You are on page 1of 6

Assamualaikum………

1. Anda dikehendaki menyiapkan kertas kerja dan laporan BIG mengikut kumpulan.
2. kumpulan dibahagi mengikut kumpulan lawatan ke kilang aritu.
3. Sertakan releksi masing2 ke dalam asgment ini.
!. "aporan mestilah dimasukkan gambar.
#. Serah asgment ini pada 2hb $o%ember 2&12 ' serah ke en. (ahim
). $ama *ensyarah pembimbing +n ,ulkili b ---- saya .tau lg….sesape yg tau tlg
gtau eh…hahahha
/. kat sini sy sertakan bersama 0ontoh kertas kerja BIG…nnt jgn .siap plak ye…
1. Selamat membuat kerja' ulangkaji…
yg benar
2nurrul2
KERTAS KERJA
PROGRAM PERKHEMAHAN 1
BINA INSAN GURU ( BIG )
( KOHORT 2 )
TARIKH 3 13 2 1! 4G4S 2&12
HARI 3 SAB56 7A$ A8A7
TEMPAT : *6SA5 *+$9+"I7I:A$ SAI$S ;A(I$<
BA56 / =< *4(5 7I>:S4$<
$+G+(I S+;BI"A$.
NAMA AHLI KUMPULAN 32
1. ?AI,A8 BI$5I AB6 :ASSI;
/2&)212&22#/21
2. 8A;I7A8 BI$5I A;+(A$
))&@&121&2)!&1
3. :A(5I$I BI$5I 9AA>4B
/1&!132&32#!)&
!. SI5I 8AI7A BI$5I ;487 ,A$I
)@&/2)2&22#2/)
#. ,AI$4$ BI$5I :8A"I7
))&!1!2&#2#&1!
UNIT : *+$7I7I:A$ IS"A; 1
S+;+S5+( 2 A A;BI"A$ ?+B 2&12
KOD DAN MATA PELAJARAN :
BAC 311! 2 BI$A I$SA$ G6(6 D BIG E
NAMA PENSYARAH 3 +$. BA$ ;A8A;A7 SAA7 B. BA$
>8I:

1. PENDAHULUAN
2. MATLAMAT
.
3. OBJEKTIF
4. SASARAN
*englibatan peserta program seramai # orang murid dan #orang guru seperti nama
berikut 32
BIL. NAMA PESERTA ( MURID )
SURAT BERANAK @ K / P
BIL. NAMA PESERTA ( GURU ) KAD PENGENALAN
1. ?AI,A8 B5. AB6 :ASSI; /2&)212&22#/21
2. 8A;I7A8 B5. A;+(A$ ))&@&121&2)!&1
3. :A(5I$I B5. 9AA>4B /1&!132&32#!)&
!. SI5I 8AI7A B5. ;487 ,A$I )@&/2)2&22#2/)
#. ,AI$4$ B5. :8A"I7 ))&!1!2&#2#&1!
. KEKUATAN PESERTA
*eserta program terdiri daripada # orang murid yang berlainan sekolah dari
berlainan daerah sekolah rendah dan juga # orang guru
dari *rogram *ensiswaFahan Guru D**GE unit *endidikan Islam 1
semester 2 ambilan ?ebuari 2&12.
!. TARIKH 3 13 2 1! 4ktober 2&12
". TEMPAT 3 *usat *enyelidikan Sains ;arin< Batu / 1G2<
*ort 7i0kson< $egeri Sembilan.
#. AHLI JA$ATANKUASA INDUK
*+$A6$G 3 Guru Besar
D +n. :amarudin Bin Ismail E
*+$G+(6SI 3 G*: :42:6(I:6"6;
D +n. 8amFah Bin $ayan E
$AIB *+$G+(6SI 1 3 G*: 1
D *n. 8asnah Bt. Shari E
$AIB *+$G+(6SI 2 3 G*: 8+;
D *n.8jh 8aFiFah Bt Alias E
S+5IA6SA8A 3 *n. ?aiFah Bt. Abu :assim
B+$7A8A(I 3 *n. ,ainon Bt. :halid
:+; :4;A$7A$ 3 *n. Siti 8aida Bt. ;ohd ,ani
A8"I CABA5A$:6ASA 3 1. *n. :artini Bt. 9aa0ob
2. *n. 8amidah Bt. Ameran
%. JA$ATANKUASA KERJA
:+; :4;A$7A$ 3 *n. Siti 8aida Bt. ;ohd ,ani
H6A(5+(S ;AS5+( 3 *n. 8amidah Bt. Ameran
B6:6 *(4G(A; G SICI" G3 *n. :artini Bt. 9aa0ob
74:6;+$5ASI
:+S+"A;A5A$ G 3 *n. ?aiFah Bt. Abu :assim
:+BACI:A$
8A7IA8 G >+$7+(A8A5I G3 *n. ,ainon Bt. :halid
;AC"IS *+$656*
CABA5A$:6ASA A:5III5I 32
iE *n. Siti 8aida Bt. Abu :assim 2 ;endirikan khemah.
iiE *n. :artini Bt. 9aa0ob 2 ;alaysia 0ergas 2
senaman pagi
D senamrobik E.
iiiE *n. 8amidah Bt. Ameran 2 "atihan dalam
kumpulan D "7: E.
i%E *n. ?aiFah Bt. Abu :assim 2 :embara Dburung
hantuE dan akti%iti air.
%E *n. Siti haida Bt. ;ohd ,ani 2 5aFkirah
%iE *n. ,ainon Bt. :halid 2 *ersembahan malam
kebudayaan.
1&. TENTATIF PROGRAM 32
H'() *+(,'-'
5arikh 3 13 Culai 2&12
8ari 3 Sabtu
/.&& pagi 2 Bertolak ke tapak perkhemahan D *usat ;arin<
Batu / 1G2< *ort 7i0kson E
@.&& pagi 2 *endataran peserta dan pembahagian tugasan.
;elantik ketua kumpulan.
@.1# pagi 2 5aklimat program daripada :em :omandan
@.3& pagi 2 5aklimat 2 persediaan dan peraturan mendirikan
khemah.
2 7emonstrasi pemasangan khemah dari jurulatih.
1&.3& pagi 2 ;inum pagi.
11.&& pagi 2 Akti%iti peserta mendirikan khemah.
12.3& tengahari 2 ;akan tengahari G solat ,uhur.
2.&& petang 2 I0e A breaking.
3.&& petang 2 "7: 1 2 J roda impian K.
!.&& petang 2 Sorema persiapan untuk persembahan malam
kebudayaan.
!.3& petang 2 (ehat G minum petang G solat Asar.
#.&& petang 2 Akti%iti air 2 berenang dan berkayak.
).3& petang 2 ;andi G solat maghrib G kuliah maghrib G
solat isyak G makan malam.
@.&& malam 2 *ersembahan malam kebudayaan.
1&.!# malam 2 ;inum
11.&& malam 2 :embara malam 2 J burung hantu K.
12.&& malam 2 5idur.
H'() .+/0'
5arikh 3 1! 4ktober 2&12
8ari 3 Ahad
#.3& pagi 2 *ersiapan diri.
2 Solat Subuh G kuliah Subuh.
/.&& pagi 2 Senaman pagi 2 J ;alaysia >ergas K.
1.&& pagi 2 Sarapan pagi.
1.3& pagi 2 :awad kaki.
@.3& pagi 2 "7: 2 2 J menaiki rakit K.
1&.3& pagi 2 ;ajlis penutup program perkhemahan BIG.
11.&& pagi 2 Gotong royong membersihkan tapak perkhemahan
dan mengemas khemah.
12.3& tengahari 2 ;akan.
1.3& petang 2 Bersurai dan bertolak balik.
11. ANGGARAN PERBELANJAAN
i. P+1/'2,'('1 *+3+(,' 3 (; 32.&&
peserta 1 & orang . (; 32.&& L RM 32&.&&
ii. P+(4+5'16''1 -'.'1 *+3+(,' :
2 kali makan tengahari
1& org M (;#.&& . 2 kali L (; 1&&.&&
2 kali sarapan pagi dan 2 kali minum DpetangGmalamE
1& org M (;2.&& . ! kali L (; 1&.&&
iiiE *engangkutan D sendiri E L (; &
i%E *eralatan L (;1&&.&&
%E *erbelanjaan pelbagai L (; !&.&&
J0-5'7 *+(4+5'16''1 8 RM32&.&&
12. PENUTUP
7isediakan oleh 3

222222222222222222222222222222222
D ?AI,A8 AB6 :ASSI; E
S+5IA6SA8A *(4G(A;