You are on page 1of 2

Wydzia!

: Humanistyczny
Kierunek: Socjologia Poziom studiw: Studia II stopnia Forma i tryb studiw: Niestacjonarne
Specjalno"#: Socjologia ekonomiczna: rynek, pa$stwo, instytucje Rocznik: 2014/2015 J%zyk wyk!adowy: Polski
Kod Nazwa modu!u
W
y
k
!
a
d
&
w
i
c
z
e
n
i
a
a
u
d
y
t
o
r
y
j
n
e
&
w
i
c
z
e
n
i
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
&
w
i
c
z
e
n
i
a
p
r
o
j
e
k
t
o
w
e
K
o
n
w
e
r
s
a
t
o
r
i
u
m
Z
a
j
%
c
i
a
s
e
m
i
n
a
r
y
j
n
e
Z
a
j
%
c
i
a
p
r
a
k
t
y
c
z
n
e
I
n
n
e
E
-
l
e
a
r
n
i
n
g
ECTS Egz.
Semestr 1
Pozosta!e podstawowe
HSO-2-101-SE-n Typy zr'nicowania spo!ecznego 18 18 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-2-102-SE-n Socjologia gospodarki 18 9 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-2-104-SE-n Antropologia wsp!czesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-105-SE-n Metodologia nauk spo!ecznych 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-106-SE-n Rodzina, mikrostrukturalna analiza 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-109-SE-n Historia gospodarcza "wiata 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-110-SE-n Przedmiot fakultatywny 18 0 0 0 18 0 0 0 0 4 Nie
Suma ECTS 30
Semestr 2
Pozosta!e podstawowe
HSO-2-203-SE-n Przemiany struktur wsp!czesnego Pa$stwa. elektroniczna demokracja 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-205-SE-n Nowe media i spo!eczne systemy medialne 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-207-SE-n Wsp!czesna filozofia spo!eczna 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-208-SE-n Zaawansowane metody analizy danych 0 0 18 0 0 0 0 0 0 4 Nie
HSO-2-209-SE-n Przedsi%biorczo"# w zarzadzaniu 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-210-SE-n Wsp!czesny "wiat pracy 9 18 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-2-211-SE-n Wyk!ad fakultatywny,J%zyk obcy, Proseminarium 18 9 0 0 0 9 0 0 0 5 Nie
Suma ECTS 30
1 / 2
Kod Nazwa modu!u
W
y
k
!
a
d
&
w
i
c
z
e
n
i
a
a
u
d
y
t
o
r
y
j
n
e
&
w
i
c
z
e
n
i
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
j
n
e
&
w
i
c
z
e
n
i
a
p
r
o
j
e
k
t
o
w
e
K
o
n
w
e
r
s
a
t
o
r
i
u
m
Z
a
j
%
c
i
a
s
e
m
i
n
a
r
y
j
n
e
Z
a
j
%
c
i
a
p
r
a
k
t
y
c
z
n
e
I
n
n
e
E
-
l
e
a
r
n
i
n
g
ECTS Egz.
Semestr 3
Pozosta!e podstawowe
HSO-2-301-SE-n Znaczenie i rola III sektora we wsp!czesnym pa$stwie 0 0 0 0 18 0 0 0 0 4 Nie
HSO-2-307-SE-n Przedmiot fakultatywny w j%zyku obcym. Przedmiot fakulatywny. Seminarium dypolomowe. 18 0 0 0 18 18 0 0 0 6 Nie
HSO-2-308-SE-n Rozwj spo!eczno-gospodarczy i polityka spjno"ci 9 9 0 0 0 0 0 0 0 5 Tak
HSO-2-309-SE-n R'norodno"# kultur kapitalizmu 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tak
HSO-2-310-SE-n Wprowadzenie do bada$ ewaluacyjnych 9 0 0 9 0 0 0 0 0 5 Nie
HSO-2-311-SE-n Demokracja lokalna i spo!ecze$stwo obywatelskie 18 9 0 0 0 0 0 0 0 6 Tak
Suma ECTS 30
Semestr 4
Pozosta!e podstawowe
HSO-2-402-SE-n Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 Nie
Suma ECTS 30
2 / 2
Program studiw - Socjologia - 2014/2015