You are on page 1of 79

BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU

TAJUK 2 PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS


2.1 Sinopsis
Bahagian ini mengandungi konsep pendekaan! kaedah! dan eknik "ang e#kandung
da$amn"a% Unuk pen&e$asan konsep! de'inisi o$eh okoh(okoh i$muan pendidikan
dipe#o$eh da#ipada pe$)agai sum)e#% *en&e$asan Kaedah S#uku#a$ dan Kaedah
Menga$ami Mengha"ai )e#se#a +onoh u#u dikemukakan%
2.2 Hasil Pembelajaran
*ada akhi# modu$ ini! anda akan dapa,
i% menghu#aikan konsep s#aegi! pendekaan! kaedah dan eknik da$am
*-*.
ii% men&e$askan Kaedah S#uku#a$ dan Kaedah Menga$ami Mengha"ai
unuk diap$ikasikan da$am *-*.
2.3 KerangkaTajk
2.! Konsep Pen"eka#an$ S#ra#egi$ Kae"a% "an Teknik
Ma#i kia $iha penge#ian / maksud pe#ka#a e#se)u,
1
*endekaan
S#aegi Kaedah
Kaedah S#uku#a$
Kaedah Menga$ami
Mengha"ai
Teknik
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Mungkin anda telah biasa mendengar pengertian pendekatan, strategi, kaedah & teknik.
Bolehkah anda membezakan antara keempat-empat perkara ini?
&i' Pen"eka#an
*endekaan da$am pendidikan )e#kai dengan +a#a sesuau pe$a&a#an
disampaikan me$a$ui p#oses *-* unuk men+apai hasi$ pem)e$a&a#an da$am masa
&angka pan&ang% Da$am pendekaan! kia akan memi$ih sau aau $e)ih mode$! p#insip
dan eo#i pem)e$a&a#an supa"a p#oses pem)e$a&a#an )e#$angsung dan ini
memungkinkan ke'ahaman! pengha"aan dan pe#u)ahan ingkah $aku )e#$aku% 0ni
)e#makna! unuk men+apai hasi$ pem)e$a&a#an &angka pan&ang! pe$)agai s#aegi "ang
mengandungi kaedah! eknik dan aki1ii akan digunakan%
&ii' S#ra#egi
S#aegi me#u&uk kepada pe#an+angan indakan "ang men&u#us kepada
pen+apaian o)&eki' "ang e$ah dieapkan% Ran+angan indakan ini mengandungi
kaedah dan eknik menga&a#% Dengan adan"a pe#an+angan s#aegi! kaedah dan eknik
dapa diau# se+a#a sisemaik! pengagihan masa disusun dengan )aik! pen"ediaan
)ahan di)ua mengiku kesesuaian dan ka2a$an ke$as diu#uskan dengan #api% S#aegi
*-* mesi$ah )e#asaskan iga unsu# uama iaiu gu#u! mu#id dan )ahan *-*% 3$eh
se)a) iu$ah s#aegi da$am pendidikan di#u&uk se)agai *-* )e#pusakan mu#id! *-*
)e#pusakan gu#u dan *-* )e#pusakan )ahan%
&iii' Kae"a%
Kaedah pu$a $e)ih menekankan pen"usunan $angkah($angkah unuk
men"ampaikan *-* se+a#a sisemaik )e#$andaskan p#insip dan eo#i pem)e$a&a#an%
Langkah($angkah *-* disusun #api dan kesinam)ungann"a diikui dengan e$ii supa"a
ada u#uan e#a#ah aau )e#'okus unuk menghasi$kan p#oses *-* "ang )e#kesan%
4
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Mangana# Siman&unak 1564, 74
Kaedah )e#)enuk p#osedu# "ang e#di#i da#ipada $angkah($angkah aau
pe#ingka(pe#ingka "ang e#au# "ang ha#us diu#ui dengan saksama unuk
men+apai u&uan e#enu
B#o2n 1568,498
Methods, however are difficult to define. he! manifest themselves in such
varieties at time that the terms approach ma! be more accuratel! descriptive of
these general moods. "n approach is a general and theoretical view of how
language ought to be taught, while a method includes a developed procedure for
teaching.#
:u##ie 1573
$suall!, method is classified b! the wa! we tr! to achieve the aim, thus we hear
of e%positor! methods, heuristic methods, activit! methods and the like. Method
is thus the philosoph! of our teaching task is a given sub&ect in that it orientates
us to the teaching. 'hat we have described as teaching techni(ues are wa! in
which, this philosoph! is realised in actual class lessons.#
&i(' Teknik
Teknik me#upakan aki1ii(aki1ii "ang diau# da$am kaedah dan s#aegi *-*
aau +a#a sesuau penga&a#an "ang ingin disampaikan kepada pe$a&a#% Aki1ii(aki1ii
"ang sesuai dan mena#ik di#an+ang da$am )enuk pe#$akuan dan kemahi#an "ang ingin
dipe#o$ehi dan di+apai o$eh mu#id% Kemahi#an gu#u da$am menge$o$a aki1ii semasa
*-* )e#$angsung akan mengga$akkan peng$i)aan mu#id se+a#a aki' da$am ke$as dan
pem)e$a&a#an mem)e#angsangkan! )e#makna dan men+e#iakan%
)ekarang anda mungkin sudah &elas dengan pengertian pendekatan, strategi, kaedah
dan teknik. *ehat sebentar .....
3
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
%
Ak#i(i#i 1)
Da#ipada de'inisi dan hu#aian "ang din"aakan! anda dikehendaki mem)ua
#umusan enang konsep pendekaan! s#aegi! kaedah dan eknik%
2.* Kae"a% S#rk#ral
Ra&ah 1, Kaedah S#uku#a$
Kaedah ini )e#dasa#kan pendapa ana$isis eo#i s#uku#a$ k#iikan sase#a "ang
me#upakan kaedah pa$ing a2a$% *enga&a#an dan *em)e$a&a#an "ang )e#u&uan
memahami aspek(aspek kesusase#aan! s#uku# dan )inaann"a% Kaedah ini idak
memeningkan pengha"aan aau penikmaan sase#a% Ka#"a sase#a diana$isis da#i
sudu pem)inaan aau s#uku#n"a% Aspek(aspek s#uku# dika&i! iaiu,
ema
9
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
pe#soa$an
$aa#
p$o
sudu pandangan
2aak pe#2aakan
ga"a )ahasa
sim)o$ / $am)ang
)enuk
*e#hu)ungan ana#a e$emen(e$emen ini "ang mem)endung s#uku# sese)uah ka#"a iu!
di samping mempun"ai 'ungsin"a "ang e#sendi#i% Kaedah induki' sesuai digunakan
)agi mengka&i e$emen di aas% Bagi pe$a&a# ka#"a sase#a ada$ah se)agai )uah 'iki#an
penga#ang! #enungan ke da$am di#i! imaginasi! emosi! pene#apan pengeahuan!
manipu$asi dan penga$aman ke#ohanian% Kaedah ini mem)ua pen"o#oan e#pe#in+i
e#hadap komponen(komponen di aas%
Kaedah ini dianggap memudahkan pe$a&a# mengka&i unsu# eseika! a#isi+ dan keunikan
sase#a dengan mengam)i$ $i#a aspek ininsikn"a% :onoh(+onoh konk#i digunakan
unuk memudahkan $agi pemahaman pe$a&a# e#hadap sase#a% *e#hu)ungan ana#a
e$emen dipe#ononkan se+a#a $angsung da$am ka#"a "ang menun&ukkan )agaimana
unsu#(unsu# ini )eke#&asama dan akhi#n"a e#hasi$ ka#"a "ang padu%
Ada dua konsep pengana$isisan sase#a se+a#a s#uku#a$ iaiu,
Memahami pe#hu)ungan e$emen da$am sese)uah ka#"a% *e#hu)ungan
e$emen ini akan dapa dikesan apa)i$a ana$isis s#uku# di$akukan
e#hadap ka#"a(ka#"a kesusase#aan%
Sase#a ada kedudukan e#sendi#i% 0a )e)as anpa ada pe#hu)ungan
dengan pem)a+a%
;a$sa'ah dise)a$ik pendapa ini ia$ah sesuau iu 2u&ud )e)as )e#sendi#ian% Si'an"a
)o$eh diemui me$a$ui ana$isis se+a#a #asiona$% Manusia iu pu$a ada$ah makh$uk "ang
aki'%
+iri,+iri Kae"a% S#rk#ral)
0a me#upakan pe#hu)ungan ana#a s#uku#(s#uku# kesusase#aan sepe#i ema! p$o!
2aak pe#2aakan! $aa# eknik! ga"a )ahasa! sudu pandangan dan se)again"a "ang
<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
mem)enuk kese$u#uhan ka#"a% Da$am *-* sase#a! pemahaman e#hadap seiap
e$emen s#uku# dan pe#hu)ungann"a hendak$ah di)e#ikan pe#haian%
Kaedah ini menggunakan pendekaan induki'% *a#a pe$a&a# di)im)ing men+a#i dan
menemui o)&eki' e#enu e$emen s#uku#% Kaedah ini meme#$ukan gu#u "ang mahi# dan
ahu se+a#a menda$am pe#hu)ungan e$emen s#uku# e#se)u%
3)&eki' e#enu e$emem s#uku# saha&a "ang diuamakan anpa mengam)i$ ki#a aspek(
aspek $ain%
Unsu#(unsu# s#uku# dipe#kena$kan e#$e)ih dahu$u se)e$um penga&a#an dimu$akan dan
kemudian seiap unsu# iu di&e$askan se+a#a e#pe#in+i%
*em)e$a&a#an $e)ih )an"ak dipandu o$eh gu#u% =a$aupun pe$a&a# di)ena#kan
mem)in+angkan sesuau isu enang e$emen s#uku#! eapi pe#)in+angan iu idak )o$eh
ke$ua# da#ipada a+uan "ang e$ah dieapkan o$eh gu#u%
Bahan )anu menga&a# >BBM? idak dipeningkan! eapi ke'ahaman e$emen s#uku#
saha&a dan ini memadai dengan pene#angan dan pe#)in+angan #ingkas saha&a%
Kaedah ini sesuai di pe#ingka inggi saha&a%
2.- Kae"a% Mengalami Meng%a.a#i
Kaedah ini dikemukakan o$eh @oogman >1564? supa"a sesuau penga$aman iu dika&i
mengiku apa "ang dianggapi o$eh pem)a+a iu sendi#i% 0ndi1idu iu ada penga$aman
e#sendi#i% Ada hasi$ da#ipada penga$aman "ang di$a$ui dan ada ni$ai penga$aman iu
sendi#i% Tekankan apa "ang dia$ami o$eh pem)a+a dan se&auh
mana pem)a+a dapa mengha"ai #akaman penu$is me$a$ui )ahasa "ang disampaikan%
Kaedah ini $e)ih menekankan penikmaan% Aspek sase#a "ang dika&i pe#$u di#asai dan
diha"ai sepenuhn"a% @u#u menggunakan semua himpunan penga$aman pe$a&a# )agi
mendapa sesuau penga$aman )a#u% *e$a&a# )iasan"a didedahkan dengan )e)e#apa
pe#soa$an di da$am sesuau aspek "ang dika&i% *e#soa$an diine#p#easi sehingga ia
)ena#()ena# dapa di#asakan%
*enga&a#an idak diumpukan kepada o)&eki' e#enu eapi $e)ih kepada men+ungki$
penga$aman pe$a&a#% @u#u pe#$u +ekap mena#ik pe#haian dan mena#ik mina pe$a&a#
kepada +e#ia "ang dikemukakan% BBM pening )agi men"u)u#kan imaginasi pe$a&a#%
*e#$u di$aih )e#'iki#an k#iis dan k#eai' A mem)e#i pendapa! pe#im)angan 2a&a#!
peni$aian! k#iikan dan se)again"a%
*e$a&a# )o$eh mem)ua simu$asi sendi#i supa"a 2u&ud ke'ahaman menda$am% Ka&ian
in#insik A ke#ohanian! &i2a! ni$ai! hai nu#ani! kemanusiaan dan kemas"a#akaan!
6
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
semanga! si'a kepe#2i#aan! pe#asaan seni ha$us akan menusuk ke &i2a pe$a&a#%
Kaedah ini )o$eh mem)e#ikan kepuasan dan meningga$kan kesan "ang menda$am di
&i2a pe$a&a#% *e$a&a# menggunakan penga$aman masing(masing da$am menghadapi dan
menanggapi ka#"a sase#a%
Perjalanan Kae"a% Mengalami,Meng%a.a#i
Ra&ah 4, Kaedah Menga$ami Mengha"ai
+iri,/iri Kae"a% Mengalami Meng%a.a#i
Seiap indi1idu ada penga$aman e#sendi#i hasi$ da#ipada penga$aman $a$u dan
ni$ai 2a#isan% *enga$aman dan pengha"aan pe$a&a# diuamakan%
@u#u mem)im)ing pe$a&a# dan mendapakan emosi dan penga$aman da#ipada
ka#"a%
3)&eki' e#akhi# penga&a#an kesusase#aan ia$ah penikmaan dan pengha"aan%
Ana$isis penga$aman pe$a&a# sanga pening% BBM dan eknik men"oa$ akan
mem)anu gu#u )agi men+apai o)&eki' penga&a#an%
*e$a&a# pe#$u di)e#ikan pe$uang mem)a+a ka#"a(ka#"a kesusase#aan dahu$u
da$am masa e#enu unuk mempe#o$eh kesan kese$u#uhan pengha"aan%
E$emen(e$emen s#uku# akan disenuh se+a#a idak $angsung da$am
pe#)in+angan enang keindahan ka#"a%
*a#a pe$a&a# &uga di$aih menggunakan 'iki#an dengan k#iis dan k#eai'% 0ni di+apai
me$a$ui eknik men"oa$ "ang sisemaik A soa$an men+ungki$ pandangan!
pendapa! pe#im)angan dan peni$aian pa#a pe$a&a#% Ba2apan guna da"a k#eai'
dan imaginasi masing(masing%
7
*enga$aman
$a$u
*enga$aman
$a$u
*enga$aman
)aha#u
da#i ka#"a
kesusase#aa
n
*enga$aman
)aha#u
da#i ka#"a
kesusase#aa
n
*engha"aa
n
penga$aman
)aha#u
*engha"aa
n
penga$aman
)aha#u
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Aki1ii(aki1ii pe$a&a# )e#sama(sama )im)ingan gu#u ama dipeningkan% *a#a
pe$a&a# diga$akkan me$akonkan episod(episod sendi#i dan mem)in+angkan
pe#soa$an(pe#soa$an e#enu "ang 2u&ud da$am 'iki#an masing( masing anpa
dieapkan a+uann"a e#$e)ih dahu$u o$eh gu#u% Da$am ha$ ini eknik
pe#)engke$an ama sesuai digunakan% 0ni akan menenukan peng$i)aan pa#a
pe$a&a# se+a#a men"e$u#uh%
BBM ama pening da$am me2u&udkan penikmaan dan pengha"aan% Ana#a
a$a(a$a "ang sesuai ia$ah pia #akaman! gam)a#(gam)a#! kosum se#a o)&ek
se)ena# enang sesuau pe#ka#a%
*endekaan ini mem)anu gu#u me2u&udkan se)uah ke$as "ang aki' dan hidup%
*a#a pe$a&a# &uga dapa mem)ina kemahi#an mengana$isis me$a$ui aki1ii(aki1ii
"ang di&a$ankan%
Ak#i(i#i 2
Anda dikehendaki men&e$askan Kaedah S#uku# dan Kaedah menga$ami
Mengha"ai dan mem)e#ikan +onoh(+onoh da$am ka#"a sase#a "ang anda ka&i%
TAJUK 3 PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS
3.1 Sinopsis
Bahagian ini mengandungi konsep kaedah )e#'okus% *en&e$asan Kaedah Be#'okus
)e#se#a +onoh pe#an+angan penga&a#an dan pem)e$a&a#an u#u dikemukakan%
3.2 Hasil Pembelajaran
*ada akhi# modu$ ini! anda akan dapa,
i% menghu#aikan konsep kaedah )e#'okus.
ii% men&e$askan +onoh pe#an+angan penga&a#an dan pem)e$a&a#an Kesusase#aan
Me$a"u unuk diap$ikasikan da$am *-*%
6
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
3.3 KerangkaTajk
3.! Kae"a% 0er1oks
Dipe#kena$kan pada 1569 A Uni Bahasa Me$a"u! *usa *e#kem)angan Ku#iku$um%
Meniik)e#akan kandungan dan isi pe$a&a#an% Kaedah ini mengandungi dua umpuan,
Tumpuan uama A 23KUS UTAMA
Tumpuan kedua ( 23KUS SAMP4N5AN
;okus sampingan mungkin $e)ih da#ipada sau% Tugas 'okus sampingan unuk
mem)anu dan mempe#kuakan 'okus uama%
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
FOKUS
UTAMA
(B)
FOKUS
SAMPI NGAN
(I )
B- Bahasa
I- Isi
Model 1
5
Kaedah Be#'okus
Mode$ Kaedah Be#'okus
:onoh *e#an+angan *-* Kaedah
Be#'okus
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
FOKUS
UTAMA
(I )
FOKUS
SAMPI NGAN
(B)
I- Isi
B- Bahasa
Model 2
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
FOKUS
UTAMA
(NK)
FOKUS
SAMPINGAN
(I)
FOKUS
SAMPINGAN
(B)
Model 3
Kemasa!akatan
Kebudaaan
Bahasa
Isi
"K- "ilai Kemanusiaan
18
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
FOKUS
UTAMA
(B)
FOKUS
SAMPI NGAN
(NK)
FOKUS
SAMPI NGAN
(I )
Bahasa
"ilai
Kemanusiaan
Isi
Model #
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
FU (P)
FU (PN)
$% - &enciptaan
$% - &enciptaan
$%- &enilaian
$%- &enilaian
Model ' Model (
;okus uama A pe#ka#a "ang pa$ing menon&o$ da$am sesuau hasi$ ka#"a pe#$u di)e#ikan
penekanan uama! manaka$a pe#ka#a $ain "ang ku#ang menon&o$ se)agai pe#ka#a
sampingan% ;okus uama dan 'okus sampingan )o$eh )e#uka# gani A 'okus uama &adi
'okus kedua! 'okus sampingan men&adi 'okus uama% Be#ganung kepada k#eai1ii gu#u
A apakah "ang hendak di'okuskan A aspek apaC Aisi! )ahasa! unsu# mo#a$! ni$ai mu#ni!
11
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
kemas"a#akaan! ga"a )ahasa dan se)again"a% Da$am 'okus uama ada o)&eki'
penga&a#an%
Mode$ 1( 6 dipeik da#ipada Sukaan *e$a&a#an Kesusase#aan Me$a"u Tingkaan 9%
Enam Kaedah Be#'okus / *endekaan Be#'okus% Langkah pem)e$a&a#ann"a $e)ih kemas
dan sisemaik% :onoh, Mode$ 1 > 148 mini?
Bahasa A ;okus Uama A 68 mini
0si ( ;okus Kedua ( 98 mini
*e#haikan +onoh *e#an+angan *enga&a#an dan *em)e$a&a#ann"a%
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
)ontoh &e!ancangan M*+,- 1
)ontoh &e!ancangan M*+,- 1
TOPI K KAEDAH/ LANGKAH PENYAMPAIAN FOKUS MASA
BBM
PUISI

1.1 /u!u meminta pelaja! mela0azkan puisi ang me!eka tahu


ang pe!nah dipelaja!i.

1.2 /u!u mengeda!kan petikan puisi ang hendak dipelaja!i.


Baca dan teliti keselu!uhanna.

1.3 /u!u mempe!kenalkan kepada pelaja! puisi bebas atau


te!ikat. 1i0at-si0at puisi bebas/ te!ikat.

1.# /u!u mengemukakan soalan-soalan ang boleh membantu


pelaja! mengenal bentuk dan bahasa puisi.

1.' /u!u be!bincang sambil mengemukakan soalan mengenai


pe!bezaan bahasa puisi lama dan puisi baha!u.
&uisi 2 eda!an ang dikemukakan.

1.( Meminta pelaja! mencatat idea dan isi-isi utama di dalam


puisi ang dipelaja!i.

1.3 &elaja! menulis maksud puisi ang dipelaja!i mengikut


pendapat me!eka.
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Bahasa
Isi-isi
Isi-isi
' minit
14 minit
"ota ,da!an
14 minit
5!anspa!ensi
2' minit
"ota ,da!an
-)+-Kompute!
)+ /u!u
34 minit
".,da!an
-)+/Kompute!
)+ /u!u
Ke!tas )atatan
5!anspa!ensi
Buku 5ulis
124 minit
124 minit
Bahasa 2 '
Isi-isi - 2
3 -angkah &6&
14
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
Contoh Perancanan MODEL !
Contoh Perancanan MODEL !
TOPIK KAEDAH/ LANGKAH PENYAMPAIAN FOKUS
MASA/ BBM
PUISI

1.1 /u!u mengeda!kan bahan be!cetak ang mengandungi puisi ang


hendak dipelaja!i dan mempe!denga!kan bacaan puisi te!sebut melalui
pita !akaman. Ke0ahaman diutamakan.

1.2 /u!u meminta pelaja! membaca kuat puisi te!sebut 2 pilih bebe!apa
o!ang pelaja!.

1.3 /u!u meminta pelaja! membaca semula puisi te!sebut seca!a senap
dan memahamkan isi-isina ang begitu menonjol.

1.# /u!u mengemukakan soalan-soalan ang boleh membantu pelaja!


memahami unsu!-unsu! pengaja!an ang ada kaitanna dengan nilai-nilai
ang hendak diaja!.

1.' /u!u be!bincang dengan pelaja! maksud ba!is-ba!is ungkapan7 aat-


aat ang mengandungi nilai-nilai kemanusiaan.

1.( Be!bincang tentang bahasa puisi te!sebut te!utamana da!i segi


keindahan dan kehalusan maksud.

1.3 Meminta pelaja! mencatat nilai-nilai kemanusiaan ang te!dapat di


dalam satu-satu !angkap.

1.8 &elaja! diminta membentangkan keselu!uhan kandungan 9isi: sajak


te!sebut.
Isi
Bahasa
"ilai
kemasa!akatan
"ilai
kemasa!akatan
"ilai
kemasa!akatan
"ilai
kemasa!akatan
"ilai
kemasa!akatan
Isi-isi
' minit
&ita !akaman
,da!an/
5!anspa!ensi
14 minit
"ota ,da!an
14 minit
"ota ,da!an
2' minit
"ota ,da!an
-)+-Kompute!
)+ /u!u
1' minit
".,da!an
1' minit
".,da!an
Ke!tas )atatan
5!anspa!ensi
Buku 5ulis
124 minit
124 minit
"ilai 2'
Isi-2
Bahasa-1
"ilai 2'
Isi-2
Bahasa-1
8 langkah & dan &
8 langkah & dan &
nota kuliah czo/jk/ipg:kbm
$okus %tama
Kemanusiaan
-' langkah
$. 1ampingan
Isi-isi
-2 langkah
$. 1ampingan
Isi-isi
-2 langkah
$.1.
Bahasa
-1 langkah
$.1.
Bahasa
-1 langkah
M;1;< 124 minit
M;1;< 124 minit
Ke"#$%&'an Mo(e' !
13
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
TAJUK 6 KESUSASTE7AAN 0AND4N5AN
6.1 Sinopsis
Bahagian ini mengandungi pen&e$asan enang Kesusase#aan Bandingan suau
pengena$an #ingkas! asa$(usu$ dan pe#kem)angan kesusase#aan )andingan! kaedah
dan pendekaan da$am kesusase#aan )andingan! unsu# ine#eks dan pa#odi% Se$ain iu
+onoh hasi$ ka#"a &uga u#u dimuakan%
6.2 Hasil Pembelajaran
>i? Mem)e#ikan pengena$an #ingkas enang Kesusase#aan Bandingan.
>ii? Mem)in+angkan +onoh hasi$ ka#"a se+a#a kese$u#uhan da$am Kesusase#aan
Bandingan%
6.3 KerangkaTajk
6.! Kessas#eraan 0an"ingan
6.!.1 Sa# Pengenalan 7ingkas
Asa$(usu$ - *e#kem)angan Kesusase#aan Bandingan
De'inisi Kesusase#aan Bandingan, Ka&ian sase#a anpa )aas (( me#enas )ahasa!
)uda"a! )angsa / nega#a! seni! gen#e! dan disip$in%
Se&a#ah,
6.!.2 Aba" ke,18 9 a:al Aba" ke,2;
*enas uama, E#opah
19
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Koneks, Naiona$isme - 0mpe#ia$isme
Naiona$isme
D*en+a#ian 2aak nasiona$
D*e#uka#an penga#uh. memahami )uda"a $ain
0mpe#ia$isme
DSikap E#osen#ik
D*e#)andingan ka#"a/sase#a "ang sea#a' saha&a
Mode$, Mode$ / Seko$ah *emiki#an *e#an+is EEmpi#ika$F
D*enekanan pada se&a#ah
D*endekaan )ina#i E)anding ka#"a dua sase#a )angsa/)uda"aF
D*en+a#ian penga#uh. asa$(usu$
*apport de faits Ehu)ungan 'akua$ ana#a eks sase#a. di+a#i se+a#a 'o#ensikF
Hu+heson Ma+au$a" *osne >1664(1581. Ne2 Gea$and? +omparative ,iterature
1666% *enekanan kepada si'a ana#a)angsa%
*enga#uh B%=% @oehe >1795(1634. Be#man?. konsep 'eltliteratur >Sase#a
dunia? 1647 A ka#"a(ka#"a )esa# "ang me#enas )ahasa! )uda"a. e#&emahan
da#ipada *a#si! A#a)! Sansk#i dan $ain($ain%
6.!.3 Separ% Per#ama Aba" ke,2;
Main pla!er - stage, Ame#i+a >USA?
Mode$, *e#an+is Epene#usanF
Seko$ah *emiki#an Ame#ika,
D*enekanan pada sase#a. 'o#ma$isik
DTidak e#had kepada pendekaan )ina#i. &uga $iha di $ua# Ba#a
DAna#a disip$in
Tokoh, Hen#" Remak >1516(4885? Hacross nations and across disciplinesI
Rene =e$$ek A kesa#2a&agaan sase#a
Asa$(usu$ - *e#kem)angan Kesusase#aan Bandingan Asa$(usu$ - *e#kem)angan Kesusase#aan Bandingan
6.!.! Mlai Per#enga%an Aba" ke,2;
*enas, Ba#a dan nega#a(nega#a *as+ako$onia$
Koneks,
Siuasi *as+ako$onia$
1<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Nasiona$isme - pen+a#ian &ai di#i
H.mergent literaturesJ Esase#a "ang )e#)eKa da#ipada sase#a Ba#a
"ang domenen / hegemonikF
Kesusase#aan Bandingan se)agai aki1ii po$iik Eun-naming dan
namingF
Ke#e$e1anan mode$ sase#a Ba#a dipe#soa$
Siuasi *as+amoden
;#agmenasi! keiadaan pusa! keiadaan na#ai' )esa# dan $ain($ain
6.* Kae"a% < Pen"eka#an Dalam Kessas#eraan 0an"ingan
Mod Ka&ian
Te#dapa dua mod ka&ian )andingan,
Me#enas nega#a / )angsa >ransnational?
Me#enas disip$in >/nterdisciplinar!?
Di )a2ah Mod Me#enas Nega#a >me#enas #uang - masa?,
1% Temaik E+ina! pe#ang! keaaan! pem)e$oan d$$F
4% @ene#ik Eepik! no1e$! +e#pen! sa&ak! d#ama d$$F
3% @eneik Easa$(usu$! unung nasi)! pene#imaan! penga#uh! e#&emahan
d$$F
9% Kese$a#ian
<% Konsen#ik Eho$isik! )e#ge#ak da#i pusa ke pinggi#F
Di )a2ah Mod Me#enas Disip$in
1% Sase#a dan seni $ain >seni ampak! seni muKik! seni 'i$em! seni penas
d$$?
4% Sase#a dan disip$in $ain >psiko$ogi! sosio$ogi! an#opo$ogi! se&a#ah d$$?
3% Sase#a dan kepe#+a"aan >0s$am! K#isian d$$?
Ka&ian Ana#a Disip$in, Sase#a dan Sosio$ogi / 0deo$ogi
Me#enung Mios da$am ;iks"en, Ka#"a A$aas da$am se)uah :e#pen Me$a"u Muakhi#
Prolog
Bagi S"ed Hussein A$aas anggapan )aha2a o#ang Me$a"u! Ba2a dan ;i$ipina ma$as
ada$ah sau mios dan sau penghinaan )esa#. anggapan pa$su "ang di)enuk da$am
koneks ideo$ogi dan ama$an kapia$isme ko$onia$ a)ad ke(15%
16
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
0ni$ah u&ahan - hu&ah uama )uku )e$iau he M!th of the ,az! 0ative1 " )tud! of the
Mala!s, 2ilipinos and 3avanese from the 45th to the 67th +entur! and its function in the
ideolog! of colonial capitalism,1577%
*e#)in+angan ini akan me$a2a semu$a dan me#enung pandangan A$aas $e2a se)uah
+e#pen seo#ang penga#ang muda! Muhammad A$i Aan! iaiu HSekunum Me$a"u di
Taman 0)unda!J >Berita Minggu!18 Bun 4887?%
Tu&uan, mene$ii 'iks"en e#se)u. meni$ai se&auhmana penga#angn"a memahami!
mengha"ai dan mengap#isiasi pandangan A$aas enang mios ko$onia$ "ang se+a#a
egas dipe#ikaikan o$eh )e$iau%
=egasi 4n#elek#al Al A#as
S"ed Hussein A$aas okoh ine$ekua$ da#i Ma$a"sia "ang )e#a#a' ana#a)angsa%
Mendapa pendidikan inggi di Be$anda. )e#khidma di Ma$a"sia dan Singapu#a.
sepan&ang ha"a menga)di di#i kepada dunia kei$muan%
Kem)a$i ke a$am )aLaI pada 43 Banua#i 4887 pada umu# 76 ahun! dengan
meningga$kan khaKanah pene#)ian "ang ama )e#ni$ai da$am )enuk )uku dan esei!
dan se#angkaian idea "ang ampuh enang su)&ek(su)&ek pening sepe#i ideo$ogi
ko$onia$! #adisi ine$ekua$! dan ke)o)#okan sosia$! khususn"a ko#upsi%
Se)agai +endekia2an Asia )e#$aa# )e$akang 0s$am! A$aas enggan mengikui ama$an
$um#ah mas"a#aka pas+ako$onia$! iaiu memimik aau meni#u gagasan dan eo#i Ba#a
se+a#a ke)udak()udakan% Se)a$ikn"a! ama k#iis e#hadap )an"ak gagasan dan
ama$an "ang dipe#kena$ dan diingga$kan o$eh indi1idu dan agensi )ekas kuasa
pen&a&ah%
Menghasi$kan ka#"a(ka#"a semina# "ang mendedahkan dan mendekons#uksi ideo$ogi
ko$onia$ dan 'a)#ikasin"a enang si'a dan idenii su)&ek ko$onia$! khususn"a kaum
Me$a"u! ;i$ipino dan Ba2a di Nusana#a% *ada masa "ang sama! )e$iau &uga ama k#iis
e#hadap go$ongan e$i p#i)umi sendi#i! khususn"a me#eka "ang e#$i)a dengan mimik#i!
dipenga#uhi dan di)e$enggu o$eh ideo$ogi ko$onia$%
Sa$ah se)uah ka#"a A$aas "ang meningga$kan kesan menda$am ia$ah he M!th of the
,az! 0ative, London 1577% Se)uah $agi ia$ah /ntellectuals in 8eveloping )ocieties "ang
die#)ikan di empa dan pada ahun "ang sama%
17
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
The Myth of the Lazy Native < Mi#os Pribmi Malas
Da$am he M!th of the ,az! 0ative A$aas se+a#a unas mendemisi'ikasikan mios
ko$onia$ "ang mendak"ahkan )aha2a kaum p#i)umi kepu$auan Asia Tengga#a ma$as
dan idak )e#da"a% *e#ka#a "ang sama &uga dapa di$iha di da$am /ntellectuals in
8eveloping )ocieties, 2a$aupun ka#"a ini $e)ih e#umpu pada si'a dan p#esasi pa#a
ine$ekua$ di nega#a(nega#a mem)angun%
Unuk p#o&ek demisi'ikasikn"a! A$aas menggunakan meode sosio$ogi i$mu >sociolog! of
knowledge?% 0a mengga$u#kan asa$(usu$ dan 'ungsi mios p#i)umi ma$as dan
menemuin"a pada ko#pus penu$isan pa#a penad)i# ko$onia$! sa#&ana! penga#ang! pade#i
dan pa#a pengem)a#a Ba#a%
Sesudah mengana$isis dengan +e#ma dan menim)ang dengan adi$ ko#pus e#se)u dan
sum)e#(sum)e# $ain! )e$iau mendapai )aha2a se)ena#n"a kaum p#i)umi di Asia
Tengga#a! khususn"a Ma$a"a! Ba2a dan ;i$ipina! )ukan$ah ma$as% Me#eka han"a idak
)e#mina )eke#&a unuk dan di )a2ah o#ang(o#ang "ang men&a&ah me#eka. enggan
)eke#&a menu#u pe#au#an dan no#ma kapia$isme ko$onia$ "ang me#eka dapai ama
eksp$oiai'%
Ma$angn"a! keiadaan mina dan keengganan ini$ah "ang se#ing dion&o$kan o$eh pihak
penad)i# dan penu$is ko$onia$. hingga p#i)umi di)e#i $a)e$ pema$as dan idak )e#da"a.
2a$ha$ ini han"a sau miosMM Apapun! anggapan sa$ah dan $a)e$ )u#uk ini e$ah
mem)e#i &us'ikasi unuk pen&a&ah me$akukan ine#1ensi ke aas sisem po$iik dan
ekonomi p#i)umi di anah semenan&ung dan se$u#uh kepu$auan Me$a"u%
Buse#u ini$ah &uga kaum p#i)umi dipinggi#kan o$eh kapia$isme ko$onia$%
16
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
maka ingga$$ah me#eka se)agai ne$a"an dan peaniN
Se)a$ikn"a! enaga "ang dipe#$ukan unuk pem)angunan ekonomi ko$onia$ diisi dengan
mengimpo# se+a#a )esa#()esa#an dan )e#e#usan kaum(kaum asing "ang didaangkan
da#i :hina dan 0ndia% :i#a )u#uk ini keka$ pada o#ang Me$a"u! ;i$ipina! dan Ba2a
sepan&ang Kaman pen&a&ahan! ma$ah di )a2a ke Kaman pas+a me#deka
Le)ih ma$ang! ia e$ah &uga mempenga#uhi se)ahagian ine$igensia p#i)umi sendi#i!
men&adikan me#eka o#ang dengan Hminda "ang e#a2anJ >the captive mind?%
Di Ma$a"sia! )an"ak ine$igensia p#i)umi masih me$a)e$kan o#ang Me$a"u se)agai kaum
"ang ma$as! )e#ganung pada akdi# dan $ain($ain%
Di 0ndonesia Be$anda e$ah me#eka +ipa isi$ah dan konsep Hine$ Me$a"u!J e#in"a
p#i)umi idak mempun"ai aka$ "ang +e#das. isi$ah dan konsep ini 2u&ud hingga kini%
he M!th of the ,az! 0ative e$ah meme+ah mios ko$onia$% 0a e$ah diu$ang +eak dan
mena#ik pe#haian )an"ak sa#&ana di se$u#uh dunia%
Men&adi #u&ukan pemiki# dan ah$i eo#i pas+ako$onia$ "ang e#soho#! Ed2a#d =% Said%
Ed2a#d =% Said
15
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Da$am )ukun"a +ulture and /mperialism >1553?! Said memu&i dan )e#u$ang ka$i me#u&uk
kepada he M!th of the ,az! 0ative%
+ulture and /mperialism >1553?
Di ;i$ipina ia diman'aakan o$eh ;$o#o :% Oui)u"en da$am " 0ation "borted1 *izal,
"merican 9egemon!, and :hilippine 0ationalism >1555?%
Di Ma$a"sia ia di)i+a#akan dengan menda$am o$eh :hand#a MuKa''a# da$am :rotector?1
"n "nal!sis of the +oncept and :ractice of ,o!alt! in ,eader-led *elationships within
Mala! )ociet! >1575?%
Memba/a Semla Mi#os =e:a# 2iks.en
Se$epas A$aas meningga$ pada 43 Banua#i 4887! seo#ang +e#penis muda! Muhammad
A$i Aan! e$ah me#enung dan )e#)i+a#a enang )uku he M!th of the ,az! 0ative $e2a
'iks"enn"a HSekunum Me$a"u di Taman 0)undaJ >Berita Minggu 18 Bun 4887?%
0ni$ah pe#ama ka$i )uku he M!th of the ,az! 0ative memasuki a#ena penu$isan k#eai'
Me$a"u se+a#a e#us%
Mem)a+a Semu$a Mios Le2a ;iks"en Mem)a+a Semu$a Mios Le2a ;iks"en
Budu$ +e#pen Budu$ +e#pen
Unuk +e#penn"a Muhammad menggunakan he M!th of the ,az! 0ative 1e#si Me$a"u /
0ndonesia! iaiu Mios *#i)umi Ma$as! )e#sama 0ne$ekua$ Mas"a#aka Mem)angun
>e#&emahan da#ipada /ntellectuals in 8eveloping )ocieties?%
=aak(2aak da$am 'iks"en e#se)u ada$ah Aku dan Dia% Me#eka )e#de)a enang isu
Hp#i)umi ma$asJ dengan mem)andingkan kandungan Mios *#i)umi Ma$as dan
kandungan Re1o$usi Mena$ >1571?! se)uah )uku p#o&ek *emuda UMN3 hasi$
sekumpu$an ine$igensia Me$a"u "ang dikeuai Dauk Senu A)du$ Rahman%
Mios *#i)umi Ma$as di&adikan iik(o$ak%
Re1o$usi Mena$ >1571?!
Dauk Senu A)du$ Rahman
48
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Bagi A$aas! anggapan )aha2a p#i)umi di Semenan&ung Tanah Me$a"u! Ba2a dan
;i$ipina ma$as ada$ah sau mios dan sau penghinaan )esa#% 0a anggapan "ang pa$su
dan "ang e$ah memuda#akan me#eka. ia senga&a di)enuk da$am koneks ideo$ogi! dan
unuk memenuhi kepe#$uan ama$an! kapia$isme ko$onia$ a)ad ke(15%
Se)ena#n"a o#ang Me$a"u! Ba2a dan ;i$ipina )ukan ma$as% Se)a$ikn"a! me#eka pada
asasn"a ekun )eke#&a! 2a$aupun idak sampai amakkan 2ang dan ha#a%
*eani Me$a"u )eke#&a ke#as di sa2ah%
3#ang Me$a"u! Ba2a dan ;i$ipina +uma idak )e#mina )eke#&a unuk uan(uan pen&a&ah
me#eka! o#ang(o#ang B#iish! Be$anda! dan Sepan"o$% Me#eka enggan )eke#&a menu#u
pe#au#an pen&a&ah dan no#ma kapia$isme ko$onia$ "ang ama eksp$oiai'% Keiadaan
mina dan keengganan ini$ah saha&a "ang se#ing dipe#haikan o$eh pihak penad)i# dan
pa#a penu$is ko$onia$! anpa mengam)i$ ki#a se)a) musa)a)n"a% Lanas me#eka di)e#i
$a)e$ p#i)umi "ang pema$as dan idak )e#da"a%
Ma$ang seka$i $a)e$ dan +i#a )u#uk ini keka$ pada me#eka sepan&ang Kaman pen&a&ahan!
ma$ah sesudah me#deka%
Dan! $e)ih ma$ang $agi! ia e$ah &uga mempenga#uhi pandangan se)ahagian ine$igensia
p#i)umi sendi#i! hingga men&adikan me#eka apa "ang dise)u A$aas se)agai manusia
dengan Hminda "ang e#a2anJ >the captive mind?%
Da$am koneks ini$ah! se)agai ah$i eo#i sosia$! A$aas mem)ua k#iikan pedas e#hadap
pa#a penu$is )uku *evolusi Mental (( meni#u dan men&un&ung pandangan )ekas pen&a&ah
me#eka. &use#u menghina mas"a#aka me#eka sendi#iM%
Seo#ang $agi sa#&ana! :hand#a MuKa''a#! &uga mengk#iik )uku ini dengan ke#as ke#ana
kaan"a ia idak )e#asaskan i$mu dan mak$uma "ang ampuh enang siuasi sosia$ "ang
se)ena#
>:hand#a! :rotector?1 "n "nal!sis of the +oncept and :ractice of ,o!alt! in ,eader-led
*elationships within Mala! )ociet!! 1575?%
41
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
*evolusi Mental e#)ahagi kepada empa )ahagian "ang me$ipui, se&a#ah dan $aa#
)e$akang o#ang Me$a"u! kepe#$uan #e1o$usi mena$! pe#u)ahan sikap! dan usaha
men+apai kema&uan >Senu 1571?%
Terjemahan Inggeri
Te#&emahan 0ngge#is
Bagi A$aas! pa#a penga#ang )uku ini &e$as menampi$kan +i#a o#ang Me$a"u se)agai
mundu#! ku#ang )e#pendidikan! $esu! idak ahu mengha#gai masa! dan iada kepekaan
e#hadap eh2a$ ekonomi% Me#eka mengga#iskan +i#i(+i#i aau si'a(si'a dan 'ako#('ako#
ke$emahan Me$a"u "ang dianggap mengha$ang kema&uan (( keku#angan inisiai'!
kesungguhan! ke"akinan di#i! imaginasi! dan pemiki#an "ang as$i sampai kepada
ke+ende#ungan e#hadap pem)aKi#an! pen"e#ahan kepada nasi) dan $ain($ain%
Unuk menghapuskan si'a(si'a e#se)u! me#eka mengan&u#kan se)uah #e1o$usi mena$
da$am ka$angan mas"a#aka Me$a"u%
Re1o$usi Mena$ menggemakan se)uah eks "ang $e)ih a2a$! he Mala! 8ilemma
>1578? o$eh Tun Mahahi# Mohamad! "ang &uga menon&o$kan kemundu#an o#ang Me$a"u
dan mengaikann"a dengan )an"ak se)a)! e#masuk 'ako# geneik% 3#ang Me$a"u
mundu# ke#ana )akan"a ak )agusM
Menu#u A$aas! Re1o$usi Mena$ me#upakan sau
%%% chaotic amalgamation of sound common knowledge of no depth, and absolutel!
ridiculous inferences ... is perhaps the most na;ve, the most simple, and the least
well-defined philosoph! of capitalism, while claiming to represent the modern and
indigenous philosoph! of the Mala!s.
>A$aas 1577, 195?%
See#usn"a! )e$iau mengaakan )aha2a pa#a penga#ang Re1o$usi Mena$ e$ah
me$eakkan,
... the Mala!s in negative terms une%celled in the histor! of colonialism. 'hile
man! British colonial writers stressed the laziness of the Mala!s, the! did not strip
the Mala!s of so man! other (ualities which *evolusi Mental did.
>A$aas 1577, 1<8?%
44
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Muhammad A$i Aan! penga#ang +e#pen HSekunum Me$a"u di Taman 0)undaJ!
nampakn"a memahami pandangan dan posisi A$aas%
Da$am ka#"a ini p#oagonis )e$iau! Aku! mem)anah anagonis! Dia! dengan mengu$angi
k#iikan A$aas e#hadap pa#a penu$is Re1o$usi Mena$% 0ni e#uama mengenai sa$ah
guna pepaah Me$a"u da$am menuduh o#ang Me$a"u se)agai pema$as! dan ke#ana
dak2aan "ang idak )e#asas )aha2a o#ang Me$a"u idak )e#inisiai' dan )e#disip$in%
Teapi! si anagonis Dia mem)a$as dengan )e#kaa )aha2a mengenepikan Re1o$usi
Mena$ )e#makna meno$ak khaKanah ine$ekua$ )angsa sendi#i% Dia pe#+a"a )aha2a
pa#a penga#ang Re1o$usi Mena$ mempun"ai maksud "ang mu#ni A me#eka ingin
men"e#u mas"a#aka Me$a"u ke a#ah pe#u)ahanM
Dia &uga menuduh Aku >dan se+a#a idak $angsung A$aas? se)agai )e#sikap de'ensi' dan
e#$a$u nosa$gik / idea$isik! &use#u menge$ak #ea$ii masa kini "ang )u#uk% Di )a2ah
penga#uh Dia! Aku mem)ua negosiasi posisin"a dan sampai kepada #ea$isasi )e#iku,
)aha2a semasa Kaman keemasan Me$aka o#ang Me$a"u mempun"ai kepe#i)adian "ang
unggu$ dan he)a. eapi! kemudian kepe#i)adian "ang unggu$ iu hi$ang! dan me#eka
hi$ang sega$a(ga$an"a%
*a#ames2a#a
Kaa penga#ang, Nasi) me#eka HLe)ih e#uk $agi apa)i$a ko$onia$ )e#apakJ% Da$am ha$
ini penga#ang nampakn"a mene#ima idea ko$onia$ )aha2a o#ang Me$a"u sudahpun
ma$as se)e$um kedaangan pen&a&ah Ba#aM Begiu$ah! Aku mene#ima / mengam)i$
pendi#ian / &a$an engah "ang )e#kon#adiksi%
Di sau pihak ia menge+am me#eka "ang menghina mas"a#aka sendi#i anpa
memahami siuasi se)ena# >sepe#i pa#a penu$is Re1o$usi Mena$C?% Di pihak "ang $ain!
ia menasihai me#eka "ang idak dapa mene#ima k#iikan "ang di$ona# e#hadap o#ang
Me$a"u >sepe#i A$aas? aga# idak )e#si'a emosiona$%
Dengan mengam)i$ posisi demikian Aku menganggap di#in"a )i&aksana. kaan"a! ia
ada$ah sekunum )unga "ang meka# (( HDan ku#asakan aku ada$ah sekunum Me$a"u
"ang )e#kem)ang meka# di aman i)unda%J
43
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Epilog
Me$a$ui +e#penn"a HSekunum Me$a"u di Taman 0)undaJ! Muhammad A$i Aan e$ah
me$a2a ka#"a )esa# A$aas! he M!th of the ,az! 0ative. Be$iau nampakn"a e#a#ik
kepada dan memahami p#o&ek demisi'ikasi okoh eo#i sosia$ iu% Namun! ia &uga
)e#simpai dengan Re1o$usi Mena$! se)uah ka#"a mimik#i "ang da$am pandangan
A$aas iku menghina o#ang Ma$a"u%
Buse#u keinginann"a unuk men+a#i(+a#i pe#im)angan ana#a he M!th of the ,az!
0ative dan Re1o$usi Mena$ e$ah mena#ik penu$is muda ini kem)a$i kepada mios "ang
di#eka o$eh pen&a&ah% 0ni mungkin sau peanda )aha2a 2a$aupun sesudah kian $ama
me#deka mios 2a#isan ideo$ogi ko$onia$ ini masih kua penga#uhn"a dan idak mudah
dihapuskan%
TAJUK > SASTE7A KANAK,KANAK DAN 7EMAJA
>. =a#ar 0elakang
>.1 De1inisi
Sase#a a2a$ kanak(kanak ia$ah sase#a kanak(kanak "ang dihasi$kan da$am )enuk
)uku "ang )o$eh di)a+a o$eh kanak(kanak dan mampu menim)u$kan kese#onokan
kepada me#eka% Bagi men+apai ahap e#inggi ni$ai sase#a dan eseika ka#"a!
penghasi$an sase#a a2a$ kanak(kanak ini di$akukan da$am )enuk u$isan dan i$us#asi%
Sase#a a2a$ kanak(kanak me#upakan sa$ah sau e$emen "ang dikena$ pasi )e#upa"a
me$engkapkan pe#kem)angan seseo#ang kanak(kanak% Ha$ ini ke#ana! sase#a a2a$
kanak(kanak mampu mem)e#i kan kese#onokan! dapa me#angsang imaginasi! dapa
mem)anu mengena$ dan memahami di#i sendi#i! dapa memahami )ahasa se+a#a
semu$a &adi! dapa mem)anu mendapakan mak$uma dan dapa memupuk ni$ai(ni$ai
mu#ni kepada indi1idu kanak(kanak%
>.2 Sas#era A:al Kanak,Kanak
Sase#a ada$ah hasi$ k#eai' "ang menggunakan )ahasa "ang indah! )aik dengan +a#a
pengu+apan aau )e#u$is% Sase#a )iasan"a digunakan se)agai )ahan hi)u#an dan
)ahan penga&a#an unuk mengena$ di#i dan mas"a#aka sesuau )angsa >Aan Long!
49
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
1577?% Hasi$ k#eai' sase#a iu mungkin e#di#i da#ipada +e#ia! puisi! d#ama! +e#pen!
no1e$! hika"a! dan $ain($ain ka#"a% Buse#u! sase#a a2a$ kanak(kanak me#u&uk kepada
hu)ungan kanak(kanak dengan hasi$ k#eai' iaiu )uku aau )ahan )a+aan dan +e#ia%
Hu)ungan ini )o$eh da$am )enuk mendenga#! )e#uu#! mem)a+a dan menu$is% *ada
pe#ingka a2a$ kanak(kanak! )ahan sepe#i )uku()uku )e#gam)a# "ang )e#2a#na. dan
)ahan )a+aan "ang diap$ikasikan dengan )ahan audio 1isua$ pe#$u dipe#)an"ak unuk
mena#ik mina kanak(kanak mem)a+a% Bahan "ang demikian sanga pening ke#ana
ke)o$ehan mem)a+a )an"ak )e#ganung kepada kea&aman de#ia pendenga#an dan
de#ia peng$ihaan kanak(kanak%
Kanak(kanak pe#$u didedahkan dengan aki1ii mem)a+a )uku +e#ia! me$iha pe$)agai
&enis )uku! diun&ukkan +a#a men&aga )uku dan mengumpu$kan )uku )e#2a#na(2a#ni%
Ha$ ini )o$eh )e#$aku ke#ana pada usia $ima ahun! kanak(kanak e$ah mu$a menguasai
asas(asas )ahasa sepe#i semanik! sinaksis dan p#agmaik% Asas(asas )ahasa ini akan
e#us )e#kem)ang mengiku pe#am)ahan umu# me#eka% Sau konsep "ang pening
da$am pendidikan )e#hu)ung dengan pem)a+aan ini ia$ah kanak(kanak ini ha#us
disediakan dengan Hkesediaan aau pe#siapan se)e$um mem)a+aJ aau Hreading
readinessJ%
>.2.1 2ngsi sas#era kanak,kanak "an remaja
Sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a me#upakan )idang "ang sanga mena#ik dan
pening ke#ana pe#anann"a da$am mem)e#ikan sum)angan )esa# da$am sosia$ dan
)uda"a da#i sudu pem)e$a&a#an dan penga&a#an% Sase#a kanak(kanak me#upakan
)ahan )a+aan "ang diu$is khas unuk sum)e# pengeahuan kanak(kanak% Bahan()ahan
ini me#angkumi semua )enuk penu$isan k#eai' dam imaginai' "ang khususn"a
)e#u&uan unuk di)a+a! hi)u#an dan dini$ai o$eh kanak(kanak% Menu#u Mis#an Rokimin
>4881? mene$ii sase#a kanak(kanak se)agai agen pem)angunan "ang men&u#us
kepada pem)angunan di#i seseo#ang manusia iu! sama ada da#i segi emosi! pemiki#an
aau ke)ahasaann"a% Keiga(iga aspek ini akan e#us )e#kem)ang! "akni semakin
)an"ak ka#"a sase#a "ang di)a+an"a! semakin )e#am)ah pe#kem)angan )e#$aku
da$am di#i kanak(kanak iu%
Sase#a #ema&a pu$a me#upakan hasi$ +ipaan pengka#"a unuk men+e#iakan
enang kehidupan #ema&a! a$am Kahi# dan a$am )ain #ema&a iu% Me$a$ui pe#asaan(
pe#asaan dan 'iki#an('iki#an "ang di$ahi#kan dengan )anuan )ahasa men&adikan seni
4<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
sase#a #ema&a se)agai sau hasi$ kehidupan &i2a "ang e#&e$ma "ang menggam)a#kan
kehidupan mas"a#aka #ema&a% Menu#u 3hman *ueh>1566,41? mengaakan )aha2a
sase#a #ema&a me#upakan )ahan )a+aan sase#a k#eai' "ang e#+eus da#ipada
pengamaan! penga$aman dan k#eai1ii penga#ang "ang #e$e1an dengan pe#um)uhan
dan pe#kem)angan psiko$ogi #ema&a "ang )e#usia sekia# 14(48 ahun% Bahan ini
dikaakan se)agai #e$e1an ke#ana sega$a hasi$ ka#"a anpa mengi#a gen#en"a "ang
dapa mempe#ka"a penga$aman dan pengeahuan kha$a"ak pem)a+an"a! me#angsang
mina dan )e#upa"a menghidupkan da"a imaginasi $a$u mendo#ong da"a )e#'iki# se+a#a
k#iis dan se$eki'%
Kedua(dua gen#e ini )aik sase#a kanak(kanak mahupun sase#a #ema&a
mempun"ai pe#anan masing(masing% Kedua(dua gen#e ini mempun"ai 'ungsi "ang
sama! ana#an"a,
i% Se)agai medium unuk mendekakan dan mem)iasakan me#eka dengan )ahasa
sase#a% Misa$n"a sase#a kanak(kanak menggunakan konsep +e#ia )inaang "ang
)e#pe#anan se)agai 2adah )agi mendekakan sase#a kepada kanak(kanak% =aak
hai2an digunakan se)agai pengana#a ana#a sase#a dan kanak(kanak% Ha$ ini
dise)a)kan na$u#i kanak(kanak "ang se+a#a semu$a&adin"a men"ukai hai2an da$am
dunia #ea$ii% Buse#u! idak suka# unuk memupuk mina me#eka e#hadap sase#a &ika
2aak hai2an ini dipindahkan ke a$am ka#"a penu$isan% Se$ain iu! sase#a #ema&a pu$a
menggunakan konsep #ea$ii kehidupan di mana #ema&a didedahkan dengan i$mu
pengeahuan enang pe$)agai aspek da$am kehidupan sepe#i da$am )idang po$iik!
se&a#ah! agama! psiko$ogi dan 'a$sa'ah% Ha$ ini )e#u&uan unuk mem)e#i pendedahan
a2a$ kepada go$ongan ini mengena$ #ea$ii se)ena# kehidupan% Buse#u! idak suka#
unuk memupuk mina me#eka e#hadap sase#a &ika kehidupan #ea$ii ini dipindahkan ke
a$am ka#"a penu$isan% Be$as$ah )aha2a sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a
)e#'ungsi se)agai medium unuk mendekakan dan mem)iasakan me#eka dengan
)ahasa sase#a%
ii% Se)agai medium )agi mempe#ingkakan ahap keine$ekua$an! da"a imaginasi
dan k#eai1ii kha$a"ak kanak(kanak dan #ema&a% 0a di#ansang se2aku me#eka mengikui
p$o(p$o "ang e#dapa da$am hasi$ sase#a "ang di)a+a% Ada di ana#a hasi$(hasi$ sase#a
ini dipe#sem)ahkan da$am )enuk $akonan! n"an"ian! gu#indam! panun dan se$oka "ang
se+a#a idak $ansung me$aih me#eka unuk mengeksp#esikan di#i me#eka se#a
men+ungki$ )aka "ang e#pendam da$am di#i me#eka% Misa$n"a me$a$ui #an+angan #ea$ii
sepe#i 0do$a ke+i$! *ondok(pondok dan Teom)ak mem)e#i #uang kepada me#eka
46
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
mempe#ingkakan )aka kanak(kanak da$am )idang kesusase#aan% Manaka$a go$ongan
#ema&a se#ing didedahkan dengan pe#andingan n"an"ian! penu$isan k#eai' dan
pe$)agai $agi% Ha$ ini men&e$askan )idang sase#a e$ah )e#kem)ang $uas sehingga
mampu mena#ik mina go$ongan kanak(kanak dan #ema&a men+e)u#i )idang ini dengan
$e)ih menda$am%
iii% Se)agai medium hi)u#an unuk indi1idu mas"a#akan"a% Mas"a#aka Kaman
dahu$u aau go$ongan "ang mengama$kan +a#a hidup #adisiona$ idak mempun"ai media
hi)u#an unuk indi1idu mas"a#akan"a% 3$eh iu! pe$)agai +e#ia $isan di+ipakan da$am
)enuk seni sase#a )e#u&uan mena#ik pe#haian kha$a"akn"a% LaKimn"a hasi$(hasi$
sase#a ini di+o#akkan dengan i$us#asi dan gam)a#(gam)a# "ang mena#ik% Se+a#a idak
$angsung! kanak(kanak dapa menikmai sesi pem)a+aan dengan minda "ang e#hi)u#%
Manaka$a ka#"a sase#a )agi go$ongan #ema&a )iasan"a dise$ikan adegan #omanis dan
mes#a ana#a sau indi1idu dengan sau indi1idu "ang $ain ke#ana pada pe#ingka ini
me#eka me$a$ui a$am )e#kasih sa"ang% ;ako# pe#u)ahan ho#mon ini men"e)a)kan
me#eka meme#$ukan pe#haian dan kasih sa"ang% Be$as$ah )aha2a sase#a kanak(kanak
dan sase#a #ema&a ini )e#kem)ang ma&u se)agai suau medium hi)u#an "ang )e#ge#ak
sei#ing dengan pe#minaan kha$a"akn"a%
i1% Sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a memainkan pe#anan "ang pening
unuk men"ampaikan 2adah penga&a#an dan didikan mo#a$ kepada mas"a#aka #adisi%
:e#ia $isan e$ah men&adi medium "ang pening unuk mem)e#i nasiha dan penga&a#an
"ang )aik dan di&adikan panduan kepada seiap indi1idu mas"a#akan"a% Ha$ ini dapa
di$iha da$am sase#a kanak(kanak me$a$ui +e#ia(+e#ia )inaang "ang men&adikan
hai2an se)agai 2aak(2aak "ang mem)e#ikan pe$)agai penga&a#an "ang )aik sepe#i
mengisahkan enang aki)a o#ang "ang amak! ak)u#! som)ong dan )ongkak sepe#i
+e#ia HAn&ing dengan Ba"ang()a"angJ% =a$aupun penggunaan 2aak hai2an
diap$ikasikan! namun ia pada akhi#n"a mem)a2a me#eka kepada ni$ai(ni$ai mo#a$ "ang
e#dapa da$am +e#ia e#se)u di mana +e#ia &enis ini mempun"ai +i#i ine#aki' dan dapa
mem)e#i kesan pada &i2a kanak(kanak% Be$as$ah )aha2a sase#a kanak(kanak dan
sase#a #ema&a memainkan pe#anan pening da$am mendidik! khususn"a )agi go$ongan
kanak(kanak dan #ema&a "ang )e$um mengeahui sisem penga&ian "ang )e#+o#ak
'o#ma$%
1% Sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a &uga )e#'ungsi unuk mene#apkan ni$ai(
ni$ai mu#ni kepada kha$a"ak pem)a+a% Ana#a ni$ai(ni$ai mu#ni "ang ke#ap die#apkan
o$eh penga#ang da$am hasi$ sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a ia$ah ni$ai
47
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
)e#ke#&asama! o$en#asi! sensii' kepada keKa$iman! sa$ing )e#maa'an! )e#e#ima kasih!
)e#ani men+u)a dan )e#kasih sa"ang% Keseda#an e#hadap ni$ai(ni$ai mu#ni ini pe#$u
disemai pada pe#ingka a2a$ Kaman kanak(kanak $agi% Sase#a kanak(kanak dan sase#a
#ema&a ini )e#pe#anan da$am mem)e#i e$adan kepada kanak(kanak aga# me#eka dapa
men"esuaikan dan mempe#sem)ahkan di#i me#eka )e#dasa#kan kepada ni$ai mu#ni
"ang dion&o$kan )e#dasa#kan )ahan sase#a "ang e$ah di)a+a o$eh me#eka% Ha$ ini
dise)a)kan me#eka i)a#a kain puih "ang pe#$u di+o#akkan dengan ni$ai dan )udi peke#i
"ang )aik% Bak kaa pepaah! Pme$enu# )u$uh )ia#$ah da#i #e)ungn"aP% Be$as$ah )aha2a
sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a )ukan saha&a se)agai hi)u#an eapi mampu
)e#di#i se)agai a$a "ang dapa mem)anu kha$a"ak pem)a+an"a mem)ina ni$ai(ni$ai
mu#ni%
1i% Sase#a kanak(kanak dan #ema&a )e#'ungsi se)agai kepe#$uan mae#ia$ aau
ke)endaan% Kepe#$uan mae#ia$ ini menggam)a#kan keadaan kehidupan 'iKika$ "ang
se#)a $engkap dan isime2a khususn"a da#i segi mae#ia$% LaKimn"a! kanak(kanak akan
e#angsang dengan gam)a#an empa kediaman isana aau #umah "ang )angunann"a
)esa# dan indah dengan )i$ik()i$ik "ang dihiasi o$eh pe$)agai hiasan% Se$ain iu! pue#a(
pue#in"a digam)a#kan ka+ak dan +anik #upa2an dengan hiasan pe#maa geme#$apan!
pakaian +anik dan )e#2a#na(2a#ni se#a ma&$is pe#kah2inann"a di$angsungkan dengan
me#iah da$am suasana "ang gi$ang(gemi$ang dihadi#i o$eh o#ang(o#ang kenamaan da#i
sega$a pe$osok nege#i% Bamuan "ang dihidangkan pu$a pe$)agai aneka% Ha$ ini dapa
di$iha da$am +e#ia *ue#i Ka"angan dan +e#ia A$$adin dan Lampu A&ai)% 0a men+a)a#
p#oses imaginasi kanak(kanak unuk e#us )e#usaha memiki#kan +a#a unuk memi$iki
kepun"aan sendi#i% Be$as$ah )aha2a sase#a kanak(kanak dan #ema&a mampu )e#'ungsi
se)agai sa$ah sau kepe#$uan mae#i%
Kesimpu$ann"a sase#a kanak(kanak dan #ema&a )ukan saha&a )e#pe#anan se)agai a$a
hi)u#an eapi u#u memainkan pe#anan pening da$am dunia #ea$ii% *enga#ang "ang
menghasi$kan ka#"a sase#a kanak(kanak dan sase#a #ema&a mesi$ah mempun"ai
ahap ine$ek "ang inggi da$am penghasi$an ka#"a e#se)u% Ha$ ini dise)a)kan go$ongan
ini ada$ah go$ongan "ang mudah di)e#i pendedahan )ak kaa pepaah Hkanak(kanak
me#upakan kain puih "ang pe#$u di+o#akkan%J 3$eh iu! seiap hasi$ ka#"a sase#a
kanak(kanak dan #ema&a iu pe#$u mempun"ai unsu# "ang dapa mem)enuk
kepe#i)adian kanak(kanak dan #ema&a se)agai gene#asi "ang mu$ia dan )e#mo#a$% Maka
ka#"a sase#a kanak(kanak dan #ema&a "ang hendak dihasi$kan pe#$u$ah meniik)e#akan
46
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
aspek muu )ahan )a+aan e#se)u% Tahap ke+e#dasan pemiki#an seseo#ang kanak(
kanak dan #ema&a iu e#$eak pada ahap keine$ekua$an penga#ang iu sendi#i%
7jkan
1% 3hman *ueh! >1567?! )astera <anak-kanak dan *ema&a% De2an Bahasa dan
*usaka! Kua$a Lumpu#%
4% hp,//aim668<%)$ogspo%+om/4818/11/'ungsi(sase#a(kanak(kanak(dan(#ema&a
>.3 Sas#era kanak,kanak "ari Perspek#i1 Pen"i"ikan
>.3.1 Perkembangan 0a%asa "an Komnikasi
*e#kem)angan )ahasa dan komunikasi ama pening semasa kanak(kanak masih
di pe#ingka p#aseko$ah% Ku#iku$um pendidikan a2a$ p#aseko$ah >*KK! 4888?
mengga#iskan p#insip uama penga&a#an )ahasa ia$ah men"epadukan empa kemahi#an
)ahasa iaiu mendenga#! )e#uu#! mem)a+a dan menu$is da$am )ahasa "ang me#eka
pe$a&a#i% Sase#a kanak(kanak )o$eh digunakan unuk mem)anu pe#kem)angan )ahasa
dan komunikasi kanak(kanak% 0ni )o$eh di$akukan me$a$ui )a+aan se+a#a kua kepada
kanak(kanak di )i$ik da#&ah% Me$a$ui aki1ii )a+aan se+a#a kua ini kanak(kanak akan
)e#pe$uang mendenga# se)uan "ang )eu$! men"aakan idea aau pendapa me$a$ui
pe#)in+angan! dan men+e#iakan semu$a +e#ia aau menu$is! aau me$ukis +e#ia "ang
e$ah didenga# aau "ang e$ah di)a+a o$eh me#eka >A$$o# - M+ :ah#een! 4883?% Dengan
mendenga#kan pem)a+aan )uku! se+a#a idak $ansung kanak(kanak didedahkan
dengan 'ungsi $ie#asi "ang )e#makna dan mena#ik pe#haian me#eka% Disamping iu
&uga pem)a+aan )uku akan dapa mempe#ka"akan pe#)endaha#aan kaa kanak(kanak%
Bagi pem)a+a )a#u pu$a! mem)a+akan )uku se+a#a kua ini &uga akan mempe#kena$kan
+a#a menggunakan )uku se#a 'ungsi )uku kepada me#eka >A$$o# - M+ :ah#een! 4883?%
Menu#u Tan e a$$ >4883?! Koh$)e#g mem)ahagikan pe#kem)angan mo#a$ kepada 6
pe#ingka "ang mem'okus kepada keupa"aan kanak(kanak mengadi$i dan )agaimana
me#eka men"e$esaikan di$ema "ang )e#kaian dengan mo#a$% Di pe#ingka pe#ama
o#ienasi ke a#ah hukuman dan keaaan iaiu me#eka mengikui pe#au#an ke#ana
akukan hukuman% Di pe#ingka kedua pu$a ia$ah me$akukan sesuau )e#dasa#kan
keinginan dan unuk mendapakan sesuau )a$asan% Apa)i$a me#eka e$ah semakin
45
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
maang! me#eka e$ah )e#u)ah kepada ahap 3 di mana me#eka me$akukan apa "ang
sepaun"a )aik di$akukan o$eh )udak )aik% *ada ahap ini kanak(kanak e$ah )o$eh
mene#ima no#ma "ang e$ah dieapkan o$eh mas"a#aka% Menu#u @$aKe# >4888?!
me$a$ui +e#ia kanak(kanak akan mendapa penga&a#an mengenai se)a) dan aki)a
sesuau pe#$akuan% Sepe#i mana "ang din"aakan o$eh Koh$)e#g kanak(kanak pada
keika ini ingin me$akukan sesuau ke#ana akukan hukuman dan inginkan )a$asan
"ang )aik% Unuk o#ienasi sepe#i ini +e#ia "ang menggam)a#kan pe#)uaan )aik
di)a$as )aik dan pe#)uaan &aha mendapa )a$asan )u#uk akan mem)e#i penga&a#an
kepada kanak(kanak% 3$eh iu +e#ia(+e#ia "ang )e#)enuk au$adan ama sesuai unuk
pe#ingka usia kanak(kanak keika ini% Me$a$ui +e#ia &uga kanak(kanak akan mendapa
+onoh(+onoh pe#2aakan kanak(kanak "ang dikaakan )aik "ang men&adi ido$a "ang
ingin diikui o$eh me#eka sepe#i mana konsep seseo#ang )udak "ang )aik%
Buku()uku "ang )an"ak menggam)a#kan pe#$akuan p#ososia$ ini )o$eh$ah
di&adikan panduan o$eh kanak(kanak "ang sememangn"a men+a#i(+a#i mode$ "ang )aik
"ang )o$eh dii#u o$eh me#eka% Me$a$ui pem)a+aan )uku! kanak(kanak mempe#kukuhkan
$agi konsep keadi$an iaiu kanak(kanak dapa mem)ua peni$aian mengenai pe#asaan
o#ang $ain% Me#eka )e$a&a# memiki#kan mengenai o#ang $ain &uga dan )e$a&a# )e#o$ak
ansu# da$am kehidupan% Badi me#eka ha#us ahu )agaimana mengam)i$ gi$i#an! memina
iKin! )e#kongsi sesuau! mempe$a2a! dan $ain($ain "ang pada mu$an"a agak suka#
di$akukan )agi usia me#eka "ang )o$eh digam)a#kan me$a$ui pe#2aakan di da$am )uku
+e#ia kanak(kanak% Da#i sudu ke#ohanian pu$a sememangn"a sase#a kanak(kanak
ka"a dengan +e#ia(+e#ia an)i"a dan &uga kisah(kisah na)i% @u#u )o$eh menggunakan
+e#ia(+e#ia ini se)agai +a#a men"emaikan si'a ke#ohanian kepada kanak(kanak
me$a$ui kisah dan au$adan% @u#u(gu#u &uga pe#$u memasikan )uku()uku e#se)u
ada$ah "ang mudah di'ahami o$eh kanak(kanak dan gu#u )o$eh mempe#kena$kan isi$ah(
isi$ah )aha#u "ang ha#us dipe$a&a#i o$eh kanak(kanak da$am ku#iku$um ke#ohanian
p#aseko$ah% Bagi ama$an(ama$an da$am agama 0s$am sepe#i i)adah dan se)again"a
)o$eh disampaikan menggunakan )uku "ang mene#angkan pe#ka#a ini dengan &e$as
supa"a mudah diikui o$eh kanak(kanak "ang )e#agama 0s$am%
>.3.2 Perkembangan Sosial
Komponen *e#kem)angan Sosioemosi mem)e#i 'okus kepada penguasaan emosi dan
kemahi#an sosia$ "ang maang% *enguasaan kemahi#an ini mem)o$ehkan mu#id
)e$a&a# menga2a$ emosi! pemiki#an dan indakan supa"a dapa men"esuaikan di#i
38
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
da$am kehidupan )e#mas"a#aka >K*M! 4888?% *ada Kaman ini kehidupan men&adi
)e#am)ah komp$eks dan ini mengaki)akan kanak(kanak u#u mene#ima sediki
se)an"ak ekanan% Kanak(kanak meme#$ukan +onoh )e#sosia$isasi "ang )aik! dan
mempe$a&a#i )agaimana unuk )e#sosia$isasi dengan )aik di da$am mas"a#aka% Dengan
menggunakan )uku! kanak(kanak akan me$iha apa "ang di$akukan o$eh 2aak(2aak di
da$am )uku )agi men"esuaikan di#i di da$am kehidupan ha#ian% Me$a$ui mode$(mode$
"ang )aik "ang e#dapa da$am )uku +e#ia kanak(kanak mempe$a&a#i )agaimana
hendak menangani isu(isu kehidupan% Menu#u Tan e a$ >4883?! se+a#a amn"a
pem)enukan pe$akuan )e#$aku me$a$ui p#oses mengena$ pasi dan peni#uan% Menu#u
Bandu#a >Tan e a$! 4883?! kanak(kanak mempe$a&a#i sesuau pe#$akuan me$a$ui p#oses
peme#haian dan peni#uan% Be$iau e$ah )an"ak men&a$ankan ka&ian mengenai p#oses
peme#haian dan peni#uan di da$am )i$ik da#&ah da$am )idang penga&a#an dan
pem)e$a&a#an% Dapaan ka&ian )e$iau menun&ukkan ke)an"akan pem)e$a&a#an
manusia )e#$aku me$a$ui p#oses peme#haian dan peni#uan% Menu#u *iage! kanak(
kanak )e#usia dua ahun hingga keenam ahun )e#sikap ego+en#ik iaiu e#$a$u
memeningkan di#in"a sendi#i% =a$au )agaimanapun semakin meningka usia me#eka!
pemiki#an me#eka mu$a )e#kem)ang dan me#eka e$ah mu$a memahami o#ang $ain >Tan
e a$! 4883?% @$aKe# >4888? men"aakan peni#uan )o$eh )e#$aku dengan menggunakan
)uku% 0ni ke#ana me$a$ui )uku akan e#dapa pe#$akuan(pe#$akuan "ang p#ososia$ sepe#i
)e#o$ak ansu#! menunggu gi$i#an! memina iKin! memohon maa' dan se)again"a% Di sini
kanak(kanak akan mempe$a&a#i dan men+onohi ingkah $aku "ang )eu$ dan "ang )o$eh
die#ima o$eh mas"a#aka% Tam)ahan pu$a kanak(kanak di usia ini masih )a#u da$am
p#oses )e#sosia$isasi dan ama meme#$ukan +onoh "ang pe#$u diikui o$eh me#eka%
Me$a$ui )uku +e#ia &uga kanak(kanak mempe$a&a#i mengenai pe#)eKaan(pe#)eKaan
indi1idu e#uaman"a da$am koneks mas"a#aka "ang )e#)i$ang kaum% Me$a$ui )uku
kanak(kanak akan mempe$a&a#i e#dapa pe#samaan di ana#a me#eka dengan #akan(
#akan "ang )e#$ainan kaum sepe#i men"ukai makanan aau mainan "ang sama dan
se)again"a dan e#dapa pe#)eKaan da#i segi agama! #upa 'iKika$! )uda"a dan $ain($ain
$agi% Me$a$ui +e#ia(+e#ia se)egini akan dapa men"aupadukan mas"a#aka )e#)i$ang
)angsa se&ak da#i usia muda $agi% Begiu &uga me$a$ui pe#2aakan di da$am )uku kanak(
kanak akan mengeahui +a#a "ang )aik )agi men"ua#akan keidakpuasan hai me#eka!
kema#ahan me#eka! kesedihan me#eka dan kegem)i#aan me#eka me$a$ui +a#a "ang
sesuai% Me$a$ui mode$ "ang diun&ukkan o$eh 2aak(2aak di da$am )uku +e#ia e#se)u
kanak(kanak se+a#a idak $angsung mempe$a&a#i )agaimana menangani masa$ah emosi
31
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
me#eka dengan +a#a "ang sesuai >L"n+h(B#o2n - Tom$inson!1555?% 0$us#asi &uga dapa
memainkan pe#anan da$am pe#kem)angan emosi kanak(kanak ke#ana i$us#asi di da$am
)uku )e#upa"a menun&ukkan pe#$akuan pe#$akuan posii' dan negai' sesuau 2aak%
0$us#asi "ang )aik akan menun&ukkan emosi 2aak me$a$ui mimik muka! pe#$akuan
se#a pe#sona$ii 2aak "ang dapa dipe#haikan o$eh kanak(kanak% 3$eh ke#ana gam)a#
ini idak )e#ge#ak! ian"a )o$eh diamai o$eh kanak(kanak dan se+a#a idak $angsung
)e#$aku$ah peni#uan% 3$eh iu pe$ukis i$us#asi ha#us$ah menggunakan pe$uang ini se$uas(
$uasn"a da$am men"ampaikan un&uk a&a# "ang posii' kepada kanak(kanak%
>.3.3 Perkembangan Krea#i(i#i "an Es#e#ika
Komponen K#eai1ii dan Eseika mem)e#i 'okus kepada mempe#kem)angkan si'a
k#eai' dan eksp#esi' me$a$ui imaginasi dan pemiki#an >K*M! 4888?% @u#u(gu#u ha#us
mem)anu kanak(kanak mempe#kem)angkan ponesi k#eai1ii me#eka dengan
mengadakan pe$uang unuk me#eka mengam)i$ )ahagian da$am aki1ii kesenian "ang
menggunakan da"a imaginasin"a >@$ase#! 4888?% @u#u "ang )aik mempe#kena$kan
)enuk kesenian "ang )a#u kepada kanak(kanak se#a mengem)angkan kemahi#an
eksp#esi me#eka se+a#a )e#ansu#(ansu# aga# kanak(kanak dapa mengadapasi
mak$uma )a#u dan menguasai eknik(eknik )a#u se#a mengga$akkan kanak(kanak
menggunakan sega$a ponensi di#i me#eka "ang k#eai'% *oensi di#i "ang k#eai' ada$ah
+a#a pen"e$esaian masa$ah "ang k#eai'% @u#u )o$eh mengga$akkan dengan
mengadakan suasana "ang se$ama di da$am )i$ik da#&ah aga# kanak(kanak suka unuk
men"ua#akan pendapa dan idea me#eka% Se$a$u )e#an"akan soa$an dan mengadakan
aki1ii "ang )e#si'a e#)uka supa"a kanak(kanak dapa men&a2a)n"a dengan pe$)agai
&a2apan dan +a#a >=a#de$! 4888?% Kanak(kanak p#aseko$ah mem)e#ikan #espons
kepada pe$)agai )enuk seni% Tun&ukkan kepada kanak(kanak "ang seiap a#is
mempun"ai +a#a e#sendi#i unuk me$ukis i$us#asin"a >@$aKe#! 4888?% 0ni diun&ukkan
me$a$ui $ukisan da#ipada pe$)agai a#is "ang e#kena$% Banu kanak(kanak mem)ua
peme#haian dan mem)eKakan hasi$ sau a#is dengan a#is "ang $ain% Se)agai $an&uan!
$i)akan kanak(kanak da$am aki1ii seni "ang )e#kaian dengan eknik "ang digunakan
o$eh a#is di da$am )uku +e#ia% Kanak(kanak pada usia ini &uga suka menggunakan
senso#i di da$am mene#oka a$am sekia#% Ba+akan )uku "ang mengenai penggunaan
de#ia senso#i me#eka% Begiu &uga kanak(kanak gema# men"an"ikan $agu($agu
kegema#an me#eka% Menu#u =a#de$! >4888?! gunakan )uku "ang mempun"ai $i#ik $agu
34
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
dan pe#denga#kan i#aman"a kepada kanak(kanak aau gu#u )o$eh &uga menggunakan
:D "ang )e#unsu#kan ka#aoke kepada kanak(kanak% Sam)i$ mendenga# $agu aau puisi
ga$akkan &uga kanak(kanak mem)ua pe#ge#akan k#eai'% Kanak(kanak pada usia ini
&uga suka menggunakan da"a imaginasi me#eka% Ran+ang pem)a+aan )uku "ang
mempun"ai pe$)agai &a$an pen"e$esaian dan mina pendapa kanak(kanak +a#a
pen"e$esaian me#eka% Dengan me$akonkan semu$a +e#ia "ang e$ah di)a+a &uga akan
mem)anu imaginasi kanak(kanak >=a#de$! 4888?%
>.3.! Menggabngjalinkan Sas#era Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Ada$ah men&adi ugas gu#u unuk mene#apkan kesase#aan ke da$am penga&a#an
me#eka )agi memasikan kanak(kanak mendapa 'aedah da#ipadan"a% Bagi
menga)ung&a$inkan kesusase#aan da$am pendidikan p#aseko$ah )e)e#apa +a#a )o$eh
digunakan o$eh gu#u )agi men&a"akan u&uan e#se)u% Ana#an"a ia$ah,
a. Penggnaan 0a%an 0a/aan Asas
*enggunaan )ahan )a+aan Asas >)asa$? e$ah $ama digunakan di Unied Sae
)agi penga&a#an seko$ah #endah% Menu#u Du#kin >1567! Tom$inson dan L"n+h(B#o2n?
)ahan )a+aan asas ada$ah )a+aan )e#si#i "ang di pe#ingkakan da#ipada "ang mudah
meningka kepada a#as "ang agak suka# pe#ingka demi pe#ingka% Bahan asas da$am
p#og#am ini ada$ah )uku )a+aan )agi kanak(kanak! )uku panduan gu#u! panduan
penggunaan p#og#am se+a#a kese$u#uhan dan sisem peni$aian% Menu#u Lapp! ;$ood
dan ;a#nan 1554! >da$am Tom$inson dan L"n+h B#o2n!1555? kekuaan )agi p#og#am
"ang )e#asaskan )ahan )a+aan )e#pe#ingka ini ia$ah ian"a mem)anu gu#u da$am
men"e$engga#akan p#og#am )a+aan se+a#a sisemaik% 0a mem)im)ing gu#u se#a
mem)anu gu#u mem)ua kepuusan mengenai )ahan )a+aan "ang dipe#$ukan o$eh
kanak(kanak pada pe#ingka e#enu% 0an"a )e#asaskan eo#i )a2ah ke aas di mana
pem)a+aan )e#mu$a da#ipada a)&ad dan )e#akhi# dengan a"a% See$ah kanak(kanak
)o$eh mem)a+a! pe$)agai &enis kesusase#aan akan dipe#kena$kan sepe#i sa&ak! )ahasa
)e#i#ama! +e#ia dan )e#)agai &enis )ahan )a+aan% Se )a+aan asas "ang )aik akan
u#u mengam)i$ ki#a mengenai aspek(aspek kesusase#aan disamping meng'okus
kepada penga&a#an )e#asaskan kemahi#an 'onik dan pe#)endaha#aan kaa% Seki#an"a
)ahan )a+aan asas e#se)u idak men"ediakan )uku "ang )e#kua$ii da#i sudu
kesusase#aan mungkin gu#u )o$eh mempe#kena$kan &uga )uku()uku $ain "ang )e#kua$ii
33
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
da#ipada aspek kesusase#aan unuk digunakan )e#sama(sama )uku )a+aan asas
e#se)u%
b. Menggnakan bk bagi #ema #er#en#
Bagi memudahkan gu#u men"ediakan )ahan )a+aan "ang )e#kaian dengan ema pada
minggu e#se)u! sediakan sena#ai )uku "ang akan digunakan )agi ema(ema e#enu
sepan&ang ahun% Misa$n"a ema sepe#i di#i sa"a! ke$ua#ga sa"a! seko$ah sa"a!
peke#&aan! pe#a"aan! )unga dan sa"u#an ada$ah ema(ema "ang )iasa digunakan di
p#aseko$ah(p#aseko$ah% *ame#kan )uku( )uku "ang mempun"ai ema(ema ini di #ak
pame#an semasa ema(ema ini )e#$angsung% 0ni akan mengga$akkan kanak(kanak
men+a#i mak$uma aau mem)ua eksp$o#asi dengan $e)ih me$uas $agi mengenai ema
"ang me#eka pe$a&a#i% @u#u )o$eh mem)a+akan )uku dan menun&ukkan kepada kanak(
kanak )agaimana men+a#i mak$uma menggunakan )uku "ang )e#kaian dengan ema
pem)e$a&a#an "ang sedang di&a$ankan di )i$ik da#&ah%
/ . Pen.e"iaan S"# =i#erasi
*en"ediaan pe#sekia#an "ang sesuai )agi pem)a+aan se+a#a $angsung akan
mengga$akkan pem)a+aan da$am ka$angan kanak(kanak% 3$eh ke#ana kanak(kanak
men"ukai 2a#na "ang e#ang! 2a#na(2a#na se)egini )o$eh$ah digunakan di pusa
)a+aan aga# dapa mena#ik pe#haian kanak(kanak% Tempa "ang agak e#kepung &uga
disukai o$eh kanak(kanak ke#ana ia men"e)a)kan me#eka #asa e#$indung da#i $a$uan
dan ke)isingan% Badikan sudu )a+aan se)agai empa "ang se$esa dengan )e#ka#pe
se#a mempun"ai )an"ak kus"en unuk kanak(kanak mem)a+a dengan se$esa%
Sediakan #ak pame#an unuk mempame#kan )uku "ang di)a+a o$eh gu#u pada minggu
iu aga# mudah di$iha o$eh kanak(kanak &uga )uku "ang )e#kaian dengan ema
mingguan% Rak e#)uka pu$a unuk men"impan )uku "ang men&adi ko$eksi )i$ik da#&ah
e#se)u% Ko$eksi )uku &uga ha#us mengandungi pe$)agai &enis )uku )e#gam)a# dan
)uku()uku )a+aan mudah% Se$ain da#i iu a$a pe#akam sua#a! )uku ine#aki' dan &uga
kompue# unuk digunakan o$eh kanak(kanak di sudu )a+aan% 0ni akan me#ingankan
)e)an gu#u unuk mem)a+akan )uku "ang sama )e#u$ang(u$ang ka$i kepada kanak(
kanak% 0ni ke#ana a$a(a$a e#se)u dapa mem)anu dengan +a#a mem)a+akan )uku
"ang e$ah di)a+a se+a#a kua kepada kanak(kanak pada )i$a()i$a masa "ang dipe#$ukan
o$eh me#eka% @u#u &uga )o$eh me$i)akan kanak(kanak da$am pengu#usan sudu )a+aan
ini dengan mem)ena#kan me#eka mem)e#sihkan sudu ini se#a men"usun )uku dan
pe#a$aan se+a#a )e#gi$i#(gi$i#% A&ak me#eka menuka# hiasan dan )e#i me#eka pe$uang
unuk men"aakan idea me#eka e#hadap hiasan di sudu ini% Bena#kan kanak(kanak
39
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
menggunakan sudu ini se+a#a )e)as apa)i$a me#eka ada ke$apangan sepe#i &ika
me#eka men"udahi aki1ii pem)e$a&a#an $e)ih a2a$ da#i "ang sepaun"a! semasa
menunggu 2aku pem)e$a&a#an )e#mu$a aaupun semasa menunggu 2aku unuk
pu$ang% Badikan sudu )a+aan ini aki' sepan&ang masa dengan mengadakan aki1ii(
aki1ii mem)a+a "ang )o$eh di&a$ankan se+a#a )e#sendi#ian! )e#sama gu#u! )e#sama
#akan dan &uga da$am kumpu$an "ang ke+i$%
" . Pen.e"iaan Koleksi 0k Kanak,kanak
Sediakan )ahan )a+aan "ang da#ipada pe$)agai &enis di da$am p#aseko$ah anda% *ada
mu$an"a ga$akkan kanak(kanak mem)a+a da#ipada &enis "ang sama% Apa)i$a me#eka
e$ah $an+a# dan suka mem)a+a me#eka akan men"ukai mene#oka )ahan()ahan )a+aan
da#ipada &enis "ang )e#$ainan% @u#u &uga )o$eh memi$ih )uku )e#dasa#kan penga#ang
aau pe$ukis "ang kanak(kanak gema#i aaupun ko$eksi da#i penga#ang dan pe$ukis "ang
e#kena$% Buku "ang mempun"ai ni$ai(ni$ai kesusase#aan "ang me#u&uk kepada ga"a
)ahasa! p$o! 2aak dan &uga )e#asaskan ema(ema e#enu &uga )o$eh di&adikan
ko$eksi%@u#u pe#$u men"ediakan )ahan )a+aan "ang da#ipada pe$)agai &enis di da$am
sudu )a+aan se)agai ko$eksi p#aseko$ah% *ada mu$an"a ga$akkan kanak(kanak
mem)a+a da#ipada &enis "ang sama% Apa)i$a me#eka e$ah $an+a# dan suka mem)a+a
me#eka akan men"ukai mene#oka )ahan( )ahan )a+aan da#ipada &enis "ang )e#$ainan%
@u#u &uga )o$eh memi$ih )uku )e#dasa#kan penga#ang aau pe$ukis "ang kanak(kanak
gema#i aaupun ko$eksi da#i penga#ang dan pe$ukis "ang e#kena$% Buku &uga )o$eh
dikumpu$kan )e#asaskan ema(ema e#enu%
Kesimplan
Se+a#a kese$u#uhan"a )uku +e#ia kanak(kanak ama )e#guna da$am usaha )agi
mem)anu pe#kem)angan kanak(kanak p#aseko$ah se+a#a men"e$u#uh% 3$eh iu gu#u
seha#usn"a mengam)i$ pe$uang ini unuk mene#apkan aau mengga)ung&a$inkan )ahan(
)ahan sase#a di da$am penga&a#an dan pem)e$a&a#ann"a% Hasi$n"a akan dapa di$iha
da$am )enuk pu$angan &angka pan&ang iaiu kanak(kanak e#se)u )ukan han"a akan
mempun"ai mina mem)a+a "ang menda$am se#a mempun"ai kemahi#an mem)a+a
"ang inggi! ma$ah me#eka &uga akan u#u )e#kem)ang da#i segi kognii' se#a mem)ina
sahsiah di#i "ang )aik%
TAJUK 12 AP7ES4AS4 TEKS SASTE7A SEK3=AH 7ENDAH
3<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
12. PEN5ENA=AN
12.1 Konsep Pisi
*uisi se#ing dianggap o)&ek "ang ka)u# dan menakukan% Ban"ak o#ang "ang +u)a
men&e$a&ahin"a e#sesa da$am #im)a puisi "ang ge$ap dan mise#i iu% Namun! 2a&a#
diakui )aha2a unuk mene#okai dae#ah puisi! seseo#ang ha#us )e#)eka$kan
kemaangan kaa! ke)i&aksanaan makna dan ke$unakan #asa% Sesungguhn"a! apa)i$a
seseo#ang e$ah )e#upa"a mene#o)os #uang makna sese)uah puisi! maka ia e$ah
men+apai da#&ah ke)ahasaan e#inggi% Tidak ada $agi ingka ke)ahasaan "ang $e)ih
inggi se$ain )ahasa puisi% Sese#ang pu&angga "ang men+ipa puisi mengiku T%S% E$io
>1553? ia$ah Ha#kiek "ang mem)ina keindahan penga$aman dengan ke+anikan )ahasa
se+a#a )i&aksanaJ%
GaI)a >1564,416? "ang mende'inisikan puisi se)agai ka#angan )e#angkap!
di$iha mem)e#ikan a'si#an "ang agak umum dan ka)u# 2a$aupun e#dapa penegasan
enang konsep ke+anikan puisi e#se)u% Kaan"a,
HKa#angan )e#angkap iu khas dipakai unuk me$a'aKkan 'iki#an "ang +anik
dengan )ahasa "ang indah dan me$ukiskan kemanisan dan ke+anikan
)ahasa%Maka! dengan gam)a#an "ang +anik ini! pe#ka#a "ang dikaakan iu
)e#am)ah mena#ik kepada hai o#ang "ang mendenga#n"a%J
S#uku# ka#angan )e#angkap "ang dimaksudkan GaI)a me#angkumi aspek
susunan kaa! #enak )un"i dan isi% Kaan"a,
HKa#angan )e#angkap iu ia$ah ka#angan "ang disusun dengan )ahagian "ang
)e#ke#a(ke#a! dan di ana#a seke#a dengan seke#a iu )iasan"a )e#&odoh )un"in"a
aau #enakn"a aau isin"a! se#a ke)an"akann"a memakai im)angan dan sukaan "ang
e#enu% Da$am pe#)ahasan penga#ang(penga#ag +a#a )aha#u seka#ang! ka#angan
demikian dise)u HpuisiJ >)e#$a2anan dengan Hp#osaJ iaiu ka#angan $u#us saha&a?%
Se)ai puisi &uga me#upakan a$unan #asa da$am ki$asan imaginasi si pen"a&ak
sepe#i "ang dikonsepkan o$eh =i$$iam =o#sd2o#h >1566,9? iaiu Hsuau pengu+apan
enang pe#asaan ghai#ah "ang imaginai'! )iasan"a )e#enak dan )e#$aku se+a#a
sponan da$am suasana enangJ%
Sungguhpun demikian! idak dapa dina'ikan )aha2a puisi ia$ah +ipaan "ang
indah da#ipada aspek )enuk dan isi sehingga mendo#ong Samue$ Ta"$o# :o$e#idge
>1566,9? menganggap puisi se)agai Hthe best words in their best orderJ%
36
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Ke+anikan )enuk ha#us pu$a diha#moniskan o$eh keuuhan makna dan
kean&a$an #asan"a% 3$eh se)a) iu! Muhammad Ha&i Sa$$eh >1566,18? me$iha puisi
se)agai HN)enuk sase#a "ang kena$ dengan muKik )ahasa se#a ke)i&aksanaan
pen"ai# dan #adisin"a% Da$am sega$a si'a kekena$ann"a! puisi see$ah di)a+a akan
men&adikan kia $e)ih )i&aksana% Bukan$ah puisi nama andain"a ia idak )e#upa"a
mem)i&aksanakan pem)a+a%J
Tanggapan )e$iau se$a#i dengan pandangan Ro)e# ;#os >1566,<9? "ang
menegaskan )aha2a p#oses penikmaan puisi se)agai Hi )egins in de$igh and ends in
2isdom%J
Q%0 B#aginsk" >1559,4? pu$a men"aakan )aha2a unuk menikmai ka#"a sase#a
e#masuk puisi! seseo#ang pem)a+a mungkin men+apai sa$ah sau aau semua iga
ingka s'e#a 'ungsiona$ di )a2ah,
S'e#a mengha#monikan keka+auan kesan(kesan psikik / pengu)aan psikik /
psikoe#pi &i2a / hi)u#an
S'e#a 'aedah / man'aa / a$a pengha"aan ine$ekua$ / +e#minan didakik
S'e#a kesempu#naan #ohani / kama$ / pengha"aan inuii' )e#hu)ungan dengan
A$$ah
Ra$ph =a$do Eme#son >1566,6? pu$a )e#pandangan )aha2a Hpuisi mem)a2a makna
se)an"ak mungkin da$am kaa(kaa sediki mungkin%J
Bagi kha$a"ak sase#a Me$a"u! penggunaan isi$ah HpuisiJ masih agak )a#u%
Me#eka $e)ih se#ing menggunakan isi$ah Hsa&akJ% 3$eh iu! Muhammad H& Sa$$eh >1566,
1(9? mem)eKakan konsep sa&ak dan puisi% Mengiku )e$iau,
H0si$ah sa&ak seka#ang ini digunakan se+a#a agak $ongga# dan se#ing
disamae#ikan dengan puisi% Teapi! maknan"a "ang $e)ih epa dan die#ima di ka$angan
pengka&i kesusase#aan ia$ah )aha2a sa&ak iu suau )enuk moden "ang $e)ih )e)as
dan see#usn"a #angkapn"a idak e#ika aau men"a$in )enuk()enuk #adisiona$ sepe#i
panun dan s"ai# dan mem)a2a suasana se#a pandangan hidup "ang $e)ih moden%J
Da$am ha$ ini! Muhammad H& Sa$$eh menegaskan )aha2a sa&ak ia$ah ka#"a
#ingan "ang )e$um sampai ke pe#ingka sase#a! semena#a puisi ia$ah ka#"a "ang e$ah
men+apai ahap inggi da$am ema! )ahasa dan eknik sehingga 2a&a# digo$ongkan
se)agai hasi$ sase#a%
Sehu)ungan dengan iu! Ha#un Ma *iah >1565,1? )e#pendapa )aha2a iada
sau de'inisi umum "ang dapa diap$ikasikan dengan epa kepada konsep puisi sepe#i
"ang di'ahami o$eh mas"a#aka kesusase#aan Me$a"u% 3$eh iu! )e$iau )e#pegang pada
37
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
anggapan iaiu puisi se)agai sau )enuk pengu+apan )ahasa da$am susunan "ang
isime2a )e#)anding dengan pengu+apan )iasa sepe#i "ang digunakan da$am
pe#uu#an seha#i(ha#i%
Be$as$ah )aha2a da#i &u#us mana pun! seseo#ang memandang puisi! hakikan"a
se)agai sau )enuk gen#e kesusase#aan% *uisi me#upakan manipu$asi aksa#a "ang
e#&e$ma da#ipada kesepaduan medan kaa! medan makna dan medan #asa hasi$ p#oses
k#eai' imaginai' Sang *u&angga% Ke#ap ka$i puisi mem)a2a )e#saman"a amana )udi
#asa! )udi 'iki# mas"a#aka "ang diga#ap se+a#a mise#ius #e$igius% Ha$ ini sediki
se)an"ak mengesahkan pendapa umum )aha2a puisi ia$ah seni sase#a "ang aneh
dan ak enu%
12.1.2 +iri,+iri Pisi
*ada umumn"a! puisi mempun"ai +i#i )e#iku,
Mempe#$ihakan penggunaan )ahasa "ang $e)ih )aik! eksp#esi'! kena$!
mengandungi ni$ai keindahan se#a menim)u$kan #angsangan dan kesan kepada
penga$aman dan pe#asaan%
>i? Mempun"ai )enuk e#enu! )e#ke#a(ke#a aau )e#u#uan da$am )a#is "ang
se&a&a#! sama ada )e#)enuk kon1ensiona$! )e#po$a >)agi puisi #adisiona$?
aau )e#)enuk )e)as >)agi sa&ak?%
>ii? Ungkapan kaa dan )ahasa dipenga#uhi unsu# muKik! $agu! inonasi!
kadensa! #enak! i#ama dan keha#monian )un"i%
>iii? Ba#is! #ima dan i#ama disusun mem)enuk po$a aau ikaan e#enu >)agi
puisi #adisiona$? aau anpa ikaan po$a e#enu >)agi sa&ak? "ang
dipenga#uhi &um$ah )a#is! &um$ah pe#kaaan! pe#seim)angan )un"i dan
pan&ang(pendek pe#kaaan%
>i1? Bagi puisi #adisiona$! 2u&ud pem)ahagian uni da$am pen"aaan idea!
misa$n"a dua )a#is se#angkap aau )e)e#apa )a#is seunai%
>1? Digunakan da$am kehidupan mas"a#aka seha#ian unuk hi)u#an! ke#amaian!
#iua$! keagamaan! penga&a#aan dan se)again"a% *uisi )e#'ungsi &uga
se)agai pan+a#an pemiki#an mas"a#aka Kamann"a%
>1i? Ada puisi #adisiona$ "ang dianggap su+i dan )e#hu)ung #apa dengan
s"sem kepe#+a"aan dan men&adi a)oo )agi mas"a#aka e#enu! misa$n"a
ungkapan Ada *epaih%
>1ii? Bahasa "ang pada! kena$ mengandungi unsu# pe#$am)angan! ima&an!
kiasan dan pe#)andingan sama ada )e#si'a #adisiona$ aau moden unuk
men"aakan sesuau dan me$ahi#kan pe#asaan%
12.1.3 Jenis Pisi
36
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
*uisi! se)agai sau gen#e kesusase#aan! e#)ahagi kepada dua &enis uama iaiu puisi
#adisiona$ dan puisi moden iaiu sa&ak% Da$am eks Komponen Sase#a da$am Bahasa
Me$a"u >Komsas?! puisi #adisiona$ mempun"ai )e)e#apa su)(&enis $agi% Su)(su) puisi
#adisiona$ ada$ah sepe#i "ang )e#iku,
( *anun
( S"ai#
( @u#indam
( Se$oka
12.1.! Mengenal Aspek Dasar Pisi
Unuk mengha"ai sese)uah ka#"a puisi! sama ada puisi #adisiona$ aau puisi moden!
kia ha#u memahami )e)e#apa isi$ah "ang men&adi dasa# kepada penghasi$an sese)uah
puisi iu% 0sii$ah e#se)u e#masuk$ah,
>i? Medan Makna
>ii? Medan Kaa
>iii? Medan Rasa
&i' Me"an Makna
Medan makna me#u&uk kepada pe#ka#a(pe#ka#a "ang mem)anu men&e$askan gam)a#an
idea pen"ai# aau isi sese)uah puisi% Medan makna dapa dipe#in+ikan sepe#i "ang
)e#iku,
&a' Maks" &isi' , @am)a#an idea "ang e#kandung da$am puisi%
&b' Tema , 0ni aau isi pokok >pe#soa$an pokok? "ang hendak disampaikan o$eh
pen"ai#%
&/' Peroalan) 0si(isi sampingan "ang mem)enuk ini aau isi pokok%
&"' Per#san < amana# < pengajaran < mesej, @agasan ni$ai da$am idea puisi%
&e' Sikap "an perasan, penggunaan diksi aau ungkapan "ang menggam)a#kan
kesan emosi dan pemiki#an pen"ai# se2aku menghasi$kan puisi%
&1' Unsr nilai mrni, Memahami ni$ai dan no#ma kehidupan unuk de$adani dan
digunakan se+a#a )i&aksana%
&g' Sejara% genre, Memahami $aa# )e$akang pe#kem)angan puisi%
&%' 0io"a#a pen.air, *engeahuan enang pen"ai#! se&a#ah hidup! penga$aman!
sum)angan dan himpunan ka#"a unuk mem)anu pem)a+a $e)ih memahami
ka#"a se#a menanamkan mina e#hdap sase#a%
&i' Peng%asilan kar.a, Menghasi$kan puisi se+a#a e#an+ang dan e#)im)ing
mengiku p#insip penu$isan k#eai'%
&ii' Me"an Ka#a &ba%asa'
Medan kaa me#u&uk kepada unsu#(unsu# se#a ga"a pemakaian )ahasa sese)uah puisi%
Ruang $ingkup medan kaa ada$ah sepe#i "ang )e#iku,
35
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
>a? Diksi , *emi$ihan dan penggunaan kaa khusus se+a#a puiis "ang diu$is se+a#a
seda# unuk me$ahi#kan kesan #asa dan makna da$am puisi% Diksi "ang )aik
dini$ai da#ipada aspek keepaan! kemunasa)ahan! ke&e$asan dan keunikan%
:onohn"a, )e#ke#$ipan )inang ke&o#a
>)? 0me& / +i#a a$am, @am)a#an aau i#uan )enuk aau o)&ek a$am "ang e#gam)a#
da$am 'iki#an! di+ipa aau digam)a#kan unuk men"aakan sau penge#ian
pe#asaan% Memindahkan penge#ian konk#i kepada sau penge#ian a)s#ak
dengan menggunakan o)&ek a$am )agi menggam)a#kan kesan #asa dan makna%
:onoh, )u$an! $au! )unga ma2a#! se$asih! #ama(#ama! undan
>+? Kiasan, Kaa aau ungkapan "ang digunakan unuk men"aakan sesuau dengan
+a#a )e#sanda#kan aau mem)andingkan si'an"a dengan sesuau "ang $ain aga#
pe#n"aaan men&adi $e)ih &e$as dan mem)e#i kesan se#a makna khusus%
Mungkin da$am )enuk )andingan aau anpa )andingan%
:onoh, pahi )agai hempedu. inggi menggunung
>d? Rima, *e#samaan gugus kaa da#ipada segi 1oka$ aau konsonan "ang im)u$
pada a2a$! engah! dan hu&ung )a#is puisi% *engu$angan )un"i 1oka$ aau
konsonan pada susunan pe#kaaan da$am se)a#is puisi dikena$i #ima da$aman%
:onoh, sekunum )unga )i#u
*engu$angan )un"i 1oka$ aau konsonan pada hu&ung )a#is puisi dikena$ se)agai
#ima $ua#an%
:onoh,
Sekunum )unga )i#u
Yang $u#uh di pen&u#u iu
Ada$ah seo#ang aku
Yang me#induimu
>e? A$ie#asi, *engu$angan )un"i konsonan da$am )a#is% :onohn"a ada$ah sepe#i
"ang )e#iku,
Ke$am men"e$u)ugi ma$am
>'? Asonansi, *engu$angi )un"i 1oka$ da$am )a#is% :onohn"a ada$ah sepe#i "ang
)e#iku,
Me$angkah gadis menahan den"uan
>g? Renak, Tingkahan inggi(#endah! pan&ang(pendek! +epa($am)a sua#a se2aku
me$a'aKkan puisi dan mem)e#ikan kesan pe#asaan e#hadap sua#a pem)a+a%
98
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
>h? Beda, Tiik pe#henian sekeika! pe#$aihan aas na'as se2aku me$a'aKkan puisi!
)e#guna unuk menim)u$kan kesan umpuan dan imaginasi e#hadap )ahasa dan
muKik kaa. diandai dengan >!? aau >.?%
:onoh,
Ka$au nak gugu#! gugu#$ah nangka!
Bangan menimpa si #aning pauh.
Ka$au nak idu#! idu#$ah maa!
Bangan e#kenang o#ang "ang &auh%
>i? Simi$i, Tamsi$ aau kiasan "ang mem)andingkan dua o)&ek "ang mempun"ai si'a
dan ni$ai "ang sama se+a#a $angsung! menggunakan pe#kaaan )andingan%
:onoh,
Be#)u#u ke padang daa#!
Dapa #usa )e#)e$ang kaki.
Be#gu#u kepa$ang a&a#!
Bagai bunga kembang tak &adi%
>&? Mea'o#a, Kiasan aau ana$ogi "ang me$am)angkan sesuau )agi sesuau "ang
$ain )agi men"a#ankan ana#a kedua(duan"a e#dapa kesamaan anpa
menggunakan kaa )andingan%
:onoh, $auan kasih! gunung ha#apan! api kema#ahan
>k? *e#soni'ikasi, Bandingan "ang mem)e#ikan si'a manusia kepada )enda! o)&ek!
)inaang! idea aau ha$(ha$ "ang a)s#ak%
:onoh,
( Bu$an e#sen"um #a2an
( Damai me$am)ai sen&a
( Be)u#ung )e#siu$ gi#ang
>$? Hipe#)o$a, Kiasan da$am )enuk ungkapan "ang menggam)a#kan sesuau
se+a#a )e#$e)ihan! digunakan )agi menguakan makna%
:onoh,
( pe#ahu $i$in $a"a# ke#as
( men"e)e#angi $auan api
( menggapai gunung nan inggi
>m? Sinko', Singkaan kaa unuk mempe#+epa #enak )ahasa aau me#endahkan
pe#asaan / emosi% :onoh, ku! mu! ak! dah
>n? 0n1e#si, *em)a$ikan kaa unuk menguakan kesan #asa e#hadap sesuau%
:onoh,
"kan kupinta l )uih()uih!
91
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Men&adi a$i mengikamu
"kan kuan!am ge$om)ang(ge$om)ang!
Men&adi hampa#an #an&ang idu#mu%
>o? Ana'o#a, U$angan pe#kaaan aau '#asa "ang sama pada a2a$ )a#is da$am dua
)a#is aau $e)ih% :onoh,
"ku +ina padamu $au
"ku sa"ang padamu +ama#
"ku #indu padamu kedamaian
>p? Epi'o#a, U$angan pe#kaaan aau '#asa "ang sama pada akhi# )a#is )agi dua
)a#is aau $e)ih% :onoh,
Sekunun )unga biru
Sehampa# $au biru
>L? 0me&an, *uisi "ang mengandungi )an"ak pe#kaaan "ang menggam)a#kan o)&ek
aau pe#$akuan "ang mem)enuk sim)o$! $am)ang aau kod unuk
menggam)a#kan sikap dan pe#asaan pen"ai#% :onoh,
Sega# angin $au
Mengem)a$ikan #indun"a pada ko$ek
Bagi )uih ke+i$
>angin! $au! ko$ek! )uih ke+i$ A ime& kepada kehidupan ne$a"an "ang
miskin?
>#? Nada, Sikap penga#ang e#hadap o)&ek aau idean"a! mungkin )e#+o#ak
#omanis! me$ako$is! pa#iois! sinis! dan $ain($ain% Da$am puisi! nada $ahi#
da#ipada ga)ungan aau 1a#iasi unsu# diksi! #ima! a$ie#asi! asonansi! ime&an dan
sim)o$% :onohn"a! sa&ak HKeindahan "ang Hi$ang >Ke#usi ha$aman 1<? )e#nada
sedih dan me$anko$is%
&iii' Me"an 7asa
Aspek(aspek "ang )e#kaian dengan eknik pen+ipaan puisi "ang
mempenga#uhi pengu+apan dan pe#asaan pen"ai# aau pem)a+a%
>a? Benuk >form?, susunan $ua#an puisi "ang me#angkumi &um$ah kaa! suku
kaa! )a#is! )ai! skima #ima dan pem)ahagian uni >misa$n"a pem)a"ang dan
maksud )agi panun?%
>)? S#uku# / )inaan >structure?, susunan da$aman puisi sepe#i pe#kaian ana#a
pem)a"ang dan maksud panun! pe#kaian ana#a anak ka$ima dan induk
ka$ima da$am gu#indam dan se$oka%
94
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
>+? Tim)angan >suku kaa! kaa! )a#is! #angkap! 1isua$! skima #ima?, +i#i dan si'a
"ang menenukan keha#monian pengu+apan kaa aau )ahasa puisi%
>d? :i#i dan si'a, Aspek(aspek khusus "ang men&e$askan puisi(puisi )e#$ainan%
Biasan"a di$iha da#ipada aspek )enuk! )ahasa! isi dan 'ungsi%
>e? *e#)andingan )enuk, Mem)andingkan pe#)eKaan dan pe#samaan ana#a
puisi )e#$ainan da#ipada aspek )enuk! )ahasa! isi dan $ain($ain%
Sesungguhn"a puisi >sama ada #adisiona$ mahupun moden? me#upakan pan+a#an aka$
)udi mas"a#aka pada sepan&ang Kaman% *engha"aan puisi mem)o$ehkan kia
men+ungki$ #ahsia pe#i)adi manusia! )angsa dan keamadunan 2i$a"ah "ang
me$ahi#kann"a%
12.2 PANTUN
12.2.1 Pen"a%lan
*anun ia$ah kaedah #angkapan "ang e#ua dan memang asa$ kepun"aan
Me$a"u )eu$ >1561?% Semen&ak o#ang Me$a"u )e$um ahu su#a(men"u#a pun me#eka
e$ah pandai )e#panun dan )iasa )e#)a$as()a$as panun ana#a me#eka%
*en+ipaann"a e#kandung da$am dua #angkap! empa #angkap! enam #angkap! $apan
#angkap! dua )e$as #angkap dan panun )e#kai% Da$am apa &uga )enuk 'iKika$n"a
panun me#upakan pengungkapan "ang mengandungi unsu# pem)a"ang maksud dan
maksud%
12.2.2 Pen/ip#aan Pan#n
Sase#a Me$a"u di Ma$a"sia dihasi$kan o$eh penga#ang(penga#ang "ang
kehidupan dan pemiki#an me#eka di)enuk dan dipenga#uhi o$eh a$am sekia# dan
kepe#+a"aan "ang dianui o$eh me#eka% Da$am koneks o#ang Me$a"u di Ma$a"sia!
kepe#+a"aan e#hadap A$$ah ia$ah kepe#+a"aan "ang mu$ak )agi me#eka unuk
menga)dikan di#i me#eka kepada A$$ah s%2%% Ken"aaan ini dapa di$iha da#ipada
penggunaan unsu# a$am dan kepe#+a"aan kepada A$$ah s%2% di da$am pen"ampaian
mese& puisi >e#masuk panun?% Unsu# a$am me#u&uk kepada e$emen(e$emen a$am 'iKika$
aau a$am n"aa >inde#a2i? "ang dapa di$iha! didenga#! disenuh dan di#asai me$a$ui
pan+ainde#a manusia% A$am 'iKika$ ini me#upakan sau $apisan da#i se$u#uh a$am%
Lapisan "ang $ain ia$ah a$am mea'iKika$ "ang me#upakan $apisan aau )ahagian a$am
"ang idak e#$iha o$eh maa kasa# manusia% ;enomena ini )iasan"a dise)u se)agai
a$am ghai)! iaiu )ahagian a$am "ang sepenuhn"a )e#ada di da$am ke$e)ihan i$mu A$$ah
s%2% >4886?%
93
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
12.2.3 Unsr Alam "alam Pan#n
Se)agaimana "ang di&e$askan da$am pe#enggan e#dahu$u! unsur alam ia$ah
sega$a(ga$a "ang )o$eh >)e#upa"a? di$iha! didenga#! dan di#asai >dengan de#ia senuh
dan pe#asaan? o$eh insan dan makh$uk "ang $ain% Maksud boleh pu$a ia$ah! manusia
)o$eh mem)ua sesuau )e#dasa#kan kude#a dan ke#e$e1anan pan+ainde#a "ang
dimi$iki o$eh manusia% Me#eka "ang +a+a! mungkin idak )o$eh mendenga#! me$iha! dan
me#asai sepe#i me#eka "ang no#ma$% Namun! kia &angan $upa! )aha2a me#eka "ang
+a+a Epeng$ihaanF mungkin $e)ih a&am da"a imiginasi me#eka )e#)anding dengan kia
"ang no#ma$%
Ha$ ini$ah "ang dikaakan )aha2a maa hai me#eka >"ang +a+a peng$ihaan?
$e)ih a&am de#ian"a >pe#asaan? da#ipada manusia "ang no#ma$% Me#eka dapa
)e#mono$og dan )e#mediasi dengan da"a imiginasi "ang $e)ih ampuh &ika
di)andingkan dengan me#eka "ang no#ma$ peng$ihaann"a% Begiu &uga "ang +a+a
pendenga#an! mungkin da"a agakan me#eka $e)ih a&am! iaiu seumpama $inah di
da$am ai# "ang a&am pendenga#an $a$u han"a dengan me$a$ui #iak dan gea#an ai#! si
$inah akan daang kepada o)&ek "ang men"e)a)kan ko+akan aau #iakan ai# iu%
Demikian &uga #asa senuhan! de#ia senuh dan #asa >pe#asaan?% Yang +a+a
pendenga#an dan peng$ihaan mungkin $e)ih a&am da"a #asa dan pe#asaan )e#)anding
dengan insan "ang no#ma$%
Se$aku manusia "ang no#ma$! kia ama )e#uah ke#ana dengan keno#ma$an iu
kia dapa men+euskan idea )agi menghasi$kan puisi "ang )aik% 3$eh iu! penggunaan
unsu# a$am akan di$iha $e)ih mem)a2a makna "ang $e)ih da#i sekada# maknan"a "ang
ha#'iah% Unsu# ini pe#$u dia'si# )agi mengha"ai makna "ang se)ena#% Tunuan unuk
me$aksanakan a'si#an )agi menemukan makna ini mem)e#i imp$ikasi )aha2a
kesusase#aan memi$iki si'a Kahi# dan )ain aau "ang e#su#a dan "ang e#si#a
>Hashim A2ang! 4884?% Muhamad Ha&i Sa$$eh >1555?! mem)e#i pandangan )aha2a
manusia Me$a"u mem)a+a dan mena'si# ke&adian a$am unuk memahami sesuau "ang
e$ah )e#$aku aau sesuau "ang akan )e#$aku >#ama$an?% A$am se#ing di$iha sepe#i
mengeahui pe#asaan manusia dan men"e)e$ahin"a da$am men"ediakan anda!
mem)e#i pe#ingaan aau pun me#a"akan sesuau pe#isi2a dan keadaan% A$am
mem)a"angkan ke)ena#an% Maka )a"angan ini se$a$u di+a#i o$eh pemiki# dan
penga#ang unuk dipindahkan ke da$am ka#"a me#eka% Misa$n"a! unggas aau a"am
99
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
akan )e#)un"i menandakan sesuau >sepe#i manusia dan )ukan manusia? akan daang
dan e#)i 2aku 'a&a# pada 2aku su)uh%
Mengiku GaI)a >1539? pe#$am)angan aau eknik "ang senga&a men"ama#kan
+i#a dan makna ada$ah sa$ah sau eknik uama sase#a Me$a"u "ang )ukan saha&a
digunakan da$am panun eapi &uga da$am na#ai' "ang $ain% Menu#u pendapa *endea
ini! ha$ ini demikian ke#ana da$am pemiki#an sase#a! seku#ang(ku#angn"a panun!
hika"a dan )e)e#apa )enuk "ang )e#kaian! sesuau "ang $e)ih mise#ius% 3$eh iu!
sega$a(ga$an"a akan $e)ih men+a)a# aka$ 'iki#an kha$a"akn"a%
12.2.! Unsr,nsr =ain "alam Pan#n
Menu#u ka&ian! se$ain pen+e#naan pemiki#an me$a$ui a$am sekia# dan
pe#sekia#an! pen"ai# Me$a"u 0s$am "ang $ama >4886? menggunakan sum)e# "ang $e)ih
auenik dan &e$as! iaiu me$a$ui penga&a#an(penga&a#an "ang e#dapa da$am a$(Ou#an%
Ka#angan me#eka $e)ih )e#si'a 'a$sa'ah dan pemiki#an% Sa$ah sau +onoh "ang )aik
ia$ah S"ai# MaI#i'a ka#"a S"eikh A)du$ Rau' a$(Singke$! sepe#i +onoh "ang )e#iku,
Baik()aik uan mene#ima
Kepada pohon ia$ah seumpama
Daun dan )uah iada sama
Masing(masing )e#$ain($ain nama
Se)i&i ke$apa i)a#a sama
La'aKn"a empa suau makna
Di siu$ah )an"ak o#ang e#kena
Se)a) pendapa ku#ang sempu#na
Ku$in"a iu i)a#a s"a#ia
Tempu#ungn"a iu i)a#a a#eka
0sin"a iu i)a#a hakika
Min"akn"a iu i)a#a mak#i'a
Bika$au kia ama(amai s"ai# MaI#i'a )a#is demi )a#is! unsu# a$am! iaiu pokok
ke$apa digunakan se+a#a e#pe#in+i unuk menggam)a#kan konsepsi agama sepe#i
a#eka dan mak#i'a% Demikian &uga &ika kia )iasa mendenga# )ai()ai $agu nas"id
"ang ana#a $ainn"a )e#)un"i sepe#i "ang )e#iku,
=a$aupun hidup se#i)u ahun
Ka$au ak sem)ah"ang! apa gunan"aC
9<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Mukadimah "ang di aas dan )e)e#apa su) opik "ang )e#ikun"a )ukan$ah u&uan ke#as
ke#&a ini disediakan% *engena$an "ang di)e#i di aas )e#u&uan supa"a pem)a+a
memahami asa$(usu$ e#+ipan"a ka#"a puisi "ang di da$amn"a e#masuk$ah panun%
3$eh "ang demikian! pe#haian pemaka$ah diumpukan kepada kaedah aau +a#a
>de'inisi "ang diskopkan pemaka$ah? panun di+ipa o$eh pengka#"an"a%
12.2.* Kae"a% Pen/ip#aan Pan#n
*e$)agai kaedah panun )o$eh di+ipa o$eh pengka#"a% Se)e$um pemaka$ah
mene#angkan pen+ipaan panun! e$ok #asan"a pemaka$ah kaikan pe#)in+angan ini
dengan sum)e# "ang men&adi i$ham )agaimana panun di+ipa%
*.1 Pengama#an Unsr Alam
Unsu# a$am ama )an"ak% Semua unsu# ada di seke$i$ing manusia >manusia &uga
ada$ah sa$ah sau unsu# a$am?% Unsu# a$am "ang dimaksudkan ia$ah manusia! hai2an!
um)uh(um)uhan! '$o#a dan 'auna! se#angga! unggas! )au()aan! $au! sungai! asik!
e$uk! ka#angan $au! dedaun! #umpai! )un"i )enda hidup dan )enda idak hidup!
kemaian! pepe#angan! pe$angi! 2a#na! om)ak! ge$om)ang! pasi#! denai! &a$an! &a$an
#a"a! $e)uh #a"a! $o#ong! pe#ahu! kapa$! $an+ang! anign! pu$au! a#ah! ua#a! se$aan!
ima#! )a#a! sampan! dan se)again"a% See$ah mengama(amai unsu# "ang
sedemikian! kia susun supa"a men&adi a"a >)ai / )a#is? dengan ikaan aau sauan
"ang kukuh dan )e#makna se#a munasa)ah% :onoh.
=an/ang pilan da#i sela#an$
Angin )e#iup da#i #ara?
Hi$ang pla $en"ap "ara#an$
Namun la# )e#om)ak &uga% >Gaina$ A)idin Baka#,! 1569, 419?
*.1.1 Unsr alam) Lan+ang pi$an >nama se&enis $an+ang / pe#ahu?! se$aan!
angin! ua#a! pu$au! da#aan! $au! dan om)ak%
*.1.2 4ka#an < sa#an < ko%esi pemba.ang maks") $an+ang pi$an dida"ung
da#i a#ah se$aan eapi e#paksa menempuh angin "ang daang da#i ua#a% Ha$ ini
memungkinkan pe$a"a#an "ang suka# dan pe$a"a# mungkin dipuku$ om)ak "ang )esa#M
96
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
*.1.3 4ka#an < sa#an < ko%esi maks") Bika diakdi#kan pu$au iada dan
da#aan $en"ap! om)ak di$au akan eap )e#a$un &uga%
*.1.! Maks" #ersira#) Unuk menun&ukkan kekuasaan dan ke)esa#an A$$ah!
kia kena "akin )aha2a $au ada$ah sau da#ipada +ipaan A$$ah "ang ama kia kagumi%
Ha$ ini dapa di$iha )eapa idak pe#nah di mana(mana $au pun om)akn"a )e#heni
da#ipada menghempaskan di#in"a di panai% Aau $au eap kukuh! eguh! dan keka$
hingga ha#i kiamaM
*.1.* Kons#rk Pan#n) Bum$ah suku kaa "ang e#dapa da$am )a#is pe#ama
5! )a#is kedua 18! )a#is keiga 5! dan )a#is keempa 5 suku kaa% Bum$ah suku kaa
"ang se)egini dianggap )aik dan sesuai unuk eksp#esikan o$eh pemanun%
*.1.- Pan#n Mela. Merealisasikan Pemikiran &penjelasan' Maks"
*emiki#an "ang e#dapa da$am )a#is keiga dan keempa ada$ah unuk
menun&ukkan )eapa $au ada$ah +ipaan A$$ah "ang ama he)a% Namun! &ika
diandaikan pu$au di engah $au hi$ang dan da#a $en"ap da#ipada ke$ompok e#enu!
om)ak "ang seiap saa memuku$ panai pasi ada! se$agi )umi ini )e#pusing dan
)e#pusing menge$i$ingi maaha#i%
*.1.6 Pemba.ang maks"
*emiki#an "ang e#dapa da$am pem)a"ang maksud ada$ah da$am dua )a#is
a2a$ panun empa ke#a% *emiki#an "ang ingin disampaikan o$eh pemanun ia$ah
'enomenon a$am "ang diman'aakan o$eh manusia dengan mem)ua pe$a"a#an di $au
a#ah ke se$aan% Namun! aki)a da#ipada kea$paan manusia "ang idak ahu me#ama$
apa(apa! maka angin da#i ua#a pu$a "ang akan mem)e#i +a)a#an se#a kemungkinan
&uga pe$a"a#an iu akan mene#ima musi)ah%
*.1.> Perkai#an :a/ana) "alam pemba.ang "an maks"
Unuk men+ipa panun! si pemanun ha#us$ah memiki#kan aspek 2a+ana dan
kemanusa)ahan semanik aau e#i% Maksud pemaka$ah ia$ah si pemanun ha#us
memiki#kan u#uan aau #enean aau auan +e#ia aau ha$ aau 'aka "ang e#dapa
da$am )a#is pe#ama dan kedua "ang &uga )e#'ungsi se)agai pem)a"ang maksud
>4886?% Ha$ ini e#ke+ua$i &ika si pemanun ingin memiki#kan makna "ang e#si#a aau
97
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
makna )e#$apis aau sindi#an kepada pendenga#n"a% Si$a pe#haikan +onoh panun
"ang )e#iku,
Po%on beringin "ann.a %ija$
P/k pe#ola dise$ak(se$ak.
Ha#i ingin hendak ke pla$
0i"k ada pen"a.ng idak%
>Gaina$ A)idin Baka#! 1569, 175?
Bika kia e$ii da#i aspek 2a+ana! panun "ang diam)i$ pe#kaaan "ang
menggunakan unsu# a$am ini 2u&ud 2a+ana da$am )a#is pe#ama! iaiu pohon aau
pokok )e#ingin! se&enis spesis pokok "ang )esa# dan mempun"ai daun "ang hi&au
ke#ana pokok ini hidup da$am ik$im khau$isi2a% Kaian )a#is pe#ama dengan )a#is
kedua seo$ah(o$ahn"a iada% Namun &ika di'iki#kan asasn"a! iaiu unsu# a$am! maka
pemanun e$ah dapa memiki#kann"a da#i sudu um)uhan "ang pe$)agai eapi
digunakan +onoh "ang $ain pu$a! iaiu pokok peo$a "ang si'an"a men&a$a#! )e#daun
sepa#a ua! dan )e#pu+uk muda% Sudah pasi$ah daun pada pe#ingka pu+uk $e)ih
$em)u dan mudah unuk dise$ak% Yang pasi ia$ah pe#)uaan men"e$ak iu manusa)ah
di$akukan >o$eh manusia? ke#ana pokok peo$a )iasan"a me$i$i pada pangga#n"a dan
mudah di+apai o$eh si penanamn"a% 3$eh iu! daun peo$a "ang muda mudah di se$ak(
se$ak dan )e#kemungkinan si penanamn"a ingin meme#iksa daun peo$a sama ada
e#dapa u$a daun aau pun idak%
Da#ipada aspek ini$ah "ang dikaakan o$eh pemaka$ah )aha2a 2a+ana e$ah
2u&ud dan kemanusa)ahan makna e#&e$ma% Ringkasn"a! 2a+ana da$am )a#is pe#ama
dan kedua dapa di)enuk% =a+ana da$am )a#is keiga dan keempa idak dapa
dipe#ikaikan ke#ana )a#is ini me#upakan maksud panun "ang menekankan aspi#asi si
pemanun! iaiu ingin men"aakan +ia(+ia hidupn"a eapi idak e#+apai aki)a da#ipada
keidak+ukupan s"a#a dan se)again"a% Aspek ini mungkin di se)a$ikn"a &ika kia e$ii
panun "ang )e#iku,
Anak :ina )e#main +ongkak!
Anak Siam menunggang kuda.
Aku kea2a gigin"a #ongak!
Be#kah2in pu$a dengan si ua%
Ma#i kia 'iki#kan aspek 2a+anan"a% Sa"a )e#pendapa da$am )a#is pe#ama!
2a+ana )uda"an"a me$ese sama seka$iM Ha$ ini demikian ke#ana ke)iasaann"a anak
kaum :ina idak )e#main +ongkak% Me#eka mungkin )e#main gendang :ina A
96
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
maksudn"a! 2a+ana sepe#i ini idak mempun"ai pe#kaian dengan #ea$ii hidup dan
)uda"a% ;aka ini$ah "ang me#en+akan )inaan dan pen+ipaan panun% Ba#is kedua
demikian &uga! iaiu anak )angsa Siam )iasan"a idak )iasa >$um#ah? menunggang
kuda% Yang )iasa ia$ah me#eka menunggang ga&ah% Badi! pada pendapa pemaka$ah!
)a#is pe#ama dan kedua se$ain idak mempun"ai kohesi! masing(masing da$am seiap
)a#is &uga idak )e#kohesi ana#a )a#is% Bika kia e$ii )a#is keiga dan keempa pu$a!
mungkin )a#is keiga )o$eh die#ima se)agai &enaka eapi kaian "ang ipis ana#a gigi
"ang #ongak dengan #asa e#$a$u ge$i hai apa)i$a mendapai "ang #ongak >sama $e$aki
aau 2ania? )e#kah2in dengan pasangan "ang ua%
Aspek ini pe#$u diama(amai o$eh pemanun supa"a panun "ang me#upakan
mi$ik )uda"a Me$a"u ini eap e#pe$iha#a ni$ai eseika! 2a+ana dan kemanusa)ahan
maknan"a% Si$a e$ii pu$a panun "ang )e#iku,
Au# dianam )eung "ang um)uh!
Dipa#ang o$eh anak :ik Sii.
Ka$au hai sesama eguh!
Ke#ing $auan kia nani% >4881, 375?
Ka$au uan mudik ke hu$u!
Be$ikan sa"a u$am pegaga.
Ka$au uan mai dahu$u!
Nanikan sa"a di pinu s"u#ga% >4881, 911?
Buah )e#angan da#i *a$em)ang!
Di&ua$ )udak da$am koa.
Bangan uan )e#hai )im)ang!
Sa"a idak )e#u)ah kaa% >4881, 363?
Be#dasa#kan panun di aas! )agaimanakah 2a+ana dan kemanusa)ahan
maknan"aC
*.1.8 7ima pan#n "an "iksi
Rima! se)agaimana "ang kia mak$umi ia$ah )un"i "ang sama pada hu#u' akhi#
aau suku kaa akhi# da$am sesuau #angkap% Da$am pen+ipaan panun! #ima )ukan
saha&a e#&e$ma pada suku kaa akhi# )agi )a#is pe#ama dengan keiga dan )a#is kedua
dengan )a#is keempa. eapi &uga pada )ahagian engah >pe#kaaan kedua? da$am )a#is
95
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
pe#ama dengan )a#is keiga dan pada )ahagian engah >pe#kaaan kedua? da$am )a#is
kedua dengan )a#is keempa% Maksud pemaka$ah ia$ah )enuk ab= ab. Tidak sepe#i
s"ai#! )enuk #iman"a aaaa. Di samping memiki#kan #ima! pen+ipan"a &uga mesi$ah
memiki#kan diksi aau pemi$ihan kaa "ang akan digunakan% Ha$ ini ada kaian dengan
pe#)in+angan kia e#$e)ih a2a$ sepe#i da$am pa#a 1%7 di aas% *e#haikan panun "ang
)e#iku,
Ka$au uan mudik ke hulu!
Be$ikan saya u$am pegaga?
Ka$au uan mai dahulu!
Nanikan saya di pinu s"u#ga. >4881, 911a?
Buah )e#angan da#i *a$embang$
Di&ua$ )udak da$am kota?
Bangan uan )e#hai )imbang$
Sa"a idak )e#u)ah kata. >4881, 363a?
Bika die$ii #ima "ang di+eak e)a$ )agi panun >4881, 911a? dan 4881, 363a?!
#ima )agi pe#kaaan kedua pada kedudukan )a#is pe#ama dan pada pe#kaaan keempa
da$am )a#is "ang pe#ama sama dengan #ima "ang e#dapa da$am )a#is keiga% Begiu
&uga! #ima da$am )a#is kedua sama dengan )a#is keempa% Aspek ini$ah "ang
menun&ukkan kesenian dan ni$ai eseika da$am pen+ipaan panun Me$a"u% Namun
demikian! menu#u *endea GaI)a >1564, 44<? 'asa$ pe#enangan )un"i idak$ah
semesin"a )e#kehendakkan sama )eu$ sau hu#u' sepe#i JnahJ mesi dengan JnahJ
&uga% Ma$ahan! &ika JnahJ dengan JngahJ pun )o$eh &uga asa$kan seakan(akan se#a
sama hu#u' akhi#n"a% Da$am pada iu! &ika dapa "ang sama se#upa )eu$ $agi )aik%
*.1.1; Kae"a% Mengjarkan Pan#n
Da$am ma&$is n"an"ian dondang sa"ang dan ma&$is )e#)a$as panun "ang idak
mempun"ai eks umpaman"a! &a2apan panun se+a#a sponan meme#$ukan da"a 'iki#
"ang a&am dan panas% *ada Hema pemaka$ah! aspek ini$ah "ang menenukan
ke)i&aksanaan me#eka "ang )e#)a$as()a$as kaa da$am )enuk )e#panun% Usaha ini
)ukan$ah suau "ang mudahM 3$eh "ang demikian! sa"a +adangkan $angkah($angkah
"ang )e#iku supa"a &a2apan )a$as da#ipada pen&ua$ dapa di)e$i dengan epa! kemas!
dan mena#ik >ke+ua$i panun ka)u#/sindi#an/dan mempun"ai e#i "ang )e#$apis($apis?%
<8
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
<%1%18a Si pem)e$i ha#us$ah menumpukan sepenuh pe#haian pada
maksud "ang ingin dian"a aau di&ua$ o$eh si pen&ua$% Se$epas mendenga# dan
memahamimn"a! si pem)e$i ha#us men"ediakan &a2apan aau men"ediakan )a#is
keiga dan keempa% Se$epas iu! )a#u$ah di+a#i pem)a"ang maksud dengan
menggunakan unsu# a$am "ang sa"a maksudkan da$am pa#a 1 dan 1%1%
<%1%18) Si pem)e$i mesi$ah seniasa )e#enang%
<%1%18+ Masukkan unsu# humo# aau $e$u+on! +onohn"a sepe#i panun
"ang )e#iku,
Menengok ke#a dipe$uk an&ing
Ban"ak ki&ang )e#&a$an u#un.
Menengok o#ang ua duduk )e#sanding!
Ban"ak$ah )u&ang meminum #a+un% >4881, Ri1iii?
<%1%18d Bika ada had masa "ang dieapkan >unuk men&a2a)?! si$a pauhi
masa "ang dipe#unukkan iu%
<%1%18e Si$a u&a#kan panun dengan nada "ang )eu$ >)ahagian ini akan
disenuh kemudian?%
<%1%18' Kek#eai'an pemanun )e#ganung kepada ke)o$ehan indi1idu% Kadang(
ka$a kek#eai'an ini )e#si'a semu$a &adi eapi )o$eh dipe$a&a#i%

*.2 Kein"a%an ba%asa
Keindahan panun se+a#a umumn"a e#kandung ni$ai(ni$ai keindahan 1isua$
se)agai +i#i kepada panun(panun "ang dianggap )aik dan ipika$ sepe#i "ang )e#iku,
>A? Se)agai puisi kon1ensiona$! panun e#dapa da$am keadaan )e#pasangan
dan )e#angkap! da#ipada dua! empa! enam! dan see#usn"a. eapi umumn"a da$am
empa $a#ik se#angkap! empa kaa dasa# se$a#ik% Bika pe#kaaan da$am $a#ik mempun"ai
im)uhan! suku kaa 'ungsiona$ disa#ankan supa"a )e#&um$ah $apan hingga dua )e$as
suku kaa >SK?% Di samping iu! e#dapa ke$ainan aau 1a#iasi da#i segi &um$ah kaa
se$a#ik dan &um$ah $a#ik se#angkap% Te#dapa &uga panun dengan dua! iga! aau $ima
pe#kaaan se$a#ik! dan mungkin $ima! enam! aau u&uh $a#ik se#angkap. misa$n"a da$am
+onoh(+onoh panun )e#kai! khususn"a da#ipada #adisi #e&ang dan mane#a%
Da#i segi #ima! panun mengeka$kan po$a #ima a-b-a-b pada kedudukan akhi#.
mungkin e#dapa #ima da$aman! ma$ah #ima pada seiap pe#kaaan da$am kedudukan
<1
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
se&a&a#. dan se)aik()aikn"a! da$am semua kedudukan e#go$ong #ima sempu#na% Di
samping iu! e#dapa 1a#iasi #ima da$am po$a a-a-a-a sepe#i s"ai#. ma$ah mungkin
se#ima >mono#h"me? apa)i$a #angkap(#angkap panun e#se)u )e#ada da$am
kedudukan )e#u#uan%
*anun "ang indah e#)ahagi kepada dua uni. iaiu uni pem)a"ang aau
sampi#an dan uni maksud. dan se)aik()aikn"a mempe#$ihakan hu)ungan makna
ana#a kedua(dua )ahagian e#se)u! )aik hu)ungan $angsung mahupun hu)ungan
sim)o$is! iaiu me$a$ui penggunaan unsu#(unsu# sim)o$isme%
Te#dapa penggunaan pe#$am)angan "ang sega# dan )e#kesan! )aik "ang
)e#si'a konk#i mahu pun a)s#ak% *e#$em)angan "ang )e#si'a konk#i )iasan"a "ang
)o$eh di#asai me$a$ui pan+ainde#a semena#a "ang a)s#ak ada$ah me$a$ui pemiki#an dan
penga$aman% Te#dapa unsu#(unsu# #eo#ik. eknik! keindahan "ang e#)ina me$a$ui
penggunaan ma&aK! e#masuk mea'o#a! simi$i! pe#sona'ikasi! i#oni! hipe#)o$a! meonimi
dan $ain($ain%
Te#dapa unsu#(unsu# pe#u$angan! )aik da$am )enuk se&a&a# mahupun idak!
sesuai dengan +i#i(+i#i )ahasa Me$a"u se)agai )ahasa Nusana#a. ana#an"a
e#masuk$ah 'o#a! epi'o#a! simp$ok! #esponsi! pengu$angan kaa akhi#! asonansi! a$ie#asi!
a&uk )un"i! dan $ain($ain% Unsu#(unsu# pe#u$angan ini umumn"a e#dapa se+a#a a)ii!
sesuai dengan sisem )un"i! p#osodi! dan eu'oni )ahasa Me$a"u. "ang di)ua se+a#a
seda# unuk kepeningan #ima dan $ain($ain unsu# diksi%
*emanun &uga ha#us memiki#kan kepan&angan ka$ima! panun pada umumn"a
e#di#i da#iapda empa kaa dasa# se$a#ik! dengan &um$ah suku kaa 6 A 11 suku kaa >ini
e#masuk penggunaan im)uhan dan kaa(kaa 'ungsiona$?% Yang )e#iku dipeik
)e)e#apa +onoh se+a#a #a2ak )e#sama hu#aian "ang #e$e1an! khususn"a pada aspek
penggunaan a$a(a$a eseika "ang din"aakan di aas >4881, iR1 A iRR?% Aspek
pe#u$angan se&a&a#! ana'o#a! epi'o#a! #esponsi! u$angan kaa akhi# dan #ima,
Ai# "ang da$am )e#am)ah da$am!
Hu&an di hu$u )e$um$ah eduh.
Hai "ang dendam )e#am)ah dendam!
Dendam dahu$u )e$um$ah sem)uh%
Bahagian pem)a"ang hendak$ah menggam)a#kan sesuau keindahan a$am
seke$i$ing sepe#i 2a#na "ang +anik! )au "ang 2angi! )un"i "ang sedap! daun(daun(
daun! )unga()unga! )u#ung()u#ung! dan a2an% Maksudn"a hendak$ah +anik dan
<4
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
#ingkas eapi mengandungi u&uan "ang $uas aau susunan kaa "ang mena#ik hai% Bika
digunakan )ahasa kias i)a#a! panun akan men&adi $e)ih mena#ik $agi%
Bika )o$eh! masing(masing )a#is >pe#kaaan? "ang )e#&odoh iu hendak$ah ada
seku#ang(ku#ang dua pe#kaaan "ang )e#enang )un"i! dan kedudukan pe#kaaan iu
hendak$ah )e#seenang empa "ang )eu$ dengan &odohn"a! sepe#i gaharu dan
cendana, tahu dengan bertan!a dan se)again"a%
*.3 Pengama#an A"ien
*emanun "ang )aik ia$ah pemanun "ang dapa mengama(amai penonon
"ang men&adi pendenga# aau kha$a"ak% Se)agai +onoh mungkin panun #eo#ika dan
kasih sa"ang sesuai dengan audienn"a muda% :onoh,
La"ang($a"ang e#)ang me$a"ang!
Sam)ung a$i sam)ung )enang.
Siapa )i$ang iada sa"ang!
Siang ma$am e#kenang(kenang% >488<, 169?
La"ang($a"ang e#)ang me$a"ang!
Tinggin"a sampai men"apu a2am!
Siapa )i$ang a)ang ak sa"ang
Hai #indu )e#+ampu# #a2an% >488<, 169?
Ke#is sempana @an&a 0#as!
Bisan"a empa pu$uh ha#i!
Ke mana pang$ima muda )e#hias!
Menegak adi$ mem)e$a di#i% >488<, 694?
*e#gi ke kedai mem)e$i a#ang!
Ba2a ke dapu# memasak ke#ang!
Apa guna ha#imau ga#ang!
Ka$au idak memakan o#ang% >488<, 699?
*.! Kae"a% Mela1a@kan Pan#n
<3
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
*anun )e#asa$ da#i dae#ah Nusana#a% Maksudn"a! panun idak )e#asaskan
sum)e# asing sepe#i 0ndia! :hina! aau Ba2a% *anun ada$ah mi$ik o#ang Me$a"u!
dihasi$kan o$eh manusia Me$a"u dan men+e#minkan pe#i)adi! ni$ai! dan minda Me$a"u%
*anun &uga e#dapa da$am ke)an"akan mas"a#aka pe#i)umi di se$u#uh Kepau$auan
Me$a"u! e#masuk Se$aan ;i$ipina! &uga di $ua# Dunia Me$a"u sepe#i S#i Lanka dan
=i$a"ah Thai Se$aan >Ka&ian Gakiah Hanum 1556, 163 d$m% Ka#"a Agung, Bingkisan
*e#maa! 4881, iiR?% 3$eh "ang demikian! +a#a pen"ampaian panun aau +a#a
pengeksp#esiann"a &uga dengan +a#a "ang keme$a"uan aau seku#ang(ku#angn"a
kenusana#aan% Maksud pemaka$ah ada$ah sepe#i su)opik "ang )e#iku,
*.* Mimik mka
3$eh se)a) panun khaKanah Me$a"u "ang )eu$ >*endea GaI)a?! maka semasa
)e#poanun! dis"o#kan si pemanun hendak )e#manis muka! +e#ia! dan menun&ukkan
$am)ang insan "ang enang! )e#$apang dada! )esaha&a! dan idak menggam)a#kan
kegemena#an! kekusuan! kesom)ongan! keangkuhan! dan keegoaan% Suka# )agi sa"a
menggam)a#kan mimik muka "ang sedemikian% Namun demikian! pe$akuan >mimik
muka? )o$eh kia p#akikkan &ika kia mengama$kan +a#a pe#uu#an "ang )iasa dan ahu
ada isiada Me$a"u semasa )e#uu# dan menge$ua#kan pendapa%
*.- Na"a sara
Bun"i da$am seiap )a#is panun di)ahagikan kepada dua )ahagian! iaiu $em)u
>#endah? dan ke#as >inggi?% Sega$a )un"i "ang kedua >suku kaa "ang akhi# )agi seiap
pe#kaaan diu&a#kan dengan nada sua#a "ang inggi aau ke#as >1561, 44< A 447?%
Suku kaa "ang $ain diu&a#kan dengan $em)u% Be#dasa#kan pendapa dan +a#a ini!
panun "ang diu+apkan iu dapa diha"ai o$eh pemanun dan pendenga#%
Si$a e$ii +onoh panun(panun "ang )e#iku,
Anak me#)ah e#$ompa($ompa
Anak indong keii#an
Yang dile$ah iada dapat
Yang dikendong )e#ciciran.
Tuai padi antara masak
<9
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Esok &angan $a"u(layuan
0ntai kami anta#a nampak
Esok &angan rindu-rinduan
Semua suku kaa "ang di+eak e)a$ dan me#eng hendak$ah diinggikan nada
sua#a apa)i$a diu&a#kan% Suku kaa "ang di+eak )iasa hendak$ah di$em)ukan >nada
#endah? sua#a apa)i$a diu&a#kan% Demikian &uga panun enam ke#a aau $apan ke#a!
pengu&a#ann"a sama sepe#i pen"e)uan panun empa ke#a 2a$aupun panun enam
dan $apan ke#a ku#ang diminai o$eh pemanun ke#ana maksudn"a meme#$ukan masa
"ang $e)ih pan&ang unuk di'ahami% :onoh,
N"io# gading inggi men&u$ang!
Masak keupa )e#isi ini!
Buah de$ima di da$am +a2an.
Han/r "aging berke/ai #lang$
0elm "apa# belm ber%en#i$
Hen"ak bersama "enganm #an.
Apa diha#ap padi se)e#ang!
Enah )e#de#ai enahkan idak!
Enah dimakan pipi me$a"ang.
Apa "i%arap kekasi% orangA
En#ak ber/erai en#a%kan #i"ak$
En#a% makin ber#amba% sa.ang.
Bagi dua #angkap panun enam ke#a di aas! semua )a#is! iaiu )a#is keempa!
ke$ima! dan keenam >"ang )e#+eak e)a$ dan me#eng? ia$ah maksud panun%
Se)agaimana "ang din"aakan! panun ini 2a$aupun $e)ih e#in+i eapi penghu#aian
maksudn"a $e)ih pan&ang% 3$eh "ang demikian! panun enam ke#a! $apan ke#a dan
dua )e$as ke#a ku#ang digema#i o$eh pemanun ke#ana $e)ih $ama unuk memainkan
nada sua#a! inggi dan #endah apa)i$a diu&a#kan%
*.6 0a%asa ba"an
Bahasa )adan aau bod! language ama sesuai dip#akikkan apa)i$a seseo#ang
)e#panun% Ha$ ini demikian ke#ana si pemanun akan dapa menggunakan sega$a
kekuaan sua#a >to e%press? semasa panun diu&a#kan% Bahasa )adan "ang idak
<<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
)e#$e)ihan >over acting? ada$ah diga$akkan% Ha$ ini ada signi'ikann"a da$am
pen"ampaian panun se+a#a $isan% *anun "ang disampaikan han"a sekada#
pe#n"aaan maksud se+a#a )e#angkap% 3$eh iu! &ika )ahasa )adan digunakan se+a#a
)e#$e)ihan! unsu# $akonan pu$a akan dise)aikan da$am pengu&a#an panun% *ada
hema sa"a! aksi "ang se)egini ku#ang sesuai%
Le)ih($e)ih $agi! apa)i$a kia kaikan u&a#an panun dengan unsu# )uda"a!
)eapa $emah $em)u o#ang Me$a"u )e#)i+a#a! maka unsu# ke$emah$em)uan ini pe#$u
diama$kan semasa kia )e#panun. sekada# mengangka angan pada empa
>pem)a"ang dan maksud? "ang sesuai dengan sopan% *e$akuan ini )o$eh diseka$ikan
dengan ke#u muka! pandangan! ke$ipan! dan &e$ingan maa% Bika "ang )e#panun
seo#ang 2ania pe$akuan sepe#i ini akan memukau kha$a"ak "ang mengha"ain"a%
:onoh,
0aris,baris pan#n +a"angan 0a%asa 0a"an
Apa guna pasang pe$ia >C? (un&ukkan pe#ge#akan angan kanan
Eanda an"aF
Emuka epa diha$akan kepada
pendenga#F
Emaa dengan pandangan )iasaF
Ka$au idak dengan sum)un"a (aksi )iasa dengan menun&ukkan
apak angan kanan kepada
pendenga#
Emuka epa diha$akan kepada
pendenga#F
Emuka kehai#ananF
Apa guna )e#main maa (ha$akan &a#i ke a#ah maa sendi#i
Eanda an"aF
Emuka kehai#ananF
Ka$au idak dengan sungguhn"a (aksi )iasa eapi menun&ukkan #asa
idak )e#puas hai%
7msan
*anun sau(saun"a khaKanah )ahasa dan )uda"a Me$a"u "ang indah "ang
idak dimi$iki o$eh )angsa se$ain )angsa da$am #umpun Me$a"u% Ni$ai #adisi Me$a"u ini
>"ang din"aakan o$eh GaI)a se)agai "ang )eu$? hendakn"a &angan$ah dia)aikan%
Bagai$ah khaKanah ini dengan +e#ma dan pe#asaan sa"ang dan +ina% 3$eh iu!
<6
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
pemaka$ah men+adangkan supa"a )enuk #adisi panun Me$a"u dipauhi au#
pe#au#ann"a! iaiu da#i sudu )ahasa pengu+apann"a! kesopanan keika
mengu&a#kann"a% @a"a )ahasa "ang ha#us dipe$iha#a ia$ah da#i sudu #ima engah dan
hu&ung "ang sama dan diksi "ang sesuai% Maksud sesuai di sini ada$ah sesuai da#i
sudu ke$ogikan makna dan ni$ai(ni$ai hidup "ang )iasa da$am mas"a#aka kia%
Da#i sudu eknika$ pu$a! )i$angan suku kaa "ang diiKinkan dan "ang )iasa ia$ah
$apan hingga dua )e$as suku kaa ia$ah eknik "ang e#)aik unuk panun Me$a"u
diu&a#kan% Di samping iu! )ahasa "ang digunakan ia$ah )ahasa Me$a"u Baku
>keaa)ahasaann"a? dan se)uan )e#dasa#kan 'onemik% Se$ain iu! kesopanan semasa
)e#panun ama diunu ke#ana di sini$ah $eakn"a kesepaduan ni$ai eseika dan
kesopanan kia "ang )e#)angsa Me$a"u% Buse#u! sa"a )e#ha#ap da$ami$ah i$mu enang
panun "ang e#dapa da$am )uda"a "ang mu#ni ini% Semoga dengan pengha"aan "ang
menda$am dan memahami i$mu panun! kia dapa menggunakan panun pada masa
"ang sesuai%
12.3 SE=3KA
12.3.1 =a#ar belakang "an konsep
0si$ah Sse$okaI )e#asa$ da#ipada pe#kaaan Sansk#i shloka )e#maksud berseloroh,
ber&enaka aau men!indir. Se$oka dipe#+a"ai mu$a dikena$i di a$am Me$a"u semasa
pe#kem)angan agama Hindu di Asia Tengga#a% Dipe#+a"ai )aha2a eks Mahabharata
>188!888 #angkap? dan *ama!ana >49!888 #angkap? me#upakan naskhah e#a2a$ "ang
e#u$is da$am )enuk se$oka >Ha#un Ma *iah! 1565! h$m% 339? Se)agai sau )enuk puisi
#adisiona$ "ang )e#+o#ak karangan berangkap aau bahasa berirama! se$oka $e)ih
me#upakan pepatah, bidalan aau perumpamaan "ang mengandungi unsu# &enaka!
gu#au senda! o$okan! e&ekan dan sindi#an% Sungguhpun )egiu! isi dan mese&n"a sa#a
dengan sindi#an "ang )e#guna unuk men&adi penga&a#an dan e$adan o$eh pendenga#
aau pem)a+a% Se)ahagian )esa# se$oka Me$a"u diu$is da$am )enuk e#ika "akni
empa )a#is se#angkap >dikena$i &uga se)agai panun se$oka?! )inaann"a mi#ip kepada
)enuk panun aau s"ai#% Diemui &uga se$oka "ang diu$is da$am )enuk )e)as iaiu
seiap )a#isn"a men&adi isi puisi )e#kenaan! sepe#i )eloka :ak <aduk, )eloka :andai
:ak :andir dan )eloka .mak )i *andang "ang digunakan da$am eks Komsas ingkaan
9 - <%
12.3.2 +iri "an ben#k
Se$oka mempun"ai )e)e#apa +i#i sepe#i )e#iku ,
<7
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
i? Ka#angan )e#angkap "ang memakai pe#enangan )un"i #ima hu&ung "ang
)e)as%
ii? Te#)ahagi kepada uni pem)a"ang >induk ka$ima? dan uni maksud >anak
ka$ima?
iii? *e#kaaan sindi#an aau e&ekan disampaikan da$am )enuk )e#angkap%
i1? Mengandungi unsu# &enaka aau gu#au senda
1? Digunakan unuk men"indi# sam)i$ menga&a#%
12.3.3 Jenis
Se$oka di&eniskan )e#dasa#kan )enuk iaiu se$oka )e#)enuk )e)as dan se$oka
)e#)enuk e#ika%
:onoh se$oka )enuk )e)as,
"duhai malang :ak <aduk
"!amn!a menang kampung tergadai
"da nasi dicurahkan
A2ak pu$ang ke)u$u#an
Mudik menongkah surut
9ilir menongkah pasang
"da isteri dibunuh
0!aris mati oleh tak makan
Masa bela.ar kema#ian angin
)auh dilabuh ba!u berpuput
"da rumah bertandang duduk.
>"nak ,aut, h$m% 5?
:onoh se$oka )enuk e#ika >)enuk panun/ s"ai#?,
0a% pinang ba% belimbing$
Keiga dengan si )uah mangga.
)ungguh senang berbini sumbing,
=a$au ma#ah kea2a &uga% >=a#isan *uisi Me$a"u! hlm. 5@?
"nak agam &ual sutera,
Jal "i renga# #enga% pekan?
Jangan digenggam bagai bara,
erasa hangat dilepaskan. >anah "irku, hlm. 6@?
<6
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
"nak dara dua sepasang,
:akai ba&u pakai kerongsang=
)ebi&i nangka sebi&i pisang,
Belum tahu rezeki musang. >anah "irku, hlm. 6@?
*uisi Me$a"u #adisiona$ sepe#i panun! s"ai#! gu#indam dan se$oka ada$ah pan+a#an
ni$ai dan pemiki#an mas"a#aka Me$a"u #adisiona$% Benuk dan isi pemiki#ann"a )ukan
saha&a )e#guna da$am koneks Kamann"a ma$ah #e$e1en unuk seiap masa! #uang dan
$aa# mas"a#aka Me$a"u aau Ma$a"sia ha#i ini%
12.3.! Pan"an Men/ip#a Seloka
a? Se)e$um pe$a&a# men+ipa se$oka! ha#us e#$e)ih dahu$u di'ahami dengan &e$as +i#i
se#a )enuk se$oka sepe#imana di)in+angkan pada )ahagian a2a$ u$isan ini%
)? *e$a&a# &uga ha#us memahami dengan &e$as 'ungsi penggunaan se$oka e#uama
koneks masa/ suasana! empa! sasa#an pendenga# dan mese& "ang ingin disampaikan
aga# sesuai se#a pendenga# dapa mene#iman"a se+a#a sanai%
+? *i$ih$ah pe#kaaan! '#asa aau a"a "ang kedenga#ann"a $em)u api )e#)ekas di hai
dan pe#asaan% E$akkan da#i menggunakan pe#kaaan "ang kasa# >kaa(kaa "ang
dianggap taboo se#a $u+ah? ke#ana ia mungkin akan menim)u$kan #asa sensii' "ang
)o$eh memuda#akan pen+ipa aau pengu+ap%
d? Ada dua )enuk se$oka "ang )o$eh di+ipa iaiu se$oka )enuk e#ika >panun se$oka ?
dan se$oka )enuk )e)as%
Men/ip#a seloka ben#k #erika# &pan#n seloka'
*e$a&a# )o$eh$ah men+ipan"a >gunakan +i#i )enuk? sepe#imana men+ipa panun aau
s"ai#.
empa )a#is se#angkap
empa paah pe#kaaan se)a#is
6(14 suku kaa se)a#is
skima #ima engah / hu&ung a).a) aau aa.aa
ada pem)ahagian pem)a"ang dan maksud aau se$u#uhn"a maksud
:onoh ,
Se$oka )enuk panun
Apa gna pergi ke pasar
<alau tidak bawa keran&ang
"pa guna berkereta besar
<5
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
<alau hutang keliling pinggang
>Di)ina dengan )a#is pem)a"ang dan maksud! skima #ima a).a)! )e#nada &enaka?
Se$oka )enuk s"ai#
"da seorang anak dara
:andai melaram pandai berga!a
ak pandai masak pun tak apa
0anti kawin 8atok ka!a
>Di)ina se$u#uhn"a maksud! skima #ima aa.aa! )e#nada $u+u?
Men/ip#a seloka ben#k bebas
i? Te#$e)ih dahu$u ha#us di'iki#kan sau idea uama >ema? unuk di&adikan )ahan k#iikan /
sindi#an%
ii? Kemudian 'iki#kan pu$a idea(idea sampingan "ang )o$eh men"okong idea uama
>pe#soa$an?
iii? 0dea uama / idea sampingan )e#'ungsi se)agai induk ka$ima
i1? 0dea uama dan idea sampingan meme#$ukan hu#aian e#enu unuk men&e$askann"a%
Hu#aian )e#kenaan )e#'ungsi se)agai anak ka$ima%
1? Tidak dienukan pada )a#is manakah $eakn"a induk ka$ima. )o$eh di a2a$
pe#engahan aau akhi# #angkap%
1i? ;okuskan pe#)in+angan se#a hu#aian pada aspek si'a dan sikap 2aak aau siuasi
+e#ia "ang men&adi su)&ek sindi#an%
1ii? *asikan sindi#an! k#iikan akhi#n"a men&u#us ke a#ah menga&a#! mendidik aau
mem)e#i pe#ingaan kepada pendenga# aga# idak me$akukan pe#)uaan idak e$ok
sepe#imana e#gam)a# pada pe#$akuan 2aak aau siuasi +e#ia )e#kenaan%
1iii? *asikan )ahasa "ang digunakan eap kedenga#an sopan! )e#$apik se#a )e#kias!
sungguhpun e#asa )e#)isa kepada o#ang "ang mungkin me$akukann"a%
iR? Tidak ada had )agi &um$ah kaa se)a#is aau &um$ah )a#is se#angkap% Buga idak
dihadkan &um$ah )a#is "ang men&adi induk ka$ima dan &um$ah )a#is "ang men&adi anak
ka$ima% Be#ganung kepada kesesuaian pe#$ukisan 2aak aau gam)a#an siuasi%
R? Rima engah / #ima hu&ungn"a &uga idak dienukan po$a >#ima )e)as?! namun
see$okkn"a ada unsu# pe#mainan )un"i >asonansi / a$ie#asi? aga# kedenga#an indah
se2aku di$a'aKkan%
:onoh se$oka )e)as%
Anak 0er#a%
68
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Bela&ar pandai sampai universiti=
<er&a besar ga&i besar
Bini cantik kereta antik
*umah pula tepi bukit
"ku &uga sakit-sakit
Bertuahn!a anak akuA
Bertuahn!a anak aku=A
Meeting sana meeting sini
8alam negeri luar negeri
<ampung laman tak peduli
"!ah sakit ibu mati apa peduli=
Buat duit atas duit
Ba&u ko!ak seluar carik
Bertuah sungguh anak aku.A
>Tidak dienukan &um$ah kaa! &um$ah )a#is dan skima #ima% Ba#is 1! 7 dan 19 ada$ah
induk ka$ima% Ba#is()a#is $ain ada$ah anak ka$ima% Su)&ek "ang di'okuskan
ada$ah pe#2aakan anak "ang idak mengenang &asa a"ah dan i)u?
e? *e#$u diingakan )aha2a ga"a pen"ampaian idea dan mese& ada$ah )e#+o#ak &enaka (
sindi#an dengan menggunakan nada $u+u A )e#saha&a%
'? Unuk u&uan iu! pemi$ihan kaa! '#asa! a"a mahu pun +a#a mengungkapkan sindi#an
ha#us die$ii dengan penuh hemah dan )i&aksana%
g? Se#ing o#ang me$upakan! )aha2a sa$ah sau si'a khusus se$oka ada$ah puisi "ang
di)ina se)agai sampi#an unuk me#umuskan pe#2aakan aau siuasi >+e#ia &enaka?% Ha$
ini e#$iha pada kisah :ak <aduk, :ak :andir, ,ebai Malang, .mak )i *andang= si'a
2aak da$am +e#ia &enaka )e#kenaan di#umuskan da$am )enuk se$oka%
h? Sehu)ungan iu! se)aikn"a se$oka di+ipa se)agai #umusan 2aak/ siuasi da$am
se)uah +e#ia &enaka% 0ni )e#e#i pe$a&a# pe#$u men+ipa se)uah +e#ia &enaka dengan
mengeengahkan seo#ang 2aak "ang dominan e#$e)ih dahu$u se)e$um menghasi$kan
se$oka%
i? Ha$ ini men&e$askan )aha2a se$oka se)ena#n"a )ukan$ah )enuk puisi "ang )e)as
e#+ipa sendi#ian! api me#upakan puisi sisipan unuk se)uah +e#ia &enaka%
61
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
12.3.* Pan"an Mela1a@ "an Melagkan Seloka
Sama sepe#i puisi #adisiona$ $ain! se$oka &uga )o$eh di$a'aKkan aau pun di$agukan%
Namun se)aikn"a se$oka di$agukan demi memenuhi unuan konsep se$oka "ang )e#e#i
puisi $i#ik "ang mengandungi i#ama aau $agu%
Bika pe$a&a# memi$ih n#k mela1a@kan seloka )e)e#apa panduan mudah )o$eh
dip#akiskan%
1? ;ahami dan ha"ai seiap paah pe#kaaan%
4? :u)a p#akis mem)un"ikan pe#kaaan )e#kenaan dengan &e$as dan mengiku
nada "ang sesuai%
3? @unakan +e#min unuk me$iha ge#ak 2a&ah >pe#mainan maa! )i)i#! mu$u!
kening? "ang )e#sesuaian dengan kaa(kaa "ang di$a'aKkan%
9? Tim)u$kan unsu# men"indi# dan $u+u )i$a men"e)u pe#kaaan aau a"a
)e#kenaan%
<? Ha"ai paah kaa / '#asa aau a"a% Rasai nada u+apan kaa )e#kenaan dan
$ona#kan sua#a mengiku memik muka $u+u men"indi#%
6? *e#nah seo#ang p#o'esso# sase#a / puisi mem)e#iahu )aha2a +a#a pa$ing
sesuai me$a'aKkan se$oka ia$ah dengan +a#a men"e)u pe#kaaan sam)i$
memun+ungkan )i)i# se#a mem)e$iak / men&u$ingkan maa >sepe#i mana mimik
muka o#ang "ang sedang mengumpa / men"indi#?% :u)a$ahM
7? Bi$a men"e)u paah kaa! ada kaa "ang pe#$u diu+apkan dengan $a&u! ke#as!
n"a#ing. ada pu$a "ang $em)u! $am)a dan pe#$ahan% 3$eh iu pe$)agaikan
ekanan sua#a dan ke$a&uan paah pe#kaaan%
Bika pe$a&a# memi$ih unuk me$agukan se$oka pu$a! )e)e#apa pe#ka#a pe#$u
dipe#im)angkan.
1? Nada aau i#ama "ang sesuai ada$ah i#ama "ang #an+ak / +epa%
4? Se$oka idak sesuai dia$unkan dengan i#ama pe#$ahan menda"u% 0ni ke#ana!
se$oka )e#si'a $u+u(men"indi#% Hendak men"indi# aau mengaa o#ang idak
)o$eh $am)a($am)a >nani kepa$a )en&o$M?% La'aKkan +epa(+epa! $epas iu
angka kaki >se$amakan di#iM?%
3? Mungkin agak sesuai &ika i#aman"a ada unsu# i#ama Hindusan aau penga#uh
me$odi 0ndia! sesuai dengan asa$ kedaangann"a da#i pe#ada)an Sansk#i Hindu%
9? *e$a&a# se)ena#n"a )e)as unuk me$agukan se$oka mengiku kesesuaian i#ama
dan mese& "ang hendak disampaikan >asa$kan )e#i#ama #an+akM?%
64
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
<? *e$a&a# )o$eh mendenga# +onoh $agu se$oka "ang dimuakan da$am +8 :uisi
radisional e#)ian Bahagian Tekno$ogi *endidikan Kemene#ian *e$a&a#an
Ma$a"sia aau +8 :uisi radisional "ang diusahakan o$eh 0$adam >Buda"a2an
Me$aka? "ang dike$ua#kan o$eh Ya"asan Kesenian Nege#i Me$aka aau hu)ungi
De2an Bahasa dan *usaka%
TAJUK 13 AP7ES4AS4 TEKS SASTE7A SEK3=AH 7ENDAH
13. SBA47
13.1 Pen"a%lan
Sepe#i &uga panun! s"ai# ia$ah ka#"a k#eai' $isan gen#e puisi #adisiona$% *ada
a2a$n"a digunakan se+a#a me$uas di nusana#a unuk men"e)a#kan a&a#an asau' >su'i?
se$ain unuk u&uan )e#+e#ia%
0si$ah s"ai# )e#asa$ da#ipada pe#kaaan A#a) shiI# >puisi / sa&ak? dan shaIi#
>penu$is puisi / pen"a&ak?% S"ai# mu$a dipe#kena$kan o$eh HamKah ;ansu#i dan
)e#kem)ang se$epas kemaiann"a pada 1638% Dipe#+a"ai )enuk p#ooaip s"ai# e#u$is
pada 1368 di )au nesan Min"e Tu&uh! A+heh%
13.1.2 +iri S.air
S"ai# mempun"ai +i#i "ang )e#iku,
>i? Empa )a#is se#angkap%
>ii? Bum$ah pe#kaaan ia$ah 3 A 9 pe#kaaan se)a#is dengan )i$angan suku
kaa ana#a 6 A 14%
>iii? Skima #ima hu&ung ia$ah a!a!a!a dan #ima engah idak dipeningkan%
>i1? =u&ud henian se)ena# >pause? di pe#engahan )a#is dan &eda >+aesu#a? di
hu&ung )a#is A pe#uka#an $engguk sua#a dan me$odi%
>1? Kese$u#uhan )a#is ia$ah sau kesauan idea%
>1i? S"ai# idak )o$eh )e#di#i sendi#i se)agai sau #angkap% Se)a$ikn"a! kese$u#uhan
#angkap ia$ah sau kesauan idea%
>1ii?0sin"a )e#+o#ak +e#ia aau hu#aian pan&ang enang sesuau su)&ek% Bahasan"a
puiis%
>1iii? Sese)uah s"ai# ia$ah sau +e#ia "ang $engkap >mengandungi 2aak! u#uan
pe#isi2a! p$o sepe#i +e#eka?%
63
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
13.1.3 +ara Men"en"angkan S.air
S"ai# )o$eh didendangkan dengan pe$)agai 1e#si $agu aau me$odi% Ada eks /
naskhah e#enu didendangkan dengan me$odi $agu "ang khusus% Misa$n"a,
3.1 =ag Selen"ang Delima >eks s"ai# Se$endang De$ima?
Lagu s"ai# ini digunakan se+a#a me$uas o$eh pe$a&a# dan gu#u di seko$ah se#a
mas"a#aka umum unuk mendendangkan s"ai#%
3.2 =ag Si#i Cbai"a% >eks s"ai# Sii Gu)aidah?
Lagu ini popu$a# di *ahang dan Te#engganu%
3.3 =ag 7akis >eks S"ai# Rakis A ka#angan A$ma#hum *ange#an
Shah)anda# *ange#an Mohamad Sa$$eh?%
*opu$a# di B#unei dan Sa#a2ak%
3.! =ag Narasi
*opu$a# di Boho#! Me$aka dan Nege#i Sem)i$an%
:onoh $agu($agu "ang din"aakan di aas )o$eh di dapai di Bahagian Tekno$ogi
*endidikan! Kemene#ian *e$a&a#an Ma$a"sia%
13.1.! Pan"an Men"en"angkan S.air
!.1 Sara
Sua#a ada$ah pening unuk mendendangkan s"ai#% Sua#a ia$ah si'a semu$a &adi%
3$eh iu idak semua o#ang )o$eh mendendangkan s"ai# dengan sua#a "ang )aik%
Namun! dengan $aihan "ang )e#e#usan! seku#ang(ku#ang dapa mem)anu pe$a&a#
meme$odikan s"ai# dengan )aik dan )e#kesan%
!.2 Ha.a#i #ema
Unuk mendendangkan s"ai# dengan )aik dan )e#kesan! kia pe#$u mengha"ai
ema% Tema pening dan ada kaian dengan +a#a me$agukan s"ai#% Se$ain iu! pe$a&a#
ha#us ahu enang mod s"ai# e#se)u ke#ana aspek ini &uga mempenga#uhi )enuk /
$agu s"ai#%
!.3 Melo"i s.air
*ada dasa#n"a me$odi s"ai# )e#)enuk pe#$ahan aau menda"u(da"u% Ha$ ini
demikian ke#ana mese& s"ai# ia$ah )e#kai dengan pe#asaan "ang ha#us dinikmai
me$a$ui pengha"aan #asa dan senuhan ka$)u%
!.! Pa#a% ka#a "an lenggok lag mengik# baris
69
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Kia pe#$u memahami dan mengha"ai seiap paah kaa da$am )a#is% :a#a ini
pening unuk kia mengu&a#kan paah kaa dengan $enggok "ang sesuai "ang )o$eh
menim)u$kan kesan #asa kepada pendenga#%
!.* Skema m@ik < melo"i
Se+a#a umumn"a )agi mana(mana puisi #adisiona$! e#masuk s"ai#! muKik
kaan"a diandai o$eh empa )enuk skema #ima! iaiu,
( Sua#a mendaa#
( Sua#a meninggi
( Sua#a me#endah
( Sua#a )e#a$un
@a)ungan skima muKik ini mene#)ikan ingkah sua#a "ang mempenga#uhi
a$unan kaa dan muKik puisi #adisiona$% Di sini$ah e#$eakn"a keindahan pengu+apan
aau dendangan puisi )e#kenaan%
!.- Per%en#ian pa"a pa#a% ka#a
Apa)i$a mendendangkan s"ai#! kia pe#$u memasikan )aha2a kia )e#heni aau
memaahkan kaa pada empa "ang sesuai ke#ana pe#henian ini mempenga#uhi makna
dan &uga kesan emosi pendenga#%
:onoh,
3#ang )e#i$mu / suka# di+a#i!
Seha#i(ha#i / memen+i$ di#i!
Han"a manikam / kena$ &auha#i!
Bi$a )e#+akap / me#endah di#i%
Da$am s"ai# di aas! anda >/? me$am)angkan anda pe#henian "ang sepaun"a
ke#ana pe#henian e#se)u mengu&a#kan '#asa "ang )e#makna% Bika )i$angan pe#kaaan
idak seim)ang! maka kia )ua pe#henian mengiku )i$angan suku kaa% Misa$n"a!
pe#haikan #angkap sa&ak "ang )e#iku,
Te#se)u$ah pe#kaaan / Bidasa#i! >3 pe#kaaan?
See$ah ma$am / sudah$ah ha#i! >9 pe#kaaan?
Bangun$ah ia / seo#ang di#i! >9 pe#kaaan?
Makan dan minum! / )a#ang "ang digema#i% >6 pe#kaaan?
13.2 5U74NDAM
6<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
13.2.1 =a#ar 0elakang
@u#indam se)agai sau )enuk puisi Me$a"u #adisiona$ sepe#i mana dikena$i seka#ang
dipe#kena$kan o$eh Ra&a A$i Ha&i me$a$ui H@u#indam Dua Be$asJ "ang dika#ang pada
ahun 1696% Benuk gu#indam ada$ah e#ika! "akni e#di#i da#ipada dua )a#is se#angkap
mengandungi iga hingga enam paah pe#kaaan dengan skima #ima a.a% Seunai
gu#indam meme#$ukan )e)e#apa #angkap unuk me$engkapkan kese$u#uhan idea%
Bahasan"a )e#nas dan se#ius% 0sin"a mengandungi nasiha! penga&a#an! ke)ena#an
se#a pe#n"aaan pe#asaan +ina%
13.2.2 +iri,/iri 5rin"am
@u#indam mempun"ai )e)e#apa +i#i! sepe#i )e#iku,
i? Dua )a#is se#angkap
ii? Empa hingga enam paah pe#kaaan / 6 A 14 suku kaa se)a#is%
:onoh ,
"pabila terpelihara mata,
)edikit cita-cita.
Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan,
8aripada segala berat dan ringan. ><erusi, h$m% 6?
iii? Bum$ah #angkap da$am seunai gu#indam idak dienukan%
i1? Skima #ima hu&ung )e#+o#ak se#ima iaiu a.a%
1? Ada ka$an"a 2u&ud unsu# asonansi dan a$ie#asi pada pe#kaaan da$am )a#is%
1i? Rangkapn"a e#)ahagi kepada uni s"a#a aau induk ka$ima >)a#is pe#ama ?
dan &a2a) aau anak ka$ima >)a#is kedua?
1ii? Umumn"a mengandungi pe#n"aaan "ang se#ius e#uama unuk mem)e#i
penga&a#an aau men"aakan pe#asaan +ina%
13.2.3 Kekeliran Penggnaan 4s#ila% urindam
Da$am )e)e#apa eks #adisiona$! isi$ah gu#indam! s"ai#! panun dan se$oka se#ingka$i
diguna pakai o$eh ukang +e#ia aau pen"a$in eks se+a#a agak )e)as%
Ha$ ini menim)u$kan keke$i#uan kepada mas"a#aka umum! ke#ana SnamaI puisi "ang
dise)u o$eh si ukang +e#ia aau di+aakan da$am eks )e#)eKa dengan pen&enisan
puisi "ang di$akukan pa#a sa#&ana! e#uama unuk ka&ian dan #u&ukan pe$a&a# se#a
pen"e$idik. Misa$n"a,
i? HMaka adapun nege#i iu )aha#u di)uka o$eh )aginda. ada$ah sepe#i
gurindam o#ang dahu$u ka$a,J
66
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
"wak tua bandar terbuka,
.mas habis, dagangan mudah,
<erbau kambing sesak di padang,
/tik angsa tenang di kuala,
Merpati lindungan langit,
*engkiang tu&uh se&an&ar=
aman dengan sekerat kota,
.mas perak penuh di rumah,
angga rumah emas bertuang,
/bu tangga emas bertitik,
Batuan sawa mengulur=
:enuh sesak hamba saha!a,
"da !ang empat senama,
"da !ang lima senama,
8ilaung di rumah di tanah men!ahut,
8ilaung di tanah di rumah men!ahut% >9ika!at Malim 8eman! h$m% 4?
ii? See$ah di$iha Tun Mama! sega$a )u#ung()u#ung di da$am aman iu pun )e#)un"i!
pe$)agai )un"in"a. ada "ang sepe#i o#ang )e#siu$! ada "ang sepe#i o#ang )e#)angsi!
ada "ang seperti orang bers!air! ada "ang seperti orang berseloka, ada "ang seperti
orang bergurindam%
>Se&a#ah Me$a"u! She$$a)ea#! 157<! h$m% 486?
iii? Maka sahu Hang Be)a S0ni$ah peke#&aan "ang sempu#na% Sepa$a(pa$a
&aha &angan kepa$ang! sepe#i pantun Mela!u
#osak )a2ang diimpa &am)akn"aI% >9ika!at 9ang uah! ha$% 3<6?
i1? HSe)e#mu$a! adapun 2aku mimpi iu masa saa "ang sempu#na!J
engah malam sudah terlampau,
8inihari belum lagi tampak,
Budak-budak dua kali &aga,
Brang muda pulang bertandang,
Brang tua berkalih tidur=
.mbun &antan rintik-rintik,
Berbun!i kuang &auh ke tengah,
)ering lanting riang di rimba=
67
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Melenguh lembu di padang
)ambut menguak kerbau di kandang,
Berkokok mandung, merak mengigal,
2a&ar sidik men!ingsing naik,
<icak- kicau bun!i murai,
aptibau melambung tinggi,
Berkuku balam di hu&ung bendul,
erden!ut pu!uh pan&ang bun!i=
:untung se&engkal tinggal se&ari=
/tulah alamat hari nak siang.
>9ika!at Malim 8eman , ha$% 9?
1? Maka Tuanku Ma$im Deman pun $a$u memanggi$ Si Kem)ang :ina
se#a"a )e#panun% Demikian$ah )un"in"a ,
>a? Bika$au ku$u#u padiku ini!
Bika$au ku$u#u pe+ah )aang.
Bika$au kuu#u haiku ini!
Bika$au kuu#u!sa$ah daang%
See$ah didenga# o$eh Si Kem)ang :ina akan iah Tuanku Ma$im Deman iu!
diam$ah ia sekeika se#a"a )e#'iki# di da$am hain"a! SApa$ah ge#angan se)a)n"a
Tuanku Ma$im Deman mem)ua aku sepe#i "ang demikian iniC Tiada$ah pe#nah
ia )e#iah se#a berpantun seloka sepe#i ma$am ini pu$aI%
>9ika!at Malim 8eman! h$m%<?
Haa )e#iah pu$a Tuanku Ma$im Deman se#a"a )e#panun demikian )un"in"a.
>)? Sepan&ang(pan&ang #am)u!
Hu&ungn"a ge#ak ge#a"u &uga.
Sesa"ang(sa"ang dise)u!
Kesudahan )e#+e#ai pu$a%>9ik. Malim 8eman! h$m%5?
Be#dasa#kan pem)ahagian )enuk! mengiku ka&ian i$miah masa kini!
*uisi &i' dikaoga#ikan se)agai )ahasa )e#i#ama >rh!thmical verse - rh!thmical passage?!
a$i)un aau sesom)a% Skima )ahasa ini men&adi a+uan puisi "ang se#ingka$i
dimun+u$kan da$am mana(mana +e#ia $isan "ang memapa#kan )a)ak sedemikian
>pem)ukaan nege#i )a#u. gam)a#an enang kemakmu#an dan keha#monian hidup
#ak"a &e$aa?%
66
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Semena#a puisi &ii' mem)e#i peanda )aha2a isi$ah s"ai#! se$oka dan gu#indam
me#u&uk kepada n"an"ian "ang )e#)un"i indah dan me#du%
Benuk puisi >iii?! pada masa kini dikena$i se)agai pe#i)ahasa%
Be)e#apa eks ano$ogi puisi #adisiona$ dikesan me$eakkan puisi &i(' se)agai gu#indam%
*engkaoga#ian ini agak ku#ang epa dan menge$i#ukan% 0ni ke#ana si ukang +e#ia eks
)e#kenaan pun idak men"aakan puisi e#se)u se)agai gu#indam% *uisi )e#kenaan
dikaoge#ikan se)agai )ahasa )e#i#ama%
Semena#a puisi &( a' ada$ah se$oka )enuk e#ika >&uga dikena$i se)agai panun se$oka?
ke#ana isin"a mem)a2a mese& +ina )e#nada sindi#an%
Bandingkan pu$a dengan puisi &( b' iaiu panun 9 ke#a%
Ke+e$a#uan isi$ah "ang di2u&udkan o$eh ukang +e#ia ini dapa di'ahami! ke#ana )agi
me#eka panun! s"ai#! gu#indam dan se$oka me#u&uk kepada kese$esaan menga$unkan
)ahasa se+a#a )e#i#ama >dengan / anpa a$a muKik?! puiis! mungkin &uga )e#suka dan
)e#angkap! sehingga mem)enuk $a#ik puisi "ang indah% Maka! e#$aksana$ah ugas
me#eka unuk mempesonakan kha$a"ak "ang mendenga#n"a%
Sungguhpun demikian! masa$ah pen&enisan dan penggunaan isi$ah ke)an"akan puisi
#adisiona$ masih $agi e#)uka unuk pe#)ahasan dan ka&ian $an&u% *en&enisan a2a$ "ang
di$akukan o$eh =insed! A% Teeu2! Tai) 3sman e$ah di)ahaskan o$eh sa#&ana kemudian
sepe#i Sha'ie A)u Baka#! Ha#un Ma *iah! Muhammad Ha&i Sa$$eh dan masih
die#uskan o$eh sa#&ana muakhi# di pusa penga&ian inggi%
Namun! )agi kes isi$ah gu#indam! ada )aikn"a diguna pakai isi$ah gu#indam unuk
me#u&uk kepada )enuk dan s#uku# puisi +ipaan Ra&a A$i Ha&i! aga# idak menge$i#ukan
pe$a&a# "ang mengka&i puisi Me$a"u #adisiona$ di pe#ingka seko$ah menengah dan
mas"a#aka umum%
13.2.! Pan"an Menlis 5rin"am
1% Diu$is 4 )a#is se#angkap
Brang !ang ra&in membaca buku >Ba#is 1?
Ban!ak ilmu !ang ia tahu >Ba#is 4?
i? Bi$angan #angkap idak dienukan &um$ahn"a%
ii? Ba#is 1 A '#asa a"a "ang idak sempu#na >meme#$ukan sam)ungan pada )a#is kedua?
Mem)a+a )uku siang dan ma$am
N%>)e#sam)ung pada )a#is ke(4?N
iii? Ba#is 4 ada$ah sam)ungan '#asa pada )a#is 1 >men&adi a"a "ang $engkap?
NNNN
65
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Menambah ilmu men!inari kelam
>sam)ungan )a#is 1?
i1? Ba#is 1 ada$ah su)&ek idea >&uga men&adi se)a)?
Memba/a bk siang dan ma$am
SMem)a+a )ukuI ada$ah su)&ek / se)a)
1? Ba#is 4 ada$ah hu#aian idea >men&adi aki)a?
Menambah i$mu menyinari ke$am
SMenam)ah i$muI dan Smen"ina#i ke$amI ada$ah hu#aian idea / aki)a da#ipada pe#$akuan
Smem)a+a )ukuI%
4% Seiap )a#is mengunakan 3 hingga 6 paah pe#kaaan%
@u#indam di aas e#+ipa dengan menggunakan 9 hingga < paah pe#kaaan
se)a#is%
Brang !ang ra&in membaca buku >< pp?
Ban!ak ilmu !ang ia tahu >< pp?
3% Se)agai $aihan a2a$ e$ok$ah di+ipa gu#indam "ang dimu$ai dengan kaa S&ika!
apa)i$a! ka$au! andaiI% :ipa$ah gu#indam )e#emakan nasiha%
:onoh )
5rin"am 7ajin 0elajar
3ika kita ra&in bela&ar,
3adi berguna bila dah besar.
"pabila suka pergi sekolah,
/bu gembira bapa tak marah.
<alau selalu membaca buku,
Bertambah ilmu ban!ak !ang tahu.
"ndai tekun mendengar a&aran,
3adi ingat semua pela&aran.
9% *i$ih dan susun pe#kaaan "ang di#asakan epa unuk menggam)a#kan idea%
Disa#an menggunakan teknik medan kata - medan makna unuk men+a#i kaa(kaa
"ang epa dan )e#kaian dengan idea% :onoh%
0elajar
78
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
seko$ah #a&in i)u )apa ekun
i$mu )e#guna gu#u mem)a+a
)uku )esa# gem)i#a suka
pe$a&a#an ahu inga )e#guna
Semua pe#kaaan / diksi "ang dipi$ih men&adi medan kaa unuk pe#kaaan belajar
ada$ah )e#kai #apa dan )e#ada da$am $ingkungan maksud se#a si'a pe#kaaan
)e#kenaan%
<% *i$ih kaa(kaa "ang indah dan puiis% See#usn"a )enuk$ah '#asa aau a"a "ang &uga
indah dan puiis% Se$a$u$ah me#u&uk kamus unuk men+a#i pe#kaaan "ang di#asakan
sesuai%
6% Susun pe#kaaan dengan skima #ima hu&ung a.a% =a$aupun gu#indam idak
memeningkan skima #ima engah! namun &ika dapa diusahakan! pengu+apann"a akan
men&adi $e)ih puiis%
"pabila suka pergi sekolah,
/bu gembira bapa tak marah.
SSukaI di&odohkan dengan Sgem)i#aI unuk #ima engah! semena#a Sseko$ahI di&odohkan
dengan Sma#ahI unuk #ima hu&ung% Sungguhpun skima #iman"a gu#indam di aas idak
)e#+o#ak se#ima! ia masih )o$eh dianggap )inaan gu#indam "ang )aik%
7% Namun ada$ah $e)ih e$ok andain"a dapa di'iki#kan skima #ima "ang se#ima )aik di
engah mahupun di hu&ung%
"pabila suka pergi sekolah,
9ilanglah duka betulkan salah
SSukaI dan SdukaI mem)enuk #ima engah semena#a Sseko$ahI dan Ssa$ahI mem)enuk
#ima hu&ung. men&adikan skima #iman"a )e#+o#ak se#ima% Dengan ini pengu+apann"a
men&adi $e)ih ha#monis%
6% Akhi#n"a )a+a$ah )e#u$ang ka$i gu#indam "ang di+ipakan e#se)u sam)i$ mem)ua
suningan aga# e#+ipa gu#indam "ang )e#makna! indah dan puiis da#i aspek pemiki#an
dan )ahasan"a%
13.2.* Pan"an Men"en"angkan 5rin"am
@u#indam didendangkan dengan pe$)agai 1a#iasi me$odi $agu%
Umumn"a #enak gu#indam ada$ah pe#$ahan >ke#ana mese& +ina / nasiha?
Sua#a )e#a$un dan )e#ingkah >inggi(#endah(mendaa#?
71
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Ana#a $agu gu#indam "ang se#ing didendangkan ada$ah 1e#si >me$odi? Bangsa2an 38(
an! 1e#si Kedah A *e#$is! 1e#si Lagu Na#asi >Boho#(Riau?%
*e$a&a# dan gu#u )o$eh menghu)ungi De2an Bahasa dan *usaka aau Bahagian
Tekno$ogi *endidikan! Kemene#ian *e$a&a#an Ma$a"sia aau Muns"i Sase#a unuk
mendapakan +ompac 8isc :uisi radisional unuk mendenga# +onoh me$odi gu#indam%
Ak%irl kalam
Kepa$ang duduk menunu i$mu!
Seiis ai# &adikan madu%
:a#i(+a#i mua$im "ang 'aham!
Bangan pe#ahu han"u engge$am%
@u#u umpama sina# pe#maa!
:aha"a e#se)a# segenap )uana%
TAJUK 1! AP7ES4AS4 TEKS SASTE7A SEK3=AH 7ENDAH
=A5U 7AKBAT
1!. Pengenalan
1!.1 Tra"isi lisan)
*#osa D $ipu# $a#a! mios! $agenda! +e#ia #ak"a
*uisi A panun! s"ai#! gu#indam! se$oka
Lagu Rak"a >LR? me#upakan sau da#ipada gen#e puisi k$asik "ang me#du apa)i$a
dipe#sem)ahkan se+a#a )e#$agu%
LR e#hasi$ da#ipada ga)ungan gu)ahan seni kaa dan me$odi dengan / anpa i#ingan
muKik%
LR men+e#minkan pemiki#an! sikap! ni$ai dan ke$akuan #ak"a da$am sesuau
mas"a#aka%
74
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Benuk puisi "ang sanga digema#i o$eh mas"a#aka #adisiona$ unuk menghi)u#kan hai%
*uisi ini )e#+o#ak uni1e#sa$ "ang $ahi# da$am pe$)agai ke)uda"aan >0smai$ Hamid?%
Lahi# dan )e#kem)ang da$am mas"a#aka me$a$ui &a$an $isan% Dipe#u#unkan da#i sau
gene#asi kepada gene#asi "ang $e)ih muda aaupun da#i segi #uang iaiu da#i seo#ang
anggoa mas"a#aka kepada anggoa mas"a#aka $ain da$am )idang "ang sama>Tai)
3sman! 1576, 9?%
Sau gen#e aau )enuk 'o$k$o#e "ang e#di#i da#ipada kaa(kaa dan $agu "ang )e#eda#
se+a#a $isan da$am ka$angan anggoa ko$eki' e#enu! )e#)enuk #adisiona$ se#a
)an"ak mempun"ai 1a#iasiI >Bames Danad&a&a! 1569, 191?%
Benuk dan i#ama n"an"ian )e#aneka #agam! pa$ing sede#hana ke +o#ak "ang +ukup
#umi )e#ganung kepada u&uan $agu #ak"a din"an"ikan%
LR &uga dikena$i se)agai,
*uisi $i#ik
Rangkai
Ba$ada
*#osa )e#i#ama
*#osa $i#ik
1!.2 Jenis =ag 7ak.a#)
4 Benis / go$ongan
Lagu Rak"a Tanpa Memeningkan Li#ik :roto folksongs >worldless folksongs?,
muKik $e)ih dipeningkan da#ipada $i#ik $agu% Mengi#ingi muKik a#ian%
Lagu Rak"a Memeningkan Li#ik >0ear folksongs? , $i#ik $e)ih dipeningkan
da#ipada muKik% A$a )un"i()un"ian "ang digunakan $e)ih mudah / #ingkas sepe#i
#e)ana! se#unai! gendang! )io$a aau game$an%
Lagu Rak"a Memeningkan Li#ik >0ear folksongs?
Lagu Rak"a Be#$i#ik digo$ongkan o$eh B#und1and ke da$am iga &enis iaiu,
i% Lagu #ak"a )e#'ungsi >fungsional songs?
ii% Lagu #ak"a )e#$i#ik >l!rical folksongs?
iii% Lagu #ak"a )e#+e#ia >narrative folksongs?.
i% Lagu #ak"a )e#'ungsi >fungsional songs?
Lagu #ak"a )e#'ungsi ($i#ik puisi "ang )e#'ungsi unuk hi)u#an! pendidikan hi)u#an%
Ana#an"a,
73
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
( Hi)u#an >keenangan? sepe#i $agu C0ina BobokD >0ndonesia? dan Cepuk "mai-"maiD
>Ma$a"sia?%
( Menaikkan semanga )eke#&a sepe#i C*embate *ataD >Su$a2esi?%
( Me$ahi#kan suasana gem)i#a dan $u+u, mengi#ingi sesuau pe#mainan kanak(kanak
>pla! songs? sepe#i $agu CBaris +erek empeD >Ba2a? dan C.n&it-.n&it )emutD
>Ma$a"sia?%
ii% Lagu Rak"a Be#$i#ik >l!rical folksongs?
Lagu #ak"a "ang eksn"a )e#si'a $i#ik >puisi? "ang me#upakan +eusan #asa sedih / suka
/ )ahagia penga#angn"a%
Te#)ahagi kepada dua,
(Lagu Rak"a sesungguhn"a %
(Lagu Rak"a )ukan sesungguhn"a%
Lagu #ak"a $i#ik "ang )ukan sesungguhn"a e#)ahagi pu$a kepada ,
( Lagu #ak"a ke#ohanian / keagamaan >spiritual and religious songs?
( Lagu #ak"a pem)e#i nasiha )e#)ua )aik >homeletic songs?
( Lagu #ak"a )e#kasihan dan pe#kah2inan >folksongs of courtship
and marriage?
( Lagu kanak(kanak >nurser! and children songs?
( Lagu )e#im)un )an"ak >cumulative tale?
( Lagu dae#ah / peke#&aan >regional and accupational folksongs?
( Lagu &enaka >humorous songs?
( $agu dia$ek >dialect songs?!
( $agu )ukan()ukan >nonsense songs? dan
( $agu e&ekan >parod! songs?%
1!.3 +iri,+iri =ag 7ak.a#)
Lahi# se+a#a sponan! idak )e#u$is dan pe$)agai )enuk sepe#i panun! s"ai#! pepaah
peiih! )ida$an dan se)again"a%
Li#ik $agu mengandungi ni$ai dan 'a$sa'ah "ang dipe#sem)ahkan da$am pe$)agai )enuk
pe#sem)ahan sepe#i mak "ong! diki# )a#a! dondang sa"ang dan $ain($ain%
Bahasa "ang digunakan da$am $agu #ak"a mengiku dia$ek empa asa$%
@a"a pe#sem)ahan memapa#kan )enuk #adisi 2a$aupun ada "ang menga$ami
pe#u)ahan%
79
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
*e#a$aan muKik unuk pe#sem)ahan Lagu Rak"a pada asasn"a menggunakan a$aan
"ang #ingkas dan mudah sepe#i gendang! gong! #e)ana dan kompang saha&a%
*e#a$aan pening unuk menghasi$kan muKik "ang men"enuh hai dan mena#ik%
1!.! 2ngsi =ag 7ak.a#)
Da$am #adisi ko$eki' mas"a#aka $isan! $agu #ak"a )e#pe#anan,
( se)agai a$a hi)u#an >escapisme? di#i da#i keme$u hidup dan pe#sekia#an
"ang me#ungsingkan! unuk kedamaian &i2a%
( meningkakan semanga )eke#&a da$am suasana "ang $e)ih +e#ia dan
)e#anggung&a2a)%
( men+e#iakan sa$asi$ah ke$ua#ga aau keu#unan >mas"a#aka Ba2a?%
( 2ahana p#oes sosia$ dan p#oes keidakadi$an da$am mas"a#aka%
( a$a unuk pendidikan dan penga&a#an sama ada se+a#a $angsung aau idak
$angsung ( pendidikan mo#a$ / akh$ak dan auhid / iman%
Tgasan , Be#dasa#kan a&uk $agu "ang di)e#ikan $aksanakan ugasan )e#iku,(
Se+a#a pe#)in+angan ana$isis $i#ik dan makna $agu "ang di)e#ikan
Kena$ pasi emosi dan pe#asaan "ang e#dapa da$am $agu
Bua pe#sem)ahan me$agukan $agu #ak"a "ang dipi$ih unuk me$ahi#kan emosi dan
pe#asaan "ang sesuai%
TAJUK 1* AP7ES4AS4 TEKS SASTE7A SEK3=AH 7ENDAH
1*. SAJAK
1*.1 Pengenalan
Bagi kha$a"ak sase#a Me$a"u! penggunaan isi$ah puisi masih agak )aha#u%
Me#eka $e)ih se#ing menggunakan isi$ah sa&ak% 3$eh iu! Muhammad Ha&i Sa$$eh
>1566,1(9? mem)eKakan konsep sa&ak >1e#se? dan puisi >poe#"?% Menu#u )e$iau! isi$ah
sa&ak kini digunakan agak $ongga# dan se#ing disamae#ikan dengan puisi% Teapi!
maknan"a "ang $e)ih epa dan die#ima da$am ka$angan pengka&i kesusase#aan ia$ah
)aha2a sa&ak iu suau )enuk moden "ang $e)ih )e)as dan see#usn"a #angkapn"a
idak e#ika aau men"a$in )enuk()enuk #adisiona$ sepe#i panun dan s"ai#! dan
mem)a2a suasana se#a pandangan hidup "ang $e)ih moden%
7<
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
Da$am ha$ ini! )e$iau menegaskan )aha2a sa&ak ia$ah ka#"a #ingan "ang )e$um
sampai ke pe#ingka sase#a! semena#a puisi pu$a ia$ah ka#"a "ang e$ah men+apai
ahap inggi da$am ema! )ahasa dan eknik sehingga 2a&a# digo$ongkan se)agai hasi$
sase#a%
Se)ai puisi &uga me#upakan a$unan #asa da$am kiasan imaginasi si pen"a&ak
sepe#i "ang dikonsepkan o$eh =i$$iam =o#ds2o#h >1566,9?! iaiu Hsuau pengu+apan
enang pe#asaan ghai#ah "ang imaginai'! )iasan"a )e#enak dan )e#$aku se+a#a
sponan da$am suasana enang%J
Sungguhpun demikian! idak dapa dina'ikan )aha2a puisi ia$ah +ipaan "ang
indah da#ipada aspek )enuk dan isi% Samue$ Ta"$o# :o$e#idge >156,9? menganggap
)aha2a puisi se)agai She )es 2o#d in hei# )es o#de#I%
Ke+anikan )enuk ha#us pu$a diha#monikan dengan keuuhan makna dan
kean&a$an #asan"a% Muhammad Ha&i Sa$$eh >1566,18? me$iha puisi se)agai HN)enuk
sase#a "ang kena$ dengan muKik )ahasa se#a ke)i&aksanaan pen"ai# dan #adisin"a%
Da$am sega$a si'a kekena$ann"a! puisi see$ah di)a+a akan men&adikan kia $e)ih
)i&aksana% Bukan puisi naman"a andain"a ia idak )e#upa"a mem)i&aksanakan
pem)a+a%J
Tanggapan )e$iau se$a#i dengan pandangan Ro)e# '#os >1566,<9? "ang
menegaskan )aha2a p#oses penikmaan puisi se)agai Si )egins in de$igh and ends in
2isdomI% Mengiku Q%0! B#aginsk" >1559,4?! unuk menikmai ka#"a sase#a e#masuk
puisi! seseo#ang pem)a+a mungkin men+apai sa$ah sau semua iga ingka spe#a
'ungsiona$ "ang )e#iku,
Sase#a mengha#monikan keka+auan kesan(kesan psikik! pengu)aan
psikik! psikoe#api &i2a! hi)u#an
S'e#a 'aedah! man'aa! a$a pengha"aan ine$ekua$! +e#minan didakik!
S'e#a kesempu#naan #ohani! kami$! pengha"aan inuii' pe#hu)ungan
dengan A$$ah
Ra$ph =a$do Eme#son >1566,6? mengaakan )aha2a p#insip puisi ia$ah
mem)a2a makna se)an"ak mungkin da#ipada kaa sediki mungkin% Sehu)ungan
dengan iu! Ha#un Ma *iah >1566,1? )e#pendapa )aha2a iada sau de'inisi umum
"ang dapa diap$ikasikan dengan epa kepada konsep puisi sepe#i "ang di'ahami o$eh
mas"a#aka Kesusae#aan Me$a"u% Be$iau )e#pegang kepada anggapan puisi se)agai
sau )enuk pengu+apan )ahasa da$am susunan "ang isime2a )e#)anding dengan
pengu+apan )iasa%
76
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
1*.2 Mengenal Sajak
Sa&ak se)agai se&enis puisi moden di$ahi# se+a#a )e#u$is% 3$eh iu! sa&ak dapa
di$iha dan diha"ai% Sa&ak! sama ada di$iha aau didenga#! akan mem)a2a ime&
mengiku 'ahaman penu$is! pem)a+a aau audien% 3$eh iu! sa&ak )o$eh dikena$ se+a#a
$ua#an >)enuk? dan se+a#a da$aman >isi dan mese&?%
1*.2.1 Sajak Terika#
0dea sa&ak "ang dipapa#kan da$am )enuk u$isan disusun mengiku )a#is dan
)ai "ang di'iki#kan 2a&a# se#a sesuai dengan kehendak dan pe#asaan pen"ai#%
Kepe$)agaian )enuk susunan )a#is dan )ai menenukan sama ada sa&ak )e#kenaan
)e#)enuk e#ika aau )e)as% Benuk $ua#an iu dipenga#uhi o$eh &um$ah kaa! )a#is!
#angkap! )ai dan )un"i hu&ung )a#is% Bika )inaan ini mempun"ai keseim)angan! maka
sa&ak iu dikaakan )enuk e#ika%
Be#dasa#kan )enuk! sa&ak )o$eh di)ahagikan kepada )e)e#apa &enis,
4 )a#is se#angkap >disikhon?
3 )a#is se#angkap >e#Kina?
9 )a#is se#angkap >kuan#en?
< )a#is se#angkap >Luinain?
6 )a#is se#angkap >seRe?
6 )a#is se#angkap >oka'?
Ana#a penu$is sa&ak "ang masih menggunakan po$a puisi #adisiona$ ia$ah A%
Samad said% *e#haikan sa&akn"a "ang )e#iku ini,
*anas usah mem)aka# dada
sua#a usah menggega# saha&a
ka$au )ena# mem)a2a +ina
di da$am sen"ap kumpu$kan enaga
A"am )e#e$u# sekampung ahu
mengapa mesi kia )egiu
'a$sa'ah u)i diam )e#isi
mengapa idak kia u#ui
Seka#ang singki#kan semua )i+a#a
seka#ang kumpu$kan enaga #aksaksa
77
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
i)a saa )e#)unga me#ah
se#enak ma#a kia )e#sama
>Seunai Kaa unuk Di#asa?
1*.2.2 Sajak 0ebas
Sa&ak )e)as! )enukn"a $e)ih )e)as dan idak e#ika sepe#i )enuk puisi Me$a"u
$ama! iaiu panun dan s"ai#% Liha +onoh "ang )e#iku,
Anak Lau
Sega# angin $au
mengem)a$ikan #indun"a pada ko$ek
)agai )uih ke+i$ e#apung di ai#
men&a#ing sediki #eKeki
dan sisik ikan
ku$i keam
kepa$a soong
dan
kaki udang "ang )e#simpai%
Sepe#i ko$ek "ang e#dampa# di pasi#
menampakkan u#a &a$u#(&a$u# ua
anak $au iu sudah dapa mene#ka
$angkahn"a hampi# i)a
pada mua#a pen+ipa%
>Anak Lau! ha$% 16?
1*.3 Teknik Pengajaran Pisi
Ada )e)e#apa eknik penga&a#an dan pem)e$a&a#an puisi% Yang )e#iku ia$ah
)e)e#apa +onoh eknik penga&a#an dan pem)e$a&a#an puisi,
3.1 Mes#am D melagkan pisi #anpa m@ik
Mina pe$a&a# memahami mod puisi "ang di)a+a%
Mina me#eka me$agukan puisi e#se)u anpa i#ingan muKik%
3.2 Pen.epa"an seni
Mina pe$a&a# memahami mod puisi "ang di)a+a%
Mina seo#ang pe$a&a# mendek$amasikan puisi e#se)u%
Semasa sa&ak dideka$amsikan! mina pe$a&a# $ain me$ukis maksud sa&ak mengiku
ke'ahaman me#eka%
Hasi$ $ukisan iu di)enangkan di hadapan ke$as%
@u#u me#umus / mem)e#ikan komen e#hadap hasi$ $ukisan e#se)u%
76
BMM3116 KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU
3.3 Pan#omim
Mina pe$a&a# mem)a+a dan memahami mod sa&ak%
Mina pe$a&a# mendek$amasikan sa&ak dengan mod "ang sesuai%
*ada masa sa&ak dideka$amsikan! mina pe$a&a# $ain mengaksikan pe#$akuan
"ang sesuai dengan isi sa&ak anpa menggunakan dia$og%
3.! 0a.angan Min"a
@u#u mempe#denga#kan )a+aan sa&ak / dek$amsi kepada pe$a&a#%
Se)e$um dipe#denga#kan )a+aan sa&ak! mina mu#id )e#ada da$am keadaan
enang%
E$akkan se)a#ang gangguan )un"i )ising%
Mina mu#id mem)ua )a"angan )e#dasa#kan apa "ang di'ahami da#ipada sa&ak
"ang didek$amasikan iu%
Se)aik()aikn"a! semasa aki1ii ini! semua pe$a&a# meme&amkan maa me#eka%
!enciptaan !uisi, da$am *#osiding *e#sidangan Ana#a)angsa *enga&ian
Me$a"u 4886 an&u#an UM pada 6 A 5 No1em)e# 4886 di Hoe$ A#mada! *ea$ing
Ba"a! Se$ango#%
75