cop1:cop1.

qxd 1/9/2009 1:34 PM Page 2

cop2:cop 2 bosch.qxd 1/9/2009 1:41 PM Page 2

003 noutati kaeser:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:02 PM Page 3

N O U T Ã Ø I

Noul motocompresor "Mobilair 50" cu carcasã insonorizantã rezistentã, din polietilenã
oul compresor portabil "Mobilair 50" de la Kaeser Kompressoren este o mašinã ce prezintã multe puncte forte. Produce suficient aer pentru trei ciocane pneumatice sau pentru un consumator mare de aer, acest compresor de 5 m3/min fiind excepøional de ušor ši combinând flexibilitatea cu protecøia mediului înconjurãtor. Mai mult, îmbinã tehnologia verificatã cu elementele de noutate, ca de pildã carcasa insonorizantã dublã, din polietilenã, realizatã pentru protecøie maximã chiar ši în cele mai dure condiøii de lucru. Unul dintre lucrurile care ies în evidenøã când privešti noul "Mobilair 50" este modernul sãu design: asigurând o pãstrare a aspectului sãu pe termen lung, noua carcasã din polietilenã, rezistentã la coroziune, zgârieturi ši šocuri, ce include ši aripile de protecøie pentru roøi, sugereazã dinamismul mašinii. Ea ascunde cu discreøie componentele interne ce asigurã o performanøã impresionantã ši o utilizare simplã combinatã cu protecøia mediului înconjurãtor. Aceste avantaje sunt în mãsurã sã facã din motocompresorul "Mobilair 50" un leader în clasa compresoarelor mobile de 5 m3/min. Motorizarea compresorului este realizatã de un propulsor bine cunoscut, motorul turbo în patru cilindri Kubota, rãcit cu apã, care antreneazã blocul de compresie printr-o transmisie directã. Transmi-

N

sia directã 1/1 eliminã pierderile de putere ši, în combinaøie cu alte sisteme asociate, contribuie la producerea a mai mult aer comprimat cu mai puøin combustibil. Durata mare de exploatare ši înalta eficienøã sunt garantate de turaøia redusã a motorului ce ajutã ši la menøinerea emisiei de noxe la un minim absolut. În fapt, "Mobilair 50" este unul dintre cele mai silenøioase compresoare din gama sa, având o presiune sonorã de numai 69 dB(A) conform ISO 3744, respectiv un nivel de zgomot ≤ 98 dB(A) conform directivei 2000/14/EG. Echipat cu

Un leader incontestabil în clasa sa
un bloc de compresie KAESER cu rotori optimizaøi Sigma Profile cu curgere optimizatã, proiectat pentru condiøii grele de exploatare, echipamentul de 5 m3/min la 7 bar este alegerea perfectã pentru lucrul simultan cu pânã la 3 ciocane pneumatice, dar se preteazã la fel de bine ši pentru aplicaøii unde sunt folosite rotopercutante sau în forajul dirijat. Doar aparent în contradicøie cu performanøele sale excepøionale, noul "Mobilair 50" este surprinzãtor de ušor. Masa sa operaøionalã mai

micã de 750 kg îl face unul dintre cele mai manevrabile compresoare din clasa sa. Mai existã douã avantaje pentru piaøa din România (ši Uniunea Europeanã): mai întâi, conducãtorul autovehiculului ce tracteazã un "Mobilair 50" nu are nevoie de un permis suplimentar de conducere pentru remorcã, apoi echipamentul poate fi tractat (de cãtre un autoturism adecvat) fãrã a fi suplimentar echipat cu sistem de frânare. Dotat standard cu sistemul "AntiFrost Control" patentat de KAESER, echipamentul poate fi folosit cu succes ši în perioadele mai reci ale anului, asigurând protecøia suplimentarã a sculelor pneumatice împotriva îngheøului, coroziunii ši defecøiunilor ce rezultã din acestea. Toate componentele metalice ale šasiului sunt zincate sau protejate prin vopsire în câmp electrostatic, pentru siguranøa unei exploatãri de duratã. Operarea este simplificatã prin utilizarea unui singur comutator de comandã ši prin pictogramele explicite. Accesul cãtre toate componentele este excelent ši simplificã mult atât lucrãrile de service, cât ši pe cele de întreøinere. Construit în conformitate cu ultimele standarde de calitate autoimpuse de cãtre KAESER, acest modern compresor este proiectat sã ofere funcøionare sigurã ši duratã maximã de serviciu. n
Motocompresorul Kaeser "Mobilair 50" va fi disponibil pentru piaøa din România începând cu primãvara acestui an.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

3

004 sumar:004 sumar.qxd 1/9/2009 6:42 PM Page 4

S U M A R
NOUTÃØI Noul motocompresor “Mobilair 50” cu carcasã insonorizantã rezistentã, din polietilenã INFO-NEWS Grove GTK1100 lucreazã ši în tandem Maestru al versatilitãøii: noul ciocan rotopercutor GBH 4-32 DFR Professional Sandvik reduce capacitatea de producøie ši costurile Liugong deschide în primãvarã o nouã fabricã în India Panama pune de-o parte 2,3 miliarde de dolari pentru extinderea canalului Terex Demag are o nouã macara pe šenile de 1.600 tone Mic, dar puternic Mathew Taylor de la JCB susøine cã soluøia se aflã la bãnci Atlas Copco nu va mai participa la Intermat Noul model mini de la Kubota Douã noi încãrcãtoare pe roøi de la Hitachi Barometrul “Construction Europe”, decembrie 2008 - depresii de iarnã INFO-UE Industria construcøiilor din Europa se ašteaptã la o scãdere abruptã în 2009 MEGA-TEHNIC Echipamente pentru repartizarea, nivelarea ši compactarea betonului în straturi orizontale 18 54 8 10 11 12 14 15 16 46 46 58 59 53 3 MANAGEMENT TEHNOLOGIC Activitatea de întreøinere ši verificare tehnicã a mašinilor de construcøii ECHIPAMENTE DE LUCRU Echipamente hidraulice pentru construcøii, montate pe vehicule comerciale CERCETARE & ŠTIINØÃ Scaunul operatorilor de utilaje pentru construcøii ši riscul de invaliditate ADVERTORIAL Terex Finlay, pionier în sortarea mobilã HYUNDAI VIP TOUR COREEA 2008 Macaralele Terex Atlas – puterea zeilor Miniîncărcătoarele frontale Skid Loader LEGISLAØIE Protejarea soluøiilor tehnice noi din domeniul utilajelor de construcøii EVENIMENT CASE CONSTRUCTION MACHINERY a trimis ajutoare în Santa Catarina Manitowoc deschide o nouã fabricã la Niella Tanaro, Italia RETROSPECTIVÃ 2008 56 89 38 80 32 48 60 76 83 64 42

18 Echipamente pentru repartizarea, nivelarea ši compactarea betonului în straturi orizontale
De regulã, procesul tehnologic de construire a straturilor orizontale din beton reclamã procedee speciale de ašternere, nivelare ši compactare. La astfel de prelucrãri sunt supuse, în general, suprafeøele orizontale....

38 CASE CONSTRUCTION MACHINERY a trimis ajutoare în Santa Catarina
Echipamentele au fost trimise prin proiectul CASE Multiaçao, un program ale cãrui acøiuni de susøinere socialã ši întrajutorare se bazeazã pe împrumutarea de echipamente CASE pentru efectuarea diferitelor lucrãri de construcøii în zone afectate....

56 Manitowoc deschide o nouã fabricã la Niella Tanaro, Italia
Manitowoc a organizat o zi deschisã (open day) pentru clienøii ši colaboratorii sãi, sãrbãtorind astfel extinderea activitãøii sale prin deschiderea unei noi fabrici la Niella Tanaro, în Italia. Compania ši-a transferat întreaga producøie de macarale....

60 Macaralele Terex Atlas – puterea zeilor
Dacã zeii ar fi folosit echipamente de ridicat montate pe camion la înãløarea Olimpului, ar fi ales ATLAS. Tradiøia braøelor de macarale TEREX ATLAS dureazã de mai bine de douã decenii. Sunt numãrul 1 mondial atât prin tradiøie, cât ši prin know-how-ul construirii....

4 Revista de Unelte ši Echipamente n ianuarie 2009

005 hilti:005 hilti.qxd 1/9/2009 1:44 PM Page 5

006 editorial:06 editorial.qxd 1/9/2009 5:17 PM Page 6

PUBLISHER: Daniel Adam REDACTOR-ŠEF: Dragoš Nicolae DESIGNER GRAFICÃ: Gianina Farcaš CONSILIUL ŠTIINØIFIC: prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator) 0721-784.914 prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Oana Tonciu CORECTURÃ TEXTE: Marius Iancu ADVERTISING SALES MANAGER: Claudiu Tudose

Sã ne orientãm spre fondurile structurale!
a nivel global, štirile nu sunt tocmai cele mai bune. Criza financiarbancarã a încetinit mai multe sectoare industriale, dar cel mai tare a lovit în constructorii auto ši imobiliari. Din informaøiile pe care le-am citit în ultima vreme, toate predicøiile sunt destul de pesimiste, mai ales în Statele Unite ale Americii ši Europa de Vest. În lumea utilajelor pentru construcøii se anunøã, de asemenea, o decelerare a volumului de producøie. Mai muløi producãtori importanøi au anunøat deja restructurãri de personal, micšorarea zilelor de lucru pe sãptãmânã la patru sau redistribuiri de fonduri cãtre alte direcøii, acolo unde arde mai tare. La nivel local s-a putut observa deja o scãdere a preøurilor în sectorul imobiliar, dar ši o cerere mult mai anemicã. Cu toate cã antreprenorii au apelat la strategii de marketing extrem de ofertante ši chiar haioase în unele cazuri, clienøii nu prea au dat nãvalã. Totuši, se pare cã situaøia nu va fi atât de durã precum pare la prima vedere, deoarece anul acesta vom avea acces la aša-numitele fonduri structurale. Majorarea acestor fonduri va fi de 30%, lucru ce va accelera ritmul construcøiilor din infrastructurã – îndeosebi în sectorul rutier –, dar vor revitaliza ši šantierele clãdirilor de birouri ši locuinøe. Potrivit celor spuse de guvernanøii români, accesarea fondurilor venite de la UE va fi mai lesne de realizat datoritã simplificãrilor birocratice care vor avea loc. Pânã în 2013, România ar trebui sã absoarbã aproape 20 de miliarde de euro, din care peste patru miliarde vor fi direcøionate cãtre sectorul construcøiilor rutiere ši de cãi ferate. Prin urmare, ritmul de kilometri de autostradã ar trebui sã creascã precum eroii din basme, urmând sã transforme infrastructura semimedievalã a României într-una competitivã ši atractivã pentru investitori. Constructorii se vor orienta ši ei cãtre acest sector, întocmai ca ši dealerii de echipamente. Este foarte posibil ca anul acesta sã vedem apãrând pe piaøã branduri noi de echipamente specifice sectorului rutier, ši mã refer aici în special la cele care lucreazã direct cu suprafaøa de rulare. Deši nu am nici o acreditare economicã, mã gândesc cã recesiunea financiarã nu va dura mai mult de trei ani, mai ales în zonele continentului mai puøin dezvoltate, din care facem parte ši noi. Chiar dacã nu e cel mai bun ton pentru a începe anul, poate cã orientarea comunã a forøelor cãtre alte direcøii mai profitabile va duce la o tranziøie mai ušoarã a crizei. Poate, cine štie, criza chiar va folosi în România la construcøia de drumuri, poduri ši lucrãri de artã, care ne vor face sã nu ne mai simøim complexaøi când nimerim la masã cu persoane din statele din apropiere, parcã mereu cu un pas înaintea noastrã.

MARKETING MANAGER: Laura Iacob REVISTA UNELTE ŠI ECHIPAMENTE este o publicaøie lunarã a

L

MEMBRU FONDATOR: Cãtãlin Berari DIRECTOR GENERAL: Adrian Rus DIRECTOR VÂNZÃRI PUBLICITATE: Radu Gãvruš DIRECTOR EDITORIAL: Diana Ionescu DIRECTOR DE PRODUCØIE: Mihai Voivod PR: Delia Rus PRELUCRARE IMAGINE: Daniel Dragomir, Alice Stoicescu, Augustin Zamfirescu ABONAMENTE: Mariana Gheorghe Tel: 021-222.31.35; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti CORESPONDENØÃ: O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti e-mail: rue@hiparion.com www.hiparion.com ADRESA: Bucurešti, Piaøa Presei Libere nr. 1, corp A3 (latura stângã), et. 1, sector 1; Tel.: 021-222.31.34 /35 /48, Fax: 021-222.31.49 TIPAR: Distribuøie prin: HIPARION DISTRIBUTION, TUTUN ŠI ZIARE SYMMETRIA RODIPET Revista de Unelte ši Echipamente este marcã înregistratã

ISSN 1582-4217
Copyright DOMUS MAGAZIN/HIPARION SRL Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau ilustraøiilor din Revista de Unelte ši Echipamente este posibilã numai cu acordul prealabil scris al DOMUS MAGAZIN/HIPARION SRL. Întreaga rãspundere privind corectitudinea informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor care îši fac publicitate.

Dragoš Nicolae

007 stihl:000 stihl.qxd 1/9/2009 1:45 PM Page 7

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:07 PM Page 8

I N F O

-

N E W S

Grove GTK1100 lucreazã ši în tandem
ouã macarale Manitowoc Grove GTK1100 au lucrat „cot la cot” la ridicarea unui nou coš industrial la oøelãria din SaarLorLux, din sud-vestul Germaniei. Platforma industrialã este deøinutã de compania Dillinger Hütte, unul din cei mai mari producãtori europeni de tablã din oøel, foarte utilizatã în industria construcøiilor de echipamente de construcøii grele ši nave maritime. Stahlbau Schaefer, constructorul principal al lucrãrii, a solicitat sprijin dealerului local de macarale, AKV Schirra Schuch, pentru a gãsi cea mai bunã tehnologie de lucru la înãløime. Roman Schirra, general manager al AKV Schirra Schuch, a sfãtuit constructorul sã închirieze o macara de mari dimensiuni pe šenile, însã s-a rãzgândit în momentul în care a vizitat šantierul. Atunci s-a luat decizia contractãrii macaralei Grove GTK1100. Avantajele oferite de modelul GTK1100 erau clare pentru o astfel de lucrare. Costul redus de transport, abilitatea macaralei de a lucra pe un spaøiu relativ restrâns ši imensa putere de ridicare chiar ši la înãløimi spectaculoase au fãcut din GTK1100 o alegere bunã pentru construcøia de la Dillinger Hütte. Cošul de rãcire va fi ridicat prin montarea fiecãrui segment prefabricat în parte, unul peste altul. Planul de lucru a fost organizat foarte minuøios, deoarece spaøiul de operare este redus din cauza unor poduri industriale din conducte, ce au trebuit neapãrat evitate.

D

Cea mai mare parte a cošului a fost ridicatã de o singurã macara GTK1100, însã constructorul a realizat cã utilajul nu poate urca ultimul element care cântãrešte 38 de tone. La acea înãløime, GTK1100 poate ridica numai 34 de tone în extensie totalã. În acel moment, echipa de ingineri constructori a hotãrât – dupã ce în prealabil s-au realizat mai multe schiøe 3 D – atašarea a 1,7 m adiøionali de braø de macara, pentru a finaliza operaøiunea. Astfel, s-a optat pentru închirierea unei a doua macarale
n

identice pentru a lucra în tandem cu prima. Ši aša a fost contactat Breuer & Wasel GmbH, un alt dealer local de echipamente lifting. Încãrcarea finalã, inclusiv cârligul de blocaj, accesoriile ši cablurile au cântãrit 41,6 tone. Înãløimea maximã de ridicare a fost de 140,2 m, la o razã de 12 m. Întregul proiect va fi în conformitate cu normele europene de mediu ši va costa 254,2 de milioane de dolari. Noul corp al oøelãriei este programat sã fie dat în folosinøã în 2010. n

8

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:07 PM Page 9

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:08 PM Page 10

I N F O

-

N E W S

Maestru al versatilitãøii: noul ciocan rotopercutor GBH 4-32 DFR Professional
l Cea mai mare putere ši cele mai reduse vibraøii din clasa sa, datoritã sistemului de amortizare a vibraøiilor "Vibration Control"; l Conceput special pentru executarea gãurilor cu diametre între 14 ši 25 mm în beton; l Avans de lucru maxim în clasa de 4 kg. GBH 4-32 DFR Professional este ciocanul rotopercutor ši demolator ideal pentru profesionistul policalificat. Indiferent dacã este vorba despre lucrãri de dãltuire, executarea gãurilor de diametre mari sau mici sau de gãurirea cu carote, ciocanul Bosch îndeplinešte cu mãiestrie toate misiunile. De asemenea, sunt posibile lucrãri de gãurire în metal sau lemn, prin schimbarea mandrinei SDS-plus cu mandrina rapidã din setul de livrare (mandrina rapidã disponibilã doar la varianta GBH 4-32 DFR Set). Noul ciocan Bosch oferã cea mai mare putere ši vibraøiile cele mai reduse din clasa sa. Motorul puter-

nic de 900 W ši energia de percuøie de 5 J asigurã o vitezã foarte mare de lucru, chiar

în cazul executãrii gãurilor de diametre mari sau al lucrãrilor de dãltuire dificile. GBH 4-32 DFR Professional este conceput special pentru executarea gãurilor cu diametre între 14 ši 25 mm în beton. Lucrul cu carote având diametre de pânã la 90 mm este la fel de simplu pentru noul ciocan rotopercutor. Astfel, ciocanul Bosch este unealta electricã idealã pe šantier pentru instalatori sanitari, electricieni, zidari ši dulgheri. Pavatorul de faianøã ši gresie îndepãrteazã rapid plãcile de faianøã ši gresie de pe perete ši podea cu GBH 4-32 DFR Professional ši cu dalta pentru faianøã Bosch care se autoascute.

Pentru reducerea considerabilã a solicitãrii vibratorii la care este expus utilizatorul ši pentru optimizarea performanøelor sale de lucru, Bosch a integrat în acest ciocan sistemul eficient de amortizare a vibraøiilor "Vibration Control". Astfel, GBH 4-32 DFR Professional atinge o valoare a vibraøiilor nemaiîntâlnit de scãzutã în cazul ciocanelor de 4 kg, de numai 8 m/s2 (valoare mãsuratã triaxial la gãurirea cu percuøie, conform EN 60745) Succesul amortizãrii este asigurat în douã trepte: tamponul de aer considerabil mãrit faøã de mecanismele de percuøie clasice reduce presiunea aerului din mecanismul de percuøie. Aceasta contracareazã oscilaøiile la fel ca un arc, amortizând vibraøiile chiar în locul producerii lor. În a doua treaptã de amortizare a vibraøiilor "Vibration Control", un arc lamelar ši douã articulaøii rotative decupleazã mânerul principal de la motor ši angrenaj. n

10

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:08 PM Page 11

I N F O

-

N E W S

Sandvik reduce capacitatea de producøie ši costurile

C

onform statisticilor din a treia parte a anului trecut, compania Sandvik a înre-

gistrat o ušoarã scãdere a profiturilor în câteva segmente ale pieøei, iar la începutul pãrøii a patra a anului trendul negativ s-a accentuat. Prin urmane, Grupul a decis implementarea unui anumit numãr de mãsuri care vor decelera producøia. De fapt, pentru a reduce costurile suplimentare, Sandvik dorešte sã actualizeze capacitatea de producøie la cererea actualã a pieøei. La nivel global, Sandvik Materials Technology are peste 1.500 de angajaøi ca surplus, dintre care aproape 1.000 numai în Suedia. Conform celor declarate de oficialii companiei, anul acesta vor avea loc reduceri treptate de personal, pânã când se va ajunge la un numãr de 900 de angajaøi la Sandviken ši 140 la Hallstahammar.

Corespunzãtor rapoartelor provizorii din a doua parte a anului 2008, Sandvik a semnalat o reducere a forøei de muncã în scopul decelerãrii producøiei. Procesul de disponibilizãri se va desfãšura în primele šase luni ale anului în curs. La departamentul Sandvik Mine ši Construcøii, aproximativ 600 de persoane ši-au încheiat deja contractul de muncã. Mai mult, un nou acord a fost semnat pentru eventuala disponibilizare a încã 200 de persoane în termen de 90 de zile, care a început pe data de 1 decembrie 2008. O altã decizie la fel de severã este închiderea unitãøii de producøie în orašul Perth, Australia, acolo unde se produc echipamente de foraj folosite în industria extractivã. Producøia necesarã pentru cerinøele actuale ale pieøei va fi relocatã în unitãøile din Brisbane, Australia, ši Santiago, Chile. Aproximativ 50 de

angajaøi îši vor pierde locul de muncã ca urmare a închiderii unitãøii din Perth, proces care se va încheia la finele lunii ianuarie. Divizia Sandvik Tooling va reduce ši ea producøia prin flexibilizarea programului de lucru, o soluøie care va fi adoptatã atât în Suedia, cât ši în alte state. Unele unitãøi vor fi închise pentru o perioadã de 2-3 sãptãmâni, iar altele vor introduce varianta de patru zile lucrãtoare pe sãptãmânã. “Trendul pieøei globale este în prezent foarte slab. Declinul înregistrat în al treilea sfert al anului trecut a deteriorat semnificativ anumite segmente, în special la echipamentele cu ardere internã, dar ši alte sectoare inginerešti. În consecinøã, aceste mãsuri au fost apreciate ca fiind necesare ši nu ne putem permite sã le luãm prea târziu”, a declarat dl. Lars Pettersson, prešedinte ši CEO al Sandvik AB. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

11

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 6:29 PM Page 12

I N F O

-

N E W S

Liugong deschide în primãvarã o nouã fabricã în India

D

in luna aprilie, producãtorul chinez de echipament Liugong va începe sã produ-

cã în India încãrcãtoare pe pneuri. Noua fabricã se aflã în Indore, Madhya Pradesh. Prešedintele companiei, Guang’an Zeng, a declarat cã: “Vom termina construcøia fabricii din India ši instalarea echipamentului în luna martie. Vom începe sã producem încãrcãtoare pe pneuri din luna aprilie ši ne gândim ši la a introduce pe piaøã excavatoare. Aceas-

tã piaøã este una din cele mai importante pentru Liugong. Este cea de-a patra sau a cincea piaøã din lume ši este în creštere rapidã. Cãutãm furnizori în India ši vrem sã ne dezvoltãm reøeaua de dealeri. Deocamdatã avem 10 dealeri. Pentru aceštia ne orientãm cãtre provinciile-cheie. În unele locuri se potrivesc încãrcãtoarele pe pneuri, în altele excavatoarele. În acest an am început sã vindem cilindri de nivelat asfaltul ši motogredere în India. Cu toate acestea, trebuie sã îmbunãtãøim funcøionarea moto-

grederelor. În India, utilajele sunt folosite altfel decât în alte pãrøi ale lumii, aici fiind utilizate în forøã.” n

12

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:09 PM Page 13

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:10 PM Page 14

I N F O

-

N E W S

Panama pune de-o parte 2,3 miliarde de dolari pentru extinderea canalului
onform site-ului KHL, în data de 10 decembrie 2008, Autoritatea Canalului Panama (ACP) a semnat un numãr de împrumuturi care însumeazã aproximativ 2,3 miliarde de dolari americani, bani ce vor fi utilizaøi pentru extinderea faimosului canal ce secøioneazã istmul Panama, fiind cel mai mare proiect de infrastructurã din America Centralã. Interesul imens stârnit de aceastã lucrare a atras o muløime de creditori importanøi la nivel internaøional, cum ar fi: Inter American Development (IDB), Andean Development Corporation (CAF), International Financial Corporation (ICF), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ši European Investment Bank (EIB). Printre participanøii la semnarea împrumutului s-a numãrat ši prešedintele Republicii Panama, Martin Torrejos, care a declarat în cadrul discursului: “Sunt convins cã pe

C

lângã incontestabila eficienøã a acestui proiect faøã de economie în general ši transportul maritim la nivel global, dar ši transcedental faøã de vitorul øãrii noastre, extinderea canalului va contribui din plin ši imediat la îmbunãtãøirea situaøiei economice din zonã.” Evenimentul a adunat numeroase personalitãøi importante din mai multe sectoare financiare ši de dezvoltare din întreaga lume, printre care amintim: Yoshihiko Morita, viceprešedinte la JBIC; Francisco de Paula Coelho, director al EIB, divizia America Latinã ši Asia; Luis Alberto Moreno, prešedinte IDB; Enrique Garcia Rodríguez, prešedinte executiv la Corporación Andina de Fomento (CAF) ši Juan Jose Daboub, director a World Bank Group. Costul total al programului de extindere este estimat la 5.25 milioane de dolari. Restul costurilor se anticipeazã cã vor fi acoperite

Prešedintele IDB, Luis Alberto Moreno; Prešedintele Republicii Panama, Martín Torrijos Espino ši administratorul canalului Panama, Alberto Alemán

de operaøionalitatea canalului care, în prezent, servešte aproape 5% din comerøul maritim mondial. Canalul Panama, deschis traficului maritim în anul 1914, ši-a atins în ultimii ani capacitatea maximã, motiv pentru care s-a hotãrât extinderea sa. Lucrãrile de lãrgire ši extindere sunt programate sã se încheie în anul 2014. Programul cuprinde patru mari etape distincte: 1. Construcøia unui al treilea set de ecluze navigabile, alcãtuit din douã ecluze ši un canal de reciclare a apelor uzate la capãtul fiecãrui canal; 2. Dragarea accesului în oceanele Atlantic ši Pacific; 3. Extinderea, lãrgirea ši adâncirea canalelor existente; 4. Mãrirea potenøialului hidrologic al lacului Gatún care va furniza apã proaspãtã pentru reøeaua de canale. De la începutul lucrãrilor de extindere, demarate anul trecut, ši pânã la încheierea lor, canalul va produce 7.000 de locuri de muncã direct implicate ši alte aproxinativ 3.000 indirecte. n

14

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 6:47 PM Page 15

I N F O

-

N E W S

Terex Demag are o nouã macara pe šenile de 1.600 tone

F

abrica din Zweibrücken, Germania, a lansat în ultima lunã a anului trecut o nouã

macara pe šenile de 1.600 tone, marca Terex Demag. Noul model denumit CC 9800 are bazele de construcøie asemãnãtoare cu cele ale uriašei de 3.200 tone, macaraua CC 8800-1, adicã acelaši sistem de cabluri ši cârlige. O primã îmbunãtãøire a modelului CC 9800 este lungimea braøului, ce mãsoarã în plus cu 4 m. „Momentul de ridicare este de 27.000 tone/m, atunci când greutatea de contrabalansare este de 800 de tone, iar raza de acøiune de 30 m, în

comparaøie cu modelul CC 8800-1, capabil sã ridice un maxim de 24.002 tone”, a explicat dl. Rüdiger Zollondz, product manager al diviziei de macarale cu braø cu zãbrele la Terex Demag. Lungimea maximã a braøului este de 156 m, în timp ce raza de pivotare este de 120 m. Randamentul maxim de SWSL (Strategic Weighing Systems Limited) este de 108 + 120 m, la o înãløime de 230 m. Macaraua este deosebit de utilã într-o gamã relativ mare de aplicaøii, cum ar fi operaøiile speciale din infrastructurã sau manevrarea echipamentelor grele de pe platformele petrochimice sau din cen-

tralele energetice. Extrem de utile s-au dovedit a fi ši la montarea centralelor eoliene Enercon E126 cu randament de 6 MW. Pentru aceste operaøiuni, macaraua îši folosešte braøul la 132 m, plus un adaos de 18 m, ceea ce-i permite utilajului sã ridice 360 de tone la o înãløime de 144 m. Prima livrare din stocul de macarale CC 9800 se va face cãtre compania Sarens din Belgia la sfâršitul lunii ianuarie. A doua livrare se va face cãtre compania energeticã Enercon. La mijlocul lunii noiembrie 2008, testele efectuate la modelul de 1.600 tone au indicat o capacitate de operaøionabilitate de 2.100 tone sarcinã. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

15

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 6:39 PM Page 16

I N F O

-

N E W S

Mic, dar puternic

oul miniîncãrcãtor compact T320 de la Bobcat, dotat cu un puternic motor diesel cu rãcire lichidã, Kubota V3800- DI-T turbo-charged de 67.6 kW, are cel mai bun raport forøã/greutate din clasa sa, potrivit afirmaøiilor conducerii companiei. Bobcat a creat acest nou T320 pentru a veni în întâmpinarea cererilor de pe piaøã, care se orienteazã cãtre utilaje mai puternice, cu mai multã forøã de împingere ši, de asemenea, cu capacitatea de a prelua sarcini mai mari datoritã unui sistem hidraulic preformant. Desigur, utilizatorii îši doresc ca echipamentul pe care îl achiziøioneazã sã fie cât mai versatil printr-un numãr cât mai mare de accesorii atašabile.

N

Cu o greutate de 4.401 kg, T320 este un încãrcãtor cu posibilitatea de ridicare verticalã, ce oferã o capacitate operaøionalã nominalã de 1.461 kg, fiind, de fapt, cel mai puternic încãrcãtor frontal de la Bobcat. Totodatã, noua gamã a cãrui vedetã este T320 va mai

conøine încã patru modele. Motorul lui T320 dezvoltã cu 18% mai multã putere decât T300, urmãtorul încãrcãtor care îl precede ca dimensiuni din noua gamã produsã de Bobcat. Îmbunãtãøirile aduse šasiului ši sistemul de cuplare au crescut cu mult puterea utilajului de împingere, sãpare sau orice altã operaøie care implicã forøã. De asemenea, pe lângã avantajele mecanice care fac din T320 un utilaj capabil pentru lucru în condiøii dificile, lãøimea de 450 mm a šenilelor produce o presiune de numai 0,029 kPa asupra pãmântului, prilej pentru a argumenta cã poate lucra ši pe suprafeøe de teren mai sensibile. n

16

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

008-017 info-news1:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:11 PM Page 17

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:23 PM Page 18

M E G A

T E H N I C

Echipamente pentru repartizarea, nivelarea ši compactarea betonului în straturi orizontale
Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Catedra Mašini de Construcøii

De regulã, procesul tehnologic de construire a straturilor orizontale din beton reclamã procedee speciale de ašternere, nivelare ši compactare. La astfel de prelucrãri sunt supuse, în general, suprafeøele orizontale ale unor construcøii cum ar fi: pardoseli, drumuri, piste de aeroport, alei, trotuare etc. La aceste tipuri de construcøii, suprafeøele libere sunt neprotejate, ceea ce face ca lucrãrile de tratare a lor sã aibã o importanøã vitalã.

Fig. 1

peraøiile tehnologice care se au în vedere sunt: - repartizarea în straturi uniforme a betonului; - nivelarea suprafeøei ši finisarea grosierã; - compactarea prin vibrarea de suprafaøã ši vibrofinisare; - šlefuirea (drišcuirea sau sclivisirea) suprafeøei. Primele trei operaøii tehnologice sunt realizate cu echipamente ale cãror moduri de lucru ši caracteristici funcøionale sunt similare. Acestea sunt prezentate în articolul de faøã. Echipamentele pentru šlefuirea suprafeøelor vor fi tratate însã într-un articol viitor.

O

Tipurile de echipamente de lucru Nivelarea, vibrarea ši finisarea betonul în dale sau plãci (fig. 1, documentaøie Belle Group) pot fi fãcute cu diferite tipuri de echipamente de lucru: cilindri de nivelare ši batere, grinzi vibrante simple sau duble, grinzi modulare vibrante. Pentru a se crea o imagine completã asupra posibilitãøilor tehnologice de folosire a acestor echipamente, vom prezenta în continuare principiile constructive ši funcøionale ale lor.

a) Cilindrul de nivelare ši batere (Roller Striker) este conceput sub forma unui rulou, cu rolul de repartizare uniformã ši vibrare a betonului,

Tabelul 1 Principalele caracteristici tehnice ale cilindrilor de nivelare Puterea motorului Turaøia Presiunea necesarã Debitul necesar Masa n Tipul motorului de antrenare Hidraulic Pneumatic 3/2,2 3,5/2,6 500 250 140 6,2 30 1415 24 29

CP/kW rot/min bar l/min kg

18

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:23 PM Page 19

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:23 PM Page 20

M E G A

T E H N I C

Fig. 2

prevãzut cu mecanism vibrator acøionat de un motor pneumatic sau hidraulic. Principalele caracteristici ale cilindrilor ofertaøi de Belle Group sunt prezentate în tabelul 1. În timpul lucrului, cilindrul este conFig. 3

dus manual prin ancore (mânere) de tragere ši ghidare, fiind susøinut de longrinele laterale care au ši rolul de cofraj (fig. 2, documentaøie Belle Group). Echipamentul tehnologic în ansamblul sãu (fig. 3, documentaøie [4]) este format din cilindru (care reprezintã organul activ de lucru) ši grupul de acøionare (compresor sau grup hidraulic). Legãtura dintre grupul de acøionare ši motorul cilindrului este realizatã

Tuburile rotitoare monobloc au lungimile normale cuprinse între 3,6 m ši 8 m. Cilindrii de batere tronsonaøi (Sectional Roller Striker), patent Belle Group (fig. 4), permit obøinerea mai multor lungimi de lucru. Un astfel de cilindru poate fi montat, din tronsoane, sub forma unui asamblu unitar, a cãrui lungime poate avea 6 mãrimi diferite în funcøie de combinaøia aleasã: 2,1 m; 3,1 m; 4,1 m; 5,2 m; 6,2 m ši 7,2 m. Pentru obøinerea acestor lungimi se dispune de un kit de trei tuburi distincte, cu lungimile standard de 2,1 m; 3,1 m ši 4,1 m, a cãror utilizare poate fi individualã sau prin asamblare în diferite asocieri. Pentru lãøimi mai mari de lucru se pot folosi finisoare autopropulsate, cu trei cilindri, de mare productivitate (fig. 5, documentaøie [5]), ale cãror caracteristici sunt prezentate în tabelul 2.

Fig. 4

prin furtunuri prevãzute cu sisteme de cuplare rapidã. Tuburile din alcãtuirea cilindrului de batere pot fi executate în douã variante: monobloc sau tronsonate.

b) Grinda vibrantã simplã este prevãzutã cu o singurã riglã, care poate fi realizatã din metal ušor (aluminiu, duraluminiu) sau chiar din lemn. Conducerea grinzilor vibrante simple se face manual, utilizându-se douã moduri de lucru: prin tragere sau împingere cu un singur mâner sau prin tragere cu mânere duble. La unele tipuri constructive se poate folosi simultan deplasarea sub efectul vibraøiilor orientate. Mânerele sunt fixate elastic pe riglã pentru

Tabelul 2 Principalele caracteristici tehnice ale finisoarelor cu trei cilindri Puterea motorului diesel Lãrgimile de lucru disponibile Diametrul ruloului Masa unui rulou Masa n Domeniile de mãrimi CP/kW m mm kg kg 27 – 44 /19,9 – 32,4 3,6 – 9,7/3,6 – 10,4 160 – 255 9 – 13 1266 – 2526

Fig. 5

20

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:24 PM Page 21

M E G A

T E H N I C

Fig. 6

a atenua transmiterea vibraøiilor la braøele operatorului. Grinda cu un singur mâner (Easy Screed), de mare productivitate pentru vibrat, nivelat ši super-finisat suprafeøe din beton, are o structurã ušoarã ši acøioneazã prin simpla

rezemare pe suprafaøa betonului (fig. 6, documentaøie TECHNOFLEX). Este idealã pentru planšee ši pardoseli industriale. Rezultã o omogenitate excelentã a betonului, fãrã porozitãøi ši fisuri, ši o foarte bunã calitate a suprafeøei (în special la betoanele fluide). Calitatea ši planeitatea suprafeøei sunt atât de bune încât uneori este inutilã turnarea deasupra unei šape autonivelante. Rigla de 2 – 3 m, realizatã din aluminiu extrudat cu profil simplu, dreptunghiular sau concav, are posibilitatea de a-ši modifica unghiul de înclinare faøã de orizontalã, în funcøie de sensul de deplasare, prin simpla rotire a mânerului spre dreapta (grinda împinsã) sau spre stânga (grinda trasã). În acest scop, mânerul este prevãzut cu un capãt de fixare pe riglã rabatabil. Mecanismul vibrator se asambleazã direct pe riglã, la partea din mijloc,

Fig. 8

Fig. 7 Tabelul 3 Principalele caracteristici tehnice ale grinzilor nivelatoare simple Puterea motorului Frecvenøa vibraøiilor Forøa centrifugã Masa Lungimea grinzii Tipul motorului de antrenare Motor electric Motor termic – /0,12 – 0,35 1 – 1,6/0,74 – 1,2 50 – 200 83 – 166 0,98 1,47 15 – 23 14,6 – 25 2000 – 3000 2000 – 3000

CP/kW Hz kN kg mm

existând douã opøiuni de motorizare: motor electric monofazat la 230 V sau motor termic cu benzinã în 4 timpi (tabelul 3). La versiunea electricã, mânerul poate fi prelungit cu tronsoane suplimentare (3x1,5 m). Grinda cu mânere duble (Stream Screed), destinatã în principal repartizãrii, nivelãrii ši vibrãrii betonului, are o structurã mai complexã, fiind prevãzutã cu o riglã din aluminiu (fig. 7, documentaøie TECHNOFLEX), de lãøime mare (200 mm, lungime 1,5 – 5 metri), cu profil special, cu laturã înaltã pentru repartizarea, nivelarea ši finisarea grosierã rapidã a betonului în dale pânã la 7 m lãøime ši cu grosimi de 10...15 cm. Productivitatea mare o face excelentã pentru lucrãri la suprafeøe mari (alei, parcãri, hale industriale). S-au realizat rigle prevãzute cu profiluri combinate (fig. 8, documentaøie [11]): unul de profilare ši nivelare a suprafeøei betonului din cofraj, pe una din laturi, sau, prin inversarea grinzii, un profil pentru finisare, pe cealaltã laturã. Se pot folosi douã moduri de lucru: - grinzi rezemate, susøinute în timpul lucrului pe longrine laterale, pe dale adiacente sau pe cofraje laterale (fig. 8);
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

21

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:24 PM Page 22

M E G A

T E H N I C

Fig. 13

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

- grinzi flotante, care se deplaseazã liber pe suprafaøa betonului fãrã sã fie rezemate pe longrine

laterale de susøinere (fig. 9, documentaøie [8]). Mânerele pot fi concepute în douã variante constructive: - ghidon de conducere cu douã mânere fixe (fig. 7) sau ajustabile (fig. 8); - cu douã mânere sudate în formã de T pe o barã rabatabilã de tragere ši de ghidare (fig. 14). Mânerele duble reprezintã un ansamblu detašabil, ušor de fixat la riglã, prevãzut cu un cadru principal pe care se monteazã unitatea de antrenare. Pe mânerul din dreapta se aflã pârghia de acceleraøie ši oprirea. În cazul mânerelor sub formã de ghidon ajustabile s-au conceput sisteme de pliere în vederea transportului ušor ši a depozitãrii (fig. 10, documentaøie [14] ši fig. 11, documentaøie TREMIX). Manšele mânerelor duble ajustabile pot fi reglate, pentru comoditatea manevrãrii, atât pe verticalã, cât ši pe orizontalã, în funcøie de talia operatorului. Majoritatea modelelor sunt prevãzute ši cu o barã-suport (cârjã), articulatã la unul din mân

nere (de regulã este montatã pe mânerul din stânga), care poate fi folositã ca reazem provizoriu atât în faza de montaj, cât ši în perioadele de repaus (fig. 12, documentaøie [5]). Vibraøiile sunt produse de un vibrogenerator cu motor termic standard, amplasat la mijlocul grinzii. Puterea motorului este transmisã la masele excentrice prin intermediul unui ambreiaj centrifugal prin cuplare directã sau printr-un arbore flexibil din oøel, susøinut de lagãre cu rulmenøi. Toate aceste componente pot fi protejate de o carcasã de aluminiu. Motorul este, de asemenea, protejat de cadrul metalic de care se pot prinde cele douã mânere. Forøa perturbatoare este reglabilã în trepte, între o mãrime maximã (de exemplu: 0,95kN) ši o mãrime minimã (de exemplu: 0,50kN), în funcøie de lungimea grinzii, consistenøa betonului ši grosimea stratului. Reglarea forøei perturbatoare se face prin modificarea poziøiei relative a maselor excentrice ale vibratorului (fig. 13, documentaøie Wacker). În tabelul 4 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale acestor tipuri de echipamente. Se pot folosi rigle de diferite lungimi: 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 3,75 m;

22

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:24 PM Page 23

M E G A

T E H N I C

Tabelul 4 Principalele caracteristici tehnice ale grinzilor nivelatoare simple Puterea motorului Frecvenøa vibraøiilor Forøa centrifugã Masa Lungimea grinzii Tipul motorului de antrenare Motor electric Motor termic – /0,12 – 0,35 1 – 1,6/0,74 – 1,2 50 – 200 83 – 166 0,64 1,47 15 – 17 14,6 – 19 2000 – 3000 1200 – 5000

CP/kW Hz kN kg mm

S-au realizat ši unele grinzi simple cu o riglã din lemn (fig. 14, documentaøe [13]) sau sub forma unor plãci compactoare vibratoare cu lãøimea mai mare (fig. 15).

Fig. 16

Fig. 14

4,25 m ši 5,0 m. Pentru riglele de 5 m lungime sunt necesare douã unitãøi de antrenare dispuse simetric faøã de mijloc. În cazul compactãrii straturilor adânci este recomandatã vibrarea iniøialã a betonului cu vibratoare de adâncime.

c) Grinda vibrantã dublã (Porto Screed) este alcãtuitã din douã rigle longitudinale cu lungimi fixe (fig. 16a, documentaøie Red Band) sau extensibile (fig. 16b, documentaøie Red Band) pe care se fixeazã o unitate de antrenare generatoare de vibraøii. Riglele sunt confecøionate, de regulã, din duraluminiu, dar se poate folosi ši oøelul sau chiar lemnul (fig. 16c, documentaøie [12]). Grinda vibrantã dublã împrãštie uniform, vibreazã, niveleazã ši finiseazã grosier dale pânã la 7 m lãøime ši cu grosimi de 15...35 cm. Se pot folosi rigle de diferite lungimi fixe: 5,2 m; 6,2 m ši 7,2 m.

Fig. 15 Tabelul 5 Principalele caracteristici tehnice ale grinzilor nivelatoare duble Puterea motorului Frecvenøa vibraøiilor Forøa centrifugã Adâncimea de vibrare Masa Tipul motorului de antrenare Motor termic Motor electric 4,1 – 4,6/3 – 3,4 – /1,2 80 – 117 117 2,94 – 3,58 2,94 10 – 35 10 – 30 48 – 153 103

CP/kW Hz kN mm kg

Riglele extensibile pot sã-ši modifice lungimea prin culisare, de la 3,25 m pânã la 5,2 m. În tabelul 5 sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale grinzilor vibrante duble. De regulã, aceste tipuri de echipamente lucreazã prin ghidare pe longrine de susøinere (ghidajele laterale de susøinere ši culisare). Prin înclinarea corespunzãtoare a longrinelor se pot obøine suprafeøe betonate cu pante pentru scurgerea apei. În anumite cazuri, grinzile cu cadru dublu pot fi folosite ši prin simpla rezemare pe suprafaøa betonului. Conducerea manualã a grinzilor vibrante duble se poate face în douã moduri (fig. 17, documentaøie Belle Group): - prin tragerea unui cadru articulat la bazã de grupul de acøionare, din interiorul suprafeøei de turnare a betonului; - de ancore cu mâner articulate de capetele riglelor, din exteriorul suprafeøei de turnare (operatorul nu calcã pe suprafaøa netezitã la a doua trecere). În funcøie de lungimea grinzilor ši adâncimea de compactare doritã, vibraøiile sunt produse de una sau
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

23

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:25 PM Page 24

M E G A

T E H N I C

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

douã unitãøi de antrenare (vibrogeneratoare). La modelele cu acøionare electricã sunt posibile ši vibraøii orizontale. Unitãøile de antrenare sunt acøionate cu motoare standardizate, de regulã termice, ši

se cupleazã direct pe grindã fãrã a fi necesarã folosirea de scule ajutãtoare. Cadrul de fixare al unitãøii de propulsie are în acelaši timp ši rolul de rigidizare transversalã a riglelor. În plus, riglele sunt ramn

forsate suplimentar cu dispozitive de rigidizare intermediare (fig. 16) sau cu plãci de fixare marginale (fig. 17, documentaøie Belle Group). Au fost concepute sisteme de šine de ghidare suspendate care pot fi folosite, când este cazul, împreunã cu grinzile vibratoare (fig. 18, documentare DYNAPAC). Aceste šine se folosesc mai ales pentru suprafeøe ši lãøimi mari de lucru. Šinele sunt suspendate pe reazeme-suport, alcãtuite din tuburi în care se introduc šuruburile de reglaj. Mecanismul cu šurub are o siguranøã din plastic pentru a împiedica dešurubarea. La joncøiunea dintre capetele de šinã se folosesc douã šuruburi de fixare. Aceastã metodã de asamblare reduce timpii de pregãtire tehnologicã a operaøiunii de repartizare a betonului ši asigurã o stabilitate ši o precizie satisfãcãtoare. Tuburile suport se executã la lungimi diferite (150, 250, 350 sau 450 mm), fiind permise ajustãri ulterioare prin šuruburile de reglaj. Šina este din øeavã de oøel cu secøiune rectangularã ši cântãrešte aproximativ 6 kg/m. Se pot utiliza patru moduri de fixare a reazemelor-suport (fig. 19, documentaøie Dynapac): - Rezemarea pe o riglã din lemn pe care se fixeazã picioarele din plastic cu ajutorul holtzšuruburilor sau a cuielor (fig. 19a). Dupã turnarea betonului se recupereazã tuburile ši šuruburile de reglaj pentru a fi reutilizate. - Când betonul este turnat în douã straturi se folosesc cupe din plastic. Acestea se pozeazã în primul strat de beton la distanøele fixate. La turnarea stratului doi se introduc tuburile de susøinere în

24

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:25 PM Page 25

M E G A

T E H N I C

Fig. 23

Fig. 20

Fig. 21

cupele din plastic (fig. 19b). La terminarea turnãrii se recupereazã suporøii, cupele ramânând în beton. - Rezemarea directã pe stratul de bazã prin suporøi independenøi (fig. 19c). Dupã turnare, întreaga structurã poate fi recuperatã. Încastrarea tuburilor în pereøii din beton (fig. 19d). Dupã turnare se recupereazã šuruburile de reglaj, tuburile fiind pierdute. - Pentru suprafeøele mari de lucru au fost concepute grinzi vibrante sub forma unor echipamente de lucru prevãzute cu unitate proprie de propulsie sub forma unui minitractor monoax (fig. 20, documentaøie [8]) sau atašate la braøul telescopic al unei mašini de bazã (fig. 21, documentaøie [8]). În aceste cazuri, ghidarea echipamentului este realizatã cu ajutorul unor sisteme de reglare comandate prin laser (fig. 22, documentaøie [9]).

Fig. 22

d) Grinda modularã vibrantã (Pro Screed) este alcãtuitã din tronsoane spaøiale multiple (fig. 23, documentaøie Tremix), realizându-se astfel lãøimi de lucru de 3 pânã la 25 m ši grosimi ale straturilor de beton de pânã la 30 cm. În alcãtuirea grinzii intrã un modul principal de acøionare ši module auxiliare cu diferite destinaøii: un dispozitiv de cuplare în unghi, un capãt extensibil, un suport cu role de capãt pentru lucrãri la poduri, un suport de cap pivotant. În structura grinzii
Revista de Unelte ši Echipamente
n

ianuarie 2009

25

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:25 PM Page 26

M E G A

T E H N I C

Fig. 24

Fig. 25

se pot identifica anumite mecanisme ši dispozitive cu diferite funcøii (fig. 24, documentaøie Dynapac): mânere de capãt cu preîntindere (fig. 24a), trolii stânga ši dreapta pentru ridicarea sarcinii (fig. 24b), dispozitive de cuplare în unghi, sisteme de acøionare ši de generare a vibraøiilor etc. Troliile pot fi acøionate manual sau hidraulic. Grinzile modulare vibrante pot fi acøionate pneumatic sau cu motor termic ori electric, caracteristicile tehnice principale fiind prezentate în tabelul 6. Motoarele electrice pot fi alimentate cu circuite de curent monofazic sau trifazic, în funcøie de tipul constructiv al acestora (monofazat sau trifazat). Generarea vibraøiilor este asiguratã cu mecanisme diferite în funcøie de modul de acøionare:

- în cazul grinzilor acøionate cu motor termic (fig. 24c) sau electric, vibraøiile sunt generate de un arbore cu mase excentrice rezemat continuu pe lagãre cu rulmenøi (fig. 24d). - în cazul grinzilor acøionate pneumatic (fig. 24e), fiecare secøiune este dotatã cu pistoane pneumatice vibratoare, care asigurã o vibraøie uniformã pe toatã lungimea grinzii (fig. 24f); Rezemarea în timpul lucrului se face pe longrine laterale (fig. 25, documentaøie [10]). Cu ajutorul grinzilor modulare vibrante se pot finisa suprafeøe rectangulare plane cvasiorizontale, cu una sau douã înclinãri diferite sau având o anumitã curburã. Prin folosirea unui sistem de pivotare la unul din capete, se pot realiza ši suprafeøe circulare. Pentru pregãtirea stratului de be-

ton, înainte de introducerea sau simultan cu folosirea echipamentelor motorizate, precum ši pentru eventualele lucrãri de corectare localã a suprafeøelor se folosesc ši unelte manuale (Hand Tools) destinate împrãštierii, strierii, finisãrii ši modelãrii suprafeøelor. Împrãštierea ši strierea pot fi realizate cu palete trãgãtoare ši greble (fig. 26, documentaøie Belle Group) prevãzute cu mânere lungi montate rigid: Palete trãgãtoare - folosite pentru deplasarea ši repartizarea uniformã a betonului; Greble repartizatoare (rašchete cu rizuri – Rakesand Placers) - folosite pentru deplasarea, repartizarea uniformã ši texturarea betonului;

Tabelul 6 Principalele caracteristici tehnice ale grinzilor nivelatoare modulare Puterea motorului CP/kW Frecvenøa vibraøiilor Hz Debitul de aer m3/min. Lungimile modulelor m Lãøimile de lucru m Masa modulelor kg Tipul motorului de antrenare Pneumatic Motor termic/electric – 4,1 – 11/3 – 8 158 – 183 67 – 133 0,26 – 0,78 – 0,61; 0,76; 1,5; 2,3; 3,1 0,61; 0,76; 1,5; 2,3; 3,1 3,81 – 19,8 4,72 – 19,8 14 – 82 21 – 85 n

Fig. 26

26

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:25 PM Page 27

M E G A

T E H N I C

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Uneltele manuale pentru finisarea ši modelarea suprafeøei (fig. 27, documentaøie Belle Group) sunt concepute cu destinaøii diferite, putând fi prevãzute cu un mâner lung prins într-un cap pivotant (rotulã) prin trei puncte. Prin rãsucirea mânerului, capul pivotant regleazã unghiul lamelor pentru împingerea sau tragerea acestora pe suprafaøa turnatã. Se dispune de urmãtoarele tipuri de unelte: Lamã pentru netezirea grosierã (Bull Float), folositã la nivelarea ši netezirea primarã, dupã repartizare, executatã din aliaj de magneziu

cu secøiunea nervuratã ši extremitãøile rotunjite având lãøimi potrivite ši mâner articulat (fig. 28, documentaøie Belle Group); Lamã netezitoare ušoarã (Easy Float), folositã pentru netezirea finalã, executatã din aliaj de magneziu cu secøiunea nervuratã pe contur ši extremitãøile drepte (fig. 29, documentaøie Belle Group); Lamã finisoare mare (Big Blue) din oøel special, cu extremitãøile rotunjite, folositã pentru închiderea porilor la finisarea finalã (fig. 30, documentaøie Belle Group). Mãturã netezitoare (Fresno Broom), conceputã ca o combinaøie între o netezitoare ši o perie finisoare (fig. 31, documentaøie Belle Group). Din cele prezentate anterior se poate constata cã, în prezent, existã o gamã completã de echipamente pentru repartizarea, nivelarea ši compactarea betonului în straturi orizontale. Aceste echipamente sunt ofertate pe piaøa româneascã de diferiøi importatori care reprezintã firme de prestigiu din domeniu: Belle Group, Dynapac, MBW, Technoflex, Tremix, Wacker etc. În cazul straturilor mai groase, betonul este supus unei vibrãri interioare, cu ajutorul vibratoarelor de adâncime, înainte de a fi prelucrat cu echipamentele de nivelare, vibrare ši finisare. În acest scop, se pot folosi vibratoare de adâncime acøionate cu motoare termice (fig. 32, documentaøie [5]), ušor de purtat ši mânuit graøie transmisiei prin arbore flexibil. Recomandãri de exploatare ši întreøinere Echipamentele pentru repartizarea, nivelarea ši compactarea betonu-

lui necesitã o serie de prudenøe privind utilizarea: l Echipamentul trebuie folosit numai de cãtre personal calificat pentru aceastã aplicaøie, la lucrãrile specifice pentru care a fost proiectat ši numai dupã citirea cu atenøie a specificaøiilor din manualul de utilizare; l Operatorul uman trebuie sã poarte îmbrãcãmintea ši echipamentul de protecøie adecvate condiøiilor de lucru: - purtarea mãštilor de protecøie la praf ši a încãløãmintei cu bombeu metalic; - utilizarea cãštilor de protecøie, a antifoanelor sau a altor dispozitive similare; - utilizarea de ecrane sau ochelari de protecøie ši bentiøe pentru transpiraøie. l În cazul echipamentelor antrenate cu motor termic se interzice folosirea utilajului în spaøii închise ši se recomandã ventilarea intensã a zonei de lucru. Motorul cu ardere internã eliminã monoxid de carbon ši vapori otrãvitori invizibili ši fãrã miros. Dacã se inhaleazã aceste noxe pot apãrea boli grave sau chiar moartea; l Luarea unor mãsuri speciale referitoare la depozitarea, mânuirea ši alimentarea combustibilului, deoarece eliminã vapori volatili ši explozivi. Aceste mãsuri constau în alimentarea cu combustibil cu motorul oprit ši rãcit ši interzicerea fumatului; l Luarea de mãsuri pentru evitarea pericolelor potenøiale sau reale ce pot rezulta ca urmare a utilizãrii echipamentului în zone cu restricøii sau în apropierea altor utilaje;
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

27

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:26 PM Page 28

M E G A

T E H N I C

Fig. 30

Fig. 31 l

Pãstrarea zonei de lucru cu-

ratã ši liberã de orice obstacol, precum ši asigurarea acesteia cu panouri de protecøie pentru a øine persoanele neautorizate ši copiii departe de echipament;
l

Conducerea cu atenøie a

echipamentului ši interzicerea folosirii acestuia în stare de obosealã sau sub influenøa medicamentelor, alcoolului sau drogurilor;
l

Pãstrarea mâinilor, picioarelor

ši a obiectelor de îmbrãcãminte departe de pãrøile în mišcare ale echipamentului, pentru a nu fi prinse între piesele în mišcare;
l

Pãstrarea poziøiei stabile pe

durata lucrului ši verificarea dacã structura suport este suficient de rezistentã ši stabilã pentru a susøine greutatea operatorului ši a echipamentului.

Se vor respecta unele instrucøiuni de folosire a echipamentului în condiøii normale de lucru: - Folosirea acestuia numai la aplicaøiile corecte pentru care este destinat, fãrã a-l forøa; - Interzicerea persoanelor neautorizate sã utilizeze sau sã repare echipamentul; - Pãstrarea echipamentului cu grijã ši curat, pentru menøinerea performanøei acestuia; - Înlocuirea pieselor uzate numai cu piese originale recomandate de cãtre producãtor; - Orice alte reparaøii, altele decât cele specificate în manualul de utilizare, vor trebui realizate de cãtre un service autorizat. În cazul echipamentelor antrenate cu motor electric se vor lua urmãtoarele mãsuri menite sã evite accidentarea prin electrocutare: l Interzicerea folosirii motorului cu cablul de alimentare uzat sau deteriorat; când se folosešte un prelungitor electric, este necesarã asigurarea cã acesta rezistã la curentul nominal prevãzut pentru funcøionarea motorului ši cã este special conceput pentru utilizare în exterior, dacã este cazul; l Menøinerea cablului de alimentare departe de surse de cãldurã, ulei mineral ši de margini ascuøite care-l pot deteriora; l Prevenirea contactului cu suprafeøe împãmântate cum ar fi: øevi, šine metalice, radiatoare sau tubulaturi metalice; l Înainte de pornire, se verificã dacã motorul este în stare bunã ši dacã este legat la împãmântare; se verificã, de asemenea, štecherul ši priza unde urmeazã a fi conectat; se evitã utilizarea echipamentului dacã comutatorul de
n

pornit/oprit este defect sau dacã nu funcøioneazã bine; l Nu se transportã echipamentul øinându-l de cablul electric de alimentare ši nu se trage de cablul de alimentare pentru scoaterea štecherului din prizã; l Orice intervenøie sau remedire a defecøiunilor constatate la componentele sistemului de acøionare electricã trebuie fãcutã numai de cãtre persoane autorizate ale unei unitãøi service. Vibronivelarea cu ajutorul grinzilor vibrante duble se poate face în douã treceri succesive: prima cu viteza de 1 m/min. ši a doua cu viteza de 1,5 m/min. Folosirea riglei vibro-nivelatoare trebuie sã se facã în condiøii tehnologice adecvate, ši anume [1]: - în faøa riglei, în sensul de tragere, trebuie sã se menøinã în permanenøã o cantitate suplimentarã de beton (realizatã prin lopãtare din faøã), care sã asigure realizarea unei suprafeøe plane, fãrã denivelãri, dupã vibrare (fig. 33a); - viteza de deplasare a riglei nu trebuie sã depãšeascã valorile recomandate pentru evitarea apariøiei unor abateri de la nivel (prin ridicarea pãrøii din faøã a riglei pe valul de beton) ši pentru asigurarea unei vibrãri uniforme pe întregul strat; - tragerea riglei trebuie sã se facã sincronizat de cele douã capete, astfel încât aceasta sã se deplaseze perpendicular pe axa lucrãrii (fig. 33b), evitându-se apariøia unor rizuri care ar îngreuna procesul de finisare; - vibrarea trebuie sã se facã în etape de scurtã duratã ši la intervale mici între etape (maximum 15 min./întreg ciclul, inclusiv vibrarea de interior). n

28

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

018-029 mega tehnic:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:26 PM Page 29

M E G A

T E H N I C

Fig. 32

BIBLIOGRAFIE 1. Mihãilescu, Št., Bratu, P., Zafiu, Gh. P. š.a - Tehnologii ši utilaje pentru executarea, întreøinerea ši reabi-

litarea suprastructurilor de drumuri. Vol. II: Tehnologii ši utilaje pentru repararea ši reabilitarea drumurilor. Ed. IMPULS, Bucurešti, 2005

2. Zafiu, Gh. P. - Echipamente pentru nivelarea ši finisarea suprafeøei betonului proaspãt, în Revista de unelte ši echipamente, anul II, nr. 14, octombrie 2001 3. * * * Nr. 1 în utilaje de construcøii ušoare, catalog de produse, Belle GROUP, 2008
4. * * * http://training.ce.washington.edu,

PTC Pavement Guide Interactive. Construction
5. * * * http://www.concretefloor.com,

Complete concrete solutions 6. * * * http://www.yrco.co.nz, Power Trowels & Screeds 7. * * * http://www.redbanduk.co.uk 8. * * * http://www.cdc.gov
9. * * * http://www.acilaserscreed.com 10. * * * http://www.kwikbondpolymers.com

11. * * * http://www.multiquip.com
12. * * * http://www.southern-tool.com

Fig. 33

13. * * * http://www.toolsbytom.com 14. * * * http://www.btpmat.fr 15. * * * Manuale de operare ši fiše de produs de la firmele: Belle Group, Dynapac, MBW, Technoflex, Tremix, Wacker etc.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

29

030-031 yalco_spread:000-000 bosch_spread.qxd 1/9/2009 2:28 PM Page 30

030-031 yalco_spread:000-000 bosch_spread.qxd 1/9/2009 2:29 PM Page 31

032-035 adv powertek company:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:37 PM Page 32

A D V E R TO R I A L

Terex Finlay, pionier în sortarea mobilã
Echipamentele Terex Finlay pentru concasare ši sortare sunt utilizate atât în cariere, cât ši în balastiere. Modelul 694 este unul dintre succesele producãtorului Terex Finlay (producãtor de echipamente pentru sortare, concasare, spãlare) la capitolul tehnologie de sortare mobilã.
inlay 694 poate fi livrat în douã versiuni: pe šenile sau pe roøi. Livrate într-un interval destul de scurt (câteva zile), aceste echipamente pot obøine rapid produse concasate ši sortate. Datoritã motoarelor termice (diesel) au independenøã faøã de reøeaua de curent. Mobilitatea lor este un mare avantaj în condiøia de început, de deschidere a unei cariere, deoarece pentru efectuarea detonãrii în front acestea pot fi îndepãrtate cu ušurinøã. Modelul 694 este produs în douã variante: cu spãlare sau uscat CIUR MOBIL FINLAY 694 Supertrak cu spãlare Ø Motor diesel Deutz rãcit cu apã 72 kW BF4M 2012;

F

Ø Ciur cu 3 niveluri, având primul nivel de 6,1 m x 1,52 m, iar mijlocul ši ultimul nivel de 4,88 m x 1,52 m; Ø Set complet din plase metalice pe nivelurile ciurului; Ø Pasarelã galvanizatã, scarã de acces;
Ø Lãøimea benzii transportoare prin-

Ø Bandã transportoare de 1.200 mm

cu vitezã variabilã; Ø Buncãr: 8 m3; Ø Radiocomandã ce acøioneazã hidraulic grãtarul la alimentare;

cipale: 1.200 mm; Ø Bare pentru spãlare la toate nivelurile; Ø Lãøimea benzii transportoare cu nervuri, la refuzul de ciur: 650 mm; Ø Lãøimea benzii transportoare cu nervuri pentru restul: 800 mm; Ø Šenile cu lãøime de 500 mm; Ø Controlul funcøionãrii šenilelor prin comandã conectatã prin cordon de 5 metri. CIUR MOBIL FINLAY 694 Supertrak uscat Ø Motor diesel Deutz rãcit cu apã 75 kW; Ø Lãøimea benzii de alimentare cu vitezã variabilã: 1.200 mm;

32

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

032-035 adv powertek company:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:38 PM Page 33

032-035 adv powertek company:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:38 PM Page 34

A D V E R TO R I A L

Ø Capacitate buncãr: 8 m3; Ø Buncãr dotat cu grilã cu bare (4.25 m x 100 mm), acøionatã cu radiocomandã; Ø Ciur cu 3 etaje, având primul nivel de 6,1 m x 1,52 m, iar mijlocul ši ultimul nivel de 4,88 m x 1,52 m; Ø Set complet din plase metalice pe nivelurile ciurului; Ø Pasarelã galvanizatã, scarã de acces; Ø Lãøimea benzii principale de evacuare: 1.200 mm; Ø Lãøimea benzii transportoare cu nervuri, la refuzul de ciur: 650 mm; Ø Lãøimea benzii transportoare cu nervuri pentru restul: 800 mm; Ø Šenile cu lãøime de 500 mm; Ø Controlul funcøionãrii šenilelor prin comandã conectatã prin cordon de 5 metri; Ø Opriri în caz de urgenøã (4).

OPØIUNI Ø Radiocomandã; Ø Sitã vibratoare în buncãr; Ø Versiunea roøi+šenile; Ø Bandã principalã ši produse fine acoperite; Ø Sistem de desprãfuire pe bande de produse fine. Parteneriat de succes Terex Finlay poate fi considerat cu certitudine un reper în rândul echipamentelor de sortare mobile. Producãtor ši totodatã pionier în multe dintre conceptele mobile de sortare cu spãlare, Finlay fabricã de 50 de ani diferite tipuri de astfel de echipamente ši exportã de peste 45 de ani în mai mult 80 de øãri din întreaga lume. Partenerul Terex Finlay în România este Powertek Company
n

(dealer al întregii game de utilaje de construcøii Terex). Cele douã companii se bucurã de succes pe piaøa din România. Reprezentanøii Powertek Company identificã ši propun o serie de soluøii mobile ši fixe de concasaresortare uscatã sau cu spãlare. Deøinând un service cu acoperire naøionalã ši o experienøã de mai muløi ani în livrarea ši asigurarea de service pentru astfel de echipamente, Powertek Company este un partener sigur ši operativ, inclusiv pentru echipamentele Terex Finlay. n

34

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

032-035 adv powertek company:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:38 PM Page 35

036-037 adv cosim:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:40 PM Page 36

A D V E R TO R I A L

Finisor cu sistem de control al sarcinii pe grindã
BOMAG oferã o gamã completã de finisoare, de la 5 tone pânã la ultraperformantul utilaj de 20 tone. În momentul de faøã, gama totalizeazã 12 finisoare, 4 pe šenile, 3 pe pneuri (toate cu tracøiune 2 x 6, 4 x 6 sau 6 x 6) ši 5 modele de grinzi echipate cu sistem de încãlzire electric sau pe gaz.
oul model de finisor BOMAG, disponibil atât în varianta pe šenile, cât ši în cea pe pneuri, vine sã completeze aceastã gamã. Finisoarele BOMAG sunt recunoscute pentru ušurinøa în exploatare, dar ši pentru extrema lor fiabilitate. Prin delestarea unei pãrøi din sarcina de pe grindã, sistemul SCS (Sistem de Control al Sarcinii) pre-

N

vine, la oprirea utilajului, afundarea grinzii finisoare în mixturã, dar ši dificultãøile la repornire cauzate de ambardee. Sistemul SCS previne, de asemenea, pierderea de tracøiune în cazul finisoarelor pe pneuri. Prin acest sistem, sarcina este luatã de pe grindã în momentul în care mašina este staøionatã sau atunci când se lucreazã cu asfalt cu portanøã redusã (grad mare de tasare). De asemenea, la repornirea de pe loc, sistemul SCS blocheazã grinda pe poziøie pentru

câteva secunde, garantând astfel o mai bunã planeitate a suprafeøei asfaltului. La finisoarele pe pneuri, în cazul deplasãrii, acest sistem permite transferarea sarcinii de pe grindã pe pneurile axei spate, mãrind astfel tracøiunea pe ele. Acest lucru reduce considerabil din problemele operatorului ši ale deservenøilor de la grindã. La toate aceste caracteristici se adaugã conceptul “vedere lateralã”, care este extrem de practic: platforma postului de conducere

Model Finisoare BF 222 C BF 223 C BF 600 C BF 691 C Finisoare BF 331 BF 600 BF 691 n

Gama de finisoare BOMAG Lãøimea maximã Capacitatea teoreticã Greutatea de de lucru (mm) ašternere (t/h) operare (tone) BOMAG pe šenile 3,20 165 4,9 4,00 200 5,1 7,55 600 17,2 9,20 800 19,1 BOMAG pe pneuri 4,00 160 7,1 6,85 600 16,5 8,15 800 18,3

Putere motor (kW) 23,4 37,3 120 139 45 120 139

36

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

036-037 adv cosim:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:40 PM Page 37

A D V E R TO R I A L

culiseazã la stânga sau la dreapta pentru a permite operatorului sã priveascã din lateral în afara gabaritului utilajului, asigurând o vedere globalã asupra zonei de lucru. În privinøa comenzilor, BOMAG a ales sã se orienteze cãtre soluøii electrice sau mecanice robuste, adaptate la utilizarea intensivã pe šantier, care permit, în caz de defectare, înlocuirea rapidã ši economicã a pieselor defecte de cãtre personalul šantierului. Finisoarele BOMAG necesitã o minimã întreøinere, sunt ušor de utilizat ši foarte fiabile datoritã utilizãrii unor soluøii constructive solide, verificate în timp. Numeroasele teste au demonstrat cã finisoarele BOMAG realizeazã un grad de compactare de 90 pânã la 93% încã din faza de precompactare.

Frezare la rece Concept inovator, cu rotor central, la clasa 300 CP
BOMAG oferã, începând din 1 ianuarie 2006, noi modele de freze. Construcøia lor modularã a permis ca BOMAG sã completeze în câteva luni golurile din gamã, adãugând un nou model de frezã la clasa celor de 300 CP: BM 1000/30 cu lãøimea de frezare de 1.000 mm; BM 1200/30 cu lãøimea de frezare de 1.200 mm ši BM 1300/30 cu lãøimea de frezare de 1.300 mm. Graøie construcøiei lor simple ši compacte, aceste freze sunt adec-

vate drumurilor de provincie, lucrãrilor urbane ši intersecøiilor cu sensuri giratorii. Odatã cu acest concept de rotor central, nefolosit pânã acum la aceastã clasã în Germania, s-a introdus un nou standard în categorie. Operatorul este ferit de praf ši murdãrie, de zgomot ši de vibraøii (neplãceri ce se regãsesc la majoritatea frezelor), fiind poziøionat la înãløime, în centrul utilajului, având o perfectã vedere asupra zonei de lucru, a zonei de frezat ši a camionului de încãrcat. Lucrãrile de frezare se pot realiza deci în siguranøã ši cu eficienøã ši în spaøii înguste. Aceste freze îši datoreazã manevrabilitatea excelentã celor 4 trenuri cu šenile complet orientabile, cãrora le este permisã mišcarea liberã, graøie amplasãrii centrale a unitãøii de frezare. Datoritã lor se pot urmãri, în totalã siguranøã, traiectorile circulare (chiar ši cu razã micã de curburã) din intersecøiile

Model BBM 1000/30 BM 1200/30 BM 1300/30 BM 1500/50 BM 2000/50 BM 2000/60

Gama de freze BOMAG Lãøimea de frezare Adâncimea de (mm) frezare (mm) 1000 320 1200 320 1300 320 1500 320 2000 320 2000 320

Greutatea de operare (tone) 17,8 18 18,2 26,2 26,9 29,9

Putere motor (kW) 205 205 205 348 348 440

cu sens giratoriu sau traseele curbe, fãrã teama de a bloca unitatea de frezare sau de a avaria bordurile. Banda transportoare orientabilã ši reglabilã în înãløime, existentã ca dotare de serie, cu vitezã variabilã, permite utilizarea frezei la lucrãri de mare întindere, dar ši încãrcarea completã a camioanelor. Banda este, de asemenea, pliabilã din varianta de serie, asigurându-se astfel un transport facil al utilajului. Avantajele operaøionale ši adâncimea de frezare de 320 mm reprezintã punctele forte ale celor douã freze mari BOMAG. Datoritã acestor caracteristici, BM 2000/60 (modelul de top, care are o lãøime de frezare de 2.000 mm, la o putere de 600 CP, ši o greutate de 32 t) este gândit special pentru decopertarea selectivã a îmbrãcãminøilor rutiere sau a solului pe care s-a turnat asfalt sau beton, atât pe autostrãzi, cât ši pe drumurile de provincie. BM 2000/50, model optimizat în greutate, cu o lãøime de frezare de 2.000 mm ši o greutate de 26 t, reprezintã alternativa din categoria 500 CP pentru lucrãrile la care se pun condiøii de sarcinã maximã admisã pe suprafaøa de lucru. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

37

038-041 even case:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:49 PM Page 38

E V E N I M E N T

CASE CONSTRUCTION MACHINERY a trimis ajutoare în Santa Catarina
Echipamentele au fost trimise prin proiectul ∼ CASE Multiaçao, un program ale cãrui acøiuni de susøinere socialã ši întrajutorare se bazeazã pe împrumutarea de echipamente CASE pentru efectuarea diferitelor lucrãri de construcøii în zone afectate, program ce a fost extins în mai multe locaøii din Brazilia dupã dezastrele naturale de la finele anului trecut.
38
Revista de Unelte ši Echipamente
n

Î

n urma ploilor abundente din luna noiembrie 2008, mai multe zone ale orašului Blumenau, statul Santa Catarina din Brazilia, au fost afectate sever de alunecãri de teren. Catastrofa a lãsat în urmã peste 100 de victime, iar alte câteva mii de oameni au rãmas fãrã locuinøe. 52 de municipalitãøi din Santa Catarina au fost grav afectate de ploile torenøiale ši de alunecãrile de teren rezultate, iar 14 dintre ele au declarat stare de calamitate. Pentru degajarea noroaielor ši dešeurilor rezultate, CASE a trimis autoritãøilor locale, sub formã de împrumut, patru utilaje specializate în lucrul cu pãmântul. Utilajele trimise de CASE (un excavator hidraulic CX220, un motograder 845, un încãrcãtor frontal 521D ši un miniîncãrcãtor 410) vor fi utilizate pentru degajarea drumurilor de acces ši îndepãrtarea barierelor de pãmânt care s-au format în urma alunecãrilor ši care au izolat mai multe regiuni. Dl. Eder Lucio Marchi, directorul de întreøi-

nere ši lucrãri publice în mai multe cartiere din Blumenau, a declarat cã, în condiøii normale de preluare a echipamentelor CASE, ar fi costat 250 de mii de dolari, incluzând aici taxele de transport, asigurare ši training pentru operatori. Încãrcãtorul frontal 512 D ši excavatorul CX 220 ši-au stabilit câmpul de lucru în cartierul Progresso, una din cele mai afectate regiuni în care accesul nu a fost posibil decât cu elicopterul, din cauza adevãratelor baraje de noroi. Autograderul 845 a fost repartizat de cãtre municipalitate cartierul Itoupava Central, acolo unde a fost nevoie de degajarea unor importante drumuri de acces. Miniîncãrcãtorul 410 s-a luptat cu ∼ pãmântul în Vila Germanica (centrul orašului), o zonã vitalã prin care s-a fãcut accesul camioanelor încãrcate cu provizii alimentare, medicale ši îmbrãcãminte, sosite de peste tot din Brazilia Dintre echipamentele trimise la Blumenau, încãrcãtorul frontal 521 D

ianuarie 2009

038-041 even case:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:50 PM Page 39

038-041 even case:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:50 PM Page 40

E V E N I M E N T

ši miniîncãrcãtorul 410 au sosit direct de la fabrica din Contagem (MG), Brazilia, iar autogrederul 845 ši excavatorul CX 220 provin de la Sorocoba (SP), o platformã industrialã ce va fi foarte curând redeschisã de cãtre Case în 2009. În afarã de plata asigurãrilor, pro∼ gramul Case Multiaçao s-a ocupat ši de costurile de transport. Dealerul Case din Santa Catarina, Motormac, a asigurat speciališti care la rândul lor au instruit operatorii municipalitãøii. ∼ Programul Case Multiaçao a fost creat în 2007 cu scopul de a susøine diferite activitãøi sociale de care sã poatã beneficia un numãr cât mai mare de oameni. Acest ultim proiect al celor de la Case ∼ Multiaçao este cel mai mare de pânã acum. Întreaga øarã ši-a mobilizat resursele pentru a ajuta statul Santa Catarina, iar noi a trebuit sã ne facem partea de lucru, de asemenea”, a declarat dl. Roque Reis, director al companiei Case. „Cursa pentru trimiterea acestor utilaje la Blumenau cât mai curând posibil a fost o ade-

vãratã provocare, atât timp cât utilajele se aflau totuši în alte state, la distanøe considerabile. Din fericire, echipamentele au sosit în locurile care aveau mai multã nevoie de ele în timp record”, a mai adãugat dl. Roque Reis.
∼ Case Multiaçao – Ajutorul trimis

orašului Blumenau este al patrulea proiect susøinut de cãtre organi∼ zaøia Case Multiaçao, un program

susøinut de cãtre Case Brazilia care a fost extrem de activ în numai un an de la înfiinøare. Acum doi ani, în parteneriat cu Votorantim Metais, Case a sponsorizat proiectul Fonte Viva care a însemnat un program de lucru ce a constat în dragarea apelor râului ∼ Sao Francisco (ce traverseazã cinci state din Brazilia), din zona orašului Pirapora, în statul Minas Gerais. ∼ Anul trecut, programul Multiaçao a susøinut un alt proiect care promova navigaøia ši conservarea mediului înconjurãtor în regiunea ∼ metropolitanã a orašului Sao Paulo, totul într-un parteneriat cu municipalitatea orašului Sorocoba, deøinãtoare a fabricii ce va fi redeschisã de Case. Proiectul a constat în amenajarea unei zone de petrecere a timpului liber pentru 22.000 de oameni. Atunci Case a oferit sub formã de împrumut un autogreder 845 ši un excavator CX 220, care au operat timp de 500 de ore în parcul ce mãsoarã acum 50.000 m2. n

40

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

038-041 even case:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:50 PM Page 41

042-045 management tehnologic petrea:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:59 PM Page 42

M A N A G E M E N T

T E H N O LO G I C

Activitatea de întreøinere ši verificare tehnicã a mašinilor de construcøii
Dipl. ing. Carmen NECULA Iridex Group Construcøii Bucurešti Conf. dr. ing. Ioan PETREA Universitatea “Dunãrea de Jos” Galaøi

Mult contestat, fenomenul globalizãrii poate deveni o realitate bazatã pe vulnerabilitatea øãrilor în care forøa de muncã este slab instruitã ši calificatã. Pe de altã parte, actuala crizã declanšatã în øãrile dezvoltate poate contribui la adâncirea discrepanøelor existente, generând dezavantaje serioase øãrilor cu potenøial redus de dezvoltare. Multitudinea problemelor create de aceste aspecte impune o abordare hotãrâtã ši calificatã privind organizarea ši eficientizarea activitãøii economice în toate domeniile.

Fig. 1

ficientizarea activitãøii economice este imperios necesarã, dacã se are în vedere viteza ši amploarea modificãrilor tehnologice ši presiunile economice generale, un rol hotãrâtor în aceastã privinøã deøinându-l întreprinderile mici ši mijlocii (numeroase sunt exemplele – la nivelul acestor întreprinderi – când o mânã de oameni inteligenøi, entuziašti ši îndrãzneøi au realizat industrii ultraprofitabile ši au deschis pieøe de milioane de dolari). În articolul de faøã vom prezenta unele aspecte privind importanøa întreøinerii ši verificãrilor tehnice în exploatarea mašinilor de construcøii, la crešterea potenøialului tehnic ši economic. Deoarece multe firme deøin în parcurile proprii mašini de construcøii de nivel tehnic ridicat,

E

cu sisteme de acøionare inteligente, majoritatea insucceselor în exploatarea lor eficientã au în principal trei cauze: l personal insuficient pregãtit pentru exploatarea mašinilor cu nivel tehnic ridicat; l lipsa unei organizãri adecvate a tehnologiei de executare a întreøinerilor tehnice; l lipsa unui personal competent pentru activitãøi de întreøinere tehnicã. Practica a demonstrat cã în acele firme în care s-a neglijat formarea personalului pentru realizarea acestor activiøãøi, în foarte scurt timp mašinile nu au mai funcøionat la nivelul de performanøã prevãzut, utilizarea lor antrenând cheltueli suplimentare, cu un impact negativ pentru firmã ši economie în ansamblu.

42

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

042-045 management tehnologic petrea:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:59 PM Page 43

M A N A G E M E N T

T E H N O LO G I C

Tabelul 1 Tipul verificãrii Perioada verificãrii Funcøionalã La reducerea parametrilor funcøionali în exploatare Structuralã De prognozare La La La La Obiectivele urmãritela verficare Mãsurarea parametrilor tehnico-economici ai mašini, punerea în evidenøã a cerinøelor de reglare sau evidenøiere a defectelor întreøinerile tehnice periodice; Analiza stãrii tehnice ši punerea în evidenøã revizia tehnicã a defecøiunilor componentelor mašinii revizia tehnicã; Determinarea resursei tehnice remanente lucrãrile de reparaøii curente a mašinii sau a componentelor acesteia, necesitatea ši aprecierea volumului lucrãrilor de reparaøii curente

În procesul de exploatare, datoritã interacøiunii cu mediul de lucru, mašinile ši pãrøile lor componente sunt supuse uzurii, producându-se astfel modificarea parametrilor constructivi ši funcøionali ai acestora, încât, dupã un anumit timp, nu mai asigurã o funcøionare normalã. Pentru asigurarea funcøionãrii mašinilor la parametrii conform documentaøiei tehnice se impune ca, pe

parcursul exploatãrii, sã se aplice în mod frecvent ši organizat un sistem de mãsuri vizând întreøinerea tehnicã ši verificarea periodicã a mašinilor.

Întreøinerea tehnicã reprezintã totalitatea operaøiilor de curãøare, ungere ši verificare a stãrii tehnice a componentelor ši sistemelor de acøionare în scopul prevenirii defecøiunilor, uzurilor premature ši

menøinerii mašinilor într-o stare tehnicã bunã. Totalitatea intervenøiilor tehnice ši reparaøiilor ce se aplicã unui utilaj pe toatã durata de serviciu alcãtuiešte sistemul de întreøineri tehnice, verificãri ši reparaøii. Repartizarea succesivã a intervenøiilor tehnice constituie ciclul de intervenøii tehnice, verificãri ši reparaøii, iar intervalul dintre douã intervenøii tehnice de acelaši fel, care se succed, reprezintã periodicitatea intervenøiilor tehnice respective. Prin verificare tehnicã se înøelege procesul de stabilire a stãrii tehnice a mašinilor ši componentelor acestora, farã demontarea lor, acesta prezentând avantaje cu privire la operativitate, manoperã redusã ši timp de imobilizare redus.

042-045 management tehnologic petrea:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:59 PM Page 44

M A N A G E M E N T

T E H N O LO G I C

Fig. 2

Fig. 3

În cadrul metodologiei de întreøinere tehnicã a mašinilor de construcøii, verificarea urmãrešte, în general, elucidarea urmãtoarelor aspecte generale: analiza ši stabilirea criteriilor de defectare ši a defecøiunilor mašinilor ši componentelor; stabilirea metodelor ši mijloacelor de

verificare cu ajutorul cãrora sã se poatã trage concluzii asupra naturii ši cauzelor defecøiunilor; anticiparea privind resursa tehnicã remanentã de continuitate în funcøionare farã defecøiuni a mašinilor ši componentelor acestora.
n

Verificarea tehnicã permite stabilirea capacitãtii de funcøionare a mašinii, prin determinarea parametrilor tehnico-economici (puteri; forøe/ momente; viteze/turaøii; presiuni, debite, consumuri de combustibil, productivitãøi etc.), realizând ašanumita verificare funcøionalã. Determinarea defecøiunilor mecanismelor mašinilor ši echipamentelor de lucru (jocurile din articulaøii, înbinãri, dereglãri etc.) se numešte verificare structuralã. Stabilirea resursei tehnice remanente a mašinilor, pentru punerea în evidenøã a posibilitãøilor de continuitate în exploatare a acestora, se numešte verificare de prognozare. Din punctul de vedere al perioadei de efectuare, verificarea poate fi planificatã, când se executã în mod periodic ši obligatoriu cu prilejul întreøinerilor tehnice periodice, ši neplanificatã, când se executã la apariøia defecøiunilor sau cãderilor. În funcøie de amploarea analizelor ce urmeazã a fi efectuate, verificarea se poate realiza pe componente sau pe ansamblul mašinii. În tabelul 1 sunt date tipurile, periodicitatea executãrii ši obiectivele urmãrite la verificarea tehnicã a mašinilor. Verificarea tehnicã se poate efectua prin diferite moduri, folosind o serie de metode, directe ši indirecte, date în fig. 1. În fig. 2 sunt prezentate etapele parcurse la verificarea tehnicã a componentelor ši mecanismelor mašinilor de construcøii (atât ale mašinii de bazã, cât ši ale echipamentului de lucru). Complexitatea activitãøilor executate la întreøinerea ši verificarea tehnicã în condiøii de calitate, cu

44

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

042-045 management tehnologic petrea:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 2:59 PM Page 45

M A N A G E M E N T

T E H N O LO G I C

Tabelul 2 OPERAØII DE ÎNTREØINERE ŠI VERIFICARE TEHNICÃ La fiecare 10 ore
Verificarea conductelor, furtunurilor, garniturilor de etanšare; verificarea reductoarelor, pompelor, motoarelor hidraulice; verificarea uzurii

La fiecare 50 ore La fiecare 100 ore La fiecare 250 ore

articulaøiilor ši a scripeøilor de deviere a cablurilor; verificarea cablurilor, determinarea gradului de uzurã ši coroziune; controlul filtrului de aer motor; controlul nivelului de ulei din motor; controlul nivelului de ulei hidraulic; controlul lichidului de rãcire motor; controlul indicatoarelor luminoase (LED-uri); aparate, limitatoare de cursã, senzori de siguranøã; controlul instalaøiei de rãcire motor; controlul acøionãrii ventilatorului. Gresarea conform schemei de ungere; lubrifierea cablurilor; controlul uleiului reductor de rotire; controlul nivelului de ulei reductoare deplasare; verificarea filtrelor de ulei hidraulic; determinarea stãrii de curãøenie a schimbãtoarelor de cãldurã ulei hidraulic/lichid rãcire motor; control nivel ulei reductoare trolii. Verificarea momenetelor de strângere a šuruburilor; controlul bateriei (controlul desitãøii electrolitului). Prima schimbare a uleiului din reductoarele de deplasare; prima schimbare a uleiului din reductorul de rotire; controlul întinderii lanøului cu šenile; prima schimbare a filtrelor de ulei hidraulic; prima schimbare a uleiului din reductoarele troliului; controlul la motorul termic (sistem aspiraøie aer, sistem rãcire, sistem fixare pompã de injecøie ši compresor); inspecøie generalã utilaj (componentele structurale, organele de fixare, organele în mišcare, componentele instalaøiei hidraulice) Schimbarea cartušelor ši curãøirea prefiltrelor de combustibil; schimbarea uleiului la motor ši filtru. Controlul motorului diesel (uzura curelelor din transmisia ventilatorului, întinzãtorul transmisiei, arborele ventilatorului); lubrifierea angrenajelor deschise. Schimbarea cartušelor filtrului de aer (în afara intervalelor de timp prevãzute, mai poate fi executatã când este semnalizatã de cãtre indicatoarele optice sau electrice sau când, cu toate cã operaøiile de curãøire au fost executate corect, se observã mizerie pe cartušul primar); schimbare ulei reductoare deplasare; schimbare ulei reductor rotire; controlul uzurii componentelor sistemului de rulare (rolele ši roata de întindere šenilã sunt lubrifiate pe viaøã cu ulei tip SAE 30 sau SAE 40); schimbarea uleiului hidraulic (se vor schimba ši filtrele); schimbarea lichidului de rãcire motor; schimbare ulei reductoare trolii.

La fiecare 500 ore La fiecare 1.000 ore La fiecare 2.000 ore

timpi de imobilizare cât mai reduši ši cu cheltuieli minime, impune o organizare fundamentatã a lucrãrilor, asigurarea cu materiale, unelte, aparaturã ši dispozitive de mãsurã ši reglare ši, în mod deosebit, executarea la timp a acestora. Una din trãsãturile distinctive ale abordãrii verificãrii tehnice este cã aceasta cere inginerului sã-ši foloseascã imaginaøia creatoare dincolo de limitele în care este obišnuit sã lucreze, concepând variante de

abordare a problemelor, respectând diferite scheme logice, un exemplu fiind prezentat în fig. 3. Periodicitatea ši complexitatea intervenøiilor tehnice efectuate asupra mašinilor de construcøii sunt specifice fiecãrui tip de mašinã sau echipament ši, din acest punct de vedere, în tabelul 2 exemplificãm identificarea categoriilor de întreøineri tehnice pentru un excavator pe šenile cu echipament de graifer acøionat prin cabluri (fig. 4).

Organizarea activitãøii de întreøinere ši verificare tehnicã necesitã o atitudine exigentã permanentã a conducerii departamentului de mecanizare faøã de aceastã problemã, pentru perfecøionarea calificãrii ši asigurãrii responsabilitãøii operatoriilor ši personalului din exploatare. n Bibliografie: 1. Petrea, I. - Corelaøii de sistem reflectate în activitatea de reparare a echipamentelor tehnologice, în Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 56, 2005 2. Petrea, I. - Factori care contribuie la proiectarea ši exploatarea raøionalã a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, în Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 9 (85), 2007 3. Petrea, I. - Activitatea de întreøinere ši reparare a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, în Revista de Unelte ši Echipamente,

Fig. 4

nr. 6 (94), 2008
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

45

046-047 info-news2:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:06 PM Page 46

I N F O

-

N E W S

Mathew Taylor de la JCB susøine cã soluøia se aflã la bãnci
athew Taylor, CEO al companiei JCB, crede cã piaøa echipamentelor de construcøii ar putea recupera repede terenul pierdut, dacã bãncile ar lãrgi soluøiile de creditare, fãcândule ceva mai flexibile. În orice caz, susøine dl. Taylor, pe termen scurt (de la trei la patru luni), condiøiile din industrie vor fi „brutale”. Managerul JCB a declarat site-ului KHL cã: „Disponibilitatea de creditare pentru industria noastrã ši pentru industrie în general este factorul cel mai important în acest moment. Este o situaøie globalã. Numai câteva state nu vor resimøi impactul recesiunii, în ciuda faptului cã în

M

Marea Britanie situaøia este cea mai durã.” Pe lungã duratã însã dl. Taylor este optimist în ceea ce privešte situaøia globalã din industria echipamentelor de construcøii, care se anunøã a fi pozitivã. „Nevoia acutã de dezvoltare a infrastructurii nu poate fi stopatã de crizã. Elementele cheie pentru a balansa situaøia actualã se aflã de partea bãncilor furnizoare de credite. Ele trebuie sã împrumute bani. Dacã bãncile nu vor împrumuta bani, atunci nici nu vor mai câštiga din dobânzi, situaøie care le va elimina din afaceri.” „Ratele de profit scãzute, pachetele financiare de oferte avantajoase ce se anunøã în întreaga lume ši rata scãzutã a inflaøiei vor contribui ca factori pozitivi pentru construcøii ši implicit pentru industria echipamentelor de construcøii”, a încheiat dl.Taylor. n
Mathew Taylor, CEO al companiei JCB

Atlas Copco nu va mai participa la Intermat
e 5 ianuarie 2009, compania Atlas Copco a anunøat la Stockholm cã s-a decis retragerea participãrii de la cel mai mare târg de utilaje pentru construcøii din lume de anul acesta, Intermat, care va avea loc la Paris în luna aprilie. Un târg de talia Intermat solicitã resurse mari pentru participare, atât financiar, cât ši ca personal. Conform celor declarate de Atlas Copco, nesiguranøa pieøei de construcøii va duce la un numãr scãzut de vizitatori la Intermat, iar referirea vizeazã mai ales publicul internaøional. Cu aceastã anticipaøie pesimistã, Atlas Copco estimeazã cã

P

va aduce mai multe beneficii clienøilor sãi prin relocarea fondurilor ce ar fi urmat sã fie cheltuite la
n

Intermat ši se va concentra pe alte activitãøi mai targetate. Atlas Copco este atašatã situaøiei pieøei construcøiilor. Datoritã condiøiilor de coborâre a nivelului afacerilor din industire, compania îši va concentra resursele cãtre programe de leadership ši dezvoltare, iar relaøiile bune cu clienøii vor fi ši mai accentuate ca ši pânã acum. Fucusarea energiei cãtre nevoile clienøilor printr-o interacøiune mai bunã va conduce la un feedback mai eficient, iar compania va cunoašte mai bine cerinøele pieøei. Decizia de retragere vizeazã atât compania Atlas Copco, cât ši Dynapac. n

46

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

046-047 info-news2:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:06 PM Page 47

048-051 eveniment romcat:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:17 PM Page 48

E V E N I M E N T

Hyundai Vip Tour Coreea 2008
Povestea Hyundai Heavy Industries (HHI) este una a provocãrilor, pionieratului ši a încrederii în viitor ši începe în 1972 când au fost puse bazele celor 6 divizii ale grupului: divizia de construcøii nave civile ši militare, submarine, divizia de platforme maritime, instalaøii industriale, cea de construcøii de motoare, construcøia de sisteme ši instalaøii electrice ši nu în ultimul rând divizia de utilaje de construcøii.

uccesul grupului are la bazã viziunea fondatorului Hyundai Heavy Industries, dl. Chung Ju-Yung, descrisã de creativitate, gândire pozitivã ši unitate neclintitã. În perioada 19 - 26 octombrie 2008, Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE) a invitat un numãr de 14 dealeri din Europa, care împreunã cu clienøii importanøi au avut ocazia sã viziteze cartierul general Hyundai Heavy Industries (HHI) din Coreea. Aceastã vizitã a fãcut parte dintr-un program vast organizat de HHIE pentru clienøii ši distribuitorii sãi din Europa în anul 2008. Turul a început în forøã prin vizitarea fabricilor de producøie, aici fiind prezentate tehnicile ši echi-

S

pamentele de producøie. În paralel cu realizarea unui tur complet al fabricilor ši šantierelor navale, au fost prezentate mai multe filme specifice pentru fiecare segment al grupului, acestea demonstrând încã o datã atašamentul ši încrederea în produsele Hyundai. În apropierea orašului Eumseong a avut loc ši o demonstraøie cu utilajele HYUNDAI, prin care s-a dorit evidenøierea capacitãøii de lucru, a vitezei mãrite ši a rezistenøei în condiøii dure de lucru. Cu aceastã ocazie a fost prezentatã o gamã largã de utilaje, de la excavatoare pe šenile sau pe pneuri pânã la încãrcãtoare frontale sau încãrcãtoare rigide multifuncøionale.

48

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

048-051 eveniment romcat:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:17 PM Page 49

E V E N I M E N T

De asemenea, au fost puse la lucru diferite modele de accesorii, precum: ciocane hidraulice, multiprocesoare pentru demolãri, foarfeci pentru tãiat armãturile, pulverizatoare. Calitatea mašinilor a fost dublatã de cea a operatorilor, care au dovedit o înaltã mãiestrie în utilizarea acestora, demonstraøiile aproape acrobatice relevând calitãøile utilajelor în condiøii extreme. Aša cum era de ašteptat, aceste demonstraøii au stârnit ropote de aplauze din partea asistenøei. Dupã demonstraøia cu utilaje Hyundai, toøi invitaøii au vizitat centrul de pregãtire dotat la cel mai înalt standard ši depozitul central de piese de schimb care aprovizioneazã reøeaua Hyundai din întreaga lume. Este de prisos sã mai subliniem eficienøa sistemelor de preluare a comenzilor ši de distribuire a pieselor, întregul proces fiind total automatizat. Acest tur în cartierul general Hyundai a reprezentat o oportunitate pentru a vedea în direct modul de producøie ši de lucru al echipamentelor Hyundai, renumite în întreaga lume pentru fiabilitatea lor. Astfel am avut ocazia sã descoperim ši forøa, ši istoria concernului Hyundai, strâns legate de cultura coreeanã. Am încercat sã înøelegem

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

49

048-051 eveniment romcat:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:18 PM Page 50

E V E N I M E N T

în revistã câteva dintre rezultatele obøinute de-a lungul anilor, care dovedesc structura sa puternicã, capabilã sã satisfacã cele mai exigente dorinøe ale clienøilor. Astfel, Hyundai Heavy Industries este cel mai mare producãtor din lume de nave, având o cotã de piaøã de 15% ši în portofoliu câteva recorduri mondiale: cea mai mare navã LNG (216.000 m3), cea mai mare platformã maritimã (40.000 t), cel mai mare cargo (365.000 dwt), cel mai puternic motor din lume (108.920 CP).

aceastã culturã prin vizitarea palatelor vechilor dinastii ce au guvernat Coreea de-a lungul timpului, a muzeelor tradiøionale, a temple-

lor religioase, dar ši prin mâncarea coreeanã tradiøionalã. Revenind la performanøele giganticului concern Hyundai, putem trece
n

50

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

048-051 eveniment romcat:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:18 PM Page 51

048-051 eveniment romcat:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:19 PM Page 52

E V E N I M E N T

DIVIZIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCØII Divizia de utilaje de construcøii ši-a început producøia în 1985 sub motto-ul “Noi construim un viitor mai bun” ši are în gamã 92 de modele, ce fac parte din grupele mari de excavatoare pe šenile ši pneuri, încãrcãtoare frontale articulate, încãrcãtoare rigide multifuncøionale ši echipamente industriale de ridicat. Calitatea ši rezistenøa utilajelor marca Hyundai le-au impus rapid pe întreg mapamondul, în prezent reøeaua de reprezentanøi la nivel mondial ajungând la 485 de companii în 102 de øãri. Suportul pentru clienøii europeni este situat în Belgia, acolo unde a fost deschisã reprezentanøa Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE). Având în Belgia un stoc ce cuprinde aproximativ 95% din totalul de piese de schimb, partenerii Hyundai Heavy Industries se pot baza pe o livrare rapidã, într-un interval maxim de 24 de ore.

Societatea Romcat Corporation, unicul reprezentant pentru România al mãrcii de utilaje Hyundai, oferã în prezent o gamã întreagã de utilaje pentru construcøii: excavatoare, excavatoare pe šenile ši penuri, încãrcãtoare frontale. Cu o reøea de reprezentanøe ce acoperã întreaga øarã, Romcat Corporation are în prezent un stoc important de piese de schimb, depozitul central fiind situat în cadrul locaøiei din Bucurešti. n

52

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

048-051 eveniment romcat:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:19 PM Page 53

I N F O

-

N E W S

Barometrul “Construction Europe”, decembrie 2008 - depresii de iarnã

oralul industriei europene de construcøii a rãmas scãzut în decembrie, rezultatele sondajului fãcut de Barometrul CE arãtând din nou semne de recesiune. 35,8% din respondenøi au spus cã situaøia este mai proastã decât în noiembrie. Aceastã balanøã negativã de -38,5% este mai bunã decât cea de -44,1% înregistratã în luna noiembrie, dar tot rãmâne a doua în top. Cifra este calculatã ca procent al respondenøilor care dau rãspuns pozitiv minus procentul celor care dau rãspuns negativ. Luna decembrie a fost a šaptea lunã consecutivã de declin în activitatea curentã. S-a constat ši o creštere în ceea ce privešte încrederea în viitor, de -28%, în comparaøie cu -32,6% în luna noiembrie, dar, din nou, ši acesta a fost unul din cele mai scãzute rezultate din istoria de doi ani a Barometrului. O altã dovadã a descrešterii fost cã -44.5% din respondenøi au declarat cã activitatea a fost mult

M

mai scãzutã decât în luna decembrie a anului 2007, rezultat aproape identic cu cel din luna noiembrie. Toate acestea înseamnã cã Climatul CE – un amalgam de rezultate ale tuturor acestor trei întrebãri – rãmâne scãzut la -36,1%, cu o ušoarã creštere faøã de rezultatul lunii noiembrie, de -40,4%. Implicare. CE ar dori sã muløumeascã tuturor celor care au luat parte la sondajul din luna decem-

brie. Acesta a fost completat de mai mult de 300 de profesioništi în construcøii din 25 de øãri din regiune. Sondajul Barometrului CE, pentru a cãrui completare nu este nevoie decât de un minut, este deschis tuturor profesioništilor din construcøii din Europa. El poate fi accesat pe
site-ul http://www.cebarometer.eu/

www.cebarometer.eu între 1 ši 15 ale fiecãrei luni. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

53

054-055 info ue:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:20 PM Page 54

I N F O

-

U E

Industria construcøiilor din Europa se ašteaptã la o scãdere abruptã în 2009
În 2009, volumul de construcøii din Europa va scãdea cu 4,3%, un trend deja început la finalul anului trecut, când nivelul a coborât deja cu 2,5%, conform informaøiilor furnizate de Euroconstruct. O creštere moderatã de 0,4% se ašteaptã abia în anul 2010, urmând ca în anul imediat urmãtor graficul sã urce la 2,2%.
n principal, scãderea din 2008 este atribuitã cãderii pieøei spaniole, care a redus volumul construcøiilor cu 13,4%, deši o parte din “vinã” o are piaøa irlandezã care a coborât cu 20,6%. Celelalte pieøe cu trend descendent sunt cele ale Franøei (-2,2%), Italiei (-3,8%) ši UK (-1,1%), însã s-au înregistrat ši crešteri semnificative, una dintre ele fiind piaøa Germaniei, cu +3,1%. În alte state din vestul Europei crešterile au fost destul de lipsite de culoare, una din cele mai importante înregistrându-se în Olanda, cu +2,4%. Totuši, pe plan general, piaøa

Î

Europei Occidentale a scãzut cu 2,9% în 2008, conform datelor furnizate de Euroconstruct. Situaøia a stat însã diferit în partea esticã a Europei, acolo unde

54

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

054-055 info ue:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:21 PM Page 55

I N F O

-

U E

volumul de construcøii a crescut cu 6,2% anul trecut, în ciuda scãderilor din Ungaria, cu -6,5%. Cele mai importante ascensiuni s-au petrecut în Polonia (+12,4%), Slovacia (+6,0%) ši Republica Cehã (+2,2%). Trendul ascendent din Europa de Est a fost în compensaøie cu descendenøa pieøei din vest. Oricum, totalul volumului de construcøii din

întreaga Europã a scãzut cu 2,5% anul trecut. Ši anul viitor, cele mai afectate pieøe vor fi tot cele din Spania, unde se ašteaptã o scãdere de -16,4%, în valoare de 157 miliarde de euro (faøã de anul de graøie 2007 unde piaøa a totalizat 217 miliarde de euro), ši Irlanda, scãdere anticipatã la -16%, adicã un nivel total de 25,5 miliarde de euro, faøã de 38,5 miliarde de

euro în 2007. Celelalte pieøe majore europene vor înregistra ši ele ušoare scãderi: Franøa (-1,9%) ši Germania (-0,5%). Decelerãrile mai severe vor fi în Italia (-5,0%) ši UK (-3,2%). De fapt, singurele pieøe din vestul Europei unde se ašteaptã o oarecare creštere în 2009 sunt cele din Portugalia (+0,4%), Suedia (+0,2%) ši Elveøia (+0,8%), în timp ce în Austria se estimeazã un trend constant. Tot în ascensiune vor fi ši majoritatea pieøelor din estul Europei, însã acestea vor avea o ratã de +4,8% în 2009, relativ modestã faøã de crešterile din 2006 (+8,8%) ši 2007 (+8,0%). În clasamentul pieøelor ascensionale va conduce, ca ši anul trecut, tot Polonia (+8,0%), urmatã de Cehia (+3,6%) ši Slovacia (+2,2%). Ungaria se pregãtešte pentru o nouã coborâre, de data aceasta de numai 3,8%. Privind ceva mai spre viitor, adicã în anul 2010, se pare cã situaøia nu va fi atât de dramaticã ši se va înregistra o creštere totalã de 0,4%, cu un declin al piaøei vestice de 0,1%, contrabalansat de crešterea de 9,6% din estul Europei. Majoritatea pieøelor din vest vor crešte, însã vor continua sã scadã cele din Finlanda, Italia, Spania ši Olanda. În contrast cu toate cele patru pieøe majore din vest, piaøa din est va fi din nou în ascensiune în 2010, cu o creštere substanøialã în Polonia (+15,3%) ši chiar în Ungaria, cu +1,7%. Pentru 2011 se ašteaptã o continuare a crešterii de 1,6% pe pieøele din vest, respectiv 10,9% pe cele din est, ceea ce înseamnã cã situaøia pe întreg continentul european va urca cu +2,2%. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

55

056 even manitowoc:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/12/2009 12:03 PM Page 56

E V E N I M E N T

Manitowoc deschide o nouã fabricã la Niella Tanaro, Italia
Manitowoc a organizat o zi deschisã (open day) pentru clienøii ši colaboratorii sãi, sãrbãtorind astfel extinderea activitãøii sale prin deschiderea unei noi fabrici la Niella Tanaro, în Italia. Compania ši-a transferat întreaga producøie de macarale cu dublu ši triplu ax, ATs, la aceastã nouã fabricã, mãrind în acest fel capacitatea de producøie pentru macaralele mai mari la fabrica din Wilhelmshaven, Germania. La Niella se vor produce macarale pentru teren accidentat ši tot-teren Grove ši macarale turn modulare marca Potain. 56
Revista de Unelte ši Echipamente
n

P

rešedintele ši Managerul General al Manitowoc, Eric Etchart, a fost prezent la

acest eveniment, relatând: “Aceastã expansiune este importantã pentru cã ne oferã o capacitate mai mare de producøie de macarale, dar ši pentu cã volumul producøiei a fost eliberat în celelalte fabrici pe care le avem. Acum construim aici toate macaralele tot-teren cu dublu ši triplu ax, lãsându-ne o capacitate de lucru mai mare în fabrica din Wilhelmshaven, Germania. Producerea de macarale pentru teren accidentat aici, pentru piaøa italianã, ne oferã totodatã o flexibilitate mai mare ši la fabrica din Shady Grove, SUA.” În anul 2000, Manitowoc a deschis fabrica de la Niella Tanaro pentru asamblarea macaralelor autoridicãtoare Potain, adãugând apoi la aceastã activitate producerea de ianuarie 2009

macarale modulare ši ulterior, peste 5 ani, cca. 2.500 m2 pentru o nouã fabricã de asamblare a macarelelor mobile pe pneuri RT de la Grove. Activitatea în noua fabricã de 5.000 mp a început în anul 2007, iar prima macara produsã acolo a fost livratã la începutul lui 2008. Niella Tanaro ocupã acum o suprafaøã de 81.000 m2, din care 24.000 m2 sunt ocupaøi de spaøiile de birouri ši de fabricã. Manitowoc este unul dintre cei mai mari producãtori de macarale din industria construcøiilor la nivel mondial. Echipamentele comercializate includ: macarale cu braø zãbrelit, macarale turn, macarale telescopice mobile ši automacarale. În plus, Manitowoc este cel mai mare furnizor de servicii în construcøii ši reparaøii navale pentru guvern, pentru serviciile militare ši societãøile comerciale ale industriei maritime a Statelor Unite. n

056 even manitowoc:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:24 PM Page 57

058-059 info-news 3:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:28 PM Page 58

I N F O

-

N E W S

Noul model mini de la Kubota
ecartamentul šenilelor, care poate fi mãrit pânã la 1.200 mm, pentru a crešte temperaturã ši pentru nivelul uleiului. Când se alimenteazã, sistemul îl avertizeazã pe operator cã rezervorul este aproape plin ši, de asemenea, îl alerteazã atunci când trebuie sã facã verificãrile periodice. Kubota utilizeazã šenile cu inserøii de cauciuc pentru a reduce vibraøiile pe durata deplasãrii, mãrind astfel gradul de confort al operatorului. U17-3 are încorporat sistemul unic de securitate “Antifurt” al companiei, care, dupã cum spun cei de la Kubota, este singurul de acest fel montat standard de un producãtor de miniexcavatoare. Mentenanøa este ušuratã datoritã capotei cu deschidere dublã ce permite accesul la motor, la filtrul de apã ši la separatorul pentru apã ši care are o valvã hidraulicã de control ce se opereazã din interiorul cabinei. Furtunurile care duc la cupã ši la pivoøi sunt din douã piese, pentru a reduce numãrul de înlocuiri în timp. Compania a anunøat recent cã toate utilajele sale vor avea o garanøie standard de trei ani. n

balans zero pe spate (zero tail swing), utilaj ce înlocuiešte modelul U15-3. Exacavatorul U17-3 se aflã între modelele U10-3, de 990 kg, ši U20-3, de 2 tone. Kubota susøine cã principala caracteristicã a modelului U17-3 este

K

ubota a lansat pe piaøã miniexcavatorul U17-3 cu

stabilitatea. Când este retras la 990 de mm poate trece prin locuri înguste ši poate opera în spaøii mici. De ambele pãrøi extensiile lamei sunt standard. U17-3 este propulsat de acelaši motor Kubota ca ši modelul KX41-3, de 1,5 tone. Genereazã 15.2 kN putere de sãpare maximã la cupã, iar braøul are extindere maximã de 3,9 m la nivelul solului, cu adâncimea maximã de sãpare de 2 m. În cabinã, sistemul inteligent de control Kubota (Intelligent Control System) poate diagnostica ušor toate condiøiile de lucru ši indicatorii rotaøiilor motorului, are contor orar ši indicaøii pentru combustibil,

58

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

058-059 info-news 3:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 6:36 PM Page 59

I N F O

-

N E W S

Douã noi încãrcãtoare pe roøi de la Hitachi
ama ZW de la Hitachi s-a îmbogãøit cu încã douã încãrcãtoare frontale pe roøi. Unul se numešte ZW140 ši are 11 tone, iar celãlalt este ZW150 ši are 12 tone. Noile modele se adaugã deja consacratelor ZW180, ZW220, ZW250 ši ZW310, care, conform celor declarate de reprezentanøii companiei, “au avut un impact semnificativ pe pieøele europene”. Modelele ZW140 ši ZW150 sunt echipate cu motoare de 96 ši respectiv 107 kW, fapt ce ajutã la reducerea consumului de carburant ši la crešterea productivitãøii pentru o gamã largã de aplicaøii. Reprezentanøii companiei au declarat cã: “Operatorii vor descoperi o eficienøã mai mare la noile încãrcãtoare, datoritã inovaøiilor de la sistemul hidraulic HST. Acesta oferã o mai

G

bunã mobilitate atunci când cupa preia o sarcinã mare ši se poate manevra mult mai ušor chiar ši când utilajul frâneazã sau accelereazã.” Sistemul de selecøie a vitezelor HST oferã utilajului patru viteze de deplasare, fiecare dintre ele fiind potrivite pentru un anumit numãr de sarcini. De asemenea, ambele modele (ZW140 ši ZW150) sunt dotate cu sistemul Optimum Traction Force, care, de asemenea, poate seta puterea ši viteza utilajelor în funcøie de

sarcina pe care o au de îndeplinit. Conform declaraøiilor reprezentanøilor companiei Hitachi, “noile modele oferã patru posibilitãøi de operare care pot fi selectate în funcøie de sarcina exercitatã ši de

preferinøa operatorului. Controlul electronic al utilajului – fiind unul din primele din industrie – supervizeazã presiunea hidraulicã ši controleazã forøa de tracøiune care optimizeazã productivitatea în timp ce controleazã uzura anvelopelor ši reduce consumul la minimum.” Toate manetele de control, comutatoarele ši pedalele din interiorul încãrcãtoarelor ZW140 ši ZW150 sunt proiectate ši poziøionate ergonomic; de asemenea, existã ši un joystick multifuncøional foarte ušor de folosit. Ši suspensiile au suferit câteva îmbunãtãøiri binevenite, iar cabina este foarte spaøioasã ši confortabilã la ambele modele. Scaunul operatorului, cu suspensie pe aer ši înclinarea coloanei de direcøie, oferã un confort îmbunãtãøit în timpul lucrului. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

59

060-063 adv powertek trailers:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:58 PM Page 60

A D V E R TO R I A L

Macaralele Terex Atlas – puterea zeilor

Dacã zeii ar fi folosit echipamente de ridicat montate pe camion la înãløarea Olimpului, ar fi ales ATLAS. Tradiøia braøelor de macarale TEREX ATLAS dureazã de mai bine de douã decenii. Sunt numãrul 1 mondial atât prin tradiøie, cât ši prin know-how-ul construirii acestor braøe, putându-se intitula cu adevãrat inventatori. Macaralele TEREX ATLAS sunt prezente în România prin Powertek Trailers, dealer autorizat TEREX. 60
Revista de Unelte ši Echipamente
n

chipamentul hidraulic de ridicat TEREX ATLAS, parte a grupului TEREX, al treilea producãtor la nivel mondial, se poate monta pe un autovehicul de douã, trei sau patru punøi, dar ši pe semiremorcã-ša sau vagon special de cale feratã. Echipamentul destinat autovehiculelor se poate monta în faøã, dupã cabinã sau pe consola spate a vehiculului. Cel mai avansat pachet de dotãri standard Cu peste 60 de modele disponibile, fiecare dintre ele cu minimum 4 configuraøii posibile, TEREX ATLAS

E

ianuarie 2009

060-063 adv powertek trailers:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:38 PM Page 61

060-063 adv powertek trailers:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:58 PM Page 62

A D V E R TO R I A L

oferã o soluøie logisticã pentru toate aplicaøiile existente: capacitãøi de ridicare începând de la 12 kNm pânã la 600 kNm; o razã de acøiune de pânã la 21 m (în varianta telescopicã), respectiv 27 m în varianta cu Fly-Jib; posibilitatea de adaptare a diferitelor atašamente hidraulice (troliu de cablu, fly-jib, graifere pentru construcøii ši graifere pentru mãrfuri paletizate). Echipamentele hidraulice de ridicat sarcini TEREX ATLAS dispun în configuraøia standard de urmãtoarele funcøii, care le oferã o siguranøã maximã în funcøionare: 1. Sistem dublu link la toate modelele - elemente de legãturã

mecanicã între coloana ši braøul principal, dar ši între braøul principal ši braøul articulat, ce menøin constant momentul de ridicare al echipamentului indiferent de înãløimea de lucru; 2. Sistem electronic de protecøie la suprasarcinã, rol care este îndeplinit de ATLAS Crane Management (ACM). Monitorizeazã în timp real toate funcøiile echipamentului pentru a preveni depãširea capacitãøii portante prin avertizare acusticã ši luminoasã. De asemenea, acest sistem înregistreazã toatã activitatea echipamentului pentru o mentenanøã corectã ši implicit o valoare de revânzare ridicatã;

3. Avertizare sonorã împotriva demarãrii cu braøul principal nepliat. Securitatea clienøilor este cel mai important aspect pentru ATLAS, fiind primul producãtor ce introduce aceastã opøiune în pachetul standard; 4. Funcøia “LM+”. Pentru a duce la bun sfâršit orice activitate, echipamentele ATLAS îši pot mãri capacitatea portantã cu 15% (prin apãsarea unui buton sau mod automatic în funcøie de model) prin reducerea vitezei de lucru, condiøie necesarã pentru a nu periclita activitatea desfãšuratã. n

62

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

060-063 adv powertek trailers:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:38 PM Page 63

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:28 PM Page 64

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Echipamente hidraulice pentru construcøii, montate pe vehicule comerciale
Prof. univ. Sârbu Laurenøiu Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Alexandru Sârbu, student anul IV ing. seral Facultatea Utilaj Tehnologic Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti

Pe šasiul diferitelor tipuri de vehicule comerciale se pot monta în prezent o serie largã de echipamente hidraulice folosite în construcøii. Din categoria echipamentelor destinate construcøiilor sunt prezentate aici: macarale hidraulice disponibile pentru o gamã largã de sarcini, cu braøul de tipul pliabil-articulat, utilizate în domeniul construcøiilor; macarale hidraulice ši cârlige pentru încãrcarea containerelor; lifturi ridicãtoare etc.

Fig. 1

M

acaralele de acest tip pot fi folosite împreunã cu dispozitive speciale la încãrcarea benelor basulabile. Se pot utiliza ši tehnologii speciale pentru transportul španului ši fierului vechi, alcãtuite din echipamente precum: cârlig, benã cu pereøi înaløi ši macara echipatã cu graifer sau o serie de alte echipamente cu platforme fixe echipate cu lifturi hidraulice montate posterior pentru operaøii de încãrcare. Conceptul macaralelor pentru uz general, montate pe camioane cu capacitãøi de ridicare diferite, oferã clientului posibilitatea sã aleagã exact modelul necesar aplicaøiei sale. Producãtorii de astfel de echipamente se strãduiesc sã ofere soluøii viabile pentru nevoile clienøilor, în vederea ridicãrii afacerilor acestora la un nivel superior, înøelegându-le problemele ši furnizându-le cele mai bune soluøii com-

plete pentru manipularea sarcinilor. Aici sunt prezentate diferite echipamente fabricate de: PM, Palfinger sau HIAB, folosite pe piaøa construcøiilor în øara noastrã. De exemplu, Eurobody executã carosarea vehiculelor comerciale cu echipamente specializate pentru construcøii cum ar fi [3]: - Vehicule echipate cu macarale hidraulice, utilizate în domeniul construcøiilor, care au sarcinã de ridicat între 400 kg ši 21.000 kg. Macaralele pot fi utilizate pentru încãrcarea/descãrcarea diferitelor materiale de construcøii ambalate pe europaleøi (cãrãmizi, BCA, pavele), barãci pentru šantiere, transport geam, utilaje, dar ši pentru montajul unor grinzi, stâlpi, øevi etc. în šantiere; - Vehicule echipate cu macarale hidraulice ši cu cârlige pentru încãrcat containere. Pentru un transport mai eficient se pot folosi remorci speciale pentru transportul

64

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:28 PM Page 65

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 2

Fig. 3

containerelor. De asemenea, macaralele cu cârlige se pot monta ši pe semiremorci. Cârligele de încãrcat containere încep de la o sarcinã de 3 tone ši se pot monta pe vehicule de pânã la 33 tone; - Vehicule echipate cu macarale hidraulice MEC sau PM ši cu bene basculabile. Aceste macarale pot fi folosite împreunã cu dispozitive speciale de încãrcare cu activare hidraulicã, ce încarcã bena basculabilã;
- Vehicule echipate cu skiploaders

sau numai înspre spate. Benele se pot monta atât pe vehicule cu sarcina maximã admisibilã de 3,5 tone, cât ši pe vehicule cu sarcina maximã de 44 tone; - Vehicule echipate cu platforme fixe cu obloane sau cu boxuri, lifturi hidraulice (obloane ridicãtoare) Anteo, montate posterior pentru operaøii de încãrcare. Acest tip de carosare se folosešte pentru transportul obiectelor sanitare, gresie, faianøã, etc. Sarcina maximã este de 1.000 kg. Macarale cu braøe articulate pliabile, montate pe camioane Aici sunt prezentate echipamente fabricate de PM, Palfinger ši HIAB.

Macaralele PM seriile 2,3 – 6 [3] Acestea se pot monta pe autošasiuri cu sarcinã micã, precum: Wolskwagen IT, Renault Master ši Mascott, Iveco Daily, Mercedes Sprinter, Nisan Cabstar, Ford Transit etc. Mašinile astfel echipate sunt ideale pentru dotarea echipelor de intervenøii (v. fig. 1) [3]. Macaralele pot fi dotate opøional ši cu diferite dispozitive de încãrcat material în vrac (nisip etc.). Montajul se poate face atât în spatele cabinei, cât ši pe consola din spate. Macarale PM de serie 8 – 27 S [3] Macaralele PM de la seria 8 pânã la seria 41S se pot monta pe autošasiuri cu douã sau trei punøi, cum
n

cu sarcinã de ridicat cuprinsã între 3,5 tone ši 35 tone; - Vehicule cu echipamente de bene basculabile pe trei direcøii

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

65

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:28 PM Page 66

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 4

Fig. 5

monta, opøional, pentru încãrcarea europaleøilor cu diferite materiale. Acestea sunt ventuzele speciale pentru manevrarea geamurilor. Macaraua se poate monta ši pe semiremorcã la mijlocul platformei (fig. 4) [3] sau în spatele šasiului, caz în care poate manipula atât încãrcãtura din cutia camionului, cât ši pe cea plasatã în cutia remorcii tractate (fig. 5 ši 6) [3]. Macarale PM de serie 30 SP – 47 P [3] Macaralele se pot monta ši pe autošasiuri cu trei sau patru axe, în spatele cabinei (fig. 7) [3]. Mašinile astfel echipate se folosesc pentru transportul utilajelor speciale pe semiremorcã, pot manipula containere pe šantier (fig. 8), pot urca europaleøii cu materiale direct pe construcøie (fig. 7), pot ajuta la inspectarea podurilor rutiere ši feroviare (fig. 9) sau se pot utiliza la montajul acoperišurilor (fig. 10) [3]. Macarale PM de serie 48 SP – 80 SP [3] Acestea se pot monta pe vehicule cu patru axe, numai în spatele cabinei (fig. 11). Pentru comanda lor

Fig. 6

ar fi: Renault, MAN, Mercedes, Volvo, Iveco, Scania, DAF etc. Mašinile astfel echipate pot transporta geam, containere pentru šantier (fig. 2) [3], plãci prefabricate, conducte, utilaje necesare de šantier etc. Aceste mašini se pot utiliza ši direct pe

šantier în faza edificãrii construcøiei. De asemenea, la cerere, pe braøul macaralei se poate monta ši o extensie hidraulicã suplimentarã (fig. 3) [3]. Sunt disponibile ši activãri hidraulice suplimentatre care se pot
n Fig. 7

66

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:29 PM Page 67

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 11 Fig. 8

înãløime, la etajele superioare ši introducerea lor între douã planšee (fig. 12). Toate macaralele sunt fabricate în concordanøã cu normele UE [3]. Macarale Palfinger montate pe camioane [2] Caracteristica specialã a acestor macarale este sistemul lor cinematic (Powerlink), care este o conexiune specialã a legãturii dintre braøul articulat ši braøul de bazã, folosit la crešterea capacitãøii de ridicare ši pentru unghiul braøului (fig. 13) [2].

Fig. 9

Fig. 10

este indicatã utilizarea radiocomenzii. Macaralele sunt echipate cu distribuitoare DANFOSS. Noile generaøii de macarale au ši un calculator de comandã. Pe display-ul

acestuia sunt cuprinse toate informaøiile necesare operatorului pentru o bunã funcøionare. Operatorul poate comanda macaraua direct de pe construcøie, soft-ul de comandã (denumit Power Tronic) fiind asigurat de firma Digitek. Aceste macarale au rotaøie continuã. Pot fi comandate prin: radiocomandã; comandã cu scaun la înãløime; comandã de pe platformã; comandã de pe ambele pãrøi. Macaralele care au extensii hidraulice suplimentare pot fi folosite ši la urcarea diferitelor materiale la Revista de Unelte ši Echipamente
n

Fig. 12

ianuarie 2009

67

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:29 PM Page 68

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 13

Fig. 14

Sistemul cinematic de putere Palfinger nu este folosit numai pentru cinematica braøului, ci ši pentru legãtura dintre coloana macaralei ši braøul de bazã.

Beneficii: - poate ridica sarcina maximã asigurând o stabilitate bunã a instalaøiei; linia de ridicare a sarcinii este rezistentã pe întreaga caracn

teristicã de sarcinã; - macaraua poate ridica toate sarcinile cu braøul complet extins în exterior; - operarea ušoarã a macaralei este datã de viteza constantã de ridicare/coborâre; - sarcina maximã poate fi ridicatã când braøul principal este telescopat complet; - zona de operare este largã, de la –180 la 155 grade. Cum lucreazã? Braøul se telescopeazã complet, folosind o conexiune simplã care asigurã o geometrie foarte eficientã pentru braø. Aceasta face ca distanøa dintre cilindrul de ridicare ši punctul de fixare superior sã fie foarte micã. Rezultatul este o pierdere micã de putere la ridicare, iar la coborârea braøului se folosešte 70% din puterea capacitãøii de ridicare. Sistemul legãturii de putere asigurã o geometrie optimã a distanøei dintre cilindrul de ridicare ši punctul de fixare al tijei. Puterea de ridicare este menøinutã aproape de 100% când braøul este extins în faøã (fig. 13) [2]. Lanøul cinematic de putere PLUS a fost dezvoltat prima datã de Palfinger (fig. 14) [2]. Braøul telescopat înclinat în jos, la 15 grade faøã de orizontalã, asigurã o putere completã de ridicare. Beneficii: - macaraua este capabilã sã lucreze mai bine în spaøii restrânse; - ridicarea se poate face în încãperi cu înãløime limitatã; - macaraua poate fi poziøionatã pe camion fãrã sã depãšeascã înãløimea legalã; - inspecøia ši mentenanøa sistemului de braøe se pot face ušor.

68

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:29 PM Page 69

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 15a

Fig. 15b

Fig. 16a

Fig. 16b

Cum lucreazã? O extindere mare a braøului se face cu cilindrul care este folosit în combinaøie cu sistemul modificat al cinematicii de putere. Micšorarea cursei la cilindrul de extindere a braøului în exterior asigurã o poziøie orizontalã normalã a braøului. Sistemul de siguranøã PALTRONIC este un sistem de control proiectat pentru macaralele Palfinger; el deøine statutul de artã a tehnologiei pentru aceastã soluøie [2]. Asigurã un sistem de protecøie electronicã la suprasarcini ši controleazã toate aspectele legate de operarea macaralei. Opøional, el poate fi folosit cu urmãtoarele sisteme avansate de control utilizate de Palfinger: HPLS, AOS ši SHB [2]. Sistemul folosešte un display prietenos la bord, care aratã operatorului starea macaralei ši posibilitatea diagnosticãrii instalaøiei în

vederea mentenanøei. El prezintã tehnicienilor care asigurã serviceul orice deranjament care apare în timpul funcøionãrii, tãind comanda de acøionare. Beneficii: - protecøia operãrii macaralei; - indicatorul capacitãøii de sarcinã; - diagnosticare la bord. Cum funcøioneazã? PALTRONIC este un sistem CAN-BAS care utilizeazã circuite statice solide. El colecteazã informaøiile de la senzorii macaralei. Una dintre cele mai importante funcøii este protecøia sistemului la suprasarcini. Traductoarele de presiune de la braøul principal ši de la cilindrul de ridicare al braøului de vârf aratã sistemului de siguranøã cât de mult este încãrcatã macaraua. Când macaraua ajunge la 60% din capacitatea totalã, LED-urile montate pe display se aprind, iar alar-

ma sonorã transmite semnale acustice. La atingerea capacitãøii de 100%, toate funcøiile de creštere a capacitãøii de sarcinã ale macaralei sunt blocate, dar pot fi utilizate numai acelea care permit funcøiile de descreštere a încãrcãrii. LED-urile de pe display aratã operatorului care parte a macaralei poate fi cauza producerii suprasarcinii: braøul principal, braøul auxiliar (prelungitorul), SHB sau efortul din cablul troliului de ridicare a sarcinii. Sistemul aratã modul de racordare al tuturor informaøiilor de lucru la calculator ši codurile de erori în baza de date, care poate fi accesatã de cãtre tehnicienii care asigurã service-ul cu ajutorul unui laptop conectat la computerul macaralei. Sistemul de comandã prin radio (fig. 15b) [2] Panoul de comandã portabil este echipat cu un display cu LED-uri care aratã cât de mult este încãrcatã macaraua, de la 60% la capacitatea de 100%. În toate situaøiile de suprasarcinã sunt indicate funcøiile care cauzeazã aceste suprasarcini. În fig. 15 sunt prezentate cele douã variante prin care se comandã mišcãrile posibile de lucru ale macaralei. Astfel, în fig. 15a este prezentat pupitrul de comandã manualã montat pe šasiu, iar în fig. 15b, sistemul de comandã prin radio al macaralei [2]. Beneficii: - operatorul poate vedea capacitatea de lucru a macaralei atunci când nu se aflã lângã macara; - operatorul poate vedea, de asemenea, cum funcøioneazã circuitele sistemului de protecøie ale suprasarcinii – braø principal, braø auxiliar sau cablul troliului.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

69

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:29 PM Page 70

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 17a

Fig. 17b

Cum funcøioneazã? Capacitatea informaøiilor este asiguratã de PALTRONIC. Sistemul relateazã continuu transmisiile de date la centrul de comandã cu ajutorul unui semnal special de tipul

feedback. Când capacitatea macaralei crešte la 60%, semnalul transmis face ca LED-urile sã înceapã sã se aprindã, arãtând macaragiului cât de mare este încãrcarea. AOS (Palfinger Active – Oscillation Suppression) - activarea reglajului pentru cuplajul cu constantã micã de timp a oscilaøiilor. Acest sistem acøioneazã la oscilaøia sistemului de braø al macaralei, astfel cã braøul va rãmâne nemišcat dupã oprirea sa bruscã, adicã la oprirea funcøiilor de ridicare ale macaralei. Sistemul este folosit în special pentru versiunile de braøe lungi (în fig. 16a sistemul AQS nu este în funcøiune; în fig. 16b sistemul AQS este în funcøiune) [2].
n

Beneficii: - încãrcãturile sunt øinute întinse, în poziøie verticalã, dupã o aplicare bruscã a rotirii; - experienøele aratã o solicitare mai micã pentru braø, care reduce uzura ši ruperea sa; - începutul operãrii macaralei poate fi fãcut mult mai precis; - experienøa operatorului permite executarea unor mišcãri mult mai rapide, fãrã a compromite precizia ši sensibilitatea echipamentului. Cum funcøioneazã? AOS primešte la bord valorile presiunilor mãsurate de la senzorii speciali, montaøi în capul ši la baza cilindrului de ridicare principal. Semnalele sunt procesate de circuitul AOS ši interpretate ca oscilaøii ale braøului. Sistemul comandã tãierea curentului la fiecare înfãšurare a valvei de control, contracarând astfel vârfurile de presiune existente. Aceastã comandã ridicã ši coboarã cilindrul de ridicare foarte rapid, mišcarea potrivindu-se exact cu frecvenøa ši amplitudinea oscilaøiei braøului. Rezultatul constã în faptul cã braøul este împins pânã la punctul unde numai una sau douã mici oscilaøii se vor petrece, iar braøul este adus pânã la o poziøie fixã realizatã aproape instantaneu. Acesta presupune a avea opusul a mai multe oscilaøii mari, care vor continua pentru câteva secunde. HPLS (Haigh Power Lifting System) [2] Sistemul Palfinger de putere ridicatã (HPLS) crešte capacitatea unei macarale pânã în jurul a 15%, dacã viteza de operare este redusã (fig.17a). Sistemul electronic este controlat de sistemul de siguranøã Palfinger. Pe diagrama de

70

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:29 PM Page 71

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

cerea timpului de parcurgere a ciclului de lucru la ridicarea sarcinii. Cum lucreazã? Returnarea uleiului este rezultatul feedback-ului din partea presiunii uleiului în timpul funcøionãrii, astfel cã acesta se întoarce înapoi la valva de control. Rezultã o creštere a presiunii în cilindru din partea curgerii uleiului din camera superioarã înapoi în cilindru ši o mišcare mai rapidã a pistonului. Pentru macaralele grele, sistemul
Fig. 18

poate fi comandat de operator cu ajutorul unui întrerupãtor care coboarã încet funcøionarea la vitezã normalã ši dã mai multã putere extensiei (a se vedea fig. 19, a ši b). În fig. 19a, extensia se face fãrã returnare de ulei, iar în fig. 19b, extensia este cu returnare de ulei [2]. Sistemul de interblocare a comenzilor pentru siguranøã [2].

Fig. 19a

Fig. 19b

Palfinger a dezvoltat un mecanism de interblocare pentru extinderea normalã în siguranøã a calajelor, care îndeplinešte ultimul standard pentru siguranøa macaralelor EN 12999. Când calajul este tras înapoi, braøul principal al sistemului de siguranøã este automat blocat, iar sistemul secundar de siguranøã se întoarce înapoi în poziøia de blocare. Rotirea manivelei este blocatã mecanic ši menøinutã pe poziøie cu ajutorul unui lacãt de siguranøã. Opøional, poziøia acestui lacãt trebuie monitorizatã cu ajutorul unui întrerupãtor de proximitate, astfel încât acest unic sistem încorporeazã 4 sisteme de siguranøã. Beneficii:
- siguranøa transportului macaralei;

sarcinã, în fig. 17b, s-a menøionat cu rošu angajarea sistemului HPLS [2]. Beneficii: - puterea crescutã de ridicare înseamnã un raport mai bun ridicare/greutate braø; - viteza redusã permite o acurateøe mai bunã la manipularea încãrcãturilor grele; - fiecare funcøie este redusã prin diferite mãsuri, pentru a fi mai puøine funcøii critice, precum la extinderea sau retragerea braøului, astfel încât macaraua sã poatã funcøiona la vitezã normalã. Cum funcøioneazã? Când HPLS este pornit de operator, presiunea uleiului hidraulic este ridicatã pentru a atinge capacitãøi mari de ridicare. În acelaši timp,

funcøiile macaralei sunt încetinite electronic. Viteza redusã scade la rândul ei o mare parte din šocul de încãrcare ši face ca macaraua sã nu mai fie solicitatã când funcøioneazã la modul normal (fig. 17b). Retrurnarea uleiului utilizat [2] Returnarea uleiului utilizat de la cilindru se face cu ajutorul unui circuit hidraulic provenit de la extensia braøului (fig. 18 ši 19), rezultatul fiind scurtarea duratei timpului de lucru [2]. Dacã viteza de extensie a braøului este mare, funcøiile aferente retragerii uleiului din camera plasatã deasupra pistonului vor crešte cu 30%. Beneficii: - macaraua lucreazã mai repede ši este mai eficientã prin redu-

- ušurinøã ši rapiditate în desfãšurarea/strângerea calajelor.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

71

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:29 PM Page 72

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 20

Fig. 21

Cum funcøioneazã? Când manivela este rotitã, boløul principal de blocare iese. Un sistem secundar este rotit simultan, lãsând sã iasã afarã calajele pentru a fi puse jos. Când calajul este retras înapoi, braøul principal al dispozitivului de siguranøã este automat blocat ši sistemul secundar se întoarce înapoi, în poziøia de blocare. Rotirea manivelei este blocatã mecanic ši menøinutã în poziøia sa de un lacãt de siguranøã. Opøional, poziøia acestui lacãt trebuie monitorizatã de un întrerupãtor de proximitate, astfel cã 4 sisteme de siguranøã sunt încorporate în acest unic sistem de interblocare a comenzilor, patentat de Palfinger (fig. 20) [2].

Mecanismul de rotire (Palfinger Endless Slewing Mechanism)[2]. Mecanismul de rotire continuã a macaralei permite o razã de acøiune nerestricøionatã. Macaraua este rotitã cu ajutorul unui mecanism alcãtuit dintr-un motor hidraulic cu reductor planetar ši o transmisie alcãtuitã din pinion ši coroanã dinøatã. Coroana la rândul sãu este montatã pe un rulment cu bile de înaltã calitate. Beneficii: - ciclul de lucru este mai rapid pentru sarcinile manipulate cu palete, deoarece macaraua nu trebuie sã se roteascã înapoi pe platformã; - macaraua lucreazã mai eficient ši cu costuri mici; - momentul de rotire este ridicat, concomitent cu minimizarea
n

forøelor de frecare în mecanismul de rotire; - apar uzuri foarte mici în rulmentul cu bile, dupã ani muløi de operare. Rulmentul cu bile este o construcøie etanšã, proiectatã astfel încât sã permitã încãrcarea sub sarcina corespunzãtoare lungimii maxime de lucru a braøului. Angrenajele transmisiei sunt fabricate cu precizie mare, astfel încât jocul din roøile dinøate sã fie minim, iar calea de rulare pe care se rostogolesc bilele rulmentului este fãcutã cu o toleranøã foarte strânsã: în lãøime, planeitate, perpendicularitate. La mecanismul de rotire, plasat între baza de sprijin ši coloana de rotire se folosešte un circuit de blocare pentru frânã care asigurã o înaltã acurateøe de lucru. Pe macaralele mari se montezã 2 mecanisme de rotire identice, plasate de o parte ši de alta a coloanei de rotire. Liniile electrice ši hidraulice ale macaralei trec printr-un distribuitor de rotire, accesibil, plasat în zona centralã a coloanei, astfel încât rotirea ei sã nu fie restricøionatã în timpul lucrului. Picioarele hidraulice de calare pot fi rabatate în sus la 180 de grade, complet hidraulic. Beneficii: - macaraua se poate monta direct peste axele vehiculului, rezervorul de combustibil ši cutia de scule; - se poate folosi un picior mare de stabilizare la cricuri, care permite o sprijinire mai bunã pe sol la calare. La macaralele de capacitate medie, rama stabilizatoare are un cilindru mic montat pe bord care împinge cilindrul învelit al piciorului

72

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:30 PM Page 73

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 22a

Fig. 22b

Fig. 23

peste capãtul ramei. Aceastã funcøie de ridicare hidraulicã este combinatã cu cea de coborâre, folosind valva automatã de pretensionare. Macaralele grele au stabilizatoarele încorporate, fiind acøionate cu un sistem special de putere care ridicã/coboarã picioarele de calare. Acest sistem este patent Palfinger. Unghiul de rotire este dependent

de capacitatea de ridicare a macaralei [2]. Un inel special de oøel se rotešte odatã cu coloana macaralei, pânã când acøioneazã o pereche de limitatoare întrerupãtoare, fixate pe partea nerotitoare a bazei. Întrerupãtoarele transmit sau nu semnalul la sistemul de siguranøã Paltronic, care este dependent de detecta-

rea porøiunilor solide sau deschise amplasate pe inel. Dupã stabilirea performanøelor testului de stabilitate, inelul, prin forma sa, cu porøiunile sale solide sau deschise, va reprezenta aria de stabilitate sau de instabilitate a macalalei la rotirea sarcinii în timpul lucrului. Reducerea capacitãøii de ridicare pentru o arie instabilã va fi trimisã cãtre software de PALTRONIC ši reprezintã 60% din capacitatea completã de ridicarte. Când macaraua este folositã pe o arie instabilã, sistemul SHB determinã activarea liniei de 60% sau de creštere a sarcinii pânã la capacitatea completã de lucru, iar sistemul de protecøie a sarcinii este activat 100%. Dacã sarcina este ridicatã pe o arie de stabilitate ši rotirea sarcinii se face într-o zonã de instabilitate, sistemul SHB oprešte funcøia rotirii, dacã sarcina este mai mare dacât capacitatea calculatã (adicã 80% din capacitatea totalã), iar pentru rotire se va admite 60% din capacitatea de ridicare pe zona cu restricøii. Sistemul SHB poate fi folosit la limitarea capacitãøii de ridicare, peste partea din faøã a camionului, prevenind apariøia unor suprasarcini pe axele din faøã, sau la prevenirea trecerii braøului cu sarcini peste cabinã (este posibilã doar trecerea cu vitezã micã a braøului fãrã sarcinã peste aceastã arie de lucru). Suplimentar, acest sistem standardizat SHB cu douã limitãri de nivel a capacitãøii de încãrcare depinde de diferite situaøii posibile de stabilitate, ši anume: camion cu sarcinã sau fãrã sarcinã în benã (fig. 21) [2]. Funcøiile de supraînãløare intrã în acøiune, dacã vinciurile
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

73

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:30 PM Page 74

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 24

de ridicare sunt luate în considerare la asigurarea satabilitãøii totale (adicã dacã se ia în calcul greutatea balastului, trailerului etc). Cadrul de bazã (de rezistenøã) integrat al macaralei [2] Macaralele grele Palfinger sunt dependente de performanøele clasei šasiului, care este standard sau opøional, atunci când šasiul de bazã al camionului are secøiunea transversalã dublã. În acest caz, macaraua se poate montata direct pe šasiul camionului. Rezultatul va fi o reducere o greutãøii transportate, centrul de greutate al macaralei pliate este plasat mai jos ši se face o mare economie în ceea ce privešte consumul de combustibil în timpul transportului (fig. 22a) [2]. Beneficii: - centrul de greutate al mašinii este plasat mai jos;
- masa mašinii este economicã;

- cutia de torsiune a šasiului va asigura o stabilitate mai bunã - costul efectiv de instalare este mai mic. Cum lucreazã? Cadrul integrat de bazã (fig. 22a) este proiectat sã protejeze šasiul camionului de capacitatea de încãrcare a macaralei, care acøioneazã pe o subsecøiune a cadrului. Dacã macaraua se monteazã di-

rect pe šasiul camionului, montarea se face cu plãci L fixate uzual cu boløuri. Šasiul propriu al macaralei este extins în faøã, conøinând ši/sau placa de oøel a cutiei de torsiune proiectate. Sistemul de rãcire [2] Rãcitorul de ulei Palfinger oferit pentru clienøi are puterea instalatã a ventilatorului cuprinsã între 8,5 kW ši 20,0 kW. El depinde de dimensiunea macaralei. Sistemul de rãcire a uleiului are masa micã, este compact ši poate fi montat direct la baza macaralei, folosind ši un sistem de protecøie. Rãcitorul asigurã rãcirea uleiului cu ajutorul aerului care este antrenat asupra conductelor de ulei prin intermediul paletelor unui ventilator acøionat hidraulic. Un braø auxiliar telescopic se poate monta la vârful braøului telescopic de bazã (fig. 23) [2]. Astfel se mãrešte aria de aplicaøie a macaralei. Aceste macarale pot fi folosite pentru diferite aplicaøii, cu diferite atašamente: graifere ši/sau trolii cu cablu pentru ridcarea sarcinii. Pentru eficienøa operaøiilor de ridicare, Palfinger folosešte la construcøia braøelor un oøel cu granulaøie finã STE 1100, care asigurã un raport ideal între sarcina de ridicat ši greutatea braøului auxiliar.
n

Palfinger asigurã braøe auxiliare pentru macarale, începand de la momentul capabil de lucru de 11 tm, de tipul: PJO40, PJO60, PJO80, PJO125 ši PJO 170. Braøul auxiliar este detašabil ši se folosešte cu extensia hidraulicã aflatã la capul braøului telescopic pentru cuplarea sa. El poate fi operat sub sarcinã. Troliul cu cablu [2] este, în cele mai dese cazuri, cel mai important echipament de operare. Performanøele troliului de ridicare influenøeazã eficienøa macaralei. În timpul proiectãrii instalaøiei, o importanøã deosebitã este acordatã capacitãøii de ridicare a sarcinii, vitezei de operare ši performanøelor spirei de cablu. Mãrimile sarcinilor de ridicat de 1,5 t, 2,5 t, 3,5 t ši 4,5 t sunt ideale pentru lucru, în concordanøã cu clasa macaralei montate pe camion. Pentru acestea, Palfinger oferã: - putere mare de ridicare; - moment mare de pornire sub sarcinã; - lungimea cablului de 90 m; - viteza de înfãšurare a cablului cu 50% mai mare faøã de troliile convenøionale; - soluøii mecanice folosite pentru pornit/oprit ši întrerupãtor limitator; - protecøie anticorozivã; - pentru ridicare folosešte un motor hidraulic cu pistonaše axiale. Sistemul dual de putere (Dual Power System DPS) [2] face posibilã folosirea integralã la capacitate de ridicare a braøului auxiliar, prin utilizarea a douã niveluri ale presiunii de lucru la braøul auxiliar. Când macaraua este în combinaøie cu braøul auxiliar, ea poate utiliza întreaga sa capaciate de ridicare la braøul auxiliar, care este telescopat parøial sau total cu ajutorul

74

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

064-075 echipamente sarbu:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:30 PM Page 75

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

macaraua sã poatã lucra în spaøii restrânse; - garantarea stabilitãøii macaralei montate pe vehicul cu suporøi de sprijin activaøi numai pe o parte; - operarea sigurã a macaralei când este necesar sã se facã unele constrângeri asupra funcøionãrii. Cum funcøioneazã ? Funcøionarea din punct de vedere
Fig. 25

tehnic a ISC este bazatã pe o combinaøie de senzori de stabiliextensie a braøului ši verificã electronic cunoštinøele stocate. Utilizarea controlului secvenøial electronic de serie la sistemul de extensie a braøului, la macaralele Palfinger pentru sarcini grele, permite folosirea unor soluøii tehnice care nu rivalizeazã cu cele folosite de aløi producãtori. Sistemul integrat de stabilitate (Integrate Stability Control ISC) (fig. 25) [2] monitorizeazã stabilitatea macaralelor montate pe vehicul. Poziøionarea picioarelor de calare (retragerea completã, extinderea la jumãtate ši extinderea completã), stabilizarea ramei (jos, sus), toate sunt înregistrate. Depinde de: poziøia braøului de macara, capacitatea de ridicare, în funcøie de care sunt ajustate reglajele privind diferenøa ce trebuie fãcutã, din punctul de vedere al stabilitãøii, între partea stângã ši cea dreaptã a vehiculului. Monitorizarea stabilitãøii la limitarea rotirii (SHB) peste cabinã este o parte integrantã a sistemului ISC. Informaøiile despre situaøia stabilitãøii sunt indicate pe douã display-uri, iar reglarea respectivã este menøionatã pe panoul de control al stabilizãrii macaralei. Beneficii: - garantarea stabilitãøii pe o parte a calajelor extinse, astfel încât tate, pentru racordul poziøiilor la stabilizatoare ši la ramele stabilizatoare; arborele codificat plasat la racordul poziøie braøului comandã rotirea macaralei. Ši sistemul Paltronic este o unitate de evaluare. Capacitatea de ridicare ši unghiul admis sunt determinate de PALDING. n Bibliografie 1. Stoian, A. - Bun la agãøat HIAB Multilift, Construcøii, Revista Cargo & Bus, Anul XIII, (140), Nr.1 Ianuarie 2008, pag. 74-75 2. * * * - Palfinger crane, features & benefits, Palfinger KP Pocet salem 1+E, Palfinger, 05/06, pag. 46 3. * * * - Utilaje ši echipamente hidraulice pentru construcøii, Echipamente specializate de încãrcare, Eurobody importator exclusiv pentru macaralele PM ši MEC, pag. 10, 2008 4. * * * - Multilift Next Generation Hooklifts XR 21S, Get hooked on lifting, Multilift, A Hiab Company, Finland, 2006 5. * * * - HIAB XS 166 Range 13-17 tm, Product brochure, Divizia de macarale pentru uz general HIAB 6. * * * - HIAB Features, Sales support, HIAB Finland
n

cilindrului de extensie (fig. 24) [2]. Beneficii: - sistem opøional de creštere a
capacitãøii de ridicare la braøul auxiliar;

- capacitatea de ridicare totalã la braøul auxiliar, ultima extensie, face posibilã retragerea braøului; - utilizarea roøilor de sprijin în timpul calãrii contribuie la portanøã, la fel ca la transportul greu; - întreruperea automatã a sistemului de acøionare a braøului de la macara. Cum lucreazã? Braøul auxiliar poate fi operat pe 2 niveluri precise cu ajutorul unui sistem electronic de protecøie la suprasarcinã de tip special. Dacã ultima extindere a braøului a fost completã (operaøie normalã), capacitatea de ridicare a macaralei va fi redusã pentru a preveni apariøia suprasarcinii. Dacã ultima operaøie a braøului extins este retragerea, se activeazã DPS, adicã întrerupãtorul automat care comandã sistemul de presiune ridicat; astfel se utilizeazã capacitatea maximã de ridicare la braøul auxiliar. Sistemul de extensie a braøului macaralei este monitorizat prin poarta arborelui transmisiei (tija cilindrului), care înregistreazã poziøia la ultima

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

75

076-079 adv endress:54-57 adv endress.qxd 1/9/2009 3:47 PM Page 76

A D V E R TO R I A L

Miniîncãrcãtoare frontale Skid Loader
are greu de crezut, dar cu accesoriile adecvate Skid Loader poate executa toate aceste operaøiuni ši multe altele. Spre deosebire de încãrcãtoarele frontale, braøele Skid Loader-ului pornesc din spatele mašinii, având o cursã utilã sporitã. Un Skid Loader este alcãtuit dintr-un cadru rigid, acøionat de un motor diesel, cu braøe laterale de ridicare, utilizate pentru atašarea unei mari varietãøi de echipamente de lucru. Skid Loader-ele Silverstone de la DeWerk sunt echipate standard cu tracøiune integralã ši un sistem avansat de direcøie. Astfel, Skid Loader-ul se poate întoarce în loc, cu o razã de întoarcere 0, fiind foarte ušor de manevrat ši în spaøii foarte restrânse. Skid Loader-ele moderne Silverstone de la DeWerk sunt prevãzute cu o cabinã complet închisã, care protejeazã operatorul în conformitate cu directivele EC89/514 ši EC95/27. În plus, Skid Loader-ele Silverstone de la DeWerk sunt echipate cu motoare Perkins, extrem de puternice ši fiabile, având însã ši multe alte dotãri oferite ca ši standard la un preø competitiv pe piaøa mondialã. Miniîncãrcãtoarele multifuncøionale pot fi utilizate cu o mare varietate de accesorii: l Încãrcãtor frontal; l Cupe multifuncøionale; l Excavator; l Graifer - dispozitiv de prindere; l Furci pentru paleøi; l Ciocan demolator; l Sfredel;

Puøini štiu de existenøa unei soluøii simple ši extrem de versatile pentru executarea unor sarcini foarte variate. Este vorba despre utilajele Skid Loader, termen tradus în românã prin "miniîncãrcãtoare multifuncøionale", datoritã versatilitãøii lor care permite folosirea ca: încãrcãtoare frontale, miniexcavatoare, motostivuitoare, utilaje agricole ši forestiere etc.

P

Perie unghiularã; l Perii rotative; l Dispozitiv de cosire; l Lamã pentru curãøirea zãpezii; l Plug pentru curãøirea zãpezii; l Dispozitiv de decojire, netezire a masei lemnoase;

l

76

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

076-079 adv endress:54-57 adv endress.qxd 1/9/2009 3:47 PM Page 77

076-079 adv endress:54-57 adv endress.qxd 1/9/2009 3:47 PM Page 78

A D V E R TO R I A L

l Dispozitiv pentru plantare arbori; l Dispozitiv pentru sãpare šanturi; l l l l l l l

Buncãr basculant - grâne; Plug agricol; Semãnãtoare; Cilindru compactor; Tãietor de asfalt ši beton; Betonierã; Ferãstrãu etc.

Avantajele motorului: - Gama puterii 8,2 - 49,2 kW (11,15 - 66,9 CP);

- O categorie de motoare rezistente de 2, 3 ši 4 cilindri, cu rãcire cu apã; - Modele cu aspiraøie naturalã, încãrcãre turbo ši modele cu sistem de postrãcire, cu posibilitatea alegerii echilibrãrii manuale a puterii nominale; - Dimensiune ši design compacte; - Ušor de instalat, chiar în cele mai micuøe mašini; - Termen de garanøie 2 ani sau 2.000 ore de funcøionare; DeWerk Technical Equipment este o corporaøie ce are ca scop importul echipamentelor grele de construcøie ši vânzarea lor în Europa. Produsele pe care le reprezentãm sunt fiabile, productive ši la un preø foarte bun. Caracteristicile lor sunt de clasã mondialã, comparative cu cele mai multe branduri-lider ale echipamentelor de construcøie. Produsele noastre îndeplinesc cerinøele standardelor mondiale, având certificarea de calitate ISO 9001. Punctele noastre forte sunt: relaøiile exclusive ši puternice, suportul din partea manufacturierilor, calitatea, fiabilitatea produselor pe care le reprezentãm ši structura de preø superioarã pe care o putem oferi.
n

Echipa de manageri cu experienøã înøelege cerinøele industriei constructoare ši crede cã avem mixul potrivit de produse ši angajamentul necesar pentru a susøine DeWerk Technical Equipment ca furnizor viabil ši cu costuri competitive. n

78

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

076-079 adv endress:54-57 adv endress.qxd 1/9/2009 3:48 PM Page 79

I N F O

-

N E W S

Caterpillar anunøã mãsuri de reducere a costurilor pentru a rãspunde incertitudinilor economice

E

vocând deteriorarea permanentã a condiøiilor pe diverse pieøe, serviciile oferite consumatorilor ši incertitudinile legate de credite ši de pieøele financiare, Caterpillar Inc. (CAT) a anunøat reduceri semnificative ale beneficiilor pentru directorii executivi în anul 2009, precum ši alte reduceri de beneficii pentru management ši aløi funcøionari. Compania va suspenda ši crešterile bonusurilor de merit pentru managment ši funcøionari ši a îngheøat angajãrile. În anul 2009, beneficiile pentru directorii executivi vor scãdea cu 50%, cele pentru senior manageri vor fi reduse cu 5 pânã la 35%, iar pentru aløi funcøionari vor fi reduse cu pânã la 15%, toate acestea reflectând reducerea planificatã pentru programul de bonusuri al companiei ši de beneficii sindicale. Caterpillar le oferã celor din manageriat, precum ši funcøionarilor din Statele Unite un program de separare cu compensaøii salariale, angajaøii eligibili decizând pânã la 12 ianuarie a.c. dacã vor sau nu sã ia parte la acest program. “Štim cã aceste decizii vor afecta vieøile multora dintre angajaøi, precum ši pe ale familiilor lor ši regretãm cã trebuie sã le luãm”, a declarat prešedintele Caterpillar ši directorul executiv, Jim Owens. “Ne-am gândit sã ašteptãm pânã în luna ianuarie pentru a face acest anunø,

dar apoi am considerat cã este mai bine sã facem acest plan cunoscut angajaøilor pânã la definitivarea procesului de planificare pe anul 2009”, a mai adãugat Owens. “Am vut sã le oferim destul timp de gândire angajaøilor care doresc sã participe la programul de separare voluntarã ši timp pentru a discuta cu familiile lor pe durata sãrbãtorilor de iarnã”. Caterpillar ši unitãøile inviduale vor continua sã implementeze mãsurile de reducere a costurilor, ca de exemplu închiderea fabricilor, precum ši concedierile, pe mãsurã ce nevoia apare, ca rãspuns la condiøiile economice ce au impact pe piaøa pe care sunt tranzacøionate produsele sale. Deja anumite unitãøi ale Caterpillar ši-au redus forøa de muncã printr-o combinaøie de concedieri ale personalului anga-

jat pe termen nedefinit sau terminãri ale contractelor cu angajaøii temporari. “Companiile bune devin companii excelente atunci când se aflã în faøa pericolului ši îl înfruntã, ceea ce a fost adevãrat ši în cazul Caterpillar vreme de zeci de ani”, a spus Owens. “Atunci când am anunøat noua noastrã strategie, în anul 2005, unul dintre factorii de succes a fost planificarea ši manageriatul în condiøiile unei crize economice grave. Acum ne intensificãm eforturile pe reducerea costurilor pe mãsurã ce implementãm acest plan strategic. În aceste vremuri nesigure vom consolida compania pentru o creštere pe termen lung ši vom continua sã conducem în industrie ši din postura de competitori globali”. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

79

080-081 legislatie:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:50 PM Page 80

L E G I S L A Ø I E

Protejarea soluøiilor tehnice noi din domeniul utilajelor de construcøii
Prof. univ. dr. Constantin Turcanu

În prezent, România este aliniatã la prevederile internaøionale în domeniul proprietãøii industriale privind protejarea invenøiilor, mãrcilor de produse ši servicii, precum ši a desenelor ši modelelor industriale.
n privinøa soluøiilor tehnice noi protejate prin brevet de invenøie, domeniul construcøiilor este destul de slab reprezentat. O situaøie bunã o au medicamentele, cosmeticele, electronicele, respectiv domeniile în care, în prezent, se pot face invenøii relativ ušor. În realitate se introduc permanent în practica construcøiilor noi procedee de execuøie pentru structurã, pentru lucrãri de betoane, pentru finisãri, procedee care sunt condiøionate de cele mai multe ori de mašini ši utilaje mai performante sau realizate pe concepøii noi. Revista de Unelte ši Echipamente
n

Î

Totuši, în ultima perioadã se remarcã o preocupare pentru promovarea de construcøii ušoare, cu eliminarea structurilor din beton armat, cu scopul vãdit de reducere a costurilor ši a termenelor de execuøie. O parte din soluøii sunt inspirate sã nu spunem copiate - din realizãrile altor øãri. Trebuie sã atragem atenøia asupra faptului cã de obicei acestea sunt protejate. Firmele strãine nu pun în fabricaøie, ši cu atât mai puøin pe piaøã, produse ši tehnologii care pot fi copiate imediat de concurenøã. Prin urmare, fie se cumpãrã licenøã, fie se opereazã modificãri de fond asupra soluøiilor respective, astfel încât în caz de litigii, când se cer expertize din partea unor consilieri în proprietate industrialã de cãtre instanøã, aceštia sã poatã confirma lipsa de similitudine a soluøiilor. ianuarie 2009

În domeniul mašinilor de construcøii este cunoscut exemplul mašinilor de burat – utilaje foarte scumpe. Deoarece firma Plasser & Theurer ši-a protejat toate soluøiile, în România, mašina de burat cu acøiune asincronã, superioarã, nu a putut fi asimilatã, trebuind sã se realizeze tipul uzat moral cu acøiune sincronã, al firmei Matisa, care a neglijat aceste aspecte. Desigur, soluøia agregatului de burare sincronã era protejatã în Elveøia încã din anul 1931, firma plãtind redevenøe urmašilor urmašilor inventatorului, Albert Scheutzer, dar nu ši în România. Ori protecøia este teritorialã. În aceastã privinøã este de menøionat faptul cã dupã crearea soluøiei noi ši constituirea depozitului reglementar, inventatorii sau titularul trebuie sã fie foarte atenøi pentru a nu depãši termenul de

80

080-081 legislatie:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:50 PM Page 81

L E G I S L A Ø I E

prioritate de 12 luni prevãzut în Convenøia de la Paris pentru solicitarea protecøiei în altã øarã. Aceasta desigur dacã apar raøiuni economice privind exportul. Un alt domeniu al construcøiilor care se preteazã protejãrii prin brevet ši uneori prin desen sau model industrial este aspectul exterior. Conform legislaøiei specifice, desenul industrial protejeazã numai forma produsului, fãrã legãturã cu funcøia tehnicã. Aici apar interferenøe cu arhitectura construcøiilor. Soluøiile de arhitecturã se pot proteja atât prin brevet, dacã se rezolvã o problemã tehnicã, cât ši prin desen sau model industrial, dacã forma nu are relevanøã tehnicã. Desigur, operele de arhitecturã sunt protejate farã solicitare expresã, prin legea dreptului de autor. Dar în acest din urmã caz dreptatea se obøine numai în instanøã, prezentând dovezi, ceea ce face uneori incertã protecøia respectivã. În ceea ce privešte mãrcile în domeniul construcøiilor, trebuie menøionat numãrul mare al firmelor ši corespunzãtor al mãrcilor de serviciu. În economia de piaøã ši în condiøiile concrete existente în prezent în România, o amplificare fãrã precedent o prezintã domeniul protejãrii mãrcilor. Numãrul mare de societãøi comerciale recent apãrute ši lipsa unei preocupãri active a acestora în protecøia mãrcilor folosite au condus la încãlcarea, cu sau fãrã voie, a drepturilor altor titulari ši la acøiuni în justiøie, atunci când litigiile nu s-au putut rezolva pe cale amiabilã. Metodologia de protejare a mãrcilor de produse ši servicii se regãsešte în Legea nr. 84/1998 ši în

Regulamentul de aplicare a acestei legi. Conform legislaøiei românešti, aliniatã la cea internaøionalã, marca înregistratã conferã titularului sãu un drept exclusiv de folosire a acesteia. Marca este un semn distinctiv, susceptibil de reprezentare graficã, care servešte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele care aparøin altor persoane. Exemple de semne distinctive pot fi: cuvintele fanteziste sau cuvintele din vocabular într-o anumitã combina-

øie, nume de persoane, elemente figurative – desene, cifre, litere. Mãrcile pot fi, de asemenea, ši tridimensionale. Se pot înregistra ca mãrci ši combinaøiile de culori. În cazuri deosebite, pot fi înregistrate ši mãrci sonore sau de altã naturã, care realizeazã elementul de distinctivitate pentru produsele sau serviciile titularului. O serie de mãrci pot avea caracter de notorietate, ceea ce înseamnã cã ele sunt larg cunoscute în România la data depunerii cererii de înregistrare. În ceea ce privešte notorietatea, întotdeauna raportãrile se fac pe segmentul de public vizat. Spre exemplu, marca AEDIFICIA poate fi consideratã ca fiind notorie, deši nu este cunoscutã decât de cãtre cei care activeazã sau au legãturã cu domeniul construcøiilor. Pentru a reduce elementele subiective în aprecierea notorietãøii, Agenøia de Proprietate Intelectualã INVENTA folosešte un algoritm pentru calcularea indicelui de notorietate al mãrcii. În practicã, este util pentru titular sã consulte un consilier autorizat

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

81

080-081 legislatie:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 3:51 PM Page 82

L E G I S L A Ø I E

în proprietate industrialã care, în funcøie de activitatea concretã, actualã sau de perspectivã, a titularului, va alege în mod cât mai judicios clasele ši produsele sau serviciile enunøate în cadrul acestor clase. Pentru a reduce posibilitatea emiterii de avize de refuz sau de respingere, consilierul în proprietate industrialã poate face o cercetare, stabilind existenøa unor mãrci anterioare identice, similare sau apropiate. Totodatã, acesta poate aviza titularul asupra šanselor de succes în obøinerea protecøiei, ca ši asupra posibilitãøilor de modificare a mãrcii propuse de cãtre titular, astfel încât šansele de obøinere a înregistrãrii sã creascã. Depunerea la OSIM a cererii se poate face fie direct, fie printr-un mandatar, respectiv un consilier în proprietate industrialã autorizat. În acest caz, el va depune în termen de trei luni de la înaintarea cererii procura de reprezentare. Nu pot fi protejate mãrcile care sunt lipsite de caracter distinctiv. Distinctivitatea este elementul fundamental care caracterizeazã o marcã

ši prin folosirea mãrcii trebuie ca publicul sã nu fie indus în eroare. De asemenea, mãrcile care pot deruta cu privire la originea lor geograficã, care conøin o indicaøie geograficã, deši produsele care poartã marca respectivã nu sunt originare din teritoriul indicat, cât ši mãrcile care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri nu pot fi protejate. În ceea ce privešte numele sau imaginea unei persoane de renume, acestea pot fi folosite ca marcã dacã existã consimøãmântul respectivei persoane. De asemenea, nu pot fi protejate imitaøii de

steme, drapele, embleme de stat ši alte însemne de aceeaši facturã, fãrã autorizaøia organelor competente din România sau strãinãtate. Totodatã, marca solicitatã nu trebuie sã fie identicã sau similarã cu o marcã notorie, chiar dacã marca notorie nu a fost protejatã pe teritoriul României. Ca regulã, dreptul la marcã aparøine primului depunãtor al cererii. Pentru cazul prezentãrii produselor ši serviciilor în expoziøii, solicitantul beneficiazã de un drept de prioritate de 6 luni de la data introducerii produsului în expoziøie. Aceastã prioritate se va invoca în momentul depunerii cererii de înregistrare a mãrcii. O ultimã modalitate de protejare a drepturilor de proprietate industrialã în domeniul construcøiilor este prin model de utilitate. Legea modelului de utilitate a apãrut în România recent, în cursul anului 2007, ši are o serie de facilitãøi care o fac recomandabilã domeniului construcøiilor. Astfel, soluøia tehnicã poate fi mai simplã ca cea de la descrierile de invenøii, durata procedurilor la OSIM este mai redusã ši ceea ce este de fond nu se face decât o examinare formalã, urmând ca persoanele interesate sã o conteste documentat dupã publicare. O sumedenie de dispozitive, scule ajutãtoare, panouri, cofraje etc. se preteazã la protecøia prin model de utilitate. Cunoašterea procedurilor pentru protejarea creaøiei tehnice poate duce la crešterea numãrului de brevete sau certificate de protecøie în domeniul construcøiilor ši corespunzãtor a drepturilor exclusive în piaøã ale deøinãtorilor. n

82

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

083-088 cercetare si stiinta:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:06 PM Page 83

C E R C E TA R E

&

Š T I I N Ø Ã

Scaunul operatorilor de utilaje pentru construcøii ši riscul de invaliditate
Prof. univ. dr. ing. Mladin GHEORGHE UTCB, Facultatea de Utilaj Tehnologic

Pentru cã de foarte multe ori luãm în discuøie confortul operatorilor în cabinele diverselor utilaje folosite la lucrãrile de construcøii, în primul numãr al revistei noastre de anul acesta vã propunem un studiu detaliat asupra scaunului ši a poziøiei corecte în timpul lucrului.
caunul operatorului de mašini pentru construcøii trebuie sã îndeplineascã cerinøele din EN ISO 7096:2000. În acest articol vom prezenta principalele aspecte referitoare la solicitãrile ce acøioneazã asupra întregului corp al operatorului pe durata funcøionãrii mašinii ši condiøiile pe care

Fig. 1

S

trebuie sã le îndeplineascã scaunul acestuia pentru diminuarea ši încadrarea în limitele admisibile ale acestor solicitãri. Operatorul de mašini pentru construcøii conduce tot felul de mašini folosite în industria de construcøii (mašini utilizate la excavarea pãmântului, la sãparea de tuneluri, la construirea de cãi de comunicaøii etc.). Care sunt îndatoririle postului? Obligaøiile includ: conducerea mašinilor menøionate mai sus, verificarea, întreøinerea ši repararea lor. Unde se desfãšoarã activitatea ši în ce condiøii? În principal în aer liber, pe šantiere de construcøie, unde se lucreazã în zgomot, murdãrie, în contact cu substanøe chimice ši în condiøii de vreme schimbãtoare. Ce instrumente/echipamente folosesc? Diferite mašini de malaxat, excavatoare, buldozere, încãrcãtoare, vehicule de tracøiune, pompe speciale, echipamente cu destinaøie specialã etc.

Operatorul este specializat pe diferite tipuri de mašini ši trebuie sã urmeze un curs de specializare în domeniu ši totodatã sã treacã un test în acest sens. Principii ergonomice ši de biodinamicã în ušurarea muncii Postura bipedã implicã un efort static ši dinamic deosebit pentru pilonul de susøinere al organismului, coloana vertebralã, ši în special pentru segmentul sãu bazal, coloana lombarã. Acest efort este suportat în condiøii biomecanice neeconomice reprezentate prin existenøa lordozei lombare, impusã de existenøa oblicitãøii platformei sacrate. Multe atitudini aparøinând vieøii cotidiene, muncii, distracøiilor, odihnei, realizeazã paradoxal o suprasolicitare mecanicã ši nu o relaxare a lordozei lombare, cu consecinøe dezastruoase asupra integritãøii discale. Din tot corpul omenesc, discul intervertrebal lombar apare ca o
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

83

083-088 cercetare si stiinta:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 5:59 PM Page 84

C E R C E TA R E

&

Š T I I N Ø Ã

Tabel 1

structurã utilizatã cel mai dezavantajos din punct de vedere mecanic. Din cauza utilizãrii dezavantajoase din punct de vedere mecanic a discului intervertebral apare ca o consecinøã logicã hernia de disc. Prin frecvenøa ši implicaøiile lor medicale, hernia de disc ši sechelele postoperatorii tind sã devinã o problemã socialã. Din totalul invaliditãøilor prin boli neurologice (vezi tabelul 1 [1]), 20% îl reprezintã invaliditatea prin hernie de disc operatã. La ora actualã cunoštinøele asupra biomecanicii coloanei lombare au fãcut posibilã fundamentarea teoreticã a unui plan de mãsuri capabil sã influenøeze eficient unul din parametrii determinanøi ai herniei de disc, postura. Concluziile sale sunt aplicabile pe plan profilactic ši pe plan terapeutic în reeducarea bolnavilor de hernie de disc în general ši a celor operaøi în special, amelioraøi sau vindecaøi chirurgical. În spiritul celor de mai sus, ergonomia urmãrešte adaptarea muncii la om, adicã adaptarea locului de muncã, a mašinilor ši utilajelor, a spaøiilor de muncã, a mediului ambiant, a organizãrii muncii, inclu-

siv a orarului de muncã, la cerinøele ši posibilitãøile organismului omenesc. Cu alte cuvinte, pentru ergonomia locului de muncã trebuie definite caracteristicile acestuia. Caracteristicile ergonomice ale postului de lucru reprezintã totalitatea factorilor care influenøeazã consumul de energie umanã ši rezultatele muncii. Pentru a asigura condiøii optime de lucru pentru om, toøi parametrii psihosenzuali trebuie sã se încadreze în limitele admise. Proiectanøii trebuie sã aibã în vedere parametrii constructivi ši funcøionali ai cabinei, scaunului, treptelor, elementelor de comandã, mãrimea forøelor, maselor ši presiunilor, zgomot, vizibilitate, temperaturã, umiditate, iluminatul cabinei ši frontului exterior, starea de monotonie sau variaøia procesului de lucru etc. Scaunul Experøii în organizarea muncii ši medicii insistã pentru a se depune toate eforturile ca munca, ori de câte ori este posibil, sã se efectueze în poziøie ašezat. Dar poziøia ašezat, în muncile de duratã, conduce la slãbirea mušchilor abdominali, cu încãrcãri statice pe musn

culatura spatelui. Mai mult, poziøia šezândã în condiøii nefiziologice determinã modificãri musculare care în timp pot produce mari tulburãri de staticã a coloanei. Acesta este ši motivul pentru care medicina ortopedicã s-a preocupat întotdeauna de problema øinutei ši poziøiei coloanei vertebrale în poziøie ašezat. Ca rezultat al cercetãrilor, pentru construirea scaunelor se fac urmãtoarele recomandãri: - înãløimea scaunului sã se poatã regla între 40-53 cm; - spãtarul sã se poatã regla pe verticalã de la 14 cm la 24 cm (mãsurat de la suprafaøa scaunului pânã la perniøa spãtarului); - spãtarul sã se poatã regla în adâncime de la 34 cm pânã la 44 cm (mãsuraøi de la partea frontalã a scaunului); - adâncimea scaunului sã fie mai mare de 35 cm. - scaunul sã aibã stabilitate la rãsturnarea prin balans ši alunecare; - scaunul sã nu limiteze libertatea mišcãrilor cerute de activitatea desfãšuratã. La deplasarea cu automobilul, solicitãrile statice ši dinamice ale coloanei vertebrale sunt mari, deci construcøia scaunelor pentru automobile precum ši poziøia pe scaune a persoanelor are o foarte mare importanøã asupra modului de distribuire a solicitãrilor ce apar în coloana vertebralã. Din cauza unor poziøii rigide (aplecãri spre volan) sau a înclinãrii mult pe spate apar în coloanã solicitãri excentrice ši eforturi nefiziologice la nivelul discurilor intervertebrale. Poziøia corectã se obøine prin ašezarea trunchiului astfel încât unghiul dintre acesta ši coapsã sã

84

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

083-088 cercetare si stiinta:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:06 PM Page 85

C E R C E TA R E

&

Š T I I N Ø Ã

(vertebrele lombare, toracice ši cervicale, pelvisul, capul, braøele ši picioarele) cu un set confortabil de curbe ši unghiuri. În cazul coloanei vertebrale se presupune numai punerea la dispoziøie a suportului lombar. Oricum, o poziøie bunã a spatelui necesitã luarea în considerare a poziøiei picioarelor, a înclinãrii scaunului, a unghiului de ašezare a capului ši a multor aløi factori: toate pãrøile corpului sunt unite între ele, iar forøele sunt transmise de la o parte la alta. În fig. 3 este repreFig. 2

zentat corpul uman ca un sistem mecanic, aproximat printr-un sistem liniar cu parametri concentraøi. Forøele din scaune conøin în fiecare punct o componentã perpendicularã la suprafaøã ši componente pe douã axe tangenøiale la suprafaøa scaunului. Forøele tangenøiale, care în general nu sunt dorite, apar adesea pe suprafaøa principalã de susøinere a scaunului datoritã spãtarului care împinge partea inferioarã a corpului în faøã; acest lucru poate fi redus prin ajustarea poziøiei picioarelor ši prin înclinarea scaunului. Forøele principale trebuie sã fie perpendiculare pe suprafaøa scaunului. La ašezarea pe o suprafaøã rigidã platã în întregime, cea mai mare parte a greutãøii este suportatã de tuberozitãøile ischiale – pentru muløi oameni în aceastã zonã micã este o presiune excesivã care ulterior produce durere sau paralizie. Aceastã presiune este redusã prin crešterea ariei de contact, fie prin profilarea suprafeøei scaunului, fie confecøionând o suprafaøã "deformabilã".
n

ajungã la 110°-120°. Rãsturnarea bazinului, vizibil redusã, va determina o curburã lombarã mai favorabilã. Dacã spãtarul posedã o anexã mai rigidã pentru sprijin lombar, poziøia devine optimã. În cazul poziøiei corecte (speteaza înclinatã cu 20°-30° cu coloana în poziøie optimã), speteaza preia aproximativ 30% din greutatea trunchiului, astfel încât solicitarea crescutã din timpul šocurilor este relativ redusã (fig. 2 [3]). Eforturile unitare la nivelul pragului anterior al discurilor intervertebrale – în cazul poziøiei nocive pentru coloanã – depãšesc cu peste 20% pe cele din poziøia favorabilã. În prezent, constructorii de autovehicule realizeazã scaune care corecteazã satisfãcãtor poziøia šoferului la volan, reducând solicitãrile coloanei vertebrale. În statistica profesorului Arseni [4], printre primele 3 profesiuni generatoare de discopatii este cea de šofer ši operator de mašini de construcøii, întrecând cu mult pro-

centul altor meserii care necesitã eforturi fizice mult mai mari. Toate aceste indicaøii, sub formã de postulate trebuie introduse în educaøia de bazã a oricãrui individ înainte de a fi imprimate oricãrui bolnav de hernie de disc, fie el operat sau tratat conservator. Proprietãøile statice ale scaunului Aša cum s-a menøionat, scaunul trebuie confecøionat astfel încât sã rãspundã unui numãr cât mai mare de activitãøi ši persoane. El trebuie sã ofere ocupantului o poziøie bunã pentru a întreprinde activitãøile corespunzãtoare funcøiei. Aceastã poziøie trebuie sã asigure un efort muscular minim, astfel încât oboseala muscularã sã fie minimizatã. Efortul muscular minim necesitã ca întreg corpul sã fie susøinut corespunzãtor (pe toate cele trei axe de translaøie) la contactul sãu cu scaunul, cu spãtarul ši cu podeaua. Întregul suport (scaun, spãtar ši podea) trebuie sã menøinã corpul

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

85

083-088 cercetare si stiinta:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:06 PM Page 86

C E R C E TA R E

&

Š T I I N Ø Ã

Fig. 3

Scaunele autovehiculelor, independent de destinaøia lor, au perne deformabile din mai multe motive: de exemplu, sunt mai moi la ašezarea pe ele, temperaturile la contact sunt mai reduse, pot furniza ventilare, distribuie presiunea în jurul tuberozitãøilor ischiale, suprafeøele lor au suficientã aderenøã pentru prevenirea alunecãrii, pot

atenua vibraøiile, au tendinøa sã se adapteze la diferite forme ši mãrimi ale oamenilor, aratã mai atractiv ši nu în ultimul rând sunt mai confortabile decât scaunele tari. Aceste calitãøi nu sunt neapãrat obøinute cu aceleaši caracteristici. De exemplu, poate exista un conflict între deformabilitatea necesarã pentru distribuirea presiunii ši
n

deformabilitatea necesarã pentru atenuarea vibraøiilor. Aša cum un scaun tare produce/cauzezã presiune excesivã la nivelul tuberozitãøilor ischiale, la fel un scaun foarte moale distribuie presiunea excesivã în jurul šoldurilor ši în special în jurul coapselor. Deformabilitatea scaunului nu poate fi determinatã numai din dorinøa de a atenua vibraøiile. Din punctul de vedere al šocului ši vibraøiei, cea mai importantã parte este “sistemul torace-abdomen”. Studiile aratã cã aceasta se datoreazã efectului rezonanøei care apare în intervalul de frecvenøã 3 – 6 Hz, conducând la scãderea eficienøei izolãrii antivibratile a unei persoane aflate în picioare sau în poziøia šezând. Un alt efect al rezonanøei se întâlnešte în intervalul 20 – 30 Hz ši afecteazã sistemul corp-umeri-gât. Pentru alte zone ale corpului, fenomenul de rezonanøã se întâlnešte la valori ale frecvenøei mai mari de 60Hz. Din punctul de vedere al šocului ši vibraøiei, importanøa maximã o reprezintã domeniul frecvenøelor joase. Multe experimente au urmãrit atenuarea vibraøiei de-a lungul corpului uman. Astfel, în realizarea scaunelor ši platformelor de lucru se urmãrešte ca šocurile ši vibraøiile sã fie resimøite cu efecte cât mai reduse asupra unor pãrøi ale corpului. Proprietãøile dinamice ale scaunului Un scaun care are proprietãøi dinamice optime este unul care este „reglat” în aša fel încât sã minimizeze rãspunsurile vibraøiilor nedorite

86

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

083-088 cercetare si stiinta:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:06 PM Page 87

C E R C E TA R E

&

Š T I I N Ø Ã

Fig. 4

ale ocupantului în mediul vibraøional relevant. De aceea, pentru determinarea eficienøei dinamicii scaunului se combinã trei factori: mediul vibraøional, rãspunsul dinamic al scaunului ši rãspunsul corpului uman. Orice frecvenøã ši orice axã a vibraøiilor pot contribui la disconfortul vibraøional al ocupantului unui scaun: scaunele ar trebui proiectate astfel încât sã minimizeze transmisia vibraøiilor la acele frecvenøe ši pe acele axe care sunt dominante în mediu. În general, rãspunsul dinamic optim al scaunului depinde atât de spectrul vibraøiilor în mediu, cât ši de criteriul relevant (menøinerea confortului, minimizarea perturbãrii activitãøilor sau conservarea/pãstrarea sãnãtãøii). Scaunul optim nu poate fi definit fãrã a lua în considerare aceste douã variabile. Scaunul optim al unui autovehicul poate sã nu fie optim pentru alt autovehicul. „Acordarea” unui scaun la un mediu constã în ajustarea rãspunsului dinamic al scaunului pentru minimizarea efectelor nefavorabile cele mai importante ale vibraøiilor. Acest

lucru nu poate fi atins decât dacã se cunoašte mediul vibraøional ši existenøa unor metode adecvate de prezicere a rãspunsului omului la vibraøiile complexe care apar în scaune (frecvenøe multiple, axe multiple, ieširi multiple, impuls). În poziøia šezând, forøele din coloana vertebralã apar parøial din forøele exercitate de mušchii spatelui. Activitatea muscularã prelungitã poate cauza disconfort, în timp ce forøele excesive pot cauza sau conduce la rãniri. Orice activitate muscularã ši orice forøe asociate pot crešte semnificativ din cauza vibraøiilor care apar pe una sau pe mai multe axe. Uneori, este posibil sã se identifice o gamã a poziøiilor corpului care poate elimina în mod virtual necesitatea activitãøii musculare a spatelui ši se pare cã în unele dintre aceste poziøii, vibraøiile întregului corp nu pot crešte în mod considerabil activitatea muscularã. Prevederea autovehiculelor cu scaune ce minimizeazã activitatea mušchilor spatelui poate ašadar sã reducã atât disconfortul statului jos, cât ši potenøialul de apariøie a rãnirii în urma forøelor din

coloana vertebralã. O poziøie bunã de stat jos va asigura, de asemenea, cã forøele din šira spinãrii sunt bine distribuite peste suprafeøele din partea superioarã ši partea inferioarã a discurilor intervertebrale. Când partea superioarã a corpului se mišcã încet în faøã astfel încât sã nu existe lordozã, spatele poate fi susøinut de ligamente în aša fel încât sã existe o activitate muscularã redusã. Dar aceastã poziøie concentrazã alte forøe statice ši inerøiale între pãrøile anterioare ale vertebrelor inferioare ši, de exemplu, poate fi ašteptatã o creštere a potenøialului de prolaps al discului intrevertebral.
Scaunul conform EN ISO 7096:2000

Scaunul trebuie sã fie proiectat astfel încât sã reducã în cel mai bun mod posibil vibraøiile întregului corp la care este expus operatorul pe durata funcøionãrii mašinii. Mãrimea vibraøiilor depinde de diferiøi factori, muløi fãrã legãturã cu construcøia mašinii, cum ar fi interacøiunea dintre mašinã ši teren, vitezele de lucru ši de deplasare sau tehnicile de funcøionare.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

87

083-088 cercetare si stiinta:00-00 macheta rue_basic.qxd 1/9/2009 4:07 PM Page 88

C E R C E TA R E

&

Š T I I N Ø Ã

De reøinut urmãtoarele: - scaunul operatorului trebuie sã rãspundã cerinøelor în funcøie de greutatea ši înãløimea operatorului; - trebuie pãstrate condiøiile iniøiale la postul de comandã, indiferent de vechimea mašinii; - trebuie respectate cu stricteøe instrucøiunile de funcøionare ši vitezã în concordanøã cu condiøiile concrete de lucru. Reglarea scaunului trebuie sã se facã în mod corect pentru a crešte confortul operatorului ši siguranøa sa. Reglarea necorespunzãtoare a sa poate conduce la leziuni. Conform EN ISO 7096:2000, scaunul trebuie sã permitã urmãtoarele reglaje: - înclinarea spãtarului; - reglarea suportului lombar; - înclinarea ši ridicarea/coborârea pernei scaunului; - setarea în funcøie de greutatea operatorului; - deplasarea scaunului în plan longitudinal pentru a asigura spaøiu pentru picioare. Suportul de atašare a scaunului trebuie sã prezinte mai multe pozi-

øii, oferind mai multe posibilitãøi de reglare longitudinalã. În fig. 4 este reprezentat un scaun utilizat de firma VOLVO pe mašinile de construcøii. Dacã la un scaun care respectã cerinøele din EN ISO 7096:2000 se adaugã ši centura de siguranøã pentru picioare, care completeazã o structurã ROPS (structurã de protecøie împotriva rãsturnãrii), avem imaginea completã a unui post de comandã care asigurã cerinøele de sãnãtate ši siguranøã în muncã în conformitate cu normele europene. Un alt exemplu de scaun utilizat la autocamioane ši mašini (utilaje) pentru construcøii este prezentat în fig. 5. CONCLUZII - Numãrul de persoane angajate care au suferit operaøii la coloanã pentru hernie de disc este de 1,5 la 22.000. Dacã se socotešte pentru fiecare dintre acešti bolnavi o perioadã de incapacitate de muncã de un an într-o generaøie (aproximativ 30 de ani), forøa de

muncã a øãrii este lipsitã de aportul a 45.000 de oameni, care pe lângã prejudiciul economic constituie ši o considerabilã sarcinã socialã pentru restul populaøiei; - Din numãrul de cazuri operate, între 9,2% ši 15% au fost reoperaøi, aceasta amplificând ši mai mult cheltuielile aproximate la punctul 1; - Din situaøiile prezentate la punctele 1 ši 2, cazurile cu invaliditate totalã reprezintã între 3% ši 6,5% ceea ce face ca sarcinile sociale pentru restul populaøiei sã creascã ši mai mult; - Pentru considerentele prezentate la punctele 1, 2 ši 3, scaunul operatorului nu trebuie privit ca un lux, ci ca o necesitate fireascã pentru a reduce riscul de invaliditate a acestei categorii de salariaøi; - Scaunul care face parte integrantã dintr-un post de conducere al unei mašini, unei instalaøii sau echipament trebuie sã rãspundã cerinøelor din EN ISO 7096:2000, reducând riscul de invaliditate pentru cele douã categorii de salariaøi šoferi, operatori de utilaje, de mašini ši echipamente de construcøii. n

Bibliografie: [1] BARON, L. - Sindromul posthernie de disc lombarã operatã, Bucurešti, Ed. Rotech Pro, 2005
[2] MUNCHINGER, R. - Gewinchtheben

und bandscheinbenlastung, Schweiz, Z. Sportmed, 1960, 8 [3] DIACONESCU, N. ši col. - Coloana vertebralã, Ed. Medicalã, Bucurešti, 1977 [4] ARSENI, C. - Hernia de disc. Tratat de Neurologie, Vol. 4, Ed. MediFig. 5

calã, Bucurešti, 1981

88

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ianuarie 2009

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:22 PM Page 89

R E T R O S P E C T I V A

2 0 0 8

CASE 580 Super R dezvãluie secretele originii sale

E

nglezii susøin cã ei sunt primii care l-au produs, în anul 1953, însã americanii IANUARIE

de la CASE pretind cã l-au fãcut cunoscut, fabricându-l în serie patru ani mai târziu. Chiar dacã denumirea de buldoexcavator este mai des întâlnitã, terminologia corectã este cea de încãrcãtor-excavator. Acesta este un utilaj care face faøã cu brio atât la lucrãrile de întreøinere din centrul orašului, cât ši în proiectele de anvergurã, civile sau industriale. Din acele timpuri îndepãrtate ši pânã acum, multe firme renumite au preluat invenøia ši au fãcut din acest utilaj unul dintre cele mai populare echipamente pentru construcøii din întreaga lume. Se spune cã piaøa nord-americanã de utilaje folosite în construcøii aproape cã se identificã cu încãrcãtorul-excavator. Este ca ši cum ai alege la întâmplare o persoanã de pe stradã ši i-ai cere sã-øi definescã cum aratã un utilaj pentru construcøii, iar aceasta ar indica fãrã ezitare un backhoe loader. n

JCB în pole position pe circuitul de la Jerez
onform statisticilor ši bilanøurilor de tot felul, anul 2007 a fost cel mai prolific din istoria companiei JCB, un lucru absolut de luat în seamã, dacã ne gândim cã brandul englez existã încã din anul 1945. Numai anul trecut, JCB a vândut peste 70.000 de unitãøi în toatã lumea, depãšind crešterea medie a pieøei cu aproape 18 procente. Zona Europei de Est - care cuprinde România, Bulgaria, Polonia ši Rusia - a fost la fel de efervescentã, contribuind din plin la acest succes. Brazilia ši India au fost alte douã puncte

C

importante din atlasul JCB, pe fondul pieøelor uriaše ši al crešterilor economice înregistrate (în special în India). Deši 2008 se anunøã ceva mai recesional din punct de vedere economic, JCB are planuri de extindere. În luna decembrie a anului trecut am fost invitat - via Terra România la o conferinøã de presã organizatã de JCB, într-un oraš select ši exotic din sud-vestul Spaniei, numit Jerez. Chiar dacã locaøia duce cu gândul mai mult la vacanøe silenøioase, întrerupte doar de etapele curselor de motociclism, Jerez s-a dovedit a fi o gazdã foarte bunã pentru jurnalištii invitaøi din toatã Europa - ba chiar ši din Kazahstan ši India -, dar ši pentru noile utilajele marca JCB, cu galbenul lor inconfundabil. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

89

FEBRUARIE

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:22 PM Page 90

R E T R O S P E C T I V A

2 0 0 8

Noul model Atlas Copco ROC T15 cea mai competitivã soluøie pentru aplicaøiile din domeniul construcøiilor
ama echipamentelor de forat pentru suprafaøã Atlas Copco se extinde, începând cu acest an, cu un nou model: Atlas Copco ROC T15. Unitatea autopropulsatã pe 4 roøi, cu o greutate de 2.800 kg, controlatã complet de la distanøã, se adreseazã forãrii cu ciocan de suprafaøã a gãurilor cu un diametru cuprins între 23-45 mm, pânã la o adâncime de 9 m, în cadrul carierelor ši perimetrelor de construcøii. Nivelul ridicat de productivitate se datoreazã atât fiabilitãøii echipa-

G

mentelor de forat Atlas Copco, cât ši designului ce permite strãbaterea celor mai accidentate terenuri. Astfel, prin intermediul comenzii de la distanøã ši graøie stabilitãøii sale, echipamentul pãtrunde în zone aproape imposibil de accesat ši acoperã secøiuni extinse, ceea ce face din el un echipament ideal pentru construcøii de drumuri ši cãi ferate, construcøii de infrastructurã, sãpãturi de šanturi ši, datoritã modului facil de transportare, pentru construcøii de baraje hidroelectrice. n

MARTIE

Romcat Corporation, importator al mãrcii Hyundai

H
APRILIE

yundai este un nume cunoscut pe piaøa din România, iar din luna martie noul importator unic în øara noastrã este societatea Romcat Corporation. Calitatea utilajelor ši gama largã de mašini destinate sãpãrii, transportului ši încãrcãrii pâmântului se regãsesc în final în cifra de afaceri ši în numãrul de mašini de construcøii vândute, iar rezultatele financiare ale grupului Hyundai sunt în continuã creštere. Cu o experienøã de peste 20 de ani în domeniul construcøiei utilajelor, Hyundai øintešte un loc cinci în clasamentul Revista de Unelte ši Echipamente
n

mondial al celor mai bine vândute mãrci din domeniu, pânã la sfâršitul anului 2010. Hyundai a înregistrat o uimitoare creštere de 215% începând din 2003 ši pânã la nivelul anului 2007. Între 2006 ši 2007, cifra de afaceri a Hyundai a fost mai mare cu 22%, de la 230 milioane de euro în 2006 la 280 milioane de euro anul trecut. De asemenea, în anul 2007 au fost vândute 3.200 de mašini de construcøii, comparativ cu 2006 când s-au comercializat doar 2.700. Pe întreg mapamondul, Hyundai are 436 puncte de distribuøie în 92 de øãri. ianuarie 2009 Expoziøia SAMOTER, desfãšuratã în frumosul oraš Verona, a reprezentat ši pentru Hyundai un bun prilej de lansare a noilor utilaje. Astfel, dupã aducerea pe piaøã în anul 2007 a excavatorului R320LC-7A, Hyundai a prezentat în premierã mondialã, în cadrul expoziøiei SAMOTER, noul excavator de 11 t, numit R110-7A. n

90

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:22 PM Page 91

R E T R O S P E C T I V A

2 0 0 8

A venit, l-am vãzut, s-a terminat Construct Expo Utilaje 2008

Î

n perioada 09 - 13 aprilie 2008, Romexpo a organizat, în cadrul complexului sãu expoziøional, a

nalã, cu circa 15%. Pentru cã piaøa româneascã de construcøii s-a dezvoltat ameøitor în ultimii ani, interesul expozanøilor prezenøi la aceastã ediøie s-a mãrit, lucru care s-a vãzut ši prin numãrul lor, dar ši MAI prin organizarea standurilor. Dacã nu aøi reušit sã ajungeøi, am sã vã spun eu câte ceva pentru a vã face o imagine despre ce s-a întâmplat. Pãstrând registrul început anul trecut, la Construct Expo Utilaje au participat 300 de expozanøi veniøi din 17 øãri. Cu toøii au ocupat o suprafaøã de 45.000 de mp, din care 40.000 de mp în exterior. n

doua ediøie a târgului cu participare internaøionalã pentru echipamentele de construcøii: Construct Expo Utilaje. Întregul complex a fost invadat de utilaje ši vehicule pentru construcøii, echipamente industriale, unelte de mânã, materiale pentru construcøii ši utilaje specifice šantierelor, multe dintre ele arãtând aproape nepãmântene. Faøã de anul trecut, în 2008 numãrul firmelor participante a crescut cu 25%, iar suprafaøa expoziøio-

Protruck - Bucurešti are un nou centru de vânzãri ši service la Glina

G

rupul Protruck, distribuitor autorizat în România pentru vehicule comerciale

Iveco, motoare ši generatoare Fiat Powertrain Technologies ši utilaje pentru construcøii New Holland Construction Equipment, a inaugurat pe 15 mai 2008 cel mai mare Centru de Vânzãri ši Service IVECO din reøeaua proprie, în Bucurešti. Noul Centru, situat pe Autostrada Soarelui, se întinde pe o suprafaøã totalã de 22.000 mp, cu 6.900 mp suprafaøã totalã construitã, beneficiind de un spaøiu deosebit de generos, proiectat special pentru a veni în întâmpinarea cerinøelor tot mai exigente ale clienøilor companiei. În clãdire, pe lângã spaøiile de birouri, au fost amenajate sãli de primire clienøi, sãli de šedinøe, o salã de pregãtire pentru angajaøi ši o cantinã. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

91

IUNIE

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:22 PM Page 92

R E T R O S P E C T I V A

2 0 0 8

Komatsu lanseazã noua gamã de încãrcãtoare compacte Seria 6

V
IULIE

ilvoorde, iunie 2008 - Komatsu Europe a anunøat lansarea noii game Seria 6 de încãr-

cãtoare compacte. Aceasta include 5 utilaje noi: WA65-6, WA70-6, WA80-6, WA90-6 ši WA100M-6. Cu greutãøi operaøionale cuprinse între 4,6 ši 7 t ši cupe cu volum de la 0,55 m3 pânã la 1,8 m3, noile utilaje se concentreazã în totalitate asupra nevoilor clienøilor. Fiind foarte compacte ši prietenoase cu operatorii, aceste utilaje se simt ca acasã în spaøiile înguste. Sunt ušor de folosit pentru mutarea materialelor pe šantiere de construcøii ši excavãri, dar ši la lucrãrile de drumuri. Chiar ši un operator neexperimentat va considera cã încãrcãtoarele frontale compacte Komatsu Seria 6 sunt simplu de folosit. n

Interprima introduce pe piaøa din România mašini de tencuit ši pompe de transport, marca Utiform

Î
AUGUST

ncepând din luna iunie, Interprima este importator exclusiv pentru piaøa din România a

gamei Utiform, ce cuprinde mašini de tencuit ši pompe de transport. Brandul Utiform are peste 10 ani de experienøã în domeniul echipamentelor tehnologice pentru construcøii, inginerii ši managerii companiei lansând la numai un an de la înfiinøare prima mašinã de tencuit împreunã cu pompa de transport Master, care în timp se vor dovedi un real succes.

Avantajele echipamentelor Utiform vin în sprijinul activitãøii constructorilor ši sunt strâns legate de modul de operare al acestora. În primul rând, utilizarea lor presupune economie de timp ši bani: tencuitul ši transportul materialelor se fac mult mai rapid decât cu mijloacele clasice. Pentru lucrãri de mãrimi medii nu depindeøi de programul furnizorilor de materiale gata mixate, care au un timp de uscare finit, sau de alte echipamente care fac mai întâi
n

malaxarea, urmând ca apoi sã vã ocupaøi de transportul amestecului. n

92

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:22 PM Page 93

R E T R O S P E C T I V A

2 0 0 8

Cinci ani de activitate pentru Autoconstruct
a începutul anului 2007, compania Autoconstruct a deschis în apropiere de Câmpulung Muscel un nou service pentru remorci, semiremorci, utilitare de transport, trailere ši suprastructuri. Pânã acum, investiøia se ridicã la 900 de mii de euro, suprafaøa totalã a service-ului fiind de 33.000 mp, din care peste 3.000 de mp sunt ocupaøi de hale ši birouri. Pe 25 iulie 2008, Autoconstruct a împlinit cinci ani de activitate. La cum s-a dezvoltat compania în acešti ani, se putea sãrbãtori cu mult fast, însã managerii au optat

L

pentru o zi obišnuitã de lucru. Dacã ne gândim cã Autoconstruct are în spate producãtori importanøi, cu mare tradiøie în Europa, printre care F.X. Meiller, Faymonville, Müller Mitelttal, De Buf, Metal Vuraic, Fluid ši Willing, nu-i de mirare cã gândul le stã mai mult la servirea clienøilor lor, având un program deosebit de aglomerat. Cam acelaši ritm a fost impus ši la service-ul de lângã Câmpulung Muscel, acolo unde inginerii de la Autoconstruct monteazã kit-uri pe orice tip de autošasiu. Se monteazã, se repar ši se întreøin remorci, semiremorci, utilitare de transport, trailere ši suprastructuri, ši dacã øinem cont cã service-ul are o capacitate de pânã la 10 kit-uri pe sãptãmânã, ne putem da seama cât de intensã este activitatea. n SEPTEMBRIE

Caterpillar Operator Challenge 2008 – Bucurešti
aza regionalã de la Bucurešti a concursului internaøional “Caterpillar Operator Challenge 2008” a avut loc sâmbãtã, 13 septembrie, la sediul Bergerat Monnoyeur, unic importator al utilajelor Caterpillar în România. În aceeaši zi s-a desfãšurat ši finala naøionalã a acestei competiøii. Dacã la ediøia din Timišoara, în urmã cu o sãptãmânã, s-au întrecut 33 de operatori din Transilvania ši Banat, în Bucurešti au participat 40 de concurenøi din Muntenia, Oltenia ši, desigur, din Capitalã. “Caterpillar Operator Challenge” este o competiøie cu tradiøie, anul

F

OCTOMBRIE a intrat în acest circuit competiøional în anul 2005, atunci când s-a desfãšurat prima ediøie a concursului la sediul central Bergerat Monnoyeur. n
n

acesta fiind la a 11-a ediøie. Ea reunešte operatori de echipamente pentru construcøii pentru a le testa abilitatea ši precizia în manevrarea diferitelor tipuri de utilaje. România

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

93

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:23 PM Page 94

R E T R O S P E C T I V A

2 0 0 8

Precizie ši versatilitate la sediul Ranexim

R
NOIEMBRIE

anexim ne-a arãtat potenøa utilajelor sale în cadrul celor douã zile de porøi deschise, desfãšurate pe 20 ši 21 octombrie. Cei prezenøi au putut admira escaladãrile buldo-excavatoarelor Hidromek pe pantele abrupte ale unei movile de pietriš special amenajatã, eficacitatea dumperului BENFORD-ALLRAD, forøa încãrcãtoa relor frontale Atlas ši, mai ales, precizia ši posibilitãøile dinamice uluitoare ale excavatoarelor Takeuchi. Societatea Ranexim SRL ši-a început activitatea în anul 1996 ca furnizor de scule electrice. Trei ani mai târziu, Ranexim s-a lansat pe piaøa generatoarelor portabile, importând echipamente cu certe calitãøi tehnice de la firma fran-

øuzeascã SDMO – unul din primii producãtori mondiali de grupuri electrogene – pentru ca astãzi sã devinã unul din principalii competitori de utilaje pentru construcøii ši industrie. În prezent are un portofoliu incredibil de mare ši, pentru cã vreau sã vã fac o demon-

straøie foarte scurtã, vã spun cã sub steagul lor puteøi gãsi utilaje pentru construcøii de foarte multe tipuri, de la excavatoare la debitatoare ši ciocane pneumatice, dar ši încãlzitoare, mašini de tãiat, vibratoare pentru beton, unelte de mânã ši accesorii. n

Lansare Terex - încãrcãtorul compact pe šenile vine în România
owertek Company, dealerul oficial al echipamentelor Terex, aduce în România în aceastã iarnã cel mai nou utilaj lansat de producãtorul de echipamente numãrul trei mondial: încãrcãtorul compact pe šenile (tip skid steer). Chiar ši pe teren accidentat, aceste utilaje convertesc propulsia puternicã ši tracøiunea ušoarã într-o vitezã impresionantã de deplasare ši de lucru. Tehnologia patentatã cu “tren de rulare Posi-Track” presupune ca šenilele speciale din cauciuc ale încãrcãtorului compact sã se flexeze chiar ši la denivelãrile cele mai

P

DECEMBRIE

mici de pe teren, astfel încât utilajul sã dobândeascã o tracøiune fãrã egal. Spre deosebire de încãrcãtoarele compacte pe pneuri sau pe šenile
n

din metal, utilajul Terex nu distruge solul; tasarea precum ši alte probleme pe termen lung ale solului provocate de compresie sunt aproape în totalitate evitate. n

94

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009

089-094 retrospectiva 2009:88-93 retrospectiva.qxd 1/9/2009 4:23 PM Page 95

POZA LUNII

096-097 reviews:110-112 reviews.qxd 1/9/2009 4:35 PM Page 96

R E V I E W S

Equipment for distribution, leveling and compaction of the concrete in horizontal layers Usually, the technologic process to build the concrete horizontal layers needs special procedures for spreading, leveling and compaction. Such processing procedures are applied generally to the horizontal surfaces of certain constructions as: floorings, roads, airport tarmacs, alleys, footways, etc. The opened surfaces to such constructions are generally unprotected and for this reason the treatment works applied to them are of crucial importance. Leveling, vibrating and finishing of the concrete in slabs or plates can be performed using different types of working equipment: road rollers, simple and double vibrating beams, modular vibrating beams. To give a comprehensible image about the technologic possibilities to use such equipment, we shall present below their constructive and operational principles. HYUNDAI VIP TOUR COREEA 2008 The story of Hyundai Heavy Industries (HHI) is one of challenges, pioneer's work and confidence in future and it has started in 1972 when the 6 divisions of this group have been incorporated: the division for civil and military vessels and submarines construction, the division for maritime platforms and industrial installations, the division for engines and electric systems and installations construction and last but not least the division for construction machines. The success of the group relies on the vision of the founder of Hyundai Heavy Industries, Mr. Chung Ju-Yung, characterized by creativity, positive thinking and strong unitary nature.

In the proximity of the city of Eumseong has been organized even a demonstration using the HYUNDAI machines, of which purpose was the presentation of the working capacity, increased working speed and resistance in severe working conditions of these machines. At this demonstration a wide range of machines has been presented, from caterpillar or wheel excavator to frontal loaders or multi-operational rigid loaders. Maintenance and technical revision of the construction machines The globalization, even very contested, can become a reality based on the vulnerability of the countries in which the labor force is poorly qualified and trained. By the other hand, the current crisis occurred in the developed countries could contribute to the deepening of the existing discrepancies, generating severe disadvantages to the countries with a low developing potential. The multitude of issues generated by these aspects need a straight and qualified approach concerning the organization and effectiveness of the economic activity in all fields. The increase of the effectiveness of the economic activity is imperiously necessary, if we are taking into consideration the speed and amplitude of the technologic changes and the economic pressure in general, a crucial role in this regard being held by the small and medium sized enterprises (many being the examples when at the level of such enterprises a small team built up of intelligent, enthusiast and bold people have created extremely profitable industries and markets of millions of dollars).

HYDRAULIC MACHINES AND EQUIPMENT FOR CONSTRUCTION, MOUNTED ON COMMERCIAL VEHICLE On the chassis of the different types of commercial vehicles can be mounted actually a wide range of hydraulic equipment used in construction field. From the category of equipment designated to construction the following are presented: hydraulic cranes available for a wide range of loadings, with foldable-articulated arm, used in construction field, hydraulic cranes with suspension hooks for lifting and loading the containers, elevators, etc. The cranes of this type can be used with special devices for the loading of the tipping buckets. Also special technologies can be used for the transportation of the iron splinter and scrap, using equipment as: suspension hook, bucket with tall walls and crane equipped with grab or other equipment with fixed platform equipped with hydraulic elevators for loading operations, mounted in the rear of the platforms. CASE CONSTRUCTION MACHINERY sent aids in Santa Catarina The equipment have been sent through the project CASE Multiaçao, a program of which social assistance and mutual supporting actions are based on the lending of the CASE equipment to be performed different building works in the affected zones, this program being extended in many locations from Brazil after the natural disasters occurred at the end of the last year. Due to the affluent rains in November 2008, many zones of the Blumenau city, Santa Catarina State in Brazil, have been severely

96 Revista de Unelte ši Echipamente n ianuarie 2009

096-097 reviews:110-112 reviews.qxd 1/9/2009 4:35 PM Page 97

REVIEWS

affected by the landslides. The catastrophe made over 100 victims and several thousands of people remained without their homes. 52 municipalities of Santa Catarina have been severely affected by the torrential rains and by the landslides generated by these rains, out of which 14 have declared calamity status. To remove the mud and debris generated by these phenomena, Case has sent to the local authorities, as a loan, four machines specialized in earthwork. Terex Finlay, pioneer in mobile sorting The Terex Finlay equipment for crushing and sorting are used both in the quarries and in ballast pits. The 694 model is one of the successes of the producer Terex Finlay (producer of sorting, crushing, washing equipment) in the field of technology for mobile sorting. Finlay 694 can be delivered in two versions: on caterpillar and on wheels. With a fast delivery (few days from the date of the order), this equipment can obtain quickly crushed and sorted products. Due to its thermal (diesel) engines, it has the independency against the electricity supply network. Its mobility is a great advantage for the opening of a quarry because the debris generated by the explosion can be quickly removed from the site. Manitowoc opens a new factory in Niella Tanaro, Italy Manitowoc has organized an open day for its clients and collaborators, celebrating in this manner the extending of its activity by opening of a new factory in Niella Tanaro, in Italy. The company has transferred its entire production of cranes with double and triple ax, ATs, in this

new factory, increasing in this manner its capacity to produce bigger cranes in the factory from Wilhelmshaven, Germany. In Niella shall be produced the cranes for unleveled land and all-land of Grove type and modular towercranes of Potain trademark. The President and Director General of Manitowoc, Eric Etchart, was present to this event, telling then the following: “This extending is important because offers to us a bigger capacity to produce cranes but also because the production capacity of our other factories has been released from the obligation to produce cranes and is available to produce something else. Now we build here all the all-land cranes with double and triple ax, making available in this way a bigger production capacity in our factory from Wilhelmshaven, Germany. The new motor-compressor "Mobilair 50" with resistant antiphonic cover made of polyethylene The new "Mobilair 50" portable motor-compressor made by Kaeser Kompressoren is a machine with many advantageous features. It produces enough air for three air hammers or for a big air consumer, this 5 m3/min compressor being extremely light and combining the flexibility with the environment protection. Moreover, it combines the classic verified technology with the novelties as the great resistance of the antiphonic double cover of polyethylene, designed for a maximum protection even in the most severe working environments. One of the things observed immediately when someone looks at the new "Mobilair 50" is its modern design assuring the keeping of its aspect on a longer

period. The new polyethylene cover, resistant at corrosion, scratches and shocks, including also the protection wings for the wheels, proves the dynamism of the machine. FINISHER WITH CONTROL SYSTEM FOR THE LOADING ON BEAM BOMAG offers a wide and complete range of finishers from 5 tones to the extremely performing machine of 20 tones. Actually, the range has 12 finishers, 4 on caterpillars, 3 on wheels (all with 2 x 6, 4 x 6 or 6 x 6 wheel-drive system) and 5 versions of beams equipped with electric or gas heating system. The new BOMAG finisher available on caterpillar and on wheel completes the range of finishers. Panama shall use $2.3 billion to extend the channel According to the information from KHL website, on 10 December 2008, the Panama Canal Authority (ACP) has signed a number of loans amounting to $2.3 billion which shall be used to extend the famous channel crossing through the Isthmus of Panama, this being the biggest infrastructure project in Central America. The huge interest generated by this work has attracted many international important creditors as: Inter American Development (IDB), Andean Development Corporation (CAF), International Financial Corporation (ICF), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and European Investment Bank (EIB). n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

ianuarie 2009 97

098 talon:114 talon.qxd 1/9/2009 4:37 PM Page 98

"

TALON

DE

ABONAMENT OFERTA DE PUBLICITATE PENTRU 2009:
Modul 1/1 A4 1/2 A4 1/4 A4 Coperta 1 Coperta 2 Coperta 3 Coperta 4 2 pag. A4 (spread) 1 apariøie (Euro) 900 500 300 2600 2000 1600 2200 1600

Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe adresa: S.C.DOMUS MAGAZIN SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI, pe fax: 021-222.31.49 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. Doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši Echipamente pe o perioadã de: n 3 luni 7.50 lei n 6 luni 14.50 lei n 1 an 28 lei Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Denumirea firmei............................................................................... Domeniul de activitate al firmei:........................................................ Numele ši prenumele.......................................................................... Funcøia................................................................................................ Departament...................................................................................... Adresã: Strada..............................................Nr...... Bloc.................... Sc........... Etaj.......Ap................ Localitate.........................................Judeø..........................Sector....... Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.............................. n Bifaøi dacã sunteøi posesor al unui card Electrolux Family Club ši primiøi reducere 10% din preøul abonamentului. Plata se va face cãtre S.C. DOMUS MAGAZIN SRL, CIF RO 16545284 cont RO03FNNB000602357663RO01 Credit Europe Bank (ROMÂNIA) S.A. În preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. Atenøie!!! Nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu afecteazã abonamentul încheiat. Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Data: ................................ Semnãtura: ................................

Articol publicitar: 1 paginã interior A4 – 500 Euro/apariøie; Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 – 300 Euro/apariøie. Notã: Preøurile nu includ T.V.A.

“Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã un spaøiu informativ ši publicitar profesional, unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor, echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor pentru construcøii.

cop3:cop3.qxd 1/9/2009 4:40 PM Page 99

cop4:cop4.qxd 1/9/2009 4:41 PM Page 100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful