You are on page 1of 17

Wastong Pagpapahalaga

sa mga Pinagkukunang -
Yaman
LIKAS-KAYANG PAGGAMIT (Sustainable Use)
Ito ay tumutukoy sa paggamit
ng renewable na yamng likas
sa paraang ang mga ito ay di manganganib na
maubos.
Layuni ng Likas-Kayang Paggamit
Hikayatin ang paggamit ng biological
resource ayon sa nakasanayang tradisyon at
paniniwala na naayon sa konserbasyon at likas
kayang pamamaraan.

Suportahan ang lokal na populasyon
sapagpapaunlad at pagsasagawa ng
pamamaraan ng konserbasyon sa mga lugar na
nababawasan ang biological diversity
Layuni ng Likas-Kayang Paggamit
Hikayatin ang pakikipagtulungan ng
pamahalaan at pribadong sektor sa
pagpapaunlad ng mga paraan ng likas-kayang
paggamit ng mga biological resource.

Ipaloob ang konserbasyon at likas-kayang
paggamit ng biological diversity sa mga
programa, plano, at mga patakaran ng
pamahalaan at pribadong sektor.
Pamantayan sa Likas-Kayang Paggamit
Ang biological diversity at ecological
Diversity function ay napapanatili sa
paggamit ng mga pinagkukunang yaman.

Ang bilang ng ibat ibang uri ng hayop
at halaman ay hindi nababawasan at ang
buhay nito ay tumatagal.

Ang mga yamang likas ay nanatiling
mahalagang pinagkukunan ng
pangangailangan ng tao.
Konserbasyon
Ito ay tumutukoy sa maingat at
makatwirang paggamit ng mga yamang
likas at pangangalaga sa mga ito laban sa
walang pakundangang pagwasak at
pagkasira.

Kahalagahan ng Pangangalaga ng Kalikasan
Ang kalikasan ay pinagmumulan ng ibat
ibang pinagkukunang yaman.

Ang kalikasan ay tumutulong na mabawasan
ang mga dumi at usok na dulot ng proseso mg
produksyon at pagkonsumo.

Ang kalikasan ay tumutugon sa
pangangailangan ng tao na magdudulot sa
kanya ng kasiyahan.
Kahalagahan ng Pangangalaga ng Kalikasan
Ang kalikasan ay nagpapatatag sa sistema ng
ekolohiya upang maging kapaki-pakinanbang
ito sa tao at sa anumang anyong may buhay sa
nanininrahan dito.
Kahalagahan ng Pangangalaga ng Kalikasan
Ang kalikasan ay nagpapatatag sa sistema ng
ekolohiya upang maging kapaki-pakinanbang
ito sa tao at sa anumang anyong may buhay sa
nanininrahan dito.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Republc Act 7586
National Integrated Protected Areas System Act
of 1992.

Batas na kumukilala sa kritikal na kahalagahan
ng pangangalaga at pagpapanatili sa mga likas
na biyolohikal at pisikal na pagkakaiba-iba
(natural biological and physical diversities) sa
kapaligiran.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Republc Act 7942
Philippine Mining Act of 1995

Batas na nagtatakda sa pagkilala sa lahat ng
mga yamang mineral na matatagpuan sa mga
lupaing pampubliko at pribado na nasa loob ng
hangganan at tanging sonang ekonomiko
(economic zone) ng Pilipinas bilang pag-aari ng
estado.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Republc Act 9003
Ecological Waste Management Act of 2000

Batas na nagtatakda ng ibat ibang
pamamaraan ng upang makolekta at
mapgbukod bukod (seggragate) ang mga solid
waste sa mga barangay.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Republc Act 8749
Philippine Clean Air Act of 1999

Batas na nagtatakda upang itaguyod ng estado
ang patakaran upang makamit ang balanse sa
pagitan ng kaunlaran at pangangalaga ng
kalikasan.

Kinikilala ng estado ang karapatan ng
mamamayan na makalanghap ng malinis na
hangin at magamit ng kasiya-siya ang lahat ng
yamang likas.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Presidential Decree 1067
Water Code of the Philippines

Tinutukoy ng batas na ito ang tubig sa
karagatan na nasa hurisdiksyon ng Pilipinas.

Batas na nagtatakda ng pagkakaroon ng
batayan sa konserbasyonng ng tubig.

Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Republict Act 9147
Wildlife Conservation and Protection Act

Batas na naglalaan para sa konserbasyon at
proteksyon ng maiilap na hayop at ng kanilang
tirahan.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Republict Act 9147
Wildlife Conservation and Protection Act

Ang pagsasakatuparan nito ay isinasagawa sa
pamamagitan ng sumusunod:
konserbasyon at proteksyon ng mga maiilap na
hayop at kanilang tirahan upang mapaunlad ang
ecological balance at ecological diversity.
regulasyon sa pangongolekta at pangangalakal ng
maiilap na hayop.
pagsuporta ng pag-aaral ukol sa konserbasyon ng
biological diversity.
Mga Batas sa Pangangalaga ng Kalikasan
Batas Pambansa 7638
Department of Energy Act of 1992

Batas na nagtatag sa Department of Energy.

Layunin ng kagawaran na ito na isaayos,
subaybayan at isakatuparan ang mga plano at
programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa
eksplorasyon, pagpapaunlad at konserbasyon
ng enerhiya.