiile 'i co#porta#entele #ele
Capitolul * +ezolvarea proble#elor 'i luarea deciziilor
Capitolul 1, +elaii interpersonale
Manual pentru peer lideri ;


Capitolul 1
Introducere

Adolescen9ii victime ale abuzului sau cei care provin din anumite medii
<comunit9i srace/ centre de plasament/ familii dezorganizate/ familii din care
prin9ii au plecat s lucreze n alte 9ri= reprezint grupul cu vulnerabilitatea
cea mai mare la riscul de a deveni victime ale traficului3 )e referim n special la
adolescen9ii care trec prin nenumrate situa9ii de via9 traumatizante3
Ma>oritatea provin din familii cu un nivel educa9ional sczut/ cu posibilit9i de
realizare financiar foarte reduse :i care/ adeseori/ sunt victime ale unor
abuzuri :i violen9e intrafamiliale3 A:a se e8plic faptul c ace:ti adolescen9i
manifest o puternic labilitate emo9ional/ triesc puternice sentimente de
abandon/ respingere/ izolare :i de cele mai multe ori/ au o stim de sine
sczut :i se autodepreciaz3

)evoia de acceptare :i valorizare este e8trem de mare/ ceea ce i determin s
devin dependen9i emo9ional de persoanele care se arat a fi ?binevoitoare(
cu ei3 @n aceste condi9ii/ posibilitatea ca ei s a>ung victime ale traficului de
persoane este foarte mare3

Manualul de fa9 propune un model de dezvoltare emo9ional :i social prin
metoda de la egal la egal pentru tinerii afla9i la risc social6victime ale abuzului/
e8ploatrii/ curiccula fiind adaptat nevoilor psi-ologice si sociale reale ale
acestora3

*iecare tem a manualului poate fi abordat n cadrul orelor de :coal/ n
func9ie de v%rsta :i de cuno:tin9ele de baz ale participan9ilor/ precum :i de
timpul alocat pentru aplicarea metodei3

A Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Scopul manualului este de a permite tinerilor s :i dezvolte competen9ele
pentru a se prote>a n situa9ii de risc3

Metodele care vor fi utilizate n timpul sesiunilor de peerBtoBpeer includ/ dar
nu se limiteaz la discu9ii introductive :i concludente/ brainstorming/ >ocuri de
rol/ dezbateri/ prezentri/ grupuri de lucru/ diferite metode de arte/ etc3

Obiectivele acestui manual sunt4
dezvoltarea abilit9ilor emo9ionale :i socialeC
crearea unei atmosfere de parteneriat prin dep:irea emo9iilor
negative :i a situa9iilor de conflictC
dezvoltarea unei auto & evaluri adecvateC
dezvoltarea abilit9ilor de management al riscului din via9a de zi cu ziC
cunoaterea imaginii de sine i cre:terea stimei de sineC
informarea tinerilor pe teme relevante <violen9/ trafic de persoane/
forme de abuz/ etc=3

Manual pentru peer lideri D


Capitolul 2
Metoda educaiei de la egal la egal

$duca9ia de la egal la egal este o strategie proactiv/ instrument :i canal de
comunicare folosit de ctre persoane de aceea:i v%rst/ din acelea:i medii :i
interese pentru a transmite mesa>e3

$duca9ia de la egal la egal poate lua forma unei activiti participative/ al crei
obiectiv este de a implica adolescen9ii prin discu9ii active/ >ocuri/ >ocuri de rol :i
alte metode interactive3

$duca9ia de la egal la egal a fost utilizat ca o abordare n programele de
prevenire :i sensibilizarea pe anumite probleme3

Avanta>ele educa9iei de la egal la egal sunt4
Adolescen9ii accept mult mai u:or informa9iile venite din partea unor
persoane de v%rsta lor/ precum :i sc-imbareaC
$ducatorii de la egal la egal/ aplic%nd aceast metod :i dezvolt
abilit9ile de comunicare/ precum :i cele de lideriC
!rogramele de educa9ie de la egal la egal ofer posibilitatea de a
implica tinerii :i n alte servicii din comunitateC
$duca9ia de la egal la egal este fle8ibil :i complementar multor
aspecte ale vie9ii sociale3

0deea de baz a unui program de educa9ie de la egal la egal este aceea c
tinerii i pot a>uta pe al9i tineri s nve9e/ pot veni n nt%mpinarea nevoilor
celor cu care se confrunt ace:tia/ probleme sociale sau de sntate mental3
+iteratura de specialitate atest faptul c transferul de abilit9i se realizeaz
mult mai eficient pe orizontal dec%t pe vertical3 Cov%rstnicii pot fi resurse de
nv9are mult mai eficiente dec%t adul9ii/ mai ales la v%rsta adolescen9ei/ c%nd
E Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

presiunea grupului devine din ce n ce mai puternic3 #inerii sunt mult mai
receptivi la prerile :i argumentele oferite de cei de aceea:i v%rst3 @n
consecin9/ un program de educa9ie pentru persoanele de aceea:i v%rst
poate reprezenta un instrument important n procesul de dezvoltare a
tinerilor3

!rogramul este structurat pe dou module3 !rimul are n vedere aspecte care
9in de dezvoltarea emo9ional/ iar cel deBal doilea/ aspecte care au legtur cu
dezvoltarea abilit9ilor sociale3

Modulele de dezvoltare personal sunt centrate pe scderea gradului de
vulnerabilitate al tinerilor la traficul de persoane3

Manual pentru peer lideri F


Capitolul 2
Structura curriculei

-biectivele
progra#ului
.e#atic -biective specifice Sesiuni
D
%
/
0
-
1
.
A
+
%
A

%
M
-
2
I
-
3
A
1
4

A
c
c
e
p
t
a
r
e
a

d
e

s
i
n
e

13 S identifice
vulnerabilit9ile :i
resursele propriei
persoaneC
23 S fac distinc9ia
ntre comportament6
performan9 :i
propria persoanC
23 S se accepte
necondi9ionat ca :i
persoan cu
vulnerabilit9i :i
resurseC
;3 S identifice
modalit9i concrete
de dezvoltare a
resurselor personale3
15 Cine sunt eu6
7ri#a parte

25 Cine sunt eu6
7artea a II8a
1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

A
c
c
e
p
t
a
r
e
a

c
e
l
o
r
l
a
l
9
i

13 S fac diferen9a
ntre o persoan :i
opiniile eiC
23 S identifice care
sunt calit9ile6
punctele tari ale
celorlalte persoaneC
23 S dea e8emple de
modalit9i prin care
fiecare poate fi
considerat special :i
valoros n felul su3
23 %u 'i ceilali
$
u

:
i

e
m
o
9
i
i
l
e

m
e
l
e

13 S identifice emo9ii
asociate unor
conte8te specificeC
23 S recunoasc emo9ii
pe baza
comportamentelor
nonverbaleC
23 S identifice cauza
emo9iilor asociate
unor conte8te
specifice
;3 S denumeasc
consecin9ele
emo9iilor n situa9ii
particulare3
45 %u 'i e#oiile
#ele) pri#a parte
A3 %u 'i e#oiile
#ele) partea a II8a
Manual pentru peer lideri 1G

C
o
n
v
i
n
g
e
r
i

:
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
e

13 S identifice
convingerile din
spatele
comportamentelor
asociate unor
conte8te specificeC
23 S identifice
modalit9i
alternative de
interpretare a
situa9iilor6comporta
mentelor celorlal9i3
!5 %u 'i convingerile)
e#oiile 'i
co#porta#entele
#ele

11 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

D
%
/
0
-
1
.
A
+
%
A

A
9
I
1
I
.
4
2
I
1
-
+

S
-
C
I
A
1
%

"
e
z
o
l
v
a
r
e
a

d
e

p
r
o
b
l
e
m
e

:
i

l
u
a
r
e
a

d
e
c
i
z
i
i
l
o
r

13 S defineasc ce este
o problemC
23 S enumere etapele
rezolvrii unei
problemeC
23 S aplice modelul
rezolvrii de
probleme la situa9ii
specificeC
;3 S demonstreze
abilita9i de
comunicare asertiv
pe situa9ii specificeC
A3 S identifice
comportamente
asociate unor situa9ii
de risc <internetul :i
traficul de
persoane=C
D3 S identifice strategii
adecvate de prevenire
a situa9iilor de risc3
"5 A aciona:a
reaciona
(5 +ezolvarea de
proble#e
*5 Co#unicarea
asertiv
1,5 +ezolvarea
conflictelor
115 0iaa virtual
: 0iaa real5

Manual pentru peer lideri 12

"
e
l
a
9
i
i

i
n
t
e
r
p
e
r
s
o
n
a
l
e

13 S recunoasc
faptul c emo9iile
personale au
legtur cu modul
n care
interpreteaz
situa9iile specificeC
23 S identifice
dificult9i comune
care pot aprea n
rela9iile
interpersonaleC
23 S identifice te-nici
de dep:ire a
dificult9ilor ntrBo
rela9ie3
123 +elaii
interpersonale

12 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor


Capitolul ;
Abilitile de facilitare ale educatorului peer

Abiliti de ascultare:
Mentine9i contactul vizual cu participan9ii care se prezint6vorbescC
"ezuma9i comentariile participan9ilor <AGH din timp=3

Utilizarea de materiale:
!lasa9i ec-ipamentele :i materialele n camer/ astfel nc%t toat lumea
s le poat vedeaC
Asigura9i transferul informa9iilor prin ntrebri :i rspunsuri3

Facilitarea comunicrii n cadrul grupului:
C%nd pune9i o ntrebare/ privi9i to9i participan9ii nainte de a alege cine
s rspundC
*urniza9i doar informa9ii e8acteC
Cand vorbi9i/ asigura9iBv c men9ine9i contactul vizual cu to9i
participan9iiC
Sc-imba9iBv pozi9ia n timpul sesiunii <cel pu9in AGH din timp=3

Limbajul corporal:
I%mbi9iC
Mi:ca9iBv capul 6 m%inileC
Afi:a9i o pozi9ie natural3

Managementul timpului:
@ncepe9i la timpC
0ntroducerea trebuie s fie ntre F :i 12 minuteC
#ermina9i la timp3

Manual pentru peer lideri 1;

Capitolul A
Acceptarea de sine

?Acceptarea de sine( nseamn acceptare necondi9ionat B acceptarea :i
asumarea responsabilit9ii pentru nsu:irile/ calit9ile :i comportamentele
proprii B at%t cele care ne plac :i le considerm adecvate/ c%t :i cele care nu ne
plac :i le considerm inadecvate/ fr a ne considera ca fiind ?buni(sau ?ri(3

!rimul pas pentru a nv9a s ne acceptm este s n9elegem c nu suntem
fiin9e care pot fi >udecate ca fiind n ntregime ?bune( sau ?rele(3 )oi suntem
un amestec de comportamente/ trsturi :i nsu:iri/ unele dintre ele fiind de
dorit/ altele mai pu9in tolerabile/ iar altele neutre3 )u ne a>ut s spunem
despre noi c suntem ?buni( sau ?ri(/ cu6sau lipsi9i de valoare3 )oi suntem
persoane care facem at%t lucuri bune/ c%t :i lucruri rele <de:i/ uneori acestea
sunt etic-ete aplicate de ceilal9i persoanei :i nu comportamentului ei=3 A
spune c suntem n ntregime ?ri6fr valoare( implic faptul c am fost
ntotdeauna ?ri( :i c vom fi ntotdeauna ?ri(/ ceea ce este imposibil3

Sesiunea 1

Titlul sesiunii: Cine sunt eu? ( 'rima 'arte
biecti!ele sesiunii:
S identifice vulnerabilit9ile :i resursele propriei persoaneC
S se cunoasc ntre ei din perspectiva calit9ilor :i defectelorC
S normalizeze prezen9a vulnerabilit9ilor propriei persoane3
"esurse: coli &lipc)art* pi+uri* markere* &lipc)art* coli albe* min"e* stickere,
Timp: - ),
Metode #i modaliti de lucru: e+erci.iul* e+plica.ia* conersa.ia* lucrul
indiidual* %n ec)ipe* discu.ii,
1A Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7asul 1 $ 7rezentarea;
!rezentare peer lideri3
!rezentare participan9i3
Timp: 1A min3

7asul 2 $ 7rezentarea sesiunii4
*amiliarizarea participan9ilor cu tematica sesiuniiC
0dentificarea a:teptrilor :i temerilor participan9ilor4 participan9ii
primesc c%te dou sti.ere de culori diferite :i sunt ruga9i s scrie pe
unul dintre ele a:teptrile pe care le au referitoare la sesiune/ iar pe
cellalt/ temerileC
Stabilirea regulilor de grup se va face aleg%nd n mod democratic
regulile confortabile pentru grupul formatC
!rezentarea obiectivelor3
Timp: 1A min3

7asul 3 $ <oc de intercunoa'tere; Crile de vizit
Timp: 1G min3
!articipan9ii primesc c%te o >umtate de foaie alb :i sunt ruga9i s :i imagineze ca
acea foaie reprezint cartea lor de vizit3 Sunt ruga9i s se prezinte c%t mai creativ/
scriind6desen%nd pe cartea de vizit ceea ce ar dori s le mprt:easc celorlal9i3

7asul 4 $ <oc de auto8cunoa'tere
0arianta 1 =Cine sunt eu6>
Timp: 2G min timp de lucuru J 1A min prezentarea lucrrilor3
Se nm%neaz fiecrui participant fi:a ?Cine sunt euK( :i se pun la dispozi9ie
materialele necesare <creioane/ culori etc=3 !articipan9ii primesc ca sarcin
realizarea intrBun interval de A min3 a unui cola>6desen care s le ofere
celorlal9i o idee despre cine sunt ei3 !entru realizarea sarcinii/ ace:tia pot folosi
cuvinte/ simboluri/ desene la libera alegere3 Dup finalizarea e8erci9iului/ se
organizeaz grupuri de c%te 2B; elevi/ n care fiecare va prezenta celorlal9i ce a
Manual pentru peer lideri 1D

realizat :i pe ce se bazeaz op9iunea aleas <timp de A min=3 @n final/ n grupul
mare se discut concluziile fiecrui grup <1G min3=3

0arianta 2 $ $ac a# %i&

Dac a: fi animal/ a: fi333 Dac a: fi culoare/ a: fi333Dac a: fi pasare/ a: fi3333 Dac a: fi floare/ a: fi333Dac a: fi >ucrie/ a: fi333 Dac a: fi instrument muzical/
a: fi333
0arianta 3 $ ?ereastra lui <o@ari

're/entarea pe scurt a metodei,
*ereastra lui Lo-ari reprezint o metod folosit n psi-ologie/ pentru a
construi o imagine personal clar3 7otezat dup prenumele celor 2
cercettori <Losep- i Marr,=/ aceast metod definete clar limitele n care ne
vedem noi/ cum ne cred ceilali i ceea ce obinuim s ascundem despre noi3

$ste o metod simpl de aplicat/ dar care necesit/ n primul r%nd/ sinceritate
din partea celor implicai3

1E Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

!ersoana implicat primete o fi de lucru n care sunt prezentate cele ;
cadrane ale ferestrei lui Lo-ari i lista cu ad>ective3 Aceasta trebuie s le bifeze
doar pe cele care consider c l caracterizeaz3 !entru a afla mai multe opinii/
lista de ad>ective este distribuit i altor persoane care au intrat n contact cu
prima3 Cei din urm/ la r%ndul lor/ bifeaz i ei ad>ectivele pe care le consider
potrivite pentru persoana respectiv3

Dup completarea listei de ad>ective/ vom obine patru panouri ale ferestrei4

Iona desc-is
N$u tiu si ceilali tiu(
Cunoscut siei
Cunoscut celuilalt6celorlali

7lind Spot NIona Oarb(
($u nu tiu dar ceilali tiu(
)ecunoscut siei
Ad>ective selectate de ceilali <cum te
vd ceilali=
Iona ascuns
($u tiu dar ceilali nu tiu(
Cunoscut siei
)ecunoscut celuilalt6celorlali

Iona necunoscut
($u nu tiu i nici ceilali nu tiu(
)ecunoscut pentru toi cei implicai

Cele AD de ad>ective care se utilizeaz sunt4
afectuos agil altruist
brav bun calm
capabil comple8 contiincios
cura>os curios demn
de ncredere energic erudit
e8trovert fericit fle8ibil
generos gri>uliu idealist
independent ingenios inteligent
introvert iste iubitor
ncrezut nelept matur
Manual pentru peer lideri 1F

m%ndru modest nervos
organizat perspicace prietenos
prostu puternic raional
rbdtor refle8iv rela8at
religios sensibil sentimental
spontan iret tcut
timid tolerant

7entru peer;
Concluzii de eviden9iat n discu9iile cu tinerii <A min=4
*iecare participant a avut o manier personal de a se reprezenta :i de a se
prezenta celorlal9iC
*iecare participant a identificat caracteristici sau trsturi particulare ce
definesc persoana sa3


7asul $ %Aersarea abilitilor de autocunoa'tere; %u plus:#inus5
Timp0 2G min3
0arianta 1;
*iecare participant prime:te o fi: cu un instrument muzical :i este rugat s :i
nc-ipuie c acel instrument muzical l reprezint3 Analiz%nduBse/ fiecare va
trebui s :i identifice calit9ile :i defectele3 "euni9i n grupul mare/
participan9ii sunt ruga9i s :i prezinte instrumentul muzical/ vorbind despre ei
nsi:i3

0arianta 2;
!articipan9ii primesc c%te o foaie de -%rtie :i sunt ruga9i s realizeze un
cola>6un desen/ prin care s eviden9ieze calit9ile :i defectele pe care
consider c le au3 Acestora le este e8plicat faptul c pot utiliza o varietate de
mi>loace/ put%nd utiliza simboluri/ cuvinte/ desene3

11 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

@ntrebri care pot fi utilizate n vederea facilitrii discu9iei n grupul mare4
1, 2+ist persoane care au doar puncte tari 3calit.i45
-, 2+ist persoane care au doar puncte slabe5
6, Ce spune despre o persoan* pre/en.a unui 7de&ect$5
8, 'riind la lucrrile celorlal.i cole"i* ce s9ar putea spune despre
&iecare lucrare5
:, De ce considera.i c este important s ne cunoa;tem5

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii <1A min=4
)u e8ist persoane care au doar calit9i sau doar defecte/ ci persoane care
au at%t calit9i c%t :i defecteC
*iecare persoan este diferit/ unic :i valoroas n felul suC
*iecare persoan are o constela9ie unic de puncte tari <calit9i= :i puncte
slabeC
!rezen9a defectelor nu spune despre o persoan c este N"$A( sau S+A7O/
ci c este OM3

Sesiunea 2

Titlul sesiunii: Cine sunt euK & !artea a doua
biecti!ele sesiunii:
S identifice vulnerabilit9ile :i resursele propriiC
S fac distinc9ia ntre comportament6performan9 :i propria persoanC
S se accepte necondi9ionat ca :i persoan cu vulnerabilit9i :i resurseC
S identifice modalit9i concrete de dezvoltare a resurselor personale3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ minge/ stic.ere3
Timp: 2 -
Metode #i modaliti de lucru0 e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3
Manual pentru peer lideri 2G


7asul 1 & .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar=3
Timp: 1G min3

7asul 2 & 7uncte tari $ puncte slabe & familiarizarea tinerilor cu metoda SPO#

O metod eficient de autocunoa:tere :i acceptare de sine este analiza SPO#3

SQ strengt-s Q puncte tari
PQ Rea.nesses Q puncte slabe
OQ opportunities Q oportunit9i
#Q t-reats Q amenin9ri

Metoda presupune identificarea de ctre adolescent4
S B a c%t mai multe puncte tari n personalitatea/ convingerile/ atitudinile :i
comportamentele sale <de e8emplu4 sunt vesel :i optimist/ am mul9i
prieteni/ iubesc animalele/ am umor/ dorm bine/ m simt iubit de prin9i/
etc3=3 $ste important ca t%nrul s nu considere ?puncte tari( doar calit9ile
deosebite sau succesele mari <de e8emplu4 sunt primul n grup/ am
c%:tigat concursul >ude9ean de atletism=C
C B a dou sau trei puncte slabe pe care ar dori s le diminueze sau c-iar s le
elimine <de e8emplu/ m enervez u:or/ sunt dezordonat=3 $ste important
ca tinerii s se focalizeze la un anumit moment doar pe una/ dou/ ma8im
trei nea>unsuri personale n scopul de a ncerca s le dep:easc :i de nu a
se sim9i cople:it de ele3 $ste important s evitm etic-etarea lor ca
de&ecte< cuv%ntul nea=uns sau punct slab permite t%nrului s perceap
posibilitatea de remediereC
- B a oportunit9ilor pe care se poate baza n dezvoltarea personal <de
e8emplu4 am un frate mai mare care m a>ut/ am prieteni suportivi/ am
21 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

prin9i care m iubesc/ am camera mea/ nv9 la o :coal bun/ am resurse
financiare/ am acces la multe informa9ii=3 $ste important ca acestea s fie
identificate :i ca t%nrul s con:tientizeze modul n care pot :i trebuie s
fie folositeC
. B a amenin9rilor care pot periclita formarea unei stime de sine pozitive <de
e8emplu/ conflicte n familie/ situa9ie financiar precar/ boal cronic/
-andicap=C poate fi discutat modul n care aceste amenin9ri pot s
influen9eze stima de sine :i msura n care sunt amenin9ri reale sau
imaginare3 De asemenea/ t%nrul poate identifica :i cile prin care pot fi
ele dep:ite3

#e-nica SPO# se poate utiliza pentru analiza oricrei probleme cu care se
confrunt un t%nr sau un grup de tineri :i pentru analiza resurselor :i
punctelor vulnerabile n rezolvarea ei3

-biectiv ?a#iliarizarea tinerilor cu #etoda SC-. de autocunoaDtere
Durat ;G minute
Materiale *ia de lucru SPO#
Desfurarea
activitii
13 Cerei adolescenilor s dea e8emple de situaii pentru
care trebuie s gseasc o soluie/ s depeasc un
obstacol3 Scriei pe tabl cele patru componente din
analiza SPO# sub forma unui tabel asemntor cu cel din
fia de lucru i e8plicai coninutul acestor componente3
23 @mprii tinerilor fiele de lucru i cereiBle s lucreze
individual pentru a analiza situaia problematic din
perspectiva celor patru componente3 $8plicai faptul c
fiecare persoan prezint puncte tari i puncte slabe n
raport cu anumite situaii/ iar acestea difer de la o
persoan la alta3
23 "ugai tinerii s prezinte unui coleg modul n care au
analizat situaia3 SugeraiBle s i ofere reciproc feedbac.
Manual pentru peer lideri 22

i eventual sugestii pentru completarea analizei3
;3 Discutai cu tot grupul despre rolul pe care l are analiza
SPO# a unei situai pentru procesul de autocunoatere3
Discuii
"olul identificrii punctelor tari/ punctelor slabe
oportunitilor/ ameninrilor n analiza unei situaii
problematice3

Care dintre aceste aspecte li se par mai greu de identificat3

De ceK
De urmrit
#inerii trebuie4
s identifice punctele tari/ punctele slabe/ oportunitile i
ameninrile n analiza unei situaii
s argumenteze rolul acestor aspecte n autocunoatere3

?iDa de lucru SC-.
SituaEia proble#atic
!uncte tari !uncte slabe Oportuniti Ameninri


7entru peer0
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii <A min=4
*iecare persoan prezint puncte tari :i puncte slabe n raport cu anumite
situa9ii/ iar acestea difer de la o persoan la altaC
$ste important s identificm ca :i puncte tari nu doar calit9ile
e8cep9ionale sau performan9ele deosebite ob9inute ntrBun anumit
domeniu/ ci :i lucurile obi:nuite pe care le facem n via9a de zi cu zi <e83
a>utorul acordat celorlal9i/ mici responsabilit9i n familie/ in comunitate/
etc=C
*iecare persoan este diferit/ unic :i valoroas n felul suC
22 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

*iecare persoan are o constela9ie unic de puncte tari <calit9i= :i puncte
slabe <defecte=C
!rezen9a defectelor nu spune despre o persoan c este ?"$A( sau S+A7O/
ci c este OMC
'nele puncte slabe pot fi oportunit9i de dezvoltare deoarece ele ne arat
ce anume am putea s mai nv9mC
'nele puncte slabe sunt imposibil de modificat :i este nevoie s nv9m s
trim cu ele3

7asul 3 8 Succes versus e'ec F2, #inG
biecti!; S disting ntre a reu:i>a e:ua n ceva anume :i a fi o persoan de
succes>un ratat3
Materiale: M%rtie :i creion3
'rocedur:
13 @mpr9i9i tinerii n grupuri mici <ABD persoane= :i scrie9i cuv%ntul succes
pe tabl3 "uga9iBi ca timp de 1G minute sB:i prezinte reciproc ideile
referitor la ceea ce cred ei c reprezint succesul/ iar c%te un
participant din fiecare grup s nregistreze rspunsurile celorlal9iC
23 *iecare reprezentant al grupului va sumariza defini9iile succesului :i le
va scrie pe tablC
23 Scrie9i cuv%ntul e;ec/ repet%nd procedeul anterior3

$iscuii:
Hntrebri de continut;
14 Ce repre/int pentru oi a reu;i?a e;ua5
-4 C#t de asemntoare sau de di&erite au &ost de&ini.iile %n cadrul
"rupului5
64 De ce considera.i c de&ini.iile asupra succesului?e;ecului di&er %n
cadrul "rupului5
Hntrebri de personalizare4
14 Ce crede.i despre oi c#nd reu;e;te cea5
Manual pentru peer lideri 2;

-4 Ce crede.i despre oi c#nd ae.i un e;ec5

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii <1G min3=4
$8ist o diferen9 ntre ceea ce suntem ca persoane :i ceea ce facemC
*aptul c am avut un e:ec nu nsemn c suntem ri/ iar dac am avut un
succes c suntem buniC
$ste gre:it s ne msurm valoarea ca oameni pornind de la felul n care
ne comportm sau de la performan9ele pe care le avem < felul n care
reu:im n ceea ce facem=C
$ste important s ne >udecm faptele :i nsu:irile separat de felul n care
ne >udecm pe noi ca persoane3 )oi rm%nem valoro:i ca persoane c-iar :i
atunci c%nd nu ne comportm potrivit a:teptrilor sau e:um n unele
situa9ii3

7asul 4 %vitarea autobla#rii F1, #in5G
biecti!: evitarea autoblamrii atunci c%nd au deBa face cu circumstan9e
negative3
Materiale; M%rtie :i creion3

'rocedur;
1= Scrie9i urmtoarele idei4 a fi nsrcinat <sau a lsa nsrcinat pe
cineva=C a avea rezultate slabe la un eveniment sportiv/ muzical sau
oratoriuC a nu intra la facultatea doritC a avea probleme cu legea3 Dup
care/ cere9iBle s scrie ce :iBar spune n fiecare situa9ieC
2= Dup ce identifica9i mesa>ele negative/ cere9iBle participan9ilor s
mprt:easc e8emple/ nt%i n grupuri mai mici/ dup care cu ntregul
grupC
2= Arta9iBle c nu e8ist nici o legtur ntre aceste evenimente :i propria
persoanC
2A Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

;= Cere9iBle s mprt:easc unui coleg c%te un e8emplu de circumstan9
negativ n care sBau autoacuzat3 !artenerii vor ncerca sBi a>ute s
vad c ceea ce fac nu reprezint ceea ce sunt :i c e important s evite
acest tip de comportament de autoevaluare negativ3

$iscuii:
Hntrebri de conEinut;
14 @9a.i autoblamat adesea atunci c#nd a.i aut de9a &ace cu situa.ii
ne"atie5
-4 'entru simplul &apt c are loc un eeniment ne"ati* %nseamn c
sunteti o persoan &r importan.5
Hntrebri de personalizare4
14 Ce pute.i &ace %n iitoarea situa.ie %n care e.i &i &oarte aspru cu oi
%n;i %ntr9o anumit situa.ie5
-4 Cum pute.i aplica ceea ce a.i %n.at %n ca/ul eenimentelor din ia.a
oastr sau a celorlal.i5

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii <1G min=4
$ste important s nu punem semnul egalit9ii ntre ceea ce facem :i
valoarea personal3 @n loc s ne g%ndim c suntem persoane bune( dac
facem lucruri bune :i persoane ?rele( dac facem lucruri rele/ ne putem
considera persoane care fac lucruri bune :i rele fr ca asta s spun
despre noi c suntem ?buni sau ri(C
A te accepta pe tine nsu9i nseamn a nu te desconsidera niciodat ca
persoan3

7asul $ ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #inG
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas n minte
dup aceast sesiune3
Manual pentru peer lideri 2D

Capitolul D
Acceptarea celorlali

?Acceptarea celorlal9i( nu nseamn c trebuie s ne plac tot ceea ce fac
ceilal9i/ ci s putem face diferen9a ntre a nu fi de acord cu comportamentul
unei persoane :i a respinge persoana3 ABi accepta pe ceilal9i nseamn a nu le
desconsidera valoarea ca persoane/ ndiferent de c%t de inacceptabil se
comport3 $ste important s ne referim la comportamentul celuilalt :i nu la
persoan3

Sesiunea 3

Titlul sesiunii4 %u 'i ceilali
biecti!ele sesiunii4
S fac diferen9a ntre o persoan :i opiniile eiC
S identifice care sunt calit9ile6 punctele tari ale celorlalte persoaneC
S dea e8emple de modalit9i prin care fiecare poate fi considerat
special :i valoros n felul su3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ stic.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2 -
Metode :i modalit9i de lucru4 e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

7asul 1 $#recerea n revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar= B A min3

2E Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7asul 2 8 <oc de intercunoa'tere; ))7ovestea prenu#elui>

!articipan9ii sunt invita9i s :i scrie numele pe ecuson <cu culoarea preferat=/
un simbol personal :i se va prezenta grupului spun%nduB:i prenumele :i
//istoria( prenumelui su <cine lBa mai purtat din familie/ cine i lBa ales/ care
este motivul alegerii/ cum se simte cu numele su/ cum este alintat/ cum este
apelat de persoane diferite & din familie sau din grupul de prieteni B cum
prefer s fie numit n grup/ motivul pentru care a ales o anumit culoare/ ce
e8prim simbolul desenat etc3=3

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii4
Sunt o serie de aspecte care 9in de noi/ pe care ne este mai u:or s le
facem cunoascute celorlal9i :i e8ist o serie de aspecte despre care
discutm cu dificultate3

7asul 3 $ Desenul Bntrerupt
Timp: 2G min3
*iecare membru al grupului deseneaz conturul propriei palme pe foaie/ pe
care :i va trece numele/ ns omi9%nd s deseneze c%teva degete3 !e degetul
mare :i va trece o calitate proprie <trsturi de caracter/ nsu:iri moraleC de
e834 generos/ inteligent/ simpatic/ talentat etc3=3 $8erci9iul continu cu
precizarea altor calit9i de ctre colegii de grup & fiecare membru al grupului
va scrie o calitate a colegului su pe celelalte Ndegete( ale conturului palmei
acestuia3 @n felul acesta/ la sf%r:it/ fiecare membru va avea un contur al palmei
inscrip9ionat cu calit9i identificate at%t de el/ c%t :i de colegii si3 @n final/ se
afi:eaz toate colile cu desene pe tabl sau pe flipc-art3

Accentul se pune pe valorizare3 Dac observa9i c sunt participan9i care nu
reu:esc s identifice aspecte pozitive ale comportamentului sau ale persoanei
lor/ pot fi completate Ndegetele( doar de ceilal9i membri ai grupului3 @n felul
Manual pentru peer lideri 2F

acesta/ t%nrul respectiv va reu:i cu a>utorul celorlal9i/ s se cunoasc :i s &:i
valorizeze propriul poten9ial3

Acest e8erci9iu ofer participan9ilor posibilitatea de aB:i defini calit9ile
personale care contribuie la dezvoltarea armonioas a personalit9ii lor :i la
dezvoltarea unor rela9ii pozitive cu membrii grupului3 !articipan9ii sunt
mpr9i9i n grupe de c%te A :i primesc c%te o foaie A; :i creioane colorate3

O variant a e8erci9iului cuprinde precizarea unui comportament pozitiv <sau a
mai multor comportamente=3 Se insist ca membrii grupului s identifice
calit9i <aspecte pozitive=/ nu defecte <aspecte negative= ale propriei
personalit9i3

Dup reunirea participan9ilor n grupul mare/ discu9ia se poate orienta pe baza
urmtoarelor ntrebri4
Cum vBa9i sim9it particip%nd la acest e8erci9iuK
5i sBa prut un e8erci9iu dificilK Dac da/ v rugm s preciza9i unde a9i
nt%mpinat dificult9i3
Care crede9i c este scopul acestuie e8erci9iuK
@n ce msur aprecia9i acest e8erci9iu ca fiind eficient pentru fiecare
dintre voiK

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii <1G min3=4
'nele calit9i sunt mai u:or de sesizat de ctre ceilal9i/ altele necesit o
perioad mai mare de timp pentru aBi cunoa:te mai bine pe ceilal9i3
*iecare om are calit9ile lui/ important este s ncercm s fim aten9i la
ceilal9i pentru a ncerca s le surprindem3

21 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7asul 4 $ 7ortret
Timp: 2G min3
'rocedur:
Se prinde pe spatele fiecrui participant o foaie de -%rtie3 #imp de 1G min3/
fiecare dintre ace:tia va trece pe la ceilal9i :i va nota pe spatele acestora o
calitate6o caracteristic6un comportament etc3 prin care respectiva persoan
se diferen9iaz de ceilal9i3 Dup cele 1G min3/ fiecare participant va avea o list
cu aspecte care l diferen9iaz de ceilal9i/ surprinse de colegii lui/ pe care le va
citi :i to9i vor reflecta asupra lor3

Dup finalizarea sarcinii/ participan9ii se reunesc n grupul mare/ discu9ia
put%nd fi g-idat de urmtoarele ntrebri4
A &ost u;oar sau complicat sarcina aut5 @ ru"m s motia.i,
A.i %nt#mpinat di&icult.i %n reali/area e+erci.iului5
Ce prere ae.i despre ceea ce este scris pe )#rtia &iecruia dintre oi5
Aunte.i de acord sau %mpotria celor scrise5
Care considera.i c a &ost scopul e+erci.iului5
Ce prere ae.i de &aptul c oamenii sunt di&eri.i ;i %n ce msur acest
aspect in&luen.ea/ rela.iile dintre oameni5
Care aspecte %i pot &ace pe oameni s &ie di&eri.i5
Considera.i c anumite eenimente traumatice pot conduce la di&eren.e
%ntre persoane5

7entru peer;
Concluzie de accentuat n discu9iile cu tinerii4 diferen9a nu nsemn c unii
sunt mai buni dec%t ceilal9i/ ci c fiecare persoan este unic :i valoroas n
felul ei3


Manual pentru peer lideri 2G

7asul $ S8i sc@i#b#6
biecti!: n9elegerea faptului c nu putem sc-imba oamenii/ ci doar modul n
care reac9ionm :i ne raportm la ceilal9i3
Timp0 -: min,
Materiale: *oaia de lucru ?SBi sc-imbmK(C -%rtie :i creion3
'rocedur:
1= @ntreba9i tinerii dac au fost vreodat contraria9i sau nervo:i pe vreo
ac9iune deBa pre:edintelui 9rii sau a vreunui alt politician marcant3 De
asemenea/ verifica9i c%9i dintre ei au reu:it s sc-imbe comportamentul
sau convingerile pre:edintelui3 Arta9i deci/ c scopul acestei activit9i
este acela de a determina n ce msur putem s i sc-imbm pe
ceilal9iC
2= Distribui9i foile de lucru/ mpr9i9i tinerii n grupuri de c%te 2 :i discuta9i
ce anume ar face n fiecare dintre situa9iiC
2= @mprt:i9i e8emplele cu ntreaga clas3

$iscuii:
Hntrebri de coninut4
14 Ce a.i decis s &ace.i %n &iecare situa.ie %n parte5
2= Considera.i c este cu aderat posibil s9i sc)imbm pe ceilal.i5
Hntrebri de personalizare;
14 A.i %ncercat reodat s sc)imba.i o persoan5 'rin ce e+perien.e a.i
trecut5
-4 A.i %ncercat s sc)imba.i reodat modul %n care a.i reac.ionat &a. de
o persoan5 'rin ce e+perien.e a.i trecut5

?-AI% D% 1&C+& =S48I SCJIM94M6>
Instruciuni; Decide9i ce anume a9i face dac a9i fi n situa9iile urmtoare4
1= !rin9ii ti au idei conservatoare referitor la nt%lnirile dintre fete :i
bie9i3 De e8emplu/ consider c nu este normal ca fetele sBi sune pe
bie9i/ sau fetele s plteasc o consuma9ie la o nt%lnire/ sau ca o fat
21 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

:i un biat s fie mpreun acas la vreunul dintre ei atunci c%nd prin9ii
nu sunt prezen9i3 Ce pute9i face n aceast privin9K @ncerca9i s le
sc-imba9i convingerileK Sau sc-imba9i modalitatea n care reac9iona9i la
ideile lorK

2= Cel mai bun prieten se ntoarce dup o cltorie prin $uropa cu o serie
de idei religioase noi/ ns foarte ciudate/ idei pe care 9i le prezint :i de
adevrul crora ncearc s te conving3 C-iar mai mult/ te invit la
biseric/ pentru a n9elege mai bine ceea ceB9i prezint3 #u e:ti ns de
prere c se cam 0as dus de val :i nu :tii ce s faci3 @ncerci sB0 sc-imbiK
Sau e:ti de acord cu elK Ori ncerci s sc-imbi modalitatea n care
reac9ionezi fa9 de elK

2= O prieten foarte bun deBa ta a rmas nsrcinat :i vrea s renun9e la
copil3 )u e:ti de acord cu avortul/ iar situa9ia te supr foarte tare3
@ncerci s discu9i cu prietena ta/ ns nu vrea nicicum s se
rzg%ndeasc3 Cum procedeziK Continui sBo convingiK @ncetezi sBi fi
alturi ca prieten6 datorit diferen9elor dintre voi privind seturile de
valori pe care le ave9iK Sau n9elegi c e8ist o serie de diferen9e ntre
voi :i c nu o po9i sc-imba/ astfel c o accep9i a:a cum esteK

;= Obi:nuie:ti s umbli cu un anumit grup de tineri/ care ns beau :i
fumeaz cam mult3 O vreme ai fcut :i tu acelea:i lucruri ca :i ei/ ns/ la
un moment dat/ ai decis c nu mai vrei s continui3 0ar acum e:ti cu
adevrat suprat/ pentru c ceilal9i din grup nu vor sB9i mprt:easc
noile convingeri :i s se lase :i ei de but :i de fumat3 !o9i s ncerci sBi
convingi s se laseK Ar trebui s nu mai fii prieten cu ei din acest motivK
Ar trebui sB9i sc-imbi din nou comportamentul :i s te apuci din nou
de fumatK

Manual pentru peer lideri 22

A= 'n prieten6o prieten iese cu o persoan despre care crezi c are o
influen9 negativ asupra celorlal9i/ motiv pentru care discu9i cu
prietenul6prietena/ ns nu vrea s te asculte/ >ur%nd c poate s o
sc-imbe pe acea persoan :i c :tie e8act ce face3 @ncerci sB9i convingi
prietenul6prietena de consecin9ele negative ale deciziei saleK Sau
ncetezi sBi mai fii prieten6 pentru c nu vrea s vad cB:i face ru
continu%nd s ias cu acea persoanK

7entru peer;
Adesea/ tinerii cred c pot sc-imba ntotdeauna lucrurile :i oamenii a:a cum
vor ei3 $ important ns/ s recunoasc faptul c/ oric%t am dori acest lucru/ nu
e ntotdeauna posibilC de aceea/ e mult mai important s n9elegem c ceea ce
putem sc-imba cu adevrat/ fr a ne amgi inutil/ sunt reac9iile noastre fa9
de cineva/ precum :i modalitatea de raportare la lucruri/ evenimente :i
persoane :i interpretarea lor3

Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii4
$ste important s n9elegem punctul de vedere al celuilaltC
Ca s n9elegem ce ne spune cellalt este important s ascultm tot ce are
de spusC
C%nd nu ne este clar ce ni se spune/ putem s cerem lmuriri <punem
ntrebri suplimentare=C
C%nd nu suntem de acord cu ce ne spune o persoan/ ne referim la ideile :i
opiniile promovate :i nu la persoana celuilalt3

22 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7asul $ Desf'urarea sesiunii; Dreptul #eu 8 Dreptul tu
Timp4 2A min3
!articipan9ii sunt mpr9i9i n A ec-ipe :i sunt ruga9i s :i aleag o categorie
social pe care o consider discriminat :i timp de 1G minute s :i
construiasc o prezentare prin care s argumenteze de ce ar trebui s fie
tratat la fel ca oricare alt persoan creia i sunt respectate drepturile3 $ste
important ca s nu fie repetate rolurile pentru ca n cadrul activit9ii s fie
cuprinse :i discutate toate aspectele specifice problematicii discriminrii3
!articipan9ii sunt invita9i s se prezinte ntrBun mod c%t mai creativ n vederea
sensibilizrii publicului :i con:tientizrii acestuia cu privire la acest fenomen3
1, Care sunt consecin.ele discriminrii5
-, Cum se simt persoanele care sunt .inta &enomenelor de discriminare5
6, Care sunt drepturile %nclcate ale persoanelor discriminate5

7asul ! $ ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune5

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii4
Discriminarea conduce la marginalizare :i izolareC
Discriminarea genereaz conte8te n care oamenii triesc permanent emo9ii de
disconfort <de la triste9e/ depresie p%n la furie :i ur=C
Discriminarea bloc-eaz procesul de dezvoltare personal/ nu l a>ut pe
individ s nve9e comportamente adecvate social3

Manual pentru peer lideri 2;


Capitolul E
Dezvoltarea e#oional $ %u 'i e#oiile #ele

$8ist dou criterii importante de clasificare a emo9iilor4 <a= polaritatea :i <b=
func9ionalitatea3

aG Dup polaritatea lor) e#oiile se B#part Bn pozitive 'i negative3

$mo9iile pozitive apar atunci c%nd e8ist congruen9 motiva9ional/ adic
evenimentele concrete sunt n concordan9 cu scopurile persoanei3 $mo9iile
negative apar atunci c%nd situa9ia concret este n contradic9ie cu scopurile
individului/ bloc%nduB0e sau ngreun%nd atingerea acestora3

bG Dup funcionalitatea lor) e#oiile se B#part Bn funcionale 'i
disfuncionale3

$mo9iile func9ionale sunt acele triri subiective care faciliteaz adaptarea
individului la situa9ia concret n care acesta se gse:te <fie ea dezirabil sau
indezirabil=3 $le pot fi at%t pozitive/ c%t :i negative3 O emo.ie &unc.ional
po/iti* cum ar fi satisfac9ia n urma sus9inerii cu succes a unui e8amen/ poate
motiva studentul s :i dezvolte cuno:tin9ele n respectivul domeniu3 O emo.ie
&unc.ional ne"ati* cum ar fi nemul9umirea n urma ratrii unui e8amen/
poate :i ea motiva elevul s identifice :i s completeze lacunele din
cuno:tin9ele sale3 Ambele tipuri de emo9ii sus9in individul n ncercarea sa de a
se perfec9iona profesional/ adic de aB:i atinge scopul3

$mo9iile disfunc9ionale sunt acele triri subiective care mpiedic adaptarea
individului la situa9ia concret n care acesta se gse:te3 $le pot fi at%t pozitive/
c%t :i negative3
2A Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor


O emo.ie dis&unc.ional po/iti poate fi fericirea e8trem trit de un student
n urma primirii unei note mari/ care l face s nu mai nve9e pentru lec9ia
urmtoare3

O emo.ie dis&unc.ional ne"ati poate fi frica puternic n momentul
e8amenului oral/ emo9ie care l ?paralizeaz( pe student/ reduc%nduBi foarte
mult capacitatea de concentrare3 Ambele tipuri de emo9ii mpiedic studentul
s :i ating scopul3

Sesiunea 4

Titlul sesiunii: $u :i emo9iile meleS
biecti!ele sesiunii;
S identifice emo9ii asociate unor conte8te specificeC
S recunoasc emo9ii pe baza comportamentelor nonverbaleC
S identifice cauza emo9iilor asociate unor conte8te specificeC
S denumeasc consecin9ele emo9iilor n situa9ii particulare3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ sti.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2 -3
Metode #i modaliti de lucru4 e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

7asul 1 $#recerea n revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare participant
este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din sesiunea anterioar=
& A min

7asul 2 $ Desf:urarea sesiunii4 Mi#a
Timp: 2G min3

Manual pentru peer lideri 2D

7rocedur;
Se utilizeaz un set de bile9ele pe care au fost notate denumirea unor emo9ii
<e83fericit/ trist/ frustrat=3 *iecare participant alege c%te un bile9el :i ncearc s
e8prime emo9ia notat printrBun comportament3 Ceilal9i trebuie s identifice
emo9ia respectiv3

Dup finalizarea e8erci9iului/ grupul se reune:te :i discut cu privire la
desf:urarea activit9ii/ put%nd fi utilizate ntrebrile4
Cum vi sBa prut e8erci9iulK
A9i nt%mpinat dificult9iK
Cum vBa9i sim9it n rolul de mimK
Cei care au recunoscut emo9ia au nt%mpinat dificult9iK
Care au fost elementele prin care au recunoscut emo9iileK
$ste important s cunoa:tem cum reac9ionm c%nd e8perimentm
diferite emo9iiK De ceK

7entru peer;
Concluzii de accentuat n discu9iile cu tinerii4
$mo9iile pot fi recunoscute dup o serie de comportamente care sunt specifice
tuturor oamenilorC
'nele emo9ii pot fi mimate mai u:or/ n timp ce altele sunt mai dificil de mimat
<emo9iile simple fa9 de cele comple8e sunt mai u:or de mimat :i de recunoscut=3

2E Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7asul 3 $ +eaciile e#oionale
biecti!; Distingerea ntre reac9iile emo9ionale ra9ionale :i cele ira9ionale3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp0 6B min,
'rocedur:
1= Discuta9i conceptul de reac9ionare la emo9ii3 De e8emplu/ dac v
sim9i9i deprimat/ e posibil s sta9i toat ziua n pat/ ncruntat/ s v feri9i
de prieteni sau c-iar s consuma9i droguri3 Dac sunte9i nervos/ e
posibil s arunca9i cu lucruri/ s consuma9i alcool/ s conduce9i cu
vitez/ sau s v ascunde9i furia/ fierb%nd n interior3

2= Tenera9i mpreun cu tinerii o list de cuvinte ce e8prim emo9ii
comune :i scrie9iBle pe tabl3 Dup care/ grupa9i participan9ii pe grupe :i
repartiza9i fiecrui grup c%te patru dintre emo9iile identificate3 @n
continuare/ grupurile vor identifica toate modurile n care ar putea
reac9iona cineva fa9 de aceste emo9ii3

2= !rezenta9i e8emple de reac9ii :i nota9i rspunsurile pe tabl3

;= Discuta9i despre faptul c unele reac9ii sunt mai ra9ionale dec%t altele3
"eac9iile ira9ionale pot rni unele persoane sau pot distruge anumite
lucruri3 "uga9i studen9ii s verifice din nou lista :i s pun c%te un plus
<J= n dreptul fiecrei reac9ii pe care o consider ra9ional :i c%te un
minus <B= n dreptul reac9iilor ira9ionale3

A= "ealiza9i o clasificare cu a>utorul ntregului grup3

Discuii;
Hntrebri de coninut4
14 A &ost "reu s "si.i e+emple de reac.ii emo.ionale5
Manual pentru peer lideri 2F

-4 Care reac.ii au &ost mai u;or de identi&icat cele ra.ionale sau cele
ira.ionale5
64 Care este di&eren.a %ntre reac.iile ra.ionale ;i cele ira.ionale5
Hntrebri de personalizare4
14 Care tip de reac.ii caracteri/ea/5
2= Care tip de e+primare emo.ional considera.i c este mai
7sntoas$5 Ce pute.i &ace pentru a cre;te &recen.a acestui tip de
e+primare5

7entru peer;
$8primarea emo9ional este o alegere :i e important ca studen9ii s identifice
acele reac9ii care conduc la men9inerea rela9iilor cu ceilal9i3
Aceea:i emo9ie este trit de oameni diferi9i n conte8te diferiteC
Acela:i conte8t faciliteaz trirea de emo9ii diferite de ctre persoane
diferiteC
Aceea:i emo9ie este e8primat diferit de ctre oameni diferi9i3

7asul 4 $ 0in 'i ru'ine
biecti!; 0dentificarea unor modalit9i de a aborda conceptele de vin :i
ru:ine3
Materiale; M%rtie :i creion3
Timp0 6B min,
'rocedur:
1= Scrie9i defini9ia cuv%ntului !in pe tabl <un sentiment dureros de
autorepro:are resim9it de o persoan care este ferm convins c a
fcut ceva gre:it sau imoral=3 Discuta9i defini9ia3
2= Scrie9i defini9ia cuv%ntului ru#ine pe tabl <sentimentul de aB:i fi pierdut
respectul de sine datorit unui comportament nepotrivit sau
incompetent= :i discuta9i3

21 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

2= Cere9i participan9ilor s scrie un scurt paragraf n care s descrie ceva
despre care le este ru:ine sau de care se simt vinova9i3 Sublinia9i faptul
c ceea ce vor scrie va fi strict confiden9ial/ cu e8cep9ia cazului n care
doresc s mprt:easc :i altora acele g%nduri3

;= $8emplifica9i un comportament fa9 de care tinerii sBar putea sim9i
vinova9i/ cum ar fi min9irea prin9ilor sau a prietenilor/ :i ntreba9iBi
dac sBar sim9i astfel/ provoc%nduBi totodat la discu9ii pro :i contra3

A= "uga9i tinerii s caute alte e8emple :i arta9i c/ de cele mai multe ori/
c%nd ne sim9im vinova9i pentru ceva anume/ n mod subsecvent sim9im
:i ru:ine3 "u:inea poate s apar :i fr sentimentul de vin/ cum ar fi
cazul n care v este ru:ine pentru faptul c prin9ii vo:tri beau prea
mult/ pentru c cineva din familia voastr a fcut ceva ce a vBa creat o
reputa9ie proast sau pentru c nu v sim9i9i destul de competent3

D= $8plica9iBle faptul c este posibil s facem lucruri pentru care ne sim9im
vinova9i/ deoarece ne este fric s ne asumm un risc :i s spunem nu
sau s spunem adevrul3

E= Cere9i tinerilor s dea e8emple de situa9ii de care le este ru:ine :i n
care au folosit strategia de discu9ie cu sine3 Arta9iBle importan9a
analizrii validit9ii asump9iilor acelor situa9ii/ deoarece vina apare/ de
asemenea/ pentru c presupunem c oamenii vor crede lucruri oribile
despre noi dac ne e8punem3 Cel mai adesea/ ns/ dac reu:im s fim
desc-i:i referitor la noi n:ine :i e8perien9ele noastre/ vom descoperi c
:i al9ii au avut parte de situa9ii similare/ ceea ce ne poate a>uta s ne
sim9im mai pu9in vinova9i3

Manual pentru peer lideri ;G

Discuii;
Hntrebri de coninut;
14 Considera.i c ina ;i ru;inea sunt emo.ii 7sntoase$5
-4 Considera.i c oamenilor le place s le &ie ru;ine sau s se simt
inoa.i5
64 Considera.i c e+ist reo posibilitate de a eita aceste sentimente5
Hntrebri de personalizare4
14 @ place s sim.i.i inoa.i sau s &ie ru;ine5 Au reun e&ect
po/iti aceste emo.ii5
-4 Ce anume a.i &cut pentru a diminua puterea acestor emo.ii5

7entru peer;
5ina :i ru:inea sunt emo9ii naturale :i fiecare le trim n anumite
momente3
5ina :i ru:inea sunt emo9ii acceptate social :i mul9i cred c faptul de a te
sim9i vinovat6ru:inat demonstreaz c 9i pas3 @n realitate/ vina :i ru:inea
apar c%nd noi apreciem c am fcut o gre:eal :i pornind de la acest punct
considerm c suntem lipsi9i de valoare pentru c am gre:it3
Tre:eala este fireasc :i este inerent oricrui proces de nv9are3
@nvinov9irea sau ru:inea bloc-eaz nv9area3 )e este de folos s
acceptm faptul c am gre:it :i s ncercm s nv9m ceva din aceast
e8perin93

7asul $ &rcu'uri 'i coborK'uri
biecti!: Dezvoltarea capacit9ii de a confrunta g%ndurile negative/
autoBblamarea care duce la depresie3
Timp0 6B min,
'rocedur:
1= @ncepe9i e8punerea prin e8plicarea c%torva dintre caracteristicile
depresiei4 triste9ea/ descura>area privind viitorul/ sentimentul de e:ec/
insatisfac9ia fa9 de multe lucruri/ pierderea interesului fa9 de lucruri :i
;1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

oameni/ lipsa productivit9ii :i a capacit9ii de concentrare/ pl%nsul fr
motiv/ g%ndurile de suicid3 Sublinia9i diferen9a dintre a avea aceste
sentimente uneori :i a le avea tot timpul3

2= Cere9i tinerilor s ofere e8emple/ precum :i alternative pentru a face
fa9 acestor probleme3 Arta9i c e8ist o diferen9 ma>or ntre a face
fa9 depresiei ntrBo modalitate ?sntoas( versus ?nesntoas(3

2= @mpr9i9i grupul n dou grupuri :i/ referitor la luarea unui e8amen/
cere9i unui grup sB:i nc-ipuie c este deprimat/ iar celuilalt nu3 Scrie9i
g%ndurile celor dou grupuri astfel nc%t s poat fi comparate3

;= Discuta9i cele dou tipuri de g%nduri3

A= @mpr9i9i tinerii n grupuri mai mici <de ;BA= :i gsi9i e8emple de situa9ii
n care au fost deprima9i :i descoperi9i g%ndurile negative care au stat
la baza acelor sentimente3 Discuta9i aceste aspecte cu grupul ntreg3

D= !rovoca9i aceste g%nduri de autoblamare prin utilizarea unor ntrebri de
genul4
Ce spune despre tine &aptul c ai picat la un e+amen?test5
Dac nu %l iei* %nseamn c n9ai &cut niciodat nimic de aloare %n
clasa ta5
Dac nu iei e+amenul ;i al.ii %> iau %nseamn c e;ti in&erior
celorlal.i5

2+ersa.i metoda proocrii "#ndurilor pentru e+emplele o&erite de &iecare
participant,Manual pentru peer lideri ;2

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
1= Care crede.i c este le"tura dintre sentimentele depresie ;i
discursurile de autoblamare5
2= Ce pute.i &ace %n priin.a "#ndurilor de autoblamare5
Hntrebri de personalizare:
1= @9a.i autoblamat reodat atunci c#nd 9a.i sim.it deprimat re&eritor
la o situa.ie anume5 Cum poate a=uta pe iitor utili/area metodei
de proocare a "#ndurilor de autoblamare5

7asul ! 8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune5

7entru peer;
Modul n care m simt are legtur cu modul n care g%ndesc ce mi se
nt%mpl3
Oameni diferi9i/ n acela:i conte8t triesc emo9ii diferite3
Aceea:i persoan poate tri/ n acela:i conte8t/ emo9ii diferite n momente
diferite3

;2 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Sesiunea

Titlul sesiunii; %u 'i e#oiile #ele $ 7artea a doua
biecti!ele sesiunii4
S identifice emo9ii asociate unor conte8te specifice3
S identifice cauza emo9iilor asociate unor conte8te specifice3
S denumeasc consecin9ele emo9iilor n situa9ii particulare3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ sti.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2 -3
Metode #i modaliti de lucru; e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

7asul 1 $ #recerea n revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar= & A min3

7asul 2 $ T%nduri :i emo9ii3
biecti!: "ecunoa:terea faptului c problemele emo9ionale sunt cauzate de
ctre g%nduri3
Materiale: *oaia de lucru ?T%nduri :i emo9ii(C -%rtie :i creion3
Timp0 6B min,
7rocedur;
1= Dup ce e8plica9i obiectivul acestei activit9i/ distribui9i foile de lucru :i
cere9iBle tinerilor sB:i imagineze c situa9iile prezentate c-iar au avut
loc :i ei au fcut parte din ele/ astfel c trebuie s identifice ce anume
ar sim9i n fiecare caz n parte3

2= Asculta9i rspunsurile tuturor la prima situa9ie :i e8plica9i faptul c
emo9iile nu apar pentru simplul fapt c a avut loc un eveniment/ ci
Manual pentru peer lideri ;;

pentru c noi i oferim o interpretare particular atunci c%nd ne
raportm la acea situa9ie3

2= A>uta9i tinerii s identifice ce anume ar fi putut g%ndi referitor la prima
situa9ie3 De e8emplu/ dac au fost supra9i sau furio:i/ se poate s fi
fost de prere c directorul nu a avut nici un drept s fac ceea ce a
fcut/ c situa9ia este groaznic :i c via9a lor sBa sf%r:it deoarece nu
pot face banc-etul de absolvire3 !e de alt parte/ dac sBar g%ndi c de
fapt nu conteaz at%t de mult/ c poate nici nu se vor distra :i c :i
cost o grmada de bani/ nBar mai fi at%t de supra9i3 Arta9i/ deci/ c
interpretarea pe care o dm situa9iei este cea care determin emo9iile
:i nu evenimentul n sine3

;= @mprt:i9i rspunsurile <at%t emo9iile c%t :i convingerile care leBau
determinat= la celelalte situa9ii3 Dup aceea/ cere9i participan9ilor s
identifice :i s discute o serie de cazuri personale3

Discuii;
Hntrebri de coninut4
14 Ce se %nt#mpl cu emo.iile dac sc)imba.i conin"erile ;i "#ndurile
care stau la ba/a lor5
-4 Considera.i c pute.i sc)imba "#ndurile cu priire la toate
situa.iile5
Hntrebri de personalizare;
14 @9a.i sc)imbat reodat emo.iile cu priire la o situa.ie anume*
modi&ic#ndu9 "#ndurile5 C#t de mult 9a a=utat acest lucru5
-4 Cum pute.i aplica %n ia.a cotidian in&orma.iile pre/entate %n aceast
actiitate5

;A Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

?-AI% D% 1&C+& =LM3D&+I NI %M-2II>
0nstruc9iuni4 Citi9i fiecare situa9ie :i identifica9iBv emo9iile :i g%ndurile pentru
fiecare caz n parte3

13 Directorul liceului anun9 c banc-etul de absolvire pentru clasele care
termin liceul nu se mai organizeaz3
%#oii;
LKnduri;
23 !rin9ii nu v 0as s merge9i la liceul/ colegiul/ facultatea la care vre9i3
%#oii;
LKnduri;
23 Dup terminarea liceului/ dori9i4
<a= s pleca9i n alt ora: la facultate/ dar prin9ii nu sunt de acordC
<b= s rm%ne9i la facultate n ora:ul natal/ pentru a fi cu prietenii/
ns prin9ii nu sunt de acord/ deoarece facultatea nu e foarte
bun3
%#oii;
LKnduri;
;3 0ubitul vostru6iubita voastr ncepe s ias cu altcineva3
%#oii;
LKnduri;
A3 Oferi9i propriile e8empleS

7entru peer;
0n9elegerea rela9iei dintre g%nduri :i emo9ii duce la cre:terea controlului
emo9ional asupra evenimentelor3
Modul n care m simt are legtur cu modul n care g%ndesc ce mi se
nt%mpl3
0nterpretarea pe care o dm situa9iei este cea care determin emo9iile :i
nu evenimentul n sine3

Manual pentru peer lideri ;D

7asul 3 8 HngriOorare) tea# 'i anAietate
biecti!: 0dentificarea modalit9ilor de dep:ire a ngri>orrilor/ temerilor :i
an8iet9ii3
Materiale; *oaia de rspuns ?@ngri>orare/ team :i an8ietate(3
Timp0 -: min,
'rocedur:
1= @ntreba9i tinerii c%9i dintre ei au fost vreodat ngri>ora9i/ temtori sau
an8io:i3 Asigura9iBi c aceste emo9ii sunt normale/ ns e8plica9iBle c
este totu:i bine s descopere modalit9i de a le dep:i3
2= Distribui9i c%te o foaie de lucru fiecrui participant/ asigur%nduBi c
toate rspunsurile vor rm%ne confiden9iale3
2= @mpr9i9i tinerii n grupuri de 2B; :i alege9i c%te o persoan per grup
care s scrie toate sugestiile participan9ilor3
;= "uga9i fiecare grup sB:i mprt:easc solu9iile pentru dep:irea acestor
emo9ii3

Discuii;
Hntrebri de coninut;
14 A.i &ost surprin;i de clasi&icrile pe care le9a.i reali/at pentru di&eri.i
itemi de9a lun"ul studiului5
-4 Considera.i c este normal ca oamenii s e+perimente/e asemenea
emo.ii5 2+ist un punct anume %n care aceste emo.ii dein
7nesntoase$5
Hntrebri de personalizare4
14 'e care dintre strate"iile de dep;ire a acestor emo.ii le9a.i %ncercat5
Cn ce msur 9au a=utat5
-4 Ce strate"ii a.i dori s %ncerca.i5

;E Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

?-AI% D% +4S7&3S =H3L+I<-+A+%) .%AM4 NI A3PI%.A.%>
7ifa9i n dreptul fiecrui item pentru a arta c%t de mult v ngri>ora9i/ v este
team sau c%t sunte9i de an8ios3

Comportamentul *recvent 'neori )iciodat
Cearta prin9ilor
7anii
Consumul de alcool al prin9ilor
!resiunea social
)otele :i performan9a :colar
5iitorul
@nt%lnirile
!ropria imagine
Se8ul
Drogurile
"zboiul nuclear
Munca
!rerile celorlal9i
+ipsa de popularitate
!erforman9ele
Ceea ce spunem
Treutatea corporal
Atletismul :i sporturile
S0DA
@mbolnvirea
Cre:terea
Acceptarea

7entru peer;
Artai c) de'i toat lu#ea eAperi#enteaz ase#enea e#oii Bn diverse
grade) eAist totu'i strategii utile pentru abordarea lor5 Identificai prin
discuii aceste strategii5

Manual pentru peer lideri ;F

7asul 4 8 %#oii puternice
biecti!; Dezvoltarea capacit9ii de modificare a emo9iilor negative intense3
Materiale; *oaia de lucru ?$mo9ii puternice(3
Timp0 -: min,
'rocedur:
1= @ntreba9i tinerii c%9i dintre ei ar dori s elimine sau s modifice emo9iile
negative intense/ precum furia/ triste9ea sau an8ietatea e8cesiv3 "uga9iBi
s dea e8emple de situa9ii n care au ncercat s realizeze activittile
anterior descrise3
2= Distribui9i c%te o foaie de lucru fiecrui participant :i e8plica9iBle c
aceasta ilustreaz o alternativ care poate fi utilizat atunci c%nd au
emo9ii negative foarte intense3
2= "uga9i pe cineva s mprt:easc un eveniment care a avut drept
rezultat o emo9ie intens3 Scrie9i acest eveniment n coloana A a unui
tabel/ dup care identifica9i emo9iile :i consecin9ele comportamentale
asociate acestora <scrie9iBle n coloana C=C n pasul imediat urmtor/
stabili9i convingerile ira9ionale care au contribuit la emo9iile acelei
persoane :i scrie9iBle n coloana 73 <Arta9i c/ atunci c%nd e8ist aceste
emo9ii/ convingerile care le nso9esc nu sunt adesea foarte sensibile/
acestea put%nd fi e8agerri/ autoacuzri/ comenzi etc3=3
;= Arta9iBle tinerilor c :i pot pune reciproc ntrebri provocatoare sau
polemizante <vor fi notate n coloana D=/ pentru a acoperi diverse lacune
din g%ndirea lor3 Aceste ntrebri fac convingerile mai sensibile/
provoc%nd ntrBun nou efect <coloana $=3 !roced%nd astfel nu presupune
faptul c emo9ia va deveni minunat/ ns poate deveni mai pu9in intens
:i negativ3
A= "uga9i participan9ii s se g%ndeasc la un e8emplu personal :i s realizeze
acela:i proces pe propria lor foaie de lucru3
;1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Discuii;
Hntrebri de conEinut;
14 Considera.i c aceast strate"ie poate &unc.iona %n scderea %n
intensitate a emo.iilor ne"atie5
-4 Care parte considera.i c ar &i cea mai di&icil pentru a &ace acest sistem
&unc.ional5
Hntrebri de personalizare4
14 A.i &olosit reodat acest sistem pentru a &ace &a. emo.iilor
ne"atie5 Dac da* %n ce msur 9a a=utat5
-4 Cum pute.i aplica aceste in&orma.ii la situa.iile personale5

?-AI% D% +4S7&3S =%M-2II 7&.%+3IC%>

'tiliza9i aceast foaie de lucru pentru a v identifica propriul model AB7BCBDB$3

A $veniment !edepsit6 timp de o sptm%n
7 Convingeri ira9ionale
)u e dreptC
)u ar trebui s fiu pedepsit6C
)u suport s fiu pedepsit6C
$ ngrozitorS
!ur :i simplu voi muriS
C
Consecin9e emo9ionale
:i comportamentale
*urie & arunc telefonul de pm%nt3
D
Disputarea sau
provocarea prin
ntrebri
13 @n9eleg c e:ti suprat6/ ns trebuie ca
tot ce 9i se nt%mpl s fie corectK $
posibil oare ca lucrurile s fie ntotdeauna
corecteK Spune9i c nBa9i fcut c-iar nimic
pentru a merita un astfel de tratamentK
23 Sunte9i sigur6 c nu po9i suportaK $ c-iar
at%t de ngrozitor/ nc%t s moriK !oate
Manual pentru peer lideri AG

ui9i c e:ti pedepsit6 doar pentru o
sptm%n/ nu pentru tot restul vie9ii3 Are
acest fapt vreo importan9K
$ $fecte
@nc nefericit6 pentru c a fost pedepsit6/
ns mai pu9in furios6furioas3

7entru peer;
Demonstrarea metodei AB7BCBDB$ reprezint o modalitate bun de predare
a controlului emo9ional3 $ posibil s fie necesar parcurgerea de mai multe
ori a acestor idei pentru ca elevii s n9eleag cu claritate conceptele
discutate <n special cel de disputare=C
Modul de e8primare a emo9iilor pe care le trim are o serie de consecin9e
asupra noastr :i asupra celorlal9iC
Modul n care m simt are legtur cu modul n care g%ndesc ce mi se
nt%mplC
0nterpretarea pe care o dm situa9iei este cea care determin emo9iile :i
nu evenimentul n sineC
Modul n care noi ne comportm depinde de ceea ce g%ndim :i sim9im n
legtur cu acea situa9ieC
@ntrBun anumit conte8t g%ndesc/ simt :i am o reac9ie3


A1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7asul $ Acceptarea e#oiilor dureroase
biecti!; 0dentificarea unor modalitti de a face fa9 unor emo9ii dureroase3
Materiale: Decupa>e din ziare n care se sugereaz modalit9i prin care oamenii
fac fa9 emo9iilor dureroase <e3g3 sfaturi/ anun9uri din partea unor grupuri de
suport/ articole despre cum accept situa9ia persoanele care sufer de boli
incurabile/ etc3=3
Timp0 -B min,
'rocedur:
1= @mpr9i9i tinerii n grupuri de 2B; participan9i :i distribui9i c%teva articole
fiecrui grup/ dup care/ cere9iBle s discute referitor la emo9iile :i
sentimentele dureroase implicate/ precum :i cu privire la modalit9ile n
care au fcut fa9 situa9iilor indivizii implica9i3
2= @mprt:i9i modalit9ile de adaptare descoperite n articole/ precum :i
alte solu9ii personale sau ale tinerilor3

Discuii;
Hntrebri de coninut;
14 Considera.i c anumite metode de adaptare sunt mai bune sau mai
e&iciente dec#t altele5 De ce5
-4 Considera.i c ma=oritatea oamenilor utili/ea/ o "am ariat de
metode de adaptare sau se limitea/ doar la c#tea5 Care crede.i c
sunt mai e&iciente ;i de ce5
Hntrebri de personalizare;
14 Care metode au &unc.ionat cel mai bine %n ca/ul ostru5
-4 A.i utili/at ;i metode care n9au aut doar e&ecte bene&ice5
2+empli&ica.iD
64 A.i descoperit metode alternatie pe care 9ar plcea s le utili/a.i5

Manual pentru peer lideri A2

7asul ! 8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1 #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune3
"ezumarea de ctre peer a c(tor!a principii care stau la baza autoreglrii
emo)ionale
*+, -mo)iile sunt consecin)a direct a %elului n care g(ndim asupra
situa)iilor prin care trecem.
-/emplu: Tristeea i deprimarea resimite %ntr9o situaie neplcut decur"
direct din lucrurile pe care ni le spunem 3"#ndurile4 re&eritoare la
ce s9a %nt#mplat 'ui %n aceeai situaie* dierse persoane ar
simi emoii di&erite* %n &unie de &elul %n care "#ndesc,
*0, 1c2imbarea g(ndurilor modi%ic emo)iile resim)ite.
-/emplu: Dac %n loc de "#ndul c $Nu oi mai lua niciodat note bune
dac am luat o not aa de mic la acest e+temporal$ un ele ar
conclu/iona $ Am luat o not mic pentru c nu am %nat
su&icient* oi %na mai mult i data iitoare oi lua o not mai
bun$* emoiile resimite ar &i mai &uncionale* &acilit#nd
comportamente utile* adaptatie,
*3, Felul n care g(ndim *adaptati!4dezadaptati!, poate %i identi%icat.
-/emplu: 'utem s ne dm seama de cum "#ndim %n anumite situaii*
comparati cu altele, De asemenea* repetarea anumitor "#nduri
de/adaptatie de tipul $Aunt un incapabil$* $2ste %n"ro/itor s &ii
sin"ur aa cum sunt eu$* etc, >ntensi&ic emoia ne"ati
dis&uncional %ntr9o manier sesi/abil,
*5, dat identi%icate6 g(ndurile dezadaptati!e pot %i sc2imbate.
-/emplu: Deoarece sunt "#nduri produse de noi* re/ult c aem
posibilitatea s "enerm i ast&el de "#nduri ( %n momentul %n
care m &ac de r#s %n &aa cole"ilor %mi pot spune c $Nu or mai
petrece timp cu mine pentru c m or considera un idiot$ sau
pot s %mi spun c $Am "reit* dar pot %ndrepta acest lucru &iind
mai atent data iitoare$,
A2 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7entru peer;
%Aist #odaliti #ultiple de a face fa proble#elor e#oionale5 %
i#portant ca tinerii s evalueze cKt #ai #ulte astfel de #etode 'i s
Bneleag c unele sunt #ai potrivite decKt altele Bn Bncercarea de adaptare
la e#oiile aferente diverselor situaii5
Strategiile de autoreglare emo9ional sunt4
ra9ionalizarea implic oferirea de argumente ra9ionale pentru anularea
emo9iilorC
insistarea :i scoaterea n eviden9 a altor aspecte dec%t cele care
declan:eaz emo9ii negativeC
anga>area n activit9i plcuteC
distan9area de situa9ia n care apare emo9ia negativC
gsirea de solu9ii la problemele cu care se confrunt o persoan :i care i
provoac emo9ii negative/ precum :i aplicarea solu9iei optime3

7ersoanele cu sti#a de sine
ridicat
7ersoanele cu sti# de sine sczut
0nterpreteaz situaiile noi
ca fiind provocatoare/ nu
amenintoareC
!refer independena
@i asum responsabilitile
Se implic n rezolvarea
unor sarcini noiC
@i e8prim adecvat emoiile
pozitive i pe cele negativeC
@i asum consecinele
aciunilor lorC
Sunt m%ndre de realizrile
lor3
Sunt nemulumite de persoana lor n
generalC
$vit responsabilitile sau sarcinile noiC
Se simt lipsite de valoareC
"efuz s i asume consecinele faptelor
lorC
Manifest toleran sczut la frustrareC
Manifest rezisten sczut la presiunile
negative ale grupuluiC
@i e8prim ntrBo manier inadecvat
emoiile sau i le neagC
Consider manifestarea emoiilor o dovad
de slbiciune3
Manual pentru peer lideri A;


Capitolul F
Convingeri 'i co#porta#ente

Sesiunea !

Titlul sesiunii: $u/convingerile/ emo9iile :i comportamentele mele3
biecti!ele sesiunii;
S identifice convingerile din spatele comportamentelor asociate unor
conte8te specifice3
S identifice modalit9i alternative de interpretare a
situa9iilor6comportamentelor celorlal9i3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ stic.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2-3
Metode #i modaliti de lucru4 e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

7asul 1 & .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare participant
este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din sesiunea anterioar= &
A min3

7asul 2 $ Co#porta#entul evitant
biecti!; "ecunoa:terea convingerilor ce stau la baza comportamentelor
evitante3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp: 2G min3AA Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7rocedur;
1= Sublinia9i faptul c la baza comportamentelor evitante stau convingerile
ira9ionale3 Aceste convingeri ar putea include urmtoarele aspecte4
?+ucrurile ar trebui s fie ntotdeauna cum spun eu3(
?)u ar trebui s lucrez prea mult pentru anumite lucruri3(
?Al9ii ar trebui s m a>ute sBmi asum responsabilitatea pentru
comportaBmentul meu3(
?$ mai u:or s evi9i responsabilit9ile :i problemele/ dec%t s le
faci fa3(
2= "uga9i tinerii s se grupeze n perec-i :i s identifice c%te cinci situa9ii de
comportamente evitante :i convingerile ce stau la baza acestor
comportamente3 @ncura>a9iBi s se g%ndeasc la propriile comportamente/
comparativ cu cele ale altor persoane3
2= 0nvita9i participan9ii s discute despre e8perien9ele lor3

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Obsera.i multe comportamente eitante %n mediul ostru ;i %n
societate5
-4 Care sunt conin"erile ira.ionale care considera.i c poten.ea/ cel
mai mult apari.ia comportamentelor eitante5
Hntrebri de personalizare;
14 Considera.i c utili/a.i comportamente de tip eitant5 Ce prere
ae.i despre acest lucru5 Cmprt;i.i e+emple,
-4 Dori.i s pstra.i ;i s men.ine.i comportamentele eitante5
Dac nu* ce inten.iona.i s &ace.i %n aceast priin.5
7entru peer;
HncuraOai elevii:studenii s observe diferena dintre convingerile iraionale
'i co#porta#entele de tip evitant prin sublinierea naturii nerealiste a
eApresiei 'i a conceptului de =a dori ca lucrurile s fie Bntotdeauna u'or de
realizat>5
Manual pentru peer lideri AD


7asul 3 8 .olerana la frustrare5
biecti!: Dezvoltarea unor te-nici de cre:tere a toleran9ei la frustrare3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp0 -B min,
'rocedur:
1= $8plica9i n9elesul conceptului de frustrare <un fel de insatisfac9ie ce
rezult din problemele nerezolvate :i dorin9ele nemplinite=C identifica9i
c%te 2 e8emple>participant de lucruri sau fenomene frustrante3
2= 0ntroduce9i ideea de ?discu9ie cu sine( pentru a face fa9 frustrrilor3
2= Trupa9i tinerii n perec-i pentru a utiliza te-nica ?discu9iei cu sine(/
pentru a trata mai eficient situa9iile frustrante3
;= @mprt:i9i e8emplele cu ntreaga clas3

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Cn ce const te)nica anterior amintit ;i cum se aplic ea &rustrrii5
Hntrebri de personalizare0
14 A.i trit reodat un sentiment de &rustrare5 Cn ce circumstan.e5
-4 A.i &olosit reodat aceast te)nic pentru a &ace &a. &rustrrilor5
Dac da* cum a &unc.ionat aceasta5
64 2ste util aplicarea acestei te)nici5 Anticipa.i reo piedic %n
e+ecutarea acestui proces5 Care crede.i c a &i re/ultatul5

7entru peer;
#o9i trim zilnic un anumit nivel de frustrare deoarece este normal ca
anumite obstacole s interfereze cu planurile :i obiectivele noastre3
*rustrare este orice obstacol care intervine ntre noi :i ceea ce dorim
<scopul nostru=3
Modul n care vedem acest obstacol este cel care determin felul n care ne
sim9im atunci c%nd suntem bloca9i n drumul nostru spre atingerea
AE Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

scopului3
)u prezen9a frustrrii este problematic/ ci atitudinea noastr fa9 de
frustrare/ modul n care vedem obstacolul3 !ersoanele cu toleran9 sczut
la frustare consider c orice piedic sau obstacol ce le st n cale este un
lucru ngrozitor/ oribil :i se nec>esc adesa3
#oleran9a sczut la frustrare este direct legat at%t de obi:nuin9a de a
avea preten9ii imperioase/ c%t :i catastrofale3
#oleran9a sczut la frustrare are dezavanta>e pe termen lung4 furie/
enervare/ depresie/ resentimente3
)e gestionm mai u:or emo9iile dac reu:im s gsim interpretri
alternative la ac9iunile sau reac9iile colegilor care ne deran>eaz3

7asul 4 8 &n alt #od de a privi co#porta#entul agresiv5
biecti!: $8plorarea alternativelor agresivit9ii3
Materiale: Decupa>e din ziare care ofer e8emple de comportamente agresive
<in>urii/ >afuri/ abuzuri etc3=3
Timp0 -B min,
'rocedur:
1= Discuta9i sensul cuv%ntului agresiune <abuz de for9 n scopul de a
domina=3
2= "epartiza9i tinerii n grupuri de c%te trei3 Distribui9i decupa>ele din ziare/
cer%nduBle s identifice e8emplele de comportamente agresive3
2= Cere9i participan9ilor s discute referitor la emo9iile pe care le ncearc
persoanele agresive < furie/ nvingere/ descura>are/ rzbunare etc3=3 !ot/
de asemenea/ s discute despre motivele acestor persoane precum :i
despre beneficiile unor asemenea comportamente3
;= "uga9i tinerii s caute/ s creeze :i s identifice alternative la
agresivitate3 0nstrui9iBi s caute acele emo9ii care precipit
comportamentele agresive :i s ia n considerare modalit9ile
alternative de dep:ire a acestor emo9ii3
A= @mprt:i9i ideile cu ntreagul grup3
Manual pentru peer lideri AF

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Considera.i c ma=oritatea oamenilor s9au "#ndit ori au luat %n
considerare alternatie la comportamentele a"resie5
-4 Considera.i c un comportament a"resi este bun sau ru5
Hntrebri de personalizare;
14 A.i utili/at reodat alternatie ale comportamentelor a"resie5 Dac
da* %n ce msur 9au a=utat5
-4 Ae.i reo problem de a"resiitate 3sunte.i o persoan a"resi45
Dac da* ce anume considera.i c pute.i &ace %n aceast priin.5

7entru peer;
%levii trebuie s recunoasc faptul c un co#porta#ent agresiv este o
alegere asupra creia se poate eAersa controlul5 7unerea Bn aciune a acestor
sugestii reprezint un pri# pas Bn dep'irea unei proble#e de agresivitate) Bn
cazul Bn care aceasta eAist3

7asul 8 =7ole#izeaz cu tine Bnsui>
Timp0 2G min
7nstruciuni:
Scrie9i o situa9ie n care voi sau altcineva a avut e8perien9a urmtoarelor
situa9ii3 Dup care gsi9i c%teva g%nduri alternative pentru fiecare3
1G % Bngrozitor dac lucrurile nu se BntK#pl a'a cu# vreau5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
2G 38ar trebui s #uncesc prea #ult pentru ni#ic5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
3G -a#enii nu ar trebui s fac gre'eli5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
A1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

4G Ar trebui s fac totul perfect5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
G -a#enii ar trebui s fie tratai Bntotdeauna corect5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
!G Dac ceilali # resping Bnsea#n c nu sunt bun de ni#ic5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
"G 3u suport s fiu criticat5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
(G Dac sunt nefericit nu e vina #ea 'i nici nu pot sc@i#ba situaia5
Situa9ie4
T%nduri alternative4
Hntrebri pe coninut;
Cum vBa9i sim9it particip%nd la acest e8erci9iuK
5i sBa prut un e8erci9iu dificilK Dac da/ v rugm s preciza9i unde a9i
nt%mpinat dificult9i3
Care crede9i c este scopul acestui e8erci9iuK
@n ce msur aprecia9i acest e8erci9iu ca fiind eficient pentru fiecare
dintre voiK

7entru peer;
-rice situaie poate fi vzut din #ai #ulte puncte de vedere) din #ai
#ulte perspective5
Sc@i#barea perspectivei aOut persoana s aib un rspuns e#oional
#ult #ai adecvat situaiei cu care se confrunt5
3oi nu ne co#port# la BntK#plare5 ?iecare co#porta#ent are Bn spate
anu#ite convingeri 'i e#oii asociate acestor #odaliti de se#nificare a
situaiilor5
Manual pentru peer lideri DG

7asul ! $ %u spun555tu Bnelegi sau Interviu cu gesturi F1, #in5G
!articipan9ii sunt mpr9i9i n perec-i3 *iecare dintre ei are la dispozi9ie 1B2
minute pentru a afla c%t mai multe informa9ii despre partenerul de dialog/ fr
a vorbi/ doar utiliz%nd gesturi3

Dup finalizarea e8erci9iului/ grupul se reune:te n grupul mare/ discu9ia
put%nd fi g-idat dup urmtoarele ntrebri4
Cum vBa9i sim9it n cadrul acestei activit9iK
A9i nt%mpinat dificult9i n realizarea sarciniiK Daca da/ v rugm s
e8emplifica9i3
Ce vi sBa prut mai greu :i ce mai u:orK
@n ce msur considera9i c a9i ndeplinit obiectivul e8erci9iuluiK
Ce strategii a9i utilizat pentru a finaliza cu succes sarcina datK

7asul "8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F #in5G

*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune5

7entru peer;
Modul n care noi n9elegem ceea ce fac sau spun ceilal9i poart amprenta
istoricului nostru de via9
'neori pot aprea erori n maniera n care decodificm ceea ce spun sau
fac ceilal9i datorit faptului c avem e8perin9e diferite de via9a/ suntem
diferi9i/ avem min9i diferite :i prelucrm informa9ia diferit3
"ealitatea din mintea noastr este o realitate limitat3
$8prim opiniile sau punctele de vedere ca propriile g%nduri :i emo9ii/ nu
ca adevruri absolute3
Adesea un comportament poate fi abordat din mai multe puncte de
vedere3

D1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

itolul 1
Capitolul 1
+ezolvarea proble#elor 'i luarea deciziilor

Sesiunea "

Titlul sesiunii: A aciona:a reaciona
biecti!ele sesiunii;
S fac diferen9a ntre ce nsemn o reac9ie impulsiv :i ce nsemn o
ac9iune care ia n calcul consecin9ele viitoare3
S identifice modalit9i adecvate de nt%rziere a rspunsului imediat
<reac9ia impulsiv=3
S identifice modalit9i adecvate de ac9iune/ din perspectiva
consecin9elor ac9iunii asupra propriei persoane :i asupra celorlal9i3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ stic.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2-3
Metode #i modaliti de lucru: e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

7asul 1 $ .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din sesiunea
anterioar= & A min3

Manual pentru peer lideri D2

7asul 2 8 Controleaz8i i#pulsurile5
biecti!: Dezvoltarea unor strategii de control al comportamentului impulsiv3
Timp0 8B min,
'rocedur:
1= Discuta9i conceptul de comportament impulsi <ac9ionare brusc/ fr a
analiza consecin9ele=3 Cuta9i o serie de e8emple de comportamente
impulsive/ precum a mpinge pe cineva atunci c%nd suntem nervo:i/ a
rni pe cineva/ a fura ceva fr a te g%ndi la ce va urma/ a c-eltui sume
mari de bani pe nimicuri etc3
2= @ntreba9i tinerii de ce cred c unii oameni ac9ioneaz din impuls :i care
ar putea fi consecin9ele unui astfel de comportament3
2= !rezenta9i ideea conform creia la baza comportamentelor impulsive
stau convingerile ira9ionale3 Astfel de convingeri ar putea include
urmtoarele afirma9ii4
)u mai suportS
)u e corect :i nu ar trebui s mi se nt%mple mieS
S m rzbunS
+ucrurile merg ru ntotdeauna/ deci ce sens mai are s ncerci
s sc-imbi cevaK
Oferi9i :i alte posibilit9i3
;= Solicita9i e8emple de situa9ii n care tinerii au ac9ionat fr s se
g%ndeasc la consecin9e3 +ista9i care au fost consecin9ele care au nso9it
acest mod de ac9iune3 Solicita9i tinerilor s se g%ndeasc la lucrurile pe
care leBau nv9at din aceast e8perien93
$iscuii:
Hntrebri de coninut4
14 Considera.i c un comportament impulsi este adesea %nt#lnit la
ma=oritatea persoanelor5
-4 Care sunt consecin.ele unui comportament impulsi5
64 Ce anume se poate &ace pentru a se modi&ica un comportament
impulsi5
D2 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Hntrebri de personalizare;
14 A.i aut reodat de9a &ace cu un comportament impulsi 3al ostru
sau al altor persoane45 Cum 9a.i sim.it5
-4 A.i %ncercat reodat s modi&ica.i un comportament impulsi5 Cum5
64 Cunoa;te.i persoane impulsie5 Cum e s &ii implicat %ntr9o rela.ie cu o
ast&el de persoan5

7entru peer;
% foarte i#portant ca tinerii s Bnvee s8'i controleze co#porta#entul
i#pulsiv) astfel BncKt s nu interacioneze cu #ediul 'i cu celelalte persoane
Bntr8o #odalitate care s deter#ine consecine negative pe ter#en lung5

7asul 3 8 Aciune sau reacie5
biecti!; "ealizarea distinc9iei ntre ?a ac9iona( :i ?a reac9iona( atunci c%nd te
confrun9i cu situa9ii problematice3
Materiale: *oaia de lucru ?Ac9iune sau reac9ie(C -%rtie :i creion3
Timp0 6B min,
7rocedur;
1= Discuta9i conceptele de ac9iune :i reac9ie n situa9ii problematice/
art%nd c a reac.iona nseamn c nu anticipezi problema :i/ de
aceea/ reac9ionezi la ea dup ce a avut loc3 A ac.iona* pe de alt parte/
presupune anticiparea unei probleme :i realizarea unor pa:i pentru a
mpiedica desf:urarea evenimentului sau minimalizarea efectelor sale
prin luarea unor msuri preventive3
2= Trupa9i participan9ii n perec-i3 Distribui9i foile de lucru/ astfel nc%t sB
i revin fiecruia c%te un e8emplar/ utiliz%nd primul e8emplu pentru a
ilustra diferen9a ntre cele dou tipuri de rspunsuri3 <n situa9ia
prezentat/ Dora ac.ionea/, SBar putea spune c reac.ionea/* dac
nu sBar g%ndi dinainte :i ar trebui s mearg cu alte persoane care au
but3= Cere9i tinerilor s completeze singuri restul foilor de lucru3
2= Discuta9i rspunsurile cu ntregul grup3
Manual pentru peer lideri D;


$iscuii:
Hntrebri de coninut4
14 A &ost di&icil s distin"e.i %ntre a rec.iona ;i reac.iona5 Cum a.i descrie
di&eren.a dintre cele dou5
-4 Ce crede.i c utili/ea/ mai des oamenii %n situa.ii problematice 9
ac.iunea sau reac.ia5 Care considera.i c este mai util5
Hntrebri de personalizare4
14 Ce &ace.i mai des %n situa.ii problematice 9 ac.iona.i sau reac.iona.i5
Ce a.i &ace mai de"rab5
-4 Descrie.i cum a.i ac.ionat sau reac.ionat %ntr9o situa.ie particular,

7entru peer;
Dac tinerii realizeaz c obtin rezultate #ai bune atunci cKnd acioneaz)
anticipKnd situaiile proble#atice 'i nu cKnd reacioneaz) cu o probabilitate
#ai #are vor gKndi Bntotdeauna Bn perspectiv5

- bun #odaliatate de a Bnva s a#Kni aciunea i#ediat este te@nica
se#aforului5

+o'u $ S.-7 $ 3% -7+IM DI3 C%%A C% ?AC%M5

Lalben $ ne gKndi# ce alternative de reacie ave# 'i ce consecine deriv
din adoptarea fiecrei reacii Fdac fac asta #i se BntK#pl astaG5

0erde $ alege# o alternativ care este cea #ai potrivit pentru situaia dat
'i are consecine negative #ini#e pe viitor5

DA Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

?-AI% D% 1&C+& =AC2I&3% SA& +%AC2I%>
0nstruc9iuni4
Citi9i fiecare dintre urmtoarele situa9ii3 Decide9i dac o persoan ac9ioneaz
<A= sau reac9ioneaz <"= la o anumit situa9ie3
13 Dora este invitat la o petrecere3 Utie c mul9i dintre cei care merg sunt
butori notorii3 De aceea/ decide s mearg cu propria ma:in/ astfel
nc%t s nu depind de cineva care a but pentru a o conduce acas3
23 Andrei :i aude prin9ii c inten9ioneaz s plece de acas n Ree.end/
ns decide s nuBi spun nici unuia dintre prieteni/ de team s nu vin
to9i la el :i sBi distrug casa3
23 Ave9i de dat un test important sptm%na urmtoare la algebr3
Miercuri/ ns/ prin9ii prietenei <prietenului= v invit la sc-i la sf%r:it
de sptm%n3 Cu toate c a9i putea studia miercuri sau >oi nu o face9i/
astfel c luni nu v sim9i9i tocmai pregtit pentru test3
;3 0oana nu sBa descurcat tocmai bine n ultima vreme/ deoarece serviciul
i ocup foarte mult timp3 Cu toate c urmeaz o serie de proiecte mari
pentru :coal/ nu vorbe:te cu :eful ei ca s a>ung la o n9elegere3
A3 !reliminariile pentru alegerea ma>oretelor se vor desf:ura sptm%na
viitoare/ iar Dorina :tie c va urma o competi9ie acerb/ astfel c :i
spune ncontinuu c sBar putea s nu reu:easc :i c acest lucru nu va fi
at%t de ngrozitor3
D3 O ga:c de tineri discut s fac o tur printrBun cartier mai periculos
pentru a vedea dac reu:esc s atrag aten9ia/ astfel c/ ntrebat dac
participi/ sari :i tu n ma:in3

0ariant
Demonstra9i prin intermediul >ocului modalit9i adecvate de ac9iune care au la
baz g%ndirea la consecin9e3
Timp0 2A min3


Manual pentru peer lideri DD

7asul 4 $ ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G5
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas n minte
dup aceast sesiune3

Sesiunea (

Titlul sesiunii: +ezolvarea de proble#e sociale5
biecti!ele sesiunii;
S demonstreze abilit9i de definire a unei probleme3
S demonstreze abilit9i de generare a unor solu9ii alternative de
rezolvare a unei probleme3
S demonstreze abilit9i de stabilire a unor scopuri realiste3
S demonstreze abilit9i de evaluare a consecin9elor aplicrii solu9iilor
rezolutive3
S aplice modelul rezolvrii de probleme la situa9ii specifice3
"esurse; coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ sti.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2 -3
Metode #i modaliti de lucru4 e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

$escrierea sesiunii
7asul 1 $ .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar=B 1G min3

7asul 2 8 3u o proble#) ci o oportunitate
biecti!: "ecunoa:terea :i n9elegerea faptului c situa9iile problematice pot fi
transformate n oportunit9i de dezvoltare3
Materiale; Copii din articole de ziar referitor la oameni care e8perien9iaz
diverse probleme <sportivi care au avut probleme cu consumul de droguri/
DE Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

care sunt acum la reabilitareC tineri care au participat la >afuri/furturi/ trafic de
persoane/ etc3=3
Timp0 6B min,
7rocedur;
1= Cere9i tinerilor s se g%ndeasc la o situa9ie personal sau la situa9ia
unor cunoscu9i care au avut o problem grav care/ de:i ini9ial prea
fr solu9ie/ sBa rezolvat ntrBun mod pozitiv/ n sensul dezvoltrii
personale <e83 o situa9ie de divor9/ care/ n cele din urm/ sBa terminat
pozitiv/ duc%nd la o mai bun cunoa:tere :i n9elegere ntre cele dou
pr9iC renun9area la un antura> nepotrivit etc3 =3 Cere9i :i alte e8emple3
2= @mpr9i9i tinerii n grupuri de c%te ; :i oferi9i fiecrui participant dintrB
un grup c%te o copie a aceluia:i articol/ pentru o mai bun parcurgere a
acestuia3 Studen9ii vor citi articolul :i vor discuta pe marginea acestuia B
care a fost problema/ cum a transformat persoana n cauz problema
ntrBo oportunitate de dezvoltare :i cum au fost implicate sentimentele
de durere :i lupta personal n acest proces de dezvoltare3
2= Discuta9i rspunsurile at%t n cadrul grupurilor/ c%t :i la nivelul ntregii
clase3
$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 C#t de realist este s ne a;teptm ca o situa.ie problematic s
dein ulterior o posibilitate de de/oltare* o oportunitate c)iar5
-4 C#.i oameni crede.i c se &olosesc de aceste situa.ii problematice %n
sensul de/oltrii ;i reu;esc s9;i sc)imbe ie.ile %n bine5 Ce obstacole
crede.i c pot intereni pe parcurs5
Hntrebri de personalizare;
14 A.i e+perien.iat reodat o problem pe care a.i trans&ormat9o
ulterior %ntr9o posibilitate de de/oltare5 2+empli&ica.iD
-4 Ce anume crede.i c se poate &ace %n sensul %ncura=rii oamenilor s se
&olosesc de situa.iile problematice pentru a le trans&orma %n
oportunit.i de de/oltare5
Manual pentru peer lideri DF


7entru peer;
% i#portant ca tinerii s Bneleag faptul c nu trebuie s se dea btui
sau s renune la orice speran pentru si#plul fapt c) la un #o#ent
dat) a intervenit o proble#5 Di#potriv) orice proble# te poate Bntri
'i poate fi transfor#at Bntr8o oportunitate de dezvoltareQ
7roble#ele sunt naturale 'i este i#portant s accept# c reprezint o
co#ponent nor#al a vieii noastreQ
%Aistena unei proble#e nu indic o slbiciune) ci #ai degrab o situaie
Bn care Bi poi identifica sfera de abiliti 'i cuno'tine pe care trebuie s
i le dezvoliQ
MaOoritatea proble#elor pot fi rezolvate5 Hnvarea abilitilor de
rezolvare de proble#e dezvolt senti#entul de Bncredere Bn forele
proprii) ceea ce transfor# proble#a Bntr8o situaie de dezvoltare
personalQ
%ste i#portant s Bncerc# s defini# proble#a Bnainte de a aciona5

7asul 3 8 7rivii proble#ele Bn perspectiv5
biecti!: Dezvoltarea capacit9ii de a privi problemele n perspectiv :i de a ne
deta:a pu9in de ele/ tocmai pentru a vedea mai u:or solu9ia3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp0 2G min,
'rocedur;
1= Discuta9i ideea conform creia ideile par ntotdeauna mai serioase
atunci c%nd au loc/ pierz%nduB:i n timp din semnifica9ie :i gravitate3
Sublinia9i c e important s fie capabili s priveasc problemele de la o
oarecare distan9/ mai deta:at/ pentru a gsi mai u:or solu9iile3
2= #rece9i urmtoarele situa9ii pe tabl4
'n prieten nu v telefoneaz3
Ai avut un accident3
)u sunte9i invitat6 la dans3
D1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

)u lua9i un e8amen3
Cineva spune o serie de lucruri ur%te despre voi3
'n membru al familiei se mbolnve:te3
2= Discuta9i o serie de solu9ii proprii la aceste probleme n dou situa9ii4
<a= dac ni se nt%mpl nouC
<b= dac li se nt%mpl altora3
;= Sublinia9i faptul c/ atunci c%nd o problem ne afecteaz n mod
direct/ situa9ia pare mult mai gravC n sc-imb/ dac reu:im s ne
deta:m de ea :i sBo privim ca pe orice alt problem/ nu neaprat a
noastr/ vom gsi mult mai repede solu9ia :i cu un consum de energie
mult mai redus3

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Cum i s9au prut problemele atunci c#nd 9au a&ectat %n mod direct5
Dar atunci c#nd 9a.i deta;at de ele5
-4 Cn care situa.ie a.i "sit mai u;or solu.ii e&iciente la probleme5
Hntrebri de personalizare;
14 A.i reac.ionat reodat e+a"erat la o problem care acum pare
minor %n compara.ie cu altele5 Crede.i c ar &i &ost mai util s
deta;a.i de problem la acel moment5
-4 Data iitoare c#nd ae.i de9a &ace cu o serie de probleme ce par de9a
dreptul cople;itoare* ce pute.i &ace pentru a "si mai repede o solu.ie
e&icient5

7entru peer;
Analizarea proble#elor Bn perspectiv reprezint o sarcin dificil 'i
i#portant pentru tineri) deoarece) adesea) ei tind s reacioneze eAagerat 'i
i#pulsiv) iar consecinele sunt adesea Bn detri#entul lor5

7entru a dezvolta un plan realist de rezolvare a proble#elor este i#portant
Manual pentru peer lideri EG

ca tinerii s;
defineasc proble#aQ
s clarifice aspectele proble#eiQ
s identifice consecinele eiQ
s identifice prioritile) abilitile 'i cuno'tinele pe care le areQ
s for#uleze soluii posibile 'i s le evaluezeQ
s adopte soluii care presupun repsectarea drepturilor personale 'i ale
celorlali indivizi5

7asul 4 $ Scopuri5
biecti!: Distingerea scopurilor realiste de cele nerealiste3
Materiale: *oaia de lucru ?Scopuri(3
Timp0 8B min,
'rocedur:
1= Discuta9i defini9ia conceptului de scop <o finalitate spre care ne
direc9ionm eforturile= :i cere9i participan9ilor s prezinte o serie de
scopuri pe care :i leBau stabilit3
2= $8plica9iBle faptul c obiectivul acestei activit9i este acela de a
distinge ntre scopurile realiste/ realizabile :i cele care sunt at%t de
naive nc%t probabil nu vor fi realizate niciodat3 'n scop realist ar fi/
de e8emplu/ s termini liceul dac 9iBai dat :i luat toate e8amenele/ nu
ai prea multe absen9eC dimpotriv/ un scop nerealist ar fi dac teBai
a:tepta s termini liceul fr s nve9i ceva/ fr sB9i dai e8amenele :i
absent%nd mereu3
2= Distribui9i foile de lucru :i cere9i participan9ilor s decid care dintre
scopuri sunt realiste :i care nu3
;= Discuta9i rspunsurile cu ntregul grup3
E1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 A &ost "reu s reali/a.i distinc.ia %ntre scopuri realiste ;i nerealiste5
Care este di&eren.a dintre aceste dou tipuri de scopuri5
-4 Crede.i c este posibil ca un scop care pare nerealist la un moment
dat s dein realist pe parcurs5
Hntrebri de personalizare;
14 Cum i se par scopurile oastre9realiste sau nerealiste5 Dac sunt
nerealiste* ce pute.i &ace pentru a sc)imba acest lucru5
-4 Care crede.i c sunt de/aanta=ele stabilirii unor scopuri nerealiste5

?-AI% D% 1&C+& =SC-7&+I>5
0nstruc9iuni4
Citi9i situa9iile urmtoare :i decide9i dac scopurile stabilite sunt realiste sau
nerealiste3
13 Andreea vrea s mearg la facultatea de matematic3 $ n clasa a V00Ba
la un liceu cu profil uman :i a fcut doar c%te o or de matematic pe
sptm%n/ iar n particular deloc3
23 Cristina a >ucat ntrBo serie de piese de teatru n cadrul liceului/ precum
:i cu ec-ipa de teatru a ora:ului :i/ de c%9iva ani/ ia lec9ii de actorie/
deoarece inten9ioneaz s intre n ec-ipa teatrului na9ional de ndat
ce termin liceul3
23 +uciana sBa mritat imediat dup ce a terminat liceul :i are o slu>b slab
pltit la banc3 So9ul ei lucreaz ca mecanic auto dar n ultimii ani a
sc-imbat de c%teva ori slu>bele3 @ntrBo zi/ i spune +ucianei c :iBa gsit
c-emarea :i c plnuie:te s devin :eful tuturor mecanicilor din atelier
n mai pu9in de 2 luni3
;3 !aul nBa nv9at niciodat serios la :coal/ notele lui fiind medii spre
slabe3 !rin9ii iBau dat ntotdeauna suficien9i bani nc%t s nu fie nevoit
s munceasc3 Acum sBa decis s dea admitere la o facultate de
Manual pentru peer lideri E2

prestigiu unde/ dup prerea lui/ se va distra de minune :i va avea :i
note doar de 1G3
A3 Antonia a cam rmas n urm cu nv9atul :i cu activit9ile :colare deBa
lungul ntregului semestru3 +a o sptm%n nainte de e8amenele
finale/ e de prere c poate recupera tot ce nBa nv9at la timp :i poate
lua :i 1G la e8amene3
D3 $ugen a dorit ntotdeauna s devin om de :tiin9 :i nc de mic
petrecea ore n :ir la microscop :i cu setul de c-imie primit cadou3 +a
:coal/ a participat :i sBa implicat @n toate activit9ile care aveau
legtur cu scopul su :i sBa descurcat de minune3 Acum :iBa depus
actele pentru o serie de burse :colare @n strintate :i e de prere c
are c-iar multe :anse3

7asul 4 8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune3

7entru peer;
De'i visele de viitor ne pot aOuta s privi# toate lucrurile ca fiind posibile) pe
ter#en lung sunt de preferat scopurile realiste) realizabile) celor nerealiste5
+ezolvarea de proble#e presupune s stabile'ti ceea ce poi s faci 'i 3&
ceea ce nu poi faceQ
Stabilirea de scopuri realiste presupune s pornini# de la ceea ce 'ti#
deOa) de la cuno'tinele 'i abilitile pe care le ave#5

E2 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Sesiunea *

Titlul sesiunii; +ezolvarea de proble#e 8 Co#unicarea asertiv5
biecti!ele sesiunii;
S identifice modalit9i de comunicare asertiv ntrBo situa9ie criticC
S aplice deprinderi de comunicare asertiv ntrBo situa9ie de refuz3
"esurse; coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ sti.ere/ fi:e de
lucru3
Timp; 2-3
Metode #i modaliti de lucru; e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3
$escrierea sesiunii.

7asul 1 $ .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din sesiunea
anterioar= B 1G min3

7asul 2 $ +efuzul nu Bnsea#n respingere5
Timp: 2A min3

M-1A8-L- A1-"T79-
!articipan9ilor li se ofer fi:a cu pa:ii de transmitere a unui mesa> asertiv3
Dup mpr9irea acestora n ec-ipe de c%te doi/ participan9ii primesc sarcina
de a aB:i imagina fiecare c%te o situa9ie n care s i transmit partenerului un
mesa> asertiv3 Dup finalizarea e8erci9iului discu9ia poate fi orientat pe baza
unor ntrebri precum4
A &ost u;oar sau complicat sarcina aut5 @ ru"m s motia.i,
A.i %nt#mpinat di&icult.i %n reali/area e+erci.iului5

!articipan9ii sunt mpr9i9i n grupuri de c%te 2B; persoane3 Acestora le sunt
prezentate c%teva mesa>e :i se solicit grupurilor formate s noteze
Manual pentru peer lideri E;

rspunsurile pasive/ agresive/ asertive la aceste mesa>e3 @n final/ fiecare grup
:i prezint rspunsurile3 $8emple de mesa>e ce pot fi utilizate n cadrul acestei
activit9i4 ?Colegul tu 9i ia m%ncarea din geant fr s 9i cear voie/ dar 9ie
9i este foarte foame(C ?!rietenul tu fumeaz :i te roag :i pe tine s fumezi
cu el(C ?WiBai cumprat o bluz preferat :i observi c prietena ta o poart fr
s te fi ntrebat(3 Dup finalizarea e8erci9iului/ discu9ia poate fi orientat pe
baza unor ntrebri precum4
A &ost u;oar sau complicat sarcina aut5 @ ru"m s motia.i,
A.i %nt#mpinat di&icult.i %n reali/area e+erci.iului5

7entru 7eer
Asertivitatea este abilitatea de a ne eApri#a e#oiile 'i convingerile fr a
afecta sau ataca drepturile celorlali5

7asul 3 $ for#atorul prezint tinerilor pa'ii de trans#itere a unui #esaO
asertiv Bn co#paraie cu celelalte dou #odele de co#porta#ent8pasiv 'i
agresiv5
Timp: 1A min3

7ANI 7%3.+& .+A3SMI.%+%A &3&I M%SA< AS%+.I0

7a'i Descriere
Cuvinte pe care le8ai
putea spune
MesaOe
13
$8plic
sentimentele
tale :i
problema
Spune ce sim9i fa9
de comportament
sau fa9 de
problem3
Descrie
comportamentul
sau problema care
NM simt frustrat
c%ndX(
NM simt nefericit
c%nd X(
NM simtXc%ndX(
NM rne:te c%nd
X(
NSimt c sunt
folosit c%nd 9i
mprumut rolele
:i tu nu le
napoiezi la
timp3(
EA Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

violeaz drepturile
tale sau care te
deran>eaz3
N)uBmi place
c%ndX(
23
$8primB9i
cererea
Spune clar ceea ce
9iBai dori s se
nt%mple3
NMiBar plcea mai
mult sX(
NMiBar plcea ca
tuX(
NAi putea te rog
sX(
N#e rog nuX(
NA: vrea ca tu X(
NMiBar plcea
mai mult ca
atunci c%nd
mprumu9i
rolele de la
mine s le dai
napoi c%t mai
cur%nd posibil(3
23
@ntreab
cealalt
persoan ce
simte n
legtur cu
cererea ta
0nvit cealalt
persoan sB:i
e8prime
sentimentele/
g%ndurile n
legtur cu cererea
ta3
NCe sim9i despre
XK(
N$ste n regul :i
pentru tineK(
NCe creziK(
NCare sunt ideile
taleK(
N$ste OY pentru
tineK(
"spunsul
Cealalt persoan
:i face cunoscute
sentimentele sau
g%ndurile despre
cererea ta3
Cealalt persoan
rspunde3
NDa/ cred c ai
dreptate3 )u
sunt prea rapid
la returnarea
rolelor/ dar 9iBle
voi napoia mai
devreme data
viitoare(3
;3
Accept/
mul9umind
Dac cealalt
persoan este de
acord cu cererea ta
NMul9umesc(
N*oarte bine/
apreciez asta(3
NMul9umesc
pentru
n9elegere3 Mai
Manual pentru peer lideri ED

mul9uminduBi este
cea mai bun
metod de a
nc-eia discu9ia3
NSunt fericit c e:ti
de acord(3
NMinunatS(
s mergem s
ascultm ni:te
muzic(3

CM'"TAM-:TUL 'A179
Cedeaz n fa9a dorin9ei celorlal9iC sper s ob9in ceea ce doresc fr
s fie nevoie s spun acest lucruC i las pe ceilal9i s g-iceasc sau s
decid pentru eiC
)u faci nimic pentru aB9i impune drepturile taleC
@i pui pe al9ii pe primul loc n detrimentul tuC
Capitulezi n fa9a dorin9elor celorlal9iC
)u spui nimic c%nd cineva te deran>eazC
@9i ceri iertare desC
#e compor9i ntrBun mod obedient/ supus & de e8emplu4 vorbe:ti ncet/
r%zi nervos/ 9i apleci umerii/ evi9i contradic9iile/ dezacordul/ 9i ascunzi
fa9a cu m%inile3

CM'"TAM-:TUL A1-"T79
@i spui cuiva e8act ceea ce 9i dore:ti ntrBun mod care nu este
nepoliticos sau amenin9tor pentru elC
@9i aperi drepturile/ fr s ncalci drepturile celorlal9iC
#e respec9i pe tine la fel ca :i pe alte persoaneC
Ascul9i :i vorbe:tiC
$8primi sentimente pozitive :i sentimente negativeC
$:ti sigur pe tine/ dar nu insistentC
$:ti ec-ilibrat & :tii ce vrei s spuiC spui4 NUtiu( :i nu NCred c(C specifici
ceea ce vreiC folose:ti enun9uri care con9in N$u(C vorbe:ti fa9 n fa9 cu
o persoanC nu folose:ti sarcasmulC folose:ti limba>ul trupului art%nd
c 9i aperi principiile :i stai n mi>loc3

EE Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

CM'"TAM-:TUL A;"-179
@9i e8primi sentimentele/ opiniile sau dorin9ele ntrBun mod care
amenin9 sau pedepse:te cealalt persoanC
@9i aperi propriile drepturi fr s te g%nde:ti la cealalt persoanC
#e situezi pe tine pe primul loc/ pe socoteala celorlal9iC
@i domini pe ceilal9iC
@9i atingi scopurile fr s 9ii cont de ceilal9iC
Comportamente dominatoare & de e8emplu4 9ipi/ ceri/ nuBi ascul9i pe
ceilal9iC spui c ceilal9i gre:escC te av%n9iC te ui9i de sus la ceilal9iC clatini
din cap <negativ= sau desemnezi persoane art%nduBle cu degetulC
amenin9iC sau ?duci btlii(3

7asul 4 $ Construirea de #esaOe
$levii se mpart n grupe de ABD persoane3 *iecare grup are sarcina de a realiza
o serie de mesa>e verbale pasive/ agresive :i asertive pornind de la o serie de
situa9ii reale3 Aceaste mesa>e pot fi4 mesa>ul unui robot telefonic/ o reclam
publicitar/ un protest3
Timp0 2G min3

7asul 8 <oc de rol $co#unicare asertiv
Timp: 2G min
13 Colega de banc 9i cere s i :opte:ti la lucrare3 Cum rezolvi aceast
problemK ComunicBi opinia ta3
23 $ste perioada unui e8amen dificil3 Mtu:a ta te sun sB9i spun c vine
n vizit n ora:ul tu :i vrea s stea la tine cel pu9in 2 sptm%ni3 Cum
rezolvi aceast problemK ComunicBi opinia ta3

7asul ! 8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune3

Manual pentru peer lideri EF

7entru peer
Co#unicarea asertiv reprezint abilitatea;
de eApri#are desc@is) onest a propriilor gKnduri 'i e#oii) fr a ne
ataca interlocutorulQ
de a B#prt'i opiniile 'i eAperienele cu ceilaliQ
de a solicita sau a refuza cereriQ
de a spune 3&) fr s te si#i vinovat sau Oenat3


Sesiunea 1,

Titlul sesiunii: +ezolvarea de conflicte5
biecti!ele sesiunii:
s identifice modalit9i adecvate de rezolvare a conflictelor cu ceilal9iC
s e8erseze modalit9i prosociale de rezolvare a conflictelor3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ stic.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2-3
Metode #i modaliti de lucru: e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

$escrierea sesiunii

7asul 1 $ .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar= B 1G min3

7asul 28384 $ CK#pul #inat 8 Asul din #Knec 8 Cei trei #u'c@etari5
.i#p4 DG min3
E1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

!articipan9ii primesc mai multe bile9ele :i sunt ruga9i s noteze pe fiecare/
individual/ principalele aspecte care le provoac fric/ situa9ii crora consider
c nu le pot face fa9/ situa9ii problematice cu care sBau confruntat :i la care
nu au gsit solu9ii etc3 Dup notarea acestora/ participan9ii sunt ruga9i s
mptureasc bile9elele :i s le ofere conductorului de grup3 Acesta le va
a:eza pe >os :i va ruga membrii grupului s :i imagineze c ceea ce au n fa9
este un c%mp minat3 *iecare bilet reprezint o min care le poate pune via9a n
pericol3 *iecare participant se va a:eza l%ng un bile9el3 !entru a ?dezactiva
minele( participan9ii vor citi ceea ce este scris pe bile9elul l%ng care sunt
a:eza9i :i vor trebui s identifice calit9ile/ capacit9ile/ abilit9ile lor cu
a>utorul crora pot rezolva situa9ia n cauz3 De asemenea/ ei vor avea sarcina
s numeasc trei persoane pe care consider c se pot baza n situa9ia dat3
$8erci9iul se va nc-eia atunci c%nd toate ?minele( vor fi dezactivate3

Dup reunirea participan9ilor n grupul mare/ discu9ia se poate orienta pe baza
urmtoarelor ntrebri4
Cum vBa9i sim9it particip%nd la acest e8erci9iuK
5i sBa prut un e8erci9iu dificilK Dac da/ v rugm s preciza9i unde a9i
nt%mpinat dificult9i3
Care crede9i c este scopul acestuie e8erci9iuK
@n ce msur aprecia9i acest e8erci9iu ca fiind eficient pentru fiecare
dintre voiK

7asul $ <ocuri de rol8 rezolvarea conflictelor
Timp0 ;G min3
!atru dintre participan9ii care sBau oferit voluntari sunt organiza9i n c%te dou
ec-ipe :i primesc fiecare c%te un bile9el <ane8a 2=3 Sunt ruga9i s citeasc
bile9ele fr a le arta celorla9i participan9i3 Dup ce le citesc/ membrii ec-ipei
numrul 1 sunt invita9i s pun n practic cerin9e e8primate n bile9ele/
ncerc%nd s solu9ioneze situa9ia conflictual creat3 Ceilal9i participan9i sunt
observatori :i au rolul de identifica elementele care au condus la solu9ionarea
Manual pentru peer lideri FG

problemei/ sau din contr/ au agravat situa9ia3 Dup finalizarea >ocului de rol al
ec-ipei numrul 1/ ec-ipa numrul 2 este invitat s pun n scen urmtorul
scenariu3

@n urma >ocurilor de rol/ sunt ntreba9i participan9ii cum sBau sim9it/ daca au
nt%mpinat dificult9i n cadrul acestui e8erci9iu/ n ce msur cred c au
rezolvat conflictul/ dac lBau rezolvat/ cum au reu:it acest lucru/ dac nu lBau
rezolvat/ care sunt cauzele3 De asemenea/ (actorii( sunt ruga9i s precizeze
care consider ei c sunt principalele modalit9i de a solu9iona un conflict3
Apoi observatorii sunt ruga9i s mprt:easc observa9iile fcute3 @n final/
conductorul de grup subliniaz importan9a gestionrii propriilor emo9ii n
cadrul unei situa9ii conflictuale/ a identificrii corecte a problemei aprute :i a
lurii unor decizii care s conduc la solu9ionarea situa9iei problematice3

%c@ipa 1;
Ai aflat de la un amic c cea mai bun prieten a ta teBa min9it >oi sear c%nd
9iBa zis c nu poate veni cu tine la un concert zic%nd c e bolnav :i este n pat3
De fapt/ ea era mpreun cu alte colege la un suc n ora:3 Acum teBai nt%lnit
nt%mpltor pe strad cu ea :i ai ocazia s i transmi9i tot ce ai pe suflet :i c%t
de mult teBa dezamgit3

Mar9i la cursuri/ ntrBo pauz/ V a invitatBo pe prietena ta la un concert ce avea
loc >oi3 7ucuroas/ prietena ta teBa invitat :i pe tine3 UiBa dat seama/ ns c ea
a fcut acest gest cel mai probabil din polite9e deoarece erai de fa9 la
lansarea invita9iei :i nu dorise ca tu s te sim9i e8clus3 !rin urmare/ ai -otr%t
s nu mergi :i s inventezi o scuz pentru ca ea s nu simt >ignit3 Acum te
nt%lne:ti cu ea :i e:ti curioas cum a fost la concert3

%c@ipa 2;
#eBai mutat anul trecut n blocul Z3 #oat lumea parca unde voia iar tu mereu
aveai probleme n aB9i gsi un loc de parcare3 Ai -otr%t s faci tot ceea ce este
F1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

necesar pentru a ob9ine un loc de parcare legal/ pe care s l plte:ti etc/ n a:a
fel nc%t nimeni s nu considere c iBa luat locul3 @n urma interven9iilor pe care
leBai fcut ai reu:it/ n sf%r:it s ai locul tu de parcare3 @ns vecinul tu de la
parter/ nemul9umit c a trebuit s i:i mute ma:ina <care oricum era parcat pe
un loc nepermis= ncearc mereu s se rzbune3 AziBdiminea9a c%nd teBai trezit/
ai observat c acesta cur9ase toat zpada din fa9a ma:inii lui :i o aruncase
pe ma:ina ta3 #e enervezi :i reac9ionezi dup at%tea nt%mplri neplcute3

De mul9i ani locuie:ti n cartierul V/ n blocul Z/ la parter3 De c%nd teBai mutat/
9iBai parcat mereu ma:ina n (locul tu(3 $ra foarte bine pozi9ionat/ c-iar n
fa9a ferestrei astfel nc%t tu puteai mereu s supraveg-ezi ma:ina3 #oat
lumea a n9eles c acel loc este al tu :i 9iBa respectat -otr%rea3 Anul trecut sB
a mutat un biat t%nr n bloc cu tine care a fcut n a:a fel nc%t s 9i ia locul
tu3 Ceea ce nu este cinstit3 @ncerci s i e8plici c acel loc este al tu de mul9i
ani/ ns el are mereu un comportament nepoliticos3 Azi diminea9a/ ai cam
nt%rziat :i ai cur9at zpada n grab pentru a a>unge la serviciu3 @n grab/ ai
aruncat pu9in zpad :i spre ma:ina vecinului3 C%nd acesta a cobor%t/ sBa
enervat foarte tare :i a nceput s 9ipe :i s te >igneasc3

7asul ! 8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune3

Manual pentru peer lideri F2

Sesiunea 11

Titlul sesiunii: 0iaa virtual vs5 viaa real5
biecti!ele sesiunii:
!romovarea siguran9ei copiilor pe 0nternet prin ac9iuni de
con:tientizare :i informare a pericolelor ce se gsesc n mediul virtualC
S identifice strategii adecvate de prevenire a situa9iilor de riscC
Cre:terea gradului de informare cu privire la riscurile ce pot aprea pe
0nternet :i la modalit9ile de prevenire a acestoraC
S identifice comportamente asociate unor situa9ii de risc <0nternetul :i
traficul de persoane=3
"esurse: coli flipc-art/ pi8uri/ mar.ere/ flipc-art/ coli albe/ stic.ere/ fi:e de
lucru3
Timp: 2-3
Metode #i modaliti de lucru0 e8erci9iul/ e8plica9ia/ conversa9ia/ lucrul
individual/ n ec-ipe/ discu9ii3

7asul 1 $.recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar= B A min3

7ntroducerea tematicii B A min3

7asul 2 $ Desf'urarea sesiunii; 0iaa dubl
Timp0 ;G min3
!articipan9ii sunt invita9i s se a:eze pe scaune form%nd un cerc3 *ormatorul
va ncepe o discu9ie liber pe baza unor seturi de ntrebri <ane8a1=3 Dup
finalizarea discu9iei pe baza ntrebrilor/ membrii grupului sunt ruga9i s
identifice pericolele e8istente pe 0nternet :i metodele de prevenire a acestora3

F2 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

Dup nc-eierea e8erci9iului/ participan9ii sunt mpr9i9i n ec-ipe :i primesc ca
sarcin s prezinte c%t mai creativ o lucrare cu tema (5ia9 dubl( <scenet
teatru/ desen/ etc=3 Dup finalizarea e8erci9iului/ grupul se reune:te n grupul
mare/ discu9ia g-id%nduBse dup ntrebri precum4
Cum 9a.i sim.it particip#nd la acest e+erci.iu5
@i s9a prut un e+erci.iu di&icil5 Dac da* ru"m s preci/a.i unde a.i
%nt#mpinat di&icult.i,
Care crede.i c este scopul acestuie e+erci.iu5
Cn ce msur aprecia.i acest e+erci.iu ca &iind e&icient pentru &iecare
dintre oi5
Cn ce msur considera.i titlul lucrrii $@ia. dubl$ potriit temei
discutate p#n %n acest moment5

?IN4 D% 1&C+&
13 WiBai lsa u:a de la intrare larg desc-is s intre oricine n casa taK
23 Ai afi:a poze personale n locuri publice pentru a le putea vedea
oricineK
23 Ai spune unui strin unde locuie:tiK
;3 Ai vorbi cu o persoan pe care nu o cuno:ti ca :i cum 9iBar fi cea mai
bun prietenK
A3 WiBar plcea ca un strin s intre n camera ta :i s fac copii la toate
fotografiile taleK
D3 WiBar plcea ca o persoan necunoscut s 9i citeasc >urnalul/ noti9e
personale sau s 9i umble prin lucrurile taleK

Dac punem problema altfel333
13 *olose:ti 0nternetul pentru a discuta cu prietenii tiK
23 Ai un profil al tu onlineK
23 Ai persoane necunoscute n lista de prieteni sau se nt%mpl s vorbe:ti
:i cu persoane pe care nu le cuno:tiK
;3 Ai poze pe 0nternet pe care nu ai vrea s le vad prin9iiK
Manual pentru peer lideri F;

A3 !oate oricine s vad sau s modifice pozele respectiveK
D3 $ posibil ca cineva s afle unde locuie:ti sau la ce :coal mergiK
E3 $:ti mai ngri>orat de siguran9a ta n via9a real dec%t n lumea virtualK

7asul 3 $ Desf'urarea sesiunii; Stop8cadru
Timp0 2G min3
!articipan9ii sunt mpr9i9i n ec-ipe :i primesc de la conductorul grupului o
serie de studii de caz referitoare la copiii victime ale traficului3 Sarcina primit
de ctre membrii fiecrei ec-ipe este de a identifica factorii care au contribuit
la cre:terea vulnerabilit9ii copiilor la fenomenul de trafic :i s men9ioneze
metode de prevenire a acestui fenomen3

Dup reunirea participan9ilor n grupul mare/ discu9ia se poate orienta pe baza
urmtoarelor ntrebri4
Care sunt principalii factori identifica9iK
Care considera9i c sunt cele mai eficiente metode de prevenire :i
combatere a traficului de fiin9e umaneK
Cum vBa9i sim9it particip%nd la acest e8erci9iuK
5i sBa prut un e8erci9iu dificilK Dac da/ v rugm s preciza9i unde a9i
nt%mpinat dificult9i3
Care crede9i c este scopul acestui e8erci9iuK
@n ce msur aprecia9i acest e8erci9iu ca fiind eficient pentru fiecare
dintre voiK

7asul 4 $ Desf'urarea sesiunii; De la poveste la scenariu5
.i#p4 ;G min3
!articipan9ii sunt a:eza9i n perec-i/ iar persoana A i spune persoanei 7 o
scurt poveste format din trei propozi9ii 6 fraze despre un copil care a
e8perimentat o e8perien9 de trafic3 !ovestea trebuie s aib un nceput/ un
mi>loc :i un sf%r:it3 7 l ascult cu aten9ie pe A/ iar apoi i spune din nou
FA Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

povestea lui A/ adug%nd ad>ective acolo unde este posibil3 Apoi A i spune din
nou povestea lui 7/ pstr%nd ad>ectivele :i adug%nd adverbe3

$i continu sB:i spun unul altuia povestea de mai multe ori/ adug%nd
treptat efecte sonore/ gesturi/ e8presii faciale :i mi:cri3 Apoi se ridic n
picioare :i transform povestea ntrBo scurt pies de teatru/ care cuprinde un
narator :i un actor/ sau doi actori3

Dup finalizarea e8erci9iului/ discu9ia poate fi a8at pe ntrebri precum4
Cum 9a.i sim.it pun#nd %n practic acest e+erci.iu5
A &ost u;oar sau complicat sarcina aut5 @ ru"m s motia.i,
A.i %nt#mpinat di&icult.i %n reali/area e+erci.iului5
Ce prere ae.i despre poe;tile &ormate ;i despre punerea lor %n scen5
Care considera.i c a &ost scopul e+erci.iului5
Care ar putea &i conclu/iile e+erci.iului5

7asul $ Desf'urarea sesiunii; 7lasa #ea de siguran5
Timp0 2G min3
Membrii grupului sunt ruga9i s :i scrie numele n mi>locul unei foi albe pe
care o primesc/ n a:a fel nc%t s le rm%n mai mult spa9iu n >ur3 @n >urul
propriului nume/ sunt ruga9i s scrie numele a cinci persoane pe care le cunosc
:i care >oac un rol important n via9a lor3 @n dreptul fiecrui nume scris/
participan9ii sunt ruga9i s noteze dou caracteristici ale persoanelor
respective/ care i fac s aib ncredere n ele :i trei modalit9i prin care aceste
persoane i pot spriini n situa9ii dificile3

Dup finalizarea sarcinii/ participan9ii se reunesc n grupul mare/ discu9ia
put%nd fi g-idat de urmtoarele ntrebri4
A &ost u;oar sau complicat sarcina aut5 @ ru"m s motia.i,
Care aspecte au &ost mai di&icile0 identi&icarea persoanelor sau a
caracteristicilor acestora5
Manual pentru peer lideri FD

Care considera.i c a &ost scopul e+erci.iului5
Considera.i c este important s ne cunoa;tem $persoanele9resurs$5
Motia.i de ce,
Considera.i c sunte.i la r#ndul ostru persoane9resurs pentru alte
persoane din =urul ostru5
Care considera.i c ar &i calit.ile unei persoane9resurs ideale5

!articipan9ii sunt invita9i la o discu9ie liber n vederea identificrii
principalelor institu9ii6persoane etc care pot interveni n situa9iile de trafic sau
care pot oferi suport copiilor victime ale acestui fenomen3

7asul ! 8 ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune3
FE Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor


Capitolul 1,
+elaiile interpersonale

Sesiunea 12

Titlul sesiunii: +elaiile interpersonale
biecti!ele sesiunii0
S recunoasc faptul c emo9iile personale au legtur cu modul n
care interpreteaz situa9iile specificeC
S identifice dificult9i comune care pot aprea n rela9iile
interpersonaleC
S identifice te-nici de dep:ire a dificult9ilor ntrBo rela9ie3
"esurse0 coli &lipc)art* pi+uri* markere* &lipc)art* coli albe* stikere* &i;e de
lucru,
Timp: -) ,
Metode #i modaliti de lucru0 e+erci.iul* e+plica.ia* conersa.ia* lucrul
indiidual* %n ec)ipe* discu.ii,

7asul 1 $ .recerea Bn revist a concluziilor sesiunii precedente <fiecare
participant este invitat s spun un lucru care i sBa prut interesant din
sesiunea anterioar= B 1G min3

7asul 2 $ =.oi # enerveaz>
biecti!: "ecunoa:terea faptului c emo9iile negative fa9 de ceilal9i provin
din modul n care noi interpretm ceea ce fac ceilal9i3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp: 2G min3

Manual pentru peer lideri FF


'rocedur:
1= !rezenta9i activitatea prin e8plicarea faptului c emo9ii ca furia/
suprarea :i frustrarea sunt emo9ii normale trite @n rela9iile cu alte
persoane3
2= "uga9i tinerii s prezinte c%te o situa9ie n care sBau sim9it astfel3
l0ustra9i prin prezentarea unui e8emplu personal/ art%nd convingerile
care au contribuit la acele emo9ii negative3
2= Cere9i participan9ilor s discute diverse incidente :i convingerile ce stau
la baza acestora3
;= +ua9i c%teva dintre e8emplele oferite de elevi :i trece9iBle prin procesul
de provocare a convingerilor3
A= Trupa9i tinerii n perec-i/ n ideea de a se a>uta reciproc s scape de
convingerile ira9ionale ce stau la baza emo9iilor lor negative3

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Care a &ost re/ultatul proocrii propriilor conin"eri5 Ce e&ect a aut
asupra &uriei oastre5
-4 Cum se poate distin"e %ntre ce este realist s te a;tep.i de la alte
persoane ;i ce este ira.ional ;i contribuie la emo.ii ne"atie5
3'roocarea conin"erii clari&ic adesea ceea ce e realist de ce este
nerealist4,
Hntrebri de personalizare;
14 Data iitoare c#nd te ei sim.i neros* suprat sau &rustrat* care a &i
primul lucru pe care a trebui s9> &aci5 3identi&icarea conin"erilor
despre o anumit persoan sau situa.ie4,
-4 Care este un alt lucru pe care a trebui s9> &aci5 3proocarea
conin"erilor pentru a determina ce este ra.ional ;i ce nu4,
64 Cum crede.i c a a&ecta aceast metod rela.iile oastre cu ceilal.i5

F1 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

7entru peer;
@n9elegerea legturii dintre convingeri :i emo9iile negative i poate a>uta pe
tineri s controleze mai bine sentimentele de furie :i frustrare3

7asul 3 $ =Senti#ente negative fa de ceilali>
biecti!: "ecunoa:terea legturii dintre sentimentele negative :i convingerile
ira9ionale fa9 de ceilal9i3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp: 2G min3
'rocedur:
1= Cere9i participan9ilor s se g%ndeasc la un moment n care au avut
sentimente negative fa9 de o persoan cu care au avut o rela9ie n
trecut/ dup care s identifice ce anume a fost negativ relativ la acea
rela9ie :i cum anume sBau sim9it <a fost nervos6nervoas deoarece
prietena6prietenul nBa venit la timp la nt%lnire=3
2= "evizui9i conceptul de conin"eri ira.ionale* art%nd c aceste
convingeri sunt caracterizate de afirma9ii de tipul ?trebuie( referitor la
modul n care am vrea s ac9ioneze ceilal9i/ precum :i
suprageneralizri/ absolutizri sau <auto=blamri3 Discuta9i legtura
dintre sentimentele negative :i convingerile ira9ionaleC n e8emplul
anterior/ dac prietena 6 prietenul nt%rzie la nt%lnire/ ne enervm
deoarece/ datorit g%ndurilor ira9ionale/ interpretm absen9a celuilalt
ca pe o trdare/ de e8emplu c ar fi ie:it cu altcineva3 Dac am analiza
lucrurile ra9ional/ neBam g%ndi c probabil a avut un motiv serios
pentru a nt%rzia :i pentru a nu veni/ :i cBl vom afla dac avem
rbdare3
2= Cere9iBle tinerilor s discute/ n perec-i/ cum se pot rela9iona
sentimentele negative cu convingerile ira9ionale3Manual pentru peer lideri 1G

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Cum pot in&luen.a conin"erile ira.ionale sentimentele noastre
re&eritor la anumite rela.ii5
Hntrebri de personalizare;
14 Ce le"tur ede.i %ntre propriile sentimente ne"atie din rela.iile cu
ceilal.i ;i conin"erile ira.ionale5 2+empli&ica.iD
-4 Cum crede.i c s9ar sc)imba rela.iile oastre dac 9a.i sc)imba
conin"erile re&eritor la aceste rela.ii5
64 Ce pute.i aplica din aceast actiitate pentru a %mbunt.i
rela.iile5

7entru peer;
De#onstrarea legturii dintre convingeri 'i senti#ente Bn cadrul unei relaii
poate aOuta la Bnelegerea faptului c nu trebuie s fi# controlai de ctre
senti#entele negative5

7asul 4 $ =+ezolvarea proble#elor Bntr8o relaie>
biecti!; 0dentificarea te-nicilor de dep:ire a dificult9ilor interpersonale
ntrBo rela9ie3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp0 2G min3
'rocedur:
1= Cere9iBle e8emple de probleme pe care leBau avut n diverse rela9ii n
ultimele trei luni3
2= Scrie9i e8emplele pe tabl/ categoriz%nduB0e n func9ie de persoanele
implicate3
2= Cuta9i metode de rezolvare a acestor probleme/ cu diversele
alternative posibile3
;= Discuta9i pro :i contra metodelor descoperite3

11 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

$iscuii:
Hntrebri de continut;
14 Care alternatie i se par mai iabile5
-4 2+ist metode care &unc.ionea/ Cn ca/ul anumitor tipuri de probleme
;i %n ca/ul altora nu5
64 Considera.i c e+ist %ntotdeauna o modalitate de a re/ola
di&erendele %n rela.ii5
Hntrebri de personalizare;
14 Care dintre alternatiele su"erate au &unc.ionat cel mai bine %n ca/ul
ostru5
-4 A.i descoperit noi metode utile de re/olare a problemelor5

7entru peer;
Lsirea 'i utilizarea #etodelor de rezolvare a conflictelor Bi va aOuta s
abordeze #ai eficient proble#ele care apar Bn cadrul relaiilor5

7asul $ =0reau 'i cer>
biecti!: Diferen9ierea ntre a cere :i a dori relativ la valorile/ convingerile :i
comportamentele celorlal9i3
Materiale; 0magini din reviste/ reprezent%nd oameni care se implic n diverse
activit9iC -%rtie :i creion3
Timp0 2G min3
'rocedur:
1= @mpr9i9i studen9ii n grupuri de patru persoane :i da9i fiecrui
membru c%te o imagine de revist3 Cere9i membrilor grupului s
priveasc fiecare imagine :i s spun ce convingere consider c
reprezint/ iar o persoan s noteze afirma9iile acestora3
2= Dup completare/ pune9i mai multe grupuri s ofere e8emple referitor
la convingerile sau valorile ilustrate de imagini3
2= Cere9i fiecrui membru s aleag c%te dou imagini/ una care
reprezint o valoare similar cu cea din propria imagine :i alta care
Manual pentru peer lideri 12

difer3 Discuta9i cum se rela9ioneaz cu alte persoane care au valori
diferite de ale lor <le ignor/ ncearc s le sc-imbe sau nu fac nimic=3

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 A.i reu;it s identi&ica.i lucruri la care .ine.i* precum ;i lucruri la care
nu .ineti5
-4 Cn cadrul dilemelor* ce &actori ar in&luen.a ac.iunea oastr re&eritor la
di&eren.ele dintre alori5
64 Ce anume a in&luen.at "radul %n care a.i dorit s sc)imba.i alorile
cuia5
Hntrebri de personalizare;
14 Ce a.i %n.at din aceast actiitate re&eritor la alorile oastre5
-4 Care este stilul ostru* %ncerca.i s9i sc)imba.i pe ceilal.i sau dori.i
doar s aib alori di&erite5 Crede.i c pute.i sc)imba ceea ce al.ii
pre.uiesc5

7entru peer;
0alorile depind de cKt de #ult in anu#ite persoane la ele5 %senial devine
astfel clarificarea valorilor unei persoane 'i recunoa'terea faptului c alii
pot avea valori diferite de ale noastre5

7asul ! $ =+elaii dependente 'i independente>
biecti!: Distingerea ntre comportamentele dependente respective
indeBpenBBdente din rela9ii3
Materiale: M%rtie :i creion3
Timp: 2G min3
'rocedur:
1= !rezenta9i activitatea prin discutarea diferen9ei dintre dependen9 :i
independen93
12 Dezvoltarea abilitilor de via independent ale adolescenilor

2= 0dentifica9i comportamente corespunztoare pentru fiecare concept n
parte3
2= +ua9i diverse situa9ii :i cere9i fiecrui participant sB:i verifice
dependen9a 6 independen9a/ de la caz la caz3
;= !une9i la o e8trem dependen9a :i la alt e8trem/ independen9a/
pentru ca fiecare t%nr sB:i marc-eze un punct pe acest continuum3

$iscuii:
Hntrebri de coninut;
14 Cum pute.i distin"e comportamentele dependente de cele
independente5
-4 Ce a.i %n.at despre diersele modalit.i %n care se pre/int
comportamentele dependente5
Hntrebri de personalizare;
14 Cn "eneral* cum considera.i a &i %n rela.ii 9 dependent sau
independent5 Ce prere ae.i despre acest lucru5
-4 2+ist arii %n care este mai di&icil dec#t altora s descurca.i5
64 Care comportament considera.i c este mai 7sntos$ %n rela.iile
oastre cu ceilal.i5

7asul " $ ?eedbacI 'i Bnc@eierea sesiunii F1, #in5G
*iecare participant trebuie s men9ioneze un aspect cu care a rmas dup
aceast sesiune3

7entru peer;
.inerii trebuie s vad c au posibilitatea de a alege #odalitatea Bn care
reacioneaz 'i se co#port5 De ase#enea) este foarte i#portant ca ace'tia
s se si#t confortabil vis a vis de co#porta#entul afi'at 'i adoptat5


Manual pentru peer lideri 1;

MAT-"7AL <7<L7;"AF7C:
13 As-man/ A 3*3 [ ConRa,/ "3 )3 *3 <111E=3 0ntroduction to cognitiv
education3 #-eor, and Applications/ "outledge/ )eR Zor.3
23 7andura/ A <111E=3 SelfB$fficac,/ #-e $8ercise of Control3 P3M3 *reeman
and Compan,/ )eR Zor.3
23 7ban/ A3/ !etrovai/ D3/ +emeni/ T3 <2GG2=3 Consiliere i orientare3 T-idul
profesorului3 Mumanitas $ducaional/ 7ucureti3
;3 Curseu/ !3 <2GG2=3 *omal group decisionBma.ing3 A socioBcognitive
approac-3 $d3 ASC"/ Clu>B)apoca3
A3 Dumitru/ 03/ <2GGG=3 Dezvoltarea g%ndirii critice i nvarea eficient3
$ditura de 5est/ #imioara3
D3 !etrovai/ D3/ 7ursuc/ 73 <2GG2=3 Diferene de gen n creterea i educarea
copiilor3 C!$/ $ditor3ro/ 7ucureti3