You are on page 1of 100

{i

A blcSeSS g
si iskoli
osszelt rotrn
DI ANE MUNOZ-SMI TH
I l)l
"\ l/
l'.| '\ l)()
I tt| | )\ | 'l
.'|
'| | | '
Eredeti kiads:
'fhc
Alcicrrt Schggls of Wisdom. A Selection of Teachings frtlm Ramtha
Clompiled by Diane Munoz-Smith
Ford totta B resi CsilI a
Szerkesztette MoI nr Eszter
A ilrr| t rs az ang<r| j av tott kiads a| apj n k sziiI t. amely Ramtha eredeti tan tsait
tarta| nlazza' Az ij zenet egyes r szei a tbrd ts saj tossgb | adtidan elveszhetnek.
Copyright @ J ZK.lnc., 1996
Ramtha@ Logo copyright O J ZK, I nc., 1999
Hrrngarian trans| ation o B resi Csilla. 2002
Hungarian edition O Sweetwater Publisher Establishment. 2002
cover desisn o sweetwater Publisher Establishment, 2002
Minden
.iog
l.enntartva. A J ZK PubI ishing elzetes rsos enged | ye n | kiil setn
a k nyv te| j es tarta| mt. sem r sz| eteit nem lehet sokszoros tani vagy | ekozolni
senrmilyen fbrnrban s senrnlilyen eszkozzel, | egyett az e| ektronikus vagy
ntechanikus, bele rtve a f nymsolst, a hangt.e| v telt vagy brmilyen
intilrmcitro| sra vagy -visszakeres sre alkalmas eszkiizt.
A knyv tarta| nra a Ramtha Dialogues@ nev rngneses hangf.elv telen alapul'
antelyet az Amerikai Egyestitt Al| anrok j ogv ct irodj a J Z Knight s a J ZK, I nc'
en-ued | y vel bej egyzett. A Ramtha Dialogues@ s a Ramtha@ az Amerikai Egyesti| t
| | amok szabada| mi hivata| nak v dj egyoltalma alatt ll'
A C&ESN4, a Consciousness & EnergysM, a FieldworksM, a The TanksM, a Blue
BodysM s a TwiI ightsM a J Z Knight' d| bla J ZK,I nc. washingtcrni vllalat v dj egyei.
amelyeket csak az enged ly vel lehet hasznlni'
Rarntha tan tsaiva| kapcso| atos k rd seivel az albbi c mhez fordu| hat:
Ramtha's School of Enlightenment
a division of J ZK. I nc.
PO Box 1210. Yelm. WA 98597' USA
Te| e bn: 00- l.360.458 520l
in b@rarntha.com
www.ramtha.conl
opsv z KI AD. BUDAPESI .
[.-eI el s kiatl r a Kiadti igazgirtti.j ir
.| -i1rrlgrl | .iir: 'I
y1rtrSt ritliri Kkt.
Nyorrrla Alliilrli Nyotttrllt l{l . l)t'lrrr't't'lt
lr.lr.liis vr.zelri
(
iyirrl'V
(
icllr vr'/ r't rt'il/ ,'itl()
A KI AD ELS ZAVA
Ramtha tan tsai egyedtilll metafizikai gondolatrendszert alkotnak,
amelynek teljes meg rt se tiizetes tanulmnyozst ig nyel. Az rt nevezziik
metafizikusnak Ramtha gondolatait, mive| aZ elnberi l tez s alapk rd seit
feszegetik, Sorsunkrl s eredetiinkrl,
jrl
s rosszrl, l lekrl, tetrl s
hal| r| , a vilgrl s ahozzf j zd viszonyunkrl szlnak.
A md, ahogyan Ramtha a vilg el trja tan tsait, Szervesen osszefiigg
ezek tarta| rnval. Nem tuds rtekez st, sze| lemi jtszadozst
tart kez ben
az o| vas . nem kinyi| atkoztatott igazsgok ezek, ame| yek vakhitet kcivetel-
nek. Nem lI nak cissze rij vallss, nem is egy j egyhz p tkcivei. Gondo-
latrendszere a Valsghoz va| o| yan viszonyt felt telez, ame| y | ehetv te-
szi az olvasvagy a hal| gat szmra, hogy bel pjen ebbe a bci| cseleti rend-
szerbe, s e| s k zb| igazolja ennek hite| ess g t' Ms szval ez aZ egyedtil-
r|l tan t |hetv teszi Ramtha valsgkoncepcijt, hogy azt a vdtsg ter-
rn szet r| sz| eI m lked ss l nyeg tse'
Rarntha bcilcselet nek eZ a sajtsga az si
_
gcirog, egyiptomi s kcjzel-
kc| eti
_
miszt riumva| lsok beavatsi szertartsaira, valamint Eurpa s me-
gint csak a Kozel-Kelet gnosztikus iskolira eml keztet. Mindez el is ktilo-
lr ti a hagyomnyos nyugati fi| oz fiktl.
A hagyomnyos eurpai bolcse| et alapfeltev se az objekt v tudsba s
igirzsgba vetett hit. A tudomrry a megismer st a megfigyelhet s rz kek-
kcI visszaigazolhat t nyek vil rgra sz k ti | e. Minden, ami ezen k viil esik,
i| Zl l babonk birodalnrba utalja. Eszeiint a va| sg s az ember nem tobb
il
l)t| Szla
arryagn| . Sigmund Freud m | yl lektana s emberfelfogsa ennek
itz csz,tttci vtlttaI nak az egyik j e| legzetes p ldj a.
| ;,t,tcl szcI tthcn Ramthn| a test s az anyag csupn a valsg egyik arca.
VrrI rij li| l; rlr lrtiltt| (issz,c term kei a tudat s az energia | ta| alkotott valsgnak.
Az t.tttlrt't. lt: ttttlltit vi| gk p ben a valtisgot l trehoz tudat s energia. Az
lttty: r11t v; tI rlsli1t t.sllli cgy ir lr t l ts k k zti| , ame| yen atudat sazenergia meg-
ttvtlr'ittttt| | (lrrrrtI r: r it kvltltttltttclrrr lct lrrcg| .igyel foga| mt a| kalmazza atudat
I l: . r.I lt.| | '| .| | (.| | ; l: .i| | iI lsI t.ttl tr1lyitltltkkrll.| i'lsr5rcnc| i tcrclntnek nevezi.
A lI t.tt r.lttl| t.t t.1'\ , t,itI lt ittlr| | | l'issitI t.I vt.ti l(irttttltlt
11tlrtt| rlI ittitit, spcdig els-
| .rtf
f rilll ',rilhrtllrttt l,tlrtlit'.tth rrrrrrll t\ t r'lrtltrsrtiis irllrpj it lr.lt; il ttctl lt litrlitl6ttt,
ltittt. ttl it I r'| | tt,t .| | l| | | (iI r| ' tttrrrt
1't'.r| ,tl| |
| llil| | i| | t..; ll' lI r...z .r| r.s
1lr.lr| ; ir
t.ttttt.k it
marketing, a kommunikci, a nyilvnossg kezel s nck ktilonb z techni-
ki. az elads s hirdet s mdszerei.
Ramtha szokatlan k zl smdja semmik ppen sem onk nyes, s nem
feltiletes meggondolsokon alapul. maga is megfoga|mazza ennek okait,
annak fontossgt, hogy hallgatinak s tan tvnyainak tudatos taniuk kell
magukban a gondolati paradigmkat, az e| t letek gyokereit, a tudattalan
elI enszenveket, valamint a h tkozn api rz kel s szabvnyait.
Ramtha tan tsi mdszere mindenekelrtt az egy nt veszi c lba, mikoz-
ben kez be adja azokat az eszkozciket, amelyekkel lerombo|hatja onnon el-
t | etekb| emelt falait. Ennek nyomn tgabb n zpontbl szeml lhetjtik a
dolgokat, ami lehetv teszi szmunkra' hogy l nyegibb, szabadabb, tudatos
s eddig nem sejtett mdon, sokr t bben tapasztaljuk meg a valsgot'
Ramtha tan tsainak egyik legvitatottabb sajtsga ppen kbzl seinek
kiils formja. Mivel szem lyes tapasztalatait adja t, valjban sajt szem -
lye alkotja onn n btjlcselet t, ennek eleven tan bizonysga. Ez rt nevezi
magt halhatatlan I stennek, tudatnak s energinak, aki valaha, 35 000 vvel
eze|1ttemberi alakot olttjtt Lemriria r g elstillyedt kontinens n. Mr let ben
sokat t prengett az |et rtelm n, s tulajdon megfigyel sei s elm lked sei
nyomn megvilgoscclva |egyzte aZ anyagot s a hallt. Megtallta a md-
jt, mik nt viheti magval foldi porhiively t egy tok letesen tudatos szellemi
s kra, amely nrarad ktalanul szabad s korltlan tapasztalst biztos t a terem-
t s megannyi szf rjban, mikozben folyamatosan halad e|6re a megismer s
egymst kovet fokozatain . Ezt a folyamatot gbe emelked snek nevezi.
A t ny, hogy tobb nem kotik a testi | tez s korltai, lehetv teszi, hogy
tudata s energija egy b mdokon l pjen kolcsonhatsba az anyagi vilg-
gal. Gyakran nevezi magt a fe| hket tovafrij sz lnek' reggelnek, idegennek
vagy aZ utcasarkon kuporg koldusnak, aki immr kozombos szeml lk nt
tekint a vilg stirg s re-forgsra.
Ramtha a charrneling folyamatban kozli tan tsait. A kifejez s voltak p.
pen tle szrmazik. J Z Knight test be koltozve adja tovbb tan tsait az, em-
beris gnek.
A channel
(csatorna) nem azonos a m diummal' mert ncm k()z'vct t cgy
magasabb rend tudat s a ha| | gattisg koz tt. A chalttrcI llcttt viilttlzit| | ittt:
tula.j clclnk ppen az, t(irt rrik. lrtlgy it tttcgszli| | l tcst lttI it.it| tltttlslr kikiiI tiizili, lr
tcstlrt1t. s a k(iz| l ttrttlrl vt: szi irzI lrit.I rrklrlt ttlilttleltestril. l{lrlrltlrir is tttitttI t.ttl
rrrt.1r,tt.lrt.l Krri1,l11 lt.sl(rvt.l: kirrt,rllrirlj rr rt srt'lttt'1.
; ttlltltl.
lliltr'ulllirl, r'ltt'l' tltltl'
nevethet, besz lhet, s ami a legfbb, szem lyesen ok thatja tan tvnyait.
Egyedtili csatornja, eszkoze nrindehhez Knight testi valsga.
Azza| hogy Ramtha egy n test be kolt z tt, s nem sajt porhtively t hasz-
nlja, azt hirdeti, hogy nem csupn a f rfiban van meg lsten egy szikrja, ha-
nem a nben is. E gesztusval azt is akarja mondani, hogy tan tsai tadsakor
nem a kcizvet t, nem egy arc, nem egy kiils k pms a fontos
_
hisz mindez
mr annyiszor va||ott kudarcot a mriltban
_,
hanem maga az uzene '. Az ember
| nyege eszerint nem korltozdik Sem a test re, Sem a nem re. Mint ltjuk,
maga a channe|ing jelens ge
is h marad Ramtha vilgk p hez. Magyarn, J Z
Knight csakis akkor k pes tan tsai tadsra, ha ezek a tan tsok igazak.
Mive| pedig a channeling jelens ge
| trejcin, Ramtha is igazat szl. Ezt
az rt is fontos leszcigezntink, mert a tudomny fejld se lehetv tette, hogy
lettani, ideg lettani s l lektani vizsglatoknak vesstik a| a kcizvet t SZer-
vezet t. Mindez kizrja a csals eshets g t. Az erre Vonatkoz tudomnyos
vizsglatokra l996-ban kertilt Sor, amikor l2 tudsbl ll jeles testtilet
_
term szettudsok, l lekgygyszok, szociolgusok s egyhzi emberek - ta-
rrulmnyoztk Knightot a channeling eltt, a| att s utn.
Minekutna a tudomny | egfrissebb v vmnyainak birtokban lefolytat-
tk vizsglataikat, arra a v gkcivetkeztet Sre jutottak,
hogy Knight vegetat v
idegrendszere oly drmaian reag| Ramtha ,,bekciltciz S re'', ami egy rtel-
m en kizrja a tudatos szemf nyveszt s, tudathasads vagy tcibbszcirtis SZe-
m I yi s gzavar lehet s g t,
Ramtha mindent elkcivet, hogy hallgatsga l p st tudjon tartani vele.
Va| amennyi j gondolatt elism telteti dikjaival, akik ezeket cinmaguk s
Lrgyms szmra is megfoga|mazzk. Ekk ppen gondoskodik arrl, hogy
rtrirrdcnki meg rtse, neveltet s tl s szellemi k pess geit| fi'iggetleniil. N -
lrrr rn |y fi|ozfiai eszmefuttatsokba vonja be hallgatsgt, mskor drama-
t i zi l i ssal' a pszichodrma eszkoz vel teszi rz kletesebb mondandjt.
Mirrtiin egy-egy gondolat magva vi| goss v| t, Ramtha iparkodik ezt
szcltti.lycs. rncg | t tapasztalatt tenni dikjai szmra.Ez a,,beavats'' t bb-
| i(lc I rll.lrrlilrlrrr.iclcrrtkcz.het. Ramtha ebben is ktiltinbozik ms tan tktl. Ma-
1tlrl.it
v:i| | illjir lr lltt.slcr, ir hicrophan sz (miszt riumveze )
szerep t, akinek
lrlrI lt| | lI i| \ / ilI l itt't.lt. ltrrg'y vltI ril.it vi ltsit sz,itvail' Tan tst ez is az si miszt ri-
l1ttlr'ilI litsrlkltrlr t.s tt
11ttrrszlikrrsrlklrrlz k(izc| ti..| -irrtirI lniiban s formj ban
cltltr'h r'llr'ttr'tr t'rlii1'o\ lut (.lkttliinltl
irr r.lrilrlrir.klr'il: l{trtrrllrlr cgy sz.rlvitl sclrr
/
I t
eml ti szellemi rokonsgt, ehelyett a Megvilgosods vagy aZ si Bolcses.
s g I skoljnak nevezi gondolatrendszer t, amelyet a Nagy M nek szentel.
Nem ms ez, mint Ramtha tan tsainak gyakorlati a| kalmazsa, amelynek
sorn a jel lt megismerheti cinmagt s megvilgosodhat.
A fentieket meg rtve, az olvasnak tudnia kell, hogy a nyomtatott forma
nem aclhatja vissza Ramtha k zl seinek elevens g t, hang| nak cseng s t.
M g a nyelvet is jradefini| ja furcsa szalkotsaival. Ezek rtelme a fo-
lyamatos szovegben egy rtelrn s vilgos, st egyenesen elengedhetetlen a
finom rnyalatok meg rtet s hez. Az o|vasmunkjnak megktinny t s re
ki ssztrt mel l kel ink konyvtinkhoz.
Ramtha rajzokkal s brkkal tette rz kletess az olyan elvont fogalma-
kat, mint r, tudat, id, energia, t r stb. Ha p|. azt mondja, ,,aZ,,,
bizonyra
cgy brra mutat. Mi meghagytuk a szcivegben ezeket a kit teleket, mivel a
Kiaclazt Szeretn , hogy az olvasis kapjon valamit az til sek lm nyszer -
s g bl s kcizvetlens g bl.
A szoveg gondozsakor nagyon vigyztunk, nehogy megvltoztassuk a
tan tsok sr lypontj ait az|tal, hogy kiemeljlik ket kcirnyezetiikbl, m g a
kcizpontozst is vltozatlanul hagytuk. Ugyanakkor
jl tudjuk, hogy az em-
beri meg rt snek is vannak hatrai. Ha az olvas hiteles paradigmak nt fo-
gadja el Ramtha kozl seit, nagy az es |ye, hogy ezek az igazsgok megfo-
ganjanak, mikozben a Kiad is megrizte ket sz zies sz ps gtikben.
Ramtha tarr tsai szmos trgykort fognak t, m gis elssorban alapkon-
cepcija kifejt s re szolglnak. Tobbszcir is hangsrilyozta, hogy tan tsai l -
nyege egyetlen mondatban foglalhat ssze: ,,lstenek
vagytok''. De hogyan
is rtelme zzuk ezt a kijelent st? Hisz legalbb annyif lek ppen k pzelik el
I stent, ahny n p l a foldcin. Ramtha tant teleinek pontos meg rt s hez
mindenekeltt sajt istenfogalmunkat kell tisztznunk, majd ennek viszonyt
Ramtha istenk p hez.
Mi a dolgok l nyege? Hogyan ke| etkezett a vilg? Milyen a mindens g
term szete? Mi a sorsa? Ramtha e k rd sekre vlaszolva lege| 6szor is az r
fogalmt v zo| j afe| . Az r a l t sforrsa.,,A nagy semmi, amib| lninden
lehets g szrmazik.,, AZ rben nincs se mozgs, se t rt n s. I stctr t('bh | .i-
lozfiai megkoze| t se, va| amint a m()notcista vaI liistlk tttitlt| cttI trt| r' v gtc-
tcrr, tok | ctcs' tranSzccttc| ctts s v I I rlzirtI irlt | (: lryt lcltclcI cztck. | {itlrrtltit t.cltt| .
szcr hctt il ttik(: lctcssd.g. v(lgI t.I t.ttst{pl tis v: itirlzirllirttsiip, irI tl.ihrittttttitiv; tl ltr t]l.
I r.nrlt.lkt.rrk. Ar tir iitrrrurl',rrl ltrrlrrllnll/ / n rr ttytt; '"1ttl,rttl
('\ tttrrltlttliltlrtttrttp trllrt
potban. Noha minden mst magban foglal, eredeti| eg nincs tudomsa ma.
grl, mivel a tuds nem lehet meg cselekv s n lktil.
lsten mint teremt,
,,sok'' s ,'mozdulat| an mozgat'' fogalmt - aho-
gyan az " Arisztotel sz s Aquini Tams pap rra vetette
_
Ramtha az cinma-
gt elgondol s megismer jrk nt kozel ti meg. Az elm lked snek eZ az
aktusa e|ind tja az ir mozgst. amely tudatoss, st cintudatoss teszi. Ez a
tudati pont Ramtha rendszer ben a z r pont, a megfigyel, elsdleges tu-
dat, tudat s energia egys ge vagy ppen I sten. A z r pont a megismer s s
tapaszta|s si oszton vel teljes, s egyfajta lehets get k pviseI az it v gte-
lens g ben, Ez a fejld s alapja. Az cinmagt elgondol r hozza \ tre az
embert. Ramtha kije|ent se
_
,,I stenek vagytok'o
_
megfigyelk nt, a z r
pont megtestes tjek nt, alkottudatk nt s energiak nt t te| ezi az embert.
A z r pont akkor te|jes ti be hivats t, ha ismertt teszi az ismeretlent, s az
r elm |ked s t utnozva fejldni kezd. Mindekcjzben a z rpont vonatkozta-
tsi pontk nt, ti'iktirk nt szolgl a tudat szmra. Ramtha msodlagos tudatk nt
besz l err6| a tiikrciz tudatrl. A z r pont aZ r kebel n nyugszik, s nem szab
hatrt a megismer snek. Ttikcirk pe hozza l tre a k zze|foghat, tapinthat,
ictben s t rben | tez valsgot. Dinamikus aspektusa a szellem, amennyiben
az, akarat vagy sznd k tcirekszik megismer sre s tapaszta|sra. Miktjzben a
z r pont felder ti az ir s a t ikrciz tudat lehets geit, l trehoZza a h t tudati
sz,intet, s ennek megfelelen az id, t r s rezg sek h t s kjt. Eztatudat s
crlcrgia szindein lefel tart utat nevezztik involricinak. A visszafel , I stenhez
s az rhozvezet r t az evoltici. A l lek nem azonos a szellemmel. Ramtha az
:lct Ktlnyvek nt emlegeti a lelket, amely minden tapasztalatot megr iz, |gy p-
lrl|t'lrlik b |csess gg az invo|tici s evolr ci nagy Utazsa.
Hlnbcri | tiink gyarlsga fejezdik ki a feled kenys gben, amely nem
vcsz tuc|onrst eredetiinkrl s sorsunkrl. Az vtaz, a tiikrciz tudat annyira
clk(itc| cztc rrragt a l tez s leganyagibb, leglassribb s kja mellett, hogy kciz-
llt:tt cl| .c| cdkcz,ctl (inn
n ha| hatatlansgrl s isteni term szet r| . Azember
cI ir| cgcrrct| clt (ittltlirgiit<i| ,
a benne l I stentl, s seg ts get k rt egy ktiI s
cl.t1tr1l. llzt: rrkiizlrctl ltlcgtrrgadta saj t isteni mivoltt, s mindenv| tozst el-
vc| , il !l l(. I y t t tc gsritltirt| t I rlttrr i
.ic
lcn I cgi nyomor s gb| .
l.irltlrrs lrlcgj c1lyczrrtI rrk. lrrlgy t{arrrlha gtlndo| atrendszer b en az anyagi
vlI r1pr. rr lt.1istltt)| rI r I t.lslk t: s ilz t.lltllt.t.i I csI srrhit nclll roSS7,, megvetend
v.lllV l('l lllrr\ / t'l(1ltl'rl rtrh"lrkitttt tunlloll. A
lln()s/ likrrs ltitgyrllliilryra
.j cllemr.(1
rltt,tlt/ tlttt,, rttnr'l\
lrr
r.,, lo.,\ / . lr,n\ r.,,,,ril1il11r1r, lltlrr t.s r.lt; 1y; riif.lfifff.iit li.l-

t te|ezi
_
nincs
jelen Ramthn|. Az viszont ftilcitt bb nern k vnatos, hogy
valaki megmaradjon a tudatlansg s tagads l| apotban, s mit se k vnjon
megtudni valdi term szeti.inkr| s sorsunkrl. Nevets ges korltainkat pa-
naszolnunk, amikor tudatk nt s energiak nt mi magunk hoztuk l tre ezeket.
A megvilgosods ritja vissz avezet a z r ponthoz. Ezenkozben betelje-
s tjtik ktildet s inket, ismertt tessztik az ismeretlent, s nem sz jn bolcses-
sgg v |toztatjuk a tapasztalst.
A Nagy M egyes mozzanatait rigy tervezte meg Ramtha' hogy meg r-
tcsse tan tvnyaival gondolatait. Mindez az nmagt elgondol r t nyked -
s | rcz igazodik, amely megsztilte a tudatot s az energit, majd pedig l tre.
lrtlzta a val sg ,, pp gyl t t',.
()ssz,cgczve
teht elmondhatjuk, hogy Ramtha bolcselet nek n gy sark-
k(ivc az ir' a h t valsgs kot l trehoz tudat s energia
'
aZ ,,I stenek
vagy-
ttlk'' | | tsa, va| amint az ember ktildet se, hogy megismerj e az ismeretlent.
Az si b(jlcsc| ctekben sok nyomt tallni e gonclolatoknak, noha az esetek
l(lbbs g bcn minclez csupn tvoli visszhang, amely alig lte tli| az vsz-
zadok viharait. s tnra mr el is vesztette az ' aZ osszefiigg srendszert,
amelyben rte| mczI ri lehetne. E hagyomnyok kozott eml thetj k az kori
Egyiptom s Ehnaton fra vallst; Buddha onjellemz s t, aki fel bredett-
nek nevezte onmagt; Szkrat sz szavait az er nyrl s a l lek halhatatlan-
sgrl; Platn ideatant; J eszja ben J sz f let t s tan tsait; Szent Tams
apostol munkss g t; a Gy ngyhinrnuszt; J nos
jelen seit; Ttianai Apoll-
nioszt; origen szt; a kathrokat s albigenseket; Assisi Szent Ferencet; a zsi-
d s kereszt ny misztikusokat; Keresztes Szent J nos elk pzel s t a Kar-
mel-hegyi mennybemenetelrl, amelynek csticsa a fejtet; olyan nagyszer
m v szek munkit, mint Miche| angelo s Leonardo da Vinci; Avilai Szent
Ter z rsait s misztikus tapasztalatait; Fray Louis de Len m veit; a huma.
nistkat; a rzsakereszteseket; a Tvol-Kelet mestereit s m g sorolhatnnk.
Ramtha tan tsai teht egyedi n z pontbl szem| |I k az let rejt ly t.
Keretet adnak a bolcselet, tudomny s valls megvlaszolatlan k rd seinek
megfejt s re. J val trill pik az emberi tapasztalatnak a tudomny s a nagy
vilgvallsok ltal kijel | t hatrait. Ramtha gondolatrendszere ugyanis lrenr
valls s nem a valsg filozfiai rte| mez se. olyan igazs rg, anlcI yct ill,
emberi faj egy k pviseI
.j e
tapaszta| t meg' E,bbclr az rtclcltrhclr akiir. | {itltt-
lha lttc| rltniirry rrtil is hcszclI rt: t(iltk. l..,s ltttlsl' I rt18Y l llriil.kitit1rtlstit cl rttiirrk lrz
l1| ll| . | | | c'.: .ttyitrl| lil lll iI itrit rrrittt| ; tztrk sziilttlit.it. itkik trtlr1ltrk is t.I k v; irrrl; tk ttt
tltrlrtt il/ t\ nl('tr'llr'tt lt'lc.
KSZoNETNYtI -vN rs
Legelszcir is szeretn k koszcinetet mondani J Z Knightnak, ami rt enge-
d lyt adott Ramtha jelen
tan tsainak kozreadsra. M lys gesen meghatott
Ramtha lizenete: azta figyelek r, hogy l988-ban elszor nyilvnult meg a
vilg eltt. A szciveg tn z se s a levonatok jav tsa
kozben mindegyre j
jelent sr tegeket
fedeztem fe|, ez rt nagy megtiszteltet snek rzem, hogy
megoszthatom Ramtha szavait embertrsaimmal.
Koszonet s hla il| eti meg mindazokat, akik szeretettikkel' tudsukkal,
onbizalmukkal s tmogatsukkal seg dkeztek az els magnkiads
_
The
Ancient School of Wisdotn
_
l trejcitt ben, jelestil
Diane D'Acutinak, a Ram-
tha Dialogues rcigz tj nek; bartaimnak, Rhiannon (Debi) Kerinsnek, Che-
'
ri Wentworthnek, Gabriele Herpersnek, Mavis Cunningnek, Linda Furkay-
nek, valamint fiaimnak, David s Brien Munoznak. Az kozrem kc'd stik
n | ki.il ez a konyv soha nem jelent
volna meg.
Ez a kotet msodik kiadsa. L trejcitt rt ez ton szeretn m hlm nyil-
v rn tani Michelle Horkingsnak, a Horus Pub| ishing, I nc. munkatrsnak;
creg Simmonsnak, az RSE Products and Services ember nek; valamint
Kitty McKimnek, Kim Smithnek, Stephanie Mi| hamnek s Caroline Cou-
ttlrc-nak. Nem feledkezhetem meg Pat Richkerrl sem, aki a vilg legiobb
krl r re ktora ! Kciszcincim nektek felbec s tilhetetlen seg ts geteket !
V glil, de nem utolssorban hadd mondjak kciszonetet magnak Ramth-
ltitk. Kciszonom, hogy megtartottad g retedet, s visszat rt l, kciszcin m'
I rrrgy szereteteddel visszaadtl az letnek.
l&
W
TARTALOM
A Kiad el szava
Kiisztinetnyilvn ts. . . .
Bevezet s
Rovid t rt neti ttekint s
A vnlsc utnpNl re
Reggeli iil s.
D lutni til s
Az sl nolcsgss c
grpuszr rse
s j l lpszr se
Reggeli til s.
D lutni til s .
A HgrBotr
ppcs r
s n
p NysL
szrr RUHA
Reggeli iil s.
D lutni i'il s .
Kissztr
Kiadvnyjegyz k
5
ll
l5
l6
21
55
79
109
r27
155
t79
t96
BEVEZETES
J elen kotet tarta|mazza aZ utols hagyomnyos dialgusok anyagt. Eg -
szen idig Ramtha hallgatsga sz keken foglalt helyet. Nem volt sz ,,k z-
ze|foghat'', kcizvetlen tapaszta|atr|, Ramtha csupn elmondta, amit meg
kellett osztania a vilggal. Br ezt iS prbesz dnek nevezt k, jobban illett
volna r a monolg megjelcil s! Hiszen tapasztalatok h jn ugyan hogyan is
rthetttik volna meg, mirl besz l Ramtha!
gy t nik, a Megvilgosods I skoljnak l trehozsa sznd kai szerint
vnl . I tt l igazs'gg vlik ugyanis a bcilcselete.
Ez a ktitet osszefoglalja Ramtha tan tsait. Foglalkozik a valsg s az
idterm szet vel. R breszt minket arra, mi rt vagyunk itt, s honnan jcit-
'
tunk. Megismertet az si bolcseleti iskolk m kcid s vel, megtudjuk, mi rt
vctlt olyan fontos a tan tsuk: hogy fel bressze a benntink l I stens get. El-
mugyarzza, hogy a hajdani civil'izcik elterjed s vel elt ntek az si bcil.
cselet iskoli valinennyi r sztvevjiikkel egytitt, kiv ve azokat, akik a he-
gyekbe s a barlangok m ly re hrizdtak vissza. Elj tt az ideje, hogy - rij
' ttldon - ism t meghonos tsuk az si tan tsokat. Tbb nem maradhatnak
rojtvc a vilg szeme ell. Ramtha olyan iskolt lmodott meg, amely min-
donki el tt nyitva |I , aki meg szeretne ismerkedni eldei circiks g vel.
Dialgusain Ram a Megvilgosods I skoljnak alapjait is lefektette,
amennyiben a tuds magvait a tudatalattiba plnt|ta, Tan tsai itt szunnyad.
flttk lnajd, hogy vek mriltn kisarjadjanak, mik<izben mi spiritulisan gazda-
gttc|vn clgondolkozunk rajtuk. Az elk<ivetkez h t vben, s persze azon is
t | . lttcgtapasztalhatjuk Ramtha minden egyes mondatnak hiteless g t.
KiJ zvet|eni.i| a mostani dialgusokat kciveten Ramtha megvltoztatta
rls|6ttdt1i..
st |ust. Tbb nem vesztegetett id6t az alapok lefektet s re, ehe-
| yctt rlgyrrton<l ,,szavak n lktil'' tan tott. A Megvilgosods I skolja k t h t
ft| tllvtt u!rrktrI t nteg Colorado llamban, a Snow Mountain Parkban. Tbb
n0nt tlI ttlnk | 'cszengve a sz keinken, hogy passz van hallgassuk szavait.
. A Megvilrlgtlsrx| rs I sko| rjnak l trehozsva| egytitt Ramtha r j tudomny-
fint
pg71lgtt
rrktrrtni. a tuc| itt s energia tant (amelyet elszeretettel nevez
' T&ti"lrek), Mi per| ig letllttlnk ir li| c| re, k nyc| mes szabadidruhba cilttiz-
tt| ltlr. tttI httrlrclt rr
'l.&li
ttrrtr1rt1| | trtI ltltluttk. alttcI y rigyrntlnd eI s k zb| ,k z-
, ll,'t'lr rl,' lt lt, r't tnr r lr lr ll ttttttl , | .t,' ll ttttlt,'nlt.lr.tr.l
I "
Aztaaz iskola tovbb bviilt, s tcibb
j szakggaI gaz.dagodott. Ramtha
ugyanis hihetetleniil nagy tudsri tanr. m n.n"' csupiin oktatja hallgatit,
mindig t.ol is rzza, st mulattatja is ket m rhetet| cn tud rsva| s szenved -
lyes hangnem vel.
A jelen kotet azoknak a dialgusoknak az anyagt tartalmazza, ame|yek-
re l988. mjus l3. s 15. kcizott kertilt sor. Mivel Rarntha besz dmdja meg-
lehetsen egyedi, S egy Sereg szokatlan szt s rdekes nyelvtani szerkezetet
hasznl, itt-ott muszj volt rnegtoldanom mondatait a hinyz k tszavak-
kal, msutt a Szavak sorrendj n v|toztattam az rthet s g rdek ben. Ennek
ellen re b zvst ll thatom,hogy mondandjnak
javar sz t szerkesztetlenlil
s v|tozatlanul adtam k<izre.
Ramtha konyvei, az eredeti hangszalagok s videokazettk az rdekldk
rendelkez s re llnak. K rem, n zz k meg a kcinyv v g n tallhatkiad-
vnyjegyz ket!
RvI D TRT NETI rrpx rNrStt
J Z Knighttal valami eg szen furcsa dolog tort nt | 977 egy| k csondesnek
g rkez vasrnap d lutnjn. A konyhja kells kozeg n megjelent egy tobb
mint k tm teres, csillml l ny, amelyet azonuun .'}\
$4ott
s hallott.
\(
A l ny kerek perec kijelentette:
/
\--.
- Szeretett asszonyom, az rtjottem, hogy tseg tsem
,la
szakad kon.
Miutn J Z maghoz t rt els megd<ibben s bl, Ram,tha
_
mert ez volt a
kiilonos l ny neve - elmagyarzta neki, ki , s mit keres ott.
35 000 vvel eze| tt Ramtha egy kisfiri volt onjban, Atlantisz egyik ki-
kotvrosban. Lem rk nt szennyben' mocsokban s nyomorrisgos sze-
g nys gben k nyszertilt lni; m g a kbor kutykkal is jobban bntak, mint
vele s trsaival.
Tizenk t ves korban megrz I m nyben volt r sze: eltemette utols
k thozztartozjt, anyjt s kishtigt, akiket hallra heztettek az emberte-
| en atlantiszi torv nyek. Ramtha sz ve haraggal s keser s gge| telt meg.
Harcba h vta ht n pe ismeret| en lsten t, mert gy rezte, mindannyiukat
cserhcnhagyta. Er'r,e| az, I stenne I a | egmagasabb | ta| a ismert hegyen k viittl
lttc: gkiiztI c: lli, czc(r| | ltlsszti tiI rit itltI ttll. Ncrrt vtt| | sctttltliic. cgyct| iiI il gy liilct
(: ltt'ltt'
tis tlipltilt ; r
K t v a| att verekedte f.el magt a hegyoromra, s jutott vissza n p hez.
A csticson tkozni kezdte az ismeretlen lstent, de nem kapott feleletet. Ami-
k<lr k ts gbeesetten ostorozta lsten t, mi rt hagyta el a n pet, amely tiszta
st' v b| tiszte| te, sz ps ges aSSZony je| ent
meg eltte, Az asszony tadott
rlcki egy kardot, s azt mondta, ezze| valjban cinmagt kell legyznie.
Ramtha bossztit esktidcitt n pe elnyomi e| len, s a hatalmas kardot vil-
ltlgtatva, szcirny f nnyel a szem ben rontott le a hegyr|. Amikor meg rke-
zctt onjba, ledcintcitte a vroskapukat, s porig rombolta a vrost. A lemri-
trlk kor je gy ltek, s megvlasztottk vez riiknek. Egytitt | trehoztk a vi-
l g legelszntabb hadsereg t, s hadat i.izentek a ftjld va|amennyi zsarnok-
rtirk. Ramtha lete v g re hadin pe mintegy k tmiI lift szm!lt, s az is-
tttert vilg k tharmadt mondhatta mag nak.
A hadakozs tizedik v ben Ramtha s serege megnyert minden csatt,
trrne| yre kcite| ezte magt. Brmerre jrt
is, iszonyri h re mege| 6zte, mi tcibb,
l|Zt rebesgett k, hogy halhatatlan. I dvel a sereg egy b k s vcilgybe rkezett,
trhtlI letborozott.
Mr vagy hrom hnapja idztek ott, amikor kcivet rkezett a tborba, s a
kiiz,e|i Nbor vros tancsnokai tizenet thozta, akik egyezkedni hajtottak
Ritlnthval a b ke rem ny ben. be|eegyezett, hogy lei.il veltik trgyalni.
Mikor bel pb*a-pa|ota tancsterm be, hzigazdi arra k rt k, hagyja
lrr|tra a kardjt, hiszen b -k-9' sznd kka| rkezett. Engedett k r stiknek, s
r1titdta a kardot. M g mielttr bredt volna, hogy mi tcirt nik (s miutn cisz-
szctz tt a fennh jz tanccsal), egy alattomos nbori htulrl |edcifte kard-
.iilvir| .
rnajd kihrizta a peng t, ha| lra t lve a hisz keny vez rt-.
t azonban e| szntsga s puszta akaratereje megmentette az letnek.
()k| cot
sztrr tva seb re elll totta a v rz st, majd minden erej t cisszeszedve
| cI t psz,kodott. Tmadi megr miiltek! Most mr bizonyosak vo| tak abban'
| rrlgy igaz a h r, amelyet ellens g ik halhatatlansgrl rebesgettek. F | el-
ltt| | klrcrr szcrtc .ut<lttak. Ramtha elktildcitt egy szolg t az emberei rt, akik
visszitvitt k ir tiihtlrba, s egy Sereg aSSZony gondjaira b ztk.
A ll lrirt| tlz,ti | {arrrthit czutn h t vig lt egy szirten, mikcizben gette a
rzt(pyclr. lrrlgy itsszttltytlk kcl, ,re.jutott. Sebe oly m ly s fjdalmas vo| t,
I trrpv s(.| | | ilI rrtI rri. s(.lI l tltrlztlglti ncln tucl<rtt. Ertleni.il, magnyra k nyszer t-
vt. t| (.l| | tllitt; lrlI llliis tI rrI p.ll. lttittl | rtlgy it I crntsz,ct titkain tciprengj en' Mikciz-
I tt.tt it httlttI iitI r.rryllrs1i
t{| t.lt'lt cI lrr(.I kcrI cI l, v(.grc ltrcg rtctte' ki s mi az is-
lltr't r'l lrtt lr,lr,tt
,A
*,
li
Amikor v gtil lejtitt a sziklrl, immr a megvilgosods olyan fokra ju-
tott' hogy eg szhtraL v |et t a megismertigazsgnak szentelhette. A h-
borri hatvanharmadik v ben maga kor gy jtotte n p t. Szilzhtlsz napig ve-
liik maradt m g, s tan totta ket. Az utols reggelen a nagy Ram ellejtette
a felkel nap tnct, majd a tiindokl gitesttel egy itt is felemelkedett az
gbe, meg g rve n p nek, hogy visszat r.
Visszat r s vel az volt a sznd ka, hogy ott folytassa tan tsait, ahol va-
laha, r ges-r gen abbahagyta. Mindehhez |enya, J Z test t vette k<ilcson.
Lthatatlan akart maradni, mert nem k vnt jabb blvnyokat adni az em-
bereknek . Azt is nreg k vnta mutatni, hogy I stennek nincs neme; hogy
egyszerre nyilvnval s megismerhetetlen; hogy nem korltozhatjuk cinma-
gunkat egyetlen kori.il rhat szem lyis gre.
Ez rt aztn l978-ban J Z be|eegyez s ve| Ramtha dialgusokat kezdett
adni, tan tvn mindazokat - oregeket s fiatalokat -, akik megha|lottk h v-
st. l98S-ban J Z t.armjn, Yelmben megalap totta a Megvilgosods I skol-
jt, amely a mai napig m kodik.
Diane Munoz-Sntith
1996 j liusa
A Ramtlta iskoldjba jdr
valamennyi
tanultrsamnak ajnlom, ezt a kc)nyvet,
hogy e lapok ismeretanyaga
tovdbbse g tse ket tjukon,
ahogy en7em is seg tett valaha,
%***-,
A valsg mibenl te
REGGELI l s
Sz vesen vagytok itt? I gen? Mert n a magam r sz rl borzasztan cirii.
l(ik, hogy egyi.itt lehetek veletek, az |ta|atok ismert id keretei kozcitt. Azt
is nagy megtiszteltet snek rzem, hogy odafigyeltek rm, s mindig tircim-
mel t lt el a szeretetetek. gy' legyen.
I gyunk ht egy kortyot, s besz ljiink a valsgrl! Fontoljtok meg min-
dcn egyes szavamat, s eggy vlva veli.ik tg tstok ki neteket, hogy kitelje-
r thess tek <inmagatokat.
A l nyemben lakoz I sten
szl mindahhoz, aki lehetn k,
ho gy
fe
lfede zutam v gn
megismerjem dnmagam.
A bennem lakoz I stent
szI tom,
hogy e k pmcis n lktili er
uralja letemet,
vez relje u amat.
J er hcit el ,
nyisd meg elm ntet
s ktjnyvemet,
nyisd meg a tuddsnak,
az er( nek s a kitartsnak.
gy legyen.
A bennem lakoz I stennek.
, Mitrdig u hennetek lakoz I stenhez szljatok. Lssunk munkhoz!
Brrltlrrg vugyrtk
*
c,I , a ti kifejez setek -, telve vagyok orcimmel, hogy e|za-
fine|tllttrI trrtrlk ide tnnu|ni. No persze, azittegybegy ltek kiziil nem mindenki a
ffi6||ertri gyurrt1xrr| s rt j{ttt. Van, aki csak t tovn akar valamit, ez azonban nem
& tanttlf,n. ltt tterrk. rrkik rttrt rncgha| | jk tan tsomat, jra | ik az si tudst, s
dhntrrtI nlttlI grrtlr| rrlhtrrtti ker.r| eltck' i| ctt| knr:k nz it tcrlllctc | p majd mfikcjd sbe,
ttttlpI v I tt; r rtr
(| vtih
ttr [ilr't K(| rtyvdlrt.ll. llZ| l/ l| | cI ktlkhen. igtlz vu| liukbun.
Nem fontos, hogy e tan ts hosszti l re eresztett legyen; crre selnmi sziik-
s g. Tanaim ugyanakkor messzire hatnak, s szmtetlarr k rd sre vlaszt ad-
nak. Megvlaszolj k tobbek kozott gyarlsgaitok, tudatlansirgotok, esend-
s getek s tehetetlens getek okait. Rvilg tanak arra' kik is vagytok valj-
ban, s mi rt koszontott r az emberis gre a jelenkori ic| errtitsvlsg.
A tuds zonban nem egyszerii b v Sztriikk. Hataltnasabb akr t zezer
ti:'enetn l{. is. Hatalmasabb a kirlyok aranynl, mert a l-rclyesen felhaszn| t
s alkalmazott tuds gondolkodsra s rzelmi | lsfbgI alsra serkent. E'z pe-
dig lassacskiln fe| vilgos t titeket a szem lyis gnek nevezett valami rniben-
l t t il| eterr. Kozelebb visz annak a titokrrak a meg ej t s hez, alnely ti ma-
-qatok
vagytok. Mrpedig tninden, ami kcirii| VesZ titeket, ennek a titoknak az
egyeneS gti kovetkezrn nye !
A tuds kitg tja a tu<latot, anrely gy sohaserrl bgja vissza magt, hanem
folyarrratosan tgul. he' elme, szomj as l lek. Az | et megannyi kalandj a a
szem lyis g s a tudat fo| yom rnya. Ezeket a tudatnak nevezett idea s a sze-
nr lyis g h vja | etre.
Az' n idmben magam is b s gesen kivettem a r szenr az | et oronrei-
bl, amely nagylelk en bnt velem! A tenyer n horclozott, rigymond. m
mindez valj ban az elme osszeolnlst
j elentette. Pontosabban fogalmaz-
n k, lra az tnondannr. az I et kicsiszolt, am g d delgetet| . Ugyanakkor a ki-
rlyok arany rt sem irdtatn volna oda a tudsomat, hiszen eZ vezet e| az
orokk valsgltoz'
Azigazsg csak annyiban rv nyes, amennyiben a Szenl | yes fejld st t-
nlogatja. Mrpedig ti ppen ennek rdek ben jottetek. Nem az rt va-eytok itt.
ho.ey kirlly koronzzanak titeket' netn a,z rt, hogy
.eazdagok
Vagy szeg -
nye k' ldozatok Vagy zsarnokok legyetek: m g csak az rt sem, hogy meste-
reknek tnondhasstok magatokat.
Az rt vagytok itt, hogy a tudatalattit tudatoss tegy tek. Az rt, hogy fel-
bressz tek I stent. F-z a tt kiildet setek. A f ny orszgritj rn ezt h v'ik rok-
k val sgnak. Soha, semtnilyen korijlm nyek kozott ne vltsirtok aprrip rrz_
re magatokat, ne cser | j tek f'el az orokk val<isgot ho| nri csip-csu1-l k vi rrsl -
gok rt. Soha ne z n.j ilt<lk bc clrn teket az' ti.i isl'ncrctck cl tt' csitk I ttcl.l lrlltiI
I
Az tizt'ttr'l ; t li'; l,rrlr",l r'lo',('.'tl()
I tr'lt t,tl.tttrt'l\ '.2,'trr,'l\ l,lt,'\ lr,'11.,,
l; tpr; 1'.71; 11,1 Sol' li'lt'
| ',llr
I itl.(tltok' hogy nem Vagytok alkalmasak a tanulsra, vagy mert komfortzn-
| ()k t bb nem teszi szi'iks gess a gondolkodst. Eg sz l tetek az evolrici
ltlrgy utazsrl szl'
Nem az rt Van itt a helyetek, mert f ltek a v| tozsokt | .* Nem az rt kell
rtt | cnnetek, mert ap nzetek elveszt s tl rettegtek, vagy mert m g tobbre
lrlr tttztok! Az rt van itt a helyetek, mert ezt diktlja a lelketekben lakoz I s-
I t.tt. Ezt k vnja meg a k vetkez pillanat, hiszen fejldnotok kell, hogy meg-
rrrrrcr.j tek azt az a| aktalan, kiils forma n lktili l nyt, ame| y a l t te| jess g -
rrt.k | ilglalata, a legv gs tekint ly s hata| om!
I gen, a tuds: mindig a tuds tanra vo|tam. B v sztrtikkjeim nem vsri
rttttlittvnyok, csak eszkozok arra, hogy tudsom rigymond a,,valsg talajn''
15 111L: gn}ilvnulhasson. Hisz tudom, hol lltok ti a j elen pillanatban, s mi az a
kiivctkez l p s, amely tovbbforgatja az E|et Konyv nek lapjait, eg szen a
| r.p1v(.gsig, a hetedik pecs tig. n mr innen integetek nektek, rnikozben rit-
1r.I zr1
t rblkat helyezek e| azide vezet ton, hogy va| anrennyienhazata| lhas-
rttltlk! Mrpedig a tuds az, ame| y ezeket a jelz seket
lefekteti' semmi ms!
Mir teht az a dolgunk, hogy fel | essztik tetszhallbl az si kozmo| -
1trrt| .
| rtlgy megrij tsuk az si bolcsess get, amelyet a r gi idk iskoliban ta-
ttlI rlllitk. Ti iskolt emlegettek. noha haj danban az iskola a| tez s elsaj t -
I l| sill' .( prbjt jelentette.
Aztapersze nagyot vltozott a vilg, s ma az is-
krlllr
is rrr rsk ppen fest; s nektek nern kell vekig itt rostokolnotok.
A I rlr.jclani isko| kban az els vben a valsg term szet rl hallottak a
I itttttI rik' cltnek az ismeretnek az elsaj t tsa errnyi ideig tartott. A tanulm-
ttVrlk lttil vct vettek ig nybe; minden vet az evol cikovetkez l pcsfok-
ttith' it k(ivctkcz j dimenzinak, tudati szintnek szenteltek, m g azltn a hete-
rlth t.v| .c ill, irddig tanuI tak egys ges vi| gk pp lltak ossze. n most egyet-
| r.tt tt; t; t itI itlt tlsz,tt)| n meg ve| etek ar gi idk iskolj nakegy ves tananyagt.
ll.l : r I llI ll| llyl| 8 al' | eL csodj rl szl.
l\ rrr| lt
lx.l.S/ c
it lllt1ltr is megvltozott. Ti a Gergely-naptrt hasznlj tok,
rl/ i| | r| rrrl I t.Si| | ; tgl szir i visztlnytlknak azonban a J uI ianus-f le idszm ts fe-
lt'| | tttr-1' rrrl.: i| rll. rttivc.I lrz it| ( I lck cgy tored k ben a Nap m g nem forgott a
lr'I l1'1.| 1r. | rrlttti. ltltttt.rrr iir.(ik L.lI t ritkar bor totta. Egy haj dani v minden-
r'\ r'llr'('l'\ , Lrt rrt Lrrlorrlriiziill : r rulrilril.
I
rl,rl,t
, l.',rrrrtlr,r l',liX 1t,t11,,
ritrl' r rlt".,r,,1,rl r, ltrr,'tt,ll
,tlr,ttt l,tr loll r'lo; rrl; r,,; tr; r,
't
lt,t1't,ttt l,'lt,'l ('/ {'1,,.'
; r | | r(' I y l)('n r r rr'; t j iivt.rrr
liil lc lr l; iilrlrc
lr'll'r",ultlnr
)t
tf
Mire juthatunk teht n hny ra leforgsa alatt? Ugyarr mi le elme tud s te mit szeretn l? Tudtjst. Mit szere n | :J rdni? Mindent' ami megtudhat.
tadni ilyen rvid id alatt ilyen tetemes tudst? Nos, ezt aZ elm t Ramth. Mit szeretn l? Tu isra \,4yom'
nak nevezik.
Mit szeretn|? Boldogsr got. Boldogsgot? Amit a boldogstig nekem
jelent.
sokat vesz Etek majd azza|, ha az elsajt tott ismeretek nem szrdnek |1lcn? Csakhogy, tudod-e, hogy mindez csupn az ltalad annak t lt boldogsg'
t gy a mindennapjaitokba' mint a r gi idk iskoliban. amelyek nap l Mit szgretn |? l.enni szeretn k vahkiv , meq szeretn m ismemi nma?amat'
napra kamatoztattk ennek az eleven
jelenl tnek az ene gi':i . A r gi md- s te mit szeretn l? Az rkk valstigba r tijk letes tudatosslilot.
szerrel egy v el g lett volna, hogy tzl nyekk vljatok. li||lkul nem is l phetn l t az rkk valsgba!
n csupn szavakba foglalhatom nektek, mirl szlt az els vi tananyag. is te mit szeretn l? I gazi meg rt sre, l tez sre s szupertudatra vgyom,
azutn megk s rlem n mi lettel is megtlteni a szavaimat. Nem kis teljes t- ltlltl||hL. Ezt szeretn m el rni, t akarok tiirni a trsadalmi tudat korltain.
m ny azonban egy ves anyagot egyetlen nap alatt elv gezni! Mindame|lett, is te mit szeretn I ? rijmt.
,tmt|
amit ma megtanultok, alra k sztet majd titeket, hogy tudatotokat kitg tva aZ Mit sze e|n |? Meqtanulni mindent, ami m,egtanulhat. Mindent? Komo-
j ismeletek megem szt s re trekedjetek. Ehhez meg kell majd nyitnotok
|vlttt gondolod? Nem szm t, hogy mit?
elm teket, ami maga utn vonja az agya|api mil gy mkd sbe hozst.
Mit szeretn l? Hagy mindaza l ljak' ani lehetek' Rem ljk, el g sokig
Egy csak a bkken: azt mondom nektek' hogy a t nyleges anyag egy-
'c|\/
ilhhoz, hogy megismerhesd valamennyi arcodat.
ves' ti pedig mr holnap visszajttk. Mrpedig holnap mfu k tnapi tudst
|l|it szeretn |? Megtudni, hogy I sten vagyok.
kell feldolgoznotok, amelynek elsajt tsa va|jban hat Vet venne ig nybe!
|,i5 tc mit szeretn l? Visszat rni a pre l tez shez nmagamban'
rtitek?
|is tc mit szeretn l? Tudni akarok, s e szerint a tuds szerint lni.
Ramtha teht itt van' hogy mgikus tudsban r szes tsen titeket a valsg |\,l it szeretn l? Nem tudom! Valah nyszor
qzt
lliszem, tudom, nijvk,
term szet l, az si blcsess grll meg a hetedik pecs trl. Nem sok ez egy htl1il' lttit ez sem az igazi!
kicsit? M gsem lehetetlen, n igenis meg tudom csinlni! s ti? Tudtok majd Mit szeretn l? Szeretn m megismerni s mind,enestl megszeretni I sten-
kvetni? Hajlandk is vagytok erre? s tanu|ni vajon hajlandk vagytok? t r'A .:t teljess 4 t, aki n vagyok.
Ti teht - a r gi idszm ts szerinti
_
egy v alatt sok mindent fogtok li]s tc mit szeletn l? Me? rt st' Meg rt st? Mit hajtasz meg rteni?
hallani az zenetekrl, a tudat munkba lendl s rl meg a hetedik pecs t.
'4
ntltilt got.
r|. Ha ez az e1y yi tuds leI epszik' elm tek lngolva megny lik majd. gy M it szcretn l? f1ai at rni. Ez minden?
|egyen. A legveszds gesebb dolog pedig az, hogy ttrjek azon a falon, Mit szcretn l? rllrl.l
amelyet a ti valsg rtelmez setek jelent. Mit szcr.ctn l? orm , b k t s
elsrend
l tez st.
|ls |(. |nit szcretn l? Azzrj az I stenn vlni, aki vagyok.
Most pedig szljunk a valsg mibenl t rl.
|1\ |t. ||li| szcrctn |' mcster? Blcsess qet s boldogsqot.
Mit szeretn l? Mondd meg! Mennybemenete|t,
|\|tt szerctn l.l orihnii ts lzlcsess get.
l]'[it szeretn |,! Mindent.
lt,|i| szt.tc|llr'tl.| I logy nitului legyek, ami lehetek.
s te mit szeretn l? Vildgosstigot-
M|| s,,c|cl|(:|.l
'liuhis!
ti,s ha:I tr st.
Mit szeretn l? Mondd meg rly|:god an| Tud.ist.
l|i,l| tt. |||i| s/(.le|||(i|.|
'liultti
sl,tahrin' hogl l nvem legm ly n I sten vagyok.
stemitszeretn l?Kisztusstiakarokt'lni,merttLulom,ho8: )ne8| d1dr't.I \ l| | \ / t.| | .l| | (.| ','l!'l,| ..(| '(!| 1I
brtt'tttitttlctt| ltt(!s: '(| .(,| ttikl| ll'\ : 't| tli'| ',| '.,lttttttt,'t,'tttt'A| r.ltttt.,Mtszt.tl.| ttt1| | eli,| Mimlu: 'nliu| !,uni
:1 l.di,
,i I
Mit szeretn l? or nt t.
Mit szeretn l? Tttclrist s bolclogsc got.I gen? s rrri vaI t akkor, ha a tuds-
sal inkbb boldogtalansg
jr egyiitt? Nem tudoru! Mi varr akkor, ha a bol-
csess g elszomor t majd?
Mit szeretn l? Kiteljesed st s
felemelked st.
Kiteljcscd st s felemelke-
d st? Legv gtil mindenk ppen u
felemelked st.
Mit szeretrr l? Hog1, ntindaz'zt legvek, ami lehetek, s l'log,1- ntegismer.jent
a bennem lakozri I stent: hogy s?'ert tegvek erre aI ' isteni tttdsra.
Mit szeretn |? r k.f nyt s sz'ereteter. or k f nyt s szeretetet? I gen. Mi
van akkor, ha amit eddig mondtam, mris az orokk valsg f ny ben sugrzik?
Mit szeretn l akkor? Lerdntctni a lepleket, Le ntani a lepleket tudatlansg.
s te mit szeretn |? Hogy n tegyek a ntegl.,alsult I sten.
Mit szeretn l,l El sz'eretn k mer ilni a
jelen rr)nteiben.
Mit szeretn l? Szeretn k t lkez s s korldtok n I kiil ltti.
Mit szeretn l? Tudni. Mit akarsz megtudni? Folyvst ugyanazt, a telies-
s get, Mif le teljess get? s mi van akkor, ha azt mondom, a teljess g meg-
ismer se szomor sgot is hoz? Tudont, s mi volna, ha a teljess g megisme-
r se mellett az orcimre is torekedn |? Ez seru,,,olna idegen tI em. Akkor mit
is akarsz? Megismerni a teljess get gy, ahogyan nekem
j.
Mit szeretn l? Szeretn m, ha
felhagyhatn k
v gre az rc)k k rben jt rs.
sul, hct haza rn k egvszer. E| g az elakadt lemezbl' ugye?
s te mit szeretrr l? Ho7y megszabadutjak ett l a kem ny burokt l, s a
vil
8
eI trictm azt az des,
8),{)tt1tj71i
l nyt, antelv voltak ppen v,ctgvok. Csak
te gondolod rigy, hogy nem tetted meg mris!
Mit szeretn l? Tud st, bc)lcsess get, s ltog1l haz,ttt rjek az Atyhoz. Tud-
nod kel| , hogy a tuds tapasztalst felt telez, s magtl is meghozza a bcil-
csess get . I gen, nlintlenk ppen sz, iks gent volna e rre.
s te mit szeretn l, mester? Fel akarok bredni. Fel bredni? I gen. Egye-
sek szerint az igazi bred s a lral| pillanata. Ennek ellen re is fel szeretn |
bredni? I gen.
s te mit szeretn |? Tudni s lenn,i.
Mit szeretn |? olyan tuddst, amely elhozz'a lelkentbe az, Atytt i'stcni tii:'t;t,
ho?y az ntin,dent ki gessen (I Z'
letentben, s nt.egvdltoz,tasstt s:'(tmtttnr(I
(l |,(l
I ristigot.
Mit sz,crctrt| ./ Kitt ,q ttttti tt t,ttI ri';t .q*lt tt lliilc's.t,,s'sti.q
(,s
vilt ,qtt,s,sti,q
I t,lt,,
/ trr.(\ 't,ll,tttttttt l(I '\ ,\ '(I tll ttl(l,| : (lt,l, tlttlilYl,,l llltl,l',,kttI ttil/ .til t'rl.t]\ 'r,
Mit szeretn l? Meg szeretn m tapasztalni az I stennel val kr)z ss get.
A valsg az, alne| yben ltink, m gsem te| jes eg sz ben a mi birtokunk.
,.\ | rcI yzct az, hogy anrit akartok, az nem a ti valsgotok. No mrmost, a va-
I rlslig a vgyak sziiks g nekhinyt li, s a vgy nem a valsg. A vals-
1'rtlrtk az, hogy nincs a tulajdonotokban az, amite vgytok'
| | tlgyan vltoztathattok mindezen?
lirclat s energia. Tudjtok, mit takar ez ak t fogalom? A vilgminden-
{i| .l',
| | l{s szval a kozmoszk t nagy alapelve ez. N hnyan koz iletek tudnak
r.I t(\ | ' tladd ism te| j ern meg m g egys,Zer: a mindens g mindossze erre a k t
tj ..r'lv| .c cSLlpasz that | e. Az univerzum ugyanis nem morlis, hanem amor-
I t.' Nt:rrr szubjekt v, hanem objekt v. E sz jzfodon pedig kizr| ag k t alap.
l.I t, | | rtrrrki | kodik, ezek p tik fel a valsgot: a tudat s az energia. A tudat
I it| | .','.i'.. i.rz keli a vilgot, az energia pedig mozgsba hozza az | etet.
;\ | .t.tt cgy[itt a| kotja a valsgot.
Mtttt| ltz, arnit tudtok
_
most fe| edkezzetek el a jr l s a rosszrl
_,
amit
| | | t.}lI il| ).| (7titltok, arnit meg ltek s meg rtetek, ami felfoghata szmotokra,
llI l| |
j]/ ()| | (ls
veletek, mindezt gy hozttok az letetekbe, hogy tudatos mun-
h r| r lrI llt1lltsz,talatt brmlttok. Nem tudtok tobbet, mint amit tudatosan meg-
lr| rrlritI lltI rl| r
| .tlcgteremteni. A teremt sn l eszerint e| bbre vala lnorl, a j
t'.r
1| l(r\ S/ ,'
,,| '/ 'L]./ ,
a szubjekt v t nyez. A | nyeg azonban az,hogy csupn k t
itI rt1'r.I t, ttttlttkiiI a mindens gben, a tudat s az energia; ezek alkotj k I stent,
| | t| | t i| | iiliik
..vltgyok, aki vagyok''.ot. Hisz anagy, szunnyad r maga I sten.
Nrr t| | it| .| | | ()tit. a tudat s az energia nem tns, mirrt a f ny kisugrzsa,
rttttr'| \ ,lI r.| r r()l.sll ilZ voI t, hogy az involr ci folyamatban mind alacsonyabb
lt./ 1rr-.,.,/ | | | lr.t.szlil| .j rlrr al r. A tudat s az energia a hetedik gondolati Szinten
lr.ttrI ttI tttrr71'; i5| rit. A hct rczg sszint lega| j n | I az a tudatos l ny, amilyen-
| | | .| .iI tttt; t1'lttttk: tt tttcgistttt: rt tek. A valsg, azaz a holt sej ttomeg a fel b-
I r.lll I tlr| ; tI ltrlrlttltililt.
(.s
li. ir.' -cl hr.edettek'' vagytok felelsek a teremt s m -
\ l: lr | |
l\
..rrt..rr| rl| r'
; l| | | (.I v lr | cI kclck| .lc vilI l [v l, o| yan, akr egy kcinyv. E konyv
t l| | lt. lt/ l'\ .llttr t.' I t.j I rlrI t.s lrt; l szittlctt kcrcsztii| ' E folyamat visszj ra for-
rI i| 1'l ir/ | | | \ '('I ttr ttr| .
..
il I t.,z; rt.l.'7'.irtr rtiivcI csi.vcI itz, anyagot l p sr l | p sre
\ li'i.'rl\ r"rr'lt ; t lttrl,tlo',. lr'lt'lrtr'rlt
; '1t'trlpllrtlrrlz.
lslcrr rrgyitlis alszik! I stenek-
llt l" tt. rr.ir| | l. i| / rrlr.tl .t I r.| | r.rI r.zrl| rt.| .; I klL lrz istttt.tt.lI t.tt. szt.tlt| crg | stcllrt | 'cl-
i lltr' .l\ , (tl,lt,rrl, r,r lr rr I lr'1,'lrrr',,rlrlr ,t lrtrl,rlttL; tl
J rr ,,
t: z tclrlit 1l li lI llgy li.I lL'tI cztlrtlltlrll'
(.r'lrllrl| .-
ll(.| | t ; tz' I rrlgy holgyfodrszok,
trri szirbtlk' S7,crct ik' | iirliI ytlk Vlll| .v s,/ (ll1, 1| ' | 1,1,\ lt'I t'| ' KiiltI ct setek szerint a
tuc| at s tt,t' cnergia cI cdclig isltlclt.llt.tt | : t; ltttl; t| ' lt.| | t.t lrt.; lt'ze'svel meg kell te-
re| ntenetek s ki kell tg taI l()t'()k it vllltts: t1,()l|
'I l
t': t1'yttlk a SugrZf ny,
amely a sot ts g tenger rr lebcg. Ez it s(ittilstil,' liI ltlr| ; r1! [1'. A l ny pediglen fel-
em szti (nag v teszi) aZ iSmerctlcrriil rrlrrrrkliI krltI rl r..lrttclt, S tudatoSS teszi
az addig tudattalant.E'z a Sorsotok: lrogy ti lcgyctck ; r rttcgvalSult I Sten.
Arnikor teht tudatosan alkottok a j elcrr lcts ktlrr. lclrct( v teszitek, hogy
a f ny gondolataitokbl kiporogjon az elrn tckbc. A I cI rynek ez a lerrdiilete
fokozatosan alakot cj| t, s eZ azutn kitg tja a tudat hatiirait. Amikor erre r-
bredtek, amikor az alkot folyamat rzelmi absztrakci v lesz, akkor a te-
remt S azid6 s t r h t szintj n keresztiil mutatja meg cinmagt; gy vlik va-
lsgg, hogy elmerii| hessetek az anyagban, s tovbb tg tstok a valsg
mibenl t t. Mindezt bele rva a l lekbe, tovbb lapozhattok az | et Konyv -
ben' rigy is mondhatnm, egy l p ssel kozelebb
juthattok sztilfo| detekhez.
No mrmost, gondolkodjunk el azon' mi is a valsg? Ez igyben ersen
megoszlanak a v lem nyek. Ti azt v |itek valsgnak, amit annak reztek,
msnak ugyanez mr valtlan. m ez a va| tlansg csak a tapasztalat hinya;
ki kell tg tani a tudatot ahhoz, hogy az eladdig valtlant is valsgnak lssuk.
Gondolkodjatok elvontan! A tudat s az energia teremt aktusa sorn a
kitgult tudat | etet ad az ismeretlen rtelem valamely gondolatnak. Az
energia ilyenk ppen e gondolat k pmsra valsgot hoz | tre, ame| yet az-
tn ti megtapasztaltok, megismertek.
oly sok mind nrl nem tudhattok, mivel valsgotok mintegy rk rgese-
dett arra a valakire, akinek magatokat tartj tok.E'z az nk p pedig eldonti,
hogy rni a j s mi a roSSZ, tjt | | va a vllalkozkedv ' fe| fedez tudat ki-
bontakozsnak. A2onossgtudatotokat megb k| yzza a kudarct| , st p_
pens gge| 'a sikertl val f le| em' s nektek
j elenleg ennek a b na, mozg rs-
k ptelen nk pnek az rny kban kell lnetek. A teremt tudatr| e| -cI ct|
kezve a hi sgotokat kell ptyolgatnotok! Minden energitokat ennck ir I riri
nk pnek az brentarts ra ford tj tok teht !
Pedig oly tom rdek mindent netn tu<ltok!
GoncltlI j atclk az .j szakiri gbtlI trlt' ltlltiktrr lllrllttl.j ttk c: gyclI ctl ltt; t1'; t
nyos csillirg
llisl: ikol
lr kr'lt'ti s.zcrtrh: lliu'()n Ktr; rzt'lit; tt'k t'1. lttttitll t'z lt t stll; t1'
r'f'!tr'rrr: r; '; r.,: rlrlrl; t
('nrt'lh,'rltl* ; t/ ('l' lrolloz,tl; ttt, lllll\ ()/ l)('ll ttttttrl tt; t1'\ 'rrlrl'
I r.trttycI ragyog. Ennek a f nynek kell bevilg tania az eg sz rt. Addig kell
| | 'l\ ,(.kcc| lrie, am g mindenest| e| zi a sot ts get, hogy v giil amerre csak n -
,,tI ttk' rrlindenlitt sugrz ragyogs ovezzen minket. No mrmost, ilyen a ti
I ttr l; tI rlltlk. A sot ts g
, az gbo| t, az
(ir
pedig nem ms, mint az ismeretlen r-
I r'I r.tI l. a
j tivben
rtok vrkaland s tapasztals. A ti k teless getek, hogy
r r I r r r lvt: kCdj etek, tny
(ljtzzatok
e gondolati s kra, mikozben fel getitek, am it
ttt.t1'.ll| t)k rnogott hagytatok: ez a k ildet setek. Lthatj tok teht, hogy a tu-
r| .tI t.s lrz, energia hozza| tre a valsgot.
(
)| yitn az | etetek, amilyenek a tetteitek. letetek folysa gondolkodso-
trlk k(ivctkezm nye, hiszen az energia
_
gy a ti tek is
_
a tudat szolg| | e-
ll\ 'iI Arrrit akartok, ami utn vgyakoztok, e| vontan, megtapaszta| sra k szen
I ir; l1rltltg a semmiben. Ami pedig kortilvesz titeket, az a ti valsgotok, ezt
r.I tI t.k lit ri.jra meg jra. A visszafol.gatott, r jrahasznos tott tapasztalat azon-
lrrtlr t.| } id utn utla| mass vlik. rtitek, ugye?
Arrriktlr v gigk rdeztelek titeket' hogy ki mit akar, mire vgyik, arrl be-
''ltill(.lt.k
ttckem, hogy mi az, ami hinyz| k az letetekbl. Sej telmetek sem
\ rl| | ; 11.1.1j l' hogyan ptolj tok ezt a hinyt, mindossze a megl t t szlelt tek.
I ttI it; tlrltrkc.ppen rigy hatrozhatunk meg titeket' ha a valsgotokbl levon-
1rrh
lr r,ligyiritokat s k vnsgaitokat, rigy is fogalmazhatn k, hogy az e| | en-
I r'lr.t vltgyltlk it vgyaitoknak.
Mll is ttt<lndtatok ki teht? Szavaitokkal v g| eges tettetek egy hinyt. mi-
t r.I it k ijcI crrt seitek mogcitt rejl tudatos energia a l nyegetekkel egyen| ' Ez
| l/
(.ll(.l'll.ilt
itztltrban csupn a hiny folyamatos fennllsrl gondoskodik.
| .r.trlt.S(.I ll| | li gorrd nitrcs azza| , ha nem lesztek mris lstenek! Az energia a
ll1ll; l| \ ./ (rlgliltllc rrrya! A valsg milyens g r| a tudat dcint, az energia mind-
| ,,.,/ (. : t tttt.1lvltltisu| ts t.it egyengeti. Ez tart meg titeket abban a bubor k-
I ttlll. ; tI llt.| 1l lr li vlrI tis g<ltok; e./ ' l"esz arrl, hogy ne terj eszkedj etek tovbb,
tttlttl lt| | | ll titI kti1lctck szkscgcsnck v l.
Nr.zzt.lt.k t.sltk' ltz| ttttltttl.j ttlk' I ste nek haj totok lenrri? Ht legyetek! Ne
t'rr| h .tlr; tt; ; tI rlk, tlI itltt.k is ttltlg! Mcrt ha cgyszer I stenek lesztek, ht azok, s
; rtttth
lrrtrr l.,| ..l'.rlt : | / tslttt.t.t'lI clt til.lt: I ctltl.leln szultnyad megannyi I ehets g
iI P\ ; 1| .t.'zI tttlt1rI r.I ttlt.lrt.l' ltk; tt ('l'Y
| | l(.(| | . 'h l kiI cpct - | itI yti.
l'', ttr'lrr': ,,rt'l; r'lr'l' ll('l\ ('nr rr lrolrlol'l; rlrrrrsrittl'ol! Azcrl nctn vagytok boldo-
E,rh,
rttr'tl n('nr r',',/ ,trt.llrtk,r lrolrlo; ': ,; r1i lt'lrr'losril',1"y1'1. lllit rtettt cil'litck'/
illrr1',rtol, lr tr ntltlr I rrr,
l,
.t
.,,t; ,rl
lr,rlrlrrl'l,rl,rtr..,r1'olohltll A tr Lt./ t.lr.klr1'11 1t; 111
tl l, lr, ltt , r' l','lrl'r',rl l, ,.'lr | , \ .1!'\ nr,rt,,rl,tl lr,r t,r,,l,,.lrll,rl', t',, tt ltolrlul'1't
\ l,*
1t)
lansgot v,iasztj tok. A dont s.itlgir ir lit.tt.L' st.ttkt rrtlis(..
'.En
most depresz-
sziris leszek, mert csak at, 6i1{crlltlcltt' lttsut'tt it/ t: lclctrlben semmi sem
mondj a azt, hogy rszolglok az
(ir(ilrrr.c!''
Lssuk csak, mi sztiks ges a bolcltlgsliglttlu./
''I llit'
srlk-sok p nz, annak
tudata,hogyj dont sekethozazentbct..lrtrgylrtlltltrgglitcszmsokat'hogy
nrindenki k vnsgt kiel g ti maga k rij | ' lltl itztltt| )llll I lclll vltozhatok meg,
ezt meg kell rtenetek. Nem lehetek boldtlg! Nckcrrr c: l kcI l tartanom a cS l-
ldomat.''
n meg csak n zek rjuk, s a,ZI tnoI rdottl: ..Hrrtstok tovbb l
h j akat!'''. Szval, tudat s energia. Tudatosan d(int(lttctck a lehangoltsg s
a letargia rnellett.
Hogyan lehettek akkor boldogok? Po brregyszer : brd tstok rneg az r-
m t, s mris azok | esztek. A boldogsgnak nincs ktj lonosebb oka. Egysze-
r en csak e| kell clontenetek, hogy boldogok lesztek; ennyi az eg sz! Minek
itt okokat keresni? Nenr el g ok az, hogy ltek?
brettjetek fe| ! Most olyasmit prblok veletek rneg rtetni, amivel a haj-
dani isko| k adeptusai egy kerek esztendeig foglalkoztak. Vajon mi rt netn
tudtak levitlni? Mert a neh zs gi er lehetetlenn tette. De ht az g szerel-
m re, ki alkotta lneg a gravitcit.? Ki tart.ja egyben a vilgot?
,,Antit
egyszer leteszek, az ott is marad."
,'Ezt meg eztkezdem aZ letemrnel, ennek gy kell lennie, s nenr rtrs-
k nt!''
,,Ho,zz.lnegyek
ehhez az illet hoz, s boldogok leszi'ink.''
I gen? gy besz ltek ti.
,,Leteszem
ide ezt a kristlyt' anri majd energival tolti fe| az alatta l v
trgyat.'.
Ht nem rtitek? Ti k nyszer tett tek ki a neh zs gi er | tez s t! Nent
tudjtok, hogy akr meg is vltoztathatntok ezta torv nyt? A r gi idk is-
koliban egy vig magyarztk ezt a hallgatknak.
Eddig kizr|ag a ti mondataitokat id ztem. Ti pedig sirnkoztok,.iajgat
tok, nyogtok s tkozdtok, az oklotciket rzztok, aztn azt moncljiit<lk rrr'
kem, hogy seg ts gre van sziiks getek. A legtobb, amit tehetek, htlgy | .tilyti
lok az eg sz cirkuszra, amit rendeztek! Hiszen hiba is k nyszcr tcttcile k tr
.| .lllttttt| lit
t'1ly krlt; lllhi llttt | lis: irlt trl; rI iI l. lttlttl| Vllt.tt lttlrlI llt.sutiI l. llrl; '\ ri1'v | .r.| |
nlnll\ s/ ('ttt(ilVr: ,r','rrlrh lt'l('l'('ll. ; rk: rr r'1'\ ' lt; r1'\ 'tlt; tl
tt )
lt:kct. Az a k rd s, el g rosszul rzitek-e magatokat a brotokben ahhoz,
lrrrgy akarjtok av| tozst. Hanem mi rt kell annyira tadrrotok magatokat a
| t.| rlrrrgo| tsgnak
_
amikor mr egyetlen napsugr is az oromok telje -, ahe-
lyt.tl hogY akarntok, hogy valaki boldogg tegyen titeket.
Most pedig gondoljtok meg a kovetkezt. A valsgot tudatos gondo| -
hrrzl sotok hatrozza meg, s az ezt k s r energia teremti. Ti pedig k nyelme-
rr.tt cI vagytok abban a takaros kis bubor kban, amely egyszer s mindenkor-
tit rttcg| ,enek| ett. Ez teht az igazsg a valsg term szet rl.
lis mi a helyzet azza| a sok ktilss gge| , a puccos kirakatokkal.l J s
llt\s/,. a modern kor identitsvlsga? Ezek rnincl a civilrizci szubjekt v
tttt.| | cikterm kei. A civi| izci val egytitt jr az egyszer , paraszti jzan
sz
r.lvt.sz,t se. A civilizlt ernber megsz nik onllan gondolkozni, tcibb nem
I rlr1ilrt.ja a I ogika fegyver t, sem a hajdani harcosok t' akikben volt el g b-
l| | l\ ill"l i)nlnaguk felvllalshoz. A civiliz| t ember maszkok mcig rej tzik,
llI rlt.tt clrgedelmeskednie kell a fennl| tcirv nyeknek, amelyek el rjk, mi
tl
;tl
s I tti a rossz, s kimondjk, milyen biintet s jr a balfogsok rt. Ti
ttltttt| t.b| .l( | valsgot kreltatok azza| , hogy tudatosan is elfogadttok s ige-
I l| .| | (tl(.k. F:,t, rt amikor tovbb szeretn tek l pni, s megtapasztalni, amit ed-
rI l1t ttt.ttt vttI t mdotokban, mris ott magasodnak kortilottetek a tilt torv -
ttt'r.l.. I tiszcn az j kiprb| sa jszer vel
rnindig tcirv nyszeg s. gy sztinte-
| r.rrtil lcl.iiI cI nek titeket, s folyvst raj tavesztetek, hiszen senki ms nem rj a
t.I t\ t.I t.tt.lckct a bubor kban, kizrlag cinmagatok s gondolkozsmdotok.
Kt.ttltis. ltogy lta| nos rv ny -e, amit elmondtam? I gen, az. Tudjtok,
l| | lll| | lrlrgylirtok .el a fejld ssel? Mert a civilrizci az ember minden egyes
l lX.\ (.I cI r. r.jir. A technika a fejld s csticsa. A trsadalom ezenkozben fejet
I trr| | | ,.1ly liir.vcnynek, ti pedig megsz ntok cinmagatok lenni.Ez a merev r -
I ep rtrtirrr rlrkcr.gcscdik a I eI ketekre, S aZ eltorzult cink p lassan az nnelazo-
I ttrttt| , ; t lt: tj rI lrrri sz(.1ls gcs, th tatot breszt entits, a bennetek lakozalak-
I rtlrtlr lslr.ltstl1l lt ttttilt k(it| cbc v sz vagy leplek mcig rej tzik. Mindez csak
ttt p' tttt1'thttsltI rllli I t.szi itz cI ttlr.z,ttI t' lnegcsonkult n drm,j t, amely beszo-
lttI t rr
( \ l1('sI t.t'lltttrlrlgrlivltI rrriik(it| tlttldcrn vilg, a j s a roSSZ satuj ba.
| ..I t'lI t.kkrll ktr'ttI kt.riil lr I t.I kt.tl. ti
1rc: t| ig
ttlinc| cn crvel iparkodtok ism t
I t1-| ,.1''.. | (.| | | l| [\ ,| rtlrI r.rrl t.I lrrrr,t.ltt.k, I rrl1lv at li| lltllrltlk lcrc| rrtctt va| sggal
lltr'1t; ,11rrn1',l..,,,lloh.rr rr; rlrts1.,11lt ht.pt.t A lrt.lsr'i lslt.rr t.zt.ttk(izlrt: lt tnil scttt tc-
ftr't ltt,.', tr lt rlrrttlrrllrlr'1.. l1'1 lr gt,',lr1, rrrr.1,lr.kt.rllt.l,, ; rz l,.lr.l KirrtVvrlttt.k lt; '.
tl
madik lapjn, amely a hatalom. a | ii.it| lrlrtl| | tls lr k(iziisti| s birodalma. Kciz-
ben persze Szeretetre s onmagatr;| i 1111-:1illlI liI iis:tt.lt vligyakoztok.
Ezek a negyedik lapon tallhat k. csltklrrrgy tlclll | 'udtok ide lapozni a
kcinyvetekben, mert ezze| porig rombtlI lriitrlk tiI rki:1rctckct! Boldogtalann te-
szitek az embereket, mert nmagatokk vliI trrk ! Arrriktlr k bo| dogtalanok, ti
jl rzitek magatokat. Ugyan, ki akarja czt.l
.l.i
lrztlltbirn rigy ltek, ahogyan
j nektek, ahogyan a magatok igazsga c|ikt t|ia.
Arr| nem is szlva, hogy folyvst sszet ritck,
(isszenyomor tjtok
em-
bertrsaitok bubor kait, amelyek mind ugyanolyan m ret ek, mint a ti tek!
Amikor ncivekedni kezdetek. fe|rzztok mind a t bbi bubor kot, a tcibbiek
valsgt. Mrpedi g ezt senki sem akarhatja, senki sem akar felfordulst. r-
titek mr?
Mi t<irt nik a tudat birodalmban azza| az erve|, amely l trehozta a min-
dens get? Hov |ett az az energia' amely mozgsba hozta a Napot? Bizony
nem msra ford tjtok most, mint hogy kiszedegess tek a szemcild k tok
szlait! Hov lett ht az a tudat, amely a h t rezg sszinten alsz|lva l tre-
hozta az anyagot?
Tudjtok' egyedtil ezena l ts kon l tezik id. Egyedtil itt liink at r-id
mtrix keretei koz tt. Egyediil itt csavarodik fel az id spirlja - anyag/anti-
anyag, ms szval gravitci/antigravitci - a maga ellent tprjaival. E,z az
egyedtili valsgs k, ahol a tvolsgot idvel m rji.ik.
I sten, aki mozgsba hozta a vilgokat, mra elrejtzott aZ anyagban,
egyenlv vlt teremtm nyeivel, s megkezdte utazst az idben. Bizony, az
id. I tt mindent csak ennyi vagy annyi id alatt tudunk elv gezni. A tudatos te-
remt s idben zajlik. Nem is lehet msk nt, hiszen gy rjk e| ajelen | ts k
tcirv nyei! m a nagy hatalmri I stenek ezenkozben azza| vannak elfoglalva,
hogy egy olyan nk pet tmogassanak, amely mindenkit boldogg tehet, s gy
persze ti sem juthattok elbbre az |et Konyv ben, mert a negyedik lapot nem
ford dtok meg ebben az letben. Az rt is kell mindegyre visszat rnetek ide.
mert aZ let K nyv ben az van rva, hogy addig fogtok valsgot teremteni.
am g magatok v teszitek az anyag h t szintj t, a tudatos valsg h t |apj tt.
Lehets geitek teht ftjlott bb korltozottak ebben a valsgban, a hartnit
dik lapon. Nem is lehet msk nt, hiszen itt torv nytiszte| po| grok Vilgy| ()k.
Ti viszont azt mondj tok nekem: ,'Ezt s cz,t akar<llrt; lncg akitrtlltt islllt.l.
ni a bcnnenr lakoz.ti lstc: nt: lnintlcrr akirrok lcnni,: rrtti lclrclrt('k: li'l : rkirrok
cmelkedni.,, Az g szerelm re, ti m g csak nem is ltetek!
,,Boldog akarok
I cnni; b k re s bci| csess gre vgyom.''
Ht nem tudjtok, hogy a bcilcsess ghez ki kell tg tanotok a tudatotokat,
lttert ahhoz,hogy megtapasztaljatok valamit, elbb meg kell hogy teremts -
I ck az idejt? A btilcsess g csak ezutn kcivetkezik. Ht nem tudjtok, hogy
uz cirtim csak egy vlaszts? A tovbb| p s, a fejld s vlasztsa.
Akik nem fejldnek, boldogtalanok. Az sorsuk csupa szenved s s nyo-
ttttlr sg, mert k ptelenek a v|tozsra. Mrpedig a vltozs l tfontossg
,
ntondhatni, ez az | et sja. Nem tudjtok taln, hogy az evol ci nem lehet-
n ges v| tozs n lktil? M gis dzkodtok tle' mive| te| e vagytok f lelemmel,
s cz a f lelem megbilincsel titeket. Az eg sz olyan pofonegyszer i, ti pedig
rz nd kosan addig cs ritek-csavarjtok s bonyol tjtok a dolgokat, am g
tttr magatok sem rtitek. Nem rtitek, mert nem akarjtok rteni. Ez a kifo-
gsotok, hogy elkertilj tek a ncjveked st s a kiteljesed st, amit| rettegtek.
Gondoljtok csak meg! A nap csupn akkor si.it, amikor ldtok. Csukj-
trlk he a szemeteket, s megsznik l tezni. A bo| dogsghoz el g egy pilla-
nul, S annyi mindennek lehet cirlilni. Mindossze egy pillanat elegend, hogy
kI ttlg tstok a tudatotokat, s azt mondjtok:
,,Mi
j
n ezutn?'' Egyetlen pi| -
lnltnt a| att tvghattok a civilizlt gondolkods boztjn, s eljuthattok az is-
n| crctlctl rtelemben vrakoz absztrakt gondolatok vilgba.
,
'l.i
nrindannyian
(tgy
k pzelitek, hogy a tudatalatti itt sz ke| (a neocortex-
hcrr). | gazam van? Ez azonban a tudatos bal s jobb
agyf lteke. Valahol a
lettt1 k(izcitt tallhat a megvilgosods kulcsa. Kcizvet| enti| a fiil mcigcitt
fttgI rrl lrcI yet egy, a ms dimenzik felfogsra alkalmas kicsinyke agyi k p-
| a| .
(.sirkh()gy
a dolgok j elen
llsa szerint,,halott'', nem m kdik!
,l'i
pt.tlig va|amik nt rigy rzitek, hogy a tudatalatti a tobozmirtgy koze-
l | rcrr sr,'kc| . Csak akkor ny lik meg elttetek a tudatalattitok, ha el g drogot
V| | gy szcsz,t I ryc| tek magatokba
_
mr ha ez elfogadhat kifogs -, vagy ele-
| FI
tttcrI iti lttlk. Pcclig, tudjtok' a tudatalatti nincs bezrva az agyba, hanem
t| lI vlttt tttilrt| crt[itt. ,;t, tt I cgtvo| abbi csilI ag az gbolton, ez a f , amely kti-
rll| (| ttctck ltli. cz ltirt lit rttin<J cnt' ami | nyegeteket alkotj a! E'z az az enyv,
tttteI y cpy| rt.tt lirl.l liI t.kct it
iclclr
| ts k k(irtilm nyei k zott. A tudatalatti nem
| eI tlrr\ t.lt.| . t.z it ttt; isrlttik lit1ltllr lirI iilhirtri' []rrlrck semmi kize a tudat alatti
FI ttt lrr.r Art.tl ll('I ll (.| | | | t.kt.zI t.k
itt.l.it. ltttgy kik virgyr<lk' mert a fej etekbe
v | | rh. I t.l1r1, ltttlyr.ttttr.h hr.l| | r.rtrtr.lck!
. J
tt
A tuclatalatti elrn t l-el kcI l rrr[.g lt'tlt',, I tr.lt,| .. N: t; ,y lrbsztrakci ez; mind-
atna lehet s gek osszess ge' attlclyck I ttt.l,I ll(.!'lstttt.t.d.src
vrnak. I tt szuny-
nyad a lng sz, itt lappanganirk ll ZSc| | iliI ts
1,rltttlrllltltrk.
ltt vrakoznak a le-
hets gek, hogy ell pj enek a selrrlttih | ' tls tlI t.litlrk r.t.szc'v vlj anak. Mind-
ossze arrnyit kell tenntink, hogy f-el j Lik | irr.tI trltrrtlt. t.s ltrdtlmsul vessztik l -
tez stiket. ,,Ha
tudatosan is meg rtem ll ttttllttltllrtti rrr k(id s t, kezess te-
SZem.,, I gen' ez gy van. I de halI gassattlk! A vltltrslig tcrnt szete, a j elen vi-
lg gondolkodsotok s rz seitek ttik rkpc . F't, tt viI iig kizr| ag azt ti.ikro-
zi vissza' amit ti megteremtettetek. Ami ttcttt
1(ltt
lc trc' arrl nem szlhat'
csuptrcsak arrl' kik is vagytok tulaj donk 1rpcrl.
Ha | dozatok, rigy akkor sajt m vetek rldclzatai vagytok' Meg sem for-
dult a fejetekben, hogy ugyannak a tudatnak, altcly rnegalkotta a sz ban for-
g tapasztalatot, magasabb szintre ke| l fejldnie, hogy e tapasztalatot bol-
csess gg prolja? Novekednetek. gyarapodnotok ke| l! I J gyanaz a tudat'
arrrely | trehoz egy kir| ysgot, nem fejlesztheti azt tovbb. Ehhez mr ma-
gasabb tudati szintre van szks g.
Valsg. Gondolkodjatok el rajta! letetek valamennyi szerep| 1e azt
ttikrozi vissza, hogy milyenek vagytok! Nem is vehetn nek r szt az letetek-
ben. atnennyiben nem k pviselrr k tudatotok egy szelet t! Ti magatokat ke-
rcsitek | etetek trsaiban, hiszen ltaluk ismertek onrhagatokra. Az seg t-
s giikkel nyeri el rtelrn t az nnek nevezett kirak
j t k. Amilyen a pap,
olyan a papn .
K rd s. ki teremtette ide ezeket az embereket? A hasonlhasonlt vonz'
Az e| lent tek a kozhiedelemmel e| lent tben nem vonzzk egymst, a tudatot
s azenergit a hasonlsgok hozzk mozgsba. Elk pzelhetetlen, hogy mi-
utn tudatosan megteremt,ettetek valamit, elegerrd energitok
jusson az e| -
lent te | trehozsra is, hiszen nem ezt teremtett tek meg, hanem egy idel-
k pet! rtitek mr? bredjetek fel! rtitek' mirl besz lek?
Az letetekben szerepl
',[izenetek''
kciztil a legfontosabbak tercmtik mcg
a valsgotokat pp olyannak, ami| yen, aZ utols szogig. Szere tn nr. ha czck
az uzenetek isrn t megltogatnnak titeket, szeretlr m. ha rltcgistrlcl.ltt tt.k
va| t1di arcotok egy-egy darabk r.j irt. Abban a pi| | anatban' attliktlI .cz sikt.riil'
kit rg ti rtok virI tisiig<lt<lk t| itttclttzitiit. [lh| rcz tttlil.ttlltgltsltI lh r.c.rrtl i ltltl; rltlt I t.sz
szilkstit. rrrirrl lrrrrr lr l.iilttrrlri ltt'lyz,'1,.'l t'J r'ritlrrzlt' M('l'('t',y('zliittl'.''
l\ ltt'tl t"
ttr"tr\ lrttlrlrt.k6[ 1j ,\ ; 1t(,1\ ',ttr,,L Nttt,', f.ttl,,tt lll('lt'l ,t l'.tt,tlt"l r"',l
"zol1"tl
rz: itttra' A tudat s az energia valsgai illesztik ossze egyiktinket a msi-
krrrrkkal. akik egyrrrst s ugyanazt a realitst k pvise| ik'
Ncm tuditok, mi rt nitlcs fizikus isI ner sotcik.] Hisz, lssuk be, lnit is
l.t.zt| hctn tek ve| e.l Ugyan rnirl trsalogntrlk eb d kozben. mirl vitatkoz-
ttltI tlk rlunkaid utn.j Meg tudntok bartkoz'ni egy ilyerr etnberrel.} Foga-
...rlrlr
k rd s, lrogy tna-{a le tudna-e sz rllni a ti szintetekre? Szval akkor
ttttt.i| .t nincs .izikus islncrs tok.7 Az rt. mert a vil rg rgynevezett matemati-
| '.rr szcml lete s a mindcns g proLrl nrinak l.izikr"rsi rrlcgkozel t se nem a ti
i| ../ ll| | tltok. Ht ez rt. s nri rt vantlak fizikus helyett szanrr islner seitek.]
'\ zr'r't.
rnert magatok is szamarak vagytok. Lcesctt a tantusz'l
Miteht a tudatos teremt S./ I nnen szrnlaz,ik az ertergia' alne ly aZtn l t-
ll'I llt t:.| az idet, Ti megtapasztaljttlk ez,t, nla.jd rlragasabb szintre tzig tj tttlk
l.t ; t ltrclatotokat. aI lrcly rz,cllni tapaszI alirtk nt rryugt',z'za az
.1
lrn nyt. s
I rr.| | | lI lt' | et K nyv bc. Ez a tapasztalat l rryctek cgy darabkj rit alkotj a.
[\ | rrrrlt.llki, aki beletartozik tapasztalataitok t(trht, ba, a valsgotok r sze,
,.
/ t. | | | tl | .y i s getek tiik rk pe.
[\ | t.g szeretrr tek szabadulni t| tik.] ..N h rrrytl igen. Nos, cgyikt l-tn-
,,rhtrl.
Mcglehet persze, hogy valamennyit l." Abban a pillanatban, amikor
I r'l| \ ,lt.1''1.sgn odafigyeltek r.j uk, rrreghallj rtok rna.id, mit mondanak nektek
(| | | | l| .I l'lrttlkr.til.
Ha azt hallj tok tlLik, hogy szliks gLik van valatnire, az, rt
I r.l1r..,ttiI t.| ( a k virns rgukat. lnert egyezik a sa.itotokka| . Valcij tban teht ezt
tltr'tttl; lr| ..:
''I lz't
akarod, ez r ' lne.qteSZcln..'Ti pcclig rnegadj tok az enged lyt.
| | .r itztttiitt rrl gis olyasrnit cselekszetlek. at.ni nctn egyezik a ti rclekeitek-
l.r'l hr'sz ir bit.i. cs rrlris osszevesztek...Egy rltaln ncm rteI ek!
_
mondj -
I rlJ . | \ 1ttir.t lcszctl cz,l r'e I ctn? Mi rt m velsz ilye neket./ Tudod, ennek Sc| n-
l| | |
(,I tt.ltttt.!
| ls lr tclc'ic l.lcrt bolclogtalarrrt is tesZe| '''
I l.r ; rzrttlI tlttt ke ztlitc: k tcrrylcgeScn megl rtni kct. menten felmertil a k r-
llt.'. | \ lrt rs
; t'I t'tlI t.sz
sziittttllllrtl./ '' Ez kit rg tj a a tudatotokat, rnivel letetek
111t| r ..i
l.| ('| )| ()l(. l| / (iI t I irr.rrg lt()r. il(j ttctck, nrert cgye| re nern sikeriilt magatclk-
I rrt | .'l..trI ttrllrl| r; | | ; I l)llS/ (ltI lttiti(tlkhitll rc.j | ( b lcsess get.,'Ki is vagyok sz-
I lI rrrI tii'| ', | r| \ 'il| '\ l(.; l,/ (.t| \ ,/ littltrtltl.ll./ '' Arniktlr r r.icitt k' rnit nyertek a sz -
| ..ttt I r,I t'., l'..t1't.,rr| : tltlt| . lllltl'lts: tlrll lrttI ltli szrrrtr.c kcr.tiI tok' tudatotok teht
lI l!ll | ' | ' tt,r1,rrI t | ..ltt\ r| | | (),/ ()| | ,.\ | lrlI t.sr.s\ (i.' (./ / ('I t'I rtvct.tc crtclrrl t. a ny to-
rilI rI r tI t'.I t.'| | ' r'...t t.tI rr...tt'| .rt',tI r| 'tI lI tt..tlztrtlrltl lr: t; t I .,I t'lt.lt'k k s('r.rj i ltztltlbittl
'
.,tl
'rl l,'t l,rrl,rtr.rl rr l, lr'l lr.r l,'zlr,'tr ol. t',
l'\ lt; lPolll; 11'
lll't'rr lt vttlrislig
l,t
No mrmost, senki sincsen a hirllgirltisii1l stlt.itibittt, aki azt morrdhatn:
,,Sz p, sz p, rnl azonban nrinde7' ncl1) vtlttlttktlz,ik. rtrivcI az n letemben
senrminek nincs rtelme.'' Ezt csak tt,t, r| tlltltttliiiltlk, ttlcrt nern tudj tok, ho-
v tett tek a szemeteket. Ha nem Vagyttlk trl'lti ir ltclyzctnek, az letetek is ki-
csriszik a kezetekbl. rtitek mr? Alncltttyihcn | lclcmben ltek, akkor a
mumus minden sarkon ott leselkedik. Kapiskli rttlk, mirl besz lek? Ha bol-
dogtalanok vagytok, nagy az es | yetek, htlgy tttittdcnt elsz rjatok magatok
korlil. Felfogttok v gre? Aki szerelmes, attttak taVilSZ zoldell a sz v ben,
ugyebr? rtitek mr?
Bmulatos, entitsok, hogy az egy1k napon m g sznalomra m ltnyo-
morultak vagytok, m a msikon Csods rir s Csod rsn asszonysg gy s -
tlhatnak be az letetekbe, mintha a tegnap netn is l tezett volna! Ekkor mr
madarat lehet fbgatni veletek, gy rzitek, ti tek a viI g, s fi'ilig r a sztok.
Ki rti ezt? Pedig nem kell ms az eg szhez,, mint cinmagatok egy csodla-
tos ttikork pe.
Csods rir s Csodsn asszonysg csak az rt tetszenek olyan t k letes-
nek, mert nmagatokban fedeztetek fel valami sz pet! Egyedtil ez rt szereti-
tek ket! J on teht valaki, s tiikrot tart el tek' megmutatvn, mi mindenek
vagytok m g. Ez e| g ahhoz, hogy ti a hetedik mennyorszgban rezz tek
magatokat. rtitek, mirl besz lek? Mrpedig az ekkor rzett orom forr
hullma is csak az rt ramlik v gig az ereiteken, meft rijabb lehets geite-
ket fedezt tek fel. Gyakran hallani a k vetkezt: ,,Nem is rtem, hogyan sze-
rethetsz' olyan csodlatos, olyan sz p vagy, olyan gazdag Vagy, olyan sze-
g ny. Pontosan az vagy, akit kerestenr. De nem hiszem el, hogy tetszhetem
neked!'' Micsoda ontelt mondatok! Term szetesen az I | | et szeret titeket, hi-
SZen ti hozttok az | etetekbe! rtitek mr? Mivel nem volt semmi az | ete-
tekben, ami tkrozzon ttteket, ami h zelegjen a hi sgotoknak, itt volt ht az
id a v|tozsra. Ti pedig egyik naprl a msikra kivirultok, az arcotok majc|
kicsattan a boldogsgt| , mintha csak megcsipkedt k volna, mivel megis-
mertetek egy lehets get. Az netek, igen, eZ aZ netek utazsa.
gy m kodik ht a valsg. Nem tudjtok, hogy csupn az rt Vagyt()k
szeg nyek, mert aztk pzelitek, ez jr nektek? Tudjtok, hny leleln iit stll-y
koltk bel tek a b ntudatot? Trrdjtok, hny emberoltn t ,egyclrlrczlck ti
teket az | et Konyv nck harrnac| ik I ap.j r n. htlgy a vg rr I ckicsirryct.ititc| i iirr
tnitgltlrlkitt. vt| <c: s ttytltttrll.ttI llt| iltlt| < | ti1lpygtcli ttt; tgitltl| rit| ' lt| ii| .. t.lt.vt.I ltj ltI lt.tr
j (irrrrt'k
vrI l,i1'l'lt./ Mirlliirt lslt.ttI vlt| ; tI trlt,l| ; | t'| | trlh l'ilzr. I tt.| 1'..zI r.I r.| r. r.,; tlr tt.
lrr nykedni tudtok abban, hogy egyszer majd ti is jt
cselekszetek. Hiszen azt
scm tudjtok, hogyan fogjatokhozz, hisz sejtelmetek sincs a jsgrl! Ma.
r.lrd teht minden a r giben. Valaki aztn azza| jcin, sznjtok-bnjtok b nei-
lckct, ti pedig hiba ti| takoztok a lelketekben:
,,Az
isten szerelm re! gy kel-
lt:tt tenntink! Meg kellett tennem, hogy meg rtsem, nlirl van sz. Ugyan
rtrirt kellene megbnst reznem? Hiszen bolcsebb lettem, mint voltam.''
Az ava| aki azonban gy szl:
,,Fogd be a szd! Az ordog besz | betled!
| | ir| lgass ht!'' 'n a l lekben lakoz I sten visszavg:
,,Hogy mer szels z\ | ye-
rlckct vgni a fejemhez? Az embernek.il kell reznie magt a br ben' I s-
I t.tl ttem valahol a mennyekben trnol, te ostoba, hanem rajtam kereszttil szti|
| ult.,t:d! Hallgass ht meg!'' [gen, gy szl a l lek! A tudat besz l ekkor be-
I rl| ctck, mondvn:
,,K rlek, olvasd e| azt is, ami a lap aljn ll! T rj szre, az
dg szcrelm re, az n kedvem rt, hogy v ge legyen ennek a szorny s gnek!''
Ntrs. az embert arra nevelt k, hogy m g onmagra se figyeljen oda, ht-
| ttt itz,
(irdog
Vagy holmi stni, sot t erk szlnak belle. Nem tudjtok-e,
lrrlgy ilyenkor I sten besz l hozztok? spedig azt mondj a:
,,Ha nem teszed
l| | c8 c7,t ebben az | etben, visszajciviink ide a kovetkezben!'' I gen! s m g
ttrl is | l<.lz,zteszi:
,,I de hallgass, te szamr! Csak gy tehetiink szert bolcses.
r gt.c. lra megtapasztaljuk ez ' a dolgot. Ha ez megtort nt, tobb nem lesz r
rrl| ks(.gcd' Akkor tovbbl phetsz az j
tapasztalatok fel ! Addig nem hagy-
lah I riit b k n, am g nem hallgatsz rm, mivel igenis tovbb kell l pniink a
httvctkt:z lapra! Elbbre ke| l jutnunk.
Hagyj .el ht a makacskodssa| , s
I r| rr tttt.g bennem, b zzbennem,b zz bennem!'' Netn hangzik ez ismersen?
| )r''/ Alrii! I stenrrek hla! Hiszen besz | gy hozztok! Bizony!
Ki luit a,/ ' aZ c.| cs' alaktalan, ciodlatos valaki, aki a tetteitek m ly n la-
hrrlrh..)Attti ttz'| 'i| | cti' rragyszer ember , maj d sz tveti a vllalkoz kedv s
ilr rlI r'l ir.(iltt. c: st'tllit rrlrttatttika, s haj tozik egy teliholdas j szakn, s meg-
tll I tI rrr t's csc1l1lt: kllr.: lt. M g az | latok is nyugodtak a kozel ben, hiszen csu-
l| .| | 'i5ll| i.
ttt: l'tt islttt'l.i it ltltt.itg<lt' crszakot' gy loletet, keser s get, bnatot.
ftr rtr rtI irhlltlittt I t: lry t.triyc: tliiI lt szr: rcletre k pes, mikozben gy szI hozztok:
',lI rrllplI l,t'
lI l(.ll! V; rI rij iilrlttt titt virgytlk tc. Szabaclu| j meg attl afeliiletes alak-
I r1| . rrhI l ; l v| | ; t1'
''..I t.t|
; tzrltlrls l' | : rr ir I t: I kct| bcn I akoz I stens g vagyok. Nem
l. ll lt| | rrr| ; tt| ' lllt.1l it t,; tI rtslt1''ttl ; t szlittttltlr.ir' hrlgy k| s s gekben tetsZelegj ,
| tltll"ill I tr11't,I r.I ltttl| ; tl,..I t| '; t r,tI lt1ittltlt,lttlltltltll sz'lit.I ttltztl| | At, it| | assaI r lcj r!
lrrr,llrlr l,t'll l,rlrnrllrllllc ,t Lrttlvvltrttr lllirlrlt l; rplrszllrl; tloI viit'l1rk liirl! Milrtl-
l-if lllr; r l'''ll trt, p'r'lttllttl. trrr-1' l,r'll ttlllrrirrrl,r l,lrlr.rl; lrirt lr.llsz; rlr; rrlrrlj lrtt.11
ti lh
a b kly(lidtc1l. s engeni is engedj ki v grc a szabadba| . B z'z nreg bennem!
Nem viszlek t vrj tra, ne f lj , hiszen n ij r kk vagyok.'' gy legyen.
A val sg teht ez a blyvst terj eszkecl . lthatatlan, sz ps ges entits,
aki valarlrenrryii'inkben ott lakozik. Ar' rt tan t.ottam,hogy ,, me I Sten'', az rt
tr ztem az arcotokba. hogy rn g je lssak, s nreglssaln a beliil su-qrzc1 f nyt
s tudatclt' a l-el breclt elrergit! me' arni | trchozza az lstens get! Az embert
nem isteninck teremtett kI Magatok aI kotj rtok meg aZ istenit, hogy a vilg
szrevegye. Aki Krisztus nrsodik elj ovetel t vr1a. az ne az gre n zzen,ha-
nel11 a szents get I es hallgat sg sorait .Lirk ssze. Keresse a benrr[j nk lakcl-
z I stettt, aki gy szril: ,.Tat.ts ki, Ralnt| ra! Tarts ki! I gen!''
Ehlrez az isteni erh z sz(llok teht. natt.| a meg a hangotnat, s f-e]el
nekem. met.t r tm isnlcrt.
(it
tr1ton. artliktlr rtok n z'ek. Mert rrenr a folcli
maszkokat szeretem, helnettt a rncigotttik lakoz , ertl duzzad, alaktalarl
l rryt. akirl tudotn. hogy ha akar. kir,et rla.ub l egy lj univerzumot, akit
azonbatr tbgva tart a k prtrsok valsga' lro| ott tudva tudja. hngy rt k t ttt
a bizoI ryos a| aktalan' bels I stcnsg hatrozz'a nleg... csakhogy ebberr a vi
lgban mirrdett a k prnsokat sztllglj al
Tudat s errergia. Egyszer , treln? Amit gondoltok, azz(l lesztek! ArtliI ..'
k pesrrek tartj ltok rnagatokat, a.Z a birodalrnatok. Ha azonban csak a k pnll st
ltj tok meg,megtagaclj tok I sterrt' s atrlennyiben nem fej ldtok' mert mcrtt
s geket kerestek, a tudatotok | ta| termelt ener-eia | trehozz'a a megf.ele | .'
akadlyokat. Pedig senki sem z rrj a el a l.el bred s f-el vezet utatokat. Nt'rrr
tudj tok. mit takar a,,fei bredni'' ige.} A rnegnyilv tnult Krisztr.rst j elerrti' .r
megva| sult I sterretnbert S lstenasszonyt! Ez teht a fel bred s, s ezz,c rlrI t
Rarn is. hataltnas, sugrz1 rryess gg . Persze eZ neln , hanctlr aZ istttt.t..t
len I sten. Az' rt' nem isnrertem t, lnert rn g nelrr l-ecleZ[ctrl l.cl tllttgltttlI r.rI
Akkora a hatalmatok. lrogy niegalkothat.1 rtok trrla.j t| tlrr hii rl1,11itttlr; tl r
kell ncvel sseI akr a tula.j clon gyarls rgaittlkat is. A bcrrrtclck llt| rtl/ tt l.,| . ..
az rt neln tiltakozik. mert rninc| ent r.t kcsrrclt litrt Az tlI t'lt'tri' ; t tI rlI l'..l
soka ncm | nondhat ncmet sctttI ttirc. Nctltcl t.slt| r lt | 'ti1llttlis | | | ()| | (l
., rr rnilrclezcn ke rcszl[ilrttclr((l| .| l 1l | | ]lll'ilttt tiI t.lt' \ ()| l| | l lslt.ttt.ttt 1111.| ' | .l ir r
bakl(j v scittl vtlI tlr| ..! I \ 4l iu | 'I stiI l ; lz t.tttI t'| '| | l'
| ''
,'\ zt.t| \ ; | | | (./
'
| | | (.| | | | ('I tt l,l| | r
I tlk tttcl lt ltttl,liivtist'l'lrt'n rt'; lo lrr'1,1.,",',1'r'1'tlNl.rtlrr'rltl'('/
(",r'llrr'tt r'zr | | r"
tr' r'issz; tj ; ttrt; rL, \ ',rlo: .; rr'; ',rl l,",rrr'1, l rl,rl \ l', nrrr'lr'1,. 1,r1.,,.,' | ,l' n,r 1'
lrr
rlr,
ll'\ ',zrrl I (
l)l
( l,,l | ,1t; , l,rl I ttlttrrlr tt I ' tl,'1,,1 tttl
,,
",
I r lttr lltl i', ,,,
r.tltI r.li./ A bennetek rej t z I sten f-elmutatj a elttetek a lrr ltatokat' de arra
\ '.| | \ / ll. I rtlgy kij elerrthess tek:
,,Ennek v ge.'' Azt akarj a, hogy belsstok,
I r.'1'y I l(iI csess get nyertetek a Szban forg tapasztalatbl, amelyet be rhat-
I rr| l .t/ | iI ct Konyv be, a le| ketekbe. Akkor az'eg sz eleny szik, s ism t ki-
,I i|
.| | | ll| )! A lelketekben megb v nap rij ra e| kandiklhat.
lr'r't.t| .scitek az rtj rnak teht vissza, mert a bennetek lakoz [stens g
I rtr; .t tt1r; r c| ( azokat, hogy boI csess gg proI hasstok. A fej ld shez mag-
I t...' I lrrlt.scss $ e Van sztiks g! s a fej lcl s minden egyes l p se rij abb r te-
1ir
| | t.ttt| | t' it I ttaszkrl' az iires k pmsrcll!
| | ,t| | ; 'ltssittok ht nreg! Figyelj etek rm ! Ez az let csak egy r j abb j ellem'
I ttI ttrI rr.,.,/ t. t'$} j abb karakter. Az eg sz | et annyi az orokk valsg m rt -
J 'l.tl'| | | | (.I V(.. rnint egy nap' Az egymst kovet j ellemek csupn arra valk,
| 1rr; r1 t,r; I rrk kcrcszti.il megtapaszta| j uk az | etet, s tovbblapozzunk. Ezek a
il.| | l
rttl.| r | | (.t| | itzonosak veletek! A j eI lemeket ti alkotj tok meg valamely ta-
llrt'ir| .l| .tI
r.t'tI t.k bcn, az is lehet. hogy valami csip-csup | m nyrI van sz.
| | rtI ttr.ttt rlt.clillitnsg' hogy egy gyermek belesztiletik egy csaldba, l mind-
I i*'.ir ltlr'ttlrt.l ttlt1rtlt' s rnr meg is hal.7 Pedig az t rt nt, hogy csupn ennyi ta-
I t: | ei| 11| ltlt.t
r,rlI t sziiks ge. Vagy mi rt halnak meg fiata| on a legkedvesebb em-
lrrtr l,
.
l| .'I t; tttttltk ltztlk a lelki nagysgok, akik b k t, igazsgot s f nyt hoz-
itat
't
lri| 1| 1..,Mitit.l I lLrny ki a lngj uk ltsz lag idnek eltte? Mi okozzaezt?
1+ | 1rl1r1 r.r| ' tltltt.t'| ('t.lc(k a c lj ukat, s mr el g, ha csak aZ em| ktik l tovbb.
I
s l.. ll| | \ | .lI r.I t.1'.1.11.; .,1 lr ttlv rbblapozshoz. t< a megvilgosult teremtm nyek.
l
| '
| | ''| | | (.,l| 1r; rlr
| irI t lrz,
(j r(j kk va| sg
f rry rr, nem azonos veletek! Ez
i =a} .t ltr.; ..\ tt.t r'; tlrr. I rrlgy ir I . v n megtanulj atok egyvalamit, arra azonban
liFiI l l1..; ' 1 | | | l.l'.I k ltr| ; rltt it lt'tllcz' hogy ktyriba j ussatok, s rij ra meg rij ra is-
ilt lelrrr I r | | . | | 1r.| | lll'Yill| ; | / l : r | .(tltli ta1rasztalatot. Mikor j ottok rv gre,hogy
d iI rrl..gtt.tl \ r'1'1'.l l\ lrrrrI t.zI t.srt1llitl lr k prrritsotok kedv rt ism telgetitek'
i| ieE a..,l l..I r..r.| | .I l'r| ' I trltt; tlltt..tltltitk a vaI sgotokhoz, akik gymond
hit=l==ltll, rr I ,
1,p11,1,,1
egycS lilrc| Lrlata j abb rryeres g-
it.I I crrr lltl.ttlzik hor'zittok a t r-
k(irrvv rrcgyctlik lirp.il n. Hal-
t'/ ; ttttt'l v; rrr. ntcl'l a kcprrtli-
t\
I
l*llriE rner 1s1 'll,
* iirit !tlt,, i.. | ., I
,1rr, 11111't' t
'1
1'1.r'llr.tr
tl
.l llr'l',rl
lr
lllllr'lr ill t trt,
lt!
Pedig a dolog ppen ford tva igaz. Az' igazs rg az, hogy akik gy besz lnek,
azok mit sem tudnak tulajdorr isteni mivo| tukr.l, arne| yet fejld stik teremt
majd rneg szmukra. Mit sem tudnak a szabad akaratrl s annak teremt
erej r| , mivel a hitt telek s vallsok a k pmsra s nem a bels l nyegre
p tenek. Ez utbbi ugyanis a rnindens ggel l| szovets gben - azonos ve-
le -, annak a l nye.se, atnik ti vagytok.
A bennetek lakozti csodlatos, isteni f ny tudtotokra adja majd, amikor
v get rt egy fejezet a fejld setekben. B'z a | ny csupa kedvess g s
jsg,
f.elt tel n lkiili szeretet, kicsattan | etorom.
Ez a bennetek lakozI stens g, amelynek l tez s re n nem gyzom fel-
h vni a figyelmet, amelyet n gy sz| tok' hogy ,, me
I Sten'', nem engedel-
meskedik semmif | e torv nynek. EgyediiI az | etet, az | etert tiszteli. Tud-
ni bgja, mikor r v get egy tapaszta| at, s nektek is rt setekre adja a kell
idben. A tapaszta| athoz csak a k pms ragaszkodik, s ez rninden szenve-
d s. bnat, gond, kibrivrneg ruls forrsa. A k pnrs ugyanis soha nem
akar megvlni attl, ami letre h vta' A bennnk lakozI sten ezzel szemben
azt mondja:
',Bocsssuk
ezt most ritjra!'' Az isteni hangtl kizr| ag ezt fog-
j tok hallani.
Ez az alaktalan l ny meg| ep valsgot alkot, s utatok minden llornsn
tovbb tg tja a tudatot' Mikozben kinyilvn tja ezt, koze| ebb hoz titeket a
benrretek I appang nyhez. Elkergeti a fellegeket, el geti s a semmibe
szrja az iires k prnst.
A vatsgnak f nyre Van sziiks ge. Egy pillalrat el g, hogy kigyriljon ez a
f ny. A kovetkez pillanatban pedig mr lejtszott lemez lesz, ami ma jdon-
sg' s mris itt a soron kovetkez, megvilg tsra vr pillanat. Azt pana-
szoljtok. hogy az |et neh z. Az rt neh z, mert megnehez titek magatoknak.
Az ismeret| en a v gtelens gig terjeszkedik' Ennek az ismeretlennek a
m h ben rejt zik minden emberi lehets g s lng sz. Csak rtok vr' hogy
.eI em ssz tek (rnagatok v tegy tek), hogy egy elvont gondolat birtokbalr
tovbb| pjetek. Ne forogjon minden tettetek a torv nyek s a p nz' k rl
A nagy gondolatok f nyt sugroznak magukbl' azutn elhalnvadnak, s cgv
szemvillans alatt e| getik a k pmst!
Mtlst ej tsi.ink szt a vaI tisg rrribcn| tcr( l. I lgyszct.vtlI l' ltrrI ttcttt vrlI l' vrlI l
cgy ttiUlytir,cru.llotttlxis. sz('11 sztil iliri. sislt'tlritt. lot't'ritt s,/ ('ll\ '('(l(rl!t's t's lr't
l't: ts, irki i1't'tr i1't'tt
; oltlorllt
( \ ; tl; trllrol : ,zlttttt; tzoll l\ lt'1'lllt,'ttt,tlrlr',r'lVt'tttlt.'tt
lriir.stlltyban, arany- s ezi.jstbrokt kelm kben jrt. Paripja makultlanul fe-
ltt.t. vtl| t, akr a frissen hul| ott h' A falu legelkelbb r sz ben lakott, az
r.1,yc: tlcn eme| etes hzban, amely kimagaslott az osszes tobbi koztil! gy k
rtrlrp,itsabban voltak mindenkin l.
l:gyszer aztn zendi.il s tmadt' Akkor eZ aZ entits, akinek tom rdek ba-
tit| ;lt vtlI t, s persze bornlottak utrra a nk is' csatba vonult a faluj rt' A csa-
| itr| tttcg btiszke lehetett arra, hogy mindennek a tetej ben m g egy hst is
rtrI rllI it k zoss gnek. Az ifi teht pnc lt s v rtet oltott, s -elseg tett k a lo-
r.rrlr.
(i
nleg a bartai nagy csinnadratta k s ret ben vgtattak le a volgybe, a
,.irI tiittysrga
nappal szemben. A sziilei j ideig nem hallottak rla ezek utn.
Arrrint ltjtok, mindenb| a | egjobbat kaptk ebben az | etben, s persze
it
..lli| | <
sz p szl fiuknak ltek' Mondanom Sem keI l, j l llt a sz nj uk. Az
| l| | 1l;1 .l' az apa ugyan mr nem lrltak egylitt, a fe| sz nen azonban e| jtszot-
lr| h ; r liik | etes hzasprt. Mr j idej e nem volt saj t lettik' mr csak a gyer-
trlr.h(ikrrck | tek.
Mrlltt| itnom Sem kel| , a csatat ren ezl a mesebeI i herceget az els tk -
rr.I lrt.tt lclitott k hfeh r paripjr l. Neh z v rtje t.ennakadt a kengye| vas-
I rirtt. | }1Y : t lova j kora
darabon maga utn vonszo| ta.
Aztlirt a l meg| lt a koze| ben, egy tavacska mellett legel szni. Az\ fj
; rr'rI t1l.
lrki ir ht rn fektidt, feln zett a csilI agokra. Koroms t t, holdta| an j -
nr.tkt| r,.,I l' s ekkor atz islneretlen minclenestl rnegny lt ez e| tt az entits
r'I r]| | . rlrt.r.t cgy futpillanatra nem azonosuI t saj t k pmsval. Nem vett k
I ttlttI itz tslttcr( s trgyak' a htrr hevert sebesiilten. kiszolgltatottan' Ebben
d
I t| | | .1llillllitit
szetnbcn zett az r ttong liress g vel, s meg rtette a val-
rrlp lr.tttttiszclct. rltcg rtette I sterrt;
'mindez
egyetlen pillanat m ve volt.
.1
'.rr.; '
tlI ti tltcgvil rgtlsodott. Az entits ezutn elvesztette ntudatt, s ma-
pttrlr11
.,rrrktlll
lt I iizit. | | ctckig | ebegett let s hall kozott, s betegs ge meg.
ll,rrl llr )lll ; l lclke'l.
.rrI lI t'I
ill il!''ylI sztlI clti.I iilvc ilrrdkoztak, s rtak s shaj toztak, mikozben
I ltt| | rit1'\ ,| 1| l| / (ls I ltI tltttlislti kiizt lriirryktl| (rdrrtt, horgcitt, sikoltozott s tkoz-
tI rr| | | .; ,1,..z..I ll| (.'' lt' rs | ..(l; ltt. ltlltgii| . MtlI tc| tltn, t l lbbaI mr a s rban volt.
\ r
(.l'\ , ../ (.l)
| t.; r1r1.| ..'' lriztrrtv' I litlly()| l sz, p volt | 7 a regge| !
_
egy
I ttt',.,.ttt| | t. r.ttttt.l' : t/ (.tlI tllisttltk
lrz lrllllrkiil.it. s cnckeI ni kczdett.
.l
| | | t.| .'rI t,t1.r| \ ,tr| ; tttt. I rrI lrt.| | | : ls/ (l rl; r| | ; ttttrlk szri| trllllik visszlt ilt i| '-
ll,,' l,'1,'lrtlrll,t r',r(',('rl'(".r('. r".; r ttt; trltuL; t Lt't('s('s('tt'itttlttlt A lrrit
.: r llr r'l ,r lt,tzlr lolr , ', l,'l.,z,rlll 1.,,',, I tr'l r','l rr. llvol'; tll; t ltz tl; ttl
lltrlrlrlt l, ; t
I I rlJ r lr
itil
rt; r lr
rl,il ltr,
lt t n
,,Gyere
velem! Gyere! Meg tudod tenni!" Mondanom sem kell, mindenki azt
hitte, hogy az ifj(l meghborodott.
Mrmost eZ aZ ifj teljesen megv|tozott az bred se utn, s hosszri r-
kat toltcitt a pipacsoktl piroslr mezkon. A hegyre fe|n zve ak szi|rds-
gn s nagyszer s g n elm lkedett. s midn egyszer egy sz ps ges, nagy
pillang lebbent el je, gyonyorkodve figyelte finom potroha remeg s t, ke-
leti mintj szrnynak nyitdst-csukdst. s az entits eltoprengett aZ
g k ks g n, mert esz be
jutott, amikor koromscit t volt az jszaka.
De nem akart mr sot ts gben lni. s amikor szo|gi megint selyembe-
brsonyba lt ztett k, let pte magrl a pomps kelm t. Nem volt sztiks ge
erre a cicomra. Mikor pedig finomsgoktl roskadoz tlakat tettek el je,
nem gy evett, mint egy kirly, hanem mint egy koldus. Nem
jrt kocsmba,
mint a korabeli ifjak, hogy
_
teszem azt, a Toporz kolCsdorhciz c mzett
csehban - Sosemvolt haditetteivel dicsekedjen, hanem tobbnyire egy tereb -
lyes tcilgy lombja a| h zdott, s ott elm lkedett avi| g dolgairl.
Egy napon azutn ez az entitS rjcitt, milyen lszent volt, let pte mag-
rl osszes ruhjt, s kis tlt a vadonba. Tobb soha nem t rt vissza sziilei
hzba. Nem az rt vetkzott le, mert magamutogatvolt, hanem mert ezze|
a gesztussal gette el ki.ils k pmsnak utolsdarabkjt. Ruhtlanul s tlt
ki teht a vadonba, ahol a term szet kozels g ben tirvendezett aZ letnek.
Vadllatok te|epedtek a |bhoz, s eztist szrnyri madarak vett k kortil.
Az entits ekkor eml km Vet ll tott, nem aranybl s eztistbl, hanem a
fcild porbl, gan jbl, agyagbl s szalmbl, hogy ama absztrakt gondolat
dicss g t hirdesse, amelyet meg rtett azon akoromsot t jszakn. s aZ en-
tits ettl fogva egyszer en, k pms n lkiil lt remetes g ben. El gette ezt a
k pmst, hisz eleget tanult mr belle. Amikor el gette, belle magbl kez-
dett radni I sten f nye, a testet lt tt I stenember . lete v g n pedig, miutn
kcirnyezete e| zte magtl, Krisztuss lett. 'EZt aZ entitSt Assisi Szent Fe-
rencnek h vtk'
K rd s most mr, mi kcize ennek a szent embernek a ti valsgotokho;l.l
Neki r sze lehetett a megvilgosods nagy pillanatban, s a kovetke z pi|
lanatban maga dontott r gy, hogy el geti a maszkjt, kiils k pmst' s | rc
lyette a tudst vlasztja.
Ti arra k rtck. tan tsirI ak titckct. | trcrt il tuc| i st sztlltt.ir| rtlzzlilttk! Mit p'tlrr
tlrlltrlk. lrrir | s,/ (ll e't' ir I ttt| : s./ Al.lri| , I rrl| ly lc kt.I l sz illlrrI tttltrrk kilrr1t: is; rrtrlk
lrr| s ments geitekkel, hogy t kell adnotok magatokat a t'apasztalsnak,
lrrt.r.l cn lkiil nincsen tuds. Szent Ferenc is el gette a maszkjt, hogy v gleg
| | l| | | llgil lehessen, rnaszkok s k pmsok n lktil. Vajon kivlasztott vo| t-e?
| .ly t vo| ban trnol I sten, egy angyal, netaln egy uf vlasztotta ki arra,
lrupy iintnaga legyen? Volt benne valami ktilonris, amivel ti nem rendelkez-
I r.h,| Ncm! Egyszer en dontott gy. Lenyesett magrl minden foloslegest,
1h I l|(| ltos v|asztssa| ez mondta:
,,Ezt akarom, mert pontosan ezhinyzlk
rtr tiI ctctnb| , nekern pedig be kell toltenem ezta hinyt a tuds rdek ben.
I irtI rri akarok' s ez rt minden leszek. ami lehetek.''
Nt:lll, Szent Ferenc nem volt ktilcinleges l ny. Nem rigy jott
a vilgra,
lrrrpy cgy napon nagy Szent lesz, mi t bb, maga dzkodott | egjobban ettl a
rrritri| . O| yan kortilm nyek koz sztiletett, hogy minden jban
dr sklhatott,
r rt.lttltti kiilss gben nem szenvedett hinyt. Egyedtil hitelkrtyja nem
'
vrr| | . szcrencs re!
,lirtljiitok'
a mai ember sokkal fejlettebb viszonyok kozcitt l, mint . Mi
| | | ll| | irglyu| ejtetttik az elektromos ramot, s villany gkbe zrtuk, m g
Hrcttt l;crcnc m g viaszgyertyt gytijtott. A technika fejletts ge azonban mit
iFtI l
| (.lL:l.lt,
hisz Ugyanaz az energia ltette az | etet akkor is, mint most. s
!l,r.ttl l;crcncnek szerencs je volt' mert megismerhette cinmagt, mert volt
FgV rrlyittt pi| lanata, amikor vlaszthatott, s
jl
dont tt. Dcint se az | et
lt| | rrlr| rrll rit rep tette, ahol csupaszon n zett szembe a benne I akoz erkkel.
| b| tr.tlt.. hiszen egyetlen porcikja sem tiltakozott a belle kiradszeretet
p| | t.lr.
Ncrrl volt rajta ruha, ame| y eltakarta volna bels sz ps g t. Nem ag-
tlt| tttt
tttitgiira kszereket, egyszer en csak volt. Az eg sz ember k vi.il-beli.il
lllFgvrlllozolt.
Atrrr
1lctlig
titckct il| ct, nektek sem lehet ments getek, egyiktoknek sem.
F rrl.*s, r.t.j tczik-cl bcttttctck is egy szent? Lefogadom, hogy igen! s a vilg
YHl| | | l lt.I islrrt.r.i-c cZl it szcltl'ct.l Lchet, hogy nem, s higgy tek el, nektek gy
I Frr rr
; rllrllI
Vlr j rllt lr ti lcI kctck rokcln Ferenc ve| , ugyanolyan rettenthetetlen?
| gelr. tt lrt.I sr.r I slt.tt ttctlt islttc: ri lr lclnrct' hisz vatj ban nincs is mitl tarta-
| l| ' tttttthrr1 | .'11.11 trrlttr1livlrl irz i.I cttcI cgyclr| . Ez, tt,z,I stens g meg rtette, hogy
lllI ttrI t'rr I l| (.I ll I ltI szltt.lttttt.lylrt.ti trritll k('1rtttiistrk. lninl maszkot visel entit-
trlI kr,rr.tr.r| | r.lt.k, t.s (./
| rlI ytrltl t.sltk ltltt.licsrlI iisl.it.
1l(.rrz| ririltiiszr srit
szt nciz
f l11tf 1,l!
Nr'llt ',/ r'| r. llit llltLnzlrrtt; trlltkn/ loh ir \ / t'1,1's1y.'lrrt'h. slrj luililitok: t ki; rrloll
i
fttittrl
,"' rl
!',llit",rllr'l'; 11 ',/ ; unr'll',rll.rl.'l' Nr',,rttrlr,l; r.lr.lr,,zr.rr.lt.lr.l oll, lltol
t
E. ,t
-,
nincs, ne legyetek l'raz.Lrgok ! | lrsz lr h('lrlrlil.'
ntink l I sten: mittclctt
.1tisiig'
lt.lt; '1,I t.I k rr: ,t'1''
megvilg tj a a terenltc st.
u')v\ ('rrr tttd szeretni, csak a ben-
:,zt.lt'lt.l cs cr fbrrsa. az, aki
Mit j elentenek ilz e I ttttllttlrrltlrl.' I t.t,I rllrlr lr.trt; tttkttltk' a valsg term sze-
t nek ttj kr ben? A Megvil1rg tti ll I l(.l't,t'rI tl.. | ; t1lt: t titrltlz,ik. Az a dolga, hogy
el gesse a kiils k pnrst. arrrcllyt'l lt.r.t.st.| | ; | / ()| l()Strlttlk. I de figyelj etek! Ha
eztvagy azt gondoltok rnagattlkl.(ll. ltlit : rz tl1'y iS Villt! }-I a az a meggyzd -
Setek, hogy nem tucltok valarni rrclkiil tllttt.ltl',krtt.ttctlt is tudtok! Ha sz ko| -
kocl nek k pzelitek rnagatokat. akktrr. sz ikiiI kritllti is lbgtok. Aki pedig a
tzscle r blyamaira alapozZa aZ lct't, lll l| | irrtlcrrkppcn vesz teni fog, mi-
vel nem kertil ki a ktyrib l mindirc| clig. ltttr g t.li tlcttl j n, hogy mer | tszat
az | ete, A ha| l pilI anata az igazi .c1cbr.ctltis' ttlcrt okkor hal meg az i| lr(lzi.
A hall utn a temetkez si vllalat ettll'rcI .ci cgy clcttc| en tetemet pumplnak
te| e tarts tszerekkeI ' Az' g szere| tltcI .c' t| gyilI ) rrti rt? Taln bizony vissz.a-
j ottok' hogy elvigy tek magatokkal 1iiI c| i
1ltlr.ltiivclyctcket?
Ennek a testnek ti adtatok letet, ir bc| I ctc: k sugrz magnetizmuS tette
mozgsk pess . M gsem a SZem csilltlg rsir k(ilcs(j rrzott neki elevens get, ha-
nem ami a SZem ti.ikre mogi.il ragyog c| ( ! A k z, puhasga eleny szik, a l lek
sz ps ge azonban halhatatlan. Ti taln lnilr a negyedik lap fel tartotok.
;
;etle'oet,
j kiils ruht kaptok. Eltcrvezitek, milyen ]etbe t rtek
vissza
_
mert rern nyeink szerint visszat rhettek
-' milyen genetikai llo-
mnybl v tlasztotok, milyen kiils mezbe brijtok' Erre tovbbra is sz iks ge-
tek lesz' hiszen min<len cselekedetetek e horlokoz koriil tbrog majd. Van'
akirrek nagy a homokozja, nrsok kisebb. Meglenni azonban rreln lehettek
meg n lkle, hisz csak testet ci| tve l phettek be ism t a t r-id mtrix kere-
tei koz , hogy ott anyag az anyaggal s rldjon.
Nem eml keztek maj d arra, kik voltatok e| z letetekben, de ht ki tti-
rdik ezze| ? Az e| 6z let | ergott csont! Az szm t, kicsodk vagytok most'
a mostani letkedvetek, akaratertok, energitok. s mif le val<isgot vii
laszthattok rnagatoknak? Tg tstok ki, mozd tstok ki hely b| er't a valti
sgot, h vjtok ki prbajra. Ne azt rnondjtok: ,,akaronl.''
harrcttt itz(: ..vit
gyok''. Amennyiben rnegk vrrtok virlamit' sztil tstok c| a bclrltclr-: lt I ltktlzrl
I stens get. Vlj atok eggy vele. Ne sirnkclz,zatok. llc z tgtlltitlj lrtttk. lttttit.tl
<llyal az. arlctctL)k. lntilyclr! Hl hol<logtltlurt pltttltszktttltik vlrtylolt. ttlt'; t' t'; tl
tirrri. trrrllrlol t.s rllrplrllrrllisl r'st't'trltti. Akkol ltz t'ltt't't'ililok lll('l'\ 'illlozl.rl; .r
tn; t; rl rt r'; tlos; r1'ol
[tagyjatok fel a panaszkodssal. Vi| gkatasztrfkra Van sztiks getek ah-
I rrlz, hogy bebizony tstok az igazatokat? Ugyan, hol vrat magra az a vi-
I ir1lv ge? Azt mondj ttok, rnr ebben az | etben cj sszeomlik a vilg? Ez tolte-
rrr. t.I c| gt te| lel titeket? Menjetek mr! Tudva tudjtok, hogy v gig lhetitek
l| / (lI cteteket'
s donthettek a tovbbi gyarapods, terjeszked s fel| . Ez
rtrrlI tltan csak a folyarnat t sze, nem a v gc l!
'| { ink
mr most vissza alapk rd si'inkre: milyen is a valsg term sze-
I r.., lI l ti ldozatok vagytok, ht rszolgltok. Ha sz kolkodtok, akkor eg sz
r.I r.I t.lck a hinyrl szl maj d. Ne hitegess tek tovbb magatokat, hogy to-
r,lrlrlrl(: ptek,
amikor egy he| yben topogtok, hiszen gy soha nem j uttok
ki a
I rrlvri| rt1l. Brmit tesztek is, csak rn g m | yebbre stillyedtek a mocsrban.
| .l'..'z c| etetek esem nytelentil pereg | e, s semmi sem hoz vltozst,
Kct aI apelv l tezik teht. Melyek ezek? (Tuttut s energia') M a Szere-
1rtth., 1 vulrist g ntegterentt se.) Kinek a vals-9rl van sz.| (A:, env mr l.)
[\ {lt
1lrrrrclo| tok ezek utn magatokr| , ternr szetesen a tudat vilgossgn| ?
I lgyitnaz
az I sten lakozik bennetek, mint Szent Ferencben, ugyan az az
rtlrt1rlrltyltg. J l mondom? L teznek enn l ta| lbb kifej ez sek is, rn az a| ap-
| | | | vll!'' is rnegteszi, ebbl szabnak ki mindenkit, Szent Ferencet pprigy, mirrt
I lI r.kt.l' llbb I k szlilt Buddha min, szakasztott, mint ti. Ebbl k sztiI t
hrrlrl; r klirr is' SZakaSZtott' mint ti. Ebbl k sztilt Dzsingisz kn, szakasztott'
lI l| | | t tt. I lhh | k sztiI t N r, szakasztott' mint ti. Ebb t k sz ilt J ustinianus
t
lrt| ../ .ilt'
szltkitsztott. rnint ti. Ebbt k sztiI t Newton, szakasztott, mint ti. Eb-
I rr'lI J '.t'sziiI t | . I j rzs bct. szakasztott, mint ti. Ebbl k sztiI t I I I . Henrik udvari
I rrrI rlttr| ; lt' szltkltszttltt' I rrint ti' Ebbl k sztilt Hitler, szakasztott, mint ti. s
r,lrlr''l Lt.s.ziilt lslcrr. szakasztott, mint ti.
l1't,t.| 'S,/ ('| | | clt'j c't vctllli a kifogsaitoknak, hiszen rnst Sem tesztek, mint
| ril
| | tr.1'lltI ll()lllll()ll
rllerttsgckct kerestek. Korbebstyzztok
magatokat,
t
'rltL
ltt'''\ / l| (. kt.| | j t.lr
1lrltttltlI ktlz,ntlttlk. Gondolkozsotokban
ahhoz a v kony-
hll tr.lr'| | rlI tlt| | trlz tlrrlj lilrlk tttitglttttkitt, ameI y e| igaz t titeket az | e .r tveszt-
I rt.I rr.tt l rl| 1,t'; ts| ; t
1t'I sz; tr,lriltlk: tl st',l.ik<i.t'l' ttok, amcI yek azonban oI yan osto-
I rll[ | 1rr1'\ . l.rI l; tl| 'l| |
.,(.| | |
t.| | | t'| r.. I iI ctctck tttilttlctl pcrct mcrev erkcilcsi e| 6 r-
ctrl ',,,.rI r; 't| .. lttr.1' | | ; t r.tl1,1.1| t.I tttr.sl'.t.tllt.k
t.zckllck' t,igy cr.zitck, nern t rtek | e
al/ r'lr'tt1 rrl; ,1rnl I 'rr,rzulrlt; rrr n(.nl (.trol
ltz: tlltlxtttylttrllol llt,SZClCk!
llttt. '' | | | .| ., I r| .r| .rl' ,| / t1lt I r..| 1llr.tt lr)| )()| ,'; | .'l; | . | | | lttt I trl1,V lr.I lt.1,tt.k. A | i
fr ft trr ,r |
' l'ttr,r'
.t.' , ll,,r.,rrll ntr 1,r
,,(,rtl,rrll
r.n lr.t trr,.l,,. l.t ; t/ t.lt ; t/ lrlr.t
.t.l J 1
Konyv nek els hrtlrrt llr1lj irt l; tlr1; r' ; l l\ ()./ (,: ,ttlt.s' ; l S/ cllved s s ahatalom bi.
rodalmt' Ez alkotj a | rrycgc'tt.kt.t
| | ; ll I l(.ttt t.tI rI t.l.,'] A l | clem ll rt a tql-
d s kapuj ban.
Ez veri biI irrcslrt. ltz t.lI t.I r.1| t.lt lsr tszlttst.
NaprI napra vlasztittrtrttlk
kt.ll | | : r ; r
; .)
(.\ | .rssz ilgalmaiban
gondol-
koztok' persze mindig a.| ti rrrcllcrt tlrl| | ltllrr| ' N'lt'1,st.tlt rutltok rnarad ktalanul
j t cselekedni, mert ttrinclig I rr k(rtttisI lt.
I t.1r; t t()SS/ . a.iti ellent te.
E kett
egy itt adj a ki a telj ess get' Ezcr.t ltil1lrlr t.sittltllrlk rttittclcttt
j l, a v g n balul
tit ki' mert aZ idek csak ritkirn valtistrlttit| r tttt.1, lt ttlitguk tisztasgban.
Er -
nyesen gondolkoztok, m azeg szb(1l
lll(i| ,ls r,ltlltltti httrzalom kerekedik ki a
v g n. Ugye, ismers?
I | yen egyszer eZ az eg sz. Ne llt itzt.r.l vlrgytlk itt' hogy azt papolj am,
m g ma meg kell vltoznotok. A j e| cn isktlliit tiibb I rapra terveztiik. Sziiks g
van erre az id6re a fokozatos onkifcjcz,cshcz.
:tltlttrz,' hogy egyre m lyebben
meg rts t ek az absztrakt
gondolatokat' rrrlr.id tttittlliI l kitg totttok
a tudato-
tokat, egyet| en nap alatt el gess tek
lc'vitcz| ctt k lpmsotokat!
Ma azonban
m g k ptelens g volna elvrnom tletr:k' lrtlgy t| (int seket hozzatok, s hipp-
hopp t l legyetek az eg sz fQld si folyalttattltl.
A tudatossgnak
azonban meg kell
.1c| cI lrric.
a bels hangnak meg kell
sztllalnia, ugyan gy, ahogyan Szent Fercncn l s Ramnl is. Hozztok kell
szlnia. Amikor meghallj tok
ezt a hangot, lassan, fokozatosan elkezditek
megvltoztatni
valsgotok tartalm t, E'zt nevezik az igazstg meg l s nek.
Arnit ekkor cselekszetek,
lehet feleltlen, nemtordom'
Szeretet n lkiili
rnsok szem ben. de ht mit tudnak k a szeretetrl?
Nektek ennek a hang-
nak a h vst ke| l kovetnetek, amely azt mondja: ,, bredj
.el! I tt vagyok. ben-
ned kopogtatclk! Nagy feladatok vrnak rnk, amelyeket megbns n lki.ll
kell v grehajtanunk,
mert a v g n elvisz minket hazig, igen, hazig. E'l
majd el nt t ged vilgossggal. Sokat besz lt l a Szeretetrl,
ideje, hog)'
megtapas z 'a| d, milyen.'' Ram a maga szirtj n hallotta meg ezt a hangot: Fc
renc akkor' amikor a htn hevert a tmellett' ahovit a lova vonszo| tir; J csilr
ben J sz f meg ot ves korban hozta meg a maga dont s t.
Ezze| teht kezdet t veszi a valsg megvltozsa.
Csak akartrtlttlk
ke l| .
ez mindennek a kulcsa. Ennek az akarsnak azonban cl kclI siip(lI .tlit: lt ktlI r
mst. Mindez sugrzf nyess ggel s nagy f leI crn k(izc1.tcttc vltltisttl tttr.t'
,,Ncm
tudclnt rncgcsirr tI rri. rrrcghaI lrclia ltz c: t. ltlcl. | | irllittti scttt itl\ ll| (r| r I rl| ; r
l'kiilth lrtli virllrrrrit. lrlrrltl rnctlirlililrk r; rit; t
"
llltttt'lll
('/ ttt: ttt lll\ \ ; llr t'lr'ltt' I 't l
lll r.1,1's7l l'.s ttttI tllltt'tt l,tl: tt'tl; ; t lf trl; tlplpl': tl'
r"' lr'lt'lrtr"'211
r'ltrtr lr I r'l
'r
lr"l
tt.l is csodlatos dolgok tcirt nnek. I gen, fura dolgok tort nnek azza| , aki ter-
;r.szkcdni kezd, akinek v| tozban Van a vilga.
Ncm tudjtok, mi rt ez a t z, mi az oka ennek a sok s rldsnak? Nem
trrrI jiittlk, mire va| eZ a t m rdek szenved s, mi rt vltok nevets gess ?
',\ rtlt.l, mert egyszer en kinttetek jelenlegi
valsgotokbl! Mikor noveked-
rrr kt:zdtek, zavar hullmokat kavartok magatok kcjriil! s hacsak a kornye-
rr.I t.le:k nem ncivekszik veletek egytitt, nem kis fjdalomba kertil majd elsza-
lrrr|rri t|e. Mindez azonban hozztartozik ahhoz, hogy ti vlaszthatjtok
trrr.1i. lnilyen valsgban lj etek.
Stl| ra tobb nem tapaszta| jtok meg, ami egyszer mr a ti tek, soha. Az
illrlzlr.irkciban,
lsten e| m j ben soha nem kertilhet sor ism tl sre. lsten
'.rr.;lst gc abbl szrmazik, hogy ti ismeritek cinmagatokat. Nem kelI ehhez
tl/
(.ll(.SZ
klilvi| got megismernetek, mivel az a| akta| an, be| s I sten ismeri
.
.| | llllllgiit, s minden ert magba sz v a teremt sbl.
Mcgvltozhat-e az |et"etek? I gerr. T|etek fiigg, mennyire k vnjtok ezt.
I ttlr| l van-e itt a k zze| fbghatnl? I gen. Nem tudjtok, mi rt nincsenek
I r.ttv| ; iltlI tr rsaitok? A legtobb ismersotoknek ugyanr gy nincs, mint nektek,
l| / | t| ll | rir(elen o| yanokkal ismerkedtek meg, akik viszont elmondhatj k ezt
tttrt1lttkl.ri| . s ez j
kezdetet j eI ent,
azt. hogy rcividesen ti is I tkk vlhattok.
l llllrlI lilI a gyarapods, a nciveked s.
| ,s rrri a helyzet azokkal, akiknek viszont nincsenek | tomsaik, hol ll-
ttrrh rik lr | .cjld sben? Nem tril meSSZe' Ti is rzhatjtok a rongyot, amikor
t rtI rlI llI lltrl lnit sem | ttok, semmire Sem mentek vele, mert tobbet rej t a min-
| | t| | l\ l.ll ;| s7,cI nnek | thatatlannl. Ez vr rtok, ha r j va| sgot vlasztotok
lttrll,rllokrtitk.
I t1'Vt.I j ctck ic| c! GondoI kodj atok el ezen! M rj tek fel, milyen messzire
| | l| l'| | .rI rlkI
Vizsgii| .j r ltrk lneg, mi mindenen vI toztattatok az I etetekben'
| 'rlttI rrI l; tlrlk tttt.r'' rrrcl.rc| .c| lartotok. A felsz nen taln azt gondolj tok maj d,
l| rr1'1 .t/ (.I l(.S/
lrililrlrvirI tislig. I gazatok van. Egy bels hang azonban h tato-
*il1 rlr( ',('il ; rz t'lcrr'r. ('r'r'c
ir hilrrgra hallgassatok.
| | r...rr.| ; rrrrk lrhkrtl lt vlrlrrsl grti| . Mi rt nem vI toztattok a gondolkodso-
I tllrrtt' ll| | (.| | | | (.| | l r,t.sziI t.k tiszI .t.. lrrlgy lilI yvst kifogsokkal takarztok?
-{l.=tt
| | | (.| |
.,.| ; ; tI
tttlt; ,; tI tlk rrliiI t(lt(.k ki czt: kcl ir ki| ogs<lkat. Ht nem tudj -
I rrl I tr.1'\ .t.l r.I r,rltt|
1,rlttrlrrI l\ (xI lI s tttttt.s lr j livlrI lrz l.zcI lni tapaszta| atoknak?
\ '
''t
'" ltll' l, rt1'\ l"r'lr'll'r'zttcL, ltrr; : V itl r'lvortl lrrrl; rllr; ttt lo1,,l1rt l: tp: tsztalitt
r ilr t!,r,r,,rl l, lil,,,lrl
I 't,
Ha| lgassatok ht ide! Mi rt csak a rrycres gen jr az eszetek? Mif le le-
tet ltek? Ha ilyet, ht kezeskedem arr<i| , hogy sohasem hallotok majd egy
eredeti gondolatot. M g csak ir sajt lehet( s geitckct s k pess geiteket sem
ismerhetitek meg. A ltomsokrti| nent is bcsz lvc' hiszen ha nem tudjtok
eladni ezeket, ugyan kinek van rjuk sziiks ge! Felfogttok, mirl besz lek?
Milyen akkor a mostani valsgotok? Kiss elvetn m a sulykot, ha azt
mondanm, ugyanolyan' mint J esja ben J sz f . Parnyi majomagyatok
megazt mondja erre: ,,Ne figye| j r! t akar rzni! Soha nem leszel olyan
j! Hiszen tele Vagy b nnel. K t gyernrekcd van, rn gis f lrel pt l n hny-
szor. Hogyan is lehetn l olyan, mint J esja ben J osz f, aki let ben nem hlt
egy itt nvel! Legalbbis gy tudjuk.'' o| yasva| akit id ztem aZ elbb, aki el-
vitatja jogunkat, hogy Krisztusnak mondhassuk magunkat. I gen, gy okosko-
dik a majornagy. rtitek mr?
Mindez vlaszts s akarat k rd se. gy kell ltnunk a valsgot, ami-
lyen, s akkor olyan is lesz. Akinek soha nem vo| t spiritulis lm nye, nem
is rzi ahinyl ppens gge| azt bizonygatja, hogy azi| yen nem is l tezik.
rtitek mr? I gazn rtitek? Amennyiben azonban ugyanazt a szerelmest
vonzztok az |etetekbe, hogy rijra lj tek ve|e a r gi rz seket, ez mond va-
lami | nyegeset a valsgr|: v|toztasstok meg!
Ha viszont arrl gyzkoditek magatokat, hogy mindez Szemenszedett ha-
zugsg, akkor a legv gs ktizdelemre a v g n kertil majd sor, a k pms el-
get se utn, amikor minden ertoket cisszeszedve lesrijtotok az ellens gre.
I lyenkor a legersebb a csatabrd csapsa. Ekkor a legdzabb a k izdelem
az utkozetben, hiszen immr let-hall a t t. Ugyanez a helyzet a valsgga|
s a vltozssal is.
No mrnrost, tgabb cisszeftigg sek kozt szeml lve a dolgokat elmond-
hatjuk, hogy megcsonkult netekre mintegy 35 000 ve tettetek szert. rti-
tek? Ugyanaz - a jellemet kapjtok k zbe minden egyes
jjsziilet setek aI
kalmva| , hiszen ktyriba jutottatok, s nem fejldtok tovbb. A | emez foly
vst kcirbe forog, holott egy-egy fordulata lehetne egy felfel nyr jttizti s1ril.lil
egy-egy gorbiilete is. Ehelyett a megfeneklett civilizci mindcgyrc
(itttttltglrl
ism telgeti. rtitek, amit mondok?
Micsoda gond.j aitok vannak ncktck, r: rnhclcknr: k'l Hrrllgrrssirtrtk irlt'r
Arlri( ttttlsl I titlltlltrk t | clrr. ilZ l| | ilttI clt ri.it.: rkt.ztI t(s kttI t'slt
'
ht lt I ttrl; t| . ltttlt.I t,
t.ls i I tl1rtt.rtt.kt.t \ ,t./ t: tt.I lr.,; t I tt.ttttt.I t.| ', | ; tkrlz.r !.,lt.tt'; l| | | l.| \ 't.'r..ll....j l \ .; I l; | / ..rrI
ta arcotokat s dalt tiltetett a sz vetekbe, megmutatkozv megajnd kozott
ti-
\cke| azzal a btorsggal,
amely az |ethezn I ktilcizhetetlen. Ti azonban nem
.itittetek
r, hogy ezekbl az e|s l p sekbl
nem csupn btorsgot mer thet-
tck, hanem vagyonotokat
is gyarap thatjtok.
Minden \l|tozstennek f ny -
ben kel| szem| | netek.
Attl fogva, hogy gy teszteft, 16itg tjtok a tudatoto-
kat, mive| az cisszes tapasztalat
m |y n egy eladdig szrev t|en lehets g
rc.ilik. Ennek az ismeretlen,
meg nem lt tapaszta| a tnak
a f ny ben dolgoz-
hadtok fe| azt, amit eddig teremtettetek.
A legtcibb ember nagyra van kicsinyes teljes tm nyeivel. Egy id utn
ttzonban rninden elromlik, mikcjzben
semmi rdemleges nem tcirt nik. Nem
| phettek tovbb a kcivetkez szintre' mivel akadI yokba iitkciztcik, hiszen tu-
datotok nem ntivekedett
annyira, hogy kitg that n a je|en|egi valsgot,
s
lb|m rhetn tek,
mit nyertetek
a szban forg tapasila|atokbl. Az evolrici-
;y
jabb
gondolatot
az isme ret|entl|. s megva|s tan
zta| n e megnyilvnulst,
megterer rtve s bolcsess gg
hogy be rhasstok
azt az |etKcinyv be. s miutn a k r-
tkeriilt, ti mris tovbbl pn tek
.fie' lyett, hogy mindegy-
ndokon rgdntok.
Hol vannak azok a gondok?
Nincse-
i rdemelend
bci|csess g l tezik.
p1titek
mr? I gen?
r ennek a tudsnak
az elsaj t tsa napokat vett ig nybe.
lrn ot mondatot tanultak, ennek az
ot mondatnak a m -
atolni a nap folyamn,
mikcizbe n kitE tottk tudatukat,
llottakat.
Ez rt a Megvilgosods
t
skoljban le retts -
retts gizett.
..
at halmozdik
mondatra, mikcizberr n mindent elkcive-
|ak vagy ki ne mer tselek'
hanem
.fe|rzza|ak
s fel b.
ug sz tan ts arrl sz| ht, hogy ry1ondataimmal elosz-
| tudst adjak t nektek.
illlI l llcm tanu| tok,
ami nem i| | eszk,edik fogasker kk nt
ltlz. ltlivcl a h t lap mindegyik n
lapaszta|atok hosszr
gviI iigtlsuI t
trrdirtotokkal
neg | j tek s felmutasstok
: I t.ss(.gctck.
is itlttiktlr ir I ap aI j ra ttek, egy reggel ar-
i
'o
ttI rtt.tI tt.h. I trlp.y rlrittlt.1l.V vitt.iizsiil(.sl.t.
tttittrI t: lr lttcgvi | l
()Zott'
t bb semmi
t
.r.vfr Y
.l.
t| (./ ki lrz lrlrlltlirltl. |
.: !,t,
tv, rl Van' mcrt
.i
lrr.rr [\ 'lrrrrlr./ l rrr,s1,; s11,; ,* rr; tk kiisz(irrhclitck.
,19
fi
No mrmost, l teztek olyan civilizcik' ame| yek meg rtett k, milyen
egyszer is a valsg szerkezeLe, aztn elmentek? I gen, ezek a civilizcik
bizony r ges-r g elt ntek. Ti az rt vagytok itt, hogy felfog|tok, a dolog l -
nyege a tudatos teremt s, eZ aZ, arrribl tapasztalataitokat
mer titek. I deje ak-
kor tovbbl pni, s kikszldni a ktyribl. Ugye? Nektek is az a dolgotok,
mint eldeiteknek, akik a kosz k zepette dobbentek r <inmagukra. A trsa-
dalmi tudat a ktils k pmson alapul. I stenre vonatkoz gondolataink vi-
Szont azon a| apulnak, hogyan lrink e gondolatok szerint.
Valsg. letemben, amely onmagammal azonos, minden a tudatomr|, az
elm mrl besz l. s a bolcsess gemet
_
igen, igen, bolcsess gem
gyi'imcilcsos-
kerd t -' mit gondoltok, minek kciszonhetem? Taln bizony ajnd kba kaptam?
Nem tallttok el, mert kem nyen megdolgoz ,am rte. Ennek a kertnek minden
aranyalmja a k t kezem munkjt dics ri. K rdezitek erre, hogyan dolgozhat
meg valaki a bolcsess g rt? Nos, minden tapasztalatomat meg ltem, ez adta
nekem a meg rt s kkov t. lercm b s gszaruja gy minden pillanatban egyre
sz lesebb, mivel nem sz ncik meg meg rteni s elmertilrni az letben, hisz a bel-
s igazsg fklyavivje vagyok. Ti erre a sz ps gernrl besz ltek? I gen, sz p
vagyok. A btorsgomat s tudsomat dics ritek? M ltn. Mindez azonban
csak halvny visszf nye annak, amiv ti holnap lehettek. gy legyen.
Nem kell mst tennetek, mint lmodnotok s elm lkednetek. Nagy me-
r szs g kell az utbbihoz. Csupn tril kell nnotok
jelenkori cinmagatokon.
Amilyennek ltjtok magatokat, olyanokk is lesztek. Ne legyetek gyeng k,
legyetek inkbb ersek. Ne lsstok magatokat gymoltalannak, hanem tril-
radan gazdagnak. A p nz, arany, rang Semmit sem
jelent az embernek; a
bels, a l lek szm t.
Az ismeretlen tele van lehets gekkel. E'zrejti magba a lngelme szik-
rjt, egy olyan valsgot, amely minden z ben kiilonb zik attl, amit ma
annak tudtok. Eljtin majd a reggel, amikor tovbblapoztok az |et Konyv -
ben' amikor k pmsotok ortjkre a semmibe t nik. I gaz valrtok vndor tra
kelhet, k alatt alhattok, s f nyt sugrozhattok magatokb| az emberis grc.
De lhettek ppen pomps pa| otban is, csodlhatjtok annak ab| akaih t| lr
vilg sz ps g t. Nern a palota teszi az' embert, hanem bels va| lsgit' ttlt| il
ta, szle| se.
K r.| ck litckct. ttc
1rt.tllrl(.rlrlrkt,.rtt
lckittt.st.lck lr grlrttli: ritrlkt.lt, ltltllt't| | 1| | (.l'l
.f rf irf lilr l; rgltszllrlirlkt.lrl. l)lll,q tttiilok li'l il lill),ls/ l: tl: tllttlok; ll.
r", lttlitrlltitllol'
rajtuk. S.zeml lj tek a valsgot folyvst ncivekv halmazk nt. Ha pedig
rlrindekozben megs riil csonka netek, ht oda se neki, ez benne van a pak-
I iban. Ez is koze| ebb visz titeket ahhoz, hogy megteremts tek, amire sztik-
s getek van, mindazt, amirl nekem vallottatok. Eml keztek m g, miket
tttondtattok'?
,.[sten akarok lenni; mindaz akarok lenni, ami lehetek; ciriilni
itkarok az | etnek; bolcsess get, tudst s boldogsgot akarok; szabadsgra
cs f-elemelked sre vgyom.'' | etet elbb! lj etek! Amennyiben a hall va-
| tiban az bred s pil| anata, akkor a v| toz/ as fel breszt majd titeket! pp most
kczdtek I ni! Mi rt tvoznttok a nrennyekbe, amikor csak most melegszetek
| rc| e az letbe? | gen!
,rudst akarok''
_
rnondjtok' gy legyen. Minclezt joggal
k rhetitek ma-
gatoknak. gy a'onban ne szm tsatok r, hogy kozben lrrnval, idegenek.
kcl s szrakozsokka| toltitek meg az leteteket, hiszen gy nem ny lik md
it cscindes szeml ld sre. Nem tudjtok ta|n, hogy a nagy, n ma rben rejte-
t'ik az ismeret| en rtelem? Hogyarl hallhadtok meg a | ng sz szavt a z rza-
viu. k zepetfe? Ha tudsra vgytok, rajta, szerezz tek rneg! Ha meg circjmre,
| rlit legyen a ti tek. Ez | esz a kcivetkez | p setek! s amennyiben a boldclg-
sl,ig rnellett dcjntotcik, ht, ha nem tudntok, pp csak egy karnyrijtsnyira van
lriI t:tek. Hiszen ha boldogok vo| ntok, nem hinyolntok a boldogsgot.
Mindez vlasztson' tudatos v| asztson mrjlik teht. A bokken 6 csak az,
I trlgyan szabadulhattok meg a k pmsotokt t. Hanem ki alkotta ezt a k p-
rrriist'l ri magatok. Mit gondoltok, mibe keri.ilt nekem, hogy feladjam mind-
t| / | .ll| ni a nagy Ram szem | y hez tapadt? H t vi k rrldsba s az letembe.
Ki.1lzc|j tek el, rnekkora negalztats az egy hadvez rnek, hogy a Serege
pvt:rlg ltek
b lyegzi. n aztn t dom, milyen gyorsan e| fordulnak az ember-
lr\ | lr I l vci. Soha ne legyetek vez rek, veszedelmes bgla| kozs az.
Nckcltt h t kcserves vembe kertilt, arn g meg rtettern mindezt, s ami-
hrlr. I t.i(iltclrl a szirtrl' nem voltam tobb Ram. A n pem persze nem vette
({s/ | .t.
lt viiI ltlzlist' lriszerr k rrem tjltek velem egyi.itt a hegyfokon. Nem rez-
I t1h lrz
(.ltstigcl.
k llcrlt viigytak arra' hogy megvltoztassk a valsgot. Azt
\ t.| | | lrrtlliik. rrri llirr lcrc| n! Nckik otthon s t izhely kellett' A rfiak a nk
itlltI ritsll'rltttI i.lttll. ltil.t| .l.c gtlrtt| tlI titk, tr gycrekek a.j t kaikra, a nk arra, hogy
htl'lritlrltl.,ltt lttttrllt| | | iI ltlll| ( ir kirr.j trklr1lI l. crrc. lneg a hullmz b ,zamezkre
prlttrl.rI l; t| ..
l(t'1r,,t.| | rt.titt.k' lrtlgY t.sziik iigiilrlrrt scltt v<llt nlcg rteni engem.
| | tr'1. 1| rrttI rl| | r.k' I rrr1'V lrlt'; tlllttlr is l(l| | tl V; l''yrr| i' t's: tli t 1l; lctt tttt.: gviilltlzlitttltt s
lr'[1r'lt1'11,''l ; t lrr'lr'r,,,(.l,r.nr ('.,.rlrlrpy,\ ,(./
; l
,,\ ,(.11r(.\ (.,,
r,rrll ltl r: 1 t,itl6slt,,pltl
1/
1 /
Ezt akartam s semmi mst. rtitek nriir./ Milrc kcriilt rrrindez? Mibe kertilt
egy nagy hatalmri barbrnak, hogy ntcgitl tzzir lr rt rnak hasogat fjdalma
meg az emberek pusmogsa s cselsz(lv sc' alrri azutn el gette klils k p-
mst, a vilg fel mutatott arct?
Nos, olyan a valsg term szete, hogy arrrcl| ctt tartunk ki, amit fontos-
nak rztink. Amennyiben nem vllaljuk fel a | lagy, diada| mas metamorfzist,
mindorcikre hernyk maradunk, soha nem |osz bcl( lnk tiind kl sz ps g
pillang, amelynek szrnyai keleties mintt itl znek. Az onism tl spiritua-
lista folyvst a pozit v s negat v energikr |' sot trl s f nyrl papol; gy
odnza el a fej|d st.
I J gyanaz az energia ltet, amely Hitlert, Dzsingisz knt, J esja ben J o-
sz fet s Buddha mint mozgatta. Ezek csupn az evolr ci v|asztsi lehe-
ts gei, amelyek mindegyike rendelkez setekre ll.
Soha ne prbljatok mss lenni, mint amilyenek valjban vagytok, tel-
jes ts tek ki inkbb tinmagatokat. Ez ppen e| gg
j tapasztalat' I gen , a vI -
tozs f lelmetes, hisz azt fe|t telezi, hogy a k pmsnak nincs hata|ma az is-
meretlen felett. Errl szl az els hrom tap az |et K nyv ben. Ha pedig
dzkodtok a vltozstl, s ez rt eg sz kcirnyezeteteket boldogtalann teszi-
tek, akkor a v lem nyetek valjban titeket ttikroz. Ti nem hajtotok v|toz-
tatni. Helyes. Nem is muszj. Senki sem vrja eztel' tletek.
Amikor azonban k szen lltok a nagy talakulsta, az lngnyelvk nt csap
ki belletek, s tudni fogjtok' hogy itt az id. Ekkor tovbbl ptek, s nagy l p-
tekkel haladtok elre a megkezdett r ton, az tje|z6 tblk nyomn. F ltek is
persze' ez azonban teljesen term szetes ebben a helyzetben. Szeretn m, ha
meg rten tek valamit: ti ppoly orcikk valk vagytok, mint n. s amikor
rcivid letetek v g re rtek, ltni fogjtok, mit nyertetek, mennyive| gazda-
godott tudatotok s valsgotok. Amikor aztn eltvoztok innen, az orcikk -
valsg vr rtok. Am ez is csak ill zi, mivel eZ sem vI tozat|an. Egyediil
a term Szet valsgos. A megtapasztalt probl mkat a tudat hozza | tre,
hogy onmaga gyarap tsval meg is oldja ugyanezeket, ez rt nem egyebek
illrizinl' Soha ne adjtok fe| az cinmagatokba vetett hiteteket!
Most, eladsom v g n arrl tizenek m g nektek tudatom m ly r l, nti-
lyenek is a k vnsgaitok. Nem neh z ket sszcsz.molni. A | nyeg az, htlgy
amit per pillanat akartok, cgycl15rc nincs hittalrnittrtkhan nlcg,tcl'trllltcni. l'irt
az,tlnban tttcgtchctcnr,
(lspct| ig
il ti ktiI st. cI vtil.iisititrrk irI ir1t"j iilr.
(
)| vttlt ttt; rttsz"
I rrlntol ktlltlifk lriit rrcklck. lrrrt'ly lilrttulnl ilr't'u. tttit'c is vrlpvloh il/ t'lvoltlr'tlpt
J J
4 ldkEfi&El*d& .,
vilgbl, hogy egy adott pillanatban marad ktalanul t lve btorsgot ont-
scin be| tek, ame|ynek birtokban tovbbl phettek a msodik iskola vbe.L -
teznek ugyanis olyan nagy hatalmri I stenek, gi hadurak, akiknek hatalmuk-
ban l| mindezt megteremteni, mivel megdolgoztak rte, ezek a ti terjedel-
mesebb dimenziban lakoz testv reitek. Megtizenem ht nektek, mire is
van sziiks getek, hogy meg rts tek, miben szenvedtek hinyt, s ptolhass-
tok azt. gy legyen.
Az | et ugyanis nem csupn ebbl a valsgs kbl | l. Tbbrl van itt
sz, mint unalmas ism tl srl. Nem tires szavakat fogtok megtapasztalni. Ne
legyetek bo| cselk, legyetek I stenek. rtitek mr? gy legyen.
Most pedig tartsunk szlinetet. M g a r gi idk iskoljban is megtanul-
tk, hogyan lehet az eb det kifejez sre juttatni. Csak a hetedik v hetedik
szintj n ||t ez az eb d mannbl, hiszen a manna maga a tuds. Vannak
olyan l nyek a csillagrendszertinkben, akiknek nincs szi.iks giik fldi telre.
Eg sz lettikben a tuds a tpll kuk, mrpedig sokig' nagyon sokig lnek.
E fejlett l nyek teht mannt esznek.
Ti azonban rn g nem tartotok itt. Kiilonben is, nincs finomabb a forrn
gz lg zabksntl, amely megmelengeti a sz vtinket. Egyetek ht, s ortil-
jetek
az telnek' ne csipegess tek, ne nyafogjatok, hogy nektek csak ez ju-
tott. K Szcinj tek meg, hogy ezt ehetitek, mert min l hlsabbak vagytok a
szeg nyes tp|| k rt, annl nagyobb valsz ns ggel juttok majd drjsabb I a-
komhoz. Sok mindent hallottatok itt, s ennek egy r sze nektek nyilvn r-
g s hris.
Utna pedig pihenjetek meg, s gondolkozzatok el a hallottakon. Ha sa-
j t szavaitokkal is megfogalmazz ,,tok mindezt, jobban magatok v teszitek
nz elhangzottakat. s ha ezze| v geztetek, gyertek vissza. Ki ke|l m g ptol-
nunk a mai tananyagot. Ne feledj tek mindekcizben, hogy si tan ts r sze-
nei vagytok, amelynek minden egyes sort egy eg sz vig tanulmnyoztk
valaha. E'z rt ha rigy rzitek, hogy siirget titeket az id6, a ktivetkez6 izene-
tent ta|lr ppen az id t rt ke| s r( l sz| majd. gy legyen.
A valsg mibenl te
p lurNt
t- s
T nyleg nagyon <irtil k, hogy itt lehetek! K szn m valamennyit knek,
hogy az n valsgomban | teztek! gy legyen! Most pedig igyunk valamit.
Egszsgetekre,
s a bennetek I I stenre.
El gondo lkodtatok a hallottakon ? Kinyrij tztatttok a tudatotokat?
Folytassuk akkor. Milyen volt a valsg eb didben? Tanultatok valamit?
I jeszten beborult az g, nem igaz? Akadtak kztetek, akik azt mondtk:
''llem'
ebbl nem k rek'', msokat nem zavart, ha elznak. Egyszer en itt
akartak lenni, hisz itt fed l keriil a fejiik ftil , s ktil nben is melegen feliil.
tztek. Az ilyen ember a term szet kzel ben, vele tisszhangban l, s k vn-
csi a valsg term szet re. Minden elismer sem a ti tek teht! Hosszti tlt ve-
zetett el idig' s n nagyra rt kelem, hogy itt vagytok.
Az is seg tett nektek tudatotok kitg tsban, hogy elktelezt tek maga.
tokat ezek mellett a tan tsok mellett. Nem akadlyozott titeket a fenyege.
ten beborult gbolt sem, mindenk ppen ide akartatok j nni, hogy meghall.
gassatok. Mr e k vnsg ltal is sokat nyertek, mivel tudatotok kitg tsva|
tij f nyben ltjtok majd a vilgot; persze ez az j vi|6g ts valjban sr .
gi, csak elfelejtett tek. Ti teht mr aze|6tt gyztetek, hogy n kinyitottam
volna a szmat. Ezt pedig a berinetekrejt1z I stennek k szcinhetitek. gy le.
gyen.
(Valakihez a ktiz ns g soraiban.) Nos, hogy vagy ma d lutn? J l rzed
magad? Tanultl valamit? T nyleg, mit gondolsz, mi a valsg? (Azt gondo-
lom, hogy ez a jelenlegi letem s tudatom, amelyet magamnak megteremtet-
tem,) s akkor mi az, ami nem valsgos? (Taln az ismeretlen, amit m g
. nem dllt mdomban megtapasztalni, amit m g nem
fogtam f
I a magam va-
lsdgdbl.) Mit gondolsz, lesz erre valaha is lehets ged? Honnan tudod
azt? (Mert tudom, hogy minden lehets ges.) Csakhogy a lehets gek felt tel.
hcz ktttek, s a felt telek szint n az ismeretlen birodalmba tartoznak. J l
fltondom? Mit gondolsz, megtapasztalhatod az ismeretlent? (Tudom, hogy ez
llkgrillni
,ftlt,)
Mqid meg| tjuk!
Mi a helyzet akkor az ismeretlennel? tgen! ppen ez rdekel benntinket!
I gen! Ti, ugye, aztk pzelitek, rnindent tudtok? Meg szeretn tek hd tani az
ismeretlent, nemde? I gen? Nem f ltek tle? Na, ezen nevetnetek kellene! V -
giil is fura rz s lstennek | enni!
Mostanra teht mr tudjtok s meg rtett tek, hogy I sten a v gs, a legna-
gyobb er6 a mindens gben. Ezze| a kiilonleges szval nevezztik meg a dolgok
sokt, a teremtt, az isteni l nyeget. Ti teht mindezt egy kalap al veszitek.
Fogjtok az eg sz orokk valsgot, s elnevezitek I stennek. gy is mondhat-
nm. I sten valamif le epikus kifejez siil szolgl egy fels, nagyszer hatalom
meg|elo| s re, amely rnindent megmagyarz! ,,Hiszen I sten teremtette a vil-
got. AZ univerzum I sten elm j ben | tezik,csak rti a mindens g mi rtjeit.''
rtitek, mi rt nevezlek titeket I stennek? Az rt, mert fel bred seteknek
abban az anyagi,k zze| foghat etm ben ke|l lejtszdnia, amelyet I stennek
v ltek. A tudatalatti az, ami: nem tud magrl. Szunnyad. Fel kell brednie,
mozgsba kell lendiilnie. Ez az elme az or kk valsg egy Vetiilete. Ami az
elm ben f.el bredt, aZ a mozg konny lett I sten. Ez a mozg kony lsten tudat-
bl s energib| | | .E,zpontosan a ti k t alkotelemetek. Az rt ll hatalma-
tokban teremteni, mert fel bredtetek.
gy is mondhatn m, az a ti kiildet setek' hogy marad ktalanul fel bresz-
sz tek az e| m t, Neh z koteless g eZ, meg kell hagyni! Nyilvn rtitek, mi-
rt o| y k nyes dolog megmondani valakinek, hogy aZ a sorsa, htilgyfodrsz
vagy ppen kirly legyen belle! Ez m g nem a legf nyesebb sors!
,,- Te nem rtesz engem, nekem nem az a Sorsom, hogy kirly legyek, ha-
nem hogy I sten s mindaz, ami ezze| jr.
- I gen.
_
Nos, rem | em. sikertil! J elentsen megkonny ten a dolgokat, ha a sa-
jt szemeddel volnl k pes ltni, s nem nekem kellene kibesz lnem a tiid -
met. Akkor taln kapisklnd, mirl besz lek.''
Nos, eff le besz | get seket hallani eb d kozben!
Most pedig ejtsiink szt az ismeretlen meg rt s rl. Korbban azt mond-
tam nektek, hogy ez a valsgs k - amely rigymond megszilrdult, anyagia-
sult gondolat, ame| y a t r-id mtrix keretei kozott fej| dott
_
aZ egyetlen
szint, alncly icl ben | tezik' Ahonnan n jcivcik, ott aZ orokk va| sg az
(tr.
Mlt rtz,tlltbittl. ithrlgy lrr rI lrak az tir tk, egy eg sz, vet pr b| unk t ilgrri' Ncnr
tril viI ligrrs. trgYt'./ .l(ltttlt1lltttt ttytllc lrl bir s r. tctt
(irij kk .virI t,lsli1l t,; t1,v.'k ! is
t.ll it ttyrrlt.trt; tI ttlrlsl r.1'11 1.1,1l1i I l'i1i | rrttt lizI st.ttt h(rrrrry l| 1(.l'| .I l| | | | | llt\ ,| .',
Mi rt van sziiks g ilyen hosszti idre? s egy| taln, egy I sten mi rt ke-
veredik a h s dolgaiba, mi rt felejti el isteni mivoltt? Mi rt iilt k ti itt, mi-
kcizben k te| kedtek abban, hogy a tudat s az energia tesz titeket l I sten-
n ? Mi rt iiltok cjsszefont karral, mikozben sehogyan sem f r a fejetekbe,
hogy tobbek vagytok egyszer halandn|? Az rt, mert elvesz tett tek azt az
si bolcsess get, amely annak idej n mindenki szmra nyilvnvalv tette,
hogy az ember vndork nt jrja be az anyagi valsgszintet. Az anyagban I s-
ten nem egy szemvillans alatt g ngycili ki a mindens get. Ez a szemvilla-
ns arra elegend, hogy megfoganjon elm j ben az a gondolat, amely aztn
testekk s r sodik. Htravan m g, hogy a testek azonosnak is rezz k ma-
gukat onmagukkal. A kovetkez pillanatban arrl kell dcintenitik, nyiikre
van.e ez az rz s. Ha igen, akkor az rz s aZ entitsbl kiradva kiter ti az
idben annak a kirakjt knak a darabkit, amelyek a szban forg megnyil-
vnulssa| jr rzelmek. Mindez egy vet vesz ig nybe!
Mi tcirt ntht azzal a dicss ges I stennel, aki valaha villmokat hajig| t
az(trben, aztn hirtelen benne ta||tamagt egy gymoltalan testben? I gen,
ez a test nagyszer gondolatokra k pes, amely a mennyekbe rop thet minket,
m e| g kinyitni a szemtinket, hogy esztinkbe jusson, ideje v c re menni'ink.
Mi a helyzet ezzel az I stennel?
Nem rtitek, hogy az si bolcsess get egy egyszer igazsg rzi, hogy
soha ne feledkezhessetek e| arr| a kcinyvrl, amely az involr ci sorn kelet-
kezett
_
ez pedig arrl szl, hogy a szellemnek meg kelI tapaszta| nia a h s,
t r, id, tvolsg, m lys g, azaz ajelen va| sgs k korltait. A ktinyv, ame| y
mindezt magban foglalja, az evolticik nyve. Csakhogy a ktinyv nr gsem
rte el c |jt, mert az lstenek elfeledkeztek onnon isteni mivoltukrl. Az si
bcilcsess g ennek ellen re tovbb parzslik, holott a test bcirtcin ben folot-
t bb kcinny i azt hinni, hogy semmi sem trirt nik, amikor pislantunk egyet.
Azt gondoljuk ht: ,,gy, akkor nem is vagyunk I stenek, ez csupn egy bar-
br m tosz.'' Pedig ti annyira vagytok jk, amennyire annak hiszitek magato-
kat; olyan ersek vagytok, ami| yen ers a gerincetek. Annyit vontathattok el
cbbl a vi|gbl, amennyit a nyakatokba fogott iga lehetv tesz. De hogyan
lchetn tek akkor I stenek? Hogy lehet ez?
Mire va| ez az idutazs? Mi rt e vndor t a lass anyagban? Tudjtok
tilI i n.l Gondolkodjatok el ezen. Az elfogyasztott tp| l kot el geti a test, s le-
| rrrttlvit ttnnak sszetev it' giizokat termel, amelyek minden egyes se.j thez e| -
ltllI lilk
A liiliis| (.g, lI Z cttc.rgilttt.t.tttt.I t s lrrcI l(: ktcl.ltr .kc l.(ivi<lcscrt sitlitkitrtyitg-
.lfr
.'i7
ry
k nt kitirti| a szerveze b6|; mindehhez idre van szi'iks g. Ezen a l ts kon
minden az idben zajlik.
Ha ti valban I stenek lenn tek, nem kellene ezze| veszdncit k! A hely-
ze aZ, hogy ezt csak gy k pzelitek. Mert amennyiben ti m giscsak I stenek
vagytok, akkor minden perceteket aZ a hatalmas kaland tolti meg rtelem-
mel, hogy meg rts tek ezt a t nyt. Az id megannyi megnyilvnulsi form-
ja jabb s rijabb lehets get k nl ennek megtapasztalsra s a tovbbi nci-
veked sre, arra, hogy keresztiilverekedj tek magatokat" az anyagon.
Mit gondoltok, mibl vannak a sejtjeitek? Azt hiszitek, csak r gy a fcild-
bl teremtetek el? Vagy anytok m h bl, aptok rny kbl szrmaztok?
Mit gondoltok, mibl ll mindez? Az | eter6b ! s mif le rtelem munkl
az | eterben? Ti, akik mozgsba hozttok! Minden I sten! Az eg sz valsg
a fel bredt I stens g m ve, aki megteremtette. Ti azonban elt vedtetek' tud-
jtok? Azt hiszitek, minden rigy j, ahogy van. s ha runtatok erre, ht fel
akartok emelkedni a mennyekbe, hogy t l legyetek a dolgon!
Besz ljtink most mr az idrl, hiszen a valsg nem l tezhet idfolyam
n lkti| .
Most egy kicsit meg kell erltetnetek az agyatokat, hogy elk pzelj tek
mindezt. Fel kell brednetek. K pzeljetek el egy spirlt. Tudjtok' hogyan
fest? Ha nem' ht ktild k nektek egyet. Most fogitok ez , a spirlt, s k pze-
letben ford tstok prhuzamosan a talajjal, hogy hosszan elnyrilva lebegjen a
fold felett, a levegben.
No mrmost, akik megfeneklettek, folyvst ugyanazt ism telgetik tigy'
ahogyan azt k pmsuk torv nye el rja. k folyvst k rbe-kcirbe
jrnak,
mint a megakadt lemezjtszt a lemezen. Ha viszont sz th(tzunk egy kcirt,
mi | esz belle? (Spirl.) tgen. A t r.id kontinuum s a kvantumid spir| -
k nt rtelmezhet.
Most pedig elmagyarzom, hogyan m kodik mindez. A spirl kezd-
pontjn, az id gorbtilet nek csricsn egyszer csak bekovetkeZett egy villa-
ns. A tudat villansa volt ez, amely l trehozta az anyagot. Egy szemvilla-
ns el g volt ahhoz, hogy a tudat anyagk nt nyilvnu| jon meg.
Nos, amikor a spirl te| jes kort r le, egy rijabb tudatvillans rncgint csak
anyagot hrrz | trc. Ahogy v gigha| adunk teht a spirlon, mindcn cgycs | ilrr| rrlir-
tlirriil. ir k(ir.| L'I s l r .sz rreit ti.iirhh vi| | :rrliisra
('s
irlryagk pz,t5t| c(sl.c kt.t.lil srrt l I p.yrrrr
ithhrlr tt.I rt.j iirr it kril.t.I tt.ttrllrI irI lr is. itlttt.I ycl ill itltI t: tttyit1i .s ir ttlrI itI itI rt| | t rtlhrrI
Most pedig gondolkozzatok el a spirl fordulatain! A fels plust a tudat
alkotja, az alst a tudatalatti. A fels aZ anyagot, az als az antianyagot k p-
viseli. Ezek mind egyen| tudatlI apotoknak felelnek meg'
Az idben ti tudatosan befogadtok egy gondo|atot, azaz tudatos tjtok
magatokban' tne, egy villans! A spirl fe| s plusn jrtok, egy idea birto-
kosai vagytok. A kovetkez pi||anatban ez az idea fejldni kezd, megindul a
spir| gorbti| ete ment n. Amikor az a| s plushoz r, rijabb villans kcivetke-
zik be az an 'ianyag-tudatalatti oldaln. F.z a villans hozzal tre az anyagot.
Ahhoz, hogy a tudat | ezzen, tudatalattira van szliks g. Az anyagpedig csak
aZ antianyag kozrem kcid s vel k pzdhet.
A spirl idben megvalsul forgsa a fentiek szerint egy llandval, a
tudatta| ajnd koz meg minket. A spirl fels plusa a tudat, az a| s a tudat-
alatti tartonrnya. Felii| minden a tudat s az anyag birodalmba tartozik,
lent a tudatalattiba s az antianyag ba. K rd s, mi rt kertilt a tudatalat .i az
idspir| aljra? Az rt, mert innen szrmazik a tudat. s mi rt kell az anyag-
nak felti|, az antianyagnak pedig lent lennie? Az rt, mert az anyag az anti-
anyagbl szrmazik.
Hadd szeml | tessem ezt egy egyszer k s r| ettel! Nyisstok j tgra a
szemeteket, keressetek magatoknak egy pontot, s ftiggessz tek erre a tekin.
teteteket. Most pedig arra k r| ek titeket, pislogjatok min l gyorsabban. He-
| ye5? No mrmost, tudatos letetek minden pillanata annak az | | apotnak f.e.
lel meg, amikor nyitva tartjtok a Szemeteket, valamennyi olyan pillanat vi-
Szont, amikor nem | ttok, a tudatalattinak s az antianyagnak. Elmem kcid -
setek eszerint egyszerre tudatos s.tudat alatti, mindennek ellen re azonban
csak a tudatos lelki fo| yamatokat szlelitek.
I lyen teht az |etetek. Ha meg|| tjtok a spirl idbe|i elrehaladst,
akr egy filmtekercset, ltni fogjtok, hol kezddik s v gz dik az letetek.
Minden v|tozsa ki.ilon filmkockt kap, amelyeket gy nyugodtan megszem-
| | hettek. Az egyes filmkockk kozcitt azonban semmi nincs; az a semmi ez,
alne|yb l a v|tozsokat teremtett tek.
Az' id teht olyan, mint egy feltekered filmsza| ag. Az evolrici minden
cgycs piI lanatban, mikoron a tudatalatti tudatoss vlik, kiilcinbciz rezg s-
sziittt
'
aZ egyes l ts koknak megfelel valsgok ke| etkeznek a spirlon.
Milrt| cz az als p| uson, az antianyag s a tudatalatti tartomnyban kezd
rrrt.grtyiI vlirtrrlrti irz, | ctctckhcn. Az,tn ism t visszaj ut a fe| s p I usra' a ko-
\ ,(.lh(./ ()
1rrl| | rlrrI ltI r,iI llrltlisltrrz. s (./ | rrlvllrttit| ik lrrirttI lr !r .| vir| lsiiusziI llcll.
o 1fi
Amint ltjtok, m lys gescn m ly t| tl| gtlk cZL:k, irrrrc| yeket megprblok
leegyszers teni az rthetls g keclv rl. A lt ttyc1i lrrirrtlobbl az, hogy csak
gy | ehet azanyagban s az idbolr | ltcgllyiI viirrrrlrri. I rir tltllgozunk is ezzel a
tudatbl szrmaz anyaggal. Ha rncg(:r.titck' I rrlgy it I ut| itt a tudatalatti fel b-
redt szelete, akkor mindkettre sztiks gclck lt:sz. lrtlgy trz id spirljn el-
rehaladva l trejojjon a valsg. Amiktlr ugyirrris lrc| rtrlry.j rttlk a szemeteket, a
tudatalattit ltjtok, amint letet ad a ttrt| ittttltk. lizt:k szcrint teht egyarnt
sziiks g van rigy a tudatalattira, mint a tu(| illl'il.
No rnrmost, a spirl egy teljes forcluI ala sziiks ges ahhoz, hogy a tuda-
tos anyag felvi| lansa realizldj k. EzL tt pi| | irnatot a tudatalatti-antianyag
kattansa s f.elsercen se k sz ti e| 6 a spir r| a| j rn. A va| sg megnyilvnu-
lsa teht a spirl teljes fordulata sorn zajlik le az id ben.
A folyamat eszerint a kovetkez. Tt e| gondoltok egy elvont gondolatot,
s mris belekeriiltcik az idspirlba. Mikcizben tudatotok terjeszkedik, a
semmibl agyatokba tolakodik egy gondo| at, s ezt ti meghnyjtok-vetitek
magatokban. Ezenkozben a gondolat a spirl aljra szI | a|" mivel a test fel-
heviil. A szervezet energiafolyamatait hm rs klet-vltozs is k s ri, s mi-
alatt a fentiek zajlanak, a testhm rs klet is.egyre emelkedik. Az t rt nik
ugyanis, hogy a tudatos anyag bekeriil a teremt s spirljba, s gy maga is fo-
lyamatosan l trejon. K zben egyre albb sz|| a spirl idramn, hogy l t-
rehozza a valsg kovetkez felvillanst. Amikot ez is elindul tjra, |ete-
tek kovetkez filmkockja az elbbi elvont gondolat testet olt se |esz. Ez te-
ht a valsg spirlja.
A fejld shez azonban idre van sztiks g. Amiko az entitS elrelapoz a
k nyvben, l trejon a tudat egybeolvadsa a tudata| attival, s aZ anyag is egy.
gy vlik az antianyagga| . A rezg sszintek addig kii| onll r tegei egyestil-
nek, mert itt mr folyamatos aZ energia ram|sa, s nem l tezik ms, csak a
j elen.
Ez a fej|6d s kalan dja az anyagon keresztiil.
Az id, ht igen, ez elengedhetetlen az utazshoz. Elengedhetetlen. Az
id jelzi ahazau 'at az anyagban a megvalsult s magb l f nyt rasztt1 ls-
tens g f.el ! Az anyag meg rt s hezteht idben kel| munklkodnotok'
J .i ltttlst itt tiI tok, s gonc| tlI kodni prtib tlt<lk! | parktldttlk trrittc(| rlcI lttc
sc| rlrttc: k s ltclttt tlsttthi ttitk | tszitlri..lL.lrrit iI l illliik vclt: ttt szt.lttI tctt. t.tlttt lttiz
tck. llki ttrt.p.lt.lrt.I t1sclt iiI ltrlrrI r.ittttk tiI rr(| k. t s.i| / | p'.rlttrI rrI iriI rlh tttttp.ttlrrhI rttttl
,.Miit lrrrlt grrrlt' lrr'rl('l
"
l',1 trlirll rr ltttlr
1rr'tr'
rtlrtll vr'I tl' lrillrtlnL t'llHt'llt
Nem rtitek, hogy mindez csupn a tudat kprzata. Ti mindcissze az anya-
got rz kelitek, mert nem veszitek szre a filmkockk kozotti h zagokat.
Nem is sejtitek, mif I e id telt el kozben, mivel llandnak tudjtok aZ anya-
got. Mrpedig nem az. A filmkockk kcizti minden idpillanat az cirokk va-
lsgot foglalja magban. Ezt az circikk valsgot jelennek nevezzi.ik, s az
ezt sz|e| elmem kod s lland. Ti azonban csak a folyamatossgot |tj'-
tok, h sz perc megszak tatlan tovaillanst. A percek kz kelt orokk val-
sgrI nem vesztek tudomst, nem rz kelitek azt a pillanatot, amikor kattan
egyet az an ianyagot-tudatalattit magba fogadelmetartomny. Nem veszi-
tek szre, holott szakadatlanul a szemetek eltt van.
A spirl h sz perc ben teht megalkottuk az circikk valsgot. Tetttik ezt
egyszer en gy,hogy megragadtuk az idfolyam | nyeg t s annak m kid s t.
Most pedig arra hasznlom fel a spirlt, hogy kipender tselek titeket az
cirtik kcir brgsbl, hogy fejld sre k sztesse|ek benneteket. Ehhez elenged-
hetetlen, hogy meg rts tek az anyag s antianyag, tudat s tudatalatti szere-
p t. Ezek egyen rt k fogalmak, mive| a tudatot a tudatalatti szilrd tja meg.
Az anyag az antianyagb| jon l tre, mert az utbbi a tudatalattiban tallhat.
I lyen, k rem sz pen, a valsg term szete! Ti hrisz percrl tudtok, n azon-
ban rmutattam a filrnkockk kozcitti h zagok | tez s re, S arra, hogyan ke-
ri.iltek oda.
, Most pedig besz ljtink a terjeszked srl
_
hiszen a ti ktildet setek az, hogy
kitg tstok a tudatot, amely az energia szolgllenya, s ily mdon felmutas-
stok azt, l trehozva ezze| az |etetekben egy folyvst gyarapod, ncivekv va-
|sgot; mive| e kett' a tudat s az energia varzseszkozk nt m kcidik.
De hogyan m kodik mindez? Nem mondhatjtok csak gy:
,,Most
pedig
kitg tom a tudatomat, hogy megnyilvnuljon. Mindez k t hetet vagy hrisz
percet vesz majd ig nybe.'' Tudnotok kell teht, hogyan m kodik a dolog,
mert ha ezt fe|fogttok, az idt is meg rtitek. Ekkor szert tesztek a valsg
i ||andsgnak tudatra, aminek veiteket kciszcinhetitek, ahelyett hogy be-
| csz,tiru| tatok volna a csupa er s tudat kcizti h zagokba. Az id spirlisan
csavarodik elre. Ennek a spirlnak megvannak a maga llomsai, mind a
lrt szinten. A kitguI t tudat minden egyes mozzanatt t ke| l vezetni a gon-
t| rl| irlhu| | mok, fr.ekvencik, energik s rezg sek h t fokozatn. V gig kell
1; ir'lria
it vit| (rsiig cgyrc a| ttcstlnyabb | pcsftlkait trhhoz, hngy megnyiI vnu| -
ltitssttlt (./ (.I l ll vrrI r,lsr1gs krrtt' l.)lrI rt.z; lcrI ig itlt1rr.virrr sz(| ks(.g.
'...itld*t,.,'
r| l
w
Mi rt? Mert abban a pillanatban, htl1lY a kcz,ctckbc kcri.ilt az anyag s a tu-
dat - olyan ez, mint egy rezdiil s, egy | i.I vi| | altiis
_,
ahban a pil| anatban, hogy
birtokoljtok e kettt, mr meg is kezclik z,uhall tsukat. Ez a zuhans h t rez-
g sszinten kereszttil t<irt nik, am g v giil lrz e| | crrp(l| ustln, a kor aljn ta| ljuk
magunkat. Ekkor kattanva-sercegve az :ttttianyagnak s a tudatalattinak titko-
ztink. Ebb| az itkoz sbl pattan ki a spil. r| k vetkez clrdulatnl, a cs cson
aZ a matefialrizci, amely a tudatban kclctkezett. Sercen egyet, s mris el-
| | az a valsg, amelyet pp most tg ttrttatok ki. gy m kodik ez aZ eg sz.
Az | etetek csupa villans, egyik a rrrsik utn. A tudatalatti s aZ anti-
anyag meg kozben folyarnatosan Sercen. kattog. Szeretn m, ha meg rten tek
ezt a serceg st s kattogst, amelyet se ltcm lttok, Se neln hallotok, mivel ti
csak az anyagot rz ke|hetitek.
Ltjtok teht, hogy a tudat hozza | ,tre az anyagot, st magt az embert
is! Nem rtitek? A valsg mibenl t t a tudat hatrozza meg.F'z rt a spir|
t r-id mtrixn ti csak az anyagot fogjtok rz kelni, mivel ez egynem i a
tudatotokkal! Megprb| lak levinni titeket a spirl a| jra is, hogy meg rts -
tek, hogyan teremtitek meg a vilg torv nyeit. Abban a pillanatban, amikor
a tudat rij tertileteket hd t meg magnak, a tudatalatti erforrsaibl mer t.
Valahnyszor le iltok elm lkedni, beindul a villogs meg a serceg s s kat-
togs: az eg sz g pezet! Mindez az rt, mert a tudat folyvst elretekint, te[-
jeszkedik. magba fogadja az ismeretlent, s alszl| a m lys gekbe, hogy
megalkossa a nagy elm t, amely az n porogni-forogni kezd.
s mi van akkor' ha valaki azt mondja: ,,J ,
j, de n semmi rijat nem
akarok tanulni, megel gszem azzal, ami vagyok. | gy | ega| bb kiismerem
magam.'' Ezek az emberek folyvst k rben forognak. Micsoda dogunalonr!
Esettikben sz nincs vi| lansokrl s kattogsokr| ' csupn korokr| . A tu-
dat ekkor csak az llandsgrl vesz tudomst. Ez az ilyen emberek valtis-
ga. Nincs antianyag s tudatalatti, mivel ez utbbi nem egyeztethet ossze a
trsadalmi tudat | tez s vel. Mindtjssze rijratermelt tudatlansgrl besz | hc-
tlink. amely egyre jrja orcik koreit. Az ilyeneknek aztn nincsenek nr | ycI r.
sznt ltomsai, nem n znek fet' az jf li gboltra, hogy kitrt karra| villi-
gossgot teremtsenek; hogy is tehetn k, hiszen k folyvst korben 'ortlgltlrk'
Azt k pzelik, hogy e| rehaladnak, pedig c| chtlgy. hisz ncln rrrtlzgtis t.j iil..
clre: rgi rikat. A
(rrcl rs
aztlnhan I chct lv tcszi sziittttlltlkl.it. | rrlpy kisz: rlutrI rrlilr
ttlk c| r| r(iI irz iir.tl(igi kiir.lrti| .
(.s
ltzI sz .lI trirv: t lttc1''ltI kttssltlrrk ; tz trI rl..; tI ritl; ; tl
lrlrlrr'vtrrr szllkst'1lr'lck; rlrltor.ltoliv ntt'1,1,'7,; ; r'tt'k; r lrr'; '1',',lrl' l,rr tritltritr tutl
A tu<ls birlokban meg rtitek majd, m az oka tudatos dtint seiteknek, s
hogyarr alkodtok meg valsgotokat, Ez a valsg a spirl fels plust
k pviseli. I tt sz| elitek azokat a bizonyos villansokat. Ti csak ezeket | tj-
tok. n azonban azt szeretn m, ha mindent |tntok, meg rten tek ama m-
sik e| rnetartonrny - az antianyag s a magnetizmus - m kod s t is. Az
utbbi az elmemunka meI l kterm ke.
A magnetizmus szents ges energia. A fizika nem magyarzza meg l te-
z s t, mivel ez a teremt s csodja. I dbe| i jelens g, mive| eZ aZ az energia,
amely akkor keletkezik, amikor ti megkezditek tudatotok kitg tst, s az
a| szllban Van a spirlon. A tudatalatti-antianyag mintegy hitele s ti | tez -
s t, minekutna folfel , a fels p| us irnyba fordul. A magnetizmus e pil-
lanat sztilcitte s megnyilvnu| sa. Nem ms ez, mint az emberekbt kirad
er s energia, akik magnetizmusuk erej n l fogva vonzanak magukhoz s
tesznek megtort ntt egy gondolatot a spirl kcivetkez forduI atnl.
Vannak azonban, akik csak forognak korbe-krbe, nem ltnak fe|viI lanso-
kat, s nem rtik, mire megy ki ez az eg sz. Az emberek t irelmetlenek. A bl-
csebbek felfogjk, milyen e l ts k term szete az idben, S mesterfokon ura|jk
ennek m kcid s t. Ahhoz, hogy tverekedjiik magunkat az anyag s r s g n,
id rc vaI t szliks gtirrk, csak gy fedezhedtik fel az anyagi v||g titkait. Elbb
cgyes teni kell a rezg sszinteket, egybeolvasztani a tudatot a tudatalattival, az
anyagot aZ antianyagga|, csak akkor rkezhettink el a hetedik pecs thez a he-
tedik napon; akkor jutunk az tirok jelen birodalmba. csak akkor omlik ssze
a spir| egyetlen szemkprztat f nyvillans kcizben. Ekkor mr Krisztussa|,
a nreg rtvel trsalkodunk. m csak az idben elrehaladva
juthatunk
el
Krisztusig, ezt a t r-id mtrixot pedig spirlnak nevezztik. rtitek mr?
No mrmost, amit eddig magyarztam nektek, az fcilcitt bb bonyolult,
ugyanakkor nagyon is letbe vg. Matematikai s fizikai lng sznek kel|
lcrtnic annak, aki te| jes eg sz ben meg akarja rteni az e = mc2 egyenletet.
Ncltt megism telni. hanem meg rteni. Ez azonban csak kezdete a tudat, id
s rinyag egyes t s nek.
A ti valsgotokban mindenki egy bubor kban csticstil' Ennek a ktizep -
r.tll rr z,c|dtclk korbe-kcirbe, s a bubor k feliilete osszefiiggnek t nik. Val-
jiihirlr
az,tlnban csak f nypontokat | ttok, aztmr nem, ami mindezeket alkot-
1rr'
I ilttttllttlhltltlttt ncktck, htlgy a bcnnctek I akoz lthatatI an I Sten a terem-
f rij llk l: .r itr crrt't'gitr
ltyririlr
irrryirllllii ir gotrrkrl: rtol.
hl
.1
Ti k rben zve nem lttok h zagokat u rttagattlk kis jt kban. Az rt nem'
mert a ltsotok behatrolt. Ktizben azt nttlnt|i rtok: ,,Eltart egy ideig, am g
megcsinlom ezt vagy az '.,' Vagy hrclm vi||aI t rsba is belekerti|, am g sikerre
viszitek terveiteket. Am g eZmeg neln val<isul. rttst ncm is alkottok a spirlon.
rtitek, mire gondolok? Tudjtok, lttlgyan l| t.i rtok ssze a napirendeteket?
s vajon honnan tudjtok, mikor kezddik a kovctkez v? onnan, hogy a nap-
trotok minden rja be van tb|zva. El re eltcrvcztek bizonyos dolgokat, gy
a jcivnek meg kell tcirt nnie, hiszen elre meghatrozztok. rtitek mr?
Amikor c lokat tztcik magatok e| , az id spirljn fogalmazz ok meg
ezeket, azaz, hogy hny vil|ansra lesz sztiks g tkcizben. Egyik feladat ko-
veti a msikat, m g v gi'il el rtek a v gc lhoz, s befejezitek ezt a kurzust. Ez
csak t z villanssal van od bb a spirlon. Am g nincs v ge, mssa| nem is
tudtok foglalkozni, mert erre ll dtok be magatokat.
Minden ertciket cissze kell szednetek teht, hogy felvillanjon a megfelel
szikra! Elindultok ht lefel a spirlon. T z felvillansig azonban ez minden,
amire szm thattok, semmi ms. Vegy tek e| a naptratokat, s t(lzzetek ki
egy hatridt. Mqndjtok p ldul azt., ,,Ezen a napon m g lni fogok.'' s gy
is lesz. Hogy utna mi jtin, azt pe sze nem tudhatjuk. Vegy tek el most is-
m t a naptrt, s jelolj tek meg egy msik esem ny napjt, mondjuk egy cso-
d t: ,,Az sz nap jegyenls g idej n csoda ttirt nik velem.'' Nos, hol ta||.
hat ez a spirlon? Attl fiigg, kcirbe-kcirbe jrtok-e vagy valdi spirlrl van
sz. Az utbbi esetben hozzvet leg ot villans m lva bekcivetkezik a csoda.
Mmm, villans, mmm, kattkattkatt, mmm, villans, mmm, kattkattkatt,
mmm, villans, mmm, kattkattkatt, mmm, villans. ,,Egek, kiilcinos f nyt lt-
tam az gen!''
,,I stenem,
meggygyultam! Milyen csodlatos!''
,,Most
jelent meg elttem r g halott desanym ! Fiatalabbnak t nt, mint
valaha!"
rtitek, mit m veltetek? Megalkottatok az idben egy j valsgot,
amelynek meg kellett mutatkoznia, meg kellett nyilvnulnia! Prbljtok
csak ki. Vlasszatok ki egy napot, s mondj tok azt.. ,,EZen a napon csoda tilg
tcirt nni velem.'' Rajta, prbljtok ki. Ha nektek voln k, min l koze| ebbi
idpontot j eI ciln k meg.
t} rlnirl ! gycn is sz,t1. bcbiztos l<ltt rtrrk rnagattlknak a spir rI t. rrrttcI y | 'cl.
k sz[lI tclr vtir.j rr u t{| rtrJ n sckct. McgI crcnltcI lclck vrtI ulttit.
()t| ig
rtrittr| ctt vil.
lrttttls cr.r' ltt t.srttI tll. ll srr.rl rrrrrir| . Nt.ttt I tisrI t.k ttckrttr,/ | ,r.r'llrrlI lllI rrh kl
il *'lxn*r j&-ii.
A jelen pillanatban antianyagot h Ztatok el a tudatalattitokbl, s ez cilt
majd alakot a tudatotokban, hogy a spirl minden egyes fordulata az eljoven-
d tinnep lyes esem nyt k sz tse el.
Addig azonban nem sok minden tcirt nik, mivel ti inkbb a jcivben l-
tek, mint a jelenben. rtitek? bredjetek fel! Most pedig gondolkozzatok e|
az d spirljn. Ha meg rtitek az elmondottakat, birtokolni fog|tok az id6t.
s abban a piI lanatban, amint rjcittcik ennek a titoknak a nyitjfua, minden
felgyorsu| majd az | etetekben. gy legyen.
A fentiekrl gondolkozva legjobb, ha min l egyszer bb modellt k pze|-
tek e| magatoknak, olyat, amilyet nvzo| tam fe| azim nt a f nyvillansok-
kal s a kattogsokkal' Ti kcizben mindent l| andnak tekintetek, gondolko-
dsotokban aZ anyag szemben | | az antianyag ga| , E'z mind nagyon vilgos
s ttekinthet. Ha el tudjtok k pzelni az e| hangzottakat, akkor abban a pi| -
lanatban, ahogy munkra fogjtok az elvont tudatot' pontosan tudni fogjtok,
hogyan nyilvnul meg az idben. Ekkor birtokba juttok e folyamat titknak.
A kcivetkez6 pi| | anatban e megnyilvnulsok elkezdenek gyorsulni. Eljon az
id, amikor mr el g egy gondolat, s mris ott aZ eredm nye.
Most tekintsetek oldalrl a kcirre. Hol voltatok ti? (A vjatban.) I gen. Ti
azonban vltozni akartok, ki akartok kertilni a vjatbl, ismeretlen, felt rk -
pezetlen, vadidegen sz zfoldekre vgytok. A vltozs tudatos vgya kiemelt
titeket a vjatbl, a lemez poroghet tovbb. Madarat |ehet veletek fogatni,
hogy ez megtort nhetett, a kcir legaljn. Ez a tudatalatti sercen se. Meg rin-
tett tek I sten e| m j t, a Szunnyad, mindentud rtelmet. s abban a pilla-
natban. amikor aZ antianyag kattant egyet, rij let szokkent szrba, s a mag-
netizmus visszakanyarodott a kovetkez gorbtilet fel . A tudat ism telt fel-
villansa mellett rijabb megnyi| vnulsra keriil sor. Mindez a | | ek teljes t.
rrr nye. A kovetkez pillanatban, miutn kiterjesztitek tudatotokat, ism t e
spir| koreit jrjtok.
Meg rintitek a tudatalattit, a m ly re stok, majd a
lllagnetizmus felrop t titeket a spirl fels plusra, hogy az jabb fordulat
cltt bev gezz tek a teremt s munkjt. Mikcizben ti a tehetetlens gi nyoma-
l kn t| ogva haladtok e| re a t rben, a vkuum sz vsa is hat rtok.
A spir| m g nincs ott, ez az idben jon l tre. Minden rijabb fordulata az
istttcrcl| cnt pszt.z', kor| tokat nem islner gondolat kcivetkezm nye. Min-
tI t.lt
1ri| | llrrltl.
ittttcI yc: I c: ltthcrkttt ntcrlc.k mcg lni, minc| cn pi| | anat, anreI yben
h rtripttI lltI r rk I ttrI itI rrlrrkit| . lrz irlri s1lir.liI iiirr zir j lik. rrriliiizhcrr I clsz .sclt.k szct.iltt
l*SS l1' ' I a
W.
f
t
irny tjtok a valsgot a tudatalattibl szrmaz energia mozgs tsval.
Az antianyag pedig megtmogatja a tudatban| tez anyagot a magnetizmus
erej n l fogva. A spirl minden fordulata elbbre viszi a fejld st, jabb la-
pot ford tva el az | et Konyv ben. Minden, a tudatalattin kereszttil megnyil-
vnultudatvillans le van fektetve ebben a konyvben. Egyre rijabb kalan-
dokra s tapasztalatokra vgytok, mikozben elm tek sziintelen il dolgozik,
s a spirl elregordiil! Min l jobban meg rtitek ezt, annl kisebbre Zsugo-
rodik cissze a spirl. El rkezik aztn egy pillanat, amikor csak egyetlen f ny.
sugr matrad; ez ati sorsotok. gy legyen.
A materializmus is I stent hirdeti, ez azonban csak az agyaggal dolgozik,
ennek r v n tanul s fejezi ki onmagt. A tapasztalat nem a spirl v gc lja,
hanem sztiks gszer mell kterm ke, amely l I stent farag egy barbrbl, s
I stenn emel egy pal| rozatlan elm t.
A tapasztalatot nem kinyilvn tjtok, csupn meg litek. A megnyilvnu-
ls mik ntje s hordereje nem ftigg a tapasztalatok mins g tl. A v gc |
nem a megtestes il s, a c | a fo| yamatos fejld s. Minden r szeredm ny to-
vbb visz titeket aZ riton. Ez a noveked s.
Kit nen meg lhetn tek a szem lyis g kicsiszolsbl, a bvtil onis-
meretbl, a vllalkozkedvbl, amely naprl napra nagyobb teSZ titeket, el-
m tek megnyitsbl, amelynek ritmikus, cisszehangolt s rendezett m ko-
d se most gyors iramban vltozsnak indul, s rohamosan fejldik; akr a
v| toz igazsg. Mindennap lhetn tek, ha tudntok, hogy minden nap el-
hozn nektek annak a megvals tst, amelyet a tudatban kifejez sre juttat-
tatok. Az mindegy, hogy milyen nagy vagy milyen kicsi a lakoma; az a fon-
tos, amit megvals tottatok.
Az id egyelre szliks gszer en | tezik, egyszer csak azonban megsz -
nik majd. Eljon majd a nap, amikor tobb nem a filmkockkra lesztek k vn-
csiak, hanem a kcizotttik tmadt h zagokra. rtitek, mirl besz lek?
No mrmost, aki korbe-korbe jr, annak roppant konny megjsolni a jo-
vj t Vagy ppen a pusztulst, hiszen egy bcilcs gondolatban bejrva e kci-
rciket, elre ltja nemcsak a kezdetet, de a v get is; rigy is mondhatjuk, hogy
megll tja a film perg s t. Egy kis tapasztalattal brki megjsolhatja embe-
riink jovj t, hiszen lete csupa ism tl sb| | | .Ezteht gyerekjt k. A spi-
rii| | aI tniir nelrt lehct ugyaneZt ntegtenni. Ennck v ge ugyanis
(lp; rri1ly
lI lictl| .
rrribc v('sz. rtrint irz tirrrsiiirirtok ir l'ilrtrkockrik k(iziilt. l'.r'tilt'1,. u1'yr"'
Besz ljtink akkor az id6rl. Nos, az n idmben nem volt m g karra,
v zrkkal m rttik az id6t,jobbra azonban a Nap jrshoz igazodtunk. Ak-
kor m g gy k pzelttik, hogy a Nap forog a Fold kcirtil, nem tudtuk, hogy az
ellenkezj e igaz. gy gondolkoztunk abban a korban. Az id6t azonban akkor
is szmon tartottuk. Megk rdezhetitek, mi rt nem tudta begygy tani sebeit
Ram, amikor a szirten i'ildcig |t magban? Mi rt ve . ez ig nybe h t vet?
Az rt, mert h t vembe kertilt, hogy el gessem a k pmsomat, amely az id
rabszo|gj v tett.
Nem is olyan r gen m g azt mondtam nektek:
,,Legyetek. Tudjatok.,, EZ
igazn egyszer igazsg.
,,Engedj tek el magatokat' L tezzetek a je|enben.''
Minden v|tozik, m a jelen
az cirokk valsg legnyjasabb arca. I gen' a je-
len. Ti csak azt nem rtitek, hogy a jelen,
anelyrl besz ltem, neln az a fo-
lyamatos pislogs, amelyre gondo| tok, s ame| y llandnak tetszik, hanem
az, amikor feladjtok az idt s a vele kapcso|atos fogalmakat. Erre csak ak-
kor lesztek k pesek, ha eljutottatok egy bizonyos fejletts gi fokra, spedig
magban az idben' Addig, am g nem rtitek az id mechanizmust, ti is
benne ltek, megszii| ettek s meghaltok. Amikor azonban meg rtitek, s bir-
tokba veszitek az id6t, ezze| egyszersmind meg is semmis titek: a je| en ek-
kor orcikk valsgg vlik. Ez az a pillanat, amikor maga a spirl is cissze-
roskad, s f nysugrr vlik. rtitek mr?
Mi ht a nagy tanulsg mindebbl? rtitek, mi a dolog | nyege? Az,
hogy valsgotokat tudatosan s folyamatosan alkotjtok meg, mivel ez aya-
lsg | land, megszak tatlan
,,show'', a legnagyobb l pt k
,,show,' a vi| .
gon, a ti folyamatos, megszak tatlarr letetek. Ti mind ssze ezt rz kelitek'
tnert ez a ti valsgotok.
Amikor meg rtitek tudatos gondolkodsotok mik nd t, tuclatosan fogtok
teremteni. A spirl fels plusnak minden felvillanSa a ti valsgotok.
Amit ebben a pillanatban felfogtok, az mr a kovetkez felvilI anshoz tarto-
tik; gy terjeszkedtek szi.inet n lkti| elre. Az j fe| villansnl mr nem lesz-
lck ugyanazok, mint most. Mozogni, vltozni fogtok. Nem Ugyanaz az er
gtingyol tette | e a spirlt, mint ame| yik a kcivetkez fordu| at csticsra lend t
I itckct, | nert eZ a magnetizmus energija' Tudatotok egyre tgul, s ti vltoz-
lrlk k(izben. Ha feladjtok a v]tozst, kcirben kezdtek forogni, s rJ nmagato-
klrt isrrr t| itek. Ez aZ a pont' aho| mr annyira gy lolitek az leteteket,hogy
r r rt'1r(il i tcrk ntirgutokat.
hh h/
Szabaduljatok ki a b vos kcirbl' | pjctck ttlv rbb! Pillanatrl pillanatra
fejldtok, terjeszkedtek. Tudatotok egyre sz |esebb vet fog t, mikozben Va-
lsgotok is kitgul. Minden pil| anatbarr va| risi1gg vlik az, ami utn vgya-
koztok. s aminek sznd kosan is utnamentek.
Amikor meg rtitek az id m kod s nek mechanizmust, s mindaz " a
ktitotts get, ami vele jr, ezzelegyrittal birtokba is veszitek az idt. A spirl
roviddel ezutn osszeroskad, ti pedig azt mondjtok: ,,Vagyok, aki vagyok!''
Ekkor sz nr| sz nre megjelenik e|ttetek I sten.
Mi ht ahe|yzet a valsgotokkal? Ha megmaradtok a jelen kcir ilm nyek
kozott, a dolog pofonegyszer i. A film lepereg, s n j elre megjsolom
nektek, hogy meghaltok' st aztis, mi r titeket a kcivetkez vben. Ameny-
nyiben eg sz leteteket a kiszm thatra a|apozztok, valban aZ ttirt nik
majd veletek' arnit e|re betb|ztatok. Ha viszont elkezdtek az ismeret|enen
toprengeni, ezze| egy csapsra minden kiszm thatatlann v| ik, mivel m .
kod sbe l pnek e| m tek ismeretlen tartomnyai, s ennek a kalandnak a ki-
menetel t senki sem tudja, csak ti. rtitek mr?
Most pedig foglalkozzunk isrn t a valsg mibenl t vel. ,,Ezt s ezt aka-
rom. Boldog akarok lenni|. E'z rt boldog is vagyok. Szomorri akarok lenni,
jogom van ehhez, hagyjatok ht b k n! Engedj tek, hadd fjek a sajt le-
vemben, meg rdemlem. Megdolgoztam ez rt az rz s rt! s ne vrjtok,
hogy megvltozzam) akkor sem, ha ezze| boldogg tehetn lek benneteket.
pp el g boldogsg, hogy onmagam lehetek. Nem akarok n ms lenni, be.
rem azza| , ami van. Azt sem tudom megmondani, itt leszek-e holnap, mert
nem sejthetem, akarom-e majd! Mindossze annyit tudok, hogy amire a kri-
vetkez pillanatban vgyom, az aZ n letem, az n valsgom.'' Ne legyetek
tobb ldozatok! Vegy tek kezetekbe a sorsotokat, s rts tek meg, hogyan
hasznos thatj tok eriteket.
s ne etessetek azza|, hogy mindezt msok rt teszitek, mert egy ilyen ki-
je|ent snek roppant nagy a hatalma. Ugyanilyen hatalma van azonban minden
ms, je|ent ktelennek hangz kijelent seteknek, mi tobb, a cselekedeteiteknek
is. rtitek mr? Ha minde gy e aztism telgetitek, hogy ,, n I sten vagyok'', nem
mentek tcibbre, mint ha azt mondantok:
,,a fene vigyen el engem''.
Mirrdcnl a tudat hoz | lrc' ebben a.j rt kban teht mindcn sz ltt t. M g a
I iitsz lllrg ctiI litlittt t: scvcgi.s is' lrtivcl ttlllllI litc.k.ct' [)gylrlr g.y rt
; rlt.tyhtt,
tttct'I
i)| | l()s| | iI l\ tltrilt'k tttit11itlrr| .,; r| . Miltrlt'tt, r| t.tltitlr| clt szi lll t! Nr.| | l; t.lr.h I tilt | | t,
0d
--*#fu&r
mondvn:
,,gy legyen'', aztn kis tltok innen azza|, hogy nem tudjtok
megcsinlni, mert ilyen ambivalens rz sekkel nem fogitok tudni nyakon
cs pni az pp felbukkan |ehets geket. Mindk t |et&z s megjelenik majd a
spir|on. Ti e|reindulntok, m gis kcjrbe-kcirbe fogtok jrni.
rtitek, mi rt?
s ne mondjtok nekem:
,,I sten akarok lenni!'' Legyetek azok, nem tud-
jtok, hogy mris lstenek vagytok? Haez nem kod| cjtt fel elttetek' nos ak-
kor jobban
teszitek, ha visszanyriltok az alapokhoz, ahho z az idhoz, amikor
m g nem fogtatok bele ebbe a kurzusba.
,,Ki vagyok n? Mi rt vagyok itt?
Mi voltam e|z letemben?''
_
tegy tek fel ezeket a k rd seket magasabb
neteknek, ami megnyugtada majd alacsonyabb neteket! rtitek mr? Ne
vgyjatok isteni l tre! Legyetek I stenek! El g egy f nyvillans, s mris
azok vagytok. rtitek? Amikor azt mondjtok:
,,Boldog akarok lenni,,, majd
hozzteszitek:
,,I de siissetek! Boldog vagyok, hahaha!''
_
sercen s, villans
kcivetkezik. I gen! Ugyan ki nevetne bele egy hh r arcba?,,Hahaha! Vedd
le rlam a kcitelet! Hahaha!'' Egy I sten
, az igen]'
Ne azt mondjtok:
,,Ki fogok kertilni ebbl a ktyribl.'' Nem. Mondj-
tok inkbb:
,,Kint vagyok a kty bI .'' Villans, sercen s. Ti pedig hazamen-
tek, s va|aki azzal fogad titeket:
,,Nem ismerek rd. Teljesen kicser ltek,
amita eI ment l.''
,,H| , rem | tem, hogy ezt mondod''' I gen!
,,Tcirt nt velem va| ami!'' I gen!
Ne mondjtok azt se: ,,Meg rdemlem a szeretetet.'' Mondjtok helyette:
,,Szeretet vagyok.'' I gen. Sercen s, villans, s mr gy is lesz.
s az, amit ti megteremtetek a sajt valsgotokban, az azonos a vgyai-
tokkal. Akad persze egy Sereg kifogs:
,,_ NoS, semmit sem tudok errl.
Nem rzem he|yesnek, hogy I stennek nevezzem magamat. gy rtem, tu-
dod' b lgzaim is vannak! Mrpedi gneh z egy I stent b lgzokkal elk pzel-
ni! Nem rzem ht, hogy jogom
volna lstennek titullni magam. rted, mire
gondo|ok? Engedelmet k rtek, s megk rdezt k, mi is az igazi nevem. n
majdnem azt mondtam nekik, I sten, de tudtam, hogy ezt nem hinn k el, ami
csak azt bizony tja, hogy nem rzem jl
magam ezzel a dologgal kapcsolat-
han. s nemcsak hogy n nem tzemjl magam ezze| a dologgal kapcsolat-
han, de az eg sz vilg nem rzij| magt, ha n azt mondom, I sten vagyok.
Vun cgy kis gondom ezze|kapcsolatban. rted mr?
*
]'erm szetesen rtem - fele| tem.
I girzi rl'/
- Persze, persze."
Nos, ha dzkodtok ettl, akkor eZ ' aZ eg sz kurzust hibaval vgyako-
zssal s t peld ssel toltitek maj d e| . ,,Akarnm,
hogyne akarnm, mert
gaznak rzetn. J aj, de nem lhetek eszerint, az eg sz ttil hihetetlen. Nem tu-
dok vltoztatni. Sok lenne eztk vnni tlem! Hogy elkotelezzem magam?
Mirl besz l ez az iirge? Hogy elssam magam, s az isten hta mogcitt l-
jek, a fcildet tridam? Ennek nincs ki a n gy kereke! Hogy ezt kell tennem, eZ
az ra? , k ptelens g az eg sz|.'' Ti azonban m giscsak tobbet akartok,
m gpedig nagyon. Csakhogy tudatotok nem engedi meg ezt szmotokra, mi-
vel ti alkotttok ezt a tudatot.
Ha viszont azt mondjtok: ,, n uagyok a mindenhat risten. A lelkem
m ly n lakozik ez aZ I stens g, a >vagyok, aki vagyok<<.'' A spirl ekkor ki-
gongyoldik a maga f nyvillansaival, s az igazsg r gy omlik sz t benne-
tek, akr egy kiradt foly. A dolgok kezdenek a javatokra m kodni. A m I t
s rldsai, szenved sei, sz vfjdalmai tovat nnek, mikozben a spirl minden
fordulata a ti vgyaitokat te|jes ti ki, s a f ny egyre ragyogbban vi|g t.
Ht nem tudjtok, hogy nem vagytok egyenlk a szerepeitekkel, a neve-
tekkel, a nemetekkel? Ht nem rtitek, hogy nem a trsadalombiztos tsi
szmotok
jel| emez titeket? Nem vagytok azonosak azzal, aki a ttikorben
szemben z veletek: bels l nyegetek alkot titeket, az a hatalmas esszencia,
amely a valsgot is l trehozza. Ne adjtok t ezt a szerepet a k pmsotok-
nak, mert ha gy tesztek, kty ba ragadtok. Nincs szliks getek senki msra
onmagatokon k vtil. A ktilvi| g csorba ttikcir' amely hinyaitokat ttikrozi
vissza. Hadd lssa inkbb, kicsodk is vagytok valjban!
Hol van a helye az onszeretetnek? Ez a va|sg m g kifejez sre vr' s
amikor megmutatkozik a vilg eltt, megvltoZt'atja az nk pet. Ti vltoztok,
mdotokban ll. st egyenesen muszj megvltoznotok.
s minden idbeli megnyilvnuls, minden tudati felismer s sz tfesz ti
ma.jd hatraitokat, hogy azutn a valsgban is megtort njen. Min l tisztbban
gondoljtok e| a gondolatot, annl m lyebb valsgokat tapasztalhattok meg.
Mit rtek tiszta gondolaton? A megtisztogatott gondolatot? Nem, hanem
az e| eve tisztt. Ne.jtssztok a tudat| ant, hanem igenis vllaljtok tudsoto-
kzrt. Ne
jrtass rtok
hiba a sztokat, I egyen s I ya minden egyes szavittoknak'
I cgycltt magvlI S a moltdatrd lttlk akkor is, lra tr iiI koz,tok' Alttikrlr.tltt vit.cc-
lt.k. lr tr. '| : ik lt.llycrrr legrrti.I ytil. l szlil.ltlltzttltk. ttlittI liszt: r | {; ttttI lt.r I ll| | | | | | (| | | l
cut'kr'l l.r'r'vr'lr'1., lt ts ttutkttl; tll; tttttl tiszt: rh
Ne mondjtok egyfell: ,,Szeretem cinmagamat'', mikozben a kcivetkez
szavalok mr ez:,,Nem vagyok el gedett magammal.'' Ne ljetek egymssal
viaskod, ambivalens rz sek kcizott, mert akkor k t hazugsgot kell | netek,
k t valtisgot, amelyek llandkiizdelemben vannak egymssal.
A r gi idk iskoljban mr maga a gondolat megtiszt tsa is egy vet
vett ig nybe. K rlek titeket, ne szidjtok magatokat. Ne szitkozdjatok, mert
minden szavatok s tettetek visszaszll onncin fejetekre. Meg rtett tek? Az
tkozds ugyanrigy torv nyt teremthet, mint amikor I Stennek nyilvn tjtok
magatokat. rtitek, ugye?
A hajdani iskolkban teht a tudat s az energia ki gette, ami feli.i| etes
vo| t az emberekben. Ezutn mr csak a megdicsiil sre volt gondjuk, hogy
az absztrakt gondolatot megforgassk az anyagban, fcilhev ts k a testben,
majd szabadjra engedj k. gy legyen. s msnap regge| arra bredtek,
hogy megvilgosodtak e v vmnyuk nyom n. Err6I szl a,,nagytakar ts''.
Nem csak az szm t, amit itt mondotok egyms kcizott; minden egyes ki-
ejtett szavatok ktivetkezm nyeket von maga utn. Nem csak az a fontos, itt
mit gondoltok, minden egyes gondolatotoknak srilya van. Ha nem akartok
megmaradni az els vagy a msodik |apon, ht keriiljetek ki azingovnybl,
s tekintsetek elre. Ha nem akarjtok, hogy m ltatlan gondolatok s k s r-
t sek zavarjk meg a |elketek nyugalmt, ht ne foglalkozzatok veltik. Az rt
vannak ezek ott, mert ti oda teremtitek. rtitek mr? Aki jcivt Szeretne te-
remteni magnak, az szabaduljon meg a m ltjtl.
A valsg term szete a jelenhez kot minke ', ez az e| v gongytil ti ki a
spirlt. Mindez rrem ford that meg, a kezdet mindig a jelen pillanat. s biz-
tos thatlak titeket, nem juttok messzire, amennyiben folyvst a m lton r-
gdtok! Kit rdekel, kik voltatok e| z letetekben! R gi porhtivelyeitek s -
rokban porladnak, Vagy a tenger fenek n nyugszanak! Ti viszont itt ltek, a
.iclenben.
E,z az a pillanat, amikor elrel phettek! Szabaduljatok ht meg a
lnriI tttil, ismerj tek be hibitokat, s proljtok azokat bolcsess gg , taka-
r. tsiitok ki a szekr nyeiteket, mosstok ki a sztokat, vegy tek le kezeteket
it szcnt rmetekrl, s he| yezz tek helyette a sz vetekre, mondvn: ,,J er el,
tc' a | c| kemben lakoz I stens g!'' Ne mertiljetek el a mriltban, ne | apozza-
I ok vissza!
'.tilr
lr rrcgycdik I itptlrt ltkarok | ni. I gcn, cz,t akarom! Mcg szeretn m is-
l]l(.l | | i : r I r.I trilt.I lrt lkiilt szt.tt.lclt. ' Kt.iszI tls ritj lirll s/ cr(.I rtt k l('; rlli.'' KcztI j c_
;t)
it
tek mindj rt onmagatok megtiszt tsval' Akkor elmondhatj tok: ,,K szen
llok.'' s ezze| el is indultatok a vltozsok
dn.
rtitek?
s, ide hallgassatok! A valsg a jelenben gyokerezik. Ha a mr ltat k -
vnjtok jelenn tenni, akkor ez a ml't vlik jelenvalv. Hogyan szm that-
tok ho| napra mindaddig, am g meg nem szabadultok tle? Pedig mdotok-
ban ll, hogy megtapasztaljtok az idben a | ng sz s okossg ldsait, a
szeretet hatalmt, gy radhattok, akr egy f nyfolyam, meg rthetitek a ze-
n t, a szavak rejtett rtelm t - , a szavak!
_,
a koltem nyeket, amgit, a
szmok titkt, a t nyeket, sz neket s meldikat
_
mindez rtok vr
_,
a |evitcit, rr lehettek aneh zs gi ern. Ez a sok sz ps g arravr, hogy a
ti tek legyen! Mindez azonban csak akkor valsulhat meg, ha tiszta lapot
nyittok, s nem htra, hanem elre tekintetek. Akkor ez| esz e ti valsgotok.
Nem rdekel, mit tettetek tegnap. Azt szeretem bennetek, ami arra vr,
hogy elbukkanjon. Tudjtok, a klils( tok elbb-utbb megrncosodik. Bi-
zony. Megoregedtek, s megtapasztaljtok az aggkorral jr va|amennyi il-
I zit. A f ny azonban sohasem alszik ki.
A m ltnak semmi dolga a benntink l lstennel, az evolrjcikovetkez
lapjval s a vals gga| . Hogyan juthattok oda? ljetek a jelenben, mindig
csak a jelenben. Szrnoljatok | e a tegnappal, a megbnssal, a hibavals-
vrgssal, a mriltba r ved ssel; t rjetek vissza ehelyett a jelenbe. A m ltbl
mra mindossze aZ a bolcsess g l nyeges, amely | ehetv tette, hogy dina-
mikus valsgot alkossatok magatoknak.
Hogyan ford thatjtok minden figyelmeteket egy csodra, ha kozben a
mrilt dicss g nek f ny ben siitk reztek? Ha tudatotok egy r sz t a r gm lt
napok vagy hajdani ball p sek kotik le, ha k ptelenek vagytok a jelenre
Sszpontos tani, hogyan vrhatjtok el magatoktl, hogy elremutat s az
elm t kitg t valsgot teremtsetek?
Fetk sztiltetek arra, hogy szemben zzetek egy gi f nytiinem nnyel? s
arra, hogy testeteket odahagyva idutazSt tegyetek? Na s arra, hogy egyik
helyrl a msikra reptiljetek? Mikor fradtok mr bele, hogy betegek legyetek?
Vagy a hall helyett inkbb az |et fel fordultok? K szen lltok-e arra, hogy
tallkoztok I stennel az |et nagy kalandjban, s ha igen, honnan lesz erre er-
tok, amennyiben a ,,val vi| g'' iigyes-bajos dolgai kotik le a figyelmeteket?
Nos, va| ami nagysz,er j tort nik itt s most; ez nincs a lc| t: v zi rhan s
ttiltcs ir r. c| i lbirn, itttti cgyc| rk(llrt is it lcgt: r sc| r| r itgytlttls; is. lI lt lrr.I riI t.| {ittiiz
ltctrt : lt.| i titclit.t lt tttitttI t'tts(1l I t.trlI livrlI itlrlri ztttrllilrittt. tttt'1lt'sI tr'| . ltrI l'Y lt tlr rli
/)
.
7"1
t hasznlnm fel a programozsotokra, mik zben hagynlak titeket ott pe-
n szedni a vilg v g n. Ez esetben teljesen hatalmamban tartanlak titeket,
mert azt gondolntok, amit naprl napra tlem hallotok. ,,J reggelt, Ameri-
ka! A mai h rek nem nagyon megnyugtatk. I stennek hla cin kkel nincs
semmi gond, legalbbis e h radv g ig. Vend giink ma a nemis grl besz l.
Maradjanak veli.ink, n zzenek tovbb benniinket!'' Ugye, ismers ez a hang-
nem? I gen, tudom, hogy az. Tudom, n zem, rtem. Ugye tudjtok?
A vilg nem ismeri, mi rejlik a benstcikben. Az orvosaitok mindtissze
annyit tudnak err| a fura, porhanys szervr|, az agyr.l, hogy ennyi meg
ennyi jelents agyplyval rendelkezik. Azok azonban, akiket elbut tott a
trsadalmi tudat, mindossze annyi agyp|yt m kcidtetnek, amennyi elegen-
d a napi rutin s a civiliz|t" |etvitel fenntattshoz. Az agy orszg tjain j-
ra meg rijra ugyanaz az informciramlik. Amikor pedig lepereg a film, s
meghaltok' folvgjk az agyatokat, darabokra szeletelik, s azt di'innycigik:
,,Hmm. E,z egy tlagember. Vigy tek, dobjtok ki. Ez aZ a1y sem dolgozott
sokat. Temess tek el a nyomoru|tat, adjatok t l rajta!''
Besz ljtink tnost mr a fejld srl. Abban a pillanatban, amint egy enti.
ts mozgs da a tudatalattijt' ktiloncis dolgok tcirt nnek agynak ide tarto-
z r giival. Hallottatok az agya|api mirigyrl? A k t agyf lteke koztitt fog-
lal helyet. Ezt a szervet az akara ' lteti. Kivirgozva a ltuszra em| keztet.
E virgz k plet olyan hormont bocst a v rramba, amely elektromos ra-
mot termel agyi tertileteket aktivl. Az elektromos ram hatsra az e|ad-
dig holt massza letre kel, miltal rij agyi plyk alakulnak ki. A bejciv gon.
dolatok mostantl ezeken az, j cisv nyeken fognak utazni. Az elektromos
ram elektromos szikrkkal tolti fel a szervezetet. A l lek szleli a szban
forg gondolatbl' szrmaz s aZ agyat is felhev th6t. A felhevtilt l lek be-
ind tja a spirlt, magnetizmussal tel tdik, s minden megy elre a mr le rt
mdon. Egyre kozelebb juttok a gondolat megvals tshoz, s hipp-hopp,
az meg is valsul. Kigy lt a f ny!
Tudjtok, mit tettetek az agyatokkal? Vadonatrij agyat hoztatok l tre
cgyetlen gondolat erej n l fogva! A ktivetkez pi|lanatban azt mondjtok:
,.Fe| ejtsiik el a mriltat! Tegytik inkbb eztmeg ezt! I gen!''
_
s r jabb nagy
gtlndo|atotok tmad! Lejtszdik ugyanaz, mint az e|bb: az elme kitgul s
I tlktct, a Szervezet felheviil, s a gondolat r j agyplykat hoz l tre az agyban.
gy szilI ctik ir | ng sz.
uald&&bo.
Az agya| api mirigy rcividesen megnilgy(t| lllttt| ik, s az agy egyre akt vab-
ban m kodik. Ezenkcizben nem t nnek cI lt tlir.sitdulnri tudattl nem korlto-
zott korbbi nagy gondolatok agyp|y ri; czck ttt, tlrsr',gutak tovbbra is
megmaradnak az agyban. s otthagyjk lcnytlI tlatukat az agyszovetben. Nem
telik bele sok id, s egy rijabb gondolat rijabb agyplykat hoz m kod sbe,
rijabb rzelmeket breszt, ism t ht fejleszt, S cgy jabb f nyvillans rijabb
valsgot h v letre! Mmm, h, agyplya, agysz vet, sercen s, mmm, f ny-
villans. rtitek mr?
Ekkor az a bubor k, amel y az ember burkt alkotja, szorgalmas ziimmci-
g ssel dolgozik, s a kis bubor k mind nagyobbra dagad, m g v gtil kib'ijik
,,belle'' egy I sten.
I mmr az otodik lapon jrunk, s itt vratlanul csodlatos dolog tcirt nik.
Az agyszovet
j p|yi kezdenek egybeo|vadni valahol a fiil mcigcitt, a koz-
ponti agyllomnyban. Az osszes agyp|ya itt keresztez6dik, s e keresztez-
d s risi te|jes tm ny t'ranszformtork nt felers ti az elektromos impuI zu-
sokat. E ponton j dimenzikba nyertek bepillantst. Szemetek eladdig lt-
hatatlan vilgokra ny lik r, s f nyes kiilss gek kTz tt megsztilettk az intu -
ci. Csak tpillantotok galaxisunkon, hogy meg rezzetek egy tvoli gondo-
latot; ltjtok Ram aurjt; korben zve
jabb dimenzikat rz keltek; |rj-
tok a j vt. Ennek a k pess gnek kozvetleniil itt, a ftil mogott van a kozpont-
ja. ttt lakik a lngelme, rnsk pp kifejezve: Krisztus. Ez tort nik veletek az
let Konyv nek ottjdik lapjn.
Annyira elbjo| majd titeket az j dimenzik ttind rjt ka
_
nem csupn
a spirlon vr j kalandok, de a bentrl megmutatkozI sten is
_,
hogy kti-
lonleges k pess gekre tesztek szert: stigmitok lesznek, k zr t tellel gy-
gy totok, s mint l I stenek, megvilgosult l nyek, a fold f l tt jrtok. Ek-
korra mindent megismertek, s abszolrit hatalommal rendelkeztek.
Minden ember rendelkezik az eml tett agyi k plettel, mindenki, kiv tel
n lkti| . Mert amikor az agya| api mirigy teljes virgjban ll, az agynak ne-
vezett SZerV is teljes g6zze| m kodik, s az agyplyk tcik letesen kialaku|tak.
akkor megltjtok a hetedik valsgszinthez tartoz Krisztust. F'z azonban
m g od bb van a spirlon.
Mi tort nik nrr most akkor, amikor elhunytok, s va| aki meg akar.ja vizs-
g rlni ilz agyitt(lkat? Metsz,ctckct k sz, tcnck ma.j d az itgysziivt.I t.I t.kl. l'
(.s
iiltlttI vlt llt1ritszllrI ilik lrz irgy1liilylik vtigI cI clr
"| L.iI ctI st 1'.l1
.I irrlrrt
lrr1'.1; tk
'
llrr11y
: tz r.| | t; t| ; lI rlzr)| l I l; l': vS/ t.rt.i kr)t)()| tv: l' | | ; l'iV
1'rllttI rrI krlrlrI
t.| | lr.I t
.',,'
I l| .I l| \ ,| ll| '
aki ugyancsak ig nybe vette az agyt. Nem mindennapi ember, hanem p-
pens ggel nagyon is ktiltinleges. s mi a helyzet azza| a titokzatos szervvel,
amelyik tok letesen kiny lt? ,,Mi nyitotta ki? Mit tudot ' eZ aZ ember, amit n
nem?'' Tudott akarni. gy minden agyplyahazafe| vezetett. S ennek az cis-
v nyrrek minden r szlet t a megvi| gosods s a valsg folyanratos kitg -
tsa k s rte.
Honnan tudjtok, hogy | tezik egyltaln az ismeretlen? A legtobb ember
az rt f | a vltozstl,, mert nem akar zskbamacskt vsrolni. A k pms is
a valsgunk je|ent ktelens g t
bizony tja. Nem fogitok fe|, hogy minden
agyplya tovbb noveli azt a bubor kot, amely az ember,,burka'', s gy ti jcs-
kn t lszrnyalhatjtok az tlagot? Nem tudjtok, hogy ez a tuds forr, sis-
terg, nagyfesziilts g elektromos izzs? Mindennek eredje pedig ez: ,jTud-
ni akarok. A bennem lakoz risten ktiveteli ezt a tudst. gy legyen.''
A tudomnynak megvannak az eszkcizei, hogy megllap tsa a megvilgo-
sods ,,t ny t''. Sajnos erre csak a hall utn ny lik lehets g, mindamel| ett
a bizony tsra igenis van md. A va| sgnak, mint tudjtok, semmi kcize a
mai vacsortokhoz vagy a havi keresetetekhez. A va|sgnak a folyvst gya-
rapodtudat csodjhoz van koze.
A mindens g nem k rdez, az |et csak arra vr, hogy fe|fedezz k. Ne azt
kcivetelj tek, hogy ,,Mondd meg nekem erre a v|aszt!,'i az igazi k rd s az,
,,Felf.edezhetem-e ezt onmagam?'' lgen, errl szl az evolr ci.
Valahnyszor feltekintetek az jszakai gbo|tra, s megldtok a felkel
V nuszt, elt ndtok:
,,Te vagy az, tudat? I | yen nagy vagy-e, vagy enn l is na-
gyobb?'' Nos, a tudat olyan nagy, amilyen nagynak gondoljtok magatokat.
Ez rt amennyiben ti szer nyen a leghalvnyabban pislkolcsillagot v|aszt-
.jtok,
mert azt hiszitek, ez gy illend, akkor ezze| azt is elrulttok, milyen
| pt k a va| sgotok. Ha ezze| szemben a legvak tbb gi f nyt szemelitek
ki, ez is k pess geitekrl s onbizalmatokrl tan skodik. Eszerint ilyen nagy
hrlrderej valsg megalkotsra vagytok k pesek. s ez csodlatos.
Mire jutunk teht a valsg gal, az id spirlj va|, az anyag1al s az anti-
illryirgga| ? Nos, mindezeket a tuds m kcidteti. Minden lehets ges kifogst
c| t, k:rparhattok, hogy mi rt nem rt tek e| a megvilgosodst, s eg sz le-
lt.lcklrcn megnyugodhattok ebben a hitben. E\ g azonban akarnotok, s ez az
ltkltt.ltI ttt: il.is cI tiI crclnti a rrrcgnyilvnu] rshoz sziiks ges energit. olyan na-
l'\ ,rlk
\ ,l| ''\ 1| | ll'. lI tttiI yt.lr rtltpytt: tk gtlltrI rlI j i trlk tttitgitl<lkltl. s prlntositn azl
b
i,t / s
kapjtok ebben az | etben, amit meg ltlclrrcltctck. Stlhn nem lesz nektek
ttibb vagy kevesebb, mint annak a tudatltitk il't,
",(| | | lt1trltil'',
umely ezt meg r-
demli.
Nos, si btilcsess g tanulmnyozi, nagyszcl.fi c(rz. s vo| t, hogy egy teljes
ven t hallgatsgom soraiban tudhatta| ak
(ilckct,
tlc | .cI h vom a figyelme-
teket, hogy rijabb vre lesz sziiks getek irz clhirngz'tlttak meg rt s hez.
Mindez azonban nem olyan neh z. A neh z, itz, hogyttn szabadulhatunk meg
a bonyolultsgtl, hogyan lehetiink egyszerck. ]rtitck mr?
Mindebben nincs semmi babona, semmi hanris rem ny, merev dogma.
Nem vltjuk meg vele a vilgot, mert nincs ri.i a nap alatt. Kozmikus t rv ny
ez, a dolgok gy llnak, s k sz. Mindcisszc arra gondo| tam, ta| n k vncsi.
ak vagytok, hogyan gyarap thatntok s tehetn tek
jobb vilgotokat. Ami.
kor azt mondom, meggygy thatjtok onmagatokat, nem hazudok, ez az
igazsg.
s amiko azt mondom: ,,csak
kifogsokat kerestek'', nem lehordani
akarlak titeket, hanem arra k sztetni, hogy n zzetek szembe cinmagatokkal.
Amikor pedig isteni nagysgotokrl besz lek, akkor sem akarom, hogy br-
mit feladjatok az letben, inkbb azt szeretn m, ha meg rdemeln tek a vilg
minden gazdagsgt. Amikor arrl besz lek, hogy szeress tek <inmagatokat
olyannak, amilyenek vagytok, nem a hangulatotokat sznd kozom megjav -
tani, hanem arra k sztettek titeket, hogy meg rints tek az elme ama r sz t,
amely alkotott titeket.
A valsg term szete.Ez mindaz lehet, aminek ti akarjtok, hogy legyen.
Ti p titek meg cinn n korltaitokat.
s a tuds? Mostanra sokkal tobbet tudtok, mint amikor idejttetek. Spi-
ritulisan felv rtezt tek magatokat, egyre bcilcsebbek vagytok, idestova mr
I stenhez hasonl totok. Fontos azonban, hogy ne g pies vlaszokat kapjatok'
fontos, hogy megdolgozzatok a tuds rt. Hiszen a tuds sokkal, de sokkal
t bbet r a frak minden kincs n l.
Ez rt amikor legkozelebb e|gondoltok egy absztrakt gondolatot, mr r-
tn blogattok majd. s mindezze| ture|em is egyiitt
jr, mivel meg rtitek,
mi is az id6. Minden gondolatotok elbb megjrja a tudatalatti biroda| mt.
Kezditek ennek a fbntossgt is meg rteni!
Nem kelI mentegetznotcik: ,,NoS, ha megtcirt nik, ht mcgti| rt nik''' Ez
szcI tcttti kilrtiv r. | ..]r.titck. tlgyc. tttit.c gtltttI trI rrkJ j s irrrtikrrr.rr tegk(lreI chb | .c| .
vrI litll lttrI itI rlltlklrlttt it l .tty, ttclttt.sltk t./ l 'l.I ilt.k lttt.1i. tlt.r.vt| | itttr1rr rlk11t i.q,
76 **&n$8 ryebeq&a *@{b{,,
Amikor pedig bels hangrl besz liink, nem f listenre Vagy d monra gondo-
lunk, hanem arta az alaktalan l nyre, aki az let nagy drmja rnogott |l, ar-
ra az entitsra, aki alig vrja, hogy felmertilhessen a semm bl.
Az nk prl szlva mindarra c lzok, ami f |elmet i'iltet e[ a sz vetekben,
s akadlyokat l| t az utatokba. I dvel meg rtitek majd, mirl besz lek. s
amikor legkcize|ebb visszariadtok a vltozstl, rteni fogjtok, honnan ered
a f | elmetek.
Nos, amennyiben meg szeretn tek vltoztatni az leteteket, ht rajta, te.
gy tek; tudatosan vltoztasstok meg a gondolataitokat ebben az irnyban.
Minden ms ebbl k vetkezik, ez az alapszably.
Sz l akartam lenni , s azz lettem. s ha egy b ztis lehe|et barbr egy.
gy vlhatott az szaki sz llel, akkor gondoljtok el, mire lesztek k pesek ti,
civiI izlt emberek.
gy legyen! Ez minden, amit mondani akartam.
Gondolkozzatok el a ma hal|ottakon. zenetek eg sz sereg vel bombz-
lak majd titeket minden pillanatban, amikor egy kis csclndhciz juttok. Ez a ta-
n ts nem hagy majd nektek nyugtot. gy legyen.
Ez az eg sz,
Szeretlek titeket! Ez az n valsgom!
Ha a boldogsg rt s nem a v|tozs rt ltek, gondoljatok rm. s
amennyiben szeretn tek, hogy a va|sgotok megkcizel tse az eny met, ott
leszek tletek csupn egy leheletnyire.
Az si bolcsess g elpus zt tsa
s
jj
I esztse
REGGELI l s
T nyleg nagyon szeretlek titeket! Rettenten me$tiszteltek engem. Nem
felejtem el nektek' nagyon hls term szet vagyok.
Ti p negyedik valsgs k fel tartotok
- akadnak olyanok is, akik mr ott
vannak -, ahol felfedezhetitek a bennetek lakozI sten dicss g t s azt,
iihoev
szeretitek nmagatokat olyannak, amilyenek vagytok. Ha erre k pesek
1
lesztek, msokban is megltjtok rnajd I stent. Ezt nevezik felt tel n lkiili
szeretetnek. Akik idig eljutnak, azokra olyan vilg vr, amelyben d skl.
. hatnak az letrtimkben, sz ps gben s dicss gben; mindez mr a halha.
tatlanok birodalma. Magam is innen j
ttem. Ez rt amikor azt mondom nek.
'
tek, hogy nagyon szeretlek titeket, ennek az az oka, hogy tinmagamat v lem
felfedezni bennetek. gy legyen.
I gen, most pedig igyunk egy kortyot.
Amikor tisztelegtek a bennetek lakozI sten eltt, a lehetlegiobban
megbecsulitek isteni l nyegeteket. Ha pedig a halhatatlansg eltt tiszteleg.
tek, azza| felismeritek
jelents g t a teremtk
_
azaz sajt magatok - let .
ben. dv ztiljiik ht a bennetek lakozristens get s az |etet.
A bennem lakoz lJ ristentI
a bels6 dicsfisgig,
az n valsdgomig,
ame lyet l ete mb e n
fe
lhas znlok,
azt k vdnom,
, dics tse s t ikrzze
mindazt az er6t s
szpsget s tiszteletet,
amely minden bizonnyal
a bennem lakoz risten,
Az letre!
gy tegyen!
Mort podlg trnu[funk is valamit.
Zarndokok vagytok, akik hosszri utat tettek meg idig
_
mr nem kilo-
m terben, hanem az evolrici sorn. Sok akadlyt kellett elhr tanotok, hogy
itt lehessetek. Mindenekeltt az neteket vltoztatttok meg. Az rt nevezlek
titeket zarndokoknak, mert kalandotok nem magnyos v||a|kozS, S nem
egy he|yben topogtok, hanem vndorriton vagytok. Minden entitst nyugha-
tatlan vgy oszttik l, aki az |et, az anyag s cinmaga teljess g nek megisme-
r s re vgyik.
n nem veszlek titeket f lvllrl, hanem iparkodom a legnagyobb szin-
tes ggel kezelni benneteket. Megtisztelve rzem magam, hogy ilyen sokan
osszegy ltek k ziiletek, s nem is mulatozs, hanem tanuls c ljbl. Tuds-
ra szomjaztok, amely ablakot nyit a
jcivre. Nem f ltek, mert a megvilgoso-
dst akarjtok, e| szeretn tek oszlatni a nemtuds sot ts g t. A tuds felol-
dozza a bilincseket, s eloszlatja a szem lyis get b klyba fogk telyeket.
Nos, ti itt valamennyien nagyon fontosak vagytok. Akadnak kcizottetek,
akik k ts gbeesetten vgynak az elismer sre, a megbecsiil sre, az emberi
rint sre, arra, hogy ktilonlegesek legyenek. S rtilt lelketek emberi kapcso-
latok utn h tozik, hogy megt lts tek azt az irt, amelyet av gzet rendel -
s bl a bennetek lakozalaktalan I stens gnek kell majd kittjltenie. Tobbek
koz tt ez a s rii| s az oka, hogy nem fejldtetek az elvrhat titemben eZ
alatt a 35 000 esztend alatt. Hinyzik az onbizalmatok, nem rzitek maga-
tokat el g fontosnak, zavarodottak vagytok, s ez rt z irzavaros valsgot is
teremtetek, amely azutn tvol tart titeket valdi l nyegetektl. Mr
j ideje
tovbb kellett volna l pnetek.
Nos, errl szl Ram tan tsa, aki eljott megmondani nektek: ,, me
lsten'',
mert ti I stenek vagytok; de senki sem hallotta az izenet t, mert mindnyjan
szeretetben tolelve akartatok lni. Most is szinte hiba hirdeti igazsgt;
alig ha|ljtok meg, mert csak cinmagatokkal tordtok. Mindenki azt Szeret-
n , ha sokat foglalkoznnak vele, ha sztiks g lenne r, hogy a Szeretet erej -
n l fbgva visszat rhessen az |etbe. Elveszett, s rtilt lelkek k' akiknek fej t
megzava ta a babona s a vaskalapos hit, s ez rt szna|mas l nyeket imd-
nak. Mind ez idig tizeneteket ki.ildtem nektek, megnyilvnultam elttetek. s
megprbltalak v|tozsra b rni titeket
_
hogy kil pjetek a homokoztok-
b| -, s mindezt nem ap nz rt tettem, higgy tek el nekem. Nclln p nz rt lir-
n tottalak titckct, hanem hogy ci| dj iin a I e| kctck. Ezckbcrt itz tivt.kbctt
(: tt
iillhllli| l()siI tl sZcrcllcI ck hcrtncltckcl, ak tr ir kisgycr.lrlt.kt.kt.| .
..
| .llrttI 11tttt I t{rr.yt
stt1; tit.rrr| | | | ll tl lritllrrttit S(i| | id.b(.. I rrrp.y tttt.gt{t'ls ,I t.lt. tttittrI r.r
| \ | lI l11| l; lrrtltI ltI r.l
-,,,"*rfffire*,
#t--qb.L EI
s kprzat, nem valsg. Vissza kellet csalogatnom titeket az igazsghoz,
meg kellett gyznom arrl, amit a leegyszer s tett igazsg hozhat, mivel
visszajuttat arra az cisv nyre, amelyet a sors nektek sznt, ahelyett hogy foly-
vst kcirbe forogntok, s blvnyokat imdntok. Akik folytonos visszaiga-
zolsra vgynak, azok hatalomszomjas gurukat keresnek maguknak.
Roppantul megtisztelve rzem magam' hogy itt lehetek. Sokat tanultam
arrl, hogyan teremthetek kapcsolatot veletek. Megtanultam besz lni a nyel-
veteket, hogy v letleni'il se rts tek f lre a mondandmat; hogy felfogjtok,
brmilyen fjdalmasan hangzik is mindez, s a v g n begygy tsa lelketeket.
Eddig iszony cisszeesktiv s nyomott el s tartott titeket vaksgban, ne.
hogy egyszer m g kiny ljon a szemetek, gondolkodni s k rdezni merjetek,
vagy ppen, ne adj isten, szabadsgot kciveteljetek magatoknak.
Ebben a kis csoportban
_
hisz k ts gtelentil nem vagyunk mr k tmil-
|ian
_
az igazsg lngk nt pislkol, s minden hordozja lmpsk nt vi|g t
az jszakban. s ti' az | f ny hordozi ugyan gy vonzztok majd a s riilt
lelkeket, ahogyan a lmpavi|g az jszakai lepk ket. Az 6 lelkiikben si,
csaknem elfeledett eml keket breszt fe| ez a |ng.
k is ide sereglenek majd, szeretetet, fontossgot, gymol tst svrog.
va. Ti pedig lmpsk nt vilg totok szmukra a sot tben, s rijabb |mpsok-
nak adjtok t f nyeteket. s idve| taln ism t k tmillian leszi.ink, nem
mert f I elem, babona vagy egy rosszindulatri I stentl val rette g s hozza
ezeket az embereket a sorainkba, hanem mert meghallottk az igazsg SZa-
vt, a mindegyiktinkben benne lakoz I sten t - nem egyetlen I sten van ht,
hanem ahny ember -, s abban rem nykednek, hogy eZ az I sten nem vonu|
vissza a babona s a misztika fellegeikiz , az ismeretlenbe. s br ti borot-
va len jrtok,
hogy mindezt el rj tek, hogy eddig lthatatlan vilgokat h-
d tsatok meg, m gis rem nyt sugroztok ama entitSok szmra, akiknek
meggyuI ladt a lmpsa. Ezenkcizben aZ si bcilcsess g ism t szorgosan mun-
klkodni kezd a vilgban, s az emberek jra
megtalljk lettik rtelm t. I s-
tn t szerethetik onmagukat, s v gign zhetik, amint njtik a vilgot megvl-
toztatni tud nagyszer I stenn magasztosul - nem Zsarnokk nt, hanem az
igazsg lngjnak hordozjak nt
_,
m g v giil megvalsul a szupertudat.
A rcm nnyel nem j jtszani,
a rem ny nagyon komoly dolog.
.| cgrrir;r
ir va| lsg miben| t r| tan tottalak titeket. Azok szmra, akik itt
vrlllltk. itl
(| ssZt.s
ltttlllt| itl nrcg| sc cgy vct vesz ma.j d ig nybe. Ez 'azanya-
got a r gi idk iskoliban egy kerek vig tan tottk, s olyan igazsgokat hal-
lottatok, amelyek visszacsengenek majd, brhol jrjatok is. A tegnap hallot-
tak
_
a valsg term szet vel kapcsolatos k rd sek - egy ven t k s rtenek
majd titeket. A gond csak az, hogy n hnyan koztiletek most mt a msodik
napot iilik v gig| . Ma az si bijlcsess grl, annak elpuszt tsrl s e bolcses-
s g s az ember viszonyrl fogtok hallani. Ezze| a tananyaggal valaha a m-
sodik, harmadik s negyedik vben foglalkoztak a tanulk az 6si iskolban.
Tegnap azt" a meg|egyz st tettem, hogy a gyors ttermek civilizcijban
ltek, ez rt magam is azt rzem, hogy i|yen tekre szm totok tlem. Amint
mondtam, hajdan mindezt sokig, nagyon sokig tanultk a dikok. Egy nap
egyetlen mondat tanulmnyozsva| te|t el, mikozben a ha|lgatk rijraalkottk
ezt a mondatot az id spir|jn, S a nap v g re k zze|foghatformban is
megmutatkozott a tudsuk. Bizony, a hajdani iskolkban ezt is megtan tottk.
A mai iskolkban meg mi tort nik? A dikok letilnek, meghallgatjk az
eladt, aztn hazamennek, vagy bemennek a vrosba, s a dolgaikat int -
zlk.E'z rt azok szmra, akik tegnap itt vo|tak, minden napra ktilon monda-
tot alkottunk, hogy rigy bontakozz k ki ezek igazsga, ahogy az egyezlk a
valsg term Szet vel, s megvalsulhasson a spirlon. amelyet mozgsba
hoztam szmukra.
Ma teht jabb hrom vi anyagot vesziink t, amelynek minden egyes
mondatt egy napra sznta a SorS. Mi itt zskkal hnyjuk magunkba a tudst,
nem csoda, hogy megfjdul a fejtink a nap v g re! Hisz az eml kezet oly ro-
vid, egyesek azt is elfelejtik, hol vannak! Sajnos ezt kell mondanom! Ezek a
szeg nyek azt gondoljk magukban: ,,EZ aZ n tiizem. E,zze| lakolok az rt,
ami rt I stennek hittem magam.'' A csudba veliik! Mint ltjtok teht, na-
gyon tcimoren, s r tve kell megfogalmaznom nektek a mondandmat. meg-
g rem viszont, hogy amit nem mondok ki, azt is megtapasztaljtok majd
_
persze azza| egytitt, amit kimondok
_
egy kerek ven kereszttil. Ennek gy
kell lennie.
Most teht hrom vi tananyagot fogunk t' I gy tudjuk legalbb, hogy
azok, akik itt voltak tegnap, s ma is itt iilnek, legalbb ot vig lnek m g!
I gen! I gen, bizony! Mert tudjk' azok az entitsok, akik beleragadtak a k-
ty ba. brmikor bev gezhetik az lettiket, m g azok, akik az id6 spir| jn sir-
.it t.i rk
cI a ntcgtanuI and kat' az elkovetkel, o| , vbcn cnnck itI lt1rilrlt l(.l.(.| | l-
I ik rrrltitt lrrcg slr.ilit v: rlt siigtrk: tt.
(ik
tclriit ltcttlJ iivtlz| titI ttltk I rltI r..,r'| ' I tr.I r.ps,1.1'
vit; ,1, 1'yryt'lr okok lolvliul. : lnltll ltr' ttr'ttt li'1r'zlrrk ; t l; tttttltttr.tl,'ptl
,tl
Most pedig hallgassatok ide! Hogyhogy mindezt nem tudttok? Hol vol-
tatok tegnap? Tegnap a valsg term szet r|besz |ttink, s arrl, mik nt a|-
kodtok meg a valsgot tudatotokka| az id spirlj n, a tudat, a tudatalatti,
aZ anyag s az antianyag, valamint a magnetizmus
_
a kvantlt alkoter
_
kozrem kd s vel !
Ti teht beprograrnozttok a tennivalkat az elkcivetkez ot vre! Ezen.
kcizben semmi olyasmi nem ttirt nik majd veletek, amit nem nyilvn tott ki
a bennetek lakozisteni er, mive| ez az I stenek rja. Nektek teht cit vig
tart a tanulidttl'k. gy legyen! I gen.
Ltttok teht, milyen hatalmas is a valsg! Ltjtok, micsoda er van
benne? I gen.
Titeket, s riilt lelkeket tan tva lerovid tettem eredeti iizenetemet, hogy
tisztn rts tek: ,, me I sten''. I de jcittetek,
s cisszes eddigi tudsotokat meg-
bolygattam.
Hata|mas vI tozsokat hajtottatok v gre az |etetekben a fenti igazsg
alapjn. Lassan kezditek felismerni a bennetek lakozisteni jelenl tet . Ez rt
nem kell tbb kesztys k zze| bnnom veletek, hiszen nagy tudsr , fe| ntt
emberekk vltatok.Ez rt ha most j| kinyitjtok a szemeteket, ell p majd
a bennetek lakoza|aktalan I sten, s tveszi az irny tst, mert a tuds na-
gyobb hatalom a megcsonku| t nn l. Mindehhez nem ke| l mst tennetek,
csak jl odafigyelneteh
A tuds gy ramlik, akr egy foly, ame| y minden scit t tireget megto| t
az |et s az igazsg viz vel. s mikcizben ti engem hallgattok, tudatotok
mondatr| mondatra egyre tovbb tgul. Tbb mr nem ar gi babons, ije-
ds, sznalmas kis l nyek vagytok, hanem tudatos anyag, amely isteni kiil-
det st teljes t.
Ekkortl dcint seitek s letviteletek rtelmet nyer, hiszen eljutottatok a
meg rt sig, gondolkodtok, megnyitotttok rtelmeteket, k pesek vagytok
meggygy tani magatokat. A tiszta sz birtokosai vagytok, akik nem enge-
dik egykcinnyen kisemmizni magukat a tulajdonukbl.
Nern k rek ht mst tletek, csak hogy meghallgassatok. Akadnak majd
k(iz.cittetek, akik megdcibbennek szavaimtl. Ha tapsolok Vagy dobbantok a
I lihirmma| , aZ . az rt teszem, hogy fel bredjetek, mivel megcsonkult netek
tc| .jcscn e| nyomor tott titeket. s mindenki megprbl terepsz nt cilteni. n te-
lriit | L.I riizI irk bcrrnetckct. lrogy.j l rts tck a szavaimat. semmi mst nem k -
r,iI tI trk I r'rlt.lr.k. rttiltl ltrlgy itlc| .igvclictck' Mcp'llitj i ttrk. tttcttttyirc ltrcgvi | | ttzik
,lJ f.r
majd aZ |etetek, ha nem zrkztok el a meg rt s ell. Ez minden, amit k -
rek tletek. Az elkcivetkez6 vekben rij va|sg trul rnajd ki mul szemei-
tek eltt, ami vadonat j homokozt k sz t szmotokra. gy legyen.
A teremt S nem egyszeri cselekedet, hanem folyamat. Ez pedig nagy kti-
lonbs g. Nem kell tudatosan alkotnotok, mindez term szetesen kcivetkezik
abbl, hogy kicsodk s micsodk vagytok.
No rnrmost, aZ si bolcsess g minden civilizciban seg tette a beava-
tottakat, hogy brmit teremtenek is, ne maradjanak rzelmi tmasz n lktil, s
hogy akrcsak egy benzinkritnl a kocsi, feltoltdjenek nemes c lokkal.
Gyakran e| fordult, hogy SZem el| t vesztett tek sajt alkotsaitok okt s
c ljt az emberi | et nagyszer drmjban. I lyenkor az iskolk figyelmez-
tettek titeket ama torv nyekre, amelyeket az involticit magban fogla| let
Konyve tartalmaz. E folyamat sorn a l lek h t fokozaton keresztiil zuhant
a| az anyagba.
Az si bcilcsess g teht elidegen thetet| en tulajdonotok, spiritulis koz.
molgitok, amely eredeteteket taglalja. Most vissza kell ny lnunk a kezde-
tekhez, hogy utat mutathassunk abban a keres sben, ame|yet aZ anyag s a
hr s vilgban folytattok.
A bcjlcsess g si iskoliban kcitelez tananyag volt a valsg teremt se s
teremtje, azaz az ember. Az si bolcsess g minden halandt egyenrang nak
tekintett, t ged is, meg t ged is. A teremt st ugyanakkor term Szeti, lelki fo-
I yamatnak v lte, amely az emberi let sziiks glete s c lja.
Most besz ljtink arrl' mi rt feledkeztetek meg az 6si bolcsess grl, s mi.
rt keveredtetek abba az rze|mi viharba, amelyet szem lyis gnek neveztek.
Akadnak kozottetek, akik mr hallottak errl, s olyanok, akik ha hallot-
tk, sem rtett k. Kezdjtik teht azza| , mik is vagytok valjban. Nem azt
k rdezem, hogy kik, hanem azt, hogy mik.
A kezdet, a dolgok v gs oka a p6re | tez s. Ekkor m g nem volt elem-
z rte|em, csak a folyamatos, f nyte|en r, a ,,csak van'',
,,csak | tezik,,, a
pre l t. Ebben azonban mr ott szunnyadt a gondo|at, ez volt a v gtelen
semmi alapj a.
Ntl rn trmost, a p re | t a tgas setnmi, amcI y ugyanakkol. I llilttlt.tt I chc-
t s('gct t s itllyitgi | ilrrrli t lttitgii1r: tlt ltrlrtI tlz. A"lrtikrlr; lctI ig i1
lx)| r.I r.I
tilt.ll't.
kt'll, rrs t'lllottrlolkozoll iiruturlllin, iirrrrrirli: ilrir lirrrlrrll I lrlrr'rr ,r
; rrll,lrirllrnn
f ny toltcitte be az jrt, ez sziiletett meg elszor az cinmagt elgondol gon-
dolat nyomn. A pre I t magra bredt ht, s letet adott a tudat f ny nek:
m g nem az letnek, hanem csak a f nynek.
A f ny betoltotte az jrt. F nyr szecsk kbl llt' akr a csillagok. Mind-
egyik r szecske az
(tn.
hetedik valsgs kon l tezett: ez a |egmagasabb ren-
d rezg sszint. Van mr teht egy bredez intelligencink, amelyet szel-
lemnek nevezlink. gy neveztek minden egyes f nyr szecsk t, s I sten is volt
a nevtik.
A pre l t
_
amely minden | tez lehets g t magban foglalja
_
teht a
legfbb letad. Ez az cinmagt elgondol tudatalatti rtelem, amely meg-
szi.ilte a tudatot. A tudat a f nyr szecske s persze maga az ember is, minden
z ben. Az addig szunnyadintelligencia pedig fel bredt s letre kelt. Mi,
emberek, valamennyien f nyr szecsk kbl llunk, tegnap f ny, ma tudat.
Ez a tudat tovbbra is a tudatalattibl, apre l tbl mer t ert, hogy let-
re kelve mozgsba lendtiljon. Mi most nem a holt anyagrl besz I link, hanem
az elektromos rammal feltci|tcitt szellemr|, a mozg kony tudatrl, a vak t
sugarti, reszketve li.iktet f nyr| ' intelligencirl; az isteni rtelemrl.
Abban a pillanatban, amikor a f ny megmoccant, s tudatra bredt on-
magnak, megsztiletett a l lek. A | lek m g nern lsten, hanem a tudatos te-
v kenys g energival feltcjltott krnikja az orcikk valsg szmra, s ab-
'ban
a pillanatban, hogy a tudat mozgsa letre ke| tette a lelket, az energia is
l trejott, mivel az elgondolt gondolat kitg da a tudatot, S a tudat kitg ts-
nak folyamata az energia. Ez a folyamat az energia.
gy keletkezettht atudat s azenergia, a mindens g k t alapelve, a min-
dens g mindens ge. Ezek ketten hoztkl tre az |etert, a dolgok sokt s
mozgatjt. A mozgs egyenl az energival.
E ponton teht meddig jutottatok
el? Ti mostanra f ny vagytok, nem
c| ektromos ram, hanem sugrz f ny, amety betolti az firt. Ti immron tu-
datos rtelem vagytok; tudatra bredtetek cinmagatoknak. A tudatot a foly-
vst bel tek raml tudatalatti tpllja. A tudat pedig sztilet se pil| anatban
rrrcgalkotta a lelket, hogy rcigz tse tcirt n seit. A l lekkel egytitt j tt | tre az
cllcrgia. Ti teht abbl a k t selvbl lltok, amely a mozg kony mindens -
gcl a| kotja, ezek pedig nem ms, mint a tudat s az energia.
Mtlst pedig ejtstink szt a tudatrl. A tudat cinmagban csak szunnyad
til.lc| ctlt. it p rc, t| lnocl<i | t' Az, energia ezze| szemben egymagban mind-
(llis,/ (.t.trisz; tktls
t.citkt'iri lt I t.rclllI t s t(llry(.r.c. Nc | .cI ct| i | ck itz.tllt| ran' htlgy it
,Y./
ll.t
teremt S folyamat, amely pillanatrl pil| anatra valsul meg! Ez maga a ter-
m szet! olyan folyamat, amely magban horct.ia c |jt. Az rte|met n lkiilci-
z energia sz ntiszta erszak: a sz trobbanti szupernvk, a t(lzokd vu|k-
nok heve, amelyek kiokdjk a Fold gyomrnak fbrr tartalmt. olyan hatal-
mas er ez, amely kett roppanthatn a f.o|dgolyt, amely fel r a napkitor -
sek viharaival. I lyen a mozgsba hozott teremt s. Ez azonban m g nem gon-
dolkods, hanem az 6ser teremt s kozben.
No mrmost, a titeket alkot tudat s energia elvlaszthatatlanul cisszefo-
ndik egymssal. A | | ek rogz ti minden egyes tudatos mozdulatotokat,
amelyet az energia hoz l tre, az energia s a tudat pedig egytitt a va|sgot
teszi ki.
ttiunt< itt meg egy pil| anatra. Te nem eZ vagy, Sem te, nem vagytok azo-
nosak a ruhadarabjaitokka| .Ez csak a ktils mz, a k pms, amelynek az a
szerepe, hogy megtapasztalhasstok a valsgot, S teremt s kcizben tegye-
tek szert bcilcsess gre. Ti a f nyr szecsk k, az I stenek vagytok. E,z az ener-
gia gongytilte ki vilgunkat s a veliink prhuzamos valamennyi vilgot.
Az si bolcsess g feljegyz sei arrl szlnak, hogy a f nyr szecsk knek
volt egy jelents csoportja, amely a tudatalattibl - a pre l tbl - tpllkoz-
va dcint elhatrozsra jutott. Most pedig hallgassatok ide. Ez abbl llt,
hogy v gletekig vigy k az |et nagy kalandjt, fe|fedezz k az anyagban ap-
re l tet, meghatrozzk a terelntett valsgot, s mindenestl meg rts k I s-
tent. E ponton a hetedik valsgs k l tezett csak, az tisszes tobbi nem. Egye-
diil az rt betcilt f ny volt m g jelen, a tlizes rtelem, amely minden moz-
dulatval kprzatos sugarakat |ovellt szertesz t. E,z a csodlatos f ny maga
volt a megvalsu| s, a valsg, a tudat gyi.imolcse. Egyelre azonban csak a
hetedik valsgs k l tezett a tudattal s a tudatalattiva| .
E csoportb| azutn kivlt n hny kivlasztott, akik tudatuk m kcid se
r v n felem sztett k a tudatalattit. Amint ltjtok, I sten dicss ge nem any-
nyira a kezdetn l, mint inkbb a v gn | , a felem szt sn | f nylik fel. E don-
t st atna tgul tudatri entitsok hoztk, akik figyelemre m lt utat tettek
meg valamennyi gondolatformcin keresztiil, eg szen a legalacsonyabb
megjelen si formkig s vissza. A f ny minden egyes szintn l egyre na-
gyobbra s nagyobbra n vekedett, mikcizben a tudatalatti mindinkbb a fel-
sz nre kcrtiI t. Ez al, eln szt tudat teremtette s kalandozta bc lt vltlrisi gclt.
I l.I icgyczvc tttilttI ctl rt sztc: lcl ltz | ..]| cll Kiilryv bgrt. A kirI lrltr| | .lryr.11| . llllytltI iS
ltz vrlll, ltrlp'Y; rz tlr.| lriI lllilttI t.tt I t.lrt.l st.11t.| (ls
| ilt.ltt il l| | t.1' 1,,.lrr,,I l..ltttitI
A f ny kalandjai teht Sorra belekeriiltek ebbe a konyvbe. Minden egyes
lapjn helyet kapott a tudat kitgulsa s az ezze| jrvlaszts, a fjdalmas
vlaszts, mikcizben a f ny egyre halvnyodott, s mind alacsonyabb rezg s-
szintekre szllt al, olyan messzire, amennyire el tudott hatolni. E'z akonyv az
involticit rt net t foglalta magban, s a kcinyvet rigy nevezt k a szellemben,
hogy az |et Konyve, I nvolrici. H t sz pen megvilg tott lapja Van, S minden
|ap alacsonyabb rezg sszintet k pvise| az e|6zhoz viszony tva. A f ny teht
egyre halvnyabban s lassabban jutott elre ebben a mind s r bb valsgban.
E zarndokrit a legviszontagsgosabb, a legveszedelmesebb mind kcizcitt,
eZ a testet oltott angyalok
(ltja.
Az I stenek, me, |eszlltak a h t rezg sszinten
keresztiil, s mire a foldre rtek, ftnytik pislkolv halvnyult. s me, am ly-
s g megrezdtilt, amikor l nytik sze|e felborzolta a v zfe|sz nt. gy lettetek ti.
A hetedik, hatodik s otodik valsgs kot lehetetlen jellemezni. Nincs sza-
vam ezeknek a rezg sszinteknek a le rsra, emberi sszel felfoghatat|anok.
A negyedik s kon azonban fontos sz tv|asztsra kertilt sor. Akik nem
akartak tovbbl pni, s akik igen, azoknak itt elvltak ridaik. Az I stenek
ms-ms cisv nyen indultak el. A mai napig akadnak olyan entitsok, akik
m g soha nem oltottek testet. k biztonsgban vannak. k azok, akik elma-
rasztaljk a foldi embert. k nem rtik, s nem is fogik meg rteni Krisz-
tust, mivel soha nem fejezt k be ezt a fantasztikus utazst.
No mrmost, a negyedik rezg sszinten, aZ involricinegyedik lapjn szti-
letiink be|e az emberi testbe; itt jut szhoz az epigenetika. o|yan genetikai
minta ez, ame|y |evez ny|i, mik nt msolja |e az idet aZ anyag akkor, ami-
kor az sok, az |eter mozgsba jon. Szellem s forma frigye ez, ame|yb6l
gondolkod anyag sztiletik, s magt ezt a folyamatot nevezzuk epigenetik-
nak. A negyedik valsgs kon mindenki kozrem kcidcitt a vilgok szabv-
nyainak megllap tsban. Tudjtok ugye,hogy szmtalan vilg l tezik: kod-
i'iI te p|an tk, ahol az rte\em vagy szellem l anyagot hoz | tre a szervet-
| en masszbl. Ez a genetika.
Mit gondoltok, honnan szrmaznak a genetikai mintk? Honnan tett Szert
('rtc|emre
a sejt, amely osztdst irny tja. valamif le elre lefektetett esz-
lrrcrty| ' kovetve? Nem tudjtok, hogy egyetlen sejtbe is bele van rva az eg sz
szcrvoz,ct genetikai kdja, mintja? Mit gondoltok, ktilonben hogyan vo| na
| t.| rctsges a k| nozs? s azt hal| otttok-e, hogy egy mjsejt tudja magr| ,
I rrlgy rlriiiscj t? Ha bctlI t.i rk a ftj lcimp rba, visszatall a mj hoz. Mit gondol-
lrlk. I tr)lI l| : I lI szl t.ttt; tzik t.z : tz
(.r.tt.lcrlr./
,\ t
V
Ez az rtelem a negyedik lap gyiiln()lcsc, mcrt itt tervezik meg az | 6
anyagot az epigenetika folyamatban. Ms sztival az | et mozgsba jott, a tu-
datos let: gy keletkezett' az | | atvilg, a n v nyek s az svnyok, a term -
szet valamennyi jelens ge! Teremt s! J usscrn eszetekbe: a teremt s folyamat.
Term szeti folyarnat, anyagba gyokerezetl- tudat, maga az | et. s az ember
is ezen a negyedik valsgs kon kapott testct az epigenetikai terv szerint.
I tt azutn az I stenek kiilonv| tak. Ti idig rr gy anyagi szintet jrtatok be,
s az sf ny rezg sszma mostanra alaposan lecsokkent. Egyre alacsonyabb
rezg sszintre kertiltetek az rijabb l ts kokon. A jelenlegit a valsg torv nyei
hatrozzk meg. Minden s kot a tudat hoz l tre az |talavez re|t energival'
gy keletke,ztek a semmibl az egyes valsgs kok!
Ezze| el rkezttink az ut,olshrom lapra. Az utols hrom lap a fizikai.
mentlis s asztrlis l ts k. I tt k ltozottbe az let lehelete az emberi testbe,
amelynek a szellem , azaz I sten l lelket a| kotott. Az | et lehelete a tudat s
az energia, a l lek pedig szmon tart s megriz minden egyes pillanatot.
Ti teht szmos letet toltcjttetek e| azza|, hogy megalkosstok az els s k
valsgt.
Az emberi test eleven t rk p, amelyrl leolvashat, milyen utat jrtatok
be az invol cisorn. E t rk pre sziiks g van, hiszen a vndor t a l lekben
zajlott. s amilyen a l lek, o| yan | esz a test is. Ti teht valamennyien keze-
tekben tartjtok a hazat t s t rk p t. ,,I dig m g csak elvergdtem, de ho-
gyan jutok haza?,, A t rk p a csakrkbl tevdik ossze. Ezek k pviselik azo-
kat a rezg sszinteket, amelyek lehetv teszik, hogy a szban forg entitS
kinyissa az evolricikonyv t.
Ezt. a konyvet htulrl forgatjuk visszafel . Ugyanaz a k nyv, mint az
e| bbi' csak j c rnet kapott. Az evolr ci roppant tall sz a teremt vlto-
zsra. Ez az idben zaj|ik, az \d a fejld s fokm rje. Az id6 spirlja teht
a legs r bb s leglass bb l ts kon jott l tre, ahol a szellem tobb nem SZa-
bad, hanem az anyag foglya. Ha megford tjtok ezt a folyamatot, s elindu| -
tok visszafel a rezg sszintek fokozatain keresztu| , a v g n visszatalltok I s-
tenhez s a pre | tez shez.
A jelen l ts kon teht minden, de minden a negyedik s kon alkottel.e n1-
t gondo| at a| acsonyabb rezg sszmr megnyilvnulsa. Az els szintct i| lc'
t-cI ttl l ltttI itt lr rtc: gyc<lik szintcll l ttrcllttitI attib I h<lztir ltl.t.' llZ htlzI it ttlllz
lt; tslr; t
3 t.onyutink van teht, az evoltici konyve. Mint tudjuk, az I stenek f nyt
hoztak az jrbe; a tudat moccansa letre keltette a tudatta|ant. K ildet setek,
hogy amennyiben gy d ntottetek, felder ts tek a ,,vagyok,
aki vagyok''
rn lys geit, s valsgokat alkossatok mindentitt, ahov csak a tudat f nye ve-
tti|, a gondolat lakozik, Vagy az rzeLem rz6d1k. Az I stenek nagy utat tettek
meg teht a hatalmas rben, hogy a semmib| L, | | egz valsgot teremt-
senek, fel bredjenek, s megismerj k cinmagukat; lettel, rtelemmel, a te-
remt s virgaival tolts k be a semmit. Ezt a btor, noha fjdalmas dont st
hozttok teht valamennyien, akik most itt tiltok a kozons g soraiban. s e't
a dcint st hoztam magam is! n is lezuhant angyal vagyok, akrcsak ti.
N zztjk csak. .. Az evol ci e| s lapjn a test, amely apre l tez sbl fo-
gantatott meg, ma egy genetikai| ag igencsak mdos tott | ny. Eredetileg nem
is hasonl tott rtok, m g az illata is kiilonbozott a ti tektl. Pre teremtm ny
volt. Nem vette szre a sz ps get, hiszen szmra a rrit m g nem | tezett,..
Csak az | etcsodjnak lt. s akkor ez a csod]atos szellem, amely magasz-
tosan t lt tte be a v gtelen rteret, hirtelen egy szrcis, kellemetlen .lJ b iz| 6
testben tallta magt, s teremt srl teremt sre zlelgette let nek gyi.imol.
cs t. Min l tobbet k stolt meg, annl tobbre vgyakozott. Az agya ekkor m g
kicsiny volt, nem volt sztiks ge nagyobbra. Az k sbb, a genetikai fejld s
sorn tereb lyesedett. E'z az entitS a hats_kolcsonhats torv nyei k s ret -
ben kezdte e| ritjt a fejld s l tryn
_
s ht itt akadtatok el, ugye...hogy
a tudat s az energia cisszefondsval alkossatok, a teremt s term szetes fo-
lyamatval, hogy tudatotokat az ismeretlen rejtelmek megismer s vel kiter-
jessz tek. Az ismeretlen foldj n fess tek az elk pzel seiteket, hiszen k pze-
let n lkiil a valsg sem l tezik. Tolts tek meg a k pet 1 formkkal, fk-
kal, n v nyekkel, llatvilggal, s gy tapasztalatotok gyarapodik.
Minden alkalommal, amikor az ismeretlen vilgbl tapasztalatot gy j:
tot k, bv titek a tudatotokat. Megtapaszta|jtok, rzelmekkel gazdag tva t-
| itek, s ekkor bekertil az tet Konyv be mint bolcsess g, s ekkortl t te-
zik. A valsg, valsgotok term szete egyre csak gazdagodik.
Teht teremt setek az ismeretlen gondolatvilg tudatos felfedez s ben
r.c:ilik. A tudat alatti elme az ismeretlen. Ne f ljetek ismeretlen gondolatot
rttcr teni az ismeretlenbl. Ne forduljatok vissza, mieltt ismeretlen osv ny-
r.r. li.pn tek. Minden ismeretlen gondolatot, tletet hozzatok tudatosan fel-
sr ttl.c. ltttlattlsan vaI s tsatok lneg. Ahogy a tudatotok az ismeretlent a ma-
1ilitltl; tk
rrvilr,iirt lj it. ltz t.ttt.11ilt t.gyh l lttcglc: t.tlltlti. Alrrlgy ltz cttct.giil ll1c ]lc.
,\'\
.ti:
remti, mris kolcsonhatsba keriiltok vele. S amint a kolcsonhats l trejon,
rzelmi kapcsolat sziiletik. A teremt s gy megvalsul, s bolcsess g form-
jban troldik.
Ezt a folyamatot gyakoroljtok t zmilli ve. Minden let olyan volt egy-
kor. rnint il.| a egy nap. Minden alka| ommal, amikor az entits teste elhalt, a
szelleme s a lelke j testet olt tt aszerint, hogy genetikailag milyen Szerep-
re volt sztiks ge az j lap betolt s hez a, | et Konyv be n. Az emberi sze-
m | yis g is ennek rdek ben jott l tre. s mit gondoltok, kik vo| tatok, am g
mindez lezajlott? gy v litek, rigy n ztetek ki, mint ma? Ht nem! Voltatok
lngolf ny, sze| lem, k s rtet' egy jelen s. Ez nem akrmilyen | tez s, ez
a ti energiamez tok, szellemetek, amely mindig elttetek s tl. I ntu cito-
kat kizrlag a bennetek lakoz I stentl kapjtok, aki az elttetek s tl is-
meretlennel terernt kapcsolatot. M gis rigy gondo| jtok, hogy az ,,valahon-
nan jcltt".
Az entttS teht leveti emberi tulajdonsgt, szem |yis g t, amely a
konyvben rogz tve van, majd egy msikat v|asz ' hosszabb lbakkal s ke-
zekkel, nagyobb aggyal, hogy megtapaszta|ja a kovetkez szem lyis get,
amely megengedi az jabb teremt s tapasztalatt a tudat alatti elm bl.
gy kerti|tok majd kozelebb eredeti haztokhoz. rtitek? A tudat alatti el-
me g a vgytl, hogy a tudatos elm nek adhasson. s I sten, ez a nagysze-
r , ti'ikork p n lki'il | tez I sten, aki ledobott szmos l toltozetet, visszat r,
folytatja vtazst, majd ism t |eveti letoltony t; lelkesed ssel folytatja ritjt
az ismeretlenbe.
L teztek r gente is nagy civilizcik, akik eljutottak az evolriciv g ig'
Ezeknek a hajdan volt civilizciknak az entitsai kapcsolatba l ptek ms
csillagrendszerek ll nyeivel. olyan fejlettek voltak
_
hiszen rtett k a tu-
dat s az energia, e k t selv mibenl t t
_,
hogy semmi sem |lta tjt a t-
voli testv reikkel val trsalkodsnak. Gondolattvitellel besz lgettek. s az
intergalaktikus utazs is gyerekjt k volt. Semmi sem akad|yozta a | nyek
bartkozst, semmi! Nem l teztek babonk, korltok s el t letek, csupn
az alkots szomja' hiszen az orom a teremt sbl ered.
Maradt n mi nyoma ennek a nagyszer mriltnak, amelyet m g nem puSZ_
t tottak el a ma r.rralkod va]| sok. Egy szigeten nagy koveket ta| | tak, cgy
si szliritzl.(ilt| cgct | .iirkcsz,( sztlbritit. Ncltr ttrt| j rtok, kikcl i | rri ztrlltltk t.zck lt
l; rl; r1tv: irryok'/ llllyrtrtoly: ut t'rtliltisok: rl, lrrrril_ycrrck tl vlrllvloh. ; rl,rl, r irlrrlrir ril
fejldtek, aztn egyszer tovbblltak. Kciveik, amelyeket f nybl nagyoltak
ki. eml keztet u| szolglnak, hogy egyszer m g visszat rnek.
L teznek teht k szerrl tben ll, vrakoz civiltizcit<. t is I stenek,
akrcsak ti, de k nem hason| tan ak az emberekre. m, tudjtok, ez sohasem
szm tott. Nem szm tott, milyen sz n a Szemetek vagy a hajatok, hogy j-e
a szagotok vagy sem. Nem szm tott, mert az netek m g nem csonkult meg.
Nem l teztek hamis k pmsok s eszm nyek, mivel mindenki egyenl volt.
Mindegy volt teht, milyen kiilst o|t az |et, az tovbbra is lsten maradt; ezt
senki sem tagadhatta. Hogyan viszolyoghattok egy risi, fekete szemprtl,
amelybl marad ktalan szeretet sugrzik? Hogyan ll thatjtok, hogy nem
lsten? Ha olyan szemprba tekintetek, amely puha f ny i, mint a szell bor-
zolta se| yem a d li verf nyben, s amely csupa-csupa szeretet, hogyan
mondhadtok, hogy nem I sten sugrzik fel benne? Nem, nem szm t a kiil-
s.
gy haladt teht elre az evolrici a maga ridn. Az si bcilcsess g pedig
arra eml keztetett, hogy honnan j tti'ink. Az n genetikai seim a sz szoros
rtelm ben a fold alatt laktak. Csak jszaka mer szkedtek el, de csak, ha
nem kellett jszakai ragadozktl tartaniuk. A legnagyobb magas|atokra p .
tett k templomaikat, ide jrtak v neik, hogy imdjk a b vos Holdistennt.
Br nem dicsekedhettek fejlett technikval, m gis k voltak az seim, akik
tisztban voltak szrmazsunkkal. Az idsebbek megtan tottk ezt a fiata|ok.
nak, s egyenrang f |k nt kezelt k ket. Az si bolcsess get, amelyrl itt
sz van, ekkoriban | szik|k fa|ra v stiik fel templomainkban. A n pem-
nek egyedtil a gyokerei szm tottak. k nem t lkeztek, hanem teremtettek.
Csakhogy ez a n p r gen kihalt. Tudjtok, mi rt esik olyan sokat az es
ezeken a partokon? Nemcsak az rt, mert eZ aZ g ldsa
_
soha ne tkozz-
tok az est -, hanem az rt is, mert az utolsvilg g sek sorn a v nek a sz-
razfldon maradtak, mik zben ahozzm hasonlk fejvesztve menektiltek. s
k zokogva sirattk szeretett fI djtiket, amely elmertilt a habokban, amikor a
t.eI hk leszakadtak. Az letet s a term szetet sirattk kcinnyeikkel. k m g
rlctt k, hogy aki egy virgra n z, az az | et sokt, a p6re l tet szeml li
sz ps g ben. Aki felismeri ezt, I stenk nt gyonycirkcidik a teremt sben, s a
lcl.clnt s vlaszolni is fog, szlni fog hozz. Ha elmegy egy virg mellett,
l| | (:gl.czzen, hiszen felismerte, hogy l lek lakozik benne.
Az,
( s| iiklrak - nagyon kev s | te csak tr | a nagy vilg g seket
_
szint n
I t.lkt.vrrI t' lr'I kt.s l(.lryek vrrI tirk. | ,cI kiikct itltltltk k(isz(ilrhclt: k. hrlgy lt n pctrt
&
W
t)(
)
vl
felfedezte ezt benniik. Kozottiik is voltak
(lrcgek
s fiatalok. Az n n pem
nagyon tisztelte ket, s b lcsess giik a mai indinokban l tovbb.
Az es teht az si I stenek s rsa. Az, energijuk l tovbb az escsep-
pekben' hisz meg izte ezt szmunkra ar' id spir| ja. Ezekn l a partokn|
mosta el a tenger az foldjiiket. Ezek azok a partok. E'z rt amikor esik az
es, jusson eszetekbe, hogy I stenek konnyeznek, akik Sosem felejtik el, kik
is vagytok valjban.
A r gi napok nagyon dicss gesek voltak ezen a foldon. Az emberek r-
hajkon kozlekedtek. Azokban az idkben az' irhajk csak egyenes r tvona-
lat kovettek. Az egyik pontrl a msikra szll tottk az utasokat. E hajkra
nagy lmpsokat szere| tek, ami sz ps ges ltvnyt ny jtott. Egyik hrom-
szogtl a msikig utaztak, ott leraktk terhiiket, majd visszareptiltek a f ny
htn. Eldeink ugyanis meg rtettek valamit, amit mi mr nem rttink, spe-
dig azt, hogy a Fold is megszi| rdu| t gondolat, mint minden ms ezen a | t-
s kon; a hullnrhosszok s r sod s bl keI etkezett.
Arnennyiben mgneses ert rk nt lduk a Foldet, szrevessztik, hogy
egy gombolyag fonlhoz hasonl t. Tudjtok, milyen az? Az n idmben az
asszonyok birkagyapjr bl k sz tett k ezeket a nagy, ers Szagot raszt
gorrrbolyagokat. A fonalak keresztezd s n l az energiamezk keresztezi k
egymst, S e pontokon jott | tre nagy f nyjelens g k s ret ben aZ anyag.
A Fo| d teht egy energiacsomag, amelyben oly sok plya keresztezdik,
hogy szmtalanszor megism tldott a f nyvi| lans s az anyag teremt s nek
folyamata,Ezekki raszt1tk a s r s gv|tozatlansgt. Ennek porg se mE-
neses erteret hoz l tre, teht nagy teljes tm ny genertork nt m kodik.
Nos, seink tudtk, hogyan hasznljk fel ezeket az energikat a f nyhajk
naviglsra. Az energiamezk keresztezd sein l ugyanis nem volt gravit-
ci, itt ebben a pilI anatban az antigravitci uralkodott. Hangot sem lehetett
hallani ott, ahol az antigravitci s antianyag reztette hatst, s k ezt tud-
tk; ilyen egyszer volt az eg sz.
No mrmost, ezek a nagyszer civilizcik, amelyek r gta let ntek,
nem voltak babonsak. Minden j civilizcinak meg kellett ismerkednic
ezekkel az alapokkal; gornyedt htri, szros l nyekbl kellett igen rovid id( lr
be tiil pall rozott urakk r v| niuk.
Akktlrihirn cgyik isktlI a lt m tsikat rte. hogy figyelmeztessc k lr | .(iI t| | lrk r
kltl: ..'l'i lt't't'tttlr'll(il('k rttirttlczl. A szclrvctlt(s. iutrr: lyr: t clt'zlt'k, rnr'rr'r L; rpriizltt
[\ ,| irr rI lr.1r..7,.'t.zlt; lt.lr lrz t.lrI r il l.; tklttI ri llt; lltsz| : t| ; tI rrl
.I r.1'1,r.lr.| . ..'l
lI lit1r111.'1..
t): v.l
v, s a szenved s menten tovaillan! Ncivelj tek meg energitokat! Gondo| -
kozzatok el ezent"
s entitsokat fektettek a pirarnisok nagy kockakcivei al, s a f nypsz-
mk megny ltak, s k ott hevertek. s e nagyszer l nyek gy szltakhozz-
juk:
,,Erre a tapasztalatra tettetek szert. E'zthozttok l tre tudatotokka|. E,z a
ti va| sgotok. Most azonban megfeneklettetek e valsgban, mert rze| mi
viharba kertiltetek, ami nem teszi lehetv , hogy tudatosan fol be emelked-
jetek az 1|| ziknak.'' s a nyomor kok ekkor fellltak, s sajt lbukon ki-
s tltak. I lyen egyszer i, az eg sz. Minden a tudaton s az energin m lik.
Az si bolcsess g idej ben mindennapos volt, hogy tvoli l nyek elj jje-
nek s megosszk energijukat. Tn szrevett tek, hogy a ti nagy Ra-Ta-Bin
tridotokat (pirarnisotokat) a Napon t li szekereknek szentelt k. Nagy n pek
rkeztek ugyanis a Nap trilolda| rl, s rengeteg mindenre tan tottk a foldi
embert. Sokan visszamentek oda, s most ott lnek. Msok elvegyltek az it-
teniekkel, s gyermekeik sziilettek. k ezt az utat vlas Ztott,k lelki'ik fejl-
d se rdek ben.
Ti most itt tiltok, mikcizben megprbljtok meg rteni a hallottakat, s
tort n sek folynak bennetek is. Valarni azt srigja nektek: ,,I gen, igen, igen!
Ez az igazsg! bredj fel!'' m egy kisordog azt mondja: ,,Ugyan mr|, Ez
k ptelens g! Ne etessenek ezze| !'' Mrpedig az utols szig igaz, amit el-
mondtam, s a hitet| enked ,,s rtilt n'' az, aki a babona foglya.
Mennyire befblysolja mindez jelenlegi leteteket? Nagyon is, mert egy
pr v mrilva mr nem azok lesztek, akik most vagytok. Nem lesztek ugyan-
azok az emberek, mert a tudat el geti a k pmst. Ez gy van. Csak k rdez-
zetek meg engem. E'z gy van.
A k pms a tudatlansg s a babona. Ti azonban
_
igen, ti is
_
f nybl
sztt lstenek vagytok, akiknek Sorsa a teremt S.I gazi valtok most az rthar-
col, hogy elszakadhasson a k pmstl, hogy folytathasstok a f nyutazst.
Hogyan is juthatntok el a Nap trilo| dalra, ha nem rtitek, mi ennek az
irkad rlya.? Hogyan lehettek boldogok? Hogyan szerethetitek meg onmagato-
kirt.l Hogyan teremtitek meg s igazoljtokezt az nt, amikor egyelre nem
til.titck' rni hozta l tre? Hogyan fogadhatjtok el a term szetet, am g oly ke-
vcscl tudtok r| a?
S('r.iiI t' l-ritbtltts, nisln t| sekbe ragadt netek kizrt titeket a nagy, koz.
ttttkttr lr'; tlr'l,t'i rrt: rzrisllil. l; .r(rt cg('sz
('lt'lclt: kl'c
c: liill(ik ir hahd: rj aitokolr,
vagy akr kezet emeltek nmagatokra, esetleg alkohol|al s drogokkal pusz-
t tjtok az agysejtjeiteket. Mra nem lnaradt ms vlasztsotok, mint hogy
zsarnokok Vagy rabtartk legyetek. E|adjtok magatokat a k pms s az el-
fogads kedv rt. Nem hagyjtok rv nyre jutni az igazsgot, ehelyett ha-
zudtok, mint a v zfolys, szemforgatk s hamis tan k nytizscignek kciztjtte-
tek. Msok elferd tlk az igazsgot, szenzciv dagasztjk, hogy f lelmet
keltsenek, s kigrinyoljk embertrsaikat. Ez az isteni l nyeget bizonytalan,
pzol,, pszichotikus modern emberr torz totta. F.z az, ami megfoszt titeket
isteni mivoltotoktl, s egyenlv teszi embertrsaitokat sajt magatokkal,
vesztesekkel az | etben.
Ez tesz vakk titeket a teremt s orok m v vel, az evolrici sziiks gess -
g vel szemben. Ez k sztet egy helyben toporgsra, ez tiltet el f lelmet a sz -
vetekben. Belecsinltok a nadrgotokba, ha sajt magatoktl dcint st kell
hoznotok! M g az on|| gondolkodst| is rettegtek, hiszen soha nem pr.
blttok. Reszkettek az egyedtill ttl, mert nem tudjtok, milyen Szenny me-
rtilhet fe| a lelketekbl. A t ved st| tartva v lem nyt Sem mertek nyilvn .
tani. Meg sem prblkoztok vele, mert szerintetek jobb elkertilni a kudarcot.
A k pms elrulta bels l nyegeteket, nem mer szkedik tril a trsadalmi-
lag elfogadhat hatrain. Dcint seiteknek nincs szilrd bels vza, mindent
ms tancsra tesztek. Ha aztn rosszul siilnek el a dolgok, legalbb van ki-
re hr tani a felelss get.
Rossz ltnom, mennyire rettegtek az | et elveszt s tl. Pedig soha nem is
ltetek! Soha nem suhantatok f nyhajkon. Soha nem kertilt tek meg a Na-
pot. Soha nem hevertetek el egy napstitotte mez6n, rovardcingics l s kcize-
pette. Mrpedig ha megtenn tek, ha egy ilyen pillanatban rj<inn tek, milyen
ktyriba jutottatok, ez v ge ' is vetne b nasgotoknak. Sokan koziiletek azon-
ban fel sem fogjk, mi a szellem, az ilyenek szmra csak aZ anyag l tezik.
Mi|yen kr! K ts gbeesetten ragaszkodtok az anyaghoz. A halltl is f ltek,
mrpedig hallotok rja naprl napra kcizeledik.
Az si tuds ezze| szemben arra tan t, hogy lstenek vagytok, s nem
vagytok azonosak ktils szerepeitekke|, a k pmssal. Ez a bels | nyeg, ez
az alakta|an l ny v gtelen ttirelemmel vrja, hogy |apozzatok egyet a konyv-
ben; annyira, hogy m g a gonosz, puszt t szerepek lehets g be is be| e-
lllegy. Kozben azonban egyre vrja, amikor elrel phet, s el getheti a k p-
ltt: is| .
'.ltlt| lri
itk: trtlk..'lgctt, b rtorsiig sziiksges a| rhoz,, | rogy | i'I tt.1tvlI k it k(.r.-
t| (; sI tttil1r.tlttklrlrk. kik vitgyttttk M .g ltltgyrr| r| r | riiI tlt.sli1'.rll i1'r.111'..l i| / (| | ll)ll| |
I
meghallgatni az si tudst, s eszerint lni, az | et rcividke pillanatai olyan
kurtk az cirokk va| sg f ny ben. E fantasztikus szinteken mr nincs id,
mr csak az orcik jelen uralkodik.
Mi tcirt nt tulajdonk ppen? Mi rt horgonyoz le titeket a k pmsotok?
Mi rt tartjtok olyan nagy becsben a fiatalsgot? Mi rt bi'iszke egy f rfi az
ond jra s a h mtagjra, egy n meg a keblei formjra Vagy a m he term .
kenys g re? Mi rt rzitek sztiks g t, hogy szexulis csbertoket fitogtass-
tok? Mi tette tonk e aZ leteteket, mi vette e| minden ortimcitciket? Az, hogy
nem rzitek rdemesnek magatokat minderre. De mi rt? Mi rt nem ismeri-
tek fel tu| ajdon isteni mivoltotokat? Ne csak mondogasstok, hanem lj tek
is meg, tiizes tekintettel s boldogsgtl sugrzn.
H t s f l milli vve| ezelrtt egy igen bizonytalan lelki'i| et ember elvet-
te a nktl a jogot, hogy I stenek lehessenek, k pedig mind belementek a j-
t kba. Meg kell rtenetek, ez is egyfajta tapasztalat volt szmukra. Akkori-
ban m g iskolkban tan tottk, milyen a teremt s, hogyan | ehet ezt bcjlcses-
s g pro| ni, s e bcilcsess get magunk v tenni. Ha ez va| sgg vlik, so-
ha tobb nem kell megism telni a tapasztalatot' Az ember tovbbl phet a kci-
vetkez kaI andra-
Ti minden pillanatban forgatjtok a lapokat. Kozben az energia egyre
magasabbra emeI kedik az alapszintrl, s megvi| gosultok. Ez csak a negye-
dik szinten kovetkezik be. A t bbi az efe| vezet ritr| szl, s tele van nagy,
nagy fjdalornma| .Ez a fjdalom ott Van most is a soraitokban!
Eszerint minden tapasztalat megemeli az energiaszintet, hiszen, mint
em| keztek r, a teremt s folyamat. Nem egyszeri cselekedet, hanem term -
szeti folyamat. A tudat s az energia maga lsten. A pre l t a tudatalatti,
ame| yet a tudat idvel a valsg megismer se kozben felem szt (mag v
tesz), hogy meggygyu| jon s tovbbl phessen. Akinek gondja van az cink -
p vel, az jrjon
a Megvilgosods I skoljba. E,z az iskola egy vig tart.
Azt k rditek, hogyan ltek a r gi idk emberei? Nem volt p ldul p nz.
A gondo|at erej n l fogva p tettek, ez emelte fel a ktcimbtiket, s a km -
vcsck f nnyel faragtk me1 aZ l kovet. A term keny foldeket l magvak-
kir| vctett k be. Eml keztek, mit mondtam az im nt a fk l lelk r| ? Ez az
tll t tttag maga vo| t a rem ny. Amikor elvetett k' menten szrba szcikkent, s
Hyi| rrl(iI csrit
htlz<ltll s a r gi id( k ctnhcrei isko| ba is.| rtak. TanuI mnyaik
I rt.li.j t./ lr'r,r.I itrrrlt| .lltlt ttettt l.: itr1ritI tltk lrlvlilrlr; tz
(.rriiikiirr.
ltltI tcttl ttlviibhl '1ltck.
9.1
Ht asszonyok, ez volt a term szctes teremt s. Az rit kovetkez I \omsa
az volt, hogy a tudatalatti elme tobb nc vljon tudatoss aZ asszonyokban.
s ekkor fosztottk meg a nket a tudata| attitl. Ez csupn egy k s rlet volt,
amely arrl szlt, hogy a tudataI atti minclen hatalma a f rfiak legyen. Ez a
hatalommegoszts h t s f l millit1 ve jtszdott le. Mrpedig ezze| vette
kezdet t a nemek egyenltlens ge.
Most pedig hallgassatok ide! Valsg: mi teremti a va| sgot? Mondj-
tok meg nekem. (A tudat s rlz energia.) Vajon kinek a tudata hozta l tre a
fenti egyenltlens get? I gen, rnindk t nem . Na mrmost, ha minden mst
mi teretnttink, akkor erre a tort n sre is igent mondtunk; gy a nk megll-
tak a fejld sben. Tudtok kovetni?
Htt rbe kellett hrizdniuk, s a tudatuk tobb nem tgult. Energijuk a
nemi szervekbe sz||t al, mivel csupn ezthasznltk. Nem lehetett lelkiik,
a f rfiak nem ismert k el isteni mivoltukat, hanem gy bntak veliik, mint a
barmokka|
_
ez rij tapasztalat volt a nk szmra, amely a f rfiakon keresz-
ti.il lett tovbb tva. Ezze| szemben a f rfiak elvesz tett k nies vonsaikat.
nmagukat kiltottk ki I sten szcsov nek, s mega|ztk, bntalmaztk
asszonyaikat. Brmit hirdettek is ki, az isteni torv ny szmba ment.
A torv nyeket, mint tudjtok' mr az denkertben lefektett k, abban a
csods sz ps g kertben, amelyben ott llt a tuds fja. Angyalok s I stenek
jrtak-keltek, vigadoztak ott. Kapcsolatteremt s, rtelem, Szeretet s f ny -
ezek nem a New Age kizrtilagos szavai, hanem si fogalmak, amelyeknek
az idk hajnaln m g megvolt a maguk valsga.
Csakhogy azutn legordiilt a ftiggony.
Ki tette ezt veliink? I sten? lgen. Ez ava| aki olyan entitS volt, akinek tu-
data elvesz ette az rintkez st a ktilvi| ggal, nem
jrt iskolba, brndvi| g-
ban lt, s elvrta, hogy komolyan vegy k az | mait. A zsarnokokat az elis-
mer s irnti vEy moz1atja' s jobbra h h vekk nt kezdik. A baj csak az.
hogy szeretetre, h zelg sre, ajnrozsra vgynak. Min l tobb talpnyaljuk
akad azonban, ann| nagyobbra n benntik a hiny, m g v gti| betolti a |elkij-
ket. Mi tort nt ht? A k pmsok lomvilgban az elismer s utni vgyat
irigys gnek h vjk.
Nos, a sz<iban forgszem ly is elmeriilt | maiban, nem fejldott tov rbb'
crrcrgiiii gy nclrr kcrli| tck t ar' | et Konyv nek csod r| atos | lc tyct| ik I irp.iiir.ir
| {t.ttttili ik, li ttt.ltt j rrtlrlk (: l.I .L. iI s()I .Sri| . ltztllt| xttl tttcg| i'rtt.kI t.I l ; r I t; tt ltt; trI ik v; t
l11s; lt,rlkp1. lr lr; rl; rlp1t s./ itttj r; rr !ll rtirtt's lll't'1tltls.
('..ttlr; ttt r'y'1 lt,'lt'lrr'lt
; ; ll; t',
A bels I sten m gis egyre osztok li az itt ragadtakat:
',I ndulj
tovbb! Rajta!
T gy valamit!''
Nem tudjtok, mibl fakad a Szorongsotok? A teremt s hinybl.
A stressz annak a term ke, hogy nem cinmagatokat teremtitek meg, hanem
egy idegen l nyt.
Az entittst teht, akirl besz ltink, hess tette ez a nagy hiny. A benne
l I sten folyvst cisztcik lte: ,,Menj el innen! Ezt az rz st mr ismered, mi-
rt nem l psz tovbb?'' I gy sz| t a bels hang. gy kiltott a pusztasg. Em-
beri.ink erre azt mondta:
,,I sten sz| hozzm.,, Ahelyett azonban, hogy tuda-
ta kitg tsva| s energii mozgs tsval kikertilt volna a kutyaszor tbl,
megmaradt ugyanabban a tudati llapotban, mikcizben tovbb fi'ilelt bels
hangira, s fennen hirdette a hallottakat! E'zzel vette kezdet t a nk buksa,
akik a mai napig hamis szerepekbe k nyszertilnek, mde a f rfiak csonka fe-
lettes nj t is csak a kcizostil s vgya s a fjdalom igazgatja. E k tfantzia
k z a k zben jr,
s a hatalom s rabszolgasg malmra hajda avizet.
Az ember teht csapdba esett. s k ls szerepei h t s f l milli v alatt
minden egyes rijjsztilet ssel egyre jobban
megcsontosodtak. Tbb nem te-
kintett trgyilagosan foldi porhtivelyeire. A mai elfogult l nny vlt, aki
mindegyre ugyanazt a tapasztalatot ism tli testet cilt se alkalmval. Nem a
spir|on ha|ad elre, hanem kcirben forog, ktyriba jutott. s akrhny testet
hasznlt is el kozben' a k pms nem vltozott. A szii| et stl a hallig tart
iprzatos f nyt, tudatot s energi t thtzta ez az lk p. Kialakult a sze-
m lyis g, a szerep, a kii|s k pms, amely mind hatrozottabb s kcirtil r-
hatbb vlt. m az ember nem fejldcitt, hanem mindegyre ugyan azokat a
tapaszta|atokat jrzt"a meg. Ez visszafogta energiit, s gy nem lehetett az-
z a nagyszer l nny , amelyre a teremt s, a tudat s az energia egyiittes
munklkodsa sznta. Megtagadta magtl a nagy tudst, s ma is ugyanab-
ban a sznalmas mkusker kben forog kcirbe-kcirbe.
Mi rt nem tud s rni, mi rt nem tud szeretni? Mi rt nem rez egytt tr-
saival? M g a barbrok is k pesek erre! Egy harcos ismeri a szerelmet, a kci-
ny rti| etet s az irgalmat! m a barbr is megvltozik, s cinmagt s I stent
keresve tovbbforgatja a lapokat. A ftjldlakk nem vltoznak. Van, aki triljut
cl,cn a l ts kon, de csak nagy |dozatok rn, Ez az utazs roppant fjdalmas,
rtrivc| a csonka nt az imdat tartja | etben; nem az, amit a szerelmes n rez
ir l r| .i iriiltl' lrancnr ami a f r| -iakat egymshoz ffizi.
e7
Ne feledj tek, csak azt a .lr.itlr vltlrisiigr>L vonzztok magatokhoz, amelyre
rszo| g| tatok. Ha valaki rtcrrr tiikr(i7, tilckct, nem Szerepelhet az | etetekben.
A f rfiakban ugyanakkor hataI tttlts viigy | , hogy egymssal trsuljanak.
Mindekozben a k pmsok cgylrriisl tLikr zik, s minden ember valsga
ugyanolyan l pt k . Ha brki mcgprtib r| killni a sorbl - tudjtok, mi a ne-
vets gess g_, nos, akkor menten I ez rrulnak mogtitte a sorompk.
s mi a helyzet a nkkel? Nos, k szo| g| nak. Vagy ztillott utcai oroml-
nyok, vagy gyermekszu| g pek. Kozben egymssal is versengenek, hiszen
sikertik a sz ps gtikon m lik. Minden testet olt Stik a test dolgai kortil forog,
nem tudnak ezen t ll pni.
Milyen vi| gban ltink ht? A nk identitsgondokkal kiizdenek. A kiil-
vilg meg ezt mondja nekik: ,,NoS, magcska n, nem tudja? N zze meg ma-
gt. Mindene megvan, ami egy nnek kell. Mi mst akar m g?''
,,Nem, tobb vagyok enn | , s nincs szi.iks gern az onok enged ly re,
hogy megvals tsam onmagamat.'' A n tudta. Minden n tudta!
Akad azonban olyan f rfi is, aki trsaira n zve gy sz| :,,vakodom a
trgrsgoktl, mert beszennyezn m veltik az I etenet. Nem illetem mocs-
kos szavakkal sem a nemi szerveket, Sem a testi szerelmet, nem ejtek szt az
altest dolgairl.'' Nem tudjtok taln, hogy aki i| yen kifejez seket haszn| ., az
ezen a szinten is l? Az ember a szavaival egyenl. Embertink azonban ne-
met mondott, sarkon fordult, s tvozotL. Ez nemes l lekre, irgalomra s al-
zat a va||.
Tudjtok, mi rt lettek olyan n pszer ek a vallsok a r gi idkben? Mert
I sten vlasztotta ki a prf tkat, hogy igazoljk | tez s t. Tudnotok kell'
hogy az embert aZ a veleszi.iletett, si vgy is hajtja, hogy ttill pjen a Szere-
pein, hogy megismerje a konyciri'iletet, nagylelk s get s embers get.
Nos, embertink teht az embers g(ltjt vlasztotta. Csakhogy tomegesen
jcittek utna
_
nem nk,kizrlag f rfiak
_,
s lassan kezdet t vette a r gi is-
kolk hanyatlsa. A nk csak akkor juthattak szhoz, ha leborotvltk a fe-
jiiket, lelap tottk kebliiket, megk rges tett k keztiket. I gy, uf rfiakra hason-
l tva mr beavatott vlhatott belltik is. Sokan az rt tett k ezt, mert fjda| -
masan vgytak arra, hogy elhagyjk a jelen l ts kot.
Azt'n ism t jott egy f rfi, aki bevezette a babont, a ktils k pmsok
rncgsziliil.d t
.it.
Ez, a k plns aztn valtisgga| hozztapadt a.l' clrrbcrhcz. s
ll(.I lI lllill.: ltll t.I rttcl| | c riilr| lb
(.lctci
stll.lirt st.ltl..Mi lt hit| rttlt: t./ A lr; r]r.'ttlt llz si
bolcsess g tan tsait hasznos totta. Hallgasstok figyelmesen szavaimat, s
amennyiben ismersen hangzanak, fel bredben vagytok:
,,I sten f lelmetes. I sten megb intet minket. El t l, ami rt nem kovetjtik
tcirv nyeit s e| rsait. I sten haragja vulknk nt tort ki, s puszt tott n pe so-
raiban. A haragv lsten erszakos, s halllal s ragllyal srijtja gyermekeit.
Mi rt? Mert titeket gonosz erk kormnyoznak. Midn a gonosz lelket
szm jzt k a mennyb| , magval vitte angyalait, e bukott I steneket, akik a
gonosznl is gonoszabbak voltak, s oroks gtil kaptk a foldtek t. A d mo-
noknak s ordogciknek egyetlen fejedelme van' E bukott l nyektl szrmaz-
nak a hrjs k s rt sei. Miutn a| zuhantak a mennybl, a fcildre hullottak, s
rnost ezt kormnyozzk. Az uralmukat nycigitek. Nem v tkezhettek! Nem
tehettek -el k rd seket! I sten aztvrja, hogy megments tek a lelketeket, mi-
utn v tkesen meghal| gatttok a k s rtt. I sten adott egy es lyt nektek a
megv| tsra. Mert ez az I sten igen-igen hatalrnas. r'airtotta az jrbe a ttizes
Napkorongot. Ha akarja, zz -porr z zha "ja a Fcildet. Hisz min dezt te-
remtette h t nap | eforgsa alatt!
I sten arravr, hogy imdjk t s leboruljanak eltte.''
No mrmost, ami a teremt s h t napjt illeti: a rezg sek h t szintje az
anyagban hozta | tre az eget S a foldet. Minden, ami anyag, megszilrdult
rezg s, s mindegyik ugyanazon a s kon reze1. A tudatbl elszokkent gon-
dolat egyre alacsonyabb szintre szl| t al, m g v gtil l trehozta az | anya-
got, aZ letert. Ez h t s kon fogant, nem pedig h t nap alatt' rtitek mr,
honnan szrmaz1k? Ha eddig nem tudttok' tlem meghallhatttok az igaz-
sgot.
Most pedig lssuk a kcivetkez kijelent st:
,,Aztn az I steneket szm iz-
t k a mennybl, k lettek a bukott sze| lemek. I tt uralkodnak koz tttink, az
anyagban." Hogy hangzik mindez? I gen, ti valamennyien bukott I stenek
vagytok, az igehirdetket is bele rtve, mivel mindazok, akik a jelen utat V-
lasztott rk, hason| Sorsra jutottak. Ezt nevezt k az I stenek nagy buksnak,
it sze| | em elko| tciz s nek. Mit gondoltok, mif le szellem szntotta v gig a
rltclys geket? Stivolt sz lk nt rkezett; ti voltatok, valamennyien. A bukott
szcI lcmek vo| tak az 6si bci| csess g let tem nyesei, ugyanannak a vndorr t-
ltltk lt viindtrrai. Ezck az, I stcttck nenr csinii| tak titkot abbl, hogy az a| aptor-
vtltty i| | ltt'. litvc.l.ckctI tti ttllt1lttltkitI ltz l| | lyill]()]l. (.sitk
ittttlyi b nLik v<lI t' hogy
.*,

t
i:
.1
'1
,i
:
;
anyagba szlilettek. I gen! Hiszen ilZ l| lyag()l. a szellem, a tudat teszi rtelmes-
s . A holt anyagnak az rtelem ad lctct; cZ a megv| tsa.
Nem tudjtok' hogy a | lek konyv l.lcn - amelynek neve Evolrici
_
a ha-
zavezet
(tt
az, hogy nregszabaduljattlk az cirrlm fjdalornmal e| egy kifejez -
s tl? A megvlts nem jelent egyszersmind gymoltalansgot is, hanem
azt, hogy sztiks g t rzitek, hogy v get vessetek ennek a fajta onkifejez s-
nek; hogy haza rjetek, s ne legyetek egy orokk valsgon t az anyagba
ztva| Ez az si bolcsess g tan tsa.
A hajdani iskolk hetedik tan tsi v ben az t utolsszakasz rl lehe-
tett ha| lani, amikor abuzg | lhatatossg elnyerte jutalmt, s gy zedelmes-
kedett, s a vndor, ha egy szl ruhban is' de haza rt. I dkozben megterem-
tette I stent. Nem I sten teremtette t, hanem ford tva! A megt rt, magra ta-
llt l lek lett minden let, az eg sz teremt s erkolcsi s szellemi m rc je.
No s Krisztus - igen, igen, I sten fia -, akadnak majd I stennek lenyai is,
akiket az t uto|s szakaszn nem mentenek meg; k maguknak kciszcinhetik
majd megvltsukat. k azok, akik mindent meg rtettek
_
igen, a dicss g
nem a kezdetben van, hanem a meg rt sben
_,
s mindent befogadtak. Ami
tudat alatti volt, az most a tudatban csillmlik, s minden tjr kk tartebben
a kirlysgban.
A babons, bizonytalan, sz k ltkor , ktilss geknek | doz ember
megsemmis ti az si bolcsess get, s darabjaibl sajt vallst alkot magnak.
A vilg keletkez s nek egyszer j igazsgait babonv alacsony tja.I stent ki-
emeli a l lekbl, s a fellegek koz helyezi. Az ekk ppen bizonytalann lett
ember ezutn imdni fogia eZ ' a hatalmasnak ltsz I stens get. Vajon rni rt
van az, hogy az ember onmaga egy darabjt blvnyozza? Mi rt?
Mrpedig az ember r gi nje halhatatlan volt, s tenyer ben elf rt a m lt,
je| en s jovend, Az denkertben volt olyan mer sz, hogy a k gy
_
azaz a
vilgot teremt bolcsess g
_
csb tsnak engedve, leszak totta a tuds fj-
nak almjt. Szeg ny, tudatlan dm ezze| kihtizta a gyuft. lsten megdob-
bent s felhborodott. K rdem n: hogyan lehets ges, hogy egy cirokk va|,
mindentud l ny nem tervezte me9 elre ezt az eg szet? Mi rt kellett meg-
dobben st sz nlelnie?
Mint ldtok, az ember mit sem rt a vilg teremt s nek titkaibl, miveI
e| z'rk z'ott a tuds s a fo| yamatos teremt s el | . Szemc| | ctl'l'6t htiztltl'
ltttlltt| vlitt: ,,Nc tcgycl | i: I krrl(: sc: kc| . I stctt lttj ltt| ctlrt. ltrtli; r ; t r,; i| ; tsu| . .s I c
rrVif v; irt ttt'ttt ltklttorl li'it'rllc irklzrri lr lu1': ry'iiil Nt' I .,trr tlcr r ltal I lll
rrrcl' ir lt'
nekeden.', | gy besz | tek a zsarnokok, akik kezdetben csak elismer sre vgy-
tak ugyan, de leragadtak, nem jutottak tovbb, s o| yan homokozt alkottak
maguknak, ame| y csak bajt hoz a vilgra.
A babons ember azta elvlasztotta egymstl a nemzeteket, orszgha-
trokat alkotott, s hadat tizent a val| si dogmk v delm ben. E v rftird so-
rn gyermekeket koncoltak fel, nk szem t szrirtk ki forr vassal, s rette-
netes kcinyvek sz| tak egyetlen n p kiv| asztottsgrl'. A sz nes br eket
ordogfajzatoknak b |yegezt k, s tett k mindezt I sten nev ben.
A mrilt iskoli r szletekben szltak az igazsgrl. Mivel azonban a mo-
dern ember nem rtette ezt, jra rta a r gi konyveket. Megteremtette a rab-
szolgasgot, S eZ olyan szerepeket k nyszer tett az emberre, amelyek a rnai
napig k s rtik. Valahnyszor kitorni prblna, r jra meg jra megiiti magt.
Ktilcinben is azt nevelt k bel tek, hogy ne akarjatok vltoztatni.
Tudjtok-e, hogy a nagy tan tk felmenekiiltek a magaslatokra, m g m-
sok elhagytk ezt a l ts kot, hogy msutt vrjk ki az idk vltozst? Bi-
zony ma is sokan lnek m g a r gi mesterek kozi.il, k mr 30 000 vesek.
M gis, mit gondoltok, nrif le entitsok utaztak f nyhajkon? Szz vesek?
Nem. Ezek a hetedik l ts kra fejldott l nyek mr halhatatlanok. Akrcsak ti.
Most pedig besz ljiink a buddhizmusr l. Buddht sz iz szi| te
_
szepl te-
len fogantats volt eZ -, ez a kir| yi szrmaz k tobb ezer vvel J esja ben
J sz f eltt jott a vilgba. Moharned is szepltelen fogantatssal, sz zt|
sztiletett. Visnu, az n scjm rigyszint n, S ugyanez volt ahe| yzet J esja berr
J sz ffel is. A kereszt ny valls minden tan tsa az 6si bolcsess gbl mer t,
amely kimondja, hogy minden I sten a szellem tisztasgban fbgant. K sbb
e szavakat forgattk ki, mondvn, hogy va| amennyi nagy va| lsi tan t sz iz-
tl sziiletett.E,z azonban csak az si tan f lre rt se.
ldvel a mege1sodott val| sok minden kcivet megmozgattak, hogy m g
a rryomt is eltiintess k a r gi tan tsoknak; vezredekig tartott ez a puszt -
t ts. Az utols k tezer v szemtan ja volt a legv resebb vallshbor nak.
At,La a Nap trilolda|n lakoz foldon k viiliek is elkeriilt k bolygnkat.
Az e| nre noveked se | ellt, a teremt s is sztinete| t' Kozben egyik ember
tttirtd.j obban megf lem| tette a msikat, S a maszk is egyre inkbb rk rge-
sctlclt itz ilrctlkra. Mirrt| clr ri'j
(it1ritsztaI itl
csak rng ink rbb rabigba d ntotte
; l/ ; ]5\ / (ltlVtrl'i| | ' iI kikt't I tltI ltlI ltlt. isI t.ttlt.I t.tt lt'lrycsziiI lirt| <: rrt titrttltlak a rfi-
; t1.. ,thrl' l.lrlrlrt hrhilrltoll,rl. rrr; r1'rrh; rl ; rz r.ilt.rri lrit rrrirrv lt.l(ltr.rttr; nVt.st.itfCk. ki
lt)() lt) I
vlasztott l nyeknek, akik ve gigsirr.ctll.iiik s taro| jk a fcildet ,gynevezett jus-
suk rt! A vallshbor krtlrk htiszrrli| | iti lcle k esett ldozatu| .
Hallotttok mr azt L| sztit' ltrlgY ,s':tk| u ? Elmenektilt, elrejtzott seink
t mortiltek titkos szektkbit, aI ttcI yck bcavatottaknak adtk t tudsukat. R.
juk biggyesztett k a szektari rnus
.icI z( t,
s hajtvadszatot ind tottak elle-
ni.ik! Leromboltk csod]atos tcnrp| tltnaikat, s a szemtik lttra m szroltk
le s csonk tottk meg gyerrnekeikct, hogy f lelemben, tudatlansgban s
babonban tarthassk a n pet. I sterrt bosszrjll, harcias, kicsinyes f regnek
lttattk. Az utols elpuszt tott iskolt a druidk k pviselt k; si tudsuk
nyoma ott k s rt fennmaradt r tusaikban.
Nagy emberek lnek a hegyekbe hrizdva, s nagysguk naprl napra no-
vekszik. Farkasord thidegben k nyszertilnek lni a messzi szakon. Mivel
alig van ze|6fjuk, tudatukkal fejlesztenek ht, s jval fagypont alatti h-
m rs kleten egy sz| gy kkotben jrnak-kelnek. Alig birtokolnak valamit
a vilgi javakbl, s egyedtil az si tuds megrz s nek szentelik magukat.
E|reitznek ahelyett, hogy ln nek
_
ami nagyon szomor
_,
m gis csodk-
ra k pesek' Elvonultak a vilg ell, amelynek teremt s ben immr nem
vesznek r szt, mert ha megmutatnk rnagukat, a valls bizonyra irthadj-
ratot ind tana e|leni.ik. E megmaradt keveseken k vtil azonban az si n p
mindenestl elvonult a Foldr| .
A kereszt nys g egyetlen I stent ismer el, s az Atya, Fi s Szentl lek
szenthromsgt hirdeti. Nem tesznek mst, mint innen-onnan osszeollzzk
az si igazsgokat. E,zt be is veszik mindazok' akiknek nincs fid.| e az l ige
meg rt s re. A valls a maga z| se szerint rte|mezte az ig t. A kereszt -
nyek I stene vad, akr egy vulkn, s folyvst vilgv g vel fenyeget' A fldi
oromok megtagadst koveteli h veitl; b nnek mondja az I et megtapaszta-
lst; tu| ajdon akaratnak a gondolat lbbal tiprst. gy lassan mindenkiben
elhal a l lek, a f nyek s a hajdani lmpsok kialszanak, s forr olaj z dul
sisteregve a Foldre.
Foldtink a k pmsoknak kedvez. Tudjtok, mi a k pms? A ki.ils k p-
msval tord ember naphosszat az arct sminkeli, a szakI '|t ny rja, a ra-
gyit priderezi, ahajt bodor tja, a test t kenegeti, mikozben finom selyelrr.
be-brsonyba oltozkdik, s azt teszi meg mondja, amit elvrnak tle. Milr-
denki trgyanazt papolj a, ugyan gy o| tozk dik. Mindenki sikkes s divaltts
lrclyckr.c.j lir' MirttI cttki I liglr-lcch. I tt lrrirrtI clr(i t v t lri'z vltp''y t.; irI irit lrirtI glr| .
: rrtli lirlVvrisl ('/ l s/ r j kozzrt ; r liiliirtklrt'; .,'t'irn'kt'rlir'lt'k ru r,r. lr.1'1 r'll,'plrrlj trrr; tk
benneteket. Ne regedjetek meg, ne cs nyuljatok el! Maradjatok orokre fia-
talok s modernek!''
A pusztban kilt szt menten elnyomja e mai Bbel pokoli hangzava-
ra. A tiszta ig t meghurcolja s mega| Zza a piac. Mindenkinek a malomke-
r k stilya alatt kell rldnie. olyan vi| gban ltink, amelyben kihunytak a f -
nyek, s fanatikus val| sok f jnak indult lelktink megment s re.
Egyik fanatikus hall koveti a msikat, mivel elfogadjtok a tan tst,
hogy meghaltok Krisztusban, s amennyiben nem engedelmeskedtek a tor-
v nyeknek, a pokol cjrok lngiai vrnak rtok.
Mikozben ti b nosnek tudjtok magatokat, a bels hang tovbb mondja:
,,Ford tstok el a lapokat! Ez nincsen gy jl! Ne t lj tek el felebartotokat!
A szeretet nem b n. Forduljatok el a vallstl' s kezdjetek el gondolkozni!
Hallgassatok rm! n vagyok a pusztban fe|hangz ige! N vagyok! Tall-
kozzatok velem lelketek kerd ben .,, Az egyhz embereinek erre az a vI asza:
,,Ne hallgassatok r, az cirdcig szl belle, a bukott angyal. Meg szeretn ka-
parintani a lelketeket.'' Ti pedig nem tudjtok, kire hallgassatok. Az letetek-
bl prbltok ert mer teni, ez azonban mer {iress g. Szeg nynek s kifosz-
tottnak rzitek magatokat. Kongan tiresnek.
Amennyiben tudatotok elfogadja az orok krhozat ny t, az valsgg is
vlik, ti legalbbis gy litek meg. s ha a tudat beletordik abba, hogy e tes-
ten
_
a kiilstcikcin s letmdotokon - k viil nincs semmi ms, valban orok-
re elalusztok s rotokban; f nyetek kialszik, mivel megcilt tek a tudatot. Em-
| kezzetek vissza, mit mondtam arrl, hogy amit gondoltok, azt meg is te-
remtitek: ez | esz a ti valsgotok.
Tudjtok-e, hogy kozvetleni'il e rezg sszint felett l tezik egy msik, ahol
tobb millian vrnak a feltmadsra? Rjuk nem vrt msik letid. Rzzk
ket, kcinycirognek nekik, hogy bredjenek fel v gre. m am g akik breszt-
getik ket, nem hasonl tanak J esja ben J sz fre, addig nem fognak fel b-
redni. Az 6 k pmsukat msok festett k ki a szmukra.
Most pedig hallgassatok rm! Ti megs rtiltetek. Sz gyenfhoz kottitt tek
sirjt tudatotokat. Addig tartottatok csak ki a spiritulis igazsgok mellett, am g
rlcm k vntak tletek e|kote|ezetts get, s am g beleillettetek kicsinyes h tkciz-
lrir1l.iirittlkha. Ho|ott ttz, igttzsg ttr' -
.i|
figyeljetek!
_,
hogy ahazavezet t di-
t.st.ist: 1'1.5,!
'li.I c
vitlt tI ics lsi.11gc| !.l.iilrcllt('ltycs lL1lry vlil.rlittlk ir k(ivctkcz | aporr!
Nttt.
..
.'| \ 'llI l rI trI rt1'. I rrl; lv t: t/ rl| .,t.I l sz; tlr; trI s; i1'. t.Sillr tltt.1itl| | sz: tlrlttI si 1l ltitt.zik.
I t) t lt)-l
Legy ztern magam, hogy n legyek cinmagam tiirv nye, mert tudtam,
hogy az embert v gzete nagyobb dolgokra rendelte a s rnl meg annl, hogy
a d li nap tz ben | ehelje ki a le| k t! Hov | esz a szellem? Elk pzelhetetlen,
hogy nagyszer rtelmtinknek ne legyen valami c I ja! Hov lesz ez az rte-
lem? E,z mozgatja a vilgot' vagy fbrd tva?
Az 6si bolcsess g azt tan tja, hogy a teremt s folyamat, nem egyszeri
cselekedet. Term szeti folyamat, amely valamennyi emberi l ny sztiks glete,
akinek pislkol |mpja nem aludt m g ki. Mert a kiils k pms, a f |t -
keny, bizonytalan, ijeds kiils mz a|att egy ti'indcikl sz ps g , megvilgo-
sult l nyt ta| lunk, aki alig vrja, hogy ell pjen, s kalandra h vjon titeket,
hogy kapcso| atba l phessetek a veletek egyenrangri isteni rtelemmel.
J usson eszetekbe, hogy amennyiben nem keriilt Sor erre a kapcsolatfelv -
telre, az az rt van, mert nem rdemelt tek ki, mert valsgotok nem o| yan
fejlett, hogy fejlett l nyeket vonzzatok magatokhoz|' Ha kapcsolatba szeret-
n tek kertilni a Nap triloldaln lakoz idegenekkel, elbb ki kell rdemelne-
tek. Mi sem egyszer jbb azonban enn l: csak vllalnotok kell l tetek sz ps -
ges, meSSze hangz igazsgt. s teremtenetek, de nem k nyszerbl, hanem
bels sztiks gletbl ! Nem muszj a padlra tilve az agyatokat gyotornotok, a
gondolatok rama
(lgy
raszt majd el titeket, akr egy megradt foly.
s ez a megvilgosult l ny tudata lngjnl el geti a k pmst. A tuds
oldja meg a bilincseket, ez nyitja meg az ajtkat. Az |et Konyv ben lefek-
tetett tuds ez, amely a fejld s grdicsait jrja.
Vajon szeret-e titeket I sten, legyen f rfi vagy n? I gerr! Nem vcllntok itt,
ha nem szeretne! A szeretet I sten kegyelme, amely lehetv teszi a | tez stt,
I gen, Szeretve vagytok! Van bennetek valami, ami szeretni tudja cinmagt, ami
felforrsodik a szenved lyt|. Nem steril k pms' hanem |' f rfias, ers
| ny; csupa delejes fesz ilts g, hogy amikor bel p valahov, f nyt raszt maga
kcir . Mit gondoltok, mit kerestek bennem? Mi van bennem, amit szeretni tud-
tok? A tiikcirk petek, amely csak arra vr, hogy megsziilessen. gy legyen.
I gen, szellem vagyok. n vagyok az r dicss ge, a ,,vagyok, aki va-
gyok'', aki elhamvasztotta Ramot. Nagy tl nyegtil sen mentem keresztti| .
Szent Ferencnek eZ egyetlen pillanatnyi elm lked s utn sikertilt. Aki tvg-
ja magt a babona boz tjn, annak varzstit sre sikeriil, s mr el is indtrI t :r
v rnc|orrit.j rn.
| : ,t, it,t, iiI c(s itzt c: .ltlzzit. I rtlgy l. ttlk srtglil.tlzzit I tlI ltitI rrlt llt.I sr.i lc; I tyt: gclckt.t.
Nt'ltt
ltokol
t'is l.; illtttzitl vrit trtt'kt't! A lt'1'11; ltlvolrlr lrlirrtr'1,". ; un(.lvi'l rrr: rt,; r
tokra m rhettek, az aZ, ha visszariadtok a v|tozsokt|; a legfjdalmasabb
btintet s az, ha megtagadjtok bels va| tokat.
Roppant nagy dolgok vannak itt k sziilben, srilyos v gzetet szi.il az id
m he. Ez azonban term szetes, hiszen a Foldnek is vltoznia kell. Minden
|6 v|tozik. Valamennyi | tezn | el rkezik a nagy tl nyegi'il s pillanata.
Az emberis g bcilcsj n |, Foldanynknl sincs ez msk nt.
Az si bolcsess g elpuszt tSa tovbb s rti a lelkeket, legbens l nyegtin-
ket. Ugyan hny leten t jtszotttok el ugyanazt a szerepet rijra meg jra?
Akadnak nk a hallgatsg kozt, akik tovbbra is azt hiszik, meg lhetnek
rigy, ha ruba bocstjk a testi.iket, vagy ntil mennek valaklhez, aki eltartja
ket. E,zek a nk eladjk a lelkket, mert f lnek felelss get vllalni cinma-
guk rt. s akadnak olyan f rfiak kcizottetek, akik azt hiszik, f rfias dolog na-
ponta ms n gyban henteregni. t< tudatukka| szablyoztk gy testtiket,
s ehhez a szerephez tartjk magukat. Vannak entitsok e hallgatsgban,
akik mindmig nem fogtk fel, hogy egy csodlatos valaki lakozik a lelkiik-
ben. Ha sejtik is ezt. neln vesznek rla tudomst, mert hajtja 6ket az elisme-
r s vgya. Mivel nem becstilik onmagukat, msoknl keresik a megbecsiil st.
A vilg nagy piramisai
_
n melyik az cen fenek n pihen
_
si templo-
mok voltak, nem s rok. Az | k templomai, netn a halottak . Falaik l k-
veire rttk fel valaha az si bolcsess g szavait. A fld mgneses ervona-
| aira p tett k ket. Hrom oldalukkal a nagy hrmassg_ az asztrlis, fizi.
kai s mentlis s k
_
l eml kezet U| szolglnak. Aki felfel tereli energiit
a csakrk ment n
_
aZ aszt lis s k a szellemnek' a mentlis a tudatos terve-
z snek, a fizikai a megtestesiil snek felel meg -, egyes theti ket, megalkot-
hatja a negyedik l ts k energiamezej t.
A piramis aztje| enti, ,,t iz a koz ppontban'', ttjzes forma. Ezek a F ld
mgneses mezej n | lnak. Ne felejts tek el, hogy a Fold anyagg szi| rdult
energiagombolyag, s a piramisok pontosan az ercsompontokon iilnek.
Ezek a s reml kek citoldalriak s - ha benne vagytok - tudjk, amit ti tudtok,
cz a|kotja meg a hatodik s hetedik szint energijt. A piramisok jelenkori
l.igyclmeztet sek a bennetek I akoz lthatatlan I stenre'
E'gyedti| e lthat templomok maradtak meg a hajdani iskolk idej bl.
Aki rrregtagacl.ja orrrnagirt, vagy trllI nragyarzza a tudat s energia m ko-
r| (istil' t.I vt.s7 ti irzt. | | isz n7
gg sz
rtrint| ()sszc itttnyillti| r| | , hogy a tudat f.c| -
r'nl(",/ lt ,r tlj tlrvszcr'[i lrrrl; rlrrl; rllil. lurrr'lvrrt.k liiilirrrlrt'rr vlrllrrrrt.rrrrviclr lrirtokii-
I ltH 10"1
ban vagytok. Ez, a valsg mibcnl t re a|apoz teremt s az ahazafel veze-
t utazs s folyamat, amelynck uto|s fejezet n l jrtok.
Ha onmagatokra s letetekre n ztek, taln azt mondjtok: ,,Boldogtalan
vagyok, mert onhibmbl ho| tv rgnyra jutottam. Nem kezdtem e| azon t -
ndni, mit tanulhatok mindebb| . Pedig abban a pillanatban, amint szembe-
n zek a gondjaimmal, kitg tom a tudatomat, magasabb tudati szintre l pek.
Gondjaim bolcsess gg proldnak az | et Konyv ben, s maguktl ele-
ny sznek. Ltom mr, hogy az |etemben minden az n viselked sem kovet-
kezm nye. Hiszen az |et tele van lehets gekkel. n alkotom olyann , ami-
lyen. Ha nyomorultul rzem magam a bromben, ezt csak cjnmagamnak kci-
sz<inhetem, mert nem volt bennem el g akarater vagy jellemszilrdsg,
hogy szemben zzek a bajaimmal, s bcilcsess gg proljam ket; nem volt
bennem e| g a| zat ehhez. Amikor pedig azt hiszem, hogy minden a p nz
kcirtil forog, akkor eladtam a lelkemet, s szeg nyebben halok meg, mint br-
mely hajl ktalan. Ez ht az n valsgom.''
s anrennyiben ez a vals g aztjelenti, hogy belement ek az |dozat sze-
rep be, akkor soha nem lesz r szetek a bolcsess gben, s tudatotok osszeom-
lik, hiszen ti alkotttok. Mindent az sz|e| s hoz l tre. Minden az rt l tezik,
mert ti olyannak ltjtok, amilyen.
Hogyan lehetn tek boldogok? Ehhez nincs sztiks getek megvltsra!
Egyszer en el kell kezdenetek lni. lni ! K rdezz tek meg magatoktl, mit
is akartok, mire vgytok a legjobban. Az ismeretlen rtelem, a tudatalatti ek-
kor gy sz| majd: ,,Mitl is kellene f lnem? Csak ht f lelemre neveltek, ar-
ra, hogy ne vllaljak felelss get se a gondolataim rt, se a dont seim rt. Az
ismeretlen .elett nincs hatalmam, senki sem rt rla, nem szlnak rla torv -
nyek. Ha a k zel be mer szkedem, mindenemet elveszthetem!'' Tudjtok-e'
hogy gyakran a hall rjn bred fel a haldokl? Soha nem lehet elpuszt -
tani azt a tudatot, amely a vilgunkat alkotta!
Nagy hatalmri entitsok vagytok, ne feledj tek ht, hogy a tudat fel-
em sztheti a tudatalattit. Az antianyag az ismeretlen rtelemben l tezik. Az
id folyamban, amelyet ti a tudatbI hoztok l tre, s a tudat a tudatalattib |
szrmazik, a nagy, hatalmas irb|, a lehets gek trhzb|. Csak az els l -
p s f lelmetes aZ ismeretlen fel . Csupn az.
Ntls, zltl. tttlrrktlk. rttitttI clttc c| tllgtlk | .cI vltttttitk
it.1lvt.z
vt. l| | iltvrlltit.iti
koltyt'trltt'rr
(')si
ipilrzsritriok t'zt'k. ; urrt'lVt'ktr'il : tz ('nll)('rr lrrr,rrr\ l; llrln\ li['. l(.lr)
l0h
vasg miatt feledkeztiink meg. Mind e csodk nem l gbl kapott ll tsok,
hanem egy fejlett l ny va| sgnak r szei.
I rtstok ki magatokbl a babonasg rmagjt is! s mivel a babona fel-
mutatsa gondot okozhat nektek a f lelmeitek miatt, megteszem n helyette-
tek. Szembes telek titeket valamennyi babontokkal, s ti persze visszah-
koltok a ltvnyukra. N zzetek azonban szembe vellik, fohszkodjatok a Te-
remthoz, s mondjtok: ,,L pj e| | ,,, I sten pedig gy szl: ,,Lsd, mi csak
nyertnk ezen a tapasztalaton, mert mr el is eny szett. gy legyen.'' Erre a
r m|toms elt nik a semmiben, s ti megkonnyebbiilten fell legeztek.
s a f lelem: ugyan mitl f ltek? Hogy nem lesz terlilet, ahol lakhatn-
tok? F ltek az eljcivend nagy vltozsoktl? Az |eteteket f ltitek? nma-
gatokat sohasem vesz thetitek el, hiszen halhatatlanok vagytok' Be kell tel-
jes tenetek a sorsotokat. Fel ke| l fedeznetek az ismeretlent, vilgossgot ke| l
vintretek a sot ts gbe. Ha felismeritek a lelketekben l I stent, fele r sz t
mr el is v gezt tek ennek a munknak.
Akadnak, akik meg sem lehetnek babonk n lkti| . Az I steniik bizony
meglehetsen alantas, tnivel megfelel si k nyszertikben ilyet a| kottak ma-
guknak; 6k ezt a jt kot jtsszk. I gy ht mehetnek, s sok mindent csinl-
hatnak, mehetnek, s bocsnatot k rhetnek az I stentl, s enged lyt ad ne-
kik lelktik megnyugv sfua, rtitek?
Az uto| stizenetem szmotokra ma d leltt az, hogy megmutassam nek-
tek tulajdon f nyeteket, szellemeteket, ezt a vakmer, sz ps ges ert, ame-
lyet menten | tok, amikor rtok pillantok. Nem ms ez, mint e bennetek la-
koz lsten f nye, az a nagyszer kalandor , aki mindegyre rij vilgokat fe-
dez fel szmotokra.Ez a hs dacol a t r s id valamennyi korltjval. Elj n
majd a reggel, amikor ti is megltjtok ezt a nagy varzs| t, gy legyen.
Nem kell mst tennetek, mint itt tilni, s meghallgatni engem, mik nt ed-
dig is tett tek.
A mai nap v g n sokkal tobbet tudtok majd, mint amikor idejcittetek. s
lrz e| kovetkez vek nemcsak a szavaimat rlelik meg, hanem azt is megmu-
tlrt.i rk. hogyan lehet | ni ezek szellem ben. Nem szm t, kik voltatok aze| tt.
M irrc| crrki ugyallaz aZ entitS, ha a jelleme kozben meg is vltozott. Kit rde-
kc| ' lrrit rn veltetek e| z leteitekben, jelenlegi cselekedeteitek nyomnak
t'srrk u lulban.
Az isi t; rrt liisrlkttltk ttcttt vrrI litk | )lcr(: V | ritt tclcik. Scnki scm viseI t amu-
I t.!| r.l'r.| \ '.I l,\ , ( it| *rltt| . | | (.| | | | r; rj trrtI rltil''t't. lrrrttyrtI rrI t l. ttlstlkltl. Mltgltslthb crr
l() i
Sem | tezik. Ez a gondolkocl rs clcvc kty ba veze ., mert egy alacsonyabb
rend nt felt telez, amely scl| ta ncnr rheti el a t<ik letess get. Ne teremtse-
tek magatoknak ilyen valsgot! Ktiltinben Sem kell semmit csinlnotok, a
teremt s term szetes folyamat, amcly bels l nyegetekbl kovetkezik.
Az si bolcsess g nem szab|yzat, hisz a szab|yzat szint n vakvgny-
ra visz. Aki mindenron lstenn szeretne vlni, soha nem | esz az, csak ktil-
s k pms. Aki k nyszerbl szeret, aZ nem szeret igazn. Aki szemforgats-
bl bocst meg, az soha nem bocst meg, hiszen nem is felejt.
Nern kell tovbb| pnetek, nrris meg rkeztetek. Vltoznotok sem kell, el g'
ha vgytok erre. Ne az rtelemnek ljetek, legyetek egyszer ek. Ebben rejlik I s-
terr dicss ge: a tudat s az energia hozza l tre a valsgot. Csak ennyi!
A mumusok, ord<igok, d monok, f listenek, a magasabb s alacsonyabb
rend szellemhad mind csak agysztilem ny, akiket a bels bizonytalansg te-
remtett.
A r gi idk iskoljban a hallgatk meghallgattk tanraikat, majd a nap
tovbbi r sz ben meg lt k az elhangzottakat, mert ezek az igazsgok min-
dent titattak koriil ttiik. Nektek sem kell mst tennetek' mint engem hall-
gatrrotok. Enrryit kell tennetek a tuds rdek ben, s ez vilgossgot gy jt
lelketek s t t szeg| eteiben. Eloszlatja f lelmeiteket s retteg seteket, hiszen
nincs semmi alapjuk. Lerntja a maszkot a fekete lovasokrl, s elhozza nek-
tek az igazsgot. MindossZe meg kell ha| lgatnotok. Amint eddig is tett tek
ezen a hosszti, nagyon hosszri d leltton.
Ha bel |egzitek ezt ajt kony prnt, az kigygy t titeket nyavalyitok-
bl. s ha feltekintetek a sz nesen kavarg gboltra, meg rtitek majd szava-
im igazsgt. Felismeritek testetek hs g t, s ldjtok a tpll kot, amely
nektek jutott, s amely he| yreI l tja testetek s lelketek ps g t. Hisz mind-
ez a term szet m ve. Szerezzetek magatoknak olyan perceket, amikor lete-
hetitek vllatokrl a vilg terh t, s tadjtok magatokat a v g, felszabadult
oromnek. Ha pedig visszajcitt k' j dolgokat is hallotok tI em.
Az si bolcsess g elpuszt tsa megsebezte a lelkeket. Ma taln sok lm-
pst sikertilt meggyrijtanom. gy legyen. Szeretlek titeket.
Az si bolcsess g elpuszt tsa
s
jj
I eszt se
o lurNI L S
Tanultatok valamit? I gen. Szeretlek titeket! I gyunk, i'ir tsi.ik ki poharunkat!
A halhatatlansgomra,
antely tele van kalandokkal.
gy legyen!
Pihentetek? Megto| tott tek a gyomrotokat? Tudjtok-e, hogy em szt s-
kor az agy olyan anyagokat termel, amelyek fradttteszik az embert? rde-
kes' ugye? Teht most egy kiss kbk s lmosak vagytok.
Mondjtok, mit tanultatok' mikozben itt iildog ltetek? s mi van azokkal
az eml kk pekkel, ame| yek a szenretek e| tt villztak? Valban meg lt tek
ezeket az esem nyeket, tallkoztatok ezekkel az emberekkel? Eml keztettek
titeket valam re a tan tsaim? I gen? Akkor bizonyra sokat tanu|tatok.
J obban meg rtitek mr, hogyan gaba|yodtak ennyire cissze a dolgok?
Tudjtok, ti vagytok az egyediili civilizci, amelynek polgrai ktilcinboz
|eteik sorn csak korbe-korbe jrnak. Nem egyetlen emberoltrl besz lek,
hanem vezredekrl ! Mindegyre krben forgott a ker k. Vannak olyan fiv -
reitek s nv reitek, akik mr j r gen triljutottak az anyagon, s vilg t
nyk nt t rtek meg sztilhazjukba. Nektek is ez a ktildet setek. Csak most
kezdtek r bredni valdi mivoltotokra, s hogy mi fontos s mi nem az lete-
tekben. J utottunk teht valamire, aminek nagyon ortilok. gy legyen.
El tudjtok k pzelni cinmagatokat szellemk nt? Neh z gy gondolkodni,
amikor m g a testetekben lakoztok, s minden gondotok-bajotok az anyagi
vilghoz kot titeket. J l mondom?
Meg ke|l mondanom nektek, j pran pedig eljutottak idig az n kcizre-
lll k(ld semmel, ami t z vet vett ig nybe
_
ti vtizednek mondjtok. Egy id
ttliitt itz,onban az . mondtam nekik:
',I deje
felnni, s ehhez meg kell vltoz-
tltl((lk.'' Akkor az eg sz. immr a negyedik szinten l sereglet nem vo| t k -
; rcs
ttlvlibb| pni
I trl; rzrrk vrtll c virgy scnr'/ Arrtil van sz<i, h"gy a ti vilirgotokban mindent
lilltlt..ttvr.k
..ritlr11; 1[
1111.1' ltclrtI k viil szi1ltll.tilttt szitlrl | ytlztl| | | lit.sittI itI tllrrban t!| -
109
tek. A hatalom emberei szcI tttttcI titl.taI tak titeket, rigy is mondhatnm, min-
den l p seteket figyelik.
Nos, akkori tan tvnyairtr k(iziiI virlaki egyszer azt mondta: ,,Nem
megyek
vissza, hogy a f ldet t rjam, lrtlgy harbr | egyek, feladjak minden k nyelmet'
ne legyen villanyom, n lkiil zz,cttl tttilldazt, amit a technika fejld se 2200
ve magval hozott. Nem tudok nrcgvltozni, nem akarok onelltlenni, hi-
szen rninden itt van kortilottetn. Ncln akarom megtermelni a sajt lelmemet,
amikor bemehetek az els boltba, s rncgvehetem, Vagy bei.ilhetek egy tte-
rembe. odaadom rte a p nzemct' amely rt megdolgoztam. Egy hegyen
lek, ahol biztonsgban tzem magam, plne azza| a sok biztonsgi zrra| az
ajtimon. Ram viszont azt k rte tlem, ljek barbrk nt, mint .''
R szben m g igaza is van. Ugyirnakkor muszj elmondanom, hogy br
neh z idket ltiink, az emberek szabadok vo|tak abban a korban. Ezze|
szemben a civi|izciannyira te|e van kor|tokkal, hogy megoli az egy nt
szabadsgot. Hol nem vetik meg a hajl ktalanokat? s vajon mit gondolnak
a koldusokrl? A trsadalmi rend mega|zza a sz kolkodket. s mi a hely-
zet azza|, aki mindossze annyit akar, hogy megtermelhesse a sajt tp|| -
kt? S6lyos adkat vetnek ki r, hogy arca ver t k vel is hkoppon marad.
Lesntult tudatotok, a trsadalmi tudat nem foghatRam nagy vonuls-
nak idej hez. Tobb nincs ilyen nagy vndorls. Ti nem vghattok t a he-
gyeken, nem kelhettek t patakokon s tgas mezkcin, nem jrhattok szabad
ember mdjra! M g tiizet is csak akkor rakhattok, ha enged lyt kaptatok r.
Trsadalmi rendetek mindent terepsz n re festett. A kereszt nys g meg-
teremtette a scit t koz pkort, m gis azt mondjtok, hogy k hoztk el a f nyt
az ernberis gnek. Mrpedig a sot t idkben megvetik a tiSZta szt. A kiemel-
ked egy nis g k nytelen a tomeg elvrsaihoz idomulni. Suetonius tizenk t
c zrja ismerte jl a dorg st, mert k cirkusszal szrakoztattk a rmai l -
h tket. Nektek azonban m g nehe zebb a dolgotok. n inkbb a kardomba
dln k' mintsem elviseljem a gondolatot, hogy l lektelen nyjemberr kc| l
lennem. Aki nem volt hajland a foldet t rni, eredetileg taln maga is szit-
badgondolkoz volt. Taln.
I gaza volt. I gazuk vo| t. Tril sokat k rek. Tr l nagy dolog a tuds. Nc| r('z
fi| adni a kiils szerepeket ebben a trsadalmi rendben. Trj| neh z felr l.rrt.k
I cnni tltl. ithclI itz
()ssz,cs
t bhi tcrcpsz. n .
tlt trirrgs szlrlt: rrlslig. liz ttcttt rlctttokl'iicilr. T'i szot'i; tlist: r I 'ul lll; lllV vltltylol'.
lll('lI ll('lll vlll'Ylok sz; tlllttlok A sz; tlrltrls; il' lrt'l.'rt l''ll r ttt'1 \ r t""z; tlolloll
energik azonban fantasztikus erej ek, mint egy bezrt llat, brmikor kitor-
hetnek. Ezek az 6si energik uraljk a vilgot.
n azonban azt mondom nektek: eljtin az az id
_
mris sz lk nt motoz
a vizek felett
_,
amikor a term Szet rendje nagy vltozson megy kereszttil.
Mindez m gbbllapotban van, hamarosan azonban kibrivik a pillang. Ezt
az si rendet az |eter, a v|tozsra beprogramozott intelligens anyag szab-
j a maj d meg.
Egy terepsz n trsadalomban
_
ahol kialudtak a lmpsok, s mr csak
hipnotizlt | halottak teszik, amit elvrnak tliik - senki sem hallan meg
igazsgom szavt, ha nem rett volna meg r az id. Most azonban mr szl-
hatunk Ram korrl s folyvstv|toz, tovbbvndorln p rl, amely tud-
ta' mikor kell tbort verni, s mikor kell strat bontani, mikor kell vetni, s
mikor kell aratni. ber n p lehetett, azt gondoljtok? Ti is ugyanilyenek
vagytok.
Meg kell teht kezdenetek az ot ves visszaszm|lst, hogy a v g n ta-
| lkozhassatok a bennetek l I stennel. K ildet seteknek adtok gy randev t'
Fontos, hogy kihasznljtok ezt az dt, hogy tudsotok birtokban el get-
hess tek a k pmst, amely inkbb meghalna' mintsem tovbbl pjen. Mert a
bbbl a v g n ellebben a pillang, s olyan rtelem sziiletik, amely sz |-
k nt motoz a vizek felett, s villmk nt has t az gboltba. Ekkor okt kell
maj d adni a valsgnak, s ti vagytok ezaz ok. Az si bcilcsess g.
Nem k vnom tletek, hogy sajt tirtil ketekkel trgyzztok a f ldet.
Nem gy kell harmniban lni a term szettel. Nem vrom el, hogy roSSZ
szagotok legyen, nem eZ aZ egyet|en helyes rit. Kiil<inben sincs itt sz Sem-
mif |e k nyszerrl. Mindcissze azt k rem, foglaljtok el a titeket megillet
helyet az id6 folyamban, hogy v gigforgathasstok az let Kcinyv nek lap-
.iait.
Ez a sorsotok, ez az igazi kiildet setek. Nem az, hogy orvosok vagy jo-
gszok legyetek, Sem aZ, hogy cisszefussatok Csods r rral vagy Csods asz-
sztlnysggal. A sorsotok az, hogy fejldjetek, itt s most, ezen a legs r bb
l ts kon.
V |hetleg nem dcibbentetek meg a szavaimon, hisz neh z titeket brmi-
vcl is megd<ibbenteni. Dekadens tcimegemberek vagytok: ez a i valsgo.
trlk.
'I irclatI anok
vagytok, azonosu| tatok a szerepeitekkel. s t zezerszer, tcibb
rrtilliiisztlr szcntben z.tetek a ha| | | al, ez ? szem | yis g | egnagyobb f lelme.
I ltt ttlitttlt.ttt.st.ll.t. scI llttli rrrcgtl(ihbcn( t ltcltt r| | tottam, csupn kimondtanr
; t/ ll'; l/ r..ll'r )l
ut
Az utols k tezer vben - il tcrc||lbcn egybegy ltek koztil sokan meg l-
tek ebbl Vagy ezeroLszzal
- aZ
''cgy
igaz hit'' vette t az uralmat a lelkek
felett' A kereszt nyek keresztcs lr rhtlrrlrkat ind tottak a torcikok, a perzsk s
az szaki britek ellen a hit |rlbtrg<i.ia a|att. s a kereszt ny uralkodk
_
Augustus, I . s I I . Constantinus. .| ustirrianus, Nagy Kroly
_
minden szzad-
ban r jra rtk az si bolcsess g s tudomny tan tsait. Az igazsgot mr
csak a szektk rizt k meg s r k tett k az utkorra, mint p ldul' az az
kori kozciss g' amely a Ho| tak V | gy ben lt a Holt-tenger mellett J esja
ben J sz f idej ben . Az jraterme|t tudatlansg egy csipet igazsg tcim rdek
babonval vegy tve. Az els ezero 'szz vben minden kereszt ny uralkod
kciteless g nek rezte a tcirv nyek rijrafoga|mazst, hogy az emberek f lje-
nek a gondolkodstl, s alvess k magukat ,,I sten akaratnak''. A n p nem
tudott mit tenni, eszerint kellett lni, mert ez volt a torv ny. Akik nem enge-
de| meskedtek, azokra azonnali hal| vrt. Lassan-lassan kihunytak h6t a f -
nyek. Ti, ebben a helyis gben, mind t lt tek ezeket az idket.
Tudjtok-e, hogy az i, sz. 5. szzadban egy Proklosznak nevezett entits*
ny ltan tan totta, hogy a Fold g mb ly s a Nap ktlri.il kering? Tudjtok-e,
hogy oly eredm nyes volt az si igazsg s tudomny lbbal tiprsa ezekben
a z rzavaros idkben - amelyek folott bb meg rdemelten kaptk a sot t ko-
z pkor elnevez st -, hogy minden kereszt ny ekkoriban laposnak v lte a
f ldtek t? Holott korbban az kor tudsai tudtak a Fcild gcimboly voltrl,
s nem is kendzt k el ezt az igazsgot.
Mit gondoltok. mi rt kellett elhallgatniuk? Mert a kereszt ny elk pzel -
sek szerint aZ angyalok a Ftild n gy sarkn llnak, ez r . emez csakis lapos
lehet. Tudjtok, ki ez a n gy angyal? Nem. A tudat n gy szintje, mert min-
den ott teremtdott. A kereszt nyek teht minden pislkol f nyt kioltottak,
s a vilg sot tbe mertilt, alattomos scit ts gbe. Tudjtok, mi volt ez a scit t-
s g? Megfeneklett fejld s s tudatlansg a szents ges zsarnokok v dnciks -
ge alatt.
Ma ezeket a r gi ura|kodkat szentk nt tisztelit<. t<et tekintik a keresz-
t ny egyhz s valls tartoszlopainak. Holott rettenetes b nt kcivettek c|
minden egyes l lek ellen, mert htrLtattkhazafe| vezet ritjban. Az s't,.
a f ny, a szabadsg s az egyenls g, mindenekeltt pedig az I sten' aki
mindezt f.elfog.ja, htt rbe szorult ezekben az vszzadokban.
t
Korrstrrrrtrrt; iPolyr trco; tltrlottisl: r I ilozrilrrs (i, sz..1 | 1
,1tl5t
ut
Nos, olyan entitSok | nek kcizcitttink, akik kigongycilt k a mindens get.
Entitsok, akik olyan ersek, hogy Szeretetre s nagylelk s gre k pesek. k
a teremtk. s igenis megmentik az si bcilcsess get, az invo| cinak neve-
zett |et Konyv t, mert eZ az egyet|en igazsg, amely tmenek thet titeket a
kliszcibon llv| tozsokott. gy legyen.
Mit is morrdhatn k ezek utn az gazi I etl|? Ti tele vagytok gonddal-baj-
jal. Ennek az az oka, hogy ez a legfojtogatbb civil'izci mind kciztjtt. Ram
kora m g dicss ges volt. Ti nem is lmodjtok, mif le idk voltak azok.
Az utols k t vezred oly sikeresen nyomor tott meg s fogott igba tite-
ket a f lelem erej n l fogva, hogy nincs is mr tjnllakaratotok. Nagyon f-
raszl' titeket tan tani, mert Szmolnom kell az ijedez setekkel. Mi rt vagy-
tok te| e f lelemme| ? Mi rt nem tudjtok az elvont tudst tlelkes teni rze| -
mekkel? Vagy ez fenyeget st jelent identitsotok s erkolcsi rz ketek sz-
mra? Yesz lyezteti a barrkszmltokat, a kotv nyeitek rfolyamt? Yesz -
lyezteti boldogtal an kapcsol ataitokat?
Mir| besz ljek nektek? Hogyan prbljarn vatosan, adagolva, h zeleg-
ve a tudtotokra adni, hogy ne fussatok el kozben? Hisz arra neveltek titeket,
hogy e|zrkzzatok minden ell, ami nem terepsz n , s a v g n kihuny pa-
rzzs/lt legyetek. Hogyan rtethetn m meg az e|k nyelmesedett modern em-
berre|, hogy nincs mit| tartania, amikor tudva tudja, hogy holnap akr hez-
het is? Mert ez vr azokra, akik cserbenhagyjk az anyafcildet.
Hogyan tan thatn k nektek absztrakt tudst? Felfogjtok-e, hogy azzal,
amit eddig elmondtam, ab| akot nyitottanl az elkcize| g vltozsokra? zene-
teim j r sze mra mr rnegvalsult. A term szet hallatta s mig hatlatja
szavt. Hogyan is rejthetrr m mindezt v ka al? N hnyan koztiletek, akik
lllost itt vagytok ebben a helyis gben, s akik nem, tmentetek a f lelem t[i-
.t. n
a val sg rdek ben. m oly sokan meg .utarnodtak.
,,Ram mindenkit el-
i.ieszt.'' Hogyan tan thatnlak titeket an | kiil, hogy elszak tan m r gi kcitel -
kcitcket,| Hogyan rtethetn m meg veletek, hogy a ti fklyitok vilg tjk be
czl a csodlatos utazst?
N rnc| yek csak az rt jottek ide, mert k vncsiak vo| tak, v ge lesz-e a vi.
I iiglrirk nliusban. Ha nem, ht visszamennek a kuckj ukba, s ott fo| ytatj k,
ltI trlI ltl.llrirlr:rgyt k' l{iiihir. e7, i| ,/ , credrn nye 2000 v tom ny programozs-
rl; rklltolql'r'lvt'titt'k rtz iliirzsiigot t'slrk irzcl'1, nlcrt rrcnr halnak nrcg billi k egy
t'tl; t1'I t.l| 1'1..,llr.ttI l,s tttt lt I lr.| \ ,zr.I vt.I r.lt.h',.| 'i is lrl,it; tI litr.rl ltllrlk tlckcltt.l
u.1
Ma sok mirrdenrl halI ottirttlk. Azt mrrndtam: ,,Uljetek
le, s hallgassatok
figyelmesen!'' Hagyjtok. hogy ki| c.itsenr a mondandmat. Ez nem ijesztett
meg titeket. A tobbs g egyetcrt( n h(lI tlgatott. m mi rt hagyttok abba a b-
logatst, amikor azt mondtanr: ,.A vlttlzs a teremt s elengedhetetlen vele-
jrja.'' Addig btilogattok, arn g siri rt nagysgotokrl hallotok, de azonnal
abbahagyjtok, ha a Fold vltozirsair(ll rtestiI tok.
Nem b bicssznek, nem gurunak jottem koz tek. s nem is az rt, hogy
nevet szerezzek magamnak' Ezen mr t l vagyok. Nem torekszem arra Sem,
hogy mindenki rokonszenv t e| nyerjeln. Arra tan tom az embereket, hogy
onmagukat nregbecsti| j k. Nem akarom megvlogatni a szavaimat csak
az rt, mert megs rthetnek vagy hallra r m thetnek titeket.
Az rtjcittem, hogy seg tsek fe| p teni igazi neteket; hogy folyamatosan
arra figyelmeztesselek titeket, ne fe|edkezzetek meg a bels rt keitekrl;
hogy visszattikrozzem onnon f rryeteket; hogy amit bennem meglttok, ab-
ban cinmagatok lehets geire ismerjetek; hogy letre szeresselek titeket;
hogy megtudjtok, szeretnek titeket, s szavaitokat felkapta a sz I i hogy
meg rts tek, milyen becsesek vagytok, mily hatalmas a bennetek lakoz
I sten.
I snr t meg Szeretn m gyrijtani lmpsaitokat, azt akarom, hogy eljussa-
tok arra a pontra, amikor magatoktl mondjtok: ,,V g re rttink a harmadik
lapnak. Ford tsunk most mr a negyedikre az .| et K<inyv ben, s rtstik meg
a klildet stinket. El gettlik k pmsainkat, s spiritulisan meg rttink ahhoz,
hogy el tudjuk viselni az igazs,got.''
El kell mondanonr nektek, mit tartogat szmotokra a term szet rendje.
Minclez meg Van rva a sors konyv ben! Tudatni akarom veletek, mik a lehe-
ts geitek ilyen koriilm nyek ktizott. Az id, az ismeretlen folyamatos te-
remt s! Halljtok! A maga idej t senki nem ismeri, hiszen azfo| yvst elre
halad a spir| ment n. Ennek minden egyes fordulatnl a tudat a tudatalat-
tib| a|kot, az anyag aZ antianyagb| szcikken el' megteremtve a kovetkez
fordulat valsgt! Aki egy helyben kering, annak a jovj t brki megj so| -
hatja. m aki az ismeret| ent cserk szi be, annak a jovj rl mit sem tudunk.
A helyzet az, hogy a dolgok vltoz ban vannak. Nem holnap regge| ' ki-
lenc eltt cit percce| kcivetkezik be ez a v| tozs, de minden errefel tirrt.
A vi| rgotok v rltozik. A r gi id k zsarnokai' akik vszzadok<llt kcrcszttil brr
t trltt: ik it rt(.; rct, I c lrkirr.ilik itl.itI tti lt lc: l.ttt('st. Sqlk lt vcrtrt.l V(.\ / | | (.l| (.I tI e| . tttt't.l
\ / ('f iltihltc iltottrllilrrr t'/ l it/ r1llrzsii1iot A lI r j tllrni z: ,trrlrrrLrrl illrrtr lilnrrrrll I 'ir
ben j tan tk s guruk szlilettek, akik sz ttrtkarra| kiltoznak. Eml kez-
tek, mit mondtam. mire p tenek a zsarnokok? Az emberi bizonytalansgra'
rtitek?
Az si bcilcsess g tok letes magyarzatta| szolgl mai valtokrl s ar-
rl, miv lesztek t z v mrilva. A tuds az almps, amely megvilg tja uta-
tokat a scit tben, hogy meglsstok az tje|z tblkat, amelyeket egy titeket
szeret l ny helyezett el, hogy c lba rjetek, s minden hnyattats ellen re
tril litek e vi szontagsgos u 'azs ,,
Mi kcize az 6si bcilcsess gnek, a tudatnak s az energinak a szerelmi le-
tetekhez, p nzgondjaitokhoz, bartsgaitokhoz, apr-csepr tigyeitekhez, a
ki.ilstokhoz? Az, hogy mindezen dolgokat a tudat s az energia mins ge
hatrozza meg. Ez az ltalatok teremtett valsg. Csak azt nem tudjtok, ho-
gyan l pjetek tovbb, hogyan do|gozztok fel tapasztalataitokat, hogy t ve-
d s helyett bci|csess gg proldjanak, tovbb gazdag tva s gyarap tva er -
nyeiteket. Az identitsvlsg korban, amikor mindenki iparkodik terepsz nt
cilteni, ti fklyak nt vilg thattok trsaitoknak.
Me gvlto ztathatjtok az | eteteket. Neveltet setek azt su lyko l ta be l tek,
hogy mindez tilos. ,,Ez onz s. Nem szabad megtenned'' - hallj tok az int
hangot. De nem akkor szeretiink-e msokat, ha cinmagunkat is szeretni tud-
juk? s nem er ny-e a tapasztalatok forrsa? Bizony, hogy az. Nem az | et-e
a legnagyobb tan tmester? De igen, hiszen olyan lehets gekkel teljes is-
meret| en ez, amelyet pillanatrl pillan atra fedeztek fel, s ez| ta| felem szti.
tek (magatok v teszitek).
A Fld meg julsnak idpontja egyre kozeleg. Az si bolcsess g las-
sank nt visszanyeri jogait, ism t kigyulladnak a f nyek. Ez az a f ny, amely
megmenek t majd titeket, nem pedig a tudatlansg, a f lelem s a babonk,
antelyek csak visszafognak, mondvn: ,,Ez I sten akarata. Ha megha| sz, aztis
lsten rendelte gy. Te csak ne k rdezskcidj!'' Bolondok vagytok! Mit gon.
t| tt| tclk, mi I sten akarata? Ki teremtette a va| sgot? Ti, egyedtil ti! Ha haj-
|['ktalanok vagytok, akkor ez a karmtok, halljtok mindentitt. Lrifril,
Mint| cnnek a tudat s az energia az oka, meg ahogyan a valsggat srirld-
lrirk. liz a | egf bb c | ' a teremt s maga!
Ntltn kt: lI tniist tcnnetck. mint megszabadulni f | e| meitektl, kovetni bel-
st.l J 1; 1111'1rtrrk; tl. llI llt: ly itI liig' I lrlzz: ittt Vo7clcll titckct. Kozbcn persZe a kiiI s
| nr.1tttt: t,, | | | | !l{lr.rtl r.lhirvr.I ltr; lj rl' ltrr1'V lttt.1'1'y zz(ilr liI t.kt.l' l.()SsZt| | l(: lltiI ck'
ii.
itr]
!
.t:
F
ii
,,:
lt.l
I t.\
hogy idejottetek. Mire hallgattatok./ A belsre' Az rt tett tek, mert szerett -
tek azt, aki vagyok, mert aZ az()ll()S
(ittltragatokkal.
Mindig errI besz lek.
Csak meg kell hallanotok ezt ttt,igtt,t'sgolEz a tuds felragyogtatja majd
az igazsgot, s meggyti.itja |mpsaitclkat. Tcirt nj k brmi, nektek ta||k-
tok van a sorssal. Azokhoz a mcg ncrrt alkuv kevesekhez besz lek, akik a
mai idkben nem muszjbl k sztil clnek, hanem hogy beteljes ts k sorsu.
kat, amely meg van rva a | lekberl, az | et Konyv ben, eg szen a hetedik
lapig bezran! Csak a foldi testben lakozva lehet eljutni odig, mivel ebben
a testben litek megaZ evol ci konyv rrek rerrde| s t, ezt adrmt. Nem az
irhtokat k szti| tok menteni, mert megijedtetek a szavaimtl, hanem bels
k nyszer hajt titeket c lotok fe| |. Az,igttzsg szlalt meg bennetek.
Az si bolcsess g s a r gi isko| k mindig is ezt tan tottk: Soha ne bo-
nyoldjatok rigy be|e az rzelmek drmjba, hogy elfelejts tek, kik Vagy-
tok! Soha ne t vessz tek cissze a szem lyis get a be| s nnel, soha. E'zeka
szavak mindmig rv nyesek. Ne tegyetek egyenls gjelet a v|tozs s az
n megsemmistil se kz ' Ne felejts tek e| , kik vagytok, de l pjetek t(l| ezen,
ne f lelemmel, hanem tudssal, meg rt ssel s igazsggal eltelve.
J esja ben J sz f kimondott egy nagy igazsgot' amelyet alaposan kifor-
gatott az utkor. Ezt mondta: ,,Ha
pedig a te kezed Vagy a te lbad megbot-
rnkoztat t ged, vgd le azokat s vesd el magadtl... s ha a te szemed bot-
rnkoztat meg t ged, vjd k azt s vesd el magadtl.''* No mr most, mi rej-
lik e szavak mogott? A kovetkez tjelentik:
,,Ne
feledkezz e| arrl, aki vagy.
A mennyek orszga benned lakozik, I sten dicss ge tebenned van. Te magad
is I sten vagy, s atnennyiben a tested fe| | zad ellened, meg kell tle szaba-
dulnod.'' Ms szval, gesd e| a k pmsodat, ha elllja a f ny r tjt.
Sok f rfi kasztrlta magt Szent goston kortl bgva, Szent emberek, s
tett k mindezt Krisztus dicss g rt. Tett k az rt is, hogy ne kelljen meg-
k izdenitik folos energiikka| . k sz szerint rtelmezt k J esja ben J sz f
szavait, miszerint a legjobb
(lgy
e| izni az gy k d monait, hogy gyokerest|
kiirtjuk a probl mt. N hny ragyogkoponya is kasztrlta magt. Meg kelI
hogy jegyezzem persze' hogy k mind visszajottek ebbe az I etbe, tnint
szenved | yes i l ozf.usok. Ez t nyleg megtort nt !
J esja ben J sz f, J zus Krisztus azonban nagy igazsgot mondott ki.
'| -c-
remtsetek j valrisgot az onkifejez s rdek ben, s l pjetek vele kapcso| athir'
'|
Mrit ltl.tl
()
de ne vljatok eggy vele! Es ha valaki elnyom titeket, vagy ti fojtjtok c|
erszakosan tulajdon vgyaitokat, ht adjtok fel ez ' a rossz szoksotokat,
vagy szabaduljatok meg a ktils k nyszertl. Akit zayat korunk szellemi ha-
nyatlsa, ne vegyiiljon el benne. Aki k telkedik onmagban, szabaduljorr
meg azoktl, akik megt pzzk az tinbizalmt! Adjtok ki az ritjukat, hala-
d ktalanul! Ha nem Szeretitek vagy nem tartjtok el g vonznak cinmagato-
kat. szabadu|jatok meg mindattl, ami a gtlsaitokat okozza. gess tek el a
k pmsokat, gessetek el mindent, ami megzavarja l tetek tisztasgt.
Ez az si tan ts legfk ppen aZ anyag gyermekeire vonatkozik. Az egye-
dtil rv nyes templomok ma a l lekben lakoznak, vagy ama rejtekhelyeken,
ahol beavatottaknak s zarndokoknak tan tjk ugyanezt az igazsgot.
Nagyszer esem nyek vrnak rtok. Nem kell ez rt m g ldozatot Sem
hoznotok. A vltozs nem kovetel ldozatokat, term szetes v|asz ez a tudat
m kod s re. rtitek mr?
Mit mondtam, mi is a teremt s? Ah, figyeltetek. I gen, folyamat. Annak
kell | enrrie, hiszen sztinet n lktil vltoztok, fejldtok. Senki sem rja ezt e|
szmotokra, egyszer en gy van, s k sz. rtitek mr?
No mrrnost, nrindaz, amit ma megt,anultok, megszabad t titeket letetek
ny geitl, mivel sajt rnagatok ltal teremtett valsgk nt rz kelitek rnajd
e vI tozst. gy legyen! Nem is kell mst tennetek, egyszeren fel kel| is-
mernetek, hogy ti teremtett tek ezt vagy azt. Hiszen gy is van. Az akadir.
lyok, amelyek e| zrjk elletek a kiltst, csak ments gek a tudatlansgra.
s amennyiben rjuk tekintve kijelentitek:
,,Nem
f lek tobb , mert meg rtet-
tem a do|gok mik ntj t, mert tudsra tettem Szert'', akkor elti.intethetitek eze-
ket az akadlyokat, hogy szabadon elragyoghasson igaz valtok.
rts tek meg, magatok kreljtok a gondjaitokat, s ezek az rtk s rtenck
titeket, hogy megk rdezz k:,,Mondd, mire tan tottalak! Te alkottl, nos' ltti
volt az oka? Mondd, mi rt tetted?'' K rdezzetek vissza: ,,Mi rt teremtetlc-
| ck.l'' A bels I sten pedig gy besz l: ,,lgen!'' Tort netesen nagyon nagy'
rrregsz gyen t tapaszta| atrl van sz. m abban a pillanatban, anrint vlaszt
ltt|lrlk a f.enti k rd sre, megsz ntok az |dozat szerep t
jtszani. rtitek m rr./
lI iszen ti I stenek, mesterek vagytok, s I sten mindent elmond a maga idc.i -
bcrt. Amint erre r bredtek, tudatotok ncivekedni kezd s kitirgu| , kigy rI rrirk
; r l 'lryck' cs tltcgviiltozik a h tk znapok va| s rga. Az clttitl s ckktlr.tij ii szii
I r'lil'. tl',r'n, u; lrisz(ilclik. A kcllrrriisolok rrrt'glurll lr!l.yiur. rlc rrrt'llszillt'lt'll ; t
I rrnrrr'lrl, I 'rl.rrzrl I rlr.n l l1'y lt.; 'Vt'il
llrt ui
Nos, ha rigy tekintetek az, o|ltaltgztttlakra, mint a friss v zre, ht nem csald.
tok' Az | etvize ez, tud.jttlk, it lcrcttlt('s' alnelynek dicss ge pillanatrl pilla-
natra megnyilvnul. s lsten mintlcI l
;ril|anatban
tudatra bred cinnon teljess -
g nek. Ti pedig rjottok, hogy karnra ncln is l tezik, s sorsotok az egyetlen v-
laszthatSorS, amelynek megtapaszta| sa ttz |et Konyv ben vrakozott rtok.
E hallgatsg soraibarr a legtobben csak ma rtesiiltetek minderrl. S mr
meg is kezddott a folyamat, amelyben e mondatok kicsiszolnak benneteket.
Reaglni kezdtek rjuk. Ez csod| atos, igazn csodlatosan tett ik a dolgun-
kat. Meg litek majd az elkovetkez idket is - a tvolrl hullmennykcive-
ket, bolygnk tenge|y nek elforduls L, a szrazfoldek elszakadst s egye-
stil s t
_,
mindazt az talakulst, ame| y az anyag vilgban zajlik. Persze
nem azt mondtam, hogy minderre mr holnap sor keriil, hanem csupn any-
nyit, hogy k sztilben van' mint ahogy rijra meg rijra lejtszdott mr a nagy
civ t|izctk |eldozsakor. Tudtatok err|?
Teht tudomst szereztetek az id6 spirljrl, a valsg miben| t r| s
teremt s r|, az anyagrl s az antianyagrl, a tudatrl s a tudatalattirl;
mindebbl megtanulhatjtok, hogyan s mi rt alkotjtok meg onntin Sorso-
tokat. Aki a legdrgbb az |etetekben' az csupn tiikrozi jelenbeli fejletts -
gi szinteteket
_
ht nern csodlatos? -, s ez persze ford tva is igaz.
Min l tobbet tanultatok ma, annl jobban beltjtok, hogy nincs itt sem-
mi baj, csak lehets gek l teznek, s az ismeretlen a legvaldibb. Ez integet
nektek felfedez sre vrva, hogy kiteljes ts tek cinmagatokban alng szt s a
lehets geket. Mindez nem babona, mivel az ismeretlen h jn Van a j s
roSSZ, a negat v s pozit v, az a| acsony s magasrend ellent tprjainak; hi-
szen mindez mer dogmatizmus. Nem l teznek sot t s vilgos erk, csupn
a f ny. A scit ts g pusztn tudatlansg.Ez minden.
Nagyszer dolgok vrnak arra, hogy megtapasztaljtok ezeket. Annak a
tudsnak azonban, amit tlem hallotok' idre van sztiks ge, hogy megfbgan-
jon; hogy a tudat thcimpolyogj n a tudatalattiba, az anyag az antianyagba;
hogy megalkosstok s zenk nt megtapaszta|jtok a valsgot. Mostantl
azonban ez jellemzi majd a valsgotokat.
Ti mindenesetre cit vet kib reltetek az id spirljn, fliggetlentil attl, lni
tort nik kozben a nagyvilgban. Tanulni s tapasztalni akartok. s ez hatirl-
tttits cr .
()t
vig lrcln | tck cI taI irrrtr| ' A | nyBk isnr t kigyri| | irk' tls | L.tttrclr
lolroli ; r lrirrll
Hogyan k nyszer thetitek r akaratotokat a jovre? gy, hogy visszat r-
tek onnon l tetek s c ljaitok egyszer i igazsghoz. Hogyan adhatja fel va-
| aki az letet, hogyan nem tallhat rtelmet benne, amikor az ismeretlen sz-
| t ezernyi kalandjval, s a bels lsten felkilt, hogy ideje indulni? Aki fel-
adja onrn agt' azt elnyomor tjk a trsada|mi elvrsok, amelyekbe lassan
belerokkan.
Hogyan utas thatjtok el az |etet? Mi rt nem fogjtok fel, hogy azok a
l nyek, akik a Nap triloldaln laknakt zezer vekig, az rt lhetnek ilyen v g-
telenti| sokig, me t ezt akartk?
Vagy taln letbiztos tst kotottetek? A hallotok napjt szmolgatjtok?
Netaln a seg lyezk ellenriznek titeket? Ht nem rtitek, hogy a valsgot
a tudat alkoda olyanra, amilyen?
E,zek a | nyek meg rtett k, hogy a valsg mibenl t t a tudat s az ener-
gia hatroZZa meg, s azt is, hogy afejl'6d n mennyire fontos a kcizoss g-
nek. Az kciteless gtik. hogy fel bressz k a szenderg I Stent. Akaratuk ere-
j vel | nek t zezer vig. s mit mondtaln n? Azt, hogy amennyiben eZ nem
igaz, akkor minden egy b is kitalci, amit tlem hallottatok.
Ha meg rtitek a teremt s l nyeg t s azl', hogyan tg thatjtok ki tudato.
tokat a tuds r v n, ti is tallkt adhattok a sorsnakt z v mr lva. K pesek
lesztek erre? Mr eddig is nagy l p st tettetek elre az ugy rdek ben, s
nem kelletthozz egy b, csak hogy meghallgasSatok, mivel n kijelentettem,
hogy cjt v kell mindennek a megtapasztalsh oz. gy legyen.
Most pedig akarjatok; akarjtok a valsgot. Akarjtok, hogy rugalmas
|egyen, hogy szabadjra engedje a tudatot. Akarjtok a vltozst. Hagyjtok
f.ak pn l a tegnapot, mert a mriltat a k nyv els hrom lapja tafta|mazza. Ez
a kcinyv most a negyedik lapnl ny lt ki. Nem kell visszalapoznotok benne,
at' lnr a mrilt, ne tordjetek tobb azza|, Rajta, vegy tek kezetekbe a Sorso-
ltlkttt, s me-qval sul, amit gondoltok.
Blvont gondolat? Nos, ugyan mi az elvont gondolat, ho| gyeim s uraim,
kii| (irl sen a mai z ,rzavaros id kben, amikor senki sem kap sszer v| aszt
lr ki'rd se ire? Az absztrakt gondolat annak a lehets ge, hogy a m ltnak h-
llrt lrtl.tl tva megkezdj tek vndorutatokat az id spirljn, nrintegy jelenn
ltivc it rrrtrI tat. itrncI y t hb ne m l tezik kiiI onvltan, hanem be| eolvadt a j e-
I t.tlI lt. Akr I ttrlltI rrsltlt lttt: gitl: zi ir ltlt| ittitI ltttit, ilt a p rc | tct h v.j a tanrinak. s
,rrrrrl.,, t t'! t',rrrr'rr'llt'lriil t'lr^iltrp. rrcrrr kiilr'irlrk tilzt'ltttilt'g scntniltcz. tttivcl ltz
I t,\
lltt
rzelmi kcitd sek a ti valsgotok entberi kapcsolataiban szcivdnek. A p-
re l t rzelemmentes. Az elvtlnt gondolatok a hatalmas r m h ben rejl s
megvalsulsra vr lehets gek. Ti gondolatban indultok el ezek fel .
Ezenkozben a f ny fokozat<lsan kiszor tja a sot tet. Az id spirljnak
fe| szllga ez, amely a tudat fel tart, majd aZ entitS elmertil a pillanat
nagyszer s g ben. Ekkor vlaszu| felsercen az antianyag s a tudata|atti.
A magnetizmus pedig megkezdi emelked s t a kovetkez f nyvillans fel ,
amely a tudatalattibl tp||koz megnyilvnult valsg. A kovetkez f ny-
villansnl mindez tapasztalatt rik az | etetekben, amelyre rzelmileg is
vlaszoltok, s btilcsess gk nt r dik be az let Konyv be. A legjobb riton
vagytok, hogy lng ssz vljatok. Ez minden, amit tennetek kell.
A sort, mint |tj ok, az absztrakci nyitja meg, ez vatzsol el valamit a
semmibl. rtitek mr? Nem kotdnek hozzel rsok, szablyok s kiilonle.
ges kikcit sek. Egyszer en csak megvalsul. A | t ezze| tudatoss vlik, s
f nyk nt sugrzik sz t.Ez teht az elvont gondolkods s az elvontsgban val
terjeszked s. Nem arrl szl az eg sz, hogy az ember kitrja a vilg e| az r-
zelmeit, s felsikolt: ,,Seg ts E|,,,, s ha felbukkan az elvont gondolat, szre sem
veszi, mert az nem sp tozik. Egyszer en csak el kell gondolnotok, s k sz.
Az ilyen elme fokozatosan megny lik, s m kod sbe lendtil. A hormonok
az agyba ramlanak, amely fjni s sajogni kezd, a test is ersen felhevi.il.
I dkozben t rt nt valami a megnyilvnult energival
_
nem ms ez, mint a
tudatalattibl a valsgba raml magnetizmUS
_,
amely alakot nyer az id6-
ben. A magnetizmus azt sugallja, mindez SZerveS r sze az | eteteknek, hi-
szen ti teremtett tek.
Mindez neI n is olyan neh z. Csak akarnotok kell. Ettl fogva valahny-
szot aZ ismeretlenhez fordultok, a kovetkez pillanatban mr meg is kapj-
tok tle az ppen esed kes ajnd kt.
Mi rt mondom e| ezt nektek? Mert gy rn kodik az letetek, amelyben
nincs semmi f lniva| : se d monok, se cirdcigcik, se fekete. se feh r lyukak;
semmi sem sz v ki titeket aneh zs gi er birodalmb| az iires rbe! Nem,
nem kell ettl tartanotok. Mindossze emberi lehets geitek trhza gazdago-
dik az ismeretlen ltal. Errl szl az eg sz,
Em| kezzetek vissza minderre az elkcivetkez idkben. mert ez a ku|c:sit
annak, hogyan maradhattok letben akaratotok s c | tudatossgotok ere.j 'lr('I
| ilgva. | etctek kciz,ben ftlI yarnatosan tcI .j cszkedik, s ti cgyl.c kl.t.; tt vitlrhrtk tis
tliltittttikrrsil| lhlrk I cszlt.k. I I g.yirrr ki k vlilrrrlt ttlt.1llt; tI tti r.1'\ , tI t,..tt r.| t.I ttl; itt.,
Nyilvn senki, hiszen a v gc l a beteljestilt I stenember Vagy I stenasszony.
A ti civilizcitokban nem voltak ni megvltk, hamarosan azonban egy
Sereg rkezik belltik. k les'nek a beteljesiilt I stenasszonyok, aZ anyag
nagymesterei, a ni Krisztusok.
Megint tanultatok valamit?
Most pedig jl figyeljetek. Majd amikor megtort nik, taln semmit sem
fbgtok rteni az eg szb|, ez rt engedj tek meg, hogy megmagyarzzam.I s-
meritek, ugye, ezt a Szervet, az agyunkat? Ez mostantl egyre jobban meg-
ny lik. Mr ma elkezddcitt ez a folyamat, hiszen o| y sok rijdonsgot hallot-
tatok. Mr most eg sz tudomnyg szl arrl, mik nt sz|| tja az agy az e e-
deti gondolatokat. Az agysz Vet megannyi parnyi darabkja arra vr, hogy
megterm kenyiiljcin. olyan, akr az anyam h, amely befogadja az ismeretlen
lehets gek magvait. Ezeket a lehets geket mi bocstottuk ritjukra. Enged-
j tek' hogy az ismeretlenbl szrmaz gondolat tcikzzon agyatokon, mi-
kozben j p|ykat s ramk<irciket alkot.
Eml keztek, hogy azt mondtam, kezdetben csak a hetedik valsgs k l -
tezett? A tobbit ti alkotttok meg, amint egyre alacsonyabb rezg sszintekre
ereszkedtetek a|. Az agy csak megterm keny t gondolatokra vr, amelyek
aztn megalkotjk benne a maguk szintjeit. Ez elseg ti a gondo| kods folya-
matt. olyan ez, mint egy orszgrit. Minden nagy s vratlan gondolat beha-
to| az agyba, s nyomot hagy benne. Az elektromos agyi impulzusok bej-
ratjk az agyp|ykat, s legkcize|ebb egy hasonlgondolat mr ezeken ke-
reszttil indul az ismeretlen meghd tsra. Kiilcinben hogyan is t nhetne is-
mersnek brmi? Mik nt o| vashatnnk msok gondolataiban, ha nem ren-
delkezn nk magunk is embertrsaink hoz hasonlgondolati mintval?
Vegyiink most egy agyat, s k pzeljiik el, hogy ez egy nagy riti t rk p.
Lttatok mr ilyet? Minden tudatos gondolatotok alkalmval
_
vagyis min-
dennap, kiilonos tekintettel a jelen pillanatra - meg rtitek, hogy ppen alkot-
ttlk. Sentmit sem tehettek ez el| en, ez gy van! Valahnyszor kitg tjtok a
ltrt| itttl(okat, s m g tobbet em sztetek fe| a tudatalattibl, rijabb agyi p| y-
| <itI ttvitttok .e| .
A lrtlrlr| tlkI cbcnyben Van egy teriilet, ahol minden p| ya keresztezdik.
Az lrp'y, lttiltt I trt| .ii t<lk, at' t.| k| ntj I e| k t f | tek re, mert koz ptitt ott u| ez
; r | 'it.si| | \ l \ / | li| }1. l| / ir1lvirI lr; li rrrir.igy. Nclrr iI t kcrclsZlcz,t| lrck az irgypiilyk, tlc
; llll| | !t)| | '/ ,t I lr'lrri r.lt'it| ; tlz| ,; tsti rrrtl'i1iy l1| (.llllV | ik. rlI y: rrr I trtl.ttttlI tI lt.l.ltlc| .
l,'I Llo
amely ms agyi r gikat aktivl, lehetv t ve a szokatlan gondolatok bel -
p s t. Az agya|api rnirigy genetikai programozsa a|apjn jideje zrt szerv,
ez rt amikor megny lik , az' igen.igen fjdalmas folyamat. Az embert fejfjs
gyotri. csak rigy ltiktet a k t Sz,eme kozti ter i| et. to;atot ezt a fjdalmat!
Vegyetek be k t aszpirint, s cirvendezzetek, mert csodlatos dolog ez!
De most nem errl akarok besz lni. Mindezek az agyp|yk kereszttilfut-
nak egy agyi kozponton. spedig ezen aZ agyi tertileten. Van itt egy kis k p-
let' amelyben valamennyi plya keresztezdik. Eml keztek, hogy a foldgo-
ly t elektromos rambl ll gombolyaghoz hasonl tottam? A fonl minden
keresztezd se anyagot teremt, noha ti a gombolyagra tekintve tok letesen
szilrdnak gondoljtok. Pedig, amint ltjtok' nem aZ.
A f.enti p lda a jelen esetre is igaz. Van teht egy agyi k pleti.ink, amely-
ben valamennyi agyplya osszefut. Ez a rendk vtil jelents agyi tertilet gene-
tikailag Csipkerzsika-| mt alussza a jelenkori civilizciban. A szban
forg agyi k p| et aZ a tertilet, ahol a dimenzik egymsba olvadnak, amikor
az agyp|yk minden lehets ges nrdon keresztezdtek mr.
olyan rz keny ez a r gi, hgy felfogja a magasabb rezg startomnyok
rezg seit, gy amikor m kod sbe | p, lehull a lepel valsgunkrl. Ltni fog-
tok olyat, amit msok nem. n most itt ii|ok veletek szernkclzt, s ti lttok en-
gem. Mikor eljon az id6, hogy me9szerzitekhozz a jogot, ntr ,,csak'' tisztn
lttok engem, nem pedig hisztek bennem. Ltni bgjtok a ,,szellemjrst'', a
felsbbrend l nyek jov s t-men s t. Ltjtok majd a mennyei f nyeket, s ms
dimenzik embereit, akik a tszomsz dsgotokban lnek. Csak rn ztek vala-
kire, s mris tudni fogjtok, mit gondol. Arnikor a lepel | ehull, minden terti-
leten uralmatok lesz' Ez a csodlatos anyagi Szerv teht itt foglal helyet.
A nagy ltnokok s jcivendrnondk lttk, amit ti nem. k besz ltek
elszor a ttind rekrI s az apr, megvilgocult l nyekrl, meg olyan entit-
sokrl. akik a nov nyvilg kcizel ben lnek. Nagyon kicsi entitSok. gy hi-
szitek, a koboldok a legenda vilgba tartoznak? Nem, k rem, l teznek, de
csak a ltnokok ltjk ket.
Nos, l tezik egy titulus, amelyet csak nagyon kevesek rdemeltek ki a ti
idtokben, ez pedig a megvilgosultaknak jr. t att<ot.| k a Nagy Feh r
Testv ris get, m nem csupn ez| tezik, hanem mel|ette ugyanrigy Nagy I .-c-
kete Testv ris g, Nagy Zo| d Testv ris g, Nagy Barna Testv ris g, Nagy | )i'
rtls TLlstv ris g is. rtitck m tr.l s a nv reknek is vannak tl8yi| tlilyclr l(irlr(i
l.iiltist.i. lt szivlil.vlilly tttilttlt,lt sz ltc| rt: tt! Nc | i.lctI itt.k. ltliltrlr.lr r.tlrrs; i11!
Az rt hrizom azidtezze| a magyarzatta|, mert ezeka dolgok mr a ne-
gyedik lappal veszik kezdetiiket, s az todik lapra tartoznak igazn. Szm t-
satok r, hogy az elkcivetkez ot vben kiiloncis lmaitok tmadnak, f lszem-
mel furcsa f nyeket lttok majd. A szemben l v csapok s plcikk nem r-
z ke|ik ezeket a f nyeket, m azok ott vannak, s tncot lejtenek. Br egye-
nesen rjuk tekintetek, a lts korltai miatt nem szlelhetitek ket, pedig l -
teznek. rtitek?
Egyszer majd jrtok-ke| tek - rem lhetleg nem vrosi utcn - s meg-
halljtok, hogy k t n besz |get. Fel jiik fordulva ltjtok majd, hogy a f -
nyen jrnak, noha az szilrd talajnak tetszik. k pedig nevetve csevegnek,
m rhetetlentil bjosan, mikcizben elt nnek egy erdben. I stenem, milyen
sz pek! A nevet siik arany dallamk nt csipk zi az id szel t. Ti megr miil-
tcik, hogy mindezt ltjtok. s mikozben a nk tovbbmennek, az cisv ny fel-
gongyo| dik a lbuk nyomn. szre sem VeSZnek titeket, m ti bepillanthat-
tatok a vi| gukba. E'z a vilg ugyan f ny vek tvolban van a mi nkt| , a
gondolat szrny n azonban kcinnyed n el rhet.
Mskor meg tZgolyk gcir gnek a fejetek felett, tizz tvn aZ eget. Ek-
kor felkiltotok: ..Lttad ezt?,,
m trsatok rtetleniil bmul rtok, mert persze semmit sem ltott. M g
csak nem is hisz nektek. Titokzatos dolgokat lttok majd; figyelj tek meg a
misztikumot. Mindennek az agyp|yk keresztezd se az oka, ami a fejld s
e| kertilhetetlen velejrja. rtitek, ugye?
A do| og egy r sze persze mgia s varzslat, mint amikor n magam let-
tem a sz l, egy pillanat leforgsa alatt kikeriiltem a testemb| , s a felhk ma-
gasbl n ztem |e az a|ant hever parnyra, amelyhez tobb semmi koztim
nem volt. Sosem iiltem repliln, s most m gis ott voltam a magasban. Ekkor
e| fogott a f lelem, s a kcivetkez pillanatban visszazuhantam a testembe. Mi
is volt ez? Hisz minden olyan gyorsan tort nt. Nem i'iltem le ezen t ndni,
hisz sejtelmem sem volt arrl, ml ez. Ugy reztem, csoda tort nt. Sikeri'i| t
h(tt az ismeretlennek kicsb tania test bl Ramot? Ebben a hallatlanul tiszta
pi!| anatban minden ms megszfint| tezni a pillanat jelenvalsgn k viil, s a
vitriizsI atbeln egyszerre voltam antigravitci s tudat alatti gondolat.
Mcglclrct' c I y napon arra bredtek' hogy a fold fe| ett jrtok. Vagy azt | -
rlrrrtI j littrk, lttr1'y kirc; liiI t(ik: tz itb| itkon.Egy sikolyt ha| lotok maj d, a k pms
lt; rI lrI slkrr| 1'.1 t./ . j l| | lr
lt.lszlt| llrr| tiir : r szclI crttct. l.]| llrcll: r
1liI lirnathan
a HoI d
I trfrrfrl.rl,rr,r l.r rltllril, I
1'\ 'r'llllt lttll; rtt; tl
t'lr'1' l,'t, t'ltlrt'zt l: .r 1; lilltlt: rl ltlilis li..
1
tJ .t
b
t; ;
tezik! olyanok lesztek, tnint a st, | . Ez vr ht rtok ott, ahov a legsz veseb-
ben senki Sem engedne titeket. mert a t tova nyj zsarnokai k ptelenek a fej-
ld sre. k porodott tett k annak a de| ejes l nynek a nagyszer s g t s
fens g t, amely a ti be| s | nyegetek. Mindez teht a
jciv
m h ben vrako-
zik rtok.
lde hallgassatok. A r gi idk isko|jban az utols mondattal egy kerek
ven keresztiil fog|alkoztak; eddig tartott a tapasztalat feldolgozsa, m gnem
a tan tvnyok a frld fl emelkedtek, s oda reptiltek, ahov akartak. Megte-
hett k, hiszen megsemmis tett k a k pmsokat, s felszabad tottk a tudatu-
kat. rtitek mr, hogy csupn a ti valsgotok sulykolta bel tek ennek k pte-
I ens g t? Az ismeret|en azza| kecsegtet, hogy minden lehets get valra vlt.
Ezt nem azza| rhetitek el, hogy eg szs gesen tpllkoztok, sz rt vizet
isztok vagy kristlyokat aggattok a nyakatokba. n mondom nektek, na-
gyobb elektromos fesztilts get rtek e| azza| , ha az ujjatokat bedugjtok a
konnektorba, mint ha kristlyokkal prblkoztok. Sokkterpia? Lrifri,
nincs r sziiks getek. Az eg sz egy dogma. Mindossze tudsra van sz ks -
getek, s hagynotok kell, hogy nagyszer tudatotok tvegye az irny tst,
Nem kell nekillnotok, hogy elhagyjtok a testeteket, hisz el g egy pillanat,
s megvalsul, amennyiben a bens l nyeg pp ezt k vnja megtapasztalni.
rtitek mr?
Zrszk nt engedjetek meg m g egy megjegyz st Ramtl. Nem kell f -
hz-fhoz futkosnotok, azt k rdezgetve:
,,Mi rt tort nik ez velem?'' Soha ne
firtasstok az okt, ne hr tstok el magatoktl a f ny vagy a lngelme va.
rzs|att, s nem kell, hogy
,,valakiv '' akarjatok |enni, hiszen mris azok
vagytok! Valban,,valakik'' vagytok!
s rizkedjetek a fanatizmustl, pp el g fanatikus futkos csak ebben a
kisvrosban is. Szeretem ugyan ket, m gsem sz vesen i'iln k le veltik vacso-
rzni, nem bizony! Nos, mi rt mondtam mindezt? Mert a fanatikusok eltu-
lajdon tjk rnagukn ak az si igazsg szikrit
_
mint korbbi p ldnk Szere-
tet hes zsarnokjeloltje -, an lktil azonban, hogy meg rten k, rnirl van sz
'
Lega|bb hal|gasstok v gig az eg sz mondatot, Ez rt vett ig nybe egy vct
minden egyes nagy igazsg megem sZ ' se a r gi idk iskoliban! Az emhc
rek nem tvoztak f lig meg rtett igazsgokka| az elm jtikben.
Tch rt u, cg sl' ltrtlttdatra I csz sz,[iks getck. amcI y oI yarr. irklil.cgy | .iI lrrtt.
kcl.cs' llgy ctrltisz .vt.tt.klrc kcl.ii| .; tltt g lc; rcl.cp': r | .ilrrr : lt t]..rl krrt.k: itril : rz
t)4
utolsig; Ugyanez volt a he|yzet az si tan tsokkal. Annak a bizonyos film-
nek minden kockjt sorra vett k' a mondat minden bet j t trgtk.
Most ht ez az, ami kotelezetts gbe vl|alta a tudatotokat, s eZ az, ami meg-
ti|totta a babont. A sznd kotok az volt, hogy tovbb tanulhass tok azt, hogy
,, n mindent megteremthetek, aminek a megtapasztalsra sztiks gem van''.
Teht egyet| en nap alatt vmillirdokat ltetek meg. Nem csoda, hogy f -
I ig megeI n sztett igazsgokka| tvoztok' mert nem ha| lgatttok figyelmesen
v gig a mondatot. Ha ehhez ragaszkocltok, ez lesz a valsgotok, mrpedig
ez a valsg tcik | etlen! Mint mondtam mr, kisvrosunkban t bb tucat em-
ber futkos f lig megem sztett gondolatokkal. Nem csupn a fanatikusok, ha-
nem azok is, akik nem gondoljk v gig a dolgokat. Ezek az entitsok meg-
el gszenek az igazsg egy tored k ve| az eg sz helyett. rtitek mr?
Hov vezet mrmost mindez? , igen. Sok besz dnek sok az alja, s ez
az rt Van, mert tored kes igazsgokat cscsltok, s av g n nem prb| jtok
valra vltani ket. Agyatokban nem alakulnak ki rij agyp| yk,s ti nem vi-
lgosodtok meg, ehelyett ugyanazt a sznalmas lm nyt ism telgetitek.
Azt hiszem, a film tallp lda volt, mert tudjtok, n is lttam celluloid-
szalagot. Akik ktyriba jutottak,
olyanok, mint egy celluloiddarabka. Ha
k zbe vessztik, |tjuk az e|ej t s a v g t. Ha viszont befzzuk a vet tbe,
egy eg sz |eten t pereghet a film, folyamatosan' akr az anyag. A v g
azonban foI ott bb vilgos.
Tanulni leginkbb a filmkockk kcjzotti h zagokbl lehet, az tiresjratok-
b| , ame| yekrl azt gondoljtok, hogy hasznI hatatlanok, s eldobjtok ket!
A tudat alatti elme'
,,a f nyesen nagy semtni az anyagban, de mindennek a
I ehets ge'', gy hullad kba ment. Ezze| szem tre vetett tek a tudat alatti
gondolatot, a nagy rt, amelyben minden lehets g ott lappang. Pedig a
.ilmkockk kozcitti iiress gben rejlik az ismeretlen, s aki hajlandebbe be-
| en zni, annak a k pek Sorozata meg fog vilgosodni.
Mi rt sz n . meg vajon annak az e| m k kci| cscinhatsa, amely behlzta a
vi| grnindens get?
Azok, akik tvozt,ak a Fcildrl, maguk utn hagytk a
ttitpI cnrent be n z szobrokat (Hrisv t-szigetek),
mondvn,
,,Vrjatok a visz-
szirt r s inkre''.
Megkezddott az si tudomny korrupcija s felbomlsa, s
lr t. | rttcgszn se olyan entitsokat szlilt, akiknek a ntiveked se megs z(int,
irkrk k(| lcst.k vtrI titk c: st.tpi n a tudatuk ere| ve| | erombolni a tvolsgot s a te-
lt.l St.llkl \ (.| | 1 ttl; tl'lltI l. lrki kcr.cslc vtlI llil il lllcgsz,irkattt k lcs nhirtst. Min-
rlr'nkt rillr' ,t ntrt.,tLrll
/ J .t
Amint ti fejldni kezdtek, visszaeml keztek erre a bartsgra. A kommu.
nikcihelyrell, s rijra bartotok s bajtrrsatok lesz az I sten, minden hely
s minden forma entitsainak I stene. Ez is r sze a mai tanulmnyainknak.
Ezeknek az entitsoknak tallkozjuk van veletek az elkvetkez t eszten.
dben; ezr sze a ktildet seteknek. gy legyen.
A sttsgben vildg tkhoz
Honnan tudjtok, hogy ez mind igaz? Hogyan lehet mindez igaz? Az le.
tetekben lthatjtok s rezhetitek, nem gy van? Minden, amit el tudtok fo.
gadni mint lehets g, az valrstg. Minden, amit ezen a napon hallottatok te-
ht, be rdott a valsgotokba. Ez minden.
A hetedik pecs t
s a fnyb| sztt ruha
REGGELI t- s
I gazn nagyon megtisztelve rzem magam! A hadseregem sohasem tap-
solt meg, k csak leinni tudtk magukat.
Megtiszte|ve tzem magam' hogy ilyen sokan megielentetek itt, az id s
az netek mdosult vagy ms formja ellen re is. Eg szen meghat, hogy
ennyien egybegyltetek'ltsomra. Szeretlek mindannyitokat, akiket a tu.
dsszomj hozott ide, mivel itt mst, mint tudst aligha kaphattok, Ez azon.
ban minden egyebet lehets gess tesz.
A bennem lakoz risten
szl a belsdicssghez,
igaz valmhoz,
hogy tiszteljen meg e napon.
Bonts tok le a
falakat,
e n g e dj t e k me gny i lvnul.ni
az ert s az igazsgot,
a mai nap
s a bennem lakoz I sten dicssgre.
n va7yok.
gy legyen,
lgen. A tegnapi napon, amely a ti szhasznlatotokban mr mr ltnak sz-
m t, az si bcilcsess grl s annak hanyatlsi r| besz ltem. Az aztmege!z
napon pedig, ami mra mr ttirt nelem, tan tst int ztem az sszegyltekhez
a valsg mibenl t rl.
A r gi idk iskoliban egy kerek vig foglalkoztak az utbbival. Akkori.
ban m g az iskolban laktak a hatlgatk. Nem rigy volt, hogy bes tltak, ta.
nultak egy keveset, aztn elmentek enni, beboroztak, s vsrolni indultak.
Beavatottak tanultak ezekben az iskolkban, igen buzgn, spedig az |et
k t sokrl. a tudatrl s az energirl, amely f rfi s n k p ben bredt fel
gl,
utaznn koronzttl| oz anyagban. Mindez azt a c | t szo| glta, hogy a hall-
gat k ent| korr, nek
{uk
v gc ljdrn.
No mrmost, a lecke egy kerek esztendeig tartott. Azok az vek azonban
m g msok voltak a hajdani idszm ts szerint. T ny s valazonban, hogy
a dolog egy vet vett ig nybe. Egy tan tsi nap sorn m lyensznthierogli-
fk vagy szavak gy jtem ny t kaptk meg a tanulk, roppant kiilcinleges, tii-
zes alakban (piramisban). Az eg sz napot ezek tanu|mnyozsval t ltott k,
mikcizben kitg tottk a tudatukat. A nap v g re k t keziikbe teremtett k a
megolds eredm ny t.
No mrmost, az si bolcsess gnek ezt a foglalatt, egy ves tananyagt
egy napig tanulmnyoztLtok ti, csodlatos zarndokok. s ebben nincs sem-
mi kivetnival. Azt kell meg rtenetek, hogy az elsajt tott mondatok feltr-
shoz s megnyilvnulshoz ugyan gy egy esztendre | esz szi.iks getek.
Ezekben ugyanis nem bolcseleti vagy spiritulis tan tsok vannak
_
hisz ez
onmagban tires frzis -, hanem olyanok, amelyekben a Szavak a kibontakoz
I sten buzgalmt k pvise|ik, akinek legfbb tcirekv se az,hogy bekebelezze aZ
let nagyszer is g t s a vele jr tapaszta|atokat, azaz mindezt megtort ntt te-
gye. A szavak teht elengedhetetlenek a tudat kitg tshoz, s ahhoz, hogy min-
den egyes lstens g meg zlelhesse a szavak valsgt, s azok egytl egyig beke-
riiljenek lelketekbe, az |et Konyv be. Az akkori id k hallgati, azaz zarndo-
kai naponta kaptak egy j mondatot, amelyet egy ven t |tek meg, s mind-
ekcizben nem volt ms dolguk, mint hogy odahallgassanak az elrnondottakra.
A dolog pikant rij a aZ, hogy msnap visszajottetek, S ezen a napon aZ
si bolcsess g lehanyatlsrl volt sz. Nos, a k t nap tananyagnak meg r-
t se egyiitt t Vet vett ig nybe a r gi idk iskoliban. Nem kell ktilonoseb-
ben rnagyarznom, milyen megfesz tett eZ a temp. Muszj ezt az iramot tar-
tanom, hiszen nektek nem ll rendelkez setekre az si iskola, s k nytelen va-
gyok kcinnyed hangv telt, s a szmotokra ismers fogalmakat hasznlni.
Ma teht sz p szmmal gy ltiink egybe, hogy a nagy hetedik pecs tr|'
majd pedig a teljess tett l lek f nyruhjrl s fel kes t s rl besz ljtink. Ez-
ze| a tananyaggal egytt a r gi iskolkban sszesen h t vig tartott a tanuls.
A mai nappal a r gi idk dikjai eljutottak a hetedik vhez, amikor m tr.
ki'ilcinleges manifesztcikra voltak k pesek. Nektek mr az is nagy I neg-
erltet setekbe kertil, hogy csondben maradjatok, mivel kezditek e| fele.itcrri
a cscindet - olyannyira, hogy n melyiktcik egyenesen ijesztnek tart.jit lrz
egyedtiI l tet -' m a hetedik v beavatottj ai haj danban o| y c| reha| at| tltlirk
vrlI litk it cs()tlt| ltlc| tllniiny birrr. hrlgy tutlittaI atti.j tr| ill ll t.| ilt.rt.lttlt.ltck ltz ltI r
szrrltiltrl. tls r't tcl lolllllkozlirk rr: rlrlril nill)l'1.
l2n t2e
J esja ben J sz f is ilyen beavatotda volt az 6si iskolnak, az utolsk
egyike.
Teht eljutottatok eddig a napig, noha nem foglalkoztatok vekig a sz-
ban forg leck kkel. N melyiktciknek az rttartt z vig mindennek az e|sa-
jt tsa,
mert ktiltinleges gondokkal kell szemben znetek, hogy a v g n je-
lentsen is szmotokra valamit az az | | ts, hogy ti I sten megtestes ti vagy-
tok. Bizony, ennyi idt vesz ig nybe a fel bred s, annak meg rt se, hogy a
vltozs m g nem a vilg v ge, hanem ppens gge| az eszm l s kezdete.
A jelen
hallgatsg teht nem lte meg h t vig az si tan tsokat. A ren-
delkez sre ll id alatt elk pzelhetetlen, hogy mikcizben a hallgat tcik le-
tes csondben I trsai kcizcitt, elm j t megnyitva s tudatttkitg tva el rje a
szupertudatot; ti erre nem volntok k pesek. H t v a|att azonban sikeri.ilni
fog. gy | egyen.
A mai napon teht szavakkal foglalkozunk, mrpedig a szavaknak rop.
pant nagy a hatalma, hiszen kitg tjk a valsgot. A ti valsgotok kcizben
sz pen h zik, gyarapodik, f nyesedik. Tudsotok is ntton-n. Mrpedig a
valsgnak mindig utol kell rnie a tudst.
Teht figyelni fogtok a mai napon, egyebet nem is ke|l tennetek. Mikciz-
ben engem hallgattok, kitgul a tudatotok, s ltomsaitok tmadnak. Fe| is-
meritek, mirl sz| az letetek, am g n rz keny gombokat nyomok meg a
lelketekben. Lesznek, akik haragosan reaglnak, msok s rnak, megint m-
sok hi.iledeznek. De akadnak majd olyanok is, akik szilrdan kitartanak, s
megv vnak k pmsukkal, amely megprblja elterelni a figyelmtiket.
Mert brmit tanultok is a mai napon, ez bontakozik majd ki az elkcivetke-
zh t v folyamn. Tallkt adtok a sorsnak azza|,hogy ma megjelentetek itt.
s tort nj k brmi, legkevesebb h t vet ltek m g, mivel dolgotok Van, mert
az id spir|jn h t vre szlan be kell tci|tenetek ez ' a tudst. gy legyen.
Mivel teht ezze| a tanulssal elindultok az id spirljn - kinyilvn tva
|illyton gyarapod tudatotokat, s tovbb gazdag tva a valsgot
_,
nem hal-
hatttlk meg Sem baleset, sem betegs g kcivetkezt ben, mert azz akartok vl-
tti, itlnit a mai napon hallotok. gy legyen.
MicI t1tt hcI cv rgnnk az, eg szbe, mondani szeretn k rlatok m g valamit.
Srt.tttt{lyt.sclt szt,tI tlk lrrlzz t| tlk. noha h<tz,z, kelI tennem, nem mindenki <in.
tilI r) srt.lllr'.lytsr\ p, tt
j t.lclt| (.v15k
kiiz(it| , Vll l, irkilrck g<lnclot okoz kikiizdenie a
| | l1t1tr.lI t.t| 'rt11rr.l Ar lr1| vtI lt szri. I trrply | ,l ilt islttt.tr.I lt.ttllt. | (.| | l| il8yszcrfi ttI itz ts.
a tudat alatti gondolatbtil a tudatos megvals tsa, ugyanolyan viszontags-
gos s szenved sekke| teli, mint a szellem alzuhansa.
Arra szeretn lek eml keztetni titeket, hogy br valaha nagyszer l nyek
voltatok
_
nagy hatalmri tudat s energia, amely hajdanban f nnyel toltotte
meg a l ts kok rezg s t
_,
idkozben mind alacsonyabbra kertiltetek a h t
rezg sszinten kereszttil, az involriciforgatkonyve szerint. Kozben megal-
kotttok a h t valsgs kot, s le rtetek az anyagi vilg s r j be. Fel lesztet-
t tek a ho|t anyagot az rte|metekkel.
Szeretn k kozcilni veletek valamit. Bizony, szenved sekkel s hnyattat-
sokkal teli r t volt ez, sokszor meg is bnhatttok, hogy elindultatok rajta'
Hiszen a bennetek lakoz nagyszer I stens g v gs soron megjuhsz thatat-
lan energijt kellett kezess tennetek, hogy l trejohessen a mindens g.
lgen, meg tudjtok tenni. olyan dimenziba vetdtetek, amelyben a tort n -
sek az id keretei kcizott zaj|anak, s testetek is engedelmeskedik az id6 tr-
v ny nek. Agyatok kapacitsa akkora, hogy br e| f r a koponytokban, a test
nem tud l p st tartani a gondo| atok csapongsval.
Mit le rtelem is a ti tek, hogy letilhettek egy f izfa a|, s olyan przt
Vagy koltem nyt alkothattok, amelynek elragadfens ge elru| ja isteni mi-
voltotokat? Elfelejtett I stenek. Mskor meg elmertiltok a mindennapok apr-
csepr gondjaiban, holott a lelketek m lyebb, mint az gbolt t rs gei. Egy-
tl egyig pratlan vndorritra vllalkoztatok.
Tudom, mif le anyagbl faragtak titeket, hisz valaha n is olyan voltam,
mint ti. n mr az a| ag t ttils v g n llok, amelynek vilgossga csak tvol-
rl integet nektek, akik sot tben, f lelemben' betegs gek, rag|y, trsadalmi
megkototts gek, harag s keser s g, ruls s szemforgats, hazugsgok s
neh zs gek kozepette t velyegtek. Mert bizony rengeteg neh zs ggel kell
szemben znetek. Ezennel szeretn m tudtotokra adni, hogy tudok ezekrI .
Nos, mi hajt titeket elre? Mi az a nagysg bennetek, amely soha nem
hallott szavakban k pes szlni egy naplemente pompjrl? Mif le rz -
kenys g zokog fel egy jszakai madr vijjogsra vagy egy cirgat fuva| lat_
ra? n ilyennek ismerlek titeket: |thatat|an l nyegnek, amelyet nagyszer
erk hajtanak. Ezek hoztak ide titeket, hallgatsgom soraiba, hogy | ncg-
hallgasstok azt a sok hihetet| en dolgot, arnit besz lek. m brmilyen hihc.
tetlennek t njek is, ti ugyanilyenek vagytok.
A hlrzlrt I - s hiztllry | .()ppant | i .itlrrI tnlts. Mcgkc{rt| cz| tcI ilt.l.,. ttt.ttt k(.; lzt.I rl
rltis t' c/ tt/ t'1'.trsz. V; riolr kittrllilt lc11t'rrtl: il vlrllV kr'1'y,,'1lr'tt t1'; r.'',; ll'()l Vlll,oL il
fejetekhez? Nos, az volna kegyetlens g, ha azt mondanm, hogy mindez nem
igaz. Mert bizony az az utolsti szig'
Nem az rt jottem, hogy rajongkat tobotozzak magamnak, szsincs er-
rl. Akadnak elegen, akiknek rajongkra van szi'iks gtik. Nem is az rtjottem,
hogy h zelegjek nektek, vagy k ptelens geket hordjak cissze e|z leteitek-
rl. Nem osztogatok amuletteket, svnyokat s mtitytirk ket, hogy elhites-
sem ve| etek, kaptatok valamit. olyan tizenettel rkeztem, amely nemcsak
megdcibbent, de fe|rz is, mert kihtiz titeket abbl az ingovnybl, amely-
be jutottatok, hogy meglsstok tulajdon sz ps geteket; hogy meg rts tek,
igenis k pesek vagytok a felt tel n lkiili, onzetlen Szeretetre s a nagylelk -
s gre' Valamennyitokben ott pislkol a f ny, amely egyszer m g vak tan vi-
lg that, noha jelen|eg tadttok magatokat a s rnak s a f rgeknek.
Hallgassatok meg! Az rtjcittem vissza, hogy rijra rneggyrijtsam a| mp-
sokat, s rvilg tsak abennetek lakoz alaktalan I stenre; hogy e ti'izet | eszt-
getve megnciveljem onbizalmatokat; hogy az ismeretlen fe| vezessem t to-
vz | pteiteket, s rmutassak: ,,Teremtsetek rij valsgot. Sz vle|j tek meg
ennek tanulsgait, s kisz lesedik a biroda| matok.'' pp eleget szenvedtetek,
pp el gg elnyomor tottak titeket, s most t szeretn tek jutni a Nap trilol-
dalra, noha tovbbra is a t r, id s tomeg korltaiba iitkoztok.
Az rtjcittem, hogy megosszatn veletek az igazsgot, s teremt tev keny-
s getekke| foglalkozzarn, ame|y oly sokaknak okoz fejfjst. Sokan kozi.ile-
tek megbotrnkoztak ugyan' m gis kitartottak mellettem, csaldjuk s kor-
nyezeti.ik haragja ellen re. Ti azonban nem adttok meg magatokat, hanem
ma is eljottetek ide. Sajt ttizeteken mentetek keresztiil, s megtapasztalttok
a l lek sot t jszakjt. De ht mit gondoltok, hogyan edzik meg aZ ac |t?
Hogyan k sziil a kard?
Meg rdemlitek, hogy itt tiljetek hallgatsgom soraiban, m g akkor is,
ha ez h t vre elkcitelez titeket. Az, hogy itt vagytok, sokat mond rlatok, s
(:rl
szcret| ek titeket ez rt. A hajdani lmpsokat olajjal toltott k meg. n m g
llrrrti.jir v<rltam, amikor ezek a lmpsok eltortek, az o| aj a puszta foldre csor-
grlll, S a f ny kialudt. Sokan lnek ma lmps n lkiil' mert teljesen megad-
I iik rrragukat annak a k pmsnak, amelyet teremtettek, s az elfelejtett I sten
lrir| r| tlk| r,l llilrg I ctt. kihuny parzs. Mi azonban itt ism t lmpst gyrij tottunk,
s lr; il ; t | : itt1' t111.1' rrtt.gilttlg : r szI bctr,l,t,, r mcSsZe vi| rg t a f nye.
| | ; t ttr.tt| | 'l ,| / | ''; l/ \ lll]' lrkkrlr.t'1lyt.tI iil lr s r.[.s lr | i1l.gck vi l.ltiittitk rlil<lk. A bcI -
'.,r llrrl ,r.','ll,,ut ,t,,t lrrnttrll,t .,!1'r.rr. r.,/ t| 'y Viut. (.il lttrlottt
"
llZtir.l v; f; lytoli itl
I T' I lt I
Koszonom ht, hogy eljottetek' Beismerem, szigor tanr voltam, s
igen, n ha kem ny is. De mit vrtok egy olyan k pmstl, amely valaha egy
barbrhoz tartozott? Mit vrtok egy gyztes hadvez rtl, aki r gente gy
szlt: ,,Mit sirnkoztok itt hiba? Rajta, rntstok e| a kardotokat, s vgj-
tok | e az ellens get!'' I gen. s a,t is mondom nektek ,NI tozzatok
meg.
Nem fog fjni! Ha pedig m gis, akkor arra nektek szi.iks getek van.''
Nem, nem Vagyok tr l |gysz v i. Nem besz lek asszony mdra, nem sut-
togok, mint egyes puhny f rfiak. n Ram vagyok! s nem illek bele egyet-
len skatulyba sem! Atym parancsra jottem, amely tcirt netesen a ti dolgo-
tokkal is kapcsolatban |l. Azok, akik megmaradnak azidkvitozsakor, itt
iilnek e kozcins g soraiban.
Sokan vannak, akik nem tudtak eljonni ide, de meghallgatjk majd kazet-
tra vett lizenetemet a ti vlaszaitokkal egyi'itt, s tveszik ezeknek az rjl -
seknek a hangulatt. Brhol hallgassk is meg a kazettkat, k is bel pnek
az si bolcsess g hallgati koz , s a lmpsok lassan mindeniitt kigy lnak.
A valsgot egyedtil gy vltoztathatjtok meg, hogy megsze Zitek a r
vonatkoz tudst. Err l szlnak az n tan tsaim. A legjobbat azonban leg-
utoljra tartogattam!
Ezek az til sek csupn bevezettil szolglnak az eljovend t z vre. J ogot
szereztetek a kovetkez t z vre. Legyetek azonban szer nyek, s mondjtok
azt: ,, n egyedtil a tudst akarom.'' Tudjtok, mire h toznak a bcilcs asszo-
nyok? Tudsra.
Kedves ha| lgatsgom, csodlatos I stenemberek s I stenasszonyok, akik
meghallgatttok tizeneteimet, ti hazafel tartotok szeretetetek s llhatatos-
sgotok erej n l fogva. S br a|tszat szerint a jov sok szenved st tartogat
az emberis g szmta, ezek elker ilnek majd titeket, mert a tuds begygy t-
ja a scit ts g s a f |re rt sek |tal ejtett sebeket. gy legyen.
Most pedig figyeljetek rm, ez minden, amit tennetek kell. Mikozben
megteremtitek a va| sgot, megtapasztaljtok az ismeretlent. Ma tcim rdek
j dolgot fogtok hallani tlern. Teht ma is kapcsolatba kertilhettek egy is-
meretlen potencival, s abban a pillanatban, amint meg rtitek, mirl van sz ,
mris elindultok lefel az id spirljn, s l trehozztok azt a tudat alatti e|-
m ve|. Az anyag, azaz a valsg az antianyagbl keletkezik. A magnetizmus
vonja felfel , a megvalsuls fel . s amikor erre sor keri'il, megtapasztir| iii'
tok a virl sgot. ameI y kozben tovbb t rgu| .
j gy
m koclik ir I lirrgcI rltc.
A r gi iskolkban nem voltak szertartsok. A hallgatk csak ziimmcigtek,
a Szent,,aum'' hangot mondtk, vagy hallgattak. Hiszen semmi sem nagyobb
teljes tm ny, mint a tuds megszerz se,Ezhozza el a nregvilgosodst!
Nektek szmos alka| matok lesz ma is eggy vlni azza| , amit megtanul-
tatok. Tudsotok lassank nt a valsgot is tformlja nrajd kcirlilottetek.
A l lek m g nem lsten. hanem ktinyv, ebben van feljegyezve az cisszes em-
beri tapaszta| at.I sten a szellem, a bennetek lakoz, aZ a felsrend rtelem
s energia, amely tlelkes ti a holt anyagot, hogy brmivel foglalkozzatok is,
valsgot hozzatok mozgsba.
Sokan akadnak kozcittetek, akik nem hallottk, mit mondtam a valsg
term szet 16l'. E'z pedig nagyon fontos, mivel en lkiil nem rthetitek meg
mai mondandmat. Az si tan tsok s a hetedik pecs t meg rt s hez is el-
engedhetetlen mindez. Dih jban cisszefoglalom ht az eddigieket. Sietve
v gziink majd, akr egy gyors tteremben.
Gondoljtok meg: a tudat alatti elme nem a tapasztalatok trhza. A tu-
datalatti az a nagy r, amelyben minden lehets g benne rejlik. Ezt nevez-
ziik pre l tez snek, eZ aZ r sot tje, minden | et eredete. Az osszes | ehet-
s get magban rejti teht. Ezek a lehets gek, eshets gek, kalandok, ta-
pasztalatok, ismeretlen valsgok ott szunnyadnak abban a nagy rben,
amely maga apre| tez s, s amelyet I stenk nt szoks emlegetni, noha I sten
valjban ebbl a p6re | tb| szrmaz|k.
No mrmost, a tudat, a tudatos | t az tinmagra eszm lt rtelem, m g ma-
ga a pre l t csak szunnyad| ehet s g. Tudtok kovetni? Nagyszer . Amikor
a pre | t mozgsba j<itt _
mrpedig a pre | t a |ezajlott esem nyek foglala-
ta
_,
e| gondolta onmagt, s ekkor egy Szempillants alatt f ny ttjlt tte be az
rt. A f ny f nyr szecsk kbl ll. Egyetlen r szecske magban foglalja a
f ny l nyeg t.
E'z a f ny
_
gondoljtok el - olyan f nyr szecske, amelybe a pre l t, a
tudatalatti beleomlcitt, gy tudatra bredt, s a pre l t sztinet n lktil omlik be-
l . s .e| bredt. Megmozdult. Tudatos rtelemm vlt.
Abbzrn a piI lanatban, hogy ez fe| bredt, a l lek is megsztiletett. A l lek
crtcrgia. Nclrr vaI di kcinyv, persze, m gis ez a| egtal| bb hasonlat a j ellem-
/ t: S(il.t. A lt: I t.kltr.| t ttgyitttis tttcgvan aZ a k pessge, hogy megorok tsen lnin-
rlr'n rcrrllllr",t. ri', rnltkol ir lurlirl rnt'lqlrroztlrrll. ir l(llck I 'cl.j cgycz,lc czt. Abban
,r
; trll; nr; rllr'rrr
irrrrtl,ot tr lirlr,h lr.lir.1'Vt.zlr.(./ l : t tttoztlrrllist, rilt.lisziilt.lt.ll irz
Lt: I .t.t
energia, a tev keny elem, a tudat szolglle nya, a valsg alkoteleme. Van
teht egy l l nyiink, amelyet lstennek h vtok. Ti itt mind f nyr szecsk k-
bl lltok. Valamennyitoket az a k t selv alkot, amely az erkcjlcscit, c lo-
kat ltem ismer, pre l tben keletkezett. A tudat s az energia a f nyr szecs-
k kkel, a szellemmel, I stenekkel- igen, tobbes szmban
_
s veletek egyenl.
Mi rt is vagyunk? Mi hozta l tre a l tet? gy keletkezett az involtici
kcinyv nek els lapja. Az els lapon a tudat s az energia azutn odahatott,
hogy az ismeret| en ismertt legyen, hogy tudatosan a| ka| mazza a tudata| at-
tit, s | trejojjcin a mindens g, a valsg, a feliilm lhatatlan kiildet s.
A teremt S nagyszer s g t abban a csodlatos pillanatban, a f nyben, a
f nyr szecsk ben, az energitban s a ti igazi valtokban keressi'ik
_
figyelje-
tek nagyon, s em| kezzetek szavaitnra, amikor
(lgy
rzitek, az a sorsotok,
hogy meggygy tstok a vi| got
_,
egyszval a teremt s nagyszer s g t nem
maga a teremt s t nye adta, hanem ennek a teremt snek, a pre l tnek, a tu-
datalattin ak az a|ka|mazSa, mert ez tette minden z ben valsgoss. s ne
feledj tek, a teremt s nem egyszeri cselekedet, hanem folyamat; oly term -
SZeteS, akrcsak a I gz s s valamennyi letfolyamat. Ti nem az rt" jottetek,
hogy lebegjetek, mint egy f nyszemcse a sot tben, hanem az a dolgotok,
hogy felhasznljtok a tudatalattit, s ez ital | trehozztok az letet. Az a
sorsotok, hogy tudatosan teremtsetek a tudatalattibl tudatost.
Brmit szleltek tudatosan, energitok megteremti azt, s ez| ta| val-
sgg lesz; brmit gondoljatok is el teht, megvalsul. Az energia a mani-
fesztcihoz sztiks ges. Tudat s energia, sz s zene. Tudat s energia, az
lstenek k t alapvet eszkoze.
Hogyhogy ti ide pottyantatok ezek koztil a magasztos dolgok koziil?
Hogy lehet, hogy ma mr unalmasak vagytok. amikor valaha sziporkz
szellemek voltatok? Az | et Konyv ben, az involriciban a tudat behatolt a
tudatalattiba, s thatotta a valsg r tegeit. Minden a hetedik valsgs kon
kezddott, a hetedik lapon, amikor kezdet t vette a manifesztcik Sora a tu-
dat s a f ny kozrem kod s vel. E'zek egyre alacsonyabb szintre keriiltek. Az
onmagt elgondol gondolat megsz ili a f nyt. E,z az alacsonyabb rezg s-
szinteken egyre halovnyabb lesz, s mr eg szen ms valsgot teremt.
mint korbban' Ezek az entitsok a hatodik lapra keri.iltek, l trehozvn it hlr.
todik dimenzi t s mindazt, ami a hatodik l ts kka| kapcsolatos. Felfedezlk
aZt rl ttrclat szln tra, s cnergi rvaI va| (ls rgg lelkcs tett k. Arrlikttr; rct| ig lr
I lr1r irI j lil.ir til.lck. tttt'gltll.t.lttlclttik ir kiivclkcz . ilz
(it(itI ilr sthrrI Nr. lr.I t.rI j rltt,k'
eredetileg egyik valsgs k sem | tezett. Ezek akkor m g az ismeretlen rte-
lem egyelre felfedez sre vr tartomnyhoz tartoztak. Ms szva|, az n-
magra bred I sten tja ez, aki felfedezi a mindens get. Ez tort nt eg szen
a rregyedik lapig bezran.
Ekkor, az anyag bred s vel jutott szhoz az epigenetika. A holt anyag
az e| s l ts kon megszilrdult gondolat, ti itt lakoztok. A negyedik lapon
azonban a gondolat megteremtette azokat az idekat, amelyek a sejtek gene-
tikai anyagnak alapjt k pezik. A sejt tudja, hogyan osztdjon, mik nt fe-
|ezze meg kromoszmak szlet t a genetikai fa tcirv nyei szerint. Minden sejt
a szervezet eg sz nek genetikai llom nyt tarta|mazza. E| g egyetlen Sejt,
hogy klnozssal jabb szervezet k sziiljon! Mit gondoltok, honnan jott az
az rtelem, amely mindezt megteremtette?
Az |et Fja
_
errl besz l a kromoszmafa. Honnan szrmazik a gene-
tika? A szellemek, a bukott I stenek hoztk l tre a negyedik l ts kon, amely
rnegalkotta az let alap.jait s sorsvonalait.
A mi csod| atos Foldi'ink, amelyet Terrnak neveznek, valaha sz trobba-
n szupern'la volt, azeltt pedig megtcirt nt az srobbans, amely sz tszr-
ta a f nyt a mindens gben. Ez e|bb gondolatban| tezett, majd az egyre a|a-
csonyabb vl rezg sszintek mellett a tengely kori.ili forgs anyagiv szilr.
d totta a f nyr szecsk ket. m a Fold eg sze osszesr scidott energiafonalak
sz<ived ke, megszilrdult gondolat. A F| d minden I | nye megterveZett -
telem, amely az idben fejldik meghatrozott rend szerint. Az epigenetika
az a sze|lemvilgbl szrmaz tervrajz, ame|y fel breszti s genetikailag
meghatrozza a holt anyagot. Tudtok ktjvetni.? Hiszen csak dih jban foglal-
tam cissze. ami errl elrnondhat.
No mrmost, az I stenek kezdtek alereszkedni a negyedik l ts krl a har-
madikra; s aztn az asztr|s kra, amely felgyors tj a a rezg seket' Ez a kcjvet-
kez rezg sszint. gy hatoltak t a m lys gek felett, akr a sz l. s m, az
lstenek a Fcild gyermekeinek test t olt tt k magukra. Ti is gy tettetek.
Abban a pillanatban, amint feloltcitt k els fcildi porhiivelyi.iket, tfordult a
lap az Evol ci c m i konyvben. Az els lapon l teztetek , az e|s pecs ten ke-
rcszttil |tetek, amely a kozostil s s fajfenntarts r gija. s bizony nem puc-
ctls l.tl|tl k|rirlr.i ttetek ide, hanem szrcis, rossz szag ,
gornyedt htri majomem-
I tt.t.ktilt| | );tt.tvirrrrltk igitza voI t. Akkori sz k agyatok pp megfeleI t egy els va-
I osll'rlLntt lr'lcrr\ r'ttlitiis ip.i'rrycilrck. Mi.gis. golrrklliiitok c: l cgy pillanlrtra. h.rgy
; r lcrr\ r l',r
'
t,",tr't rillri,,rirrj l lrr.szr.liirrk.
ltt.l
szr'. ll
ir.lt.rtlriil
visszlrlt.hilrlvr.
L
I .t.t Lit
s tudjtok rnit? Ez a majomember sz ps ges l ny volt teremti szem -
ben. Nem pfujoztak,
amikor meglttk, s nem vrtk el tle, hogy rzsail-
latot rasszon! Egys zer en l l ny volt. rtitek mr? te rcny. s az ember
tudata m kcid s vel megkezdte a valsg megalkotst. Kapcsolatba l pett
az |tala elgondolt gondolattal, s rze|mi tapasztalatot csiholt ebbl a kap.
csolatbl. Tudjtok, mr | teztek a genetikai tcirv nyek, s mindez be rdott
a, | et K nyv be.
s seink megtanultk mindazt, amit kromoszmik kozvet t s vel t-
orcik tettek utdaikra. Aztn meghaltak, kil ptek testiikbl, s t zezer v
mriltn jabb testet oltottek, mivel agyuk veltik egytitt fejldott, hogy sz|el-
je immr magasabb rend( tapaszta| ataikat. rtitek, ugye? A konyv minden
egyes lapja
jabb
fejld si fokozatot k pviselt, amelyet eldeink rendre v -
gigjrtak.
Nagyszer , nagyszer civi|izcik sziilettek, s
jutottak el eg szen a hete-
dik lapig, mostanra azonban tovat ntek. Ez tobbszcir is lejtszdott Foldtink s
csillagrendszertink ttirt net ben,
amely mellesleg szlva igen tvol esik ms
intelligenciktl. Azok pedig fejldtek, majdan hazat rtek. Beoltoztek az
anyag mez be, letre keltv n azt, azutn pedig megford tottk a folyamatot, s
az egyes l ts kokon felernelkedve a v g n megvilgosodott Krisztuss lettek,
hogy f nyk nt olvadjanak bele a gondolatba. k vilg tottkbe az r S t tj t.
s lm, itt ilt k ti, mai
j i| latri f rfiak s nk. Eltvol tjtok magatokrl
a fol<isleges szrzetet, s kulturltak vagytok. K t lbon jrtok, suhogse-
I yembe-brsonyba olttiztk, meg a birkk finom gyapjba. Aki rtok n z, azt
hihetn ' hogy elttetek nincs akadly, hogy ti mindenre k pesek vagytok.
Sajnos azonban nem ez a helyzet.
A term szet pedig tovbb fejldcitt - fejhossza| elz meg ma is titeket.
Sz, rni sz, agyatok mr meglehetsen fejlett, m kornt sincs kiel g ten
kihaszn| ua. s ez a test- hogy szem | yis gg fejldjetek, hogy megtanu| -
jatok valamit, s gy
az bekertiljon a ktinyvetekbe, ez rt tjlt tt tek fel ezt a tes.
tet.
$rilyos
hiba.
A bo|csess g si iskolit az rt alkottk meg az I stenek, hogy a Fo|drc
visszat rve rijra halljk, mi is a teendjtik.Eza tan ts azt mondja: ,,Ncllt
il
testeddel Vagy azonos. Nincs sztiks ged erre az ab| akra. Nem az vagy. altti.
nck | ttszo| . Nenr sz,I n t. nliI ycn termetes V tgy f rfias vagy' I rrrgy ki it lriizirs
tiit.sitrl. Ncttt I c virgy itl lt p.trltt| !.'Az isktlllr; lirt| | rlr ht: iI vt.; tz | ..I r.ttr.h itz| tlt visz
l.th
szaeml keztek az si igazsgokra.
,,Ht,
persze. Hogy is felejthettem el! J aj,
de buta vagyok!'' Abban a pillanatban, hogy megvalsulnak, s sorsunkk
vlnak az si tanok, minden i| lrizink szertefoszlik, mi pedig tovbbl phe-
ttink S fejldheti.ink.
Az evolricinem jelent helyben topogst, hanem mozgs, elrehalads,
nem igaz? s eleve felt telezi az idt, ugyebr? A tudat folyvst tovbbfejl-
dik, s mindegyre rij tapasztalatokka| gazdagodik.
H t s f l mi|li vvel eze|6tt azonban jcitt valaki, akit elkedvetlen tett,
hogy sehogyan sem jut t l a harmadik l ts kon, s rosszkedv ben biztatsra
volt sziiks ge.
Most pedig figyeljetek nagyon! Akik az rt hagytk itt e|adsaimat, mert
,,szem lyes kapcsolatra'' volt sztiks gtik, arra, hogy valaki megszervezze he-
lyetttik az lettiket, meg arra, hogy rezz k fontossgukat, ktilcinleges mivol-
tukat, nos k nem rtett k meg a l nyeget. H t s f l milli vvel eze| 6tt | t
egy f rfi, aki keri.ilte az iskol ', s ez rt energii megrekedtek a harrnadik l t-
s kon. a hatalom tartomny ban. A hatalorn tovbb n<iveli azt a szenved st,
amely az I stenek przsb| szrmazik. Emberi.inket teht elfogta a bizony-
talansg, mivel nem tudott tovbbl pni a kcivetkez valsgs kra' nem volt
k pes felfedezni a szeretetet. A Szeretet nem itt lakozik, entitsok, amik nt
az isteni l nyeg sem! Az ember az | etet hasznlva teremt szents gess get,
eZ nem vele sztiletett k pess ge.
Mit tesznek a bizonytalan emberek? Figyelmet s odaadst kcivetelnek
maguknak. Kovete| z6, irigy zsarnokok. Pedig az eg sz olyan rtatlanul kez-
ddik, eleinte csak n mi figyelmet ig nyelnek. Mi rt? Mert nincs itt semmi,
ami figyelne rjuk. Nem jutottak el odig a fejld sben. Ezek aZ entitSok
ekkor lsten szcsovek nt l ptek fel. Bels hangjuk ugyan tovbbra is azt
mondta: ,,Lapozz egyet elre! J rj iskolba! Beteg vagy, ott a helyed! Hall-
gass rm
t.
Ez egy tapaszta|at, amelyet meg kell lned, magad v kell tenned,
hogy azutn tovbbmehesstink.'' s br meg rtett k, hogy I sten szlhozz-
.iuk,
nem engedelmeskedtek a felszl tsnak. Ehe| yett kijelentett k, hogy a
ll k iil| ati teremtm nyek, az I sten nincs veltik kapcsolatban, s I sten egyediili
kcpvisc|
.je
a f rfi! A nk pedig sz n | kiil megadtk magukat, hiszen nem
vtlll sctttlni ir k(inyviikben' ami msk ppen mondta volna a dolgokat. Ez volt
sziirrrrrknr : r kiivctkcz kalirtrrl.
l1'V
; .itt
t.I ir rr ik lltrkiisir. lrkik I lc vitttttitk ziit.vit: l lttitgtlk vi| giibir, amik nt
; t I r.lI tit| . t,. | '...., lt.tltr; tr.ir'l I ttttttlt.tt rrj j iiszlI lt.l .sst.I rij r.irtt.r'rrrt.llt.ltzl it l(.vk(.; l
1,1/
Zetet, hogy a nk alsrend teremtm nyek, akik csak csel dnek, gyasnak
vagy het rnak valk; akik csupn hzassgga|, de mindenk ppen egy f rfi,
mondjuk egy pap kozrem kod s vel juthatnak egyrl a kettre. Gondoljtok
csak meg, I sten f rfi, ugye? A fia szint n az, no s persze, a Szentl lek meg
a tan tvnyok is az utolsszlig. Ki alkotta ezt aZ I stent? Ti, a sajt k petek-
re s hasonlatossgotokra.
H t s f l milli vvel eze|6tt teht zskutcba jutottatok. A nknek addig
nem ni mivoltuk jrt a fejtikben, hanem az, hogy az isteni l nyeget fejezz k
ki. A f rfiak Sem a h mtagjukban rizt k minden energijukat, k is az isteni
ert juttattk kifejez sre, rtatlanok voltak m g,de mr ritra keltek; ez volt
minden idk |egfantasztikusabb vndorritja. S egyszer csak valaki kiilon |gaz-
sgot alkotott magnak, s ettl fogva mindenki ennek engedelmeskedett.
Most pedig itt lltok ti egy megfeneklett civilizcival s a nemi Szere-
peket illet gondjaitokkal. A nk megprblnak nk maradni, holott ez csop-
pet Sem konny . A f rfiak ragaszkodnak f rfiassgukhoz, ami csaknem lehe-
tetlen a jelen k rtilm nyek ktizcitt. Egyik nem sem m ri fel, mi hinyzik ne-
ki tulajdonk ppen. Az, hogy helyzettiket meg rtve tovbbl pjenek.
Teht identitsvlsggal ktizdotok. Minden teStet cilt setek sorn megha-
trozott genetikai anyagot vllaltok fel, amellyel felszerelkezve felfedezheti-
tek az ismeretlent, j valsgot tapasztalva meg ez| ta| a tudatalatti kozre.
m kod s vel, ami e| hozza szmotokra a megvilgosodst. Ez a dolgok ter-
m szetes menete. Ha pedig v geztetek egy.egy I ette|' esetleg vrtatok t z-
ezer vet, majd ism t testet oltve folytatttok kalandozsotokat az anyagban,
s egyre tovbb fbrgatttok a lapokat a l lek s fejld s kcinyv ben.
Hirtelen azonban ktilrinbs g tmadt a k t nem kozcitt, s I stent f rfinak
kiltotttok ki. A nket ettl fogva alrendelt tek a f rfiak vgynak. Ez te-
remtette a mai identitsvlsgot, s az emberis g kty ba jutott.
A teremt s spirl ment n zaj|ik. A t r-id mtrix ugyanis spirl alakjt
olti. Anyag-antianyag, tudat-tudatalatti: ez az id folyama. gy teremtetek.
Azonban harmincciteze v ta egy helyben topogtok, mert eggy vltatok
ktils k pmsotokkal. Azonosultatok a testetekkel: a ktilstcikkel, szemetck
s hajatok sz n vel, h mvessztcik vagy kebletek nagysgval, sovnysgtt-
tokkal vagy k v rs getekkel, a szagotokkal s trsadalmi sikereitekke| . | ]c:
| cragadtatok az anyagba' s tudatottlk megsz nt fej ldni' mtlslitttrit m tr c.slt| '.
; l; rc
lt t.st.tI L. kt.s I rt. ttyt rl t t: isit i trlk itt r(igz t i.
Felk rt tek-e valaha is a |elketeket, hogy l pjen vissza, s lapozza t j-
ra az oldalakat? Nos, mst Sem tesztek, mikozben korbe-korbe forog a| emez,
Megk rdezt tek-e a bennetek lakoz I stent, hogyan rzi magtt? Na igen,
roSSZ az em szt setek, de mi van a szellemetekkel? Hogy rzi magt a szel-
lemetek? A vlasz egyszer i, a jelen koriilm nyek kozott nem is l tezik, hi-
szen aZ rz keitekkel azonos tjtok magatokat.
A tudat teht e l ts kon tisztn fizikai vilgot alkotott. Ti pedig megra-
gadtatok a harmadik lapnl az Evolrici K nyv ben. A bels isteni l nyeg
pedig ezt mondja:
,,Te nagyobb vagy enn l. I tt mr jrtunk, mr belebonyo-
ldtunk ezekbe a kapcsolatokba, v gigkiizd tttik ezeket a harcokat. Meg-
halsz gy. bredj fel!''
Csonka netek, kiils k pmsotok viszont gy v| aszo| .. ,,Ez most a dol-
gom' gy kell kin znem, ezt s ezt kell mondanom. Ezeket az rz seket vr-
jk el tlem. gy most bennfentes vagyok. A felforgatti gondolatok nem di-
vatosak. Hogyan is lehetne eb d kozben ezekr| trsalogni?''
Ezek az entitsok teht felhagytak a fejld ssel, s tadtk magukat a
testis gnek! Gondoljtok csak e| ! Gondoljtok el! Ugyanannyi id alatt te-
remthettek egy j vilgot, amennyi a garga| izlshoz sztiks ges. Ugyanakko-
ra energia mozgatja a g niuszt, mint amennyi annak kiotl s hez kell, hogy
nrilyen parftimot szrjatok magatokra. A valsgot a tudat s az energia te-
remti. m ha tudatotok egy k pmst alkotott, amely kizr|agos valsgo.
tokk vlt, akkor nem fejldtcik, hanem haldokoltok.
gess tek ht el a k pmst, gess tek el ! Y|tozzatok meg, mert muszj !
,,Sajnos nem megy. oly sok embernek okozn k ezze| csaldst.'' Csak-
hogy elpusztultok gy! Y|tozzatok meg, s rta||tok a boldogsgra.
,,De hisz akkor mindenemet elvesz tem.'' Nincs is semmitek. Hol az a
lngelme, amely megteremtette s folytonosan jrateremti mindezt? Lehet
aranyatok s ezlistcitok rogysig, kir|ysgokat kormnyozhattok, a vals-
got megteremt lngelme, a bels I sten m gsem lehet a ti tek! A testet meg-
(j| hetik,
a | elket azonban soha! Halhatatlanok vagytok! gy van ez| .Y| tozza-
tok rneg!
..Nent tudok. Az emberek nem szeretn nek msnak ltni.'' Mrpedig, en-
tit: is, it vliI ltlzlis lt tcremt s | nyege. A teremt folyamat nem mozdulatlan,
ttt.ttt | rti; ttll; l..rl| ..rrlrk ltritI tl| . hancm sztinet n lk iI i talaku| s, metamorfzis.
l| ; r1't1.tlrr| . I r.l .r | ,; tI llr.I lt.| ! | ,c1lyt'lt.k
1li| | lrrrgrrk!
| {isz i| Z i| s()| .si(lttlk. htlgy .c.j -
lr'rl; , lr'1.
I
t
/ l,\
I t.)
Az si tanok errl szltak: ,,Gyere,
gyere! Beteg vagy, mert a jelen ta-
pasztalatot letre h v tudat idk zben megvltozott. Ha nem dolgozod fel j
tapasztalataidat, entits, egyre tcibb gondot okoznak, s a v g n a testet is
megbeteg tik. Most pedig, gyere, tekintsiik t, mi is lenne itt a dolgod. Mert
nagyon gy n z ki, hogy elfelejtetted, nem igaz?,'
Tudat s energia: az I stenek, az si f ny, a tudatalattit felem szt tudat, aZ
j valsgot teremt rtelem, a folytonos vltozs s talakuls. Mit gondo|-
tok, mi tcirt nik akkor, amikor megvltoztok? gy hiszitek, hogy az ismeret-
len valami rosszat tartogat szmotokra? A rossz csak akkor l tezik, ha meg-
alkotttok magatoknak. Az ismeretlenben nincs semmi rossz! Tudjtok, ez a
hatalmas r, amely anyagilag semmi, de amelyben minden lehets g benne
lappang. Csak ht ti mr a rosszat iS megteremtett tek, messzirl rzik a sza-
ga. Energitok kcizben mr a kovetkez lapra lendtilt tovbb. Soha, de soha
nem tapasztaljtok meg rijra, amit mr sikeri.ilt bcilcsess gg prolnotok! Az
ismeretlen rtelemben, a tudatalattiban nincs semmi olyan, amit mr megta-
pasztaltatok! Nem vr ott rtok semmif |e bnts, hanem csak az |et, ezer-
nyi lehets g vel. A ti kiildet setek az, hogy mindezt beteljes ts tek.
,,Mondd meg akkor
_
hadd rezzemjobban magam a brtimbetr -, mi tcir-
t nik, ha megteszemezt a l p st? Te I sten vagy.Neked tudnod kell mindezt!
Nem kis p nzt fizettem, hogy itt tilhessek a hallgatsg soraiban, hogy meg-
tudjam, amit meg kell tudnom.'' [gen, elvrtok valamit a p nzetek rt. Csak-
hogy hogyan mondhatn k valamit is az ismeretlenr |? Ezt elbb m g meg kell
teremtenetek. Ha n besz lek r|a, ezze| mr meg is alkottam. rtitek mr?
Az ember csak a kiszm thatval szmolhat. Akik folyvst egy helyben
topognak, azokrl kcinny meg|solni. hogyan vagy akr mely rban halnak
meg, mit tesznek, s kivel akadnak tissze a jov h ten, s mif le kapcsola-
tokba bonyoldnak. olyan ez, mint egy kimerev tett filmkocka, amelyen
minden mozdulatlan. Lthatjtok a kezdetet s a v get, minden k<innyen ki-
szm that. A kockk kcizti ires t r az, ami a jriv let tem nyese. Ez a tudat-
alatti vilga.
A fent vzoltak, mondanom sem kell, t m rdek fjdalommal s emberi
drmval jrnak. Egy tij valsg megalkotshoz ltoms s alapanyag sztik-
s geltetik, amint azt ti is igen hamar megtapasztaljtok majd.
Nektek most nincsenek olyan iskolitok, mint a r gieknek, mert a virlliis
bez. tratta czckct. Tu<l'j rtok' hnyan haltak I rcg a7- utoI sr5 k .I t.zt.l. vhcrt it kt.
rt'szlr.(nyt'k lslt'rrc rrritrll'/ Mtil'lretlip virllrrrrt'ruryi kcrr'szlritr\ 'l,tttllrl\
('snk li)r('
I tt)
d ke az 6si igazsgoknak. I gen,k tszzotvenmillian pusztultak el. J szer -
ve| az rt, mert ragaszkodtak cinmaguk igazsghoz, s nem voltak hajlandk
egy bizonytalan, pszichotikus I stent imdni, aki bizonytalansgban megoli
gyermekeit, amennyiben nem szolglnak neki.
Mi most csak tabotban tekintjiik t az si tanokat, mivel a mai vilg-
ban is f l tt bb felgyorsu\t az id. Amit n itt most dih jban elmondtam,
annak t nyleges meg rt se hajdanban h t vet vett ig nybe. N hnyan kci-
ziiletek s tanak vagy ide-oda forgoldnak
_
egyetlen igazi beavatott sem
tenne ilyet
_,
m mindent egyszerre hallotok. Sokat egy csapsra.
T rji.ink most mr t a mai t mnkra, ami rt idejcittetek, mert aztk pze.
I itek, felk sziiltetek a meghallgatsra- pedig t vedtek
_,
besz ljtink a hete-
dik pecs trl, a hetedik valsgs kr|. Hogyan is foghatntok fel mindezt,
'
amikor az identitsvlsgotokon
jr az eszetek, azon, hogy f rfiak vagytok-e
vagy nk; amikor | eh z titeket a bizonytalansg? Nektek olyan homokozra
van sz iks getek, amelyben mindenki rtok figyel? Arra van sztiks getek,
hogy ktirnyezetetek elismerje pratlan szellemess geteket, humorotokat, mi
t bb, lngelm teket? Mi rt kell mindig msokat majmolnotok a siker rde-
k ben? Nem tartjtok el g jnak magatokat?
A mai kor ember nek sejtelme sincs arrl, hogy kicsoda, mive| a ki.ilse-
j vel azonos tja magt. Ez onmagban m g nem dekadencia, csak az anyag
egyeduralmt
jelenti. Ez a ti valsgotok. Ha folyvst a kiilstcikcin jr az
eszetek, sosem ltjtok meg a mennyek f nyeit! Ha szi.intelentil az altest dol-
gai fog|alkoztatnak titeket, hogyan is lthatntok meg a mellettetek els tl
szelleml nyeket; hogyan l phetn tek ki testetekbl egy szempillants alatt;
hogyan emelkedhetn tek fel a mennyezethez? Semmit nem lttok, mert az
cisszes tudatos gondolatotokat arra vesztegetitek, hogy kik s mik is vagytok
valjban' s term szetesen mindenki ms is ugyanezt ttikrcizi vissza az |e-
tetekben. Valsgotok m g nem fejldcitt odig, ez a ti valsgotok term -
sz,ete. Mi rt akadnak ktizcittetek m gis ltk? Az rt, mert k fejlettebb l -
nyck; nem is ebben a valsgban volna a helyiik.
letetek valamennyi szereplje sajt magatokat tiikrcizi. Nem ket ltj-
I tlk. | rattcln
(intttitgat<lkat
benn k. Ti.ikrok k, arcta| an tiikrcik. akik kcirtilot-
I t.I e k kt.l.ittp'.cttt.k. Az
(isszcls
szcttt| ycs vaI tis tg <lI yan' akr valami bubor k.
tttttt.I yt.h ttlttltI r.pvI rll'| | ttt tttt rcttick. I iztlk it htl| rrlr(.ktrk cgyrnl shoz, tapadnak,
tlty rrrrllflnr ir/ r'lfvlL trtcpnrolrlrrl, vt'lt'tttozrlttl it tttiisik is. Milrtlctrki trgyirrt-
tlt
rigy fest, mint ti. Ltni azonban nem ltjtok trsaitokat. Ha pedig megvl-
toztok, v gk pp nem ismertek rjuk, hiszen immron semmi kozos nincsen
bennetek. Valahogy gy van ez, egyet rtetek velem?
Most pedig hallgassatok ide. Amit magatokrl gondoltok, olyanok vagy-
tok. Az leteteket az szabja meg, hogyan fejezitek ki onmagatokat. Egyed-
li korltaitok a tudatlansg, a Szemellenzss g s a vltozs elutas tsa.
No mrmost, a valsgban valamennyi gondotok mego| ddhat, hiszen ti
teremtett tek ket, s'csak arra vrnak, hogy feldolgozztok a veliik kapcso-
latos tapasztalatokat. Mindaddig, am g ez meg nem tort nik, gondk nt zak-
latnak titeket, mintegy gy rimnkodvn:
,,N zz
rm, k rlek! Mondd, mire
tan tottalak? Ha meg rted, b k n hagylak!'' s gy is lesz. A tapasztalat el-
enged v gre, mikcizben megcirok t sre kertil a ktinyvben, s I sten is el gedet-
ten felshajt:
,,Na
v gre, ezt is meg rttik!''
Tan tsaimmal fel szerettelek volna rzni titeket. N zzetek magatokra,
n hnyan m g ide is kcilttiztetek! Ez fizikai l p s volt, amelyet azonban meg-
e|ztt a szellem vgya, hogy mindez megtcirt njen. Pontosan erre volt sztik-
s getek! Akit pedig elkertilt eZaZ lm ny, noha egy bels hang erre osztci-
k | i, azt a k pmsa tartja vissza a tovbbl p stl. I sten s taln msok is vl-
toztatsra sarkalljk t, a k pms azonban foggal-kcirommel kitart a sivr je-
len mellett:
,'M g nem vagy k sz', - s gja. Ha emiatt nem mozdul, akkor
legalbb szinte maghoz.
Tletek teht a helyben topogst vrjk el. Csakhogy ti belefogtok az
let Konyv be. Tovbbforgatjtok lapjait, hogy szembekeriiljetek vadonat j
nmagatokkal; rij lapon nyitjtok ki' j kezdetekre vgytok. Tudjtok, mive|
jr
ez? Azza|, hogy v g|eg |ezrjtok a mr I tat. Soha tobb nem forgatjtok
vissza a konyvet az e| s, msodik s harmadik lapra, mert aki a mr ltban | ,
az nem szm that jcivre. Csak az fejldhet, aki feldolgozta a mrild t. Ez it
mr lt immr nem | tezik, Hol vannak a r gm lt napjai? Hol? Hol van az ir
kislny s az a kisfiri, aki rtatlan jt kaival
mr latta az idt? Hol van? I tt, ir
je| enben,
igazam van? I gen! Hov t ntek e| z leteink? Kit rdekel! Ti a.jc.
lenben ltek, s elren ztek, ez az, ami kihtiz benneteket a ktyribl' s c| ilr.
d t a beteljesi.il valsg spirljn. rtitek mr?
Minden ltalatok teromtett valsggal energitok felfel sz| | a sor<llt k(i
vetkez pecs ten kercszlii| . Er, al, isteni | .t kezdete, amcly llti r cI is kczt| ri
tl(itl. Nc: lrl it lt lltvcsszr.itiikhclt
(.s
ltcltt ir lrt ltclckhctt v; ttt I lt vtttt ill, ttl.l'tlI tlh
t'lr5ll. s c/ , itz cttt'tp: iir tttitt clj rrlnll irr ri t'sotliilitlos lrt'lyrr,' I r'qrillnllllrlok lt.1'
napi onmagatokkal, hiszen folyvst fejld s gyarapod tudatotokkal vagy-
tok azonosak. A t iz tovbbharapzik, s egyedtil Krisztus a bizonyossg.
Meg rtett tek?
Mi a mindens g k t alapelve? (A tudat s az energia.) Mit teremtenek?
(Valscigot.) Ki t? (Az eny me .) Na lm, meg rtett tek! gy legyen. Mi'ht
a konyvetek c me? (Evol ci,) Hny lapbl il|? (H tbl.) Bizony, roppant rci-
vid konyv ez.
Vgjunk ht bele a mai tananyagba, most kezdiink el a l ts kokkal foglal-
kozni.
H t rezg sszint van., ez a tudat h t l pcsfoka. Szltunk mr a nagy zU-
hansrl. A Biblia s ms vallsok is a szellemek buksrl besz lnek, arrl,
hogy a gonoszokat kiebrudaltk a nirvnbl, vagy ha r gy tetszik, a menny-
orszgbl, s he|yette a Fcildet kaptk rulajdonul. A vallsok gonosznak
mondjk ezeket a lelkeket. Valjban ti mindannyian a hetedik valsgs krl
rkeztetek, S a ,,Szellem bukSa'' nem ms, mint a|sz||s aZ egyes rezg s-
szintek ment n. Mindennek semmi kcize a gonoszsghoz, viszont nagy meg-
prbltats.
Mi a helyzet az aggyal, amely a frizurtok vagy a tar koponytok alatt la-
pul? Minden mozzanat az agyban rijabb l ts kot, jabb pecs tet nyit meg. Az
rdekelt entitSoknak megfjdul a feji'ik, vagy ha az nem is, ht a testtik kezd
el sajogni itt vagy ott. Mindennek az aZ oka, hogy megny lban van az a1y.
alapi mirigy, a k t agyf lteke kozotti szerv, hogy kiny ljon, akr egy virg;
ezt nevezik a hinduk a ltusz kivirgzsnak. Ez a mirigy olyan hormont
kezd termelni, ame|y az agyba ramolva mintegy varzstit sre megnyitja a
gondolkods sz khely t.
Agyatok teht virgk nt vrakozik arra, hogy kiny ljon, hogy tudatosan
f.e|em ssze a gondolatot, a tudatalattibl szrmaz absztrakcit, a pre l tet.
A,z rt nevezem absztraktnak, mert ismeretlen. Semmif le rzelem nem kot-
<lik hozz. Sz iz, tiszta gondolat. s amint ti osszpontos tva munklkodni
kczc|tek ezen az si renden. a bels erk nagy hrmassg6n, az energia a
lrtrz,gtin c| <r| gtlzti itgyba ram| ik, amely a tudatra osszpontos t, a bels I sten-
l.c, l| | ik(izlrcrr t.l 5lcrclnti a spir| on az ismeret| ent s a kcivetkcz goI ldo| atot.
I lzI ltt.vt.rr| | k rtI rrrI l.ttkl ltttlzgiisttak. Atnikrlr crrc S()r kcriil' cI cktrtlltttls tritlrt
lrttI tttI itl rr I r.lr'I tlr.r| | rtgyrllt irz irpiy1r: i!ylik
'.tlrszii11titii lt''
. s czt.ltk(izltetr vil
t itllittt rlrrllpr lii; 1r: 1,15 lirrl; ril.k. lr'liV vrrlrrrrrt lrirtyr.11r.srt. lrrrkhirtrtirl.k. r'rrr
egyelre m g nem oltott alakot, de mr kozeleg. Volt valaha ilyen rz setek?
Ha igen, isten hozott kortinkben !
A mozgsba lendtilt energia megkezdi vndor tjt a gerincveln, feljut a
kcizponti idegrendszerbe, tjrja az eg sz testet, amelyet villamos rammal
tolt fel a gondolat. s amikor bel p a l lekbe, ott megtelepszik - ez rt van
sztiks g l lekre -, megpihen, s hirtelen rij idea sztiletik a tudatban.
Abban a pillanatban, amint ez alakot cilt, a nyomban felszabadul ener-
gia felhev ti a testet. Biztos jele ez annak, hogy az energia e tudatos ideaal-
kotsba fuad. A testbl kil pve thatja a rezg sszinteket, hogy az idspirl
kovetkez felvillansnl
_
hopp!
_
megvalsuljon a szban fbrg gondolat.
Ti mindek zben nem tettetek mst, mint kitg totttok a valsgotokat.
Titeket most eZ az energia
jr t,,, hes vagyok. Az | etviz re, tudsra,
igazsgra hezem.,, Annak az entitsnak, aki tudatot teremt a tudatalattibl'
igazn van mi rt lnie! Tal| kt adott a sorsnak, hogy kinyilvn tsa s meg-
vals tsa, amit eltallt. F nye mind
jobban sz trad a scit tben, mikcizben
e|raszqk az rz sek,
lljunt< meg itt egy pillanatra| E'z a cselekedet v gtelentil tiszta
_
eml -
kezzetek vissza, ti|ezrttok a m lt lapjait a konyvbe[
_,
S
(lj
tz s bred a
nyornban, ame|yet ti szeretetnek h vtok. Ez nem az els, hanem a negyedik
l ts k teremtm nye. ltt sziiletik meg a Szeretet' I tt dolgozunk meg isteni mi-
voltunk rt, a csecsemmirigy kozel ben, a nagyszer , csodlatos negyedik
pecs tn l Vagy csakrnl.
E| kezdtek n vekedni. Az a ttirrem nyes me| eg, amely a tenyeretekb|
rad, sz t, ez ahatalmas er
jsggat s Szeretettel teljes. s miutn ez|esz
az j valsg, min | szorgosabban alkot valaki a tudatalattijbl' annl ma-
gasabb szintekre
jut a szban forg energia.
Vegyiik p ldnak ok rt a hidrog nt. I smeritek ezt a gyakori elemet?
A hidrog n azonban h liumm alakulhat. I gen! T bb nem hidrog n, ez mr
a m lt, hanem h lium. A h lium v|tozsa viszont l tiumot eredm nyez. Mi
t rt nt a h liummal? Megvitozott, mozgsba jott, talakult. Tobb nem tc-
kinthetji.ik h liumnak. Nem is ll ugyanolyan osszetevkbl, immron mirr-
den z ben l tium. s az eg sz a hidrog nnel kezddcitt. rtitek, ugye?
Ti is mind hidrog nk ntkezdt tek. Br erfesz t seket tettetek, hogy llti
lir-rlnnr a| akuljatok, megmaradtatok hidrog nnek, miveI e7, i1./ , c| cnt nclll I l| (l
ilr'
I rtlgy | r | itrlnltlli vliI trlz,hir(' gy rrrcgi.j ctI iirttrtlrglilti| ' A| iiL | ('J I tlt.k lt ltlr| ; iI ttr| '
litlrtlj ii| i tttlt1ltt| iltl ll tt.sli | .trrt.k, S il | (.sl l.iltrll: tlt ltr.rhril \ | .,.,/ ; l ; l/ | ..ll| (.lt.| | t.ttlrlI
t41
Mindez a k pms b ne, amely tudja, hogy eny szet vr r. Amikor fenyeget-
ve rzj magt, k ts gbeesett ktizdelembe kezd. Ez akuzdelem k telyekkel tel-
jes. A k telyek erdej n thatolva azonban megvlts, nagy tl nyegtil s vr
rtok. Ti teht jelenleg
hidrog nk nt tiltok velem szemben, s a hetedik pe-
cs tre vagytok k vncsiak' Figye|meztetlek azonban titeket, ha egyszer eljut-
tok a negyedik valsgs kra, tcibb nem lesztek a harmadikon. A hidrog n t-
alakul h liumm, majd pedig l tiumm, hogy a ti nyelveteken fogalmazzak.
Az rt o|yan neh z egyrl a kettre jutni,
mert fradsgosnak alkotttok
meg a valsgotokban ezt a tovbbl p st, hisz tudatotok f lelmetesnek gon-
dolta, f lt, hogy elvesz thetitek onmagatokat. Pedig nagyon is l teztek, ezt
akarom a tudtotokra adni. Ez gy van, mert a hidrog n ugyan nincs tobb , m
helyette ott a h lium. Amikor mozgsbahozztok a fenti talakuls nyomn
tmadt energit, fel kell adnotok r gi cinmagatokat. Meg kell halnotok, hogy
utna feltmadhassatok. Mindekcizben azonb an aZ energia m kod sbe len-
dtil. Ti meghaltok, a r gi tovat nik, s valami rij l p a hely be'
Amikor e pontra rtek, sokan dzkodtok k pmsotok halltl, s nem sz -
Vesen |dozztok fel. Van, akinek ennyi bven el g. Meg rtem ket is, n hnyan
azonban m gis hajlandk tovbb| pni a kivetkez l pcsfokra. Elbb-utbb
senki sem kerlheti el ezt a dtint st. Ekkor tkeltek a h don: ez tcirt nik most is.
, Magam alkotom meg cinmagam valsgt. Torv nyad vagyok, s ura-
lom mindazt, ami rz kelhet, |that. Csak azutn tudtam lej nni a szik-
lmrl, miutn n pem mega|z sznakozsa tobb mr nem okozott nekem
fjdalmat. Rjottek, hogy a halhatatlannak hitt Rarntha voltak ppen ugyan-
olyan sebezhet haland, mint k. Tbb nem vo| tam nagyobb, mint az | et
maga' st kicsi s sebzett. Amikor e| hagytam a sziklt' Ramtha, a barbr
meghalt, ugyarrakkor megsztiletett a megvilgosodott entits, aki voltam.
Ez a fajta tuds ppen ezt m veli: felem szti a tudatlansgot, mrpedig a
tudatlansg a vakhit szi'ilanyja, a vakhit pedig kizrja a vltozst, s csak a
szolgasgot engedi meg.
I gen, az embernek meg kell halnia ahhoz, hogy jra
megsztilessen. K p-
rttiisttnk ilyenkor e| g' hogy ell phessen a benntink lakoz alaktalan l ny.
Mcgilitszlttti czt ltcm lc| ret, hiszen az ismeretlent nem lehet sz nlelni, e1ysze-
t.f t.lt lttt.1l kt.| | t: I tti. tis k(.sz.
Srl| r I ttlttrI t.I l| | l1| trrr.I lrt.llilrk ; t | litlltlttttt tt; tgy t: t.t1 ilz i| l.lyi| g viI iig tban
_,
a
I r.| ..l' l..l,.ll.'| .| | | | i| / lI t| | l; l| |
l| | (.''\ / tltttlr lt szI ttlr.I tls' t| | ivt.I ltz lritri | rc vltlt zl l.vlt
aZ ismeretlen eltt. Egyedtil a benntink lakoz I sten nyithatja meg, aki gy
szl: ,,Most
pedig risi vI tozst hozunk | lre.,, Meg rzitek e vltozs el-
sze| t, s br se ti, se ms emberfia nem rt titeket, az rt sejtitek, hogy legbe-
l il elindult valami. Ez a bels lelki mozgs felem szti az rtelmetlens get, s
ti megvilgosultok, hogy elkezdj tek a f ny vndor tj t az id6 spirljn. Ek-
kor a hatalmas r dicss ge thatja ezt a f nyt, s bel ramlik. E nagy betel-
jesed s kozepette a f ny mind kprzatosabb s kprzatosabb lesz. Legye-
tek vilg t fklya a vilg szmra azzaI , hogy vllaljtok onmagatokat, s
kitelj es titek k pess geiteket.
Nem juthattok el ide identitsvlsg alatt gornyedezve. gy m g szeretni
sem tudjtok magatokat. Hiszen nem csupn f rfiak s nk vagytok, hanem
I stenek! I gen, azok! ltt kezddik a szeretet s cinszeretet megbocstsa,
nagylelk s ge s jsga! Nem az els valsgs kon, hanem a negyediken! I tt
v g I e g m e gszabadu lh attok mardos bizonytal ansg rz setektl !
T zmil| iember nem el g ahhoz, hogy jobban rezz tek magatokat ab-
rotokben! Csak ti adhadtok ezt meg sajt magatoknak! Egyedtil kell bel p-
netek erre a l ts kra, bizakodva, tudssal s rz sekkel eltelve, S magatokhoz
o|elve mindezt. Ez vI tja ki a vltozsokat' ettl vlik a hernysz ps ges
pillangv, amelynek szrnyai o| yanok, akr a keleti | egyezk, finomak, ke-
csesek. Csupn egy virg foghata pillangpompjhoz. rtitek?
A l lek sot t jszakja a bbllapot. A bbbl azonban j l ny libben el.
Nem fanatikus, hanem rijszer en gondolkod, tijszer en |. Mindez nem a
ruhn s a ktilsn mrilik, hanem valdi mivoltotokon. Nem a kiilstok fog
megmenteni titeket, hanem ami l trehozott titeket, a halhatatlan le|ketek!
Teht tkertiltcik a negyedik lapra, az onszeretet birodalmba. ,,A bennem
lakozisteni er adja ezt nekem.,, EZen a s kon szeretitek magatokat e| gg
ahhoz, hogy felismerj tek: ltek. s kitg tjtok ezt a tudatot. A megvilgo-
sodshoz cscindre van sztiks g. A tcirv nyhoz naprI napra orszgol kirly-
sgban, s pontosan tudja, hogyan kell megalkotnia ezt a valsgot; tudja.
hogy a szavak tobbet jelentenek onmaguknl, isteni parancsolatok. Mert ha
megismeritek onmagatokat, eloszlatjtok a k tely scit ts g t. Mostanra tut| -
jtok, honnan jcittetek,
ami felelss gvllalst jelent, mivel t bb sz sent I c-
het kifogsokrl. Nem mondhatjtok: ,,Elfelejtettem.'' Ti soha, de soha I tc:ltl
| .eI c.ithctitck cI a | lliI ha| | ottakat -arrnl sokkp| bntosabbak ncklck -' ttcltt lti
vitlkozhitltok tclriit lttrllllrrnsii!.olokra. Arrril lnlr lrrrlalolok lrr'lof itrloll. lovtilrlr
l.lh
novekszik bennetek, s megnyilvnul. Az a valsg, amit k<irben zve lttok.
Ti adtatok neki letet!
s tapasztalataitok ttikr ben minden sz j parancsolat; parancsot adtok
arra, hogy amit kimondtok, megtort njen! Hogyan lehets ges, hogy rtok
n zve tizenetet ki.ildhetek nektek? Mif le er6 van a birtokomban? Tudom,
hogy lsten vagyok, ti pedig m g nem ismert tek fel ezt! Mindamellett erre-
fel tartotok, s lassan megismeritek az isteni l tez ssel jr hatalmat. Mind-
ez a negyedik lapon kezddik. Kicser ldt k itt! Kezetekbe veszitek a dol-
gok irny tst, immr nem tehetetlen, s r-r v, szitkozd |dozatok lesz-
tek, hanem mesterek, akik egy mester cintudatval szlalnak meg. Nem f l-
tek mr a dolgok mulandsgt|, mive| tort nj k brmi, urai maradtok a
helyzetnek. Ki'ildhetek nektek egy i.izenetet, amely seg t mindennek a meg-
vals tsban, miveI a jelen pillanatban egyedtil ti tciltitek be a tudatomat, s
eZ a parancsolat maga a torv ny. Ez az n valsgom, senki ms ' Nem rigy
kiildcim hozztok, hogy k telkedem megvalsulsban. R ges-r gen t l va-
gyok ezen.
E,z rt amikor gy sz|tamhozztok:
,,Szeress tek azt, amik vagytok!'', k -
s rletet tettem arra, hogy elszak tsa| ak a jelen l ts kotoktl, s idig emelje-
lek titeket. Amikor azt k rdem: ,,Mi rt vagytok olyan nagyra a nemetekkel.l
Msra nem is tudtok gondolni?''
_
akkor nem teszek mst, mint identitso-
tok fa| t dongetem, hogy r st tmasszak rajta. Ti azonban minden msra va-
kok vagytok a nemi probl mn k vtil, s ameddig gy ltjtok, gy is lesz! Ha
impotensnek ltjtok magatokat, azok is lesztek! Ha tr lf t ttnek, ht tti|f i-
tottek lesztek. Ha azL k pzelitek, valjban nk vagytok f rfitestben, ez is
megvalsu| ! s amennyib en ezt gondk nt litek meg, ht gond is marad. Aki
k telkedik n6i vonzerej ben, abbl Sosem lesz vonz n. s aki nem tudja
lekcitni a rj t, ht nem m lt r. Ez a ti kondicionI sotok.
n azonb an azt mondom nektek: ,,Az | et nem csupn ebbl ll. Ti enn l
sokkal tobbre vagytok k pesek. I stenek vagytok ! Y|tozzatok azz| Legye-
tek h liumm!'' Csak az rt, mert gy sziilettetek, m g nem aZ a sorsotok,
hogy circikre ilyenek maradjatok. Minden jjsziilet s az let teljess g t k -
rtii| ja, mive| ti alkotjtok meg tulajdon va| sgotokat. Tg tstok ki ezt a va-
ltisgtlt . vii| | l,l't,l'tttok I neg, hogy a r gi l ts kokka| egyszer s mindenkorra v -
p't. zi tt.sst.I t. | r,
(is
l r lvi lrlr| ; llrcsscI c k.
l"z; t rrt'llcttr turflv iitlrrrr-ycpililrrsc, rrrirrtlcrr rt'rrrt(rry kritlL.it: . I iz
iclcrrti
l lncg-
t,tl| .r..t rt ,l1rI rtI r'trt I r.l.| | lr| t| st.| . i| / lI llY; lllrrtt r,; tlti itI lllllrr| ; tsl. ltrrtlv ti.I sz; rlr; rt| tsli
l1/
tok azt a nagyszer tudatot, amelyet egy f zfa kolt szetre ihlet vagy elgy -
nyorktidik a halpikkely sz n ben, ahogy az megvillan a csobog patakban.
No mrmost, kcinny tl pni az ajtn, amely ebbe azttj vilgba visz tite-
ket? I gen az, ha konny nek rzitek, Vagy neh z, ha neh znek nyilvn tjtok,
mivel ebben a valsgban mindent ti szab|yoztok. Mit lttok, valahnyszor
a ttikorbe n ztek? Bozontos szakllat, n hny pattanst, no, tet t azt nem,
holott a mi idnkben m g tetvesek voltunk. A k pmsotok n z szembe vele-
tek. Mi volna, ha a tiikcirbe tekintve mostant| azt ltntok, amit eddig nem
vettetek szre? Valami felcsillan a Szemetekben, amihozztok szl, valami a
kezeteket bizsergeti. Van ebben a k zben valami, ami nem emberi. rtitek
mr? Nem tesztek mst, mint hogy |thatv teszitek a korbban lthatatlan,
alaktalan bels l nvt.
Valsg: ti alkotjtok. Ti magatok vagytok a valsg. letetek minden
e| eme tudatotokat ttikrcizi vissza. Le kell hntanotok a| tszatot errl a val.
sgr| , meg kell vi| gosodnotok. Nem az rt ke| l akarnotok, mert ma ez a
sikk, mert a szomsz dotok is ezt teszi, Vagy mert meghagytk nektek. Soha
ne engedelmeskedjetek parancsoknak! Ti k rj tek el bb! Nektek kell akar-
notok. n megtettem ezt a magam idej ben, s leszmoltam minden onkife-
jez si
lehets gemmel. Akkor nem tudtam, hogy mit teszek, de v geztem az
onkifejez ssel; mr annyira untam! n akartam ezt.
Ne tegyetek rigy, mint aki mindezt el rte, hisz el bb meg kell vltoznotok.
Ehhez pedig akarnotok kell, ersen akarni. Legyen ersebb az akaratotok a
ktilvilg t let n l' a pletyknl, rosszindulatnl, f lt nys gn l s irigys gn l.
Nem tudjtok, hogy akik elismer sre h toznak, k a lehets ges rabszolgatar-
tk? A szi.irke emberek, a zsarnokok. Nem tudjtok, hogy k azok, aki nem
fejldtek? Ez az fejld si llomsuk, a mostani ktyri, amelybe jutottak.
Akarnotok kell, hogy tovbbl pjetek! Kell, hogy legyen valami jobb
en-
n t! s van is! Most rij okunk van, hogy a korona-csakrrl besz | ji'ink,
Krisztus koronjr| .
Az akarat fogja megnyitni a bbot. N melyeknek k<izi'iletek felszcikik a t-
za, Azt hiszik, megfztak, s gynak esnek, mivel valsguk minden rz s l
fel ke| | perzselnie a be| iil | akoz I stennek, aki el geti a k pmst. Mindez| ,t'.
k nt
.je| entkezik.
Tudatuk kcizben egyre tgul, s minden pillanatban
.iirhll
cncrgia szalraclu| | .cl' E tcr.jcszkcc| st ncm t0| ti ki ms' csirk ir ttlv rbb| .;l .s
szt.ttvt.t| .I yt.. l'it.lilck./ lI lr gy vltlt. vc| tctitck lr kltlit1lrltrrk; tl' l.. r.I kj isziilrltt.I tt.k
l4tl
l4e
Es, igen, meg kell tennetek bizonyos dolgokat, s meg is teszitek majd a
maga idej n. Nem f | ve, btortalanul, hanem a megmutatkozni akarbels
f ny tintudatval. Mirrdez mr el is kezddott.
Az id ekkor felgyorsul kiss . Manifesztciitok egymst kovetik, mivel
nem aZ altestetekkel vagy az em szt setekkel tcirdtok t bb . Nem, eZ nem
gy m kti'dik.
Energitok itt fokusz|dik, s csodlatos do|gok tcirt nnek veletek, furcsa
manifesztcik. A spirl
_
a teteje aZ anyag, az a|ja az antianyag, tudatalatti -
magnetiZlja magt, mint egy tervrajz, valsgg vlik, s mozgsa mindjobban
felgyorsul. s amint eZ megtort nik veletek, a fejld s energija thada majd
a korona-csakrt, amely a parancsnok, a gyztes, a f nyradat. olyan entits
sziiletik, aki teljhatalommal rendelkezik, s most megszilrd da hatalmt.
Az energia ekkor a hatodik va|sgs kra ramlik, ez pedig egyszer en a
hetedik kapuja, szent ajtaja. Ti most visszafel indultok aZ anya1on kereszttil
a hetedik sft rezg seiig, s kcizben letre kel a bennetek szunnyadI stens g.
, a hatodik l ts k mesterei ! Emberi szavakkal le rhatatlan, ami ott vr ti-
teket. Csupn annyit mondhatok, hogy e l ts k l nyeinek nincs mocsok aZ ar-
cn, az a fcildcin marad! Ezek aZ entitSok csak akkor esznek, ha kedv ik
szottyan. El g rf jniuk
egy gabonaszemre' a foldbe vetnitik, fcil be helyez-
ni a tenyertiket, s mris kisarjad ab za, y a nagy mgusok, akik szabadon
lebegnek egyik helyrl a msikra, s felemelkednek az gbe. Ha kinyrijtjk
a keztiket, minden madr k<izel s tvol hozzjuk sz||. Ezek az entitsok da-
colnak azid6 s t r korltaival; megtehetik, mivel cisszezrtk a spirlt.
Hogyan nciveszthetnek b zt a magbl egyet| en pillanat leforgsa alatt,
ha nem vltak azid uraiv? Az rttehett k eztmeg, mert olyan tudssal ren-
delkeznek, amely eloszlatja a tudatlansg sot ts g t. Aki tudatos, annak tu-
data valsgg vlik! Ht nem rtitek? Ez rt vagytok k pesek ti is annyi
mindent elv gezni a mai nap sorn. k azok az entitsok, akik az idt meg-
semmis tve megncivelik rezg sszintj iket, s elI togatnak a kcivetkez dimen-
ziba. k azok aZ entitsok, akik szellemjrst m velnek. k azok az enti-
[sok, akik nem hajn jutnak
el a Nap triloldalra, hanem egy pillanat alatt
ott teremnek. Megtehetik, mert ilyennek akarjk a va| sgukat, amelyben
ttincsenck h zagok. k azok az entitsok, akik soha nem ciregszenek meg.
Az
(il.iik
iI irisiig | itrr ts tra vgytok./ Y'| tol,zatok meg! I gen! Ezek az en 'it-
stlk ll.rt.l l 1ll.I tl
(| t.t.p.szcltck,
lttcrI l| | cgtic| tllltis tctt k irz it| rir ! j rtitck.| [i]rllr l
lolrlrrttt
nr'111 ; ttrlrnl r./ l 1 li szirvitttlkkirl tit.zt: kt.llt.lrti
A hatodik l ts k manifesztcii egyetlen szempillants alatt lejtszdnak,
mikozben aZ ot .lakozl nyek a tudatalattiban megmer tkezve tcik letesen
kiaknzzk k pess geiket. s amikor eltvoznak a nagyvrosok kapuitl'
mert mr semmit sem akarnak, s nem hagynak maguk utn nyomokat, akkor
k a korons Krisztusok. ,,Az n orszgom nem errl a vilgrl val, mivel
ez az orszg nbennem lakozik. Nem az o|toz kemmel, hanem bels l nye-
gemmel azonos. Szeress tek azt, aki bennetek van, mert ott lakik az I sten.''
Krisztus mindezt maga mogott hagyta. Krisztus a tudatban lngol tudat-
a|atti. a | t telje egyetlen nagyszer halandtest ben, akinek szeretet t
nem befolysoljk el t letek s vaskalapossg, hiszen a Szeretet nem innen
szrmazik. Aki az rt Szeret, mert rz keli az |etert, az sokot, az elsdle-
ges rtelmet, s eggy vlt vele.
mr megalszik egy h d alatt is akr, s cirtil, hogy ott lehet. Megel g-
szik a kovsztalan keny rrel, orvendezve jr a n ptelen pusztban, mert a l t
rokona, mert mindenre Krisztusk nt, a fel bredt lsten kifejez sre juttatsa-
k rrt v|aszol. s ez a vndorrit v gc lja.
A sors irnija, hogy J esja ben J sz fet tciviskoszor val koronztk meg,
l v n, hogy a hetedik pecs t
_
aZ a1yalapi mirigy - ekkor mr sz lesre trult,
s kivirgzott. Az eg sz agy letre kelt. Egy agyban szmtalan idegplya fut.
A fel bredt agy korltlann s marad ktalanul tudatoss teszi az rte|met. E'z
az agy izzik! Mit gondoltok, mi rt festenek dicsf nyt Krisztus feje k<ir ? Mert
agya teljesen kivirgzott! Mert megkent k az I stenek olajval!
Nagyon is hely nval, hogy ezt a nagyszer l nyt tciviskoszorrival koro-
nztk meg, hiszen ez az t, a ti utatok ttivisekkel van kirakva. Krisztusnak
fjdalomban' mega|ztatsban s gondok ttimeg ben volt r sze, nem mert
megfosztottk ruhitl, hanem mert msok szem be n zve tinmagt ltta
viszont. Mi| yen csodlatos! Mindez roppant hely nval volt, mivel az | et
szenved s, tudatlansg, kiszolgltatottsg, magrahagyottsg. I sten nem a7'
egekben sz| hozztok, hisz nincs is ott; itt van kcizcitttink. I gen, a tovis-
korona tok letesen megfelelt egy olyasvalaki szmra, aki r bredt cinnon
valjra.
Az elej re.
Amikor kiny lik az agya| api mirigy, fel bred a v gs energia, megvitlri-
suI a v gs c | az utoI s| apon, s azentits mpgra<iI ti f nyrtlh rj iit. Nenl ltti s
cz. lttittl ltz i l| ltycgiiI t irrryitg. : rrttcI y l.tttlsl gitzt| itgirb| rlrrr. lttrl; ttrrsrrtt
'itlI
visszlt
150
a nagy adakozhoz, az let sziilj hez, tudatosan, s a jelen l ts krl egysze-
r en a legmagasabb rezg ss kra, a f ny re v|t t.
I de hallgassatok, furcsnak t nhet, ha azt mondom, ,,minden f ny'', pe-
dig ez az igazsg, mert ilyennek alkotta meg a tudat. I tt minden | tez6 f ny-
bl val. Krisztus v gig|rta a spirlon azid s az anyag
(ltjt,
ami gy a tu-
|ajdonv lett. Most pp magra olti a f nybl sz6tt ruht, s felemelkedik a
legmagasabb rezg sszintre, mivel mr az cisszes tobbi a birtokban Van.
Ekkor elkovetkezik az idk v ge
_
s az idk v ge kcizeledik -, ahol a teg-
nap mindenestl egyetlen tekerccs g ngycildik fel Krisztus mcigott, s eleny -
szik. Egyetlen ropke dallam, egy ztimmog s eml ke marad a hely ben, mivel
|ezru|t az id konyv nek utolslapja, v get rt a kalandos utazs. gy legyen.
Nem nyithatjtok meg a hetedik pecs tet drogokkal vagy szesszel, nem
k nyszer thetitek virgzsra, nem is sz nlelhetitek ezt, hanem pre l tk nt
kell kinyilvn tanotok.
Nos, kedveseim, tetszik nektek az n igazsgom? I gen? Pedig a ti tek is.
Nincs Atyaisten, s nincs Firi, csak a bennetek lakoz I sten van, s minden-
ki az 6 fia vagy |enya. Krisztus sem l tezik, csak a v gtelen rben szunnya-
d er, lehets geitek foglalata, s megvalsulsra vr.
A j' h r az, hogy mindezt megtudttok. Ha elfogadjtok, akkor ezze|
ilyenre alkotjtok a valsgot, amelynek most mr a ti dont setek alapjn
meg kell nyilvnulnia. gy legyen!
Az elkcivetkez h t vben rogz tett tek sorsotokat az id spirljn, s e
sors szmos ajtval s lehets ggel vr titeket. Minden, amit ma itt hallotta-
tok, a valsg egy lehets ge, ragadjtok ht meg!
Nem sokra mennek, akik meditciva| vagy vizualizcival sznd koz-
nak idejutni, hiszen mindenki jobban rzi magt, ha nyitott szemmel jr.
A meditci a rem nyrl s az elm lyiil sr| szl ugyan, m amint kil ptek
az ajtn, eleny szik 'a hatsa. E,zt a valsgot a ti tan titok alkottk meg, s
mivel hittetek benne, m kcidcitt is! Ez csak az rt volt, mert k arra csb tot-
tak titeket, hogy ezt a valsgot vlassztok, ti pedig megengedt tek maga-
toknak mindezt, s az uthatst is megalkotttok. rtitek mr?
C)| yirrr tirlr t k azonban nincsenek, akik meg tudnk mondani, hogyan le-
gyctck Kl'iszltrsst . | risz k maguk sem tudj k; nem, iI yen tan ttik nincsenek.
li szrI lll.l| | .\ tttrlr rI itttt'ltzi tkhittt scttki scltt iiI l irz irlirg lt rrr rsik v g('n. rltivcI
\ t.I lL I lI t.ll| | l'ttr| r'lht.tlk nt t.I tltt.z szilks .pt.s lttrI i'issit| .
..-]":ibr*,,*
t,1t
Ti most vilg t fk|yv, lesztek, azigazsg hordoziv. Mi lenne, ha medi-
tci helyett most meghallgatntok beszmolmat arrl a hihetetlen utazsrl,
amely a valsg, s enged lyt adntok magatoknak, hogy r szt vegyetek benne?
Mit gondoltok, m kcidne ez? I gen, m kdne. Amond vagyok, inkbb adjatok
talI kt a sorsnak h t v m lva, mint hogy gztis fejjel tvozzatok innen, majd
visszajojjetek, afrodizikumk nt sz va szavaimat. rtitek, mire gondolok?
Nos, elmondtam annyit, amennyit rz ke|tetni tudtam a ti nyelveteken a
nagy utazsrl, amelyet koztiletek csak kevesen tettek meg, holott mr eg sz
civilizcik jrtk v gig e vndorutat.
A ti idszm tsotokban egyetlen n sem emelkedett fel az gbe. E kor-
szak v g n azonban a nk is f.elszllnak Krisztushoz, mivel valaki megsrig-
ta nekik az igazsgot, hogy a babonk iSten t babons emberek alkottk, s
hogy I sten nem tartozik egyik nemhez sem. I sten tudat s energia, s a nies-
s g ppoly isteni, mint a t rfiassg.
s amikor egy hozztok hasonlkozons ghez fordulok, s igyekszem l-
ta|atok rthet szavakban fogalmazni, s f'.elkelteni a figyelmeteket - tudvn,
hogy az elhangzottakat idvel megtapasztaljtok majd
_,
eZ a legnagyobb
ajnd k, amit nektek adhatok.
No mrmost, hatatlanu| meg kellett rtenetekazid6 m k d s t, mert ha
meg rtett tek, mr birtokoljtok is. olyan ez, mint amikor fogtok egy m -
csest, s bevilg totok vele a scit t sarkokba: egyszeriben ti tek a lts ado-
mnya. s va| ahnyszor kezetekbe kertil egy ilyen lmps, megszabadultok
a tudatlansg ny g tl. A megvilgosodst teht nem szertartsokkal rheti-
tek el; nem ms ez, mint tudsotok folyomnya. Csak figyelnetek kell, mert
a tudatos figyelem mozgs tja a megnyilvnulshoz sziiks ges energikat.
rtitek? I gen? Min l jobban
idehallgattok, annl inkbb eloszlik kortilotte-
tek a scit ts g, s ti fokozatosan megvilgosodtok.
Soha ne mondjtok:
,,Nem tudom.'' rtitek mr, mi rt? Ha ezt mondj-
tok, elvgjtok onmagatok ell a tudshoz vezet utat. Mondjtok inkbb:
,,Ha rjcivcik erre, osztozom veled a tapaszta| atban.'' Helyes?
A hetedik, hatodik s cit dik valsgs kok valj ban le rhatatlanok. Ta-
ln legjobban Superman szrnya|sval jellemezhetn m
ezeket a dimenzi(l-
kat. I gen, ez ta| I hasonlat. Nem sok, kezdetnek azonban megteszi. Azt kr.
ditek, mondjak minderrl tcibbet. m eleget mondtam ahhoz, hogy mittti.
feszt| d tapasztalatt tegyem a szmotokra. Hogy mit kezdtek vc| e, az tttlit.
tcI ics cg sz lrclr ir li c| tllgrllttk.
/ .rJ
Az embereim kozii| senki sem rtette, mit jelentett madrk nt szrnyalni
a tbor flott. Nem, nem rthett k meg. s amit ti manapsg testen k vtili l-
rn nynek neveztek... Ht, hadd mondjam el, hogy nem hagyhatjtok el a tes-
teteket, csak k pms n lktil. Ezt sem sikertil jobban rz ke|tetnem. Azonban
e| g okosak vagytok ahhoz, hogy ennyibl is hasznot hrizzatok. Annyit
mondhatok, hogy valamennyi tapasztalatotok | |egzete||l t |esz, az bizony!
Mellesleg a negyedik lapon megsz nik a f lelem. A f lelem a hatalom el-
lenplusa. A szeretet szintj n azonban a hidrog n mr h liumm vltozott,
eZ meg l tiumm. A hatalombl szeretet lett, ebbl meg a fel bredt I sten. r-
titek? Ez az, ahov az utatok vezet.
Nos, hogyan csinljtok ezt a val vilgban? [gen, ez kiss probl ms.
gy, hogy megvltoztatjtok a vilgot. Ne legyetek a kciriilm nyek |doza-
tai, teremtsetek rij kortilm nyeket! Amikor otthagyjtok a r git, s az
j fel
forduI tok, megalkotjtok sajt vilgotokat.
Mi rt rezn tek b ntudatot, ami rt itt jrtatok? ry tet< t
jral s ha vala-
ki nem il|ik ebbe a k pbe, ideje vltoztatni a dolgon. rtitek? Meg kell halno-
tok ahhoz, hogy jjszi'ilethessetek. t kell formlnotok a gondolkozsotokat.
Ti nem a valsg perem n jrtok, hanem a kells kozep n, pp ezt teremtitek
meg. Amennyiben a valsg gondot okoz, szakadjatok el tle, s alkosstok
j-
ra. Addig prblkozzatok, am g minden b klytl meg nem szabadultok.
A va| vi| g emberei persze megvdolnak titeket, hogy elhagyjtok a
csaldotokat. Pedig mit mondott J esja ben J sz f: ,,A ki inkbb szereti aty-
jt s anyjt... nem m lt nhozzm,,,* AZ ,, nhozzm,, aZ igazsgot jelen-
ti, E'z az igazsg pedig az, hogy az Evolrici Kcinyv ben tovbb kell lapoz-
notok. rtitek? Ne legyetek ennek a vilgnak az ldozatai, alkosstok jra.
rtitek? Vltoztasstok meg.
Ne iiljetek cilbe tett k zze|, sajt isteni mivoltotokrl ftist<ilcigve. Most te-
v kenyebbnek ke|l lennetek, mint valaha, meg kell szabadulnotok minden
kbasgotoktl' minden idegen befolystl. Ne ha|lgassatok a rdi s a t -
v n pbut tsra. Ne egye feI az agyatokat, adjtok t inkbb magatokat a
cscindnek, mert ez erve| tcilt fel. rtitek? Vigyetek egyensr lyt az |etetek-
hc. Ncvcssclck, h vjtok meg a bartaitokat. rezz tek jI magatokat, kciz-
lrt.lt ltzrlttlrlrrr l'igvcI j ctck tlcla. mi tcirt nik kortilottetek. Meg rtettetek?
' [| ,11 | l l ''
/ ,1.
A hazafel tart rit nem boldogtalan. A legnagyobb cirom a szabadsg.
A szabadsg azonban nem a test ny g t| valszabadulst
jelenti, hanem a
teremt elme nagyszer s g t. Csodlatos dolog adni, csak mert adni szeret-
n tek, ezze| el getitek a k pmst, amely azt mondja: ,,Most
pedig nekik kell
adniuk valamit nekem''' rtitek? Nagyszer rz s, ha valaki
jtud maradni
a kosz kozepette. Ti el gett tek a tegnapotokat, s fantasztikus, hogy szo-
rongatott helyzetetekben sem hunyt ki bennetek a rem ny.
Az
jjsziilet s csupa cirvendez s. Ramtha n pe, akik meghallottk iize-
netemet, a legkedvesebb s legvidmabb emberek a vilgon, annak ellen re,
hogy megveten szektnak neveznek minket. Mindez boldogg tesz engem,
mert nem keriitt k el figyelmemet csodlatos tetteitek s a nagylelk s getek;
ltom a mosolyotokat, ltom sz vetek btorsgt, s a s rsotok, amikor lt-
jtok, hogy az I ta|atok gondoZott mag kics rzik, s tudjtok, hogy lesz be-
tev falat, a |eg z|etesebb, amit valaha kstoltatok. Ez a legjobb tel, amit
valaha is ettetek. Nem kell r szegesnek vagy drogosnak lennetek ahhoz,
hogy nevetni tudjatok, hogy ori'iljetek az |etnek, mert ez a term szetes. s
m g enn l nagyobb boldogsg is vr rtok.
Aki szeretni tudja magt, msokat is szeret. Ne vrjatok viszonzst ado-
mnyaitok rt, csak adakozzatok, mert ezt k vnja a bennetek lakoz nagy-
szer i, nagyszer I sten. s ha senki ms nem vette is szre szemetek szel d
f ny t, lelketek btorsgt, n igen. Egy napon m g megtudjtok, milyen ha-
talmas is ez az,, n''! gy legyen
_
s apre l t kifejezte onmagt, s tuda-
tra bredt nrnagnak. Ez az t bvelkedik kincsekben. Br kcizben a fjda-
| om s a tciviskorona Sem marad el, higgy tek el, meg ri.
Sajnljtok, hogy egye|re semmit sem sikertilt megvals tanotok. Ezen
az osv nyen nincs sajnlkozs. A sajnlkozs eloltja a bels lngot. Vals t-
stok meg a tanulst, s vigyzzatok, ne hdoljatok be a tapaszta|atkprza-
tnak. rtitek, mire gondolok?
E nap tanulsgai h t vre szlnak, s n veletek maradok mindv gig.
A v|tozsok mr itt kopogtatnak, s a sztirke emberek is vltoztatnak egy
kiss a harcmodorukon. Ez helyes, pontosan erre Van szi.iks getek. Ez hozztl
magval a tuds, a v|toztats vgyt. J ton
jrtok.
Az elkovetkezkben folytatjtok a tanulSt. A sors h t vet adott nektck.
Szeretn m, ha egy-egy kiilcin napot szenteln tek minden mondatomnak, vagy
ppen k t hetet, hogy megtapasztaljtok az elhangzottakat, s gazdagod.iirttlk
iiltirI rrk. lj h r v stlriilt sclnrni sc szrrk that cl t | cln titckcl. l.l1lv !cgyclr.
t.\ ,t
A hetedik pecs t
s a f nybl sz:tt ruha
o lurNI L s
(Amikor Ramtha bel p az ar nba, a tcimeg sz nni nem akar tapssal ko-
szonti.)
Szeretlek titeket. Megtiszte|ve rzem magam, igen, nagyon megtisztel-
tek. Nem tallok szavakat.
I xt lahng actintu ahgdooglma.
I hn ntah Amaroosh ihn thah ag can dutheuhl sehmah,
ah lah uhm Amaroosh,
Rant.
T leru nektek,
sze retem, amilyene k vagytok.
I stentl I stenhez.,
l lektl l lekhez
ez t sorc n,
s?.e retenx m.inde n tettete ket.
gy legyen.
Az letre!
I gen, barbr vagyok mind a mai napig! ortilcik, hogy itt vagytok. E,z a
hallgatsg egyre nagyobb lesz! Ti teremtitek ezt is! I gen.
Elgondolkoztatok a ma hallottakon? Volt rtelme szmotokra? Ezth vjk
tiszta sznek. Az entitsok enokon kereszti'il arra torekedtek, hogy tudatlan-
sgban tartsanak titeket. A v gs megf leml t s nem ms, min t azt || tani,
hogy az e|me az cirdog m helye; ez cs rjban vgja e| az onllgondolko-
dirs lehets g t. Szemenszedett hazugsg.
Kcrcssclck va| akit, s mondjtok neki:
,,Tcibb dolgok vannak foldcin s
(.gclr.
lttiltI lttttit ir lrtk(iznapi sZcm meglt.'' K nyszer ts tek gondolkodsra,
I trr1iv | | | j llI j I tr, I l| | trtrrI ilI itltlkitI szcrczZLll| , si t5 is l nttt| t| <ll.tlln az, ,| cr, csodin.
Nr'rrr r,. !','nrl,rltrt lrnltv t11,..,t polrrp; islrrr is lt,lrt.t
llorrrtolkortrri.
Nclrr scitcttc.
l*.ryl.
l55
hogy ennyi minden lakozik benne, ennyi mindenre k pes. Ht nem fantasz-
tikus?
Nos, az si bcilcsess g mindig nagyon egyszer i,Ez az egyszer s ghoz-
ta mozgsba a vilgegyetemet. A tiszta sz is egyszer i, s a lngelme meg r-
t s hez egyszer i, vilgos gondolkodsra van sziiks g. Az egyszer gondol.
kods csodkra k pes.
T z ve prblom leegyszer s teni nektek | tez setek bonyolultsgt,
mert azt k pzelitek, min l sztivev nyesebb valami, annl rt kesebb. Mi
most e bonyolultsg mogott fe|fedezzi'ik az e| ragyog egyszer s get, mivel
csak ekkor rthetitek meg tulajdon I steni mivoltotokat.
,,Ht nem meglep, hogy csupn azt kell tudjam, hogy a vilg l nyege a
tudat s az energia.'' De igen.
,, s valban n alkotom meg a sajt vilgomat?'' Ki ms tenn ?
,,Nos, ezigaz. s hogy megvltozzam, a gondo|kodsomat kell megvl-
toztatnom?" I gen.
,, s akkor bekcivetkezik?,, I gen.
,,Meg is gondolhatom magam?'' I gen, minden a tudat jt ka.
,,Teht azt mondod ezze|, hogy nem muszj gy folytatnom?'' Pontosan.
,,Hogy az lehetek, ami akarok?'' Mindig is az voltl.
,,Valban n vagyok az oka a sajt probl mimnak?'' I gen.
,,De ezek mind a p nzze| kapcsolatosak.'' Tudom, hiszen az rt lsz, hogy
fenntartsd magad, nem az rt, hogy teremts. Ezpedigeg szen msfajta valsg.
,,| J Ey rted, leszmolhatok a mriltammal?'' I gen.
,,Soha nem hibztam?,, J | mondod, hiszen hogyan is lehetne a bcilcses-
s g hiba?
,,H[l. s I sten Szeret engem?'' M rget vehetsz r.
,,El g rgondolnom?'' I gen.
,,Mi mst tehetn k m g?'' Amennyit hajland vagy szrevenni.
,,Eszerint amit megfigyelek, az igaz?,, Az igazs, lg a megfigyel sben rc.i-
lik, ennek az igazsgnak a gyi'imci|cse pedig a valsg.
,,. Mondd cl isrn t, Ramtha, rni rt kcivettem e| mindezckct a d<llgtlkirt,| '.
Mcrt crrc volt sziiksc(gcd.
l5
.]i}.rry '*. flL\.
l'7
,, s nem hibztam?'' Nem, csak egy helyben topogsz.
,,De csak a magasabb rend tudat k pes megoldani a tudat ltal felvetett
probl mkat.'' I gen, dih jban ez aZ eg sz.
,, s biztos vagy abban, hogy semmi ki'ilonlegeset nem kell tennem?'' Ha.
csak nem vgysz erre, vagy igen? Taln jabb bonyodalmakat k vnsz? Ad-
jak neked egy varzsig t, hogy rigy gondold, az majd megold mindent? Meg-
tehetn m ppen.
Yagy
akasszak a nyakadba egy kcivet, amely majd mesterr
tesz, vagy legalbbis annak k pzelheted magad? Semmi akadlya.
,,Nem, kciszcincim.'' Nincs r sztiks ged? ,,Nincs.''
,,Mi a helyzet ezekkel a pecs tekkel meg a tcibbivel?'' Ne farag| belliik
vallst. Ne a pecs tek rt lj, hanem a teremt s rt. A pecs tek megnyitjk az
energia ramlst , ezt a folyamatot nevezzik evolricinak.
,,Aha. lgaz ez?" Akarod, hogy igaz legyen?
,,Nagyon.'' Akkor az is lesz. I gen, igaz a monds, hogy nincs j a nap
alatt. Mi van azonban a Nap triloldalval? Sok minden vr m g itt fe|fede-
z sre.
,,Ram, egyszer azt mondtad, hogy tncolhatn k veled a Napban, mert va-
ljban nem is forr.'' J l eml kszel.
,,Aztn viszont azt iS mondtad, hogy a Nap forr. Hogy a term szet csu-
pa vadsg.'' Pontosan.
,,A k t dolog ellentmond egymsnak!'' Nem, mindkett igaz|. A Nap nem
forr, s nyugodtan tncolhatnl a k z ppontjban, mr amennyiben ez a te
valsgod. Ha azonban az anyag iskoljba jrt|, s r gy tudod, hogy a Nap
termonuk|eris ht bocst ki magbl, s ez hozza | tre a napszelet s a ra-
dioakt v sugrzst,ha ez a te igazsgod, akkor ez igaz. rted? Mindk t igaz-
sg megllja a hely t.
,, rtem.'' I gen, rtsd meg. Nyisd ki a szemed, s rtsd meg.
,,Mester, mr most eldonthetem, hogy gy teszek?'' I gen.
,,Vagy ppen gondolkodhatom a do|gon?'' Mi rt ne, szeretn m, ha elgon-
t| clI koznl mindezen.
,,Mennyi idt kapok?,, Ez rajtad m lik.
..Mit
(.r.tesZ
czctl.| '' H t ved van.
..(i! t| | rtvcttt vI llI lI rrit. h<'gy hrtti rtlz'zitk,l'' tgen.
..li,s tlr| \ ,tllI lthhrrt.lttt ttt.ltt ri| | rrk kt(sZt.lI it v lttlz sr.lr,| t,lgy c(l.lcltt. ttti vitn'
I ttt tltr.p \ .| | }l\ ,I rl r.| pt'rI t,t.tt vttI tisii1trltlttttttl,, lI rr; ri | | t.| *t.l| | ti1tV. lrI rrt11ytttt vttlt.|
Kem nyen megdolgoztam a mostani poz cim rt. Nem rhetem el gy a
megvilgosodst, hogy nem mondok le az eddigi eredm nyeimrl?'' De igen,
de ha minden marad a r giben, a megvi|gosods m rt ke a komfort rz sed-
hez igazodik majd. Fel kell cser lned a prioritsaidat.
,,Hogyhogy?''
Te azt szeretn d, ha a komfort rz sed alapjn vilgosodnl
meg. Csakhogy mi a forrsa ennek a komfort rz snek?
,,Nem, Ram, nem rted. Nem lehetek egyszer en csak I sten? Muszj I sten-
nek szeg ny kitasz tottnak lennie? Nem tarthatom meg magamnak isteni tuda-
tomat an lkiil, hogy egy Sereg z rbe keveredn k? Te nem rtesZ meg, Ram, de
biztos thatlak, rengetegen futkosnak odakint a vilgban, akik egy Szavadat sem
hiszik el, s bevallom, eleinte n is gy voltam ezze| . Nem lehets ges, hogy
senkinek sem szlok a bels vltozsomrl?'' Ez esetben nem kell aggdnod,
egyetlen l lek sem fog k vncsiskodni, mivel az emberek felvilgos tsokra
vrnak, ezt azonban csak akkor kaphatnk meg tled, ha fklyak nt vi|g ta-
nl szmukra a s<it tben; ha vlaszt tudnl adni a k rd seikre. s ha nem k r-
dez meg t ged senki, aZ arra vall, hogy nem Vagy ms, mint a t bbi.
,,!'' Most pedig t rjiink vissza a k rd sedhez, Ha a te valsgod olyan,
hogy te uralod a sajt kirlysgodat, az |etedet viszont olyan emberek toltik
ki, akik nem akarnak ebben osztozni veled, akkor felmertil a k rd s, hogy
egyltaln mit k pviselnek az I etedben. Mit ttikr znek vissza? Taln ppen
a hiny rzetedet vagy f lelmeidet? Hiszen nem szerepelhetn nek az |eted-
ben, ha nem tcilten k be a ti.ikroz funkcit. A legegyszerbb h rmondi a
bels vltozsoknak pp a ktils ttikrcik. Vajon mi megy v gbe az |ta|ad te-
remtett valsgban? Mit mond el rlad mindez? Csupn l nyed egy r sze vlt
lstenn vagy eg sz vald? Nem lakozik-e benned valamif le kettss g? Nem
keresed-e szajha mdra az elismer st, megszllottan a megvilgosodst?
Hm? Az leted szerepli rmutathatnak ennek az |etnek az i.iress g re.
s mi tort nik akkor, ha leted minden r sztvevje lelkes t, feleme|,
ciszt nz szerepet tolt be? Ha ezek a nagyszer bubor kok biztos tjk sz t-
modra a szabadsgot, te pedig el gedett s boldog vagy? Akkor nincs rtel-
me felr gni ezt" a l tformt mindaddig, am g csak k szen nem llsz arrir,
hogy kijelentsd
,! geztem, az eg sznek nincs semmi jelents ge. L p.icrr
most mr ms a helyembe. Rajtuk a sor' hogy v gig lj k mindezt, n visztlttl
v geztem Vele.'' Ekkor jtitt el a tovbbl p s ideje.
E| j utsz-e va| irha is a hetedik val sgs kra? Fontos, hogy ne e7, I cgycrr : rz
'lclt.( lrrt| ..l. ztI ki ccI tr| . I rtlgy llrilrl l(ilrbct | 'cI lL't| czz
('s
lI tt"1'1lI j r.ltI rt.rr itz tiI t.I
/J ,\' f-. f**'.r* "
llY
ben. A kiteljesed s nem azza| jr' hogy f nek-fnak misztikus dolgokrl | o-
cSogSZ. Azt jelenti, hogy megvilgosodik a lelked, hogy leted v|tozsai
term szetes mdon kovetik egymst. Semmit sem kell erltetned.
Min l inkbb a sz jzies letformnak szenteled magad, annl inkbb el-
ragad a szenved ly, annl tiizesebb leszel, gymond. I lyen a term szetes
evo| ci. Fejldsz, s egy napon arra bredsZ, hogy megtudtl mindent. Nem
egy idegenhozza el neked ah rt, egyszer en csak tudni fogod, hogy mi tor-
t nt. A tudst azonban a szorgos munka, a valsgteremt seid hozzk e|,
nem pedig a lustasg.
Most pedig besz ljtink arrl, hogyan vgnak egybe az elbbiek azza|,
amit a teremt srl tanultatok? A teremt s nem egyszeri cselekedet, hanem
folyamat. Aki teremt' ebbe a teremt folyamatba l p be! Mi tcirt nik az 6s-
forrssal akkor, amikor nem teremtetek? Hogyan tudatosul a tudata|atti, ami-
kor nem v|laltok tev keny r szt a folyamatban? Aki gy tesz, aZ lusta spiri-
tua|ista, mert nem szennyezi be kez t a materializmussal, ehelyett picak nt
lskcidik a | ten. Nem, mi nem errl tanultunk a mai napon.
Nem arrl van sz, mennyi aranyat oltok a hzatokba, a teremt g niusz
alkotta meg azt. Ez az igazi kincs, emberek! Nem az a | nyeg, amit a vsz-
naitokra festetek, hanem a mcigotte rejl ltorns! Hiba trjtok kezeteket az
g fe| , ha sokig maradtok gy, v gtil lecsinlnak titeket a madarak. rtitek
mr? A lustk aligha l phetnek spiritulis tra. Ez az j t szellemek Sorsa,
a tev kenyek , akik akt van vals tjk meg c ljaikat. Nem az a fontos, mit
k sz tettetek, hanem hogy ti voltatok az e|k sz ti. Nem az szm t, hogy van
egy jl fizet llsotok, hanem hogy ti teremtett tek meg magatoknak ezt az
llst! A tbbi mr csak uthatsa a tev keny l tez snek s a tudat kitg t-
snak. Nem hitelkrtytok r v n juttok el a hetedik l ts kra! Nem a ,,galaxis
expresszen'' pofogtcjk be a v gtelenbe.
Minden ltalatok e|id zett vltozs az ismeretlenen, nem pedig az is-
merten alapul. Aki egy helyben topog, azt csupa ismers dolog veszi kciriil,
atni roppant unalmas. Az ismeretlen v|tozsai jelent1k
az igazi kih vst,
irrnc| yek arra cisztcjk lnek, hogy megtort ntt tegyiik ket a kovetkez pilla-
ttitthalt. cZ l('sZi igaz rn prtibra azagyat, A hetedik pecs t legyen olyan, lnint
it lltzt.stttitrI ltt1t, rl li islclti ttrtrtltlk c| ( tt. | rtlgy | illyvi st arrit
(iszt()lr(iz,z(irr
titc-
ht.| ,ltlhrr.,citlrrh rlr ttI tsllt.itkl grrlttI rlI itI t.ttcl.gcliziiI lisiivlrI tis | i.I ltcv ltis(.vcl, lrri
lrr)rlrr'lt lrr lr=plr'lllrl'. rtrl ttr rrlrj lrt', s klrp('\ ()litllr; r lr.plr.h vr.lt.
'li.lr; rt
szllrrlr.lr.
ntil terjeszkedtek, s haladtok, haladtok elre gy, hogy valamennyi pillana-
totok mr a kovetkezt koveteli ki.
Ugyanakkor minden teremt kalandotok olyan l nyegi aktus, amelynek a
forrsa orcim. Aki valami nagyot alkot, az t rzi az alkots orcim t. I lyenkor
madarat lehet fogatni az embetrel. Mindenki gratull, htba vereget, merev
mosolyokkal jutalmaz, m nern tudjk, mi rt is vagytok olyan izgatottak.
A ktilvilgnak semmis g az, ami nektek a vilgot jelenti. Ki cjriilt legjobban
a sikereteknek?Ti, s senki ms! I gen, bizony! gy van ez. A sikernem ko-
lonc a nyakatokon, nem koteless g; a siker folyamat! Ebbl fakad az cirom
is, hogy a semmibl valamit teremtettetek
_
rtitek? -, amely a hatalmas r-
bl egyszer csak ell p. Errl sz| ez az eg sz.
I gen, dolgoztok, mindennek azonban nem a p nz rt kellene tort nnie,
hanem a l lek nemesed s rt. Mi adhat ihletet egy I stennek? Mennyivel let-
tetek bolcsebbek s jobb ak az adott tapasztalat utn? Hiszen a tapasztalatok
egyre kozelebb visznek titeket az elfelejtett otthonotokhoz! Megtehetitek,
hogy maradtok ott, ahol vagytok, s csupn a hozzI lsotokat v|toztatjtok
meg? I gen, csakhogy szilrdnak t n viszony tsi pontotok is megvltozik
idvel, ezt tudnotok kell!
Boldogtalan-e av|tozs ritja? Eszerint inkbb a boldogtalansg aterm -
SZeteS? Nem, hacsak nem gy akarjtok. Fj nektek, hogy csaldst kell
okoznotok embertrsaitoknak, csak mert t bb nem igazodhattok az elvr-
saikhoz? Egyedtil az a fjdalmas, hogy k nem el g fejlettek sznd kaitok
meg rt s hez. Ha azok lenn nek, senki sem Szenvedne. rtitek? A fjdalom
nem csalds, hanem hiny. rtitek, ugye?
,,Ram,
valban ltni fogok f nyeket?'' I gen. Ezhozztartozik a folyamat-
hoz! Tudod, az emberek nem ltjk ms dimenzik pislkolf nyeit, m g ha
ezek rezg sszmt annyira le is csokkenten valaki, amennyire most n tet_
tem. m m g ekkor Sem lthatntok a f nyeket' mert a valsgotok nem t-
gult ki e| gg az rz kel stikhoz. Nem eZ az valsguk. Az lt1a, akinek
valsga kiterjeszkedett. Szmukra ez term szetes. Spiritulis entitSok k'
akik spiritulis jelens geket ltnak. Ez term szetes fejld si folyamat. El -
tek trtam mr valamennyit abbl az osv nybl, amely elvisz titeket a hctr'.
dik l ts kig, ahol I stenk nt uralkodhattok a dimenzik felett, mivel ttjhlltl
semmi nem ismeretlen elttetek. Mindennek mr lassan mutatkozni kcztlt.
nek az e| s
.j elei.
I gen, e| ion maid az id, amikor ti is | . tni | irgtok. | llt rltlir
trrtI il trtk. tlti ttlitttlcttI l rlhirlrti ltlk' irz | (.I si| tc: r. S11t rrrlil.it t; tlVt.kltt.z li| | .l(t/ rr
lu ;"J "*.*-."
lh I
ziimmog st is halljtok. I gen, hamarosan megltjtok mindezt, mert ez ater-
m sZeteS.
s amennyiben megldjtok a fitokat s a foldet, vajon vlaszol-e nek-
tek? Vajon meghl|ja-e? [gen, mert ha nem pork nt tekintetek a fcildre,
amelyet arr bb kell rrignotok, hanem rtelemk nt, akkor rtelmes l nyk nt is
fog vlaszolni. Mit tesz teht? Vlaszol.
Mi a helyzet az ongygy tssal? Egy entits akkor a legbetegebb, ami-
kor a legs r bb testben tartzkodik. Tudttok ezt? Az rt van eZ gy, mert
gyorsabban manifesztljtok a betegs geket anyagi testben. A tudat s az
energia meg eZ a tan ts e| gg kitg tja majd tudatotokat ahhoz, hogy ki-
l phessetek ebbl az eg szbl, hogy meggygy thasstok testeteket. Nem
term szetes, hogy a test meghal' igazn nem' ki.ilonosen egy megvilgosult
| ny szmra,
Mivel azonban ti sokat tanultatok a napi napon, tallkt adtok a sorsnak
h t v mrilva. Aztta|I jtok majd, hogy egyre kevesebb nyavalya ltogat meg
titeket, s egyre tobb orom! gy legyen. A betegs g nemcsak a tudatlansg-
bl, hanem aZ oktalan gondolkodsbl is fakad. Mindossze fel kell trnotok
onmagatok eltt az gazsgot! Ennyi az eg sz!
Hogyan lehets ges,hogy egy idben fejldtok s bonyoldtok bele a vilg
dolgaiba? A fejld s magnyos folyamat. Csak az rt van sziiks getek anyj-
ra, mert a kezdet kezdet n ttikroz szerepet tolt be, hogy onmagatokra n z-
ve elmondhasstok, igen, | tezem. A sors irnija az, hogy amikor el rtek
arra a lapra, ahol kezdet t veszi az igazi szeretet, s megsz nik a ftiggs g,
amikor eljuttok a felt tel n lkiili szeretet dimenzij ba, mt egyediil marad-
tatok. I gen, a hetedik l ts kig egyedtil kell megtennetek az Utat. Egyedi'il ti
viselitek az anyag terh t, hiszen isteni mivoltotok az egyetlen rititrs, akire
sztiks getek van. Ez az igazsg, a roppant egyszer igazsg.
,,_ NoS, hogy viselte magt n]a a valsgod?
_
Ht, lustcskn.
_
Akarsz besz lni r| a? s mi a helyzet a szenved ssel' ame| vet a mai
l)ilp()| l 'l.czt| .l
.lrrI rI rltlt vitp1yrlk. | )c rn g ln()Sl scln al<artltn. h.lgy c| | rorrr keriil'j .
| \ lr.1'1111'.; lt.ttt, lttrp'y rrcrrr li..iI ritl(ik gytll.sitI rlrilI l. t'lI irtl irltrrgy kt ; lt.s vittrlY
I t.I l.'1'ttt
lltr| .'rJ rrl
ltlt| | rr| | ; rI lI l| | il| (./
..!l'..'(.l]l. l| (.ttt krtt'rlzI t.| . I t.
''
Mi rt nem kiildtok inkbb az ismerseiteknek r szv ttviratot az udvari-
askods helyett, a kovetkez szovegge|: ,,Fogadd r szv tem, ami rt k ptelen
Vagy a fejld sre ! ott kellene mr tartanod, ahol n. E'z csodlatos !'' Persze,
most tr flok, pedig az eg sz nagyon is komoly, hiszen rzelmi meg lelki
tigyekrl van sz, amelyek a harmaclik s negyedik lapra tartoznak. Mindez
akezdet s a v g: a ftiggs g v ge s a meg rt s kezdete'
Egy kapcsolaton beliil is lehet fejldni, de a szem lyek nem k pvise| nek
egys get. A k t ktilon| l egy n a sajt maga elmenetel vel foglalkozik.
Nem muszj az egylk f lnek torp v zsugorodnia, hogy a msik hi sgt
tp|ija; eZ egy msik jtszma. A kcilcs ncis ttikroz snek is megvan a maga
energetikja, hiszen a kozosen t |t lm ny egy ni tapasztalat lesz mindket-
teji'ik szmra. Az is megesik, hogy a msik bcilcsess g b6| tanulunk an |-
kiil, hogy beszennyezn nk kozben a kezi.inket.|. Ez az igazsg.
Hogyan viszonyulnak a kapcsolataitok azitt elhangzottakhoz? Senki sem
|| tja, hogy ki kel|ene l pnetek ezekbl a hetedik pecs t el r s hez, de m g-
iscsak egyedtil kell eljutnotok oda. Ha trsasgra van szi'iks getek, ht rajta.
A munka dandrja azonban rtok vr, azt magatoknak kell e|v gezni.
Mi ht a helyzet a kapcsolatokkal? Em| kezzetek vissza: trsaitok az rt
vannak jelen az |etetekben, mivel ttikroznek titeket. Mire tan tanak akkor?
Ha bntanak titeket, gy rzitek, hogy rszolgltatok erre a bntsra? Ta|n
szii|etett ]dozatok vagytok? Vagy ppen arra val egy kapcsolat, hogy rvi-
lg tson az rt ktelens getekre? Fjda|mon kell tmennetek, hogy a msiktl
Szeretetet kapjatok? Ha azonban rigy dontotok, hogy erre tobb semmi sztik-
s g, akkor legyen annyi btorsgotok, hogy egyszer ien s tljatok arr bb, mi-
vel kintt tek a szban forgtapasztalatot, s bolcsess gg prolttok.
Vissza tudntok menni valakihez, aki nem hisz bennetek, m gis az " | | t-
ja, hogy Szeret titeket? Ht nern tudjtok' hogy a hit zskbamacska? Senki
Sem Szavato|ja az ismeretlen| tez s t, ti a legkev sb . Mindez csak tvoli le-
hets g, es ly. Ha meg akarnnk hatrozni a rem ny szt, azt mondhatnnk.
hogy a rem ny a v gtelen rrel egyenl, amely az anyagi vilgot tekintvc
semmi, a lehets geket n zve azonban minden.
Fontos, hogy higgyen valaki? Nem, ha a ttikork petek kozben jsgos i's
gyong d. Ht nem I sten ez is? De igen. Meglehet, szeretteitek taln nem til
lljk a megfele| szavakat, de ott vannak, amikor sztiks g van rjuk' | llcl'l
| negtanL| | tak vaI atttit. amit.itisgnak neveznek. Ha seg ts g l.t | illyattrtltI trrk
I rtlzziiitrk, .s rik ttcltt lirl.tI trI rritk cl. ttcttt hriilr: rk ki lr li.lt.I r.isst.1'; tlril. ltltttr.ltt
lhl
meghallgatnak titeket, akkor megtanultk az odafigyel sben rejl jsgot.
rtitek? Ez esetben csodlatos ttikcirk ppel ldott meg titeket a SorS. Ennek
a tiikcirk pnek a sz ps ge gazdag tja majd az cinismereteteket, s seg ts ge-
tekre lesz, hogy hidat verjetek az j dimenzifel .
Mi tort nik azonban akkor, ha csatznotok kell, s belefradtatok a k iz-
delembe? I smeritek a ntt: ,,NoS, nem k rdezt | meg. Nem tetszik eZ ne-
kem. Semmibe vett l, semmibe vetted az otthonodat, a meg|lapodsunkat,
a szcivets giinket'' - ilyeneket mondanak azok, akik bels bizonytalansgu-
kat msokra szeretn k rlcscilni' s amennyiben a b ntudat a ti lelketekbe
is bef szkelte magt, nincs rtelme sz nlelni, hanem ismerj tek el becstilet-
tel. Ekkor tudatotok kitg tsval a kovetkez valsgs kra l ptek, s a tudat-
alattibl e| terem az j lom, az j valsg. rtitek?
Ne koss tek felt te|ekhez a Szeretetet. Ne az rt Szeressetek valakit. mert
ugyanabban hisz, amiben ti, hanem az rt, mert titeket ttikr<iz, S ettl gazda-
gabb vltok. Nem szm t, ha ismerseiteknek nincs hite, az a fontos, hogy
udvariasak, s ez gazdag tja a trsas kapcsolatot. Ez olyan lds, amely rt
megdolgoztatok, s ki rdemelt tek, hogy r szt vegyetek egyms valsgban.
K rd s v gtil, mit tiikroztcik ti vissza az 6 irnyukban? Tudjtok, eleinte
mindent cinz snek lttok
_
ami term szetes is, amikor megprbljtok meg-
rteni nmagatokat
_,
ezen a szinten azonban rLtst nyertek a nagy eg sz-
re. Felmeri'il a k rd s, ti mit adtok letetek szereplinek? Mit ttikrciztok fel -
ji.ik? Amennyiben kezditek megszeretni cinmagatokat, s meg is litek, mi-
lyen makultlan tud lenni az igazsg; ha rjcittcik, hogy nem is olyan neh z
megtartztatni magatokat msok ostorozstl; ha kiveszik belletek a
rosszindulat; ha t bb nem sztcik terveket embertrsaitok ellen; ha nem ad-
tok ultimtumot, akkor rigy t nik, hogy mr lni is a legnagyobb circim. Mit
je|entetek ti abartaitoknak, akiket bizony egy|ta|n nem konny boldogg
tenni? Nem lehets ges, hogy a lelktikben felpisloglngot k pviselitek?
Nem vezet e| ez valami csodlatoshoz? Hm? ,,Ez lenne a mdja?'' I gen. Tu-
dom, hogy n is csodlatos ttik r vagyok valamennyitciknek. Ha eljuttok
idig, akkor |ezrjtok az tet Konyv nek negyedik lapjt. gy legyen!
Kezditek mr kapisklni? Vilgos? I gen? Ha igen, az csodlatos!
Mrlsl
1lt.rI ip
lrcsz | itirrk a szi'iI kr | ' Mcg kc| | ltttltlt| itI ttltn. lltilt<| cz it | tclc-
rI rk \ 'ltlrr'.i| 1r.,lhhitl hit1tt'srrlitlr)s. Nt.gycr.lck ll't't'il| . I lrltrlY (.Z| | lI lrrrl I tlrI l itrlk.
lnr'tl lr'r,'rllr-l- \ / rtltllitk crlllr'rtck'l lllcrr'l A/ r.\ ,oltictn rr.llrrrrvr.lr(.n, lllrtrkot tr1'y
dcinttink, hogy rij genetikai entitst hozunk l tre, a jovev ny csak rem |heti,
hogy szerelem s nem rz ki szenved ly gytirnolcse lesz. A kett kcizcitt
ugyanis g s fold a ktilonbs g . Ezen mrilik, hogy a gyermek mit vlaszt ki
a k t sziil genetikai anyagbtil. Aki szerelemben fogan, abba nagyszer I s-
ten kciltozik. Akit viszont pusztn k jben nemzenek, annak zava ' lesz a lel-
ke. gy van ez,
No mrmost, ha gyermeket akartok (mindegy, melyik fejletts gi szinten
vagytok), s szereteten kereszttil teremtetek egy testet, akkor makultlan s
fejlett l nyt vonzotok magatokhoz, aki mr egy ves korban is tan tani kez-
di szti| eit. Ha jl odafigyeltek r, ilyesmit mond majd nektek: ,,I stnerlek. n
voltam az desanyd. Ez a ktildet sem. tj le, hadd mes ljek r|a. Ezt s ezt
kell tenntink."
Csak gy dontve hozhat | tre az a g nllomny, amelyet azutn az
(ljra-
szi'ilet vlaszthat. A sztiletend gyermek nem a ktilstok, hanem a lelketek
alapjn vlasztott ki titeket. A l lek s a test kapcsolatot teremt egymssal,
mire a gyermek egy ves lesz. Ti egyszer ien csak kcjzvet ti vagytok a gyer-
mek energiinak. Ha pedig a gyermek tudatlansgban k rdezskodni kezd,
tan tgatni fogjtok. De lesz, amit tan t meg nektek.
Nem birtokoljtok a gyermekeiteket. Ahogy a ti sztileitek sem birtokol-
nak titeket. Az evolriciban kivlasztottatok egy bizonyos testet s egy jelle-
met. Mindez szi.iks ges ama tapasztalatok meg l s hez, amelyeket be kell
teljes tenetek az let Konyv nek egy megadott lapjn. Brhogy bonyoldj k
is az let drmja, ti pont gy akarttok. Amikor mindennek v ge lesz, a jel-
lem f.elo|ddlk az entitsban, s ell p a benn ink rejtzkcid I sten. E,z az a
drgak, amely mindenki let ben felragyog egyszer.
Ugyanakkor a sziileitek l nyeg ben azonos f nyr szecsk kbl llnak,
mint ti. t< a ti fiv reitek s nv reitek, szeretnetek kell ket. Ha pedig k p-
telenek vagytok a szeretet e, ezt a hinyossgotokat kell ptolnotok. Szeres-
s tek ket felt tel n lkiili szeretettel, mert k nyitottk meg az ajtt az onki-
fejez setek eltt. Hiszen hogyan msk nt kertiltetek volna ide? Ti m g nem
vagytok a hetedik l ts kon, aho| testet varzsolhattok magatoknak, hanem az
anyag vilgban mozogtok. A drma v g n azonban e| | p a bels I stcn'
Amik rrt azt [es4a mondta desanyjnak, Mrinak: ,,Mi kozom n keln lc
hozzlad, oh asszony? Nem jcitt m g e| az n rm.,,*
'r'.llirr.l.'l
Nem a szi.ileitek gyermekei vagytok. ok szeretnek titeket, mert vllaltk,
hogy gondot viselnek rtok, ugyanakkor nektek azt kell tennetek, ami rt jot-
tetek. Az rt vagytok itt. s ne gyotorjon titeket a b ntudat, ami rt nem tel-
jes tett tek a sziileitek lmait, tcirekv seit, ideljait, mivel ezek
_
gondolj-
tok csak meg
_
ppens g ge| az hinyaikbl fakadtak. A valsgukban ti
k pviselt tek azt, amik k nem voltak. rtitek? De nem thettek helyetttik.
Tovbb kell l pnetek. A Szeretet mindig jelen van. ,,Anya, ne s rj miattam.
Apu, mi rt mondod, hogy nincs igazam? Hiszen szeretlek, s olyannak lt-
lak benneteket, amilyenek vagytok.'' rtitek, mirl besz lek?
Mi koze mindennek a hetedik pecs thez? Nagyon is sok, mive| ez a va|
|et, ez meg rteti veltink a val |etben, a kapcsolatokban jtszd folyama-
tot. Csod| atos dolog megvilgosu| tan ii| ni, s a nyugodt vizeket figyelni,
aho| nincs semmi srirlds. oly kcinny azt mondani: ,, me, aZ lsten'', csak-
hogy I sten halott. Az | I sten a val | etr szese, akinek meg kell mer tkez-
nie az anyagban. Nem az a| nyeg, mit tesz veletek az let, hanem hogy ti mit
kezdtek az |etetekkel! rtitek mr?
letetek valamennyi szerepl je a ti teremt seteket k pvise|i, s ti b zvst
megk rdezhetitek tliik: ,,Mire tan tottl?'' Legyetek el g a|zatosak, hogy
megsz vlelj tek a v|aszt. Nem, nem kell beismernetek a t ved seteket, hi-
szen hogyan is t vedhetne a bolcsess g? rtitek? Valban rtitek? Mondj-
tok inkbb: ,,Tanultam tled, szeretlek, s hls vagyok az rt, aki s ami
Vagy!,, Az ilyen l lek kinyitotta konyv t, mondvn: ,,N zz rm!''
Ne panaszkodjatok, hogy az 1||et6 bo|dogtalann tett titeket. Ne okolj-
tok minden rt a sziileiteket. Ne tetszelegjetek az |dozat szerep ben|. E,z az
anyag vi|g,thoz tartozik. I sten viszont azt mondja: ,,N zz tek, mif le lehe.
ts gekhez jutottam az|ta|, hogy ti voltatok a szii|eim'', V&BY pp az|ta|,
hogy nem is voltak sz ilei, hiszen az igazi letad beltil lakozik, az circik
apa-, illetve anyaelv, akit magatokban hordoztok.
Mi a he|yzet mr most a fe|ebartaitokkal s sz kebb kcirnyezetetekkel?
Ne nekik ljetek! Vlassztok meg ket a sajt valsgotok szerint. rtitek?
Legyetek onmagatok, s hagyjtok, hogy vilg tson bens f nyetek! Ne rejt-
s tek v ka a| ! Hadd vilg tson a szembenllk arc ba, mivel amikor el| en-
kt: zltt.k vt: lctck, a bc| s I sten azt krdi: ,.Mirc tirn tanak cz'ck itt lrlint| ,/ Mit
tinlul'.r ltiltlh'l Mir liurrrltlil rrrilrrlcllh l'/ " l',)r'titck'f ti)s rrrirrtiilr rrrrrulirrrultiilok ir
lrr l,r'l lrrt rllrlrlrllrlr'11 !,,1lr'il srr'il r.u ltz r.1qr; rz
lh4 lJ
Ki azigazi tan t? A kovetkezlapon vrakozik. A kcivetkez pI |I anatban lp
el. Mihez kell btorsg? Ahhoz, hogy szemben zzetek vele, t vlassztok.
Besz ljtink akkor a f lelemrl, mivel a f lelmeke " ezen a szinten mr ma-
gunk mogott hagyjuk. Mostanra megsz ntek l tezni, mivel a szeretet gy6z
mindenek ftjl<itt. Ram igazi gy6ze|me abbl llt, hogy lekiizdcittem cinmaga-
mat s sajt tudatlansgomat. A legnagyobb gy zelem az, amelyet cinmagun-
kon aratunk' ha le tudjuk ktizdeni f lelmeinket. Mitl tartotok? Attl, hogy
holnap meghaltok? s ha igen? Mi van akkor? Mi rt kell ez rt olyan nagy
h ht csapni? Ti azonban akkora f lelemben |tek, hogy valsgg teszitek
a baleseteket. Aki f l, az letre kelti az ellent teket, s akkor mindig lesz va-
laki, aki az ajt mcigott vagy az gy alatt lapul. rtitek? Amennyiben azt
k pzelitek, hogy a szellem a gonoszt is magban foglalja' nem mertek majd
szemben zn az ismeretlennel, nehogy elnyeljen titeket, csakhogy ez pp
ez rt kcivetkezik majd be. E,z benne a legszcirny bb. Ez gy igaz, az utols
szig. Mihez kezdtek akkor ezek utn?
gy, szval f ltek. Bekciltoztetek a testetekbe, de milli s milli testet
hagytatok mr magatok mogcitt e|z6 leteitekben, ht mi rt aggdtok akkor
a hall miatt? Csupn a ki'ils k pms riad vissza ettl a szt|, hiszen ms-
bl sem ll, mint hajbl' brzatbl, mindabbl, amit begyomcisztilnek a ko-
porsba, s ami a f rgek lesz. rtitek? Rtok azonban az cirokk valsg vr,
akkor is, ha ez id6 szerint k ptelenek vagytok ezt elk pzelni. Hogyan is fes-
tetek valjban? Vilg t, er6t sugrz f nycsvk vagytok a sot tben , s ez
t nyleg f lelmetes.
Nos, iizenem azoknak, akik r szt vesznek a jelen valsgban, hogy SZem-
bes teni fogom ket tulajdon szellemtikkel. Ami roppantneh z dolog, hiszen
hogyan szeml lheti s teremtheti cinmagt egysZe e a szellem? De ppen
ebbl || az i'izenet. Ltni fogik cinmagukat kiter tve, ltni fogik ezt a f ny-
l nyt. Ez minden, amit ltni tudnak majd. Nem t nyleges arcot ltnak, hanem
jelen| tet
rz ke|nek. A negyedik valsgs krl integet nekik, mikcizben gy
szl: ,, n vagyok az.I gy n ztink ki. Csak nem csaldtl benntink?'' Akinek
van infravcircis f nyk pezg pe, le is f nyk pezheti ezt az eleddig szrev t-
len energiamezt. T ny s val, mindez csodlatos! Ha a hall pillanat rblrrr
f nyk pezik I e az entitsokat, rcigz teni tudjk a beI s | nyeg clI ilI irn rsiit' I ll
l. | hcszt llink lttrrsl ilt.
Tudjtok, csak a k pms f l. A bels I sten ehelyett csodlatos felfedez-
utakra indul. Csak arra vr, hogy nekivghasson. E,z a ti halhatatlan l nyege-
tek, amely a hall pillanatban elszakad a testtl, amelybe semmi kedve
visszakoltzni. Megprbljtok megmenteni, felnyitjtok a haldokl test t,
pumpljtok, cs veket dugtok |e a torkn, t kkel dcifolitek, az arct csapkod-
jtok, let pitek a ruhjt! A test meg csak hever ott, mik zben a szellem
iparkodik elszabadulni, s akik kcirtilottetek futkosnak ktils szerepeikben,
azon Vannak, hogy megakadlyozzk ezt a sztik st. ,,Visszajcissz ide most
rcigton, s tigy viselkedsz, ahogy n mondom|,,, Ezt teszik aZ orvosok, po-
lnk, aneszteziolgusok, urolgusok, az eg sz bagzs| Az a mnijuk,
hogy megmentsenek titeket. A csald meg kint vrakozik az, elt rben, mert
nem engedhetik meg maguknak, hogy elengedjenek titeket! rtitek? Neh z
dont s ez.
Az a|aktalan I sten, a szellem azonban gy szl: ,,Hagyj
pihennem egy ki-
csit! I tt sokkal jobb. Mi rt nem maradhatok itt?,, Ezenkozben mindenki I sten-
hez imdkozik, hogy adjon vissza titeket az I etnek. meg csak ll, s hall-
gatja a sok imt, zokogst s panaszt. M g ismeretlenek is imdkoznak rte-
tek, amit v gk pp nem rtetet. k soha nem vo|tak mellettetek, am g ltetek.
Nem rtitek az eg szet. Mit tehettek ilyen helyzetben? gy dcintottik, vissza-
jottok. Az eg szbl mindcissze arra eml keztek, hogy tort nt valami, de vala-
kik visszahriztak titeket, amikor menni k sztiltetek. A f visszatart er teht
a k ils k pms. ,,Szliks gem van rd. Nem hagyhatsz magamra. Szeretlek.
Nem mehetsz el csak gy! Te vagy az n tmaszom.'' I smers, ugye?
A hallt f lelem ovezi, hiszen az ismeretlent testes ti meg, mrpedig ez a
k pms szmra annyit tesz, hogy kiesik a nyeregbl. rtitek? Teht f lni
kezdtek' hogy mindenkit elvesz tetek magatok kcirtil, mert idegenekk vl-
tok. Ez az rt van, mert a k pms t bb nem k pes szeml lni onmagt, nem
k pes viszonyulni, amibe rnindenki belertil. Ekkor az ember megprblja
visszatartani a tiikcirk p t, s gy ism t besz lhet maghoz, rtitek? Ha pe-
dig attl f ltek, hogy elvesztitek hzastrsatok szeretet t, mert megv|tozta-
tok, tobb meg Sem mertek moccanni attl val f lelmetekben, hogy ezentril
senki nem szeret majd titeket? Nem.
lctc ha| lgassatok. E'z ' a testet csak kcilcsonbe kaptuk cgy hiz,onytls c | r-
tlt'litrltt'tt. l)c cz lrcm a ti testetck, cz. vallki lrriishoz. tilt'to/ .ik. lrngcrrr rrcrrr r': rk-
ltltI tt; tk I tlt'tltltt. tttirrt t.gy l.tlttgyl.ut| ll l. | (: trtrlllttt itzI szt.t.t.liI t.k. lttttil ttt.ltt I ltI
I t'tf ll'l' i''. r I rll l',lr'n ri\ il szcllt'1il S ttt'zzt'lt'k cs; tk. nrrlvr.n rolriilt \ l(.tclttr.h
lhh
;j"*i]li @!&&*it,*'
lhi
Tudjtok, mit vesztettem, hogy megnyerhesselek titeket? Mit vesztettem,
hogy elnyerjem az orcikk valsgot? De akkor is ja kedvem, ha senki sem
til ebben a teremben. rtitek?
A f lelem rzi azt az ajtt, amely elzrja a tudat ell a tudatalattit. F l-
tek az egyedtill ttl, f ltek a cscindtl. Folyvst|rmt csaptok magatok ko-
rtil, bekapcsoljtok a t v t, a rdit vagy a magnt, csak hogy ne kelljen
szembesiilnotcik a gondolataitokkal. F ltek megismerni onmagatokat. Min-
den ms csak kifogs, hogy ezt elkertilj tek. Mrpedig a csondben talljtok
fe| azt a Szeretetet, amely egy napon lehetv teszi, hogy cinmagatokra |elje-
tek a kiils kosz kcizepette.
s mi tort nik akkor, ha az eg sz vilg megvet titeket az rt, mert felr g-
ttok a Status qut? Semmi kedvetek harcolni tobbet. onmagatokat szeretn -
tek legyzni, nem a testv reiteket. Mi van akkor, ha eztn nem akartok adt
fizetni azoknak, akik a fegyvereket gyrtjk?
s mi t rt nik, ha gy szltok: ,,Nem akarom t bb az eszm nyi nt jt-
szani. Hisz mris az vagyok.'' Vagy f rfi l tetekre ezt mondjtok:
,,F rfi
va-
gyok,de ennek semmi kcize a h mvesszm nagysgthoz, a mellszrzetem s -
r s g hez, a fiaim szm thoz, a bankszmlm egyenleg hez.,, Mi van akkor,
ha a vilg gy lol titeket, mert Szeretitek a Foldet, s megsiratjtok a haldokl
delfineket; mert elszorul a sz vetek azt|tva, hogy az serd fi, v n trsa-
ink meghalnak, csak mert m reg zuhog a fej kre az eskkel, s megfojtja
ket? Mennyi Szemetet b r m g e| az emberis g? Mif le civi|izc az, ame-
lyik nem k pes megszabadulni mell kterm keitl an lkiil, hogy meg ne za-
varja a term szet rendj t? E,zt nevezitek civil'izcinak?
Mennyi konzervet esztek meg letetekben? Gzokat pufogtatnak korti-
l ttiink, amerre csak l p nk, hiszen ez aZ olcs, ez a k nyelmes. Hov ve-
zet mindez? Mi van akkor, ha a vilgnak nem tetszik, ha e| hatrozsra jut-
tok, s kdelentitek:
,,Nem. Mostantl a k t kezemmel csinlok mindent.
A kezemet nem kell eldobnom, a legjobb szerszm a vilgon.'' s ekkor
egyetlen mell kterm ketek az tiriil ketpk, amely visszaolvad a foldbe, s
nem szennyezi a kcirnyezetet. s mi tcirt nik, ha azt mondjtok:
,,Tobb
nem
eszem a burgerokat, mert az rt v'gtkki az erdket, hogy ezt aZ zetlen hrjst
elll tsk, n pedig olcsn megvehessem.'' Csakhogy az serd k tobb.'
nem t rnek vissza, am g a Fold meg nem fordul a tengelye kori'il. Mi vittt.
ha a vilg nleggy | (il titcket btor killsotok rt? Ti m gis itzl nrtrndj iitrlk:
..Ncltt s ltcltt!''
Es szerettek akkor, amikor a tcibbiek azt vrjk, hogy gy ltjlk djetek, s
b k t szereztek, mert eZ aZ er ny s a jsg ritja. Mi van, ha a vilg len z, s
ostoba
jtiszgnak
titulI titeket, mert ilyen butasgot hallgattok? N zz tek
meg az lettiket, az d monaikat! Ha valaki nem hisz aha|I utni let le-
hets g ben, nem is r szesiil benne, mert ez az va!sga. s ha egy n ki-
jelenti, hogy eZ nem | tez|k, mindcirokre l lektelen rabszolga marad.
Amennyiben viszont a sarkatokra lltok
_
m g akkor is, ha egy fa lomb-
ja
alatt kell hlnotok
_,
ha killtok az igazsgotok mellett' akkor halhatatlan
| ngg vltok a sz lben. Ezze| megny lt az t<idik pecs t, a mesterek tja.
Mert ha a valsg tcibb nem ll cisszhangban azzal, amit magatok mcigcitt
hagytatok, akkortl az ismeretlen lesz a valsg, egyedtil csak ott t rt nhet-
nek bmulatos, hihetetlen dolgok. A trsadalmi tudatban ugyan mi keresni-
valjuk is vo|na? rtitek mr? A trsadalmi tudat nem fogadja el valsgk nt
az antigravitcit! Szem tdombok trsadalma ez, amely olyan kcinnyen dob.
ja ki az embereket is, akr a hullad kot.
Csak az citcidik va|sgs kon ny lik meg az agy ama r gija, amelynek
seg ts g vel dacolhattok az rv nyben l v normkkal, csak ennek birtok-
ban rthetitek meg a fizika s a tudomnyok nagy egys g t. Ekkor sztiletik
meg a mester, mivel mindent le kell zrnotok, mieltt puc ron megllntok
a v gte| en r lehets geivel szemben.
Lebegni szeretn tek a fold folott? Ki akartok l pni a testetekbl? I duta-
zsra vgytok? A Nap tr loldaln lakoz l nyekkel hajtotok trsalogni?
Mindez az otodik l ts k birodalma, ez a valsg vr rtok, amennyiben ma-
gatok mcigott hagyttok a negyedik pecs tet.
Ekkor felfedezitek Krisztust, aki megsznta s szeretni tudja avilgot, az
emberis get! Krisztus az hezk s hajl ktalanok rem nys ge! k az rt
kezdtek hezni, mert t akartk |ni ezt atapasztalatot, de a v g n elvesztek
benne! Nem tudnak tinmagukrl gondoskodni! Elvesztek a szenved sben! s
a hajl ktalanok e|fuasztjk az utckat, akr a sze vezetet egy betegs g kr-
okozi. A gazdagok elford tjk a fejiiket, s befogjk az orrukat selyem zseb-
kendikkel, hogy ne rezz k a szeg nyekb iz t, st rigy tesznek, mintha nem
is l tezn nek! Hiszen politikailag nem is l teznek, k a trsadalom Szemete.
Az rt | ettek hajl ktalann, mert ezt az utat vlasztottk! Mert ez volt a md-
.iir,
I rrlgy | <i| <criiI ienek az anyag viI rgbti| , a p nz,hajsza m kuskcrck b| ,
ltrl1,V tlr. lt.pyt.I tr: k tttrikttssl ' til.titck. itlrrir ltttlltt| trk,| A virI ltltriv v | s.i(lvirl
lrr,rt\ ,
'lrrltrtlrlr
rtttttril. rrrint lrog.v t'p,yszr'l'tit'rr hiir'lt'rrrillk: ..Atirrlonr nrirfiiun n
lh8 lo,t
lev snek.''
tenn .
ne csak mondja, de legyen is I s-
V gigvezettelek titeket az | talatok alkotott dolgokon: a nemis g goncl-
jain, a betegs geken, az identitsv| sgon, a szeg nyek s gazdagok SZem-
benllsn' a tlindokl sen s bukson, az emberi kiszm thatatlansgon, a
m lsokon lskcid sen, mindama mdozatokon, amelyek azt szolgljk' hogy
kikertiljiink ebb l az eg szbl, hogy v giil felsrend i | nny lehesstink, s
eljussunk a tiszta szabaclsg birodalmba! Tudjtok, hogy vannak entitsok,
akik eg sz napjukat a tzsdei rfolyamok figyel s vel toltik? Gondoljtok
csak el, minden idejiiket erre fecs rlik! Mit tesznek majd akkor. ha osszeom-
I ik a t zs<le? rtitek rnr.J
Nos, ezeket akartarn e| nrondani nektek. Aki er nyes Szeretne lenni' annak
akarnia is kell az er nyt, mrpedig csak ez vihet e| hazig, Ti vgytok a cso-
dkra, de a rnegteremt sijkkel rnr nem k vntok fradozni. Rhagyjtok ezl a
rnunkt msra, pedig csak a k t kezetekkel v gezhetitek el a terenrt s rn v t.
Azt akartam a tudtotokra hozni, I stenek, hogy tisztban vagyok a SZenVe-
d seitekkel, de csak gy nhettek nagyra. Tudom, milyen neh z s megalz
az | et, hogy megkopdostek, kibesz ltek s kinevettek titeket. Tudom' mi-
lyen neh z volt ezek utn is emelt fve| jrnotok, st akr csak egy megb z-
hatbartra is tallnotok. Mindezt tudom. olyan neh z elk pzelni, hogy
figye| telek titeket? Mindez a sok baj s ny g azonban csak m g inkbb a te-
remt s fe| lok titeket.
Valaki egyszer, r ges-r gen azt mondta nektek: ,,Hagyjtok abba a gon.
dolkodst, mert ez az ordog m ve''' n azonban kijelentem, hogy a teremt s
ciszt ne az ssze| osszefogva munklkodik, s minden bajotok csak rijabb
| trafbk a felemelked sre! Ha valaki odaadta nektek azt a p nzt, amire sztik-
s getek volt, ht legyetek hlsak rte, rezz tek magatokat megtisztelve!
Ha kiny lt az ajt, ht kiny lt! Ti teremtett tek rneg ezt is!
Ugyanakkor meg kell halnotok ahhoz'hogy rijjsztilessetek! Fel kell |dt>t'-
notok az egytk l ts k tr"rdatt egy msik rt! E'z az rt is neh z, mert a7l monc|ili|'
rlatok, kultuszt gyakoro| tok. Mindez a mai idkben nagyon rosszul cseng. | ttl
lott valamennyi valls kultuszk nt kezdte a fejld s t. Nekiink nincs va| | iistrrrk.
csak el szeretn nk vetni mindazt, ami cs nya, megvetend s ostoba'
I stcn ncm biztlnytaI itn, I s e: lt a ti lcghc[s | lrycgctck. A tttt.ttltyck ()| 5/ ll
11lt
llt.lttlt.lt'k llrkr,zi| <' s t.sltk t.zttl; tt lt.t.t.tlltlrt.titt.k l| | (.',' ('/ l rllltlt.t1,; l rlhrltt htt tlI
I ; o
is. Aki b zik ebben azigazsgban, az elnyeri az c!r()k tl| t.lt.| '.l | ,.| . lI r..I t r.| rl
Krisztus megdics i| s t s elj ovetel t, ami a hetedik I t.lsrl,.,tt t.| | rr',t| | tI t.'1'
ott j ra ta| lkozunk.
Nem az a sorsotok, hogy megolj on titeket az atonrlrorrrl',r
zd s, a SaVaS es. a foldindulS
_
a ti sorsotok a trlc.| t's
'\ l.
az, hogy gonoszsg nem lakozik bennetek. gy lcgycrl
il
El g. Mindannyianaz rtj ottetekide' mert n h vtlrI lrk t.| | tl, | . |
'
I l .| l.,| |
tamaz vek sorn' hogy itt legyetek. Titeket kivitlirsztrrtt; r| .' r| . r -'' | | llll ll }.{ | |
tort nt. E,z van meg rva a Sorsotok k nyv ben' Hliis r'; t; '\ .,| . I r.'| ,i rr
}'| | .
hallgatttok mindezt, holott els hallsra k pteI cttsti''ttt.l, I tttrt| | | | |
l| | t
. ,.
fogj a megvltoztatni a vilgot. rezz tek magatokirt tttt.; ,l| ...,| . I r. j {
| l | \ l
Fordulj atok a holnap fe| , s tekintsetek rigy minc| cI r
; ttl| .ttr.rtr.r
| | | | | | | |
l!i
I lI
kaland lehets g re. Ha gy tesztek, nem tovisktll.rlI lil| \ ('| | l' I r,tlt. ttt r 1| .1; r| | lr
fk| yak nt fej ezitek be az leteteket. Eztk vnol.ll lllittr| ; trrll1 tr rI r rI tt'tI
Ti a| kotttok meg tulaj don valsgotokat, eZ| l)l()s| ; l| | | .I t| ..'I i| | r | .itlr.r| | ,t
tok. Nem ms k nyszer tett erre titeket, ti l| tattlk tttitttI rt'1't1' .t | ..ttrr.tttt tt| lI
nl. s amikor azittelhangzottak megvalsu| nak C!,} tt; r1rr'tr | | !.', lI lrr| \ .l| | r l|
lsgg vlnak, mint minden, ami most korii| vcsz titt.kr.t
A megdicsiil s pillanata az' amikor az | ctcl li'I t.I t| (..,/ | \ ' | | | | | | r| l tt | . I t.
ts get megvals tottatok, kiitttok az \ et itallilrlr| r l| | | | | r| .'| | . l'\ , r r
; r; rI l.I
E,z ati isteni oroks getek. Nem a kisszmrj kiviiI lrszlrllI r. lt,tlt. ttr ..t| .| l| | t lll
rryi entits .
Azt rnondtam, atym kovete vagyok e i)ltliirr' littt tt1'| | 1'rrr| 1.ttt I t., .it' I r. l
n m, a ti desanytokat is k pviselem' I rrivcI ltz t.r..,I l| . | .. l., ttttl rt llL.l
amelynek m g kornt sincs v ge. SzeretncI tl. l)lt tttt.; 't.t lr'ttr.I r l | 1t r1: I i .1 . I t
kedves n pem, mindent meg rdemeltck' alttil tltt.1'| ; t1r; t.,zl.r| | .,I l ,tI lti r l.
i
ldtok.Tbb nernkaptoktizenetckcta rrlt,lI tlltlI llzt.| ,r.t .t | .t1,.,l ,t| . .t
I tltr | | r
zrj uk
_
.igy legyen
_,
mert a hctcdik pct.stil ltttI lts; tt,; tI tt| ,| | | | l | | | lI l.,I r, | | , I
vissza. Azuzenetek ezutn aZ anyilg tttt| itl: rI lrlliltrlI t.I r,../ .,l'(| ''| '| | 'l| 1'ir.,| ,.. .t=
let rragy kalandj rl szlnak. gy | cgycrr'
Nagyszer hallgatsgonl vtlI litlrlk. Ak; rrI t; tk lrrlzI r.I t'| . ,rl,rl. ,| | | | I ! | 111rl1t.I
litk iizcttclcimre, ezekaz.ot'tblut csltk lt'tit v; urrlrL.ltnrry nr(
l,r\
r ,rl , lriniil : r.
lritritt N'lt'tl tttitrrlr-'tt igitz. lttttit itt t'lrrrorrrll; rrrr. rr1'1,1t'1'1',,rr lJ r rrr rrr,rllr,rt'r,r ir.
('ilrlrr | | ,r r'
"r
ilr .l : 'ztitkt' t'lttllr'tr'L ; tL; tt; tl; tl, ,tzl
,,r'ttt
lrrrlrrilr ilrr r,lnr,n,l,ilri rrri
I rrI tttrriiI rI rI rt| | | ..,./ (.|
; t/ .I l| | t.ttt\ ,.tl'lr.ttt | \ | ttl.| .'...'i..I l| | | \ | | 1rI rtr | r.| , lI t
t'l
hogy pillanatrl pillanatra az evo|(tci llapotban van. Besz lhetn k itt bi-
Zonyos cisszeeski.iv sekrl, mindaddig azonban, am g a pillanat meg nem
rik ezekre, mindcissze a lehets giikrl szmolhatn k be. Annyit azonban
bizton ll thatok, hogy az elkovetkez t z vben szembestiltcik az ismeretlen-
nel, hiszen megdolgoztatok ez rt.
A t zijt kra!
[gen. Akadnak kciztetek olyanok. akik kimennek a hegyekbe, s olyanok is,
akik erre nem k pesek. Ne r miiljetek meg attl, amit itt hallottatok, br ertel-
jes tan tsok ezek. A megtisztuls a hegyekben t izze| fog t rt nni. m azok-
nak is mondom, akik nem jtittek el' hogy ti is e|re befizettetek h t vi iskola-
p nzt. Sorsotok mr be ratott aZ id6 ramba. Tovbb dolgozom majd veletek.
Ha a vilg szlnra el is vesztek, engem nem vesz tetek el. I gen, gy van ez.
j utak ny lnak meg ht, hegylncok vrnak arra, hogy megsztilessenek,
kontinensek, hogy kiemelkedjenek az cenokbl, mikozben a r giek a
m ltba stillyednek, tistokcisok vrjk, hogy felt njenek; mindez a term sze-
tes fejld s r sze. A term szet meghal, hogy rijjsziilethessen. A fcild rigy
sziiletik majd jj hamvaibl, akr a fnixmadr. A kcivetkez t z vben
_
mr a ti idszm tsotok szerint
_
nagy dolgok tcirt nnek, nektek azonban
Van egy sorsotok s egy utatok. Szilrd riton jrtok, mivel nagy c |okat t jz-
tetek magatok el . Keriiljon brmibe, meg fogjtok m g ezt tapasztalni. Ne
f ljetek ht, hanem n zzetekelre, mivel a vI tozs I sten ldsa. gy legyen.
Tanultatok valamit? I gen? Mi a mindens g k t alapelve? (A tudat s a:.
energia.
)
Mit hoznak l tre? (A vttlsc g milvens s t.)
Mi ez? (Az let.)
Kinek az |ete? (Az eny m.) Biztos vagy benne, hogy nem a kedves nejed ./
Honnan szrmazik a bcjlcsess g? (A tapasztalatbl.)
s mi hozza l tre a tapasztalatot? Na, mondjtok mr! Ki teremti a lit.
paszta| atot? ( n.)
Mibl? (Tudatbl s energibl.) Helyes.
s mit teremtetek? olyasvalamit, arni mr | tezett? (Nem!)
Mi az ismeretlen rtelem? (I sten.)
Mi a tudat kiildet se? Az', h.lgy islrro1lttc lyc rtz istttcl.ctlcltt. tl,ltitt.h.,
Mi az ismc c: tlcrr.| Micsrl<lit.| l,litj l ttlk. lttlil.is r,izs1','lizt; rlI irh tilr.kt.| !
l/ )
t
l
No mrmost, mibl csinl az ember gondot? A gond a t-eldolgttzltlI lttt l; l
pasztalat. A tapasztalatot l trehoz tudat nem ugyanaz' mint amcI yi| i I t'I r| rrI
gozza aztt. (I gaz'ad van,) De rigy m! Eszerint meg rtett tek!
Ez az rt fontos, mert sokan kciztiletek valsgos mrt rt cSil)liI l| ;I l\ llliI
gukbl, s nem k pesek t ll pni a bnatukon! Ht nem rtitek. lttrgY s/ (.I ll
be kell n znetek a gondj aitokkal, s fel kell tennetek a k rd st: .,Mitt. llrtrt
tottatok? Mit tanultam itt?'' s abban a pillanatban, amint ezt tttcgtitlttt.h' ; t
gondok mris e| eny sznek, hogy bolcsess gg proldjanak| . ;'t,t
1rt.tI t1l
;t
szupertudat hajtja v gre, rtitek mr?
No rnrmost' ugyanaz a tudat, amely a tapasztalatot b lcsess('g1lt.
l);l| | 'I
ta, ugyanaz a tudat h z e| 6 a tudatalattibl egy elvont gondcl| irlrll,|
1l'qt,tt )
Nektek ki kell ehhez tg tanotok a tudatotokat. Meg rtettetek?
Mi tsten? ( n v,agyok.)I gen,jl gondoljtok. s ha valakincli t:t'tc|
1lrlttrl
ja tmadna, akkor ez az baja. rtitek?
Hol van a mennyeknek orszga? (Bennent.)
Mi rt van eZ gy? Mert a valsg azI ta| jon l tre' hogy a ttl(llll lrt.I tltlrrl rt
tudatalattiba. A helyzet az, hogy brmit megkaphattok, amirc c: sltk v; lll\ .| | lL.
mindcissze el kell k pzelnetek magatoknak. Ht nem csod tI itttl' k''..l\ ,u..1.
ez? Bizony hogy az.
Hny pecs t, hny valsgs k van? (H t,/ Ti rnost hnyac| ikt)| | li| | lrrrhrrrI
tok? (A negyedikenl) Becstilom az szintes geteket.
Mi ezeknek a pecs teknek a c I j a? Gondolkodj atok! VaI ittttt.rI llVl(.I l | | l.
sz lhettek, mert mindannyitokat hallom. Mindegy, milyen hitttgrrsiltt lI l(lllI l
j tok, csak mondj tok ki. K rlek, mondj tok ki, amit gondtl| lrlk. ll; r t.| | rrlI
jtok magyarzni, mris ti tek ez azigazsg! (Ktilonb z v rlirsztlk t.ttI lr.I r.I
len egyvelege.) I gen, jl mondjtok!
No mrmost, van egy valls, haj dani n pem volt, it csirkr; rk v; l| | rt..lt
amely gyszlvn a padln kezddik. Valj ban nem is tltt' ltitttcttt it I r.1'1.| '..1
csakrval. I tt pukkadnak el a petrdk. A lbnak semnri k(izc clrI rt.z' MtI trI r'l
az rt klilonbozik is a csakrktl, mivel ahazautat k pviscli itz itltyil1'.I rtttt
No mrmost, ki alkotta a h t szintet? ( n.) I - tcztck ktll.li| rlrltrr is'/ (Nl,lll l
Most is megvannak? (lgen.)
Miben nyilvnulnak meg.l (A lt t
1lt,t.'s' tllctt.).ltiI
grrlttI rlI j litrlk' I ll(.| | .: t I tr.I
1'lccsril
hr'rr. ir I rrrlatban.
l
.,
tttt it ltr.lr'rI ik
; rccs('t.l
(r.i r; .lrl.r.
I r.| ; r.t..| . l. rrrtrrltrI rl| | t|
'l tt,.'I ttt )
l,stt'rt, tt lt'lt'tn ) N4 r rr lt; rl t'itloliilrtttt
'
Nr'
mis
g
n**u, l/ .J
Krisztus. Es ki ? (A kiteljesed s.,) I gen, kiteljesed s az anyag vilgban,
ugyebr. s minek a folyomnya aZ anyag vi|ga? A tudatnak s az energinak.
Hogyan fest az id6? (Az id egy spir l.)
Mi az anyag ellent te? (Az antianya7.)
Mi a tudat ellent te? (A tudcltalatti.)
s mit jelent az, hogy tudatalatti? Mi a tudat? I gen. Nem ms ez, mint a
fel bredt ismeretlen. gy legyen.
No mrmost, Van az |etetekben valami, amin nem tudtok vltoztatni?
( Nincs ilyen.) Helyesen mondjtok.
Miknek a gy jtem nye az letetek? (Bubor kok , ttikrijzd sek .,) I gen.
Hogyan keri.iltek kapcsolatba veletek az idegen bubor kok? (Ezek az, n
teremtm nyeim.) Hozztenn m, kiss mega|z,ha azt mondjtok az ember-
nek: ,,Te az n alkotsom vagy!''
Mire azt feleli: ,,_ T veds z. n teremtettelek t ged.
_
Ugyan mr!
- Pedig igen, megteremtettelek a tudatomban.
- Nos, n akartam, hogy itt legy l. Az rt vagy itt, mert n gy akartam.
Eml kszel, amikor udvaroltam neked?''
I gen, msok is megteremthetnek titeket a maguk valsgban. Egyikiink
sem ms, mint tudatok ttikrcizd se. J l mondom?
Lehets ges a boldogsg? (I gen.) Hogyan?
s lehets ges a boldogtalansg s? (I gen!!) Ez aztn igen, ltom, ezt is
meg rtett tek.
Mi az otthon? (A hetedik pecs t.)
Mi a k pms? (Az Antikriszttts.) I gen, igazatok Van, a k pms maga a7
Antikrisztus, mivel ahhoz, hogy elnyerhess tek igazi l teteket, el kell get-
netek. A k pms a kiils porhiively, amelyet magatok mogott hagytok. Ez a
herny, abb, arnelybl a pillang szrmazik. A k pmson rr kell lenne-
tek. Nem szabad, hogy ford tva tort njen. Lthatatlannak kell maradnotok az
alkot elm ben. A teremt s folyamat, nem pedig egyszeri cselekedet.
Vlasztottatok mr? (I gen.) Csupn egy vlasztst teremtettetek cinmaglt-
tok szmra vagy tcibbet is? (T bbet.) I gen, helyesen mondjtok. Vanrlirk
ugyanis kozottetek olyanok, akik mindossze egyetlen lehet s get teremtcllck
maguknak, ezt azonban nem k pesek kiaknzni. Ncm tud.jirtok' mi rt | titlltirk
meg aZ, embcrek, mi rt emelnek kezet
(iltrltitgtlkl.ir.|
Az('rt, tttcl.| it I tltI ltI ttl.,
cisszeomlott, mert nem hagytak maguknak vlasztsi lehets get. A lehets -
geket teremteni kell. V gs sorsunk az, hogy minden |ehets get meg ljiink.
Meg tudjtok jsolni elre az ismeretlent? (Nem.) Bizony, hogy nem. gy
vlik igazn hamis tatlan kalandd.
V giil pedig szeretitek cinmagatokat olyannak, amilyenek vagytok? (I gen.)
A legnehezebb dolog egy f rfinak, hogy eztki tudja mondani . De ez az 6
mesterr vlsa'
s mi a he|yzet a v|tozssal, sztiks ges egyI ta|n? (I gen.,) De m g
mennyirel. E,z rt amikor meggondoljtok magatokat, jogotok van ehhez?
(I gen.) E,z a ktildet setek.
Htbztatok valaha is? (Nem.) Ha meg akartok szabadulni kellemetlen is-
merseitektl, mondjtok nekik azt, hoEy soha nem t vedtetek. gy elt n-
nek majd, mint akiket a fold nyelt el! Mert ti soha nem hibztatok.
No mrmost, a hetedik pecs t voltak ppen egy mirigyes Szerv, ugyanak-
kor elektromgneses mez is, amely e mirigy kivirgzsnak kovetkezt ben
jon l tre (ez a csodlatos, misztikus agyalapi mirigy) . E'z a testi alapja annak,
hogy aZ agy nyitott vlik az igazn nagyszabs realizcikka| szemben.
Nos, sokan harmadik szemnek nevezik az agya|api mirigyet, s folyvst
errl papolnak. Lrifr ! A harmadik szem csak annyiban | tezik, amennyi-
ben akarjtok, s akkor persze ott iS lesz, mindez azonban csak a tudat jt -
ka. Az agy m kod sbe lendtil, s teremteni kezd az absztrakt gondolat alap-
jn. Egy tev keny elme sohasem hagy cserben titeket, hiszen folyvst dolgo-
zik. Szinte halljtok a duruzsolst, atgu|st. A fejtjsok a megny lagy-
alapi mirigy szm|jra randk. Ehhez azonban elegend tuds kell, hogy
azt mondhasstok:
,,I gen, ezt s ezt akarom, s hajland is vagyok eszerint
lni.'' Ekkor a mirigy megny lik, ami testeteket is gycikerestl tformlja.
A hetedik pecs t l tez6 lehets g, mivel ekkorra mr az eg sz agy akti-
vldott, hogy el g sokig lhessetek, s az a|v agyszovetben rejl vala-
mennyi lehets get kiprblhasstok
'
Az agyat pontosan rigy programoztk,
hogy felfedezhesse magnak az ismeretlent' Egy g niusZ, vagy ahogy ti ne-
vezitek, egy megvilgosult l ny mr te| jesen megnyitotta a hetedik pecs tct.
VrrI ah rnyszor kapcsolatokat | tes tetek, vaI ah tnysz()r ncvctlck, rcztck.
clt.sr'.tlrlt.st.rllr.k.
(.s
a gtlnc| tlI aliritrlkr.a .igycltck. virI ltltiittysZ()l. ll ltttI ltI irI lrltiltrk.
I trlr I rltrI ttI lrlh. pVltllt| rrrt| | rrk czliI tlr| ' Ap.ylrlrrk ttlr.1''ttY | ih' tI rr| 1lrtzik, tt.rt.ltt| .lrl
t'; tlrlrlr'1t
'\
ttt'\ 'f'1.*'r r'tt.tlltitl l.l
'tt'l
lJ s
A kundal ni k gyja a gerincoszlop alapjn| pihen, s rem lhetleg id-
vel felemelkedik, mikozben sorra megny ln ak az egymst kovet csakrk,
pecs tek. Az energia ilyenkor kereszttilramlik rajtuk. Ugyanezen a csator-
nn mentek keresztlil, amikor meghaltok. A csatorna v ge a fej teteje, ez aZ
alagrit kijrata. Az energia nem csak felk szik a fejbe, s azutn visszarohan
az els pecs t mell . Nem gy m kridik. Ez az energia nem egyik pillanatrl
a msikra, mintegy a semmibl teremtdott. Ezt a kifogst csak egyesek ta-
lltk ki, mert nem fejldtek igazn.
A l nyeg az, hogy amikor megmozgatjtok az energit, tobb mr nem
l ptek vissza. Ha egyszer szabadjra engedt tek, parttalanu| rad. Ti pedig
brho| megllhattok, mr az adott l ts kon persze, hogy tigy lj tek fe| az
energit' ahogyan akarjtok. A hetedik s kra rve minden lehets get meg-
va|s tottatok az anyagban. Ha ezze| v geztetek, nyomtalanul tvoztok. Ek-
kortl az orokk valsgho z tartoztok.
Ez r t va| ahnyszor nevettek, val ahnyszor nagy szer i go ndo| atotok tm ad,
va|ahnyszor der(lve| rzztok le magatokrl a k telyek ny ig t, valahnyszor
or mmel eltelve bredtek, valahnyszor hangot adtok gondolataitoknak, mind-
ez novekv tudsotokat, megny l rtelmeteket ttikrcizi. s valahnyszor sajt
igazsgotoknak megfelelen dtintcitok, helyesen jrtok el. Ahny hajl ktalan-
nal csak tallkoztok, n zzetek mindnek a szem be. Ne forduljatok f lre, mert
lehet, hogy ez a pi|lants, a ti szeretetetek breszti fe| a benn ik lakozI stent,
ez gy jtja meg lngjukat. rtitek? Hiszen minden' amit rz ke|tek, valrav.
lik; minden, amihez hozz rtek, megelevenedik, s brmiben fedezitek is fel I s-
tent, nem hagyj a v|asz n lktil. rtitek tnr? s valahnyszor azt mondjtok,
hogy szeretni tudjtok nmagatokat, kiny |ik az rtelem virga. Valahnyszor
kil ptek az rny kbl, s f nyt sugroztok magatok kori.il, gyarapodik a szel-
lemetek. rtitek? Minden Szeretetben toltott piltanat noveked st eredm nye7'.
Nagyszabsti ttikor voltam a szmotokra. Akadtak koztetek, akik egyszer
sem inogtak meg, s minden azt tukrozte, hogy az ton hazafel tartanak. rl
minden pillanatban azt sugalltam:
,,Gyere!
Besz lni akarok veied. Tan talri
akarlak. K szen llsz arra, hogy ijedelem n lkiil hallgasd szavaimat. Akkor hiit
tanulj tlem. Vrok rd ennek az letnek, ezeknek a tapasztalatoknak a v g('lr.
hogy | egyen egy eszm nyk ped, ame| yet nem is | tsz, m gis tudsz r | a, lrl(.g
is rzed a.j e| enl t t. Ez I sten. Te pedig egyetlen pi| | arratrlr scltt ilttlgli l rtrt.1i
''
McgI isztt: ltt-t(.sttck c l.czlcrtl. hrlgy I ttiI ttI t.zl cltttrllltllllt| | ltltl ttr.hlr.h. ltlivt.I lt vr
l/ o
lg osszes aranya sem r fel ezeknek az egytitt tolt tt napoknak a kincs ve |,
s azza| , amit tlem hallottatok. Amit elmondtam, az az n valsgombti|
szrmazik, ez rt abszol t, megdonthetetlen igazsg, s fe|v rtez titekcl
mindazzal szemben, ami a
jcivben vr rtok.
I gazsgom a bennetek lakoz Krisztus dicss g t hirdeti. Ne tagadjtok
meg cinmagatokat, ne dobjtok el ennek a bels I stennek a lehets geit. Tc-
gy tek magatok v utatok minden egyes l p s n l, mindehhez nem kel| t b-
bet vllalnotok, mint amire az adott pillanatban k pesek vagytok. Lassan'
araszolgatva haladtok majd elre. rtitek? n pedig mindv gig veletek ma-
radok. Elkezdttink itt valamit, s be is fogjuk fejezni! gy legyen.
n sokkal tovbb szeretn k ebben a testben maradni, sokkal tovbb, dc
majd eljcin a nap, amikor nem kell, hogy ebben a testben mutassam meg ma-
gam nektek, m most csak ezt rz kelitek. Ltni fogjtok majd a ffnyt, s elj t-
tcik, hogy meghallgasstok ezt az til st, amelyet egy f nyl ny tart. gy legyerr.
(A k z ns g hosszan tapsol.)
I gen! I gen. Most pedig mondjunk el egy utolspohrkciszcintt, aztn in.
duljunk e| az
j kalandok fel .
A bennem lakoz risten hatalmruit
fogva
vagyok.
Teremtett vildgomba
sszhangot,
szeretetet,
jsdgot,
f nyt
suqdrzok.
L pj a vilgomba,
mert ott a te vigaszod,
a bennem lakoz risten.
gy legyen!
E,zze| bezrom az til st.
Ltni foglak titeket a hegycsricsokon, s n hnyatokat a sz | bcrl is. Nlr
gyon sokat tanultatok. gy legyen! I gen!
7,rsr,k nt megk rlek titeket, hogy mil cslc s htrI nit;r rcggc:l tt(!zzt:I ck it
ttik(il.I rt., s kcztI j tck oI megv| trlztirtlli viliigtlttlkirI cI rrlt(| kctl(.sscl. I tttI it| | ir|
(: s
(.ll(.I Ptiititl, | | | | 'l.l s/ (.t.t.llt ltt, | tit vi{pitr.ltlt'iI ltttiiI rlk llrittrlttrrrktI l tI t'strrI ttI t.lI t.kt.| ,
,ttttr. l 1 r.! l r. l. ; ret.r.I vitp"VI r rk. l,lissltI rrk lrtil ttr.h l
l
ll/
,., ***ri$ii$flillb&***
Kissz tr
A benniink lI sten. a megfigyel, igaz valnk, az elsdleges tudat, a szellem.
Absztrakt gondolat. Az absztrakt gondolatok az ismeretlenre vonatkoznak.
Eleddig meg nem tapasztalt gondolati paradigmk, amelyeknek gy nincs
&ze|mi tolt stik.
A csillag jele. A hromsztig jel nek bonyolultabb vltozata, amelyet a hala-
dk rajzolnak fel.
A hromsz g jele. A kezdk gy rajzoljk fel ezt ajelet a Nagy M gyakorla-
tai eltt, hogy rajtuk van a szemellenz juk. Elsz r a homlokukra mutat.
nak, a hetedik csakra lakhely re, amely a hromsztig fels cs csa. Aztn
keztik lassan lefel vndorol a bal s jobb t rdre, v giil pedig vissza a
homlokra. Ez a hromszcig az invol ci s evoltici mozgst jelk pezi.
A h s s kja. Els l ts k.
Akasa. A hindu bcilcseletben hasznlt szanszkrit kifejez s a msvi|g, ter
vagy a szellembirodalom jelcil s re.
Akh Men R . Az egyik csoportot nevezik By a Megvilgosods I skoljban.
Ramtha hozta l tre, aki mindegyik csoportjnak kiil n ktildet st adott,
elnevezv n azokat, hogy egys gbe fogia a csoport tagjait.
A konstansok triuma. olyan magasabb rezg ssztmri l ts k, ahol a lelkek j-
bli megtestestil stikre vrako znak.
A l lek srjt t jszakdja. Nagy szenved s idszaka ez, ame|y a szem lyis g
cinszeml let nek m ly talakulsbl fakad. Az energia ekkor tz(tdu| az
ember rze|mi s ztivet n, s me gti s ztu l, me g szabadulv n r r akdott ktit.
d seitl. I lyenkor az a1y negat v ttilt sei aktivljk a sze vezet energia-
mez6it, s ez a szenved s forrsa.
Alkony.ru. A gyakorlat sorn a tan tvnyok a m ly lomhoz hasonlkatatn
llapotba hozzk testtiket, mik zben megrzik ber tudatukat.
AlkonyrM vizualizci. Ezze| vizua|izljk a listt vagy egyebeket.
lmok. Az lmok az emberi tudatban gytikereznek. Ms gondolati dimen-
zik valsgai ezek, nem pusztn ak pze|et. sz ilem nyei. A tudattalan az
lmok kcizvet t s vel jelez a testnek, s gy gygy tja az lmodt. A leg.
t{lhlt | om ebbe a csoportba tartozik, noha ms lmok a jiivendt j{lsoljk
| | leg, A tudgto.q lom a va| sg manifesztcitlinuk kik nyszer t se, arncI y
H NnBy M l tantrgyui k z tert()7,ik.
A mennyek kirlysdga. Lsd I sten kirlysga.
A mi I stentink. E'z a fogalom I stent, a szellemet, a megfigyelt, a benntink
rejl isteni elemet, igaz valnkat jelcili.
A Nagy M tantrgyai. Az si Bolcsess g I skolja a Nagy M megvals t-
snak szenteli magt. E tantrgyakat mindenestl Ramtha tervezte a
Megvilgosods I skoljban' E nagy hatalmri beavatsok sorn a tan t-
vny els k zb6l' sajt thatja el Ramtha tan tsait.
Analgia. Az analgis | tez s aztjelenti, hogy a jelenben ltink. I dn k vtil
es, mrilt s rzelmek n lktili alkot pillanat ez.
Analgids tudat. A tudat egys ge, amikor hely re kertil az elsdleges s m-
sodlagos tudat, a megfigyel s a szem lyis g. Ebben a tudati llapotban
megny lik a 4_7. l ts k. A szalagok ellenirnyban forognak, ahogyan ke-
r k pcirog a ker kben. Hatalmas orv nyek keletkeznek, minek hat sra a
gondolat le ilepszik a homloklebenyben, s manifesztldik.
Antikrisztus, a megcsonkult Krisztus, a behatrolt szem lyis g, amely
megtili isteni l nyegiinket. Mindenre s mindenkire vonatkozik, aki vagy
ami megfosztja aZ emberis get velesziiletett jogtl az isteni l tez sre.
Anya-, atyaelv. Minden let forrsa, az I stenatya s az tirok Anya, a z r
pont.
Anyagi I ts k. Lsd els valsgs k.
A Pajkos Pnihoz c mzett
fogad,
I v vagy tncterem. Ramtha Tolkien
A gy r k ura c m i m v re utal vele.
Aranys k. Lsd otodik l ts k.
Aranytest. Az otodik l ts khoz, a szupertudathoz s a rontgenfrekvencihoz
tartozik.
A szl gy im lcse. Bor.
A ti I stenetek. A szellem, a megfigyel s a benni.ink |akoz istens g.
tkeresztezd s. Ez a kifejez s jeloli azokat a lelkeket, akik kcivetkez meg-
testestil siik sorn ellenkez nem testben k vntak jjszi'iletni, meg-
rizve kcizben az eredeti nem lelki a|katt. I lyenkor f rfi l ni testben s
ford tva. A nemi identitsprobl mval kiizdk egy r sze, noha nem mind,
tkeresztezd ssel szi'iletett a ftjldre.
At lant is zi. Atlanti s z lakja.
Atya. Az sforrs, lsten, a z r pont.
Avat ru. oI yan mcstcr. aki tctsz sc sz,orinl rnitnil.csz,tlil' ltzrltllrlttt ltt 'g ttiltt.s
lltitttlt.lt kil; lcsst gd.rrck lrirtrlklilritlt. tis lI clI t gyr.izI t.I t.; r lrrt| ; tlt
I Ut)
A v r vszaka. Menstruci.
A vulkdn
felrobbansa.
E' kifejez ssel szoks jel lni a kundal ni mozgst,
amelyet a C&ETM gyakorlsa ind t el.
Az agyi plydk bejrat sa. EL ghozz hromszor v giggondolni Ugyanazt a
gondolatot. Ezze| mris szokss tetttik, s rogz tetttik.
Az anyag viszonyulsa az anyaghoz. Testi valnkban szeml ljtik gy az anya-
gi vilgot.
Az ismeretlen megismer se. Az sforrs tudatval szembeni isteni ktildet -
stink, hogy az
(tt
megannyi lehets g t kiteljes tstik s tudatos tsuk. Ez a
tcirekv s munkl az evolriciban.
Az si B lcsess g I skolja. Tbbf le ramlat rdemelte ki ezt a nevet a tcir-
t nelem folyamn, de mindegyikben a Nagy M vel kapcsolatos szent tu-
dst tan tottk. Ramtha tcibb ilyen iskola l trejott n l bbskodott.
Boktau. Ez a nagy prba. gy h vjk a hosszti elvonulst a Megvilgosods
I skoljban, amely legkevesebb 30 napig tart. L tezik ennek rovidebb
vI tozata is, tlag k thetes idtartammal.
B lcsek k ve. Alk miai kifejez s a halhatatlansg elix rj re.
C&fI M. A tudat s energiaTM rovid t se. Ez Ramtha iskoljnak alapk plete, a
manifesztcik s a tudat felemel s nek kiindulpontja. Tanulmnyai sorn
a tan tvny megtanul analgisan gondolkodni, megnyitja magasabb
pecs teit, s valsgot hoz | tre az rbl. C&f-rM-nek nevezik a kezd tan-
folyamot, amelyben a hallgatk megismerkednek Ramtha tan tsainak alap.
fogalmaival. Az erre vonatkoz anyagot megtalljk Ramtha.. A Beginner,s
Guide To Creating Reality (Yelm, |997, J ZK Publishing) s Ramtha:
Creating Personal Reality, videofilm (Yelm, 1998, J ZK Publishing).
C&ETM = R. Tudat s energiahozza| tre a valsg mibenl t t.
Crosham. Ramtha csodakardja, amelyet let ben hasznlt. olyan hatalmas
volt, hogy t z f rfi tartotta a markolatt.
Csakra. Szanszkrit sz, erk zpontot jelent. A csakrk nem azonosak aZ em-
beri test pecs teivel, tudati centrumaival.
Digit lis gondolkodds. Ketts tudat, amely a tudattalan erinek szmbav te-
le n lktil m ri fel az emberi tudst. Egyediil a neokortex ismereteivel, r-
zt kc| (.s vel s gondolati folyamataival szmol, azaz az e| s hrom pe-
t.st.I lt.l. ll| lhclr a tudati lI aptlthan a'4_J . pecs t z,rva marad.
lI tttlt,tt'.t.t Krr| | ttrlitI i
; rrlltI
k(iziiI l I t{lcsii| | crt r. ll r | <1 l ts k Villl, s nrint| -
r
1rt.| | ,
lrr.r t, plr.I r.lt sriilttti rlilttcttziri I irr lrrrih'
lt
DimenzionI is tudat. olyan mester tudata, aki tobb nem lineris idfoga-
lomban s egydimenzis t rfogalomban gondolkodik. A dimenzionlis
tudat egyszerre szmol minden felmeriil |ehets ggel.
gbe emelkedett mester. olyasvalaki, aki legyzte aZ anyagot s a hallt, s t l-
l pett t r s id korltain. Ezek a mesterek olyan magas rezg sszmra k -
pesek felemelni fcildi testi.ik rezg seit, hogy el tudjk hagyni ezt a l ts kot,
S tetsz s szerinti dimenziban manifeszt|dnak. Tobbek kozcitt koz jtik
tartoztak Ramtha, J eszja ben J sz f' B uddha, Rath abi m, Zar athusztr a, T a-
kahsunuman s Tiianai Apollniosz. Ramtha volt az els az emberi fajbl,
aki a hall megtapasztalsa n lkiil felemelkedett a mennyekbe.
Elektrum. Pozit v s negat v tcilt ssel rendelkez elektromgneses mez,
amely l treh vja az elektromossgot'
leter. Az Atya s a szelle m, aZ let lehelete. Ebbl alkotjuk meg illriziin-
kat, k pzelettink k peit s lmainkat.
let Kanyve,I gy nevezi Ramtha a lelket, amely bcilcsess gk nt raktrozza eI
az involrici s evol ci nagy utazst.
letvonal. Adott lelkillapotbl vagy tudatllapotbl kovetkez esem nysor.
Elmemi kc)d s. Az agym ktid s kovetkezm nye, amely a gondolatalakzato-
kat, a holografikus k peket vagy az eml kezetnek nevezett neuroszimpa-
tikus mintkat hozza l tre. Az agym kod st a gondolatram s az ener-
gia lteti, ezek a hajteri. A gondolkodsra valk pess g hozzal tre az
elmem kcid st.
Elhim. A Ramtha |ta| l trehozott egyik csoport. Minden csoportot maga
nevezett el, s ktilon kiildet st adott nekik, amely egys gbe fogia e kis-
kcizciss gek tagjait. A h ber szistent jelent, de n ha istenek egy cso-
portjra is utal, akik alszlltak bolygnkra.
Elhim Kd Men R . A Ramtha lta| | trehozott egyik csoport. Minden cso-
portot maga nevezett el, s kiilcin ktildet st adott nekik, amely egys gbe
fogia e kcizoss gek tagjait.
Elz letek megismer se. Akkor kertil r sor, amikor valaki halI a utn a
harmadik l ts kra emelkedik. A szban forgszem ly egy Szem lyben
megfigyelv s cselekvv vlik. Az |et sorn megoldatlan k rd sek
jabb
testet olt st eredm nyezhetnek.
Els h rom pecs t. A nemis g, fajfenntartS, fjdalom s szenved s, ldozat-
t v| s s zsarnoksg pecs tjei. Az, emberi sz njt k bonytlt| irI tnai cscl .rr
itlbhi rir czck l l lltitk it lriiltcir.ht: lt.
/ ,Y*t
.* u;
Els l ts k. Az anyagi vilg, k pms-tudat s Hertz-f le rezg sek l ts kja. A tu-
dat s energia legalacsonyabb rend , legs r bb, anyagg ttimortilt formja.
Emberek, helyek, dolgok, korsz,clkok s esem nyek. Az emberi tapasztalat
legfbb teriiletei, amelyekhez rze|mileg kotdhetiink. E,zek k pviselik a
mr ltunkat, s ezek alkotjk rzelmeink szovet t'
Ember
fia.
Ember fia Vagy |enya mdjra | az, aki nem istenk nt, hanern
emberk nt cselekszik.
n. A szem lyis g, gaz valnk.
Energia. A tudat prja. Minden, ami tudat, dinamikus kisugrzssal is jr'
amely term szetesen mdon fejezi ki onmagt. Ez ford tva is rv nycs'
minden tudati folyamathozhozztartozik az t meghatroz tudat.
Er nyess g. A helyes cselekedetek rida, erkcilcsi feddhetetlens g.
rzelmek. Az tzelem egy tapaszta|at anyagi s biok miai folyom nya. At
rzelmek a m lthoz tartoznak, amennyiben mr ismert tapasztalatok ki
fe1ezd sei, s az agy idegp|yi ment n rogziilnek.
Erzelmek sztjvete. Elmrilt rz sek, magatartsmintk s elektrok miai fo|ya-
matok gyjtem nye. Ramtha a meg nem vilgosultak elcsbulsak nt bc_
sz | r|a, amely jabb jjsztilet seket ind t be.
teri. Ami a msvilghoz, terhe z, a sze||emek birodalmba tartozik.
Ezoterikus. A kifejez s szent, titkos tudsra utal.
Evol ci. A vissza t ez, amely a legals rezg ss ktl s az anyagt| a | cglrrir
gasabb tudati szintig s a z r pontig tart.
Evol ci k nyve. A l lek tapasztalatait jegyzi fe|, az els, anyagi lcts kt ll
vissza eg szen a hetedikig s a z r pontig.
Fantasztikus realizmus. A valsgtl elrugaszkodott tudatllapottlt
.jcl(il.
amelyben a mestereknek van r sze.
Feh r Testv ris g. gbe szllt mesterek lthatatlan trsasga, akik rncgI igyt.
lik s Szeretettel tmogatj k az emberis g fejld s t.
Fel bredt l ny. Megvilgosult szem ly, aki tobb nem az or<ikl s vagy ir kiir.
nyezet | dozata. olyan mestert je| cil, aki tudatosan terenrti llrcg
(ilrlt(ilt
va| sgt.
l,| ,l ttrtn brt,dl I ny. o| yasva| aki, aki ncnl trrc| islclri tttivrlI l: irtil' A kctt(5ss ,
1tr.| .
rI lrizi rir hi| n' aZ s| ilrr striI clziirvlr' k(irrryt.zcI tiltt.k kiszrllgirltitI vll t.l
l,ltr,tl; .tl l''t,I c,lc,l A rrcgyctlik s k I ttt| ltlliI l: r1rrlt: .il j cI lt.tttri
A ltrt.pivlliip.rrsrltI its
lr'; rlrlr- rllllll+ul ttlCHlt/ tirtrk lt ht'llr'tSSt.p'. lttirttV. 1/ ll/ tllttrrlr.tt, i1t1 r.lyri
l,r',' t
i't't'.it ttrr I l,l.rrlgrr.l riilllrilt l(.nV(.1'(il(-rl
I il,t
F ny. A harmadik l ts k birodalma.
F ldhr)z k tatt szellemek. Azok a szellemek, akik m g nem vltak meg ko-
rbbi lettiktl s anyagi formjuktL. Az infravtiros rezg startomnyban
l teznek. A kciznyelv ket nevezi k s rteteknek.
Gondolat. Nem azonos a tudattal, Az agy neurolgiai, elektromos, k miai
lenyomatok szegmenseire - holografikus k pekre - bontva do|gozza fe|
a tudatramot. Ezt nevezztik gondolatnak. A gondolat az elmem kod s
p tkove.
Gnoszticizmus. A 18. szzadban nevezt k el gy a kora kereszt nys g idej n fel-
l p misztikus ramlatot, amely az addig| tez szellemi irnyzatok fogla-
lata. A gnoszticizmus szerint minden emberben ott az isteni szikra, csupn
aZ anyag b klyiba bilincselve, ami szembeford tja egymssal a f nyt s a
sot ts get, a tudst s a tudatlansgot, a jt s a roSSZat. A szent tuds ki-
nyilatkoztatsa fe|szabad t hatssal van az emberre, s lehetv teszi, hogy
a test borton bl kiszabadulva visszajussunk I stenhez, az sforrshoz.
Gnzis. Gcirtig sz, tudst jelent. A gnosztikusok hasznLtk a kora keresz-
t nys g idej n. E fogalom nluk I sten, a teremt s, az emberi l tez s s
sors meg rt s t jelentette,
amely transzcendens forrsbl szrmaz k.
E szent tuds felszabad thatssal van az egy nre, mintegy megvltja az
anyag b klyibl.
Harmadik l ts k. A tudatossg s a lthat f ny tartomnynak s kja. Neve-
zik f nys knak s mentlis s knak is. Amikor a k k s k rezg sszmnak
csokken se idig jut, pozit v s negat v plusra vlik sz t. A l lek e pon-
ton meghasad, ez rt vannak lelki trsaink.
Harmadik pecs t, A tudatossg s a lthatf ny tartomnynak erkcizpont-
ju. A fegyelemmel, zsarnoksggal, hatalommal s msok kizskmnyo| -
sval ll kapcsolatban. Sz khelye a napfonat.
Hatodik l ts k. A hipertudat s a gamma-sugarak tartomnya. Ezen a l ts -
kon tapasztaljuk meg a I tez s egys g t.
Hatodik pecs t. Az agya|api miriggyel s a gammasugarakkal ll kapcsolat-
ban. E pecs t m kod sbe l p sekor fellebben a tudattalant eltakar f-
tyol. Az agy megnyitsa ennek a pecs tnek a megnyitsval
jr,
ami
egyr ttal a tudatot s az energit is fel breszti.
Hertz-hullmok birodalm.a. Lsd els l ts k.
Hetedik l ts k. Az ultratudat s a v gte| en ismeret| en hirodalrrrit. [i s krln kt:z
tI r1rI ik ilz iltvttI ttt.i l llttlzgiisir. A s krlt itkktll.htlzllt | 'lt.t, lt utilr'r; ltr11| . il| | | |
I t!4
kor leutn ozta az onmagt elgondol rt. gy jott l tre a ttikroz virgy
msodlagos tudat. Az cisszes tobb s k a hetedik rezg sszmnak s ic|c.i(.
nek lelassulsval keletkezett.
Hetedik pecs t. A koronacsakrval, az agya|api miriggyel s a megvi| rg()s()
dssal ll kapcsolatban.
H t pecs l. A h t tudati szintnek megfelel nagy hatsr erkozpont. A tcst(.t
a szalagok kcitik ossze a pecs teknek megfelelen. Az els hrom cI .t.i
kcizpontbl minden emberben spirl alakban rad ki az energia. Mirrt|cz
nemis g, fjdalom Vagy hatalom alakjban
jelentkezik. A fels pecs tck
megny lsval magasabb tudati szint l p m kod sbe.
Hierophan sz. Mester, aki manifesztlni is k pes a tudst, s tan tvnyaivirI
is megosztja azt.
Hihetetlen. Ramtha valami szokatlanra vagy trilradan szenved lycsrc trtirI
ezzel.
H ihetetl en gondolar. Korltlan, magasrend , transzcendens gondol at.
Hipertudar. A hatodik l ts k s a gamma-sugarak tartoznak ide.
Hipnotikus k pess g. Megvltozott tudatllapotra s analgis gonc|oI krlt| is
ra val k pess g. Ebben az | | apotban htt rbe szorul a neocortcx lrt kii
d se, helyette a koz pagy s a kisagy als r gii aktiv| dnak.
Hom'okoz. Ama magatartsmintk, szoksok, v leked sek s goncltlllrti | ir
lyamatok osszess ge, amely megakad| yozza, hogy valaki j gtlrrt| rllirtr
paradigmkat fogadjon be, rij tapasztalatokat sze ezzen' Ugyanaz. tttittl lt
neuronet s az emberi szem | yis g.
I aut Alef Elhim. A Ramtha ltal l trehozott egyik csoport. Mirrc| cll cs()| x)l'
tot maga nevezett el, s klilon kii| det st adott nekik, arnely egyscgllc | il1l
ja
e kozoss gek tagjait.
I dtlens g. A jelen _
az cirok' teremt' analgis pillanat - mcgt lpitszl;tI iisit
Az id ennek a teremt pillanatnak a kifejezd se,
I dvonal. Adott tudatllapotbl ered lehets ges esem nysoro7,ill.
.
I nvolt ci. A| sz| | s a z r pontbl s a hetedik | ts krtiI a lcgirlircstrttylllllr
rezg sszin tre, az anyag biroda| mha'
ltttrlltiri kiinvve . A l | ek tapasztaI lrtait.j cgyzi | L.l ir z .t.ti
1trlttI l rl
il lt.p1stlr.tiltI r
vir I rir11gs h i g. irz ilnyilg
.s k.ir
i g.
/ r; rt'rrlq l'ttlrlr rplvszcr irrlirthrrlrrurzrril. Ar ip.lrsritri t'pv porrrlolrrlr
; trrtrrrliprrrrr
\ llE\ , | | rpttI rrttt | (| h I r.trr l| | t.1',| 'lt| st.. i| | | l(.I Y tP.}'I it1tttsrI illrt| | ii r".l I r(lI t.rt'lr11p
96:
r: piF
n
- /,lJ
I nia. Atlantisz kontinens nek egy r gija, a mai Macednia hely n.
I smeretlen I sten. Ramtha n p nek, a lem roknak egyedtili I stene. Egytittal
elfeledett isteni mivoltunkra is utal.
I sten. Ramtha tan tsai az ,,I stenek
vagytok'' alapgondolatt szI azzk to-
vbb. Az emberis g elfeledkezett isteni eredet rl. I sten s az r nem
ugyanaz. I sten a felfedez tudat s energia, amely ismertt teszi az it
eleddig meg nem ismert lehets geit. I sten a teremt s mindenhat, min-
dent betcilt sereje.
I stenasszony. Az emberi l nyeg kiteljesed se.
I stenek. Fejlett l nyek ms csillagrendszerekrl, akik 455 000 ve rkeztek a
Fcildre. Ezek az I stenek g nmanipulcinak vetett k a| az emberis get,
mikcizben DNS-iinket elkevert k a sajtjukkat. t< felelsek a neocortex
fejld s rt, s alacsonyabb rend munkaerk nt, rabszolgak nt dolgoz-
tattk az emberi fajt. A sumer a1yagtb|k s kiilonbciz mtrgyak ta-
n skodnak minderrl. I stenekk nt eml keztink meg az elfelejtett I stenek-
rl, nn n emberi l nyeg inkrl is.
I sten elm je. Fel leli valamennyi letforma tudatt s bolcsess g t, amely
valaha lt brmely dimenziban, idben, Vagy valaha is lni fog brmely
bolygn s csillagon.
I stenember. Az emberi l nyeg kiteljesed se.
I sten kirdlysga. E fogalom olyan l ts kra vagy dimenzira utal, amelyben
I sten korltlan tudata az t.
I sten
fia.
I sten fia vagy |enya az, aki nemesebb s sz lesebb ltk r tudat-
tal sztiletik a vilgra, mint azok, akik az els hrom pecs t birodalmba
tartoznak. Aki I sten fiak nt vagy lenyak nt cselekszik, az isteni s nem
ernberi tudattal l.
I sten kora.I sten korban a tudomny addig soha nem ltott fejld snek indul.
E korban m lyrehatan megv|tozlk majd azid6 s annak rt ke. Kiveszik
| ts kunkrl a betegs g, szenved s, gy lcilet, cireged s, hall s hborrisko-
ds. Mindennek a hely t az |et folyamatossga veszi t. Ezt a sok jt a tu-
ds, meg rt s s m ly szeretet hozza el minden egyes entitS let ben.
I sten le nya. E fogalom arra utal, hogy valamennyien magunkban hordozzuk
isteni mivoltunk oroks g t, s Ramtha ennek f ny ben szeml li a n k
egyenjogrisgt.
zisz emli, E n vvel i| | eti Ramtha az amygdala magvakat s az amn.| ()ll-
szarvat az agyszcivcthcn.
l,\ h
J ahl,e. Nem azonos J ehovval. J ahv nek nem tetszett, hogy J ehova rabsztl|
giv 'eszi az embereket. I d istennel egytitt szembeszegiilt J ehovva| . tis
az emberben lakozismeretlen I sten mibenl t re oktatta az emberis ge t.
J ehova. Fejlett l ny, aki bizonytalan s koteked term szet volt, s a n vt.r.tlt
is gy lolte. ,rce| brahmot Babilonbl Knanba. gy sziiletett I ttc1'
a h ber n p, amelyet Mzes k sbb kivezetett Egyiptomb| az gclt.r
Foldj re.
J esztija ben J sz f.I gy ne,ezi Ramtha J zus Krisztust, a kor zsid hagytlrrrli
nynak megfelelen.
J civend l s. A jov esem nyeinek elre ltsa a jelen t nyei alapjn. A j(ivclr
dol sekhez mindig hozz kell tenni, hogy a ,,dolgok
j elen llsa szcritll.''
miveI azok a kollekt v tudattalannal prhuzamosan v|tozhatnak. A
.j(i
vendol s ilyet n rte| mez se Ramtha tudat s energia fogalmn a| apszik.
J Z Knight. Ramtha egyedtil az 6 r v n nyilvnult meg, S Szeretett lnyak ltt cttt
l kezik rneg rla. M g lt, volt Ramaja, Ram hznak egyik gycrrttckt..
Kttrbul. Karboncs, microtubulus, a sejt vza.
Karnta. A gondolatok s tett'ek term szetes kovetkezm nye. Magban ilglirlt
mindent' ami megoldatlan gond Vagy rz s valaki let ben. ameI yct irz iI
let m g nem prolt bolcsess gg ' A l lek ltal fel nem dolgozott k(.l.t| tl
sek tasz tanak
jra meg
(sjra
a,z rijjsztilet sek korforgsba.
Kartus. Valaha az egyiptonri franeveket vette koriil ez a hierog| ilir. itltlt.ly
itt egy gondolat Vagy szem ly l nyeg t fejezi ki.
K k h(it. A finomtest szovet t
jelenti. Lthatatlan vzunk ez. arncly itz tt| |
raibolya f ny tartomnyban vibrl az anyagi l ts kon.
K k l ts k. Lsd negyedik l ts k.
K k TesrlM. A negyedik valsgs khoz ta toz test. thiclal tuclat cz itz rt| |
raibolya f ny rezg sszmn. A kcinny test s az anyagi l ts k ur.lr'
K k Test| ,M gyg1, tr s. Ramtha | ta| tan tott gyakorlat, atneI ynck srlt.litt lt lil
n tvny felemeli tudatt a negyeclik l ts kra' | rogy 1nLrggytigy tslr vir1lv
rnegvltoztassa az anyagi testet.
K k Test.| .N| ttittc. Ramtha | tal tan tott gyak()r| itt. tttttt: I yrrck stlt. itt lt littt lvilttV
| i.I e rrtt: I i trrdatt a rregyedik | ts krir. l,c| rct v(. tcszi lr Kck
'I l.stI Nl
I i.I tltt.
I r'.,t.| (.ir rr rrcgycc| ik l(: ts k rrtcgttyitiisiil.
A,'1,11p,1t A litt: .itrlitlrrti lrrrlitl. A rrt'rlon('1, rrvlltiV it \ / ('nlr'ly'1s1'1'
llrlttrlrtlhrtltlsit
llltli,ttt lttlttl
(
ltn'.1
lr'r'lttttlrltspk tlpll'1rrt; tk ht ctl ; tt r'l; ittitrl. llllll'lyttr'h tr'
,'il lt lr f | | t lr'ilq l-r-I r'/ ilt it
.,/ ('nt('l\ ','l'
r'it1'\ ' l; rt1'\ irl., iililrtlrll
r
l'l i
Ko l I e kt v ma g atartsmintdk. Egy embercsoport magatar ,sminti s gondo-
lati folyamatai.
Kollekt v tudat. HasonlJ ung kollekt v tudattalan fogalmhoz, A kollekt v
tudat felismerhet tudatllapot, amelyben egy embercsoport, nemzet
vagy kult ra osztozik.
Koll,ekt v udattalan. Az emberis g kcizcis lelkillapota, amelynek azonban
nincs tudatban. Trsada| mi tudatnak vagy testtudatnak is nevezik. Az
anyagi | ts k s az els hrom pecs t tudati llapota.
Konstansok. A konstansok triumban l l nyek, k feliigyelik a term szet
kcirforgst s egyens lyt.
Korldtozott gondolkods. A t r s id korltai ltal behatrolt gondolkods.
Az emberi szem lyis g gondolati folyamatait s az els hrom l tsft tu.
datllapott jeltili.
Kounikus ra?asztanya?.Ramtha ezzel a foga|ommal hatrozza meg a min-
dens get cisszetarterket, amilyen tcibbek kcizcitt a szeretet is.
Kcinny test. Ez a finomtest, amely a harmadik l ts khoz s a|that f ny hul-
lmsvjhoz tartozik.
Krisztus. Nem egyetlen szem lyre utal, hanem mindenkire, aki uralma al
hajtotta az anyagi l ts kot, s |egyzte a hallt. A benntink l I stent, is-
teni aspektusunkar is jelenti.
Krisztt,ts az anyagban. Ez a karcsony (Christ mass) eredete. Az emberi test-
ben jelenl v
Krisztus-tudatra is utal.
Krisz,tus titja, Ramtha ltal eltervezett |ecke, amely megtan tja a haltgatt
lassan s rendk vi'il beren jrni.
A hallgatekkor minden l p se sorn
Krisztus tudatval I i t a vilgot.
Kritikus tme8. Az a pont, amikor a tudat anyagg tom rtil.
Kundal ni. A magasabb pecs tektl sz|| a| a gerincoszlop a|jra a kamasz-
korban. Ez a jelents
energiacsomag az emberi fejld s motorja. A kun-
dal nit a hinduk a gerincoszlop
aljn cisszetekeredett k gyk nt k pzelt k
el. Energija ms, mint az els hrom pecs t , amelyek a nemis g rt, fj-
dalom rt, szenved s rt s rabsg rt felelsek. A kundal ni energia fe|-
emelked se a korona-csakrba a megvilgosods folyamata. Ez a k gyti
fel bred s vel veszi keztet t, amely tncot jr
a gerinc tov ben, ioniz|-
ja
a gerincveli folyad kot, megvltoztatva annak molekulris cisszet te|.
t. Mindez megnyitja a koz pagyat, a tudatta| an kapujt.
Kiild s s befogadc s. Ramtha e gyakorlathan a tan tvny az rz ke| s ki
kapcsolsval megtanulja mozgs tani a koz pagyt. A gyakor| at niivt.I r
a tvolba- s
j<ivbe lts k pess g t.
L lek. Ramtha az |et K<inyvek nt emlegeti, amelyben az involriciti s cvrl
l cinagy tapasztalata bcilcsess gk nt raktrozdik el.
L l e kt., dnd o r l s. Az jj s z ii let sek ktjrforgs a.
Legfbb mesterek. k att<ot.jk a Megvilgosods I skoljnak szem lyze lt(t.
k szervezik meg az iskola let t s az elvonulsokat.
Linedris
fizika.
A klasszikus, newtoni fizika.
Lista, A tan tvny k vnsgainak jegyz ke. Miutn |ejegyezte ket, czc:kl't.
<isszpontos t analgis tudatllapotban. A lista a neuronet tprogrtll| l()/ 'il
st s megvltoZtatslt c lozza. olyan eszkoz, ame| y
jelents s titr.ttis
v| tozsokat id z e| 6 a szban forgszem ly let ben s vals rgllirlr.
Magasabb rend pecs tek. A n gy utols pecs t.
Majontagy A gondolkods feltiletess g re s csapongsra utal.
Msodik l ts k. A trsadalmi tudat s az infravcircis frekvenciatartomtry s k
ja,
amely a fjdalommal s szenved ssel I l kapcsolatban. A harrtrlrt| ik
valsgs k negat v ellent tprja, ez utbbi a lthatf ny birodalntit.
M sodik pecs t. A trsadalmi tudat s az infravortis frekvenciatarttllttiittv
erkcizpontja, amely a fjdalommal s szenved ssel ll kapcsolathittt, s itz
alhasban tallhat.
Materializdci. Az a folyamat, amelynek sorn a gondolat anyagk rrt kr.is| il
lyosodik ki.
Megcsonkult n. A latin eredet l lektani kifejez s
_
alter ego
_
sa.j tlrlsitlt ilt
telmezett jelent se. A szem lyis g behatroldsra utal, s ta| li| (lirrr
jcI
lemzi, hogyan nyomja e| az egyik egy n a msik isteni, igaz | rrycg(.t.
Megcsonkult gondolkodds. A megcsonkult egy nt jellemzi.
Megszokott gondolatok. A tapasztalat ltal bejratott agyp| yk tcrtttclik rr
szem lyis g megszokott, meggycikeresedett gondoI arait'
Megfigvel. semmis ti meg a kvantummechanika r szccskciit. ltrrl| iirrrirrt
Val di l nyegiinket, a szellemet, az eI s dI cgcs tut| ttttll. u | rclttttlttk lilkrlrcl
I stcnt k pviseli.
[| | tptrt,r'.r / / t .r, Mcghati r<rz,otl | ct tir; lasztitI illitirit ttllt| . A s/ t.l| | t{lyclt ttiI t. rr
Erpllettt, iptu vnltink u, r gycnrrckc. s ntilrt ilyr.rr. lurllrrrtrrtlrur, A lr: lt.h
I lll{lrrlr{lrlh n rrrllr'rrtl l, iunr'nltyihcrr r'r r'(lp,zlti rr lrrrllrrrtrrllrrrr srt.llr.nr trr
lrrtEtlalntelt
Mirrrl rr lClr,h. nlnrl n s/ r.llr.rrr rr tr.rtlrr.hitltitrth r.py r.91,rtl
"
ly
/,\,Y
let sorn,hogy kcilcs<inhatsba l pjenek az anyag vilgval. A hal| r-
jn mindkett elhagyja a testet, hogy rij testbe koltozve beteljes ts k e | t-
s k ktildet s t.
Megviltigosodds. A szem lyis g kiteljesed se, a halhatatlansg s a korlt-
lan tudat el r se. Annak eredm nye, hogy a gerincosz| op aljn til
kundal ni energia felemelkedik a hetedik pecs thez, ami megnyida az
agy eleddig ki nem hasznlt teriileteit. Amikor eZ az energia behatol a
kisagy a| s r giiba s a kciz pagyba' s megny lik a tudattalan is, az i| | e-
tt hirtelen f nyess g rasz'tja eI , ezt nevezztik megvilgosodsnak.
Menny. Hromf | e rtelemben hasznljuk. J elenti egyr szt a mennyorszgot'
Meghatrozott i ts kot is jelol. J e| enti tovbb a neocortex s a homlok-
lebeny n ma tartomnyt.
Mes er. olyasvalaki, aki szakadatlanuI tudatban van isteni rnivoltnak, s e
tudst mindennapi let ben is kamatoztatja. Ramtha mestereknek neve-
zi tan tvtnyait, mivel azon az r ton jrnak,
amely e|vezet a mesterk nt va-
lgondolkodshoz s cselekv shez.
Merkaba. Egy nagyon nagy anyahaj neve eZ a Sarkcsillagrl.
Mestertan t. Egekbe eme|kedett mester, aki be tudja vezetni tan tvnyait a
Szent tuds titkaiba.
Minden,s getek smaragdja. A Fold.
Mu. Lemriria kontinense, amely jelenleg
a Csendes -cen m ly n pihen.
M lt. A mrilt ebben a szubjekt v szeml | etben egy SZem I y rze| mi tapasz-
talatainak osszess ge, amelyek enrberekre, helyekre, dolgokra, korszak-
okra s esem nyekre vonatkozhatnak' A m lt az emberi fej|d s legna-
gyobb akadlya, mive| cscikkenti az j gondolati paradigmk mega| kot-
sra s a megismer s re valk pess get'
Nbor. Nbor egy vros vo| t a Nazir v lgy ben, itt doft k le Ramtht egy iit-
kozetben.
N,gy p ftsz. Az agy, pontosabban a neocortex s a homloklebeny, itt jon-
nek l tre a holografikus k pek s a gondolatok.
NaTy M . Az si Bolcsess g I skoljnak gyakorlati a|kalm azsa, Gyakorla-
tai a megvilgosodst szolgljk, s r viikon halhatatlan, isteni l nvekk
vlhatunk
Negvedik l ts k. A h d-tudat s az ultraibolya f nytartomny biroclalrna. [iz
Siva s k.iir. irki I cr<lnthtlI ta a rgit. | r<lgy hcI y hc ti.iirl aI ktllhitssrltt I is krlll
ltz cttct.giir ltt .pl ttt.ttt ltltsiltl szt l ttt.1''itl v tis
1rtrzit v
tiilttisrr. \
1.t,rll'V| | ; l: ,
le0 :r*sfiB*ftou&' , l9l
Vagy afizlkai test minden tarts vltozsa elbb a negyedik l ts kon s a
K k TestTM-ben kell hogy megvalsuljon.
Neewollalr. A Halloween visszafel olvasva.
Negyedik pecs t. A felt tlen szeretettel s a csecsemmiriggyel ll kapcstl-
latban. Amikor m kod sbe l p, a felszabadul hormon eg szs gbcrr tirrl-
ja a testet, s meg|| tja az cireged s folyamatt.
Neofita. A Nagy M kezd tanulmnyozja.
om Akad. A Ramtha ltal l trehozott egyik csoport. Minden csop()rl()t !| l:lgll
nevezett e|, s kiilon ki.ildet st adott nekik, amely egys gbe |ilg.iir c hii
zoss gek tagjait.
oncij. D li kiktvros Atlantiszon. I tt lt Ramtha gyermekkorbalr itrry.jltv:r| .
fiv r ve| s kishtig va|.
isi b lcsess g. Elmrilt korok bcilcsess ge ez, mindazon nagy tttcs| e.t't.ht(.
akik valaha is ltek s megvilgosodtak fldiinkcin. Ez al, igitzslitrl ttttttt
kl a Nagy M r szleteiben, s ez adj a meg Ramtha tan tiislrittirk I itllill
mt.
ssqlontos tds. A Nagy M tanulmnyozsnak elfelt telc.
()lylrrr.
tttitt| lttt
tudatos s analgis gondolkods r v n holografikus kc1l ktl1rzr\ rI ttt. tt
homloklebenyben.
otadik pecs t. Az citcidik l ts kkal osszekcit szellemtest k()z1rrlrtI jlr A
l)l| l/ \
miriggyel ll kapcsolatban. E pecs t rkodik azon, htlgy l| lcll(| \ / | tr| | rt| p
n lktil besz lhessiink s lj k me9 aZ igazsgot.
Pa rano rmI is k p e s s g ek. rz ke| s n lkiil szerzett tuds. A k kr rr. I t.
1
| r\r I r h h l .
amikor a kciz pagy aHertz-hu| lmoknl magasabb rez,g ssziitttrrk r.lrltt t..
megny lik.
Pdrbesz dnapok. Ezeken az iil seke\ a r sztvevk kozvctlclr \ i.rr| csr.hr.t
lr.
hettek fel Ramthnak. M g aze| tt kertilt erre Sor, htlgy l| | (.l1llI trkrt| | rt
Megvilgosods I skolja l988-ban.
Pillanctt. Az circik, teremt jelen id.
Pokol, Ramtha kifej ti, hogy e fogalom eredetileg sek | y s r| tilttI til
it.I tiI t
| .r rt
faj ta temetkez si forma azonban nemk vnatos v<tI t, lttivcI ltz t.lltttttvI rtl
kitcttc lr virdi | | atok tmadsnak. Rarntha sehtlI lltiisttI l llcl| | llt]itlkrrrllI l lt
1rrlkrrI lir| .
ltrirrt irz
(ir(ik
htintct s hclysz lt(.vc| . cstl1r lt itztrkttltk itu ctttI rr.
tr.httr.h rt lrtrltt| luttt. ltkik lritI ck lrt.ltltt..
l't,,l,,tlllt'l A lrr'rtvttlull kiplrilrrrllisirl
; r'lcrtlr,
rrtttr'ly tr'ttrlslcl'inl lll ttnptp, lru l,
', l. ltr t 1\ tr | | i..rl rt llttl| 1trrtri rrrttitiiltl, l| rrlr\ , | ..| | l,.l; r.I r.1lr.I lr .lr| \ / | | | ll .t
Prima materia. Alk miai kifejez s, amely a dolgok v gs l nyeg re utal.
Ranluszte. gy neuezik az rzelmek amahzt, ahov Ramtha onncin vlasz-
tsa szerint sziiletett. Feladata az volt, hogy megtanuljon bnni e kollek.
t v tudatfo r ma rze|mi me g rt s b l szr maz hatalommal.
R. Egyiptorni napisten. Ramtha a Napot nevezi gy.
Rezg sszdln. Adott energiaf les g rezg seinek szma. Meghatrozott l ts k
r szecsk inek vagy hullmainak rezg s re vonatkozik.
Seirga a7y, gy nevezi Ramtha a neocortexet, az analitikus s rzelmi gon-
dolkods agyi r gij t. Az rt nevezi srgnak, mert Szeml ltet rajzain
ilyen sz nnel jelolte ezeket az agyi tertileteket. A rajzot - amelyrl hang-
stilyozta, hogy ersen egyszer s tett a k nnyebb meg rt s rdek ben
_
k sbb is sokszor bemutatta.
Sdttitt. Nem egyetlen szem lyt jelo| , hanem minden olyan ert, amely meg-
foszt minket isteni l nyegtinktl s vltozsra valk pess gtinktl. S-
tn, a vdl, az elmrilt rzelmek bcirton be zrja az embefi.
Santbala, Az si erd neve, amely Ramtha let ben az I ndus foly szaknyu-
gati szeglet ben tertilt el.
Siva. Siva a k k s k s a K k Testl'M ura. Nem egyetlen istent k pvisel a hin-
du mitolgiban, hanem inkbb a negyedik l ts kra s az ultraibolyarez-
g Startom nyra jellemz tudatllapotot, a negyedik pecs t megnyitst.
Siva egyik nemhez sem tartozik. Androgtin l ny, mivel a negyedik val-
sgs k energija m g nem hasadt sz t negat v s pozit v plusra. Ez fon-
tos megktilcinboztet s az isten hagyomnyos hindu felfogsval szemben,
amely ns f rfiistens gk nt tekint r. A |bn| hever tigrisbr, hrom-
gri szigonya' S fej n l a Hold meg a Nap azt jelenti, hogy ez a test rirr
lett a tudat els hrom pecs tje felett. A kunda| ni energit a fejen keresz-
ttil kit r lngnye|vekk nt szoks brzo|ni. Ez jabb ktilcinbs g Siva ha-
gyomnyos megje|en t s vel szemben, mivel itt a k gy az tittidik csakra
szintj n, a toroknl tor el az istenbl. Siva jelk peihez tartozik hosszti,
s<it t haja s nagy tomeg gy ngy nyaklnca, amely a bcilcsess gg rett
tapasztalatok gazdagsgra utal. A tegez, j s ny l seg ts g vel lcivi ki
ers akarata nyilait, amelyekkel elpuszt tja, ami tok letlen, s rijat alkot
a hely be
Su grte st. Lsd kcinny test.
Sz,abad t r. Az a tapaszta| at, ttmelynek sorn eI szakadhatunk a hrlttttlktlztittiI
s lrc| rirt: l.tt| | szcltt lyisgiilrk rtrtirl.iiit l| . A szitlritt| tr lI lil,l; | ; tl t.ksztiizis
le:
Sz lesebb, felsren d n zpontjbl a szban forg szem ly tisztn liit
ja s meg rti mindazt, ami addig Zavarosnak s megoldhatatlannak
liilrt
az I etben.
Szalagok. A h t rezg ssztrn k t Sorozata, amelyek kortilveszik s egybctltt.t
jk a testet. Mindegyik szalag a maga meghatrozott rezg ssz,tmvitI ir
h t valsgs knak, h t pecs tnek s h t tudati szintnek felel meg. A szit
lagok voltak ppen auramez6k, amelyek lehetv teszik az ana|gis cls
di gitlis gondolkodst.
Szrnyas fiira.
gy neuezt k a ni frakat, akik egy szrnyas korongtlt vi
seltek. k voltak a legnagyobb mesterek, akik k zrt te|lel gygy ttltlirk.
s igazsgosan s bcilcsen kormnyoztak. Mindez rt nagy n pszers glrch
orvendtek. A frak dinasztii a ttirt nelem eltti korba nyrilnak visszlt
Szelek
(J ra.F'z Ramtha egyik c me. A sz l a szabadsgot, azer6t s it szt.|
lem transzcendencijt
jelk pezi. Ramtha megvilgosodsa ut rI t lclI ir
Szelek Ura.
Szem lyis g. Ez a msodlagos, ttikrciz tudat, olyan utaz, aki e|fc|cdkt:zctt
arrl, honnan
jott, azaz isteni eredet rl s oroks g r|.
Szeml ltet s s kja. Az anyagi l ts k. E s kon szmot adhatunk alkotk 1lcss(.
geinkrl az anyagban, aZ anyag ruhjba ltoztethetjtik a tudat<lt. s kitii
g thatjuk rzelmi meg rt siinket.
Sz.okatlan szabadstig. Ezt akkor tapasztalja meg valaki, amikor a hot'llokozrr
bl kitor a szabadba.
Szupertttdat. Az ot dik l ts k s a rcintgensugarak hullmsvjnak tut| itlit.
Sz,iirke emberek. Nagy befolysri embercsoport, k a nagybankok s ltitgY
vllalatok tulajdonosai, akik keztikben tartjk a vilgpolitikt s vi| i'ig
gazdasgot.
Tahumo. E gyakorlat sorn a tan tvny megtanul rirr lenni a term sz,clI tck
a hidegnek s a me| egnek - a Szervezet e gyakoro| t hatsa .c| ctt.
Tttnk,l,M gvakorl,at. A tan tvnyok bekcitcitt szemmel prb rljk I ncgtitlil!rri cHy
labirintus bejratt. Mikozben az irre gondolnak, a fitlak r5rilrt sc' l ltiisrrh
s cgyrjb rz ksz'erveik n lktiI iparkodnak t.j ktlzdrri. A gyirktlrlitl srlt.ittt
it I itlt lviitryltitk a I irhirintus k(izcp t, ar,
(lr
sz khcly t is trrcg kc| | trlI iillriir.
ltttt, tttt.', ll.l ttttltirk it rtilgy I irlririlrtustlitk il l| cvL: . ilrttcly ir'| 'irrrkttut gytthrrt.I ttI
I t't t'; tt'
I ttt ttttlttlntl tntlttl A rrrrlsotlrk lctrtk
(i\ u/ rrrltrrv(lr(ls lI t'hvt'ttt'ltlstlv lttrlttlrt
,\
',
; . rrrf lt,| .rt1
1r
[ llttlti.,rtttr| h t. li i| / r.l'.i.r I rilt| | | ll
ll| .|
lt.l ytrllrlrlI krlrI iirttlrir| ; i1n
l9,l
nak is nevezik. A trsadalmi tudat az emberis g kcizos, kollekt v tudata.
Gondolatok, feltev sek, v leked sek, el t letek, ttirv nyek, erktilcsi sza-
blyok, rt kek, szoksok, eszm k s rz sek trhza az emberis g nagy
testv ris g ben.
Terep. Lsd terep neve.
TerepmunkarM. Ez a Megvilgosods I skoljnak egyik alapgyakorlata.
A hallgatk lerajzolnak egy darab pap rra egy jelet,
amelyet szeretn nek
jobban
megismerni s megtapasztalni. A lapokat lefel ford tva egy ker -
t sre fiiggesztik. A hallgatk a ktilvilgot kizrva a jelre
cisszpontos ta-
nak, mikcizben szellemtik a |aphoz jrul
a tudat, energia s ana|gis tu-
dat seg ts g vel.
krep ne\,e. I tt gyakorolnak a terepmunkaTM sorn'
Terra. Ez . a nevet adtk az I stenek Fcildtinknek 455 000 vvel ezeltt. ami.
kor elsz<ir ltogattak meg benniinket.
Te ste l hagyc s. Testen k viili lm ny.
Testtudat. Az anyagi vilgra s az emberi testre vonatkozik.
TranszperszonI is. A szellemvilggal, az emberi szem lyis g transzcendens
cisszetevivel val kapcsolat.
Tudat. Az cinmagt elgondo| r gyermeke. Ez mind en | tez s l nyege s
alapszcivete. Valamennyi l tez6 a tudatb| szrmazik, s az energia, a tu-
dat szolg||enya nyilvn tja ki ket vilg szmra. A tudatram I sten
gondolatainak megszak tatlansgra utal.
Tudat s energia. A teremt s hajteri, amelyek egymssal elvlaszthatatla-
nul osszeforrtak. Minden | tez a tudatbl ered, s energijnak mdosu-
lsai r v n nyilvn tja ki magt az anyagban.
Tudat & energia'rM - C&E'rM.
Tudattalalz. Sz khelye a kisagy alsr sze s a hti|lagy. Ennek az agyi terti-
letnek megvannak a maga ftiggetlen kapcsolatai a homloklebennyel s a
sze veze . eg sz vel, energetikai kapcsolatai pedig I sten tudathoz s
minden korok bolcsess g hez kc'tik.
Ultrattldar. A hetedik l ts k s a v gtelen ismeretlen frekvenciasvjnak tu-
datllapota.
dvass g s kja. A le|kek itt megpihennek, hogy e|6z lettiket ttekintvc
megterve zz k kovetkez rijj szii let s tiket. Mennynek vagy Paradi c sonr -
nak is nevezik. aho| nincs tcibb fjda| orn s szenved s' sziiks g virg.y
| riiiny' s a| rrlI ntitttlcn k vi lrsi g itz,ttltltitI vitl ll.it v | ik'
lv4
r, A v gtelen semmi, amely azonban minden lehets get magban rc'it.
zenet. Egy mester olyan iizeneteket ktildhet, amelyek valra vltjk l S/,ll
vakat s sznd kokat.
V gteI en ismere len. A hetedik l ts k s ultratudat rezg startomnya.
VeI e s:.tiletett ud s. olyan tuds, amelyet nem a kiilvilgbl szerznk. lt:r
nem tudattalanunk kcizrem kod s vel.
Vismalodu. Az ismeretlen isten lemrir neve.
V rcjs energia. A kundal ni s a paranorm| is energia.
Vrjr s k gyci, A csakrk nrent n fe| emelked kundal ni energit onmag t clr
duceusk nt, a gygy ts szimblumak nt k rbefon ketts vor s k gyri
k nt is el szoktk k pzelni. A paranormlis energit is h vjk gy.
V r s oroszltin. AI k miai kifej ez s, amely a halhatatlansg elix rj l
.j cI e
rrti.
Zarathusz'tra. Zoroaszter, a Zoroasztrizmus alap tja' Ramtha e|rrtagyirr.it ta,
hogy a nagy prf ta is megvilgosodott, halhatatlan mesterr | ctt.
Z r pont. A tudat origpontja, amelyet az cinmagt elgondo| r h<lz | (.tr.t.
A z r pont aZ r desgyernreke.
KI ADvNYJ EGY z rc
Az tisszes kiadvny megrendelhet a kovetkez c men:
RSE Products and Services
PO Box 519
Yelm, WA 98597
(360) 458-n7l vasy (360) 458-2956
e-mail: greg @ramtha.com
website: www.ramtha.com
Ramtha. Szerk. Dr. Stephen Lee Weinberg.
Ramtha: An I ntroduction. (Bevezet s) Szerk. Steven Lee Weinberg.
Love Yourself into Life. (Szeresd letre magad) Szerk. Steven Lee Weinberg.
I Am Ramtha. (Ramtha vagyok) Szerk. Richard Cohn, Cindy Cohn s Greg
Simmons.
I Z Knight: A State of Mind. (Az elme llapota)
To Life!(Az lethez) sszell totta Diane Munoz-Smith.
The Spinner of Tales. (A mesemond) sszell totta Deborah Kerins.
The Last Waltz of the Tyrants. (A zsarnokok utolskeringje) Szerk. J udi
Pope Koteen.
Ufo's and the Nature of Reality. Understanding Alien Consciousness and
I nterdimensional Mind. (Az ufk s a valsg term szete. Az idegen tu-
dat s az interdimenzionlis elme meg rt se) Szerk. J udi Pope Koteen.
Change. The Days to Come. (Vltozs. Az eljovend napok)
Soulmate s. The I ntensive. (L lektrsak. sszpontos ts)
Becoming. (Valamiv vlni) Szerk. Khit Harding.
Manifestinq. A Master,s Manual. (Megvals ts. Egy mester k zikcinyve)
Szerk. Khit Harding.
Ha szeretne tobbet megtudni Ramtha iskoljrl:
Ramtha's School of Enlightenment
PO Box 1210
Yelm, WA 98597
(360) 458-5201 ext. l0
e-mail : audrey @ramtha.com
wcbsitc: www.rilm thu.conr
*s&flry&r&; t'
www.edesviz.hu
A sorsalak ts m v szete
.
R szletes informciok s rdekess gek rij donsgainkr|
.
Cikkek s egy b pub| ikciok sikerszerzinkt|
.
Te| jes konyvvlaszt kunk bemutatsa
.
Elzetesek tobb hnapos tvlatra
.
Riportok s besz | get sek sztrokkal s koz leti szem | yis gt,khn| |
aktu| is esem nyekrl, az ezot rih ozf izdkapcso| atukro| s I r.pha*
vesebb oI vasmnyaikr|
.
Ezoterikus magazin
.
desv z C@fe
.
onI ine ruhz, ajnd kozs
.
Konyvtr
.
Programaj n|
.
Zsibvsr
.
Trskeresc
.
J t k
.
Tizen vesek te@hza
onI irre konyvruhzunkbarr egyedul| | rian kedvezm nyes vsr| si I r.
het sirget bizt()s tutrk va| amennyi termi'kunkre. Az inlernelerr rendelt ktirry
vtlkt:t lr rrlnr mu lt| <.t trilptlrr lrerI iiI u t trvtlt I cI prlst.izztr k.
S/ t.rt'I t.ltr.I v r| ttk rlI y.tttt.t| <)\ 'I ll 1| l(tl{tij rrI il lrrttt| *t1lttttkrtttI