Bourdieu, Pierre Domina ia masculin Ed. Meridiane, Bucure ti, 2003 ISBN: 973-33-0439-2 CZU: 316.646.

2 În BCU: Fondul General, Cota: 829182 Fondul Legal, Cota: LEGAL200303718 B. Litere: Fondul General, Cota: I.27087 Bourdieu, Pierre La domination masculine Ed. Sevil, Paris, 2002 ISBN: 202-0557711 CZU: 316.346.2 B. Sociologie: Fondul General, Cota: 2283

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful