You are on page 1of 2

Vrste tevhida

Tevhid se temelji na tome da je Allah jedan u Svojoj vlasti i djelima te da nema sudruga. On
je jedan i niko Mu nije slian. Samo On zasluuje da Mu se ini ibadet i da se samo On
oboava.
Postoje tri vrste tevhida:
1.tevhidu er-rububijje,
2.tevhidu el-uluhijje i
3.tevhidu el-esma'i ves-sifat.
Tevhid rububije
To je potvrivanje da je Allah! "ospodar svega! #jegov vladar! Stvoritelj i Opskrbitelj. Te da
On daje ivot i smrt! korist i $tetu. %a se On izdvaja i samo On se odaziva na dovu u
neda&ama. #jemu pripada sva vlast. ' #jegovim rukama je svako dobro. On je kadar da uini
ono $to ho&e. A u svemu tome On nema sudruga. ' to ulazi vjerovanje u kader.
Tevhidul-uluhije
On se temelji na iskrenosti oboavanja 'zvi$enog Allaha. Od toga je u ljubavi! strahu! nadi!
oslon(u! udnji i strahu i upu&ivanju dove samo Allahu. #a tome se temelji iskrenost u svim
vidovima ibadeta Allahu! javnih i tajnih. #a ovjeku je da prizna i bude ubjeen da je Allah
taj koji posjeduje boanstvenost nad svim svojim stvorenjima! te da samo On zasluuje da Mu
se ibadet ini! i nije dozvoljeno vr$iti bilo kakav ibadet poput dove! namaza! traenja pomo&i!
oslanjanja! straha! nade! zavjeta i sl.! osim Allahu )edinome.
Tevhidul esmai ve siffat
Opisivanje 'zvi$enog Allaha onako kako se On sam opisao u Svojoj *njizi i kako "a je
opisao #jegov Poslanik od svojstava savr$enstva i uzvi$enosti! bez tekji+a , govora o kakvo&i
tih svojstava! temsila , poistovje&ivanja i poreenja Allahovih svojstava sa svojstvima
stvorenja i obratno! tahri+a , izokretanja znaenja tih svojstava i t-atila , negiranja samih
svojstava.
Tevhid je bit vjere
Tevhid je najznaajniji temelj islama
#emogu&e je da ovjek ue u islam i postane musliman a da ne posvjedoi u tevhid! Allahovu
jedno&u! i prizna da je samo 'zvi$eni Allah dostojan oboavanja! negiraju&i na taj nain
svojsvo boanstva svemu drugom mimo #jega.
./slam je sagraen na pet temelja:
svjedoenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik!
obavljanju namaza!
davanju zekata!
postu mjese(a ramazana i
obavljanju hadda.. 01adis! Mutte+ekun alejh2
Tevhid je prva i najznaajnija obaveza ovjeka
Oitovanje 3oije jedno&e je ispred svakog djela i obaveze zbog svog velikog poloaja i
vanosti. Prvo emu se poziva jeste upravo tevhid.
Nijedno djelo nee biti primljeno bez tevhida
Prema uenju islama! uvjet da bi neko djelo bilo primljeno jeste da ovjek koji ga je uradio
oituje 3oiju jedno&u i da je navedeno djelo uinjeno radi Allaha , posebno se treba uvati
da ovjek neko djelo ne ini radi ljudi ili nekog drugog.
Tevhid je razlo! ulaska u "#ennet i spasa od $atre
.'istinu je Allah zabranio 4atri onoga koji kae -la ilahe illallah- ele&i time samo Allahovo
zadovoljstvo.. 01adis!Mutte+ekun alejh2
% tevhidu je mudrost stvaranja ljudi i d#inna
.%inne i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet ine5. Prijevod znaenja 6z78arijat! 9:.
Oitovanje 3oije jedno&e kroz upu&ivanje ibadeta samo #jemu razlog je stvaranja ljudi i
dinna. 8ato &e onaj koji svoj ivot uskladi sa prin(ipima tevhida svako svoje djelo na&i
ibadetom.