เรื่องหลัก / หัวเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
The Changing Year

ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 5
แผนการเรียนรู้เรื่อง
เวลา 1 ชัว่ โมง

The Changing Year

Introduction To The Changing Year

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสำาคัญ
การอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ จะเข้าใจได้ง่ายนั ้น
นั กเรียนต้องอ่านหัวข้อ หรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้ า เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ปลายทาง

2.1.1 นั กเรียนสามารถบอกสาระสำาคัญและระบุรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่านได้
2.2 จุดประสงค์นำาทาง

2.2.1 นั กเรียนสามารถหาความหมายหรือเดาความหมายของ
คำาศัพท์จากบทอ่านได้
2.2.2 นั กเรียนสามารถตอบคำาถามจากเรื่องที่อ่านได้
3. เนื้ อหาสาระ

3.1 Introduction To The Changing Year

3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre Test ) จำานวน 30 ข้อ

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

4.1 กิจกรรมนำ าเขูาส่้บทเรียน

1. ให้นักเรียนดูภาพปกเอกสารประกอบการสอนแล้วให้ตอบ
คำาถามว่าภาพนั ้นให้ความหมายอะไร หรือทำาให้นักเรียน
คิดถึงอะไรเมื่อเห็นภาพนั ้น
2. ครูสุ่มถามนั กเรียน 3 – 4 คน ตอบคำา ถาม เพื่อให้นักเรียน
เกิดแนวคิดหาความหมายของคำา ว่า Seasons ครูเขียนชื่อฤดู
ไปนี้บนกระดาน spring, summer, autumn, winter.
ครู

: What can you see on the cover and in

picture number 1.1 ?

นั กเรียน : The Sun and the Earths.
ครู

: How many Earths can you see?

นั กเรียน : They are four Earths.
ครู
picture?

: Why there are four Earths in the same

นั กเรียน : We/I don’t know.
ครู

: Each Earth represents the different periods

of time in a year. What do we call the different
periods of time in a year?

นั กเรียน : Seasons.
ครู

: That’s right. We call the 4 different

periods of time in a year “Seasons”. What are their
names?

นั กเรียน : Summer Winter Autumn Spring .
ครู

: Excellent!

4.2 กิจกรรมขัน
้ สอน/ขัน
้ ฝึ ก

1. ครูอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่ วยการเรียนเรื่อง The

ข้อ

Changing Year เพื่อให้นักเรียนทราบว่าเป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับ
เรื่องอะไรโดยครูอธิบายสรุปความสัน
้ ๆให้นักเรียนซักถามตาม
ความเข้าใจของนั กเรียนแล้วสรุปใจความสำาคัญแบบสัน
้ ๆและให้
นั กเรียนศึกษาเนื้ อหาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน
2 .ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียน จำานวน 30
3. ครูเฉลยและอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ

4.3 กิจกรรมขัน
้ สรุป/นำ าไปใชู

1. ให้นักเรียนจับคู่ทบทวนแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วเฉลยคำา
ตอบให้นักเรียนเปรียบเทียบคำาตอบกับคู่อ่ ืน และช่วยกัน
อภิปรายเมื่อมีคำาตอบที่แตกต่างกัน เมื่อทำางานเสร็จแล้ว ครูสุ่ม
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและอาจซักถามเหตุผลการหาคำา
ตอบและวิธีคิดของนั กเรียน
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 เอกสารประกอบการสอนและภาพประกอบในเล่ม
5.2 แหล่งเรียนรู้ : 1. ใช้ Search Engine เช่น

www.google.co.th, www.yahoo.com ,

www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์

ข้อความที่ต้องการและเลือก Website ที่ต้องการ
2. Cambridge Advanced Learner’s

Dictionary (2005) . (2nd ed)
Cambridge University Press.

Singapore :

3. Longman Dictionary of

Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:

Pearson Education

Limited.

6. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด

1.ทำาแบบทดสอบก่อน
เรียน
Pre - Test จำานวน 30
ข้อ

2. การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อน
เรียน
Pre - Test จำานวน

ตอบถูกได้ = 1 คะแนน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

17-20 = ดีมาก

30 ข้อ

เกณฑ์การวัด

ตอบผิดได้ = 0 คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50 % ของ
คะแนนเต็ม
ทำาถูก 15 ข้อ = ผ่าน
เกณฑ์
14-16 = ดี

10-13 = ปานกลาง
9-0
= ต้อง
ปรับปรุง

7.

ผลงาน/ชิน
้ งานของนั กเรียน

7.1 คำาตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียน จำานวน 30 ข้อ

8. ความเห็นของผู้บริหาร/ผู้ท่ีไดูรับมอบหมาย

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………....
ลงชื่อ
( นางจันทรา ศรีสุข )
รองผู้อำานวยการฝ่ ายวิชาการ
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………....

ลงชื่อ
( นายสุนิตย์ พิมาน )
ผู้อำานวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

9.บันทึกผลหลังการสอน
9.1 ผลการสอน

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

9.2 ปั ญหา/ อุปสรรค

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
9.3 ขูอเสนอแนะ

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ลงชื่อ
( นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ )
ครู คศ.2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

The Changing Year.
Pre Test.

1.How many seasons are there in United Kingdom?
a. One.

b. Two.

c. Three.
d. Four.

2.What are their correct names ?

a. Winter spring autumn summer.
b. Fall sunny rainy summer.

c. Autumn spring fall winter.

d. Summer spring fall autumn.

3. In which area a three-way division into hot , rainy and
cool season is used?
a. Tropical.

b. Northern hemisphere.

c. Southern hemisphere.

d. Temperate and Polar.

4. The cycle of seasons in the polar and temperate zones of
one hemisphere is opposite to that in

the other so when it is summer in the Northern

hemisphere, it is __________ in the

Southern hemisphere, and vice versa.
a. winter.
b. fall

c. autumn
d. spring

5. The seasons result from the Earth's axis being tilted to its
orbital plane; it deviates by an angle

of approximately _______. Thus, at any given time

during summer or winter, one part of the

planet is more directly exposed to the rays of the Sun .
a. 23.5 degrees

b. 33.5 degrees
c. 32.5 degrees
d. 3.5 degrees

6. Seasonal weather fluctuations (changes) also depend on
factors such as proximity to oceans or

other large bodies of water, ____________.

a. currents in those oceans

b. El Niño and other oceanic cycles
c. and prevailing winds
d. all correct

7. Meteorological seasons are reckoned by _______________,
with summer being the hottest

quarter of the year and winter the coldest quarter of the

year.

a. temperature
b. humid
c. snow

d. Earth’s orbit

8.In the conventional United States calendar: How many days
are there in Winter which begins

on 21 December, the winter solstice; spring begins on

20 March, the vernal equinox; summer

begins on 20 June, the summer solstice; and autumn

begins on 22 September, the autumnal
equinox?

a. 89 days

b. 92 days
c. 93 days

d. 90 days

9. What are The solstices?

a. The days when the Sun reaches its farthest northern

and southern declinations.

b. The days when the Earth reaches its farthest northern

and southern declinations.

c. The days when the Moon reaches its farthest northern

and southern declinations.

d. The days when the Earth reaches its nearest northern

and southern declinations.

10. What are The Equinoxes?

a. The days in which day and night are of equal duration.
b. The weeks in which day and night are of equal

duration.

c. The months in which day and night are of equal

duration.

d. The years in which day and night are of equal

duration.

11. What is weather ?

a. Conditions in the atmosphere at any time or short

period of time.

b. Conditions in the atmosphere in a week.

c. Conditions in the atmosphere in a month.

d. Conditions in the atmosphere during a year.

12.What is climate ?

a. Surface and atmospheric conditions over a longer time

period or over a large geographical
area.

b. Surface and atmospheric conditions over a short time

period in a day.

c. Surface and atmospheric conditions over a geographical

area in a week.

d. Surface and atmospheric conditions over a year time

period.

13. The ____________ are fed into the computer and used to
analyse the weather patterns at a
particular time.

a. reality

b. duration

c. observations

d. telecommunications

14. The many data _____________ used include ships,
aircraft, oil rigs, buoys and balloons, as

well as manned land stations around the world.

a. sources
b. sauces

c. saucers

d. information

15. Polar-orbiting satellites pass around the earth from pole
to pole at a height of about 870 km.

How long does it take for the satellite to complete its

orbit, by which time the earth has

rotated by about 25 degrees?

a. It takes approximately 2 hour 42 minutes.

b. It takes approximately 1 hour 42 minutes.
c. It takes approximately 3 hour 49 minutes.

d. It takes approximately 2 hour 22 minutes.

16. The computer model produces a global forecast _______
a day using the midnight and
midday.

a. once

b. three times
c. twice

d. four times

17. What is the information, skills, and understanding that
you have gained through learning or
experience ?

a. Study.

b. Learning.
c. Subject.

d. Knowledge.

18. What do we call how to make a statement saying what is
likely to happen in the future, based

on the information that you have now or predict ?
a. Broadcast.
b. Foreplay.
c. Forecast.

d. Forehead.

19. An instrument that measures changes in the air pressure
and the weather, or that calculates
height above sea level.
a. Barometers.

b. Thermometers.
c. Gauges.

d. Vessels.

20. In or under the sea and not far from the coast.
a. Seashore.
b. Onshore.

c. Offshore.

d. Coastshore.

21.What are the advantages of living in the countryside?
a. Clean, fresh air.

b. Less traffic jam.

c. Open spaces.
d. All correct.

22. What are the disadvantages of living in the countryside?
a. Clean, fresh air.
b. Less nightlife.
c. Open spaces.

d. More playing room for children.

23.According to the findings of recent research by Agri
Aware : How many percent of the

respondents considered their quality of life in the

countryside to be good, citing peace and

relaxation as the main advantages to living there?
a. 75 %

b. 85 %
c. 80 %

d. 90 %

24. For how many billion has been spent by farmers over the
past ten years to construct better

animal housing and manure storage facilities on Irish

farms?

a. Over € 5.2

b. Over € 2.5
c. Over € 3.5

d. Over € 1.5

25. Animal manure is not waste, it is an important source of
nutrients for crops.

What is the meaning of the underlined word?

a. Waste matter from human that is mixed with soil to

improve the soil and help plants grow.

b. Waste matter from animals that is mixed with soil to

improve the soil and help plants grow.

c. The way in which something is done or happens.
d. Polite ways of behaving in social situations.

26. Avoid any damage to hedges, fences or dry stone walls.
What is the meaning of the underlined word?

a. A row of small bushes or trees growing close

together, divide one field or garden from
another .

b. A small bushes or trees growing close together.

c. A row of small rocks lying close together, divide one

field or garden from another.

d. Small bush or tree growing together.

27. Make sure that your car does not block points of access
or exit and is parked safely.

The underlined word can be replaced by

a. enter

b. entrance
c. gate

d. depart

28. A backpacking expedition in 1973 brought him to
England where he met his wife and decided

to stay and be a journalist and writer.

What is the meaning of the underlined word?

a. A short journey, usually made for a particular

purpose.

b. A long and carefully organized journey, especially to

a dangerous or unfamiliar place,

or the people that make this journey.

c. A funny adventure.
d. Both a and b.

29. He established an antilittering campaign across the
country.

a. A small insect that lives in large groups.
b. Supporting or approving of something.
c. Opposed to.

d. Before someone or something.

30. I didn’t know how to run a campaign so I approached
the Campaign to Protect Rural England

and they invited me to be their President.

a. A series of actions intended to achieve a particular

result relating to politics or business,
or a social improvement.

b. Someone who is staying in a tent or shelter.
c. A North American reindeer.

d. The goods that are being carried in a ship or plane.

เลข
ที่
ชื่อ/สกุล

5

5

ตัง้ ใจ

5
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

อื่นเสียสละและช่วยเหลือผู้

ทำางาน

น กระตือรือร้

แบบสังเกตพฤติกรรมนั กเรียน

5

รวม

20

ผู้ประเมิน

( นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ )
นที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่

วั

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful