You are on page 1of 2

UJIAN FARMAKOLOGI KLINIK PPDS I IKA FK UNDIP DESEMBER 2009

Wakyu 60 men! " #$%e& #uka #uku '%a(an) #e(k$munka*


I PE+UNJUK SOAL N$ , -
Ja.a#%a& B%a PERN/A+AAN ALASAN 0UBUNGAN
A "" Bena( Bena( Be(&u#un)an
B "" "" "" +ak #e(&u#un)an
1 "" "" Sa%a&
D "" Sa%a& Bena(
E "" Semua Sa%a&
,2Ka'a( $#a! 'a%am 'a(a& a'a%a& me(u3akan 4a(a#%e u!ama 'a%am 4$%ume '*!(#u*
SEBAB 5$%ume '*(#u* '3e(%ukan '%m 3e(&!un)an '$** %an!ak
22 + 6 me(u3akan 7ak!$( y) 3en!n) 'a%am k$n*e3 POSR 8Pemakaan O#a! Se9a(a
Ra*$na%: SEBAB Sa%a& *a!u k(!e(a POSR a'a%a& ek*k(e* $#a! %e.a! )n;a%
<2 Jen'e%a !e(a3 #e(7un)* &anya *e#a)a 3a(ame!e( kne!k keamanan $#a! SEBAB
Keamanan 3emakaan $#a! &anya !e()an!un) 'a( *(ku%a* **!emk $#a!
=2 Pa(ame!e( 7a(mak$kne!k a'a%a& %an'a*an 'a%am meu;u 3emakaan $#a! y) aman"
e7ek!7 'an e7*en SEBAB Ke!e(uku(an 'a%am POSR a'a%a& *ua!u ken*9ayaan
-2 Fa(mak%$) K%nk a'a%a& *ua!u '*3%n aka'emk y) *e&a(u*nya #e(3e(an ''a%am
REM 8Re)u%a*" E'uka* 'an Mane;emen: $#a! #ak '!n)ka! mak($ mau3un mk($
SEBAB Ek**!en* *ua!u $#a! *e%a%u #e('men* man7aa!"mu'a(a! 'an uan) 8SOSEK:2
62 F$(mu%a(um Ruma& Sak! 8FRS: 3a'a 3a4%yun 5IP !'ak '3e(%ukan SEBAB +u;uan
FRS &anya%a& u!k men)en'a%kan &a()a $#a!
>2 Fa(mak$%$) K%nk *an)a! e(a! &u#un)annya ') FRS SEBAB FRS '*u*un a!a* 'a*a(
ke#u!u&an Pemakaan O#a! Se9a(a Ra*$na% 8POSR: 'an ek$n$m*2
?2 POSR !u;uan u!amanya a'a%a& keamanan 3a*en "3en)en'a%an #aya 'an 3en)$#a!an
y) e7ek!7 SEBAB K$n*e3 POSR !u menekan 3$%7a(ma*
92 Ka'a( $#a! ''a%am 'a(a& me(u3akan k$n 7a(mak$kne!k *e(!a %an)*un)
menun;ukkan k.a%!a* #$me'k *ua!u $#a! SRBAB B$a4a%a#%!a* *ua!u $#a!
!e()an!un) 'a( a#*$3* 'an me!a#$%*me %n!a* 3e(!ama2
,02 Fa(mak$mne!k !'ak 'a3a! '3*a&kan ') 9a(a 3emakaan $#a! y) aman 'an e7ek!7
SEBAB Fa(mak$'namk a'a%a& me(u3akan 3e!un;uk 'a%am mem%& $#a!
II2Bua!%a& ana%** R@ !*# '#a.a& n 'a( *u'u! 3an'an) k$n*e3 POSR
R@ K$!(m$k*aA$% !a#2 ,@<
Pa(a*e!am$% B
P(e'n*$n B
Lumna% B
5! B2K$m32 ,@<
M73 '!' n$ C5 < '' I
III2 Je%a*kan *e9a(a **!ema!k" *n)ka! 'an ;e%a* y) men;a' 4a(a#%e 3e(#e'aan '$**
3em#e(an $#a! 3a'a D a2 In7an #2 Ba%!a 92 Lan*a
'en)an *!an'a( $(an) 'e.a*a n$(ma% 8!an3a ke%aanan 7ak!$( kne!k:
I52 Gam#a( 'an ;e%a*kan ') *n)ka! makna 'an 'am3ak *ua!u $#a! y) men)a%am
*(ku%a* en!e($ &e3a!ka
52 Be(kan ') *n)ka! 3en'a3a! an'a !en!an) men;amu(nya O#a! k$m3%emen!e( @
A%!e(na!7@Su3%emen y) 'k%em *e#a)a $#a! '*e(!a *e.#ua& 9$n!$&2