You are on page 1of 1

Soalan: Melaksanakan satu aktiviti seni pengerakkan

Aktiviti bermain dengan huruf secara lokomotor dan bukan lokomotor.


Elemen bahasa: Konsonan huruf kecil ( o, p, t dan r)
Penyediaan bahan antu:
!angkah"langkah pelaksanaan:
#. $uru menyediakan % sampul surat yang mengandungi % konsonan huruf
kecil ( k, p, t dan r).
&. $uru menyusun gambar"gambar dan perkataan di depan papan hitam.
'. $uru membahagikan murid dalam % kumpulan dan murid"murid diminta
berbaris dalam barisan seolah"olah seperti kereta api.
%. $uru memberitahu arahan dan murid mendengar dengan teliti.
(. Aktiviti simulasi permainan )*ari +aik Kereta api, dimulakan.
-. Ketua kumpulan diminta mengambil satu huruf dalam kotak secara ra.ak.
/. Ketua kumpulan melihat dan mengingat bentuk huruf tersebut.kemudian
kembalikan kertas huruf ke dalam kotak.
0. Ketua kumpulan akan ber1alan ke belakang barisan dan mula menulis
bentuk huruf di belakang badan murid dengan menggunakan 1ari telun1uk
tanpa membunyi.
2. *urid dalam kumpulan bergilir"gilir menulis bentuk sehingga sampai ke
murid pertama yang berdiri di barisan hadapan. *urid pertama diminta
keluar memilih huruf kemudian melekat pada gambar yang sepadan.
(!ihat lampiran A)
#3. 4ika betul,guru membimbing murid membaca huruf konsonan dan
menyebut nama gambar tersebut.
##. 5etelah habis membaca, kumpulan tadi diminta keluar ke depan tempat
ruangan yang besar membentuk huruf kecil tadi.
#&. Permainan ini diulangi dengan kumpulan yang lain untuk huruf yang
diperolehi oleh mereka.