You are on page 1of 1

Warszawa, dnia 17 wrzenia 2014 roku

CPI-WZP-0823-3471/14
Pan
{
u!" #rs$nowska 22/2
02-%0& Warszawa
eP#'P( {


)zia*a+,- na .ods/awie ar/" 17 us/aw$ z dnia % wrzenia 2001 r" o dos/0.ie do in1or2a-+i
.u3!i-zne+ 4/+" )z"#" 2014 .oz" 7825 .o .onown$2 roz.a/rzeniu s.raw$ uwz6!0dnia2 Pana
zas/rze7enia w$ra7one w Pana .i2ie z dnia 17 sier.nia 2014 roku 4da/a w.*$wu do CPI( 2%
sier.nia 2014 roku5"
8o.ie wnioskowan$-9 .rzez Pana doku2en/:w zos/an, w$s*ane w /er2inie do dnia 22
wrzenia 2014 roku"

)$rek/or
Cen/ru2 Pro+ek/:w
In1or2a/$-zn$-9
Pio/r Cz$7

You might also like