You are on page 1of 28

QUY TRNH SA CHA

H THNG BM NC SINH HOT NM


Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

MC LC
PHN 1

...........................................................................................................3

QUY NH CHUNG...........................................................................................3
iu 1. Mc ch............................................................................................3
iu 2. i tng ca quy trnh...................................................................3
iu 3. Phm vi p dng ca quy trnh........................................................3
PHN 2

...........................................................................................................4

NH NGHA VIT TT...................................................................................4


iu 4. nh ngha, vit tt...........................................................................4
PHN 3

...........................................................................................................5

NI DUNG........................................................................................................... 5
CHNG I..........................................................................................................5
TNG QUAN H THNG................................................................................5
iu 5. V tr, vai tr ca h thng...............................................................5
5.1- V tr ca h thng................................................................................5
5.2- Vai tr ca h thng..............................................................................5
iu 6. Thng s k thut.............................................................................5
iu 7. Tiu chun nh gi..........................................................................7
CHNG II.........................................................................................................8
QUY NH V AN TON..................................................................................8
iu 8. Th tc a h thng ra v tr sa cha..........................................8
iu 9. Bin php an ton trc khi lm vic.............................................8
iu 10. Th tc bn giao thit b sau sa cha..........................................8
CHNG III.......................................................................................................9
CNG TC CHUN B.....................................................................................9
iu 11. H s, ti liu...................................................................................9
11.1- Danh mc ti liu, bn v...................................................................9
11.2- Danh mc h s..................................................................................9
iu 12. Nhn lc, t chc thc hin...........................................................9
12.1- Yu v chuyn mn............................................................................9
12.2- Yu cu v nhn lc.........................................................................10
iu 13. Thit b, dng c, ngh............................................................10
1/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

iu 14. Vt t, vt liu...............................................................................10
iu 15. Trang b an ton............................................................................11
Bng 5: Trang b an ton...................................................................................11
CHNG IV.....................................................................................................12
KHI LNG CNG VIC...........................................................................12
iu 16. Cng tc bo dng nh k........................................................12
iu 17. Cng tc sa cha, thay th thit b............................................12
CHNG V.......................................................................................................14
HNG DN THC HIN............................................................................14
iu 18. Hng dn bo dng..................................................................14
18.1- Bo dng phn mch......................................................................14
18.1.1- Bo dng phn mch ngun..................................................................14
18.1.2- Bo dng mch iu khin bm............................................................14
18.2- Kim tra bo dng thit b ri........................................................15
18.2.1- iu kin tin hnh..................................................................................15
18.2.2- Hng dn thc hin...............................................................................15
18.2.3- Cu ch....................................................................................................16
18.2.4- ATM AC..................................................................................................17
18.2.5- ATM cp ngun iu khin......................................................................18
18.2.6- Contactor.................................................................................................19
18.2.7- R le trung gian.......................................................................................21
18.2.8- Nt nhn v kha la chn......................................................................22
18.2.9- R le thi gian.........................................................................................24
iu 19. Hng dn sa cha.....................................................................25
19.1- Xc nh s c v x l s c:..........................................................25
19.2- Sa cha thay th phn mch:..........................................................25
19.3- Sa cha, thay th thit b ri ca h thng:.....................................26
CHNG VI.....................................................................................................27
CP NHT H S...........................................................................................27
iu 20. Cp nht bin bn l lch thit b.................................................27
iu 21. Tng hp h s lin quan.............................................................27
iu 22. Nhp kho vt t.............................................................................27
CHNG VII....................................................................................................28
H HNG THNG GP, BIN PHP KHC PHC..............................28
2/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG I PHN 1

QUY NH CHUNG
iu 1. Mc ch
Quy trnh ny c bin son nhm quy nh trnh t v ni dung thc
hin trong cng tc bo dng, sa cha phn in h thng nc sinh hot Nh
my thu in A Vng.
iu 2. i tng ca quy trnh
a- Nhng ngi cn nm r quy trnh ny:

Ph Tng gim c.
Gim c, Ph gim c AVSC.
Trng, ph Phng K thut.
Qun c, Ph qun c Phn xng Bo tr.
T trng t Nh th.
Cc k s, cng nhn thuc t Nh th.

b- Vn bn ny do chuyn vin Trung tm Bo tr thy in v Dch v k


thut son tho, Gim c Trung tm kim tra, i din lnh o (MR) sot xt v
Ch tch Hi ng qun tr Cng ty ph duyt ban hnh.
c- Vic son tho, sot xt, sa i, ph duyt, ban hnh, thu hi, hy b vn
bn ny phi tun th theo Quy trnh kim sot ti liu QT.AV.P1.01.
iu 3. Phm vi p dng ca quy trnh
Quy trnh c p dng trong cng tc bo dng, sa cha h thng
bm nc sinh hot Nh my thu in A Vng v h thng cng chng loi ca
cc nh my khc do Cng ty qun l vn hnh hoc m nhn cng tc bo dng,
sa cha.

3/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

PHN 2
NH NGHA VIT TT
iu 4. nh ngha, vit tt
a- nh ngha:
ATM:
AC:
NM:

ptmt.
Xoay chiu.
Nh my.

b- Vit tt:
KTV: K thut vin (ngi thc hin cng vic trong quy trnh ny)
NCT: Nh ch to
MR:
Ngi i din lnh o v cht lng (Management
Representative)
AVSC: Trung tm Bo tr Thy in v Dch v K thut
CBCNV:Cn b cng nhn vin
QTVH: Quy trnh hng dn vn hnh
QTSC: Quy trnh hng dn sa cha
QTTN: Quy trnh hng dn th nghim
KTAT: K thut an ton

4/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

PHN 3
NI DUNG
CHNG I
TNG QUAN H THNG
iu 5. V tr, vai tr ca h thng

Hnh 1: H thng bm nc sinh hot nh my


5.1- V tr ca h thng
H thng bm nc sinh hot bao gm: 02 bm ly tm v 01 t iu khin
c t cao trnh 57, 02 b cha t cao trnh 87.
5.2- Vai tr ca h thng
H thng nc sinh hot cung cp nc sch sinh hot cho ton b khu vc
nh my. Tuy khng trc tip tham gia vo cc qu trnh vn hnh ca t my
nhng li ng vai tr rt quan trng v cn thit trong vic m bo iu kin sinh
hot cho CBCNV nhn vin qun l, vn hnh, bo tr ca nh my.
iu 6. Thng s k thut

5/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Hnh 2: T iu khin h thng bm nc sinh hot


H thng nc sinh hot gm c cc phn chnh sau:
Trm bm:
+ 02 bm li tm ti cao trnh 57.
T iu khin:
+ 01 t iu khin ti cao trnh 57.
B cha:
+ 02 b cha ti cao trnh 87.
Nc sinh hot nh my ly t h lu qua 2 bm t cao trnh 57m bm
ln b nc cu ha 200m3 ti cao trnh 87m, cung cp cho h thng nc sinh hot
nh my v h thng cu ha my bin p lc.
Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2

Thng s
Gi tr n v
ng c bm nc NH-1MB1, NH-1MB2
Hng ch to
Italy
Ct p
51,6
m
Lu lng
108
m3/h
in p
380
V
Cng sut
22,5
kW
B cha nc
B cu ha nh my
200
m3
TEC cha nc
2,5x2
m3
Bng 1: Thng s k thut h thng bm nc sinh hot
6/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

iu 7. Tiu chun nh gi
p dng cc tiu chun ca nh ch to trong kim tra sa cha bo dng.
Nm vng cc ni dung lin quan n cng vic trong cc tiu chun Vit
Nam v tiu chun Quc t:
+ Ti liu hng dn bo dng, thay th.
+ Cc tiu chun lin quan khc.

7/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG II
QUY NH V AN TON
iu 8. Th tc a h thng ra v tr sa cha
P11, AVSC: cp phiu cng tc theo qui nh ca cng ty.
P9 ct in, thc hin cc bin php an ton v lm th tc cho php nhm
sa cha tin hnh vo lm vic.
iu 9. Bin php an ton trc khi lm vic
Thc hin cng tc bo h lao ng ng qui nh BHL trong qu trnh
tham gia sa cha.
Thc hin cng tc gim st an ton ng qui trnh qui phm KTAT in
trong qu trnh tham gia sa cha.
Bo m cc bin php phng chy cha chy.
Phi c s ghi chp cc thao tc, tch/u ni tm thi trong qu trnh cng
tc.
Thc hin c lp tm thi cc thit b, mch in lin quan nu chng nh
hng n qu trnh cng tc hoc nh hng xu n qu trnh vn hnh cc thit
b cn li. Ghi vo s tay cc thit b, mch ang c lp tm thi.
Nhn vin sa cha phi tun th mnh lnh ca Ngi ch huy trc
tip/Ngi lnh o cng vic.
Trc khi tin hnh thao tc, sa cha mch, phi nm vng s v quan
st k lng, trnh nhm ln.
iu 10. Th tc bn giao thit b sau sa cha
Tr li s u ni v cc thay i khc theo ng trng thi ban u.
Cp nht y cc d liu v kt lun ca c nhn phc v cho cng tc
nh gi, iu tra s c lin quan n thit b.
Rt ht ngi v thit b ra khi khu vc cng tc.
ng k kho phiu cng tc kt thc cng vic.

8/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG III
CNG TC CHUN B
iu 11. H s, ti liu
11.1- Danh mc ti liu, bn v
STT
Tn ti liu-Bn v
1 S nguyn l ng lc cp
nc sinh hot
2
3
4
5

Bn v m t mt trc t iu
khin bm cp nc sinh hot
nh my
S mch iu khin cp nc
sinh hot

M hiu
T-98-65-TCNM-NH-11.

Rev

Ghi ch

T-98-65-TCNM-NH-10.
T-98-65-TCNM-NH-12.

Ti liu hng dn lp t, vn
hnh bo dng h thng nc
sinh hot ca NCT
Quy trnh hng dn sa cha h
thng bm nc sinh hot nh
my.
Phng n sa cha, thay th
c cp trn ph duyt.
Bng 1: Danh mc ti liu bn v

11.2- Danh mc h s
S l lch thit b.
S nht k vt t, thit b thay th, cng vic, nhn lc trong qu trnh sa
cha, bo dng.
iu 12. Nhn lc, t chc thc hin
12.1- Yu v chuyn mn
Phi nm vng qui trnh hng dn sa cha h thng nc sinh hot nh
my.
Phi nm vng cc ti liu, bn v nh phn 18.1 iu 8 ca qui trnh ny.
9/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Phi thnh tho trong cc thao tc tho lp v qua hun luyn cng vic
sa cha h thng nc sinh hot nh my.
Phi hiu r cc thng tin v h hng, s c c ghi trong s l lch thit
b.
Phi nm vng tt c cc ngun in cung cp n thit b.
Phi c hun luyn cng tc phng chy cha chy.
Phi hiu bit cc qui nh an ton v cc phng php cp cu ngi b
in git (C th an ton tng ng vi nhim v cng vic).
12.2- Yu cu v nhn lc
Nhn s ca nhm cng tc bao gm cc chc danh: Lnh o cng vic
(C th c hoc khng), ch huy trc tip, an ton v sinh vin v nhn vin sa
cha.
S lng nhn s phi m bo thc hin ng tin d bo dng.
STT

Chc danh

Lnh o cng vic

2
3
4

Trnh

K s
K s hoc cng
Ch huy trc tip
nhn bc 4/7
K s hoc cng
An ton v sinh vin
nhn bc 4/7
K s hoc cng
Nhn vin sa cha
nhn.

Bc an
ton
5

S lng (ngi)
Tiu tu Trung, i tu
1
1

Bng 2: Nhn lc thc hin cng tc


Trong trng hp ng thi c nhiu nhm cng tc, cn c mt lnh o
cng vic ch huy chung cc nhm; nu ch c mt nhm cng tc th ch cn ch
huy trc tip.
iu 13. Thit b, dng c, ngh
STT
1
2
3
4

Tn thit b
VT S lng
Ghi ch
C l, m lch cc loi
B
01
Tuc n vt +
Ci
01
Loi 4 ly v 8 ly
Tuc n vt Ci
01
Loi 4 ly v 8 ly
ng h vn nng
Ci
01
Bng 3: Thit b, dng c, ngh

iu 14. Vt t, vt liu
STT

Tn vt t, vt liu

VT

S lng

Ghi ch
10/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Vi lau
kg
01
Cn cng nghip
Lt
01
Giy nhm th
T
02
Giy nhm mn
T
02
Chi con
Ci
02
M bi trn, m tip xc
Kg
0.5
Dy cp
Mt
04
Bulng, u ct cc loi
Ci
04
Cc r le v cc ATM
Ci
01
Bng 4: Vt t, vt liu

iu 15. Trang b an ton


STT
1
2
3
4
5
6

Tn trang b an ton
Bin bo cc loi
Dy ro chn

VT
Ci

S lng
01

Cun

01

Trang thit b y t
B
01
n chiu sng di ng
B
01
n pin cm tay
B
02
Thm cch in
Tm
01
Bng 5: Trang b an ton

Ghi ch
Cm thao tc c ngi
ang lm vic
ng qui phm KTAT
in
Cn thi hn s dng

11/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG IV
KHI LNG CNG VIC
iu 16. Cng tc bo dng nh k
Mc
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Thit b bo dng
Bo dng phn mch
Bo dng mch ngun
Bo dng mch iu khin ACB01,
ACB02
Bo dng thit b ri
Thanh ci
My ct
ATM cp ngun cho ph ti
My bin dng in
Cp lc v cp iu khin
R le kim tra in p
ATM cp ngun iu khin
Hng kp u cp
n tn hiu
R le thi gian
Nt nhn v kha la chn
R le trung gian

Tiu tu
X
X
X
X
X
X
X
X

Trung, i tu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Bng 6: Khi lng cng vic bo dng


Chu k bo dng H thng bm nc sinh hot nh my:
+ Bo tr thng xuyn: V sinh bn ngoi cc t h thng bm nc sinh

hot nh my; thc hin bo dng, x l cc du hiu l thng ca thit b (mch


lm vic khng chc chn,)
+ Tiu tu
: Thc hin 1 nm /1 ln.
+ Trung tu
: Thc hin 2 nm /1 ln.
+ i tu
: Thc hin 4 nm /1 ln.
iu 17. Cng tc sa cha, thay th thit b
Mc
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Thit b bo dng
Sa cha thay th phn mch
Sa cha thay th mch ngun
Sa cha thay th mch iu khin
ACB01, ACB02
Sa cha thay th thit b ri
Sa cha thay th thanh ci

Tiu tu
X
X
X

Trung, i tu
X
X
X
X
X

12/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Sa cha thay th my ct
Sa cha thay th ATM cp ngun cho
ph ti
Sa cha thay th my bin dng in
Sa cha thay th cp lc v cp iu
khin
Sa cha thay th r le kim tra in
p
Sa cha thay th ATM cp ngun iu
khin
Sa cha thay th hng kp u cp
Sa cha thay th n tn hiu
Sa cha thay th r le thi gian
Sa cha thay th nt nhn v kha la
chn
Sa cha thay th r le trung gian

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

X
X

X
X

X
X
X

Bng 7: Cng tc sa cha thay th thit b

13/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG V
HNG DN THC HIN
iu 18. Hng dn bo dng
18.1- Bo dng phn mch
18.1.1- Bo dng phn mch ngun
iu kin tin hnh:
+ 02 T my ang vn hnh bnh thng.
i vi vic bo dng mch ngun cho h thng nc sinh hot:
+ Ct ATM cp ngun AC cho h thng (AAB15: Bm 1, AAB17: Bm 2).
+ S dng ng h vn nng kim tra khng cn in.
+ Kim tra cc u ct, thay th nu cn thit.
+ Kim tra cc ghen s vn r, thc hin in v thay th ghen mi nu b m.
+ S dng Mgam 500 kim tra cch in: Cch in t khi 1M.
+ u ni vo li cc ATM.
+ Kim tra ngun cung cp v ng cc tnh.
+ Gn cc tm che hng kp ngun vo v tr.
18.1.2- Bo dng mch iu khin bm
18.1.2.1- iu kin tin hnh
+ Hai t my ang vn hnh bnh thng dng.
+ Ct cc ATM : AAB15 cp ngun AC cho ng c bm nc sinh hot 1.
+ Ct cc ATM : AAB17 cp ngun AC cho ng c bm nc sinh hot 2.
+ Ct cc ATM : CB1, CB2 cp ngun iu khin cho h thng bm nc sinh hot.

18.1.2.2- Phng php


Bng mt thng.
Bng cc dng c, thit b chuyn dng: ng h vn nng, mgam 500V.
18.1.2.3- Yu cu k thut
S mch iu khin c u ni ng theo s nguyn l, s
cp,...
Logic lm vic ca mch iu khin phi ng n, n nh v tin cy.
m bo khng lm nh hng n cc h thng lin quan khc trong qu
trnh th nghim, bo dng.
18.1.2.4- Bo dng
V sinh trong ngoi t, bng iu khin.
14/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Kim tra, th nghim, hiu chnh cc thng s, tn, v tr hng kp & tip
im trong mch ng theo s nguyn l, s cp.
Kim tra, th nghim, hiu chnh logic lm vic ca mch ng theo s
nguyn l.
Sit cht li tt c cc hng kp, tip im.
Thay mi cc ng, s gen b m hoc h hng.
18.2- Kim tra bo dng thit b ri
18.2.1- iu kin tin hnh
+ Hai t my ang vn hnh bnh thng.
+ Ct cc ATM : AAB15 cp ngun AC cho ng c bm nc sinh hot 1.
+ Ct cc ATM : AAB17 cp ngun AC cho ng c bm nc sinh hot 2.
+ Ct cc ATM : CB1, CB2 cp ngun iu khin cho h thng bm nc sinh
hot 2.
18.2.2- Hng dn thc hin
+ Thc hin bo dng cc thit b lp t bn trong t bm nc sinh hot
trong bng bn di:

TI

ATM
Cu ch

Contactor
R le thi gian

Hnh 3: Thit b trong t iu khin bm nc sinh hot


15/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM

Ph duyt sa i:

Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

STT

Tn thit b

KHVH

M hiu

CC1, CC2,
CC3
/

RT18-32X

QT.AV.AVSC.1.01.12

S
lng
3

Ghi ch
360V, 32A

NF125-CW
MITSUBISHI
BH-D6
MITSUBISHI

02

380V, 80 A

220V, 10A

Cu ch

ATM AC

ATM cp ngun
iu khin

Contactor

S-N65
MITSUBISHI

440V, 65 A

R le trung gian

06

220V AC

Nt nhn v
kha la chn

50HZ
YONG SUNG
6

220V AC

R le thi gian

01 nt
nhn
05 kha
la
chn
01

CB1, CB2

YSNC
YONG SUNG
Bng 9: Danh mc cc thit b ri

220 VAC

18.2.3- Cu ch

Tay tho

Hnh 4 : Cu ch mch lc
16/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

a- Trnh t tho v bo dng


Kim tra chc chn h thng khng cn in (Dng ng h hoc bt th
in).
Tch ton b cp u vo v u cc cu ch. Qun bng keo cch in.
tho cu ch CC1, CC2, CC3 ta dng tay nm vo tay tho ko tay theo
phng vung gc vi cu ch ko cu ch ra ngoi.
Tin hnh v sinh cu ch, khoang cha cu ch.
Kim tra cch in cu ch. Dng ng h vn nng o in tr kim tra
cu ch cn tt hay khng.
b- Trnh t lp v kim tra
lp cu ch CC1, CC2, CC3 ta dng tay nm vo tay tho n t cu ch
chc chn vo khoang cha.
Sau khi lp cu ch xong kim tra cu ch c lp chc chn hay khng
ta dng ng h vn nng o in tr cc cu ch: Nu in tr nm khong 0.4-1
chng t cu ch cn tt v c lp ng.
u ton b cp tch vo u vo v u ra cu ch.
Kim tra v v sinh cu ch v tr li tnh trang ban u.
18.2.4- ATM AC
a- Trnh t tho v bo dng

Hnh 5 : ATM cp ngun cho ng c bm


17/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Kim tra chn chn rng h thng bm nc sinh hot khng cn in


(ATM AAB15, AAB17 ct).
Tm tch cp u vo v u ra cc ATM. Qun bng keo cch in, ghi vo
s tn ghen cp v tn cp c tch.
Tho ATM ra khi ray nhm bng cch m cc vt c nh ATM vo ray
nhm.
Tho ATM ra khi t vn chuyn n v tr sa cha.
Tin hnh v sinh t cha ATM.
Qu trnh bo dng ATM ph ti c tin hnh theo Qui trnh hng dn
sa cha kh c in h p QT.AV.AVSC.111.
b- Trnh t lp v kim tra
Lp li np ATM.
Lp ATM li vo ray nhm theo ng v tr ban u.
Tho bng keo cch in v u ni cc cp vo v tr ban u.
Lp v kim tra lm vic ca ATM Qui trnh hng dn s cha kh c in
h p QT.AV.AVSC.111.
18.2.5- ATM cp ngun iu khin
a- Trnh t tho v bo dng

18/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Hnh 6: ATM cp ngun iu khin


Kim tra chn chn rng h thng bm nc sinh hot khng cn in
(ATM AAB15, AAB17 ct).
Tm tch cp u vo v u ra cc ATM. Qun bng keo cch in, ghi vo
s tn ghen cp v tn cp c tch.
Tho ATM ra khi ray nhm bng cch ko cht ly pha ATM ra pha
ngoi, ko ATM ra khi ray nhm.
Tho ATM ra khi t em n v tr sa cha.
Tin hnh v sinh t cha ATM.
Qu trnh bo dng ATM ph ti c tin hnh theo Qui trnh hng dn
sa cha kh c in h p QT.AV.AVSC.111.
b- Trnh t lp v kim tra
Lp li np ATM.
Lp ATM li vo ray nhm theo ng v tr ban u.
Tho bng keo cch in v u ni cc cp vo v tr ban u.
Lp v kim tra lm vic ca ATM Qui trnh hng dn s cha kh c in
h p QT.AV.AVSC.111.
18.2.6- Contactor
19/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

Ph duyt sa i:

a- Trnh t tho v bo dng

Hnh 7: Contactor
Kim tra chn chn rng h thng bm nc sinh hot khng cn in
(ATM AAB15, AAB17 ct).
Tm tch cp u vo, u ra ngun lc 1/L1, 3/L2, 5/L3 v 2/L1, 4/L2,
6/L3 cc ATM. Qun bng keo cch in, ghi vo s tn ghen cp v tn cp c
tch.
Tm tch cp ti chn tip im 13-14, 43-44, 21-22, 31-32 ca contactor.
Qun bng keo cch in.
Tho contactor ra khi ray nhm bng cch m cc vt c nh contactor vo
ray nhm. Ko contactor ra khi ray nhm.
Tin hnh v sinh t cha contactor.
Dng giy nhm mn tin hnh v sinh cc tip im contactor.
Vic kim tra contactor c tin hnh theo Qui trnh hng dn sa cha
kh c in h p QT.AV.AVSC.109.
b- Trnh t lp v kim tra
Lp contactor li vo ray nhm theo ng v tr ban u.
Tho bng keo cch in v u ni cc cp vo tch.
20/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Kim tra gen cp, tn cp nu thiu hoc hng th tin hnh thay mi.
Lp v kim tra lm vic ca contactor Qui trnh hng dn s cha kh c
in h p QT.AV.AVSC.111.
18.2.7- R le trung gian
a- Trnh t tho v bo dng

Hnh 8: R le trung gian


m bo khng cn ngun n r le.
Tm tch cc cp ti cc chn chn ngun v ti tip im r le trung gian.
Qun bng keo cch in.
Tho r le ra khi ray nhm bng cch ko cht gi v tr r le.
Tho phn v ca r le trung gian.
V sinh cc tip im. C th dng giy nhm mn thc hin.
Kim tra in tr cun dy r le.
S dng mgam 500V kim tra in tr cch in ca tip im-tip im,
tip im-v, cun dy-v. Gi tr phi ln hn 0,5M.
V sinh bn trong r le.
b- Trnh t lp v kim tra
Lp phn v r le trung gian trc.
Lp r le thi gian vo ray nhm: Ko cht gi r le ra t r le vo
ray nhm sau th cht.
21/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

Kim tra s i trng thi ca cc tip im thng h/thng kn.


Tho keo cch in u ni li cp nh ban u.
Phi hp kim tra s lm vic khi c in.
V sinh t cha r le.
18.2.8- Nt nhn v kha la chn
a- Trnh t tho v bo dng

Kha la chn

n tn hiu
Nt nhn

Hnh 9: Mt trc nt nhn, kha la chn, n tn hiu

Hnh 10: Mt trc nt nhn, kha la chn, n tn hiu

22/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

STT

Tn nt nhn/Tn kha/Tn
n

Ph duyt sa i:

Chc nng

02 AMMETTER

Kha la chn o dng in tng pha cho


ng h o dng in

02 Kha la chn ch Kha la chn ch vn hnh bng tay/t


vn hnh
ng/off cho bm nc sinh hot

01 Kha la chn bm

Kha la chn cho php chn bm 1 hoc


bm 2 lm vic

06 n tn hiu

2 n s c, 4 n hin th trang thi chay bm


1 v bm 2

05 Nt nhn

04 nt nhn chy v dng bm, 1 nt nhn


reset tn hiu chung
Bng 11: Nt nhn, kha la chn, n tn hiu

m bo nt nhn, kha la chn v n tn hiu khng cn in.


Tm tch cp u vo v u ra ca nt nhn, kha la chn v n tn hiu.
Qun bng keo cch in.
Tho nt nhn, kha la chn v n tn hiu ra khi mt t.
V sinh sch s cc nt nhn, kha la chn v n tn hiu.
V sinh cc tip im ca nt nhn v kha la chn.
Kim tra cch in nt nhn v kha la chn.
b- Trnh t lp v kim tra
Nhn th nt nhn kim tra tip im thng kn v tip im thng h.
Lt kha ln lt cc v tr v kim tra trng thi chuyn i cc tip im.
Tho keo cch in v u ton b cp vo nh ban u.
Sit li ton b cp vo ra nt nhn v kha la chn.
Kim tra nt nhn v kha la chn c g chc chn vo t.
Kim tra v thay cc ghen cp m hay khng c ghen cp u vo ra nt
nhn v kha la chn.
23/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

V sinh ton b nt nhn, kha la chn v n tn hiu.


18.2.9- R le thi gian
a- Trnh t tho v bo dng

Kim ch gi tr thi
gian t

Hnh 11: R le thi gian


m bo khng cn ngun n r le thi gian.
Tm tch cc cp ti cc chn chn ngun v chn tip im u ni vo r
le thi gian. Qun bng keo cch in.
Tho r le ra khi ray nhm bng cch ko cht gi v tr r le.
Tho phn v ca r le thi gian.
V sinh cc tip im. C th dng giy nhm mn thc hin.
Kim tra in tr cun dy r le.
S dng mgam 500V kim tra in tr cch in ca tip im-tip im,
tip im-v, cun dy-v. Gi tr phi ln hn 0,5M.
V sinh bn trong r le.
b- Trnh t lp v kim tra
Lp phn v r le thi gian trc.
Lp r le thi gian vo ray nhm: Ko cht giu r le ra t r le
vo ray nhm sau th cht.
Kim tra s i trng thi ca cc tip im thng h/thng kn.
24/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

Kim tra cc gi tr t tng ng ca r le 10-60sec.


Tho keo cch in u ni li cp nh ban u.
Phi hp kim tra s lm vic khi c in.
V sinh t cha r le.
iu 19. Hng dn sa cha
19.1- Xc nh s c v x l s c:
Xc nh phm vi s c nh vo cc tn hiu khng bnh thng m nhn
vin vn hnh pht hin c.
i vi cc li do thit b lm vic khng tt. Tin hnh thay th thit b.
19.2- Sa cha thay th phn mch:
Hin tng: Bt ngun, sng n bo s c v chung tin hnh thc
hin theo cc bc sau x l:
+ Reset chung bo s c.
+ Kim tra rle nhit qa ti ng c.
+ Kim tra ni b bn trong bm.
Hin tng: iu khin bm nc sinh hot khng thnh cng tin hnh
thc hin theo cc bc sau x l:
+ Ct ngun lc v ngun iu khin bm.
+ Kim tra hin tng bt thng bn trong ni b t (mi kht,...).
+ Kim tra ngui mch u ra cc ATM cp ngun lc v ngun iu khin.
+ Bt v kim tra ngun iu khin 220VAC ti ATM CB1.
+ Kim tra n ch th P trn t.
+ Trng hp n P khng sng, kim tra 03 cu ch CC1-CC2-CC3 v 2 rle
trung gian PM1-PM2.
+ Kim tra ni b bn trong bm.
+ Kim tra ngun lc cp vo ng c.
+ Kim tra contactor MC1(MC2).
+ Kim tra kha la chn bm SS.
+ Kim tra kha iu khin SS1(SS2).
Hin tng: iu khin chuyn i bm nc sinh hot khng thnh cng,
tin hnh thc hin theo cc bc sau x l:
+ Kim tra kha la chn bm SS.
+ Kim tra kha iu khin bm SS1(SS2) v tr Auto.
+ Kim tra tip im ph ca contactor MC1.
+ Kim tra rle thi gian T.
25/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

19.3- Sa cha, thay th thit b ri ca h thng:


Thc hin tng t nh phn bo dng tng thit b ca h thng nh
phn 18.2 ca quy trnh ny.
Khi thay th thit b cn chn thit b ng chun loi v ng cc thng s
k thut ca h thng.

26/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG VI
CP NHT H S
iu 20. Cp nht bin bn l lch thit b
Lp bin bn bo dng, sa cha theo mu qui nh ca Cng ty.
Cp nhp cc thng tin trong qu trnh bo dng, sa cha vo S l lch
thit b ca h thng bm nc sinh hot nh my. Ghi r nhng iu cn theo di
trong qu trnh vn hnh, nu c.
iu 21. Tng hp h s lin quan
Lp bng tng hp nhn cng theo mu quy nh ca Cng ty.
Lp bng tng hp vt t, vt liu s dng theo mu quy nh ca Cng
ty.
Chuyn giao h s, file nh lu tr th vin.
iu 22. Nhp kho vt t
Nhp li vt t, vt liu s dng cn d vo kho vt t theo ng th tc
quy nh.
Nhp thit b b h hng c thay th vo kho vt t theo ng quy
nh.

27/28

QUY TRNH SA CHA


H THNG BM NC SINH HOT NM
Ban hnh: 01 ngy/ / Sa i : 00-/.../...

QT.AV.AVSC.1.01.12

Ph duyt sa i:

CHNG VII
H HNG THNG GP, BIN PHP KHC PHC
STT
Hin tng
1
Rle tc ng
khng chc chn,
gy ting ku.

Nguyn nhn
Lc n hi ca l xo
khng m bo.
Mch t khp khng kht
hoc b mt tip xc gia
2 mch t b bn.

Bin php x l
Ko hoc nn chnh
lc ca l xo.
V sinh b mt tip xc
ca mch t. Thoa t m
tip im vo b mt tip
xc.
Suy gim cch in ca Thay mi.
cun dy mch t lm
ngn mch mt s vng
dy.
Aptomat cp ngun ng c lm vic qu ti. Kim tra l do gy qu
cho cc ng c
ti ng c x l.
thng xuyn
Chm chp mch in - o in tr cch in.
nhy khi ng c (chm chp khng hon - C lp tng on tm
lm vic.
ton).
v tr chm chp.
- X l chm chp theo
quy trnh k thut.
Thng s t ca ATM Kim tra, hiu chnh
cha ng, khng tha thng s t ca aptomat.
mn dng khi ng,
dng lm vic ca ng
c.
Bng 9: Cc s c thng gp, bin php khc phc

28/28