You are on page 1of 6

1

SGDC 5043
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR) DUNIA MUZIK
TAHUN 3
PENDAHULUAN
Pada Tahun 1979, jawatankuasa kabinet yang mengkaji perlaksanaan dasar pelajaran
telah mengambil keputusan untuk menjadikan pendidikan muzik sebagai satu mata
pelajaran wajib yang menekankan kepada pembentukan kemahiran murid. Sebagai usaha
merealisasikan matlamat ini, permainan alat muzik telah diajar di sekolah dan rekoder
merupakan alat muzik yang difikirkan sesuai di perkenalkan di sekolah rendah di seluruh
negara. ementerian Pelajaran !alaysia telah membekalkan alat muzik rekoder di semua
sekolah rendah di seluruh negara sejak tahun 19"#. !atlamat utama kurikulum muzik ini
digubal ialah untuk memperkembangkan potensi dan kualiti indi$idu dari segi nilai
estetika muzik dan etika melalui pengalaman muzik.
1. MATLAMAT
urikulum %unia !uzik bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah
melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik se&ara intelektual
menerusi akti$iti muzikal. !atlamat utama permainan rekorder diperkenalkan dalam
pendidikan muzik di dalam bilik darjah ialah untuk memberi pengalaman muzikal kepada
murid melalui permainan se&ara melodi dan juga se&ara ensembel '(aharul )ailiddin *
!ohd +izam, ,-1#..
!/0% 1234(1) (11341 * +//3!151T4 607 1(!4
,
SGDC 5043
2. TUJUAN
1. urikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada perkembangan kognitif dan
kemahiran murid dalam bidang muzik.
,. !urid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea muzikal kreatif di samping
meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik.
#. kurikulum ini dibina dengan memberi tumpuan kepada tiga modul kurikulum iaitu
Pengalaman !uzikal, Penghasilan !uzik dan 1presiasi !uzik.
8. %unia !uzik diajar dengan pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen9
elemen kreati$iti.
3. OBJEKTIF
OBJEKTIF UMUM DUNIA MUZIK
urikulum %unia !uzik bertujuan untuk membolehkan murid men&apai objektif berikut:
4. !engaplikasi pengetahuan dan kefahaman muzik menerusi akti$iti nyanyian, gerakan
dan permainan alat muzik,
4i. !enghasilkan idea muzikal kreatif menerusi akti$iti nyanyian, gerakan dan bermain
alat muzik,
4ii. !enghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan se&ara lisan dari aspek muzikal
karya muzik yang didengar: dan
4$. !engamalkan nilai murni menerusi akti$iti muzikal.
!/0% 1234(1) (11341 * +//3!151T4 607 1(!4
#
SGDC 5043
Objektif Khusus:
OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN TIGA
urikulum %unia !uzik Tahun Tiga bertujuan untuk membolehkan murid men&apai
objektif berikut:
4. !enyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta pi&, sebutan, postur dan
pernafasan yang betul mengikut tempo,
4i. !emainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo,
4ii. !emberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan
dinamik, pi&, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik,
Iv. Memainkan rekoder secara ensemble( diubah)- lampiran Dokumen Standard KSSR
Dunia Muzik Tahun (!"#!)
;. !enghasilkan pelbagai bunyi, &orak irama dan melodi menerusi akti$iti muzikal,
;i. !engenal pasti jenis alat muzik daripada muzik yang didengar,
;ii. !engenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar: dan
$iii. mengamalkan nilai murni menerusi akti$iti muzikal.
OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN TIGA BAHARU
i$. !emainkan not asas rekorder se&ara melodi 'saprano.
Perubahan objektif i$. iaitu memainkan rekoder se&ara ensemble di tukar kepada
memainkan rekoder se&ara melodi kerana beberapa rasional, antaranya<
1. !urid 9 murid hanya diwajibkan menggunakan rekoder dari kumpulan Soprano
pembelajaran rekoder dari peringkat awal. '=P.
,. 1latan muzik tidak lagi dibekalkan ke sekolah9sekolah.'19"# terakhir.
#. !asa untuk melatih pelbagai jenis rekoder tidak men&ukupi.
!/0% 1234(1) (11341 * +//3!151T4 607 1(!4
8
SGDC 5043
3ekoder se&ara ensemble memerlukan pelajar mahir bermain rekoder sopranino, soprano,
alto, tenor dan bass.
%efinisi ensemble
la boleh didefinisikan sebagai gabungan pemuzik instrumental atau kumpulan $okal.
%alam konteks kajian ini, ia merujuk kepada ensemble rekoder. +e$ille 0. 2let&her
'19">., mengatakan ensembel adalah sebilangan pemuzik yang bermain muzik se&ara
berkumpulan dan ianya dirujuk mengikut jumlah dan alat muzik yang digunakan.
!isalnya duet, trio, ?uartet, si@tet, septet, o&tet dan nonet. %uet bermaksud muzik
dimainkan oleh dua orang pemuzik dan nonet pula bermaksud muzik dimainkan oleh
sembilan orang pemuzik. 7nsembel rekoder terdiri daripada kumpulan rekoder pelbagai
saiz dan jenis. 1ntaranya ialah rekoder sopranino, soprano,alto, tenor dan bass. 7nsembel
rekoder soprano ialah satu kumpulan rekoder yang sama jenis, iaitu soprano seperti yang
biasa didapati di kebanyakan sekolah rendah pada hari ini.
%efinisi melodi
3ekorder sering digunakan dalam persembahan melodi ialah des&ant yang juga
dikenali sebagai rekorder soprano. ebanyakkan sekolah menggunakan rekoder jenis ini
memandangkan ia mempunyai pi& yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. %i
samping itu, dari segi saiz , rekoder soprano amat sesuai dengan keadaan fizikal murid
sekolah rendah yang mungkin menghadapi kesukaran untuk mengembangkan kedudukan
jari untuk menutup lubang penjarian rekorder
!/0% 1234(1) (11341 * +//3!151T4 607 1(!4
A
SGDC 5043
4. HASIL PEMBELAJARAN
Bnit ,-< 1.8 !emainkan rekorder se&ara melodi
1.8.1 !engenal rekorder.
9 bahagian rekoder
9 &ara menjaga rekorder
9 &ara memegang rekoder
1.8., !emainkan not = , 1 dan C dengan ton yang baik.
1. Penjarian not = , 1 dan C9
=agi tangan kiri, ibu jari bernombor - menutup lubang rekoder di bahagian belakang
rekoder. Dari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Dari hantu
bernombor , menutup lubang rekoder kedua. Dari manis bernombor # menutup lubang
rekoder ketiga.Bntuk tangan kanan, jari telunjuk bernombor 8 menutup lubang rekoder
keempat. Dari hantu bernombor A menutup lubang rekoder kelima. )ubang rekoder
keenam ditutup dengan jari manis yang bernombor >. )ubang rekoder ketuju ditutup
dengan jari bernombor tujuh iaitu jari kelingking.Terdapat dua pembukaan ke&il pada
lubang rekoder bernombor > dan 7. Tujuan lubang ke&il ini adalah untuk menghasilkan
bunyi syap dan flat
=. Pernafasan.Bntuk meniup not rendah, tekanan udara dari ruang diafragma dilepaskan
perlahan9lahan serta terkawal. Tekanan udara yang lebih serta dilepaskan se&ara laju
dalah untuk meniup not tinggi. =agi satu frasa, hanya satu pernafasan yang digunakan.
6. Perlidahan. Penglidahan penting untuk penghasilan not rendah dan not tinggi.
Pergerakan lidah membantu pengeluaran udara dengan kadar yang sesuai dengan kualiti
!/0% 1234(1) (11341 * +//3!151T4 607 1(!4
>
SGDC 5043
ton.Bntuk not tengah, bunyikan EduF dengan lidah. !anakala not rendah menggunakan
bunyi EluF. =agi not tinggi, bunyikan EtuF semasa meniup. =unyi Edu9kuF digunakan
semasa Edouble tongueingF. Semasa memainkan not kaitan, hanya pada not pertama
berlaku penglidahan. =agi permainan se&ara Esta&&atoF, bunyikan EtutF untuk penghasilan
not pendek
6. 7mbou&hure.7mbou&hure ialah penggunaan otot muka dan pembentukan bibir yang
mengikut bentuk pipit 'mouthpie&e.. !asukkan bahagian pemipit di antara bibir. Setelah
itu bibir dirapatkan dan jangan gigit rekoder. =ibir juga jangan ditegangkan dan pastikan
bibir dalam keadaan selesa.
%.Postur.Postur memainkan peranan semasa meniup rekoder. Postur yang baik
membantu untuk menghasilkan kualiti ton yang baik. Postur semasa meniup rekoder
ialah badan perlu tegak dan berada dalam keadaan selesa. 3ekoder dipegang dengan
ke&ondongan 8A darjah dari badan. 4ni untuk memudahkan pergerakan tangan semasa
penjarian. Setelah itu, tangan diregangkan sedikit agar tidak mengganggu pernafasan.
3ekoder dipegang dengan jari tangan kiri di bahagian atas dan jari tangan kanan di
bahagian bawah. 6ara ini adalah praktikal untuk permainan rekoder. 3ekoder
diimbangkan dengan diletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. Cunakan Emusi&
standF untuk meletakkan skor muzik dan ini juga dapat mengekalkan postur badan yang
tegak.
H!"# $%&'%#()* +*", 20 "",+ &%&"*-* )%-./%) !%0) %*!%&'#% /",+-)
-%$/ $%)&"** )%-./%) &%#./". H*1 )%-./%) !$)*. !2( /"3+*-*.
!/0% 1234(1) (11341 * +//3!151T4 607 1(!4