You are on page 1of 2

Obrazac za analizu knjige/dokumenta

AUTOR/I
(prezime i ime svih
autora)
tavenovi!" #arko
$odina izdanja %&&'(
)aslov knjige )astavnik" umjetnik" odgajatelj
#jesto izdanja *ara+dinske Toplice
Izdava, veu,ili-te u Rijeci
#re+na stranica (ako
postoji)
.lju,ne rije,i (/01) )astavnik" odgajatelj" umjetnost" obrazovanje"
stvarala-tvo" kreativni rad
a+etak #arko tevanovi! u knjizi 2)astavnik" umjetnik"
odgajatelj2 pristupa ulozi nastavnika s
nekonvencionalne perspektive( )astavnika i
odgajatelja prikazuje kao umjetnika i u prvi plan
stavlja stvarala,ku li,nost nastavnika( Autor polazi
sa stajali-ta da su u,enici nastavnikovi ravnopravni
partneri i da samo odre3eni nastavnici zaslu+uju
dignitet umjetnika( )aglasak pritom stavlja na
vrednovanje nastavnika koje mo+e biti unutra-nje ili
vanjsko( U prvom slu,aju se u obzir uzima -to
pojedinac misli o sebi" a u drugom slu,aju se
sagledava dru-tvena valorizacija nastavnikovog
kreativnog djelovanja( Autor tako3er nagla-ava da
je nastavniku potrebno 4ormativno i sumativno
ovjenjivanje" kako bi dobio povratnu in4ormaciju o
2usporedbi kako radi s onime -to misli da radi2(
5rema tevanovi!evim zaklju,cima" treba se
ocjenjivati nastavnikovo pona-anje 2u razredu i oko
njega2 te njegovo pona-anje u odnosu sa u,enicima
i s kolegama( U ocjenjivanje se trebaju uklju,iti i
pona-anja i iskustva u,enika" kao i njihovi rezultati(
Ovo ocjenjivanje bi trebali provoditi6 nastavnici"
nastavniku nadre3ni (ravnatelji" pro,elnici" itd()"
vanjske slu+be kao i nestru,njaci( #etode
ocjenjivanja prema tevanovi!u trebale bi biti -to
raznovrsnije( To uklju,uje hospitacije" stru,ne
aktive" intervjue" analize nastavnih priprema"
obrasce za samoocjenjivanje" povratne in4ormacije
od u,enika" itd( .ako bi pomogao nastavnicima u
postizanju ovih ciljeva" autor prila+e kontrolnu listu
za samoocjenjivanje i 2Test stvarala,kih stavova2
(T)(
7ilje-ka autora
anotacije 8 kriti,ki
osvrt u kontekstu
odabrane teme
Autor je otvorio novu perspektivu obrazovanja
kojeg konvencionalni obrazovni sustav rijetko
doti,e( .njiga nastavnike di+e na pijedestal
umjetnika te u isto vrijeme valorizira nastavni,ko
zvanje" ali iste upoznaje i sa odgovornostima i
mogu!nostima kojih mo+da nisu svjesni( *rijednost
knjige le+i u tome da ne nudi samo model
preno-enja znanja" nego obja-njava kako nastavnik
svojim djelovanjem kod u,enika mo+e potaknuti
svarala,ku li,nost(