You are on page 1of 4

ய் கடி..... ஒரு ொதொடர் கைத...

My Notes|Notes about Me|Uwais's Profile
விஜய் கடி..... ஒரு ொதொடர் கைத...Share
Today at 20:49 | Edit note | Delete
அப்பொ: ஏண்டி குழந்ைத அழுகுது, ஏதொவது ோஜொக் ொசொல்ோலண்டி
அம்மொ: எனக்கு ஒண்ணும் ொதரியொது.. நீங்கோள ொசொல்லுங்க
அப்பொ:விஜய்க்கு ஆஸ்கொர் கிைடச்சிடுச்சி..
அம்மொ: ஐோயொ குழந்ைத ொசத்துப்ோபொச்சுங்க...

-----------------------------------
Rahul Gandhi: Who r u??

Vijay: தமிழ் நொட்டுல என்ன பொர்த்து... யொருன்னு ோகட்ட முதல் ஆள் நீதொண்டொ...

Rahul Gandhi: டொய் இது ொடல்லி டொ......

---------------------------------------
ோவட்ைடக்கொரன் படம் பொர்க்க ோபொறவங்களுக்கு எல்லொம் ொரண்டு பஞ்சு தர்றொங்களொோம? கொதுல
வச்சிக்கிறதுக்கொ? பின்னணி இைச அவ்வளவு ொகொடூூரமொவொ இருக்கு?

அதுக்கு இல்லண்ோண இந்த பஞ்சு ொரண்டும் படம் பொர்த்து முடிக்கிறப்ப ஆளத்தூூக்கி
விடுவொங்கல ..அப்ப மூூக்கில ைவக்கிறதுக்கு..
-------------------------------------

Seller: சொர் ோவட்ைடக்கொரன் பட டிக்ொகட் எவ்வளவு ோசல்ஸ் பண்ணலொம்... யொரும் வொங்க
மொட்ோடங்கிறொங்க..

Theatre owner: 10 ரூூபொய்க்கு ொகொடுங்க நிைறய ோசல்ஸ் ஆகும்..

Seller: ஐோயொ அப்ப நமக்கு கொலக்ஸன் வரொோத?

Theatre owner: எல்லொரும் திோயட்டருக்குள்ள ோபொய்டொ.. அைர மணித்தியொலத்துக்கு பிறகு..
ொவளிய ோபொறதுக்கு டிக்ொகட் குடுங்க.. அப்புறம் பொருங்க அந்த டிக்கட் 500 ரூூபொக்கு
ோமோலயும் ோபொகும்

Seller: சூூப்பர் ஐடியொ சொர்!!!

------------------------------------------------------------------------
ோவட்ைடக்கொரன் பொட்டின் ோலட்டஸ்ட் ரீமிக்ஸ்..

ோபொஸ்டர் பொர்த்தொ தொங்க மொட்டொ...
டிைரலர் பொர்த்தொ தூூங்க மொட்டொ..
படம் பொர்த்தொ.. முழுசொ வீடு ோபொய்ச் ோசர மொட்ட....

எஸ்எம்எஸ்-ல வநத ஒர அபாயகரமான அறிவிபப இத

நமீதொ ஒரு குடும்ப ொபண். இநத எஸஎமஎஸ ஐ பதிைனநத ேபரகக பாரேவரட ெசயயவம.
அப்படி ொசய்பவர்களுக்கு ரொமரொஜன் நடித்த ஏதொவது ஒரு படத்தின் டி.வி.டி இலவசம். மீறி
இைத ெடலிட ெசயபவரகளகக ேவடைடககாரன படததின 20 டி.வி.டி கள் அனுப்பப்படும்.

விஜய் மகனிடம்...

மகோன பரிட்ைசயில் எத்தைன ோகள்வி வந்தது?

ஐந்து ோகள்விப்பொ

நீ எத்தைன ோகள்வி விட்டுட்ோட?
முதல் மூூணும் கைடசி இரண்டும்

ொவரிகுட் கீபிடப்.
=============================

விஜய் : என் ஜொதகப்படி எனக்கு அறிவு ொரொம்ப ஜொஸ்தியொம்.

பிரபுோதவொ: இபபவாவத ெதரியதா நான ஏன ஜாதகதைத நமபறதிலைலனன???????

=============================

சங்கீதொ : என்னங்க ஏன் அடிக்கடி சைமயல் அைற பக்கம் ோபொகிறீங்க?

விஜய் :டொக்டர் சுகர் இருக்கொன்னு அடிக்கடி ொசக் பன்னிக்க ொசொன்னொர் அதொன்.
=============================

வக்கீல்: உனக்கு திருமணமொகிவிட்டதொ?
விஜய் : ஆகிவிட்டது.

வக்கீல்: யொைரத் திருமணம் ொசய்து ொகொண்டிருக்கிறொய்?
விஜய் : ஒர் ொபண்ைண.

வக்கீல்: ொபண்ைணத் திருமணம் ொசய்து ொகொள்ளொமல் ஆைணயொ திருமணம் ொசய்து
ொகொள்வொர்கள்?
விஜய் : ஆம் என் தங்ைக ொசய்து ொகொண்டிருக்கிறொோள!!!..

=============================

விஜய் : ஒரு கொப்பி எவ்வளவு சொர் ?
கைடக்கொரர் : 5 ரூூபொய்.
விஜய் : எதிர்த்த கைடயில 50 கொசுன்னு எழுதியிருக்ோக ?
கைடக்கொரர் : ோடய். சொவுகிரொக்கி அது XEROX (Photo) கொப்பிடொ!

=============================
டொக்டர் : உங்க கிட்னி ொபயில் ஆகிடுச்சு.
விஜய் : நொன் என் கிட்னிய படிக்க ைவக்கோவ இல்லோய டொக்டர் அது எப்படி ொபயில் ஆகும்.

நொன் நடிச்சொல் தொங்கமொட்டொய்.......- விஜய்

ோவட்ைடக்கொரன் பொட்டுகள் கிளம்பி கொதுகள் எல்லொம் புழுதிைய கிளப்பி ொகொண்டிருப்பது
நீங்கள் எல்லொம் அறிந்தோத...அதிைலயும் பொருங்க நம்ம விஜய் அண்டனி தொன் இைச...
என்னதொன் நல்ல இைசயைமப்பொளரொக இருந்தொலும் பொடல்கள் ஹீோரொவிற்க்கு ஏற்றமொரி அைமய
ோவண்டும் என்பதொல் தொன் இந்த எொவக்ட்...

விசயம் என்னொவண்டொல்,..
விஜய் நடிக்கும் படங்கள் பொர்த்து ொநொந்து ொவந்து புழுங்கி புண்ணொக்கொகி இருப்பது கண்டு
விஜய் ஒரு பொடல் பண்ணியிருக்கிறொர்..
நொன் நடிச்சொல் தொங்கமொட்டொய் எண்டு.. உன்ைமயில் அது நொன் அடிச்சொல் தொங்கமொட்டொய்
என்பது.. தொன்...
இத கறிதத கபிலனிடம ேபடட கணட கமதம கழவினர,

ோகள்வி: எவ்வொறொன சந்தர்பத்தில் இப்படி எண்ணங்கள் வந்தது? "நொனடிச்சொல் தொங்கமொட்டொய்
நொலு மொசம் தூூங்கமொட்டொய்" உண்ைமயில் அற்புதமொன வரிகள்

கபிலன்: அது வந்துங்க.. கனகொலத்திற்க்கு பிறகு ோநரம் கிைடச்சுது.. அப்பதொன சும்ம
வில்லு படம் பொர்த்து மண்ைட விைறச்சு ோபொய் உட்கொந்து இருந்தன். அப்ப தொன் விஜய்
அண்டனி குரூூப் விஜய் பொடல் எழுதி தரொசொல்லி ோகட்டொங்க..
நொன் ொசொன்னன் "அது தொன் எல்லொரும் எழுதலொோமப்பொ......... விஜயிண்ட விசிலடிச்சொன்
குஞ்சுகைள பிடிச்சி எண்டொோல எழுதுவொங்கோள...... சரி சரி படத்துக்கு என்ன ோபர்?

ோவட்ைடகொரன் ஸொர்

அப்ப ோவட்ைடகொரன் வொறொண்டொ ோவட்ைடகொரன் வொறொண்டொ ோவட்ைடகொரன் வொறொண்டொ எண்டு
கத்தி கததிோய ஒரு பொட்ைட ோபொடலொம்...

இலல ேஸர பிளாங ஆக இரககத...

அப்ப சும்மொ புலி உறுமுது நரி உறுமுது எண்டு கத்திப்ோபொட்டு பிறகு ோவட்ைடகொரன்
வொறொண்டொ எண்டு கத்தினொ சரி...

இலைல ேஸர ெகாஞசம ெமாேடரனா.. பொர்க்கலொோம...

அப்ப இைடக்கிட உங்கட பொனில விளங்கொத வொர்ைதகைள ோபொடோவண்டியது தொோன...........

அப்ப இைடக்கிட சமஸ்கிரத ொசொல்லுகைள ோபொடுவமொ?

என்ன சம்மந்தோம இல்லொமல் ொசொல்லுறீங்கள்.. சரி சரி விஜய் தொோன பரவொயில்ைல..
ொநஃஸ்ட்..

இெதலலாம நடசச எணட மனதககளள பணபடட விடட... அடுத்த பொடல் பற்றி ோயொசிக்கும்
ோபொது தொன் சமீப கொலமொக இவனொல் பட்ட ோவதைனகைள பொடொல் வடித்தொல் என்ன எண்டு
ோகட்ோடன்..

புலி உறுமுது என்று கபிலன் வழைமயொன விஜய்க்கொன படங்களில் வரும் அறிமுகப் பொடைல
எழுதியிருக்கிறொர்..
கொது இரத்தம் வடிக்குமளவுக்கு வரிகளுடன் அனந்து, மோகஷ் என்று இரண்டு ோபர் கத்தி
ொதொைலக்கிறொர்கள்..

பொடலின் ஆரம்பத்திோலோய ஓம் ஷொந்தி.. இைட நடேவ சமஸகிரத மநதிரஙகள..

ோபொதொக்குைறக்கு ோவட்ைடக்கொரன் வொரதப் பொர்த்து புலி உறுமுதொம், நரி ஓடுதொம்,கிலி
பிறக்குதொம், குைல நடுங்குதொம்...

உண்ைமயில் கபிலன் விஜயின் புகழ்பொடி இருக்கிறொரொ? இலைல நககலிேலேய விஜைய
நொறடிக்கிரொரொ?

பொடலின் இைடோய ோவட்ைடக்கொரன் வரதப் பொர்த்து.... நிக்கொம ஓடு ஓடு ஓடு என்று
துரத்துகிறொர்கள்..
அவங்களுக்ோக புரிஞ்சு ோபொச்ோசொ?

என்ன ொகொடுைமயப்பொ.. அந்தக் ொகொடுைமய முடிஞ்சொ நீங்களும் கீோழ ொசொடுக்கி
ோகளுங்கோளன்.. சிரிப்பு தொங்க முடியொம இருக்கும்..

புலி உறுமுது

இனெனார பாடல மகா ெமகா ெகாடைம..

நொனடிச்சொ தொங்க மொட்டொய்.. நொலுமொதம் தூூங்க மொட்டொய்.. இத தான கபிலன எழதிய
ஆரம்ப வரிகள்..

ஐோயொ அம்மொ.. ோகட்டு முடிக்க முதல் இரத்தம் கக்கி ொசத்துவிடுோவோனொ என்று பயம்
வந்துவிட்டது..

எனக்ொகொரு ொபரிய சந்ோதகம்..
கபிலன் எழுதியது "நொன் அடிச்சொ தொங்க மொட்ோடயொ?"
அல்லது
"நொன் நடிச்சொ தொங்க மொட்ோடயொ?"

கபிலன் எோதொ உள்குத்து வச்சுகிட்ோட எல்லொப் பொடல்கைளயும் எழுதியிருப்பதொகப்
படுகிறது..பைழய படங்களின் சம்பளப் பொக்கி ஏதொவது ொகொடுபடவில்ைலோயொ?

ோபொதொக்குைறக்கு இந்தப் பொட்டுக்கு இைளய இைளய தளபதி(அதொங்க விஜய் மகன் சஞ்சய்)
ஆடுகிறொரொம்.. அடுத்த வொரிசு?

நொனடிச்சொ தொங்க மொட்டொய்..

ோகட்ட ஐந்து பொடல்களில் 'அட' ொசொல்ல ைவத்த பொடல்.. கொரிகொலன் கொல்..

இலககிய சைவயம காதல கறமபம கலநத கபிலன எழதியிரககிறார.. ொமட்டைமப்பில் ஒரு
புதுைமயும், சுைவயும் ொதரிகிறது..

ரசைனயொன வரிகளுக்கு புதிய குரல்களும்.. மறுபடி மறுபடி ோகட்கலொம்..

அண்ணொமைல என்பவர் எழுதிய உச்சிமண்ைட சுர்ருங்குது.. (வரிகைளப் பொருங்க.. இதககப
பிறகும் 'ோவட்ைடக்கொரன்' பொர்க்கிற ஐடியொ இருக்கு???)

வழைமயொன விஜய் அன்டனி சரக்கு இது..

தொயொர் ோஷொபொ ோசகர், கர்நொடக சங்கீதப் பொடகி சொருலதொ மணி ஆகிோயொரும் இந்தப் பொடலில்
ோசர்ந்து தொளித்திருக்கிறொர்கள்..

உச்சிமண்ைட சுர்ருங்குது.

பொடல்கள் ஹிட் ஆகுோதொ இல்ைலோயொ, ோவட்ைடக்கொரன் இப்படித் தொன் இருப்பொன் என்று
புரிஞ்சுகிட்டீங்களொ?

பொவம் இயக்குனர்.. விஜய் ரசிகர்கள் பப்பொவம்..

"நொன் நடிச்சொ தொங்க மொட்ோட..".. oh sorry...

" நொன் அடிச்சொ தொங்க மொட்ோட"

ஆஹொ அருைம

விஜய் கடி..... ஒரு ொதொடர் கைத...