You are on page 1of 7

1

SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)


ANALISIS KEPERLUAN
1. PENGENALAN
Prosedur dalam merekabentuk dan membangunan sesuatu kurikulum itu boleh
dilihat sebagai satu proses bagaimana kurikulum itu boleh membawa kepada peningkatan
penguasaan pembelajaran pelajar. Oleh itu, pembentukan kurikulum perlu mengumpul
maklumat sebanyak mungkin ke arah keperluan pelajar. Prosedur ini digunakan untuk
mengumpul maklumat tentang keperluan pelajar seperti yang dicadangkan oleh Richards
(2002yang dipanggil sebagai analisis keperluan (!". #a juga sama seperti yang
dikatakan oleh #wai (1$$$ iaitu analsis keperluan sebagai akti%iti&akti%iti yang terlibat
dalam mengumpul maklumat yang akan berguna sebagai asas untuk membangunkan
sesuatu kurikulum yang akan memenuhi keperluan kumpulan pelajar tertentu.
Oleh itu analisis keperluan adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat yang
berguna dalam penggubalan kurikulum. "nalisis melibatkan penentuan keperluan
menawarkan satu program, keperluan masyarakat semasa, keperluan pelajar dan
sebagainya. Proses ini boleh dilakukan melalui soal selidik, temuduga,temu bual, laporan
dan polisi, pandangan tokoh politik dan akademik, panel pemeriksa luar, panel penasihat
akademik, badan&badan pro'essional dan lain&lain stakeholder dalam pendidikan.
(aklumat yang diperolehi daripada analisis keperluan dapat membantu dalam penentuan
objekti' dan kandungan program, strategi pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam
penggubalan kurikulum keseluruhannya.
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#
2
SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)
. LA!AR "ELAKANG PR#$EK
*alam menjalankan projek ini, pengkaji akan menggunakan beberapa langkah bagi
mendapatkan analisis keperluan yang tepat dan rele%an dengan reka bentuk dan
pembangunan kurikulum dunia mu4ik tahun 5. "ntaranya6
a (enetapkan tujuan analisis keperluan iaitu meninjau keperluan mereka bentuk
semula kurikulum dunia mu4ik berlandaskan cadangan penambahbaikan dalam
kurikulum tersebut. "nalisis keperluan digunakan untuk menaksirkan keperluan atau
e'ikasi sesebuah kurikulum. .urikulum yang akan dihasilkan mestilah sesuai dengan
pelajar yang disasarkan.
b .umpulan sasaran& 7uru yang mengajar mata pelajaran dunia mu4ik dan pelajar.
c 2ara mengendalikan analisis keperluan& menggunakan kaedah kualitati' dan
kuantitati'.
d Reka bentuk instrumen& kaedah temubual dan soal selidik
e 2ara memungut data& transkrip temubual dan skala nominal
' 2ara menganalis data& menggunakan transkrip temubual dan perisian (icroso't
O''ice 38cell.
g .eputusan atau hasil& dipersembahkan dalam bentuk jadual dan gra'.
3. REKA "EN!UK KA$IAN
.ajian ini akan dijalankan dengan menggunakan kaedah 9mi8&method: iaitu
melalui kuantitati' (soal selidik dan kualitati' (temubual di ;ekolah .ebangsaan
Padang -umat. .aedah soal selidik dan temu bual akan digunakan untuk mendapatkan
maklumat daripada guru&guru yang mengajar matapelajaran *unia (u4ik 1ahun 5 dalam
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#
5
SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)
mengesan kekangan dan masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran mu4ik di dalam bilik darjah. (anakala murid pula akan diberikan set soal
selidik bagi mendapatkan maklumat tentang pembelajaran mu4ik tahun 5. .aedah soal
selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul.
;elain itu, soal selidik merupakan salah satu daripada cara yang paling mudah untuk
memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan pengkaji mengetahui keadaan
sebenar tentang isu&isu pengajaran dan pembelajaran mu4ik dalam bilik darjah. ;oal
selidik yang dibina mestilah menepati objekti' atau masalah yang dikaji. *alam projek ini
set soal selidik yang akan dibina mestilah rele%an dengan tujuan kajian, soalan yang
dikemukakan perlulah jelas dan tidak mengelirukan responden dan soalan yang diajukan
akan dapat mengumpulkan maklumat yang dikehendaki setepat mungkin.
(anakala temu bual pula merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan
interaksi 9face-to-face antara penyelidik dengan responden yang ditemu bual. 1emu
bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka (probe dan mendapatkan maklumat daripada
responden secara mendalam. Responden bagi temu bual dalam projek ini terdiri daripada
guru yang mengajar mata pelajaran mu4ik tahap 1. (ereka perlu ditemu bual untuk
mengetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang akan dijalankan.
1erdapat 5 jenis temu bual iaitu temu bual berstruktur, temu bual separa berstruktur dan
temu bual terbuka.
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#
<
SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)
3.1 P%&'()si
-okasi ;.. Padang -umat
7red ;ekolah "( kategeori -uar bandar
=umlah guru >
=umlah murid ?< orang
Rajah 1.1 Populasi
;ekolah .ebangsaan Padang -umat dipilih berdasarkan beberapa kategori yang sesuai
dalam menjalankan kajian ini kerana6
1. 1iada guru opsyen mu4ik.
2. 1iada kemudahan bilik mu4ik yang lengkap.
5. .ategori luar bandar.
<. (asyarakat setempat terdiri dari masyarakat pondok( Pengajian agama
3. S)m&(e *)+i)n:
7uru 2 orang (perempuan
Pelajar 1ahun < @estari A 2B 0rang
-elaki6 12 Perempuan 6 1>
Rajah 1.2 6 ;ample kajian
7uru yang dipilih adalah dua orang guru perempuan yang mengajar mu4ik pada
tahap 1 dan telah mengikuti .ursus Pendedahan *okumen ;tandard ;ekolah Rendah
*unia (u4ik dalam .;;R. (anakala pelajar yang dipilih ialah dari tahun < @estari yang
telah mengikuti pembelajaran dalam sukatan .urikulum *unia (u4ik tahun 5. Oleh itu
pelajar ini telah melalui 'asa pembelajaran mu4ik yang lengkap bagi tahun 5 sebelumnya.
4. KAEDA, -E-UNGU! DA!A
4.1 !em' .')(.
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#
?
SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)
Pengkaji akan menemubual responden yang terdiri daripada 2 orang guru yang
mengajar mata pelajar *unia (u4ik 1ahun 2 dan 5. 7uru yang dipilih adalah terdiri
daripada guru bukan opsyen mu4ik tetapi pernah mengikuti .ursus Penyebaran *okumen
;tandard .urikulum *unia (u4ik . Responden ini dipilih bagi melihat kaedah
pengajaran yang digunakan dalam kelas dan cara membuat pentaksiran dunia mu4ik serta
kekangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. ;elain
itu soalan&soalan temubual ini direka bagi mengesan persepsi guru dalam
mengaplikasikan teori&teori pengajaran mu4ik terutama yang melibatkan permainan alat
dan teori mu4ik. Pengalaman mengajar dan opsyen guru juga akan diambil kira sebagai
salah satu punca dalam mereka bentuk kurikulum *unia (u4ik 1ahun 5 yang baru.
;elain itu juga guru akan menjawab soal selidik mengenai tahap pemahaman mereka
dalam dokumen standard *unia (u4ik 1ahun 5 sekolah rendah.
<.2 ;oal selidik&
;ampel yang dipilih dalam projek rekabentuk kurikulum *unia (u4ik 1ahun 5 ini
ialah pelajar sekolah rendah tahun < seramai 2B daripada kelas < @estari. .elas ini
merupakan kelas terbaik daripada dua kelas seramai yang terdiri daripada 12 orang
pelajar lelaki dan 1> orang pelajar perempuan. Pelajar&pelajar ini pernah terlibat secara akti'
dalam membuat persembahan dalam akti%iti mu4ik seperti nyanyian, koir dan permainan alat.
.esemua pelajar ini telah mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran *unia (u4ik
1ahun 5 dan berkebolehan untuk menjawab soalan yang diberikan. Rasional pemilihan
pelajar tahun < ini ialah6
1. 1elah mengikuti sukatan kurikulum *unia (u4ik 1ahun 5
2. @oleh memainkan sekurang&kurangnanya 5 not pada rekoder (@"7
5. @oleh membaca dengan lancar ( menjawab soalan soal selidik
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#
>
SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)
<. (engenal simbol&simbol dan notasi mu4ik.
?. "kti' dalam membuat persembahan seperti tarian, koir dan bermain alat mu4ik.
5. PR#SES -E-UNGU! DA!A
5.1 !em' .')(
.aedah temu bual yang dipilih adalah jenis berstruktur dan tidak berstruktur terbuka.
1emu bual akan dianalisis melalui transkripsi temu bual. *ata temu bual akan
ditranskripsikan kemudian ditaip dan diberikan nombor di bahagian sebelah kiri dan
ditinggalkan kosong di sebelah kanan untuk tujuan pengekodan data. ;atu ayat dalam
transkripsi disebut unit. Cnit yang telah dikodkan ditulis di ruang sebelah kanan kertas
yang disediakan. Proses memberi kod terhadap unit&unit ayat ini akan memudahkan
penyelidik mengenal pasti tema bagi setiap langkah dan memberi penerangan lanjut
berkaitan tingkah laku berkenaan. 1ranskripsi dibaca dan tema&tema dikenal pasti
kemudian dikodkan. Proses pengekodan dijalankan sehingga tamat satu transkripsi temu
bual bagi seorang responden. )asil analisis data temu bual akan dipersembahkan dalam
bentuk memerihalkan semula atau menggunakan kekerapan tema yang diperoleh melalui
transkripsi temu bual. .esemua jenis temubual akan dianalisis mengikut proses yang
sama iaitu dengan menghasilkan tema&tema atau dipersembahkan dalam bentuk petikan
percakapan peserta kajian.
5. S%)( Se(i/i*
"nalisis terhadap borang kaji selidik terhadap 2B responden dilakukan dengan aplikasi
Microsoft Excel bagi memudahkan pencerapan untuk di persembahkan dalam bentuk
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#
D
SGDC 5043 : Assignment 3(NEED ANALYSIS)
gra'. "nalisis di lakukan berasingan berdasarkan 5 tema&tema yang berlainan, iaitu
tingkat ke'ahaman, suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan kebolehan bermain
rekoder. ;etelah semua set soal selidik dikembalikan, jawapan kepada item diberikan
nombor siri kod yang tertentu. 2ontohnya, data mentah ditukar kepada bentuk yang lebih
mudah di'ahami dan dijelaskan, iaitu peratusan. *ata peratusan kemudiannya
dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta, taburan kekerapan, atau histogram.Proses
mempersembahkan data dalam 'ormat angka (numeric membolehkan analisis
berbantukan komputer dengan menggunakan MS Excell dengan mengiraan peratus ialah
dengan membahagikan kategori jawapan bagi setiap item dengan jumlah sampel
responden .
0. KESI-PULAN
.esimpulannya analisis keperluan ini akan menentukan sejauhmana kesesuaian
kurikulum *unia (u4ik 1ahun 5 sedia ada terhadap aras kogniti' pelajar, kesesuai topik
dan mengenalpasti bidang&bidang kemahiran yang diperlukan oleh guru dalam
mengaplikasikan proses pengajaran dan pembelajaran mu4ik . ;elain itu juga analisis ini
akan membantu pengkaji mengesan 'aktor&'aktor yang mendorong pelajar untuk belajar
mu4ik dan kesediaan guru unutk mengaplisikan teori&teori pembelajaran mu4ik yang
menggunakan alatan mu4ik terutama rekoder.
(O)* "+R#,"- ,"."R#" / !OOR("0"1# 2)3 ",(#