You are on page 1of 1

AN II.

2-25: Neyyattha sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya II.25

Neyyattha sutta
Značenje na koje treba ukazati
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, dvojica su onih koji kleveću Tathagatu. Koja dvojica? Onaj koji govor na čije značenje
tek treba ukazati objašnjava kao govor čije je značenje do kraja izloženo. I onaj koji govor čije
značenje je do kraja izloženo objašnjava kao govor na čije značenje tek treba ukazati. Ta dvojica
kleveću Tathagatu."

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an2-25.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an2-25.html 4/3/2007