You are on page 1of 57

http://www.waialo.com/2013/03/germana.

html
Învaţă Germana - Germana Online - Limba Germană
waialo.com - Cursuri de limba Germană. Lecţii gratuite cu ajutorul cărora
puteţi învăţa Germana online fără profesor.
Dacă doriţi să învăţaţi limba Germană aici găsiţi: lecţii de vocab!lar s"at!ri de
pron!nţie "ra#e $i propo#iţii e%presii lecţii de gramatică e%erciţii $i teste pl!s m!lte
alte articole !tile.
ocabular !i pronunţie"
Germană Lecţia #" $lfabetul German cu sfaturi de pronunţie
&l"abet!l German c! s"at!ri de pron!nţie $i mod!l recomandat de a sp!ne !n n!me pe
litere...
' %ronunţie Germană - %ronunţia cuvintelor în Germană
(n această lecţie veţi învăţa c!m se pron!nţă / se citesc c!vintele în Germană...
Germană Lecţia &" 'umerele în Germană de la # la #(()
(n această lecţie veţi învăţa n!merele în limba Germană de la 1 la 100) *tii c!m se sp!ne
+#ero+...
' 'umeralul în Germană - 'umeralul Ordinal în Germană
(n această lecţie veţi învăţa n!meralele ordinale de la 1 la 100 în limba...
Germană Lecţia *" +ormule de ,alut în Germană - -.presii în Germană
,al!tări sa! mai bine #is Gr-.e. (n această lecţie veţi învăţa sal!t!ri $i e%presii de ba#ă
"olosite...
Germană Lecţia /" 0C1t este ora 2 ceasul30 în limba Germană
&ici veţi învăţa c!m să răsp!ndeţi la întrebarea +/0t este ora / ceas!l1+ în limba
Germană...
Germană Lecţia 4" 5ilele ,ăptăm1nii în Germană - 5ilele în limba Germană
(n această lecţie veţi învăţa #ilele săptăm0nii în limba Germană împre!nă c! !nele "ra#e
$i...
Lecţia 6 de Germană - Lunile $nului în Germană
2an!arie 3 4an!ar 5pron!nţia : 2an!ar6 7ebr!arie 3 7ebr!ar 5pron!nţia : 7ebr!ar6 8artie 3
89r#...
Lecţia 7 de Germană - 8irecţiile !i +ormele
:!ncte /ardinale 3 die ;ardinalp!n<te: =ord 3 der =orden 5pron!nţia : dea =ordăn6 ,!d 3
1
der ,-den...
Lecţia 9 de Germană - $notimpurile !i remea
>remea 5>ocab!lar6 3 ?etter 5?ortschat#6: &er 3 die @!"t 5pron!nţia : di l!"t6 &p!s!l
,oarel!i...
Lecţia : de Germană - Culorile în Germană
alb 3 wei. 5pron!nţia : vais6 negr! 3 schwar# 5pron!nţia : $varţ6 gri 3 gra! 5pron!nţia :
gra!6...
Lecţia #( de Germană - 'atura
=at!ra 5>ocab!lar6 3 =at!r 5?ortschat#6: aer!l 3 die @!"t 5pron!nţia : di l!"t6 apa 3 das
?asser...
Lecţia ## de Germană - $nimalele
&nimalele 5>ocab!lar6 3 Aiere 5?ortschat#6: albina 3 die Biene 5pron!nţia : di Bine6
balena 3 der...
Lecţia #& de Germană - ;1ncare i <ăutură ș
80ncare 5>ocab!lar6 3 Cssen 5?ortschat#6: bacon 3 der ,pec< 5pron!nţia : dea $peih6
c0rnat!l 3 die...
Germană Lecţia #*" +ructele în Germană - Legumele în Germană
(n această lecţie veţi învăţa den!mirile "r!ctelor si leg!melor în limba Germană. /!
aD!tor!l...
Germană Lecţia #/" +amilia în Germană - ;embrii familiei în Germană
(n această lecţie veţi învăţa c!vinte $i e%presii de ba#ă "olosite în moment!l în care doriţi
să...
Germană Lecţia #4" Germană acasă !i în jurul casei - Cuvinte în Germană
(n această lecţie veţi învăţa c!vinte de ba#ă în limba Germană "olosite în casă $i în D!r!l
casei...
Lecţia #6 de Germană - În Călătorie
aeroport!l 3 der 7l!gha"en 5pron!nţia : dea 7l!g3ha"ăn6 agenţia de t!rism 3 das
Eeiseb-ro...
Lecţia #7 de Germană - Îmbrăcăminte
(mbrăcăminte 5>ocab!lar6 3 ;leid!ng 5?ortschat#6: bl!gi 3 die 4eans 5pron!nţia : di gins6
bl!#a...
Lecţia #9 de Germană - Cosmetice
/osmetice 5>ocab!lar6 3 ;osmeti< 5?ortschat#6: aparat de ras 3 das Easiermesser
5pron!nţia...
2
Lecţia #: de Germană - ,porturi
&lergare 3 Eennen 5pron!nţia : Eenăn6 &lpinism 3 ;lettern 5pron!nţia : ;letăn6 Balet 3
Ballett...
Lecţia &( de Germană - %ărţi ale Corpului
/orp!l !man 5>ocab!lar6 3 8enschlicher ;Frper 5?ortschat#6: bărbia 3 ;inn 5pron!nţia :
chin6 b!rta...
Gramatică"
$djective în Germană" definiţie= declinare !i e.emple
(n această lecţie veţi învăţa de"iniţia $i declinarea adDectivelor Germane de asemenea...
$dverbul în Germană
&dverb!l de ca!#ă răsp!nde la întrebările: de ce1 3 war!m1 5se pron!nţă +var!m1+6 de
ce1 3 wieso...
Conjuncţiile în Germană
/onD!ncţiile /oordonatoare: $i 3 !nd 5se pron!nţă +!nd+6 sa! 3 oder 5se pron!nţă
+odăr+6...
%repo>iţiile în Germană
:repo#itiile la &c!#ativ răsp!nd la întrebarea: incotro1 3 wohin1 5se pron!nţă +vo3
hin1+6...
%ronumele în Germană
:ron!mele 2nterogativ c0nd1 3 wann1 5se pron!nţă +van1+6 pănă c0nd1 3 bis wann1 5se
pron!nţă...
,ubstantivul în Germană
,!bstantiv!l: Gen!l 8asc!lin +Der+ însoţe$te întotdea!na s!bstantiv!l de gen!l
masc!lin....
erbul în Germană
2n"initiv!l verb!l!i este "orma acest!ia în dicţionar. C%empl! : gehen 3 a merge
5rădăcina...
' erbele $u.iliare !i ;odale
>erbele a!%iliare se "olosesc la "ormarea timp!rilor comp!se $i a...
-.erciţii !i ?este de Limba Germană
-.erciţii de Germană - %artea #
:entr! o re#olvare c0t mai corectă a e%erciţiilor care !rmea#ă vă r!găm să citiţi $i să
învăţaţi...
3
-.erciţii de Germană - %artea &
:entr! o re#olvare c0t mai corectă a e%erciţiilor care !rmea#ă vă r!găm să citiţi $i să
învăţaţi...
@ăspunsuri Corecte - -.erciţii !i ?este de limba Germană
&ici s!nt a"i$ate răsp!ns!rile corecte la e%erciţiile $i testele în limba Germană postate
pe...
$lfabetul German cu sfaturi de pronunţie
$lfabetul German cu sfaturi de pronunţie !i modul recomandat de a spune
un nume pe litere în limba Germană.
&l"abet!l limbii Germane este !n al"abet @atin e%tins comp!s din 30 de litere 2G de
litere din al"abet!l @atin standard pl!s H litere e%tra. /ele patr! litere e%tra s!nt trei
vocale c! !mla!t 5A B= C D= E F6 $i simbol!l G n!mit es>ett sa! scHarfes , 5în Eom0nă:
, asc!tiţ6. /ele mai des "olosite litere din limba Germană s!nt vocala e $i consoana n la
pol!l op!s litera I. (n limba Germană literele l!ate individ!al s!nt de gen!l ne!tr!: das
$ = das <...
Litera"
%ronunţia 2 ,e
cite!te"
$.+J @om1n $.+J German
%ronunţia 2 ,e
cite!te"
$ a a $na $nton an-ton
A B e - Arger erga
< b be <arbu <erta berta
C c ţe
Constantin 2
Costică
CBsar ţe>a
8 d de 8umitru 8ora dora
- e e -lena -mil imil
+ f ef +lorea 2 +lorică +riedricH frid-riH
G g gHe GHeorgHe Gustav gustaf
K H Ha
Karalambie 2
Koria
KeinricH Hain-riH
L i i Lon 2 Llie Lda ida
M j iot Miu 2 Mean Mulius iulius
N O ca Oilogram Naufmann Oauf-man
L l el La>ăr Ludwig lud-viH
H
; m em ;aria ;artHa marta
' n en 'icolae 'ordpol nortpol
O o o Olga Otto oto
C D oe - COonom econom
% p pe %etre 2 %etrică %aula paula
P I cHiu - Puelle cvele
@ r er @adu @icHard riH-art
, s es ,andu ,iegfried >ig-frid
G es>ett - -s>ett es-ţet
? t te ?udor ?Heodor teo-dor
Q u u Qdrea QlricH ul-riH
E F iu - Ebermut iubărmut
v fau asile iOtor victor
R w ve dublu RilHelm vil-Helm
S . ics Senia 2 ics SantHippe csan-tipe
T U iupsilon i-grec Tpsilon ip-silon
5 > ţet >aHăr 2 5oe 5eppelin ţepelin
&.7I 3 &l"abet!l 7onetic
%ronunţie Germană - %ronunţia cuvintelor în Germană
În această lecţie veţi învăţa cum se pronunţă 2 se citesc cuvintele în
Germană.
(n limba Germană la "el ca în limba Cngle#ă cuvintele nu sunt citite cum sunt scrise
"apt ce îngre!nea#ă pron!nţia acestora pentr! vorbitori nativi de limba Eom0nă.
:ron!nţia Germană este mai !$or de învăţat în comparaţie c! pron!nţia Cngle#ă
deoarece literele Germane l!ate individ!al n! a! mai m!lt de do!ă pron!nţii 5d!pă c!m
veţi vedea în tabel!l de mai Dos6. (n tabel!l de mai Dos vom învăţă c!m să pron!nţăm
literele în Germană at!nci c0nd acestea se a"lă în interior!l !n!i c!v0nt:
Litera se cite!te în cuvintele din limba Germană -.emplu în Germană
a
la "el ca litera a din limba Eom0nă a!s 5se pron!nţă: a!s6
B
la "el ca litera e din limba Eom0nă hBtte 5se pron!nţă: hetă6
J
b
la "el ca litera b din limba Eom0nă bei 5se pron!nţă: bai6
c
la "el ca litera ţ din limba Eom0nă Celsi!s 5se pron!nţă: ţelsi!s6
la "el ca litera c din limba Eom0nă co!sine 5se pron!nţă: c!#ine6
d
la "el ca litera d din limba Eom0nă das 5se pron!nţă: das6
e
la "el ca litera e din limba Eom0nă dem 5se pron!nţă: dem6
la "inal!l c!vintelor la "el ca litera ă din limba
Eom0nă
ihre 5se pron!nţă: ihră6
f
la "el ca litera f din limba Eom0nă +ebr!ar 5se pron!nţă: febr!ar6
g
la "el ca litera g din limba Eom0nă gan# 5se pron!nţă: ganţ6
H
la "el ca litera H din limba Eom0nă Haben 5se pron!nţă: Habăn6
i
la "el ca litera i din limba Eom0nă ich 5se pron!nţă: ih6
j
la "el ca litera i din limba Eom0nă jemand 5se pron!nţă: iemand6
O
înainte de consoanele e sa! i la "el ca literele cH Nette 5se pron!nţă: cHetă6
în rest la "el ca litera c din limba Eom0nă Oann 5se pron!nţă: can6
l
la "el ca litera l din limba Eom0nă
Lohn#ettel 5se pron!nţă:
Lonţetăl6
m
la "el ca litera m din limba Eom0nă mit 5se pron!nţă: mit6
n
la "el ca litera n din limba Eom0nă 'iemand 5se pron!nţă: nimand6
o
la "el ca litera o din limba Eom0nă noch 5se pron!nţă: noh6
D
la "el ca literele io din limba Eom0nă schDn 5se pron!nţă: $ion6
p
la "el ca litera p din limba Eom0nă
%ersonen 5se pron!nţă:
per#onăn6
I
la "el ca litera c din limba Eom0nă P!alit9t 5se pron!nţă: c!alitet6
r
la "el ca litera r din limba Eom0nă richtig 5se pron!nţă: rihtig6
s
"inal la "el ca litera s din limba Eom0nă a!s 5se pron!nţă: a!s6
în rest la "el ca litera > din limba Eom0nă sagen 5se pron!nţă: >agăn6
G
la "el ca litera s din limba Eom0nă groG 5se pron!nţă: gros6
t
la "el ca litera t din limba Eom0nă ?iere 5se pron!nţă: tire6
u
la "el ca litera u din limba Eom0nă und 5se pron!nţă: und6
G
F
la "el ca literele iu din limba Eom0nă "Fr 5se pron!nţă: "iur6
v
la "el ca litera f din limba Eom0nă
erpac<en 5se pron!nţă:
fepacăn6
w
la "el ca litera v din limba Eom0nă was 5se pron!nţă: vas6
.
la "el ca litera . din limba Eom0nă .enon 5se pron!nţă: .enon6
U
la "el ca litera i din limba Eom0nă KgUpten 5se pron!nţă: eghiptăn6
>
la "el ca litera ţ din limba Eom0nă >!r-c< 5se pron!nţă: ţ!ri!c6
Gr!p!rile "ormate din do!ă litere identice s!nt citite ca $i c!m ar "i o sing!ră litera de
e%empl!: ll 3 l nn 3 n ss 3 s tt 3 t etc. (n tabel!l de mai Dos veţi învăţă c!m se citesc
gr!p!rile de do!ă $i de trei litere în Germană at!nci c0nd acestea se a"lă în interior!l !n!i
c!v0nt:
Literele se citesc în cuvintele din limba Germană -.emplu în Germană
Bu
la "el ca literele oi din limba Eom0nă
hBu"ig 5se pron!nţă:
hoi"ih6
cH
la "el ca litera H din limba Eom0nă icH 5se pron!nţă: iH6
ei
la "el ca literele ai din limba Eom0nă sein 5se pron!nţă: #ain6
en
"inal la "el ca literele ăn din limba Eom0nă haben 5se pron!nţă: habăn6
în rest la "el ca literele en din limba Eom0nă wenn 5se pron!nţă: wen6
er
"inalI la "el ca litera ă din limba Eom0nă oder 5se pron!nţă: odă6
eu
la "el ca literele oi din limba Eom0nă neun 5se pron!nţă: noin6
ge
la "el ca literele gHe din limba Eom0nă
gena! 5se pron!nţă:
gHena!6
ie
la "el ca litera i din limba Eom0nă wieder 5se pron!nţă: vida6
sp
la încep!t!l c!vintelor la "el ca literele !p din limba
Eom0nă
spiele 5se pron!nţă: !pile6
în rest la "el ca literele sp din limba Eom0nă
&spirin 5se pron!nţă:
aspirin6
st
la "el ca litera !t din limba Eom0nă ,tadt 5se pron!nţă: !tat6
scH
la "el ca litera ! din limba Eom0nă scHnell 5se pron!nţă: !nel6
"inalI 3 e%cepţie "ac er 5se pron!nţă: ea6 $i der 5se pron!nţă: dea6
L
& @eguli generale în limba Germană"
#. &ccent!l cade în general pe prima silabă. &. ,!bstantivele se scri! c! literă mare.
>rea! să citesc / să pron!nţ c!vintele în limba Germană c0t mai corect $i c0t mai repede
c! p!tinţa. /e treb!ie să "ac1
/! aD!tor!l tabelelor din această lecţie p!teţi obţine o pron!nţie Germană dest!l de b!nă
pentr! !n începător. :ron!nţia c!vintelor n! poate "i mecanică ea treb!ie e%primată într3
!n mod c0t mai nat!ral posibil iar acest l!cr! este reali#abil doar în timp prin e%emple $i
e%erciţii. 7ilmele m!#ica $i dialog!l pot "i !n "actor important dacă doriţi să obţineţi o
pron!nţie rapidă dar "ără !n vocab!lar de#voltat e%istă posibilitatea să "ie pierdere de
timp. :e website3!l nostr! maDoritatea lecţiilor conţin si pron!nţia c!vintelor ast"el în
timp!l în care vă "ormaţi !n vocab!lar de ba#ă veţi învăţa $i c!m se pron!nţă c!vintele
cele mai com!ne în limba Germană.
Pronunţie Germană, Reguli de pronunţie în limba Germană, Pronunţia cuvintelor în Germană, Cum se
pronunţă cuvintele.
'umerele în Germană de la # la #(()
În această lecţie veţi învăţa numerele în limba Germană de la # la #(().
*tii c!m se sp!ne 0>ero0 în Germană1 Dacă răsp!ns!l este 0'u0 at!nci e$ti în loc!l
potrivit deoarece pe această pagină vei învăţa n!merele $i e%presii de ba#ă c! n!mere
"olosite în limba Germană. 7ără n!mere n! p!teţi p!rta conversaţii esenţiale 5despre:
timp v0rstă bani preţ!ri distanţe etc.6 de aceea c0nd st!diaţi o limbă străină este
recomandat să învăţaţi printre primele lecţii den!mirile n!merelor $i c!m s!nt acestea
"olosite în viata de #i c! #i în limba respectivă. (nainte să trecem la !rmător!l p!nct al
lecţiei noastre $i an!me 0'umerele de la # la #((() în Germană0 treb!ie să
răsp!ndem la întrebarea iniţială $i an!me 0Cum se spune >ero în Germană30 >ero în
limba Germană este null $i se pron!nţă: +n!l+.
'umerele de la # la #((() în Germană"
(n doar trei pa$i c! aD!tor!l s"at!rilor $i tabelelor noastre veţi învăţa să n!măraţi în limba
Germană de la 1 la 1000). %rimul pas este să st!diaţi $i să reţineţi n!merele de la 1 la
20 e%act a$a c!m s!nt deoarece aceste n!mere n! se "ormea#ă con"orm nici !n!i model
de memorare treb!ie să le acordaţi o atenţie sporită. =!merele de la 13 la 1M se s"ăr$esc
în 0->eHn0. (n !rmător!l tabel se a"lă n!merele de la 1 la 20 trad!se în limba Germană
pe !ltima coloană găsiţi s"at!rile de pron!nţie.
'umărul în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
# !n! eins ainţ
N
& doi >wei ţvai
* trei drei drai
/ patr! vier "iăr
4 cinci fFnf "i!n"
6 $ase secHs #ecs
7 $apte sieben #ibăn
9 opt acHt aht
: no!ă neun noin
#( #ece >eHn ţen
## !nspre#ece elf el"
#& doispre#ece >wDlf ţviol"
#* treispre#ece drei>eHn drai3ţen
#/ paispre#ece vier>eHn "ir3ţen
#4 cincispre#ece fFnf>eHn "i!n"3ţen
#6 $aispre#ece secH>eHn #ecs3ţen
#7 $aptespre#ece sieb>eHn #ib3ţen
#9 optspre#ece acHt>eHn aht3ţen
#: no!ăspre#ece neun>eHn noin3ţen
&( do!ă#eci >wan>ig ţvan3ţig
$l doilea pas este să învăţaţi c!m să n!măraţi de la 21 la MM în limba Germană.
=!merele de la 21 la MM se "ormea#ă con"orm !rmator!l!i model: unităţi ) und ) >eci.
de e%empl!: fFnfundsieb>ig 5$apte#eci $i cinci6 acHtundneun>ig 5no!ă#eci $i opt6. und
este "olosit doar pentr! separarea !nităţilor de #eci n! este "olosit pentr! separarea
#ecilor de s!te. Din !rmător!l tabel este important să reţineţi den!mirea #ecilor e%acte în
limba Germană iar c! aD!tor!l!i model!l!i preci#at anterior p!teţi "orma n!merele de la
21 la MM "ără nici !n "el de probleme. (n tabel!l anterior aţi invăţat den!mirile n!merelor
de la 1 la 20 în Germană de aceea !rmător!l tabel va incepe c! n!măr!l 21.
'umărul în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
&# do!ă#eci $i !n! einund>wan>ig ain3!nd3ţvan3ţig
&& do!ă#eci $i doi >weiund>wan>ig ţvai3!nd3ţvan3ţig
&* do!ă#eci $i trei dreiund>wan>ig drai3!nd3ţvan3ţig
*( trei#eci dreiGig drai3sig
/( patr!#eci vier>ig "ir3ţig
4( cinci#eci fFnf>ig "i!n"3ţig
6( $ai#eci secH>ig #ecs3ţig
M
7( $apte#eci sieb>ig #ib3ţig
9( opt#eci acHt>ig aht3ţig
:( no!ă#eci neun>ig noin3ţig
ObservaţieV
=!merele de la 21 la MM în Germană trad!se literal pot părea total inversate pentr! !n
vorbitor nativ de limba Eom0nă deoarece #ecile s!nt p!se în loc!l !nităţilor iar !nităţile
în loc!l #ecilor. de e%empl!: einund>wan>ig tradus literal înseamnă unu !i două>eci.
(n al treilea pas $i !ltim!l veţi învăţa să n!măraţi de la 100 la )1000 în Germană. Aoate
s!tele e%acte de la 100 la M00 în limba Germană se s"0r$esc în 0-Hundert0. Dacă doriţi
să "ormaţi s!te în Germană tot ce treb!ie să "aceţi este să lipiţi n!măr!l !nităţilor de
c!v0nt!l 0-Hundert0= să sp!nem de e%empl! că vrem să "ormăm n!măr!l 300 vom l!a
n!măr!l drei 5trei6 pe care îl vom alăt!ra c!v0nt!l!i 0-Hundert0= re#!ltat!l "inal va "i
dreiHundert.
Aoate miile e%acte de la 1000 la M000 se s"0r$esc în 0-tausend0= dacă doriţi să "ormaţi
mii în Germană p!teţi aplica aceea$i metodă învăţată în ca#!l s!telor.
$tentieV
/0nd "ormaţi n!mere comple%e în Germană o mare parte din n!măr se scrie legat
milioanele #ecile $i !nitătile se scri! separat de e%empl!: 494* W
fFnftausendacHtHundert dreiundfFnf>ig.
'umărul în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
#(( o s!tă XeinYHundert 5ain6h!n3dărt
&(( do!ă s!te >weiHundert ţvai h!n3dărt
*(( trei s!te dreiHundert drai h!n3dărt
#((( o mie XeinYtausend 5ain6ta!3#ănd
&((( do!ă mii >weitausend ţvai ta!3#ănd
;atematică în Germană"
soluţia - XdieY LDsung Xpronunţia " di lio>ungY
este egal cu... - ist gleicH... Xpronunţia " ist glaiHY
adunarea - $ddition Xpronunţia " adiţionY"
plus - plus Xpronunţia " plusY
scăderea - ,ubtraOtion Xpronunţia " >ubtracţionY"
minus - minus Xpronunţia " minusY
10
înmulţirea - ;ultipliOation Xpronunţia " multi-plicaţionY"
înmulţit cu 2 ori - mal Xpronunţia " malY
doi ori trei este egal cu !ase - >wei mal drei ist gleicH secHs
împărţirea - 8ivision Xpronunţia " divi>ionY"
împărţit la - geteilt durcH Xpronunţia " gHetail duiHY
împărţit la - dividieren durcH 2 durcH Xpronunţia " dividirăn duiH 2 duiHY
opt împărţit la patru este egal cu doi - acHt geteilt durcH vier ist gleicH >wei
+ra>e !i e.presii cu numere în limba Germană"
C1nd este >iua dumneavoastră de na!tere3 - Rann ist LHr Geburtstag3 5"ormal6
C1nd este >iua ta de na!tere3 - Rann ist dein Geburtstag3
C1nd sunteţi născut3 - Rann sind ,ie geboren3
;-am născut pe întăi ,eptembrie - LcH bin am erste ,eptember geboren
;-am născut pe / XpatruY +ebruarie - LcH bin am / XvierY +ebruar geboren
;-am născut pe / XpatruY +ebruarie #:9( Xo mie nouă sute opt>eciY - LcH bin am /
XvierY +ebruar #:9( XeintausendneunHundert acHt>igY geboren
-u sunt născut în #:9/ Xo mie nouă sute opt>eci !i patruY - LcH bin in #:9/
XeintausendneunHundert vierundacHt>igY geboren
Numere în Germană, Numerele în Germană, Numere în limba Germană, Numerele de la 1 la 100+ în
limba Germană.
'umeralul în Germană - 'umeralul Ordinal în Germană
În această lecţie veţi învăţa numeralele ordinale de la # la #(( în limba
Germană.
=!meral!l ordinal de la 1 la 1M în limba Germană se "ormea#ă con"orm !rmător!l!i
model: n!meral!l cardinal ) terminaţia -te 5e%cepţie "ac: erste 516 dritte 536 siebte 5L6 $i
acHte 5N6. =!meral!l ordinal de la 20 la 100 în limba Germană se "ormea#ă con"orm
!rmător!l!i model: n!meral!l cardinal ) terminaţia -ste. =!meral!l ordinal în limba
Germană poate avea mai m!lte terminaţii deoarece este tratat asemănător !n!i adDectiv.
(n tabel!l !rmător găsiţi n!meralele ordinale în Germană de la 1 la 100 e%cepţiile s!nt
mai închise la c!loare iar s"at!rile de pron!nţie s!nt pe coloana a patra.
în @om1nă
în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
mas. fem.
prim!l prima erste estă
al doilea a do!a #weite ţvaite
11
al treilea a treia dritte drită
al patr!lea a patra vierte "iătă
al cincilea a cincea "-n"te "i!n"tă
al $aselea a $asea sechste #ecstă
al $aptelea a $aptea siebte #ibtă
al opt!lea a opta achte ahtă
al no!ălea a no!a ne!nte nointă
al #ecelea a #ecea #ehnte ţentă
al !nspre#ecelea a !nspre#ecea el"te el"tă
al doispre#ecelea a do!ăspre#ecea #wFl"te ţviol"tă
al treispre#ecelea a treispre#ecea drei#ehnte drai3ţen3tă
al paispre#ecelea a paispre#ecea vier#ehnte "ir3ţen3tă
al cincispre#ecelea a cincispre#ecea "-n"#ehnte "i!n"3ţen3tă
al $aispre#ecelea a $aispre#ecea sech#ehnte #ecs3ţen3tă
al $aptespre#ecelea a $aptespre#ecea sieb#ehnte #ib3ţen3tă
al optspre#ecelea a optspre#ecea acht#ehnte aht3ţen3tă
al no!ăspre#ecelea a no!ăspre#ecea ne!n#ehnte noin3ţen3tă
al do!ă#ecilea a do!ă#ecea #wan#igste ţvan3ţig3stă
al do!ă#eci $i !n!lea a do!ă#eci $i !na ein!nd#wan#igste ain3!nd3ţvan3ţig3stă
al do!ă#eci $i doilea a do!ă#eci $i do!a #wei!nd#wan#igste ţvai3!nd3ţvan3ţig3stă
al do!ă#eci $i treilea a do!ă#eci $i treia drei!nd#wan#igste drai3!nd3ţvan3stă
al trei#ecilea a trei#ecea drei.igste drai3sig3stă
al patr!#ecilea a patr!#ecea vier#igste "ir3ţig3stă
al cinci#ecilea a cinci#ecea "-n"#igste "i!n"3ţig3stă
al $ai#ecilea a $ai#ecea sech#igste #ecs3ţig3stă
al $apte#ecilea a $apte#ecea sieb#igste #ib3ţig3stă
al opt#ecilea a opt#ecea acht#igste aht3ţig3stă
al no!ă#ecelea a no!ă#ecea ne!n#igste noin3ţig3stă
al o s!tălea a o s!ta h!ndertste h!n3dat3stă
'umeralul ordinal în limba Germană - %ropo>iţii"
$stă>i este prima >i de muncă - Keute ist der erste $rbeitstag 5pron!nţia: hoite ist dea
erste arbaiţ3tag6
$l doilea este fiul meu - 8er >weite ist mein ,oHn 5pron!nţia: dea ţvaite ist main #on6
-l este al treilea - -r ist der dritte 5pron!nţia: e ist dea drite6
12
Numeralul în Germană, Numeralul rdinal în limba Germană, Numeralele rdinale în Germană,
Numeralele în Germană.
+ormule de ,alut în Germană - -.presii în Germană
,alutări sau mai bine >is GrFGe . În această lecţie veţi învăţa saluturi !i
e.presii de ba>ă folosite u>ual în limba Germană.
&ceastă lecţie este comp!să din cinci categorii principale în "iecare categorie veţi învăţa:
• #. "orme de sal!t "olosite at!nci c0nd doriţi să sp!neţi +B!nă #i!a+ în limba
Germană.
• &. e%presii "olosite at!nci c0nd doriţi să sp!neţi +@a revedere+ în limba Germană.
• *. e%presii "olosite at!nci c0nd doriţi să sp!neţi +8!lţ!mesc+ în limba Germană.
• /. e%presii "olosite at!nci c0nd doriţi să sp!neţi +/! plăcereO+ în limba Germană.
• 4. "ra#e $i e%presii "olosite în sociali#area dintre do!ă persoane în limba
Germană.
(n tabel!l !rmător găsiţi trad!cerea !nora dintre cele mai com!ne e%presii $i c!vinte
"olosite în limba Germană de asemenea pe coloana a treia s!nt s"at!rile de pron!nţie
pentr! maDoritatea "ra#elor $i c!vintelor.
Cum spun 0<ună >iua0 în limba Germană3
în @om1nă în Germană
%ronunţia 2 ,e
cite!te"
B!nă #i!a G!ten Aag / Pallo g!tăn tag / halo
B!nă #i!a Gr-. Gott 5,!d Germania $i &!stria6 gri!s got
B!nă Q ,al!t Pallo Q Pi halo Q hai
B!nă / ,al!t ,erv!s 5între persoane de gen masc!lin6 serv!s
B!nă dimineaţa G!ten 8orgen g!tăn morgăn
B!nă seara G!ten &bend g!tăn abănd
=oapte b!nă G!te =acht g!te naht
Bine aţi venitO ?ill<ommen vilcomăn
Cum spun 0La revedere0 în limba Germană3
în @om1nă în Germană
%ronunţia 2 ,e
cite!te"
@a revedere &!" ?iedersehen a!" vidăr3#en
13
@a revedereO
&!" ?iederhFrenO 5d!pă o conversaţie
tele"onică6
a!" vidăr3hiorăn
:a Asch-ss ci!s
=e vedem mai
t0r#i!
Bis sp9ter bis $peta
=e vedem c!r0nd Bis bald bis bald
=e vedem m0ine Bis morgen bis morgăn
/! bineO 8achRs g!t mahs g!t
/! bineO &lles G!te ales g!3tă
8!lt norocO >iel Gl-c< "il gli!c
Cum spun 0;ulţumesc0 în limba Germană3
în @om1nă în Germană
%ronunţia 2 ,e
cite!te"
8!lţ!mesc Dan<e danche
8!lţ!mescO Dan<e schFnO danche $i!n
8!lţ!mescO Dan<e sehr danche #ea
8!lţ!mescO Besten Dan< 5"ormal6 bestăn danc
8!lţ!mescO 2ch dan<e 2hnen 5"ormal6 ih danche inăn
8!lţ!mescO Per#lichen Dan< 5"ormal6 herţlih danc
8!lţ!mesc m!ltO Aa!send Dan< ta!#ănd danc
>ă m!lţ!mesc m!ltO >ielen Dan< 5poate "i "olosit si "ormal6 "ilăn danc
>ă m!lţ!mesc m!ltO Dan<e vielmals 5poate "i "olosit si "ormal6 danche "il3malţ
>ă m!lţ!mesc m!ltO ,chFnen Dan< 5"ormal6 $i!năn danc
>ă m!lţ!mesc m!ltO Paben ,ie vielen Dan<O 5"ormal6
>ă m!lţ!mesc m!ltO 2ch dan<e 2hnen vielmals 5"ormal6
>ă m!lţ!mesc m!ltO Cin her#liches Dan<eschFn 5"ormal6
Cum spun 0Cu plăcereV0 în limba Germană3
în @om1nă în Germană
%ronunţia 2 ,e
cite!te"
>ă rogO BitteO bite
/! plăcereO =ichts #! dan<enO nihţ ţ! dan3căn
/! plăcereO Gern geschehen 5presc!rtat Gern6 ghern ghe$in
/! plăcereO Bitte schFnO 5"ormal6 bite $i!n
/! plăcereO Bitte sehr 5"ormal6 bite #ea
1H
/! plăcereO 8it >ergn-gen 5"ormal6 mit "aghen!găn
,c!#aţi3mă Cntsch!ldig!ng en$!ldig!ng
(mi pare ră! Cs A!t mir @eid es t!t mia laid
=!3i nimic ,chon g!t $on g!t
=!3i nimic ;ein :roblem cain problem
Da / =! 4a / =ein ia / nain
+ra>e !i e.presii folosite în sociali>area dintre două persoane= în limba
Germană"
Care este numele dvs.3 - Rie HeiGen ,ie3 Xpronunţia " vi Haisăn >i3Y 5"ormal6
Cum te nume!ti3 - Rie HeiGt du3 Xpronunţia " vi Haist du3Y
-u mă numesc... - LcH HeiGe... Xpronunţia " iH Haise...Y 5"ormal6
-u mă numesc... - LcH bin... Xpronunţia " iH bin...Y
Înc1ntat de cuno!tinţă - +reut micH Xpronunţia " froit miHY
Înc1ntat de cuno!tinţă - ,eHr erfreut Xpronunţia " >ea efroitY
Cum îţi merge3 - Rie geHt es LHnen3 Xpronunţia " vi gHet es inăn3Y 5"ormal6
Cum îţi merge3 - Rie geHt es dir3 Xpronunţia " vi gHet es dia3Y
Cum îţi merge3 - Rie geHtZs3 Xpronunţia " vi gHeţ3Y
;ie îmi merge bine. 8ar dumneavoastră3 - ;ir geHt es gut und LHnen3 Xpronunţia "
mia gHet es gut und inănY 5"ormal6
;ie îmi merge bine. 8ar ţie3 - ;ir geHtZs gut und dir3 Xpronunţia " mia gHeţ gut
und diaY
Îmi pare rău. 'u înţeleg. - -s ?ut mir Leid. LcH versteHe nicHt. Xpronunţia " es tut
mia laid. iH far!te-e niHtY
Într-adevăr3 2 ,erios3 2 $devărat3 - RirOlicH3 Xpronunţia " viucliHY
'u vorbesc a!a bine Germana - LcH Oann nicHt so gut 8eutscH >u reden Xpronunţia "
iH can niHt so gut doici ţu redănY
8a. 'ici o problema - Ma. Nein %roblem Xpronunţia " ia. cain problemY
8e reţinutV @a întrebarea +Rie geHtZs3+ n! este indicat să răsp!ndeţi c! +LcH bin gut+
deoarece acest răsp!ns n! re"lectă o stare de spirit ci mai degrabă o capabilitate a dvs. de
e%empl!: ,unt bun la matematică - LcH bin gut in ;atHematiO
!ormule de "alut în Germană, #$presii în Germană, "alutări, "aluturi, "aluturile, !ormule de adresare în
limba Germană.
0C1t este ora 2 ceasul30 în limba Germană
$ici veţi învăţa cum să răspundeţi la întrebarea 0C1t este ora 2 ceasul30 în
limba Germană.
1J
/0t este ora vă rog1 3 ?ie viel Shr ist es bitte1 5pron!nţia : vi "il !r ist es bite16
Cste ora !n! 3 Cs ist ein Shr 5pron!nţia : es ist ain !r6
Cste ora do!ă 3 Cs ist #wei Shr 5pron!nţia : es ist ţvai !r6
Cste ora trei 3 Cs ist drei Shr 5pron!nţia : es ist drai !r6
Cste ora patr! 3 Cs ist vier Shr 5pron!nţia : es ist "iăr !r6
Cste ora cinci 3 Cs ist "-n" Shr 5pron!nţia : es ist "i!n" !r6
Cste ora $ase 3 Cs ist sechs Shr 5pron!nţia : es ist #e% !r6
Cste ora $apte 3 Cs ist sieben Shr 5pron!nţia : es ist #iben !r6
Cste ora opt 3 Cs ist acht Shr 5pron!nţia : es ist aht !r6
Cste ora no!ă 3 Cs ist ne!n Shr 5pron!nţia : es ist noin !r6
Cste ora #ece 3 Cs ist #ehn Shr 5pron!nţia : es ist ţen !r6
Cste ora !nspre#ece 3 Cs ist el" Shr 5pron!nţia : es ist el" !r6
Cste ora doispre#ece 3 Cs ist #wFl" Shr 5pron!nţia : es ist #voel" !r6
Cste ora opt si !n s"ert 3 Cs ist >iertel nach acht 5pron!nţia : es ist "irtăl nah aht6
Cste ora opt si D!mate 3 Cs ist halb acht 5pron!nţia : es ist halb aht6
Cste ora opt $i patr!#eci si cinci 3 2st acht Shr "-n"!ndvier#ig 5pron!nţia : es ist aht !hr
"i!n"3!nd3"ir3ţig6
Cste ora opt "ară !n s"ert 3 Cs ist >iertel vor acht 5pron!nţia : es ist "irtăl "or aht6
D!rata 5@a!"#eit6:
min!t5e6 3 min!te5n6 5pron!nţia : min!te5min!tăn6
oră5ore6 3 st!nde5n6 5pron!nţia : $t!nde5$t!ndăn6
#i5le6 3 tag5e6 5pron!nţia : tag5taghe6
săptăm0nă5săptăm0ni6 3 woche5n6 5pron!nţia : vohe5vohăn6
l!nă5l!ni6 3 monat5e6 5pron!nţia : monat5monate6
an5i6 3 Dahr5e6 5pron!nţia : iar5iare6
8ai m!lte c!vinte în str0nsă legăt!ră c! s!biect!l principal:
dimineaţă 3 morgen 5pron!nţia : morghăn6
d!pă3amia#ă 3 nachmittag 5pron!nţia : nah3mitag6
seara 3 abend 5pron!nţia : abănd6
noapte 3 nacht 5pron!nţia : naht6
înainte 3 vor 5pron!nţia : "or6
mai t0r#i! 3 sp9ter 5pron!nţia : $petăr6
ra în Germană, rele în Germană, Ceasul în Germană, C%t este ra în Germană, &impul în Germană,
Cum să spui c%t este ceasul în Germană, 'ata (i ra în Germană, #$primarea rei în Germană, lecţii de
Germană, lecţii de )ocabular în limba Germană, ra în limba Germană, rele în limba Germană, Ceasul
în limba Germană, &impul în limba Germană.
5ilele ,ăptăm1nii în Germană - 5ilele în limba Germană
În această lecţie veţi învăţa >ilele săptăm1nii în limba Germană= împreună
cu unele fra>e !i cuvinte de ba>ă ce sunt în str1nsă legătură cu acest
subiect.
1G
Aabel!l !rmător conţine trad!cerea din limba Eom0nă în limba Germană presc!rtarea $i
pron!nţia în Germană pentr! "iecare #i din săptăm0nă.
5ilele ,ăptăm1nii - ?age der RocHe
>ilele lucrătoare - RocHentage 2 RerOtags
în @om1nă în Germană %rescurtarea" %ronunţia 2 ,e cite!te"
@!ni 8ontag 8o mon3tag
8arţi Dienstag Di dins3tag
8ierc!ri 8ittwoch 8i mit3voh
4oi Donnerstag Do doners3tag
>ineri 7reitag 7r "rai3tag
sf1r!it de săptăm1nă - RocHenende
în @om1nă în Germană %rescurtarea" %ronunţia 2 ,e cite!te"
,0mbătă ,amstag ,a sams3tag
D!minică ,onntag ,o son3tag
8e reţinutV /0nd scrieţi #ilele săptăm0nii în limba Germană prima literă este
întotdea!na o maD!sc!lă.
(n nord!l Germanie p!teţi înt0lni persoane care în loc de ,onntag să sp!nă ,onnabend
aceasta este varianta locală "olosită pentr! #i!a de d!minică.
Aoate cele $apte #ile ale săptăm0nii în limba Germană s!nt de gen!l masc!lin 5der6
e%empl!: der +reitag.
:rima #i din calendar!l German este l!ni 5;ontag6 iar !ltima este d!minică 5,onntag6
la "el ca în calendar!l Eom0nesc.
:entr! a p!rta conversaţii în limba Germană aveţi nevoie de !n vocab!lar p!ternic
de#voltat pe di"erite s!biecte de aceea în această lecţie n! veţi învăţa doar #ilele
săptăm0nii ci $i c!vinte înr!dite c! acest s!biect. (n tabel!l de mai Dos găsiţi c!vinte
!#!ale ce vă pot "i de "olos în viitoarele conversaţii p!rtate în limba Germană:
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
ac!m Det#t ieţ
c0ndva irgendwann irgăn3van
astă#i / a#i he!te hoite
m0ine morgen morgăn
poim0ine -bermorgen i!băr3morgăn
1L
ieri gestern ghestărn
alaltăieri vorgestern "or3ghestărn
#ilnic t9glich tag3lih
În continuare vom învăţa c1teva fra>e= propo>iţii !i întrebări de ba>ă în
limba Germană= toate în str1nsă legătură cu subiectul principal al
acestei lecţii"
C1te >ile sunt într-o săptăm1nă3 - Rie viele ?age Hat eine RocHe3 5pron!nţia : vi "ile
taghe hat aine vohe16
într-o săptăm1nă= sunt !apte >ile - eine RocHe Hat sieben ?age 5pron!nţia : aine vohe
hat #ibăn taghe6
Ce >i este astă>i3 - RelcHer ?ag ist Heute3 5pron!nţia : velhe tag ist hoite16
$stă>i este... 2 $>i este... - Keute ist... 5pron!nţia : hoite ist...6
$stă>i 2 $>i este Moi - Keute ist 8onnerstag 5pron!nţia : hoite ist doners3tag6
Ce ai de g1nd să faci în acest weeOend3 - Ras willst du am RocHenende
macHen3 5pron!nţia : vas vilst d! am wohăn3ende mahăn16
C1nd 2 Qnde ne putem înt1lni3 - Rann 2 Ro wollen wir uns treffen3 5pron!nţia : van /
vo volăn via !nţ tre"ăn16
X+ormalY C1nd este cel mai bine pentru tine3 - Rann passt es LHnen am
besten3 5pron!nţia : van past es inăn am bestăn16
XLnformalY C1nd este cel mai bine pentru tine3 - Rann passt es dir am
besten3 5pron!nţia : van past es dia am bestăn16
*ilele "ăptăm%nii în Germană, *ilele "ăptăm%nii în limba Germană, Cum se spune în Germană, lecţii
de Germană )ocabular.
Lecţia 6 de Germană - Lunile $nului în Germană
2an!arie 3 4an!ar 5pron!nţia : 2an!ar6
7ebr!arie 3 7ebr!ar 5pron!nţia : 7ebr!ar6
8artie 3 89r# 5pron!nţia : 8erţ6
&prilie 3 &pril 5pron!nţia : &pril6
8ai 3 8ai 5pron!nţia : 8ai6
2!nie 3 4!ni 5pron!nţia : 2!ni6
2!lie 3 4!li 5pron!nţia : 2!li6
&!g!st 3 &!g!st 5pron!nţia : &!g!st6
,eptembrie 3 ,eptember 5pron!nţia : Teptembăr6
Uctombrie 3 U<tober 5pron!nţia : Uctobăr6
=oiembrie 3 =ovember 5pron!nţia : =ovembăr6
Decembrie 3 De#ember 5pron!nţia : Deţembăr6
1N
8ai m!lte c!vinte în str0nsă legăt!ră c! s!biect!l principal:
l!nă5l!ni6 3 monat5e6 5pron!nţia : monat5monate6
an5i6 3 Dahr5e6 5pron!nţia : iar5iare6
an!l viitor 3 n9chstes 4ahr 5se pron!nta +neh3stes iar+6
Lecţia 7 de Germană - 8irecţiile !i +ormele
:!ncte /ardinale 3 die ;ardinalp!n<te:
=ord 3 der =orden 5pron!nţia : dea =ordăn6
,!d 3 der ,-den 5pron!nţia : dea ,i!dăn6
>est 3 der ?esten 5pron!nţia : dea >estăn6
Cst 3 der Usten 5pron!nţia : dea Ustăn6
în =ord 3 im =orden 5pron!nţia : im =ordăn6
spre =ord 3 nach =orden 5pron!nţia : nah =ordăn6
din =ord 3 a!s dem =orden 5pron!nţia : a!s dem =ordăn6
Direcţii 3 Eicht!ngen:
de3a l!ng!l 3 entlang 5pron!nţia : entlang6
,tânga 3 lin<s 5pron!nţia : lin%6
în apropiere 3 bei 5pron!nţia : bai6
@ângă 3 neben 5pron!nţia : nebăn6
:este 3 -ber 5pron!nţia : i!băr6
Dreapta 3 rechts 5pron!nţia : rehţ6
Drept înainte 3 Geradea!s 5pron!nţia : gheradea!s6
7orme 3 7ormen:
:ătrat 3 V!adrat / >ierec< 5pron!nţia : cvadrat / "iărec6
/erc 3 ;reis 5pron!nţia : crais6
Ari!nghi 3 Dreiec< 5pron!nţia : draiec6
Drept!nghi 3 Eechtec< 5pron!nţia : rehtec6
Uval 3 Uval 5pron!nţia : Uval6
Uctogon 3 &chtec< 5pron!nţia : &htec6
/!b 3 ?-r"el 5pron!nţia : vi!r"ăl6
,"eră 3 ;!gel 5pron!nţia : c!găl6
/on 3 ;egel 5pron!nţia : chegăl6
/ilindr! 3 TWlinder 5pron!nţia : ţilindăr6
Lecţia 9 de Germană - $notimpurile !i remea
>remea 5>ocab!lar6 3 ?etter 5?ortschat#6:
&er 3 die @!"t 5pron!nţia : di l!"t6
&p!s!l ,oarel!i 3 der ,onnen!ntergang 5pron!nţia : dea sonen!ntergan<6
&tmos"eră 3 &tmosph9re 5pron!nţia : &tmo3s"ere6
/ald 3 ?arm 5pron!nţia : varm6
1M
/anic!lă 3 die Pit#e 5pron!nţia : di hitţe6
/eaţă 3 der =ebel 5pron!nţia : dea nebăl6
/er 3 Pimmel 5pron!nţia : himăl6
/er înstelat 3 der ,ternenhimmel 5pron!nţia : dea $ternen3himăl6
/!rc!be! 3 Eegenbogen 5pron!nţia : Eeghen3bogăn6
/!trem!r 3 das Crdbeben 5pron!nţia : das erdbebăn6
De#gheţ 3 das Aa!wetter 5pron!nţia : das ta!vetăr6
7oarte /ald 3 Pei. 5pron!nţia : hais6
7ormare de nori 3 die ?ol<enbild!ng 5pron!nţia : di volcăn3bild!ng6
7rig 3 ;alt 5pron!nţia : calt6
7r!mos 3 ,chFn 5pron!nţia : $i!n6
7!lger 3 der Blit# 5pron!nţia : dea bliţ6
7!rt!nă 3 das Gewitter 5pron!nţia : das ghevităr6
Gheaţă 3 das Cis 5pron!nţia : das ais6
Grindină 3 der Pagel 5pron!nţia : dea hagăl6
=ori 3 die ?ol<en 5pron!nţia : di vol<ăn6
:loaie 3 der Eegen 5pron!nţia : dea regăn6
:olei 3 das Glatteis 5pron!nţia : das glat3ais6
:rogno#a 8eteo 3 die >orscha! 5pron!nţia : di "or$a!6
Eăsărit!l ,oarel!i 3 der ,onnena!"gang 5pron!nţia : dea #onen3a!"3gang6
Eo!ă 3 der Aa! 5pron!nţia : der ta!6
,oare 3 die ,onne 5pron!nţia : di #one6
,tea 3 der ,tern 5pron!nţia : dea $tern6
Aemperat!ra la !mbră 3 die Aemperat!r im ,chatten 5pron!nţia : di temperat!r im $atăn6
>i#ibilitate 3 ,ichtweite 5pron!nţia : Tiht3vaită6
Tăpadă 3 ,chnee 5pron!nţia : $ne6
/!m este vremea astă#i1 3 ?ie ist das ?etter he!te1
@ăspuns # " -s ) verb
:lo!ă 3 Cs regnet 5pron!nţia : Cs regnet6
@ăspuns & " -s ist ) adjectiv
Cste "r!mos 3 Cs ist schFn 5pron!nţia : Cs ist $!n6
De Eeţin!t:
D!pă c!m p!teţi observa în e%emplele de mai s!s at!nci c0nd vine vorba despre
vreme Cs simpl! se "olose$te în "ra#ele de răsp!ns împre!nă c! !n verb iar Cs ist se
"olose$te împre!nă c! !n adDectiv.
&notimp!rile 3 die 4ahres#eiten:
:rimăvară 3 der 7r-hling 5pron!nţia : dea 7ri!ling6
în :rimăvară 3 im 7r-hling 5pron!nţia : im 7ri!ling6
>ară 3 der ,ommer 5pron!nţia : dea Tomăr6
în >ară 3 im ,ommer 5pron!nţia : im Tomăr6
Aoamnă 3 der Perbst 5pron!nţia : dea Perbst6
în Aoamnă 3 im Perbst 5pron!nţia : im Perbst6
20
2arnă 3 der ?inter 5pron!nţia : dea >intăr6
în 2arnă 3 im ?inter 5pron!nţia : im >intăr6
Lecţia : de Germană - Culorile în Germană
alb 3 wei. 5pron!nţia : vais6
negr! 3 schwar# 5pron!nţia : $varţ6
gri 3 gra! 5pron!nţia : gra!6
ro$! 3 rot 5pron!nţia : rot6
albastr! 3 bla! 5pron!nţia : bla!6
verde 3 gr-n 5pron!nţia : gri!n6
galben 3 gelb 5pron!nţia : ghelb6
portocali! 3 orange 5pron!nţia : oranDe6
ro# 3 rosa 5pron!nţia : ro#a6
maro 3 bra!n 5pron!nţia : bra!n6
arginti! 3 silber 5pron!nţia : #ilbăr6
a!ri! 3 gold 5pron!nţia : gold6
Lecţia #( de Germană - 'atura
=at!ra 5>ocab!lar6 3 =at!r 5?ortschat#6:
aer!l 3 die @!"t 5pron!nţia : di l!"t6
apa 3 das ?asser 5pron!nţia : das >asăr6
ap!s!l soarel!i 3 der ,onnen!ntergang 5pron!nţia : dear Tonen3!ntăr3gang6
cascada 3 der ?asser"all 5pron!nţia : dea >asăr3"al6
cer!l 3 der Pimmel 5pron!nţia : dea Pimmel6
coasta 3 die ;-ste 5pron!nţia : di X!ste6
c!rc!be!l 3 der Eegenbogen 5pron!nţia : dea Eeghenbogăn6
deal!l 3 der P-gel 5pron!nţia : dea Pi!găl6
de$ert!l 3 die ?-ste 5pron!nţia : di >i!ste6
"erma 3 der Ba!ernho" 5pron!nţia : dea Ba!ernho"6
"loarea 3 die Bl!me 5pron!nţia : di Bl!me6
"loarea soarel!i 3 die ,onnenbl!me 5pron!nţia : di Tonen3bl!me6
"r!n#a 3 das Blatt 5pron!nţia : das Blat6
iarba 3 das Gras 5pron!nţia : das Gras6
ins!la 3 der 2nsel 5pron!nţia : dea 2n#ăl6
D!ngla 3 der Dsch!ngel 5pron!nţia : dea 4!nghel6
lac!l 3 der ,ee 5pron!nţia : dea Ti6
l!na 3 der 8ond 5pron!nţia : dea 8!nd6
l!na plină 3 der >ollmond 5pron!nţia : dea 7olm!nd6
marea 3 die ,ee / das 8eer 5pron!nţia : di #i / das 8e3a6
m!ntele 3 der Berg 5pron!nţia : dea Berg6
nisip!l 3 der ,and 5pron!nţia : dea ,and6
nor!l 3 die ?ol<e 5pron!nţia : di >olche6
21
ocean!l 3 der U#ean 5pron!nţia : dea Uţian6
ora$!l 3 die ,tadt 5pron!nţia : di *tat6
păd!rea 3 der ?ald 5pron!nţia : dea >ald6
pe$tera 3 die PFhle 5pron!nţia : di Piole6
piatra 3 der ,tein 5pron!nţia : dea *tain6
plaDa 3 der ,trand 5pron!nţia : dea *trand6
planta 3 die :"lan#e 5pron!nţia : di :"lanţe6
pod!l 3 die Br-c<e 5pron!nţia : di Bri!che6
pom!l 3 der Ba!m 5pron!nţia : dea Ba!m6
rădăcina 3 die ?!r#el 5pron!nţia : di v!rţel6
răsărit!l soarel!i 3 der ,onnena!"gang 5pron!nţia : dea Tonen3a!"3gang6
r0!l 3 die 7l!ss 5pron!nţia : di 7l!s6
soarele 3 die ,onne 5pron!nţia : di Tone6
strada 3 die ,tra.e 5pron!nţia : di *trase6
ţara 3 das @and 5pron!nţia : das @and6
teren!l 3 das 7eld 5pron!nţia : das 7eld6
tranda"ir!l 3 die Eose 5pron!nţia : di Eo#e6
t!"i$!l 3 der B!sch 5pron!nţia : dea B!$6
t!net!l 3 der Blit# 5pron!nţia : dea Bliţ6
valea 3 das Aal 5pron!nţia : das Aal6
val!l 3 die ?elle 5pron!nţia : di vele6
vînt!l 3 der ?ind 5pron!nţia : dea vind6
vremea 3 das ?etter 5pron!nţia : das vetăr6
#ăpada 3 der ,chnee 5pron!nţia : dea *ne6
Lecţia ## de Germană - $nimalele
&nimalele 5>ocab!lar6 3 Aiere 5?ortschat#6:
albina 3 die Biene 5pron!nţia : di Bine6
balena 3 der ?al 5pron!nţia : dea >al6
broasca 3 der 7rosch 5pron!nţia : dea 7ro$6
broasca ţestoasă 3 die ,child<rFte 5pron!nţia : di *ild3<reote6
cal!l 3 das :"erd 5pron!nţia : das :"erd6
capra 3 die Tiege 5pron!nţia : di ţighe6
căprioara 3 der Pirsch 5pron!nţia : dea Pir$6
cătel!l 3 der P!nd 5pron!nţia : dea P!nd6
cimpan#e!l 3 der ,chimpanse 5pron!nţia : dea *impanţe6
crocodil!l 3 das ;ro<odil 5pron!nţia : das crocodil6
c!rcan!l 3 der Ar!thahn 5pron!nţia : dea Ar!t3han6
"l!t!rele 3 der ,chmetterling 5pron!nţia : dea *metăr3ling6
"!rnica 3 die &meise 5pron!nţia : di &mi#e6
găina 3 das P!hn 5pron!nţia : das P!hn6
gira"a 3 die Gira""e 5pron!nţia : di gira"e6
gorila 3 der Gorilla 5pron!nţia : dea Gorila6
iep!rele 3 der Pase 5pron!nţia : dea Pa#e6
22
le!l 3 der @Fwe 5pron!nţia : dea @eove6
liliac!l 3 die 7lederma!s 5pron!nţia : di 7ledăr3ma!s6
l!p!l 3 der ?ol" 5pron!nţia : dea >ol"6
măgar!l 3 der Csel 5pron!nţia : dea ai#ăl6
maim!ţa 3 der &""e 5pron!nţia : dea a"e6
oaia 3 das ,cha" 5pron!nţia : das *a"6
paianDen!l 3 die ,pinne 5pron!nţia : di *pine6
papagal!l 3 der :apagei 5pron!nţia : dea :apagai6
pasărea 3 der >ogel 5pron!nţia : dea "ogăl6
ping!in!l 3 der :ing!in 5pron!nţia : dea :ing!in6
pisica 3 die ;at#e 5pron!nţia : di ;aţe6
pisic!ţa 3 das ;9t#chen 5pron!nţia : das ;eţen6
porc!l 3 das ,chwein 5pron!nţia : das *vain6
raţa 3 die Cnte 5pron!nţia : di Cnte6
$arpele 3 die ,chlange 5pron!nţia : di *langhe6
scorpion!l 3 der ,<orpion 5pron!nţia : dea ,<orpion6
$oricel!l 3 die 8a!s 5pron!nţia : di 8a!s6
ţ0nţar!l 3 die 8-c<e 5pron!nţia : di 8i!<e6
ta!r!l 3 der ,tier 5pron!nţia : dea *tir6
tigr!l 3 der Aiger 5pron!nţia : dea Aigăr6
!rs!l 3der B9r 5pron!nţia : dea Bea6
vaca 3 die ;!h 5pron!nţia : di c!6
veveriţa 3 das CichhFrnchen 5pron!nţia : das aih3heorn3hăn6
viţel!l 3 das ;alb 5pron!nţia : das ;alb6
v!lpea 3 der 7!chs 5pron!nţia : dea 7!cs6
v!lt!r!l 3 der &dler 5pron!nţia : dea &dlăr6
#ebra 3 das Tebra 5pron!nţia : das ţibra6
Lecţia #& de Germană - ;1ncare !i <ăutură
80ncare 5>ocab!lar6 3 Cssen 5?ortschat#6:
bacon 3 der ,pec< 5pron!nţia : dea $peih6
c0rnat!l 3 die ?!rst 5pron!nţia : di v!rst6
carnea 3 das 7leisch 5pron!nţia : das "lai$6
carnea de miel 3 das @amm"leisch 5pron!nţia : das @am3"lai$6
carnea de pasăre 3 das Ge"l-gel 5pron!nţia : das Ghe"li!găl6
carnea de porc 3 das ,chweine"leisch 5pron!nţia : das $vaine3"lai$6
carnea de vacă 3 das Eind"leisch 5pron!nţia : das Eind3"lai$6
carnea de vită 3 das ;alb"leisch 5pron!nţia : das ;alb3"lai$6
ca$caval!l 3 der ;9se 5pron!nţia : dea che#e6
ciocolata 3 die ,cho<olade / die :raline 5pron!nţia : di $ocolade / di :raline6
crab!l 3 der ;rebs 5pron!nţia : dea crebs6
c!rcan!l 3 der Ar!thahn 5pron!nţia : dea Ar!t3han6
"ript!ra 3 der Braten / das ,tea< 5pron!nţia : dea Bratăn / das $teac6
"r!ctele de mare 3 die 8eeres"r-chte 5pron!nţia : di 8eres3"ri!te6
23
găina 3 das P!hn 5pron!nţia : das P!hn6
găl!$te 3 =!deln 5pron!nţia : ni!3dăl6
gem!l 3 die 8armelade 5pron!nţia : di 8armelade6
grătar!l 3 der Grill 5pron!nţia : dea Gril6
îngheţata 3 das Cis 5pron!nţia : das ais6
mierea 3 der Ponig 5pron!nţia : dea Ponig6
ore#!l 3 der Eeis 5pron!nţia : dea Eais6
o!ă 3 Cier 5pron!nţia : a3ia6
o!l 3 das Ci 5pron!nţia : das &i6
p0inea 3 das Brot 5pron!nţia : das Brot6
pe$tele 3 der 7isch 5pron!nţia : dea 7i$6
raţa 3 die Cnte 5pron!nţia : di Cnte6
$!nca 3 der ,chin<en 5pron!nţia : dea $incăn6
tort!l 3 die Aorte 5pron!nţia : di Aorte6
!nt!l 3 die B!tter 5pron!nţia : di B!tăr6
salata 3 der ,alat 5pron!nţia : dea Talat6
s!pa 3 die ,!ppe 5pron!nţia : di T!pe6
#ahăr!l 3 der T!c<er 5pron!nţia : dea ţ!căr6
:reparare m0ncării 3 ,peisen#!bereit!ng:
a"!mată 3 ger9!chert 5pron!nţia : gheroihărt6
caldă 3 hei. 5pron!nţia : hais6
coaptă 3 gebac<en 5pron!nţia : ghebacăn6
"ăc!tă în casă 3 ha!sgemacht 5pron!nţia : ha!s3ghemaht6
"iartă 3 ge<ocht 5pron!nţia : gacoht6
în ab!ri 3 ged9mp"t 5pron!nţia : ghedemp"t6
picantă 3 schar" 5pron!nţia : $ar"6
praDită 3 "rittiert 5pron!nţia : "ri3tiărt6
rece 3 <alt 5pron!nţia : calt6
Aac0m!rile 3 das Bestec< 5pron!nţia : das Be$tec6
ling!riţa 3 der @F""el 5pron!nţia : dea @eo"ăl6
"!rc!liţa 3 die Gabel 5pron!nţia : di Gabăl6
c!ţit!l 3 das 8esser 5pron!nţia : das 8esăr6
"ar"!ria 3 der Aeller 5pron!nţia : dea Aela6
vasele 3 das Geschirr 5pron!nţia : das Ge$ir6
pahar!l 3 das Glas 5pron!nţia : das Glas6
sticla 3 die 7lasche 5pron!nţia : di 7la$e6
Bă!t!ri 5>ocab!lar6 3 Getr9n<e 5?ortschat#6:
apă 3 das ?asser 5pron!nţia : das >asăr6
apă minerală 3 8ineralwasser 5pron!nţia : mineral3vasăr6
alcool!l 3 der &l<ohol 5pron!nţia : dea alcool6
bă!t!ră nonalcoolică 3 al<ohol"rei 5pron!nţia : alcool3"rai6
berea 3 das Bier 5pron!nţia : das bir6
ca"ea "ără co"eină 3 <o""ein"reien ;a""ee 5pron!nţia : co"ain3"rai ca"e6
2H
ca"ea!a 3 der ;a""ee 5pron!nţia : dea ca"e6
ceai!l 3 der Aee 5pron!nţia : dea Ai6
ciocolata caldă 3 hei. ,cho<olade 5pron!nţia : hais $ocolade6
laptele 3 die 8ilch 5pron!nţia : di milh6
s!c!l 3 der ,a"t 5pron!nţia : dea #a"t6
vin ro$! 3 Eotwein 5pron!nţia : Eot3vain6
vin alb 3 ?ei.wein 5pron!nţia : vais3vain6
vin!l 3 der ?ein 5pron!nţia : dea vain6
8ai m!lte c!vinte în str0nsă legăt!ră c! s!biect!l principal:
serveţel!l 3 die ,erviette 5pron!nţia : di Terviete6
sarea 3 das ,al# 5pron!nţia : das Talţ6
piper!l 3 der :"e""er 5pron!nţia : dea :"e"ăr6
masa 3 der Aisch 5pron!nţia : dea Ai$6
g!st!l 3 der Geschmac< 5pron!nţia : dea Ge$mac6
g!stos 3 lec<er 5pron!nţia : lecăr6
!lei!l 3 das Yl 5pron!nţia : das oil6
oţet!l 3 der Cssig 5pron!nţia : dea Csig6
m!$tar!l 3 der ,en" 5pron!nţia : dea Ten"6
gheaţa 3 das Cis 5pron!nţia : das ais6
ospătar!l 3 der ;ellner 5pron!nţia : dea ;elnăr6
ospătăriţa 3 die ;ellnerin 5pron!nţia : di ;elne3rin6
meni!l 3 die ,peise<arte 5pron!nţia : di $pai#e3carte6
comanda 3 die Bestell!ng 5pron!nţia : di Be$tel!ng6
a plăti 3 #ahlen / be#ahlen 5pron!nţia : ţalăn / biţalăn6
=ota >ă rogO 3 Tahlen bitteO 5pron!nţia : ţalăn biteO6
g!starea 3 der 2mbiss 5pron!nţia : dea imbis6
masa de pr0n# 3 das 8ittagessen 5pron!nţia : das 8it3tag3esăn6
cina 3 das &bendessen 5pron!nţia : das &bănd3esăn6
mic!l deD!n 3 das 7r-hst-c< 5pron!nţia : das 7ri!3$ti!c6
+ructele în Germană - Legumele în Germană
În această lecţie veţi învăţa denumirile fructelor si legumelor în limba
Germană.
/! aD!tor!l tabelelor noastre vă veţi îmb!nătăţi vocab!lar!l German at!nci c0nd vine
vorba de cele mai com!ne: "r!cte $i leg!me. 7iecare tabel pe coloana a treia conţine
pron!nţia c!vintelor în limba Germană.
+ructe XObstY în Germană"
*tii c!m se sp!ne 0piersică0 în limba Germană1 Aabel!l de mai Dos te va aD!ta să înveţi
den!mirile în limba Germană a celor mai com!ne "r!cte.
2J
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
ananas!l die $nanas di ananas
banana die <anane di banane
cap$!na die -rdbeere di erdbea
cirea$a die NirscHe di chir$e
dovleac!l der NFrbis dea chi!r3bis
lam0ia die 5itrone di ţitrone
lam0ia verde die Limone di limone
măr!l der $pfel dea ap"ăl
măslina die Olive di olive
para die <irne di birne
piersica der %firsiscH dea p"ir3#i$
portocala die Orange di oranDe
str!g!rii die ?raube di tra!be
#me!ra die Kimbeere di himbea
Legume XGemFseY în Germană"
/!m sp!neţi 0legume proaspete0 în Germană1 adDectiv!l 0proaspăt0 în limba
Germană este c!v0nt!l 0friscHes0 5pron!nţia : "ri$e6 dacă vrem să sp!nem 0legume
proaspete0 în Germană vom alăt!ra adDectiv!l 0friscHes0 de s!bstantiv!l 0GemFse0
5pron!nţia : ghemi!se6 $i vom obţine propo#iţia: friscHese GemFse.
*tii c!m se sp!ne 0morcov0 în limba Germană1 Aabel!l de mai Dos te va aD!ta să înveţi
den!mirile în limba Germană a celor mai com!ne leg!me.
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
carto"!l die Nartoffel di carto"ăl
castravetele die GurOe di ghi!r<e
ceapa die 5wiebel di ţvi3băl
conopida der <lumenOoHl dea bli!măn3col
"asolea die <oHne di bone
"asolea verde die grFnen <oHnen di gri!năn Bone
mălai der ;ais dea mai#
ma#ărea die -rbse di erb#e
morcov!l die Narotte di carote
2G
ridichea der @etticH dea ret3tih
ro$ia die ?omate di tomate
salata verde der ,alat dea #alat
var#a der NoHl dea col
!ructe în Germană, +egume în Germană, !ructe (i +egume în Germană, !ructele în Germană, +egumele
în Germană.
+amilia în Germană - ;embrii familiei în Germană
În această lecţie veţi învăţa cuvinte !i e.presii de ba>ă folosite în momentul
în care doriţi să vă pre>entaţi membrii familiei în limba Germană.
(n tabel!l !rmător găsiţi trad!cerea în limba Germană a celor mai com!ne grade de
r!denie:
;embrii familiei ocabular - +amilienangeHDrige RortscHat>
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
părinţi die Cltern di eltărn
tată der >ater dea "atăr
mamă die 8!tter di m!tăr
"rate der Br!der dea br!dăr
"rate vitreg ,tie"br!der $ti"3br!dăr
soră die ,chwester di $vestăr
soră vitregă ,tie"schwester $ti"3$vestăr
b!nic!l der GroZvater dea gros3"atăr
b!nica die GroZm!tter di gros3m!tăr
b!nic!ţă Uma oma
străb!nic der Srgro.vater dea !ăgros3"atăr
străb!nică die Srgro.m!tter di !ăgros3m!tăr
!nchi der Un<el dea oncăl
măt!$ă die Aante di tante
văr der /o!sin dea c!#in
veri$oară die ;!sine di c!#ine
soţ!l der Chemann dea ehe3man
soţia die Che"ra! di ehe3"ra!
2L
copii die ;inder di chindăr
gemenii der Twillinge dea ţivlingă
"i!l der ,ohn dea son
băiat!l der 4!nge dea i!nghe
"iica die Aochter di tohtăr
"ata das 89dchen das med3hen
nepot!l der =e""e dea ne"e
nepoata die =ichte di nihte
na$!l der :ate dea pate
na$a die :atin di patin
socr! ,chwiegervater $viga3"ata
soacră ,chwiegerm!tter $viga3m!ta
c!mnat der ,chwager dea $vagăr
c!mnată die ,chw9gerin di $vegărin
8e reţinutV /0nd doriţi să vă re"eriţi la o persoană de gen!l masc!lin sing!lar at!nci
"olosiţi der 5pron!nţia : dea6 iar c0nd doriţi să vă re"eriţi la o persoană de gen!l "eminin
sing!lar at!nci "olosiţi die 5pron!nţia : di6. &ceea$i reg!lă se aplică $i în ca#!l în care
vreţi să sp!neţi: al meu - mein 5pron!nţia : main6 sa! a mea - meine 5pron!nţia : maine6.
În continuare vom învăţa c1teva fra>e= propo>iţii !i întrebări de ba>ă în
limba Germană= toate în str1nsă legătură cu subiectul principal al
acestei lecţii"
$cesta este tatăl meu [ $ceasta este mama mea - 8as ist mein ater [ 8as ist meine
;utter 5pron!nţia : das ist main "atăr / das ist maine m!tăr6
8omnul 2 8oamna - der Kerr 2 die +rau 5pron!nţia : dea her / di "ra!6
;asculin 2 +eminin - mBnnlicH 2 weiblicH 5pron!nţia : menlih / vaiblih6
$m doi fraţi 2 $m două surori - LcH Habe >wei <rFder 2 LcH Habe >wei ,cHwestern
5pron!nţia : ih habe ţvai br!dă / ih habe ţvai $vestăn6
,unteţi casătoritXăY3 - ,ind ,ie verHeiratet3 5pron!nţia : sind #i "erhairatet6
,tarea civilă - der +amilienstand 5pron!nţia : dea 7amilien3$tand6
,ingur 2 Căsătorit 2 8ivorţat - ledig 2 verHeiratet 2 gescHieden 5pron!nţia : ledig /
"erhairatet / ge$idăn6
+rit> este tatăl lui $ida !i a lui -rica - +rit> ist der ater von $ida und von -rica
5pron!nţia : 7rit# ist dea "atăr "on &ida !nd "on Crica6
$ida este fata lui +rit> - $ida ist die ?ocHter von +rit> 5pron!nţia : &ida ist di Aohtăr
von 7rit#6
!amilia în Germană, ,embrii -amiliei în Germană, !amilia în limba Germană, ,embrii -amiliei în limba
Germană, )ocabular.
2N
Germană acasă !i în jurul casei - Cuvinte în Germană
În această lecţie veţi învăţa cuvinte de ba>ă în limba Germană= folosite în
casă !i în jurul casei.
&ceastă lecţie este comp!să din trei categorii principale în "iecare categorie veţi învăţa
c!vinte de ba#ă trad!se în limba Germană ce "ac re"erire la: #onele casei aparat!ra
electrică $i mobilier.
5onele casei în Germană"
/! aD!tor!l c!vintelor din tabel!l !rmător veţi p!tea să descrieţi apartament!l / casa în
care loc!iţi de asemenea veţi p!tea să deosebiţi într3o conversaţie c!vintele care "ac
re"erire la s!biectele legate de: n!măr!l de camere #onele casei etc...
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
baia das Bade#immer das bade3ţima
balcon!l der Bal<on dea balcon
b!cătăria die ;-che di chi!he
camera das Timmer das ţimăr
dormitor!l das ,chla"#immer das $la"3ţimăr
grădina der Garten dea gartăn
garaD!l die Garage di garaDe
ga#on!l der Easen dea ra#ăn
hol!l der 7l!r dea "l!r
parter das Crdgeschoss das erd3ghe3$os
peretele die ?and di vand
podea!a der Boden dea bodăn
prim!l etaD der erste ,toc< dea erste $toc
scările die Areppen di trepăn
s!bsol der ;eller / das Sntergeschoss dea <elăr / das !ntăr3ghe$os
s!"rageria das ?ohn#immer das von3ţimăr
tavan!l das Dach das dah
toaleta die Aoilette di toilete
2M
;obilier !i 8ecoraţiuni în Germană"
/! aD!tor!l c!vintelor din tabel!l !rmător veţi p!tea p!rta conversaţii despre mobilier $i
decoraţi!ni de asemenea veţi p!tea să deosebiţi într3o conversaţie c!vintele care "ac
re"erire la aceste s!biecte.
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
biblioteca das B-cherregal das bi!he3regal
biro!l der ,chreibtisch dea $raib3ti$
cada die Badewanne di bade3vane
canapea!a das ,o"a das so"a
chi!veta din baie das ?aschbec<en das va$3becăn
chi!veta din b!cătărie das ,p-lbec<en das $pi!l3becăn
co$!l de g!noi der :apier<orb dea papir3corb
covor!l der Aeppich dea tepih
d!lap!l der ,chran< dea $ranc
d!$!l die D!sche di d!$e
"ereastra das 7enster das "enstăr
"otoli!l der ,essel dea #esăl
m0ner!l de la !$a der A-r<na!" / der A-rgri"" dea ti!r3<na!" / dea ti!r3gri"
masa der Aisch dea ti$
mobila die 8Fbel di miobăl
oglinda der ,piegel dea $pigăl
pat!l das Bett das bet
păt!ra die Dec<e di deche
perdea!a der >orhang dea "or3hang
perna das ;op"<issen das co"3chisăn
po#a das Bild das bild
prosop!l das Pandt!ch das hand3t!h
robinet!l der ?asserhahn dea vasăr3han
sca!n!l der ,t!hl dea $t!l
sertar!l das Eegal / die ,ch!blade das regal / di $!b3lade
!$a die A-r di ti!r
vesela das Geschirr das ghe$ir
va#a die >ase di va#e
30
$parate în Germană - $paratură electrică în Germană"
Aabel!l !rmător conţine trad!cerea din Eom0nă în Germană a !nora dintre cele mai des
înt0lnite aparate electrice de !# casnic:
în @om1nă în Germană %ronunţia 2 ,e cite!te"
aer!l condiţionat die ;limaanlage di clima3anlaghe
aparatele die Ger9te di gherete
aspirator!l der ,ta!bsa!ger dea $ta!b3#a!găr
ceas!l die Shr di !r
ceas!l de$teptător der ?ec<er dea vecăr
congelator!l der Ge"rierschran< dea ghe"rir3$ranc
cratiţa der Aop" dea to"
c!ptor!l der Bac<o"en dea bac3o"ăn
c!ptor!l c! micro!nde die 8i<rowelle di micro3vele
deschi#ător!l de conserve der DosenF""ner dea do#ăn3eo"năr
"ier!l de călcat das B-geleisen / das Cisen das bi!găl3ai#an / das ai#an
"ier!l de călcat c! ab!ri das Damp"b-geleisen das dam"3bi!găl3ai#an
"rigider!l der ;-hlschran< dea chi!l3$ranc
lampa die @ampe di lampe
ma$ina de spălat r!"e die ?aschmaschine di va$3ma$ine
ma$ina de spălat vase die Geschirrsp-lmaschine di ghe$ir3$pi!l3ma$ine
mi%er!l der ,tandmi%er dea $tand3mi%ăr
radio!l das Eadio das radio
telecomanda die 7ernbedien!ng di "ern3bedin!ng
tele"on!l das Aele"on das tele"on
televi#or!l der 7ernseher dea "en3ţe
!scător!l de păr der Paartroc<ner dea har3trocnăr
Lecţia #6 de Germană - În Călătorie
aeroport!l 3 der 7l!gha"en 5pron!nţia : dea 7l!g3ha"ăn6
agenţia de t!rism 3 das Eeiseb-ro 5pron!nţia : das Eai#e3bi!ro6
a!tob!#!l 3 der B!s 5pron!nţia : dea B!s6
a!tomobil!l 3 das &!to 5pron!nţia : das &!to6
avion!l 3 das 7l!g#e!g 5pron!nţia : das 7l!g3ţoig6
a ateri#a 3 landen / #! landen 5pron!nţia : landăn / ţ! landăn6
31
a călători 3 reisen 5pron!nţia : rai#ăn6
a merge c! bicicleta 3 rad"ahren 5pron!nţia : rad3"arăn6
a #b!ra 3 "liegen / #! "liegen 5pron!nţia : "ligăn / ţ! "ligăn6
bagaD!l 3 das Gep9c< 5pron!nţia : das Gepec6
barca 3 das Boot 5pron!nţia : das Bot6
bicicleta 3 das 7ahrrad 5pron!nţia : das 7arad6
biletele de avion 3 die 7l!g<arten 5pron!nţia : di 7l!g3<artăn6
biro!l in"ormaţii 3 das &!s<!n"tsb-ro 5pron!nţia : das &!s3c!n"ţ3bi!ro6
călătoria 3 die Eeise 5pron!nţia : di Eai#e6
chec<3in 3 der /hec<3in / &b"ertig!ng 5pron!nţia : dea /hec<3in / &b"ertig!ng6
decolare 3 der &b"l!g / start 5pron!nţia : dare &b"l!g / $tart6
destinaţia 3 die Destination / das Eeise#iel 5pron!nţia : di De#tinaţion / das Eai#eţil6
e%c!rsia 3 die Eeise 5pron!nţia : di Eai#e6
gara 3 Bahnho" 5pron!nţia : Banho"6
geanta 3 die Aasche 5pron!nţia : di Aa$e6
hotel!l 3 das Potel / der Gastho" 5pron!nţia : das Potel / dea Gastho"6
ma$ina 3 der ?agen / :;? 5pron!nţia : dea vagăn / :<v6
mergem pe Dos 3 #! 7!ss 5pron!nţia : ţ! 7!s6
metro!l 3 die S3Bahn 5pron!nţia : di !3Ban6
motocicleta 3 das 8otorrad 5pron!nţia : das 8otorad6
nava 3 das ,chi"" 5pron!nţia : das *i"6
o"ici!l vamal 3 das Tollamt 5pron!nţia : das ţol3amt6
pasager!l 3 der :assagier / der 7ahrgast 5pron!nţia : dea :asaDer / dea 7argast6
pa$aport!l 3 der :ass 5pron!nţia : dea :as6
plecări 3 die &b"ahrt 5pron!nţia : di &b"art6
pregătiţi de decolare 3 startbereit 5pron!nţia : $tart3berait6
r!ta 3 die Eo!te 5pron!nţia : di E!te6
scop!l 3 Tiel 5pron!nţia : ţil6
sosiri 3 die &n<!n"t 5pron!nţia : di &nc!n"t6
staţia de tren 3 der Bahnho" 5pron!nţia : dea Ban3ho"6
strada 3 die ,tra.e 5pron!nţia : di *trase6
strada principală 3 Pa!ptstra.e 5pron!nţia : Pa!pt3$trase6
ţara 3 das @and 5pron!nţia : das @and6
tra"ic!l a!to 3 der >er<ehr 5pron!nţia : dea "achea6
tren!l 3 der T!g 5pron!nţia : dea ţ!g6
vali#a 3 der ;o""er 5pron!nţia : dea ;o"ăr6
Lecţia #7 de Germană - Îmbrăcăminte
(mbrăcăminte 5>ocab!lar6 3 ;leid!ng 5?ortschat#6:
bl!gi 3 die 4eans 5pron!nţia : di gins6
bl!#a 3 die Bl!se 5pron!nţia : di Bl!#e6
căma$a 3 das Pemd 5pron!nţia : das Pemd6
cămasă c! m0neci sc!rte 3 ;!r#armhemd 5pron!nţia : c!rţ3arm3hemd6
cămasă c! m0neci l!ngi 3 @angarmhemd 5pron!nţia : lang3arm3hemd6
32
ciorapi 3 die ,oc<e / der ,tr!mp" 5pron!nţia : di #o<aW / dea $tr!m"6
ci#ma 3 der ,tie"el 5pron!nţia : dea $ti"ăl6
cost!m!l bărbătesc 3 der &n#!g 5pron!nţia : dea &nţ!g6
cost!m!l de baie 3 der Badean#!g 5pron!nţia : dea Bade3anţ!g6
cravata 3 die ;rawatte 5pron!nţia : di cravate6
"!sta 3 der Eoc< 5pron!nţia : dea roc6
geaca 3 die 4ac<e 5pron!nţia : di iache6
geaca sport 3 das ,a<<o 5pron!nţia : das #aco6
geanta 3 die Aasche 5pron!nţia : di ta$e6
haina 3 der 8antel 5pron!nţia : dea mantăl6
lenDeria intima 3 die Snterw9sche 5pron!nţia : di !ntăr3ve$e6
pantaloni 3 die Pose 5pron!nţia : di ho#e6
pantaloni sc!rti 3 <!r#e Posen 5pron!nţia : c!rţe Po#ăn6
panto"i 3 die ,ch!he 5pron!nţia : di $!e6
panto"!l 3 der ,ch!h 5pron!nţia : dea $!6
pelerina de ploaie 3 der Eegenmantel 5pron!nţia : dea regen3mantăl6
piDamalele 3 der ,chla"an#!g 5pron!nţia : dea $la"3anţ!g6
p!lover!l 3 der :!lli / der :!llover 5pron!nţia : dea p!li / dea p!lovăr6
rochia 3 das ;leid 5pron!nţia : das claid6
sandala 3 die ,andale 5pron!nţia : di #andale6
s!tien!l 3 der BP / der B-stenhalter 5pron!nţia : dea BePa / dea Bi!stăn3haltăr6
trico!l 3 das A3,hirt 5pron!nţia : das ti3$ărt6
&ccesorii 5>ocab!lar6 3 T!behFr 5?ortschat#6:
ceas!l 3 die &rmband!hr 5pron!nţia : di &rm3band3!r6
c!rea!a 3 der G-rtel 5pron!nţia : dea ghi!r3tăl6
e$ar"a 3 der ,chal 5pron!nţia : dea $al6
e$ar"a pentr! cap 3 das ;op"t!ch 5pron!nţia : das co"3t!h6
măn!$a 3 der Pandsch!h 5pron!nţia : dea Pand3$!6
ochelarii 3 die Brille 5pron!nţia : di Brile6
ochelarii de soare 3 die ,onnenbrille 5pron!nţia : di Tonen3brile6
pălăria 3 der P!t 5pron!nţia : dea P!t6
po$eta 3 die Pandtasche 5pron!nţia : di Pand3ta$e6
!mbrela 3 der Eegenschirm 5pron!nţia : dea reghen3$irm6
BiD!terii 5>ocab!lar6 3 ,chm!c< 5?ortschat#6:
brăţara 3 das &rmband 5pron!nţia : das &rm3band6
cercel!l 3 der Uhrring 5pron!nţia : dea Uring6
inel!l 3 der Eing 5pron!nţia : dea Eing6
lanţ!l 3 die Pals<ette 5pron!nţia : di Pals<ettare6
8ai m!lte c!vinte în str0nsă legăt!ră c! s!biect!l principal:
sc!mp 3 te!er 5pron!nţia : toia6
ie"tin 3 billig 5pron!nţia : bilig6
e prea sc!mp 3 das ist #! te!er 5pron!nţia : das ist ţ! toia6
n! vrea! 3 ich will es nicht 5pron!nţia : ih vil es niht6
33
o ia! 3 ich nehme es 5pron!nţia : ih neme es6
o p!ngă vă rog 3 eine A-te bitte 5pron!nţia : aine ti!te bite6
Lecţia #9 de Germană - Cosmetice
/osmetice 5>ocab!lar6 3 ;osmeti< 5?ortschat#6:
aparat de ras 3 das Easiermesser 5pron!nţia : das Ea#iăr3mesăr6
apă de cologne 3 das ;Flnisch ?asser 5pron!nţia : das coloni$ vasăr6
aţă dentară 3 die Tahnseide 5pron!nţia : di ţan3#aide6
cremă de ras 3 die Easiercreme 5pron!nţia : di Ea#iăr3creme6
"ard 3 die ,chamrFte 5pron!nţia : di *am3reote6
"i%ativ 3 der Paar"estiger 5pron!nţia : dea Par3"estigăr6
gel de d!$ 3 das D!schgel 5pron!nţia : das D!$3gel6
lac de !nghii 3 der =agellac< 5pron!nţia : dea =agăl3lac6
machiaD 3 die ,chmin<e 5pron!nţia : di *minche6
ond!lator 3 der @oc<enstab 5pron!nţia : dea @ochen3$tab6
par"!m 3 das :ar"-m 5pron!nţia : das :ar"i!m6
pastă de dinţi 3 die Tahnpasta 5pron!nţia : di ţan3pasta6
peri!ţa de dinţi 3 die Tahnb-rste 5pron!nţia : di ţan3bi!rste6
pieptene 3 der ;amm 5pron!nţia : dea <am6
p!dră 3 der :!der 5pron!nţia : dea :!dăr6
rimel 3 die ?impernt!sche 5pron!nţia : di vimpern3t!$e6
r!D 3 der @ippensti"t 5pron!nţia : dea @ipen3$ti"t6
$ampon 3 das ,hampoo 5pron!nţia : das *amp!6
săp!n 3 die ,ei"e 5pron!nţia : di sai"e6
sp!mă 3 der ,cha!m 5pron!nţia : dea *a!m6
!scător de păr 3 der 7Fn 5pron!nţia : dea 7eon6
Lecţia #: de Germană - ,porturi
&lergare 3 Eennen 5pron!nţia : Eenăn6
&lpinism 3 ;lettern 5pron!nţia : ;letăn6
Balet 3 Ballett 5pron!nţia : Balet6
Baschet 3 Bas<etball 5pron!nţia : Baschetbal6
Baseball 3 Baseball 5pron!nţia : Beisbal6
Biliard 3 Billard 5pron!nţia : Biliard6
Bowling 3 ;egeln 5pron!nţia : chegăl6
Bo% 3 Bo%en 5pron!nţia : Bo%ăn6
/iclism 3 Ead"ahren 5pron!nţia : Ead3"arăn6
/!rse &!to 3 &!torennen 5pron!nţia : &!to3renăn6
7otbal 3 7!.ball 5pron!nţia : 7!s3bal6
Gimnastică 3 A!rnen 5pron!nţia : A!rnăn6
Gol" 3 Gol" 5pron!nţia : Gol"6
Pandbal 3 Pandball 5pron!nţia : Pandbal6
3H
Pi<ing 3 ?andern 5pron!nţia : vandărn6
Pochei 3 Cishoc<eW 5pron!nţia : ais3hochei6
(not 3 ,chwimmen 5pron!nţia : *vimăn6
4ogging 3 4oggen 5pron!nţia : Doggăn6
@acrosse 3 @acrosse 5pron!nţia : @acrosse6
@!pte 3 Eingen 5pron!nţia : Eingăn6
:atinaD 3 Cisla!"en 5pron!nţia : ais3la!"ăn6
:esc!it 3 &ngeln 5pron!nţia : &ngăln6
Eole 3 Eollsch!hla!"en 5pron!nţia : Eol3$!3la!"ăn6
E!gbi 3 E!gbW 5pron!nţia : E!gbi6
*ah 3 ,chach 5pron!nţia : *ah6
,chi 3 ,<i "ahren 5pron!nţia : ,chi "arăn6
,chi na!tic 3 ?assers<i 5pron!nţia : vasăr3schi6
,c!"!ndare 3 Aa!chen 5pron!nţia : Aa!3hăn6
,nowboard 3 ,nowboarden 5pron!nţia : #no!3boardăn6
,!r"ing 3 ,!r"en 5pron!nţia : #!r"ăn6
Aenis 3 Aennis 5pron!nţia : Aenis6
Aenis de masă 3 Aischtennis 5pron!nţia : Ai$3tenis6
>olei 3 >olleWball 5pron!nţia : >olei3bal6
8ai m!lte c!vinte în str0nsă legăt!ră c! s!biect!l principal:
a D!ca 3 ,pielen 5pron!nţia : *pilăn6
D!cător 3 ,pieler 5pron!nţia : *pilăr6
arbitr! 3 ,chiedsrichter 5pron!nţia : *ids3rihtăr6
Lecţia &( de Germană - %ărţi ale Corpului
/orp!l !man 5>ocab!lar6 3 8enschlicher ;Frper 5?ortschat#6:
bărbia 3 ;inn 5pron!nţia : chin6
b!rta 3 Ba!ch 5pron!nţia : ba!6
cap 3 ;op" 5pron!nţia : co"6
cot 3 Cllbogen 5pron!nţia : elbogăn6
deget de la m0nă 3 7inger 5pron!nţia : "ingăr6
deget de la picior 3 Teh 5pron!nţia : ţe6
dinţi 3 T9hne 5pron!nţia : ţene6
"aţa 3 Gesicht 5pron!nţia : ghe#iht6
"icat 3 @eber 5pron!nţia : libăr6
"r!nte 3 ,tirn 5pron!nţia : $tirn6
g0t 3 =ac<en 5pron!nţia : nachen6
g!ră 3 8!nd 5pron!nţia : m!nd6
gen!nchi 3 ;nie 5pron!nţia : cni6
gle#nă 3 ;nFchel 5pron!nţia : cniohăl6
inimă 3 Per# 5pron!nţia : herţ6
m0nă 3 Pand 5pron!nţia : hand6
m!$chi 3 8!s<eln 5pron!nţia : m!schel6
3J
nas 3 =ase 5pron!nţia : na#e6
ochi 3 &!ge 5pron!nţia : a!ghe6
obraDi 3 ?ange 5pron!nţia : vange6
os 3 ;nochen 5pron!nţia : cneohăn6
păr 3 Paar 5pron!nţia : har6
picior 3 7!. 5pron!nţia : "!s6
piele 3 Pa!t 5pron!nţia : ha!t6
piept 3 Br!st 5pron!nţia : br!st6
plăm0n 3 @!nge 5pron!nţia : l!nghe6
s0nge 3 Bl!t 5pron!nţia : bl!t6
spate 3 E-c<en 5pron!nţia : ri!che6
spr0ncene 3 &!genbra!en 5pron!nţia : a!ghen3bra!ăn6
!măr 3 ,ch!lter 5pron!nţia : $!ltăr6
!nghie 3 7ingernagel 5pron!nţia : "ingăr3naghel6
!reche 3 Uhr 5pron!nţia : or6
$djective în Germană" definiţie= declinare !i e.emple
În această lecţie veţi învăţa definiţia !i declinarea adjectivelor Germane= de
asemenea= tot aici veţi găsi !i un tabel cu adjective folosite u>ual în
Germană.
:artea de vorbire care însoţe$te $i indică îns!$irile !n!i s!bstantiv se n!me$te adDectiv. (n
limba Germană adDectivele se scri! întotdea!na c! literă mică 5e%cepţie "ac adDectivele de
la încep!t!l propo#iţiilor6. &dDectivele Germane î$i schimbă "orma d!pă: gen n!măr $i
ca#.
:entr! a înţelege mai bine c!m "!ncţionea#ă adDectivele Germane vom "olosi în di"erite
e%emple de "ra#e $i propo#iţii s!bstantiv!l +pisică+ 5Nat>e6 alăt!ri de adDectiv!l
+micXăY+ 5Olein6 iar în parante#e vom stabili reg!lile de ba#ă !tili#ate în declinarea
adDectivelor din limba Germană.
-.emplul #" pisică mea este mică 3 ;eine Nat>e ist Olein
(n acest e%empl! adDectiv!l 5Olein6 se a"lă în propo#iţie d!pă s!bstantiv!l 5Nat>e6.
52mportant 3 Declinarea &dDectivelor Germane: /0nd !n adDectiv se a"lă într3o propo#iţie
d!pă !n s!bstantiv at!nci adDectiv!l în ca!#ă n! primeste nici o terminaţie.6
-.emplul &" mică mea pisică= este o drăguţă 3 ;eine Oleine Nat>e ist sFG
(n acest e%empl! adDectiv!l 5Oleine6 se a"lă înainte de s!bstantiv!l 5Nat>e6. 52mportant 3
Declinarea &dDectivelor Germane: /0nd !n adDectiv se a"lă într3o propo#iţie înainte de !n
s!bstantiv at!nci adDectiv!l în ca!#ă va primi o terminaţie în "!nctie de gen!l n!măr!l $i
ca#!l s!bstantiv!l!i.6
3G
8eclinarea $djectivelor Germane"
Declinarea &dDectivelor Germane la prima vedere poate parea complicată dar în realitate
doar c! p!ţină atenţie la detalii p!teţi deprinde declinarea rapid $i "ără nici !n "el de
probleme. Declinarea &dDectivelor Germane poate "i împărţită în trei categorii
importante: 1. Declinarea c! articol!l hotăr0t n!mită $i Declinarea slabă 2. Declinarea c!
articol!l nehotăr0t n!mită $i Declinarea mi%tă 3. Declinarea "ără articol n!mită $i
Declinarea tare. (n tabelele !rmătoare vom anali#a în detali! "iecare categorie importantă
preci#ată anterior iar ca e%emple de adDective Germane vom "olosi adDectiv!l +micXăY+
5Olein6.
#. 8eclinarea cu articol Hotăr1t 2 8eclinarea slabă
Declinarea slabă este "olosită at!nci c0nd adDectiv!l se a"lă alăt!ri de !n articol hotăr0t:
der= die= das= den= dem= des.
8eclinarea slabă" ;asculin +eminin 'eutru %lural
'ominativ der Oleine die Oleine das Oleine die Oleinen
$cu>ativ den Oleinen die Oleine das Oleine die Oleinen
8ativ dem Oleinen der Oleinen dem Oleinen den Oleinen I
Genitiv des Oleinen III der Oleinen des Oleinen III der Oleinen
&. 8eclinarea cu articol neHotăr1t 2 8eclinarea mi.tă
Declinarea mi%tă este "olosită at!nci c0nd adDectiv!l se a"lă alăt!ri de !n articol
nehotăr0t: ein-= Oein-.
8eclinarea
mi.tă"
;asculin +eminin 'eutru %lural
'ominativ ein Oleiner eine Oleine ein Oleines XOeineY Oleinen II
$cu>ativ einen Oleinen eine Oleine ein Oleines XOeineY Oleinen II
8ativ einem Oleinen einer Oleinen einem Oleinen
XOeineY Oleinen I /
II
Genitiv
eines Oleinen
III
einer Oleinen
einer Oleinen
III
XOeinerY Oleinen II
II 3 articol!l nehotăr0t n! are pl!ral de aceea pentr! a arăta "orma de pl!ral este "olosit
articol!l nehotăr0t negat 5Oein6.
3L
*. 8eclinarea fără articol 2 8eclinarea tare
Declinarea tare este "olosită at!nci c0nd n! e%istă nici !n articol în vecinătatea
adDectiv!l!i.
8eclinarea tare" ;asculin +eminin 'eutru %lural
'ominativ Oleiner Oleine Oleines Oleine
$cu>ativ Oleinen Oleine Oleines Oleine
8ativ Oleinem Oleiner Oleinem Oleinen I
Genitiv Oleinen III Oleiner Oleinen III Oleiner
I 3 (n ca#!l Dativ pl!ral s!bstantiv!l prime$te !n -n s!plimentar la "inal!l c!v0nt!l!i de
e%empl!: den Oleinen wDlfen 5micii lupi6
III 3 (n ca#!l Genitiv masc!lin $i Genitiv ne!tr! s!bstantiv!l prime$te !n -XeYs
s!plimentar la "inal!l c!v0nt!l!i de e%empl!: des Oleinen olOes 5oamenii mici6
Gradul comparativ al $djectivului în limba Germană"
7ormarea grad!l!i comparativ în limba Germană se "ace d!pă reg!la !rmătoare:
$djectivul ) terminaţia -er. e%empl!: Olein - Oleiner 2 mic - mai mic
7ormarea grad!l!i comparativ de egalitate în limba Germană se "ace d!pă reg!la
!rmătoare:
so ) $djectivul ) wie. e%empl!: LcH bin so Olein wie du 2 ,unt la fel de mic ca tine
7ormarea grad!l!i comparativ de s!perioritate în limba Germană se "ace d!pă reg!la
!rmătoare:
$djectivul ) als. e%empl!: LcH bin Oleiner als du 2 ,unt mai mic dec1t tine
$djective folosite u>ual în Germană"
în Germană în @om1nă în Germană în @om1nă
alt vecHi 2 bătr1n lang lung
BHnlicH asemănător langweilig plictisitor
deutscH german langsam încet
eigen propriu leicHt u!or
einfacH pur !i simplu mDglicH posibil
erste primul mFde obosit
falscH gre!it neu nou
gan> totul scHnell rapid
3N
genau e.act scHDn frumos
gleicH aceea!i scHwer greu
groG mare spBt t1r>iu
gut bun starO puternic
HocH înalt verscHieden diferit
jung t1năr waHr adevărat
Olein mic wirtscHaftlicH economic
Our> scurt wicHtig important
.d/ective în Germană, .d/ectivele în Germană, .d/ectivul în Germană, .d/ective 0 .d/ectivele 0 .d/ectivul
în limba Germană.
Gramatica Limbii Germane - $dverbul în Germană
$dverbul de cau>ă răspunde la întrebările"
de ce3 - warum3 Xse pronunţă 0varum30Y
de ce3 - wieso3 Xse pronunţă 0vi>o30Y
de ce3 - wesHalb3 Xse pronunţă 0ve>Halb30Y
de ce3 - weswegen3 Xse pronunţă 0ve>vigHen30Y
la ce3pentru ce3 - wo>u3 Xse pronunţă 0voţu30Y
$dverbul de Cau>ă"
de aceea - darum Xse pronunţă 0da-rum0Y
a!adar2prin urmare - demnacH Xse pronunţă 0dem-naH0Y
a!adar2prin urmare - somit Xse pronunţă 0>omit0Y
în ca> de nevoie - notfalls Xse pronunţă 0not-fals0Y
deloc2în nici un ca> - Oeinefalls Xse pronunţă 0Oaine-fals0Y
totu!i2cu toate acestea - dessen ungeacHtet Xse pronunţă 0desen ungHeaHtet0Y
prin2drept urmare - infolgedessen Xse pronunţă 0in-fol-gHidesen0Y
!i anume2adică - nBmlicH Xse pronunţă 0nemliH0Y
în ca> de nevoie - nDtigenfalls Xse pronunţă 0notingHen-fals0Y
în cel mai rău ca> - scHlimmstenfalls Xse pronunţă 0!limsten-fals0Y
totu!i2cu toate acestea - dennocH Xse pronunţă 0den-noH0Y
în alt ca> - ansonsten Xse pronunţă 0an>onsten0Y
de aceea2din această cau>ă - deswegen Xse pronunţă 0de>vigHen0Y
$dverbul de mod răspunde la întrebările"
cum3 - wie3 Xse pronunţă 0vi30Y
$dverbul de ;od"
altfel - anders Xse pronunţă 0andărs0Y
în >adar - vergebens Xse pronunţă 0fergHebens0Y
astfel2a!a - so Xse pronunţă 0so0Y
în felul următor - folgendermaGen Xse pronunţă 0folgHendermasen0Y
3M
întămplător - >ufBllig Xse pronunţă 0ţufeliH0Y
a!a de2at1t de - derart Xse pronunţă 0derart0Y
cu grămada - Haufenweise Xse pronunţă 0Hofenvai>e0Y
fire!te - allerdings Xse pronunţă 0alărdingHs0Y
mult - seHr Xse pronunţă 0>er0Y
abia - Oaum Xse pronunţă 0caum0Y
e.cesiv de2e.trem de - Fberaus Xse pronunţă 0iubăraus0Y
de altfel - sonst Xse pronunţă 0>onst0Y
numai2doar - nur Xse pronunţă 0nuăr0Y
cel putin2macăr - >umindest Xse pronunţă 0ţumindest0Y
în afară de aceasta2pe l1ngă aceasta - auGerdem Xse pronunţă 0auserdem0Y
în plus2pe deasuprea - >udem Xse pronunţă 0ţudem0Y
$dverbul de timp răspunde la întrebările"
c1nd3 - wann3 Xse pronunţă 0van30Y
c1t timp3 - wie lange3 Xse pronunţă 0vi langHe30Y
c1t de des3 - wie oft3 Xse pronunţă 0vi oft30Y
$dverbul de ?imp"
la început - anfangs Xse pronunţă 0anfangHs0Y
cur1nd - bald Xse pronunţă 0bald0Y
atunci2pe atunci - damals Xse pronunţă 0damal>0Y
apoi2atunci - dann Xse pronunţă 0dan0Y
acum - jet>t Xse pronunţă 0ieţ0Y
cHiar acum2tocmai acum - eben Xse pronunţă 0ibăn0Y
mai intai2inainte de toate - vorerst Xse pronunţă 0fo-est0Y
mai inainte - vorHin Xse pronunţă 0fo-Hin0Y
a>i - Heute Xse pronunţă 0Hoite0Y
maine - morgen Xse pronunţă 0morgHen0Y
de atunci - seitHer Xse pronunţă 0>ait-ea0Y
uneori2din cand in cand - bisweilen Xse pronunţă 0biswailen0Y
poimaine - Fbermorgen Xse pronunţă 0iubermorgHen0Y
multa vreme - lange Xse pronunţă 0langHe0Y
inca o data - nocHmal Xse pronunţă 0noHmal0Y
rareori - selten Xse pronunţă 0>eltăn0Y
in >ilele noastre - Heute>utage Xse pronunţă 0HoiteţutagHe0Y
rareori - selten Xse pronunţă 0>eltăn0Y
intre timp - in>wiscHen Xse pronunţă 0inţvi!en0Y
intre timp - mittlerweile Xse pronunţă 0mit-lavaile0Y
de curand2recent - neulicH Xse pronunţă 0noi-liH0Y
de acum inainte - nunmeHr Xse pronunţă 0nun-mea0Y
in fine - scHlieGlicH Xse pronunţă 0!lisliH0Y
in acelasi timp2totodata - >ugleicH Xse pronunţă 0ţuglaiH0Y
la urma sfarsit2pentru ultima data - >ulet>t Xse pronunţă 0ţuleţt0Y
in sfarsit - endlicH Xse pronunţă 0endliH0Y
mai devreme2mai curand - eHer Xse pronunţă 0i-a0Y
H0
ieri - gestern Xse pronunţă 0gHestărn0Y
de atunci - seitdem Xse pronunţă 0>ait-dem0Y
intotdeauna - immer Xse pronunţă 0ima0Y
frecvent - HBufig Xse pronunţă 0HoifiH0Y
permanent2neincetat - stets Xse pronunţă 0!teţ0Y
$dverbul de loc răspunde la întrebările"
unde3 - wo3 Xse pronunţă 0vo30Y
de unde3 - woHer3 Xse pronunţă 0vo-Hea30Y
incotro3unde3 - woHin3 Xse pronunţă 0vo-Hin30Y
$dverbul de Loc"
aici - Hier Xse pronunţă 0Hia0Y
acolo - da Xse pronunţă 0daV0Y
acolo - dort Xse pronunţă 0dort0Y
inauntru - drinnen Xse pronunţă 0drinen0Y
sus - oben Xse pronunţă 0obăn0Y
dedesubt - unten Xse pronunţă 0untăn0Y
in e.terior - auGen Xse pronunţă 0ausăn0Y
inapoi - rFcOwBrts Xse pronunţă 0riucwerţ0Y
de alaturi - nebenan Xse pronunţă 0nibăn-an0Y
in alta parte - andreswo Xse pronunţă 0andres-vo0Y
de aici2de acolo - daHer Xse pronunţă 0daHea0Y
aici incoace - HierHer Xse pronunţă 0Hia-Hia0Y
la vale - bergab abwBrts Xse pronunţă 0biergab abwerţ0Y
la deal - bergauf Xse pronunţă 0berg-auf0Y
inainte - vorwBrts Xse pronunţă 0for-werţ0Y
in fata - vorn Xse pronunţă 0forn0Y
in spate - Hinten Xse pronunţă 0Hintăn0Y
la dreapta - recHts Xse pronunţă 0reHţ0Y
peste tot2oriunde - Fberall Xse pronunţă 0iuberal0Y
la stanga - linOs Xse pronunţă 0linOs0Y
undeva - irgendwo Xse pronunţă 0irgănd-vo0Y
de aici2de acolo - daHer Xse pronunţă 0da-Hea0Y
in afara2e.tern - auswBrts Xse pronunţă 0aus-werţ0Y
nicaieri - nirgendwo Xse pronunţă 0nirgHen-vo0Y
pe aici in sus - HierHinauf Xse pronunţă 0Hia-Hinauf0Y
pe aici afara - HierHinaus Xse pronunţă 0Hia-Hinaus0Y
in sus - aufwBrts Xse pronunţă 0auf-werţ0Y
intr-o parte - seitwBrts Xse pronunţă 0>ait-werţ0Y
incolo2intr-acolo - daHin Xse pronunţă 0da-Hin0Y
Gramatica Limbii Germane - Conjuncţiile în Germană
Conjuncţiile Coordonatoare"
!i - und Xse pronunţă 0und0Y
H1
sau - oder Xse pronunţă 0odă0Y
dar = însa - aber Xse pronunţă 0abăr0Y
ci - sondern Xse pronunţă 0>ondărn0Y
pentru că - denn Xse pronunţă 0den0Y
nici - weder Xse pronunţă 0vidăr0Y
nu numai - nicHt nur Xse pronunţă 0niHt nur0Y
c1nd - bald Xse pronunţă 0bald0Y
parţial - teils Xse pronunţă 0tails0Y
at1t - sowoHl Xse pronunţă 0>ovol0Y
pe de altă parte - andererseits Xse pronunţă 0andre>aiţ0Y
pe de o parte - einerseits Xse pronunţă 0aine>aiţ0Y
Conjuncţiile ,ubordonatoare"
ca - dass Xse pronunţă 0das0Y
c1nd - als Xse pronunţă 0al>0Y
c1nd - wenn Xse pronunţă 0ven0Y
în timp ce - wBHrend Xse pronunţă 0verend0Y
înainte să - bevor Xse pronunţă 0befoa0Y
p1nă - bis Xse pronunţă 0bis0Y
după ce - nacHdem Xse pronunţă 0naHdem0Y
de îndată ce - sobald Xse pronunţă 0>obalt0Y
at1t timp c1t - solange Xse pronunţă 0>olangHe0Y
de cănd - seit Xse pronunţă 0>ait0Y
ori de c1te ori - so oft Xse pronunţă 0>o oft0Y
cum - wie Xse pronunţă 0vi0Y
ca !i cum - als ob Xse pronunţă 0al> op0Y
aţa înc1t - so dass Xse pronunţă 0>o das0Y
ca să - damit Xse pronunţă 0damit0Y
fiindcă - wiel Xse pronunţă 0vil0Y
deoarece - da Xse pronunţă 0da0Y
mai ales că - >umal Xse pronunţă 0ţumal0Y
de!i = cu toate că - obwoHl Xse pronunţă 0opvol0Y
de!i - obgleicH Xse pronunţă 0opglaiH0Y
cu toate acestea - trot>dem Xse pronunţă 0troţdem0Y
dacă = c1nd - wenn Xse pronunţă 0ven0Y
în ca> că - falls Xse pronunţă 0fals0Y
Conjuncţiile subordonatoare fac ca verbul să stea la sf1r!itul propo>iţiei pe care o
introduc.
-.emple"
-u merg acasă să dorm - LcH geHe >u Kause damit icH scHlafen Oann Xse pronunţă
0iH gHee ţu Hau>e damit iH !lafăn Oan0Y
Gramatica Limbii Germane - %repo>iţiile în Germană
H2
%repo>itiile la $cu>ativ răspund la întrebarea"
incotro3 - woHin3 Xse pronunţă 0vo-Hin30Y
%repo>itii la $cu>ativ"
la = pe la = in jur de = in jurul - um Xse pronunţă 0um0Y
fara - oHne Xse pronunţă 0one0Y
de-a lungul - entlang Xse pronunţă 0entlang0Y
pana la - bis Xse pronunţă 0one0Y
printre = prin - durcH Xse pronunţă 0duiH0Y
pentru - fFr Xse pronunţă 0fiur0Y
%repo>itiile la 8ativ răspund la întrebarea"
unde3 - wo3 Xse pronunţă 0vo30Y
%repo>itii la $cu>ativ"
din - aus Xse pronunţă 0aus0Y
la = de langa = de = cu = aproape de - bei Xse pronunţă 0bai0Y
cu - mit Xse pronunţă 0aus0Y
dupa = la = spre = inspre = despre - nacH Xse pronunţă 0naH0Y
de = din = de la - seit Xse pronunţă 0>ait0Y
de = din = de la = de pe = din partea = despre - von Xse pronunţă 0fon0Y
la = pe = prin = de = cu = fata de = langa - >u Xse pronunţă 0ţu0Y
Germana online, Prepo1iţii în +imba Germană, Prepo1iţii in Germană cu "-aturi de Pronunţie, învăţa
Prepo1iţii în +imba Germană, +imba Germană online, învaţă limba Germană gratuit, Gramatica +imbii
Germane, învăţa Gramatica +imbii Germane, învaţă Germana rapid, Cursuri de limbă Germană -ără
pro-esor, Germană -ără pro-esor, Curs de Germană online.
Gramatica Limbii Germane - %ronumele în Germană
%ronumele Lnterogativ
c1nd3 - wann3 Xse pronunţă 0van30Y
pănă c1nd3 - bis wann3 Xse pronunţă 0bis van30Y
de c1nd3 - seit wann3 Xse pronunţă 0>ait van30Y
ce3 - was3 Xse pronunţă 0vas30Y
de ce3 - warum3 Xse pronunţă 0varum30Y
de ce3 - wieso3 Xse pronunţă 0vi>o30Y
de ce3 - weswegen3 Xse pronunţă 0ve>vigHen30Y
de ce3 - wesHalb3 Xse pronunţă 0ve>Halb30Y
cine3 - wer3 Xse pronunţă 0viă30Y
pe cine3 - wen3 Xse pronunţă 0vin30Y
cui3 - wem3 Xse pronunţă 0viem30Y
H3
care3 - welcHe3 Xse pronunţă 0velHe30Y
la ce3pentru ce3 - wo>u3 Xse pronunţă 0voţu30Y
c1t de mult timp3 - wie lange3 Xse pronunţă 0vi langHe30Y
c1t de des3 - wie oft3 Xse pronunţă 0vi oft30Y
cum3 - wie3 Xse pronunţă 0vi30Y
c1t3 - wieviel3 Xse pronunţă 0vifil30Y
unde3 - wo3 Xse pronunţă 0vo30Y
la care3pe l1ngă care3 - wobei3 Xse pronunţă 0vobai30Y
prin ce3pe unde3 - wodurcH3 Xse pronunţă 0vodoiH30Y
pentru ce3pentru care3 - wofFr3 Xse pronunţă 0vofiur30Y
împotriva cui3 - wogegen3 Xse pronunţă 0vogHigăn30Y
dincotro3 - woHer3 Xse pronunţă 0voHea30Y
încotro3 - woHin3 Xse pronunţă 0voin30Y
cu ce3 - womit3 Xse pronunţă 0vo-mit30Y
spre unde3 - wonacH3 Xse pronunţă 0vo-naH30Y
la ce3 - woran3 Xse pronunţă 0vo-ran30Y
pe ce3 - worauf3 Xse pronunţă 0vo-rauf30Y
de unde3din ce3 - woraus3 Xse pronunţă 0vo-raus30Y
în ce2care3unde3 - worin3 Xse pronunţă 0vo-rin30Y
peste ce3despre ce3 - worFber3 Xse pronunţă 0vo-riubăr30Y
despre ce3 - worum3 Xse pronunţă 0vo-rum30Y
sub ce3sub care3 - worunter3 Xse pronunţă 0vo-runtăr30Y
despre ce2care3 - wovon3 Xse pronunţă 0vo-fon30Y
în faţa cui3 - wovor3 Xse pronunţă 0vo-for30Y
%ronumele %ersonal"
L sg. eu - icH Xse pronunţă 0iH0Y
LL-a sg. tu - du Xse pronunţă 0du0Y
LLL-a sg. ;asculin el - er Xse pronunţă 0ea0Y
LLL-a sg. +eminin ea - es Xse pronunţă 0ea0Y
LLL-a sg. 'eutru ea - sie Xse pronunţă 0>i0Y
L pl. noi - wir Xse pronunţă 0via0Y
LL-a pl. voi - iHr Xse pronunţă 0ir0Y
LLL-a pl. ;asculin +eminin 'eutru ei2ele - sie Xse pronunţă 0>i0Y
%ronumele %osesiv"
L sg. al meu - mein Xse pronunţă 0main0Y
LL-a sg. al tău - dein Xse pronunţă 0dain0Y
LLL-a sg. ;asculin al său - sein Xse pronunţă 0>ain0Y
LLL-a sg. +eminin al ei - iHr Xse pronunţă 0ir0Y
LLL-a sg. 'eutru al ei - sein Xse pronunţă 0>ain0Y
L pl. al nostru - unser Xse pronunţă 0un>ăr0Y
LL-a pl. al vostru - euer Xse pronunţă 0oiăr0Y
LLL-a pl. ;asculin +eminin 'eutru al vostru - iHr Xse pronunţă 0ir0Y
LL-a sg. LL-a pl. forma de politeţe " dumneavoastră - iHr Xse pronunţă 0ir0Y
cine3 - wer3 \ pe cine3 - wen3 \ cui3 - wem3 \ al cui3 - wessen3
HH
%ronumele @efle.iv"
$cu>ativ
L sg. pe mine - micH Xse pronunţă 0miH0Y
LL-a sg. pe tine - dicH Xse pronunţă 0diH0Y
LLL-a sg. pe el2ea - sicH Xse pronunţă 0>iH0Y
L pl. pe noi - uns Xse pronunţă 0un>0Y
LL-a pl. pe voi - eucH Xse pronunţă 0oiH0Y
LLL-a pl. pe ei - sicH Xse pronunţă 0>iH0Y
8ativ
L sg. mie - mir Xse pronunţă 0mia0Y
LL-a sg. ţie - dir Xse pronunţă 0dia0Y
LLL-a sg. lui2ei - sicH Xse pronunţă 0>iH0Y
L pl. nouă - uns Xse pronunţă 0un>0Y
LL-a pl. vouă - eucH Xse pronunţă 0oiH0Y
LLL-a pl. lor - sicH Xse pronunţă 0>iH0Y
Gramatica Limbii Germane - ,ubstantivul în Germană
,ubstantivul" Genul ;asculin
08er0 însoţe!te întotdeauna substantivul de genul masculin.
,ubstantivul masculin poate fi identificat !i in funcţie de sensul cuvintelor =
denumiri pentru" >ilele săptăm1nii = lunile = anotimpurile = punctele cardinale si
mărci de automobile.
,ubstantivul masculin poate fi identificat !i după terminaţiile cuvintelor Xsufi.eY"
-ling Xder leHrlingY = -en = -ismus = -ist = -or = -ant = -ent = -icH.
-.emplu" der ;ann= der ater= der Kund= der $r>t= der LeHrer= der ?ag...
,ubstantivul" Genul +eminin
08ie0 însoţe!te întotdeauna substantivul de genul feminin.
,ubstantivul feminin poate fi identificat !i in funcţie de sensul cuvintelor = denumiri
pentru" avioane = vapoare = r1uri !i mărci de motociclete.
,ubstantivul feminin poate fi identificat !i după terminaţiile cuvintelor Xsufi.eY"
-Heit = -Oeit = -scHaft = -ung = -ei = -ie = -Fr = -e = -en> = -iO = -ion = -tBt = -in.
;ulte substantive masculine se pot transforma in substantive feminine cu ajutorul
terminaţiei -in. e.emplu" 8er ,tudent - 8ie ,tudentin.
-.emplu" die +rau= die ;utter= die ?ante= die Nat>e= die Ar>tin= die LeHrerin...
,ubstantivul" Genul 'eutru
08as0 însoţe!te întotdeauna substantivul de genul neutru.
,ubstantivele neutre pot fi identificate !i dacă arată re>ultatul unei actiuni.
,ubstantivele neutre pot fi identificate !i după prefi.e" das ge-...
,ubstantivele neutre pot fi identificate !i după terminaţiile cuvintelor Xsufi.eY"
-cHen = -lein = -tum = -ium = -um = -ment.
HJ
+ormarea pluralului
Orice substantiv in forma sa de plural este precedat de articolul Hotăr1t 8ie =
indiferent de genul pe care îl are la singular.
;ajoritatea substativelor formea>a pluralul prin adaugarea lui" -e = -n = -en = -er =
-nen = -s = -se. e.emplu" 8er ?ag - 8ie ?age
,ustativele masculine !i neutre care se termină in" -er = -en = -el = -cHen = -lein nu au
formă de pluralV +orma de plural este identică cu cea de singular. ,ubstantivele
masculine care au în componenţa lor vocalele" a = o = u primesc des umlaut la forma
de plural.
,ubstativele care se termină în -nis !i -in î!i dublea>ă consoana la forma de plural.
e.emplu" 8ie LeHrerin - 8ie LeHrerinnen
-.istă de asemenea !i substantive care au forme numai la plural sau singular.
,ubstative care au forme numai la singular"
das $lter = der Arger = der +rieden = das Geld = das Geduld = das GlFcO = die Kit>e =
die NBlte = der LBrm = die 5eit.
,ubstantive care au forme numai la plural"
die $limente = die -inOFnfte = die -ltern = die +erien = die GebrFder = die GescHwister
= die Nosten = die Lebensmittel = die Leute = die %ersonalien.
Gramatica Limbii Germane - erbul în Germană
Infinitivul verbului este forma acestuia în dicţionar.
-.emplu " geHen - a merge Xrădăcina verbului W geHY
icH - rădăcina verbului ) e - geHe
du - rădăcina verbului ) st - geHst
er2sie2es - rădăcina verbului ) t - geHt
wir - infinitivul verbului - geHen
iHr - rădăcina verbului ) t - geHt
sie - infinitivul verbului - geHen
Verbele ale căror rădăcina se termină în : t , d , chn , dn , fn , gn sau tm , la persoana a
2-a singular si plural si a 3-a singular se va adăuga un e între verb si terminaţiile
anterioare.
-.emplu " arbeiten - a munci Xrădăcina verbului W arbeitY
icH - rădăcina verbului ) e - arbeite
du - rădăcina verbului ) e ) st - arbeitest
er2sie2es - rădăcina verbului ) e ) t - arbeitet
wir - infinitivul verbului - arbeiten
iHr - rădăcina verbului ) e ) t - arbeitet
sie - infinitivul verbului - arbeiten
Verbele ale căror rădăcina se termina în : s , ss , ! , " sau # , la persoana a 2-a singular
se va înlocui terminaţia st cu t.
-.emplu " tan>en - a dansa Xrădăcina verbului W tan>Y
icH - rădăcina verbului ) e - tan>e
HG
du - rădăcina verbului ) t - tan>t
er2sie2es - rădăcina verbului ) t - tan>t
wir - infinitivul verbului - tan>en
iHr - rădăcina verbului ) t - tan>t
sie - infinitivul verbului - tan>en
Verbe a căror formă trebuie învaţată pe de rost:
bringen - a aduce Xrădăcina verbului W bring Y
icH - bringe
du - bringst
er2sie2es - bringt
wir - bringen
iHr - bringt
sie - bringen
finden - a găsi Xrădăcina verbului W find Y
icH - finde
du - findest
er2sie2es - findet
wir - finden
iHr - findet
sie - finden
HDren - a au>i Xrădăcina verbului W HDr Y
icH - HDre
du - HDrst
er2sie2es - HDrt
wir - HDren
iHr - HDrt
sie - HDren
lesen - a citi
icH - lese
du - liest
er2sie2es - liest
wir - lesen
iHr - lest
sie - lesen
sagen - a spune Xrădăcina verbului W sag Y
icH - sage
du - sagst
er2sie2es - sagt
wir - sagen
iHr - sagt
sie - sagen
HL
Lista verbelor importante
sprecHen - a vorbi
arbeiten - a munci
beOommen - a obţine
bleiben - a răm1ne
braucHen - a avea nevoie
bringen - a aduce
denOen - a g1ndi
essen - a m1nca
faHren - a conduce
finden - a găsi
fragen - a întreba
geben - a da
geHen - a merge
geHDren - a aparţine
glauben - a crede
Haben - a avea
Halten - a opri
HeiGen - a se numi
Helfen - a ajuta
HDren - a au>i
Oaufen - a cumpara
Oennen - a cunoa!te
Oommen - a veni
ODnnen - a putea
lassen - a lăsa
laufen - a funcţiona
leben - a trăi
legen - a se a!e>a
liegen - a sta a!e>at
sagen - a spune
scHlafen - a dormi
scHlagen - a lovi
scHreiben - a scrie
seHen - a vedea
sein - a fi
sit>en - a sta
sollen - a trebui să
spielen - a se juca
steHen - a sta
stellen - a pune
macHen - a face
mDgen - a plăcea
mFssen - a trebui
neHmen - a lua
tragen - a purta
HN
treffen - a înt1lni
tun - a face
warten - a a!tepta
werden - a deveni
werfen - a arunca
wissen - a !tii
woHnen - a locui
wollen - a vrea
>ieHen - a trage
tragen - a purta
Gramatica Limbii Germane - erbele $u.iliare !i ;odale
erbele au.iliare se folosesc la formarea timpurilor compuse !i a condiţionalului.
Haben - a avea
%re>ent
icH Habe - eu am
du Hast - tu ai
er Hat - el are
wir Haben - noi avem
iHr Habt - voi aveţi
sie Haben - ei au
iitor simplu
icH werde Haben - eu voi avea
du wirst Haben - tu vei avea
er wird Haben - el va avea
wir werden Haben - noi vom avea
iHr werdet Haben - voi veţi avea
sie werden Haben - ei vor avea
sein - a fi
%re>ent
icH bin - eu sunt
du bist - tu e!ti
er ist - el este
wir sind - noi suntem
iHr seid - voi sunteţi
sie sind - ei sunt
iitor simplu
icH werde sein - eu voi fi
du wirst sein - tu vei fi
er wird sein - el va fi
HM
wir werden sein - noi vom fi
iHr werdet sein - voi veţi fi
sie werden sein - ei vor fi
werden - a deveni
%re>ent
icH werde - eu voi
du wirst - tu vei
er wird - el va
wir werden - noi vom
iHr werdet - voi veţi
sie werden - ei vor
iitor simplu
icH werde werden - eu voi deveni
du wirst werden - tu vei deveni
er wird werden - el va deveni
wir werden werden - noi vom deveni
iHr werdet werden - voi veţi deveni
sie werden werden - ei vor deveni
erbele modale în limba germană se pun după subiect in propo>iţie iar verbul
principal se duce automat la sf1r!itul propo>iţiei.
dFrfen - a avea voie să
%re>ent
icH darf - eu am voie să
du darfst - tu ai voie să
er darf - el are voie să
wir dFrfen - noi avem voie să
iHr dFrft - voi aveţi voie să
sie dFrfen - ei au voie să
%erfect compus
icH Habe gedurft - eu am avut voie să
du Hast gedurft - tu ai avut voie să
er Hat gedurft - el a avut voie să
wir Haben gedurft - noi am avut voie să
iHr Habt gedurft - voi aţi avut voie să
sie Haben gedurft - ei au avut voie să
iitor simplu
icH werde durfen - eu voi avea voie să
du wirst durfen - tu vei avea voie să
er wird durfen - el va avea voie să
J0
wir werden durfen - noi vom avea voie să
iHr werdet durfen - voi veţi avea voie să
sie werden durfen - ei vor avea voie să
ODnnen - a putea
%re>ent
icH Oann - eu pot
du Oannst - tu poţi
er Oann - el pot
wir ODnnen - noi putem
iHr ODnnt - voi puteţi
sie ODnnen - ei pot
%erfect compus
icH Habe geOonnt - eu am putut
du Hast geOonnt - tu ai putut
er Hat geOonnt - el a putut
wir Haben geOonnt - noi am putut
iHr Habt geOonnt - voi aţi putut
sie Haben geOonnt - ei au putut
iitor simplu
icH werde ODnnen - eu voi putea
du wirst ODnnen - tu vei putea
er wird ODnnen - el va putea
wir werden ODnnen - noi vom putea
iHr werdet ODnnen - voi veţi putea
sie werden ODnnen - ei vor putea
mDgen - a-i plăcea
%re>ent
icH mag - îmi place
du magst - îţi place
er mag - lui2ei îi place
wir mDgen - nouă ne place
iHr mDgt - vouă vă place
sie mDgen - le place
%erfect compus
icH Habe gemocHt - mi-a plăcut
du Hast gemocHt - ti-a plăcut
er Hat gemocHt - lui2ei i-a placut
wir Haben gemocHt - nouă ne-a plăcut
J1
iHr Habt gemocHt - vouă v-a placut
sie Haben gemocHt - le-a plăcut
iitor simplu
icH werde mDgen - îmi va plăcea
du wirst mDgen - î!i va plăcea
er wird mDgen - îi va plăcea
wir werden mDgen - ne va plăcea
iHr werdet mDgen - vă va plăcea
sie werden mDgen - le va plăcea
mFssen - a trebui neaparat
%re>ent
icH muss - eu trebuie XneaparatY să
du musst - tu trebuie XneaparatY să
er muss - el trebuie XneaparatY să
wir mFssen - noi trebuie XneaparatY să
iHr mFsst - voi trebui XneaparatY să
sie mFssen - ei trebuie XneaparatY să
%erfect compus
icH Habe gemusst - eu a trebuit XneaparatY să
du Hast gemusst - tu a trebuit XneaparatY să
er Hat gemusst - a trebuit XneaparatY să
wir Haben gemusst - noi a trebuit XneaparatY să
iHr Habt gemusst - voi a trebuit XneaparatY să
sie Haben gemusst - a trebuit XneaparatY să
iitor simplu
icH werde mFssen - eu va trebui XneaparatY să
du wirst mFssen - tu va trebui XneaparatY să
er wird mFssen - va trebui XneaparatY să
wir werden mFssen - noi va trebui XneaparatY să
iHr werdet mFssen - voi va trebui XneaparatY să
sie werden mFssen - va trebui XneaparatY să
sollen - a trebui să
%re>ent
icH soll - eu ar trebuie să
du sollst - tu ar trebuie să
er soll - el ar trebuie să
wir sollen - noi ar trebuie să
iHr sollt - voi ar trebui să
sie sollen - ei ar trebuie să
J2
%erfect compus
icH Habe gesollt - eu ar fi trebuit să
du Hast gesollt - tu ar fi trebuit să
er Hat gesollt - ar fi trebuit să
wir Haben gesollt - noi ar fi trebuit să
iHr Habt gesollt - voi ar fi trebuit să
sie Haben gesollt - ar fi trebuit să
iitor simplu
icH werde sollen - eu va trebui să
du wirst sollen - tu va trebui să
er wird sollen - va trebui să
wir werden sollen - noi va trebui să
iHr werdet sollen - voi va trebui să
sie werden sollen - va trebui să
wollen - a vrea
%re>ent
icH will - eu vreau
du willst - tu vrei
er will - el vrea
wir wollen - noi vrem
iHr wollt - voi vreţi
sie wollen - ei vor
%erfect compus
icH Habe gewollt - eu am vrut
du Hast gewollt - tu ai vrut
er Hat gewollt - el a vrut
wir Haben gewollt - noi am vrut
iHr Habt gewollt - voi aţi vrut
sie Haben gewollt - ei au vrut
iitor simplu
icH werde wollen - eu voi vrea
du wirst wollen - tu vei vrea
er wird wollen - el va vrea
wir werden wollen - noi vom vrea
iHr werdet wollen - voi veţi vrea
sie werden wollen - ei vor vrea
-.erciţii de Germană - %artea #
J3
:entr! o re#olvare c0t mai corectă a e%erciţiilor care !rmea#ă vă r!găm să citiţi $i să
învăţaţi Lecţia # de Germană" $lfabetul German - $lfabetul +onetic German
deoarece acest articol este în str0nsă legăt!ră c! !rmătoarele e%erciţii:
#.# /ompletaţi spaţiile p!nctate c! n!mele corect care a "ost atrib!it literei respective în
lecţiile pe care le3aţi învăţat pe website3!l nostr!:
#.#.a =!mele me! este /ristina 3 2ch hei.e /ristina
:!teţi sp!ne n!mele d!mneavoastră pe litere vă rog1 3 ;Fnnen ,ie bitte 2hren =amen
b!chstabieren1
Da pot... 3 4a 2ch <ann...
-.emplu # " +/+ wie +/9sar+
-.emplu & " +r+ wie +Eichard+
#. +i+ wie ..........
&. +s+ wie ..........
*. +t+ wie ..........
/. +i+ wie ..........
4. +n+ wie ..........
6. +a+ wie ..........
#.#.b =!mele me! este 8ari!s 3 2ch hei.e 8ari!s
:!teţi sp!ne n!mele d!mneavoastră pe litere vă rog1 3 ;Fnnen ,ie bitte 2hren =amen
b!chstabieren1
Da pot... 3 4a 2ch <ann...
#. +8+ wie ..........
&. +a+ wie ..........
*. +r+ wie ..........
/. +i+ wie ..........
4. +!+ wie ..........
6. +s+ wie ..........
#.#.c =!mele me! este &dina 3 2ch hei.e &dina
:!teţi sp!ne n!mele d!mneavoastră pe litere vă rog1 3 ;Fnnen ,ie bitte 2hren =amen
b!chstabieren1
Da pot... 3 4a 2ch <ann...
#. +&+ wie ..........
&. +d+ wie ..........
*. +i+ wie ..........
/. +n+ wie ..........
4. +a+ wie ..........
8etodă de l!cr!:
,crieţi răsp!ns!rile pe o h0rtie. >eri"icaţi dacă răsp!ns!rile pe care le3aţi o"erit s!nt
corecte apăs0nd pe !rmător!l lin< ' Eăsp!ns!ri /orecte 3 C%erciţii $i Aeste de limba
Germană
JH
-.erciţii de Germană - %artea &
:entr! o re#olvare c0t mai corectă a e%erciţiilor care !rmea#ă vă r!găm să citiţi $i să
învăţaţi Lecţia & de Germană" 'umere în Germană - 'umerele de la # la )#((( în
Germană deoarece acest articol este în str0nsă legăt!ră c! !rmătoarele e%erciţii:
&.# /ompletaţi spaţiile p!nctate c! răsp!ns!l corect în limba Germană:
&.#.a C%empl!: do!ă#eci $i cinci 3 "-n"!nd#wan#ig
#. patr!#eci $i !n! 3 ..........
&. opt#eci $i $apte 3 ..........
*. treispre#ece 3 ..........
/. do!ă#eci $i doi 3 ..........
4. $apte#eci $i no!ă 3 ..........
&.#.b C%empl!: $apte s!te do!ă#eci $i trei 3 siebenh!ndertdrei!nd#wan#ig
#. patr! s!te trei#eci $i !n! 3 ..........
&. opt s!te !nspre#ece 3 ..........
*. $ase s!te cinci#eci $i cinci 3 ..........
/. patr! s!te do!ă#eci $i doi 3 ..........
4. cinci s!te trei#eci $i $apte 3 ..........
&.#.c C%empl!: o mie no!ă s!te opt#eci $i opt 3 einta!sendne!nh!ndertacht!ndacht#ig
#. o mie do!ă s!te $apte#eci $i $apte 3 ..........
&. o mie $apte s!te $aispre#ece 3 ..........
*. o mie patr! s!te $ai#eci $i trei 3 ..........
/. o mie no!ă s!te doispre#ece 3 ..........
4. o mie cinci s!te do!ă#eci $i opt 3 ..........
&.& &legeţi răsp!ns!l corect:
a. sech#ehn geteilt d!rch ..... ist gleich vier
#. acht
&. vier
*. #wei
b. "-n"!nd#wan#ig geteilt d!rch "-n" ist
gleich .....
#. vier
&. el"
*. "-n"
#. sieben
JJ
c. acht geteilt d!rch ..... ist gleich vier &. drei
*. #wei
&.* &legeţi răsp!ns!l corect:
a. #wei mal drei ist gleich .....
#. acht
&. sechs
*. #wei
b. ne!n mal ..... ist gleich ein!ndacht#ig
#. #ehn
&. ne!n
*. ne!n#ehn
c. #ehn mal sieben ist gleich .....
#. sieben
&. sieb#ehn
*. sieb#ig
8etodă de l!cr!:
,crieţi răsp!ns!rile pe o h0rtie. >eri"icaţi dacă răsp!ns!rile pe care le3aţi o"erit s!nt
corecte apăs0nd pe !rmător!l lin< ' Eăsp!ns!ri /orecte 3 C%erciţii $i Aeste de limba
Germană
@ăspunsuri Corecte - -.erciţii !i ?este de limba Germană
&ici s!nt a"i$ate răsp!ns!rile corecte la e%erciţiile $i testele în limba Germană postate pe
www.waialo.com
Eăsp!ns!rile /orecte pentr! -.erciţii de Germană - %artea #
#.#
a" #.2da &.,am!el *.Aheodor /.2da 4.=ordpol 6.&nton
b" #.8artha &.&nton *.Eichard /.2da 4.Slrich 6.,am!el
c" #.&nton &.Dora *.2da /.=ordpol 4.&nton
Eăsp!ns!rile /orecte pentr! -.erciţii de Germană - %artea &
&.#
a" #.ein!ndvier#ig &.sieben!ndacht#ig *.drei#ehn /.#wei!nd#wan#ig 4.ne!n!ndsieb#ig
b" #.vierh!ndertein!nddrei.ig &.achth!ndertel" *.siebenh!ndert"-n"!nd"-n"#ehn
/.vierh!ndert#wei!nd#wan#ig 4."-n"h!ndertsieben!nddrei.ig
c" #.einta!send#weih!ndertsieben!nsieb#ig &.einta!sendsiebenh!ndertsech#ehn
*.einta!sendvierh!ndertdrei!ndsech#ig /.einta!sendne!nh!ndert#wFl"
JG
4.einta!send"-n"h!ndertacht!nd#wan#ig
&.&
a" &.vier b" *."-n" c" *.#wei
&.*
a" &.sechs b" &.ne!n c" *.sieb#ig
JL