- reculegeri poeme

5

oglindã oarbã

nu striga orbul mut a asmuþit câinele pe tine sã nu întrebi cine este mutul ori orbul deoarece atunci strigãtele te vor sfârteca sã nu strigi cãci ai osândit ºi tu - asmuþindu-te -

înfrângerea lui baki
6

singurãtatea mutã îºi urlã orbirea: "sã-þi pipãi coardele ochilor" gura singurãtãþii stricã colectivul a învãþa sã gândeºti fãr de învãþãtura gândirii este o înnecare în deºert înainte de-a veni ploaia istovire

ochii ºi-au pierdut
7

încrederea în noi pe tãrâm de sunete orbecãim prin carnea crudã; ochii ºi-au pierdut încrederea în noi lumina se preschimbã în creier în cuvinte ºi fraze cuvintele ºi-au pierdut încrederea în noi de când uitat-am propoziþia - încetaþi a spune, ceea ce orbiþi aþi aflat prin fulgere! degetele þi-au pierdut încrederea în noi ne furiºãm dupã miresme ºi spunem: - priveºte ºi spunem: - simte ºi spunem: - crede-ne ne-ncredem ochilor fãr de luminã degetelor fãr de burice 8

ochii ne jelesc urechile rãmân mute propoziþiile se cufundã în sunetul din care s-a ivit lumina

ºi prometeu ...

nu avem aripi ca pãsãrile nu avem gheare ca pãsãrile
9

nu avem vãzduh ca pãsãrile avem aripi avem gheare ºi mai multe pãsãri decât putem jumuli noi suntem învingãtorii ºi dumnezeu ne aplaudã joc de gânduri

împreunaþi ochi plini de ziuã înspre noapte sugrumaþi seara se iveºte
10

- orbire de vis ziua se iveºte împreunatã plinã de noapte

patima cãutãrii

v-am pierdut din gene cu ultima mea lacrimã înainte de somn unde sunteþi darã voi tabla înmulþirii a speranþei voi împrãºtietoarelor treaz minþinde gânduri?
11

calea cãtre mine este ºi calea mea înspre voi, calea cãtre mine lesnicioasã este însã voi îndepãrtate sunteþi muma frunþilor mele sapã în azi, tatãl inimii mele însã blestemã vrajba

12

lipsã de spaþiu

gheare de ochi - gheare boante ating în trecere turbãrie în strãfund de rãmâne o razã rãmâne un cutremur de rãmâne un fir rãmâne lumea undeva pe acest pãmânt mai este loc pentru miºcare

13

scarã de searã

norii ne refuzã tunetul binecuvântarea de stropi a vânturilor soarele acesta se-ascunde pleºuv dupã fruntea stelelor se-ntunecã înalt deja luna omul în lunã e singuratic din fire de paianjen îºi împleteºte scarã întru searã cãci aceastã noapte este noaptea lui noaptea lunii în om

14

nu tunã nu plouã noaptea curge pe strãzi ferestrele vegheazã asupra uºilor însã acestea se cufundã în fluviul omului din lunã

santa clara

15

însereazã a veghe ochii mei îmbrãþirea spore_te dureroas_ lumin_-nso_it_ de cuvânt prima propozi_ie tem_tor încol_e_te sunetul ei încrescut în tulbureala pleoapelor mele

germenul virtu_ii
16

ziua sfâr_e_te-n zori unde ro_ie sete împline_te ivirea nop_ii noi tânjiri se trezesc spre-a nu mai fi aici co_marul îns_ alunec_ pe t_lpi de co_mar blajin c_ci zilele sfâr_esc în zori

botez de argil_
17

a sosit vremea argilei cei mu_i î_i p_streaz_ taina cei surzi sufl_ în trâmbi__ cei orbi înn_bu__ suflet-densenina_i n_d_jduite noi culori pale de argil_ se revars_ peste cenu__ argila boteaz_ r_sun_tor c_lug_rii

18

dumnezeu în zdren_e

cine a arendat moartea de la dumnezeu cei vii nu cei muribunzi nu mor_ii nu poate totu_i dumnezeu travestit printre noi? armele îl pream_resc glontele arde în numele lui trandafirii în numele lui ne f_urim eroi pe mald_rele de gunoi ale nebuniei cine se g_se_te acum
19

acela va fi r_spl_tit cu un trandafir pe mormântul s_u atât de asem_n_tor se-nvârte caruselul

_i din nou se-ajunge aici: clopotele bat, daruri de r_mas bun se-mpart, se vând sicrie. _i din nou vechi scutece se spal_-n dereticatul de prim_var_. _i din nou e zi _i din nou noapte _i din nou tresar degete pe tr_gaci _i din nou plou_ din nori de paie greu
20

_i din nou se-ajunge aici: clopotele bat daruri de r_mas bun, sunt din nou din nou... bolire de dragoste

- tristan n-a iubit-o pe isolda! el o pl_cea, o dorea pân_ ce corzile-ntinse ale lirei i-au cuprins. nici isolda nu-l iubea! i-a iubit dep_rtarea, sunetul limpede care-o-ntre__sea. lira o iubea pe isolda!
21

totul cenu__

orfeu _i-a pierdut un picior eroic la_-însetat gânduri babilonice se clatin_ în jurul ciotului mumiile nu s-au n_scut orfeu î_i desface pumnul a palm_ copite de brazd_ sug pic_turi
22

triad_

_i tu voiai s_ mai fii _i altfel, mai o brazd_ ori copac ori un spin de roz_. îns_ când pâinea îmbodobit_ cu o roz_ _i-a împr__tiat p_gân _ie pe mas_ mireasma ai devenit pâine ai devenit mas_ _i ai devenit o roz_ _i ai visat
23

din nou om s_ fii

reflectat

roze-Rilke pogromuri de emigran_i-Celan fum _i cenu__ strânse _i-mpulberate: fobie Eich-Brecht

24

cizme pe piatra de bordur_ incomestibile _â_nesc din r_ni ore pe strad_ trompete asurzitoare adie note în vânt. aerul se las_ sub greua povar_ la p_mânt. g_uri de ozon
25

umplute cu plumb ap_r_ p_mântul. atât de aproape înc_ n-a fost niciodat_ aerul; se p__e_te pe el _i se scurg cu el prin jgheaburile bordurilor în str_fund m_nu_a

ar_ta-nspre stânga ar_ta-nspre dreapta _i-ar_ta deseori în jos un bun sfat. s-a în_l_at. s-a uitat înspre stânga s-a uitat înspre dreapta _i câteodat_ _i în sus.
26

în ou

ochi de maic_ pe str_zi t_lpi de copil în spatele casei pip_ie pa_i caut_ temeiuri ascunse-n asfalt câinii latr_ pisici se-nghear_ stinghere în tufi_ pui drume_esc între ou_
27

ochi de clo_c_ amu_in_ paie. ochi caut_ ochi pip_ie ochi traverseaz_ temeiuri potcoava-_i are toate cuiele strada mul_i ochi de maici tu

cu-o frunz_ înaintea tuturor anotimpurilor tuturor r_d_cinilor _i furnicilor e_ti tu p_r albastru nop_i verzi înser_ri tu
28

licurici

în pupile se-nchid jaluzele de frunte mâine este o alt_ zi de-a berbeleacul se dau brazde r_d_cini u_oare _i-n_oldate dincolo
29

undeva nu aiurea luna spar ge ferestrele prea urban _i totu_i atât de pa_nic

dar îndoielnic

cerul doneaz_ lui lucifer darul luminii _i focului; îns_ unde sunt îngerii ce navetau între cei doi fra_i? prometeu
30

ne-a blestemat de-a fi m_tur_torii cerului cu aripi pârlite dumnezeu joac_ cu lucifer o afacere de schimb

retard

ai uitat a-_i l_uda moartea _i brazde sporesc setea lacrimilor tale florile vestejesc verde în gândurile biciuitelor ploi însetândelor clepsidre.
31

e_ti moartea blagoslovitei uit_ri refulândei înml__tinatei rena_teri

ex est

pe scoar_e vestejesc muguri mut_, p_durea câteodat_ cade un gândac în n_dejdi-n_bu_ind câteodat_ se clatin_ înflorirea în toamn_
32

câteodat_ picur_ ziua de ieri o lacrim_ peste azi _i-_i soarbe tulbureal_ de zori ziua sosirii zace-nc_ în dep_rtare îns_ scoar_ele zguduie întru speran__ mugurii

var_ tânguind_

sub gur_ de_ert ar_i__ înr_murire-ncenu_at_ înr_d_cinat_-n afar_. semin_ele - bur_ilor plesnit-nfometate 33

descoper_ în sus z_brele de pleoape-nchise pietre de creier macin_ sclavii înseta_i de lumin_ visele - de n_dejdi sifonate s-au scufundat pentru tine

cadran solar

aud frunzele ofilind. pendula bate mai iute soarele arunc_ lungi mutilate umbre pe ceasuri-ntomnate. fragile roze t_inuite în ple_uve
34

scoar_e amu_esc o lu_m pe fire de-nro_iri apunând ceresc burg. puteri p_lesc cuprinzând cerul implor_ începutul divinelor cercuri. aud soarele pendulând ofilindu-se eu-decizie

prins în pustiul r_d_cinilor mele ating nisipul _i num_r blajin gr_un_ele sunt piatra pe care dunele înal__
35

nelini_titele noi catedrale

cr_ciun uitat

ochii pleoapele închise adast_ vizit_ e târziu.
36

stinse ore p_lesc pe ar_t_toare surâzânde stingher t_cerea se cufund_-n t_cere frun_ile se trezesc în sunete de ieri de urechi atinse corzi-nserate. treb_luirea-i umbr_ cel ce vine mut înecat vis de prim_var_

vorbe-_ur_uri priviri pal-z_pezite _ipânde p_s_ri întomnat_ pl_smuire.
37

un vis uria_ scursei petreceri resperare a con_tiin_ei ora ratat_ nou p_tat_ zi _i reîntorcând_ resperare privite vorbe. prim_v_ratic amu_ite mort-ntomnate p_s_ri în d_inuinde nou ratate ore. vreme de r_scruce

toamna zdrobi pesc_ru_ului o arip_.
38

cercurile devenir_ mai mici tot mai mici pân_ ce din toamn_ a r_mas un fâlfâit. vremea de r_scruce s-a întors înl_untru

resemnare

zdren_e de vânt înmantie tomnatecul
39

soare. zâmbetul b_lai lumina se scufund_ în ochi. gânduri f_r de umbr_ vând r_s_ritul soarelui. un înger, recunoscând prea târziu c_ eram e_uatul înmantiat de vând zdren_uit de soare _i-a pierdut aripile în adânca fântân_ a pupilelor însetate f_r de ochi

40

prea târziu a recunoscut fiin_area-mi printr-o lacrim_ a gr_untelui de nisip _i mi-a dat primul cuvânt t_inuit în vis _i-a mers încovoiat _i mut _i slobod de orice atingere

in absentia

41

luna-n cioburi în mii de stele ca _i cum ultima moned_ a nimerit pic_tura vie_ii dormindul Înc_nimic. aripile pline de potcoave în__uneaz_ goi îngeri _i-i alung_ în mare

credo al timpului
42

e timpul timpurilor cele mici mu_c_ g_uri în ruginite casete îngropate-n brazdele virginelor copite cele mari d_ltuiesc fântâni în uria_e stalactite _i trezind speran_e îngroap_ dalta

frust de strugure
43

simt pulsul bigotului anafem îndr_gosti_ii ciclici - iarn_ lipsit_ de septembrie mototolesc vânturi de pustiu. nori de vis se topesc de-a lungul pleoapelor. s_rut de toamn_.frust de strugure, coaj_am_rui

44

la fereastr_

la fereastr_ -pisica crampon doamna Orb mângâie strada tr_zne_te-a via__! doamna Orb gust_ strada _i respir_ în fiecare diminea__ cu deliciu via_a. doamna Orb hr_ne_te pisicile hoinare care sub ferestrele ei s-au cramponat în curtea din dos.
45

mai cinic decât diogene

pisica-oglind_ în fa_a z_brelelor se cramponeaz_ între gratii sus nimic dedesubt nimic. s_raci lipi_i p_mântului se-nc_lzesc în gratii - un interludiu -

46

singur_tate

nimic nu se mai mi_c_ privirile tac ceea ce se treze_te împrejur înghite adierea fiec_rei mi_c_ri. ferestrele pupilelor întredeschizându-se d_ruie tihn_ privirilor în c_lduri h_uri de mi_c_ri mi_care _erpuit_

47

mereu _i mereu

fulgur_ri de co_mar _in doliu nop_i morfolite de plumb se scurg nude pe ceaf_ eternitatea are spinarea lat_

48

ataraxie

ferstrele curg pe strad_ unde c_suie_te sufletu-mi de cer_etor; doar pa_ii goi umplu flulviile _i le car_ în niciunde. u_ile se cramponeaz_ de ziduri fitilul lunii arde în jos. pompei se-ncenu__ vezuviul înc_ tace spre a-i da un sens p_s_rii
49

phoenix

reîntoarcere

m_ caut _i-mi cunosc ascunzi_ul trebuie s_ fug de ochii mei s_-mi leg de frunte c_tu_e de pleoape m_ caut îns_ c_utarea mea trebuie s_-nceteze azi f_r de mine

50

sete de ploaie

câtrtitoare privinde ferestre pe neajutorate caldarâmuri negru-c_rbune se-amestec_ pa_ii cei de ieri cu ai mei. un ochi se sparge-n _an_
51

devenire

h_l_duitorii c_ut_torii unicii doi ochi se topesc de ziduri albe scufundate în auror_. f_r de urme albastru picur_-n gri.
52

vechea zi începe

_ma

ascult_! cât de nedumerit meleagul natal no_rii apunând pe pleoape _i frun_i prive_te _i se petrece astfel urcânda pic_tur_ din pleoape _i frun_i sap_ ploaia-n cenu__ sap_ toamna în cuget.
53

cercul nu se d_ rupt în url_toarea nesim_ire! pilotul e mort.

panglici de scutec poveste-co_mar umbrele de nori dueleaz_ sete. în spatele spin_rii mele se deschid lumile care în fa_a ochilor mei se-nchid
54

soarele se pr_bu_e_te în fa_a lunii un ou-al-nim_nui izvor__te din plaj_ un conglomerat anitumezeal_ întunecat _i brun-ro_cat p_mântul se revars_ _i marea. _i-ntre amândou_ dueleaz_ uria_e baraje

coaja se rupe în noi coaje noile coji vuiesc.. vuiesc...
55

morile de vânt au dat chix!

por_i mute

îmi _ineam laolalt_ toate sim_urile am silabisit fiecare cuvânt
56

sim_urile adulmecar_ a _i i _i o îns_ ceva dincolo de toate sim_urile a cedat _i a devenit mut.

vr_jitorie

mut de devotat vorbir_ ochii - sunt îns_ aici, arborii auresc acel timp
57

al lui Aici _i Acum încrementi _i aici!" avânt de mi_care în static m-a descump_nit. am încetat a auzi când el, prietenul meu hopi-ul f_r de în_elegere mi-a admirat versul t_inuit în spa_iu _i-alunecând prin secunde

democra_ie de sistem

ra_iunea al_ptat_ la sânul razei ro_ii înzorite.
58

însetat-fir lacrim_ uscat_ stuf de sprâncean_ mla_tin_ refulat_ cade o pic_tur_ pe lini_te speran_ele pl_cerii refulate se ridic_ buze ve_tede pe platoul lini_tii unde cascade de slobod_ speran__ ad_postes cioturi sprâncenat-uscate

ore-ncl_ite sug seceta din marea
59

stufului ochiului toate por_ile sunt deschis doar Una nu poate trece

germene de virtute

ziua sfâr_e_te în zori unde
60

setea ro_ie împline_te începutul nop_ii. noi tânjiri se trezesc spre a nu mai fi aici. co_marul îns_ alunec_ pe t_lpi de co_mar blând ci zile sfâr_esc diminea_a

spovedanie în proz_

ore fugare
61

încearc_ ziua de azi. surde narcise vestejesc în vis. caut_ c_ile! p_relnice trec_tori în_eal_ stânci strivesc g_ândurile în ele mâinile a_teapt_ luminile de azi. ieri a ars mucul de azi

amurg de vers

62

timpul are multe degete ar_t_toare _i fiecare or_ c_lcâiele ei afostodat_ drume_e_te în azi vafiodat_ încremene_te în nimic mai plou_ pic_turi de speran__ din viciul f_r de nori al cerului pâraie se pierd în râuri m_rile devin mai fade malurile sorb fiecare vis primavera

63

am sim_it apropiindu-se pa_i ginga_ alunecând_ nud atingând_ vis_toare molcomie dou_ bra_e au cuprins setea închiselor pleoape un s_rut a trezit buzele încremene_te în a_teptând_ speran__ mi-a fost fric_ de iubire s-a rugat jalnic curajul ca bra_e _i buze

64

împlininde dorin_e s_ le poat_ r_spunde acolo sus luna în jurul meu paji_ti întunecate trezinde; mici clopote

beligeran__-metrou
65

dac_ a_ _ti precis încotro a_ g_si creanga o gaur_ de cârti__ a_ _ti precis capete ple_uve pândesc brun-înnegritele genelan_uri _i team_ în anamneze de cap-ple_uv stalactite de sânge atârn_ cap-ple_uv de palide de pic_tura capului ple_uv roz-negru _i ro_u roz _i ro_u din negre capete-palid-ple_uve
66

colivia aurit fermecat_

avusesem brusc aripi în loc de mâini barb_-râu în pat în loc de obraz _i ochi în loc de degete întru a te pip_i de-a st_pâni ame_itor blajina privire dorin__ îndeplinit_ sentimente astrale _ara-nim_nui cre_te fierat_ în gratii

67

neputin__ de or_

am înv__at în via__ via_a cuvintele mi-au r_mas t_inuite ple_uve de fraz_ f_r de zgomot am înv__at târâitul calea celor f_r_ de putere a celor nepricepu_i a celor neîngropa_i înainte de moarte înv__ puterea de-a zbiera mut

68

fierbinte privire rotunjit_

lacrimi au curs din ruinele pleoapelor zaruri de lumin_ au r_nit pupilele murmure de înserare s-au îngropat în frunte pleznite tâmple de zid au asfaltat strada malurile pârâu-umplute prelinse ale caselor am b_ut aerul ultimilor o sut_ de ani

69

acolo afar_ acolo afar_ curg stelele în marea larg_ a dorin_ei por_i închise refuz_ durerea priviri smolit-cenu_ii culeg seara _i-arunc_ pe stânci cadavre ro_u-galbene ...acolo afar_ mi_care... na_tere moart_ trezit_ la mi_care în l_untrul lui afar_
70

nu adie nici o dorin__ pe marea-ntins_ înl_untrul lui afar_ într-adev_r gravid_

cru__ mama tuturor trezirilor blast_m_ tat_l n_scând mort_ciune. ascult_ sora cheam_ fratele treze_te-te fata-trandafira_ului-dintre-spini din somn picotit mama-astrelor tat_l-milostiveniei vina osânde_te lira s_mân_ândelor cripte însemn_tate iertat_
71

vin_ f_r-de-vin_

ar_i__ de ploaie

împu_c_tura a fost tare o împu_c_tur_ între anotimpuri _i nimeni n-a _tiut ce s-a întâmplat - a durduit grozav în nori fierbinte ploaie a curs amestecat_ cu ar_i_ de ploaie
72

simon

arenda_i ai adev_rului suntem cu to_ii daltonici _i surzi _i mu_i toate adev_rurile laolalt_ înfierbânt_ _i curm_ sim_uri

73

ambrosia

roz_ de vis bântuit_ de brum_ ultimul s_rut al mâinilor ive_te mut toamna las_-_i lacrimile s-adaste doar cât o zbatere de pleoap_ alb pe de s_rut-ve_tejite
74

buze d_ la iveal_ ro_ul

co_maruri

ei vin de neoprit vin... noaptea începe s_ apun_ de pe acoperi_uri e iarna mea ce p_trunde noaptea _i o prinde spre a-mi purta calea aici e casa mea _i dincolo e strada
75

negru asfaltat_ cu anotimpurile mele vin, de neoprit vin _i-aduc nop_i spre a veghea în ele

vis de pace

urechi aproape ochi apropae tâmple aproape atât de departe degetele priviri culeg un ulcior de lut se ridic_ din stinghie - eu sunt eu, primul tp_u frate" am cules cu tâmplele
76

gândurile ce curgeau prin ochi în ulcior atât de-ndep_rtate-mi sunt degetele _i fiin_a-mi atât de departe încât m_ scufund în ulcior.

aici, în fine aproape primul ceas aici, în fine aproape daruri dureroase

77

etern dezvelit

când somnul m_ va învinge odat_ atunci m_ vei inunda ca incendiu o cr_p_tur_ atunci în vis va mai r_mâne prin care a fiin_ei tale
78

str_lucire o b_nui înfrângerea gurii tale o s-o p_strez ca prim_var_ învelit_ în stânc_ îns_ sf_r_itul, m_celul care a câ_tigat m_celul va s_rb_tori ca înfrângere z_gazul nostru

79

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful