You are on page 1of 30

Definisi Semantik dan Makna

Jenis Makna
Teori Semantik
BML 3083: Semantik Dan Pragmatik
Kuliah 1
3 Mac 2012
DK V, Pulau Pinang.
1


Istilah Semantik dan Apakah
Makna Makna.
1. Semantik ialah kajian makna.
2. Makna pula ialah sebahagian
daripada bahasa.
3. Rangkuman makna meliputi
pelbagai aspek bahasa.
2
sambungan
4. Oleh kerana itu, belum ada
sebarang pendapat mutakhir
tentang:

i. sifat makna yang sebenarnya
ii. aspek-aspek bahasa yang
manakah patut dimasukkan ke
dalam semantik
iii. kaedah pemerian makna
3
5. Semantik ialah bidang kajian makna
perkataan; frasa; dan ayat (Yule, G.
1985:114).

Oleh kerana itu, di dalam analisis semantik
lazimnya terdapat kecederungan
memfokus:
Apakah makna sesuatu perkataan
berbanding dengan apakah makna
perkataan yang cuba disampaikan oleh
penutur di dalam situasi tertentu.

46. Makna mempunyai kepelbagaian
tanggapan kerana: (Lyons, J. 1981.
terjemahan Ramli Salleh. et al. 1992)

i. Perkataan makna mempunyai pelbagai
jenis kewujudan dan realiti.

ii. Apa-apapun yang dirujuk sebagai makna
adalah sama tetapi tidak identikal
(homogen), secara amnya.
5Jenis Makna
Di dalam semantik, terdapat pelbagai jenis
makna seperti:
6
Bil. Jenis Makna Bil. Jenis Makna
1. homonim 5. sinonim
2. hipernim 6. antonim
3. polisemi 7. homofon
4. homograf 8. hiponimSecara ringkas:
i. Polisemi: merujuk kepada makna
sesuatu perkataan mempunyai
satu set makna yang berbeza.
Dengan perkataan lain, satu
perkataan dengan beberapa
makna berbeza tetapi masih ada
hubungan.
i. Contoh:
78
Con:
terbang. Perkataan ini boleh membawa
makna terbang menggunakan sayap, yakni
burung. Selain itu, ia juga boleh bermakna
menaiki kapal terbang.

Kepala: makna kepada perkataan mungkin
merujuk kepala (manusia), ketua sesebuah
organisasi; kepala (kain);

ii. Homonim: merujuk kepada
beberapa perkataan yang
mempunyai bentuk yang
sama.
Con: mail. Perkataan ini boleh
bermakna baju kebal;
bayaran; kiriman/surat; titik
(spot).
9iii. Homograf: merujuk kepada
perkataan yang dieja sama
tetapi disebut secara
berlainan.

Contoh:
10Perang: Perkataan ini sekirangnya disebut
dengan e pepet, maka bermakna
keadaan huru hara. Namun, jika disebut
dengan e taling, ianya bermaksud
perang, yakni kata sifat. Contoh: rambut
perang; gula perang; beras perang.


Bela: ada kemungkinan makna yang
dibawa adalah mempertahankan atau
menjaga, mendidik, memelihara.
11iv. Homofon: merujuk kepada
perkataan yang dieja berbeza
tetapi disebut sama.
Con:site dan sight.
Perkataan yang pertama
bermaksud tapak, manakala
yang kedua pula ialah
penglihatan.
12v. Antonim: merujuk kepada
makna perkataan yang
bertentangan.
Contoh:
tinggi - rendah
berat - ringan
luas - sempit
13vi. Sinonim: merujuk kepada
perkataan yang bersamaan
makna.
Con:
rompong - lohong; kosong
kuat - gagah; perkasa
cetek - tohor; dangkal
14vii. Hiponim: merujuk kepada
perkataan yang merujuk
golongan itu sendiri.
Con:

bunga15
Kenanga
Mawar
Tulip
Raya
Kembojaviii. Hipernim: merujuk kepada
kategori yang mewakili banyak kata
yang lain.dengan kata lain, hipernim
memerikan hubungan superordinat
dan subordinat. Dengan itu, makna
boleh menjadi kata umum daripada
penyebutan kata-kata lainnya.
Contoh:

16
a. ikan (hipernim)
b. lumba-lumba; pari
(hiponim)

17


TEORI SEMANTIK
18
1. Katz & Fodor (1963; 1972)

Pemerian berkaitan teori
semantik Katz & Fodor
merupakan pemerian teori
semantik yang pertama
diusulkan di dalam rangka
nahu generatif.


19
Katz & Fodor sebenarnya tidak
mengemukakan teori semantik secara
langsung. Sebaliknya, mereka
mengutarakan persoalan-persoalan
yang sepatutnya dapat dijawab oleh
sesebuah teori semantik.

Oleh kerana itu, mereka memerikan
struktur teori semantik dan bukannya
teori semantik.


20
Sesuatu teori semantik hendaklah dapat
menjawab soalan-soalan berikut:

i. Apakah domain teori semantik?
ii. Apakah kaedah pemerian dan matlamat
pemerian teori semantik?
iii. Apakah mekanisma yang diterapkan untuk
mencapai matlamat tersebut?
iv. Apakah kekangan empirikal dan
metodologi yang dihadapi oleh sesebuah
teori semantik?


21
Maka, sebab itulah mereka
menampilkan analisis
komponen sebagai
mekanisma untuk
mencungkil makna bukan
sahaja untuk leksikal, tetapi
juga frasa, ungkapan dan
ayat.


22
2. Ogden & Richards (1949)
Teori semantik mereka dikenali sebagai
Segi Tiga Semiotik atau Teori
Referential (Rajah 1). Teori ini
berpandangan bahawa, tiada
hubungan langsung antara simbol dan
perujuk. Namun, wujud hubungan
melalui fikiran atau rujukan, yakni
fikiran kita.

23
Rajah 1
24
Fikiran atau Rujukan
Simbol
Perujuk
Petunjuk:
i. Simbol: unsur linguistik (benda, manusia,
kejadian, peristiwa yang melalui fikiran).
ii. Perujuk: bendanya (objeknya yang
sebenar/dimaksudkan),
di dalam dunia pengalaman.
iii. Fikiran atau Rujukan: konsepnya.
Rajah 1
25
3. Hayakawa
Semantik adalah untuk mencari
dan menyelidiki hubungan
antara perkataan, pemikiran
manusia, dan tindakan.
26
4. Ullman
Teori semantik Ullman ialah gabungan
daripada idea teori oleh Ogden &
Richards, Bloomfield, Osgood,
Tennenbaum, juga Suci. Namun,
akhirnya agak jelas bahawa beliau
lebih cenderung kepada pengukuran
makna yang berkait dengan aspek
makna emotif dan konotatif.

27
5. Jose Trier
Jose mengemukakan Teori Medan
Makna (TMM). Teori ini terbina
daripada pertindihan idea daripada, de
Sausurre, Bally, van Humboldt,
Weisgerber, dan Meyer.

Andaian TMM

28
Medan makna itu tersusun seperti satu
mozaik. Setiap medan lazimnya
sepadan antara satu sama lain sehingga
membentuk satu kesatuan bahasa. Hal
ini kerana setiap unsur yang berbeza
didefinisikan dan diberi batas yang
jelas.

Contoh:


29
PANDAI
CERDIK BERPELAJARAN
CENDIKIAWAN BIJAK
TERDIDIK TERPELAJAR
TERIMA KASIH30