You are on page 1of 1

Anvendelse av barometer

Da flere og
"
flere går
-fortil anskaffelse av Barometeret har flg. periodiske variasjon-
barometer. tildels å kontrollere '
'Værmannen på fjernsynet" tildels for å
ha det ,o- piydgånstand på veggen A. Dobbelt daglig gang med laveste ba-
Uansett hva "tt
det blir brukt til så er et rometerstand om morgenen og et-
barometer en populær gave å gl, og en termiddagen, oA høye.i om for"mid-
hvseelis save å få. dasen oi ku"li"t"t. Denne perioden
Wi"Vil-" Egil Andersen har 3-kanten "-"g.t" liten på våre breddegrader,
mottatt følgende regler for anvendelse "t
og meit framtredende på sommeren.
av baromet"i, ,o- vi"her vil gjengi.
Redaksionen garanterer ikke bedre vær
B" Foruten den daglige variasjonen har
etter gjånnomlesning av disse regler. man også en årlig variasjon som er
forskieilig etter siedets 6eliggenhet.
(Innlåndsklima-kystklima). På Vest-
1. Når barometeret begynner å' falle landet h r man således den høyeste
hurtis oq vedblir åt falle hurtig, må barometerstand om våren.
*"t "u*i" forberedt På sterk vind' Bank forsiktig på glasset med fingeren
Denne kan komme fra alle kanter, -
når man vil undersøke om trYkket i
men her på Vestlandet hYPPigst fra øyeblikket er fallende eller stigende.
sw. Barometerets gang sammen med vind-
2. Nå-r barometeret stiger hurtig må retningen og eventuelle skyer ("pp-
man være forberedt På sterk vind, trekkJkyer) katt da gi et godt grunnlag
fortrinnsvis mellom W og N' (Man for bedømmelse av det kommcnde væ-
bør iakakta om vindretningen tor- ret.
andrer seg og hvorledes). Da lufttrykket avtar med høyden, ^er
3. Meget høy barometerstand pleier å det viktig at barometeret korrigeres for
være ledsaget av rolig og tørt vær, eventuelf høvdedifferanse. Et barometer
med nattefrost om høsten og kulde- i for eks. 100 meters høyde vil vise en
perioder om vinteren: barometerstand som er ca. 1-2 mb
(millibar) eller 9 mm (millimeter kvikk-
4. Meget lav barometerstand er ofte iølv) lavere enn havsnivå. (Lufttrykket
teg" på uvær. Dette er saerlig tilfelie avtar med 1- mb. pr. 8 meter, eller 1
d"iro* barometerstanden samtidig mm. pr. 1-1 meter.)
er urolig.

A .l lr
lr.