You are on page 1of 4

太极拳论

(tàijíquán lùn)
王宗岳
(wáng zōngyuè)
1.
太极者,无极而生
(tài jí zhě) , (wú jí ér shēng),
动静之机,阴阳之母也
(dòng jìng zhī jī),(yīn yáng zhī mǔ yě)。
2.
动之则分,静之则合。
(dòng zhī zé fēn),(jìng zhī zé hé)。
无过不及,随曲就伸。
(wú guò bùjí),(suí qǔ jiù shēn)。
3.
人刚我柔谓之 ‘走,
(rén gāng wǒ róu wèizhī)‘ (zǒu)’,
我顺人背谓之 ‘粘。
(wǒ shùn rén bèi wèi zhī) ‘ (zhān)’。
4.
动急则急应,
(dòng jí zé jí yìng),
动缓则缓随。
(dòng huǎn zé huǎn suí)。
5
虽变化万端
(suī biàn huà wàn duān),
而理唯一贯
(ér lǐ wéi yí guàn)。
6
由着熟而渐悟懂劲
(yóu zhe shú ér jiàn wù dǒng jìn),
由懂劲而阶及神明
(yóu dǒng jìn ér jiē jí shén míng)。
7
然非用力之久
(rán fēi yòng lì zhī jiǔ),
不能豁然贯通焉
(bù néng huò rán guàn tōng yān)!
8
虚领顶劲
(xū lǐng dǐng jìn),
气沉丹田
1

(qì chén dān tián), 不偏不倚 (bù piān bù yǐ), 忽隐忽现 (hū yǐn hū xiàn)。 9 左重则左虚 (zuǒ zhòng zé zuǒ xū), 右重则右杳 (yòu zhòng zé yòu yǎo)。 10 仰之则弥高 (yǎng zhī zé mí gāo), 俯之则愈深 (fǔ zhī zé yù shēn)。 进之则愈长 (jìn zhī zé yù cháng), 退之则愈促 (tuì zhī zé yù cù)。 11 一羽不能加, (yī yǔ bù néng jiā), 蝇虫不能落。 (yíng chóng bù néng luò)。 12 人不知我, (rén bù zhī wǒ), 我独知人。 (wǒ dú zhī rén)。 13 英雄所向无敌 (yīng xióng suǒ xiàng wú dí), 盖皆由此而及也 (gài jiē yóu cǐ ér jí yě)! 14 斯技旁门甚多 (sī jì páng mén shèn duō), 虽势有区别 (suī shì yǒu qū bié), 概不外壮欺弱 (gài bú wài zhuàng qī ruò)、 快欺慢耳 (kuài qī màn ěr)! 15 有力打无力 2 .

(yǒu lì dǎ wú lì), 手慢让手快 (shǒu màn ràng shǒu kuài), 是皆先天自然之能 (shì jiē xiān tiān zì rán zhī néng), 非关学力而有为也 (fēi guān xué lì ér yǒu wéi yě)! 16 察 (chá)‘ 四两拨千斤 (sì liǎng bō qiān jīn)’ 之句 (zhī jù), 显非力胜 (xiǎn fēi lì shèng); 观耄 (guān mào) 耋(dié) 能御众之形 (néng yù zhòng zhī xíng), 快何能为 (kuài hé néng wéi)? 17 立如平准 (lì rú píng zhǔn), 活似车轮 (huó sì chē lún)。 偏沉则随 (piān chén zé suí), 双重则滞 (shuāng chóng zé zhì)。 18 每见数年纯功 (měi jiàn shù nián chún gōng), 不能运化者 (bù néng yùn huà zhě), 率皆自为人制 (shuài jiē zì wéi rén zhì), 双重之病未悟耳 (shuāng chóng zhī bìng wèi wù ěr)! 19 欲避此病 (yù bì cǐ bìng), 须知阴阳 (xū zhī yīn yáng); 20 3 .

粘即是走 (zhān jí shì zǒu), 走即是粘 (zǒu jí shì zhān); 阴不离阳 (yīn bú lí yáng), 阳不离阴 (yáng bú lí yīn); 阴阳相济 (yīn yáng xiāng jì), 方为懂劲 (fāng wéi dǒng jìn)。 21 懂劲后愈练愈精 (dǒng jìn hòu yù liàn yù jīng), 默识揣摩 (mò shí chuǎi mó), 渐至从心所欲 (jiàn zhì cóng xīn suǒ yù)。 22 本是 (běn shì) ‘舍己从人 (shě jǐ cóng rén)’, 多误 (duō wù) ‘舍近求远 (shě jìn qiú yuǎn)’。 所谓 (suǒ wèi) ‘差之毫厘 (chà zhī háo lí), 谬之千里 (miù zhī qiān lǐ)’, 学者不可不详辨焉 (xué zhě bù kě bù xiáng biàn yān)! 是为论 (shì wèi lùn)。 4 .