You are on page 1of 2

Criteris d'avaluaci/

objectius
-Aprendre algunes tcniques encaminades a la
realitzaci de resums.
-Conixer algunes caracterstiques dels subgneres
narratius epopeia! conte i novel"la
Continguts
epopeia! conte! conte popular! an#nim! tradici oral!
novel"la de cavalleria! murri! anti$eroi! rondalla! %amlia
lxica! pre%ix! su%ix! paraula derivada! pretrit!
condicional! etc.
&estreses cognitives Comprendre i interpretar in%ormaci.
'eleccionar i utilitzar dades per a completar la tasca.
Avaluar resultats.
(ecordar la in%ormaci.
)lement cultural - &escobrir el plaer de llegir contes tradicionals.
- Apreciar la bellesa de la literatura popular i
contribuir a la seua expansi convertint-nos en
narradors.
- Corregir alguns errors molt comuns en la
utilitzaci dels temps verbals.
- *illorar l'ortogra%ia.
- Aprendre a resumir in%ormaci.
+reball %inal Contacontes pluriling,e
Activitats/ &istribuci de
la
classe/+emporalitzaci
Comentari de text de la lectura inicial
+cniques de resum de textos
Caracterstiques dels subgneres narratius
Conjugaci dels verbs regulars
-es %amlies lxiques
(egles per a l'.s de la b
(ecursos / *aterials
-ibre de text.
&iccionari.
/nternet
0rojector
Competencias b1sicas
Comunicaci ling,stica
Competncia social i ciutadana
Competncia per a aprendre a aprendre
Competncia digital
Autonomia i iniciativa personal
Competncia artstica
)valuaci