A Magyar Limes Szövetség hazai és nemzetközi projektjei

I. Áttekintés – a Magyar Limes Szövetség fő célkitűzései és eddigi legfontosabb eredményei:

A Magyar Limes Szövetség a megalakulása óta folyamatosan fejti ki tevékenységét, amely kettős:

1) Egyrészt a rRómai Birodalom határai magyarországi szakaszának világörökségi nevezésének
támogatására irányul (a nevezésbe az előkészítése idején bevonni tervezett településeken a
lakosság és az önkormányzatok körében végzett ismeretközlő – tájékoztató és meggyőző –
tevékenység elvégzésével, amellyel szövetségünk eredményesen hozzájárult a nevezésbe bevont
teleülési kör szélesítéséhez).

2) Másrészt a világörökségi cím esetleges elnyerését követő időszakra való felkészülést, a kulturális
örökség fenntartását segítő gazdasági tevékenység megalapozását, kulturális turisztikai
szolgáltatáscsomagok kialakítását kezdeményezi és támogatja (a nevezésbe bevont
településeken működő múzeumok, képzőművészeti és egyéb alkotó közösségek, civil
szervezetek, vállalkozások, turisztikai szolgáltatók körében kifejtett fejlesztéspolitikai tervező
tevékenységgel, koncepció- és stratégiaalkotással, módszertani iránymutatással,
projektgenerálással, amellyel szövetségünk már eddig is eredményesen hozzájárult egy új Duna
menti tematikus kulturális turisztikai útvonal létrehozásának elméleti és gyakorlati
megalapozásához).

A világörökségi várományos terület érintett önkormányzatai, alapítványai, egyéb civil szervezetei,
egyéb jogi személyei (gazdálkodó szervezetei) és múzeumai ezen célokra tekintettel a Magyar Limes
Szövetségben egyesülnek.

Együttesen elért legfontosabb eredményeik a következők:

 Kiterjedt – az érintett földrajzi területet túlnyomó részben lefedő – tagság szervezése:
A Duna 417 km hosszú magyarországi szakasza mentén 68 települést és 124 római örökségi
helyszínt érintő világörökségi várományosi területen ez a jelen közlemény megjelenésének
időpontjában 33 települési önkormányzatot, 1 múzeumot (Magyar Nemzeti Múzeum), 4
alapítványt (egyéb civil szervezetet), 3 egyéb jogi személyt (gazdálkodó szervezetet) és 46
magánszemélyt (tudóst, régészt, muzeológust, teületfejlesztő- és idegenforgalmi szakembert,
utazásszervezőt, stb.) jelent. Ezzel a Magyar Limes Szövetség az az egyetlen ténylegesen
működő magyar ernyőszervezet, amelyet – a külföldön is működő hasonló szervezetek (pl. a
nagy-britanniai Hadrianus falnál létrehozott Hadrian’s Wall Heritage Trust) mintájára – maguk az
érintettek hoztak létre és működtetnek a limesre irányuló saját valós tevékenységük
szervezése és elvégzése érdekében.

 Projektgazdai teendők ellátása a Duna Stratégiában:
A Magyar Limes Szövetség a fenti szellemben fejti ki tevékenységét, amelyet az EMMI Kultúráért
Felelős Államtitkára 2013. január 14-én kelt, 794-1/2013/KUFEJL ikt. számú levelében azzal
ismert el, hogy a szövetséget bízta meg az Európai Duna Régió Stratégiája (EDRS) „Dunai Limes –
UNESCO Világörökség” c. projektje projektgazdai teendőinek ellátásával (az EDRS 3. prioritási
terület 8. számú kulturális turisztikai projektje).

 Országos limes kulturális turisztikai koncepció elkészítése:
A fentiekre tekintettel és a miniszterelnökség felkérésére a szövetség elkészítette az Országos
Limes Kulturális Turisztikai Fejlesztési Koncepció előtervét, amely azonosítja a kulturális
örökséghez kapcsolódó, azok fenntartását segítő gazdasági hasznosítással összefüggő tervezett
tevékenységeket és megalapozza a további – a konkrét projektek kidolgozása felé mutató – a
helyi közösségek által vezérelt akcióprogramokat, megvalósíthatósági tanulmányokat, vagyis a
konkrét gazdasági hasznosítási tevékenység projektszintű bemutatását.
A szövetség ezen az alapon – rendszeres helyi lakossági fórumok, üzletember-találkozók, szakmai
konzultációk, valamint a kormányzattal (a Miniszterelnökséggel, a Belügyminisztériummal, az
Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzetgazdasági Minisztériummal), illetve a
települési és a megyei önkormányzatokkal fenntartott szakmai (terv)egyeztetés útján –
folyamatosan hajtja végre a koncepció- és stratégiaalkotás, a helyi kulturális és idegenfogalmi
vállalkozásokkal és szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel és hálózatépítés, valamint a
szolgáltatás- és termékfejlesztés feladatát.
Ennek – a hazai turisztikai szaksajtóban és a többi médiában (TV, rádió) megjelenő rendszeres
tájékoztatáson, általános érzékenyítő kampányon kívül – az egyik első kézzelfogható eredménye
a „Magyar limes a világörökség kapujában” c. kiadvány, amely immár a hálózatos
együttműködésben egyesült szolgáltatók és egyéb partnerek kínálatát mutatja be látványos
formában. Jelenleg készül a kiadvány idegen nyelvű kiadása, amely decemberben a Németország
újraegyesítésében játszott szerepére tekintettel a berlini karácsonyi idegenforgalmi vásárra
díszvendégként meghívott Magyarország kínálatában is szerepel.


II. A Magyar Limes Szövetség projektjei és projekttervei:

II.1. „Developing the Frontiers of the Roman Empire as a transnational European sustainable
tourism product” (ENT/TOU/11/411B azonosítószámú angol-holland-osztrák-magyar projekt):

A Magyar Limes Szövetség 2011-ben csatlakozott az angol-holland-osztrák-magyar EU-s
társfinanszírozású „Developing the Frontiers of the Roman Empire as a transnational European
sustainable tourism product” című projekthez, amelynek célja a római limes maradványainak
bemutatását (az idegenforgalomból származó bevételekkel) segítő turisztikai attrakciók és az ezek
hatékonyságát fokozó - nemzeti és nemzetközi - együttműködések fejlesztése. Ennek érdekében a
négy ország közös cselekvési tervet készített, amelynek a részét képezi többek között a "cultural
tourism" tekintetében a limeshez kapcsolható turisztikai kínálati elemek feltárása is.

„A római birodalom határainak, mint fenntartható transznacionális európai terméknek a
fejlesztése” című projekt abból indul ki, hogy potenciálisan a Limes-nek van a legnagyobb esélye
arra, hogy egész Európa legnagyobb és leglenyűgözőbb látogatói desztinációjává váljon. Hiszen a
Limes nemzetközi szinten is első osztályú attrakciók egymásba kapcsolódó láncolata, amely a
történelem egyedülálló szeletét mutatja be.

A Limes-szel összefüggő eddigi és jelenlegi EU-s együttműködések mégis elsősorban a tudományos
és a (szak)politikai területekre összpontosítottak. Pillanatnyilag a turizmusra fókuszáló nemzetközi
együttműködés igen mérsékelt. A turisztikai célkitűzések regionális szinten maradnak, csak néhány
kapcsolódik össze legalább nemzeti szinten, de még ekkor sem alkotnak nemzetközi szinten
koordinált struktúrát.

A „Limes-Turizmus kapcsolat” segít katalizálni a Limes jelentette kulturális örökség köré szerveződő
nemzetközi hálózatépítést annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessenek egymással az országok,
régiók, s a turisztikai szektor releváns érdekhordozói, a kulturális erőforrás menedzserek, a
professzionális és az önkéntes kezdeményezések annak érdekében, hogy a Limes egy fenntartható
nemzetközi turisztikai termékké váljon.

A projekt általános bemutatása a Magyar Limes Szövetség által erre a célra létrehozott következő
honlapon érhető el: http://www.limes.aweb.tk/index.php/hu/. A projekt záró-rendezvényéről
pedig további információk érhetők el a Magyar Limes Szövetség által működtetett blogon:
http://limes.blog.hu/2013/01/21/beszamolo_a_ripa_pannonica_unesco_vilagoroksegi_nevezesenek
_gazdasagi_hatasarol_rendezett_konferenci.


II.2. A Magyar Limes Szövetség szervezetének, kapacitásainak, valamint a szövetségen belüli és kívüli
hálózatos együttműködési tevékenységek fejlesztése

A Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014. évi pályázati felhívására benyújtott
projekttel a szövetség az eddig megtett hálózatfejlesztési lépések eredményeinek
továbbfejlesztéséhez és tartós fennmaradásához kíván segítséget nyújtani a tagjainak.

A projekt célja a rövidtávon először csak a Duna hazai szakasza mentén fekvő (hosszabb távon az
ország egyéb vidékein található római emlékekre is kiterjedő) hálózat megszervezése, amelynek
tagjai – civil, gazdasági és állami szervezetek és magánemberek – egységes koncepció mentén
képesek kiaknázni az UNESCO világörökségi címből adódó társadalmi, szociális és gazdasági
hasznokat. A világörökségi brand birtokában erősödő hazai turizmus tartósan kiaknázható
lehetőséget jelent elsősorban a várományos helyszínekkel rendelkező települések szervezeteinek és
lakosságának, másodsorban pedig a későbbiekben csatlakozó egyéb helyszíneken tevékenykedő
szereplőknek. A hálózat megszervezése jó gyakorlatként más civil szervezetek képviselőinek is
bemutatható, amely segítheti közösségszervező tevékenységük erősítését.

A pályázat elbírálása folyamatban van.


III. Egyéb – „limes” hívószóval rendelkező – projektek:

III.1. A Danube-Limes projekt:

A projekt teljes címe „A dunai limes közép-európai szakaszának nevezése ’A Római Birodalom határai’
nemzetközi UNESCO világörökségi helyszín részeként”. Kódszáma: 1CE 079 P4, futamideje: 2008.
október 1. – 2011. december 31. közötti 38 hónap volt. A projekt tehát már lezárult. Fő
eredményterméke a világörökségi nevezési dokumentáció (a projekt összes célkitűzése a projekt
weboldalán olvasható). A projektben a vezető partner szerepét az azóta megszűnt Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal látta el (további partnerek voltak a Szlovák Örökségvédelmi Hivatal, az
Osztrák Történeti Kutatóintézet, a Német Limes Bizottság, a Varsói Egyetem Délkelet-európai
Ókorkutatási Központja, a Pécsi Tudományegyetem és Paks Város Önkormányzata). A projekt
futamideje alatt alakult (tehát partnerként a projektbe a projektalapításkor még nem bevonható)
Magyar Limes Szövetség a nevezéssel érintett magyarországi terület települések érzékenyítésével
működött közre és ebben a minőségében jelentős munkát végzett azért, hogy a 124 római emlékkel
érintett 68 település képviselőtestületének mindegyike hozzájárult a területén fekvő kulturális
örökség világörökségi nevezéshez. A projekt általános bemutatása az erre a célra létrehozott
honlapon érhető el: http://www.danube-limes.eu/fooldal.
III. 2. A Danube Limes Brand projekt:

A projekt teljes címe: „Danube Limes Brand – Extension of the Danube Limes UNESCO World
Heritage in the Lower Danube”. Kódszáma: 1CE 079 P4, futamideje: 2012. október 1. – 2014.
szeptember 30.. A nyolc ország különböző (elsősorban oktatási) intézményeit összefogó szerteágazó
projekt magyar partnere, a Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztés és Idegen nyelvi
Intézete a kutatási eredményeket összegző tanácskozások megszervezését végezte. A projekt
általános bemutatása az erre a célra létrehozott honlapon érhető el: http://danubelimesbrand.org/.


Budapest, 2014. szeptember 17.

Magyar Limes Szövetség