You are on page 1of 6

LGS - 005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

അനുചയ
വിത്തനശ്ശേരി, നനന്മാറ 678508 email : anuchara.vty@gmail.com

2020 ലറ ഑ലിിംമ്പിക്സിന് വഴദിമാകുന്ന നഗയിം ?
(A) ഇഞ്ചിവമാണ്
(B) ഇസ്ാിംബൂള്
(C) വ ാക്കിവമാ
(D) രിവമാ ഡി ജനീവരാ
ഷാമ്പത്തികവാഷ്ത്രത്തില് വനാഫല് ഷമ്മാനിം വന ിമ ഇന്ത്യക്കായന്
(A) ദാദാബാമ് നഴവരാജി (B) അഭര്‍ത്യാലഷന്
(C) എിം. ഴിവവേവേയയ്യ
(D) ജിംശഡ്ജി ാറൃ
ഷേത്തഴകാവിം ഭൗറികാഴകാവഭല്ലാ്ാക്കിമ ബയണഘ നാ വബദഗ്ി ?
(A) 42 ഭ്് വബദഗ്ി
(B) 43 ഭ്് വബദഗ്ി
(C) 52 ഭ്് വബദഗ്ി
(D) 44 ഭ്് വബദഗ്ി
ഭറാറ യൂഷപ് ഷാമി ഏ്് യാജയക്കായിമാണ് ?
(A) അപ്ഗാനിസ്ഥാന്
(B) ഫിംഗ്ലാവദവ്
(C) ഩാക്കിസ്ഥാന്
(D) ഇരാന്
"ഷോ്ന്ത്ര്യിം എലെ ജന്മാഴകാവഭാലണ'ന്നു പ്രഖ്യാഩിച്ച ഷോ്ന്ത്ര്യ ഷഭയ വന്ാഴ് ആയാണ്?
(A) വഗാഩാറകൃശ്ണവഗാഖ്ലറ
(B) ഫാറഗിംഗാധയ ്ിറകന്
(C) ഷി.ആര്‍ത.ദാഷ്
(D) വന്ാജി സുഫാശ് ചന്ദ്രവഫാഷ്
'Universal Postal Union' ലെ ആസ്ഥാനിം?
(A) ജനീഴ
(B) വഫണ്
(C) ഩായീഷ്
(D) ഭനിറ
അഴഷാനിം ഇന്ത്യ ഴിലടാളിഞ്ഞുവഩാമ ഴിവദവീമര്‍ത ആയ്?
(A) ബ്രിടീഷുകാര്‍ത
(B) വഩാര്‍തുഗീസുകാര്‍ത
(C) അരഫികള്
(D) ഡുകാര്‍ത
ആറപ്പുള തുരമുഖ്ിം ഴികഷിപ്പിച്ച്് ആയ് ?
(A)ഭാര്‍തത്താണ്ഡ വര് ഴര്‍തമ്മ
(B)യാജാവകവഴദാഷ് (C) ശണ്മുഖ്ിം ലചടി
(D) രഷിഡെ് ലഭക്കാലല
ഇന്ത്യന് ബാശകലില് ഏറൃവിം ഴറിമ വനാഴല് എഴു്ലപ്പട്് ഭറമാലത്തിറാണ്. ഏ്് വനാഴറാണി്്?
(A) ലചമ്മീന്
(B) അഴകാവികള്
(C) ഇന്ദുവറഖ്
(D) കമര്‍ത
ഇന്ത്യമിലറ ഩയവഭാന്ന് വദവീമ ഫഹുഭ്ിമാമ ബായ്യ്്ന വന ിമ ആദയലത്ത ഴനി്:
(A) ഷവയാജിനി നാമിഡു (B) അരുണ അഷപ് അറി
(C) ഇന്ദിയാഗാന്ധി
(D) ഭദര്‍തല്വയസ
വറാക്സബമിലറ പ്ര്ിഩക്ഷ വന്ാഴ് ആയ് ?
(A) വഷാണിമ ഗാന്ധി
(B) ഗുറാിംനഫിആഷാദ് (C) ഩി.ലജ.കുയയന്
(D) ഇഴയാരുഭല്ല
ഇിംഗ്ലീശ് അക്ഷയഭാറമില് എത്ര ഷേയാക്ഷയങ്ങളുണ്ട്?
(A) 3
(B) 26
(C) 10
(D) 5
ഏതു ഷിംസ്ഥാനഭാണ് ആദയഭാമി വഴാടിങിന് പൂര്‍തണഭാും ിം ഇറക്ട്രാണിക് മന്ത്ര്മുഩവമാഗിച്ച്്
(A) വകയലിം
(B) വഗാഴ
(C) ്ഭിള്നാ ്
(D)ഩഞ്ചാഫ്
ഏശയന് ഴികഷനഫാങ്കിലെ ആസ്ഥാനിം എഴില ?
(A) ഭനിറ
(B) ഴാശിങ് ണ്
(C) ഫാവങ്കാക്ക്
(D) നൂവമാര്‍തക്ക്
കക്കി അണലക്കട് ഏ്് ജില്ലമിറാണ് ?
(A) ഩത്തനിം്ിട
(B) ഇടുക്കി
(C) വകാളിവക്കാ ്
(D) തൃശ്ശൂര്‍ത
ഷിംസ്ഥാന ഷര്‍തക്കായിലെ 2013-14 ഴര്‍തശലത്ത ഴനി്ാ യ്ന ുരയ്ായിം ഷാൂഹസിക വഷഴനത്തിന് റബിച്ച്് ?
(A) ലക.എഷ്.ചിത്ര
(B) വവാബാ വകാവി
(C) രാഫിമ
(D) ല സി വ്ാഭഷ്
വകയല ഷിഴില് ഷഩ്ളലഷ് വകാര്‍തഩവരശലെ ആസ്ഥാനിം:
(A) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(B) വകാളിവക്കാ ്
(C) കണ്ണൂര്‍ത
(D) എരണാകുലിം
വകയലത്തിലറ ഏറൃവിം നീലിം കൂ ിമ നദിും ല വഩലയന്ത്്?
(A) ലഩയിമാര്‍ത
(B) ചാറിമാര്‍ത
(C) ബായ്പ്പുള
(D) കഫനിനദി
വകയലത്തില് ഏറൃവിം അധികിം വഩര്‍ത ല്ാളില് ലചയ്യുന്ന ഩയമ്പയാഗ് ഴയഴഷാമിം
(A) കശുഴണ്ടി
(B) ളകത്തരി
(C) കമര്‍ത
(D)ഭണ്ഩാത്രിം
വകാടമിം വകയലഴര്‍തഭ ഏതുവഩയിറാണ് പ്രഷി്ധനനാമിരുന്ന്്?
(A) ധര്‍തഭയാജാഴ്
(B) വക്തന് ്മ്പുയാന്
(C) ഩളശ്ശിയാജ
(D) ഭങ്ങാടച്ചന്
ചയിത്രത്തിലറ ആദയലത്ത ക്രിക്കറൃ് ഭല്ഷയിം എന്നാമിരുന്നു?
(A) 1940 ല്
(B) 1858 ല്
(C) 1799 ല്
(D) 1859 ല്

22. ല ക്വനാഩാര്‍തക്ക് സ്ഥി്ി ലചയ്യുന്ന്്
(A) എരണാകുലിം
(B)കാഷര്‍തവഗാഡ്
(C) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(D) ഉവദയാഗഭണ്ഡല്
23. ദൂയദര്‍തവന് ഭറമാലിം ഩയിഩാ ികള് ആയിംബിച്ച ഴര്‍തശിം:
(A) 1981
(B) 1984
(C) 1982
(D) 1985
24. ഷിംസ്ഥാന ഷര്‍തക്കാര്‍ത ജീഴനക്കാരുല ഩത്താിം വമ്പല ഩയിഷ്കയണ കമ്മീശന് ലചമര്‍തഭാന് ?
(A) ജ. യാഭചന്ദ്രന് നാമര്‍ത (B) ജ.ലക.ഫാറകൃഷ്ണന് നാമര്‍ത
(C) ജ.എിം.എല്.വജാഷപ്
(D) ജ.ലക.ഩി ഫാറചന്ദ്രന്
25. ഩിങ്ക് ഷിറൃി എന്നരിമലപ്പടുന്ന നഗയിം
(A) വജാഡ്പൂര്‍ത
(B) അജ്ഭീര്‍ത
(C) ഉദമ്പൂര്‍ത
(D) ജമ്പൂര്‍ത
26. പാസിമാന് ഇന്ത്യ ഷന്ദര്‍തവിച്ച്് ആരുല ബയണകാറത്താണ്?
(A) ചന്ദ്രഗുഩ്്ഭൗയയന്
(B) ഷമുദ്രഗുഩ്്ന്
(C) ചന്ദ്രഗുഩ്്ന് ഑ന്നാഭന്
(D) ചന്ദ്രഗുഩ്്ന് യണ്ടാഭന്
27. ബായ്ത്തിലെ ബയണ ഘ നാ നിര്‍തമ്മാണ ഷഭി്ിമില് തു ക്കത്തില് എത്ര അിംഗങ്ങളുണ്ടാമിരുന്നു ?
(A) 299
(B) 389
(C) 93
(D) 29
28. ഭനുശയനില് റിിംഗനിര്‍തണമിം ന ത്തുന്ന വക്രാഭവഷാിം ഏ്്?
(A) X
(B) XY
(C) Y
(D) XX
29. ഭിന്നല് ൂഹറിം ഷഷയങ്ങള്ക്ക് റബയഭാകുന്ന ൂഹറകിം
(A)ഒക്ഷിജന്
(B) ളസഡ്രജന്
(C) വപാഷ്പര സ്
(D) ളനട്രജന്
30. യാജായഴിഴര്‍തഭ അന്ത്യിച്ച ഴര്‍തശിം
(A) 1908
(B) 1907
(C) 1906
(D) 1910
31. വറാകത്തിലറ ഏറൃവിം കൂടു്ല് ഭാങ്ങ ഉ്്ഩാദിപ്പിക്കുന്ന യാജയിം
(A) പിറിളപ്പന്ഷ്
(B) ഇവന്ത്ാവനശയ
(C) ളചന
(D) ഇന്ത്യ
32. ഴിക്രിം ഷായാബാമ് വേഷ് ലഷെര്‍ത എഴില മാണ്?
(A) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(B) അസമ്മദാഫാദ്
(C) ശ്രീസയിവക്കാട
(D) ഫാിംഗ്ൂര്‍ത
33. വാഷ്്ാിംവകാട ശു്ധനജറ ് ാകിം ................ ജില്ലമിറാണ്.
(A) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(B) ലകാല്ലിം
(C) ഩത്തനിം്ിട
(D) ആറപ്പുള
34. ഷി.എഷ്.ഐ.ആര്‍ത.ലെ സ്ഥാഩകന് ആയ് ?
(A) ഷി.ഴി.യാഭന്
(B) ലജ.ഷി.വഫാഷ്
(C) വഡാ.ചന്ദ്രവവഖ്ര്‍ത
(D) വഡാ.വാന്ത്ിഷേരൂഩ് ബ ്നഗര്‍ത
35. ഷേര്‍തണിം റമിക്കുന്ന ദ്രാഴകിം:
(A) ര്‍തഩളെന്
(B)ഷള്പൂരിക് ആഷിഡ്
(C) ളനട്രിക് ആഷിഡ്
(D) അകോരിജിമ
36. "വകാറാ ്' എന്ന ലചറുകഥലമഴു്ിമ ആള്
(A) കഭറാസുയയ്യ
(B) ഩത്മനാബന്
(C) വിസാബുദ്ദീന് ലഩാമ്തുക ഴ്
(D) ളഴക്കിം മുസമ്മദ് ഫശീര്‍ത
37. „വകായി‟ എന്ന ഫിരുദിം ഷേീകയിച്ച ഗുപ്തയാജാഴ്
(A) ഴിക്രഭാദി്യന്
(B) ഷമുദ്രഗുപ്തന്
(C) ുരയഗുപ്തന്
(D) കുഭായഗുപ്തന്
38. 2014 ആഗസ്റ്റ് 15 ന് എത്രാഭലത്ത ഷോ്ന്ത്ര്യ ദിനഭാണ് ഇന്ത്യ ആവഘാശിച്ച്് ?
(A) 66
(B) 68
(C) 67
(D) 65
39. ആകാവത്തിലെ നീറനിരത്തിനുകായണിം
(A) ധഴലപ്രകാവത്തിലെ ഴിഷയണിം
(B) ധഴലപ്രകാവത്തിലെ പ്രകീര്‍തണനിം
(C) ധഴലപ്രകാവത്തിലെ ഷങ്കറനിം
(D) ധഴലപ്രകാവത്തിലെ അഩഴര്‍തത്തനിം
40. ആസായ നിര്‍തഭാണത്തിനു വഴണ്ടി ഷഷയങ്ങള് ആഗിയണിം ലചയ്യുന്ന ഴാ്കിം?
(A) ഒക്ഷിജന്
(B) ളനട്രജന്
(C) കാര്‍തഫണ്ഡവമാക്ളഷഡ്
(D) കാര്‍തഫണ് വഭാവണാക്ളഷഡ്
41. ഇന്ത്യന് ഷിഴില് ഷര്‍തഴീഷ് ഩയിവീറന വകന്ദ്രിം എഴില സ്ഥി്ിലചയ്യുന്നു?
(A) ലഡരാഡൂണ്
(B) ഭസൂയി
(C) ഷിിംറ
(D)ഡല്സി
42. ഇന്ത്യമിലറ വഴാടിങ് പ്രാമിം 18 ഴമസാക്കിമ്് എത്രാിം ബയണഘ നാ വബദഗ്ിമിലൂല മാണ്
(A)58
(B)61
(C)63
(D)67

43. ഇന്ത്യും ല കരന്ഷി
(A) നാണമിം
(B) രൂഩ
(C) റൂഫി
(D) ദിര്‍തസിം
44. ഉഩയാഷ്ട്രഩ്ിലമ ല്യഞ്ഞടുക്കുന്ന്്?
(A) ഩാര്‍തറലഭെ് അിംഗങ്ങള്
(B) ഩാര്‍തറലഭെിലറ ല്യഞ്ഞടുക്കലപ്പട അിംഗങ്ങള്
(C) യാജയഷബാിംഗങ്ങള്
(D) വറാക് ഷബാിംഗങ്ങള്
45. ഏ്് ചക്രഴര്‍തത്തിും ല കാറത്താണ് വകഴര്‍തശിം തു ങ്ങിമ്്?
(A) അവവാകന്
(B) ഴിക്രഭാദി്യന്
(C) കനിശ്കന്
(D)സര്‍തശന്
46. ഐകയയാശ്ട്ര ദിനിം:
(A) നഴിംഫര്‍ത 24
(B) ഑ക്വ ാഫര്‍ത 26
(C) നഴിംഫര്‍ത 26
(D) ഑ക്വ ാഫര്‍ത 24
47. കനിഷ്കലെ ്റസ്ഥാനിം
(A) ുരരുശുരയിം
(B) ഗിയിവ്രജിം
(C) ശ്രാഴസ്ി
(D) ഉജ്ജമിനി
48. വകയല ഷിംസ്ഥാനിം രൂഩീകൃ്ഭാമ്്
(A) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15
(B)1956 നഴിംഫര്‍ത 1
(C)1950 ജനുഴയി 26
(D)1948 ജനുഴയി 30
49. വകയലത്തിലറ ഏറൃവിം ഴറിമ ജില്ല
(A) ഩാറക്കാ ്
(B) തൃശൂര്‍ത
(C) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(D) വകാടമിം
50. കിംഗാരുഴിലെ നാ ് ഏ്്?
(A) ല്ലക്ക അവഭയിക്ക
(B) ആഷ്വത്രറിമ
(C) ഇന്ത്യ
(D) അൊര്‍തടിക്ക
51. ചിരാപൂഞ്ചിും ല ുര്ിമ വഩയ്?
(A) വഷാധി
(B) ഷിര
(C) വഷാര
(D) ഇഴലമാന്നുഭല്ല
52. വ ാര്‍തച്ചിലറ രിപ്ലക് ര്‍ത ആമി ഉഩവമാഗിക്കുന്ന ദര്‍തപ്പണിം?
(A) ഷഭ്റ ദര്‍തപ്പണിം
(B) വകാണ്വകഴ് ദര്‍തപ്പണിം
(C) വകാണ്ലഴക്ഷ് ദര്‍തപ്പണിം
(D) ഇല്ാന്നുഭല്ല
53. വദവീമ ചിഹ്നത്തില് ദൃവയഭാകുന്ന ജീഴികളുല എണിം
(A) 6
(B) 4
(C) 3
(D) 5
54. ഩക്ഷിക്കൂടുകളുല കൗതുകഩഠനിം ന ത്തുന്ന വാഖ് ഏ്്?
(A) കാറിവമാലജി
(B) ആര്‍തക്കിവമാലജി
(C) ഩാറിമവൊലജി
(D) ഒര്‍തനിവത്താലജി
55. ുരയാണങ്ങളുല എണിം
(A) 18
(B) 108
(C) 10
(D) 4
56. ഫസിയാകാവത്ത് ഏറൃവിം അധികിം ്ഴണ ന ന്ന ഴനി്
(A)എമ്റീന് വകാലിന്ഷ് (B)എമ്ലഞ്ചറ ലഭര്‍തക്കല്
(C)കറ്ന ചൗല
(D)സുനി് ഴിറയിംഷ്
57. ബായ്ലഭന്ന വഩര്‍ത വകടാറബിഭാനപൂയി്ഭാകണഭന്ത്യിംഗിം വകയലലഭന്നു വകടാവറാ ്ിലമ്ക്കണിം വചായ നമുക്കു ഞയമ്പുകലി ല്
എന്ന് ഩാ ിമ്ായ്?
(A) കുഭായനാവാന്
(B) ഴള്ളവത്താള്
(C) ഉള്ളൂര്‍ത
(D)കുഞ്ചന് നമ്പയാര്‍ത
58. ഭനുശയര്‍തക്ക് ഷസനീമഭാമ ഉമര്‍തന്ന വപരിഩയിധി
(A) 80 ഡഷിഫല്
(B)100 ഡഷിഫല്
(C)110 ഡഷിഫല്
(D) 25 ഡഷിഫല്
59. യാജയഷബമിവറക്ക് 12 വഩലയ നാഭനിര്‍തവദ്ദവിം ലചയ്യുന്ന്ിന് യാഷ്ട്രഩ്ിക്ക് അധികായിം നന്ന ന്ന ബയണഘ നാ അനുവഏദിം ഏ്്
?
(A) 61
(B) 52
(C) 140
(D) 80
60. വറാകത്തിലറ ഏറൃവിം ഴറിമ പൂഴ് ഈ ഷഷയത്തിവെ്ാണ്
(A) ആനത്താഭയ
(B) രപ്വലശയ
(C) കണിലക്കാന്ന
(D) ഡക്ക്ഴീഡ്
61. ശ്രീ വങ്കയാചായയരുല ജന്മസ്ഥറിം
(A) കാറ ി
(B) ആലുഴ
(C) ഭറമാറ൅ര്‍ത
(D) എരണാകുലിം
62. ഷിന്ധു നാഗയിക്ും ല ബാഗഭാമിരുന്ന കറിിംഗന് ഇവപ്പാള് ഏതു ഷിംസ്ഥാനത്തിറാണ്
(A) ഗുജരാത്ത്
(B) കശ്മീര്‍ത
(C) ഩഞ്ചാഫ്
(D) യാജസ്ഥാന്
63. സര്‍തശഴര്‍ത്ധനനലെ ഫാറകാറനാഭിം
(A) വിറാദി്യന്
(B) ഴിക്രഭാദി്യന്
(C) ഫാറാദി്യന്
(D) ഴിഷ്ണുഗുപ്തന്

64. "ദിന്-ഇ-റാസി' എന്ന ഭ്ിം സ്ഥാഩിച്ച്ായ്?
(A) അക്ഫര്‍ത
(B) ജസാിംഗീര്‍ത
(C) ഫാഫര്‍ത
(D) ഹുഭയൂണ്
65. 1924-ല് വകയലത്തില് ന ന്ന ഷാൂഹസിക പ്രവക്ഷാബിം
(A) ഭറഫാര്‍തറസല
(B) ളഴക്കിം ഷ്യാഗ്രസിം
(C) ഗുരുഴായൂര്‍ത ഷ്യാഗ്രസിം
(D) നിഴര്‍തത്തനപ്രവക്ഷാബിം
66. അനീഭിമ ഉണ്ടാകുന്ന്് യക്തത്തിലറ .......... എന്ന ഴഷ്തുഴിലെ അഩയയാഩ്്് ലകാണ്ടാണ്:
(A) ഇരുമ്പ്
(B) ലചമ്പ്
(C) ലഭഗ്നീശയിം
(D) നാകിം
67. ഇന്ത്യ ഴിവക്ഷഩിച്ച ഴിദയാബയാഷത്തിനുവഴണ്ടിും ള്ള ആദയ ഉഩഗ്രസിം ?
(A) ലഭറൃ്ഷാറൃ്
(B) എഡൂഷാറൃ്
(C) രിഷാറൃ്
(D) ഇന്ഷാറൃ്
68. ഇന്ത്യമിലറ അഴഷാനലത്ത ളഴവരാമി
(A) ഴാരന് വസസ്റ്റിിംഗ്ഷ് (B) ഡല്സൗഷി പ്ര
(C) ഭൗണ്ട് ഫാറൃണ് പ്ര
(D) ഷി. യാജവഗാഩാറാചായി
69. ഇന്ത്യമില് ഏറൃവിം കൂടു്ല് നിറക്ക റ കൃശിലചയ്യുന്ന ഷിംസ്ഥാനിം ?
(A) ഗുജരാത്ത്
(B) അഷിം
(C) ്ഭിഴ്നാ ്
(D) വകയലിം
70. ഇന്ത്യും ല യാഷ്ട്രഩ്ി ആയാണ്?
(A) വഷാഭനാഥ് ചാറൃര്‍തജി (B) എച്ച്.ആര്‍ത. ബയദോജ്
(C) ഩി. ചിദിംഫയിം
(D) പ്രണാഫ് മുഖ്ര്‍തജി
71. എച്ച്. എിം. ി ും ല പൂര്‍തണരൂഩിം ?
(A) സിന്ദുസ്ഥാന് ഭളരന് ടൂള്ഷ്
(B) സിന്ദസ്ഥാന് ഭളരന് ല വനാലജി
(C) സിന്ദുസ്ഥാന് ലഭശിന് ടൂള്ഷ്
(D) ഇഴവമതുഭല്ല
72. ഑ന്നാിം വകയല നിമഭഷബമില് --------- ഷീറൄകള് ഉണ്ടാമിരുന്നു.
(A) 108
(B) 126
(C) 133
(D) 140
73. കരിും പ്പിലെ യാഷനാഭിം:
(A) വഷാഡിമിം കാര്‍തഫവണറൃ്
(B) ലഩാടാഷയിം വലാളരഡ്
(C) അവഭാണിമിം ഷല്വപറൃ്
(D) വഷാഡിമിം വലാളരഡ്
74. വകയലത്തിലെ ഗഴര്‍തണരാമ ഭറമാലി:
(A) ഴി.ഴിവേനാഥന്
(B) ഴി.ഴി.ഗിയി
(C) ഩടിം ്ാണുഩിള്ള
(D) ഩി.വിഴവങ്കര്‍ത
75. വകയലത്തിലറ ചഴിട്ടുനാ കിം ഏതു യാജയത്തിലെ ഷിംബാഴനമാണ്?
(A) ബ്രിടണ്
(B) വഩാര്‍തുഗല്
(C) ഫ്രാന്ഷ്
(D) ലന്ര്‍തറാെ്
76. വക്ഷത്ര പ്രവഴവന ഴിലിംഫയിം ുരരലപ്പടുഴിച്ച ഴര്‍തശിം.
(A) 1946
(B) 1936
(C) 1926
(D)1916
77. ലച ികള് ആസായിം നിര്‍തഭിക്കാന് ഉഩവമാഗിക്കുന്ന ഴാ്കിം ഏ്്?
(A) കാര്‍തഫണ് ഡവമാക്ളഷഡ്
(B) ഒക്ഷിജന്
(C) ഒക്ഷിജന്
(D) ളനട്രജന്
78. ളഡനാവഭാ കണ്ടുഩി ിച്ച വാഷ്ത്രജ്ഞന് ആയ്?
(A) സിംഫ്രിവഡഴി
(B) ലജ.ലജ.വ്ാിംഷണ് (C) ളഭവക്കല് പായലഡ (D)ആല്ഫ്രഡ്വനാല്
79. ്ിരു-ലകാച്ചിമില് അഞ്ചല് ഴകുപ്പ് നിര്‍തത്തറാക്കിമ ഴര്‍തശിം
(A) 1947
(B) 1948
(C) 1950
(D) 1951
80. ദ്രാഴകരൂഩത്തിലുള്ള ഑രു വറാസിം
(A) ബ്രാഭിന്
(B) ലഭര്‍തക്കുരി
(C) വലാരിന്
(D) വഷാഡിമിം
81. 800 രൂഩ ഩയഷയഴിറും ള്ള ഑രു വരഡിവമാ 720 രൂഩ ഴിറമ്ക്കു ഴിറൃാല് ഡിഷ്കൗണ്ട് എത്ര വ്ഭാനിം?
(A) 8
(B) 10
(C) 11
(D) 12
82. ഑രു കാര്‍ത 225 കിവറാഭീറൃര്‍ത ഷഞ്ചയിക്കുഴാന് 4 ഭണിക്കൂര്‍ത എടുത്തു എന്നാല് കാരിലെ വഴഗ് എത്ര?
(A) 50 km/h
(B) 50 km/h
(C) 22.5 km/h
(D) 10 km/h
83. 10 ല്ാളിറാലികള് 12 ദിഴഷിം ലകാണ്ട് ലചമ്തു്ീര്‍തക്കുന്ന വജാറി 8 ല്ാളിറാലികള് എത്ര ദിഴഷിംലകാണ്ട് ലചമ്തു
്ീര്‍തക്കുിം?
(A) 14
(B) 10
(C) 12
(D) 15

84. നിശ്ചി് ചുറൃലവള്ള ചതുയങ്ങലില് ഏറൃവിം കൂടു്ല് ഴിഷ്്ീര്‍തണിം ഏ്ിനാണ്?
(A) ദീര്‍തഘചതുയിം
(B) റിംഫകിം
(C) ഷഭചതുയിം
(D) ഷഭഩാര്‍തവേ റിംഫകിം
85. ഑യാള് 1,50,000 രൂഩയ്ക്ക് ഴാങ്ങിമ കാര്‍ത 20% റാബത്തിന് ഴിറൃാല് ഴിറൃഴിറ എത്ര ?
(A)3,0000
(B) 1,80,000
(C) 3,00,000
(D) 1,90,000
86. യവഭശിലന വനാക്കി ഷീ് ഩരഞ്ഞു-“ അഴന് എലെ അമ്മാഴലെ ഏക ഷവസാദയിും ല ബര്‍തത്താഴിലെ ഭകനാണ്”. എങ്കില്
യവഭശിലെ ആയാമരുന്നു ഷീ് ?
(A) ഷവസാദയി
(B) ഭകള്
(C) അമ്മ
(D) ഷവസാദയന്
87. ഑റൃമാവന്് ?
(A) 100
(B) 700
(C) 400
(D) 900
88. ഴാര്‍തശികഭാമി ഩറിവ കണക്കാക്കുന്ന ഑രു ഫാങ്കില് ഑യാള് 5,000 രൂഩ നിവക്ഷഩിു.3 ഴര്‍തശിം കളിഞ്ഞ് ഩറിവ ഇനത്തല്
അമാള്ക്ക് 1,200 രൂഩ റബിക്കുന്നു എങ്കില് ഩറിവ നിയക്ക് എത്ര ?
(A) 12%
(B) 6%
(C) 8%
(D) 10%
89. ഑രു കണാ ിമില് കാണുന്ന ഴാച്ചിലെ പ്ര്ിഫിിംഫിം 7.15 ഭണി കാണിക്കുന്നുലഴങ്കില് മാഥാര്‍തഥ ഷഭമലഭന്ത്്?
(A) 2.35
(B) 9.20
(C) 4.45
(D) 9.25
90. ഑രു ഭാഷത്തില് 16-ആിം ്ിയ്യ്ി ബുധനാഴ്ചമാലണങ്കില് നാറാഭലത്ത വനിമാഴ്ച ഏതു ്ിയ്യ്ി ആമിയിക്കുിം ?
(A) 26
(B) 27
(C) 25
(D) 22
91. ഑രു ഒപീഷിലറ വിഩാമിും ല ും ിം ഗുഭഷ്്ലെും ിം വമ്പലിം 3:5 അനുഩാ്ത്തിറാണ്. വിഩാമിും ല വമ്പലിം 1200 രൂഩ
എങ്കില് യണ്ടുവഩര്‍തക്കുിം കൂ ി കിട്ടുന്ന വമ്പലിം?
(A) 2000 രൂഩ
(B) 2500 രൂഩ
(C) 3200 രൂഩ
(D) 2300 രൂഩ
92. (0.4)3 =
(A) 0.064
(B) 0.64
(C) 6.4
(D) 64
93. ഑രു ഷിംഖ്യും ല
= 5 ആലണങ്കില് ഷിംഖ്യ ഏ്് ?
(A) 50
(B) 10
(C) 25
94. ഑രു ഷിംഖ്യും ല യണ്ടിയടി 60 ലനക്കാള് 4 കുരഴാലണങ്കില് ആ ഷിംഖ്യ എത്ര?
(A) 29
(B) 27
(C) 32
95. ഑രു കിവറാ ഭീറൃര്‍ത 0.625 ളഭല് ആലണങ്കില് 150 കി.ഭീറൃര്‍ത എത്ര ളഭറാണ്?
(A) 165
(B) 125
(C) 93.75
96. 4, 8, 10, 14, 24 ഇഴും ല വയാവയി എത്ര?
(A) 12
(B) 16
(C) 8
97.

(D) 15
(D) 28
(D) 87.25
(D) 20

ലെ ഴര്‍തഗൂഹറിം?

(A)
(B)
(C) 0.44
(D) 36
98. ഭണിക്കൂരില് 60 കിവറാഭീറൃര്‍ത വഴഗ്മില് ഒടുന്ന 100 ഭീറൃര്‍ത നീലമുള്ള ഑രു ്ീഴണ്ടി ഑രു ല റവപാണ് തൂണ് ക ന്നു
വഩാകാന് എത്ര ഷഭമിം എടുക്കുിം?
(A) 1 ഭിനിറൃ്
(B) 10 ലഷക്കന്ഡ്
(C) 6 ലഷക്കന്ഡ്
(D)3 ലഷക്കന്ഡ്
99. ഑രു ഴിദയാര്‍തഥിക്ക് അഞ്ചു ഴിശമങ്ങള്ക്ക് റബിച്ച വയാവയി ഭാര്‍തക്ക് 45 ആണ്. ആരാഭലത്ത ഴിശമത്തിലെ ഭാര്‍തക്ക് കൂടി
വചര്‍തത്തവപ്പാള് വയാവയി 47 ആമി. എന്നാല് 6-ഭലത്ത ഴിശമത്തിന് റബിച്ച ഭാര്‍തക്ക് എത്ര?
(A) 51
(B) 57
(C) 47
(D) 46
100. ലഩമിന്റിം ര്‍തപ്പളെനുിം 3 : 2 എന്ന അിംവഫന്ധത്തില് വചര്‍തത്ത് ഑രു ഭിശ്രി്ിം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 15 റി. ഭിശ്രി്ിം ഉലണ്ടങ്കില്
അ്ില് എത്ര റിറൃര്‍ത ലഩമിന്റണ്ടാകുിം?
(A) 10
(B) 7.5
(C) 9
(D) 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(C) വ ാക്കിവമാ
(B) അഭര്‍ത്യാലഷന്
(D) 44 ഭ്് വബദഗ്ി
(C) ഩാക്കിസ്ഥാന്
(B) ഫാറഗിംഗാധയ ്ിറകന്
(B) വഫണ്
(B) വഩാര്‍തുഗീസുകാര്‍ത
(B)യാജാവകവഴദാഷ്
(B) അഴകാവികള്
(C) ഇന്ദിയാഗാന്ധി
(D) ഇഴയാരുഭല്ല
(D) 5
(B) വഗാഴ
(A) ഭനിറ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

(A) ഩത്തനിം്ിട
(C) രാഫിമ
(D) എരണാകുലിം
(A) ലഩയിമാര്‍ത
(C) കമര്‍ത
(C) ഩളശ്ശിയാജ
(C) 1799 ല്
(C) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(D) 1985
(A) ജ. യാഭചന്ദ്രന് നാമര്‍ത
(D) ജമ്പൂര്‍ത
(D) ചന്ദ്രഗുഩ്്ന് യണ്ടാഭന്
(B) 389
(C) Y
(D) ളനട്രജന്
(C) 1906
(D) ഇന്ത്യ
(A) ്ിരുഴനന്ത്ുരയിം
(B) ലകാല്ലിം
(D) വഡാ.വാന്ത്ിഷേരൂഩ് ബ ്നഗര്‍ത
(D) അകോരിജിമ

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

(A) കഭറാസുയയ്യ
(A) ഴിക്രഭാദി്യന്
(B) 68
(A) ധഴലപ്രകാവത്തിലെ ഴിഷയണിം
(C) കാര്‍തഫണ്ഡവമാക്ളഷഡ്
(B) ഭസൂയി
(B)61
(B) രൂഩ
(A) ഩാര്‍തറലഭെ് അിംഗങ്ങള്
(C) കനിശ്കന്
(D) ഑ക്വ ാഫര്‍ത 24
(A) ുരരുശുരയിം
(B)1956 നഴിംഫര്‍ത 1
(A) ഩാറക്കാ ്
(B) ആഷ്വത്രറിമ
(C) വഷാര
(B) വകാണ്വകഴ് ദര്‍തപ്പണിം
(D) 5
(A) കാറിവമാലജി
(A) 18
(D)സുനി് ഴിറയിംഷ്
(B) ഴള്ളവത്താള്
(D) 25 ഡഷിഫല്
(D) 80
(B) രപ്വലശയ
(A) കാറ ി
(D) യാജസ്ഥാന്
(A) വിറാദി്യന്
(A) അക്ഫര്‍ത
(B) ളഴക്കിം ഷ്യാഗ്രസിം
(A) ഇരുമ്പ്
(B) എഡൂഷാറൃ്
(C) ഭൗണ്ട് ഫാറൃണ് പ്ര
(A) ഗുജരാത്ത്
(D) പ്രണാഫ് മുഖ്ര്‍തജി

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

(C) സിന്ദുസ്ഥാന് ലഭശിന് ടൂള്ഷ്
(B) 126
(D) വഷാഡിമിം വലാളരഡ്
(A) ഴി.ഴിവേനാഥന്
(B) വഩാര്‍തുഗല്
(B) 1936
(A) കാര്‍തഫണ് ഡവമാക്ളഷഡ്
(C) ളഭവക്കല് പായലഡ
(D) 1951
(B) ലഭര്‍തക്കുരി
(B) 10
(A) 50 km/h
(D) 15

84. (C) ഷഭചതുയിം
85. (B) 1,80,000
86. (A) ഷവസാദയി
87. (B) 700
88. (C) 8%
89. (C) 4.45
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

(A) 26
(C) 3200 രൂഩ
(A) 0.064
(C) 25
(D) 28
(C) 93.75
(A) 12

97. (A)
98. (C) 6 ലഷക്കന്ഡ്
99. (B) 57
100. (C) 9