You are on page 1of 24

SADRAJ

1 TEHNIKI OPIS VODOVODNE INSTALACIJE.........................................2


1.1 OPENITO...............................................................................................................................2
1.2 TRANSPORT I POLAGANJE CIJEVI...................................................................................................2
1.3 VODOMJERNO OKNO..................................................................................................................3
1.4 ISPITIVANJE VODOVODNE MREE..................................................................................................3
2 TEHNIKI OPIS KANALIZACIJE........................................................4
2.1 OPENITO...............................................................................................................................4
2.2 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREE..............................................................................................4
3 TEHNIKI UVJETI...........................................................................5
3.1 PRETHODNE MJERE....................................................................................................................5
3.2 POSTAVLJANJE VODOVA..............................................................................................................5
3.3 CIJEVI U KONSTRUKCIJI...............................................................................................................5
3.4 ZATITA CIJEVI.........................................................................................................................5
3.5 SPAJANJE CIJEVI........................................................................................................................6
3.6 PRIVRENJE CIJEVI.................................................................................................................6
3.! VODOVODNE ARMATURE............................................................................................................6
3." SANITARNI URE#AJI...................................................................................................................6
3.$ O%AVEZE IZVO#AA..................................................................................................................6
3.1& POTENCIJALNI ISPORUITELJI OPREME............................................................................................!
4 PRORAUN VODOVODNE MREE....................................................8
4.1 OPENITO..............................................................................................................................."
4.2 TLAKOVI U CIJEVNOJ MREI.........................................................................................................$
4.3 %RZINA VODE U CIJEVIMA...........................................................................................................$
4.4 GU%ICI...................................................................................................................................$
4.5 GU%ITAK NA VODOMJERU.........................................................................................................1&
4.6 PRORAUN TLAKOVA U MREI....................................................................................................1&
4.! ZAKLJUAK............................................................................................................................11
5 HIDRANTSKA MREA...................................................................12
5.1 VANJSKA HIDRANTSKA MREA...................................................................................................12
5.2 UNUTRANJA HIDRANTSKA MREA..............................................................................................12
5.3 PRORAUN UNUTRANJE HIDRANTSKE MREE...............................................................................12
6 PRORAUN FEKALNE KANALIZACIJE.............................................14
6.1 DIMENZIONIRANJE ODVODA POJEDINIH SANITARNIH URE#AJA...........................................................14
6.2 KANALIZACIJSKE VERTIKALE......................................................................................................14
6.3 KANALIZACIJSKE HORIZONTALE..................................................................................................1"
PRORAUN O!ORINSKE KANALIZACIJE.........................................1"
!.1 DIMENZIONIRANJE O%ORINSKIH VERTIKALA I HORIZONTALA.............................................................1$
8 PROIZVODNE DIMENZIJE VODOVODNIH CIJEVI OD TVRDO#
POLIETILENA $PEHD%........................................................................2&
" SKICE FAZONSKIH KOMADA ZA KANALIZACIJU..............................21
1 TEHNIKI OPIS VODOVODNE INSTALACIJE
1.1 Openito
Vodovodna instalacija u samom objektu predviena je od polipropilenskih cijevi visoke gustoe (PP-R) s
pripadajuim spojnim elementima. Mogu se koristiti cijevi komercijalnih onaka PP !" ili cijevi komercijalnih onaka PP
#"". $idrantska mre%a je predviena od &eli&nih cijevi '(".
)ijevi je potrebno iolirati trakom u podu i idu* prema uputama proivoa&a. +a po&etku svakog ravoda predvia
se ventil. Vodovodnu instalaciju voditi na ".(" m od kote gotovog poda (,to je oko ".-" m od kote vrha betonske plo&e).
.od umivaonika i sudopera predvien je direktan spoj na ".(" m od poda i priklju&ak ododo. /) ,koljka je predviena
ajedno s vodokotliem. .od /) ,koljki priklju&ak je potrebno podii na ".0" m od poda. Priklju&ak a glavni bojler ((" l)
potrebno je podii na #.(" m od poda (vidjeti prilo%ene skice). +a nacrtima je prikaan polo%aj pod%buknih ventila.
Priprema tople vode vr,i se elektri&nim bojlerima. 1 glavnim sanitarnim &vorovima su predvieni bojleri kapaciteta
(" l* koji opskrbljuju sve umivaonike toplom vodom. 2udoperi* kao i sekundarni sanitarni &vor (sanitarni &vor a radnike u
samoposlui) su opremljeni malim bojlerima (#" l). 1 kuhinji su predvieni takoer mali bojleri (3" l).
2anitarna oprema je standardna* boje po iboru investitora* s armaturama prema 4unkcionalnom ahtjevu. 5a
umivaonike* sudopere predviena je jednoru&na mije,alica sa spojem ododo (ispod umivaonika). 1mivaonike* pisoare i
/) ,koljku potrebno je spojiti na vodovodnu mre%u preko nad%buknog ventila (i to toplu i hladnu vodu). Polo%aj svih
armatura vidljiv je u nacrtima.
6ovod vode je i gradskog vodovoda P7$6 cijevi '(" mm do kontrolnog vodomjera* te '(" mm do pojedina&nih
vodomjera. Ravod do eta%a vr,i se cijevima '3( mm* a po eta%ama cijevima '3" mm do iljevnih mjesta.
2pajanje vodovodnih cijevi vr,iti postupkom su&eonog* poli4uijskog ili elektro4uijskog avarivanja* a sve prema
uputama proivoa&a. +akon monta%e* cjelokupnu instalaciju ispitati na propusnost.
1.2 Transport i polaan!e "i!e#i
8ransport* skladi,tenje* manipulaciju i polaganje cijevi treba vr,iti na na&in da ne doe do o,teenja vanjske i
unutra,nje povr,ine cijevi. +aro&ito paiti da cijevi ne dou u doticaj s uljima* ranim premaima* otapalima i sl. 8akoer*
ako se cijevi du%e skladi,te* potrebno ih je a,tititi od neposrednog djelovanja 1V (sun&evih) raka.
)ijevi u vanjskim kanalima moraju biti ukopane najmanje !" cm* ,to je minimalna dubina na kojoj se voda imi ne
smrava. )ijevi se pola%u na ko,uljicu od pijeska. Minimalna visina sloja pijeska ispod cijevi je #" cm. )ijev takoer treba
atrpati slojem pijeska visine min. #" cm. +akon monta%e cijevi kanale je potrebno atrpati u ,to kraem roku. 5atrpavanje
ivesti ru&no* paei da se cijev ne o,teti.
Minimalni radijusi savijanja dani su u tablici9
1.$ Vo%o&!erno o'no
Polo%aj vodomjernog okna je u vanjski id graevine u atvorenom ormariu* a prikaan je u nacrtu. Vodomjeri su
postavljeni vertikalno. :rmari je potrebno iraditi i postaviti tako da je u svakom trenutku mogu jednostavan i nesmetan
pristup i o&itanje potro,nje vode. Predvieni su vodomjeri kao tip VVM;* proivoa&a <.:M* a naivne protoke do =.(
m
=
>h (maksimalni protok 0." m
=
>h).
6ovod vode je i gradskog vodovoda s cijevi '(" mm do kontrolnog (glavnog) vodomjera. 2vaki prostor je
opremljen svojim vodomjerom* a takoer je predvien i vodomjer a ajedni&ku potro,nju i po%arnu vodu.
1.( Ispiti#an!e #o%o#o%ne &re)e
+akon monta%e* a svakako prije nego se ivr,i ioliranje* cjelokupnu vodovodnu instalaciju potrebno je ispitati na
propusnost. <spitivanje treba ivr,iti a to nadle%na organiacija u prisutnosti organa komunalnog poduea* nadornog
organa i ivoa&a instalacija* te o reultatima ispitivanja treba sastaviti apisnik.
<spitivanje se vr,i na na&in da se prvo cjelokupna mre%a napuni vodom. 1 tu svrhu potrebno je priklju&iti vodenu
pumpu na aporni ventil ia vodomjera. 6a bi se istisnuo sav rak i mre%e potrebno je ostaviti otvorene sve slavine* te ih
atvoriti tek kada voda po&ne u jednolikom mlau tei kro njih. 8lak vode je potrebno podesiti na #.( puta vei od
maksimalnog radnog* tj. u inosu ne manjem od #" bara. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tla&nog optereenja cijele
vertikale) treba biti najmanje =" min. 1 tom vremenu ne smije doi do opadanja tlakova. ;ko tlakovi opadnu (,to se o&itava
na manometru)* potrebno je prekinuti ispitivanje i popraviti mre%u.
8ek nakon ,to se ustanovi da je mre%a nepropusna smije se po&eti s ioliranjem vodova* atvaranjem %ljebova
kanala i okana* atrpavanje rovova i ostalim avr,nim radovima na dovoenju instalacije u 4unkciju.
2 TEHNIKI OPIS KANALI*ACIJE
2.1 Openito
.analiacija obuhvaa odvod 4ekalne i otpadne vode u septi&ku jamu do igradnje kanaliacije mre%e. 5a ravode
koriste se PV) kanaliacijske cijevi '(" i '##" mm s brtvljenjem gumenim brtvama (prema 6<+ #?(=#). 2vi sanitarni
ureaji na kanaliaciju se spajaju preko atvara&a adaha (si4ona).
1 veini sanitarnih &vorova predvien je top si4on* a skupljanje voda koje se preliju na pod. Prilikom ivedbe poda
kupatila potrebno je padove uskladiti s polo%ajem top si4ona. Minimalni pad kojeg treba osigurati je ".(@.
2vi ravodi spajaju se na kanaliacijske vertikale '##" mm* koje imaju odraku na krovu ivedenu od istih cijevi i
brtvljene gumenim brtvama.
< kanaliacijskih vertikala 4ekalije i otpadna voda se PV) cijevima '##" mm vode ispod podne plo&e u vanjske
reviijske ,ahte* te u septi&ku jamu.
+akon monta%e* cjelokupnu instalaciju potrebno je ispitati na propusnost.
:borinska voda s krova grade skuplja se u slivnike te oborinskim vertikalama '##" se vodi ispod prirodne kote
terena u upojne bunare.
2.2 Ispiti#an!e 'anali+a"i!s'e &re)e
Aotova* ali neiolirana i neatrpana kanaliacijska mre%a mora se prije predaje ispitati na nepropusnost i kvalitetno
4unkcioniranje.
.analiacijska mre%a ispituje se punjenjem vodom po dionicama* te kontrolom promjene raine vode.
<spitivanje treba ivr,iti a to nadle%na organiacija* u prisutnosti organa komunalnog poduea* nadornog organa
i ivoa&a instalacija* te o reultatima ispitivanja treba sastaviti apisnik.
8ek nakon ,to se ustanovi da je mre%a nepropusna smije se po&eti s ioliranjem vodova* atvaranjem %ljebova
kanala i okana* atrpavanje rovova i ostalim avr,nim radovima na dovoenju instalacije u 4unkciju.
$ TEHNIKI ,VJETI
$.1 Pret-o%ne &!ere
Prije po&etka radova na ivoenju instalacija komunalnom podueu BVodovod i kanaliacijaC mora se predati
projekt instalacija u dva primjerka na odobrenje. Dedan odobreni primjerak slu%i ivoa&u kao dovola a ivoenje i mora
biti na gradili,tu.
<voa& je du%an pridr%avati se odobrenog projekta. Prije po&etka radova du%an je usporediti projekt instalacija sa
stvarnim stanjem na gradili,tu* te s projektantom i nadornim organom raspraviti sve eventualne nejasnoe.
Prije svake imjene ivoa& je du%an ivijestiti investitora o svojoj namjeri* a ovaj nadle%nu komunalnu
organiaciju.
$.2 Posta#l!an!e #o%o#a
<voa& je du%an provjeriti sve visinske kote u projektu i uskladiti ih sa stvarnim kotama na gradili,tu. Pri iradi
kanaliacijske mre%e prvo treba provjeriti usklaenost priklju&aka* atim temeljne horiontalne vodove i vertikale* te na
kraju horiontalne stanske ravode i priklju&ke na pojedine sanitarne predmete.
2ve horiontalne vodove vodovoda treba postaviti u padu ka najni%em to&eem mjestu.
Promjenu pravaca vodovodnih cijevi treba ivoditi lukovima* a ne koljenima.
Proboj kro idove i stropove uvijek vr,iti okomito na id>strop.
$.$ Ci!e#i . 'onstr.'"i!i
Evrsto aiivanje cijevi u idove i druge konstrukcije nije dovoljeno. :tvori a prola cijevi kro konstrukciju
moraju biti dovoljno veliki* a prostor imeu cijevi i konstrukcije ispunjen plasti&nim materijalom.
Vodovodne cijevi je* pri prolau kro konstruktivne idove* potrebno a,tititi pomou cijevi veeg promjera a cca
F mm* a meu prostor ispuniti trajno elasti&nim kitom ili sl. materijalom.
5a sve nepredviene prodore kro idove potrebno je dobiti suglasnost nadornog organa.
$.( *a/tita "i!e#i
Vodovodne cijevi ne smiju prolaiti kro idove dimnjaka i ventilacijskih kanala* kro kanalska okna* ispod poda
ahoda i drugdje gdje postoji opasnost od agaivanja* smravanja* pregrijavanja ili one&i,enja.
+a mjestima kri%anja vodovodnih cijevi s kanaliacijskim* vodovodna cijev mora biti inad* a ako to nije mogue
postii vodovodna cijev se mora a,tititi umetanjem u cijev veeg pro4ila.
+a eventualnim mjestima gdje mo%e doi do smravanja vodovodne cijevi* mora se cijev toplinski iolirati*
<olaciju je potrebno ivesti pa%ljivo* a cjevovod se ne smije atvoriti prije nego ga pregleda nadorni organ. <sto vrijedi i a
vu&nu iolaciju.
Pri prekidu rada na vodovodnim instalacijama cijevi se moraju privremeno atvoriti* da ne bi do,lo do kasnijeg
a&epljenja cijevi i mogueg agaenja.
$.0 Spa!an!e "i!e#i
2pojevi vodovodnih cijevi meusobno* te imeu cijevi i 4aonskih komada i armatura* potrebno je ivesti stru&no i
pa%ljivo. Prilikom spajanja unutarnji promjer cijevi ne smije biti su%en okrajcima* dijelovima armature* ili na bilo koji drugi
na&in.
2pajanje cijevi* kako je ve navedeno* vr,iti na jedan od tri na&ina9 su&eonim* poli4uijskim ili elektro4uijskiim
avarivanjem* a sve prema uputama proivoa&a* u stalnu kontrolu kvalitete spojnih mjesta.
2pajanje kanaliacijskih cijevi vr,i se umetanjem jedne cijevi u pro,irenje druge u postavljanje gumene brtve.
$.1 Pri2#r/en!e "i!e#i
Vodovi se a idove pri&vr,uju obujmicama prema uputama proivoa&a. ;ko se vodovodne cijevi vode
neprekinuto vertikalno du%e od ? m* potrebno je postavit liru a toplinski rad cijevi.
$.3 Vo%o#o%ne ar&at.re
Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. 1graivanje armatura mora se
ivesti precino i kvalitetno* vodei ra&una o kvalitetnom i lakom rukovanju* te o estetskom igledu.
$.4 Sanitarni .re5a!i
1graivanje sanitarnih ureaja mora se ivesti uredno* &isto i precino* vodei ra&una o kvalitetnoj
upotrebljivosti i estetskom igledu. 2anitarni se predmeti pri&vr,uju a id pomou plasti&nih ili metalnih uglavaka.
.onolno postavljeni predmeti moraju idr%ati optereenje silom # k+ na najnepovoljnijem mjestu. Visine
postavljanja sanitarnih predmeta* ako u uputama proivoa&a nije druga&ije preciirano* mjereno od gotovog poda su9
umivaonik* prednji rub !" cm
eta%er inad umivaonika #3( cm
ogledalo (sredina) #(( cm
dr%a& ru&nika 0( cm
sudoper !( G ?" cm
vrh vodokotlia 0( G ?" cm
dr%a& toaletnog papira !" cm
$.6 O7a#e+e i+#o5a2a
<voa& je du%an na svoj tro,ak otkloniti sve nedostatke koji se uka%u u dogovorenom roku.
<nvestitor mo%e prinati samo koli&ine materijala koje su ugraene.
2av neispravan ili nepropisan materijal ne smije se ugraivati i mora se ukloniti s gradili,ta.
Po avr,etku svih radova ivoenja* ispitivanja i reguliranja instalacija* treba ivr,iti tehni&ki pregled
instalacija i sastaviti apisnik o nedostacima. Aarantni rok a ispravnost ugraenih materijala i ivr,enih radova regulira se
ugovorom o ivoenju radova. 5a vrijeme garantnog roka ivoa& je du%an da na poiv investitora otkloni sve nedostatke
na instalacijama koje se u toku garantnog roka pojave.
<voa& ne smije vr,iti bu,enja armirano betonskih konstrukcija be prethodnog odobrenja i uputstava
nadornog organa* ,to treba unijeti u graevinski dnevnik.
<voa& je du%an nabaviti sve ateste a sav ugraeni materijal.
<voa& radova je obavean da korisniku preda upute a rukovanje instalacijama.
$.18 Poten"i!alni ispor.2itel!i opre&e
Podni i krovni slivnici* si4oni a perilice* si4oni a sudopere i umivaonike9
$utterer H Iechner
2tudor* <nc.
.analiacijske cijevi9
Vinildurit
;lpro-;tt
.emoplast-trade
Vodovodne cijevi9
6rni,plast
/eltplast* Ji$
.emoplast-trade
Aiacomini
7lektri&ni bojler9
.on&ar
Aorenje
Vaillant
2anitarna keramika9
6elta
<nker
<deal standard
2anitarne armature9
;rmal
<deal standard
$ans grohe
1nitas
( P9O9A,N VODOVODNE :9E;E
(.1 Openito
.oli&ina vode koja se tro,i u kui avisi o broja korisnika i vrste i broja ilijevnih mjesta. :na se odreuje
eksperimentalno prema namjeni* upotrebi i konstrukciji iljeva* a avisi i o godi,njem dobu* stupnju kulture* navika* obi&aja
i drugih &imbenika.
Protok K (l>s) je koli&ina vode u litrama (l) koja u sekundi (s) proti&e kro cijev ili armaturu. <ljevi se u kunoj
mre%i uklju&uju isprekidano* u nepravilnim ramacima* a nou i sasvim prestanu. 8rajanje uklju&enja armatura je u odnosu
na paue vrlo kratko. .ako se sva iljevna mjesta ne uklju&uju istovremeno* uima se u obir vjerojatnost istovremeno
upotrijebljenih ilijevnih mjesta. :vo se radi uvoenjem faktora istovremenosti . :vaj 4aktor se mo%e prora&unati* ali se
obi&no usvaja na osnovu iskustva i ivr,enih mjerenja. Prema ovom obrascu* ra&unski protok se dobiva tako da se stvarni
protok pomno%i s 4aktorom istovremenosti.
K L =
<ljevne jedinice (<D) (naivaju se i jedinice optereenja) uvode se da bi se pojednostavnio ra&un. <ljevnom
jedinicom
#
ovdje se smatra koli&ina vode na potro,nom mjestu koju daje ispusnica dijametra '#" mm pri punom mlau* a
pri iljevnom tlaku od ( mV2 (metara vodnog stupca M ".( bara)* tj.
s l 3( . " <D # =
:dnos imeu protoka i iljevnih jedinica mo%e se prikaati iraom9
<D ".3( K =
pri &emu se 4aktor istovremenosti nalai ba, u tome ,to se <D ne uimaju linearno ve kao korijen. :vo vrijedi a stambene*
administrativne i druge grade sli&nog re%ima potro,nje vode.
<ljevne jedinice dane su u literaturi* a ovdje se navode samo neke.
Polo%aj tro,ila i broj iljevnih jedinica a svako tro,ilo prikaan je u skicama vertikala.
(.2 Tla'o#i . "i!e#no! &re)i
N 6a bi se mogla osigurati potrebna koli&ina vode svim kuanstvima* a isto tako i na svim tro,ilima u kui* potrebno
je osigurati minimalne tlakove u cijevnoj mre%i. :penito* javno komunalno poduee je du%no osigurati minimalni tlak od
#
Po,to ne postoji hrvatski propis u ovom podru&ju* ovdje je usvojen na&in prora&una prema9 B2mjernice a prora&un vodovoda u kuamaC G 6VA/
G ;rbeitsblat / ="!* a propisuje ga 6<+ #?!!.
3.( bara (3( mV2) na priklju&ku a svaku kuu. +ormalni radni tlak je ( bara* a maksimalni tlak koji se dopu,ta je - bara. 1
prora&unu se koristi normalni radni tlak.
(.$ <r+ina #o%e . "i!e#i&a
Velika brina vode u cijevima urokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brine)* te ,umove i buku (preko =
m>s). Mala brina vode (ispod ".( m>s) urokuje veliko talo%enje netopivih tvari te postupno su%avanje cijevi.
Preporu&ljiva brina vode u kunim ograncima je od #." do 3.( m>s.
(.( =.7i"i
Aubici tlaka u kunom vodovodu mogu se podijeliti na linijske gubitke koji nastaju bog trenja (h
t
) i na lokalne
gubitke koji nastaju na armaturama* ra&vama* koljenima i sl. (h
l
). :ba ova gubitka se iskauju kao gubici visine vodnog
stupca. Iinijski gubici se mogu iskaati 4romulom9
=
g 3
v
d
l
h
3
t
pri &emu je9
G koe4icijent trenja* prema )olebrooku9

+ =
Re
(# . 3
0# . =
d k
log " . 3
#
k G hrapavost (vidjeti prilo%enu tablicu)
d G promjer cijevi
Re G ReOnoldsov broj (

=
d v
Re )
v G brina vode
G viskonost vode
g G ubranje emljine sile te%e (gM?.!# m>s
3
)
G speci4i&na te%ina vode (M#." t>m
=
)
Iokalni gubici* kako je ve re&eno* nastaju na mjestima naglih promjena pravaca* nagiba* promjera* na apornicama i
ranim armaturama.
Iokalni gubici se obi&no ira%avaju 4ormulom9
g 3
v
h
3
l
=
gdje je koe4icijent lokalnog otpora i avisi o vrsti otpora* a odreuje se eksperimentalno.
1 priloima su dani polo%aji lokalnih gubitaka s koe4icijentima .
Aubici se prate od mjesta dovoda i gradskog vodovoda (vodomjerno mjesto) pa do najudaljenijeg potro,a&a.
(.0 =.7ita' na #o%o&!er.
Aubici tlaka na vodomjeru mijenja se prema protoku. Veli&inu vodomjera propisuje organ komunalnog
vodovoda. Aubitak tlaka na vodomjeru u svakom slu&aju potrebno je da bude manji od 3 mV2.
1 nastavku je dan prora&un vodovodne mre%e. Prora&un je sproveden a jednu karakteristi&nu
vertikalu.
(.1 Prora2.n tla'o#a . &re)i
Prora&un raspolo%ivog tlaka a cijevnu mre%u
Vertikala VV#
1kupni gubici9 ?*F3 mV2 P 3(-?*? M #(*# mV2
:
3
(lM
?
.
?
"

m
:
3
(lM
?
.
?
"

m
:
3
(lM
?
.
?
"

m
:
3
(
lM
=
.0
"
m
:
3
(
lM
=
.-
"
m :
3
(
lM
"
.0
(
m
:
3
(
lM
F
.#
(
m
:3( lMF.!( m
:3( lM3."( m
Rt
Rt
Rt
Rt
Rt
Rt
Rt
Rt
Rt
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
#
3
=
F
( -
0
(.3 *a'l!.2a'
Prema prilo%enom prora&unu vidljivo je da brine nigdje ne prelae maksimalne* a isto tako ne padaju ispod
minimalne. <sto tako vidljivo je da i na najudaljenijem potro,a&u postoji dostatan tlak i u slu&aju maksimalnog o&ekivanog
istovremenog uklju&enja potro,a&a. 1 slu&aju pada tlaka na minimalno garantirani mogue je da e na pojedinim tro,ilima
biti smanjena koli&ina vode. Meutim* ovakve pojave bi trebale biti rijetke i nerentabilno je mre%u dimenionirati na njih.
+apomena9 ako se koriste cijevi s anglosaksonskim sustavom mjera* tada dimenije birati prema sljedeoj tablici9
0 HID9ANTSKA :9E;A
0.1 Van!s'a -i%rants'a &re)a
Vanjska hidrantska mre%a treba biti rije,ena u okviru detaljnog ureenja podru&ja i nije predmet ovog elaborata.
0.2 ,n.tra/n!a -i%rants'a &re)a
$idrantska mre%a sastoji se od &eli&nih cijevi* '(" mm i idnih hidrantskih ormaria ugradne ivedbe. +a ahtjev
investitora hidrantski ormarii mogu biti i nadgradne ivedbe.
Polo%aj hidranta je takav da je omogueno ga,enje eventualnog po%ara u svim dijelovima graevine.
5idni hidrant je opremljen ventilom s kosim vretenom* #( m BtreviraC crijevom sa spojkom )(3 i mlanicom na
atvaranje (vidjeti prilog 3?).
$idrantsku mre%u je potrebno nakon monta%e ispitati na probni tlak* isto kao i mre%u hladne sanitarne vode. Prije
po&etka kori,tenja objekta mora se ivr,iti njeno 4unkcionalno ispitivanje od a to nadle%ne ustanove.
5a potpunu a,titu svih prostora predvieno je i postavljanje aparata a po&etno ga,enje po%ara suhim prahom.
:stali detalji prikaani su u projektu.
0.$ Prora2.n .n.tra/n!e -i%rants'e &re)e
Prora&un raspolo%ivog tlaka a hidrantsku mre%u
1kupni gubici9 =*?F mV2 P 3( G #"*! M #F*3 mV2
1 P9O9A,N >EKALNE KANALI*ACIJE
1.1 Di&en+ioniran!e o%#o%a po!e%ini- sanitarni- .re5a!a
:dvodne cijevi pojedinih sanitarnih ureaja se ne dimenioniraju asebno* ve se primjenjuju iskustvene
vrijednosti.
Minimalni promjeri a pojedine sanitarne ureaje usvojeni su prema 6<+ #?!- i pikaani su u tablici9
Vrsta sanitarnog predmeta
Minimalni promjer priklju&ka odvodne
cijevi (mm)
1mivaonik ("
2i4on u podu kao sporedni odvod ("
.uhinjski sudoper (kuni) F"
8u, kada ("
.ada ("
Perilica rublja (kapacitet do - kg) ("
Perilica posua (kuna) ("
/) ,koljka #""
1svojene vrijednosti a pojedine sanitarne ureaje na graevini prikaane su u nacrtima.
1.2 Kanali+a"i!s'e #erti'ale
2ve kanaliacijske vertikale dimenionirane su prema ukupnim koli&inama otpadne vode po vertikali. 5a
prora&un otpadne sanitarne vode primjenjuje se postupak prema 6<+ #?!-* prema kojem se* ovisno o broju sanitarnih
predmeta* koli&ini iljeva i pojedinog sanitarnog predmeta i vjerojatnosti istovremenog kori,tenja sanitarnih predmeta
ira&unavaju priklju&ne vrijednosti ;
Qs
. 5broj priklju&nih vrijednosti daje protok* a i protoka se odreuje potreban presjek
cijevi. Protok se a stambene i sli&ne grade s kratkim vr,nim optereenjem dobiva i sljedee 4ormule9
Qs s
; ( . " K = (l>s)
pri &emu je9
K
s
G protok otpadne 4ekalne vode
;/
s
G broj priklju&nih vrijednosti
Priklju&ne vrijednosti (;
Qs
) a pojedine santarne ureaje sortirane su u sljedeoj tablici9
(vidi teku)
6ovoljene vrijednosti (;
Qs*d
) a pojedine promjere cijevi sortirane su u sljedeoj tablici (vrijednosti a
sanitarne vertikale s primarnom ventilacijom)9
Prora&un potrebnih pro4ila kanaliacijskih cijevi sortiran je prema vertikalama u nastavku.
Verti'ala KV1
;
Qs
P ;
Qs*d*'##"
M -F." :dabrana vertikala9 ?118
Verti'ala KV2
;
Qs
P ;
Qs*d*'##"
M -F." :dabrana vertikala9 ?118
Verti'ala KV$
;
Qs
P ;
Qs*d*'##"
M -F." :dabrana vertikala9 ?118
Verti'ala KV(
;
Qs
P ;
Qs*d*'##"
M -F." :dabrana vertikala9 ?118
Verti'ala KV0
;
Qs
P ;
Qs*d*'##"
M -F." :dabrana vertikala9 ?118
1.$ Kanali+a"i!s'e -ori+ontale
6ovoljene vrijednosti (;
Qs*d
) a pojedine promjere cijevi sortirane su u sljedeoj tablici (vrijednosti a
sanitarne horiontale s nagibom #.(@)9
< tablice je vidljivo da se svi odabrani pro4ili kanaliacijskih cijevi vertikala mogu koristiti i kod horiontalnog
voenja. 5bog vee krutosti cijevi te te%eg a&epljenja* a sve horiontalne vodove biraju se cijevi promjera '##" mm u
graevini* tj. '#-" mm van graevine.
3 P9O9A,N O<O9INSKE KANALI*ACIJE
3.1 Di&en+ioniran!e o7orins'i- #erti'ala i -ori+ontala
:borinske vertikale se dimenioniraju prema intenitetu oborine (i)* povr,ine s koje se prihvaa oborina (;)*
te koe4icijentu otjecanja (). 1kupna koli&ina oborinske vode (ukupni protok) po jednoj vertikali se ira&unava i 4ormule9
= i ; L
ob
(l>s)
5a podru&je <motskog* u nedostatku to&nih mjerenja na mikrolokaciji* mo%e se usvojiti9 iM3("." (l>s>ha).
.oe4icijent otjecanja se mo%e usvojiti M# (,to je na strani sigurnosti).
Potrebni pro4ili oborinskih vertikala* prema 6<+ #?!-* sortirani su u sljedeoj tablici9

3.""@ ili vertikala #*("@
##" -*= (*F
#3( (#3R#3) ##*( ?*!
#-" (#FR#F) #!*0 #-*#
3"" F"*3 =F*F
3(" 0=*" -=*3
="" ##!*" ##!*"
Pro4il cijevi (mm)
6ovoljeni protok (l>s)
Prora&un potrebnih pro4ila oborinskih kanaliacijskih cijevi sortiran je prema vertikalama u nastavku.
:bje oborinske vertikale se priklju&uju na upojne bunare.
4 P9OI*VODNE DI:EN*IJE VODOVODNIH CIJEVI OD TV9DO= POLIETILENA @ PEHD A
Cijevi: proizvodni promjeri i duine
(Proizvodni program npr. Weltplast Posuje, BiH)
6 SKICE >A*ONSKIH KO:ADA *A KANALI*ACIJ,
Cijevi: proizvodni promjeri (DIN V 19560) i duine
(Proizvodni program npr. Kemoplast trade d.d. Zadar)
Koljeno (K 45; K !"0#):
$%&v% ($ 45; $ !"0#):
$edu'(ij% ('onu)n%* e')(en+ri&n%) ($ed)::
Dvo)+r%n% r%&v% (Dvor%&v%) (D$ 45; D$ !"0#):
$evizij% ($ev):