You are on page 1of 2

SNS COLLEGE OF TECHNOLOGY

COIMBATORE 641035

Department of Aeronautical Engineering

No of
Total
arrear
No of
in 4 sem Arrears

Reg. No.

Student Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

713512101001
713512101002
713512101003
713512101005
713512101006
713512101007
713512101008
713512101009
713512101010
713512101011
713512101012
713512101013
713512101014
713512101015
713512101016
713512101017
713512101018
713512101019
713512101020
713512101021
713512101022
713512101023
713512101024
713512101025
713512101026
713512101027
713512101028
713512101029

AFRIN.S
AJIN RAJ.B
ANBARASAN.M
ARAVIND.S
AROCKIA ARUL SELVAM.A
ARUNA DEVI.R
BERNADETTE EVANGELINE.X
DEEPAN CHAKKARAVARTHI.M
DEVENESAN.A
DHEERAJ KUMAR.R
GOWTHAM.G
GOWTHAM.K
HARIHARAN.R
ILANCHEZIAN.G
JAYA PREETH.J.N
JOHN AUGUSTIN.A
KAMALESH PRASANTH.K
KANNAN.J
KARTHIK.S
MAHESHWARAN.E
MANOJKUMAR.R
MUKUNTHAN.R
MUTHU ATHI NARAYANAN.R
NIKHIL SURENDRAN
NIVETHA.J
PRADEEP.R
PRASANTH.J.V
RAGUL KUMAR.S

0
4
6
4
5
0
0
3
1
4
1
4
1
2
2
6
3
6
0
2
3
4
3
3
0
1
2
4

0
9
21
11
5
0
0
6
4
17
2
9
1
5
8
15
5
15
1
4
4
7
4
9
0
3
2
7

713512101030

RAJA.P

11

30.
31.
32.

713512101031
713512101032
713512101033

RAJKAMAL.P
ROMAULD IGNATIOUS
SANDHYA.P

2
0
0

5
0
1

33.
34.
35.
36.
37.

713512101034
713512101035
713512101036
713512101037

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

713512101040
713512101041
713512101042
713512101043
713512101045
713512101046
713512101047
713512101048
713512101049
713512101050
713512101051

713512101039

SANJANA.K
SANTHOSE KUMAR.M
SANTHESH KUMAR.U
SATHISH.K
SHEIKH MOHAMED
JALWATHI.A
SHRIRAM.R
SOLOMON.S
SUDHAKAR.R
SUNIL VIGNESH.R
TAMIL SELVAN.N
UMAR FARUQUE.M
VENKATESH.R
VIGNESHWAR.V.S
VINEETH.V.S
VISHNU.P
VISHNU VARDHINI.V

2
6
4
6

3
16
10
8

1
2
4
6
5
4
6
3
2
0
1

2
3
8
16
14
7
17
4
2
0
1