You are on page 1of 6

LGS - 003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

അനുചയ
വിത്തനശ്ശേരി, നനന്മാറ 678508 email : anuchara.vty@gmail.com

കേയലത്തില്‍‍നിന്നുള്ള‍യാജ്യഷബാ‍ഷീറൄേളുടട‍എണ്ണം
(A) 20
(B) 12
(C) 10
(D) 9
കേയലത്തില്‍‍ഷ ‍ത്രീേള്‍ക്കുഭാത്രഭാമി‍ ള്ള‍ജ്മില്‍സ്ഥിതിടചയ്യുന്നത ‍എഴിടട‍?
(A) ‍ഴിയ്യൂര്‍‍
(B) ‍ടനയ്യാറൃിന്‍േയ‍
(C) ‍േണ്ണൂര്‍‍
(D) കോട്ടമം‍
ഗാന്ധിജ്ിടമ ഭസാത്മ‍എന്ന ‍ആദയഭാമി‍ഴിലിച്ച‍ഴയക്തി ആയ ?
(A) ക്ലഭന്റ ആറൃ റ
‍ ി
(B) യഴീന്ദ്രനാഥടാകഗാര്‍ (C) ആചായയകൃഩറാനി (D) ഫാറഗംഗാധയതിറേ
ജ്പ്പാനില്‍‍1945ല്‍‍അണു‍കഫാംഫ ‍ഴര്ശിച്ചകപ്പാള്‍ക്ക‍‍യു.എഷ . പ്രഷിഡന്റാമിയ്യൃന്നത :
(A) ഫ്രാങ്ക ലിന്‍‍‍ഡി.റൂടഷൃല്റൃ
(B) സായി‍ട്രൂഭാന്‍‍
(C) ഐഷകനാഴര്‍
(D) കജ്ാണ്‍‍എപ . ടേന്നഡി
തറമുടിയുടട ഴലര്ച്ചയ്ക്ക ‍ആഴവയഭാമ കപ്രാട്ടീന്‍‍
(A) ടേയാറൃിന്‍‍
(B) സിസ്റ്റിഡിന്‍‍
(C) ആഴഡിന്‍‍
(D) സീകഭാകലാഫിന്‍‍
ഫുുശിഭ‍ഏതു‍യാജ്യത്താണ ‍‍?
(A) കനപ്പാള്‍ക്ക‍
(B) ചിറി
(C) അര്ജ്ന്റീന
(D) ജ്പ്പാന്‍‍
നാമര്‍‍ഷര്ഴീഷ ‍ടഷാറഷറൃിയുടട‍ആദയ‍പ്രഷിഡന്റ
(A) ഭന്നത്ത ‍ഩത്മനാബന്‍‍ (B) ടേ‍കേലപ്പന്‍‍
(C) ഷി‍വങ്കയന്‍നാമര്‍ (D) ഇഴയായ്യൃഭല്ല.
ഩര്ഴത്ങളടലുരി്ചുളള്ള‍ഩഠനം:
(A) ഷീഷ ‍കഭാലജ്ി‍
(B) ടനഫ്രാലജ്ി‍
(C) ഒകരാലജ്ി‍
(D) അഗ്രകസ്റ്റാലജ്ി‍
പ്രോവം‍ഏറൃവം‍കൂടുതല്‍‍കഴഗതമില്‍‍ഷഞ്ചയിു‍ഭാധയഭം‍?
(A) ഖയം‍
(B) ഴാതേം
(C) ദ്രാഴേം
(D) ശൂനയത
വായദാ‍ആക്റ്റ ‍എന്തുഭാമി‍ഫന്ധടപ്പട്ടതാണ ‍?‍
(A)‍വിശുസതയ
(B)‍ഫാറയ‍ഴിഴാസം‍ (C)‍ഷതി‍അനുഷ്ഠാനം (D)‍ഴിധഴാ‍ഴിഴാസം‍
2016‍ടറ‍഑ലിംമ്പിക്സ ‍നടുന്നത ‍എഴിടടടഴച്ചാണ ‍?
(A) റചന
(B)‍ഫ്രാന്‍ഷ
(C)‍ബ്രഷീല്‍
(D)‍ജ്പ്പാന്‍‍‍
ഭറമാലത്തിടറ‍ആദയടത്ത‍യാശ ‍ട്രീമ നാടേം:‍
(A)‍നി്ങളടലടന്ന‍േമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി‍
(B)‍അയങ്ങു‍ോണാത്ത‍നടന്‍‍‍
(C) ഩയീക്ഷ‍
(D)‍ഩാട്ടഫാക്കി‍
'മഴനപ്രിമ' എന്ന‍അഩയനാഭത്തില്‍‍അരിമടപ്പടുന്നത
(A) ഏറം
(B)കുയ്യൃമുലേ
(C)ഗ്രാമ്പു
(D)മഴം
രിഷര്ഴ ‍ഫാങ്ക ‍ഒപ ‍ഇന്ത്യ‍കദവഷാത േയിച്ചത ‍ഏത ‍ഴര്ശം?
(A) 1949
(B) 1947
(C) 1935
(D) 1950
കറാേഷബമില്‍‍അംഗഭാഴാനുള്ള‍കുരഞ്ഞ‍പ്രാമം‍എത്ര
(A) 25 ഴമസ്സ
(B) 30 ഴമസ്സ
(C) 18 ഴമസ്സ
(D) 21 ഴമസ്സ
റഴക്കം ഷതയാഗ്രസം‍ആയംബിച്ച‍ഴര്ശം ഏത ?
(A) 1920
(B) 1921
(C) 1922
(D) 1924
ഷഭാധാനത്തിനുള്ള ആദയ‍കനാഫല്‍‍പുയഷ ‍ോയം കനടിമതായ ?
(A) ജ്ീന്‍‍ടസന്റി‍ഡുനാന്റ (B) സുള്ളി പ്രകധാഭ
(C) ജ്ാകക്കാഫ ‍ഷ ടസന്റിേ ‍ഷ
(D) ട്രൂഭാന്‍‍
കഷാപ്പുകുഭില‍സൂയയപ്രോവത്തില്‍നിരമുള്ളതാമി‍കതാന്നുന്നതിന ‍ോയണം?
(A)‍പ്രോവ‍പ്രേീര്ണ്ണനം‍ (B) പ്രതിപറനം‍
(C)‍ഇന്റര്പരന്‍ഷ ‍
(D)‍അഩഴര്ത്തനം‍
പ്രതുല്ഩാദന‍പ്രരിയിമമില്‍‍ഏറൃവം‍പ്രധാനഭാമ‍ഴിറൃാഭിന്‍‍‍?‍
(A)‍A‍
(B)‍D‍
(C)‍B‍
(D)‍E‍
"റാകസാര്‍' ഏത ‍നദീതീയത്ത ‍ഷ ‍ഥി‍തിടചയ്യുന്നു?
(A)‍യഴി‍
(B)‍ഷിന ‍ധു‍
(C)‍ഷത ‍റജ് ‍
(D)‍ഷയയു‍

21. 2014 -ടറ‍കോഭണ്ടഴല്ത്ത ‍ടഗമിംഷ ‍നടന്നത ‍എഴിടട‍‍?
(A) ഷിഡ നി
(B) ഇഞ്ചികമാണ്‍
(C)റണ്ടന്‍‍
(D) ലാഷ കഗാ
22. അയിമ്പാര‍ ണ്ടാകുന്നതിനു‍ോയണം‍
(A) ‍ഫാേ ‍ടീയിമ‍
(B) പംഗഷ ‍
(C) ‍റഴരഷ ‍
(D) ‍ഇടതാന്നുഭല്ല‍
23. ആയാണ ടഩന ഷിറിന്‍‍േണ്ടുഩിടിച്ചത ?
(A) ലൂമി ഩാസ്റ്റര്‍
(B) എഡിഷ
(C) അറേ ഷാണ്ടര്‍പ ടലഭിങ (D) ഭാഡം േൂരി
24. ഇന്ത്യന്‍‍‍കഩാറീഷ ‍ഷര്ഴീഷ ‍ കദയാഗസ്ഥടയ‍ഩയിവീറിപ്പിുന്ന‍സ്ഥാഩനം‍ഏതു‍നഗയത്തിറാണ ?
(A)‍നൂ‍ഡല്സി
(B)‍ടഡരാഡൂണ്‍
(C)‍അസമ്മ്യദാഫാദ
(D) റസദയാഫാദ ‍
25. ഇന്ത്യമിടറ ഏറൃവം‍ഴറിമ‍എണ്ണ‍ഖനി:‍
(A) ‍യത ‍നഗിയി‍
(B)‍യാജ്ാപൂര്‍‍
(C)‍ദിഗ ‍കഫാമ ‍
(D)‍കഫാംടഫ‍റസ‍
26. ഇന്ത്യമില്‍‍ഴനഭകസാത്സത്തിന ‍തുടക്കം‍കുരിച്ചത ‍ആയ ‍?
(A) ഷി.സുബ്രഹ്മണയം
(B) ചയണ്‍‍ഷിംഗ
(C)‍ഇന്ദിയാ‍ഗാന്ധി
(D) ടേ.എം.മുന്‍ശി
27. ഇയ്യൃലടഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡം‍എന്നരിമടപ്പടുന്നത ‍:‍
(A) ‍ഏശയ‍
(B) ‍ആഫ്രിക്ക‍
(C) ‍പിന്‍റാന്റ
(D) ഇംലണ്ട ‍
28. ഏതു‍‍നദിയുടട‍കഩാശേ നദിേലില്‍‍നിന്നാണ ‍ഩഞ്ചാഫിന ‍ആ‍കഩയ്യൃ‍റബിച്ചത ‍?
(A) ഗംഗ‍
(B) കൃഷ്ണ
(C) ഷിന്ധു‍
(D) ോകഴയി
29. ഏറൃവം‍ടചരിമ ഷമുദ്രം:‍
(A) ‍ആര്ട്ടിേ ‍
(B) ‍അറൃറാന്റിേ ‍
(C) ‍ഇന്ത്യന്‍‍‍ഭസാ‍ഷമുദ്രം‍
(D) ഩഷപിേ ‍
30. ഑ലിമ്പിേ ‍ഷില്‍‍ഩടങ്കടുത്ത‍ഭറമാലിമാമ‍നീന്ത്ല്‍‍തായം.
(A) ടഷഫാസ്റ്റയന്‍‍‍കഷഴയര്‍
(B) ഩി.ടി. ശ
(C) ടിനു‍കമാസന്നാന്‍‍
(D) ശ്രീവാന്ത്
31. ോകഴയി‍നദീജ്റതര്ക്കം‍ഏടതല്ലാം‍ഷംസ്ഥാന്ങളള്‍ക്ക‍‍തമ്മ്യിറാണ ‍
(A) േര്ണ്ണാടേം-തഭിള ‍നാട ‍
(B) ഑രീസ്സ‍-തഭിള ‍നാട ‍
(C)‍കേയലം-തഭിള ‍നാട ‍
(D)‍േര്ണ്ണാടേം-ഩശ്ചിഭംഗാള്‍ക്ക‍‍
32. കേയല‍ഩഞ്ചാമത്ത ‍ആേ ‍ട ‍നിറഴില്‍‍ഴന്ന‍ഴര്ശകഭത ‍?
(A)‍1992
(B) ‍1996
(C) ‍1994
(D) ‍1998
33. ഡമറൃ ‍ഏത ‍യാജ്യത്തിടന്റ‍ഩാര്റടഭന്റാണ ‍
(A) രശയ
(B)‍ജ്പ്പാന്‍‍
(C)‍റചന‍
(D)‍ോനഡ‍
34. കേയലത്തില്‍‍ആദയഭാമി‍഑യ്യൃ‍ഷഭഗ്ര‍ഴിദയാബയാഷ‍നിമഭം ടോണ്ടുഴന്ന‍ഴിദയാബബയാഷ‍ഭന്ത്രി‍
(A)‍മുസമ്മ്യദ ‍കോമ‍
(B)‍കജ്ാഷപ ‍മുണ്ടകേയി‍
(C)‍എം.എ.‍കഫഫി‍
(D)‍ഩട്ടം‍താണുഩിള്ള‍
35. കേയലം‍ഷമ്പൂര്ണ‍ഷാക്ഷയത‍റേഴയിച്ച‍ഷംസ്ഥാനഭാമ‍ഴര്ശം
(A) 1988
(B) 1989
(C) 1990
(D) 1991
36. ഗുല്ഭാര്ഗ ‍സുഖഴാഷ‍കേന്ദ്രം‍ഏത ‍ഇന്ത്യന്‍‍‍ഷംസ്ഥാനത്താണ ‍സ്ഥിതി‍ടചയ്യുന്നത ‍?
(A) ത്തയാഞ്ചല്‍
(B) ഩശ്ചിഭഫംഗാള്‍ക്ക‍
(C) ജ്മ്മുോശ്മീര്‍‍
(D) സിഭാചല്‍‍പ്രകദവ
37. ജ്ാതി‍കചാദിക്കയ്യൃത ‍, ഩരമയ്യൃത ‍, ചിന്ത്ിക്കയ്യൃത ‍എന്ന ഩകദവം‍ഏതു‍ഭസാനാണു‍നറ ‍േിമത ‍?
(A)‍ഭന്നത്തു‍ഩത്മനാബന്‍‍‍
(B)‍ചട്ടമ്പി ഷൃാഭി‍
(C)‍ശ്രീനായാമണഗുയ്യൃ‍
(D)‍കുഭായനാവാന്‍‍‍‍
38. ഏത ‍യാജ്യടത്ത‍യാഷായുധ്ങളള്‍ക്ക‍‍നവിപ്പിുന്നതിന ‍മുന്‍റേടയ്യടുത്തതിനാണ ‍഑.ഩി.ഷി.ഡല്യു‍ഴിന ‍2013‍ടറ‍
ഷഭാധാനത്തിനുള്ള‍കനാഫല്‍‍ഷമ്മ്യാനം‍റബിച്ചത ?
(A) ഷിരിമ
(B) കനാര്ത്ത ‍ടോരിമ (C) ഇരാന്‍‍
(D) ഇരാക്ക
39. ടതക്ങളാറേള്‍ക്ക‍‍ഭഞ്ഞലിക്കാന്‍‍‍ോയണം ഏതു‍മൂറേത്തിടന്റ‍അബാഴഭാണ ‍?
(A)‍ോല്ഷയം‍
(B)‍റനട്രജ്ന്‍‍‍
(C)‍കപാഷ ‍പരഷ ‍
(D)ഭഗ്നീശയം‍
40. നിമഭഷബയുടട‍അധയക്ഷന്‍‍‍
(A)‍മുഖയഭന്ത്രി‍
(B)‍നിമഭഭന്ത്രി
(C)‍ഩഞ്ചാമത്ത ‍ഭന്ത്രി‍ (D)ഷ ‍ഩീക്കര്‍
41. ഩാണ്ഡയയാജ്യ തറസ്ഥാനം
(A) രയൂര്‍
(B) ഴാഞ്ചി
(C) ഭധുയ
(D) ഭകസാദമപുയം

42. പ്രഷിദ്ധ യാജ്മസല്‍കുന്നുേള്‍ക്ക‍ഏതു ഷംസ്ഥാനത്ത സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നു ?
(A) ഫംഗാള്‍ക്ക‍
(B) ഫീസര്‍
(C) ‍ഝാര്േണ്ഡ
(D) യാജ്സ്ഥാന്‍‍
43. ബയണഘടനമനുഷയിച്ച ‍കറാേ ‍ഷബയുടട‍ഩയാഭാഴധി‍അംഗഷംഖയ‍എത്ര‍?
(A) 552
(B) 530
(C) 250
(D) 238
44. ഭണ്ണിടനുരി്ചുളള്ള‍ഩഠനവാഖ?
(A) ഩാകത്താലജ്ി‍
(B)എകക്കാലജ്ി‍
(C) ടഩകഡാലജ്ി‍
(D) ടഭറൃീയികമാലജ്ി‍
45. ഭസാബായതേഥടമ‍അടിസ്ഥാനഭാക്കി എം.ടി.ഴാസുകദഴന്‍‍‍നാമര്‍‍യചിച്ച‍കനാഴല്‍‍
(A) യണ്ടാമൂളം‍
(B)‍ഭഞ്ഞ ‍
(C)‍ോറം
(D)‍നാലുടേട്ട ‍
46. യക്തത്തിന ‍യക്തനിരം‍ടോടുുന്നത ‍ഏത ‍?
(A)‍ചുഴന്ന‍യക്താണു‍
(B)‍ഡല്യിയു.ഫി.ഷി‍ (C) പ്ലാറൃ ‍ടററൃ ഷ
‍ ‍
(D)‍പ്ലാഷ ‍ഭ‍
47. റാറൃിനില്‍“ഞ്ങളള്‍ക്ക‍‍േല്പ്പിുന്നു” എന്നര്ഥം‍ഴയ്യൃന്ന‍രിട്ട ‍ഏത ‍?
(A) േൃാ‍ഴാരകണ്ടാ
(B) കസഫിമഷ ‍കോര്പ്പസ്സ
(C) ഭാന്‍ഡഭസ്സ
(D) ടഷര്കശയാരി
48. ഭൂനികുതി‍അടമ ‍കക്കണ്ടത ‍എഴിടട‍?
(A)‍താലൂക്ക ‍ഒപീഷ ‍ (B)‍ഴികല്ലജ് ‍ഒപീഷ ‍ (C)‍ഩഞ്ചാമത്ത ‍ഒപീഷ ‍
(D)‍കൃശിബഴന്‍‍‍
49. ഴയക്തിഗത‍ഇനത്തില്‍‍ഏശയാഡ ‍ഷൃര്ണം‍കനടിമ‍ആദയ‍ഇന്ത്യന്‍ഴനിത‍
(A)‍ഩി.ടി.‍ ശ‍
(B)‍ഴസുന്ധയ‍രാമ ‍
(C)‍ ഭാ‍ബക്ത ‍
(D)‍േഭല്‍‍ജ്ിത ഷ
‍ ന്ധു‍
50. ഷഷയ്ങളള്‍ക്കക്ക ‍ഷൃമം ആസായം‍നിര്മ്മ്യിക്കാന്‍‍‍േളിയുന്നത ‍
(A)‍സയിതേം‍ ള്ളതുടോണ്ട ‍
(B)‍ഇറേള്‍ക്ക‍ ള്ളതുടോണ്ട ‍
(C)‍കഴയ്യൃേള്‍ക്ക‍‍ ള്ളതുടോണ്ട ‍
(D)‍ജ്ീഴേം‍ ള്ളതുടോണ്ട ‍
51. ഷ ‍ത്രീ‍ഷാക്ഷതയാ‍നിയക്ക ‍ഏറൃവം‍കുരവള്ള‍ജ്ില്ല‍
(A) ‍ഇടുക്കി‍
(B) ഴമനാട ‍
(C) ോഷര്കോട ‍
(D)‍ടോല്ലം‍
52. "ഒഭന‍തിങ്കള്‍ക്ക‍‍േിടാകഴാ' എന്ന ‍തുടങ്ങുന്നതായാട്ട ‍ഩാട്ട ‍യചിച്ചത ‍ആയ ‍?
(A) ‍ ണ്ണാമി‍ഴായയര്‍‍
(B) ‍മുല്ലകനളി‍
(C) ശ്രീകുഭായന്‍‍‍തമ്പി‍ (D)‍ഇയമിമ്മ്യന്‍‍‍തമ്പി‍
53. "ഷഭസ്ത കേയലം‍ഩി.഑." എന്ന‍ോഴയഷഭാസായം ആയ്യൃകടതാണ ?
(A) ഑.എന്‍.ഴി.‍കുറുപ്പ ‍
(B) ഡി.ഴിനമചന്ദ്രന്‍‍ (C) സുഗതേഭായി
(D) ഏളാകച്ചയി‍യാഭചന്ദ്രന്‍‍
54. ഇന്ത്യയുടട‍ടചാവ്വാ‍ദൗതയത്തിന ‍നല്കിമിട്ടുള്ള‍കഩയ ‍:‍
(A) ചന്ദ്രമാന്‍‍‍
(B) ഭംഗള്‍ക്കമാന്‍‍‍
(C)‍ഭിശന്‍ഭാര്ഷ ‍
(D)‍ടചാവ്വാമാന്‍‍‍
55. അള്‍ക്കട്രാകഷാണിേ ‍വഫ ‍ദം‍പുരടപ്പടുഴിുന്ന‍഑യ്യൃ‍ജ്ീഴി?
(A) പ്രാഴ ‍
(B) മൂ്ങള‍
(C) ഴവ്വല്‍‍
(D) ോക്ക‍
56. ആയയഷഭാജ്ം സ്ഥാഩിച്ചതായാണ ‍?
(A)‍യാജ്ാരാം‍കഭാസന്‍‍‍കരാമ ‍
(B) ‍ഷൃാഭി‍ദമാനന്ദ ഷയഷൃതി
(C) ‍ഷൃാഭി‍ഴികഴോനന്ദന്‍‍‍
(D) ‍യാഭകൃശ ‍ണ‍ഩയഭസംഷന്‍‍‍
57. 2011‍ടറ‍ടഷന്‍ഷഷ ‍പ്രോയം‍ഏറൃവം‍ മര്ന്ന‍ജ്നഷംഖയയുള്ള‍ജ്ില്ല‍?
(A)‍തിയ്യൃഴനന്ത്പുയം‍
(B) ‍ഭറപ്പുരം
(C) ‍കോളികക്കാട
(D) ‍ഩാറക്കാട ‍
58. ഇന്ത്യമിടറ ചുഴന്ന നദി എന്നരിമടപ്പടുന്ന നദി ?
(A) ഗംഗ
(B) കഗാദാഴയി
(C) ബ്രഹ്മപുത്ര
(D) മമുന
59. ഇന്ത്യയുടട‍ആദയടത്ത ഴര്ത്തഭാന‍ഩത്രം:‍
(A)‍ഫംഗാള്‍ക്ക‍‍ഗഷറൃ ‍
(B)‍യാജ്യഷഭാചാര്‍‍
(C) ഴിജ്ഞാനനികക്ഷഩം‍
(D)‍കേയലഭിത്രം‍
60. ഇല്ലിുന്നിടറ‍ഫാഷല്ഭിശന്‍‍‍ഫംഗ ലാഴില്‍‍1845ല്‍‍സ്ഥാഩിച്ച‍േല്ലച്ചില്‍‍നിന്നും‍1847ല്‍‍യാജ്യഷഭാചായം‍
പ്രഷിദ്ധടപ്പടുത്തിമത ?
(A) കേഷയി‍ഫാറകൃഷ്ണഩിള്ള
(B) ടസര്ഭന്‍‍‍ഗുണ്ടര്ട്ട
(C) േണ്ടത്തില്‍‍ഴര്ഗീസ്മാപാപ്പില
(D) കദഴ ജ്ി‍ബീംജ്ി
61. ഏതു‍ഷര്ഴേറാവാറയുടട‍ആസ്ഥാനഭാണ ‍കതഞ്ഞിപ്പാറത്ത ‍സ്ഥിതി‍ടചയ്യുന്നത ?
(A) ഭസാത്മാഗാന്ധി
(B) േറിക്കറൃ
(C)‍േണ്ണൂര്‍
(D) ടോച്ചി

62. ഏശയന്‍‍ഗമിംഷ ‍എത്ര‍ഴര്ശത്തിടറായിക്കറാണു‍നടുന്നത ‍
(A)‍4‍ഴര്ശം‍
(B)‍2 ഴര്ശം‍
(C)‍5‍ഴര്ശം‍
(D)‍6‍ഴര്ശം
63. ഒസയി‍ഴയാഩായം‍ഏറൃവം‍കൂടുതല്‍നടുന്ന‍ഇന്ത്യന്‍‍‍നഗയം‍
(A)‍ടോച്ചി‍
(B)‍ടോല്ക്കത്ത‍
(C)‍മുംറഫ
(D)ടചറന്ന‍
64. കുട്ടിേളുടട‍ഴലര്ച്ചമ ‍ക്ക ‍അതയാഴവയഭാമ‍കഩാശേ‍ഘടേം.‍
(A) ടോഴുപ്പ ‍
(B)‍ധാനയേം‍
(C)‍ഭാംഷയം‍
(D)‍ധാതുറഴണ്ങളള്‍ക്ക‍‍
65. കേയലത്തില്‍‍സ്റ്റീഴ ‍ഇര്ഴിന്‍‍‍ഴനയജ്ീഴി‍ഷകങ്കതം‍സ്ഥിതി‍ടചയ്യുന്നത ‍എഴിടടമാണ ‍?
(A) ‍ടതന്മറ
(B) ‍കതക്കടി
(C) ‍ടനയ്യാര്‍
(D) ‍ഩരമ്പികുലം
66. കേയലത്തിടറ‍ഴയഴഷാമ‍ഴകുപ്പ ‍ഭന്ത്രി‍:‍
(A) P.K.കുഞ്ഞാറികുട്ടി‍ (B) Dr. M.K.മുനീര്‍‍
(C)‍ഭഞ്ഞലാംകുളി‍അറി‍ (D)‍ഴി.ടേ.ഇബ്രാസിം‍കുഞ്ഞ
67. കേയലത്തില്‍‍എഴിടടമാണ ‍രീജ്ിമണല്‍‍രബ്ബര്‍‍രിഷര്ച്ച ‍ഇന്‍സ്റ്റിറൃൂട്ട ‍സ്ഥിതി‍ടചയ്യുന്നത ?
(A) കുഭയേം
(B) കോട്ടമം
(C) കുഭലി
(D) അടിഭാറി
68. ടോച്ചിമില്‍‍ബ്രിട്ടീഷുോര്ടക്കതിടയ‍പ്രഴര്ത്തിച്ചത
(A) ഩാറിമത്തച്ചന്‍‍
(B) കഴലുത്തമ്പി‍
(C) ഩളേിയാജ്
(D) തറയ്ക്കല്‍‍ചന്തു
69. ചന്ദ്രനില്‍നിന്ന ‍കനാുകമ്പാള്‍ക്ക‍‍ആോവം എതു‍നിരത്തില്‍ോണുന്നു.
(A) ടഴളുപ്പ
(B) നീറ
(C) ചുഴപ്പ
(D) േറുപ്പ
70. ഝാന്‍ഷിരാണിയുടട കനതൃതൃത്തില്‍‍ആദയ‍ഷൃാതന്ത്രയഷഭയം‍നടന്ന‍ഴര്ശം‍ഏത ‍?
(A)‍1957
(B) 1942
(C)‍1857
(D)‍1757 ‍
71. താടളപ്പരയുന്ന‍ഴമില്‍‍ഏതു‍കൃതിമാണ ‍കുഞ്ചന്‍‍‍നമ്പയായ്യൃകടതല്ലാത്തത ?
(A) േറയാണടഷൗഗന്ധിേം
(B) ഩതിനാലുവൃത്തം
(C)‍ശ്രീകൃഷ്ണചയിതം‍ഭണിപ്രഴാലം
(D) കൃഷ്ണഗാഥ
72. യണ്ടാംഴര്ഗ‍ കത്താറേഭാണ ‍‍
(A)‍ചഴണ‍
(B)‍േത്രിേ
(C)‍ഩാുടഴട്ടി‍
(D)‍ഇയ്യൃമ്പുഩായ
73. ടനസ റു‍കട്രാപി‍ഴള്ളംേലി‍ഏതു‍ജ്റാവമത്തിറാണ ‍നടത്തുന്നത ?
(A) േഠിനംകുലം‍
(B) കഴമ്പനാട്ടുോമല്‍ (C) വാസ്താംകോട്ട
(D) പുന്നഭടക്കാമല്‍
74. IPL ഏളാം‍ഷീഷണില്‍‍ഒരഞ്ച ‍േയാഩ ‍കനടിമ‍േലിക്കായന്‍‍‍:
(A) റഭക്ക ‍എസ്സി
(B) കരാഫിന്‍‍‍ ത്തപ്പ (C) കഭാസിത ‍വര്മ്മ്യ
(D) ടലന്‍‍‍ഭാക്സ ‍ടഴല്‍
75. കപ്രാജ്ക്റ്റ ‍എറിപന്റ ‍ഩദ്ധതി‍തുട്ങളിമടതകപ്പാള്‍ക്ക‍
(A) 1991-92
(B) 1982
(C) 1972
(D) 1984
76. ബയത ‍അഴാര്ഡ ‍കനടിമ‍ആദയ‍ഭറമാലി:‍
(A)‍കഭാസന്‍റാല്‍‍
(B) ഫാറന്‍.‍ടേ.‍നാമര്‍‍
(C)‍ഭമ്മൂട്ടി‍
(D)‍ഩി.ടജ്.‍ആന്റണി
77. ഭനുശയ‍വയീയത്തിടറ‍ഏറൃവം‍ഴറിമ‍അസ്ഥി‍ഏത ‍:‍
(A)‍നടട്ടല്ല ‍
(B)‍ഴായിടമല്ല ‍
(C)‍തുടടമല്ല ‍
(D)‍ഭാടരല്ല ‍
78. പ്രോവ‍ഴര്ണ്ണ്ങളലില്‍‍ഏറൃവം‍തയംഗറദര്ഘയം‍കുരഞ്ഞത
(A) ഴമററൃ
(B) ഩച്ച
(C) ചുഴപ്പ
(D) ഭഞ്ഞ.
79. ടഡങ്കിഩനിക്ക ‍ോയണം
(A)‍റഴരഷ
(B)‍ഫാക്ടീയിമ
(C)‍പംഗഷ
(D)‍േൂറക്സ
80. ടജ്.ഷി.ഡാനികമല്‍‍പുയസ്കായം‍റബിച്ച‍ഏേ‍ഴനിത‍?
(A)‍സുകുഭായി
(B)‍ആരന്മുല‍ടഩാന്നമ്മ്യ‍ (C) നിറമ്പൂര്‍‍ആമിശ‍ (D)‍വായദ‍
81. √
?

(A) 10
82. 1 അടി‍=‍____ ടഷ.ഭീ‍
(A)‍30.48‍ടഷ.ഭീ
83.

(B) 12

(C) 14

(D) 16

(B)‍30‍ടഷ.ഭീ

(C)‍12.48‍ടഷ.ഭീ‍

(D)‍29.48‍ടഷ.ഭീ

(B)‍

(C)‍1

(D)

=‍?
(A)‍

84. ഑യ്യൃ‍കക്ലാക്കില്‍‍ോണിുന്ന‍ഷഭമം‍8.30‍ഭണിമാണ ‍എന്നാല്‍‍േണ്ണാടിമില്‍‍അതിടന്റ‍പ്രതിഫിംഫം‍ോണിുന്ന‍
ഷഭമം‍എത്ര‍?
(A) 3.30
(B) 4.30
(C) 2.30
(D) 3.40
85. 600‍ടന്റ‍___________%‍=‍84
(A)‍18‍
(B)‍14‍
(C)‍15
(D)‍12
86. ഑ന്നു‍മുതലുള്ള‍഑റൃ‍ഷംഖയേടല‍രിയഭഭാമി‍എഴുതിമാല്‍‍31‍എത്രാഭടത്ത‍ഷംഖയമാണ ‍?‍
(A)‍30‍
(B)‍31‍
(C)‍16
(D)15‍
87. 2‍കഩര്‍,‍20‍ദിഴഷം‍ടോണ്ട ‍10‍അടി‍ മയമുള്ള‍഑യ്യൃ‍ഭതില്‍‍ടേട്ടും.‍എങ്കില്‍‍അകത‍ഭതില്‍‍ടേട്ടാന്‍‍‍5‍ആളുേള്‍ക്ക‍‍എത്ര‍
ദിഴഷടഭടുും‍?
(A) 10
(B) 6
(C) 8
(D) 7
88. ഑യാള്‍ക്കക്ക ‍അമാളുടട‍ഭേടനക്കാള്‍ക്ക‍‍36‍ഴമസ്സ ‍പ്രാമകൂടുതലുണ്ട .‍3‍ഴര്ശം‍േളിയുകമ്പാള്‍ക്ക‍‍അമാള്‍ക്കക്ക ‍ഭേടന്റ‍4‍ഭട്ങള ‍
പ്രാമഭാവം.എങ്കില്‍‍ഭേടന്റ‍‍ഇകപ്പാളടത്ത‍ഴമസ്സ ‍?
(A)‍12
(B)‍6
(C)‍3
(D) 9‍
89. ഑യാള്‍ക്ക‍‍തടന്റ‍റേഴവമുള്ള‍തുേയുടട‍ ബാഗം‍ടചറഴാക്കി.‍ഫാക്കിയുള്ളതില്‍‍ഩകുതി‍നഷ്ടടപ്പട്ടു,ഇനി‍24‍
യ്യൄഩറേഴവമുണ്ട ‍എങ്കില്‍‍ആദയം‍റേയ്യിലുണ്ടാമിയ്യൃന്ന‍തുേ‍?
(A) 48‍
(B) 64
(C) 72‍
(D) 38
90.

=?

(A) ‍0.125
(B) ‍0.521
(C) ‍0.8
(D) 0.08‍
91. 200‍യ്യൄഩമ ക്ക
‍ ‍ഴാ്ങളിമ‍഑യ്യൃഴഷ ‍തു‍230‍യ്യൄഩമ ക്ക
‍ ‍ഴിറൃാല്‍‍റാബം‍എത്ര%?
(A) 30%
(B)15%
(C)10%
(D) 25%
92. 0.2‍ടന്റ‍ഴര്ഗം‍
(A) 0.4
(B) 0.04
(C) 4
(D) 0.004
93. 1500‍യ്യൄഩമ ക്ക
‍ ‍12%‍നിയക്കില്‍‍3‍ഴര്ശടത്ത‍ഷാധായണ‍ഩറിവ
(A) യ്യൄ.‍540
(B) യ്യൄ.‍500
(C) യ്യൄ.‍250
(D) യ്യൄ.‍450
94. ഩതിനാമിയ്ങളലില്‍‍എത്ര‍പൂജ്യം?
(A) 3
(B) 5
(C) 4
(D) 10
95. തുടര്ച്ചമാമ 4‍ഷംഖയേള്‍ക്ക‍‍കൂട്ടിമാല്‍‍േിട്ടുന്ന‍തുേ‍154‍ആടണങ്കില്‍‍അഴമിടറ‍ടചരിമ‍ഷംഖയ ഏത ‍?
(A) 36
(B) 39
(C) 38
(D) 37
96. ഑യ്യൃ‍ഷംഖയ‍9‍ടോണ്ട ‍ഗുണിച്ച ‍അതില്‍‍നിന്ന ‍8‍കുരച്ചാല്‍‍100‍േിട്ടും. എങ്കില്‍‍ഷംഖയകമത ‍?
(A) 7
(B) 12
(C) 9
(D) 10
97. ഑യ്യൃ ഷംഖയയുടട‍2/3‍ബാഗം‍200‍ആമാല്‍‍ഷംഖയ‍ഏത ‍?
(A) 300
(B) 200
(C) 600
(D) 400
98. 54 ഴര്ശം‍േളിഞ്ഞാല്‍‍യാമുഴിടന്റ‍ഴമസ്സ ‍ഇകപ്പാളകത്തതിടന്റ‍ഩത്തിയട്ടിമാകും. എന്നാല്‍‍ഇകപ്പാള്‍ക്ക‍‍യാമുഴിടന്റ‍
പ്രാമടഭത്ര?
(A) 4
(B) 8
(C) 7
(D) 6
99. ഑യ്യൃ‍ഭാ്ങളാ‍േച്ചഴടക്കായന്‍‍‍തടന്റ‍റേഴവമുള്ള‍ആടേ‍ഭാ്ങളയുടട‍40% ഴിറൃിട്ടും‍അമാളുടട‍ഩക്കല്‍‍420 എണ്ണം‍
കവശി്ചുള. എന്നാല്‍‍അമാള്‍ക്കക്ക ‍ആടേ‍എത്ര‍ഭാ്ങള‍ ണ്ടാമിയ്യൃന്നു?
(A) 670
(B) 700
(C) 600
(D) 840
100. ഑യ്യൃ‍ഷംഖയയുടട‍നാറിടറാന്ന ‍‍20 ആണ . ആ‍ഷംഖയയുടട‍30% എത്ര?
(A) 42
(B) 24
(C) 12
(D) 36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

(D) 9
(B) ‍ടനയ്യാറൃിന്‍േയ‍
(B) യഴീന്ദ്രനാഥടാകഗാര്‍
(B) സായി‍ട്രൂഭാന്‍‍
(C) ആഴഡിന്‍‍
(D) ജ്പ്പാന്‍‍
(B) ടേ‍കേലപ്പന്‍‍
(C) ഒകരാലജ്ി‍
(D) ശൂനയത
(C)‍ഷതി‍അനുഷ്ഠാനം
(C)‍ബ്രഷീല്‍
(D)‍ഩാട്ടഫാക്കി‍
(B)കുയ്യൃമുലേ
(A) 1949
(A) 25 ഴമസ്സ
(D) 1924
(A) ജ്ീന്‍‍ടസന്റി‍ഡുനാന്റ
(C)‍ഇന്റര്പരന്‍ഷ ‍
(D)‍E‍
(A)‍യഴി‍
(D) ലാഷ കഗാ
(C) ‍റഴരഷ ‍
(C) അറേ ഷാണ്ടര്‍പ ടലഭിങ
(D) റസദയാഫാദ ‍
(D)‍കഫാംടഫ‍റസ‍
(D) ടേ.എം.മുന്‍ശി
(B) ‍ആഫ്രിക്ക‍
(C) ഷിന്ധു‍
(A) ‍ആര്ട്ടിേ ‍
(A) ടഷഫാസ്റ്റയന്‍‍‍കഷഴയര്‍
(A) േര്ണ്ണാടേം-തഭിള ‍നാട ‍
(C) ‍1994
(B)‍ജ്പ്പാന്‍‍
(B)‍കജ്ാഷപ ‍മുണ്ടകേയി‍

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

(D) 1991
(C) ജ്മ്മുോശ്മീര്‍‍
(C)‍ശ്രീനായാമണഗുയ്യൃ‍
(A) ഷിരിമ
(B)‍റനട്രജ്ന്‍‍‍
(D)ഷ ‍ഩീക്കര്‍
(C) ഭധുയ
(C) ‍ഝാര്േണ്ഡ
(A) 552
(C) ടഩകഡാലജ്ി‍
(A) യണ്ടാമൂളം‍
(A)‍ചുഴന്ന‍യക്താണു‍
(C) ഭാന്‍ഡഭസ്സ
(B)‍ഴികല്ലജ് ‍ഒപീഷ ‍
(D)‍േഭല്‍‍ജ്ിത ഷ
‍ ന്ധു
(A)‍സയിതേം‍ ള്ളതുടോണ്ട ‍
(B) ഴമനാട ‍
(D)‍ഇയമിമ്മ്യന്‍‍‍തമ്പി
(B) ഡി.ഴിനമചന്ദ്രന്‍‍
(B) ഭംഗള്‍ക്കമാന്‍‍
(C) ഴവ്വല്‍‍
(B) ‍ഷൃാഭി‍ദമാനന്ദ ഷയഷൃതി
(B) ‍ഭറപ്പുരം
(C) ബ്രഹ്മപുത്ര
(A)‍ഫംഗാള്‍ക്ക‍‍ഗഷറൃ ‍
(B) ടസര്ഭന്‍‍‍ഗുണ്ടര്ട്ട

(B) േറിക്കറൃ
(A)‍4‍ഴര്ശം‍
(C)‍മുംറഫ
(B)‍ധാനയേം‍
(C) ‍ടനയ്യാര്‍
(D)‍ഴി.ടേ.ഇബ്രാസിം‍കുഞ്ഞ
(B) കോട്ടമം
(A) ഩാറിമത്തച്ചന്‍‍

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

(D) േറുപ്പ
(C)‍1857
(D) കൃഷ്ണഗാഥ
(C)‍ഩാുടഴട്ടി‍
(D) പുന്നഭടക്കാമല്‍
(B) കരാഫിന്‍‍‍ ത്തപ്പ
(A) 1991-92
(D)‍ഩി.ടജ്.‍ആന്റണി
(C)‍തുടടമല്ല ‍
(A) ഴമററൃ
(A)‍റഴരഷ
(B)‍ആരന്മുല‍ടഩാന്നമ്മ്യ‍
(C) 14
(A)‍30.48‍ടഷ.ഭീ

83. (D)
84. (B) 4.30
85. (B)‍14‍
86. (C)‍16
87. (C) 8
88. (D) 9‍
89. (B) 64
90. (A) ‍0.125
91. (B)15%
92. (B) 0.04
93. (A) യ്യൄ.‍540
94. (C) 4
95. (D) 37
96. (B) 12
97. (A) 300
98. (D) 6
99. (B) 700
100. (B) 24