You are on page 1of 2

RANCANGAN MENGAJAR KSSR MATEMATIK

TARIKH : 26. 6. 2014
MASA : 8.00 – 9.00 pg ( 60 minit )
TAHUN : 2 Gemi!ng
MATA "#$A%ARAN : M!tem!ti&
'I$ANGAN MURI( : 16 )*!ng
'I(ANG : S+&!t!n ,!n Ge)met*i
TA%UK : M!-! ,!n .!&t+
STAN(AR( KAN(UNGAN : M+*i, ,i/im/ing +nt+& :
9.1 Men0!t!&!n 1!&t+ ,!!m 2!m ,!n minit
STAN(AR( "#M'#$A%ARAN : "!,! !&3i* pe!2!*!n4 m+*i, /e*+p!0! +nt+& :
1. Mengen! t!n,! -engg!t!n minit p!,!
m+&! 2!m.
2. Men0!t! ,!n men+n2+&&!n 1!&t+ ,!!m
2!m ,!n g!n,!!n im! minit
"#NG#TAHUAN S#(IA A(A : 1. M+*i,5m+*i, te!3 mempe!2!*i m!-! ,!n
1!&t+ -em!-! /e!2!* M!tem!ti&
t!3+n 1.
2. Me*e&! 2+g! pe*n!3
mei3!t 2!m ,in,ing
,!!m &e3i,+p!n -e3!*i!n me*e&!.
K#MAHIRAN '#R6IKIR : men2!n! i,e!4 mengen!p!-ti4 mem!3!mi ,!n
mem/+!t &e-imp+!n
NI$AI MURNI : teiti4 tep!t4 /e&e*2!-!m!4 meng3!*g!i
m!-!
INT#GRASI
INTRA : M!-!
INT#R : '!3!-! M!!0-i!4 "en,i,i&!n Seni 7i-+!
SUM'#R : M),e %!m (in,ing4K!, Im/!- .!&t+4
"ingg!n Ke*t!-4N)m/)* 15124K!, %!m (igit!4
K!, M+&! %!m4 T!i4 "em/!*i-4 $em/!*!n Ke*2!
"#$'AGAI K#8#R(ASAN : Kine-teti&4 9i-+!4 ing+i-ti&4 int*!pe*-)n!4
inte*pe*-)n!