Modul 2 Sisipan PBS Dalam P d P

Tajuk Pemakanan dan pengurusan sajian
Tingkatan 2 (elektif)
Hasil Pembelajaran Murid dapat :
1 Menerangkan pengertian makanan bekal
2 Mengenal pasti faktor penting memili! bekas untuk
membungkus makanan
" Mengenal pasti faktor utama meran#ang menu untuk
makanan bekal
$ Men%ediakan ran#angan kerja untuk makanan bekal
Pengeta!uan sedia
ada
Murid tela! mempelajari dan mengeta!ui tentang pen%ajian
dan pengurusan makanan di tingkatan 1
Pern%ataan e&idens
DSP
B1D6E1 ' Men%atakan pengertian makanan bekal
B1D6E2 ' Men%atakan dua faktor penting memili! bekas
untuk membungkus makanan
B1D6E3 ' Men%atakan tiga faktor utama meran#ang menu
untuk makanan bekal
B2D5E1 ' Menerangkan dua faktor utama meran#ang menu
untuk makanan bekal
Masa () minit * 2 +aktu
,kti&iti 1
(1) minit)
• -uru menerangkan tentang pengertian makanan
bekal
• -uru mengara!kan murid menulis maksud makanan
bekal di dalam slip %ang diberikan ole! guru Pastikan
slip itu ditulis nama murid Slip %ang tela! diberi
ja+apan digulung dan di masukkan ke dalam balang
%ang disediakan
( Menjalankan pentaksiran B1D6E1. Rujuk lampiran
1 )
,kti&iti 2
(") minit)
• -uru membuat penerangan tentang faktor memili!
bekas untuk membungkus makanan dan menerangkan
faktor meran#ang menu makanan bekal
• Murid dan guru membuat soal ja+ab
• -uru membuat rumusan
• -uru membuat pentaksiran B1D6E2 dan B1D6E3
( .ujuk lampiran 2 )
• -uru membuat pentaksiran B2D5E1 ( .ujuk lampiran "
)
,kti&iti "
(") minit)
• -uru menerangkan tentang #ara men%ediakan
ran#angan kerja makanan bekal
• -uru mengedarkan borang Pemili!an Menu dan
Susunan /erja
• -uru membimbing murid mengisi borang
1
Penutup
(1) minit)
• -uru dan membuat kesimpulan dan rumusan
• -uru memberi tugasan dan kerja ruma!
• Borang Pemili!an Menu dan Susunan /erja
Lampiran 1
1. Nyatakan maksud makanan bekal
……………………………………………………………………………….potong di sini……..
2. Isikan tempat kosong di bawah berdasarkan jawapan yang diberi.
Makanan bekal ialah makanan di…………………… dan di …...............
untuk dimakan ……………………………….
………………………………………………………………………………..potong di sini…….
3. Lengkapkan maksud makanan bekal di bawah dengan huruf yang sesuai.
Makanan bekal ialah makanan yang di dan
tetapi
di tempat
2
Makanan bekal ialah
masak
bungkus
tempat lain
m
a
s k
a
n a
b g n s
Lampiran 2
Isikan tempat kosong dengan faktor yang sesuai
"
tidak mudah pecah seimbang tahan haba mudah dibawa
tidak berkuah mudah disediakan
Faktor memilih bekas untuk
membungkus makanan bekal
Faktor merancang menu untuk
makanan bekal
Lampiran 3
Lengkapkan jadual di bawah.
aktor meran!ang menu
untuk makanan bekal
aktor "enerangan
#eimbang
$ahan lama
Mudah disediakan
Mudah dibawa
$idak berkuah
………………………………………………………………………………potong di sini ....................
#uaikan faktor meran!ang menu makanan bekal dengan penerangannya.
aktor "enerangan
#eimbang $idak menggunakan masa yang lama
untuk menyediakan
Mudah dibawa Mengandungi semua nutrein yang di
perlukan oleh tubuh dalam kadar
yang men!ukupi
$ahan lama
Makanan kering dan tidak mudah
tumpah
Mudah disediakan
Makanan tidak mudah basi

$