You are on page 1of 2

AN I.21-30: Ekadhamma sutte http://www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an01-021.

html

Home Tipitaka Sutta pitaka Anguttara nikaya Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya I.21-30

Akammaniya vaggo
Neprilagodljivo

Prevod sa palija Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

U Sāvatthiju.

21. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar tako neprilagodljivu kao što je to neizvežban [1] um.
Neizvežban um, monasi, zaista je jako neprilagodljiv.

22. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar tako prilagodljivu kao što je izvežban um. Izvežban um,
monasi, zaista je jako prilagodljiv.

23. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao neizvežban um.
Neizvežban um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

24. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao izvežban um.
Izvežban um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

25. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao um koji je
neizvežban i nejasan. Neizvežban i nejasan um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku."

26. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao um koji je izvežban i
jasan. Izvežban i jasan um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku."

27. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao um koji je
neizvežban i retko korišćen. Neizvežban i retko korišćen um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

28.. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka velikom dobitku kao um koji je izvežban i
često korišćen. Izvežban i često korišćen um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

29. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja je toliko puna patnje kao što je to neizvežban i retko
korišćen. Neizvežban i retko korišćen um, monasi, prepun je patnje.

30. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja je toliko puna sreće kao što je to izvežban i često
korišćen um. Izvežban i često korišćen um, monasi, prepun je sreće.

1 of 2 08-Jan-09 12:59 PM
AN I.21-30: Ekadhamma sutte http://www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an01-021.html

Beleška

[1] Putem meditacije. [Nazad]

1/10/2007

www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an01-021.html

2 of 2 08-Jan-09 12:59 PM