You are on page 1of 4

Putni obračun Putni i ostali troškovi

Po odluci vozna karta
na put sam pošao u časova iz Beograda. vozna karta
Granicu u odlasku prešao sam dana u časova spavaća kola
U vremenu od u h do avionska karta
u 16:50 h boravio sam u Atini avionska karta
U vremenu od u h do avionska karta
u h boravio sam u avionska karta
U vremenu od u h do avionska karta
u h boravio sam u autobuska karta
U vremenu od u h do autobuska karta
u h boravio sam u
U vremenu od u h do Svega:
u h boravio sam u Ukupno:
U vremenu od u h do Prilikom odlaska na put primio sam:
u h boravio sam u gotovinski ček br. ----- na iznos od ----- -----
U vremenu od u h do gotovinski ček br. ----- na iznos od ----- -----
u h boravio sam u gotovine u iznosu od ----- ----------
U vremenu od u h do gotovine u iznosu od ----- ----------
u h boravio sam u Vraćam gotovinski ček broj: ----------
Granicu u povratku prešao sam dana u časova. neiskorišćen u iznosu od: ----- -----
U Beograd sam se vratio: dana u časova. gotovinu u iznosu od: ----- -----
gotovinu u iznosu od: ----- -----
Na putu proveo: Svega: ----- -----
-zemlji:
-inostranstvu:
Prema vremenu provedenom na ovom službenom putu pripadaju mi razlika u iznosu od:
D N E V N I C E: predstavlja moje
dana koju mi izvolite obračunati i shodno važećim propisima doznačite na moj
dana račun br. kod
dana banke u
dana iplatiti u gotovom i to
dana Beograd,
Svega: Direktor Likvidator Podnosilac putnog naloga
Napomena:
Naziv firme
sediste

Br.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik ime radnika br. Pasosa

Raspoređen na poslove radnoig mesta:

Upućuje se na službeni put dana:

u

sa zadatkom:

Na službenom putu koristi prevozno sredstvo

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od:
za
za

Na službenom putu će se zadržati najdalje do godine,
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao,
podneće pismeni izveštaj o obavljenom službenom putu. Račun o učinjenim
putnim troškovima podneti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret:

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od

M.P.
Nalogodavac
-----
-----
----------
----------

-----
-----
-----
-----

utnog naloga
ANJE

odavac