Georg BRANDES

OCT A:VE MlR·BEAU

[:F~braar 1911"1)

6:a Mftiter er d:ed, eo .ar dem, de.r 'bar igh'·e·t tranSit A.a • • ·ed .AllrbJlI:od~daklinet deDS Stempel~ lkke eo UudeI'Jio.l.dnbJ8S:" for-falter t i;Dlge:a :m:e;getskriveode. :men BD, :$'om al-dril har lad: ... ItUig:ret. Ii,': h,¥tl.s.,· skarp, ,Ierne: k,Disi,. pal BUlndea.a:f sill

·:Sj"rel. alUli k.'rilenk.

Der ,havdie sa:mle,t s~l: i' bam ~II! GriI'ndisulXl .r· 'Bllti~el"'hedt A.rSiky.; Had 08 Pora.gt. Der yar altld BjOse~ som &l'liJdte lndelDil

ham~ ,

BesbefJIetn.,r· baa:; for sa, vid;t, lQJed, Kat], ,JOril ,Ho:rsma:d.l. de;., jo .gU, "bori' beDB,efd:r haiD. Meo mede:us lJ:uys.m.llos I. aiU lI,eD,DJesk~hadkun el$.k~d, og tilbad· K,uDlte!D'1 .fl:lc,yede' de' .!Jclie EOD!stDi!R o-g b&!vdede d,egode; ba.v4e·Mlrbe.a et vld,efo ·PeU •. 'Det var deln bele S8P1fuudsordeDI, tier I~" udbnd't f~r :baQII '''je, ,og dieD Mod~~t.Dil~g, der' dybest ·']I'sseballe. bam,. .... 'f likko, Mod_to.ipgen m,eUluD de.D ,~gte K-uD!s,tDer .01 den ,I :Iom, et paa, Mode. :m'eD M'odslet!nilApme! :fatU.· QfI rl.8~ ':Re!' 08 Url:i ..

HUYSlIi8l1S·,S Menn~skeloralgt r:llrte bam over Ii den b'(o)sll.., It.lrkea, iSk~dl, h'.or" h:aa.s· o!mtnmJed,e S:j ••.. fllndl ell lI:stidlg Ugev.Sl., ,Mlrbeau":s kri,gerske Reulud farte bam. til ydern,.. ga!Re.adle O:pposiUOD:~ 'liI AiI~ori'te:ls,roralt, tlU AilarkisDle.

Han havdle Ira ,farst ,af betli- tn dl( Sma.a 1 .SamfIlDde:t" ".,RI raUI.liI! be:fu'udet 51. r .yd,m,yge'uiCI,e StiUlogel;r_., Hall ".v.rede Hadel tU Overklasse-·H·Q.vwotl,et :lteDge enut al ball s~:l9"'ar rig 01 iDI~aydelsesri:a.

:Oer ... re·o ·s'lae.rt ;S'lr1d.meUem d.eD FOFes:tillhIS:" maD, u:vUkiA.rUIl lIorde .sia: (JIm. bam. eftel' hans Sk,rifte:r,: ,o·g d:et lad:t~!k,

h •• 1 pef'$'ODUge' BoJdniinl Uo:rde. .

Dem sikre V'eIQiP.dralenb)ed.~ En S.'m'Qle·~ F'C,trl:egoDh,tid. Al~8iort V'l,st '111 lo,.,D:ni, "Op!l'tlledea :;. U "l~je tmod at .,.re si8 ,aldeDde"

') Samllede1·Skrift..er ·Vu... 0,. :XV·I, •• ,

holdle, ~ale." en. ·.Slip. NGf,el DIle.,lt Olg, Porb,hO~dlm~ dOC lileso'in 1Jbe,.eliiP;, 'flYer 'l1ele ."ans VENID"

Mea BUkkJe!1 Der Vltr' V.ilds,kab, Dleste. Galtkab d_ Blikket iliad,: Tagdii1 iigt. '[bi dler If' ,D(;lef. farli_gt i. : •• ~JdelJI~ I~DdDU. end d.et, s'II,U l_ :lIama.ts ,Repli~

mdLe at 11_ t'og po Vc;je a~aJl.emde S·maaliu.,Haa :korade B,o'lil. et Lam Il:nde iii; I :Du.mhede:t" del" ikke ,ar oudt liDl.el)!tl.

. I ,Aa,retl9P2 ha:vde man ved en B.'ole", 'banvar' ,:artiI :aol .w. at oven_e., g\vel him en l'1l:ssislk ·n.iDeW Bonts. h,vis 'SamfuDdsstilling: V:lU'" ~; mien .b;v',is Dum,lIed .iIIlte "V' mituike ·aDsel~l. KirrliJeaD 08' hu.n havde 'u.nde.rholdt sigta,aI~ ved Bordei, .,vad ikie lldkrJe,vede, 'stor AnstreDlelse. (fa, 'Talent ik:ke yar I.ao.g beandte .·Ber .Wirste R,eL D:I man 'pk fra .Bionls, hEJri. jag, USe ,bl,. :.11 Mimeau·:! ,Bordd."" ,slp to ham;l! m,edensbau end'D'1I Illv heude Armen: ,D-et e1r ,sandt, MOiQsieor M:ir,bea'Dt deter en 'Tio:~ j:e,. h.¥de 'foreu..t .m:tg, ,I' ~p .. ge, D~m om", D18;r j~l: e,n Aft,en' bat Hem" men sam jq hu ,Slaml •• - .Hvllk:eD 11DIt Mad.me? _. ,.D·el 'e:l';, kv:odot· De $kr,ivel" saadaDD." An'Ibri'meli,a, ;NDl· WIlulile B:ailer" De 'meJd Uer'cs- Hoviedm,aatte jo.k'UDDe skrive ,dem ,saaledes,at de i-'e 'y:akte ABslaa .. c - :tJ~i sbl ,ikkekunne ,ul!l\ h·vo'rtor.t Madame;, }eg l'idste: ikk,e a·f, 11 de: va.r se ..... lEI ... ,

Fr. del Au miinde$ j.' en Milddag o,g. ,Aflu :i ,Mirbeaut:s hen;kabeUse "J'@lal j, L,·A.eQ,~qe: d'il 'Bois de Bou1ogn~I., ·b.var ,,( t.aD var' 'en IUle: K:reds III Bords. HliSets Herre ,().g. Frue, M'i .... ~u's, Forkegger" G1oor,e Cluu:peotier DIed ,F~e;.B:m.Ue Zola :mecl, .Fm~" 0':1 -AIla;'.ole Fnn,ce.n.et VSF :ZOl.~9; sidste Levea •. Han,lJeta:o-ot al;ll: en.dnoi Efterdtmn.i\1leme af Dl'eyfusp!'OCN.sen, .,(tel' ba9de &Iyrt.:et halm. :rra hans Pop101a.rile,, .'Hsjde,fo'f. milldsket ba.ns aart.ile ]Iulimgter Ira ell 12010()() Fraocstii 1',5,;. 01: 'ulD'U.lis:gj,ort bam del at. faa '$ineRom~anetop(alDe i noget BI,..,ds: :Pe,biUet.o,r:t" ·med miBdre. baD iga.'V Rom.nen. ff;)r illite" sDI. lil.L ~ Aln'ort~ R'ans. Hilmer: v'lr dog nO'9lenllnde.t· ·01 bani Per"Ue~:rst ·sa., 8i(Or :&Obl: nGRHlsind,e. DeD ene' Ame,kdo\e. fglll!: :p.'. den, audell; derefter belYftdte, :ba·ti eo lailll D,os~et il1:dvillet Histone. Men Zorla.havde ikke regne~t med .. 8,,' de; ... 01',oyerfo'r blam. 'Ved Bordilid sad eo Man'CI,,, dler heUer' Iltke· hold' .:18:t Ue. nemllgFranee,... 08'88 b:.au havde mellel, para Hjme, ban sltu:l.de b".e sagt iU'~e :DJinQre uDld.letholdende I:agttalelser 01 Opl.e:velse;r. Hail lod Ziolil; tile, lidl alene; •• tacbt:!: bu Taalmodi;gkeden Oig ,oo'D1ldlt; 08$8.8 ban.. Der iod.traf da diet P'udsile~ at de to yp!perli:g;e: F,or'twUere i IleDI,ere Tid laltle 'I .M:ulJden.p,aa biDI,oden. b:v'et fi>r.s.i'l v·ttti\ellde, .1 dell audeD

"nde~ :lwreop. Det si:et,e· ikk,e. oglll .s:idst. :&t:iD:dS1C~I~ l,~;dl migne.J,el midt~ ien ImDgete Plel'lode~~ ~. Ilia v~ :r~]8t:. 0, Cra Bo~d.~ J:n.df'andits,lg eDllor 01' Ilimren.de FrOt'8aml:i:n g~, b:llor~ ibb:pdl GOOlra:'es. Pie'q(U,ll"t, Aup$41,e: Rodim., Th;ad~e ·NI.ta,ns'on lIied SiD sken:l'le Hast.r-u., D·d, Vat' fBldetl min lAd'iI' ;$()m di.n. Fremmedea:t. fliiRMadamie IOctave :Mirlleil,u Ul BOord,,,,, Mir-be.u ~bflid~~ .il:k.e ABe' a,t. hatJ 'fed, at ", iv"e. :m',(f d,eD:o- B'-rddmill:l. !-~.' '.'

-- .e ~~,_'I" . -- , __ ,II)' ~~'I;II .. __ e _.Qolt. "'" op-

r,blte ",_ de .. ve.rr'e len M·eDn,~.Siu~t(!lder f'Olr senl ,_.,el· )«1 mil i M Aar nl.rel aDis~e. Tb.:ii Aartt2166 :ha'ft jeB som :ll"ni:heids~, beaejllnt Yo,SUDg: "bJ~· ~mijg ,et .• f" Kejlem81D:me.t& beik,en'dJt;_ FofQ,staI ,Disldirl, -udkt RUled af den pur 'ullie" deJUse 'DC .n"8 ... gla:de AlicflR..:nilult der bet;egoe:¢... ·sit 'som ,wl:)im ll1,o;,!,UI'A' .-:-. iOB. ba,.,_ <s'v-rmet fOE" heode: 01 'bl!tra~el Eu:rr,er ,:80'. m;is .. , iuo,d.ebes.venlig" de'" .k,om, bende Daril'..Hu.D.. ~!11od. del' .klraedt. '01; 'etkl~t ii· en. bv'id Ki:lflp:linl~dl",Dga;, del" led Skuld.r(tDe b)QU~de o'aJedJ oe.d til, Livet., det ,,-:PlI"I,e: :bnme Haar- Dad ,fnt ned om, d.enS-ieDge. Ha1s.HlJn 'ud,msked,e .Aarhulldre·det :!Odt· Schiller&!

• .• -' - .. • - , ~.- - ~ • -. •.• ". .• ' • • • ~ • • '< •

·h ..... c- . ..ro' ... · ... I·.· , .'- '. ·d·· ik'ke i • sle a~- 1U'-"~ c uuH; ~.·' .. OSil 10m: eD--- ,.:- I-IJ,--" s~mme: l'r'.lCO;lll\lt

,0, '8.11, 36 .Alt .eher., 11,1d'oC len,V:terdis., teiidre" korrell;t" 0' :ltiU;uld. Dtl'mei ,in Arlll pa;.. :mi:D, ',def ~~t AUere R;egn~ro,lt; '01 .:tQJ iDlea.luDde heDCb1::. 'J,ike' et.Trooik i detf,e A:o.s,igt. .genla'ldle

de{ ~·nllltk"e. PolQgraB~ UD81d,um'Sblllh!,d~t. je:B ~jede iDS ,ejer. .

I $iit, H;jiCdl '¥lrOcta,vl:' Miribe.all, i!i,I4!Som. na,ar bank!oilDtU, En :It lie,,', teDt ud. b.tD:r1vende ilsk yre-rdi.1t anig tad-Iii ':Be~, d.le'denhed,. o,Ullel'kRg.: ~i en. .saa,d;srn Gr,ad, 811 m.ankQ1n:de: anq.". ham for I:odmudil~ dlersoilB .;8D· .ikhe,vidlte bedre.

MlQ:lIm:aD, 'lid:ste: (let jO'~Bt denn..e' e;ammt MJlnld~ naat· bB:n, '. :·,~,~'-·-"f·~:'1~ _kt-cnd:e ·oP'.-~"2d'--'-f ·,d: .vdc~ -"'."'.111, -! 1.11' ~:~>:'I-,.,' .. ' • L"1ird·l. n-I

"ar ulU'~, mUt _ g,- , ,,'. ,.,u_ e .lDe_. .,T- .,;;;, •. "I'~e "OJi . .:.Jsomu..... '. e

.. , .. ( A, , •. '. da ,~ "risk M·'Hd.· J-b,v·:ri';;';·.l:·· ;1::- • . ,,>iliJ.9g,iB.Aih -, ow,.

,ar eRu.DU__ J ,1.___ __:[Ig,_...". _ '. 0_. _'-'Urea HaD I 1 __ ~__, ... ~_D_

u~deJr Dfi~.yfu~~e:n t'VIDC A~u.r M.Jer~ L,e ~aal'Qil" .Direlld., 'bcJrth d.el Hotel,I' :bvo!J"' haD seJ'V var tlj,get 1i.nd,. .AtI.hDl" Meld:' Qauvinisme h.ftv,de: i dens be,11: P;Qr1orcnh:ed.vakte;m g,.dan. :sto,J'ID .rpO'"'rt .i Mi:rbeIi:u~s Sl:nd, Ilban: bverken yille' ,tiler i,un!d,. )),eb~rsk)e [d.eB ,og; S·ill.

,Del' vir dei.aden ,eil 8BD:lJqle'JtQ@:piolagt .Metle:m"~ren!de· ~ie:bJJ j .. eUem~aa;m t-anlUBlI'DfeS :med de to' Ord~t A~ice' Reloal1l1. De'f bll.vde v._~t· den, Tid',. bvgr Ad:bQI' M.;er 'Q;rie si.1 ,sOlm Herre I,dla' :iI1mpQe OperetteSft.p:lerindes H:us~ medensc;i1ct:a,cY,e JdlimlJlt .in:dtog dleJa bao5:dige SliUinllobi Da:r:ae'DiS Se:kreliBr~Senere :heB V&If bu. hle~JeD Oela·ve , .. MiF:hal1'I.Frule os:bavde r~tudeR ain Kaulilh:e:d · ••. uket bUlm en. :Oll_pil· FOl"D)Uf< i M;e4'1IUlt saa d·et u.nderUse:Poirb,old in:dJraf, at dQ ,FaUige5 T'ab~U1an,'d.~ An.:r ... kii8,e~ al:Ierede' ,.i en. ret :un:g Alder war 'en b(rvedr:i~B M:a:~i~

'tlJnU.' ,. . -,' ~I

Uet vaT d'I)iS 1.:nKtfr.a., :.t B,i.gdonJ'mell,· i mindlte Mad,e giorde hans, Bl.ik -, paa de-"mOidem~ Samrundsforhttld mere "st..

S;o_m KriUker ll.de O'el8:VI; Miirbe:au k.un an· .,.'8 .t. huIed" 'Op'm:~rPoDdflfe,4;le:n, pas den en.,i!I;nu u'kenldte liner .cmd,Ra, ,Me aner'kendte (i,eniaUlel Der er iszr tOI 'Personli,hedel", b,fis, ·N,aville ban r.slslol i del store ·P·Q.bbkums Bevidstht!id ...

Deq ein~ :eii"'.~lllU.,te :8Qdi.rt I den I.nll B.k"e ,A&r'~ d« mesle ·ar' et ,Menneskenv~, ltvolri :R,od,io. b~,.de ,aUe AntoritetC'i' .Fnoilt'rig imod, 'Iiil 01: led den eae 'TUside_Uelse 101 tlf.. mygelse- eller' den - and eD, m~en,s. .ud1enfo:r FnDkri. b.:ns 'Vard '¥ar - a_nel'k,endt o'g ·bansl_tuDst lJeuDidr·el" bl,t'Y'. Odary'" ,IIi". ik.ke tr.t, af ,alter 01 att.erat u!tlskammede Myn«i,gbeder., de:r gaY Middelmaadjl~ederne e:nh verB·e!stilling. DElle lnet d d: lo'vprise 8odioso:m. FraliJuils opribdel.i8ste og .atenle BilW,· bugger:~

Den anden K:Uftstn.fisom k.n slil'. h. ferst .r at. HIlde Mirbeau sit By, em: Maurice ·YaeterUue:lt. Da :MaeterUn.ck u,~ ,av ,. PF:i1f~.e JJ.r'ein;t~, all ... foi" Cenle GIDII I.gde si~' Taltat -j ',dets oprind!elig~ S1dklkelse lor DapDti sk,r,e1' o.c~;.ve :Mli'r~ __ a· en b,e,g~js'ti'et. ,ArUk.el i Le. ,Fi,gtrrO. b.vor baa~lil h.is ~Jd.er ,Ma,ad!eb6Id .. ik,ke barte. ttl.tep.de den h.IJiske Diller' 80m v'. Dalel ;Sllakel,pe.~.. Fra, den Tid ... , 'val" ·[d.er i Franlui,1 inp, Lms,Q'ode.J. $om ikke' keudte 01 vumer-ede' /.M~.et:erUack8 N:a:,n.·

Del ·or dO:1 8,]ene 80m FortieUer 01 Dram.titer" Kirbelll hal" dybere, Betydning.,

:Ljgt$o!DJ Em:ile Zoia. med b/yle.aU~bea,u: b .• tl'Oldll .forMa' ~Jerlelig.iorbu:nden'J .hal1;!8·· 'bian tU EdmO'Rd de 'GoDcoarts llte. nere Kre4s" 01 ·GoR;court balr be,ll tilegnet ·sin carste ·s;lore R. DlUflil!p hvori deer uden T'viv'l er selvbl;iOlf,lflske Elem.eDller,· Bi~ ,IHDU~" HiOCIi. Del el" '''' o(m~b,IBgenrt tenlJ:emforskeJ :BarD. ~ja;~h''li~s Hi~to.rie fonteUes,. Vf I.rer ~tDllIt V_se~ ,81 keodI .... 10m cr' helt ip:n:nemnahrl. ded:or· tidt faar staeve In.dtryk It Tinigeneo, Persolnernt, lndlil del, nnd,er Bep'venherdeI'Diea, Pm, reUer' dis!e In.dlryk. Altro,r 'm:eg,en 8jhJ.b_d. aUrQf U9ruld. Intel~ Ule.ns ~ el Vaen,· balemt til at •. 1 Ude eo lod Del mensD.i:kke: er' sentiDJentaU~ i.stiet· med EYoer HI' Forsv.,. oltilsidat. 08$1'11: til. A,Il,gr,eb~ Vir811.er· deoi IUle· Dr'ellg' O:pd.,.geJse: i lesu:i'l,er:skolen bl8.~dt de! m,ange nDe D:rttll.e, del" er SaDDer If Ade]sm;e·nd 'a_ad' S:loUe ogParke,r" :me:nahan aelv 80m Sen at eo Ia·einknemm,er· b:oldel borte rraKamme!r.terne' .J d,issa Formi,dre'f. ,0:8 desudel'J! er 'G..,nsta;nd. :'or S'pot pia GnaDd .if siD r:iu:ge :S,'I,andO! 'Vtreaser ham • b.ans FOT'hqld In eo hliti-rl" der k:asttlr sin' KWirlilbed paa bam 108 .de_uer de~ ·8D.e kJlIust-·

209.

D .• risk exaitJmj:(le: DteRI, t ,Grluad OR ,Bund.sa. 'sel" vi ha .. , ~re.D ,0" :skY~t. Gv,erfor' en Barndo1msveni'ode, der' umrer _ Ll" deDakab rOil" bam., 'T,li.1$idst bU¥er h'a:n :Soldat '01 lalder'l 'Krigel1 1878.

Deg MirbeatLavis Fyaiupomi 1Q1lere~ vw ...~et. kend:ali~ lind. endnu ikke udpr:.ge' i 8;,6_;ell .RfJC/I.,. h'lor der bverkeB er Bitterhed e:Ber' 'S.tire. t'.» en Harme. del' ikke b.vner ,dll_ me,.eD er :win., siger dell, sallele: lli.rbeaUiIi bad, :lOm IIder:sinV'r~de ag RiDIe,agt gaR uld over PoliUkem,1l i La ,mtlluKll, berger. ,(del" ikke ba.lde 5t0l1 Held :med, sit) over .Akademikleme 01 Id:,coMreielt V,elprende: i Mesten.:eerket, £e FOI\fr~ I09er Bor,erskab.l i L'I(JU!I'ntll·d~un. fr,mm, de du:rm:bret ,del"ved sin sbndaJ.ese Dristipe.d i 'kOirt Tjld' na,eaehundrede Opla,",

I 'LeIQl"ldin tiu .Sopplica g.' Mirh_n, pu, u!;IJJ;SlHliglM .. oe op m.,J Meanesk."law.;ent, a.QIJ tll JQ.rfamlende GJI11so;mhed~

Hejst"tegne'D,de: for' bam ,ude'~.:opaa i ,Kj"benhava opm, faI1e- Skues,piI £,£1 AIfGi"~' fOnt It. .. ,A,fftlit',U1 'hvor' .F,",lIdy~,. Apriln~.l som l~ddr'Le~,t IldlUrte ,K.mp,eI"oUeamedsuad:

IntuiUOB., o'gbYor deaoprillis!C A·fs_y, med hvilke-uFiuusmaa:de:D er legn,et. it.klt' udelukker hverrken .roliJ Karalderistik eUer .el St)~nk ;afBeDDdr~ ..

St::r~et Forr.'lniJ1!lu til" For"t,fRi,nger vat Mirbeau~, :,,",t~ stert- anJiple:. Drama.. Sa. ,Oiplr8:t5k l!JaDVll!t'~ 8DR,iKlebaa dog al o:pferes, paR TheAtre :F1nD'~s; d,et. 'vsr' g'o eDpD8 det Unsllke 'Teatel'", ai, del' var .nog~t klaS$isk ,I II.. Talent,; Ban boldt d~esu:d.en at Guy om sit Haw. 01 'vid.ste~ at et Sceoebeld paa. Ie C,omed.ie Frall~s,e vute lterr,t I()psigt i ,ProTi, •• eme O,'i Ud!D' •• ' ,end $QenehUl pIUt en andeD 5tu:lpl"&,, lieu, bQ.D DlJIdte Vanl:i;elifj,llede:r.

~St¥lkct Mev Vtel u;tqet', dog: ·,0",· OOl'N£IifllAl, dtl: "U Siler: mder .Forbebold aI, at .Forfatt""DfordO~l: de ReUelse:r., man ... He :anske:.. M,ed,deleifJ.'1 d~ piaa $kl!J~erral.fets V;.-e :blev man. ·Mirbc,.;Ql af CJ~6et $Atte ham,i Raie_n~· sa. han. I'va,~ ,rede mid Sbldsol'd. Skue'spiDen, der IlIfdlgt ~nd., forQIn"IIIe ,1I.m 01; .. ute, dil! ma .. *e: lIa.vde vmret ·rot, .,fllrl,teU;e~ , .. d'le Coqaelln 'ud Ul •• 10 (or at udbttde sil. S'lykket PUrl!Y • ... be:vd;e imi.d'lettidnu. indle.ve;ret tdlet, til G)'~nase,. P'OI, 'drB, GJ1IIlD8se~1 Dire.tbJrko:m w. .Milrl:H!.a:a D,I~UDd!!rboldl :sil m.ere: medbam om Madame l'eBarg·,B Daerfore:s1aaond,e De,but lend am: sel:ve SIJ,k"et~ albred .Mimle8u ham .•. ed U4bru.d.e~l: ,.Deres Dumbed er "u,t:r,oug:I, 0,: de de/Rlnd"a sa'" Jil:UI at, ~eJ n, ;hul Svaret: .PeI' e:1" iJlke S~. mea m,it 1.lde A]\'lor .• c

:11

r ........ NJi·_l--Q - o.~

~ ••• - - • .Iii . ,r"M"'" '... . " .

210

S·tykket 'Vludrede da Ulba,.e· til 'Th&ltre FraDQBi,s 101 Ilk ~, atraaiQllde Op~elBe. ·Mirtteauglem'le burt;i·11t sit Na,fI' 01 ul pv det mad denne TUepelse ill Juli~ Clare·tie:·

INiD :lLrere, Yell" jeg ,stylder Dem at haye faael- :Iodpaspu Tbeitre-Fr.n~s,som jee: er~ med ·1lIe -miD. store ,P.j) 01 mine. s.ma .. Fo:1'Il'ia ~ bU" al,d;ril anmoGe:t .miS. O.i:D eD' Madril'" 01 i. de sm,erlelile Timer" b.vor man feior 'sii, tnet· 10" tri.l .. nt.di". 'bar Die ,aJitid opm.ol:Fe·t mil m,ed Helllsyn til ·d .• Vzrk.. Modlas dis 80m. e~ hyldeode Vildnelb"..d O'.iiI. miu dybe' 'TdncPllDelighedTilell1e1se':m. af d~tA1 S'kues,piJ" som idel •• dsll hat' den. F(n1Jenesle' .at 'IIlere 'blevet udrart sf eO'esltaaen,~ 'be- . . "ldriD,sv~rdjle" henri'V.elide K.unSlnere. ·le.1 ved. ikke, .. htu ·F["emtid, .F~rf'£llIi~!ler er~or.rt'ninsft" liar' fOif ;IIJ.. Til Ge.n~ ,Izld ,,~d Je8~ .. bvad Publikum ,0,8 ji~, aUerede DU bar 9UD4et; leg: Vert'! kostbaR Veusk;aib" PuhUklum :n:ole,t sjElde:nl r,re.k.ortt:m·endet eaSkuespiller :med, G.e·rii. 'M,a'arlee' de F'6r&lld:,. c:

Saa beskedetlt Midreau end Il:er gdt'ller' si8~ :b;aa Val' rill ,overbevist om, at I desi.,ds.e :balvbumdred . .A-ar YB del"' iQi!' Ne· ... et. Skrevet' e·f saadanl Dnm~al og alfd m:ed bvor .torB ... li~enhed ball, h.-' fend 'Illdfrykker' Sil- o'yenot' cmaretile" del v8nde kun 'balvandet Aar, rer' Vtmsk~b,t &k d' Skaar, iad.tn baa ,lod del' 'springe m!ed el Knaid,'~

I VirkJeJJghed e,1' .lbr:retn1iogu et udmJlll',ket bJ'u.et DI'UI_

i. hvUltel HO;YedpersOD.erne le:,er~ &lIDvirkede ,4et. Uke ... o'fettask~eDde" :SOIM Octave Mid:~eau,ro~odede. iP." .. Dea, del' forurd keodt ADgier~s' sandede ·Slule.sp,:ilI~De:t er- forh.eRdl i Dram't,)r som MaUri G'uirill~ Mirbeau, :&Qm bayd.'e Bcrticbt~ heden om $in Orlginalitet, fiJLte ,sig, U,:ke so. ,deD"~ der·h.,de

£"0' ,1'jD'. "1iP ---:,0- .DPPI!.' - :-:.-~. 10,."'· ~ IH'IIi ~" .J·'kka, ar~ d· a'm·' t, d' ' .. - ".';edaC! ·"i'fte-~!-· '0-0:"

If". '''·~-.(¥-~t -1CIi "Q.;II., ,'ifii. "'" . _" . ~ ~~._ . __ ~ ,UI .. U', ~ " .. .,

SOld undJlik Superlati ver. Jtel lik delt peneq]jl,l at 0I1;1d1e. .

Da. ban .. seiu4te m'i, sLt.Skllespil med hjedelis.· 'Oni, 01 .. .l. Ivarte med. ell] e,ftle.r wIn egett 'Meniq "IF.at ,01 ,oprlgtiil Tu, hvortil j}es kn.y6e;4e den Bem~rkniDI" I,t Jel. penonlilgt

... d"" -k' d" SiL!.I_'- 'I.. h " .- :.... 'f" ,_. Lt'" d'·-'.a

,g.v,~e en:t erD·J.,lJiA;(b.e, om ·vem .SIUOr:e .l..I'I:c,ull· m"I'n~ ,we

, .

,mig n08;ett erlor: jeg.. 'at, b_ til .,~n,es .Bekendl,e ha;vde : .. gt.:

lJy'a~ h.11r ,jeg £jon q., B;,' let: sieder IUlmr mit. SI:Jkk,~, klllder migons Ble~:llIdrer OS Vcn, QI, ban Iv·U\er· mrg tned, et.Br~er't der er· ti "Ondle:r~Rder N":punkte.t.

Fr;a <C),en D,S If bIt:, 'yart Ipde Fo;rbold' aJdril 80m ,d_ ha·v.de "'~_:l"e:I.. Jeg vDde Ibate' bev,aret del, om. Jet, bavtle illite-vet: ,J:egersikkel"p:IlB.. :a1driS :i. milt Li,.t 31 ·ha.. latst e~ mere kankterluldt olbedre: by.iet Skulespi1.f. ED. D~:

Led. v~, __ .doll "venor V.o'er at u.dtryltke miJ 81lpWla.Uvist

2:11

Qernede Mirbeau, st)m doo, har. Q!el1le.tWrlsea.Qdr~1 Ira blll:~ Sandhedsk.r:liIIbed er i. Om.Islql,med SklibeoteJr ,oil KUDsmere t:ill:ntelgVrend'!e, fO'f en. :Fol"tiiD,d.lellsu.Blomsfri.;og· .01 PnJgfbarhed" 80m lI,eldreje FOJ:t' )taroet'S, O!g 'V.inluSl__ for' ~Viu~l.

~jrbe3p'tis :godc FOil'bo,ld til JUle:sCla!n!de' Uk- CObu tidllliere' e!t Jtnltt. Han aqred:e '511, over at man, ikke spBte LQA/" lairl• one. lIQk pal. Tbeitte. FnuQ.ls·. S;aa:Udt dIet ·.'opiferteSI ISY' det .f~dit :"U!$:; 'm!e;:n delspiUes kU:R D!Q og d~~ os .. ~irhon tUDd,e i.k:iteDe~esiSat. r9Veriflls,e 'Claritil~I' ja ·at OVlerfUle> Feflilldy, hvem hID sely .bartde Udft.Viol filGent~

Ni:rbeaiupa:ast(!)d;, at haa ·au .bil"fde tabl L.y$tCD til "tskri,ve Teaterstykk.; bB!QrlJ~;~e $-ig j,impo~eD'I1! ind,mkan, pl:lJ.td!l~UI t 11905, 151;0:1 @m .• , .IILV;' Ii. i Sa:IlD,&rbejde med Th.ad:6e Nalanson.

W ·1' ;. ~"r-i" . _·c ":·'t· •. '; - - ..... ·i·~- ~ .. ",. ., r , ~. 'vE,d"I:im:.t,e· Skues,..n t.e "O"~" .:It .8. s. I,ve It ~ae{,,~lB~·~e LOg ,- ... 0---- ··'r~-- -- ,:;:11""'-' " f).

'pn,d-e:r ,t2:vn~il u:tUaltB.eUii1d:r1DrS;~ ,fojf" N"~tilD$O:a:Si df8;m.tiike ,Qreb~i SaDS .Jor· de!" de.rpaa T:~:b"et slaar aJ]:~ p¥ sin. vUde Sallre" Ii 0, ftlyse;ndeSI,mfandsfoirap frieTejler.

I..a A:ff~irlu~ Jllayd~ i. si.uU:aa~n O'Vtier p·enl_b,ep!.I"UI'IlJ,den .rer~'t :tamt Ii Sam~eQUp.lng, med lhvad £·er F'o,ye,..v:u i sin L"':Sl'~D- ,0 ··f· S-,B:-m~;lf'!'u:in ... :'~'s·.l!'-y'ld: •. ~n:'·~e· t'.· '01' :e;:<a·I~"i'I:~n.·.·,.;I!lfI:kvD-:C:s·m-' eml Jnlet

,ft1;(.'''',I- • _.' _.' ' __ " L, g.·tll)1 .. ~ ," ~L .. ~'1:M,1'w!,_1I~\L"4 J._,_. __ ~ .. "_~_"_-'_

tlad:er rdba •.• , :at Vanskeligh.edeme :med, Tb.'ttefra:.Q'9IiJlen~. tog siS, 1 akmrpe.de FOl'lBer. Skues:piDe:me vUde lkk'e 1,01:8.,. Ilyllket .'pa,8l Grund. at d~'ts :Iuden, .Akt., 00:1-" &lltOSd,t d:_ 11"1 'Ren.aJ$.ance~Tle:R:tr!e,t ,PorrileGaI1;I".r.' d.el.Sk:.u.s:p;11Ierne" :tom var glide'i ,rdls:elv ;,(Jenlle GUlSv.r del del~o"Flor'-, IBU.re. 'De :sll;Fiel' 'St1tk:~i omit lod endeD ,Al.l: gal ud~ Slu.e..: ~pmet ftk~e A •. ~e.r istedellfor Ire,,, Mitbeau., vi;sl. Idl; ·Ikk • . mere :heDiIJt1$lult:Tt ,overl'olrDirelJtm"e:gaf' LnRtna:'DMcri end, blDt.!.,,,'d.·vi~ s;i'I 'O'V~r01r' l!)riQkkJren: "f Qymnt;Uie. ,n'iD 'IQg sU.~~ike: ,tW-~ ,1)1 i dft ;ot.nJlrbejide;d..e Formblev" de.t Bod~ keo,dt ar ClariUe.

Pr.~Leme vat t 'GaDI~ ·oS.. blev pJqldrseUI·a~e uroUg Gil kr,~.",!.de. en JEpdri1il&, <~n.9um. ·Vhse:-liS"V:1U' ;al Ii,pge VlEI1l 01. ,(ltD renm'ere :imilJde:k;om'Dlieule SkrUleol end MirMan .s~tra~ "flU' :Iaaet lad.paa.

Mao bull'err m: ••• :kll. SI.p.l(:e1ts I,Dldliold. ])et d~jer ~ll om et Vell~Db:edsttJem., en OpdngelluansJ1:a1tt: :110m l~es air ~n tOrn!emHerre., en M8~qdi8~ den .meat ueiadIelill ko!rr-e,kle· :Hyliler'u:mdier ,Solen,., hy'is ·v.ak1eude H~ul steltes al eplidlil.ere

'i::[j.', • ..,...... • .... , .O ... :II'I,qnljlllo..... ~ -b-aDl' 1.,!i1 .... ,17 u, .. ""iII.'_.ftDi :Ii .d'. e-'D 9f1ne- . .....a.,

,u._OII' "·'!i';Uo1 !W~I ~UL .. WI or.;;_L,1!' J.J'1I ,,"!Ii" uYn u,u .... u-UJ~.. .. .. ' _, .~_:. ~~'Iii!.

Tid. .~ tmkket ~ siS t.~~'ba\B'~ CIa.' hon er bleven betq:~t '11r m pttella:od's amukkel'lfr Sjne.

. UDldJ1erHd 'trues Marquis'len wed Ruin 109 i ·OpdrapllesaD-

''fI''.

212

'sWteu Iei' den, ~llbudUe- 1Hendt. 8.1 en, ~D.I Pil~ ,aom ~n Strd y;ar' bleve:1l lBde:Jukket 'i e,t Skaht crble'9'el Ilemt cit'!"., ·0,1 e:r ded. Det .e14er' '4. om; atbolde .rene .Ii".,. 9d\e))Uktet erkommlei, I1v,o;1" ,ode ~d erdyr:l. FIrSt 0:8 fRmmat. ~, '0:81 jel mindes ':JJ:et:t PeRle I18dvendllll!,. QI; ;ieo., :bD.e~, :bim 'h".I8e· Satire IlartU JIm IOI'Benj.o:li,tordnr !d~1l IConrtiD. seI' ,ain Pruetil. ·.t OJ)!iQilerd,n V'liR BaDqgieJ"~.", lveinl <tUiD' :i '~~n~ere; 'Tid Jler tOlrsam:L .Co:,urUpr, 'er ik.ke hlot ,d stor q,ru,; mea Mcdlem .. af de,tfra.Dsk:, Ak.decm~",

o.n d,nge AlnI(b:iDji,CI'IILd::tie adbad si;1~ y,1X ,deDlI, It 'COUrtiD i'Ble:d.n.!or ,at 'Ytie'fe .,edl~m· 'k_'D: ,I·tulu ''1~I' ,Can.di,d.t ~ti.li

'.' '_ademiret. 'Os, .deuu,e ,A,gmodaiyatlba;rde: SID_F_~ G~4 ~M.n 11, •• de Demlig :m&o. lat. ,Hlnld.e MOld,eDeD mil:one L~; ,F'ogf-tl, Hoy.:edJllnon i GtlmHe~s 000.1&8 j A,kademiet, 'Vieomt'e d·HI:gs.~nvUl".: 01: ,det.s:yo,tes :blm a.malilt. i e:t $la1811llJder .. ltettel MaljoDalte8!t,eF 'at ,,0.NI.,ge: let. _.,. ide!tmi.ldste UlsJn- .. dlBDde ...... AD .... b, po en ftemragendeA'k.4emikers mat :m .. ti:W'Ci Prl."lHy~

,Q....,.. - '01'. -. ,.1- d·M·j~bO!o;"; ~ ~ - ,. imoj"~ ·TbHJ.. ... ,,_ ',?.~ " .... :fI'D~ HaD ~ .~ agqc: Ja_, __ .l~~ll ,~,(:tces: --_. _U; .' ~"~ ,£",ND~~ ' ...

Ilk d(Uudmiler.kedeA,d:v6kat,Herari, ·Bo"rt. till al· ffJN (lliJl ':for sil;,vu;ndt, 'Sagen '. fremt'VtUlil .ol,prenJ~·der bljl'l' 'CD

. ' .. ' -. ,m,' .~ "Sb- - B li,,:bri del" Va) el I~HD af ~.r !Did . 'I ~ . -

m.~ ... g . __ (':ce_ ~ ~ y _ _ _ __ r .__ g~ _ ~~.~_ a_.lL

Hyom der: .11 :lWre ,Nirbuu. lilt :kiendefca mlqe: Sider pll .,_ Ga,DI:, bar. lue :ha.n'S. I.e: Pi~tJl ~t ,grt· joar, .crun Ner;ra..,

lilJini'- ~ Det el' 'lUI ,umnlD'de S aa "'l"ovieU ---: k,-vt' -..]I .. '.,. J '.- - "

• __ ~L __ qU_. ' __ L ;gl!!O----I).--- _m .!I.·L . ---eJ"11 _D.., .... l:uesa.mmllDl

'00;10 Ople:v-.lser v.ed I.Jt· .Dadesteid.i Pynm.enie, 01. :de ~,en .. 'Iivel" d~r(li:rik,.IIiI~~ F.~el'ler',. ·m·,,(1 h'vnk:~~ M,irbea.:q~ ~fteir\h.aU!den bavde u,dalyret 0,1 lilslebe't si.t ,V.s.en. :"'.n dVE)e •• '1"" .• ~D PortmlUug I, 'Oplevelseme Ira 'den Dliffende. Dagl dea, Idlc~ 'dUJ9f" 'Ilil, olm Jeall;GueniDe. Deit erneIDUI,(ftl'i,i at b"rilkea· M:itb .•• :u I~ne~e gj.ante sit v.iUipte 'Oil.:fpdi;glte I.:ine: 'II Alii ·~tlellpU LI PorttleaiUt... Dogstaar 'N~vell~iB for <88& v.idl: 'Ov,r St,k'kJe.·,som den j:'kl;e: indebolder 'dep-el1e' 10' DOlet ulUd~ 8ynlll8~ Tr.k. 'V'ed. b,Uke d.He OpD.ltlf :...ltas:ketiSeen~ w iri.D'ing~.

Man, kanbiGtrafJI1@' Le Port~f'6rdll:e (I'qnell08cn)slom Bto'miSlen af a]:I'~bYadMI.rbetUl bar rn.twa;gt,

Styldiet a • .hfJ~.smed de'l bufleske~kt al PbUfi .... &s:peld»JR.D :I~r sd, opn.aa. elo:1io·r~~.yl1"let StmvID,ePllJde. m,ed s.. KJeres,t.e~b.if J,ad.etne~llde la. frem - 'os: ti~'bll,e:' .fann P1afi!liluble", til· bun ia,rT~le~re.' IJ ·Sled,.eliigbRspoU:tiet, GI, teres inti HI ham. h,,!orp •• d,e lS.her :alene~

De:m:Q,l\l.ste, s;om ind~ri;Pllelil! er; 'Slykkets H,ov'e4pen:~~. den

lludlatH~ 'pj:aIbme r __ pr~i &om umQ1,.'r lor al overhrJ,Dge den, TepJtbOg. llli,ed 'ti ~siad 'Francs i ·SedleF~ 80lDl ·hati :b;u fundet , •• GadeQ., ,a~, ,bar ,11m tt'q~ "ed, .1 $ta. :'OlFan '6t· Teate~

.., , ~ - . - ,.

'01 lukke V'OgDWme; ,01' I altkU.D, fortjieoltQ 'Sous~ 08;-. ,de l"ar'

_-;gge, laJs!l'ltida Ide .Somfremm'd,e uuu1dl,e .j"Paris... HUt v b.alveled .r '$u.lll 01 liu16,1 ; baa :hal" i Mauederm.tet .del NaUi!!logI ~vI ,end:eo.Benk ·i:8u.skadSlt ,pall Place d_1IAm,¥en. Y'ejien,fU PuU'til,tatio_n. .far' 1anc;mea bam nai.. O.derUg", b.:ed er .•• , ,.t,or" at den 'Tdk.· ,end ikke etMinuit err',dukke't O.p ,1 blW:I8j:~fn .jel k,unde :beho1dc de :ti TIqind .. Fran'C8.

Politim8lll:den eF 'Fa forst It hty8k ,o~erfQ.1" ham..Da. aD ~ ... 'II.' lriher .~~ mm,'A:""lh' ·!e·n, 1".· ... 'elI :er han lorh-l/Isef· :b.-ali: K,~~,~·,t ' .. ~,

1oin1O.., ,..,. ,..-g., ,. ,D'- t . '.' .. ' ., w ,', "II, ,0 ".srleI:Leer

d,e;1 'endnig.m,ere ;'1iIUD fillrar jk)e sin 'Vea at v.ile ba;ve batuli~ lilt' S'ila,ueIGu:oYtdlt. OS: PoIitikommiSMeND, beun.der: 1~lodle Mandl·! H,,'.d lIu. ,dir haF ,.aiom, det 'er' sloi1.. d.el er Sbidt~apear,eak: - b:.ad den PJalleile lkke It.aUI ~.e ~. lJ,oget, '1l"~ Rei :beset er d,Q, CD Heros, -. Jean GUe'n:iRe :fo.rstaar detlie UI,e ... Udt:.

Sal fBlgerSPetRlm!a·llet. ,om. b,a,,~ Na~t, .()8 $!va.ret,., ;S., •• , maaJet 10m bans ProfRS'ii'm .._ 01 Svar_t= Jla.m ,bar fllile.a. 'bm, leY'lor' If at 'tla:f.t - log' PnUtimande:ms rynlede. Bryn·:. l')!et:' tr ftJri;Jodl. Bgdel'~1 Slp~m:aalelom Mns D.oi.i,cl.l~bvls .Bec.yarels~ bfln.pI" ':P'oU6:mand~n!f ~aalmodighed UI Itt ,brtJie!:

Ban Iulr tote" era :Oeok paa Pliace d':AD.ver&·

Han, er da 11.,a' pro,feHiilQifttl Ti.w'uden.. 10".1 Detr hjielpe'l' iOllen bere 'NQ,e'l"; han . iir.eJ. I :aWieI, akal ~Iet: s,tn.:&" _a mel" m"RlOm PoUUkomuitSSEeI"ien$, x.reste a}.Y1etydiRt

'lager Forbl1d.~s ·Partilmod a":nlbedeu. '

JIe:aD Guen:iUe (ares b.orL ED. behiB, $ceDe meU:em d.e to: .:itmr.eBtefolk {tllltl") 'Oil deo,oe endel' me'd" .t PellUm.u,lIell .m .. ' <~D.de: lIIder opu liD lta!fre$lre. s2ftei H·del 19m grebe! af $.dreUgbe.d,poUlief i :.:t, ".pb.ond~re o'P q 111e4, o4erare'I!" 'Stationem~

Diet .~ Bommati sel"~ ·\1'i.ldl SDm ,en Fa:rcre;;meu blodili, SOil'll e~ _8,~i$tbk$ .• ti~ Dt,t rirkit pi.:a. tutiaDI ved ,Liv.~bn-, Wets· SaDd.hed 61 U~e]~. hll,mods;Uske O¥erdri~ela;er. I.)\Cter' "biH*r ,Hao 01 1,'9til Karikatur. Det" er 8jcrte d~, _dog: Beundriblt bed Sympllti· :01 bid:.-.de' Spot De:l :rum .. ,mer' so.' 'eo Neddeska.1 K~rnelli Octave Mitlb.eau9 i~erste ·V"o.,

Has,Vid., vat lildV$k-.rpt. ,baDi;s. Har,me dyb. bailS' Ifjert~ ~ '9:liU'mllOm det kund.· slaa I e:D Litel'a~lIreDS Despen:do~