You are on page 1of 8

Batxilergo 1.

maila Fisika eta Kimika

1
FORMULAZIOA

OXIDO METALIKOAK (METAL + OXIGENOA)
IZENA
FORMULA SISTEMATIKOA STOCK TRADIZIONALA
Li
2
O
Magnesio oxidoa
Dialuminio trioxidoa
FeO
Oxido kuprosoa
Kaltzio oxidoa
Sodio oxidoa
Eztainu(IV) oxidoa
Ag
2
O
Berilio oxidoa
Dipotasio oxidoa
Cr
2
O
3

Estrontzio oxidoa
Rb
2
O
Radio oxidoa
Bario oxidoa
Berun(II) oxidoa
OXIDO EZ METALIKOAK (EZ-METAL + OXIGENOA)
B
2
O
3

Anhidrido karbonosoa
Karbono dioxidoa
SiO
2

Dinitrogeno oxidoa
Nitrogeno(III) oxidoa
Anhidrido nitrikoa
SO
Sufre dioxidoa
Sufre(VI) oxidoa
Anhidrido hipoklorosoa
Cl
2
O
3

Dikloro pentaoxidoa

Kloro(VII) oxidoa
Anhidrido hipofosforosoa
P
2
O
3

Difosforo pentaoxidoa
Selenio(II) oxidoa
Anhidrido bromosoa
I
2
O
5


Anhidrido teluriosoa
Selenio trioxidoa
Telurio(VI) oxidoa
Anhidrido bromikoa
I
2
O
3

Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

2

FORMULAZIOA

GATZ BITARRAK (METAL + EZ-METAL)
IZENA
FORMULA SISTEMATIKOA STOCK TRADIZIONALA
NaCl
Magnesio dibromuroa
Aluminio ioduroa
FeCl
3

Kobre ioduroa
Kaltzio sulfuroa
Sodio sulfuroa
SnF
2

Zilar kloruroa
Berilio kloruroa
K
2
S
Kromo(III) kloruroa
Estrontzio difluoruroa
RbBr
Radio ioduroa
ZnS
Nitruro plunbosoa
Kobre(II) ioduroa
CrBr
3

Ioduro ferrikoa
FeCl
2

Manganeso dikloruroa
Kobalto(II) fluoruroa
SnS
2

Berun(II) bromuroa
PbS
2

Platino tetrakloruroa
Urre (III) bromuroa
NH
4
Cl
GATZ LURRUNKORRAK (EZ-METAL + EZ-METAL)
BrF
3

Karbono disulfuroa
CCl
4


Fosforo trikloruroa
SeI
2

Sufre hexafluoruroa
IF
7

Bromo pentafluoruroa
PCl
5

Boro fosfuroa
Ibr
3

Nitrogeno trikloruroa

Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

3
FORMULAZIOA

HIDROXIDOAK (METAL + HIDROXI-TALDEA (OH
-
))
IZENA
FORMULA SISTEMATIKOA STOCK TRADIZIONALA
Sodio hidroxidoa
Mg(OH)
2

Aluminio trihidroxidoa
Fe(OH)
3

Kobre(I) hidroxidoa
Ca(OH)
2

Eztainu(II) hidroxidoa
AgOH

Berilio hidroxidoa
KOH
Kromo(III) hidroxidoa
Sr(OH)
2

Rubidio hidroxidoa
Zink hidroxidoa
Berun(II) hidroxidoa
Cu(OH)
2

Burdin(II) hidroxidoa
Hidroxido manganosoa
Co(OH)
2

Eztainu (IV) hidroxidoa
Berun dihidroxidoa
Platino(IV) hidroxidoa
Hidroxido plunbikoa
Au(OH)
3

Amonio hidroxidoa
PEROXIDO METALIKOAK (METAL + PEROXO-TALDEA O
− 2
2
)
MgO
2


Litio peroxidoa
H
2
O
2

Bario peroxidoa
CaO
2

Sodio peroxidoa
Ag
2
O
2

Berilio peroxidoa
ZnO
2

Potasio peroxidoa

Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

4
FORMULAZIOA

HIDRURO METALIKOAK (METAL + HIDROGENOA)
FORMULA SISTEMATIKOA STOCK TRADIZIONALA
NaH
Berilio hidruroa
Aluminio trihidruroa
CsH
Burdin(II) hidruroa
Hidruro estannikoa
Platino(IV) hidruroa
CuH
Merkurio(I) hidruroa
Potasio hidruroa
CrH
3

Bario hidruroa
CaH
2

Zink hidruroa
Paladio(IV) hidruroa
Hidruro plunbosoa
MgH
2

Estrontzio dihidruroa
Germanio hidruroa
SEMIMETALEN HIDRUROAK (HIDRURO LURRUNKORRAK)
(SEMIMETALA + HIDROGENOA)
FORMULA SISTEMATIKOA TRADIZIONALA
BH
3

Metanoa
SiH
4

Amoniakoa
PH
3

Artsina
SbH
3

Diboranoa
Si
2
H
6

HIDROGENO HALUROAK (AZIDO HIDRAZIDOAK)
(EZ-METAL + HIDROGENOA)
FORMULA SISTEMATIKOA UR-DISOLUZIOAN
HF
Azido klorhidrikoa
HBr
Hidrogeno ioduroa
H
2
S
Dihidrogeno seleniuroa
Azido telurhidrikoa
H
2
O
Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

5

FORMULAZIOA

OXOAZIDOAK (HIDROGENOA+EZ-METALA+OXIGENOA)
FORMULA IZEN TRADIZIONALA IZEN SISTEMATIKOA
Hidrogeno tetraoxoiodatoa(VII)
Azido seleniosoa
HClO
2


Azido perbromikoa
Hidrogeno dioxonitratoa(III)
HBrO
3

Azido hipoiodosoa
Hidrogeno oxobromatoa(I)
H
2
S
2
O
5

Hidrogeno pentaoxodifosfatoa(III)
Azido (orto)borikoa
H
4
SiO
4

Azido seleniosoa
H
2
TeO
4


Hidrogeno heptaoxodiarseniatoa(V)
HNO
3

Azido karbonikoa
H
3
SbO
3

Hidrogeno tetraoxomanganatoa(VII)
Azido kromikoa
H
2
SeO
4

Azido fosforikoa
Hidrogeno heptaoxodisulfatoa(VI)
HAsO
2

Azido piroantimonikoa
(Azido diantimonikoa)

H
3
AsO
4

Azido manganikoa
H
2
Cr
2
O
7

Hidrogeno oxokloratoa(I)
HBO
2

Azido metasilizikoa
Hidrogeno trioxokloratoa(V)

Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

6

IOIAK (KATIOIAK ETA ANIOIAK)
FORMULA IZENA
Na
+

Ca
2+

Fe
3+

Ni
2+

NH
4
+

Ioi estannikoa
Kobre(I) ioia
Bario ioia
Kromo(III) ioia
F
¯

S
2-

N
3-

OH
¯

Kloruro ioia
Seleniuro ioia
Ioduro ioia
Bromuro ioia
Telururo ioia
CO
− 2
3

NO

2

Sulfato ioia
Trioxoklorato(V) ioia
Fosfato ioia
Tetraoxobromato(VII) ioia
Borato ioia
Cr
2
O
− 2
7

Sulfito ioia
Trioxonitrato(V) ioia
MnO

4

Ortosilikato ioia
As
2
O
− 2
7

Periodato ioia
Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

7


OXOGATZAK
(METALA + EZ-METALA + OXIGENOA)
FORMULA STOCK/SISTEMATIKOA TRADIZIONALA
Na NO
3


Kobre(II) sulfato
KBrO
3


Sodio kloritoa
NaClO
Potasio nitratoa
KClO
4


Kaltzio sulfatoa
NH
4
ClO
2

Kromo(III) trioxokloratoa(V)
Sodio hipoioditoa
BaCO
3

Kaltzio fosfatoa
Li
2
CO
3

Burdin(III) trioxonitratoa(V)
Al
2
(SO
4
)
3

Kaltzio bromatoa
Pb(NO
3
)
2

Amonio nitritoa
KMnO
4

Potasio dikromatoa
Pb(NO
3
)
2

Kobre(II) trioxoarseniatoa(III)
Berun(II) antimoniato
K
2
CrO
4

Sodio oxokloratoa(I)
Burdin(II) sulfato
Au
2
(SeO
3
)
3

Sodio trioxosulfatoa(IV)
Aluminio kloratoa
Kaltzio trioxokarbonatoa(IV)
AgNO
3

Burdin(III) pirofosfato
K
3
PO
3

Sodio ortosilikatoa
Kaltzio heptaoxodisulfatoa(VI)


Batxilergo 1. maila Fisika eta Kimika

8
FORMULAZIOA

GATZ AZIDOAK
(METALA + HIDROGENO + EZ-METALA)
(METALA + HIDROGENO + EZ-METALA + OXIGENOA)
FORMULA STOCK/SISTEMATIKOA TRADIZIONALA
NaHS

Potasio hidrogenosulfatoa
NaHCO
3


Kaltzio hidrogenotetraoxofosfato(V)
Ba(HSe)
2

Kobre(II) dihidrogenofosfatoa
Fe(HSeO
3
)
3


Litio hidrogenokarbonatoa
K
2
H
2
P
2
O
5

Kromo(III) hidrogenotrioxosulfatoa(IV)
Aluminio trihidrogenodiartseniatoa
Ba(HCO
3
)
2

Kaltzio hidrogenofosfatoa
LiHCO
3

Burdin(III) hidrogenotrioxoseleniatoa(IV)
Co(HSO
4
)
3

Sodio hidrogenoheptaoxodikromatoa(VI)
Hidrogenoantimoniato plunbosoa