You are on page 1of 79

Sabina Rasel

elimda odrastemuz tebe


Lorna je stajala kraj prozora elegantne kancelarije nametene otmenim
starinskim nametajem. Jue su je hitno pozvali u advokatsku kancelariju
koja je vodila poslove njenog ouha.
dvokat je gledao s meavinom simpatije i saaljenja.
! Pozvali ste me da mi saoptite "abijanovu #inansijsku situaciju...
odnosno, kako posle njegove smrti nije ostalo nita$ ! upitala je s gorinom.
! %ospodin &idalos je vie voleo da vam to saopti neki advokat.
! 'o je gospodin &idalos$ (ta on ima s tim$
! &a ouh se mnogo zaduio kod Markosa &idalosa. )ugovao mu je
ogromnu sumu. *arem je meni tako reeno.
+ trenutku su joj svi doga,aji iz njenog ivota iskrsli pred oima- "abijan
Makalos koji joj je poslednjih petnaest godina bio otac. majina smrt pre
sedam godina. "abijanova sestra /len koja se preselila kod njih u malu
ku0u u Pertu. gimnazija koju je uspeno poha,ala. studije biologije.
"abijanova smrt pre samo tri nedelje...
1impatija, koju je na poetku razgovora primetila na licu advokata,
pretvorila se u hladnu uljudnost. *ilo je oigledno kako eli to pre da je se
oslobodi. *rzo se oprostila s njim i izala. 2a ulici je zadrhtala od hladno0e !
nemir i neoekivan ose0aj nesigurnosti izazvao je u njoj elju da to pre
stigne ku0i. 3ato je ula u prvi autobus.
Mala ku0a od crvenih cigala, s batom, svetlo upaljeno ispred ulaznih
vrata i osvetljeni prozori kao da su joj poeleli dobrodolicu, i delimino su
joj rasterali nespokoj.
! Lorna, najzad si se vratila4 ! doekala je /len.
! &erujem kako nema potrebe da te obavestim o sadraju razgovora !
rekla je ironino, ne gledaju0i je dok je skidala kaput.
/len se umorno oslonila na zid.
! "abijanu je sve krenulo nizbrdo odmah posle smrti tvoje majke. )obro
zna koliko je voleo. Pre sedam godina je i sam poeo polako da umire... )a
bi mogao da nastavi posao, morao je da obnovi ribarske brodove i opremi ih
odgovaraju0im komorama za hla,enje. 3a to mu je bila potrebna ogromna
suma novca i on ga je pozajmio s prihvatljivim kamatama, ali nije uspeo da
podmiri dug. 'amate su se udvostruile, zatim utrostruile... i krug se
zatvorio.
! 5rebalo je da me upoznate sa situacijom.
! (ta bi ti mogla da uini$
! )a napustim #akultet i zaposlim se.
! 5voje obrazovanje je bilo najvanije. "abijan je eleo da dobije najbolje.
! li, ja bih shvatila4 ! uzviknula je.
! Molim te ljubavi, nemoj plakati4 ! preklinjala je /len grle0i je.
! Ovo je ok za mene4 ! promrmljala je.
! 1asluaj me, po0i 0emo na kratak odmor. 1amo nedelju dana. Oti0i
0emo u 1idnej.
! li, to je uasno daleko ! povikala je usplahireno.
! 6mam sestru koja tamo ivi i ima mnogo unuka. 7ado bih ih ponovo
videla.
! Moemo li to sebi da priutimo$
! 6mam neto ute,evine. 7ezervisa0u avionske karte za 1idnej.
8etiri dana kasnije, uzbu,ena i nesposobna da sakrije radost to 0e
posetiti nova mesta, gledala je kroz mali prozor na udesnu metropolu.
'ad su na izlasku s terminala ule u jedan od taksija pore,anih uz ivicu
trotoara, bila je toliko uzbu,ena zbog svega to je okruivalo, da nije ni ula
adresu koju je /len dala vozau. 6li su ulicama i trgovima izgra,enim po
gotovo geometrijskoj pravilnosti, a zatim je taksi uao u rezidencijalnu etvrt
elegantnih ku0a s prostranim, lepo odravanim vrtovima, a onda je skrenuo
u veliku aleju i zaustavio se ispred vile s ogromnim parkom.
2ema od iznena,enja, stajala je nesigurno pored automobila dok je /len
ekala da joj taksista vrati kusur.
6z vile je izaao postariji mukarac i pourio prema njima s osmehom
dobrodolice na licu.
! &i ste sigurno Lorna ! rekao je uljudno. ! +,ite, ja 0u se pobrinuti za
prtljag.
+pitno je pogledala u /len. Oekivala je da 0e ih upoznati, ali to se nije
dogodilo. 2ije joj preostalo nita drugo nego da u,e u prostrano predvorje.
8ovek je poveo uz stepenice na prvi sprat.
! Pretpostavljam kako elite da se osveite posle putovanja.
%ovorio je uslunim tonom, verovatno je pripadao posluzi. Me,utim,
sigurno nije bio obian sobar. 9eremonijalno je pred Lornom otvorio vrata
jedne sobe, naklonio joj se, a onda dao znak da /len krene s njim.
1oba je bila raskono nametena. 6z garderobe su vodila vrata u
kupatilo, elegantno i ra#inirano.
Ostala je bez daha od iznena,enja. *rzo je iz ko#era izvadila najpotrebnije
stvari, popravila minku, oetkala kosu i pourila do /len. Ona je paljivo
odmerila i nasmeila se s odobravanjem.
! &eera je, pretpostavljam, u osam. 1piros priprema aperitive.
! 5voj ro,ak$
! 2e.
! ko je onda$ ! upitala je oprezno.
! 1piros$ Prijatelj. ! 8inilo se da govori preko volje, ali se ohrabruju0e
smekala. ! 1i,imo sada.
+hvatila je ispod ruke i odvela u prizemlje. +sput je dodala- ! li, on nije
vlasnik ku0e.
! ko je$ 2eki tvoj prijatelj milijarder$
2e odgovorivi joj na pitanje /len je krenula prema vratima.
! 3ato si tako tajanstvena$ 7eci mi gde smo4
/lena se uopte nije osvrnula na njeno razdraljivo pitanje, samo je
neno gurnula u salon, tako,e vrlo lepo nameten.
! )obro vee4
Lorna je pogledala prema mestu odakle je dopirao dubok glas. +gledala
je mukarca tridesetih godina koji je stajao pored prozora u dnu sobe. &isok,
lepo gra,en, dinaminog muevnog izgleda, irio je oko sebe uzbu,uju0i
magnetizam. +inio joj se bogat i mo0an, sposoban da gospodari svojom
drutvenom nadmo0i. *io je osoba koju bi, pomislila je, svako pametan
radije imao za prijatelja nego za neprijatelja.
! 2adam se da je let avionom bio prijatan ! obratio im se uljudno.
'o je ovaj neznanac$ 6nstinktivno je prema njenu osetila odbojnost i pre
nego to ih je /len predstavila jedno drugom.
! Lorna, nisi upoznala Markosa, zar ne$
Markos. Markos &idalos. 5o je mogao da bude samo on. li, zato$
Okrenula se prema /len oekuju0i objanjenje. 6znenadila se kad je
primetila da je ona pocrvenela.
! Mi smo Markosovi gosti ! promrmljala je /len.
! 2a moj nagovor ! umeao se on mirno. Preao je preko sobe i zaustavio
se na nekoliko koraka od nje.
! 5voj otac je bio stari porodini prijatelj ! rekao je Markos. ! &est o
njegovoj smrti veoma me rastuila.
*ila je uasno napeta. (ta da mu kae$ )a se zahvali na gostoprimstvu$
+prkos rei saose0anja, u njima je bilo gotovo nemilosrdne tvrdo0e. 6ako je u
sobi bilo toplo, osetila je ledene marce niz kimu.
! (ta eli da popije$
/len je rekla da eli konjak s vodom i on se okrenuo prema Lorni- ! ti$
! *elo vino, molim.
! 1latko ili oporo$
! Oporo.
Pokuavala je da se pribere i ostane mirna. Markos je priao pokretnom
baru, pripremio aperitive i pruio im ae. 2ikad pre nije upoznala nekog
poput Markosa &idalosa. )a je barem bila kilometrima daleko od njega, van
njegovog dohvata.
! Jeste li zadovoljne sobama$
Lorna se upravo spremala da uljudno odgovori, ali je /len pretekla.
! )ivne su4 6z njih puca pogled na luku.
! 3ato sam i kupio ovu ku0u.
Oarana, posmatrala je njegovo preplanulo lice koje je isticala
snenobela koulja. Mora da je zaista poludela, mora da se sabere i savlada
svoja ose0anja. 1krenula je pogled s njega i zagledala se u slike koje su visile
na zidovima. 2ije bila nikakav strunjak, ali je odmah prepoznala 7enoara i
(agala. ko je kolekcionar, imao je zaista savren ukus.
! 1vi,aju vam se umetnika dela$
! 'ao i svakom ! odgovorila je zaobilazno.
! ipak, istorija umetnosti nije ukljuena u program tvojih studija.
Odakle je znao$ *ila je zbunjena. Onda je uljudno objasnila- ! 2eke
stvari se ue iako nisu deo programa. One su deo ivota.
! Jesi li zadovoljna #akultetom$
2ije shvatala njegovo interesovanje. 6pak bi odgovorila da se nije umeala
/len.
! Lorna je odlina studentkinja.
1metao joj je razgovor koje se vrteo oko nje.
! 1igurna sam da ba i nisam zanimljiv predmet razgovora ! rekla je
odluno. ! &aljda postoji neto podsticajnije o emu bi se moglo razgovarati.
2ije bila sigurna, ali joj se uinilo da je u tamnim Markosovim oima
primetila iskricu zadovoljnog osmeha.
+ tom trenutku se pojavio 1piros i obavestio ih da je veera servirana.
Markos je poveo go0e u trpezariju nasred koje je stajao raskoan sto
ukraen cvetnim aranmanom. Obema je pridrao stolice, a zatim je i sam
seo za sto. 2a elo stola, naravno4 gde drugde, pomislila je jo
podrhtavaju0i od dodira njegove ruke na svom vratu. )ok joj je pomagao da
sedne, sluajno je dotakao. Proli su je marci od neeg to jo nikad nije
osetila, ni upoznala. 2ije mogla da shvati vlastito reagovanje, nesvesno
odbijaju0i da dokui uzroke. 7adije je zakljuila da je to otuda to je jo
potresena "abijanovom smr0u i to se nala u tako neobinoj situaciji.
&eera je bila savrena i nije mogla a da se ne sloi s /leninim
pohvalama koje je uputila Markosu dok su ili prema salonu gde ih je ekala
ka#a. 7azgovor je krenuo za nju neoekivano prijatnim smerom i posle
nekoliko trenutaka zbunjenosti opustila se i potpuno prirodno uestvovala u
njemu. &erovatno je za to bilo zasluno i dobro vino, ali i Markosovo spretno
vo,enje razgovora.
! 1mem li da vam za sutra predloim obilazak grada$ ! upitao je.
! *ilo bi divno ! rekla je /len i okrenula se Lorni. ! 1lae li se, mila$
! &rlo ljubazno od vas, gospodine ! promrmljala je i ne pogledavi ga.
! 3ovi me Markos.
6spunio je mraan ose0aj opasnosti. 2e sme mu dozvoliti takvo slobodu.
6nstinkt joj je govorio da se ni na koji nain ne uplete i da ostane oprezna.
! Prvi put si u 1idneju$
! )a.
+mor od putovanja i vino poeli su da deluju. Postala je pospana i jedino
je elela da to pre ode u krevet.
! 6ma zanimljivih mesta koja treba videti. Moj automobil i 1piros su ti na
raspolaganju.
! :vala. ! 7ekla je to glasom plahe i uljudne uenice. 2aglo je ustala i
spustila oljicu na najblii sto. ! Molim vas da me izvinite, veoma sam
umorna. Laku no0. ! 'ratko je pogledala Markosa i, ne dodavi nita vie,
izala je iz salona4
'ad se nala u svojoj sobi, zatvorila je vrata, ula u kupatilo i u kadu
pustila toplu vodu u koju je usula miriljave soli. )ok je ekala da se kada
napuni, vratila se u spava0u sobu. 5ek tada je primetila da su ko#eri
raspakovani, a ode0a okaena u orman. Prekriva na krevetu bio je
odmaknut, a spava0ica poloena preko jastuka. 2ije poznavala takvu vrstu
raskoi pa je pomislila da 0e sedmica provedena u ovom rajskom gradu na
kraju ipak biti oaravaju0a. )a je mogla neto da izmeni, izabrala bi drugog
doma0ina, drugaijeg od Markosa &idalosa, ali ne moe se imati sve.
Prijala joj je miriljava kupka. Osetila je kako napetost poputa i
sopstveni oprez joj se uinio smean.
+vila se u #rotirski ogrta i otila u sobu. 2avukla je spava0icu u uvukla
se me,u svilene arave. Odmah je utonula u dubok san.
1lede0eg jutra se probudila dok je neko razgrtao teke zavese.
Osvrnula se, zbunjena, oko sebe. 2ije poznavala sobu u kojoj se nalazila,
a zatim se odjednom setila svake pojedinosti prethodnog dana.
! )obar dan4 ! pozdravila je ena pored prozora. ! Ja sam 1elena,
1pirosova ena. )onela sam vam doruak.
Prila joj je s posluavnikom. 'a#a je mirisala neodoljivo, a na
posluavniku je bilo divnih stvari.
! Ovde je toliko hrane, toliko inae ne pojedem za ceo dan ! rekla je
smee0i se.
! )oruak je najvaniji obrok. )an treba dobro zapoeti. &i ste mravi i
morate da jedete.
! )a0u sve od sebe ! obe0ala je, a zatim je primetila novine koje je ena
stavila na krevet. Markos &idalos je oigledno mazio svoje goste.
! 2e urite, gospo,ice. Jedite mirno.
Pomislila je kako 0e upravo tako i da uini. +iva0e u neoekivanoj
raskoi dokle god bude mogu0e. + ivotu joj se ne0e pruiti jo jedna ovakva
prilika. *ila je divna nedelja, ba za uivanje u gubljenju vremena.
5ek kad je 1elena otila, setila se obilaska grada i okoline.
+ devet je izala iz sobe u #armerkama i svetloljubiastom demperu, jer
je vreme bilo nestabilno. Pokucala je na vrata /lenine sobe, ali joj niko nije
odgovorio. 1ila je u prizemlje, ali je zastala u velikom predvorju nesigurna
kuda da krene.
! )obar dan4 ! zaula je glas iza sebe.
! )obar dana, 1pirose. %otovo ste me prestraili. 2e vidim nikoga. %de
su$
! %ospodin &idalos je u radnoj sobi.
! /len$
! Jutros je rano ustala.
Poela je da postavlja preciznija pitanja, ali u tom su se otvorila vrata i
na njima se pojavio Markos &idalos. 2a sebi je imao sme,e somotske
pantalone, koni sako i kockastu #lanelsku koulju.
! 2ajzad si sila. Jesi li dobro spavala$
! Jesam, hvala.
Osvrnula se oko sebe. Oekivala je da 0e svakog trenutka ugledati /len
kako se odnekud pojavljuje, a primetila je i da se 1piros izgubio.
! )o,i u moju radnu sobu. 1elena je upravo donela ka#u. Moramo da
razgovaramo.
)a razgovaraju$ ; emu$ 2ije elela da ostane sama s njim. +asavala se
mogu0nosti da bude sama s njim u njegovoj radnoj sobi. li, ta je drugo
mogla da uini$ )a odbije poziv bilo bi nepristojno i detinjasto. 'renula je
prema vratima, a srce joj je snano tuklo. On je propustio u sobu i zatvorio
vrata.
Pokuala je da se smiri. Plaila se bez razloga. *esmislene #antazije
pripisala je svojoj bujnoj mati.
! (e0era i malo mleka, zar ne$
! )a, hvala ! odgovorila je nervozno. Pokuala je da na,e uporite u
razgledanju sobe. Lepa i prijatna prostorija, izrazito muka- veliki radni sto i
stolica presvuena koom, biblioteka prepuna knjiga. 2a suprotnoj strani
kamin u kom je gorela vatra.
! 1edi, Lorna.
1mestila se u najbliu #otelju i uzela oljicu ka#e koju joj je ponudio.
1ama sebi je rekla da je glupo to se i dalje ose0a ugroeno. 6pak, jedva je
skupila snage da ostane na mestu, da ne ustane i pobegne.
! Pre nego to si otila iz Perta, saznala si neke stvari ! poeo je uputivi
joj nedokuiv pogled. ! 1ad 0e saznati i ostalo.
! 3ar ne bi trebalo da je i /len ovde$
! Ona ve0 zna sve pojedinosti.
! h, tako. ! %las joj je bio tih i nesigurna. ! 8udi me da sam pozvana u
1idnej samo da bih saznala stvari koje je mogla da mi kae i u Pertu. O
emu se radi$
! "abijan je bio do gue u dugovima. 1trahovitim dugovima ! objasnio joj
je suvo. ! 5raio je nedozvoljene izvore #inansiranja. 'ad u odre,eno vreme
nije mogao da podmiri dugove, pove0ane su mu kamate sve dok nije ostao
bez iega.
Pod njegovim pogledom, koji je ni na trenutak nije naputao, ose0ala se
kao u vlasti zlog arobnjaka.
! Pre tri godine ! nastavio je neumoljivo ! trampio je jedini imetak koji mu
je jo ostao u zamenu za preko potreban novac. ! Posle kratke pauze dodao
je- ! Prodao je tebe.
Prebledela je.
! 6mala si sedamnaest godina i ve0 si bila lepotica. *ila si ponu,ena, pa
ko plati vie. +z uslov da ti se omogu0i studiranje kako bi upotpunila svoje
obrazovanje, ivot u ku0i u Pertu s /len, osigura meseni prihod za asove
plesa i sve ostale line trokove.
+asnuto ga je gledala, odbijaju0i da poveruje u ono to je ula.
! )a ne budem nepravedan prema jadnom "abijanu, doda0u kako
oigledno nije mislio da 0e se razboleti i da ne0e mo0i da vrati velike iznose
koje je pozajmio.
! Pokuava li ti to da mi kae kako si me kupio$ )a sam tvoje
vlasnitvo$
! )a ! odgovorio je ne trepnuvi.
Podigla je glavu dok su joj oi besno sevale.
! (ta oekuje da ti se ponudi za isplatu duga$ ! upitala je prezrivo.
Podrugljivo je pogledao.
! Mislim da sam ti upravo unitio sve iluzije koje si imala o svom ocu...
svom ouhu. 2a neki nain, on je pokuao da se moralno iskupi. + ugovor
je uneo klauzulu, u sluaju da ne bude u stanju da namiri #inansijske
obaveze.
! O kakvoj klauzuli je re$ ! upitala je jedva ujno.
! *rak.
! &aljda ne misli da 0u ti poverovao$
+koio se.
! <eli li da vidi ugovor$
Otvorio je jednu #ioku svog radnog stola i izvukao veliki koverat. 6zvadio
je presavijen papir i pruio joj ga.
Ona ga je uzela i grevito se zadubila u njega. )ok je itala, na licu joj se
videlo ga,enje. 2ije lagao. Ovo je bio pravi pravcati ugovor o prodaji.
! 'ako je mogao to da mi uini$ ! promrmljala je u neverici.
! Morala bi da bude zahvalna "abijanu to te je prvo ponudio meni.
! 1ve u svemu, pitanje asti me,u ma#ijaima4 ! uzviknula je ljutito. ! 5o
si eleo da uje, zar ne$
! Podmirio sam sve njegove dugove, povukao menice na ku0u u Pertu. !
6ronino se nasmejao. ! 3atim sam ti platio kolarinu, plesnu kolu, sportski
klub, ode0u, ak i hranu, ne raunaju0i novac za sitne zahteve.
! 6 sad je doao trenutak da to naplati ! zakljuila je oporo. ! li, zato
brak$
! "abijan je tako hteo. <eleo je da brinem o tebi, i ja sam mu dao svoju
re.
! 3aista plemenito4
! )a ! odgovorio je suvo. ! ko se uzme u obzir koliko sam uloio.
! 'akvu je ulogu u tome odigrala /len$ 2jen zadatak je bio da ti isporui
robu$ ! rei su joj prelazile preko usana, pune oajnikog sarkazma. !
2aravno, nije odgovorila kad sam pokucala na njena vrata. Pretpostavljam
da je ve0 ispla0ena i da je otila.
! /len je otila kod svoje sestre. 1piros je jutros odvezao automobilom.
! to je sigurno bilo pre nego to me je 1elena probudila donevi mi
doruak.
2ije odgovorio i ona je nastavila ogorenije-
! 1matrao si da ne moram biti obavetena o njenom kretanju kako ne bih
mogla da s njom stupim u vezu, niti ona sa mnom. 3aista si spretan
Markose, ali ne dovoljno. 5aj takozvani ugovor moda ima neko znaenje za
tebe, me,utim, sumnjam da 0e ga iko smatrati valjanim.
! Moda i ne0e. 6pak, kao jedina "abijanova naslednica, odgovorna si za
sve njegove dugove i mora da ih vrati.
Osetila je kako je obuzima panika. 2ije tano znala koliki su dugovi, ali
je i detetu bilo jasno da se radi o ogromnim iznosima. 2ikad ne bi uspela da
vrati sav novac pa ak kad bi radila celog ivota samo za to. Odjednom je
videla izlaz.
! +vek mogu da proglasim bankrot4 ! primetila je.
! )a, mogla bi ! priznao je hladno ! ali u tom sluaju dunicima mora
da isplati odre,eni procenat od duga, inae bi to bio bankrot zbog prevare
pa bi kao varalica mogla da zavri u zatvoru. Osim toga, steaj 0e ti unititi
sve mogu0nosti za karijeru.
*ila je priterana uza zid.
! 1ve si savreno uklopio ! rekla je prezrivo. ! 3a robu si dao ogroman
iznos. (ta ako je roba... kori0ena$
Preplaio je cinian izraz koji je ugledala na njegovom licu.
! 2e elim tvoju nevinost <elim tvoje telo u svojoj postelji, da bih ga
mogao upotrebni kad god poelim. 5voje telo koje 0e mi roditi decu. *rak je,
kao to vidi, prihvatljivo reenje za oboje.
! 3a mene nije4 ! kriknula je besno. ! 2izata na svetu ne0u trpeti tu
sramotnu ucenu.
Morala je smesta da iza,e iz te sobe, smesta da se udalji od ovog oveka.
+stala je i brzo krenula prema vratima.
! :o0e re0i da odbija$
2jegov nepromenjivo miran glas je zaustavio.
Okrenula se i pogledala ga.
! )a. Pre bih otila u pakao nego to bih pristala4
! 3aista$ ta namerava da uradi$ )a pobegne tvojim lepim nogama$
! 2e moe da me dri kao zatvorenicu.
! 'oliko ima para$ 2edostatak novca je veliko ogranienje. 2e0e sti0i
daleko ! rekao je neumoljivo.
Osetila se izgubljenom. Ono malo koliko je imala u tani bilo je dovoljno
jedino za autobusku kartu i nekoliko obroka u kakvom boljem restoranu. +
banci nije imala nikakav raun, a za sve svoje line potrebe obra0ala se
"abijanu, a onda /len. Pokuala je jo jednom da se odbrani od njega.
! Oti0i 0u u centra za socijalnu pomo0, zatrai0u pomo0 za nezaposlene.
! 5o zahteva mnogo vremena. 'ako 0e dotad da ivi$
! 2a0i 0e se, valjda, neto to 0u mo0i da radim. ! 3atim je muklo dodala.
! Jo mi ostaje najstariji zanat na svetu. 5o ne trai neke naroite
sposobnosti.
Polako joj se pribliio.
! Lepotica no0i$ ! upitao je zaustavi vi se na nekoliko santimetara od
nje.
Osetila je kako je srce poelo estoko da joj udara. 1vaka nit njenog bi0a,
svaki nerv joj je bio napet. 7avnotea je nestala i ustupila mesto dubokoj
uzbu,enosti.
! 3ato misli da su svi oni koji trae prostitutku mladi i prihvatljivi$
Onaj ko trai kurvu oekuje zadovoljstvo za ono to pla0a. to vie pla0a,
trai sve so#isticiranije igrice.
Osetila je kako joj se ga,enje penje u grlo. 6pak, nije se predavala.
! 5o to od mene trai, nije mnogo drugaije. 'akva je razlika prodati
vlastito telo jednom mukarcu ili mnogima$ Postoji jo jedno, poslednje
reenje ! dodala je odvano. ! 1vako moe da se baci pod autobus.
! Prilino drastino reenje, rekao bih.
! 'oje bi mi omogu0ilo da se izvuem iz ovog pakla, posebno od tebe.
! Luda si ako ne shvata korist od onog to ti se nudi.
Pogledala ga je izazovno.
! 3ar treba da se ose0am polaskanom zbog toga to me prisiljava da se
udam za tebe$
! <eli da kae da pristaje$
! 2e.
+ njegovim oima zasjalo je okrutno svetlo.
! Onda moe sa mnom poeti posao o kome si malo pre govorila.
Pedeset dolara na sat, u redu$
3astala je s nevericom dok je on drsko odmeravao.
! )a, cena je visoka. li za ovakvu tari#u elim prvorazrednu uslugu.
1tajala je bez rei, kao da je paralizovana.
! Ovde, sada, odmah4
! Ovde$ Odmah$ ! ponovila je ne shvataju0i nita.
! 3ato da ne$ ! 2jegove oi je ni za trenutak nisu isputale iz vida. !
&atra 0e posluiti za zagrejavanje, zar ne misli$
3aprepa0eno je gledala tepih ispred kamina i zadrhtala. 2ije bilo ve0eg
ponienja nego da se s ovim ovekom spoji tu, na podu. 5o ne bilo vo,enje
ljubavi, ve0 ivotinjsko sparivanje.
Markos je laganim pokretima poeo da skida sako. 2eka udna
opinjenost drala ju je prikovanom u mestu dok je on otkopavao koulju i
bacio je od sebe. Mozak joj je govorio da pobegne. 'ad je poeo da otkopava
kai na pantalonama, okrenula se i pojurila prema vratima, ali su je dve
grube ruke zaustavile.
! Pusti me$
! 1tidljiva si$ ! upitao je ledeno.
*orila se da se izvue iz njegovih ruku, smetena lako0om kojom je uspeo
da je zaustavi i slomljena ose0ajima koje su njegove ruke izazvale u njenom
telu.
! )a me nisi dotakao4 ! zaurlala je.
! 6 ti bi se tako ponaala sa svojim muterijama4 2e bi daleko dogurala.
Pobesneli bi i postali grubi4
Poela je da ga udara, ali se on nije ni pomerio. (tavie, stegao je jo
vr0e, do bola.
! ako neko u,e$ 1piros, 1elena...$ ! uzdahnula je.
! 2avikli su da prvo pokucaju i u,u tek kada dobiju doputenje. +
svakom sluaju, ku0a je moja, i ja u njoj radim ono to elim i s kime elim4
! odgovorio je drsko.
1avio joj je ruke na le,ima. 2ije mogla da se pokrene, stisnuta uz
njegovo telo. &idela je kako se preplanulo lice sputa prema njoj, zatim je
osetila da su se njegove usne spustile na njene.
+ grlu joj je zamro svaki krik pobune, dok je on jezikom istraivao njene
usne. Poljubac je postajao sve dublji, strastveniji, posesivniji.
Onda je osetila kako su mu se usne spustile na dno njenog vrata, u
udubinu izme,u grudi, tamo gde se zavravao izrez na demperu.
Oslobodio je njene ruke i svoje uvukao pod njen demper, miluju0i joj
struk i le,a, dodiruju0i joj grudi.
! 2e4 ! proaputala je zbunjeno.
! Moli me$
1pustio je glavu i ona je osetila kako mu usne prelaze preko njenih
grudi. + njoj je planula nepoznata vatra. Oajniki je uzdahnula preklinju0i
ga da prestane, ali je on nastavio da je ljubi. Prestraena udnjom
sopstvenog tela koje je trailo njegovo, pokuala je da se odmakne, ali se
stisak njegovih ruku nije smanjivao. 3bunjena i obuzeta bespomo0nom
ljutnjom, zagrizla je u njegovo rame sve dok nije osetila opor ukus krvi.
'ad joj je otvorio rajs#erlus na #armerkama, postala je udno troma. 1ad
je bila sigurna da on moe da je savlada.
! 2e ! proaputala je jedva ujno.
! 2e$ ! upitao je ironono, gledaju0i je paljivo.
6scrpljena, vie nita nije ose0ala.
! Pokazao si ono to si hteo.
! 3aista$
Polako je podigla glavu i zagledala se u njegovo neumoljivo i odluno lice.
! Ovaj... napad je to imao za cilj, zar ne$
! Moda ! odgovorio je zagonetno.
! Pokazao si mi ta bih sve morala da podnosim ako ne bih pristala na
tvoju ponudu. ko zaista moram da se prodam, korisnije je da to bude
jednom mukarcu i to u ovakvoj raskoi. Osim toga, ima0u osigurana tri
obroka dnevno i krov nad glavom. (ta bih vie mogla da poelim$ )a,
zaboravila sam, duna sam ti ak i za autobusku kartu. 1ad kad je lekcija
poniavanja zavrena, smem li da se obuem$
! Ljubavi, tvoji kvaliteti su bez premca. (teta je da ih pokrije.
*leda od besa, dohvatila je demper i navukla ga.
! 6pak nikad ne0u pristati na pokvarene igrice.
! 2isi u situaciji da mi ita odbije. +vredljivo se nasmejao. <estoko ga je
oamarila.
! Ludo mala4 ! 3grabio je za ruku toliko snano da je osetila bol. ! Mogao
bih da te uzmem ovde, ovog asa, i niko ne bi mogao da me sprei.
! 3nam. 5i si divlja ivotinja, ali, valjda, to ipak ne0e uiniti. 2anjui
plen, prati ga i napada u najzgodnijem trenutku. Mrzim te i mrze0u te sve
vie.
Prstima joj je pomilovao dno vrata, tamo gde joj je vena ludo pulsirala.
! Moda me mrzi tvoj mozak, ali ne i tvoje telo. Ono mi odgovara im ga
dodirnem. ! +sne su mu se razvukle u podrugljiv osmeh. ! Mrzi me koliko
ho0e, Lorna4 ! Polako je navukao koulju i sako. ! Jo nisi popila ka#u.
! Posao je sklopljen, sad valja pre0i na drutvene konvencije4 ! zlobno mu
se podsmehnula.
! 2e, jo ne.
! 6ma jo neto$
! 5reba da organizujem venanje. 3ar si zaboravila$
! 6znena,uje me to eli da sa mnom razgovara o tome.
! &e0 sam preduzeo sve potrebno.
Okrenula se kao #urija.
! %ade4 *io si siguran da 0u pristati.
! 2e odgovara ti takav renik.
! 5o mi je jedino preostalo oruje.
! Popij ka#u s malo konjaka. 1miri0e ti , nerve.
! Popij ti svoju, podlae4
! 2e gubimo vie vreme. Moramo da krenemo ! rekao je bezose0ajno.
! 'uda$
! + obilazak grada, zar se ne se0a$
+ mislima je videla kako 0e satima sedeti pored njega. +inilo joj se da 0e
se onesvestiti.
! 2e idem. 2e mogu.
! 60i 0e. 1elena je sve pripremila za piknik.
! <elim da budem sama. ! Onda je iz nje ponovo provalio bes. ! 6di u
pakao4 6dite svi u pakao, ti, /len, "abijan4 &ie ne elim da ujem ni vaa
imena.
! 2e moe da promeni ono to je bilo.
! 2e, ne mogu da promenim prolost, ali elim da imam budu0nost koju
sam sama stvorila i izabrala.
! 'akva je razlika$ 6pak bi se udala. ko ho0e, moe i dalje uzimati
asove plesa. (to se karijere tie, nije potrebno da radi. 2e mora sama da
zara,uje za ivot.
Prebledela je i pogledala ga. 'akvo udovite4 3ar zaista nije nita shvatao
ili se samo pretvara$ Poput automata proaputala je-
! )a, oboavam ples.
&olela je muziku, volela je da se kre0e skladno dok joj se telo stapa s
maginim zvucima instrumenata.
On je prozaino dodao-
! )ole u prizemlju postoji sportska sala. Moe da trenira koliko ho0e,
ima i saunu i tueve.
! #akultet$
! Mislim da ti ne0e biti od koristi.
! %ovori uasne stvari. 5ebi je logino da ena ne moe da uspe na
podrujima kojima su do pre nekoliko godina dominirali mukarci.
! 2e, nije tako. + svakom zvanju postoje ene vredne isto koliko i
mukarci. Jedino ne vidim zato bi zavrila studije kad to ne0e biti ni od
kakve vanosti za tvoj budu0i ivot.
! ako insistiram na tome$
Priao joj je toliko blizu da je gotovo dodirnuo.
! :o0u enu s punim radnim vremenom, Lorna.
! )rugim reima, ho0e da ti budem potpuno na raspolaganju.
! +pravo tako4 ! potvrdio je on.
8inilo se da ga to zabavlja.
! 1ve u svemu, mora0u da budem u tvom krevetu kad god poeli4
%uila se od nemo0nog besa.
! sad dosta4 :o0emo li da po,emo$
! 2e4
! )a4
+hvatio je za lakat i izveo iz sobe.
! Mogu da hodam i bez tvoje pomo0i4
! 6di po ogrta4 ! naredio joj je namrteno. ! :ladno je.
5renutak je razmiljala da li da ga i dalje izaziva, a onda je shvatila da to
zaista nema nikakvog smisla.
&ozio je umerenom brzinom, ponaao se uljudno i mirno kao da se me,u
njima nije dogodilo nita neprijatno.
Piknik u :ajd parku bio je iznad oekivanja prijatan. *ledo zimsko sunce
pojavilo se izme,u oblaka i zasjalo u Lorninoj gustoj tamnoj kosi. 1elena im
je pripremila zaista ukusne stvari- rai0e u umaku, tanke krike govedine s
majonezom, patetu, prepeen hleb, sir, vo0e, lagano belo vino i vru0u ka#u
u termosu.
Jela je bez rei. *ila je i te kako svesna njegovog drutva i svega onog to
je on predstavljao. 2ije mogla da ga pogleda a da se ne seti naina na koji je
ljubio, dodira njegovih usana na koi od kojih su je podizali marci.
)a je barem mogla da bude sama i da o svemu dobro razmisli4 2ikad nije
sanjala o braku, nije pravila planove za budu0nost. +vek je bila ozbiljna
studentkinja koja je marljivo uila. Posle majine smrti ivela je povueno,
retko se sastajala s vrnjacima i zabavljala s njima. &e0i deo vremena
provodila je u itanju, plesu, igranju tenisa, plivanju. )rugaija od ostalih
devojaka njenih godina, nije imala nikakav #lert, a jo manje seksualni
odnos. 2jeno ponaanje i moralni principi bili su pomalo zastareli.
2ameravala je da se potpuno prepusti samo mukarcu u kojeg 0e biti
zaljubljena i koji 0e je voleti.
+mesto toga, prisilili su je na brak koji nije elela, s mukarcem o kojem
do pre tri nedelje nije ni ula. 'akav 0e ivot voditi kao ena Markosa
&idalosa$ 'ako 0e iveti s njim, voditi ljubav$ 2ije imala nikakav razlog da
ga potuje, a sve razloge da ga mrzi. *io je bogat i eleo je naslednika, ak
vie dece. 'akvu 0e mogu0nost imati ta deca kad 0e rasti u ku0i bez ljubavi,
u kojoj roditelji jedno prema drugom ne ose0aju ak ni potovanje.
! (ta se to vrzma po tvojoj vetropirastoj glavici$
Pogledala ga je rastreseno.
! Moda razmilja o bekstvu.
! 2e bih ti to savetovao ! rekao je Markos prete0i.
! 2e volim te. <eni se mnome protiv moje volje.
! 8ega se vie plai- mene ili pomisli na brak ! upitao je ironino.
! 6 jednog i drugog.
! *arem si potena4
! 5o te zabavlja$
2aglo je skoila na noge.
! 2e0u ti dozvoliti da pobegne. ! +hvatio je za ruku i vrsto stegao.
! Pusti me, Markose. *oli me. ! Oi su joj se napunile suzama. !
2emogu0e je da me zaista voli.
! 2e budi patetina.
! Misli da sam patetina$ 3a samo nekoliko dana nestalo je sve u ta
sam bila sigurna. 8ovek koga sam volela poput oca prodao me kao robu.
<ena koju sam zavolela posle majine smrti, izdala me je i napustila. ti si
bio u senci i pojavio si se u povoljnom trenutku. (ta treba da uinim$ )a ti
se zahvalim$
! "abijan je opsesivno pokuavao da sve sredi. )a nije uradio ono to
jeste, nala bi se u krevetu kakve beskrupulozne varalice. )a ti priam o
pojedinostima$ 2ala bi se, veruj mi, u paklu, draga moja devojko4
! 1ve u svemu, treba da te smatram vitezom koji spaava bednu, nevinu
devojku$ 5o zaista ne mogu4
! 3ar sam hteo da u to poveruje$
2ije imala vremena da mu odgovori jer je on ustao i poeo da pakuje
ostatke hrane. Ona je mehanikim pokretima sloila stolnjak, a zatim su
uli u kola i ne pogledavi se.
Mercedes je jurio predgra,em 1idneja sa slikovitih uvala. Proli su kroz
centar grada koji je bio prepun ljudi, s ulicama u kojima su smetene
luksuzne prodavnice, pored #uturistikih zdanja od elika i stakla.
%ledala je kroz prozor ne vide0i nita. *ila je toliko bezvoljna da joj nita
nije znailo ta god je videla.
3austavio je automobil u )ubl beju, pored malog hotela u kolonijalnom
stilu.
! )a u,emo i neto popijemo$
! 2isam prikladno obuena za takvo mesto.
On je odmerio- ! 1avrena si.
:tela je da vrisne neka je vrati njenoj ku0i u Pert, iako su bili na drugoj
strani ustralije. li, imali ona jo ku0u$ 2ita vie nije bilo njeno... 8ak ni
ono to je imala na sebi, ni to joj nije pripadalo. 1ve je bilo pla0eno novcem
oveka koji je sedeo pored nje.
! (ta eli$
Pogledala ga je nesigurno. 'onobar je ekao da neto narue, pa je
pourila da odgovori-
! Mogu li da dobijem neto toplo$
! 6rsku i jamajka ka#u$
! Jamajka ! rekla je nasumice.
! 3a oboje isto, molim vas4
6znenada je zavladala zbunjuju0a tiina. 3ato je izgovorila prvo to joj je
palo na um- ! Pretpostavljam da si u vezi s /len...
! )a. 1igurno je radoznala da sazna kako je sve proteklo.
Ona se prezrivo nasmejala.
! 3ato$ 3ar je sumnjala u ishod$
! 2ije.
'onobar se vratio s dve olje i lagom.
! Mogu li da je vidim$
6zraz lica mu je bio tajanstven.
! 2aravno. Jednog od slede0ih dana odve0u te u najbolje sidnejske
prodavnice da zajedno kupite sve to je potrebno za venanje.
! Ona 0e da straari$
! &e0 sam te posavetovao da situaciju prihvati bez nepotrebnog
sarkazma.
*io je okrutan i neumoljiv. Ponovo se osetila tuno, izmueno i nemo0no.
Ponieno je za0utala. 3atim se pribrala i pomislila- ako ve0 mora da bude
njegova ena, ima pravo da mu postavlja pitanja.
! (ta zapravo, radi$
! (ta je to$ 6spitivanje$
! 5i sve zna o meni ! rekla je jednostavno.
! 1amo hrabro, napred4 6zvuci iz mene sve to eli da sazna$ ! rekao je
ne skidaju0i pogled s nje.
! &e0 sam postavila prvo pitanje.
! *avim se kupoprodajom. &lasnitvom, akcijama. 6mam ergelu trkakih
konja. ! 2emarno je slegao ramenima i dodao- ! &aan sam deoniar u
nekoliko industrijskih preduze0a.
! 5o je sve$
! 2ije dovoljno$
! 6ma li jo neto$ ! nastavila je zau,eno.
! )a. 3anima me ekologija. 2apredak je vaan, ali se ne sme ugroziti
ivotna sredina. 6pak ima gramzivih i sebinih ljudi koji, da bi nagomilali to
vie novca, ne oklevaju da prljavim tehnologijama unite svet oko sebe.
6zigravaju zakone, ne potuju zabrane koje name0e vlada. 5reba se boriti
protiv tih nasilnikih metoda na tetu prirode, inae za nekoliko decenija
ova divna planeta ne0e postojati, a mi 0emo snositi posledice.
1luala ga je iskreno dirnuta. 3ar jedan tako krut ovek moe da ima
ideale$ Posle kra0eg oklevanja, upitala je-
! 'oliko ima godina$
! 5rideset sedam. Moji su roditelji doli iz %rke dok sam jo bio mali.
Otac je tamo bio vlasnik restorana. 3a nekoliko godina uspeo je da u
1idneju otvori jedan od najelegantnijih i najekskluzivnijih. Moja sestra, brat
i ja dobili smo najbolje obrazovanje. 1vi smo zavrili #akultete. 5okom
raspusta pomagali smo ocu. lisa u kuhinju, Jorgos i ja kao kelneri. Otac je
umro, ali je mama jo iva. Jorgos je nastavio oev posao i proirio ga. lisa
je udata i ima etvoro dece.
! 1vi ive u 1idneju$
! )a.
! 7azumem.
! (ta razume, Lorna$
3acrvenela se od njegove ironije.
! 3naju li za mene$ ! promucala je.
! 2e.
! 2i sada$
! Predstavi0u te porodici kao svoju verenicu.
! 2e0e im biti udno$
! 5o to elim da se oenim$
! 2e pravi se...
! )uhovit$ ! 1rknuo je ka#u i zavalio se u stolicu mirno je posmatraju0i. !
Mi smo slona porodica, ali svako potuje privatnost onog drugog i njegovo
pravo da ivi kako mu se svi,a. *udi sigurna da 0e svi biti sre0ni kad
saznaju da sam najzad naao enu.
! 6zme,u veridbe i venanja obino mora da pro,e neko vreme, zar ne$
(ta 0e da pomisle$
! Pomisli0e kako sam nestrpljiv da vodimo ljubav, ali da potujem
obiaje.
2ije se usudila da ga pogleda. 3bunjeno je promrmljala- ! 'ad namerava
da ih obavesti o nama$
! &eeras. &e0era0emo kod moje majke, a bi0e i Jorgos i lisa s
porodicom.
! (ali se4 ! +asnula je i sama pomisao da 0e odjednom biti
predstavljena celoj njegovoj porodici.
! 2e plai se. Ja 0u biti s tobom.
! )a bi odigrao svoju ulogu$
! 'akvu ulogu$ 3aljubljenog u oboavanu lepoticu i jedva eka da je
odvue u krevet$
! 2ikad me ne0e odvesti, nikad ti to ne0u dozvoliti4
2ije odgovorio, samo je ustao od stola.
! 'renimo. &reme je.
*ilo je pet sati kad je zaustavio kola ispred ulaza u vilu. Lorna je brzo
ula, a 1elena je srdano i veselo pozdravila.
! Je li vam se dopao izlet$ )ajte mi kaput. 1kinula ga je, svesna da je
Markos netremice gleda.
! :teo bih da krenemo za sat :o0e li mo0i da se spremi do est$
5rebalo joj je mnogo manje vremena da se istuira, obue i naminka.
Jedva ujno je proaputala da, i krenula u svoju sobu. (ta da obue$ 2ajzad
se odluila za be vunenu tuniku koja joj se uinila dovoljno elegantnom. 1a
zlatnim pojasom, zlatnom narukvicom i tankim lani0em oko vrata, sve je
bilo skladno.
Ogledalo joj je uzvratilo sliku koja je zadovoljila. &idela je mladu i lepu
enu. 1enka i maskara uinile su joj oi dubljim, sjajnijim i krupnijim.
Prozirna podloga za lice naglasila je njen savren ten. 'osu je skupila u
strogu pun,u.
Markos je ekao u dnu stepenita.
'ad ga je ugledala, na trenutak je zastala. + tamnosivom odelu uinio joj
se neodoljivim.
! 'asnim$ ! upitala je zabrinuto.
! 2e. ! 1 divljenjem je odmerio i priao joj. ! )ve stvari pre nego to
iza,emo4 ! rekao je i raspustio joj kosu koja se rasula po ramenima, a zatim
je pomilovao. ! &olim kad ti kosa slobodno pada
! li, kad je skupljena izgleda urednije ! rekla je zbunjena tim posesivnim
pokretom.
! )a ne eli moda da izgleda starije nego to jesi$
! /vo, pogledaj ta si uradio4 Moram ponovo da se oeljam4
! 2i govora4 Ovako je odlino. sad mi prui levu ruku.
! 3ato$
%ledala ga je bez rei dok joj je na prst stavljao dijamant u obliku cveta,
optoen s ne mnogo manjim brilijantima. *io je to konkretan znak da je on
gospodar, a ona robinja i njegovo iskljuivo vlasnitvo.
1ledila se. 2ije elela taj ig vlasnika.
! 5ano po mojoj meri ! rekla je. ! Moram li da budem zahvalna /len ili
sretom sluaju$ &e0 si ga spremio za mene... Morao si, dakle, da bude
potpuno siguran u ishod vae zajednike prevare4
! 1iguran, da to je prava re4 ! odgovorio je mirno. ! <eli neko pi0e pre
nego to krenemo$
2eto estoko pomoglo bi joj da lake prebrodi vee koje je bilo pred
njom. li, alkohol bi joj udario u glavu, a ona je morala da bude trezna i
bistrog uma kako bi se suoila s njegovom porodicom, posebno s njim.
! 2e, hvala ! odbila je pokuavaju0i da to zvui uljudno.
uto ih je beumno vozio gradskim ulicama.
! %de stanuje tvoja majka$
! + &akluzu, na breuljku iznad luke. ! %las mu je bio opor i ona je
utonula u prkosnu 0utnju. 2ajvie bi volela da je to vee ve0 iza nje. Mogla je
da zamisli kako 0e je svi gledati i odmeravati svaki njen pokret, svaku njenu
re. *ila je uplaena. (ta da uradi$ )a se mnogo smeje, a malo govori, da
svima sve odobrava$ Moda bi tako lake poloila ispit.
'ad je automobil usporio i zaustavio se pored crvenog #erarija, gotovo da
joj je pozlilo.
! 6zgleda da smo poslednji ! primetio je Markos, izaao iz kola, obiao ih i
otvorio joj vrata.
6zala je i stala pored njega pripremaju0i se da se suoi s klanom
&idalos.
! Opusti se ! ohrabrio je neobino ljubazno. ! 6zgleda kao da ulazi u
pe0inu.
! 5ako se nekako i ose0am.
! +veravam te da su svi oni dragi i dobronamerni. :ajdemo...
&rata im je otvorio ovek koga je Markos srdano pozdravio.
! +lazi, Markose4 &e0 kasni4 ! doviknuo je enski glas.
+hvatio je Lornu za ruku, a ona se nesvesno priljubila uz njega kao
utopljenik koji se hvata za slamku.
! li ne, mama4 ! odgovorio je.
! 1vi su ve0 ovde4 ! rekla je gospo,a &idalos.
*ila je to niska ena obuena u crno. 2a malom lepo oblikovanom nosu
imala je naoare, a tople sme,e oi otvoreno su gledale u Lornu.
! 2e0e mi predstaviti prijateljicu, Markose$
! 2aravno da ho0u, samo ako mi da vremena... 2a smrt si je prestraila.
Mama, ovo je Lorna.
! Lorna$ 'oja$
! /den ! dodao je izdravi njen pogled.
! &eoma si mlada, Lorna.
! Pa... imam gotovo dvadeset godina ! odgovorila je.
1ituacija joj se uinila gorom nego stoje zamiljala.
! 6 udaje se za Markosa$
! 5ako on kae.
! Oh, on kae4 ! ponovila je ena s veselom iskrom u sjajnim pronicljivim
oima.
! 2e vodim ja glavnu re.
! )uhovita si. 1vi,a mi se. Markos se umeao.
! Mislim, Lorna, da si sad shvatila koliko je moja majka divna. 1 obzirom
na godine i iskustvo, veruje kako sme da kae sve to misli.
! 2e budi smean. Markose ! prebacila mu je majka.
6z druge sobe se pojavio mukarac, mla,a Markosova kopija.
! 3ar nije vreme da upozna lomu i sa ostalima$ Ja sam Jorgos. ! %las
mu je bio prijatan i dubok, a osmeh topao.
! ja sam lisa. ! Prila joj je mlada ena otvorenog, srdanog lica. 3atim
je pokazala na mukarca koji je stajao pored nje. ! Moj mu 2ik. )ecu smo
ostavili kod ku0e. 1 malim strailima 0e se upoznati nekom drugom
prilikom.
! 1trailima$ 5ako govori o mojim unucima$
! )a, to je pravi nain, mama ! podrao je Jorgos u ali. ! <eli neki
aperitiv, Lorna$
! &ie bi volela belo vino, Jorgose ! umeao se Markos. ! Je li tako
ljubavi$
! 2e, radije bih konjak, ako smem.
Jorgos se veselo nasmejao i okrenuvi se bratu rekao zadovoljno-
! &idim da devojka misli svojom glavom.
! 6ma pravo.
! 5voj otac je poreklom %rk$ %ovori li grki$ ! upitala je gospo,a
&idalos.
Lorna je odmahnula glavom, zahvalna to joj je u taj as Jorgos pruio
pi0e.
! %rki je vrlo teak ! rekla je.
! li eli da ga naui, zar ne$
(ta da odgovori$ ko kae da ne eli nita zajedniko s njenim sinom, pa
ak ni jezik bi0e kraj sveta, a ako pak...
Jorgos je spasao.
! 1iguran sam da Lorna eli, a Markos 0e joj pomo0i ! rekao je neno i
zakljuio razgovor. Pogledala ga je zahvalno.
! Jeste li se ve0 dogovorili kad 0e biti venanje$ ! nepokolebljivo je
nastavila stara gospo,a.
! Mama, molim te4 ! umeala se lisa. ! 5o se tie samo Markosa i Lorne.
Markos je ipak odgovorio-
! &rlo brzo. )o kraja sedmice. &erovatno u slede0i petak.
Lorna je osetila kako joj srce estoko udara. 5ako brzo$ 1ve je sam
odluio, nije je udostojio ni panje da je upita za miljenje.
! )a ja imam takvu devojka, uinio bih isto to i Markos pre nego to mi
je neko otme ! naalio se Jorgos.
*atler je najavio veeru. Lorna mu je zahvalila u sebi, jer je njegov ulazak
prekinuo nimalo prijatan razgovor.
Malo je jela, strepila je od Markosa, iako je bio paljiv i prijatan. 1talno
joj je upu0ivao intimne poglede, milovao je po ruci, svojom toplom akom
prekrivao je njenu. 1edeo je tako blizu da su im se noge dodirivale.
Odahnula je kad su, posle veere, svi ustali i poli u salon da popiju
ka#u. 1ela je u #otelju kako bi bila to dalje od Markosa, ali je on priao i seo
pored nje. Poverljivo i nemarno rukom joj je obgrlio ramena, kao da je to
najprirodnija stvar na svetu. 2apeta i krajnje uzbu,ena, uzalud je
pokuavala da se odupre privlanosti koja je na neki mraan nain vezivala
za njega.
! 6ma neto protiv da sada po,emo$
)o njene zbunjene svesti doprle su njegove rei. Laknulo joj je. 2ajzad je
i ovo vee gotovo. *ila je uasno umorna i elela je da bude sama. Ose0ala je
oajniku potrebu da razmisli o doga,ajima tog, kao venost dugog dana.
! +morna si$ ! upitala je gospo,a &idalos.
! Malo. Markos i ja smo ceo dan bili napolju i ==.
! Onda morate da krenete. 2adam se da 0u vas uskoro videti. *arem jo
jednom pre svadbe.
! Obe0avam ti, mama ! rekao je neno Markos. ! 6 molim te, pazi na sebe,
ne umaraj se.
! Jadna ja4 ! naalila se ona. ! + kakvom sam ja to stanju da moram da
sluam tvoje savete.
! :ajde mama, smiri se4 Pusti da te mazimo ! dodao je srdano Jorgos i
poljubio je u elo odmakavi joj s lica jedan sedi pramne kose. ! 1ada 0emo
da te ostavimo, jer znamo da se dam dobro stara o tebi.
! prijem posle venanja$ ! upitala je zabrinuto.
! 5i za to ne brini. ! Jorgos se nasmejao. ! *i0e kao lisino i 2ikovo.
Markos i ja 0emo se pobrinuti za sve- svatove, ruak=. i drugo.
%ospo,a &idalos mu je uputila dug, nesiguran pogled. 3atim se trgla i
okrenula Markosu i Lorni-
! ko zaista mislite da morate, onda krenite odmah.
Maka u lavljoj koi, pomislila je Lorna i osetila ljubav prema toj maloj,
vrstoj eni. 2agla se i poljubila je u naborano lice. + ivahnim oima
ugledala je zadovoljstvo.
! *olje je nego to si se nadala, zar ne$ ! upitao je Markos kad su se
ponovo nali u kolima.
! 6ma simpatinu porodicu.
5o je iskreno mislila. Mogla je da mrzi Markosa. ali ne i njegovu majku,
Jorgosa, lisu.
! 8iji 0e lan ubrzo postati ! primetio je on.
! )a ! promrmljala je bezbojnim glasom.
! Jo si protiv$
! ta si oekivao$
! 1utra 0emo sve da organizujemo ! nastavio je preavi preko njene
poslednje upadice. ! /len 0e te pratiti po prodavnicama, a 1piros 0e vam biti
na raspolaganju.
! 5amniarka i njen pomo0nik4
&idela je da se naljutio.
! Pazi ta govori, Lorna4 Pokuavam da ti ovu ivotnu promenu uinim
to lakom i bezbolnijom. li, ako eli rat, upozoravam te da jutronji
postupak nije nita u pore,enju s onim koji moe da usledi. 2e izazivaj me4
! Muka tiranija pripada prolosti. )anas postoje #eministiki pokreti,
jednakost polova, pravo svake ene da bude ono to eli.
! 5i me, dakle, vidi kao tiranina.
+pravo su se zaustavili ispred garae. Lorna se okrenula prema njemu-
! ta bi drugo mogla da mislim poto mi name0e ovu #arsu od braka$
! 1hvatio sam. <eli romantiku, ljubav. )raga moja, ene su me davno
nauile kako se jedino bankovnim raunom moe do0i do takozvane ljubavi.
! Onda nisi razgovarao s pravim enama.
6ronino se nasmejao.
! ko me se0anje ne vara, nikad nisam mnogo razgovarao sa enama.
One slue za druge stvari.
! 2isi ni mogao drukije da odgovori4 ! uzvratila je tako,e ironino.
1tigli su u predvorje i ona je pourila da se to pre domogne svoje sobe.
Jedino je elela da se oslobodi njegovog prisustva.
2ije ni pokuao da je zaustavi. *ila je na vrhu stepenita kad je ula
kako joj je poeleo laku no0. Odjurila je u svoju sobu i zakljuala se. 3atim
se naslonila na vrata i poela da drhti.
'ad su se slede0eg dana srele, /len je bila zbunjena. )ok ih je 1piros
vozio u centar grada, nisu izmenile ni rei. 5ek kad su izale iz automobila,
Lorna joj se obratila ledenim glasom-
! Pre nego to krenemo po prodavnicama, hajde da negde popijemo ka#u.
Osim toga, nemam nikakav spisak za kupovinu, a ti kao Markosov
sauesnik sigurno to bolje zna od mene.
! Mora da si veoma uznemirena kad tako govori.
! 5i ne bi bila$
/len je za0utala. 2ervozno je puila.
! Markos me je jutros pozvao i...
! 3aista$ 1igurno ti je do u tanine ispriao ta se dogodilo izme,u nas
otkako si njegova svodnica.
! 1amo mi je rekao da si loe prihvatila !odgovorila joj je preavi preko
uvrede.
! 3ar si oekivala da drugaije prihvatim$ ! besno joj je prebacila. ! 1ve
ste savreno isplanirali. )a ne zavrim studije kako ne bih imala nikakvu
kvali#ikaciju da se zaposlim. 1ramotno ste me prevarili.
! 2ema pravo. Ovog asa ne moe jasno da sagleda stvari. Markos ima
zavidan drutveni poloaj i svaka ena bi bila sre0na da se uda za njega.
Morala bi da mu bude zahvalna. Ponudio ti je brak, iako prema tebi nema
nikakvih moralnih obaveza. *udi, dakle, realna4
! 2e elim da se udam za jednog gada, ne elim da u ovim godinama
budem realista. 2e elim brak bez ljubavi. 6, molim te, potedi me bilo kakve
pridike o korisnosti udaje za bogataa4
! Prava ljubav je retka. *olje je prona0i mukarca koji 0e sve da ti
obezbedi.
! 9inina si.
! ti si mlada. 7omantina sanjalica. li, u braku ima i drugih stvari.
Prijateljstva, potovanja. *iti realan, znai imati para i iveti bez
ekonomskih problema.
! Meni to nije dovoljno. )akle, situacija u koja ste me doveli "abijan, ti i
Markos, tebi nije odvratna$
! 2ije. + njoj vidim mnogo pozitivnih strana. "abijana ostavi na miru.
)obro zna koliko te je voleo. +inio bi sve za tebe.
1hvatila je da je svaki razgovor s /len uzaludan. 2e razume je niti 0e je
ikad razumeti. Pogledala je s ironinom odbojno0u.
! ko stvari tako stoje, nema razloga da Markosov novac ne troim
bezobzirno. 6ma li ita zabavnije nego pove0ati kolosalan dug koji je tvog
brata naterao da me proda$ Moj budu0i mu nije nita napomenuo o tome
ta treba da kupimo$
! &eernje toalete.
! Oh, moram da budem lepa, naravno4 <ena koju je Markos &idalos
kupio mora da bude prelepa kako bi svima pokazao koliko je bogat i mo0an.
! 2e potcenjuj ga, Lorna. 2e bih ti savetovala da taj ton upotrebljava
kad si s njim. 2emoj da ga izaziva, ne spada u one koji to podnose.
6 te kako je bila u pravu4 li, ona nije mogla da bude niija robinja. *ila
je vaspitana da bude slobodna i da se slepo ne pokorava hirovima
mukaraca. 6stovremeno su ustale, platile i izale iz restorana.
Lorna je celo poslepodne kupovala potroivi po buticima ogromnu
sumu. + poetku je zbunjeno pokazivala Markosovu kreditnu karticu, ali se
kasnije s uivanjem oslobodila te nelagodnosti prisilivi /len da juri iz jedne
prodavnice u drugu. 2akupovala je svilenog intimnog vea, kratkih i dugih
haljina za dan i vee, cipela, tani. 2a kraju nije mogla da odoli a da ne kupi
dugu svilenu suknju akvamarin plave boje koju je ugledala u izlogu jedinog
butika koji joj je promakao.
! <eli li malo da se odmori, /len$ )a potraimo neko zgodno mesto za
ruak$
! Markos je rekao da odemo u njegovu kancelariju.
! )obro. Ostavi0emo kod njega ove pakete i paketi0e. 2eka organizuje da
se sve odnese u vilu. 'ako se pre nisam toga setila$ 2e elim da ih vuem sa
sobom celo popodne ! rekla je drsko.
Predvorje Markosove poslovne zgrade bilo je velianstveno, sve u
mermeru i mesingu. Markosova kancelarija je bila na sedamnaestom spratu
i zraila je strogom, uzdranom elegancijom.
1ekretarica koja ih je doekala bila je dostojna tog lepog okvira.
Plavokosa i savrena, kao da je upravo sila sa stranica nekog modnog
asopisa.
! %ospo,ica /den$ %ospo,ica Makolas$ ! upitala ih je glasom iz kojeg je
strujala poslovnost i uljudnost. !%ospodin &idalos vas oekuje. ! *acila je
pogled na pakete u Lorninim rukama. ! 1mem li da vam pomognem$
Lorna je uloila napor da skupi malo sigurnosti.
! :vala vam. Markos 0e ih kasnije odneti ku0i.
2ije bila sigurna da li joj se samo uinilo da je u lepo naminkanim
oima primetila treptaj emocija.
Markosova soba je bila u dnu dugog hodnika. *esprekorno odelo je tano
odgovaralo imidu poslovnog i uspenog oveka. Priao joj je i ruke su mu
dodirnule njene. 3adrhtala je i odmakla se kako bi izme,u njih bila sigurna
udaljenost.
! Mogu li da vam ponudim pi0e$ /len$ Lorna$
! 2e, hvala ! odgovorila je bez oklevanja. )a je popila samo gutljaj
alkohola, ne bi mogla da odgovara za svoje postupke.
6 /len je uljudno odbila. Markos je priao radnom stolu i rekao u
inter#on-
! *i0u odsutan nekoliko sati, 7ebeka. 3apii sve tele#onske pozive ! Onda
se okrenuo prema njima. ! Morate li da popravite minku pre nego to
iza,emo$ 2e$ Onda da krenemo4 ! Otvorio je vrata i propustio ih ispred
sebe.
*ila je razoarana. li, ta je oekivala$ 8edan poljubac verenika ili
panju posve0enu samo njoj$ Ovde nije bilo nikoga koga treba obmanjivati,
/len mu je ionako ortak. Od Markosove neizbene blizine u li#tu, uinilo joj
je da 0e se uguiti.
! 7estoran je nedaleko. Moemo i peice do njega !predloio je kad su se
nali u predvorju. +hvatio je za lakat i privukao sebi.
2ije mu se usprotivila. Pomislila je kako bi odbijanje bilo previe
neuljudno.
! + ekskluzivnom restoranu sve je odisalo bogatstvom. +prkos napetosti,
nije mogla da odoli ukusnim rai0ima u pavlaci, piletini s artiokama i salati
od avokada. Markos je posmatrao zagonetnog lica. 3atim je neoekivano
rekao-
! &ena0emo se u petak po podne.
! 'upile smo gotov sve ! obavestila ga je /len. ! 1utra 0emo nabaviti ono
to smo eventualno propustile.
! Moja je dunost da se u odre,eno vreme pojavim u crkvi !primetila je
Lorna drsko.
! + optini ! ispravio je.
2a kakvom drugom mestu bi i mogli da se venaju$ *ila bi prava
sramota da ovu #arsu obave u ku0i bojoj. Poelela je da je sve ve0 iza nje.
2e samo svadbena ceremonija i prijem, ve0 i trenutak kad 0e pripasti
Markosu. +asavala je i sama pomisao da 0e se domo0i njenog tela i raditi s
njim sve to eli. On je za nju bio tajanstven i beskrajno opasan neznanac.
Mora da bude oprezna inae 0e je uzeti nasilno kako bi je kaznio. 2ije ni
osetila da je zadrhtala.
! :ladno ti je$ ! upitao je brino.
! 2e. 5o je samo "abijanov duh koje se okre0e u svom grobu.
! Prestani, Lorna4 ! opomenula je /len grubo.
! )raga moja, dobro zna da ne delim tvoju ivotnu #ilozo#iju.
Markos je puio i posmatrao ih. 3atim je suvo naredio-
! 'ad zavrite kupovinu, vratite se ponovo kod mene. ! Onda je dodao
okrenuvi se prema Lorni. ! Otprati0emo /len do njene sestre.
! posle$ !upitala je uplaeno.
! &rati0emo se u vilu i provesti mirno vee.
! 3aista$ 2isam to nameravala. <elim da iza,emo u bioskop, pozorite.
2e, radije bih u diskoteku. 6li, moda, diskoteka nije pravo mesto za oveka
tvojih godina i tvog drutvenog poloaja$ ! primetila je s ironijom.
! 2e pose0ujem diskoteke, ali te mogu odvesti u no0ni lokal.
*esno ga je pogledala, ali je on izdrao njen pogled.
! 2e poznajem te, Lorna ! prebacila joj je /len.
! 2ebesa4 )obro zna da dosad nisam vodila nikakav drutveni ivot, jer
sam iskljuivo uila. &aljda sad imama pravo da ivim i niem iskustva,
naravno, ako Markos moe da ide u korak sa mnom.
On se podrugljivo nasmejao.
! 2isam jo za bacanje, pazi se4
! 5voji prijatelji mogu da pomisle kako sa sobom vodi vanbranu k0erku
! rekla je zlobno.
! Lorna, odmah se izvini4 ! /len je bila zaprepa0ena.
! (ta sam to tako strano rekla$ 3ar Markos nije sedamnaest godina
stariji od mene$
! 2e znam ta se s tobom doga,a ! promrmljala je /len zbunjeno.
! 3ar ne shvata$ 5i si privlana ena i sigurno si imala mnogo branih
ponuda, ali si odluila da se ne udaje. Ja uopte ne mogu da biram. Moj
ivot je isplaniran hronolokom tano0u i bez mog znanja. (ta oekuje$
)a sedim ovde kao kakva dobra i posluna uenica i izgovaram gluposti
pokazuju0i svoje oduevljenje. Jedino to u ovom trenutku elim jeste da
uzmem ovaj okoladni krem i bacim ga na tebe.
+inilo joj se da je u njegovim oima primetila podrugljiv sjaj.
! +pozoren ovek je spaen ovek ! rekao je #ilozo#ski.
/len je sasvim drugaije reagovala-
! Jesi li svesna prostake scene koju pravi$
! zbog ega je ne bih pravila$
! 1auvaj svoj sveti bes kad budemo sami, ljubavi ! umeao se Markos.
! 5ada 0e ponovo imati priliku da mi da jednu od tvojih slavnih lekcija$
h, zaboravila sam na /len, ne smem da je sablanjavam4
! Pretpostavljam da bi ona pozdravila bilo koji nain da ukrotim
goropadnu suprugu.
*ilo je oigledno da se zabavlja, ustanovila je Lorna ljutito.
! 6demo odavde. )osta mi je vaeg drutva ! rekla je prezrivo.
! 2e jo. /len mora da pojede svoj kola, a kelner 0e da nam poslui
ka#u.
Morala je, dakle, da ostane nema i namrtena dok su Markos i /len
razgovarali ne obaziru0i se na nju, kao da se nita nije dogodilo.
'ad ih je Markos najzad ostavi same, /len je zasula prekorima.
! Ovo to se dogodilo za rukom nema nikakve veze sa Lornom koju ja
znam.
! 2ije bilo potrebno da se ponaam drugaije4 ! uzvratila je prkosno.
! 3ar nisi svesna koliko si sre0na$
! +pozoravam te, /len, ni re vie4 ko eli sa mnom u kupovinu,
savladaj se i 0uti. Moram da kupim neto kozmetike i haljinu. 2o0ni lokal
zasluuje neto senzacionalno.
! Ose0am da planira neto strano, Lorna4 Molim te, ne provociraj
Markosa.
! Mukarac odre,enih godina uiva da ga vide s naki0enom mladom
enom kako bi privukao panju.
5rebalo im je dva sata da prona,e ono to je elela. /len je po svaku
cenu pokuala da je sprei, ali nije uspela. Lornu je obuzeo osvetniki bes.
Prisilili su je da prihvati brak, ali se ne0e ponaati kao krotko jagnje
spremno na rtvu. 3a samo jedan dan potroila je basnoslovnu sumu para,
a ovo je poslednja haljina koju je kupila4
'ad su u pola est stigle kod Markosa, 7ebeka im je pola u susret.
! %ospodin &idalos je s jednim klijentom. Odve0u vas u njegov privatni
salon. Pridrui0e vam se im bude slobodan.
1alon se nalazio odmah pored njegove radne sobe. *io je divno ure,en,
od tepiha do nametaja s #oteljama presvuenim sme,om koom. 6mao je
muki peat i odraavao karakter onog ko ga je koristio.
! Mogu li da vam ponudim pi0e$ ! upitala je 7ebeka.
/len je zamolila martini, a Lorna konjak.
Petnaestak minuta kasnije uao je Markos. 2jegovo prisustvo je toliko
uzbudilo da je konjak popila naiskap.
! Jo jedan$ ! upitao je.
! )a, molim.
! /len$
! 2e, hvala.
2apunio je Lorninu au i sebi ulio jedno pi0e.
? ? ?
3bog haosa u saobra0aju trebalo im je vie od sata da stignu u vilu.
! 1piros 0e izneti sve pakete, kao to vidim nije ih malo.
! ko time eli da kae kako sam spiskala tvoj novac, vie bih volela da
to uini otvoreno.
! )raga moja Lorna, ti si vrlo lepa mlada ena. 3ato bih se bunio ako
eli da istakne svoje prirodne atribute kako bi mi se jo vie svidela$
Prokleti izrod4 1ve to je uinila iz iste osvete, okrenuo je u svoju korist4
! 7ezervisao sam sto za pola osam. Je li ti dovoljno pola sata da se
spremi ili da pozovem restoran i kaem da 0emo do0i kasnije$
*ila je gotova na vreme. 2a sre0u, nije imala vremena za razmiljanje,
inae bi nestala sva njena odlunost. Ogledalo joj je vratilo sliku ene u
jarkocrvenom satenu- duga pripijena duboko dekoltirana haljina s bonim
prorezom koji mati nije ostavljao nita. *olje bi odgovarala nekoj pozornici
nego lokalu u koji je Markos vodio. Preko haljine je obukla crni ogrta koji je
dopirao do ispod kolena. 6znena,enje 0e do0i kasnije, kad vie nita ne0e
mo0i da promeni.
mbijent je bio elegantan. 1vi gosti su pripadali visokom drutvu grada.
2jihov sto je bio na najboljem mestu, ni previe blizu niti predaleko od
plesnog podijuma.
! )ozvolite, gospo,o, da uzmem va ogrta ! rekao je konobar
odmaknuvi joj stolicu.
+ trenutku je preplavila panika, ali posle kra0eg oklevanja, skinula ga je.
Plaila se da pogleda u Markosa. 1 razlogom, jer kad je to uinila naila je
na njegovo nepomino lice.
! Oigledno je izabrano da mukarcu podigne pritisak ! primetio je
hladno.
5rebalo joj je dosta napora da se nasmeje.
! Mislila sam da 0e ti se dopasti ! rekla je gotovo mazno.
! 2e0e biti nijednog mukarca u sali koji mi ne0e zavideti ! odvratio je
suvo i koncentrisao se na vinsku kartu. ! Mogu li da izaberem za oboje, ili
eli neto posebno$
2jegova nemarnost je jo jednom dovela u nepovoljnu situaciju i njen
gest uinila detinjastim.
! 5i odlui ! odgovorila je tiho.
! 6ma poverenja$
! +kus ti je savren.
! :vala na komplimentu.
! Prestani da se igra sa mnom.
! ti prestani da me izaziva4
'ako je uopte mogla i da pomisli da 0e ga dovesti u nepriliku$ *io je
nepobediv, a ona je bila njegova stvar, potpuno u njegovoj vlasti4 +potrebi0e
je kako i kada bude hteo. 1va se najeila.
! :ladno ti je$ ! 6ronino je pogledao u veliki dekolte na haljini i
osmehnuo se.
! 2e. 7ado bih plesala ! rekla je bezbojnim glasom.
! 3ato da ne$
+stao je i s uljudnom hladno0om je poveo na podijum. Obgrlio je i privio
uz sebe. 3a tako vrstog mukarca kretao se neoekivano skladno i okretno.
6grali su kao da su to radili ve0 bezbroj puta.
Ose0ala je da je eli, ali, kao da je zaarana, nije elela da se oslobodi
njegovog zagrljaja. 5elo joj je gorelo, teko je disala, dah joj se meao s
njegovim.
'asnije nije mogla da se seti kakva je bila veera i o emu su razgovarali.
Oko pono0i je izrazio elju da odu.
! 5ako brzo$
Podsmeljivo je pogledao dok joj je pomagao da navue ogrta.
! 1utra rano imam poslovni sastanak, a tokom prepodneva jo dva.
! &eliki radoholiar4 1 trideset sedam godina treba, naravno, da se
odmori, a miran san je najbolji nain da se ovek suoi s vlastitim
obavezama.
! Pazi ta govorit, Lorna4
! +vek ovako rano prijateljice prati ku0i$
! 3avisi.
! )a$ od ega$
! Od toga elim li da s njima provedem no0.
)ok je to govorio netremice je gledao u nju.
3a0utala je. )o ku0e nisu progovorili nijednu re. 6mala je udan utisak
da se zadovoljno smei ili da razmilja o neem to ga je razveselilo.
8im su uli u vilu poelela mu je laku no0 i krenula uz stepenice s
namerom da nestane u svojoj sobi, i da se zakljua u njoj.
! Oh, ne ljubavi4 &ee jo nije zavreno4
1ustigao je, uhvatio za ramena i okrenuo prema sebi.
! 'asno je, pusti me4 ! usprotivila se, zbunjena njegovim pogledom.
! 1amo pre deset minuta tvrdila si kako je za tebe jo prerano da zavri
no0.
! <elim u krevet.
! 6 ja.
! li ne u moj. 2e jo4
! :aljina koju si veeras obukla je otvoren poziv, Mnogi mukarci bi te
ve0 uzeli.
! 3a nekoliko dana mo0i 0e da me uzme silom, zakon 0e ti na to dati
pravo. Moe li da saeka do venanja ili si uspaljeni mujak$
! 6mam pravo ovde, odmah, na ovom podu.
! ko ne obuzda svoju bestijalnost, zauvek 0u te omrznuti.
! Manje 0e me mrzeti za nedelju dana$
! &erovatno ne0u. li ti ne0u pasti u zagrljaj kao rtveno jagnje. 2e
uobraavaj to4
! Onda moda kao divlja maka$
Pokvarenjak se zabavljao4 2aglim pokretom je digla ruku i amar je
snano odjeknuo u tihom predvorju.
+ deli0u sekunde uinilo joj se kako 0e da joj uzvrati udarac, a onda je
zgrabio za ake, povukao ih iza le,a i njeno telo primakao svome tako da su
se potpuno stopili. Onda je pritisnuo usne na njene.
Oajniki je pokuavala da se oslobodi, zatim je popustila i rastvorila
usne. Malaksala i potpuno pokorena kao kroz maglu je pomislila da je
Markos opet pobedio, a zatim se izgubila u njemu.
On je odjednom odgurao od sebe. 5renutak kasnije se osetila
izgubljenom, samom, u jo nestvarnom svetu, a onda je zaula njegov glas-
! 3apamti4 'ad god udari, ja 0u uzvratiti. 'akvo god sredstvo da
upotrebi, uzvrati0u dvostruko. 2emoj to nikad da zaboravi4
%ledala ga je oima zamagljenim od suza, a onda se okrenula i odjurila
uz stepenice.
+la je u sobu, zakljuala vrata i naslonila se na njih rastrzana jecajima.
1vadbena ceremonija je bila obina i bezlina. 1lubenik je s dosadom
izgovarao tekst zaveta.
&enani prsten koji joj je Markos stavio na prst za nju je bio lanac kojim
je ozakonjeno njeno utmanienje. *ilo je samo nekoliko osoba- /len,
Markosova porodica i jo petoro gostiju u sali koja je mogla da primi barem
pedeset ljudi.
+ jednostavnoj beloj venanici izgledala je utueno- kao neko koga vode
na rtvovanje. On je u tamnom odelu savrenog kroja delovao nadmo0no,
dinamino, pobedniki.
+ restoranu je bila predstavljena svakom gostu. 1 bezbojnim osmehom
na usnama ponavljala je izraze zahvalnosti i dobrodolice. &eliki broj #oto!
reportera sevao je blicevima.
7uak, trijum# gastronomske umetnosti, cvetne majstorije, nezaobilazan
ampanjac. *ila je to raskona svadba, u skladu s ku0om &idalos. Lorna i
Markos su bili u centru panje, a on je uinio sve da ostavi utisak
zaljubljenog mua. 2i za trenutak se nije odvajao od nje. 1meio se grle0i je
rukom oko struka.
2ajzad su se gosti oprostili i otili. Postajala je sve nervoznija. Markos,
svestan njene uznemirenosti koju je po svaku cenu htela da sakrije, ironino
je posmatrao kao da joj alje nemu poruku- nema izlaza ni bega. 2o0as 0e
mu pripasti, pristala ili ne.
Pod kiom pirina najzad su odjurili automobilom prema vili. + jednom
trenutku postala je toliko napeta da je pomislila kako je najbolje da se baci
pod auto i umre, ali nije imala hrabrosti da to uini. 1edela je nepomino
pored Markosa, proklinju0i sudbinu koja joj je nemilosrdno izmenila ivot.
)vorina vrata su se automatski otvorila i oni su nastavili vonju do
garae. 6zala je iz automobila i saekla ga pred glavnim ulazom. %lava je
jako bolela. Podigla je ruku do slepoonice i kia pirinanih zrna joj je pala
pred noge. Markos je priao i delikatnim pokretom ruke skinuo ostatke
pirina iz kose. 3bunio je taj pokret pun nenosti i poverenja. 5ajanstveni
mukarac za koga se upravo udala nije rekao ni re. Otvorio je vrata i
uljudno je propustio ispred sebe.
1vakako je morala da razbije zbunjuju0u tiinu pa je rekla prvo to joj je
palo na pamet- ! Ovo to 0e se uskoro dogoditi nije iznena,enje ni za koga.
ko je elela da to bude neto poput lake ale, nije uspelo.
! 6ako me smatra ,avolom, nikad silom nisam uzeo nijednu enu.
! kako misli da me uzme ako ne silom$
%ledao je nekoliko trenutaka pre nego to je progovorio-
! 1avetujem ti da mi se ne opire, jer 0e jo vie pogorati situaciju.
! %de 0e me silovati, u mom ili u tvom krevetu$
! 1elena je jo jutros tvoju ode0u prebacila u glavnu spava0u sobu.
Lorna je s mukom progutala pljuvaku, a zatim je ironino nastavila- !
:o0u li i0i vlastitim nogama ili u tvojim apama, kao kod pravih brakova$
! (ta ti se vie svi,a$ ! uzvratio je izazovno.
! Jedino bi mi se svidelo da odem daleko od tebe i ove proklete ku0e. to
je nemogu0e, zar ne$
2agnuo se prema njoj i prstom joj podigao bradu.
! Odgovor zna.
! Onda, po,imo.
! 5voje oduevljenje je dirljivo ! primetio je zlobno ! ali mislim da 0e ti se
svideti...
! 2e4 2ikada4
! 6zaziva me$
! Proklet da si4
! 'ad budem zavrio s tobom, uveravam te da 0e mi upu0ivati jo gore
nadimke ! rekao je grubo.
*ila je prava ludost da ga napada. )a je bila manje prezriva prema
njemu, moda bi bio obzirniji. li, sad je prekasno.
2ije oekivala da 0e je podi0i na ruke i odneti do spava0e sobe. 3ato je
pokuavala da se izvue, ali uzalud.
! 1pusti me4 ! povikala je ljutito.
! Jo nekoliko trenutaka. 1amo to nismo stigli. Otvorio je vrata udarcem
noge i na isti nain ih je zatvorio. 3atim je spustio na pod. Pokuala je da se
oslobodi njegovog stiska, ali je on vrsto drao.
! Prestani4 ! opomenuo je grubo.
! 5ui0i te za silovanje.
Oi su mu prete0i bljesnule.
! Prestani da me izaziva4
! ba to nameravam4
! Postie upravo suprotno. &rlo si izazovna. Moram priznati da sam
oaran. 1ve to je teko, privlai me. ! 7ukom joj je pomilovao le,a. ! :o0e
li da te oslobodim ovoga.
Povukao je rajs#erlus na haljini, spretno je skinuo i odbacio na tepih.
2jegove tamne oi nisu je isputale iz vida dok je mranim armom skidao
svoju ode0u i odbacivao je na pod.
! 3ato me tako gleda$ 3bunjujem te$ ! upitao je ironino.
*io je neobino privlaan, irokih ramena, vrstih grudi, uskih bokova,
ravnog stomaka, dugih snanih nogu. Pocrvenela je. 2e odvajaju0i pogled od
nje, privukao je sebi i zagrlio. Pomislila je kako je ludost da se bori, a opet
drugaije ponaanje bilo bi kao ista predaja. Polako je spustila glavu na
njegove grudi dok je on milovao po kosi ljube0i joj slepoonice. Onda ga je
estoko ugrizla za rame. On je besno opsovao i to je ispunilo zadovoljstvom
koje se odmah pretvorilo u strah kad je zgrabio i bacio na krevet. Pokuala
je da ustane, ali je on ve0 bio na njoj i nije je putao.
! )ivlja mala mako4! viknuo je ljutito. Podigao joj je ruke i stegao ih
svojom akom. ! +zbudljiva arka je jedno, a #iziko nasilje drugo4
Prestraeno je buljila u krvav trag na njegovoj koi.
! Mrzim ono to 0e mi uiniti.
! 'ad bi se najzad smirila, pokazao bih ti koliko je to lepo.
! )osta4 Prestani da me mui4
! ti prestani sa detinjarijama4
! (ta oekuje od mene ! prosiktala je besno. ! )a mirno leim na ovom
krevetu i zamiljam kako sam u njemu s ljubavnikom kojeg elim$
! Prestani da sanja, Lorna. &ana je stvarnost ! primetio je suvo, a zatim
posesivno pritisnuo svoje usne na njene. 1trah joj je ulio neoekivanu
snagu. Otimaju0i se, oslobodila je jednu ruku i poela da ga udara po
grudima i ramenima, gde god je stigla. kad je to ostalo bez e#ekta poela je
da ga grebe ose0aju0i sadistiku slast to joj nokti prodiru u njegovo meso.
<estoko se trgao.
! Prokleta mala mako4
! Mrzim te. Mrzim te. shvata li$
! Onda 0u ti dati razlog da me mrzi.
6 polako, s promiljenom grubo0u, uprkos njenom preklinjanju, preao
je jezikom preko njenog lica i vrata. Poela je da drhti. Jecaju0i molila ga je
da prestane. Onda se spustio nie, dodiruju0i joj bradavice. +zdisala je,
otimala se, ali ni sama nije znala eli li da on prestane ili da nastavi, da
utone u svet bezgranine senzualnosti, lebde0i u nepoznatom svemiru,
noena vrtoglavom spiralom divlje udnje. Prepustila mu se, a on je odveo u
vrtlog uivanja sve do potpunog zadovoljstva.
'ad se vratila u stvarnost mislila je da 0e umreti od stida, svesna svoje
razuzdane senzualnosti. 3ar je ba on morao da je otkrije$ 1ada je imao
oruje protiv nje.
! Mrzim te4 ! proaputala je oajno, primetivi kako joj se podrugljivo
smeje.
! Jadna Lorna4 ! sagnuo se i poljubio je u vrat.
! Je li najzad kraj svemu tome$ ! napala ga je, bolno svesna da se samo
trenutak ranije privijala uz njega jee0i od strasti.
! 5renutno, da.
'oliko puta 0e je jo savladati koriste0i njenu sramotnu slabost$ ko
ovako nastave svake no0i, uniti0e je. On je, me,utim, iznena,uju0e neno
poljubio i ispruio se pored nje. Okrenula mu je le,a. <elela je samo da
spava, zaboravi njega i gorko!slatko vo,enje ljubavi. li, nije mogla.
1ila je s kreveta i krenula u kupatilo. 2apunila je kadu toplom vodom i
dodala miriljavu penu. Onda je uronila u nju i sun,erom trljala svaki deli0
koe, kao da eli da izbrie tragove strasti. Ponovo je zaronila i ostala da lei
sklopljenih oiju.
3grabile su je dve vrste ruke i izvukle iz vode.
! Ludo mala4 (ta do ,avola, pokuava$ ! povikao je Markos besno,
uvijaju0i je u veliki pekir.
! &aljda ne misli kako sam htela da se ubijem$ 3ar mora lako grubo da
me trlja$
! 2ajradije bih te prebacio preko kolena i istukao4
! 2emoj, molim te4
6 na njegovo veliko iznena,enje poela je da plae. 1kinuo je pekir s nje
i bacio ga na pod. 2amrtio se kad je ugledao crvenu kou. Ona je
dostojanstveno podigla bradu i pogledala ga pravo u oi.
! Jesi li zadovoljan$ ! 1lepi bes kao da joj je pomutio razum. ! 6li
namerava da me ponovo mui$
2a trenutak joj se uinilo da 0e je kazniti, a zatim je primetila da se
krajnjim naporom savladao.
! :ajde u krevet ! rekao je bezbojnim glasom.
! Po0i 0u kad ja budem htela4 sad, molim te, iza,i4 6li mi je uskra0ena
svaka privatnost$
2ije joj odgovorio. Proao je pored nje i uao u kabinu za tuiranje. Ona
se vratila u sobu i poela da trai spava0icu. Otvorila je sve #ioke, ali nigde je
nije bilo. %de je 1elena mogla da je stavi$ )o ,avola i ona4
! 2eto trai$ ! zaula je omrznuti glas.
! 1pava0icu4
Okrenula se i ugledala kako joj se ironino podsmehuje.
! Moda ti ti navikao da spava bez iega, ali ja nisam4
Otvorila je jo jednu #ioku. *ila je prazna. %runule su joj suze. 2ajzad je
pronala u #ioci. *ila je od be svile, s tankim naramenicama koje su
ramena ostavljala gola. Pratio je svaki njen pokret.
! 3ar ti se ne ini da je prekasno za stid$
! 2e gledaj me tako4
! kako treba da te gledam$ Lepa si. Prelepa.
! 2e ose0am se lepom, jo manje prelepom ! promucala je, prestraeno
gledaju0i kao hipnotisana kako joj prilazi.
Podigla je bradu.
! 'ako se ose0a, Lorna$ ! upitao je neno.
! (ta misli kako$ ! 8arolija koja je na trenutak savladala, nestala je. !
)a ti kaem da je bilo boanstveno$ ! *es joj se pretvorio u histeriju. !
Mrzim da vodim ljubav. 2ikad se nisam ose0ala tako ponienom, tako
potpuno= ! 3astala je da prona,e pravu re.
! Posedovanom$ (ta si oekivala$ Ljubazno udvaranje, dok si se
ponaala kao divlja maka$
! , ti=. ti si se poneo kao=. kao pravi divljak4
! 3aista$ 3ahvali nebesima to sam uspeo da savladam svoj
temperament.
2ajednom je osetila beskrajan umor. &ie nije mogla da se bori.
! :tela bih da legnem ! promrmljala je.
*ez rei je podigao na ruke i neno poloio na krevet. 3atim je pokrio i
ispruio se pored nje ispod pokrivaa.
'ad je ugasio svetlo na no0nom ormari0u, ona je ve0 utonula u san.
+ toj niijoj zemlji izme,u sna i bu,enja uinilo joj se da lei u toploj
auri, njihana ritmikim zvukom. Poelela je da zauvek ostane u toj toplini
koja joj je davala ose0aj sigurnosti. 3atim se svega setila. 1oba je plivala u
magliastoj svetlosti jutra, priguena jo i zavesama navuenim na prozore.
Ostala je nepokretna, 0u0urena izme,u dve ruke koje su je grejale, lica
prislonjenog uz srce to je kucalo mirno i pravilno. Podigla je glavu i srela
Markosove tamne oi.
! 2ajzad si se probudila.
Moda je tokom no0i sama nesvesno potraila toplinu njegovog tela,
moda je on privio uz sebe. li, sad je elela samo jedno- da ode odavde.
! 'oliko je sati$ ! upitala je.
! 1edam. ! 2asmejao se njenom pokuaju da se izvue iz zagrljaja. ! 5ako
ti se uri da ustane$
Pustio je, okrenuo se na bok i nalaktio. Onda je ispruio ruku i odmakao
joj kosu s lica.
2aslutivi u tom pokretu skrivenu senzualnost, povukla se dok su
njegovi prsti ve0 putovali njenim licem i vratom pre nego to su skliznuli ka
grudima. 'runim pokretima poeo je da joj miluje bradavice. +koila se.
Osetio je to i pribliio joj se.
! 2e4 ! kriknula je pre nego to je poljubio.
! 1kini tu prokletu spava0icu4 ! prosiktao je. ! 2e elim da je pocepam.
! 5i si je platio ! odvratila je gorko.
)ohvatio je tanku svilu i iskidao je na komadi0e. Pokuala je da sakrije
grudi rukama, ali je on spreio. Preao je pogledom preko njenog tela. Onda
se zaustavio tamo gde je no0anja borba ostavila tragove na njenoj koi.
:tela je da se pobuni i vie u znak protivljenja, ali je uitak nadvladao njen
otpor i glas joj je zamro u grlu. 3astenjala je proklinjajuci udnju koja je
obuzela. Podigao je glavu i upitao je-
! 3ato porie svoje uivanje$
! 3ato jer me poniava. 'oliko puta 0e me jo podvrgnuti toj... toj
zloupotrebi$
! 2e koristi tako teke re0i, ljubavi.
1pustio je glavu i nastavio da joj ljubi grudi. Pokuala je da ga odgurne,
zgrabivi ga za kosu.
! 5i, primitivna ivotinjo4 ! Poela je da ga udara akama. ! Molim te,
prestani4 Podigao je glavu, poljubio joj usne, zatim....
&ie nita nije shvatala. Podigla je ruke i privukla ga uz sebe. Ose0ala je
kako joj u rastu0em oekivanju, vatra prodire telo. Onda se on pokrenuo. +
poetku polako i beskrajno neno. Pratila je njegove pokrete u gru u kojem
nije postojalo nita drugo osim njihove ekstaze. Onda su se oboje
nepokretno ispruili dok im se dah smirivao. 2jegovo iskustvo i spretnost
pretvorili su je u razuzdano stvorenje, ali emocije koje su se u njoj budile
bile su previe sloene da bi ih analizirala.
! Otvori oi ! aputao joj je u uho. ! 6mamo sat da se istruiramo,
dorukujemo i stignemo na avion.
! 'uda idemo$
! 2a %old koast u 'vinslendu. Oko sat avionom. 1ada je tamo toplo i
prijatno.
! 3ato idemo$ ! upitala je iznena,eno.
! ko ne eli, osta0emo u ovom krevetu.
Pred tim izborom brzo je skoila. 2jegov smeh je toliko naljutio da je
dohvatila jastuk i bacila ga na njega.
6 on se digao s kreveta.
! :o0e da te igra, ha$
Pobegla je u kupatilo, zatvorila vrata i naslonila se na njih ekaju0i da on
provali unutra.
li, to se nije dogodilo. Odahnula je.
Oekivala je da 0e to biti redovan let, ali je bio njegov lini avion. Markos
&idalos je bio bogat i uspean ovek. 6mao je sve to je eleo. 2e ba sve,
ispravila se, dok se avion odvajao od piste. 6mao je enu i eleo je dete. <ena
je i bila tu da mu ga podari. &erovatno 0e ga i dobili, to je samo pitanje
vremena. Mogla je, dodue, da iz osvete uzima pilulu, ali kakvog bi to imalo
smisla$ ko mu to pre rodi naslednika, moda 0e joj dati vie slobode.
! @uti... ! %las mu se probio kroz vrtlog njenih misli.
! 2ikad nisam bila neka naroita brbljivica.
! *ila si marljiv student s malo vremena za drutveni ivot, zar ne$
! &idim da ti iz mog ivota nita nije nepoznato. /len je marljivo obavila
svoj zadatak.
! 1meta ti to$
! )o te mere da je ne podnosim.
! Jadna Lorna4 ! 2asmejao se i pomilovao je po licu.
! Pretpostavljam da ima ceo dosije o meni- koliko puta sam bila kod
zubara, koliko kod lekara, zna sve o mojim uspesima, o osobama koje sam
sretala....2ema tajni.
! 2e optere0uj se tolikim glupostima.
! li, to mi je nepodnoljivo4 ! uzvratila je besno.
! 3aboravi ! promrmljao je.
Ostatak putovanja protekao je u tiini.
6spred aerodroma ih je saekao iznajmljeni automobil. Markos je smestio
prtljag i seo za volan.
%olden koat je bio tropski raj s prozirnom vodom koja je menjala boju od
tirkizne do kobaltnoplave. (iroku plau od sitnog utog peska zapljuskivali
su talasi.
partman im je bio na poslednjem spratu luksuznog kompleksa pored
samog okeana. 'roz velike prozore pucao je pogled na mnogobrojna ostrvca i
kanale povezane vijugavom rekom.
partman je imao tri spava0e sobe, dva kupatila, prostran studio,
trpezariju i dobro snabdevenu kuhinju. 2ametaj je uglavnom bio od
lakiranog bambusa. Preovladivaii su ruiasti i zeleni tonovi. 5aj #ini
kontrast davao je ra#iniranu atmos#eru celom ambijentu.
! 'ako je ovde lepo ! rekla je iskreno zadivljena.
! Moja porodica koristi ovaj apartman samo povremeno.
! u me,uvremenu je prazan$
! 5ako nekako. ! 2asmejao se. ! 3aista treba da prona,em ljude koji bi
ga iznajmljivali na kratak rok, ali to ba i nije lako.
! 'oliko 0emo ostati ovde$
! )va dana. Moram da se vratim u 1idnej. + ponedeljak imam vaan
sastanak.
! Posao pre svega, naravno4 ! primetila je podrugljivo.
! Moe se dogoditi da se sve zavri bez rezultata. Moda samo tra0im
vreme.
! Mislim da nema protra0enog vremena. 2adam seda 0u to pre da
zatrudnim, pa 0e me ostaviti na miru.
! %inekoloki testovi za koje te je poetkom godine /len uverila da ih
uradi, pokazali su da si zdrava i sposobna za ra,anje. 2e0emo, dakle, dugo
da ekamo ! odgovorio je oporo.
2ekoliko sekundi je odbijala da shvati znaenje tih rei, ali se onda setila
/leninog navaljivanja da ode na specijalistiki pregled. nazvavi ga
rutinskim.
! 1ve si organizovao, gade ! povikala je zgroena. ! :teo si da bude
siguran u svaku pojedinost. Markos &idalos kupuje samo prvorazrednu
robu4
Od besa je jedva disala.
! Potroio sam gomilu para, morao sam neto i da dobijem. 3ar zaista
misli da bi bilo pametno zanemariti i najmanju pojedinost$
! 3asluio si da te u tome osujetim4
! 2e0u ti pruiti takvu mogu0nost. Ovi dani su... posebno znaajni,
shvata$
5rebalo joj je nekoliko trenutaka da shvati smisao njegovih rei. 3atim je,
posle kra0eg raunanja, shvatila. Podigla je ruku i snano ga udarila posred
lica.
2ije pokazivao znake ljutnje, samo su mu oi opasno zasijale. +gledavi
crveni trag svoje ruke na njegovom obrazu, htela je da pobegne i sakrije se,
ali nije bilo mesta na kom je ovo udovite ne bi nalo.
! 3nala si sve jo pre braka. 3bog ega sada ove mune scene$ ! upitao je
s prete0im mirom.
3ato jer joj je svega bilo previe, i njega, i ovog braka i svega4 2ajradije bi
zaurlala. Prostrelila ga je pogledom i oi su im se sukobile. :tela je da mu
dobaci pogrdne izraze, ali je njegov bes mogla i #iziki da oseti, a onda bi,
kao i uvek, skupo platila svoju smelost. +zeo bi je silom, a zatim doveo do
ekstaze kako bi je ponizio, svestan njene sramotne senzualnosti. 2emo0na,
za0utala je.
! 6di i presvuci se. *i0emo ceo dan napolju. ! Primetio je njen zau,en
pogled pa je dodao- ! Osim ako ne eli da ostanemo ovde.
3nala je ta to znai pa je brzo otila i jo bre se vratila spremna za
izlazak.
)an je bio prijatan. Markos joj je pokazao sve turistike zanimljivosti.
7uali su u ivopisnom restoranu, zatim se ukrcali na brod i krenuli
kanalima do reke. 2a kraju su se proetali centrom gradi0a pre nego to su
se vratili ku0i.
)a bi se osveila, odluila je da se okupa u zatvorenom bazenu koji je
pripadao zgradi. Obukla je bikini, preko njega prebacila tuniku od prozirne
tkanine, uzela #rotirski ogrta i krenula prema li#tu.
! Odmah 0u da ti se pridruim ! rekao je on namrteno posmatraju0i
njene vitke, lepo oblikovane noge koje je kratka tunika potpuno otkrivala.
! Misli da bi mogla da mi se dogodi neka neprijatnost$
! 5i si moja ena i moram da te titim.
! (titi$ Od ega$ ! upitala je s nevericom. ! Od nekog drugog stanara ove
zgrade koji tako,e koristi bazen$
! Ja sam mo0an ovek, s #inansijskim uticajem i van zemlje. "otogra#ije s
naeg venanja pojavile su se u svim novinama, ak i u stranim.
! (ta pokuava da mi kae$
! 3bog mog drutvenog poloaja neizbeno je da imam neprijatelje koji bi
bili presre0ni da osramote mene ili nekog iz moje porodice.
! Jo ne shvatam.
! 3amisli da se u novinama pojavi #otogra#ija na kojoj se moja supruga
zabavlja na bazenu okruena nepoznatim mukarcima i to za vreme
medenog meseca.
! 2isam ena koju bi zabavljalo da se pra0aka u bazenu okruena
gomilom mukaraca4
! 5ra nikad nema veze s istinom4 Priekaj da se presvuem.
2adala se da 0e bar malo biti sama, ali ni tih pola sata nije je putao od
sebe. Od #otogra#a, naravno, ni traga.
&eerali sa u elegantnom restoranu, zatim su otili u no0ni lokal. 'u0i
su se vratili peice, u tiini. 8im su uli u stan, prila je velikom prozoru u
salonu. 1tajala je nepomino, dive0i se no0nom pejzau.
2ije upalio svetlo. 2ije ga videla, ali je ose0ala njegovo prisustvo.
! 1ve je tako mirno i tiho ! proaputala je.
2a slepoonici je osetila njegov topao dah, zatim su je njegove ruke
obgrlile. Obuzeo je neopisiv ose0aj kad joj je poljubio vrat, a jezik senzualno
proao oko uha, neno joj podigavi kosu. Potresla je grevita udnja.
Jedva je bila svesna da je nosi u spava0u sobu. 3agrlila ga je oko vrata i
usnama utonula u njegove. 2eoekivana udnja da mu prui uivanje, a ne
samo da ga prima, sruila je sve prepreke. 2jen, iz poetka oklevaju0i dodir,
pod Markosovim vo,stvom postao je smeo. &odili su ljubav divljom stra0u i
prvi put je shvatila radost uzajamnog sklada.
3aspala je 0u0urena u njegovim rukama, ali je ak i u snu njegov stisak
bio posesivan i elian.
Probudila se svesna kako joj njegove usne dodiruju kosu. Otvorila je oi i
susrela se s njegovim.
! )obro jutro ! proaputao je.
9elo telo je bolelo od no0anje ljubavne groznice, ali je jo bilo spremno
na strast. 2ije elela da joj u oima primeti udnju pa je ustala i otila u
kupatilo.
'ad se ponovo vratila u sobu, on je upravo uvlaio koulju u pantalone.
Otvorila je #ioku, izvadila ve a zatim iz ormara nasumice izabrala ode0u.
! :o0e li da dorukujemo ovde ili napolju$ ! upitao je.
2a trenutak je prestala da etka kosu i pogledala ga puna nade.
! )a ipak iza,emo napolje$
*olje je da odu me,u ljude nego da ostane ovde zatvorena s njim.
)orukovali su u jednom #rancuskom restoranu, zatim su obili okolinu
grada. )an je proao brzo. 1ve vreme je bila svesna njegovog prisustva. 2ije
propustio nijednu priliku da je dodirne, makar sluajno. Pa ipak je izgledao
nekako hladan i dalek, nije znala da objasni njegovo ponaanje posle svega
to se izme,u njih dogodilo prethodne no0i. 3ar je to bila samo neobuzdana
strast$ &ratili su se u apartman i presvuku za veeru. + restoranu mu je
dozvolila da joj vie puta napuni au vinom koje je oamulilo i od kojeg je
postala pospana, ali joj je smirilo bol u telu i onaj dublji, u dui.
'ad je ustao da krene i pogledao je otro jedva je sakrila uznemirenost.
8ula ga je kako zatvara ulazna vrata i gasi svetla. Ostala je upaljena samo
svetiljka pored kreveta.
:ipnotisao je taj veliki krevet i kao zaarana posmatrala je svileni
pokriva, odvie umorna ak i da se presvue. 3adrhtala je kad je na
ramenu osetila njegovu raku.
Okrenuo je prema sebi.
! +morna sam, Markose.
! 6 preplaena.
Podigao joj je bradu i namrtio se, primetivi tamne kolutove ispod oiju.
Polako je oslobodio haljine i skinuo joj donji ve.
! 2e, molim te4
! (ta ne$ ! upitao je neno.
! 2e... nemoj me uzeti ... ! promrmljala je tiho.
! Onda me poljubi, a posle toga 0u te staviti u krevet.
Moe li da se pouzda u njega$ li, zar je, posle svega, to bilo vano$ 2ije
imala snage ni volje da mu se opire.
Polako mu je prila i drhtavim usnama dodirnula njegove. +zvratio joj je
neoekivano neno. Oi su joj se napunile suzama. )rao je privijenu uz
sebe kao da je najve0a dragocenost, zatim joj je malim poljupcima osuio
suze.
1klopila je oi i osetila kako je spustio na krevet. *rino je pokrio i dok je
tonula u san, on je jo dugo ostao pored prozora zagledan u no0.
? ? ?
2jihov povratak u 1idnej izazvao je ogromno interesovanje. 2a
aerodromu ih je doekala gomila #oto!reportera i novinara.
! 'akav 0e biti va poloaj da dananjem sastanku, gospodine &idalos$
! 7e0i 0u vam kad za to do,e vreme.
! li vi ste ve0 doneli odluku, zar ne$
! 2ije zgodno da je unapred otkrivam.
8vrsto je drao Lornu za lakat i pourio prema izlazu.
! 5ek ste nekoliko dana u braku i ve0 ste morali da prekinete medeni
mesec. (ta o tome misli vaa supruga$
! 'ao to znate, ne razgovaram sa tampom o svom privatnom ivotu.
! %ospo,o &idalos, ta biste rekla o svom muu$
! )a je... da je uzbudljiv ! odgovorila je i uputila novinaru svoj najlepi
osmeh.
2ajzad su se kroz bljesak #leeva izvukli s aerodroma. 1piros ih je
saekao u automobilu i dok su ulazili u kola, on je ubacio ko#ere u
prtljanik, zatim je krenuo.
8im su stigli ku0i, Markos je odmah poao u svoju radnu sobu.
3a rukom je malo jeo. *io je zabrinut i kad je popio ka#u, ponovo je
ostavio samu.
&reme je bilo loe i ona je odluila da popodne provede kod ku0e i napie
pisma prijateljima. Morala je da im objasni kako se ne0e vra0ati u Pert, da
0e ostati u 1idneju, i da se udala. 7ezultat njenih dobrih namera bio je
ogroman broj papira koji su zguvani zavrili u korpi za otpatke.
1at kasnije u sobu je uzbu,eno uletela 1elena.
! %ospodin &idalos je doiveo nesre0u. 1piros vas eka u automobilu.
1ledila se.
! Je li teko povreden$
! 2e znamo.
Oh, boe4 2e dozvoli da bude teko ranjen4
! 'ako se to dogodilo$
! 1piros je pre nekoliko minuta primio tele#onski poziv. 2isu mu rekli
pojedinosti.
+trala je u svoju sobu, dohvatila ogrta i tanu i izletela iz ku0e.
2ije prestajala da drhti dok je 1piros vodio bolnikim hodnikom do
ekaonice. Jorgos joj je poao u susret.
! Jo je u operacionoj sali.
! (ta se dogodilo$
! Pucali su njega. <eleli su da ga spree da stigne na sastanak. Pogo,en
je s dva metka.
! %de$
! + rame i u grudi.
Morala je da se nasloni na njega kako ne bi pala. &reme je neopisivo
sporo prolazilo. 2ajzad je Jorgosu priao lekar. 3austavila je dah.
! %ospodin &idalos je u ok!sobi. Meci su izva,eni.
! 3nai, dobro mu je$ ! upitao je Jorgos.
! Mora da se oporavi od operacije. Posle toga mora na odmor. 2o0as
0emo ga zadrati na intenzivnoj nezi. 7e0i 0u sestri da vas pusti kod njega
na nekoliko minuta.
Jorgos se zahvatio umesto nje, jer ona nije mogla da progovori ni re.
'asnije se kao kroz maglu prise0ala da joj je doneo konjak i obavio neke
tele#onske razgovore. &erovatno s majkom i sestrom, da ih umiri.
5ano u osam bolniarka ih je odvela u ok!sobu. Markos je nepomino
leao prikljuen na monitore. *io je bled, a oi su mu bile zaklopljene.
)o svesti su joj doprle Jorgosove re0i- ! +jutro 0u pozvati bolnicu pa 0u
te obavestiti o svemu. )ogovoreno$ ! zabrinuto je pogledao. ! Lorna4 Jesi li
ula ta je rekao hirurg$ 2ije nita tragino. 1utra 0e se probuditi iz
anestezije i opet 0e biti onaj stari Markos. koliko poznajem svog brata,
brzo 0e postati nepodnoljiv pacijent i lekari 0e jedva ekati da ga se to pre
oslobode.
2a povratku ga je upitala- ! Jesu li uhvatili napadae$
! Jesu.
! 3ato su pucali$
! 'o to zna$ Markos je vi,ena linost i bavi se vrlo vanim poslovima.
Oigledno ima neprijatelje. 2e treba, me,utim sumnjati da 0e se sprovesti
detaljna istraga i da 0e se sve rasvetliti.
3austavio se pred ulazom u vilu.
! :vala ti na pomo0i, Jorgose ! rekla je.
2a usnama joj se pojavio bled osmeh, zaelela mu je laku no0 i ula u
ku0u.
1ve joj je bilo prazno bez Markosa. 1vukla se i legla u krevet. Osetila se
usamljenom i nesre0nom. 'revet joj je bio hladan. Ovo otkri0e je duboko
potreslo. 9elu no0 se nemirno prevrtala i nije mogla da zaspi. 2a kraju je
ustala, navukla ku0ni ogrta i sila u kuhinju. 2ije je smirila ni aa toplog
mleka. &e0 je prola pono0, a ona je i dalje bila potpuno budna. 1vaki nerv
joj je bio napet. Otila je u salon, uzela novine i sela. Mehaniki je
prelistavala stranice, ali nije mogla da se koncentriie na itanje.
! %ospo,o &idalos...
Otvorila je oi i ugledala 1elenu kako se naginje nad njom.
! Oh. boe4 'oliko je sati$ ! upitala je zbunjeno.
! 1edam i petnaest. %ospodin Jorgos je na tele#onu.
! :vala, 1elena.
+stala i uzela tele#onsku slualicu.
! Jorgose$
! Lorna, Markos se probudio iz narkoze. Preneli su ga u privatnu sobu.
! Jesi li razgovarao s njim$
! +pravo sam zavrio razgovor s deurnim lekarem kad me on pozvao iz
svoje sobe.
Potrebno je vie od dve rane vatrenim orujem da, ma kako teke bile,
zadre neaktivnim oveka kakav je njen mu, pomislila je.
! Prima li posete$
! Prima. )olazim kod tebe za sat. 5ako mi je Markos naredio.
6stuirala se, presvukla, na brzinu dorukovala i vratila na sprat. :tela je
da pokupi sitnice koje 0e odneti Markosu u bolnicu. Pidamu$ 3adrhtala je
setivi se kako je u krevet uvek odlazio go, ali nije htela o tome da razmilja.
1ada 0e mu, me,utim, biti potrebna. Pretraila je #ioke, ali nije nala
nijednu pidamu. 3amoli0e 1pirosa da je odvede u grad da ih kupi.
Jorgos je ekao u predvorju. 'ad je ugledao u elegantnom sivom kostimu
koji je isticao njenu vitku i lepo gra,enu #iguru, u oima mu je zasjalo
divljenje.
! Prelepa si ! rekao je srdano.
! :vala, ti zaista zna kako da ohrabri ljude.
! Jesi li nervozna$
! Malo. 1miri0u se tek kad ga budem videla. 1ino0 mi se uinio tako...
tako...
! *espomo0an$ ! 2asmejao se. ! 2e mislim da bi ta primedba bila po
njegovom ukusu.
)rhte0i, ula je u sobu...
6ako je cevicama bio povezan za aparate, iako su mu grudni ko i levo
rame bili u zavojima, ipak je sedeo u krevetu naslonjen na jastuke.
2etrpeljivog i nezadovoljnog izgleda, nije bio ni nalik na bespomo0nog
oveka za koga je strepila poslednjih esnaest sati.
Prila mu je i neno ga poljubila u obraz.
! 'ako si, Markosc$ Mora da si se strano uplaio...
! Moe da zamisli4
Pocrvenela je od njegovog ironinog tona.
! 1vi smo bili veoma zabrinuti ! umeao se Jorgos, prodorno gledaju0i
brata.
! )onela sam ti neke stvari, Markose. Mislim da 0e ti biti potrebne. ! 6z
ko#era je prvo izvadila pidame.
! Jesi li normalna, Lorna$ Pidame4 ! Poeo je da se smeje.
! 'ad pone da ustaje iz kreveta, bi0e ti potrebne.
! 'akav brina supruga4
! ko ti jo neto treba, samo mi kai, done0u ti veeras4
! 3aista si mislila na sve4 ! konstatovao je smee0i se zloesto.
Jorgos je prekinuo taj muan razgovor upitavi brata za neke poslovne
stvari.
2isu dugo ostali i za Lornu je bilo pravo olakanje kad je izala iz sobe.
! Markos ponekad zna da bude grub... ! primetio je Jorgos tiho.
! Mislim da trpi bol i da je zbog toga nervozan ! rekla pokuavaju0i da
sakrije prave emocije.
! ko mu ne pokae zube, uniti0e te4
! 2e0u mu to dozvoliti, veruj mi.
! Jesi li sigurna da te ve0 nije povredio$
Odmahnula je glavom, ali se nije usudila da ga pogleda.
2i tokom veernje posete nije bilo bolje. 1piros je dopratio i diskretno
ostao ispred vrata. Markosovo lice je bilo izmueno i umorno.
! Jako te boli$ ! upitala je brino.
! 3aista te to zanima$
+inilo joj se kao da je udario posred lica.
! Pozva0u bolniarku da ti da neto protiv bolova ! rekla je bezbojnim
glasom.
! )aju mi na svaka etiri sata.
! &i mukarci, kad ste bolesni, nemogu0i ste.
! ti si pravi strunjak za to ! narugao joj se. ! ko ti se ovde ne dopada,
idi4
! )a, vreme je da idem. &idimo se sutra.
! Poseta i nije bila duga. (ta 0e 1piros da misli$
! +skoro 0e do0i lisa, a zatim i Jorgos. Previe poseta moe da te
zamori.
! 2e0e ni da me poljubi$ ! upitao je ozbiljno.
! Mislim da ne0u.
! Oh, Lorna, zar je tako teko da me poljubi$
2agla se prema njemu. +pravo kad mu je usnama dotakla obraz, naglo
je okrenuo glavu i poljubio je. 2a vratu je osetila pritisak njegove ruke, onda
je poljubac postao dubok i intiman. 2ije se usudila da se povue niti da se
otrgne kako ga ne bi povredila. 'ad je pustio, izala je bez rei.
? ? ?
+ bolnici je ostao tri nedelje. Obilazila ga je svakodnevno, na smenu s
ostalim lanovima porodice.
Onda su poeli da dolaze poslovni prijatelji i saradnici, mnogo njih. &rata
njegove bolesnike sobe otvorila su se i velikom broju lepih ena, u
pore,enju s kojima se ose0ala isuvie mladom i jednostavnom. 2isu joj bili
jasni odnosi izme,u njenog mua i tih divnih stvorenja.
8inilo joj se da ga zabavlja da je poniava. &erovatno to niko nije
prime0ivao, jer kad god bi joj se obra0ao, inio je to s osmehom, ali osmeh
nikad nije dotakao njegove oi. 'ad je ljubio, radio je to namerno okrutno.
Jedno poslepodne, samo nekoliko dana pre nego to je trebalo da
napusti bolnicu, Jorgos je pozvao i obavestio da 0e do0i po nju. 1tigli su u
bolnicu s malim zakanjenjem, jer su usput morali da promene gumu.
+li su u Markosovu sobu i smeju0i se ispriali ta im se dogodilo.
Jorgos je prema njemu ispruio ruke prljave od ulja. Ledeno ih je pogledao i
nije progovorio ne re.
Jedna od njegovih najlepih i najelegantnijih prijateljica, Lana 5omson,
sedela je zavaljena u #otelju i podrugljivo odmeravala Lornu, namerno bulje0i
u njenu jednostavnu utu majicu i #armerke.
! 1vakako moram da vam dam adresu nekog dobrog butika, draga moja.
! 1auesniki je pogledala Markosa i dodala- ! 1lae li se, ljubavi$
:ladno joj je odgovorio-
! 2isam se oenio Lornom zbog naina na koji se oblai ! pri tom je svoju
enu gledao neno.
Lana je ustala.
! Moram da krenem, ve0 je kasno. ! 1agla se i poljubila Markosa. ! &odi
rauna o sebi, dragi prijatelju, kad ti bude bolje, dogovori0emo se za
sastanak. ! Onda se okrenula Jorgosu i zlobno se osmehnula. ! Ljubazno od
tebe, Jorgose, to tako nesebino brine o Lorni. 1igurna sam da Markos
to... veoma ceni.
! 6sprati0u te, Lana ! rekao je on odluno. ! Markos i Lorna sigurno ele
da budu malo sami. 8ekam te ispred li#ta, Lorna.
Pokuala je da razbije munu tiinu koja je najednom zavladala u sobi.
! 5voja prijateljica je zaista lepa, Markose.
! )a, zaista je lepa, ali samo za gledanje.
! 6 vrlo je tajanstvena...
! 3a razliku od tebe.
! 5o je oigledno, zar ne$
! Ona je svetska ena. Leptirica koja lepra od mukarca do mukarca.
! Jesi li, oenivi se, ispao iz kruga onih koji su oko nje obletali$ 6li
moda nisi$
! )o,i blie i ponovi to4
! 2e0u.
! Ljubomorna si$
! )a bih bila ljubomorna, morala bih...
! ... da neto ose0a za mene, zar ne$
! 2e budi grub, Markose.
! Jorgos je uljudniji, je lA da$
! 6skren je, srdaan, drag i ...
! ja sam tiranin. 5o misli o meni$
! 5i si naprosto Markos &idalos.
! %ovori o meni kao da sam Luci#er. 3ato, moja oboavana eno, sad ne
pokae dunu brigu za svog mua umesto to, kao i obino, zapitkuje
kako mu je$
2emilosrdno je ismejavao. Pokuala je da se savlada i sauva mir.
! 1vakog jutra lisa, Jorgos i ja zovemo bolnicu da saznamo kako ti je.
3atim obavestimo tvoju majku. Lekari tvrde da si se vrlo brzo oporavio i da
si zapravo imao sre0e. 2ijedan ivotno vaan organ nije ti ote0en. 5reba
samo malo #izikalne terapije da ti nestane i ukoenost ruke.
! Mogu da mislim koliko si razoarana4 )a je samo jedan od metaka bio
smrtonosan, svi tvoji problemi bili bi reeni4
Osetila je otar bol od kojeg je na trenutak zanemela.
! 'ako moe tako neto da kae$ 2eto tako strano$4
! li, to je istina.
Morala je smesta da iza,e iz sobe. 2ije mogla ni trenutak vie da ostane
posle ove uasne optube. Okrenula se da pobegne, ali je, on uhvatio za
ruku i zadrao.
! Pusti me4 ! povikala je besno.
Prsti su mu poput mengela stezali njen lanak i on je privukao na krevet.
! 3ato si tako potresena$ +su,ujem se da se nadam kako me ipak vie
voli ivog.
! Pusti me, Markose4 <elim da idem.
! +skoro 0e. Pre toga...
6 dok je otvarala usta da se pobuni, on joj ih je zatvorio strasnim
poljupcem od kojeg nije znala niti je elela da se povue. 5elo joj je potresla
udnja, a kad je ponovo digla glavu, zatvorila je oi da ne bi video njene
suze.
Pustio joj je ruku.
! +vek misli na to to ose0a dok te drim u zagrljaju. 6zlu,uje me nain
na koji se predaje ljubavi...
2aglo je ustala i pobegla iz sobe, steu0i rukama ui da ne bi ula njegov
zapovedniki glas koji je dozivao.
Jorgos je ekao u hodniku.
! (ta se, do vraga, dogodilo$ ! upitao je gledaju0i je paljivo..
! 2ita.
! 2e0e da mi kae.
+ kolima je ponovo pokuao da je navede na ispovest.
! Lorna...
! 2emoj nita da me pita, molim te4 Jedino elim da se vratim ku0i i
budem sama.
! Markos 0e imati posla sa mnom4 ! promrmljao je besno.
)eset minuta kasnije njegov crveni #erari zaustavio se pred vilom.
! :vala ti, Jorgose.
6zala je iz kola i nestala u ku0i.
3atvorila se u salon i nervozno hodala po njemu. 'ako 0e dalje$ Je li
uopte imala neki izbor$ )a pobegne$ li, kako bez para$ 6 kuda$ Markos
bi je, ma gde da ode, naao i to bi mu skupo platila.
2a vratima se pojavila 1elena.
! %ospodin Jorgos je na tele#onu.
! 7eci mu, molim te, da sam zauzeta. 'asnije 0u ga pozvati.
! )a bi se smirila, ukljuila je televizor. %ledala ga je zavaljena u #otelju,
ali nije mogla da se koncentrie.
Pola sata kasnije 1piros je obavestio da je Markos na vezi.
6stog trena je osetila gr u elucu.
! Preuzmi poruku.
6zaao je i ubrzo se ponovo vratio.
! %ospodin &idalos eli da razgovara samo sa vama.
! 2e0u da ga ujem. 7ecite mu to god ho0ete, ili mu naprosto kaite
istinu. ne elim s njim da razgovaram4
1piros je pogledao s prebacivanjem i izaao.
&eerala je preko volje, zatim se vratila u salon i ponovo ukljuila 5&.
*ila je napeta i uplaena, najednom je ustala, odjurila do tele#ona i brzo
pozvala bolnicu, pre nego to se predomisli.
6z Markosove sobe niko se nije javljao. 'asnije je jo nekoliko puta zvala,
i najzad je zatraila odeljensku sestru. Ono to je ula, zaprepastilo je- pre
pola sata Markos je napustio kliniku.
3bog ega$ 3bog onog to se dogodilo za vreme njene posete$ 6li zato to
nije htela da razgovara s njim$ *ilo joj je smeno da na to i pomisli.
+ predvorju je zaula 1elenin, 1pirosov, Jorgosov i Markosov glas.
1kupila je hrabrosti da se suoi s njim. +ao je i odmerio je od glave do pete.
8im ga je ugledala, srce joj je poskoilo.
! 3vala sam bolnicu pre nekoliko minuta ! rekla je nervozno. ! 7ekli su
mi da otputen na sopstvenu odgovornost.
! 3aista$
! 3ar ne misli da je to neoprezno$
! 3ato se nisi javila na tele#on kad sam te zvao$
! Jer bih ti rekla samo neprijatne stvari. 6 samo bih te povredila.
! 6ma odlinog saveznika u Jorgosu. *ez dlake na jeziku mi je rekao ta
misli o meni. 'azao je i da si plakala.
! *ile su to suze samosaaljenja.
! 2aravno4 2isam ni mislio drugaije.
! Moda bi trebalo da ode u krevet. +mori0e se previe ako ostane na
nogama ! promrmljala je.
! 2isam invalid.
! 8ini mi se da sam ula Jorgosov glas ....
! 2ije hteo da u,e ! rekao je grubo.
Pogledala ga je. *io je bled i zategnutih crta lica. )esni rukav sakoa visio
mu je niz telo, a levu ruku je pridravao zavoj oko vrata.
! :ajde u sobu ! ponovila je.
! <eli da me smeti u krevet i izigrava bolniarku$
! O tebi mogu da se pobrinu 1elena i 1piros. 6zaberi koga ho0e.
! 2ajradije bih tebe ! nasmejao se podrugljivo.
! Onda se potrudi i popni se. ko se ovde onesvesti, ko 0e da te
podigne$
+ spava0oj sobi je skinuo sako i koulju. 'ad je poeo da skida
pantalone, pocrvenela je.
! )o,i i pomozi mi4
! )a... svakako ! promrmljala je.
1kinula mu je cipele i arape, zatim pantalone.
! <eli li neto za spavanje$
! )a, jednu od onih pilula.
Pruila mu je s asom vode.
! :o0e li jo neto$
! 5ebe.
Pretvarala se da ne uje.
! ko ti nita vie ne treba, idem da spavam.
! %de 0e da spava$
! + sobi preko puta, ostavi0u otvorena vrata da te mogu uti.
! 2ipoto.
! Molim$
! )obro si shvatila. Ovaj krevet je dovoljno velik za oboje.
! li, ne moe, tvoja ruka ...
! 1 levom rukom na levoj strani kreveta.
7ugao joj se otvoreno, vide0i kako drhti. +Ba je u kupatilo. 2amerno,
polako se priptemala za spavanje. 2adala se da 0e, dok se vrati u sobu, on
ve0 da zaspi.
+ sobu je ula na prstima. 'ad je stigla do njegove strane kreveta,
ispruila je ruku da ugasi svetlo. 1pavao je. &e0 sam pogled na njegovo lice
uzbudio je, ali se nije usudila da analizira svoja ose0anja.
2ajednom je otvorio oi i neno joj se nasmeio. Polako je podigao raku i
dohvatio pramen njene kose prisilivi je da se nagne prema njemu.
! Markose...
! 'ako divno mirie. :teo bih da ljubim svaki centimetar tvoje koe.
+sne su im bile blizu. :tela je, pre nego to bude prekasno, da uini kraj
zavo,enju.
! 5rebalo bi da spava ! proaputala je oprezno pokuavaju da ga se
oslobodi u strahu da ga ne povredi. *ila je prava ludost da ostane tako blizu
njega.
! +skoro 0u, ali pre... ! Premestio je ruku na njen vrat i privukao je blie
da bi je poljubio.
2ekoliko sekundi je odolevala, zatim se prepustila njegovim usnama.
! (ta je to$ Poziv$
Oi su joj se ispunile suzama.
! 2e radi to, prokletstvo4 ! opsovala je tiho.
3auvi je kako jeca, privio je uz sebe.
! :ajde, do,i kod mene, ludice4 ! Poljubio je neno kao da je najkrhkija
osoba na svetu. ! 1ad u krevet i lepo spavaj.
+gasila je svetlo, uvukla se pod pokriva i 0u0urila uz njega. 6spruio je
desnu ruku i vrsto je privio uz sebe. +tonula je u san puna poverenja, kao
da je pronala sigurnu luku.
Markos se vrlo malo odmarao. 1ve svoje poslove vodio je iz ku0e. 7ebeka
je svako jutro dolazila tano u devet po uputstva.
Lorna nije podnosila njene posete koje su svakim danom postajale sve
due.
! 3ar 1piros ne moe da odnese trake u kancelariju i usput donese
dokumenta na potpis$
! 2aravno da moe. li, 7ebeka na putu do posla prolazi pored nae ku0e
pa je loginije da to ona uradi. 3ato da ne dolazi$
3ato jer te guta pogledom, htela je da mu dobaci, ali je umesto toga
odgovorila- ! 3ar ja ne bih mogla da ti budem od koristi$
! h, ti mi jesi od koristi4 ! 3naenje njegovih rei bilo je vie nego jasno.
! 1vako ima svoje mesto i svoju ulogu, zar ne, Markose$
! 2aravno. O tvojoj ulozi nema sumnje.
! 1hvatila sam4 ! odgovorila je kroz zube.
Mrzela je njegov nemilosrdni cinizam.
! :ajde, budi dobra devojica i sipaj mi jo jednu ka#u. 7ebeka samo to
nije stigla.
! 2alij je sam4 ! +zvratila je ljutito i krenula prema vratima, ali je on
uhvatio za ruku.
! Jutros si nemogu0a. Pitam se zato.
Pre svega, 7ebeka joj se ne dopada, a onda su je muile i odre,ene
sumnje, me,utim, mora0e da ode kod lekara i proveri. + svakom sluaju,
Markos 0e to poslednji da sazna. *rzo je odgovorila-
! 3ato se ne pridrava lekarskih saveta$ 6ma toliko sposobnih ljudi
koji u tvom odsustvu mogu da obavljaju sve poslove, ali ti ho0e sve sam. 5o
je smeno4
! 'ako odana supruga4 Poinjem da verujem kako ti je moje zdravlje
zaista vano.
! 1vi smo zabrinuti. 1piros, 1elena. lisa...
! h, da Jorgos4 Ose0a posebnu simpatiju prema mom bratu ! rekao je
nestrpljivo.
! 3ato jer je bio veoma ljubazan.
! 3a razliku od mene.
1piros je pokucao na vrata.
! 1tigla je gospo,ica 7ebeka. Odveo sam je u radnu sobu.
Markos je klimnuo glavom i dok se 1piros udaljavao, obavio je ruku oko
Lorninog struka prisilivi je da zajedno iza,u iz sobe. 3atim je beskrajno
posesivno poljubio dok mu se ruka uvlaila pod njenu majicu i milovala joj
kou na le,ima. 7ebeka ih je posmatrala zau,eno, ali se Lorna nije
povukla. 7ukom je neno pomilovala muev obraz i rekla mekim gasom, ali
ledenog pogleda-
! 2e zamaraj se previe, dragi. Ja 0u da odem do grada. +hvatila me je
elja za kupovinom. 2ije ti krivo, zar ne$
! 2ipoto4 2eka te 1piros odveze kolima. ! +zeo joj je ruku i poljubio
svaki prst ! 2e zaboravi da se vrati do pola dvanaest, 1piros mora da me
vodi na terapiju.
! 2aravno4 Posla0u ga ku0i, a ja 0u se vratiti taksijem.
! 1amo da te podsetim, danas smo pozvani kod mame na veeru. !
+snama joj je dodirnuo dlan. ! 3abavi se4 ! viknuo je za njom dok je trala
uz stepenice.
+ gradu je potroila brdo para u detinjastoj elji da mu se osveti.
! (ta radi ovde, Lorna$
Okrenula se na zvuk tog glasa. Lice joj se ozarilo kad je ugledala Jorgosa.
! 'upujem4 ! odgovorila je pokazuju0i pakete.
! 1ama$
! )a, odluila sam da sebi priutim malo slobode4
! 'ako je moj nenadoknadivi brat$
! +mesto da se odmara, radi bez prestanka.
! 3nam da je nemogu0e ukrotiti ga. Jesi li ruala$
! 2isam. +pravo razmiljam kuda da po,em.
! :ajde sa mnom. 2edaleko je restoran u kom je boanstvena hrana.
Jelo je zaista bilo savreno. 7azgovarali su i smejali se kao najbolji
prijatelji.
! 'uda 0e sada$
! 2ikud posebno. Jo malo 0u da proetam, a onda 0u taksijem ku0i.
! :ajde, kai mi istinu, dananji izlazak je neka vrsta bekstva, zar ne$
! 'ako si se dosetio$
! Poznajem Markosa. Ponekad je gadan.
! Odakle ti ovde, Jorgose$ 6 Lorna4 ! Lana 5omson ih je pozdravila
smee0i se zlobno. ! 2isam oekivala da sami ruate.
Lorna se nije obazirala na nju.
! :vala ti na drutvu, Jorgose. 6 Markos 0e ti biti zahvalan.
! :o0e li da popijemo neto, Jorgose$ ! upitala je Lana.
! )rugi put, sad imam posla. ! 6 s Lornom je izaao iz restorana. ! 2e
svi,a mi se kako izgleda$ Jesi li sigurna da ti je dobro$
! 2aravno da mi je dobro.
! &idimo se veeras kod mame.
'ad je sela u taksi i pola ku0i bilo je gotovo etiri sata.
&rata joj je otvorio 1paros. Pruila mu je pakete, a zadrala je samo tri-
onaj sa smaragdnozelenom haljinom, odgovaraju0im cipelama i par#emom.
! %de je Markos$
! Mislim da je gore.
Popela se u sobu, paljivo okaila haljinu na vealicu, a zatim iz #ioke
izvadila ist ve koji 0e da obue posle tuiranja. &rata od kupatila su se
otvorila i na pragu se pojavio Markos s pekirom nemarno ovijenim oko
bokova.
! O, vratila si se4 ! primetio je suvo.
! 2aravno, inae ne bih bila ovde.
! 2adam se da si uivala u ruku i da si se dobro zabavila.
+zdahnula je.
! &idim da nije gubila vreme4 Mora da je odjurila na tele#on im smo
Jorgos i ja izali iz restorana.
. 3nai, ne porie da si se sastala s njim$
! (ta je ovo, ispitivanje$
! 2e elim da moja ena bude predmet ogovaranja.
! Jorgosa sam sluajno srela. Pozvao me na ruak. Prihvatila sam, pa
smo otili u jedan mali restoran u centru grada. 6ma li u tome neto loe$
! ja to nisam smeo da znam$
! 2isi mi dao vremena da ti kaem. sada, ako nema nita protiv,
istuira0u se i presvu0i.
Prstom joj je podigao bradu i paljivo je gledaju0i, upitao- ! Je li to istina$
! )a, istina je. 5i si obian prokleti bednik, Markose4 ! zaurlala je kad joj
je stegao ruku. ! Pusti me4 *oli me4
! 3adavio bih te kad bih samo i sekund pomislio kako koristi mog brata
da bi mi se osvetila.
! Pusti me.
Priguio je njen krik pritisnuvi svoje usne na njene. 5renutak kasnije taj
silovit gest pretvorio se u strastan poljubac dvoje koji se u svemu
dopunjavaju.
Onda je pustio.
! 3a pola sata izlazimo ! rekao je ravnoduno.
'ako da s njim provede vee me,u drugim ljudima kao da se nita nije
dogodilo$ +morno je krenula u kupatilo obuzeta mranim mislima.
+ automobilu nisu progovorili ni re. li za vreme veere ponaao se kao
uzoran mu.
! *leda si, mila ! primetila je gospo,a &idalos, kad su posle veere
krenuli u salon na ka#u.
Markos je pogledao u svoju enu.
! 2isam lak pacijent, mama. Poslednjih dana sam bio grub i nervozan.
! Prema ovom dragom, slatkom stvorenju$ 1tidi se4
! 3asluujem da me grdi4 ! +snama je dodirnuo Lorninu slepoonicu. !
Oprata li mi, draga$
)a su bili sami, oamarila bi ga, ali umesto toga se nasmeila i
odgovorila-
! +ze0u u razmatranje tvoj zahtev.
! Odlino, Lorna4 1jajan protivudarac4 ! uglas su povikali lisa i Jorgos.
! Priznajem, uvek je tako. 8e0e mi uzvra0a udarce nego to sam
spreman da priznam.
! 2ije istina4 2ijednom nisam izvukla deblji kraj ! uzvratila je
pokuavaju0i da bude duhovita. li, ve0 je bila umorna od uloge koju je
igrala. ! 3ar nije vreme da krenemo, Markose$ ! Onda se okrenula ostalima i
osmehnula- ! Markos mora da se odmara, inae 0e da bude gori nego to
jeste.
! Ja 0u vas ovesti ! ponudio se Jorgos. Lorna je ustala i poljubila
gospo,u &idalos.
! &eera je bila divna. :vala vam.
! )o,i ponovo, mila. 5voje drutvo me uvek obraduje.
Jorgos ih je iskrcao pred vilom, odbio poziv da u,e na pi0e i odjurio.
Polako i umorno popela se uz stepenice. +la je u sobu, obukla spava0icu i
spremila se za spavanje.
! )a te vidim4
5rgla se na Markosov zapovedni ton.
! +morna sam ! rekla je klonulo.
Priao joj je, obuhvatio lice rukama i prisilio je da ga pogleda. 3atvorila je
oi, nesposobna da se dalje bori.
! Pogledaj me, Lorna.
! (to god eli da mi uini, uini to brzo4
3agrlio je i poeo da je ljubi. Odmakla je lice. 1kinuo joj je spava0icu.
Ljubio je svaki deli0 njenog tela, sve dok nije izgubila vlast nad sobom i
prepustila mu se. Jecala je razdirana stra0i. )o nje su kon#uzno doprle
njegove rei- ! Oekuje moje dete$
5rgla se, a zatim se pribrala. 2ajradije bi negirala, ali to bi bilo glupo i
beskorisno.
! )a li bi ti se svidelo da sazna kako su se tvoji ,avolski prorauni
pokazali tanim$
! *ila si kod ginekologa$
Odmahnula je glavom, jedva svesna da je dovukao do kreveta. 1eo je na
ivicu i zaronio lice na njene grudi. Onda je legao pored nje i poeo neno da
je ljubi, ljuljaju0i je na rukama dok oboje nisu zaspali.
)va dana kasnije Markos se vratio u svoju kancelariju, a Lorni je lekar
potvrdio da je trudna. 2ije znala da li je sre0na ili oajna. Markos je opet
pobedio, prisilivi je da dugih devet meseci nosi plod njegovog nasilja.
! 'ada$ ! upitao je te veeri.
! 3ar to moram da ti kaem$ 5reba sam da zna, sa svim raunima koje
si napravio.
! 2e budi zajedljiva, sad nije vreme za to.
! + martu, tano devet meseci i dva dana posle venanja.
Priao je i poljubio je.
! 6mam neto za tebe. ! 1pustio je ruku u dep i izvukao plianu kutijicu-
! Otvori.
! 2isam sigurna da to elim.
On je sam otvorio i na ruku joj stavio prelepu narukvicu ukraenu
brilijantima.
! 3ato, Markose$ Pla0a mi to si me podvrgao muenju koje 0e plod
doneti za devet meseci$
6stog trena je shvatila da je preterala.
! 3ahvali stanju u kojem si, inae bih te ubio4
:tela je da mu se izvini, ali je bilo prekasno. Okrenula se, odjurila na
sprat, i uavi u sobu zatvorila vrata za sobom oekuju0i da 0e on da provali
unutra, eljan osvete. li nije. Poslao joj je veeru po 1eleni, pravdaju0i je
glavoboljom.
'ad je legla, bilo je tek osam. Pokuala je da se udubi u roman koji je
itala, ali nije mogla da se seti sadraja. +inila je sve da zaspi, ali uzalud.
Onda je ustala, obukla ogrta i sila u prizemlje. Markosova soba je bila
prazna. 6 salon, tako,e. Moda je odluio da spava u gostinjskoj sobi. 1ila
je nie i ugledala ga kako izlazi iz saune s pekirom u ruci.
! (ta eli$ 2eto nije u redu$
Odmahnula je glavom.
! &e0 treba da si u snovima.
! 2isam mogla da zaspim.
Pogled joj je skrenuo na oiljke na ramenu i grudima.
! Odbijaju te$
! 2e... ! Onda ga je brzo upitala, naterana njegovim ispitivakim
pogledom. ! 2isi mi rekao kada 0e proces. Mora0e da svedoi, zar ne$
! 2e verujem da je to razlog zbog kojeg ne moe da spava i da si me
zato potraila.
! )ola sam da se izvinim.
! 6zvini$
! )a. 2arukvica je divna, a ja sam se runo ponela.
! Moja devojica se kaje$ )ola si da me poljubi kako bih ti oprostio$
Ona je jedva proaputala- ! ko tako eli.
Pomilovao je po licu.
! 6di da spava. Ja 0u da zakljuam i pogasim svetla.
Pet minuta kasnije uao je u sobu.
Posmatrala ga je. 8esto je bio okrutan, gotovo nikad srdaan, naje0e
grub, ali je imao mo0 da u njoj izazove neshvatljivu udnju. *iti zaljubljen u
oveka kao to je on znailo je samo patnju.
! 3ar ti treba sva tvoja hrabrost da bi me poljubila$
2esigurno se pokrenula, prila mu i neno dotakla obraz.
! <ao mi je.
! 3bog ega ti je ao$ (to si me poljubila$
! *a mi i ne olakava...
! 3ar treba$
! 8esto mislim kako namerno oteava stvari.
! 2ije istina, ali ti odbija da prihvati ono to je normalno.
(ta je normalno$ 2ije mogla da razmilja.
! 6dem u krevet ! rekla je utueno.
2asmejao se.
! Odustaje$ 2e0e valjda da mi kae kako je ova sitnica pravi poljubac$
! 2e igraj se sa mnom, Markose.
! Moda mi ne0e verovati, malena, ali ja ne elim da te povredim.
*ez rei mu je ovila ruke oko vrata i priljubila se uz njega. Milovala ga je
najpre plaho, zatim sve smelije. On je stegao uz sebe i osetila je kako u
njemu raste strast. %rlila ga je, a usne su joj ostavile senzualan trag na
grudima, zaustavivi se prvo na jednom, a zatim na drugom oiljku.
'asnije su leali zagrljeni dok im se disanje smirivalo, a dah postajao
ujednaen.
! 2e0e me biti nekoliko nedelja. Melburn, delaida, *rizbejn.
! 'ada putuje$ ! proaputala je sanjivo.
! 1utra popodne ! poljubio je u elo i kosu.
! Obe0aj da 0e paziti na sebe.
Osmehnuo se.
! Obe0avam, ljubavi.
Prva nedelja Markosovog odsustva prola je prilino brzo. &reme je
provodila ispred televizora pokuavaju0i da se koncentrie na ono to gleda.
&eeri su bile preduge, a no0i nepodnoljive. Ose0ala se usamljeno u
velikom pustom krevetu. 2edostajao joj je Markos, toplina njegovog tela.
Jednog jutra poetkom druge nedelje probudila se kasnije nego obino.
Osetila je neku udnu obamrlost. Onda je presekao otar bol u krstima.
+stala je, navukla udobnu ode0u i sila na doruak. &e0 tre0e jutro nije
imala munine. 5elo joj je jo bilo vitko, jedino se struk malo proirio.
*ezvoljna, odluila je da ne izlazi ve0 da se okupa u bazenu. &oda je bila
prijatna. 6ako je polako plivala, ose0ala je udnu malaksalost.
'ad je izala iz vode opet je presekao bol koji je brzo proao.
'ratko pre ruka bol se ponovo vratio. Jo jai. +pravo je silazila niz
stepenice i morala je da sedne kako ne bi pala. 1elena je dotrala i odmah
sve shvatila.
2ije znala ta se kasnije doga,alo. 1amo je ula sirene hitne pomo0i i
nejasno se se0ala grupe lekara i bolniarki koji su se rastrali oko nje. *ol
se vra0ao u sve kra0im razmacima.
2ije mogla da se seti kad je izgubila ose0aj za vreme, samo je nad sobom
videla Markosovo zabrinuto lice.
! (ta 0e ovde$ ! proaputala je. ! 2e moe nita da uini.
! Mogu da budem s tobom. 'ad sam uo ta se dogodilo, seo sam na prvi
avion.
Od bola joj se iskrivilo lice i ona je zajaukala. )ali su joj injekciju, a on
joj je neno brisao znoj s lica i vrata. 2ajzad je zaspala. 'ao kroz maglu se
se0ala da su je odneli iz sobe, zatim je utonula u mrak. 'ad se probudila
opet je bila u svojoj sobi. Ose0ala se umorno, ali nije bilo bola. +mesto toga,
udna praznina.
Markos je sedeo pored nje. 'ao da je utonuo u misli. Mogla je mirno da
ga posmatra. Lice mu je bilo napeto i zgreno. Podigao je glavu i potraio
njen pogled.
! 1ve je gotovo, zar ne$ ! promrmljala je.
Malo je oklevao, a onda klimnuo glavom.
! )a.
1klopila je oi. *ol je stegla u grlu. 1 mukom je progutala pljuvaku pre
nego to je upitala- ! 'oliko je sati$
! Jedanaest.
! 6di ku0i, Markose.
Okrenula je glavu da ne vidi kako plae. 8ula je kako je ustao, a onda joj
je neno osuio obraze. Pomilovao je po kosi.
! 3amoli0u bolniarku da ti da neko sredstvo za spavanje.
6 ponovo se spustio na stolicu pored njenog kreveta.
1utradan ujutro soba joj je bila preplavljena cve0em, ali je buket crvenih
rua privukao njenu panju. 2a karti je pisalo- C1 ljubavlju. MarkosC
Jesu li to bile iskrene rei ili samo gest pristojnog mua$
Posetili su je lisa, /len, 1elena. 3atim je doao Markos. +inilo joj se da
je sve vreme njega ekala.
1agao se i poljubio je.
! 'ako si$
! *olje. :vala za rue.
1eo je na ivicu kreveta.
! <eli li neto$
<elela je ono to je izgubila ! njegovo dete. 6stina se polako progurala
kroz njenu svest i duboko je potresla. Posle trenutka nesigurnosti,
promrmljala je. ! 2e.
! Lekar kae da sutra moe ku0i.
5o je ve0 znala. O emu su jo mogli da razgovaraju, pomislila je
utueno. Pogledom je prola kroz njega, kao da je proziran.
! Lorna...
! 2e, Markose, ne, molim te. 2emoj da vie na mene. 2e bih mogla to da
podnesem.
! 3ato misli da bih to eleo$ ! upitao je zbunjeno. ! 2isi ti kriva, ljubavi.
! Promrsio joj je prstima kosu i osmehnuo se. ! 2ajvanije je da si ti dobro.
! 3nam kako se nada da 0u ti roditi dete. 2e brini. Moj reproduktivni
aparat je savren. Lekari su mi sugerisali da to pre zatrudnim.
2aglo je ustao i priao prozora. 6zgledalo je da ga zanima samo spoljanji
svet. Onda se okrenuo prema njoj.
! lisa 0e te sutra posetiti. Mama ne moe da do,e, ali sam joj obe0ao da
0u svratiti kod nje po povratku iz bolnice. Jorgos te pozdravlja. &erovatno 0e
do0i sutra predvee.
! Pozdravi i ti njih.
! 1vi te veoma vole.
ti, htela je da ga pita. &oli li me bar malo ili je sve samo varka$ +meo
je da bude ljubazan i nean, a zatim je postajao nemilosrdan i okrutan
tiranin. 2ije mogla da shvati njegove emocije, a ipak je imala potrebu da ih
otkrije kako ne bi presvisnula od tuge.
! (ta je s tvojim poslovnim putovanjem$ 5rebalo je due da se zadri...
! Moja ena je vanija od bilo kojeg posla.
'ad je ustao da ode, nije ga zaustavila, ali je bez njega soba postala
turobna i beivotna.
2ajzad je zaspala. 5e no0i je dobro spavala. 'ad se probudila osetila je
potrebu da se malo dotera kako bi izgledala lepe. +jutro su je posetile lisa
i 1elena, a kasnije i Jorgos.
! Lepo je to si doao ! rekla mu je veselo.
Poljubio je u obraz i seo na ivicu kreveta. 3atim se osvrnuo oko sebe- !
'oliko cve0a4
! 1vi su bili toliko ljubazni...
! *a svi$
! )a.
! Markos mi je rekao da sutra ide ku0i.
! )a, sutra... ! ponovila je nemirno.
! Pokuaj... 3na da je Markos ponekad grub.
! 1vi mukarci su su takvi u odre,enim trenucima.
*ila je na ivici suza.
! li jedan odre,eni %rk e0e nego to eli da prizna$
! 7azgovarajmo o neem drugom, molim te.
! 5i si dobra ena i slatka devojka, Lorna. (teta to te je moj brat prvi
upoznao.
! ipak se to dogodilo4 ! s vrata je dopro dubok Markosov glas.
Preao je preko sobe, sagao se i poljubio je.
! Je li ti bolje$
! )a ! promrmljala je drhtavih usana.
*ilo je pravo olakanje kad su obojica otili. Jorgos se prvi oprostio
rekavi kako mu i ena imaju pravo na malo intimnosti.
! )o0i 0u sutra u deset ! rekao je Markos.
! Moe i 1piros da do,e po mene.
! Postoji li razlog zbog kojeg ja ne bih doao$
! 2e, nikakav. 1amo sam mislila da bi bilo jednostavnije...
! Previe misli, Lorna.
! li, Markose...
1agao se i strasno je poljubio prisilivi je da rastvori usne. Posle kra0eg
oklevanja prepustila mu se. 1tegao je uz sebe, a ona mu je uzvratila zagrljaj.
'ad je pustio osetila se naputenom.
! )o vi,enja, do sutra, malena4 1ad 0e te odneti u sobu da se odmori do
ruka ! rekao je Markos.
Poloio je na krevet, skinuo cipele i pokrio je. *io je tako blizu. 3atvorila
je oi da ne bi video njenu zbunjenost.
! <eli li neto$ ! upitao je.
<elela je njega. <elela je da mu pripada. <elela je da je privije uz sebe, da
je voli.
Odmahnula je glavom. On je navukao zavese.
! )o0i 0u po tebe u jedan.
! 2isam invalid.
! 2isam ni rekao da jesi.
3ato je odbijala njegovu nenost kad je ose0ala oajniku potrebu za
njim$
! )anas ne ide na posao$
! 2e. +zeo sam slobodan dan.
6z nekog neobjanjivog razloga osetila je da 0e zaplakati.
! :vala ti.
! 3a ta$ 3ato jer elim da budem sa svojom enom$
! 3aista eli da bude sa mnom$
! Lorna. ! 7ekao je prekorno. ! )o,e mi da te istuem.
&ideo je da su joj usne zadrhtale i priguio je psovku. 3atim je ostavio
samu. Posle podne provela je gledaju0i televiziju, itaju0i, sluaju0i muziku i
dremaju0i na kauu. + est se popela u svoju sobu i spremila za veeru. 2ije
imala apetita, ali je jela kako ne bi uvredila 1elenu koja je s toliko ljubavi
skovala ono to ona voli. Onda se Markosom povukla u salon.
! :o0e li da gleda televiziju$ ! upitao je.
'lunnula je glavom. 5elevizor je spreavao da izme,u njih nastane
nepremostiva tiina.
+ devet se digla iz #otelje.
! 6dem da spavam ! rekla je.
! )olazim odmah za tobom.
! 2ije potrebno.
! 3ar ti nisi brinula o meni kad sam izaao iz bolnice$
! Ja sam imala samo pobaaj.
5amne oi su se prikovale za nju.
! )a, to je strano iskustvo...
! (ta namerava, Markose, da me dri za ruku$
! Prestani Lorna4 ! viknuo je nestrpljivo. ! *ilo je to i moje dete. 7azumem
ta ose0a.
*riznula je u pla i potrala uz stepenice. Posle nekoliko koraka on je
zaustavio i zagrlio, iako se grevito otimala.
! Pusti me4 ! vikala je.
! 1miri se, ludo mala4
1pustio je tek u spava0oj sobi. )rao je vrsto privijenu uz sebe kao da je
hteo da joj prene malo od svoje ivotne energije.
2aslonila je glavu na njegove grudi i poela oajniki da jeca. Milovao je
po kosi i ljubio joj obraze. *ila je krajnje iscrpljena. Pomogao joj je da se
skine i uvue pod pokriva.
! 6dem u kupatilo, odmah se vra0am.
'ad se vratio, ona je ve0 spavala. 6spruio se pored nje. 2ije se bunila
kad je zatitniki zagrlio. (tavie, na trenutak je otvorila oi, a zatim se
skupila na njegovim grudima. *ilo je to jedino mesto gde se ose0ala sigurno.
1lede0ih nekoliko dana bilo je strano. Povukla se u sebe toliko da ak ni
Markos nije mogao da dopre do nje. Lekari su govorili o depresiji, ali to je
bilo neto mnogo gore. 6zjedao je ose0aj krivice zbog gubitka deteta. *io je to
spontani pobaaj, ali ona to dete nije elela povezuju0i njegovo zae0e s
nasiljem.
1ad joj je srce krvarilo zbog gubitka. Obuzela je teskoba, bila je
ravnoduna na sve oko sebe, nita je nije interesovalo, vegetirala je kao
biljka kojoj su odsekli koren. Markos je vodio u pozorite, bioskop, na veere
u prijatne intimne restorane, ali nita nije pomoglo. 3atim je odbila da izlazi
s njim. 7etko su se vi,ali, tek uvee kad su bez rei, nesre0ni, zajedno
veerali. On je po ceo dan besomuno radio.
Jedno ve0e mu je rekla-
! 6mam potrebu da odem.
2aglo je podigao glavu.
! li ne sama.
! 3ato$
! 2e0u da ikuda ide sama.
! 2isam dete, ne moe da me sprei.
! Mogu, i to vrlo lako.
! 1 telohraniteljima. 3ar 1elena i 1piros nisu dovoljni$ ! upitala je zlobno.
! Moda ti je potreban odmor ! rekao je zamiljeno. ! )aj mi vremena da
zavrim neke poslove pa 0emo otputovati zajedno.
! 2isi me razumeo. <elim da budem sama.
! O tome nema ni govora.
! <elim da odem s tvojim odobrenjem ili bez njega.
! 8emu to$ <eli da se privremeno razdvojimo$
! <elim razvod ! proaputala je.
! 2ikada4
! 2e mogu dalje ovako.
2ije mogla da mu objasni svoja ose0anja.
! 'uda eli da ide$ ! upitao je posle kra0eg 0utanja.
! + Pert. 5amo imam nekoliko prijateljica. Ja...
! )ajem ti nedelju dana, a /len 0e po0i s tobom. ko se ne vrati, do0i 0u
po tebe i silom 0u te vratiti ku0i.
! 2asilnie4
! 3ovi me kako ho0e4
! :tela bih da idem bez /len.
! 2e moe.
! 2edelja je premalo vremena...
! Onda dve nedelje, Lorna4 ! zavrio je razgovor ustavi od stola, zatim je
izaao zalupivi vratima.
1lede0ih dana ga je jo rede vi,ala. 'ao da je namerno izbegavao i eleo
da je se to pre oslobodi. Otila je s nekoliko stvari u ko#eru, onom istom s
kojim je pre etiri meseca dola u 1idnej. Jednog jutra 1piros je s /len
odvezao na aerodrom. *ila je utuena, rastanak s Markosom ose0ala je kao
ranu u srcu.
Pre nego to je otputovala potraila ga je u radnoj sobi. Oekivala je da 0e
biti ironian ili ljut, ali nije oekivala bezizraajno 0utanje s kojim je
doekao. Listao je neka akta i nije ni podigao pogled kad je ula.
! :vala ti, Markose ! rekla je tiho.
! 3a ta$
! (to si me pustio da idem.
! (ta eli, Lorna$ ! upitao je.
Preduhitrio je. :o0e li se od nje oprostiti bar jednim poljupcem$ Postala
je svesna koliko ga eli. Osetila se naputenom kad je seo u svoj sportski
automobila, a ona ulazila u mercedes. 'renuli su zajedno, a onda je 1piros
bio napred. 'ad su stigli do raskrsnice, krenuli su u razliitim pravcima i
njegov jaguar se izgubio u saobra0aju. + avionu je jedva progovorila s /len.
Potpuno je utonula u svoje misli. (ta se to s njom doga,a$ 3ato joj je tako
teko to se odvojila od njega. 2ajzad, ono to je rekla i uinila da bi otila...
Je li mogu0e da je jedino elela da je on zaustavi, da ostane s njim$ Mora
da je poludela. 3ar u Pertu nije imala svoju ku0u$ 1voje prijatelje, slobodu$
'u0a je bila ista kao to je ostavila pre etiri meseca. 2eko je izglancao
parket i nametaj. "riider je bio pun, travnjaci pokoeni. 8ak je o drvo bila
okaena ljuljaka. Prve nedelje su se smenjivale posete. Ponovo se srela sa
starim prijateljima i ponovo je osetila ivotnu radost. li je ubrzo primetila
kako je sve to samo privid. 2jen ivot se promenio. Ona sama se promenila.
Mala vila u Pertu vie nije bila njen dom. Ona vie nije pripadala ovom
gradu, ovim ljudima.
Markos je nekoliko puta pozvao, ali nije mu se javila daju0i /len signal
da kae kako nije kod ku0e.
Muilo je se0anje na njega. 2ajtee je bilo no0u. Leala je budna i ose0ala
kako joj nedostaju njegovi poljupci. *ila je bolesna od udnje. Je li to samo
strast ili neto vie$
5ek je u avionu, pri povratku u 1idnej, morala da prizna sebi- zaljubljena
je u svog mua, volela ga je svim svojim bi0em. Ose0ala se ivom, treptavom,
punom oduevljenja. *ila je prava ludost to ga je napustila. 1igurno 0e je
doekati na aerodromu, a ona 0e mu se baciti oko vrata i otkriti mu svoju
ljubav.
7azoaranje je bilo okrutno. 2jega nije bilo, poslao je 1pirosa.
5o je dotuklo. Markos je ne eli. 2ije mu stalo do nje, zaboravio je, nije je
ni voleo. 'ad su se kola zaustavila pred vilom, ugledala je njegov automobil
kako se velikom brzinom pribliava i zaustavlja.
! )obrodola ku0i.
! 3dravo, Markose.
Priao je, uhvatio je za ruku i prepleo svoje prste s njenim. 2ije je
poljubio kako je oekivala.
! Jesi li dobro putovala$
! Jesam.
+li su u ku0u.
! :o0e li neto da popije pre nego to se osvei$
'limnula je glavom. Malo alkohola 0e je smiriti.
1ebi je sipao viski, a njoj je ponudio konjak.
! :vala ! rekla je mehaniki.
! Pretpostavljam da si se dobro zabavljala. 2ikad nisi bila kod ku0e kad
sam zvao.
! &idela sam se s prijateljima.
! &ratila si se u svoju porodinu sredinu.
! 5okom dana svi su zauzeti, pa smo /len i ja esto odlazile u kupovinu.
! uvee si izlazila.
Po njegovom tonu zakljuila je da je ljubomoran. 2ije znala ta je navelo
da kae-
! 1vake no0i sam odlazila na zabave koje su trajale do zore...
! 'ad bih bio siguran da govori istinu, zadavio bih te golim rukama4 !
oi su mu divlje sijale.
! 1amo napred, uniti me4 &e0 si i onako sve unitio4
1pustio je au i priao joj.
! 5o je teka optuba, mora da je objasni.
! 3aista$ ! Osetila je kako u njoj raste bes. ! 2e verujem da si ti sedeo u
ku0i i eznuo za mnom. ! &ie nije mogla da se zaustavi. ! 'o zna kakve je
razloge nalazila nezamenljiva 7ebeka da bi te zadrala u kancelariji. tek
Lana. 'oliko puta si je video$ (ta je s ostalim damama koje sam upoznala$
! 7ebeka je odlina sekretarica i nita vie4
! 2e verujem da bi joj se dopao tvoj odgovor.
! Lana je jedna od onih ena s kojima sam nekad imao kratak odnos. 5o
je zavreno pre mnogo godina.
! )akle, iskoristio si je kao i mene4
! 1 tobom sam se oenio, ne zaboravi4 ! rekao je grubo.
! Oh, da. <ivim u raskoi, posluuju me, imam sve to elim. + zamenu
si traio samo da ti rodim dete, ali sam promaila4
Osetila je suze u oima. Okrenula se da se udalji od njega. li, nije stigla
daleko. 3grabio je i podigao na ruke.
)ok su se peli uz stepenice ona je vritala, plakala i udarala ga akama
gde god je stigla.
! Pusti me, proktletnie4 Mrzim te4 Mrzim te4
2ije prestala da ga udara ni kad je zatvorio vrata njihove spava0e sobe.
! Pusti me4
! 1ad je dosta4
*esno ga je pogledala.
! 5i uvek pobe,uje, zar ne$
! 2e uvek. Privid moe da prevari.
Primetila je kako mu se u uglovima usta stvara gorka brazda i u njoj se
rodila nada.
! 3ato se i dalje borimo$ ! upitala ga je, pogledavi ga kao da od njega
oekuje pomo0. Preao je preko njene primedbe.
! %ovori, Lorna4 6zjasni se. 2e plai se.
! Mislila sam da jedino elim da se vratim u Pert.
! 2ije bilo tako$
! 2e.
! 3bog ega$
Pogledala ga je u oi.
! 3bog tebe ! odgovorila je jednostavno. Od njenog ponosa nije ostalo
nita. 2astavila je kroz suze. ! <elela sam da te mrzim zato to si me prisilio
da se udam za tebe. Mrzela sam te zbog toga. 2e znam kad su moja ose0anja
poela da se menjaju. Moda kad si bio u bolnici... Mrzim 7ebeku i Lanu...
+mirem od ljubomore... 'ad sam ostala u drugom stanju, uinilo mi se da
sam deo tebe. Onda sam izgubila dete. Mnogo sam zbunjena... &olim te...
(ta ho0e vie od mene$ )a te molim$ Preklinjem za ljubav$
! +inila bi to$
! 3ar moram$ ! upitala je i zatvorila oi da ne bi video bol koji je razdirao.
Prisilio je da ga pogleda.
! 5reba da i pokae malo od te ljubavi o kojoj govori.
! 8emu$ )a mi je baci u lice$
! Misli da bih to uinio$
%ledala ga je bez rei. *io je tako blizu. 1amo jedan korak i nala bi se u
njegovom zagrljaju. li udaljenost joj je izgledala nepremostiva. ko je
odbije...
Polako je prela tih nekoliko centimetara, podigla ruku, zagrlila ga i
potraila njegove usne.
! Poela sam da te volim mnogo pre nego to si to zasluio ! proaputala
je.
1naan trzaj mu je potresao telo. 8vrsto je zagrlio, a zatim, kao u
delirijumu domogao se njenih usana. 1kinuo joj je bluzu, otkopao prslue i
milovao grudi dok nije osetio da su joj bradavice nabrekle.
Otkopala mu je koulju i rukom prela preko grudi dok nije zajeao od
uivanja.
! &etice mala4 &idi ta si napravila od mene4
! 6 ti od mene, ali znam kao da se izleimo.
! Predlae da vodimo ljubav$
! Potreban si mi, Markose, elim te.
! +vukla si se u mene i vie nisam mogao da te se oslobodim. onda vie
nisam hteo... *io sam ljubomoran. + krevetu smo se savreno slagali, ali
posle... 'oliko si me samo namuila4 :teo sam da se zaljubi u mene... !
7ukom je preao preko njenog tela miluju0i ga. ! Mnogo sam stariji od tebe..
Pre tebe je bilo mnogo ena... 'ad bude imala pedeset, ja 0u imati gotovo
sedamdeset... 1edamnaest godina je velika razlika.
! 1amo ti je trideset godina... a ja te volim. <elim da odrastem uz tebe.
&odili su ljubav, on krajnje neno, ona dirnuta do suza. 2a kraju su
leali zadovoljni i iscrpljeni. 2jegova ruka je bila na njenom stomaku, a ona
se 0u0urila uz njega i smeila se. *io je njen, zauvek.
Onda je podigao na ruke i odneo u kupatilo. )rao je vrsto uz sebe dok
se kada punila vodom. 3atim je uronio nju pa je i sam uao.
Odjednom je iz inter#ona pored kade dopro 1pirosov glas-
! %ospo,o &idalos$ :o0ete li veeras na veeru$ ko ne0ete, 1elena 0e da
raspremi i...
! 'oliko je sati, 1pirose$ ! upitala ga je priguuju0i smeh.
! )evet.
Pogledala je u mua i otkrila da je on koncentrisan na obline njenih
grudi. Mahnula mu je rukom ispred oiju kao da eli da ga izvue iz transa.
! Obavesti 1elenu da stiemo za petnaest minuta.
)ohvatila je pekir i pokuala da se pokrije, ali se on pobunio i pokuao
da joj ga otme.
! 6zlazi iz kade, nezasiti razbludnie. Moramo na veeru. &e0 je devet.
! &ie bih valeo da ostanem ovde ! promrmljao je. ! %ladan sam jedino
tebe.
! Pred nama je cela no0, ljubavi.