You are on page 1of 1

AN II.

2-29: Vijja-bhagiya sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya II.29

Vijja-bhagiya sutta
Udeo u čistom znanju
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Dva su kvaliteta koja imaju udela u čistom znanju. Koja dva? Smirenost (samatha) i uvid
(vipassana).

"Kada je smirenost razvijena, koja je njezina svrha? Um je razvijen. A kada je um razvijen, koja
je njegova svrha? Strast je napuštena.

"Kada je uvid razvijen, koja je njegova svrha? Rasuđivanje je razvijeno. A kada je rasuđivanje
razvijeno, koja je njegova svrha? Neznanje je napušteno."

1/2/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an2-29.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an2-29.html 4/3/2007