You are on page 1of 2

2 ti li!u ny n"u c #i$u ki!

n cc b%n c th& mua v xem tr'c ti"p trn


Amazon (c th& xem trn my tnh), m(t trong 2 ti li!u ny #)*c bn d)+i
d%ng free ,ng h( cho c(ng #-ng.

./i v+i cu/n Speaking and Write Correctly, mnh khng c g c0n b1 sung.
./i v+i cu/n Speak English Fluentyly th mnh b1 sung m(t s/ ngu-n ti li!u
d)+i #y.

Ti li!u b2 sung cho chapter 8 Improve Listening: m(t l3i khuyn t/t nh4t
cho ai mu/n luy!n ni t/t l ph5i nghe t/t.
1. Nh)ng tr)+c # cc b%n c0n c n$n t5ng t/t h6n v$ v4n #$ pht m.
L3i khuyn:
! Cc b%n nn #7ng k8 m(t kho h9c pht m (ch: pht m #;ng h9c
kho giao ti"p).
! C th& tm m(t s/ kho d%y pht m mi<n ph trn Paltalk do ng)3i b5n
x= h)+ng d>n.
! S? d@ng m(t s/ ti li!u h)+ng d>n t' h9c pht m trong link sau #y
https://mega.co.nz/#F!zxgmRbab!IFU6-NRfNkwbig58jccR3A


2. Cc b%n nn nghe hang ngy m(t s/ trang d)+i #y (bn c%nh cc podcast
m tc gi5 g*i 8 cho cc b%n), mnh phn chia theo level
Level 1: v+i cc b%n nghe cn km, nn tAp nghe trang spotlightenglish.net #&
c th& theo kBp t/c #( ni c,a h9.
Nghe sau # #9c bi c,a h9 (#9c to) v ghi m l%i, sau # nghe l%i chnh bi ghi
m c,a b%n #& #/i chi"u v s?a lCi.

Level 2: v+i cc b%n c kh5 n7ng nghe t%m 1n D level 5.0, hoEc thi #)*c cao
h6n nh)ng lu khng #(ng vo, th c th& nghe VOA special English. Cch
nghe th cFng t)6ng t' spotlight bn trn.

Level 3: nghe podcast nh) Over to you, 6 minutes English c,a BBC km theo
vi!c chp chnh t5, nghe v chp l%i t;ng t; trong bi.

3. V+i cch nghe bi ht, cc b%n nn tAp nghe cc bi ht c nhBp #i!u t; chAm
t+i nhanh, v luy!n theo cch #i$n t;. Cch ny tang kh5 n7ng #on t; c,a b%n
r4t t/t, r4t ph h*p cc d%ng bi filling the gap trong IELTS.

Ti li!u hC tr* Chapter 9 Improve your Reading mnh khuyn cc b%n ban
#0u nn #9c cc bo nh) shortnews.com tr)+c bDi n vi"t r4t #6n gi5n, v cch
vi"t r4t khoa h9c, ngGn g9n. Sau # c th& #9c ln cc bo chuyn su nh)
Economist, Newscientist, #9c cc bo nh) BBC, CNN th'c s' th khng
gip nhi$u cho vi!c pht tri&n t) duy v$ logic, pht tri&n kH n7ng di<n #%t c,a
b%n bIng cc t%p ch trn.

V+i ph0n Chapter 10 Improve your Writing th mnh khuyn cc b%n #i theo
ph)6ng php #9c to nhJng g cc b%n # vi"t. N r4t hi!u qu5 khi cc b%n
mu/n luy!n tAp kh5 n7ng di<n #%t m9i th= ra thng qua giao ti"p.

Ring v+i ph0n quan tr9ng nh4t l Chapter 7 Improving your speaking -
Memorize phrases not words th ph0n ny mnh ny ch: khuyn cc b%n l,
khi dng cc ngu-n trn th ph5i #& 8 cc phrases. Nh)ng v4n #$ l n"u b%n #,
kh5 n7ng nhAn ra cc phrases # th chGc b%n cFng chKng c0n ph5i h9c r-i.
Cch t/t nh4t #& dng cc phrases # l h9c trong sch. T4t nhin, h9c m(t
cch t' nhin nh4t thng qua #9c bo, nghe tin t=c th cn g ph5i ni? Nh)ng
n"u cc b%n cn th3i gian qu ngGn #& n thi IELTS Speaking th sao? Cch
ny chKng ph5i l hay trong th3i gian ngGn.

T4t nhin, ngGn D #y l kho5ng ph5i #, cho chp #& b%n nng #i&m, v d@ 2,3
thng ch= 1 tu0n th #nh b tay thi.

D)+i #y mnh gi+i thi!u cho cc b%n 2 b( sch #& h9c cc phrase ny:

1. B( English Collocation in Use:
https://mega.co.nz/#F!X9wzUCoK!qca-yF7iuugW9EJZrfhbZw

Ni chung b( ny th ch5 c g ph5i bn, kh l hay, nh)ng theo #)6c n khng
m+i l v4n #$ :D
Kh l nhi$u t;, kh l di.

2. B( Key Word for Fluency
https://mega.co.nz/#F!LhJG2RYQ!xGQCbUNegfP9lfAIPLsK_w

V+i b( ny th cc b%n c th& yn tm l #, th3i gian #& h9c 1,2 quy&n trong
th3i gian trn. C0n ph5i h9c b( ny #& nng t; v'ng theo Collocation phrase
trong th3i gian ny. C/ gGng lm bi tAp, v vi"t cFng nh) tAp ni theo ch, #$
ny #& c c6 h(i s? d@ng cc t; v'ng ny. .i$u ny gip cc b%n thc #Ly qu
trnh h9c v =ng d@ng t; v'ng r4t nhanh.

3. English Idiom in use
https://mega.co.nz/#F!b5IigTJQ!xz_Jy0hpmXl4geK8dx4yAA

B( ny th l ring v$ Idiom, cc phrase d%ng ny r4t c0n thi"t trong qu trnh
ni ti"ng Anh n"u b%n mu/n ni th'c s' tri ch5y v di<n #%t hay. Nh)ng m,
#& dng #)*c cc idiom ny nhi$u khi n c0n s' thay #1i c5 v$ y"u t/ t) duy
v4n #$ nJa #4y. N"u c= chi"u theo cc c@m t; c nghHa t)6ng =ng D Vi!t Nam,
th nhi$u khi cc b%n chKng nh+ #)*c m s? d@ng #u.
C th3i gian th h9c, khng th thi :D