You are on page 1of 2

AN I.41-50: Suka vaggo http://www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an01-041.

html

Home Tipitaka Sutta pitaka Anguttara nikāya Kontekst ove sutte

Anguttara nikāya I.41-50

Prevod sa palija Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

U Sāvatthiju.

41. Baš kao što, monasi, postoji osje pirinča, osje ječma, okrenuto na pogrešnu stranu, pa ako čovek
na njega nagazi ili ga rukom pritisne, neće se poseći, neće sam sebe povrediti i neće mu krenuti krv. A
šta bi tome bio uzrok? Osje okrenuto na pogrešnu stranu. Na isti način, monasi, ako mu je um okrenut
na pogrešnu stranu, monah neće moći da poseče neznanje, da stekne znanje, dostigne utrnuće
(nibbana). A šta bi tome bio uzrok? Um okrenut na pogrešnu stranu.

42. Baš kao što, monasi, postoji osje pirinča, osje ječma, okrenuto na pravu stranu, pa ako čovek na
njega nagazi ili ga rukom pritisne, posećiće se, sam sebe povrediti i krenuće mu krv. A šta bi tome bio
uzrok? Osje okrenuto na pravu stranu. Na isti način, monasi, ako mu je um okrenut na pravu stranu,
monah će moći da poseče neznanje, da stekne znanje, dostigne utrnuće (nibbana). A šta bi tome bio
uzrok? Um okrenut na pravu stranu.

43. Monasi, um nekog čoveka ispunjen nečistoćama ja jasno vidim ovako: "Ako ovaj čovek umre sada,
u narednom životu će se roditi na mestu nesreće, kao da ga je neko odveo i položio tamo." A šta bi
tome bio uzrok? Um ispunjen nečistoćama. Monasi, zbog uma ispunjenog mržnjom, posle razlaganja
tela, posle smrti, bića se preporađaju u nevoljama, na lošem odredištu, u paklu.

44. Monasi, um nekog čoveka ispunjen predanošću ja jasno vidim ovako: "Ako ovaj čovek umre sada,
u narednom životu će se roditi na mestu sreće, kao da ga je neko odveo i položio tamo." A šta bi tome
bio uzrok? Um ispunjen predanošću. Monasi, zbog uma ispunjenog predanošću, posle razlaganja tela,
posle smrti, bića se preporađaju u sreći, na dobrom odredištu.

45. Baš kao što, monasi, postoji jezero -- puno zamućene vode, prljavštine i blata. Čovek dobrog vida,
koji stoji na njegovoj obali ne bi mogao da vidi školjke, šljunak i kamenčiće na dnu, niti jata riba kako
u njemu plivaju ili plutaju. A zašto? Zato što je voda zamućena. Na isti način, monah zamućenog uma
ne vidi šta je za njega dobro, šta je za drugog dobro, šta je dobro za obojicu, ne može da ostvari
uzvišeno stanje za čoveka, istinski plemenito znanje i uvid. Tako nešto je nemoguće. A zašto? Zato što
je njegov um zamućen.

1 of 2 22-Nov-09 1:26 PM
AN I.41-50: Suka vaggo http://www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an01-041.html

46. Pretpostavimo, monasi, da postoji jezero -- čisto, providno i nezamućeno. Čovek dobrog vida, koji
stoji na njegovoj ivici mogao bi da vidi školjke, šljunak i kamenčiće na dnu, kao i jata riba kako u
njemu plivaju ili plutaju. A zašto? Zato što je voda nezamućena. Na isti način, monah nezamućenog
uma vidi šta je za njega dobro, šta je za drugog dobro, šta je dobro za obojicu, može da ostvari
uzvišeno stanje za čoveka, istinski plemenito znanje i uvid. Tako nešto je moguće. A zašto? Zato što je
njegov um nezamućen.

47. Baš kao što je, monasi, od sveg drveća, balzamovo prvo po mekoći i lakoći oblikovanja, na isti
naćin ja ne vidim nijednu drugu stvar koja je, kada se razvija i neguje, toliko meka i prilagodljiva kao
što je um. Um je, kada se razvija i neguje, mek i prilagodljiv.

48. Ne vidim nijednu stvar koja tako brzo može da se preokrene kao što je um -- toliko je brz da ne
postoji pravo poređenje za to kako je um brz da promeni svoj smer.

49. Blistav je, monasi, ovaj um. I on se zagađuje nadolazećim nečistoćama.

50. Blistav je, monasi, ovaj um. I on se pročišćuje od nadolazećih nečistoća.

1/12/2007

www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an01-041.html

2 of 2 22-Nov-09 1:26 PM