You are on page 1of 3

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα …………….. οι υπογράφοντες: αφενός οι
α) και
β)
και αφετέρου
η εταιρεία «....................» με αριθμό Μητρώου Εταιρειών Αγγλίας και
Ουαλίας ................., η οποία εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, …......, η
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ….. ………. του …………………
κάτοικο ………………………. οδός …….. αρ. … κάτοχο του υπ’ αριθ.
………………….. ΑΔΤ συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν
αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Η αφετέρου συμβαλλομένη δίδει την εντολή στους αφενός
συμβαλλόμενους όπως από κοινού ή καθένας ξεχωριστά προβούν στις
κάτωθι νομικές εργασίες:
1)

Συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα α) Γενικών Όρων Χρήσης, β)
Γενικών Όρων Συναλλαγών, γ) Πολιτική διασφάλισης προσωπικών
δεδομένων και δ) Πολιτική Απορρήτου συναλλαγών για τη
λειτουργία
του
ηλεκτρονικού
ιστότοπου
της
εταιρείας
«.....................................................»,

2)

Σύνταξη Υποδείγματος Συμβάσεως ..........................................,

3)

Υποβολή αίτησης κατοχύρωσης α) Εθνικού Εμπορικού Σήματος και
β) Κοινοτικού Εμπορικού Σήματος

4)

Παροχή νομικών συμβουλών καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του
ιστότοπου, με μέγιστη χρονική διάρκεια έξι μηνών αρχόμενη από
την υπογραφή του παρόντος.

Οι ανωτέρω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών από την
υπογραφή του παρόντος εφόσον έχουν προσκομισθεί από την
συμβαλλόμενη εταιρεία όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή του ιστότοπου.
Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των ............................ Ευρώ πλέον Φ.Π.Α
23% καταβλητέο τμηματικά ως εξής: α) ποσό ευρώ .................................
ως προκαταβολή κατά την υπογραφή του παρόντος, β) ποσό
ευρώ ......................... κάθε ........................... ημέρες από την υπογραφή
του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση του εξαμήνου. Σε περίπτωση
κατά την οποία η κατασκευή του ιστοτόπου και οι αναληφθείσες κατά τα
ανωτέρω νομικές εργασίες ολοκληρωθούν σε διάστημα μικρότερο των
έξι μηνών τα μέρη δύνανται να προβούν σε πρόωρη λύση του παρόντος
αζημίως για τα δύο μέρη πέραν των ποσών που έχουν καταβληθεί μέχρι
εκείνη την ημερομηνία τα οποία θα καταπίπτουν υπέρ των αφενός
συμβαλλομένων για τις μέχρι και την (πρόωρη) λύση του παρόντος
συμφωνητικού εργασίες που εκτελέστηκαν.

Στην ως άνω αμοιβή για τις παρεχόμενες νομικές εργασίες δεν
συμπεριλαμβάνονται και θα καταβληθούν ολοσχερώς από την αφετέρου
συμβαλλομένη πάσης φύσεως έξοδα, φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων και
γενικά κάθε άλλη δαπάνη εξόδων, που είναι αναγκαία για την παροχή
των παραπάνω υπό 1-4 υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρονται παράβολα
του ελληνικού δημοσίου, χαρτόσημα κλπ).
Για τα ως άνω ποσά θα εκδοθεί Τ.Π.Υ των εντολοδόχων δικηγόρων.
Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα δεν θα
αποκαλύψουν, διαδώσουν άμεσα ή έμμεσα ή άλλως καταστήσουν γνωστό
ή διαθέσιμο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν
δεσμεύεται από τη ρήτρα εμπιστευτικότητας εμπιστευτικές πληροφορίες
του άλλου μέρους χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το άλλο μέρος.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τις
εμπιστευτικές πληροφορίες του έτερου συμβαλλόμενου μέρους για
οποιοδήποτε σκοπό άλλον από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,
και ότι η χρήση αυτή γίνεται μόνον από εργαζομένους και
εξουσιοδοτημένους
ανεξάρτητους
αναδόχους
του
εν
λόγω
συμβαλλόμενου μέρους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Κάθε
συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ανάλογα
με αυτά που λαμβάνει για τις δικές του εμπιστευτικές πληροφορίες, και
σε καμία περίπτωση λιγότερα ή πιο ελαστικά, ώστε να διασφαλίσει ότι οι
εμπιστευτικές
πληροφορίες
του
αντισυμβαλλόμενου
δεν
θα
αποκαλυφθούν ή διαδοθούν από τους εργαζομένους της, ανεξάρτητους
εργολάβους ή μεσίτες κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας
συμφωνίας. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου θα ισχύουν για
δυο χρόνια, μετά από τη λήξη, μη ανανέωση, ή καταγγελία της παρούσας
συμφωνίας. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατηρήσουν αυτή τη
συμφωνία και τους όρους της εμπιστευτικούς, και δεν θα προχωρήσουν
σε δημοσίευση ή δημόσια γνωστοποίηση, έγγραφη ή προφορική, σχετικά
με
τις συναλλαγές που προβλέπει αυτή η συμφωνία, χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους του
παρόντος, η οποία συγκατάθεση δεν θα παρακρατείται αδικαιολόγητα.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν απαγορεύουν οποιαδήποτε
γνωστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και υπογράφηκε από
όλους τους συμβαλλομένους που έλαβαν ανά ένα όμοιο, του τέταρτου
προοριζόμενου προς θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Οι Συμβαλλόμενοι:
 .................

Για την εταιρεία

2) ....................

….....................................................
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
……………………….
[Υπογραφή & Σφραγίδα]