You are on page 1of 410

NEDA ANZULOVIĆ — ČEDO ĆUKOVIĆ / BIBLIOGRAFIJA »MOGUĆNOSTI«

1954. – 2003.
Uređuju:
JOSIP BELAMARIĆ
HRVOJE ČULIĆ
IGOR FISKOVIĆ
BRATISLAV LUČIN
PETAR OPAČIĆ
MIRKO PRELAS
Odgovorni urednik:
JOSIP BELAMARIĆ
Izdavač: K n j i ž e v n i k r u g S p l i t — Uredništvo i uprava: Ispod ure 3/I, 21000 Split —
p. p. 567 — Telefoni: 361-081, 344-711, 360-102 — Internet stranica: www.knjizevni-krug.hr —
E-mail: knjizevni-krug-split@st.htnet.hr — Odgovorni urednik: Petar Opačić — Uredništvo prima
ponedjeljkom i četvrtkom od 9 do 11 sati — Godišnja pretplata 80 kn (za ustanove 160 kn), za
inozemstvo $ 50, odnosno odgovarajuća protuvrijednost u drugoj valuti — Cijena pojedinačnom
broju 11, dvobroju 22, trobroju 33 kn. U cijenu je uračunat PDV — Žiro račun kod Zagrebačke
banke 2360000-1101462559 — Devizni račun kod Splitske banke d.d. Split 20004971 — Rukopisi
se ne vraćaju — Dizajn: Neven Šegvić (1953) — Redizajn: Boris Ljubičić (1993) — Računalni
slog: Književni krug Split — Tisak: Tiskara »Dalmacija-papir« Split
MOGUĆNOSTI
KNJIŽEVNOST — UMJETNOST — KULTURNI PROBLEMI
NEDA ANZULOVIĆ — ČEDO ĆUKOVIĆ
BIBLIOGRAFIJA
MOGUĆNOSTI
1954. – 2003.
KNJIŽEVNI KRUG
SPLIT
2004
PEDESET GODINA MOGUĆNOSTI
M i r k o P r e l a s
MOGUĆNOSTI, časopis za književnost, umjetnost i kulturne probleme, nastale su
kao težnja intelektualaca ovoga podneblja, tek da utkaju još jedan kamen u velebno zdanje
tisućljetnog naslijeđa na ovome tlu, da otkriju i promiču kreativne potencijale u biću svoga
naroda, da otvaraju i šire prostore slobode riječi i dohvate se sudbinskih tijekova života.
Mogućnosti su u tom smislu svojim početkom bile kreativan čin. Nakon dolaska
dvojice poznatih hrvatskih književnika Jure Franičevića Pločara i Živka Jeličića u Split,
zajedno s njima oveća skupina splitskih intelektualaca radi na stvaranju našeg časopisa.
Kao okvir i kao instituciju šireg kulturnog značenja osnivaju Pododbor Matice hrvatske
u mjesecu studenom 1953., a prvi broj Mogućnosti izlazi u siječnju 1954. godine. »S
obzirom na naše tadašnje prilike i neprilike teško je itko od pokretača tog časopisa vjerovao
da će jednog dana slaviti 25. jubilej« (citat iz bilješke jednog kroničara časopisa). A evo,
mi obilježavamo 50. obljetnicu! To se postiglo u prvom redu zahvaljujući upornosti
uredništva časopisa, na čelu kojega se našao književnik Živko Jeličić, osoba izvanrednih
sposobnosti i energije. On se uporno borio ne samo za to da se osiguraju potrebna sredstva
za redovito izlaženje časopisa nego i da okupi suradnike koji će svojim prilozima podizati
njegovu kvalitetu.
Prvo godište u uredništvu su, pored Živka Jeličića, bili Cvito Fisković, Jure
Franičević Pločar i Ivanka Vujčić-Laszowski. Od tada pa sljedećih četvrt stoljeća povijest
Mogućnosti obilježio je lik Živka Jeličića, glavnog zaslužnika za pokretanje, održavanje
i ugled što ih je časopis u tim godinama stekao. Nakon njegova povlačenja 1979.
odgovorni urednik postaje Mirko Prelas. Godine 1981. dužnost glavnog urednika preuzima
Jerko Ljubetić, a 1984. nasljeđuje ga Josip Belamarić. Od 1990. do 1992. odgovorni
urednici se mijenjaju u četiri navrata (Ljubetić, Belamarić, Prelas te ponovno Belamarić).
Konačno, 2000. glavni urednik postaje Petar Opačić, koji i danas vrši tu dužnost.
Promjene glavnih urednika više govore o časopisu i vremenu u kojem je izlazio nego
o stanju unutar njega. Naime, čitava pedesetogodišnja povijest Mogućnosti obilježena je
VI
nemalim nesporazumima s politikom i pritiscima da se fizionomija časopisa promijeni ili
da se on čak ugasi. Već 1973. političkom voljom gasi se djelatnost Pododbora Matice
hrvatske kao izdavača časopisa. Ne bi trebalo sumnjati što je to značilo. Međutim,
zahvaljujući upravo Živku Jeličiću i njegovim suradnicima koji su ga podržavali, časopis,
a i izdavačka djelatnost Pododbora MH službeno prelazi u Žminj, dok u Splitu spomenuta
skupina intelektualaca djeluje kao Katedra za književnost Čakavskog sabora u Žminju.
Sličan će se pritisak nastaviti kad su časopis i izdavačka djelatnost morali mijenjati ime u
Književni krug. Treba naglasiti da je na čelu obrane časopisa bio Živko Jeličić. Njegov
program što ga je u početku zacrtao kako bi odredio fizionomiju časopisa te njegov
uređivački koncept, traju i žive još dandanas uz minimalne inovacije i promjene. Jedan
od temeljnih principa te uređivačke politike bio je premostiti generacijski jaz, što je
ostvareno jedinim mogućim načelom — vrijednošću tekstova. Novost koja je uvedena u
Mogućnostima bila je da se izdaju dvobrojevi, ali ne zbog toga što je nedostajalo
materijala, nego zato što se tako otvarao prostor za specijalna izdanja o pojedinim temama
(arapska poezija, mađarska poezija, pregled talijanske književnosti, arapska pripovijetka
itd.). Radi uštede sredstava tiskane su primjerice cjelovite zbirke pojedinih pjesnika ili
prozna djela pojedinih pisaca, koji bi se nakon toga izdavali kao posebne knjige: tako je
nastala Biblioteka Mogućnosti. Potom je u projektu koji je potekao od Živka Jeličića i
njegovih kolega iz Razreda za književnost HAZU, uz podršku Općine Hvar, utemeljena
manifestacija Dani Hvarskog kazališta. Mogućnosti su podržavale Dane Hvarskog
kazališta objavljujući na svojim stranicama znanstvene prinose o hrvatskoj književnosti i
kulturnoj baštini, koji su poslije tiskani u obliku knjige. O tome svjedoči trideset dosad
objavljenih svezaka, koji svojim značenjem prelaze nacionalne granice.
Otvorenost i širinu uređivačkog koncepta potvrđuje činjenica što su se od početka
na stranicama časopisa objavljivali radovi i pripovijetke raznih naraštaja poetika i
svjetonazora. Treba istaknuti da je baš u Mogućnostima prvi put objavljen npr. Krležin
Aretej, ali i Ujevićev prijevod Rimbaudove Sezone u paklu, pisma Pape Leona X. o stanju
u Hrvatskoj u prijevodu Ede Pivčevića, itd. U Mogućnostima su objavljeni prvi prozni i
pjesnički radovi brojnih mladih, a danas priznatih književnih stvaralaca.
Ovom prilikom nikako se ne može zaobići ni doprinos Jure Franičevića Pločara u
životu časopisa. Osim što je uz Jeličića bio jedan od osnivača, urednika i suradnika, on je
i onda kada se povukao u želji da se potpuno posveti književnom radu, svojim ugledom i
autoritetom — kad je bio u pitanju opstanak Mogućnosti i Književnog kruga — »podmetao
leđa«, smirivao atmosferu napetosti te uvelike pridonio opstanku časopisa i čitave udruge.
Ne bi trebalo zaboraviti ni velik doprinos Ante Sviličića, književnika, dugogodišnjeg
urednika Mogućnosti te tajnika Pododbora MH i Čakavskog sabora.
Potvrda uspješnog i plodnog rada časopisa jesu i brojna priznanja i nagrade, među
kojima se ističu godišnja nagrada »Mihovil Pavlek - Miškina« Društva književnika
Hrvatske i Podravke iz Koprivnice za najbolje uređivan književni časopis u Hrvatskoj te
godišnje nagrade Slobodne Dalmacije za trajna dostignuća u kulturi, umjetnosti i znanosti
(1984).
VII
No pedeseta obljetnica Mogućnosti nosi sa sobom i druge prizvuke, priziva nove
zadaće. I unaprijed bi bilo poželjno imati na umu dobre tradicije uređivanja časopisa —
promicanje mladih i nadarenih pisaca, pjesnika i znanstvenika, jačanje povezanosti s
kulturnim središtima kao što su Dubrovnik, Zadar, Šibenik, Rijeka, napose pak s
časopisima i kulturnim institucijama u Zagrebu, odakle je uvijek dolazila izdašna pomoć
i prijateljska ruka suradnje.
Ako je u počecima časopisa bilo strepnji zbog pritisaka raznih vrsta (ponajviše s
deseteračkim predznakom), Mogućnosti ne samo da su unatoč svemu preživjele, nego su
i stekle položaj nezaobilaznog čimbenika književnog i kulturnog života u Splitu i u
Hrvatskoj.
UPUTA KORISNIKU BIBLIOGRAFIJE
Ovdje objedinjene Bibliografije bile su pisane u različitim intervalima, u kojima su
nastale neke izmjene u pravopisu hrvatskog jezika, a također i u pravilima bibliografske
klasifikacije. To je našlo odraza i u opisima bibliografskih jedinica nastalih tijekom ovog
polustoljetnog razdoblja. Razlike su, ipak, minimalne. Da bi se sačuvala autentičnost svake
dosad objavljene Bibliografije, koje se tako razlikuju u ponekim detaljima, stalo se na
stanovište da se objave svaka za sebe u svojem izvornom obliku. Kazala na kraju knjige
objedinjuju čitavu građu. Kako Bibliografije za prva tri desetljeća časopisa nisu imale
»Kazalo osoba iz naslova članaka«, ono je ovom prilikom radi ujednačenja i za njih
izrađeno.
Uredništvo
ČEDO ĆUKOVIĆ
BIBLIOGRAFIJA
MOGUĆNOSTI
1954. – 1973.
MOGUĆNOSTI
SPLIT
1974
PREDGOVOR
Početkom 1954. grupa splitskih književnika i kulturnih radnika počela je izdavati
»Mogućnosti«, časopis za književnost, umjetnost i kulturne probleme. Sada, na pragu
1974. godine časopis slavi 20. obljetnicu svoga kontinuiranog izlaženja što je, možemo
otvoreno reći, izuzetna pojava za naše kulturne prilike. Naime, prava je rijetkost da se
neki književni časopis tako dugo održi i to ne samo u gradovima pojedinih regija nego i u
glavnim republičkim kulturnim središtima, odnosno tamo gdje su smještene brojne
kulturne i prosvjetne ustanove, oko kojih se okuplja najveći broj kulturnih i znanstvenih
poslenika.
Radi usporedbe (premda se radi o sasvim drugim vremenima i drugačijim prilikama),
spomenut ću i ovo. Među brojnim periodičnim publikacijama koje su u prošlosti izlazile
u Splitu, književnih časopisa nema mnogo. Među njima ipak treba spomenuti Novi viek -
»list za književnost, znanost i politiku«, koji 1897. u Splitu (s prijateljima) pokreće,
uređuje i izdaje književnik Ante Tresić Pavičić.
Javivši se koncem stoljeća, u vrijeme općeg previranja i to ne samo kod nas nego i u
drugim evropskim zemljama, u doba različitih proturječja kako u književnosti, tako i na
širem društveno-političkom planu, u praskozorje tzv. hrvatske moderne, kada se i u našim
književnostima – na razmeđu stoljećı – razmahao modernistički pokret koji znači novo
razdoblje u smislu književnih pogleda i težnja, taj je časopis već 1899. godine prestao
izlaziti, iako je neodoljivo težio za novim, »... za modernošću, za određenijim političkim
aktivizmom i oštrijim ‘otadžbeništvom’«.
Trideset godina kasnije (1929) u Splitu je počela izlaziti druga književna revija
Korablja, koju pokreće, uređuje i izdaje književnik i publicista Ćiro Čičin-Šain. Ugledavši
svjetlo dana za vrijeme najžešće šestojanuarske diktature, ta je revija bila još kraćeg vijeka,
jer je prestala izlaziti iste godine, već nakon izlaska drugog sveska.
S obzirom na naše tadašnje kulturne prilike i neprilike, teško je itko od pokretača
toga časopisa vjerovao da će jednoga dana slaviti ovaj jubilej – 20. obljetnicu redovnog
izlaženja. Na sreću, stvarnost je rastjerala sve te sumnje i nedoumice.
Ako postavimo pitanje kako se u tome uspjelo, odgovor je jednostavan (usprkos tome
što to nije bilo ni lako ni jednostavno). Naime, to se postiglo zahvaljujući prvenstveno
upornosti uredništva časopisa na čelu kojega se našao književnik Živko Jeličić, osoba
4
izvanredne upornosti i energije. On se kroz sve to vrijeme uporno borio ne samo za to da
se osiguraju potrebna sredstva za redovno izlaženje časopisa nego i za to da okupi takve
suradnike koji će svojim prilozima podizati kvalitet časopisa. S druge strane, treba istaći
činjenicu da su i društvena zajednica, Općinski fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti
i Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti, uza sve teškoće, imali potrebno
razumijevanje i osiguravali najnužnija sredstva kako bi časopis mogao nesmetano izlaziti.
Takvo razumijevanje, nadajmo se, neće izostati ni ubuduće.
Ovom prilikom treba spomenuti da se književnik Živko Jeličić i dr. Cvito Fisković
nalaze u uredništvu od samoga početka, dakle svih dvadeset godina, što je drugi fenomen
u uređivačkoj praksi, posebno kad je riječ o časopisima. Književnik Živko Jeličić bio je
glavni i odgovorni urednik svih 20 godina, a dr. Cvito Fisković urednik kulturne rubrike.
Ostali članovi uredništva povremeno su se mijenjali. Prvo godište uređivali su: Cvito
Fisković, Jure Franičević Pločar, Živko Jeličić i Ivanka Vujčić-Laszowski. Drugo godište
uređivali su isti urednici, samo je umjesto IvankeVujčić-Laszowski u uredništvo ušao Ante
Cettineo. Treće godište časopis uređuju: Cvito Fisković, Jure Franičević Pločar, Živko
Jeličić i Slobodan Novak. Godine 1957. (četvrto godište) opet dolazi do promjena u
uredništvu. Naime, te se godine u uredništvo vraća Ivanka Vujčić-Laszowski, a izlazi Jure
Franičević-Pločar. Od petog do desetog godišta (1958-1963) uredništvo se ustalilo i
časopis uređuju: Nikola Disopra, Cvito Fisković, Živko Jeličić i Ivanka Vujčić-Laszowski.
Godine 1964. ponovo dolazi do promjena u uredništvu i časopis uređuju: Srećko Diana,
Cvito Fisković, Živko Jeličić i Tomislav Slavica; isto to uredništvo ostaje i u 1965. godini.
Naredne, 1966. godine umjesto Ivanke Vujčić-Laszowski u uredništvo ulazi Ante Sviličić.
To će uredništvo ostati i sljedeće, 1967. godine, samo uz njih u uredništvu se nalazi za
broj 1-2/1967. i Petar Šegedin.
Godine 1968. i 1969. časopis uređuju isti urednici, samo umjesto Tomislava Slavice
dolazi Tonči Marović. Godine 1968. uredništvo se pojačalo sa širim uređivačkim kolegijem
u koji ulaze: Ivan Aralica (Zadar), Nedjeljko Fabrio (Rijeka), Ivo Petrinović (Split), Petar
Šegedin (Zagreb) i Feđa Šehović (Dubrovnik). Naredne, 1970. godine časopis uređuju:
Srećko Diana, Cvito Fisković, Živko Jeličić i Ante Sviličić, a u širem uređivačkom kolegiju
ostali su isti urednici. U toku te godine došlo je do promjena u uredništvu i od 7. broja
»Mogućnosti« umjesto Srećka Diane u uredništvo dolazi Branko Bavčević, a od 10. broja
u uredništvu se nalazi i Jerko Ljubetić. Ulaskom Branka Bavčevića i Jerka Ljubetića u
uredništvo, ono se ustalilo tako da su 1971, 1972. i 1973. godine časopis uređivali: Branko
Bavčević, Cvito Fisković, Živko Jeličić, Jerko Ljubetić i Ante Sviličić. Međutim, tih je
godina dolazilo do promjena u širem uređivačkom kolegiju i u njemu se sada nalaze: Ivan
Aralica (Zadar), Ivo Petrinović (Split) i Feđa Šehović (Dubrovnik).
Najzad treba istaći da su u uredništvo za pojedine tematske brojeve bili imenovani
priređivači tih tematskih brojeva ili prevodioci literarnih djela sa stranih jezika ili jezika
drugih naših naroda i narodnosti. Tako na primjer dvobroj 4-5/1965. posvećen je
madžarskoj književnosti, pa se uz ostale urednike za taj broj javlja i Enver Čolaković,
iako to u časopisu nije izričito spomenuto. Dvobroj 9-10/1968. posvećen je ruskoj
književnosti, pa se u uredništvu nalazi Aleksandar Flaker itd.
5
U dvadeset godina u »Mogućnostima« je objavljen na 24.870 stranica formata v8°
velik broj različitih priloga. Dovoljno je spomenuti da je u proteklih 20 godina u
»Mogućnostima« surađivalo gotovo 1.180 suradnika, koji su ukupno objavili 2.688
priloga. Najbrojniji su pjesnički prilozi i od njih bi se mogla načiniti veća lirska zbirka.
Na drugom su mjestu prozni prilozi. Najčešće su objavljivani odlomci iz većih cjelina,
ali su neke pripovijesti, drame i romani štampani u cjelini.
Osim istaknutih majstora pisane riječi kao što su: Miroslav Krleža, Tin Ujević,
Stanislav Šimić, Ranko Marinković, Živko Jeličić, Jure Franičević Pločar i drugih, u
»Mogućnostima« su surađivali i mladi talentirani pisci, koji su svoje prve književne
sastave objavili upravo na stranicama toga časopisa. Među njima možemo spomenuti
danas već afirmirane pisce kao što su: Jozo Laušić, Igor Zidić, Tonči Marović, Mate Ganza,
Zvonimir Buljević, Ante Sviličić, Danijel Dragojević itd.
»Mogućnosti« su nastojale pratiti i razvoj književnosti drugih naših naroda i
narodnosti. Tako su na svojim stranicama donijele mnogobrojne priloge makedonskih,
slovenskih, srpskih, bosansko-hercegovačkih i albanskih pisaca.
Osim toga, »Mogućnosti« su sistematski pratile i strana književna zbivanja. Naime,
već se u prvom godištu pojavljuju prijevodi strane lirike da bi se iz godine u godinu time
nastavilo; dovoljno je spomenuti da je na prevođenju stranih pisaca, odnosno pisaca naših
naroda i narodnosti bilo angažirano čak 130 prevodilaca.
Posebno poglavlje predstavljaju književno-povijesne rasprave, kritike, eseji, prikazi
itd. S obzirom na to da časopis »Mogućnosti« izlazi u Splitu koji ima, uostalom kao i
cijela Dalmacija, bogato kulturno i povijesno nasljeđe, često su se pojavljivali prilozi iz
književne povijesti i kulturne baštine uopće, tako da nerijetko na stranicama »Mogućnosti«
možemo čitati i djela starijih hrvatskih pisaca, posebno pisaca s područja Dalmacije.
»Dalmacija je«, kako kaže urednik kulturne rubrike, dr Cvito Fisković, »oduvijek pružala
mnogo građe i omogućavala otkrića novih umjetničkih djela, pa su ta djela, slike, skulpture
i arhitektura, ovdje prvi put objavljena ...« Onda nije čudo da su se na stranicama
»Mogućnosti« često objavljivale rasprave i studije o staroj hrvatskoj umjetnosti iz pera
poznatih naših povjesničara umjetnosti.
Za sva ta nastojanja, rad i uspjehe časopis je dobivao i društvena priznanja. Prije svega
tu je Nagrada grada Splita za istaknuta postignuća na širenju kulture i pisane riječi, zatim
više nagrada Republičkog fonda za unapređenje kulturnih djelatnosti za redovno
ispunjavanje godišnjih programa.
Dvadeseta godišnjica izlaženja časopisa »Mogućnosti« bila je povod da se sastavi
bibliografija svih priloga objavljenih u proteklih dvadeset godina.
Ova bibliografija, uostalom kao i svaka druga bibliografija, ima čisto praktičnu svrhu
da bi se čitaoci »Mogućnosti« mogli što lakše snaći u obilju materijala koji je u njima
objavljen.
Prilikom rasporeda građe u stručne skupine ostavio sam manje-više sve priloge iz
prvih 10 godišta u onim stručnim skupinama u koje ih je rasporedio Dušan Berić.
1
No
1
Vidi: BERIĆ, Dušan, Index »Mogućnosti«. I/1954-X/1963. Split, Pododbor Matice hrvatske,
1964.
6
raspored građe u bibliografiji je izmijenjen, jer je sva građa raspoređena uglavnom po
univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.
Prilozi su popisani pod onim nazivom pod kojim su objavljeni u časopisu. Gdje je
zbog nejasnoća ili nepotpunosti bila potrebna neka nadopuna, nadodani tekst stavio sam
u kose zagrade / /. Nadopune u oblim zagradama (....) potječu od autora priloga ili od
uredništva. Prva brojka označava broj časopisa »Mogućnosti«, a druga iza kose crte
godište; iza toga slijedi podatak od koje do koje strane je štampan navedeni prilog. Kod
skupnih napisa na kraju je dan popis pojedinačnih naslova pjesama, a ako pjesma nema
naslova, onda je naveden početni stih te pjesme.
Kod popisa likovnih priloga dodana je vrst tehnike (gdje god je to bilo moguće). Kao
i kod pisanog teksta tako i kod likovnih priloga prva brojka označava broj časopisa
»Mogućnosti«, a druga, iza kose linije, godište; iza toga slijede, ako nije drukčije
označeno, brojevi stranica između kojih se navedeni prilog nalazi.
Budući da je dr Grgo Gamulin jedne svoje priloge potpisivao oblikom imena Grga,
a druge Grgo, sve sam njegove priloge popisao pod jedinstvenim imenom Grgo. Tako sam
postupio i s prilozima dr Stjepana Gunjače, Vjeke Omašića i Petra Simunića, tj. i njih
sam popisao pod jedinstvenim imenom tih autora: Stjepan, Vjeko i Petar, a ne i pod
imenom Stipe, Vjekoslav i Pero – kako je poneki prilog potpisan. Najzad, Hrvoje Čulić
svoje novije priloge potpisuje s dopunjenim prezimenom – Viskota, pa su i njegovi prilozi
popisani pod jedinstvenim prezimenom: ČULIĆ-Viskota, Hrvoje.
Na kraju bibliografiji je dodana i bibliografija posebnih izdanja časopisa
»Mogućnosti«, čime je, koliko sam mogao utvrditi, zaokružena cjelokupna građa.
Split, 28. prosinca 1973. Čedo Ćuković
7
O OPĆENITO
ČLANCI OPĆEG KARAKTERA. PISMO. NOVINSTVO. DRUŠTVENE
ORGANIZACIJE
BUČAN, Daniel: O Kur’ânu. 4/68, 457-462.
ČULIĆ, Ć/iro/: Drugi broj časopisa »Dubrovnik«. 6/56, 465-466.
DIANA, Srećko: Hrvatsko kolo 1955. Zagreb, Matica hrvatska, 1955. Uredili: Joža
Horvat, Jakša Ravlić i Grigor Vitez. 5/56, 387-390.
DIANA, S[rećko]: »Zadarska revija«. 6/56, str. 466-467.
D/ISOPRA/, N/ikola/: Godišnja skupština Pododbora Matice hrvatske /u Splitu/. 1/59, 82-86.
DISOPRA, Nikola: Nekoliko podataka o našoj knjizi. 2/61, 165-168.
DISOPRA, Nikola: Počeci rada Pododbora Matice hrvatske. 2/54, 126-128.
ECO, Umberto: Zen i Zapad. Preveo Igor Mandić. 9/65, 936-949.
GLAVNA godišnja skupština Matice hrvatske u Splitu. 6/67, 651-654.
GLAVNA godišnja skupština Pododbora Matice hrvatske u Splitu. 6/65, 664-668.
GODIŠNJA skupština Matice hrvatske u Splitu. 2/57, 155-160.
GODIŠNJI plenum članstva Matice hrvatske u Splitu. 4/68, 483-487.
FORETIĆ, Vinko: Kulturno značenje stare dubrovačke tiskare. 10/58, 811-822.
IZ RADA Pododbora Matice hrvatske. 5/54, 335-336; 10/54, 697-698; 2/55, 151-156;
6/55, 499; 12/55, 975-976; 2/56, 160-165; 7/56, 554-556.
IZJAVA Matice hrvatske (u Zagrebu). 7/69, 841-843.
KNJIGA — pisac — društvo. Izvještaj Komisije za pripremu plenuma Društva književnika
Hrvatske. 2/73, 206-210.
LJUBETIĆ, Jerko. Završna riječ. 6/72, 697-701.
MANDIĆ, Igor: Mysterium televisionis. 5/72, 503-543.
MANDIĆ, Igor: Otvorena forma. Bilješke uz magnetofonski zapisnik jedne televizijske
emisije. 2/73, 169-198.
MULJAČIĆ, Žarko: Tri zanimljiva izdanja. 4/66, 408-416.
NAGRAĐENA djela jugoslavenskih pisaca. 6/54, 408.
NOVE knjige. 1/56, 83-84; 2/56, 167-168; 3/56, 247-248; 4/56, 318-320; 6/56, 477-479;
7/56, 577; 8/56, 639-640; 9/56, 720; 10/56, 812; 11/56, 892; 12/56, 979-980; 2/57,
160; 4/57, 331-332; 5/57, 412; 6/57; 511; 9/57, 760; 12/57, 1043-1044; 2/58, 164;
5/58, 411-412; 6/58, 492; 7/58, 571; 3/59, 259-260.
PLENARNI sastanak članstva Pododbora Matice hrvatske u Splitu. 1/64, 76-83.
PLENUM Pododbora Matice hrvatske u Splitu (10. siječnja 1966). 2/66, 211-216.
8
PREGLED časopisa. 2/56, 165-167; 3/56, 246-247; 4/56, 320; 5/56, 398-400; 6/56,
479-480; 7/56, 558-560; 8/56, 636-639; 9/56, 718-720.
PRVI plenum Pododbora Matice hrvatske u Splitu. 7/54, 472.
REDAKCIJA. Ispravak i dopuna ispravku. 7/66, 787-788.
RISMONDO, Vladimir: Povodom napisa »Čudne hipoteze o neprijatelju Hrvata« u rubrici
»Pisma uredništvu« zagrebačkog »Telegrama«. 6/65, 668-669.
SKUPŠTINA Pododbora Matice Hrvatske. 2/58, 161-164.
/SVILIČIĆ, Ante/: Glavna godišnja skupština Pododbora [Matice hrvatske]. 3/63, 315-320.
S/VILIČIĆ/, A/nte/: Godišnja skupština Pododbora Matice hrvatske. 2/60, 160-163.
S/VILIČIĆ/, A/nte/: Proslava dvadesetogodišnjice Konferencije kulturnih radnika
Dalmacije u Hvaru. 1/64, 83-84.
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
CHOMSKY, Noam: Odgovornost intelektualaca. Prevela T. Š. 8/67, 851-872.
GOTOVAC, Vlado: Drugo izdanje »Ranih radova« Marksa i Engelsa. (Zagreb,
»Naprijed«, 1961). 11/61, 1219-1220.
GRLIĆ, Danko: Besmrtni traktat o umjetnosti. (Povodom izdanja Aristotelove Poetike,
Beograd »Kultura«, 1955). 12/55, 947-959.
/GRLIĆ, Danko/: Bilješka o piscu /Martinu Heideggeru/. 12/58, 988-989.
GRLIĆ, Danko: Branko Bošnjak: Grčka filozofija. I. knjiga »Filozofske hrestomatije«
Matice hrvatske. 5/56, 386-387.
GRLIĆ, Danko: Filozofi i društvo. 3/62, 289-291.
GRLIĆ, Danko: Filozofija konzekventne i originalne skepse. (Uz knjigu Davida Humea
»Istraživanje o ljudskom razumu«. Preveo Ivo Vidan. Zagreb, »Kultura«, 1956). 3/57,
223-229.
GRLIĆ, Danko: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. (U povodu 125-godišnjice smrti). 12/56,
942-949.
GRLIĆ, Danko: Nad Platonovim »Zakonima«. (Uz izdanje Platon: »Zakoni«, preveo Vl.
Gortan. Zagreb, »Kultura«, 1957). 7/57, 573-580.
GRLIĆ, Danko: Smisao Fichteovog filozofiranja. (Uz knjigu: J. G. Fichte: »Odabrane
filozofske rasprave«. Zagreb, »Kultura« 1956). 9/56, 693-697.
GRLIĆ, Danko: Uz nova izdanja »Filozofske hrestomatije« Matice hrvatske. 5/58, 401-406.
GRLIĆ, Danko: Uz simpozij filozofa u Opatiji i Dubrovniku. 7/63, 722-731.
HABAZIN, Anđelko: »Dnevnik zavodnika« — njegovo značenje i mjesto u Kierke-
gaardovoj filozofiji. 9/56, 686-693.
HABAZIN, Anđelko: Teoretski apsurdi jedne umjetnosti. 3/60, 205-217.
9
HEIDEGGER, Martin: Čemu pjesnici? (Preveo Danko Grlić). 12/58, 982-989.
LUKÁCS, György: /Kratki bio-bibliografski podaci o njemu/. 4-5/65, 492.
LUKÁCS, György: Uvod u monografiju o estetici. Prevela s engleskog Renata Čičin-Šain.
4-5/65, 477-491.
ŽARKOVIĆ, H/ajsinger/ A.: A. S. Kierkegaard. Filozof buržoaske dekadencije i njegov
slom. 7/59, 579-593; 8/59, 668-686.
ŽARKOVIĆ, H/ajsinger/ A.: A. S. Kierkegaard, otac egzistencijalizma. 10/55, 764-781.
3 DRUŠTVENE ZNANOSTI
CVITANIĆ, Antun: Andrija Dujić: »Lenjinova koncepcija partije i njen utjecaj na stvaranje
sovjetskog političkog sistema«. Split, Matica hrvatska, 1967. 4/86, 462-471.
DISOPRA, Nikola: Veliki Oktobar. 11/57, 849-852.
DUJIĆ, Andrija: Neka gledanja u međunarodnom radničkom pokretu na diktaturu prole-
tarijata i sovjetski politički sistem povodom Oktobra. 7/64, 681-700; 8/64, 792-809.
DUJIĆ, Andrija. Oktobar i suvremenici. 11/67, 1184-1198.
ĐODAN, Šime: Različite interpretacije pojma privredna i društvena reforma. 11/68, 1343-1355.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Marksova internacionala i prvi jugoslavenski socijalisti. 12/65,
1242-1259.
PETRINOVIĆ, Ivo: Gramsci i oktobarska revolucija. 11/67, 1224-1235.
PETRINOVIĆ, Ivo: Gramscijevo shvaćanje »filozofije prakse«. 2/ 69, 235-242.
PETRINOVIĆ, Ivo: Koncepcija Komunističke partije Italije o talijanskom putu u
socijalizam. 4/ 64, 388-402; 5/64, 482-498.
SARTRE, Jean-Paul: Genocid. Prevela Traute Šegedin. 4/68, 446-457.
VOJINOVIĆ, Novica: Uspostavljanje sovjetske vlasti u oktobarskoj revoluciji u Rusiji.
11/67, 1198-1209.
ŽIVANOV, Sava: Radničko učestvovanje u upravljanju proizvodnjom u periodu
konstituisanja sovjetske vlasti. 11/67, 1210-1224.
37 ODGOJ. OBRAZOVANJE. NASTAVA
BUČAN, Eta:
Vidi: ZELIĆ-Bučan, Eta
ŠIMUNOVIĆ, Dinko: Sjećanje na školu u vrenju. 11/59, 963-965.
/ZELIĆ/-Bučan, Eta: Prilog povijesti borbe za hrvatski nastavni jezik u dalmatinskim
školama za austrijske vladavine. 7/55, 561-564.
ŠOJAT, Olga: Uz crticu Dinka Šimunovića »Sjećanje na školu u vrenju«. 11/59, 966-968.
10
385/388 PROMET
FISKOVIĆ, Cvito: Izgradnja auto-puta Zagreb-Split, ostvarenje vjekovnih težnja hrvatskog
naroda. 4/71, 349-351.
SIRIŠČEVIĆ, Slavko J.: Veza Bosne s morem. 3/59, 225-235.
SLOVINSKY, Dalmat: Borba za jadranske pruge i njeni ekonomski ciljevi. 4/58, 310-320.
5 PRIRODNE ZNANOSTI
ALFIREVIĆ, Slobodan: Ante Ercegović. /Prilogu je dodana i bibliografija Ante Ercegovića/.
12/69, 1404-1413.
A/LFIREVIĆ/, S/lobodan/: Bibliografija prof. dr Vlahe Cviića. 6/64, 631-632.
ALFIREVIĆ, Slobodan: Darvinizam i njegov odraz u hrvatskoj prirodoslovnoj nauci.
Povodom jubilarne godine nauke o evoluciji. 12/59, 1038-1048.
ALFIREVIĆ, Slobodan: Prerano prekinuto djelo. In memoriam prof. dr. Vlahi Cviiću.
Povodom godišnjice smrti. 6/64, 627-630.
MATKOVIĆ, Petar: Naše pokoljenje mora očuvati Marjan taj prirodni i kulturno-historijski
nacionalni spomenik. 12/67, 1343-1367.
MATKOVIĆ, Petar: Šezdesetogodišnji prinos »Prirode« kulturi naroda. 1/73, 87-98.
MOROVIĆ, Dinko: Prirodoslovci Dalmacije u prošlosti. 5/56, 376-382.
MOROVIĆ, Dinko: Špiro Brusina. Povodom pedesetgodišnjice smrti. 6/58, 475-480.
7 UMJETNOST. ARHITEKTURA. FILM. MUZIKA. KAZALIŠTE
1. Općenito
BABIĆ, Ivo: Urbanističko-konzervatorska definicija baroka. Preveo Zvonimir Mrkonjić.
1-2/67, 107-119.
BOŽANIĆ-Bezić, Nevenka: Stari dalmatinski satovi. 10/66, 1110-1120.
FISKOVIĆ, Igor: Kulturna baština i turizam. 3/72, 293-301.
JUTRONIĆ, Andre: Muzičari, slikari, zlatari i graditelji u starom Splitu. 4/56, 314-318.
KNEŽEVIĆ, Joko: Šta je apstraktno u likovnoj umjetnosti? 7/61, 627-637.
PRIJATELJ, Kruno: Dva zanimljiva izdanja. (Tomaso Temanza, Zibaldon a cura di Nicola
Ivanoff. Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Venezia — Roma, 1963). (Camillo
Semenzato: »La scultura Veneta del seicento e del settecento«. Venezia, Alfieri,
1966). 1/68, 112-115.
PRIJATELJ, Kruno: Umjetničke veze Francuske i Dalmacije od početka 17. do konca 19.
stoljeća. 1-2/67, 157-162.
11
RUS, Zdenko: Povodom »Historije moderne skulpture« Herberta Reada. 5/67, 532-539.
ŠIMIĆ, Antun Branko: O slikarstvu. 8/59, 658-662.
V/IDOVIĆ/, R/adovan/: Četvrti »Brački zbornik«. 7/61, 638-639.
VIDOVIĆ, Radovan: Odnos među umjetnostima. (Etienne Souriau: »La correspondance
des arts. Elements d’esthétique comparée«. »Odnos među umjetnostima«. Preveo M.
Jovanović. Sarajevo, »Svjetlost«, 1958). 1/60, 77-81.
2. Urbanizam. Arhitektura
BABIĆ, Ivo. Urbanističko-konzervatorska problematika Šibenika. 4/72, 440-443.
FISKOVIĆ, Cvito: Kultura dubrovačkog ladanja. (Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu).
3/66, 217-285.
FISKOVIĆ, Cvito: Urbanističko usavršavanje Korčule Kanavelićeva vremena. 2/72, 111-148.
FISKOVIĆ, Cvito: Za urbanističku cjelinu Korčule. 1/55, 35-41.
FISKOVIĆ, Cvito: Za urbanističku cjelinu splitskog Peristila. 12/60, 1022-1032.
FORETIĆ, Vinko: Lukša Beritić: »Utvrđenja grada Dubrovnika«. Zagreb, Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, 1955. 5/56, 369-376.
G/AMULIN/, G/rgo/: Moderna zaštita. 7/66, 782-787.
JUTRONIĆ, Andre: Ivan Puljizić inženjer i arhitekt XVI i XVII stoljeća. 1/54, 60-61.
KARAMAN, Ljubo: O radovima izvedenim u središtu staroga Splita. 12/60, 1012-1022.
MARASOVIĆ, Jerko — Marasović, Tomislav: Nova istraživanja i zahvati u Dioklecija-
novoj palači. 11/56, 882-889.
MARASOVIĆ, Tomislav:
Vidi: MARASOVIĆ, Jerko
PASINOVIĆ, Antoaneta: Arhitektura i tehnika. 2/70, 193-201.
SMODLAKA, Hranko: Najvažnija grana estetike — estetika našeg životnog okvira. 3/57,
222-223.
ŠEGVIĆ, Neven: Le Corbusierova poetizacija arhitekture. 4/54, 231-241.
ŠEGVIĆ, Neven: Protiv shematizma u arhitekturi Dalmacije. 1/54, 58-59.
ŠEGVIĆ, Neven: U traženju sinteze. (Fragmenti o arhitekturi najnovijeg doba). 10/56,
777-784.
3. Likovne umjetnosti — starije doba
ABRAMIĆ, Mihovil: Dva izdanja o našem primorju. 9/55, 707-708.
ABRAMIĆ, Mihovil: Raznesene antičke umjetnine. 4/54, 242-250.
BOŽANIĆ-Bezić, Nevenka: Istarske freske i Juraj Dalmatinac. 5/64, 507-509.
FISKOVIĆ, Cvito: Dalmatinske srednjovjekovne freske. 8/65, 779-802.
12
FISKOVIĆ, Cvito: Francuski gotički i renesansni majstori u Dalmaciji. 1-2/67, 146-157.
FISKOVIĆ, Cvito: Hrvatski umjetnici u Mlecima. 1/56, 1-25.
FISKOVIĆ, Cvito: Juraj Dalmatinac. 3/63, 205-237.
FISKOVIĆ, Cvito: Mihoje Brajkov kamenar iz Bara. 6/55, 466-475.
FISKOVIĆ, Cvito: Naše umjetničke veze s južnom Italijom. 12/61, 1221-1239.
FISKOVIĆ, Cvito: Neobjavljeno djelo Ivana Duknovića u Trogiru. 5/ 59, 411-416.
FISKOVIĆ, Cvito: Prilog životopisu i djelu slikara Ponzonija. 3/68, 350-358.
FISKOVIĆ, Cvito: Prinova romaničkom slikarstvu u Splitu. 2/71, 218-230.
FISKOVIĆ, Cvito: Radovan. 8/64, 741-759.
FISKOVIĆ, Cvito: Riječ pri otvaranju izložbe restauriranih umjetnina u Splitu. 1/68, 98-102.
FISKOVIĆ, Cvito: Umjetničke veze Madžarske i Dalmacije u srednjem vijeku i renesansi.
4-5/65, 493-511.
FISKOVIĆ, Cvito: Zadarski sredovječni majstori. 2/57, 81-96.
FISKOVIĆ, Cvito: Zaštita kulturnih spomenika u trogirsko-splitskim Kaštelima. 10/72,
1153-1161.
FISKOVIĆ, Igor: Druga izložba starih umjetnina popravljenih u Splitu. 6/69, 703-706.
FISKOVIĆ, Igor: Kulturno-umjetnička prošlost Pelješkog kanala. 6/70, 647-670.
FISKOVIĆ, Igor: Kulturno-umjetnička prošlost Pelješkog kanala. II dio. 1/71, 82-115.
FISKOVIĆ, Igor: Kulturno-umjetnička prošlost Pelješkog kanala. III dio. 12/71, 1498-1543.
FISKOVIĆ, Igor: /Prva/ I izložba starih umjetnina popravljenih u Splitu. 1/68, 102-108.
FISKOVIĆ, Igor: Slikar Blaž Jurjev. 12/65, 1290-1295.
GAMULIN, G/rgo/: Dvije historijske slike u Dubrovniku. 6/58, 463-465.
(»Smrt Lukrecije« u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku; »Kazna preljubnice« Antonija
Belluccija).
GAMULIN, Grgo: Dvije mletačke barokne slike u Boki Kotorskoj. 3/61, 230-232.
GAMULIN, G/rgo/: »Golgota« od Francesca da Ponta u katedrali u Kotoru. 11/58, 894-895.
GAMULIN, Grgo: Jedna nepoznata slika G. G. Savolda u Dubrovniku. 3/56, 236-238.
GAMULIN, Grgo: Jedno Tizianovo djelo odviše zaboravljeno. 5/57, 363-367.
GAMULIN, Grgo. Lopudska pala Natalina da Murano. 3/60, 203-204.
GAMULIN, Grgo: Majstor hvarske Bogorodice. 6/66, 662-664.
GAMULIN, Grgo: Nepoznata slika Parisa Bordona. 3/60, 204.
GAMULIN, Grgo: Tri slike mletačkog baroka u Boki Kotorskoj. 1/61, 75-77.
GVOZDANOVIĆ, Srebrenka: Apolon s Melosa. 2/55, 138-140.
KEČKEMET, Duško: Solinski sarkofazi. 10/55, 782-786.
KELEMEN, Boris: Djela Ivana Duknovića u Trogiru i Ugarskoj. 6/54, 388-395.
13
LUETIĆ, Josip: Iz djelatnosti dubrovačkih slikara na brodovima (XVI-XVII stoljeće). 3/59,
235-238.
MARASOVIĆ, Tomislav:
Vidi: PETRICIOLI, Ivo
MOROVIĆ, Hrvoje: Jedna izmišljotina o El Grecu. 4/60, 312-315.
PETRICIOLI, Ivo — Marasović, Tomislav: Obrada ranosrednjovjekovnih spomenika
Zadra. 1/57, 60-65.
PRIJATELJ, Kruno: Bilješke uz bečke slike Andrije Medulića. 6/56, 457-462.
PRIJATELJ, Kruno: Dalmatinska slikarska škola. 1/55, 42-61.
PRIJATELJ, Kruno: Djela Palme Mlađeg i mletačkih manirista u Dalmaciji. 11/55, 849-854.
PRIJATELJ, Kruno: Dubrovačko slikarstvo XV i XVI stoljeća. 9/66, 901-933.
PRIJATELJ, Kruno: Dva portreta Alekssandra Longhija u Boki Kotorskoj. 3/61, 227-230.
PRIJATELJ, Kruno: Dvije kopije Tizijanovih djela u Dalmaciji. 5/57, 368-371.
PRIJATELJ, Kruno: Dvije umjetničke slike u Splitskoj na Braču. 9/58, 713-717.
/Slika Bernardina dei Conti u Splitskoj na Braču. Slika Leandra Bassana u Splitskoj
na Braču/.
PRIJATELJ, Kruno: Fontebassov Sv. Roko u Gospi od Škrpjela. 3/71, 327.
PRIJATELJ, Kruno: Izložba slikarstva XVIII stoljeća u Trstu. 1/73, 85-87.
PRIJATELJ, Kruno: Jedan dalmatinski učenjak Tiepola. 3/71, 328-330.
PRIJATELJ, Kruno: Knjiga o slikarstvu mletačkog seicenta. 2/69, 242-244.
PRIJATELJ, Kruno: Pallucchinijeva monografija o Vivarinima. (Rodolfo Pallucchini, I
Vivarini /Antonio, Bartolomeo, Alvise/ Venezia, ed. Neri Pozza, 1961). 6/62, 547-549.
PRIJATELJ, Kruno: Poliptih Paola Veneziana u Skradinu. 7/60, 563-567.
PRIJATELJ, Kruno: »Posljednja večera« u Franjevačkom samostanu na Hvaru. 3/56, 212-219.
PRIJATELJ, Kruno: Posljednji poznati rad Rafa Martinija. 1/72, 102-103.
PRIJATELJ, Kruno: Slikarski lik Jurja Čulinovića. 2/54, 103-112.
PRIJATELJ, Kruno: Splitski portret Tome Nigrisa na Lottovoj retrospektivi u Veneciji.
3/54, 186-189.
PRIJATELJ, Kruno: Šipanska slika »Porođenja Kristovog«. 7/59, 597-599.
PRIJATELJ, Kruno: Tri flandrijske slike iz Dalmacije. 11/56, 857-862.
PRIJATELJ, Kruno: Umjetničko djelo Mateja Ponzonija-Pončuna. 11/69, 1183-1198.
PRIJATELJ, Kruno: Uz izložbu »Crivelli e Crivelleschi« u Duždevoj palači u Veneciji.
9/61, 955-962.
PRIJATELJ, Kruno: Uz novo izdanje djela Marca Boschinija. 1/69, 105-110.
PRIJATELJ, Kruno: Zadarski slikar Juraj Ventura. 7/55, 546-551.
RAPANIĆ, Željko: Prijateljeva monografija o Ivanu Duknoviću. 7/58, 557-563.
14
4. Likovne umjetnosti — novije doba (XIX. i XX. stoljeće)
BAŠIČEVIĆ, Mića: Slikarstvo Jakova Bratanića. 4/55, 308-312.
BEZIĆ, Nevenka:
Vidi: BOŽANIĆ-Bezić, Nevenka
BODNAR, Eva: Csontváry. Preveo V. R. 4-5/65, 565-567.
BOŠKOVIĆ, Ivan: Bilješka o Gabru Rajčeviću. 1/60, 83-84.
BOŽANIĆ-Bezić, Nevenka: Cvito Fisković: »Lastovski spomenici«. /Split/, Konzervatorski
zavod za Dalmaciju, 1966. 1/68, 109-111.
BOŽANIĆ-Bezić, Nevenka: Sedamdeset godina likovnih izložbi u Splitu. 1/56, 77-83.
DENEGRI, Ješa: Skica za portret skulptura Olge Jevrić. 4/68, 480-482.
DENEGRI, Ješa: Slikarstvo Gabrijela Stupice. 5/69, 595-599.
DISOPRA, Nikola: Intimni jubilej kipara Marina Studina. 2/59, 170-173.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Skulptura Ksenije Kantoci. 12/62, 1205.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Tri bilješke uz otok. 8/59, 663-667.
O skulpturi i kamenom otočiću. Jedan Kinertov »Otok«. Skica za pejsaž.
FISKOVIĆ, Cvito: Branislav Dešković. 10/54, 660-674.
FISKOVIĆ, Cvito: Pisma Ignjata Joba. 6/57, 467-491.
FISKOVIĆ, Cvito: Poziv na izložbu Drage Ivaniševića. (Riječ na pjesnikovoj književnoj
večeri. 7. IV 1970. u Splitu). 5/70, 518-519.
FISKOVIĆ, Cvito: Pred monografskom izložbom Ante Kaštelančića. 5/73, 508-510.
FISKOVIĆ, Cvito: Pred Vidovićevu izložbu u Zagrebu. 5/63, 529-531.
FISKOVIĆ, Cvito: Slikar Medović u zavičaju. 11/73, 1173-1212.
FISKOVIĆ, Cvito: Uz bibliografiju Kruna Prijatelja. 1/66, 86-88.
F/LAKER/, A/leksandar/: Vadim Sidur. 9-10/68, 1261.
GAMULIN, Grgo: Dodatak jednom katalogu. 9/55, 706-707.
GAMULIN, Grgo: Frano Šimunović. 5/60, 395-402.
GAMULIN, Grgo: Galerijske šetnje. 5/54, 314-318.
GAMULIN, Grgo: U povodu dviju slika Ignjata Joba. 8/56, 589-592.
GLAVINA, Frano: Pisma Ivana Rendića o izgradnji nadgrobnog spomenika obitelji Ferri
u Trpnju. 6/73, 639-646.
HORVATIĆ, Dubravko: Miroslav Šutej. 7/66, 767-769.
JELENIĆ, Božidar: Izložba Milana Tolića. 3/58, 246-248.
KEČKEMET, Duško: Crteži — litografije Ivana Meštrovića. 4/71, 470-472.
KEČKEMET, Duško: Drugi splitski salon i suvremena likovna djelatnost u Splitu. 2/71,
214-217.
15
KEČKEMET, Duško: Razgovori sa Kaštelančićem. 7/62, 654-670.
KEČKEMET, Duško: Umjetnost Ivana Meštrovića. 3/62, 254-272.
KELEMEN, Boris: Postružnik, Šimunović, Šohaj. (Gradska galerija suvremene umjetnosti
u Zagrebu). 1/59, 77-80.
KELEMEN, Boris: Prisutnost čovjeka. (Uz izložbu Ljube Ivančića u Gradskoj galeriji
suvremene umjetnosti u Zagrebu). 6/60, 501-504.
KNEŽEVIĆ, Joko: Likovni glosarij 1959. 5/60, 402-408.
KNEŽEVIĆ, Joko: Spomenik na Gracu. 6/59, 524-526.
KNEŽEVIĆ, Joko: Sterilno češanje vune R. Putara. Prilog dokumentima o stanju u našoj
likovnoj kritici. 7/58, 569-570.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Vrijedan spomenik Valerija Michielija palim borcima pred
splitskim Brodogradilištem. 12/60, 1043-1044.
L/ENTIĆ/, F/rano/: Tradicija i suvremeno. (Bilješka uz prvu izložbu Jakova Pavića). 5/61,
443-444.
MAKOVIĆ, Zvonko: Funkcija prostora u skulpturi Augustea Rodina. 3/69, 359-365.
MIHIČIĆ, Andro-Vid: U potrazi za novim izrazom. (Uz izložbu Željka Radmilovića u
ULUH-ovom salonu u Zagrebu). 1/59, 80-82.
MOROVIĆ, Hrvoje: Šest pisama kipara Branka Deškovića. 10/56, 796-803.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Drva Šime Vulasa. 11/65, 1181-1184.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Slikarstvo Eugena Fellera. 12/64, 1259-1262.
NAGIBIN, Jurij: O Meštroviću. Preveo Franjo Seitz. 9-10/68, 1255-1257.
NIŽETIĆ, Branko: Bilješka o posljednjem Meštrovićevu djelu. 5/64, 509-512.
PEJAKOVIĆ, Mladen: O slikarstvu Vaska Lipovca. (U povodu izložbe u izložbenom
salonu Matice hrvatske u Splitu, svibnja 1968). 7/68, 869-870.
PRIJATELJ, Kruno: Csontváryevi pejzaži Dalmacije. 1/66, 108.
PRIJATELJ, Kruno: Četiri pisma Jurja Plančića. 9/54, 614-623.
PRIJATELJ, Kruno: Emanuel Vidović. 1/54, 61-64.
PRIJATELJ, Kruno: Nekoliko pisama Branislava Deškovića. (Uz njegovu retrospektivu
u Galeriji umjetnina u Splitu). 11/66, 1255-1260.
PRIJATELJ, Kruno: Nepoznati autoportret Jurja Plančića. 7/59, 594-596.
PRIJATELJ, Kruno: U spomen Antunu Masli. 10/67, 1137-1138.
PRIJATELJ, Kruno: U spomen Tome Rosandića. 4/58, 331-332.
PRIJATELJ, Kruno: Uz tapiserije Jagode Buić. 2/65, 207-208.
RAOS, Mate: Jedna korisna kronika. (Vladimir Rismondo: »Ljudi i slike Dalmacije«.
Split, Matica hrvatska, 1964). 3/65, 302-303.
RISMONDO, Vladimir: Akvareli Antuna Hallera. 1/64, 75-76.
16
RISMONDO, Vladimir: Izložba Antuna Hallera. 10/71, 1277-1278.
RISMONDO, Vladimir: Izložba Borke Avramove. ULUH-ov salon novembar 1962.
godine. 1/63, 106-107.
RISMONDO, Vladimir: Izložba Oskara Hermana. 8/63, 887-888.
RISMONDO, Vladimir: Izložba slika Antuna Zupe. 7/60, 585-586.
RISMONDO, Vladimir: Izložba slika Antuna Zupe. 11/62, 1080-1081.
RISMONDO, Vladimir: Izložba tempera Ante Kaštelančića. 3/69, 368-369.
RISMONDO, Vladimir: Slikar Ivan Krstulović. (Poslije posjeta atelijeru). 3/72, 322-323.
RISMONDO, Vladimir: Slike Alfreda Petričića. 7/61, 639-640.
RISMONDO, Vladimir: Slike Ante Kaštelančića. 7/64, 738-740.
RISMONDO, Vladimir: Slike Antuna Zupe. 1/69, 114-115.
RISMONDO, Vladimir: Slike Joke Kneževića. 9/64, 938-940.
RISMONDO, Vladimir: Slike Milovana Stanića. 12/67, 1380-1381.
RISMONDO, Vladimir: Slike Otona Postružnika. 5/63, 532-533.
RISMONDO, Vladimir: Slike Svetozara Domića. 2/63, 203-204.
RISMONDO, Vladimir: Slike Waltera v. Wecusa. 12/68, 1514-1516.
RISMONDO, Vladimir: Skulptura Andrije Krstulovića. (Posjeta atelijeru). 10/64, 1054-1056.
RISMONDO, Vladimir: Slikarstvo Drage Ivaniševića. 9/73, 1010-1012.
RISMONDO, Vladimir: Slikarstvo Milana Tolića. 7/70, 788-790.
RISMONDO, Vladimir: Slikarstvo Rudolfa Bunka. 7/69, 839-841.
RISMONDO, Vladimir: Studije Andrije Krstulovića na temu Edipa. 10/66, 1107-1109.
RUS, Zdenko: Misaono u djelu Jurja Dobrovića. 5/66, 511-518.
SABOL, Željko: Dva svijeta Vasilija Jordana. 2/66, 203-211.
SABOL, Željko: O grafici Ivana Lackovića. 2/68, 233-237.
SABOL, Željko: Slikarstvo Tomislava Hruškovca. 5/67, 524-532.
SLAVICA, Tomislav: Kamen i raskol Joke Kneževića. 7/65, 772-775.
SLAVICA, Tomislav: Razigrana paleta Ante Kaštelančića. 6/65, 661-663.
SMODLAKA, Hranko: Izložba Milovana Stanića. 12/54, 843-844.
SVILIČIĆ, Ante: Bibliografija Kruna Prijatelja (1945-1965). 1/66, 89-107.
ŠEGEDIN, P/etar/: Izložba Ivana Lozice u Zagrebu. 12/54, 830-831.
VALSECCHI, Marco: Slikar koji je oduhovio predmete: Preveli: A. M. /i/ I. Z. 7/66, 769-773.
VUČETIĆ, Veljko: Slikarstvo Jurja Dobrovića. 8/72, 935-937.
ZIDIĆ, Igor: Frenhofer; glas o Vaništi. 1/62, 99-103.
ZIDIĆ, Igor: Gromače Otona Glihe. 3/61, 224-227.
17
5. Film
BOGLIĆ, Mira: Dnevnik filmskog kritičara. 1/73, 68-84.
BOGLIĆ, Mira: Dubine i pličine jedne krize u domaćem filmu. Nakon neproslavljenog
jubileja u Puli. 11/73, 1269-1284; 12/73, 1411-1421.
BOGLIĆ, Mira: Kako umiru ribe, a kako ljudi. (Nakon 19. festivala jugoslavenskog
kratkometražnog dokumentarnog filma). 4/ 72, 428-439.
BOGLIĆ, Mira: Moć i nemoć krize. (Nakon 19. filmskog festivala u Puli). 9/72, 1023-1041.
JOCIĆ, Ljubiša: Fabrika snova spolja i iznutra. 1/60, 52-70.
MUNITIĆ, Ranko: Dehumanizacija smrti u suvremenom filmu. 7/66, 742-760.
MUNITIĆ, Ranko: Dijalektika animacije. 12/65, 1259-1270.
MUNITIĆ, Ranko: Festival gnjeva. Razmišljanja o protekloj filmskoj godini i njezinim
rezultatima. 1/69, 73-98.
MUNITIĆ, Ranko: Filmska ljubav, Anti-ljubav i mizoginija. 8/66, 874-890.
MUNITIĆ, Ranko: Jedan pogled unazad. 7/66, 837-848.
MUNITIĆ, Ranko: Sedam pulskih grijeha. 10/67, 1107-1119, 11/67, 1235-1249.
MUNITIĆ, Ranko: Strah — emocionalna, estetska i filozofska spoznaja filmske
umjetnosti. 9/66, 997-1012.
MUNITIĆ, Ranko: U raljama celuloidnog zmaja. 12/69, 1387-1403.
MUNITIĆ, Ranko: U traganju za izgubljenim stilom. Problem unutrašnje heterogenosti
u izrazu domaćeg filma. 8/67, 884-904.
MUNITIĆ, Ranko: U traganju za psihologijom filmske umjetnosti. 7/69, 802-822.
VUČETIĆ, Veljko: Dvije filmske koncepcije Shakespearovog »Othella«. 5/57, 389-397.
VUČETIĆ, Veljko: Filmska oktrovenja. 6/61, 519-526.
VUČETIĆ, Veljko: Filmske varijacije. 1/65, 77-90.
VUČETIĆ, Veljko: Filmski prodor u nevidljivo. 9/59, 770-780.
VUČETIĆ, Veljko: »Ivan Grozni« S. M. Eisensteina. (Historijska reminiscencija
nacionalnog patosa). 9/58, 718-727.
VUČETIĆ, Veljko: Pulski dnevnik. 9/65, 949-963.
VUČETIĆ, Veljko: Treći festival jugoslavenskog filma. 8/56, 598-693.
VUČETIĆ, Veljko: Za suvremenu tematiku i nacionalni izraz. 8/55, 628-633.
6. Muzika
ANDREIS, Josip: Jakov Gotovac. 7/57, 550-573; 8/57, 652-661.
BOMBARDELLI, Silvije: Idejno-estetski aspekti suvremenog jugoslavenskog (muzičkog)
stvaralaštva. (Prilog za diskusiju). 4/ 72, 404-427.
BOMBARDELLI, Silvije: Muzički glosarij. 4/64, 417-424.
18
BOMBARDELLI, Silvije: Na marginama bijenalske štampe. 7/63, 731-747.
BOMBARDELLI, Silvije: Nacrt za uvod u muzičku estetiku. 9/58, 694-704.
BOMBARDELLI, Silvije: Odgovor bez pitanja. 7/65, 759-772.
BOMBARDELLI, Silvije: Teze za uvod u sociologiju muzike. 2/60, 150-157.
BOŠKOVIĆ, Ivan: Popis skladaba, članaka i kritika Silvija Bombardelli. 7/66, 731-742.
ČOLAKOVIĆ, Stella: Zoltán Kodály. 4-5/65, 559-565.
DELORKO, Olinko: Mozart. 6/54, 383-388.
MIROŠEVIĆ, Josip: Josip Hatze. Život i djelo. 11/60, 920-934.
MIROŠEVIĆ, Josip: Silvije Bombardelli. (Povodom pedesetogodišnjice života). 7/66,
719-731.
RISMONDO, Vladimir: Ivo Parać. 1/ 55, 62-63.
7. Kazalište
ABIRACHED, Robert: Današnji francuski teatar. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 35-44.
ALBEE, Edward: Koje je kazalište apsurdno. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 5-6/71, 619-623.
ANDERSON, Maxwell: Bit tragedije. Preveo Mario Suško. 11-12/70, 1335-1340.
APPIA, Adolphe: Živa umjetnost. (Ulomak). Preveo Tomislav Sabljak. 11-12/70, 1274.
ARBASINO, Alberto: Bilješke za kazališnu poetiku: režija kao metagovor. Izbor i prijevod
Višnja Machiedo. 5-6/71, 624-634.
ARRABAL, Fernando: Razgovor sa samim sobom. Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 635-638.
ARTAUD, Antonin: Kazalište okrutnosti. Prevela Vlasta Batušić. 11-12/70, 1376-1383.
AUDEN, W/ystan/ H/ugh/: Kršćanski tragični junak. (Ulomak). Preveo Tomislav Sabljak.
5-6/71, 493-494.
AVIGNONSKO saopćenje. Prevela Jasenka Radošević. 5-6/71, 759.
BATY, Gaston: Pismo mladoj glumici. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1320-1321.
BATY, Gaston: Veličanstvo Riječ. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1322-1323.
BECK, Julian: Living Theatre. Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 758.
BENTLEY, Eric: Angažirani teatar. Prevela Giga Gračan. 5-6/71, 557-572.
BERČIĆ, Vojdrag: Najnoviji Camus. »Opsjednuti« adaptacija »Bjesova« Dostojevskoga.
Uspjeh na sceni pariskog Théatre Antoine. 7/59, 600-603.
BOROZAN, Braslav: Humanizam Terence Rattigana. Uvodno izlaganje za režiju:
(»Brauningova verzija«, »Duboko plavo more«, »Zasebni stolovi«). 7/57, 580-584.
BOROZAN, Braslav: Imitacija i kreativnost u Peristilu. 9/58, 704-713.
BOROZAN, Braslav: Jezik i psihofizičko osećanje Krležinih likova. 11/57, 924-928.
BOROZAN, Braslav: Karenjinska tema u drami »Duboko je plavo more« od Terence
Rattigana. (Teze za jednu kazališnu režiju). 5/54, 318-324.
19
BOROZAN, Braslav: Opšta scenska atmosfera i osnovni ton u ciklusu »Glembajevi«.
(Osam zabeleški). 7/56, 513-523.
BOROZAN, Braslav: Parallela atipica. 1/55, 65-70.
BOROZAN, Braslav: Posle proslave Ljubiše Jovanovića. 12/58,1015-1016.
BOROZAN, Braslav: Prilikom rada na Nušićevim komedijama. 3/55, 204-212.
BOROZAN, Braslav: Savremena scenska traženja u dramama Krleže. 12/63, 1321-1327.
BOROZAN, Braslav: Smešno u Nušićevim komedijama. 8/56, 603-618.
BOROZAN, Braslav: Svijest i karakter scenskih likova. 8/54, 519-530.
BOROZAN, Braslav: Uslovnost pozorišnog dekora. 7/55, 541-546.
BRECHT, Bertolt: Mali organon za teatar (1948-1954). (Ulomci). Preveo Darko Suvin.
11-12/70, 1386-1390.
BROOK, Peter: Posvećeni teatar. Prevela Giga Gračan. 5-6/71, 604-617.
BULJAN, Bogdan: Krležine drame na splitskoj pozornici. 12/63, 1342-1348.
BULJAN, Bogdan: U spomen Dobrici Milutinoviću. 12/56, 976-979.
CAMUS, Albert: Zašto sam se bavio teatrom. Prevela Ana Gusić. 5-6/71, 526-527.
CHAIKIN, Joseph: Teatar kao svijest. (Ulomci). Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 756-757.
CISAR, Jan: Prirodnost teatra. Preveo Dušan Karpatsky. 5-6/71, 639-644.
CLAUDEL, Paul: Drama i glazba. Prevela Vlasta Batušić. 11-12/70, 1276-1283.
CODIGNOLA, Luciano: Talijanski teatar u posljednjih dvadeset godina. Preveo V. R. 6/66,
638-646.
CORRIGAN, Robert W.: Obnova teatra. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 11-12/70, 1257-1269.
CRAIG, Edward-Gordon: Reforma kazališta. Prevela Vlasta Batušić. 11-12/70, 1284-1286.
ČAPEK, Karel: Je li prošlo vrijeme teatra. Preveo Tomislav Sabljak. 11-12/70, 1344.
ČEHOV, Mihail: Moj put glumca. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1345-1346.
ČULIĆ, Ćiro: Dvije dramske premijere. 2/57, 149-153.
(M. Krleža: Glembajevi. Redatelj Tito Strozzi, k. g., Douglas: Nikad nije prekasno.
Režija Ante Jelaska).
ČULIĆ, Ćiro: Dvije premijere splitske drame. 1/55, 70-76.
ČULIĆ, Ćiro: Krležina »Leda« na splitskoj pozornici. 11/54,760-764.
ČULIĆ, Ćiro: Obogaćenje kazališnog izraza. Bertholt Brecht: »Dobri čovjek iz Sečuana«.
5/55, 401-404.
ČULIĆ, Ćiro: Shakespeareova »Mjera za mjeru« u izvedbi splitskog Narodnog kazališta.
7/55, 555-558.
ČULIĆ, Ćiro: Tri premijere splitske drame. 6/54, 404-407.
ČULIĆ, Ćiro: »Tripče de Utolče« u izvedbi splitske drame. 11/56, 876-882.
DIANA, Srećko: Ljetna scena u Splitu. 8/54, 540-542.
20
DIANA, Srećko: U znaku poezije. (Bilješka o Splitskim ljetnim priredbama). 8/55, 633-635.
DÜRRENMATT, Friedrich: Iz »Kazališnih problema«. (Ulomci). Prevela Vida Flaker. 5-6/
71, 592-594.
DUVIGNAUD, Jean: Ponovno oživljavanje kazališta. Prevela Ivana Batušić. 5-6/71, 715-721.
ELIOT, T/homas/ S/tearns/: Poezija i drama. (Ulomci). Prevela Jasenka Radošević. 11-
12/70, 1341-1343.
ESSLIN, Martin: Kazalište apsurda. Preveo Mario Suško. 5-6/71, 573-584.
FERGUSSON, Francis: Oedipus Rex. Prevela Dalia Grin. 11-12/70, 1415-1420.
FISKOVIĆ, Cvito: O postanku kazališta u Splitu. 2/54, 113-116.
FOTEZ, Marko: Integralnost teksta i nepovredivost dramaturške strukture u interpretaciji
Shakespeareovih djela. 5-6/71, 552-556.
FOTEZ, Marko: Uz scensku postavu Držićeve komedije »Skup«. 3/58, 210-218.
FRASER, G. S.: Modernost u drami. Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 702-714.
FREUD, Sigmund: Psihopatski likovi na pozornici. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 11-12/
70, 1270-1273.
FRISCH, Max: Autor i kazalište. (Ulomci). Prevela Vida Flaker. 5-6/71, 517-522.
FRY, Christopher. Komedija. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 5-6/71, 495-497.
FUCHS, Georg: Revolucija teatra. (Ulomak). Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1275.
GARCIA LORCA, Federico: Riječ o teatru. Preveo Drago Ivanišević. 11-12/70, 1391-1393.
GASSNER, John: Dvojstvo teatra. Prevela Giga Gračan. 11-12/70, 1411-1414.
GAVELLA, Branko: Putovi k novom teatru. 11-12/70, 1324-1326.
GENET, Jean: Neobične li riječi... Prevela Ivana Batušić. 5-6/71, 510-516.
GIELGUD, John: Umjetnost ili zanat. (Ulomci). Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 487-489.
GROTOWSKI, Jerzy: Načela. Prevela Giga Gračan. 5-6/71, 651-656.
GUTHKE, Karl S.: Značenje i smisao moderne tragikomedije. Preveo Mario Suško. 5-6/
71, 676-701.
HAVEL, Václav: Osobitosti kazališta. Preveo Dušan Karpatsky. 5-6/71, 661-675.
HRISTIĆ, Jovan: Nostalgija za tragedijom. 5-6/71, 645-647.
IONESCO, Eugène: Govor o avangardi. Prevela Vlasta Batušić. 5-6/71, 502-509.
JARRY, Alfred: Kulise i glumac. (Ulomci). Preveo Tomislav Sabljak. 11-12/70, 1287-1288.
JAVORŠEK, Jože: Tragedija jezika. Preveo Tone Potokar. 5-6/71, 585-591.
JEVREJINOV, Nikolaj: Teatralnost. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1308.
JOUVET, Louis: Svjedočanstva: Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1328.
KAFKA, Franz: Sve bijaše teatar. (Ulomci). Preveo Tomislav Sabljak. 11-12/70, 1307.
KAPROW, Allan: Happening. (Ulomci). Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 618.
21
KATUŠIĆ, Ivan: Dolje laštilo za cipele. Prazan okvir na zagrebačkoj komornoj pozornici.
2/53, 159-161.
KITCHIN, Laurence: Teatar okrutnosti. Prevela Nada Šoljan. 5-6/71, 722-727.
KLAJN, Hugo: Pozorišni eksperiment i eksperimentalno pozorište. (Ulomci). 11-12/70,
1371-1375.
KOTT, Jan: Slika i apsurd. Prevela Giga Gračan. 5-6/71, 534-540.
KRLEŽA, Miroslav: »Otac« Augusta Strindberga. 11-12/70, 1363-1370.
KRUTCH, Joseph Wood: Smrt tragedije. (Ulomci). Preveo Tomislav Sabljak. 11-12/70,
1360-1362.
KULUNDŽIĆ, Josip: Čista dramatika. 11-12/70, 1394-1397.
LALIN, Tomislav: Fragmentarne bilješke uz VI internacionalni festival studentskih
kazališta u Zagrebu. 12/66, 1346-1357.
LOVRIĆ, Pavel: Kazališni život u Pragu. Prevela Ljubica Andreis-Mijić. 3/64, 296-300.
LOVRIĆ, Pavel: Praška kazališta u prošloj sezoni. Preveo Geno Senečić. 12/67, 1367-1380.
LUKACS, Georg (György!): Metafizika tragedije. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1327.
MAĐAREVIĆ, Vlado: Problemi dramskog amaterizma i Hvarski festival. 10/65, 1055-1066.
MAJAKOVSKI, Vladimir: Kazalište, kinematograf, futurizam. Prevela Vida Flaker. 11-
12/70, 1354-1355.
MANGO, Achille: Prolegomena za talijansku kazališnu estetiku danas. Prevela Višnja
Machiedo. 5-6/71, 595-603.
MARINETTI, Filipo Tommaso: Futurizam. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1305-1306.
MARINKOVIĆ, Ranko: Levijatan. 5-6/71, 528-533.
MATKOVIĆ, Marijan: Dramatičar i današnjica. 1965. (Ulomci). 5-6/ 71, 541-547.
MEJERHOLD, Vsevolod Emiljevič: Rekonstrukcija kazališta. (Ulomci). Preveo Dušan
Karpatsky. 11-12/70, 1290-1304.
MILLER, Arthur: Tragedija i običan čovjek. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 5-6/71, 548-551.
MONTHERLANT, Henry Millon de: Bilješke o mojem teatru. Prevela Ana Gusić. 11-
12/70, 1384-1385.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Prema jugoslavenskom teatru. 10/65, 1045-1054.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Teatar ideja i Jean-Paul Sartre. 1-2/67, 140-145.
OHLOPKOV, Nikolaj: O umjetničkoj stilizaciji. (Ulomci). Preveo Dušan Karpatsky.
11-12/70, 1398-1410.
OLIVER, William I.: Kriza teatarske estetike. Prevela Jasna Peručić. 5-6/71, 728-738.
OMAŠIĆ, Vjeko: Obnova trogirskog kazališta koncem XVIII stoljeća. 7/66, 773-782.
O’NEILL, Eugene: Radne bilješke. Preveo Mario Suško. 11-12/70, 1329-1334.
PATOČKA, Jan: Uz »ideju Narodnog kazališta«. Preveo Dušan Karpatsky. 5-6/71, 498-501.
22
PERKOVIĆ, Vlatko: Peter Brook: »Prazan prostor«. (Izdavač Nakladni zavod »Marko
Marulić«, Split. Prijevod Giga Gračan). 5/73, 517-518.
PERKOVIĆ, Vlatko: Pismo iz Praga. (Otomar Krejča). 5/73, 514-516.
PISCATOR, Erwin: Temeljni pravci sociološke dramatizacije. Preveo Nikola Batušić.
11-12/70, 1356-1359.
REINHARDT, Max: O glumcu. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1289.
R/ISMONDO/, V/ladimir/: Jedno Nodilovo pismo pred otvaranje splitskog teatra. 5/63,
535-536.
/SABLJAK, Tomislav/: Bilješke /o piscima/. 5-6/71, 766-770.
/SABLJAK, Tomislav/: NAPOMENA sastavljača. 11-12/70, 1421.
/SABLJAK, Tomislav/: Napomene. 5-6/71, 770.
SABLJAK, Tomislav: Teatar XX stoljeća. 5-6/71, 760-763.
SARTRE, Jean-Paul: Mit i stvarnost teatra. (Ulomci). Prevela Jasenka Radošević. 5-6/71,
490-492.
SCHECHNER, Richard: /Šest/ 6 aksioma za teatar ambijenta. Preveo Tomislav Sabljak.
5-6/71, 739-755.
SCHUMANN, Peter: Kruh i lutka. Preveo Tomislav Sabljak. 5-6/71, 657-660.
SELENIĆ, Slobodan: Sadržaj mita kao element dramske forme. 5-6/71, 648-650.
SMODLAKA, Hranko: Antigona na Peristilu. 8/54, 537-539.
SOURIAU, Etienne: Kocka i kugla. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1347-1353.
SVILIČIĆ, Ante: Dulud »Sporedna ulica«. Premijera u splitskom Narodnom kazalištu.
5/56, 382-384.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Bilješke uz premijeru »Tko se boji Wirginie Woolf?« Edwarda Albeeja.
2/66, 194-202.
TAIROV, Aleksandar: Redateljeve bilješke. Preveo Dušan Karpatsky. 11-12/70, 1313-1319.
TANHOFER, Tomislav: Čehov i dramaturgija. 11/60, 914-920.
TANHOFER, Tomislav: Gavella — putujući režiser. (Odlomak). 11/65, 1051-1161.
TANHOFER, Tomislav: Kazalište u svom vremenu. 4/60, 295-300.
TANHOFER, Tomislav: Leone Glembaj. Jedan glumački doživljaj. 12/63, 1328-1336.
TANHOFER, Tomislav: Ljetne priredbe kao pučki teatar. 11/59, 959-963.
TANHOFER, Tomislav: »Michelangelo Buonarroti«. Skica za jedan režijski plan. 12/63,
1309-1320.
TANHOFER, Tomislav: Napomene o Stanislavskom. (Povodom 100-godišnjice rođenja).
6/63, 649-653.
TANHOFER, Tomislav: Od Bečkereka do Mostara. (Odlomak). 1/66, 66-79.
TANHOFER, Tomislav: Uspomeni Joze Laurenčića. 12/61, 1333-1335.
23
TURKALJ, Nenad: »Stranac« Silvija Bombardellija. 3/56, 241-246.
VILAR, Jean: Kazališna umjetnost je jedna od najugroženijih. Prevela Vlasta Batušić.
5-6/71, 523-525.
VUČETIĆ, Veljko: Otkriće riječi, slike i prostora. 9/57, 754-759.
WITKIEWICZ, Stanislav Ignacy: Teatar čiste forme. Prevela Ana Gusić. 11-12/70, 1309-1312.
80 LINGVISTIKA. FILOZOFIJA
BERIĆ, Dušan: Splitski jezikoslovac Matija Alberti (1561-1623). 5/55, 394-401.
BROZOVIĆ, Dalibor: Po izlasku novog pravopisa. 2/61, 140-158.
BROZOVIĆ, Dalibor: Vuk i naš standardni jezik. 9/64, 910-917.
JUTRONIĆ, Andre: Bosančica na Braču. 8/60, 674-679.
JUTRONIĆ, Andre: Valentin Putanec: »Prezimena s dočetkom — eo u hrvatskoj
antroponomiji«. (Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1958.
»Rad«, knjiga 315, str. 287-358). 8/58, 647-650.
SALEČIĆ, Jakov: Oto Jespersen. 9/64, 922-928.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Leksikografske novosti iz Poljske. (Srpskohrvatsko-poljski
rječnik. Objavljen u Warszawi. Novo djelo našeg zemljaka prof. dr. Vilima Frančića).
5/57, 410-411.
VINCENZI, Giuseppe Carlo — Radovan Vidović: Bolonjski lingvistički časopis »Lingua
e stile«. 12/73, 1405-1407.
VIDOVIĆ, Radovan:
Vidi: VINCENZI, Giuseppe Carlo
VIDOVIĆ, Radovan: Jedna zanimljiva studija o hrvatskim jezičnim elementima u
mletačkoj književnosti 16. stoljeća. (Manlio Cortelazzo: Il Linguaggio schiavonesco
nel cinquecento veneziano, Atti dell’ Instituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 1971-
1972. Venezia, 1972). 5/73, 510-513.
VIDOVIĆ, Radovan: Kako se splitski govor oslobađao utjecaja talijanskog leksika. 5/58,
386-390.
V/IDOVIĆ/ R/adovan/: Zanimanje za slavističke studije u Sjevernoj Americi. 6/62, 556-558.
ZAKLJUČCI po pitanju jezika i pravopisa u Novom Sadu. 1/55, 63-64.
ZELIĆ-Bučan, Eta: Upotreba bosančice u Splitu i okolici. 11/56, 869-875.
24
82/893 POVIJEST KNJIŽEVNOSTI. KNJIŽEVNA KRITIKA. TEORIJA
KNJIŽEVNOSTI. NARODNA KNJIŽEVNOST
1. Općenito
ALEWYN, Richard: Zagonetka detektivskog romana. Prevela Ljerka Sekulić. 3-4/70,
395-405.
ANONIM: Esej o Uzvišenom (Sa starohelenskoga preveo i komentirao Ton Smerdel).
3/69, 308-351.
AUDEN, Wystan Hugh: Čitanje i pisanje. Preveo Tomislav Sabljak. 8-9/69, 904-921.
AUDEN, W/ystan/ H/ugh/: Župa krivnje. Preveo M. Z. 3-4/70, 324-332.
BACHELARD, Gaston: Poetika sanjarenja. Preveo Igor Mandić. 5-6/68, 642-659.
BAKOŠ, Mikuláš: K pitanjima društvene namjene književnosti. Preveo M. V. 5-6/68,
696-700.
BAKOTIĆ, Petar: Makedonija i makedonska književnost u drugoj polovini XIX stoljeća.
11/55, 861-870.
BALLET, René: Struktura kriminalističkog romana: parodija dvoznačnih odnosa. Prevela
Ana Buljan. 3-4/70, 270-278.
BARIŠIĆ, Gordana:
Vidi: BAUR, Rupprecht Slavko
BARTHES, Roland: Literatura i meta-jezik. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 5-6/68, 710-711.
BARTHES, Roland: Mašta znaka. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 5-6/68, 706-709.
BAUR, Rupprecht Slavko i Gordana Barišić: Tendencije u njemačkom romanu nakon
drugog svjetskog rata. 5/70, 497-517.
BENSE, Max: Eksperimentalni stilovi. Prevela Ljerka Mifka. 5-6/68, 744-748.
BENTLEY, Eric: Pismo budućem dramatičaru. Prevela Giga Gračan. 7/72, 785-796.
BLANCHOT, Maurice: Stvaralačka kritika. Preveo Branimir Donat. 5-6/68, 683-686.
BLOCH, Ernst: Filozofski aspekt detektivskog romana. Prevela Snješka Knežević. 3-4/70,
421-433.
BOILEAU — Narcejac: Je li kriminalistički roman pravi roman? Preveo Daniel Bučan.
3-4/70, 232-236.
BOŠNJAK, Branko: Problematika Hamleta kao pitanje vlastitosti. 10/72, 1161-1168.
CHANDLER, Raymond: Jednostavno umorstvo. Prevela Nada Lahman. 3-4/70, 353-363.
COLIN, Jean-Pierre: O stilističkom pristupu lošoj književnoj vrsti — kriminalnom
romanu. Prevela Ingrid Šafranek. 3-4/70, 296-303.
ČALE, Frane: Stijepo Šuljaga-Grmoljez i Carlo Goldoni. 1/68, 58-85; 2/68, 195-219.
ČETVRTI kongres Saveza književnika Jugoslavije. 10/55, 801-803.
DAICHES, David: Nova kritika. Prevela Andrijana Šimunović. 5-6/68, 550-559.
25
DAICHES, David: Znanost i pjesništvo. Preveo Igor Gostl. 8-9/69, 967-977.
DELORKO, Olinko: Draž pjesničkih fragmenata. 10/57, 825-830.
D/IANA/, S/rećko/: Peti kongres Saveza književnika Jugoslavije. 12/58, 999-1001.
DONAT, Branimir: Češki i slovački strukturalizam. 5-6/68, 687-690.
DONAT, Branimir: Fenomenološka kritika. 5-6/68, 638-641.
DONAT, Branimir: Kritika arhetipova. 5-6/68, 660-663.
DONAT, Branimir: Ontološka kritika. 5-6/68, 673-675.
DONAT, Branimir: Položaj kritike. 5-6/68, 489-495.
DONAT, Branimir: Protoegzistencijalistički roman. 3/71, 299-306.
DONAT, Branimir: Putevi novog strukturalizma. 5-6/68, 701-705.
DONAT, Branimir: Stilistička kritika. 5-6/68, 521-525.
DONAT, Branimir: Umire li kriminalistički roman. 3-4/70, 313-323.
/DONAT, Branimir/: Uvod. 3-4/70, 231.
ECO, Umberto: James Bond: Narativna kombinatorika. Prevele: Mirna Cvitan i Ljerka Mifka.
ELIADE, Mircea: Mitovi i mass-media. Prevele: Mirna Cvitan i Ljerka Mifka. 3-4/70,
412-416.
EMPSON, William: Sedam tipova dvoznačnosti. Preveo Dalibor Cvitan. 5-6/68, 560-577.
FELLER, Miroslav: Za jasnoću pojmova. 5/54, 302-313.
FIORENTINO, Luigi: Talijanski književnik o Festivalu poezije u Rijeci. Preveo Radovan
Vidović. 11/ 58, 923-924.
FÖLDES, Anna:
Vidi: MIHALYI, Gabor
FÖLDVARI, Kornel: Pucanj u ogledalo. Preveo Mirko Jirsak. 3-4/70, 406-411.
FOSCA, François: Djetinjstvo kriminalističkog romana. Prevela Ana Gusić. 3-4/70, 259-269.
FOSCA, François: Što je to kriminalistički roman. Prevela Ana Gusić. 3-4/70, 246-258.
FRANIČEVIĆ, Marin: Hvarski renesansni krug. 7/73, 655-667.
FRASER, G. S.: Romantička tradicija i moderna poezija. Prevela Jasenka Radošević.
8-9/69, 946-960.
FRYE, Northrop: Arhetipska kritika: teorija mitova. Preveo Mario Suško. 5-6/68, 664-672.
GRAMSCI, Antonio: O kriminalističkom romanu. Preveo Petar Zdunić. 3-4/70, 417-420.
GRAVES, Robert: Pjesnik i njegova publika. Preveo Nikica Petrak. 8-9/69, 897-901.
HABAZIN, Anđelko: Atomsko doba — atomska estetika. 3/56, 220-224.
JELIČIĆ, Živko: Ipak se nešto dogodilo. 12/54, 854-860.
JUTRONIĆ, Andre: Prilog na temu zenitizma. 1/63, 97-105.
KANDINSKI, Vasilij: O problemu oblika. Prevela Jasenka Mirenić. 10/69, 1168-1181.
26
KELEMEN, Boris: Osnove egzaktne estetike i teorije informacije. 1/70, 95-106.
KERMAUNER, Taras: Humanistička rezignacija. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1102-1114.
KERMODE, Frank: Raslojavanje senzibiliteta. Prevela Višnja Sepčić. 8-9/69, 987-1005.
KOS, Janko: Nove težnje u slovenskom pripovjedalaštvu. Preveo Mate Šimundić. 9/70,
1088-1101.
KOS, Janko: Poglavlje o humanizmu. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1075-1087.
LA FARGE, Christopher: Mickey Spillane i njegov krvavi Hammer. Prevela Mirjana
Buljan. 3-4/70, 343-352.
LOTMAN, Jurij: Tumačenje književnosti mora postati znanost. Preveo Branimir Donat.
5-6/68, 717-724.
MARKOVSKI, Venko: Makedonska kultura. 11/55, 855-861.
MIHALYI, Gabor — Anna Foldes: Budimpeštansko pismo. Preveo Enver Čolaković. 6/66,
622-637.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Slovinstvo u Dubrovniku. 10/62, 952-955.
MOLES, Abraham: Informacija semantička i informacija estetska. Preveo Branimir Donat.
5-6/68, 712-716.
MUKÀROVSKY, Jan: Umjetnost kao semiologijska činjenica. Preveo M/irko/ Jirsak.
5-6/68, 691,695.
MULJAČIĆ, Ante: O utjecaju i odrazu Dostojevskog na hrvatsku beletristiku. 8/70, 897-
923; 10/70, 1206-1228.
MUŽINA, Matej: William Golding i egzistencijalistička književnost. 8-9/69, 1074-1059.
NARCEJAS, Thomas: Zakoni kriminalističkog romana. Preveo Daniel Bučan. 3-4/70,
237-245.
NAZOR, Vladimir: Tajne prevođenja. 11/56, 854-856.
NEOBIČNA izvozna roba u »Zadarskoj reviji«. 9/56, 717-718.
OLSON, Elder: Osnova pjesničke teorije. Preveo Mario Suško. 5-6/ 68, 618-637.
ORWELL, George. Raffles i gospođica Blandish. Prevela Nada Lahman. 3-4/70, 364-374.
PEDIŠIĆ, Ante. Ideal totalne umjetnosti i etika Wagnerova »Tannhäusera«. 1/71, 116-124.
PIRANDELLO, Luigi: Humorizam. (Preveo Vladimir Rismondo). 3/63, 268-288; 6/63,
609-648; 9/63, 955-983; 11/63, 1211-1225.
RICHARDS, I. A.: Pjesnički proces i književna analiza. Prevela Danka Ladan. 5-6/68,
578-593.
RICHARDS, I. A.: Poezija i vjerovanje. Prevela Višnja Sepčić. 8-9/69, 888-892.
ROLO, Charles J.: Metafizika zločina za milijune. Prevela Mirjana Buljan. 3-4/70, 333-342.
RUS, Zdenko: Neki aspekti problema lijepog i umjetnosti u modernoj estetici. 7/70, 780-788.
RUS, Zdenko: Tragom Schillerova mišljenja. 10/69, 1155-1168.
27
SABLJAK, Tomislav: Ideje i smjerovi u anglo-američkoj kritici. 5-6/68, 545-549.
SELAKOVIĆ, Milan: O odnosu prema našoj književno-umjetničkoj tradiciji. 7/60, 567-576.
SLAMNIG, Ivan: O versifikaciji prepjeva. 12/55, 959-970.
SPENDER, Stephen: Romantička imaginacija. Prevela Katarina Ivić. 9/67, 985-997.
SPENDER, Stephen: U kavezu: razmišljanje o uvjetovanoj i neuvjetovanoj mašti. Preveo
Vladimir Ivir. 8-9/69, 926-938.
SPITZER, Leo: Umjetnost riječi i lingvistika. Prevela Truda Stamać. 5-6/68, 526-544.
STAIGER, Emil: O zadaći i predmetima nauke o književnosti. Preveo Stanko Žepić. 5-6/68,
676-682.
ŠČEGLOV, Jurij K.: O konstrukciji strukturnog modela novela o Sherlock Holmesu.
Preveo Branimir Donat. 3-4/70, 307-308.
ŠČEGLOV, J/urij/:
Vidi: ŽOLKOVSKI, A.
ŠIMIĆ, Antun Branko: O kritici. 2/60, 104-109.
ŠKLOVSKI, Viktor: O strukturalizmu. Preveo Mirko Jirsak. 5-6/68, 740-743.
ŠKVORECKY, Josef: Dashiell Hammett ili postanak detektivske literature iz realnosti.
Preveo Mirko Jirsak. 3-4/70, 375-394.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Bilješke iz nauke o književnosti. 1. Rasprava dr. Emila Štampara:
Suvremeni hrvatski roman. 2. Uz prvi broj »Umjetnost riječi«. 10/57, 846-848.
TATE, Allen: Pisac u modernom svijetu. Prevela Lidija Lisicky. 5-6/68, 594-599.
TENNESSEE, Williams: Vanvremenski svijet drame. Preveo Marko Škomrlj. 7/60, 581-584.
TINJANOV, Jurij. O književnoj činjenici. Preveo Branimir Donat. 5-6/68, 507-520.
TOMASOVIĆ, Mirko: Sa stranica starih knjiga. (Hrvoje Morović: »Sa stranica starih
knjiga«, Split, Matica hrvatska, 1968). 3/69, 365-367.
USPENSKI, B. A.: Semiotika kod Chestertona. Preveo Branimir Donat. 3-4/70, 304-306.
VIDOVIĆ, Radovan: Kako je Queneauova »Historie des litteratures« prikazala našu
književnost. 3/60, 234-238.
VIDOVIĆ, Radovan: O problemu našeg jampskog stila. 9/59, 760-769.
VIVAS, Eliseo: Šta je pjesma? (Preveo s engleskog Tomislav Sabljak). 9/62, 848-860.
VUČETIĆ, Šime: Realizam i neorealizam. (Ulomak iz eseja). 1/56, 55-64.
WILSON, Edmund: Zašto ljudi čitaju detektivske priče? Prevela Mirjana Buljan. 3-4/70,
309-312.
WIMSATT, W. K.: Čikaški kritičari. Preveo Z. Z. 5-6/68, 600-617.
ŽOLKOVSKI, A. — J/urij/ Ščeglov: Strukturna poetika proizvodna poetika. Preveo
Branimir Donat. 5-6/68, 725-739.
28
2. Narodna književnost
BAKOTIĆ, Petar: Pavao Murat. (Zapis o šipanskoj narodnoj poeziji). 7/69, 822-839.
BAKOTIĆ, Petar: O promjenljivosti ideološkog stava u narodnoj književnosti. 3/61, 232-
248; 4/61, 310-323.
BAKOTIĆ, Petar: Povodom stogodišnjice zbornika makedonskih narodnih pjesama. 9/61,
962-969.
DELORKO, Olinko: Folklorna poezija na terenu u naše dane. 1/64, 59-67.
DELORKO, Olinko: O pjesmi nađenoj u rukopisu V. Kapogrosa-Kavanjina. 5/62, 465-471.
DELORKO, Olinko: Pastirski motivi u našoj narodnoj poeziji. 11/54, 750-756.
DELORKO, Olinko: Snaga pjesničkog izraza i naša narodna poezija. 2/60, 143-149.
DELORKO, Olinko: Umjetnička doživljajna snaga našeg puka mjerena poezijom koju je
on stvorio, pamtio i prenosio. 10/66, 1078-1091.
JUTRONIĆ, Andre: Nekoliko informacija u povodu Delorkina članka. 5/62, 471-473.
MIMICA, Ivan. Izbor iz radova o usmenoj književnosti. (Dr. Maja Bošković-Stulli: »Usmena
književnost«. Izbor studija i ogleda. Zagreb, »Školska knjiga«, 1971). 1/73, 65-68.
ŠKRBIĆ, Milan: Studija iz narodne književnosti. (Salko Nazečić: »Iz naše narodne epike«.
I dio. Sarajevo, »Svjetlost«, 1959). 4/61, 330-334.
VIDOVIĆ, Radovan: Dvije talijanske studije o muslimanskoj narodnoj epici. 10/62, 956-958.
KNJIŽEVNOST NARODA I NARODNOSTI JUGOSLAVIJE
1. Poezija
ADAMIĆ, Stanislava: Bezdan I-XII. 10/70, 1157-1169.
ADAMIĆ, Stanislava: Kleknusmo čelom dodirujući zemlju 1-11. 3/69, 285-287.
ADAMIĆ, Stanislava: Na svako se rame spustila planina. 7/64, 655-657.
/Jakost, Kako sam moćna ledina, Prijatelj, Na svako se rame spustila planina, S onu
stranu vrata, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Neizgubljene vode. 1/61, 48-52.
/Ležim pod jorgovanom, Dosadne male stvari, Tuđi ljudi/.
ADAMIĆ, Stanislava: Ogledani u noći. 5/60, 367-371.
/Djeca sklapaju ruke, Dođe nam da razbijemo čaše na zidovima, Ima spirala, Kad
zarežemo tijelo, Mučno je dizati pogled, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Osam pjesama. 8/58, 594-598.
/Svi smo tijelo izorali, Nemojmo uznemiravati zvijezde, Zemlja, I ležim i molim,
Onome koji traži ljubavni okvir mog lica, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pepeo i pijesak. 6/73, 593-604.
/Posmrtni obred, Gledam lađe, Kao ljubav, Zajedništvo smrti, Sustjepan, i dr./.
29
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 5/59, 386-389.
/Ako me itko očekuje — neka čeka, Mora da je tijelo granica nečemu, Mene boli,
Bez prisutnosti, Danteov Pakao, Kavanske slikovnice/.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 9/72, 988-1000.
/Ja i more, Nedjelja, Sve je zemlja, Dječak i voda, Balerina, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 1/66, 42-46.
/Pismo daljinama, Lutka, Grane su obećavale drugo lišće, Priđi mi na cesti, Zaželih
jutro, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 10/62, 897-902.
/Tako mi se smučilo od rana, Get, Biti sam, Sjećanje, Poprsju, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 7/54, 544-545.
/Ulice, Kuća u bršljanu, Kiši, Smirenje, Pred tvojim portretom, Čini se.../.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 2/62, 125-130.
/Umor, Luđaci, Tjeskoba, Pakao, Bez misli sagledavamo se, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 6/67, 581-585.
/Uspavano more, Kako, Biti čovjek, Mrsko plavetnilo, I sutra, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 7/68, 798-804.
/Za volju ikoga, Ništa od lica, Jedan unakaženi trenutak, Neću da tragam, U zaboravu
slika, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Sedamnaest pjesama. 1/72, 16-26.
/Ciklame, Kuda ideš mati, Oboreni hrast, U cvijeću, Koza, i dr./.
AGANOV, Nasko: Šest pjesama. 7/56, 510-512.
/U košulji od željeza, Kako da zagazim u rijeku, Nostalgija, Sjećanje, Čovjek, Žena
sa tamnom sjenom/.
ALFIREVIĆ, Acija: Gledam te brezo..., Ti ne znaš što da radiš u proljeće. 5/67, 485-486.
ALFIREVIĆ, Frano: Jedanaest pjesama. 4/55, 270-274.
/Samome sebi, Kotorski mladići, Djeca, Sat, Krčme, i dr./.
ANGJELINOVIĆ, Danko: Ispovijed. (Sonetni vijenac). 9/55, 660-666.
[ANGJELINOVIĆ, Danko:] Iz lirike Danka Anđelinovića. (Izbor: Živko Jeličić). 4/64,
335-344.
/Galebovi, Lacko, Janko Polić-Kamov, Ulderiko, rab gospodnji, Franjo Horvat-Kiš, i dr./.
ANGJELINOVIĆ, Danko: Niz Jadran. 10/56, 764-767.
/Car Dioklecijan, Zmorac, Krka, Razvigorac, Plaža, i dr./.
ANGJELINOVIĆ, Danko: Pjesme. 7/54, 430-435.
/Anadyomene, Albatros, Rođak Zane, Planka, Moja stara lađa/.
ARNAUTOVIĆ, Mustafa-Cico: Bog putuje večeras, Pjesma. 10/73, 1104-1105.
ARSOVSKI, Tome: Vraćanje, Sama i more. S makedonskog preveli: Zlatko Tomičić i
Nada Ivanovska. 2/61, 116-117.
30
ARSOVSKI, Tome: Vraćanje iz lova. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63,
42-43.
ARTUKOVIĆ, Zlata-Erika: Hercegovina, Djetinjstvo. 10/73, 1102-1103.
ATANASOVSKI, Miho: Sumrak putuje ponekad. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko
Tomičić. 1/63, 43-44.
BABIĆ, Goran: Lucija plače nad močvarom. 10/73, 1106.
BABIĆ, Goran: Symposion ili što učiniti s u(s)hićenikom, naputak o sreći. 9/71, 1071-1073.
BABIĆ, Goran: Vjetrenjače trulo srce. 5/73, 457-462.
/Ivanove oči, Siječanj u Dalmaciji, I vapno i glina, Umor, Naša lađa, i dr./.
BANJEVIĆ, Mirko: Za slobodom daha. (Iz ciklusa o moru). 1/56, 39-44.
BARAKOVIĆ, Meho: Hercegovina 1-4, Grč. 5/67, 483-485.
BAŠIĆ, Stanislav: Feniksov solilokvij. 10/73, 1116.
BAVČEVIĆ, Branko: Lava. 11/63, 1159-1168.
/Krivuljom najdubljeg, Svakako ne ustati, Kad sam ležao, Jer sam te vidio, Ljubav
je gorka, i dr./.
BAVČEVIĆ, Branko: Parabole i parafraze. 8/65, 816-823.
/Matica, Lav, Samson, Edip, Gilgameš/.
BAVČEVIĆ, Branko: Parafraze. 12/ 71, 1464-1474.
/Pećina, Fedar, Demetra/.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 8/68, 911-917.
/Jezero, Riječi, Zvijeri, Uzalud, Poniženi Eros, i dr./.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 7/59, 556-561.
/Kad su živi mrtvi, Izvukao sam srce, Svi ste vi trijezni, Ovako mrtav/.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 7/66, 696-702.
/Penjanje, Ponor, Tauromahija/.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 8/64, 764-771.
/Rekvijem za moju majku, Umoran bog/.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 2/70, 157-164.
/Rupa, Kolac, Križ u kolu, Smrt, Raspetost, i dr./.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 10/60, 803-809.
/Svakako, Ispremiješat ćemo, O sveta, neozbiljnosti, Čahura bića/.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 2/62, 131-139.
/To nije ljepota koja se gleda, Tiho da ne probudim usnulog, Ima mržnje koja je
bezrazložna, Ja sam bio kao malo dijete, Svjetlo svijetli u tami/.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 7/76, 647-682.
/Udaljavanje, Podvojenosti 1-7, Žrtva, Struktura, Punogolavci, i dr./.
BAVČEVIĆ, Branko: Sedam slika Hieronymusa Boscha. 6/73, 587-592.
/Lutalica, Muzikalni pakao, Brod budala, Čarobnjak, Liječenje ludosti, i dr./.
31
BENZON, Stjepan: Pet pjesama. 11/67, 1166-1168.
/Stolica za gosta koji ne dolazi, Nesan, Nepoznati znanac, Pred vratima nije bilo
nikoga, Kako pristati/.
BENZON, Stjepan: Posljedice. 11/68, 1316-1325.
/Ograda, Od posjetioca zavisti, Potrebniji su vjetru i drugima! Tuđe bdijenje,
Uspravan da se dočekaš, i dr./.
BENZON, Stjepan: Stari i novi kanti. 12/73, 1335-1349.
/Repci babe Mandine, O našon teti, Konistra, Ko ni zaudobi Tona, Mali greb, i dr./
BENZON, Stjepan: Svibanj (ili koliba ljubavi). 3/71, 276-290.
/Priča, Od čega zvijezda, Zasluga, Legenda, Legenda 2, i dr./.
BERISHA, Rrustem: Obali rijeke. Preveo M/irko/ Gashi. 4/69, 406.
BILANKOV, Ivo; Kamen smutnje. 5/67, 494-499.
BISKUPLJANIN, Mile: Četiri pjesme. 11/58, 880-882.
/Gorka pjesma, Ostavi, Od ovog žutog neba, Predosjećanje/.
BOGLIĆ, A/nte/ R.: Na mutnim horizontima. (Iz rukopisne ostavštine A. R. Boglića). 7/54,
422-424.
/Div, Prozori, x x x, Batovima razrušiti planine, Gradili smo mostove/.
BOGLIĆ, Ante R.: Pjesme. 3/63, 238-243.
/Dječak je umro, U zalazu sunca, Ruke, Uglovi, Naš grijeh, i dr./.
BOKSHI, Besim: Ljubav teška ko olovo, Proljeće — pendžer moj, U srijedu. Preveo E/sad/
Mekuli. 4/69, 386-387.
BOR, Matej: Išao putnik kroz atomski vijek I-XIV. Preveo Grigor Vitez. 9/66, 934-943.
BOR, Matej: Išao je putnik kroz atomsko doba. Preveo Ćiro Čulić. 4/64, 345-347.
BOŠNJAK, Branko: Pjesme. 3/67, 213-215.
BOŠNJAK, Branko. Zamjenjivi Rim. 5/72, 470-478.
/Hoće li, Maska, Zamjenjivi Rim, Postelja i stol, Igra, i dr./.
BRKIĆ, Franjo: Pjesme. 7/65, 708-711.
/Večeras, Vjetar, Usamljenost, Žega, Nemir misli, i dr./.
BRUNOVIĆ, Kazimir: Bezumlje 1-2, Egzoticus I, Egzoticus II. 5/67, 488-491.
BUDALIĆ, Rade: Nemojte me okriviti, Utopljenica. 10/73, 1107-1108.
BURINA, Safet: Ka završju, Skidam sjećanja s drveta djetinjstva, Dubrovnik. 10/73, 1072-1074.
BUŠKARIOL, Lepa: Žeđ. 5/67, 486-488.
CETTINEO, Ante: Devet pjesama. 1/56, 45-51.
/Jedanput za vazda, Balada napuštenog grobišta, Gatka, Dok sam amfibij dijete bio,
Carmen Salonitanum, i dr./.
CETTINEO, Ante: Intermezzo. (Odlomak iz »Marjanske simfonije«.) 1/54, 24-31.
CETTINEO, Ante: Osam pjesama. 8/54, 511-518.
/Homer u Solinu, Maistralove arabeske, Zijevalica bijela, Djetinjstvo, Ribe i žene, i dr./.
32
CETTINEO, Ante: Susret na Peristilu. 7/56, 505-509.
ČEPE, Imre: Priznanje. (Preveo s mađarskog Ante Zolnaić). 1/62, 33.
ČERKEZ, Vladimir: Pjesme. 7/63, 682-688.
/Čas nade i podsmijeha, Rijeka života, Piramida, Zagubljeno staro pismo, Hulijan
Grimo Garsija, i dr./.
ČERKEZ, Vladimir: Povratak pjesmi. 5/72, 479-482.
/Ima jedna ljubav, Suprotnosti u nama, Svjetlosna staza, Šutnja, Sanduk koji čeka, i dr./.
ČOLOVIĆ, Jadranka:
Vidi: ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Osam pjesama 1-8. 3/69, 293-295.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Poslije su rekli (I-XX). 12/73, 1350-1360.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Sve je stvar matematike i matematike stvari (+ 1 - 5, - 1 -
5, x 1 - 5, : 1 - 5). 7/70, 721-724.
ČOVIĆ, Danilo: Pet pjesama. 7/56, 501-504.
/Barbara, Crna vrpca, Radovan kleše Evu, Putovanje putnika bezbrižnog, Moj mladi
otac/.
ČOVIĆ, Danilo: Pjesme. 11/73, 1232-1237.
/Ironija, Samo čežnja, Mali bogovi, Rađanje pjesme, Zagonetka, i dr./.
ČOVIĆ, Danilo: Ruke. 9/55, 667-671.
/Šuma ruku, Ruke plesačice, Ruke ljubavnika, Ruke ribara, Ruke bolesne djevojke, i dr./
ČOVIĆ, Danilo: Šest pjesama. 2/55, 103-106.
/Trogirski zapis, Prijatelju iz djetinjstva, Kuća u masliniku, Ribari, Smrt ženika,
Trešnja, ljubav i cvrčak/.
ČOVIĆ, Danilo: Tri pjesme. 2/58, 106-107.
/Posljednji gusar, Tuga makova, Djevojka ili jutro/.
ČUDINA, Marija: Iz poeme o tigru. 2/68, 143-146.
ČUDINA, Marija: Pjesme. 8/58, 590-593.
/Starci svaki na svom mjestu stoje, Grob je nepotreban smrti, Kad čovjek za suncem
zaostane, Strah ima tijelo bez očiju, Noćas po prvi put starimo/.
ČUDINA, Marija. Pjesme. 10/56, 774-776.
/Sve što se može dogoditi djevojkama, Dobra ludost, Sutra će biti opasno ići po travi,
Jedna stvar, Strepnja, i dr./.
ČUDINA, Marija. Pjesme. 1/60, 18-22.
/To je srce puklo od stida pred kućom, Vrti, vrti se ovo tjeme oko zrelog sjemena, Tražih
zvona, Možda je ovo što luda nosi u svojim ustima još jedan dah, To je taj mir, i dr./.
ČUDINA, Marija: Stihovi. 7/57, 540-543.
/Zaista vam kažem, Idem i tražim, da bi se fino plakalo, Nikad još nisam imala, Svi
ljudi, To dijete, i dr./.
33
ČUDINA, Marija: Šest pjesama. 2/58, 1/2-105.
/Ne, ne mogu u ovome svijetu, Ulazimo u život opijeni, Svijet je nekad bio, Svijetla
ploha neba, Kako je velika, Iza ovog našeg bijelog sunca/.
ČUDINA, Marija: Zamak. 10/62, 891-896.
ČULIĆ, Ćiro: Čovjeku: ptice i drveće. 5/64, 452-459.
/Čovjeku: ptice i drveće, Dodiri, Samo je jedan put, Praznine, Luka jedina, i dr./.
ČULIĆ, Ćiro: Ove grane su danas tkalje. 4/54, 223-227.
/Grana, Siječanj na Hvaru, Žeđ, Plava riba (Hvar), Svjetionik, i dr./.
ČULIĆ, Ćiro: Pet pjesama. 8/56, 576-579.
/Jadro, Ribe na prozoru, jednog dana, Ribar, Utopljenik/.
ČULIĆ, Ćiro: Pjesme. 11/54, 738-740.
/Igra mjeseca, Jesen, Tvoje riječi, Danas, Domovina i majka/.
ČULIĆ, Ćiro: Pjesme. 5/57, 359-362.
/Ljetna večer, Ožujak, Dioba srca, Latica svjetla, Ne odmičite zvijezde/.
ČULIĆ, Ćiro: Pjesme. 4/60, 277-280.
/Očekivanje, Buđenje ljetnog jutra, Nepomičnost vremena, Tišina, Čuo sam plač, i dr./.
ČULIĆ, Ćiro: Pjesme. 6/55, 461-465.
/Ulice, Ovo nebo, Brodovi putuju, Sustjepan, Na pločniku, i dr./.
ČULIĆ, Ćiro: Urne u razdanju. 5/58, 359-363.
/Urne u razdanju, Sure stijene, Ne znam kojeg dana, Šutnja, Moj grad, Vapneničari/.
ČULIĆ, Ćiro: Zapisi plovidbeni. 7/65, 702-707.
DEDAJ, Rrahman: Balada, Drvena ruža, Ja nisam pozvao kišu, Nedjelja. Preveo M/irko/
Gashi. 4/ 69, 408-410.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 6/67, 576-580.
/Al tako je bilo davno..., Duge noći, Sve tanje drugarstvo, Žalost prošlih stoljeća,
Prevodeći Michelangelove sonete, i dr./.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 4/63, 341-345.
/Lađa usidrena pred lukom, Prsten, cvijeće i prodorne oči, Nezaboravan dan, ali...,
Ni drugi put kad si..., Obilaženje velegrada trolejbusom, /.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 9/54, 571-574.
/Luka, Pitanje, Igrasmo se nekad, U kavani, U iščekivanju zime, i dr./.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 1/61, 44-47.
/More se igra s mojom rukom, Između lijeha s rujnim makovima, Tu kuću su nekad
zvali osamnica, Živa, Neprekidno u nježnom pokretu, i dr./.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 3/57, 179-182.
/Nepredviđeni susret, Sardanapalovi vrtovi, Tjeskoba, Lebić, Uzbudljivi koncert, i dr./.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 6/64, 559-563.
/Opet ta jesen, Prikaza u vodi, Težak oproštaj, Jedno od nezaboravnih jutara, Teško
je zbogom reći životu, i dr./.
34
DELORKO, Olinko: Pjesme. 8/62, 691-694.
/Opojni zrak, Između jedne i druge kiše, Čvrste veze, Pohvala ovčjem stadu, Magla
u Veneciji, i dr./.
DELORKO, Olinko: Pjesme. 12/65, 1208-1210.
/Rat, Posječena šumica. Luka u rasvjeti oktobra, Ne, kao nekad, Dolaze oblaci,
Uzaludan napor/.
DELORKO, Olinko: Šest pjesama. 10/55, 751-754.
/Svitanje, Uz sitan pijesak, Uvijek ta kuća, Solinski pejzaž, Kraj pisma, Neočekivani
dolazak/.
DIANA, Srećko: Ciklus o razvratniku i druge pjesme. 2/70, 150-156.
/Ciklus o razvratniku 1-6, Razvratnikov dokaz, Dio freske, Otvoreni svijet,
Djetinjstvo, i dr./.
DIANA, Srećko: Dvanaest pjesama. 4/61, 268-271.
/Biti sam i pjesnik, Na posrebrnoj alci, Tamna strana zavičaja, Otkucaj, More je moj
bezdan, i dr./.
DIANA, Srećko: Dvadesetosam pjesama o trpnji. 10/66, 1033-1045.
/Idimo dalje, Lažan sjaj, Ma kako mjerili vrijeme, Napor da dođemo do sreće,
Okrenuti prema vidicima, i dr./.
DIANA, Srećko: I riječ bi Stvoritelj. 12/68, 1428-1437.
/Oznake kretanja 1-8, Antirazlozi prvi — deseti, Zbir ostalih sprega, Zaključak/.
DIANA, Srećko: Kamen. 6/60, 433-436.
DIANA, Srećko: More. 12/59, 996-1000.
DIANA, Srećko: Neodronjeni smisao. 6/59, 476-480.
/Neodronjeni smisao, Dosegnut do neba, Uspon prema gore, Sinteza sunca pored
poezije, Neizmišljeni dnevnik, i dr./.
DIANA, Srećko: Nezaustavljene ure. 9/56, 666-670.
/Meni more govori, Možda ti nikad nisi ni postojala, Nepokošena jesen, Sjećanje,
Dilema/.
DIANA, Srećko: Okus ljeta. 7/62, 613-620.
/Još jednom o moru, Ostadosmo u još jednom iskušenju više, Početak treba slijediti,
Razlog nije u ljetu, Metamorfoza, i dr./.
DIANA, Srećko: Opsjedanje. 12/61, 1245-1255.
DIANA, Srećko: Pjesme. 7/57, 535-539.
/Balada zakovana u riječi, Poruka moru, To srebro nitko neće ponijeti, San, Tvoj zid
ostaje ti vjeran, i dr./.
DIANA, Srećko: Pjesme. 12/57, 985-990.
/Bojim se kazne bogova, Kućo uspomena, Našli smo se u sjećanju, Trenutak
nećutanja, Neka pijev ptica ostane u nama, i dr./.
35
DIANA, Srećko: Pjesme. 12/62, 1115-1121.
/Mučan zvuk vremena, Pozdravimo vrijeme, Zavičaj, cilj najudaljeniji, Ključevi ljeta,
Obraćenje Ofeliji, i dr./.
DIANA, Srećko: Pjesme. 12/64, 1190-1198.
/Od tuda u nama, Uznemiren vid, Treba prepoznati pravi znak zemlje, Ovaj čas, I u
uslovu naših bića, i dr./.
DIANA, Srećko: Pjesme u prozi 1-30. 1/64, 34-42.
DIANA, Srećko: Pregršt mora u očima. 12/56, 912-915.
/U noći svojoj sebe vraćaš, Gluh sam za noć slijepu, Svrati se u grlo mjeseca, Žeđam,
O dušo gorkih maslina, i dr./.
DIANA, Srećko: Prvih dvadeset soneta. 9/63, 931-939.
/On je tu, taj svijet i taj naš trenutak, Ne uništavaj maštu pjesme dok more spava, Idi
do svoje varke na tvrdi ležaj noći, Još uvijek me muči ovo prastaro more, Od početka
k početku da se početak nadvlada, i dr./.
DIANA, Srećko: Ptice kruže svijetom. 6/55, 455-460.
/Plačimo, voljena zemljo, Sagori oklope koji te okružuju, Svitanje, napunila si mi
dušu, Između nas, Ne vraćaj se na obalu, i dr./.
DIANA, Srećko: Sabiranje vremena. 12/65, 1211-1218.
/Jugo, Zar samo kao nekad, Kao more, Na ovom trgu, Samo dio otkrovenja, i dr./.
DIANA, Srećko: Svijetli krug. 2/54, 99-102.
/Jedna naša zajednička noć, Sva si od ljubavi, Lica, Zdenac, Vrijeme, i dr./.
DIANA, Srećko: Vlaga sunca. 11/58, 870-873.
/Ti si čovjek u meni, Odjednom te imam kao pticu, Meso našeg tijela neće postojati,
Kad bi sačuvali glas zvona, Kost je čovjekova o smrti neuništiva, i dr./.
DIANA, Srećko: Zamišljeni pješak. 6/58, 432-435.
DIANA, Srećko: Zemlja. 12/60, 972-977.
DIZDAR, Hamid: Niko se ne vraća, Kamen. 10/73, 1071-1072.
DIZDAR, Mak: Modra rijeka, Gorčin, Zapis o vremenu, Smrt, Labud djevojka. 10/73,
1075-1078.
DONADINI, Mira: Voljena, x x x, x x x, Nakon neuspjelog bijega. 5/67, 491-493.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Dvije pjesme. 7/58, 517-521.
/Jave i osmjesi, Nasadi se povjeravaju pažnji građana/.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Kantata i druge pjesme. 2/68, 138-142.
/Kantata, Među nama, Prije mraka, Vodič, Decembar/.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Osam krokija. 10/57, 800-803.
/Osam krokija, Alga, Ježina, Pejsaž, Maleni krug, i dr./.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Osam pjesama. 10/59, 812-817.
/Po ulicama u nekim tihim sobama, jedan me prsten..., Vrvio sam mislima..., Konji
su konji..., Govori se o odlascima, Kolajna, i dr./.
36
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Pjesme. 6/56, 431-433.
/Dobro jutro, Smiri noć, Ovo je dan..., Docvjetalo ljeto, Misli se, misli se.../.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Pjesme: 2/60, 99-103.
/Trubaduri zelenoga oka, Psi su tuga..., Sama, Nestane dan, Konjići igraju naokolo
teških boja..., i dr./.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Sveci i pelivani. 5/59, 381-385.
/Prolog, Tko će noćas zmiju smiriti, Svetački krokiji, Plivala je Gospina glava...,
Kornjača, i dr./.
ĐOGO, Gojko: Tumač ptice i kamena, Glava. 10/73, 1117.
ĐONOVIĆ, Janko: Mir. 5/57, 357-358.
FIAMENGO, Jakša: Pjesme. 2/72, 159-183.
/Zemljopis noći, Marulićev grob Juditi, Starohrvatski Solin, Vježbe iz sjećanja, Prazni
prostori, i dr./.
FIAMENGO, Jakša: Riječ je o šutnji 1-8, Egzaltacija slike u zamišljenom prostoru. 5/67,
475-478.
FILIPIČ, France: Taoci, nadgrobnik atomskom ratu. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1039-1040.
FILIPIČ, France: Pjesnik, Tuga. Preveo Ćiro Čulić. 4/64, 356-357.
FRANIČEVIĆ, Marin: Deset pjesama. 2/54, 93-98.
/Pred uzlet, Putujem, Oči, Noć, Zrenje, i dr./.
FRANIČEVIĆ, Marin: Greštvini smiha. 11/54, 728-732.
FRANIČEVIĆ, Marin: Oganj na Šćarbini. 12/55, 891-896.
/Oganj na Šćarbini, Gomile, Rasvanuća/.
FRANIČEVIĆ, Marin: Pjesme. 3/66, 286-289.
/Napukli krčag, Brijeg, Obnovljeni zid, Odlazak pod zvijezdama, Žene na
raskršću, i dr./.
FRANIČEVIĆ, Marin: Pjesme. 1/73, 20-25.
/Povratak kamenu, Dvojstvo stvari, Kolobar šutnje, Dječaci, Riječi/.
FRANIČEVIĆ, Marin: Ponovna prisnost bića. 10/60, 796-802.
/Ponovna prisnost bića, Brdo, Jesen, Jabuka, Pismo, i dr./.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Devet pjesama. 3/57, 174-178.
/Ljepoto bistra, Susret, Žar života, Ptice žude uzlete, Ova zemlja treperi kao
zvijezda, i dr./.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Jedanaest pjesama. 5/55, 360-365.
/Znam uvalu, Tražio sam cvrkutava stabla, Sjećanje, Djedovi, Na uglu, i dr./.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure. Osam pjesama. 1/58, 31-34.
/Ničega nema između mene i beskraja, Tebi ću doći, Nespokojstva, Moramo se
obazrivo smiješiti, Lakše je biti mrtvac, i dr./.
37
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Pjesme. 1/59, 20-23.
/Ako te sretnem, Iznenadni vjetrovi, Sunce, Možda bi trebalo s njima drugovati, Ima
u nama kružnica, i dr./.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Pjesme. 8/56, 570-575.
/Kad umire čovjek, Zrcalo i samoća, Ormari, Slava pripada hrabrima, I ljubav će biti
prozirna, i dr./.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Srčika pod korom. 6/54, 361-368.
/Greben mukli, Tko ih znade, Nitko mi ne može reći, Plovim, Lađe su zvijezde, i dr./.
GAISTER, Istok Plamen: Pjesme. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1066-1067.
GAJŠEK, Vladimir A.: Zimski krik, Čelični rez. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1073-1074.
GAJTANI, Adem: Ti pjesmo, Ti ptico daleka, Slavuj, Lastavica, Roda. Preveo E/sad/
Mekuli. 4/69, 390-392.
GANZA, Mate: Cvijet neimaštine. 11/68, 1308-1315.
/Tvoja nezaštićena ljubav, Opiranje, Ti se boriš, Što zauvijek nestaje, Drvo koje
pada, i dr./.
GANZA, Mate: Neispunjeno doba. 6/60, 437-442.
/Prije početka, Unutrašnji pejsaž, Koral, Predjeli života/.
GANZA, Mate: Pjesme strpljenja. 12/58, 970-977.
GANZA, Mate: Strepnje. 12/71, 1475-1484.
/Melankoliče, Ti, sliko hrane, Vjetar dira pustoš između ljudi, Samoća kosti, Još
samo, pastorala, i dr./.
GANZA, Mate: Znamenja (I-XLIV). 7/64, 658-663.
GJERQEKU, Enver: Svakim licem prema sebi, Elegija zelenila. Preveo Esad Mekuli. 4/69,
380-381.
GLAVURTIĆ, Miro: Kandilo. 11/67, 1160-1165.
/Pismo učiteljici, Na umoru Izabele, Beli konj, Suze, Džigerica, i dr./.
GLAZER, Alemka: Ukorijenjenost, Jugovina, Nasilje. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1043-1044.
GOLOB, Zvonimir: Dvanaest starih pjesama. 5/56, 347-350.
/Rastu moje oči žudnjom, Ti imaš oči zelene, Moja je dragana kao oblak lagana, Kroz
prozor večeri puni svoje kose, Jesi li tiho sa snijegom pala, i dr./.
GORJAN, Zlatko: Dvije pjesme. 5/64, 449-451.
/Izgubljeno pismo, Živi i daj/.
GORJAN, Zlatko: Jedanaest pjesama. 4/67, 332-336.
/Mir neka vlada šumama, Dižem prvu čašu u čast užaru, Snijegom ošećerena stabla,
U parku, Daj mi nasušni hljeb, pekaru, i dr./.
GORJAN, Zlatko: Od sv. Petra do Budhe. /Pjesme/. (Naslov originala: From St. Peter to
Buddha). S engleskog preveo autor. 11/73, 1213-1228.
/Kod kuće — Pripreme za put, U hotelskoj sobi u Opatiji, U vječnosti, Blistanje na
pučini, Smiješak, i dr./.
38
GORJAN, Zlatko: Razglednice s puta. (Iz ciklusa »Razglednice s puta«). 5/54, 287-291.
/Putnica, Čanak, Gradovi, Slutnik, Pogled, i dr./.
GORJAN, Zlatko: Sedam pjesama. 1/66, 34-41.
/Non omnis moriar, Jaglac, Hajdučka zimska pjesma, Prije izlaska sunca, Nature
morte, i dr./.
GORJAN, Zlatko: Šest pjesama. (Iz neobjavljene zbirke »Ogigija: čuda i čarolije na
začaranom otoku«). 2/60, 95-98.
/Uvala konačnog prispjeća, O ribarskim suzama, Onda će, kažu, jugo, Svatko čuva
svoju tajnu, Šišmiš u bijeloj sobi, Mrtva priroda/.
GOTOVAC, Vlado: Lijepo ti nestaješ. 9/50, 690-694.
/Bez štita, Lijepo ti nestaješ, Snosim svu težinu za smrt, Ulazak, Ljuljaju se naše
glave, i dr./.
GOTOVAC, Vlado: Pjesme. 6/59, 481-483.
/Prva pjesma mom djetetu, Moj stid je običan, Igračke svakog djeteta, Blizu svojih
starih/.
GOTOVAC, Vlado: Pjesme. 12/63, 1277-1280.
/Putovanje, Krug ljubavi/.
GOTOVAC, Vlado: Pjesme. 1/62, 46-49.
/Zagreb, Rano smirivanje, Suton, Tri suhe./
GRBIĆ, Dragoslav: Apsolutna sreća. 6/59, 484-485.
/Svitanje, Jutro, Podne, Veče, Ponoć/.
GRBIĆ, Dragoslav: Prijateljstvo sa nepoznatim. 11/56, 833-835.
/Svakodnevna poruka sebi, Obično jutro, U stilu balade, Vraćaš se sebi istinitom,
Legenda o radosti, Smrt nepoznatog/.
GRBIĆ, Dragoslav: Znaci odlaženja. 4/61, 265-267.
/Odlaženje, Pored zaspalih, Zanos, Prinudno smirenje, Ponor/.
GUNGA, Fahredin: Igra kostiju. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 396-403.
HOXHA, Rexhep: Igra. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 383.
HRIBAR, Branko: Livada za srne. 1/70, 43-47.
/Šuma, Svetkovina lišća, Vrijeme, Trenutak podneva, Livada za srne, i dr./.
HRUSTANOVIĆ — Hasanov, Safet: Poklon, Sumnja. 10/73, 1081.
HRVATIĆ, Ivica: Noć velikog odlaska. 1/71, 39-47.
/Ja sam miris..., Mi smo jedine životinje na zemlji, U noći se budi onaj, Bliži se noć,
Jeste li ikada vidjeli cvijet, i dr./.
HRVATIĆ, Ivica: U gaju gazela. 7/ 71, 810-824.
/Volio bih vidjeti, Neka mi se ne približuju, Biti sam i biti nijem, Ja sam onaj, O
golube, gdje su ona tvoja putovanja, i dr./.
HUMO, Hamza: Hercegovački pejzaž. Labudova pjesma, 10/73, 1069-1070.
39
ISAKU, Murat: Protest. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 381-382.
IVANČAN, Dubravko: Nebo postaje zvjezdano. 5/66, 462-466.
/Pogled na selo, Djevojka, Zvjezdana noć, Jesen pastira, Žita, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Četiri pjesme. 12/59, 987-989.
/Ćele kula, Svijet izvan tebe, Daleke radosti, Pjena na mutnoj vodi/.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Četiri satirične pjesme. 12/56, 906-907.
/Igre na evropskom maskenbalu, Evropski maskenbal, Beziznimno, Bilješke s puta
u daljinu/.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Igra bogova ili pustinja ljubavi. 3/67, 173-175.
/Pred zidom kao more, Disanje cvjetove dozive i svjetlo, Onaj što u meni još u jutru
spava, Da si gledao more, Ukršteni putovi, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Mali libar. 9/57, 713-717.
/Ča vridi, Nesriknja divojka, Jubav, Jugo s kišom, Spuž, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Pjesme. 8/58, 587-589.
/Gremo mi puntari, Moj did, Ludi mornar, Jubomora, Mlada udovica, Mornari/.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Pjesme. 12/58, 962-969.
/Ol tercana, ol kvartana, Umra je ribar, Sudamja, S Levanta su došli judi, Trešt, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Pjesme. 4/68, 392-394.
/Viđenje, Pod suncem, Tebi, Pod suncem sam, Prst traži usta, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Satire. 3/64, 241-247.
/Basna na basnu, Mitizacija, Recept, Materine riči, Logika, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Šest pjesama iz ciklusa »Podanik«. 12/60, 965-971.
/Hoćemo li stati sa zmijom i nožem u rukama, Jednog proljetnog dana između 4 i 4
1/2 poslije podne, Fragment monologa s epilogom, Requiem za podanike, Platiti,
Nešto kao Kirkina vradžbina/.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Tri pjesme. 3/71, 272-275.
/Put, Veliko iščekivanje ili smjerno uručenje, Feljton/.
IVANOVSKI, Gogo: Epitaf. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 45.
IVANOVSKI, Gogo: Krčma, Izlet u pustoš, Glas. S makedonskog preveli: Zlatko Tomičić
i Nada Ivanovska. 2/61, 114-116.
IVANOVSKI, Srbo: Brijeg i rijeka, Balada o čovjeku koji nije bio ptica, Balada o starom
vrtlaru. S makedonskog preveli: Zlatko Tomičić i Nada Ivanovska. 2/61, 109-110.
IVELJIĆ, Nada: Pjesme. 9/60, 695-698.
/Čudo, Riječ o uzajamnosti, Korak preko, Tamno gdje ljubav prestaje, Prisebnost o
vječnoj radosti, Bezazlena povjerljivost suncokreta/.
IVELJIĆ, Nada: Pjesme. 3/59, 203-206.
/Ničija draga, Tako pomirljivo, Naglavce me nosila mati, Njihovoj slavi, Da i nisi
malen, svijete, i dr./.
40
IVELJIĆ, Nada: Deset pjesama. 1/57, 42-47.
/Tvoje je dijete umrlo, Jedina kao mati, Neka si kamen, bijeli moste, Mrtvorođeno,
Mušica u vjetru, i dr./.
IZ LIRIKE DANKA ANĐELINOVIĆA. (Izbor Živko Jeličić). 4/64, 335-344.
Vidi: ANGJELINOVIĆ, Danko.
IZ SUVREMENE MAKEDONSKE LIRIKE. Preveli Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić.
1/63, 33-45.
(Vidi: KONESKI, Blaže; MATEVSKI, Mateja; ŠOPOV, Aco; ŠUPLINOVA,
Evgenija; JANEVSKI, Slavko; POPOVSKI, Ante; KOTESKI, Jovan; ARSOVSKI,
Tome; ATANASOVSKI, Miho; TAŠKOVSKI, Ljubiša; STREZOVSKI, Jovan;
IVANOVSKI, Gogo/.
IZ SUVREMENE MAKEDONSKE POEZIJE S makedonskog preveli: Zlatko Tomičić i
Nada Ivanovska. 2/61, 101-117.
/Vidi: JANEVSKI, Slavko; ŠOPOV, Aco; KONESKI, Blaže; POPOVSKI, Ante;
IVANOVSKI, Srbo; MATEVSKI, Mateja; KOTESKI, Jovan; IVANOVSKI, Gogo;
ARSOVSKI, Tome/.
JAKŠEVAC, Stjepan: Tri pjesme. 1/56, 52-54.
/Balada o pepelu voljenom, Poslalo je veče posjetnicu svoju, Zagrljaj zori/.
JANEVSKI, Slavko: Ciganska praskozorja, Cirkus. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko
Tomičić. 1/63, 36-38.
JANEVSKI, Slavko: Vizija, Brodolom. S makedonskog preveli: Zlatko Tomičić i Nada
Ivanovska. 2/61, 101-102.
JANOVIĆ-Bonacci, Ružica: Sedam pjesama. 6/69, 288-292.
/Clown, U cirkusu, Trinaesta djevica, Dan današnji, Bijela laž, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Deset pjesama. 2/73, 151-154.
/Lasta, Volak, San, Gozba, Usput, i dr./.
JELIĆ, Jordan. Dioba u krilu preletjele ptice ili tvrđava kninska. 5/67, 478-480.
/***, Vjetrovi, Traženja, Trenutak, Konjanik, Zidina na vjetrometini, i dr./.
JUN-Broda, Ina: Tri pjesme. 10/57, 797-799.
/Tamni vrtlog, Začeće, Pitanje/.
KAČIČEVA, Mila: Traži me. Prevela Mila Vlašić-Gvozdić. 9/70, 1072-1073.
KATALINIĆ-Jeretov, Rikard: Tri pjesme. 5/54, 285-286.
/Splitski zapad, Tristis hora, Tri stabla/.
KEBO, Alija: Pjesma za ram moga oca, Padine, Glas iz čovjekove doline. 10/73, 1085-1086.
KERVESHI, Muhamed: Ima, Dani 1-5. Preveo autor. 4/69, 388-390.
KISIĆ, Uglješa: Lišće koje drvo neće, Kvadrat tuge. 10/73, 1114-1115.
KNEŽEVIĆ, Željko: Deset pjesama. 1/69, 62-66.
/Budnica, U noćnom rasporedu misli, Uskrsnuće pjesme, Na pogrešnoj strani, Ispivši
sunčevo vino, i dr./.
41
KNOP-Iveljić, Nada
Vidi: IVELJIĆ, Nada
KOCBEK, Edvard: Molitva, Dijalektika. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1038-1039.
KOMAR, Ružica: Dva kamena, Pepeo u snijegu. 10/73, 1113-1114.
KONESKI, Blaže: Vezilja, Krletka. Preveli Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 33-34.
KONESKI, Blaže: Rijeka, Bunilo, Tajna. S makedonskog preveli: Zlatko Tomičić i Nada
Ivanovska. 2/61, 104-105.
KOPILOVIĆ, Jakov: Travanj, Jablani. 1/62, 34.
KORDIĆ, Ivan: Reče mi sunce, Nikakve zvijezde nema, Napuštena zemlja. 10/73, 1108-1109.
KORDIĆ, Miloš: Cvat je bio kišan. 7/70, 716-720.
/Iznikao i plodan, Mislim na ono Ništa i Sunce, U plodnosti mora, Kakva kletva u
tebi obitava, U tebi sam žetva postao, i dr./.
KORDIĆ, Miloš: Od zemlje počinjem. 5/69, 511-514.
/Od zemlje počinjem, Bratovi prsti u klasju, Sam na međi širine i prostranstva, U
našim pregradama, I čemu ta tuga i ta radost, Pjesma za naše ostatke/.
KOROMAN, Veseljko: Crne naranče, Zebnja natašte, Dom moj u Nigdini. 10/73, 1091-1092.
KOROMAN, Veseljko: Pjesme. 9/65, 915-918.
/Pljeva na trpezi, Crne naranče, Oblak, Voće jednakosti, Ložionica na moru/.
KOROMAN, Veseljko: Pjesme. 2/65, 120-126.
/Zaborav, Kamen pred Hirošimom, Oblak, Polako šume godovi, Susrela me žena, i dr./.
KOROMAN, Veseljko: Pjesme. 8/66, 824-830.
/Zebnja natašte, Kao svako dijete, Možda je kora borova i slana, Pozovi sunce da se
ispovijedim, Augij i riječi, i dr./.
KOŠTRE, Anton: Zapisi. 5/55, 366-368.
/Svečanost mira (Ciklus), Zapis o samoći, Zapis o tišini, Natpis/.
KOŠUTIĆ, Sida: Pet pjesama. 7/58, 513-516.
/Suncokret, Noći, Cvjetovi i boje, Sjećanje na sestricu, Još jedno sjećanje na sestricu/.
KOTESKI, Jovan: Nož, Ljubav i smrt, Elegija zore. S makedonskog preveli: Zlatko
Tomičić i Nada Ivanovska. 2/61, 112-114.
KOTESKI, Jovan: Vojnici. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 41-42.
KOVAČIĆ, Vladimir: Tri pjesme o smrti. 11/56, 830-832.
/Prva noć u grobu, Smrt, Poslije sprovoda/.
KOVIČ, Kajetan: Jesen mrtvih vojnika, Roboti, Stoljeće, Romanca. Preveo Radoslav
Dabo. 9/70, 1044-1047.
KOVIČ, Kajetan: Telefonski stup, Oče naš, Sam. Preveo: Ćiro Čulić. 4/64, 351-352.
KRAKAR, Lojze: Arena, Susret s ocem nakon trideset godina, Stol, Sveti Petar bez ključa.
Preveo: Mate Šimundić. 9/70, 1048-1050.
42
KRAKAR, Lojze: Odanost, Neznanka, Raj. Preveo Ćiro Čulić. 4/64, 349-351.
KRANJČEVIĆ, S/ilvije/ S/trahimir/: Djevojčica vjenčić plela... 10/58, 738-739.
KRANJČEVIĆ, S/ilvije/ S/trahimir/: Bijaše tako svanulo... 10/58, 737-738.
KRPO-Blagajac, Fadil: Igra u luci, U kamenom oku, Itaka. 10/73, 1092-1093.
KRUNIĆ, Milovan: Panorama jednog sna, Vatra. 10/73, 1095-1096.
KULIDŽAN, Dragan: Putuju peroni, Zatišje. 10/73, 1082-1083.
KUNTNER, Tone: Ja nisam, Ni ja. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1070-1071.
LIRSKI PRILOG MLADIH. 5/56, 351-353.
/Vidi: MAROVIĆ, T. P.; MIMICA, Ivan; MRKONJIĆ, Zvonimir; PAVLINOVIĆ,
Tomislav; RAŠKOVIĆ, Marko/.
LISICA, Ante: Netko se približio. 2/73, 142-150.
/Od prvog koraka, U snu nosi život, Ti si se rodio, Lutka je mogla, Ruke tolike, i dr./.
LISICA, Ante: Pjesme. 10/64, 977-979.
LISICA, Ante: Sve je san. 7/71, 801-809.
/Dok se rastežeš, Kao i svaka životinja, Sam prolazim, Venu mi noge, Kada te
sretnem, i dr./.
LISICA, Ante: Pjesme. 10/70, 1170-1177.
/Već nema sunca, Čim je prva zvijezda izišla, Ne čuje se više, Obješeni kaput na
prozoru, Zviždukom zovem zmije, i dr./.
LORGER, Srećko: Pjesme. 5/67, 501-503.
/***, Studija boja, Post scriptum, Apologija rerum naturarum, ***/.
MAĐER, Miroslav Slavko: Četiri pjesme. 6/56, 426-430.
/Strasti umiranja, Dno neba, Pijanstvo čovjeka, Gradovi među poljima/.
MAĐER, Miroslav Slavko: Druge niti. 1/70. 38-42.
/Svitanje vjetra, Mutne sveze, Umorno zvono, Starac u krčmi, Nad starim pjesma-
ma, i dr./.
MAĐER, Miroslav Slavko: Grafikon sanjalice. 8/64, 760-763.
/Traženik, Muk, Jutro po starom utisku, Strah, Nemoć od pjesme, i dr./.
MAĐER, Miroslav Slavko: Jedanaest pjesama iz »Nedavne davnine«. 5/66, 458-461.
/Utjeha umora, Smisao sjećanja u vrijeme dokolice,... ili ja, Čuvam se za lijepe stvari,
U kupeu razgovaraju gluhonijemi, Zar je srce nihilista, i dr./.
MAĐER, Miroslav Slavko: Komponente. 7/61, 576-580.
/Divnih sezona, Pripadam listu ili cesti, Nostalgija za čistim čežnjama, Jedri sinoćna
suzo, Duše u jahanju, i dr./.
MAĐER, Miroslav Slavko: Osam pjesama. 9/57, 718-721.
/Puno čiste prirode, Dan, Osamljenici, Mali motivi (Ujutro jedan čamac samac na
obali), Živi voda, i dr./.
43
MAĐER, Miroslav Slavko: Pet pjesama. 6/55, 452-454.
/Ukopan, Muči zlo, Crna tišina, Vidim, Iskrvavljene vatre/.
MAĐER, Miroslav Slavko: Pjesme. 9/59, 724-728.
/Povratak u lutanja, Nature morte, Autoportret, Prava nedjelja, Nepostavljeni
zadatak, i dr./.
MAĐER, Miroslav Slavko: Pjesme. 10/63, 1042-1046.
/Retrospektiva, Mrak, S postanka, Pleši, Proljeće, i dr./.
MAĐER, Miroslav Slavko: Šest pjesama. 6/58, 436-440.
/Poklonjeno ljeto, Strpljenje, Čin ruku uzburkanih, Vrijeme tišine, Male gimnazijalke
izlaze iz škole, Tajne obale u nama/.
MAJER, Vjekoslav: Četiri pjesme. 5/58, 352-353.
/Smrt podstanara, Muzej sa statuama, Nestanak tišine, Krčma/.
MAJER, Vjekoslav: Pjesme. 4/57, 285-289.
/Neboder, Decembarski dan, Noćna šetnja parkom, Vlak, Pjesnici/.
MAJER, Vjekoslav: Pjesme. 3/62, 220-224.
/Ptica, Podne u jugu, Nesporazumci, Srna na stropu noćnog lokala prijepodne,
Ljubav, i dr./.
MAJER, Vjekoslav: Pjesme. 1/55, 28-33.
/Stihovi o tišini, Stepenice, Iskopine na brdu, Oblaci, Ljubav, U gostionici/.
MAJER, Vjekoslav: Zimska magla. 5/56, 343-346.
MAKAROVIČ, Svetlana: Danas, Dan, Bit će noć. Prevela Mila Vlašić-Gvozdić. 9/70,
1041-1042.
/Plesačica, Harlekin, Sfinga, Legenda o Adamu i Evi/.
MANDIĆ, Svetislav: Toke, A negdje još postoji Neretva. 10/73, 1078-1079.
MANDŽO, Miljenko: Četiri pjesme. 7/68, 805-807.
MANOJLOVIĆ, Sonja: Čežnje u mudrim noćima. 10/66, 1046-1048.
MANOJLOVIĆ, Sonja: Pjesme. 9/65, 911-914.
/Izbila je mlada svjetlost..., Bezglasna igra/.
MARIĆ, Milenko: Pastel ubran s krša, Triptihon. 10/73, 1103-1104.
MARJANOVIĆ, Žarko. Umro je netko, Nisam slutio. 10/73, 1097.
MARKOVSKI, Venko: Pjesme. 11/55, 825-832.
/Altana, Mesecot, Sonot, Smrtta na solnceto, Pesna za Tito/.
MAROEVIĆ, Tonko. Cjelina 1-7. 3/68, 283-284.
MAROEVIĆ, Tonko: Slijepo oko 1-12. 3/66, 290-292.
MAROVIĆ, T/onči/ P/etrasov/: Noći nešto kriju. 5/56, 351.
MAROVIĆ, Tonči Petrasov: Peristil. 12/66, 1301-1303.
/Krov koji ne postoji, Protiron, Vratnice i sjedala, Katedrala, Dalmatinčevo biče-
vanje, i dr./.
44
MAROVIĆ, T/onči/ P/etrasov/: Plač boga, (Običan govor u obliku poeme). 6/57, 452-466.
MAROVIĆ, T/onči/ P/etrasov/: Ples krajnosti. 1/60, 23-33.
/Unutrašnji potop, Deukalionov intimni teatar, Besjeda uz more, Nastavak besjede
uz more, Konac besjede uz more, Kružna poruka/.
MAROVIĆ, Tonči Petrasov: Putanje. (Poema). 10/67, 1033-1052.
MAROVIĆ, Tonči Petrasov: Riječ u zemlji. 2/63, 130-139.
MAROVIĆ, Tonči P/etrasov/: Samoubistvo boga. 4/58, 278-291.
MAROVIĆ, Tonči P/etrasov/: Vrijeme vrata. 6/61, 459-468.
/Iz »101 haiku«, O da ovdašnjosti, Largo koji tobož navodi na vjerovanje da bi se
dalo izići na jedna vrata ali i koji međutim dokazuje da to nije moguće ni kroz 90/.
MARTIĆ, Nikola: Proljeće svog pjesnika traži. 10/73, 1099-1101.
MARTINAC, Ivan: Aura. 10/72, 1112-1127.
/Prvo pismo, Drugo pismo, Podrijetlo, Treće pismo, … Sjećanje na M. Tabera, i dr./.
MARTINAC, Ivan: Intérieur. 3/72, 258-263.
/Prvo pismo (Mirjana), Drugo pismo (Borko), Treće pismo (Ljiljana), Četvrto pis-
mo (Naida), Peto pismo (Tom), Šesto pismo (Dalia), Sedmo pismo (Duška), Osmo
pismo (Zlata), Deveto pismo (Nadežda), Deseto pismo (Tonči), Fragmenat pisma
Franza Kafke Maxu Brodu, Fragmenat pisma Branka Miljkovića Petru Džadžiću/.
MARTINAC, Ivan: Patmos I. 2/69, 146-152.
/Tragovi tišine (izgnanstvo), Otok more ogledalo, Na mom licu bliska smrt, Miris u
mrtvoj kosi (Iskra), Molitva za danas, i dr./.
MARTINAC, Ivan: Povečerja. 3/68, 285-292.
/Prvo povečerje — Sedmo povečerje/.
MARUŠIĆ, Joakim: Bolesni od svoje mjesečine. 4/68, 398-402.
/Bolesni smo od svoje mjesečine, I ne samo strah, Meteor, Očekivanje praznine,
Žena, i dr./.
MARUŠIĆ, Joakim: Oslijepljena ptica. 10/60, 810-813.
/Oslijepljena ptica, Kamen u atelieru, Bunar, Vaše oči nemaju obala, Čokoti u oktobru,
Svjetiljka na uglu/.
MARUŠIĆ, Joakim: Pjesme. 11/65, 1126-1131.
/Kamen moga oca 1-6, Ojkanje, Lica iza ograda, Stara Marija, Skrinja tete Paškve/.
Iz ciklusa »Crna marama«./
MARUŠIĆ, Joakim: Pjesme. 12/66, 1310-1314.
/Noć ranjenog sna, Posve suvišni u prostoru gatke, Nada za otkupljenje svijeta,
Vojnička, Clown, i dr./.
MARUŠIĆ, Joakim: Pjesme. 10/63, 1047-1051.
/Odlazak zaboravljen prije odlaska, Na zavijutku sunca. Neosedlano sunce, Oseka,
Što će se dogoditi poslije moje tišine, i dr./.
45
MARUŠIĆ, Joakim: Pjesme. 12/64, 1199-1204.
/Ti grijeh, Sagledan u svojoj jednostavnosti, Ljubav, Crni konj krvi, Krhotine, i dr./.
MATEVSKI, Mateja: Pismo III. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 34.
MATEVSKI, Mateja: Polje, Zalaz, U crkvi, Predosjećaj. S makedonskog preveli: Zlatko
Tomičić i Nada Ivanovska. 2/61, 110-112.
MAURER, Neža: Stanice, Mamino pismo. Prevela Mila Vlašić-Gvozdić. 9/70, 1071-1072.
MEHMETI, Din: Jezero, Na putu stiha mog. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 383-384.
MEKULI, Esad: Odbljesci, Uspomene gorke i ponosne. Preveo autor. 4/69, 378-379.
MENART, Janez: Dijete, Specijalist za ženske bolesti. Preveo Ćiro Čulić. 4/64, 352-354.
MENART, Janez: Pas. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1050-1051.
MENART, Janez: Pjesme. Preveo Grigor Vitez. 4/57, 290-292.
/Kolona, Izgubljena slika, Hrast kraj ceste, Ratni sud, Taoci, i dr./.
MERKOVIĆ, Lazar: Između dva kamena. (Odlomci). 1/62, 35-36.
MILIĆEVIĆ, Nikola: Pet pjesama. 11/54, 733-737.
/Pod teretom ljubavi, Široka pusta ravan, Balada sna i ljeta, Satovi srca i vremena,
Ples triju sudbina/.
MILIĆEVIĆ, Nikola: Pet pjesama. 8/59, 641-643.
/Putnikov put, Tamna molitva, Daleki krug vremena, Pjesma za ljubav, Točka u bjelini/.
MIMICA, Ivan: Balada rijeke u otjecanju. 5/56, 351-352.
MIMICA, Ivan: Pjesme. 5/64, 460-462.
/Bila si noć, Laste, Poruka, Krug sunca, Bile stine/.
MIMICA, Ivan: Šest pjesama. 9/59, 729-731.
/Cvijet, Bolesni dječak, Smetlari i jesen, Iz velikog grada, Slučajno na pokopu starice,
Pogled moga oca/.
MINATTI, Ivan: Sami smo, topolo, Tako mi je čudno, Usamljeno je ovdje. Preveo Ćiro
Čulić. 4/64, 347-349.
MINATTI, Ivan: Ti si moje djevojče. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1042-1043.
MINDEROVIĆ, Čedomir: Oproštaj sa Tomom Havanom. 1/66, 19-33.
MINDEROVIĆ, Čedomir: Ti ćeš doći. 7/65, 700-701.
MRKIĆ, Milivoj: San o pletilji. 10/73, 1105.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Anatomija. 9/61, 910-916.
/Sav vid, I uvijek isti prolaznik, Ozarenje, Giganti, Povratak sina razmetnog, i dr./.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Hitne vijesti. 4/60, 281-286.
/Proslov, Hitne vijesti, Rađanje Apolona, Motet, O luđaku koji je izmislio pjesmu za
spas svijeta, i dr./.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Otvorena noć. 5/56, 352.
46
MRKONJIĆ, Zvonimir: Paklena mašina. 9/62, 793-797.
/Godina zida, Balada, Od prije početka, Fuga, Naoružani prostor, i dr./.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Poliptih s munjom I-VI. 7/68, 794-797.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Začinjavci. 6/65, 602-604.
*** MUKA Isukrstova s prigovaranjem Dive Marije. 7/73, 701-726.
MUMGJIU, Samedin: Ponavljanje, Naspram orhideje. Preveo Mirko Gashi. 4/69, 407-408.
MUSAJ, Ali: Etelko moja, Samo odjeci. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 385.
MUSLIU, Beqir: Šapati. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 412.
NASTIĆ, Vladimir: Nedovršena pjesma, Pjesma za mene. 10/73, 1090.
NURA, Ganimete: Za tebe, drugarice. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 392-395.
OLAJ, Jože: Nas dvoje. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1053.
ORČIĆ, Jakov: Svi dani kao ovaj danas. 1/62, 37.
PALJETAK, Luko: Pjesme. 10/72, 1106-1111.
/Moja bijela stopala, Vino i krv, Prostori, Toliko si daleko, Dobro je što je more, i dr./.
PALJETAK, Luko: Pjesme. 10/69, 1095-1101.
/U vidu jela, Susret, Ljubavnici, Koncert u samostanskom vrtu, Oblaci kao zlatni
vrtovi, i dr./.
PANČIĆ, Ivan: Okrnjenost, Varijacije na mambo. 1/62, 37-38.
PANDŽO, Šukrija: Susret s vremenom, Bliže su postale zvijezde. 10/73, 1074-1075.
PANORAMA POSLIJERATNE HERCEGOVAČKE POEZIJE. (Priredio Safet Burina).
10/73, 1068-1107.
/Vidi: HUMO, Hamza; RATKOVIĆ, Mile; DIZDAR, Hamid; BURINA, Safet;
PANDŽO, Šukrija; DIZDAR, Mak; MANDIĆ, Svetislav; VLAŠIĆ-Gvozdić, Mila;
HRUSTANOVIĆ-Hasanov, Safet; PALOVIĆ, Brato; KULIDŽAN, Dragan;
SARAJLIĆ, Izet; KEBO, Alija; VULETIĆ, Anđelko; PULJIĆ, Vlado; NASTIĆ,
Vladimir; KOROMAN, Veseljko; KRPO-Blagajac, Fadil; PAVLOVIĆ, Vladimir;
SAVIĆ, Obrad; KRUNIĆ, Milovan; MARJANOVIĆ, Žarko; ŠANTIĆ, Slavko;
MARTIĆ, Nikola; RIZVANOVIĆ, Meho; ARTUKOVIĆ, Zlata-Erika; MARIĆ,
Milenko; ARNAUTOVIĆ, Mustafa-Cico; MARKIĆ, Milivoj; BABIĆ, Goran;
BUDALIĆ, Rade; KORDIĆ, Ivan; PETROV-Nogo, Rajko; SARIĆ, Safet; ŠIPOVAC,
Tomislav; ZUBAC Pero; KOMAR, Ružica; KISIĆ, Uglješa; PEŠORDA, Mile;
BAŠIĆ, Stanislav; ĐOGO, Gojko/.
PARUN, Vesna: Deset pjesama. 10/54, 647-651.
/Stranac, Od davnine, Misa, Ptica, Nemojmo posjeći zeleni cedar, i dr./.
PARUN, Vesna: Dječaku koji sanja da je pjesnik. 3/56, 202-205.
PARUN, Vesna: Jedanaest pjesama. (Iz neobjavljene zbirke »Ptičji kiosk«). 2/63, 123-129.
/Ožujak, Balada o zdencu, O čemu razmišlja mala rijeka, Pepeljuga u srebrnim
papučama, Romansa uštapa i jeke, i dr./.
47
PARUN, Vesna, Kose Mandaljene. 7/59, 550-555.
PARUN, Vesna: Pjesme. 1/57, 34-37.
/Dobrota mora, Nezatvoreni krug, Ti, Tijesni grad, Ptice bez zavičaja, i dr./.
PARUN, Vesna: Pjesme. 8/62, 686-690.
/Golubica, More, Zeleni krajolik, Neuništivost, Zrno, i dr./.
PARUN, Vesna: Pjesme. 5/57, 351-356.
/Mi i sunce, Hodi ljubavniče, Bol što si čovjek, Proljetne vode, Za sve su kriva
djetinjstva naša, i dr./.
PARUN, Vesna: Sedam pjesama. 2/72, 149-158.
/Karavana, Lutki iz djetinjstva, prerušenoj u neveselog mačka, Dječaci popravljaju
orgulje, Balada o državniku, Juriš kostiju, i dr./.
PARUN, Vesna: Sedam pjesama. 3/59, 194-197.
/Smirenje, Dan s početka mladosti, Kolebanje tišine, Počinak, Zaplakana djetinj-
stva, i dr./.
PARUN, Vesna: Sveti Jere pjeva u marjanskoj šumi /pećini!/. 5/70, 476-492.
/Priređivač bola, Ne znam te gledati, nebo, Zimska romanca, Samo dan, bez ičeg,
I nitko nije kriv, i dr./.
PARUN, Vesna: Trideset i tri zapisa od proljeća do zime. 2/64, 105-113.
/Ako još hoću talasi..., Dječak pred kamenolomom, Pijanstvo jasnoće, Uporni
istraživač tjeskobe, Stare ure, i dr./.
PAVIĆ, Vladimir: Osam pjesama. 4/66, 362-367.
/Prilaženje moru I-V, Pelin, Ponoćne riječi, Ledena pjesma, Ohrabrenje ruku, i dr./.
PAVIĆ, Vladimir: Pelin i ognjište. 8/67, 820-825.
/Krv i pomrčina, Sužanj dana, Svrdlo svjetlosti, Ognjišta, Taj pelin, to čudo živih i
mrtvih, U snu umoran, Duga noć/.
PAVIĆ, Vladimir: Pjesme. 6/70, 589-601.
/Ledene pjesme, Sa sobom samim, Kamen, Povratak na ognjište, Ljubomora, i dr./.
PAVIĆ, Vladimir: Pjesme. 2/68, 147-155.
/Pjesma o zanesenjaku, Kamenorezac u krvi, Samoća, Buđenje, Predosjećaji I-II,
More I-II, Nesporazum s pjesmom/.
PAVIĆ, Vladimir: Pokornosti. 5/69, 508-510.
/Sad ponovo pokušavan živjeti u deblu, Smola, San u noći, Hljeb, Prepoznavanje
konačišta (četiri fragmenta)/.
PAVLINOVIĆ, Tomislav: Intimna. 5/56, 353.
PAVLOVIĆ, Boro: Četiri pjesme. 4/57, 293-297.
/Manifest, Osnovna škola, Pijesak se ljeska, Hamburg/.
PAVLOVIĆ, Boro: Pjesme. 7/55, 523-525.
/Dječaku, Zvono, Po običaju, Smrt knjigovođe, Sprovod/.
PAVLOVIĆ, Brato: Devojka, Veče. 10/73, 1081-1082.
48
PAVLOVIĆ, Vladimir: Balada o ranjenom snu, Preludij. 10/73, 1093-1094.
PEAKIĆ-Žaja, Marija: Zahvalnost sada već ničemu. 9/71, 1068-1070.
/Uzaludno prisjećanje krajolika, Lice u svjetlosti munje, Četiri varijacije na
izgubljenu temu, Prekini putovanje/.
PELEGRINOVIĆ, Mikša: »Jejupka«. 8/73, 781-808.
PEROCI, Ela: Bliži se sutrašnji dan. Prevela Mila Vlasić-Gvozdić. 9/70, 1047.
PEŠORDA, Mile: Tužbalica, De profundis. 10/73, 1115.
PETRIĆ, Tonka: Pjesme o crnoj kiši. 1/73, 26-33.
/ Pozorne su stijene tvoje..., Ljubavna arabeska, Ljubavi oslobođen, Autobiografija,
Tišina koja to nije, Najdraže moje lice/.
PETROV-Nogo, Rajko: Magla, Kraj puta. 10/73, 1110.
PODRIMJA, Ali: Slovo o ljubavi, Tko mora dno dotače, taj nije među nama, Izgubljeni
mir. Preveo Mirko Gashi. 6/69, 410-412.
PODRUG, Toma: Hrpe pijeska. 4/66, 357-361.
/Osvajanje, Silnik, Pobunjenik, Predjeli 1-4, Osuđeni, i dr./.
PODRUG, Toma: Izgon iz raja. 5/69, 502-507.
/Samospaljivanje, Dim na vrhu planine, Umiranje, Strah me, Ljubavna pustinja, i dr./.
PODRUG, Toma: Izgubljeni Orfej. 5/62, 407-413.
/Antigonin prolaz, Oružje, Okrutnost ljeta, Izgubljeni Orfej, Odvojeni vjetar, Pobuna
životinja/.
PODRUG, Toma: Ključevi poraza. 1/64, 43-51.
/Stožeri, Vidilica, Novogodišnje slavlje, Pod zidovima rata, Ratište, i dr./.
PODRUG, Toma: Mravi raznose sunce. 3/68, 277-282.
/Ljetno podne, Solinske mlinice, Kliška tvrđava, Tvrđava sv. Mihovila, Zastoj, i dr./.
PODRUG, Toma: Na radost mučitelja. 6/70, 582-588.
/U zabačenoj zemlji, Moj zavičaj, Bremeniti dani, Ponovo ljubavnici, Naš put, i dr./.
PODRUG, Toma: Natpis visine potopa. 9/60, 699-705.
PODRUG, Toma: Nek ovo bude javni plač. 8/67, 813-819.
/Moja revolucija, Iskopine, Moj put, Drhte ogledala, Moja ptica, i dr./.
PODRUG, Toma: Pjesme. 12/68, 1438-1447.
/Ni jedne uzvišenije misli, Tutnji ova noć, Nacrt Salone, Možemo i otići i nikada se
više ne vratiti, Zavičaj, i dr./.
PODRUG, Toma: Poklonstvo. 2/71, 145-153.
/Moja rijeko, Zagrljeni, Nekadašnja stabla, Visoka ponoć, Pri kraju smo, i dr./.
PODRUG, Toma: Ponovo viđen Solin. 12/66, 1304-1309.
/Moji ljudi, Pogubljenik, Ponovo viđen Solin 1-6, Novi pohod, Djeca, i dr./.
PODRUG, Toma. Stradanje Narcisa, uveče. 5/61, 384-389.
/Osuđenik, Prvi sin, Rastopljeno podne, Pjesnici, Završna rijeka, i dr./.
49
PODRUG, Toma: Ukopavanje. 1/65, 24-31.
/Ševa, Planine, Štitovi, More 1-3, Potop, i dr./.
PODRUG, Toma: Usjeci. 4/63, 346-353.
/Zemlji, Put, Bičevanja, Ljeto, Podne, i dr./.
POPADIĆ, Momčilo: Sonetni venac. 12/68, 1448-1454.
POPOVIĆ, Vladimir: Pjesme sjećanja i ljubavi. 6/54, 352-360.
/I odlazimo — kao sve na svijetu, Ne, nije bilo rasvijetljeno lice, O kakva svjetlost u
nebu i zraku! Moja vas misao — ko sumanuta, Često u radu kojim hranim ruke, i dr./.
POPOVSKI, Ante: Vardar. S makedonskog preveli Zlatko Tomičić i Nada Ivanovska. 2/61,
105-109.
POPOVSKI, Ante: Samuil. Preveli Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 38-41.
PRICA, Čedo: Pjesme. 1/59, 24-27.
/Jedno putovanje s tobom, Samoća, Jesen, Prvi snijeg, Galebovi, i dr./.
PRICA, Čedo; Sedam pjesama. 12/57, 996-1000.
/Mirogoj, Jesen u gradu, Vjetar u gradu, Gospođe, Gospoda, i dr./.
PRICA, ČEDO: Pjesme. 10/55,755-758.
/Oslobodi me ti, Zmija, U vremenu, Cesta, Balada nadgrobnog kamena, i dr./.
PRICA, Čedo: Pjesme. 7/60, 526-528.
/Zemlja, Bogovi ne pate, Prijateljstvo, Dolazak, Nijedno doba, i dr./.
PULJIĆ, Vlado: Ilinštak, Ratnik iz Radimlje. 10/73, 1088-1089.
PUPAČIĆ, Josip: Devet pjesama. 10/57, 791-796.
/Uspavanka, Poslije sprovoda, Vrućica, predvečerje, Scherzo, Cvijet izvan sebe, i dr./.
PUSLOJIĆ, Adam: Pesme. 5/67, 503-505.
/Vožnja, Ars poetica, vita, Salto mortale/.
QUIEN, Kruno: Četiri pjesme. 10/54, 652-659.
/Terasa radosti, Veče i vječnost, Klara u klasju, Draga na sagu/.
QUIEN, Kruno: Requiem. 12/55, 897-903.
RAJKOVIĆ, Radomir: Igor. 2/69, 153-159.
RAJKOVIĆ, Radomir: Pjesme. 8/66, 831-838.
/More, Još buncaju naša čula 1-5/.
RAJKOVIĆ, Radomir: Zemlja I-XX. 6/67, 586-592.
RAMOUS, Osvaldo: Pjesme. Preveo Drago Ivanišević. 12/63, 1270-1276.
/Dragulj, Zaglušne gitare, Pusta sam kula, Plač bilja, Ponor, i dr./.
RAMOUS, Osvaldo: Pjesme. (S talijanskog preveo A. Stipčević). 2/59, 107-108.
/U mandraču, Dragulj, Lanci, Jedro/.
RAOS, Miljenko: Deset pjesama. 11/68, 1326-1329.
/U noći, Iščekivanje smrti, Pod jablanom, ***, Mala gadljivost, i dr./.
50
RAŠKOVIĆ, Marko: Život na kamenu. 5/56, 353.
RATKOVIĆ, Mile: Uskim stazama, Narcis. 10/73, 1070-1071.
RIZVANOVIĆ, Meho: Evo ti ljubav, zemljo, Da bude vedro. 10/73, 1101-1102.
ROJE, Filip: Pjesme I-XII. 7/67, 693-696.
ROTAR, Braco: Okvir I-IV. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1069-1070.
RUKOVET NOVIJE SLOVENSKE LIRIKE. Izbor Cvetko Zagorski. Preveo Ćiro Čulić.
4/64, 345-359.
/Vidi: BOR, Matej; MINATTI, Ivan; KRAKAR, Lojze; KOVIČ, Kajetan; MENART,
Janez; ZAJC, Dane; FILIPIČ, France; ZAGORSKI, Cvetko/.
RUKOVET PJESAMA. 1/62, 33-44.
/Vidi: ČEPE, Imre; KOPILOVIĆ, Jakov; MERKOVIĆ, Lazar; ORČIĆ, Jakov;
PANČIĆ, Ivan; URBAN, Janoš; ZAKANJ, Antal; ZOLNAIĆ, Ante/.
SABOL, Željko: Pjesme. 6/65, 605-610.
/Ako izbrojim, Ništa se ne može desiti, Pitali smo, Ne približuj se I-III, Sad napokon
znam I-III, i dr./.
SABOL, Željko: Pjesme. 4/66, 351-356.
/Danas znam, U ponorima, Uspravljen, Na nedužnom vjetru, Sići istim putem, i dr./.
SABOL, Željko: U pravi čas I-XI. 3/67, 208-212.
SABOL, Željko: Zlo i dobro I-XV. 8/68, 918-925.
SAPUNAR, Ante: Kvadri moga škoja. 3/72, 233-257.
/Ložišće, Rekvijem za broške masline, Kad son bi mali, Ložiškem pošćeru, Muke
iseljenika, i dr./.
SARAJLIĆ, Izet: Rođeni dvadeset-treće — strijeljani četrdesetdruge, Posveta. 10/73,
1083-1085.
SARIĆ, Safet: Srebrni svatovi, Oči. 10/73, 1110-1111.
SATIRA svećeniku Vicu Mediniju spjevana u Dubrovniku krajem prošlog stoljeća. 9/60,
740-745. /Autor Margetić Đuro?/.
SAVIĆ, Obrad: Zvona za četiri brata, Nostalgija lista s tvojim imenom. 10/73, 1094-1095.
SELAKOVIĆ, Milan: Rimski listići..., rimski i drugi listići. 8/65, 803-815.
/Kobna idila,... Romansa, Katarza, Hramovi, Zvonici, i dr./.
SHKRELI, Azem: Kupa Odinova, Klisura. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 405-406.
SIMUNIĆ, Petar: Glas. 8/71, 941-951.
SIMUNIĆ, Petar: Jedno obično nebo, Subjekt, Riječi i vjetar, Ulazak u ... 5/67, 481-482.
SKURLA, Dubravko: Pjesme. 5/62, 401-406.
/Mostovi, Gubici, Nespokojan zbog konjanika, Nesporazumi, Ljubavnici, i dr./.
SKURLA, Dubravko: Pjesme. 7/67, 683-692.
/Zaronivši u plave dubine, Smirenje na ulici, Bijelo groblje, Teško je znati, kada
zvona, Uzalud mi se smiju..., i dr./.
51
SLAMNIG, Ivan: Šest pjesama. 2/58, 99-101.
/Mi smo crni, Most, »Kad bude mnogi umjetan satelit«, I tako bih htio, Naslonim se
na tebe, Bilo je nešto prirodno u tome/.
SLAVIČEK, Milivoj: Četiri pjesme. 9/71, 1066-1067.
/Oni tamo — vidio sam ih u podne, Grubi pokušaj — ili o ostalim ženama, Pjesma o
riječi zvijezde, Ovaj prostor/.
SLAVIČEK, Milivoj: Četiri pjesme. 1/69, 55-56.
/Ostajemo na mjestu, Protuzaborav, Deseta pjesma za Ljerku, moju kneginju ili o
lađi natkapetanu, Nadilazak/.
SLAVIČEK, Milivoj: Devet pjesama. 7/60, 522-525.
/Užasno napušteni, Utihlo vrijeme, Samo nas nekoliko, Oni žive mirno, Tiha pjesma
mojih pređa, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Neke novije i dvije ili tri stare pjesme. 9/66, 944-948.
/Pjesma o nekoj vjernosti, Priviđenje (ili pjesma o ljubavi), Svjetlost nedovoljna ali
neprekidna, Pjesma o letaču, … Dopisnica Rubenu Dariju, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Nekoliko stvari. 1/67, 1156-1159.
/Živeći u nekoj skrivenoj kakvoći, Svjetiljka, O, dok sam bio zelenooki rob, O
hvataču Moby Dicka, Stalagmit, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Osam pjesama. 4/54, 228-230.
/Nas dvoje, Tko je taj mladić, Postignuto drugarstvo, U tišini, Otišla, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Pet pjesama. 9/72, 986-987.
/Pjesma o riječi nekad, Zaključimo, dakle, Korespondiram s fantomima,
Razumijevanja (itd.), Pribilješka/.
SLAVIČEK, Milivoj: Pet pjesma iz ovog lipnja. 9/62, 790-792.
/Pjesnik koji šuti, Sudbina svijeta, Treća pjesma s rečenicama, Koliko kostura ispod
Evrope, O nama se radi/.
SLAVIČEK, Milivoj: Pjesme. 9/57, 722-726.
/Balada povodom Else Erlandsen, Mlade majke, Dohvaćeni svod, Nehotična istina,
Pokora, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Pjesme. 9/56, 671-672.
/Da mi netko bude drug, Tako me voli grad, Uvijek sam ti u šali govorio, Modro veče/.
SLAVIČEK, Milivoj: Pjesme, 9/58, 677-679.
/Jedni umiru a drugi ih žale, Pjesma o jednoj ariji, Moja soba, Već sam odavno, Mali
dan, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Pjesme. 9/55, 672-676.
/O, zar se ne nadam? Vršidba, Tu su riječi samo jadna, mrtva zvona, Znam da me
čekaju riječi, Sjaje se moje cipele, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Ponovni predgovor. 11/73, 1229-1231.
/Vrijeme je nepoznato, O poeziji (MMCLI), Točno vrijeme, Mala farsološka studija,
Martovske anti-ide, večer, Ljudi etc./.
52
SLAVIČEK, Milivoj: Sat i sudbina. 8/59, 644-645.
/Baveći se malim stvarima života, Mi ostajemo nijemi, Veče, Mogu napisati pjesmu
svojoj dragani, Pjesma o satovima/.
SLAVIČEK, Milivoj: Sjekira i med. 9/64, 873-874.
/Legenda na toj slici zviježđa, Igre odraslih, Ono što ne dolazi, O petoj slici, Mogući
načini, Niz C/.
SLAVIČEK, Milivoj: Svetiljka i krivulja i lanac. 8/70, 833-837.
/Popis onoga što nedostaje, Pjesma o riječi zauvijek, Prisna opaska o svjetiljkama,
Šta sve treba izdržati, Ona prava slava od koje nam leđa zahvaćaju žmarci, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Šest pjesama. 9/63, 929-930.
/Nizovi kuća, Zaustavljajmo se, Samo umire opet ona moja ljubav duboko u noći,
Izvještaj, Pjesma o mom naselju, Mala pjesma o smrti/.
SLAVIČEK, Milivoj: Trag i tišina. 9/61, 905-909.
/Pjesma o pjesniku kojemu je dodijeljen stan, Obavijest, Svi smo, čini se, maštali
jednom, i vrlo dugo, Ništa i sve, Stara pjesma o Katarini, i dr./.
SMODLAKA, Hranko: Pjesme sredine stoljeća. 5/61, 377-383.
/Cello, Škrip, Noć u kafani, Nokturno, Mleci, i dr./.
SMODLAKA, Hranko: Pjesme sredine stoljeća II. 12/62, 1108-1114.
/Pjesme, Bijedni Luka, Apstraktna umjetnost, Dante Alighieri, Šta? Stablo, i dr./.
STAMAĆ, Ante: Pjesme. 2/65, 116-119.
/Kakav to tamni prostor, Od blizine presahnuh, Kako ćeš dočekati labuda, Smiren i
konačno tebi predan, Obesnažen, i dr./.
STIPANELA, Ante: Pet pjesama. 12/58, 978-981.
/Čudo kiše, Među ribama, Tjeskoba jedara, Nitko ne umire kao ribe, Zabluda cvijeća
(Ulomak)/.
STIPČEVIĆ, Augustin: Zapaljena truba, (Ulomak). 9/58, 673-676.
STREZOVSKI, Jovan: Bez naslova. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 44.
STRNIŠA, Gregor: Cro-magnon I-V. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1064-1066.
ŠALAMUN, Tomaž: Jona, Nacrtat ću križ, Čovjek je dužan. Preveo Radoslav Dabo. 9/70,
1067-1069.
ŠANTIĆ, Slavko: Autoportret, Glas. 10/73, 1098-1099.
ŠIFLER-Premec, Ljerka: Riječi, znakovi. 10/69, 1088-1094.
ŠIJAN, Dane: Okrenut moru. (Iz zbirke »Rasipanje sunca«). 1/61, 53-56.
/Prolog, Ekstaza, Gorki cvjetovi/.
ŠIJAN, Dane: Sedam pjesama. 1/59, 28-31.
/Poći ću uzvodno, Rasti, Trenutak zaborava, Nostalgično pismo, Legenda o krvi, i dr./.
ŠIMIĆ, Stanislav; Pjesme. 5/55, 355-359.
/Zaljubljena pratnja, Ruke sreće, Odana uputa, Ratna noć, Sam u noći umorstava, i dr./.
53
ŠIPOVAC, Tomislav: Usamljena zvezdo — ime ti je Sloboda, Ja poražen klečim — samo
pred Lepotom. 10/73, 1111-1112.
ŠKERL, Ada: Nekad... Prevela Mila Vlašić-Gvozdić. 9/70, 1057.
ŠNAJDER, Đuro: Četiri pjesme. 3/57, 183-187.
/Ljubavnici u očima trave, Zapaljeni tramvaj, Riječi na lancu svezanog psa, Bijela smrt/.
ŠNAJDER, Đuro: Nesigurni uzroci. (Iz zbirke »Poznanstva«). 5/59, 378-380.
ŠNAJDER, Đuro: Pet pjesama. 11/55, 833-835.
/Ne pomažu vrata zatvorena, Miris daleko od čovjeka, Ne plaši se rastvaranja, U kotlu
vremena, Varijacija na jednu gozbu/.
ŠNAJDER, Đuro: Pod nebom trenutka. (Poema o ljubavi gimnazijalca Julijana). 12/57,
991-995.
ŠOLC, Oto: Četrnaest pjesama. 10/56, 768-773.
/Ako se ista naći može, Napušteno jutro snova, Krilo trajanja, Razrušene skele dana,
Veče, i dr./.
ŠOLC, Oto: Deset pjesama. 8/57, 627-632.
/Bila je jedna jesen, Raspolovljen dan, Bijah dječak, Oglodan kavez, Život, i dr./.
ŠOLC, Oto: Deset pjesama. 4/56, 272-276.
/Goloruk i zanijet obzorjem zastava svojih, Prozori nemirnih očiju, Eto noći..., Mrtvi
stanuju u meni, posljednja prošlost sadašnjice, Nevinost druge obale, i dr./.
ŠOLC, Oto: Deset pjesama. 6/58, 427-431.
/Utonuli glas, Neka to zrcalo ne budem ja, Neizliječen, Noć, Dani bez ruku, i dr./.
ŠOLC, Oto: Dvadeset pjesama. 9/64, 866-872.
/List neispisan sloboda tvoja, Da ne budeš sam..., Nije sve dan..., Ali, iznad svega...,
Skrutiti se..., i dr./.
ŠOLC, Oto: Dvanaest pjesama. 12/59, 990-995.
/Osamljeni pjevač, Kad će pasti stablo posječeno, Mir daljina, Na rubu: prošlost
govori, Neprekinut svod, most samo mojeg govorenja, i dr./.
ŠOLC, Oto: Dvanaest pjesama. 2/59, 99-106.
/Prekorači kamenu ogradu noći, Samo jedan stup dima, Odasvud ovo gubljenje, Nad
svim provalijama, Slobodniji za tri gusta zgloba darovana, i dr./.
ŠOLC, Oto: Goran i ja. 2/55, 91-98.
ŠOLC, Oto: Petnaest pjesama. 4/67, 327-331.
/Čovjek, Pjesma, Veče, Mjesečina u parku, Miris mladog lišća poslije kiše, i dr./.
ŠOLC, Oto: Pjevač. 5/61, 373-376.
ŠOLC, Oto: Pjevač II. 4/62, 317-321.
ŠOLC, Oto: Sedam pjesama. (Iz ciklusa »Ranjena ptica«). 3/54, 144-147.
/Ne pjevajte ptice, Svi traže mene u meni, Svi koraci ispunjeni nadom, Pjevala sam,
Zemlje više nema, i dr./.
54
ŠOLC, Oto: Šesnaest pjesama. 8/63, 806-811.
/Pjesma o trajanju, Jednak je to korak, Očima u obzorju, Suton: tvoje oči, Opustošeni
znaci u ogledalu mirne površine, tišina jedne igre, i dr./.
ŠOLC, Oto: Trideset i tri pjesme. 8/72, 854-867.
/Ma kako bilo uzalud, Pjesma o trajanju, Da jedan dan bude život, Takav, Razlozi, i dr./.
ŠOLJAN, Antun: Pet pjesama. 3/56, 206-211.
/Umoran ko nakon trpljenja, Oni se uvijek vraćaju, Uspavanka mrtvima, Kažu da je
moj brat tužan za mnom, Uz čisti bijeli stolnjak/.
ŠOP, Nikola: Dok svemiri venu... 2/64, 114-125.
ŠOP, Nikola: Izgubljeni Ariel. 1/71, 21-38.
ŠOP, Nikola: Kroz munje i grohot. 7/62, 596-612.
ŠOP, Nikola: Niz vrtloge vida i sluha. 10/64, 965-976.
ŠOP, Nikola: Nova ars amandi. 6/63, 564-581.
ŠOP, Nikola: Svemirski ženik. 4/72, 345-359.
ŠOP, Nikola: Tremenda. 12/61, 1240-1244.
ŠOP, Nikola: Uzlet životinjstva. 7/61, 565-575.
ŠOPOV, Aco: Kaži mi nebo, Notre Dame. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić.
1/63, 35-36.
ŠOPOV, Aco: Notre Dame, Promjena, Bijela tuga na izvoru. S makedonskog preveli:
Zlatko Tomičić i Nada Ivanovska. 2/61, 102-104.
ŠOPOV, Aco: Pjesme. 1/57, 38-41.
/Bela taga na izvorot, Ljubov, Budenje, Čudno prašanje, Kaži mi nebo, Treba da
bideme podobri/.
ŠPOLJAR, Krsto: Pjesme. 10/59, 808-811.
/Strelište Luna park, Svirač saksofona, Put zvijeri, Noćno nebo nad rajem, Raznježeni
starom kućom/.
ŠPUR, Katja: Ti si dan, Ne odlazi, Jer sam zemlja što rodi. Prevela Mila Vlašić-Gvozdić.
9/70, 1063-1064.
ŠTAMBERGER, S. Silva: Nalazim te, Sjećanja. 5/67, 493-494.
ŠTANCAR, Marijan: Pozdravljam odletjele sove. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1064.
ŠUPLINOVA, Evgenija: Igra, Ljubav. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko Tomičić. 1/63, 36.
TADIJANOVIĆ, Dragutin: Crne vode. Tekst za dokumentarni film; u režiji Rudolfa
Sremca snimio Frano Vodopivec (Jadran-film, 1955). 4/56, 267-271.
TADIJANOVIĆ, Dragutin: Pjesme moje mladosti. (Druga rukovet). 1/54, 16-23.
/Jednom, Misao na tebe (Spomen na Dubrovnik), Zaljubljenik kraj sinjega mora,
Pregršt odsjaja, neću te više, … Bolesnom bratu Đuri, i dr./.
TANASKOVIĆ, Sana: Pjesme. 5/60, 362-366.
/Prijatelju, Prozori, Zaglavljeni/.
55
TAŠKOVSKI, Ljubiša: Uspomena s očevih livada. Preveli: Nada Ivanovska i Zlatko
Tomičić. 1/63, 44.
TAUFER, Veno: Nijemi Orfej (More I, More II), Noć blijedi. Preveo Radoslav Dabo.
9/70, 1051-1053.
TOMIČIĆ, Zlatko: Gluha nedjelja. 1/65, 16-23.
TOMIČIĆ, Zlatko: Horoskopi (1. Ovan, 2. Bik, 3. Blizanci, 4. Rak, 5. Lav, 6. Djevica).
6/64, 564-570.
TOMIČIĆ, Zlatko: Horoskopi. Iz neobjavljene zbirke »Zmijski jezik« (1955-1962).
3/63, 244-249.
/Vaga, Štipavac, Strijelac, Jarac, Vodenjak, Ribe/.
TOMIČIĆ, Zlatko: Pjesme. 2/55, 99-102.
/Ariana, To je zvalo djetinjstvo, Balada uspavanog čovjeka, Život i smrt je zemlja,
Tako je ime ljubavi, Urla vuk/.
TOMIČIĆ, Zlatko: Veliko proljeće. 7/58, 508-512.
/Osuđenik, Zapovijedi, Ilirska, Prijatelju kojeg više ne volim, Što će biti tad u meni, i dr./.
TOMOVIĆ, Slobodan: Pjesme. 7/55, 526-529.
/Srne u vratu nose zube vuka, Ožiljci, Živimo, Đačko dugovanje, Putovima bez
tragova, i dr./.
UDOVIČ, Jože: Plesačica, Povratak, Veselo na žalu jutra. Preveo Radoslav Dabo. 9/70,
1054-1057.
UJKANI, Qerim: Klisura. Preveo E/sad/ Mekuli. 4/69, 404-405.
URBAN, Janoš: Ka čistim visovima. Preveo s mađarskog Ante Zolnaić. 1/62, 38-39.
VEGRI, Saša: Mlada mjesečina, Dođi, Pjesma jeseni. Prevela Mila Vlašić-Gvozdić.
9/70, 1058-1059.
VIDOVIĆ, Veseljko: Korovi. 5/70, 493-496.
/Pčela i cvijet, Iskušenje, Korovi, Seljanke bde, Ograničenje, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Preporod krvi. 2/71, 154-165.
/Put do zvijezde, Znam mnogo ali ne mogu sve reći, Prema nekome vrhu, Biti
odgovor te sudbine, Pčela, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Preko uma obruč. 5/73, 463-475.
VIDOVIĆ, Veseljko: Spoznaja života, prostora i vremena. 8/72, 868-885.
/Kruh nasušni, Izglodana kost, Jedan dan života, Drugo pismo moje matere iz
Vrgorca, Ribe, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Trideset pjesama. 1/72, 27-40.
/Izgnana riječ, Do granice smrti, U mrke dubine, More guta noć, More u podne, i dr./.
VITEZ, Grigor: Pet pjesama o željezari. 10/55, 748-750.
/Čovjek je načinio svijet, O željezu, Opomena, Čovječe, svladaj zmiju, U noći/.
56
VITEZ, Grigor: Recite vjetrovi daljina. 12/56, 908-911.
/Tražim tvoje lice, Uveče, Jesi li na raskršću putova, Čujte stabla, Nije mi govor
noći, i dr./.
VITEZ, Grigor: Sedam pjesama. 7/54, 425-429.
/Tambura ostavljena tišini, Kap, Kameni pogled grada, Neminovnost, Osamljenik, i dr./.
VLADISLAVIĆ, Toni: Pjesme 1-16. 5/67, 499-501.
VLAŠIĆ-Gvozdić, Mila: »Srebrena simfonija«. 10/73, 1080.
VRKLJAN, Irena: Pjesme. 5/58, 354-358.
/I zbog starih i zbog novih godina, Dopisnica imaginarnom prijatelju, O simbolima
smrti, Romanca/.
VUČETIĆ, Šime: Četiri vremena. 7/63, 679-681.
/Uspomena na gozbu, Pjesme, Mala refleksija, Mladost jedne noći/.
VUČETIĆ, Šime: Luške pisme. 9/56, 660-665.
/Po vejače..., Lipost, Jid nanravi, Lipo ti je digod..., Zdruc u jematvu, i dr./.
VUČETIĆ, Šime: Pet pjesma. 8/57, 619-626.
/Novogodišnja jela, Masline, Snijeg na Čiovu trideset devete, Skakljivost jastva i hir
mangupski, Čovjek poslije više oluja/.
VUČETIĆ, Šime: Pjesme. 3/62, 215-219.
/A onda, Veljača, Pas, Goruća noć, Čas bez pokreta, i dr./.
VUČETIĆ, Šime: Pjesme. 5/65, 599-601.
/Od traženja do kruha, Slavuj, Ritam u prolazu/.
VUČETIĆ, Šime: Pjesme. 8/54, 503-510.
/Utjeha misli, Uspomena na hiljadu devet sto pedesetu, Budna noć, Stari motiv,
Bijeg, i dr./.
VUČETIĆ, Šime: Pjesni razlike. 4/55, 275-279.
/Konj, Trenutak, Besanice, Pšenica, Martinova pjesma/.
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Pet pjesama. 10/65, 1132-1134.
/Sparina, Bajka, Nocturno, Fontana, Čun/. (Iz rukopisne zbirke »Siga«).
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Prvih deset srebrnjaka 1-10. (Iz ciklusa »Oslobađanje ili trideset
srebrnjaka«). 7/66, 703-707.
VUKOSAVLJEVIĆ, Slavko: Elipse. 1/55, 34.
VULETIĆ, Anđelko: Ne varajmo se, Jesu samo dva puta, Vjetrokazi, I da poludiš od
radosti. 10/73, 1087-1088.
ZAGORAC, Ivan: Na rubu sebe. (Iz stare bilježnice). 9/58, 680-683.
/Malo čudo, Iskustvo, Nepoznat, Vreva, Beskućnik, i dr./.
ZAGORSKI, Cvetko: Dvadeset godina. Preveo Ćiro Čulić. 4/64, 357-359.
ZAJC, Dane: Gruda pepela, Svetac, Gotski prozori (Osmo pjevanje), Crni dječak, Veliki
crni bik. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1059-1062.
57
ZAJC, Dane: Mrtvi borovi, Pjesma o maglama. Preveo Ćiro Čulić. 4/64, 355-356.
ZAKANJ, Antal: Kod tramvaja, Tajne. Preveo s mađarskog Ante Zolnaić. 1/62, 40-42.
ZIDIĆ, Igor: Druga svjetlosti. 4/62, 322-326.
/Druga svjetlosti, I tamo, i svuda, Tako i ti, Dolazak snijega, Kad se magla povukla, i dr./.
ZIDIĆ, Igor: Pet pjesama. 4/68, 395-397.
/Brzo proljeće, ***, Oštrac, ***, Prst na nebu/.
ZLOBEC, Ciril: Srce. Preveo Radoslav Dabo. 9/70, 1053.
ZOLNAIĆ, Ante: Pred plavi osvit crvena noć. (Odlomak). 1/62, 42-44.
ZUBAC, Pero: Bdi mi nad porazima, Zaludno gradiš dvore, To se smrt vraća. 10/73, 1112-1113.
2. Drama
BOROZAN, Braslav: Prekinuto putovanje ili po našem vremenu dvanaest. Drama u tri
čina (Prvi čin). 1/58, 35-49.
BOROZAN, Braslav: Što to radiš, Olga? Pozorični komad u četiri slike. 8/66, 789-823.
BOŽIĆ, Mirko: Bubnjevi. (Radio-drama). 7/64, 640-654.
BOŽIĆ, Mirko: Svilene papuče. (IV-V čin). 8/59, 609-640.
FABRIO, Nedjeljko: Reformatori. (Kronika u tri dijela i šest scenskih fresaka). 12/67,
1306-1342.
FILIPOVIĆ, Rasim: Okrutna romansa. (TV drama). 4/71, 431-449.
FILIPOVIĆ, Rasim: Strasti neumoljive. Romansa u četiri čina. Čin četvrti. 5/56, 673-685.
FRITZ, Ervin: Komisija za samoubojstva. (Farsa). Preveo Vatroslav Kalenić. 9/70, 1018-1037.
GAZAROVIĆ, Marin: Murat Gusar. (Priredio Hrvoje Morović). 6/70, 561-581; 7/70, 685-715.
GRBIĆ, Dragoslav: Kao kad pada kiša. Drama u jednom činu. 10/60, 769-795.
HEKTOROVIĆ, Petar: Prikazanje života sv. Lovrinca mučenika. (Priredio Marko Fotez).
8/70, 791-832.
HORVAT, Joža: Rasprodaja. (II čin). 1/55, 9-27.
HORVAT, Joža: Vjeverica. 9/57, 727-740.
JOCIĆ, Ljubiša: Šesti kontinent ili bez kopna. Drama u jednom činu. 2/59, 109-134.
KLIER, Lora: Braća galebovi. Drama u tri čina. 5/73, 476-498.
KRLEŽA, Miroslav: Aretej ili legenda o svetoj Ancili Rajskoj Ptici. Fantazija u pet slika.
11/59, 873-941.
LJUBETIĆ, Jerko: Valovi i pijesak. Scenska igra u dva dijela. 7/61, 581-611.
MAĐER, Miroslav Slavko: Most, šum vode i sjene ljudi. 3/60, 192-198.
MAĐER, Miroslav Slavko: Nitko nije mrtav. 5/62, 391-400.
MAĐER, Miroslav Slavko: Zastor spušta vrijeme. Scenska igra u dvije slike. 2/61, 85-100.
58
MAKAROVIČ, Svetlana: Vrbov momak. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 1006-1017.
MAROVIĆ, Tonči P/etrasov/: Golubovi i dječaci. 8/59, 599-623.
MAROVIĆ, Tonči Petrasov: Obrazina. (Dramska pasija za Peristil u tri čina). 2/65, 127-175.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Protekcionaš. (Tragikomdija...). 8/70, 859-896.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Veliki val. (Poetizirana drama u 4 čina — 7 slika). /Čin I-II/. 10/58,
783-804.
MIHALIĆ, Stjepan: Izlet u Vukovac. (Drama u tri čina). 5/66, 417-457.
OTRŽAN, Nikola: Sidra. 4/61, 272-309.
OTRŽAN, Nikola: Tupa koplja. 10/59, 818-837.
PALMOTIĆ, Junije (Đono): Pavlimir. Festivalski prikaz o postanku grada Dubrovnika.
Po djelima Đona Đore Palmotića sastavio Marko Fotez. 10/73, 1013-1062.
PARUN, Vesna: Marija i mornar. (Farsa u četiri čina). /Čin I-II/. 8/57, 633-651.
PERKOVIĆ, Vlatko: Zatvoreno poslijepodne. 2/66, 146-168.
PRICA, Čedo: Kat. (Dramska balada). 10/65, 1020-1044.
PRICA, Čedo: Kruh. (Drama). 12/68, 1455-1478.
RAOS, Ivan: Don Juan. Monolog u jednom činu. 11/58, 883-893.
SLAVICA, Tomislav: Otkupljena drama. 6/65, 611-632; 7/65, 712-738.
SMODLAKA, Hranko: Antipatra ili krivi spoj. Dva čina (tri slike). 5/63, 417-444.
SMOLE, Dominik: Antigona. Drama. (Sa slovenskog preveo Ćiro Ćulić). 1/61, 1-43; 2/61,
118-139.
STULIĆ, Vlaho: Kate Kapuralica. Dramaturški obradio Marko Fotez. 6/67, 547-575.
SVILIČIĆ, Ante: Uvodnik. Drama u tri čina. 8/65, 824-862.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Betula. 1/71, 48-66.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Ereditat. Komedija u dva dijela i 4 slike. 5/73, 421-456.
ŠEHOVIĆ, Feđa: I svjetlo dođe (televizijska drama). 7/69, 713-737.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Laka ti noć maestro. (Komedija u dva dijela za djecu i odraslije). 9/66,
949-982.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Ljudi, ima li koga? ili novela od kapetana. 2/70, 109-139.
ŠEŠELJ, Stjepan: Vid. (Drama). 3/72, 264-278.
ŠOLJAN, Antun: Dobre vijesti, gospo. 10/69, 1065-1087.
ŠOP, Nikola: Lanci. 1/70, 29-37.
ŠOP, Nikola: Na bosanski Ivandan. 8/68, 871-910.
VUČETIĆ, Veljko: Monolog kralja Nabukodonosora. 4/71, 450-469.
59
3. Romani. Pripovijesti. Pjesnička proza
ADAMIĆ, Stanislava: Elvira. 12/69, 1378-1386.
ADAMIĆ, Stanislava: Trpko grožđe. 11/63, 1169-1171.
ADAMIĆ, Stanislava: Zrak, vatra i voda. 8/63, 812-817.
ARALICA, Ivan: A primjer se zvao Laudina. 3/69, 245-284.
ARALICA, Ivan: Krug. 9/65, 900-910.
ARALICA, Ivan: Nevjernik. 8/67, 826-850; 9/67, 956-984.
ARALICA, Ivan: Propast Magnuma. 12/73, 1311-1334.
ARALICA, Ivan: Prvoš. 4/66, 368-387.
ARALICA, Ivan: Školjka. 10/64, 994-1004.
BAKARIĆ, Tomislav: Nedjelja koja će trajati cijeli dan. (Odlomak). 7/68, 808-836.
BAKARIĆ, Tomislav: Nekoliko noćnih razgovora o Nedi. (Iz romana »Bojovnici«). 3/71,
237-271.
BAKARIĆ, Tomislav: Početak nemira. (Odlomak iz romana). 3/65, 259-276.
BAKARIĆ, Tomislav: Uvijek ta Neda. (Odlomak iz romana »Bojovnici«). 6/69, 649-681.
BARAS, Frane: Okamine. 1/69, 67-72.
BARKOVIĆ, Josip: Krštenje u Šumi. (Odlomak iz neobjavljenog dječjeg romana
»Tračak«). 8/72, 886-895.
BARKOVIĆ, Josip: Na ničijoj zemlji. 3/54, 155-170.
BARKOVIĆ, Josip: Plamen u zabranu. (Iz neobjavljene zbirke »Zeleni dječak«). 4/60,
287-294.
BARKOVIĆ, Josip: Potekla je bijela flota. 8/56, 561-569.
BARKOVIĆ, Josip: Profesore, otkravite se malo ... (Ulomak iz romana). 1/63, 21-32.
BARKOVIĆ, Josip: Vihor ustajalosti. (Ulomak iz romana »Dolina djetinjstva«). 9/55, 677-693.
BELAN, Branko: Spremanje gozbe. (Iz proze »Tmora«). 11/67, 1169-1183.
BERETIN, Mate: Dvije proze. Bijeg, Žena i mačka. 9/61, 917-924.
BERETIN, Mate: Jedan dan gospodina Danića. (Odlomak). 4/64, 361-387.
BERETIN, Mate: Mjesec je vidio. 11/65, 1145-1150.
BERETIN, Mate: Moji neznanci. 6/62, 483-492.
/Sam, Čovjek iz automobila, On i ja/.
BERETIN, Mate: Posljednji dani. (Ulomak). 7/55, 530-540.
BERETIN, Mate: Pozdrav nepoznata čovjeka. 6/63, 582-588.
BERETIN, Mate: Silazak. (Ulomak). 1/72, 41-51.
BERETIN, Mate: U kotlu. (Ulomak). 7/57, 513-534.
BERETIN, Mate: U sjeni prošlosti. (Ulomak). 8/56, 580-588.
60
BILOPAVLOVIĆ, Tito: Tri priče. (Muka, Ljubavnik, Justina). 5/72, 445-450.
BOR, Matej: Daljine. Sa slovenskog preveo Ćiro Čulić. 2/64, 85-104.
BOŽIĆ, Mirko: Glad. (Prvo poglavlje drugog dijela romana »Kurlani«). 1/54, 1-15.
BOŽIĆ, Mirko: Iz vrapčje perspektive. (V poglavlje neobjelodanjenog romana »Suhi plač«).
9/54, 545-570.
BOŽIĆ, Mirko: San o lađi. (Odlomak iz romana »Neisplakani«. Kraj V dijela). 5/55, 325-354.
BRENKOVA, Kristina: Što je bilo najljepše? Prevela Mila Vlašić-Gvozdić. 9/70, 1002.
BULJAN, Mirjana: Priče o Čiku, o ljubavi, o slavi, o moći. 1/64, 1-34.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Damin gambit. 8/73, 848-859.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Dvije priče (Dvorac, Početak dana — noći). 7/69, 787-801.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Mrak. 2/73, 155-168.
BULJEVIĆ, Zvonimir: O vuku i ljudima, ponešto. 3/72, 227-232.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Pjesnik. (Odlomak iz romana »Ljudi bez imena«). 1/68, 41-57.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Sudbine. 5/67, 506-523.
BULJEVIĆ, Zvonimir: U prolazu. 3/60, 199-202.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Zli otoci. 6/70, 602-646; 7/70, 725-770.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Kad lice potamni od mržnje. 9/71, 1074-1086.
ČERKEZ, Vladimir: Kolone u pokretu. (Odlomak iz romana »Orlovi i vuci«). 12/65, 1191-1207.
ČOLAKOVIĆ, Enver: Neodigrana partija preferansa. 11/65, 1091-1125.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Os (ni bolja ni gora nego bilo koja druga). (Odlomak iz
romana). 2/71, 166-195.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Os (ni bolja ni gora od bilo koje druge). (Završetak
romana). 5/72, 451-469.
ČUDINA, Marija: Amsterdam. (Odlomak). 12/69, 1313-1335.
ČUDINA, Marija: Dnevnik. (Odlomak). 7/59, 562-578.
ČUDINA, Marija: Dvije proze. (Užasni Peter, Miševi). 11/60, 898-913.
ČUDINA, Marija: Malo pomalo dolazi kraj. (Odlomak). 3/62, 225-253.
ČUDINA, Marija: Otac je jedan. 5/66, 478-499.
ČUDINA, Marija: Početi od kraja. (Odlomci iz knjige). 2/64, 126-153.
ČUDINA, Marija: Pokoriti svijest. (Odlomak). 7/61, 537-564.
ČUDIN, Marija: Prvi zapisi. 11/58, 874-879.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Monolog jednog fauna. 3/71, 291-298.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Vječno sada. 9/72, 1001-1012.
DANOJLIĆ, Milovan: Noćni povraci. 8/59, 646-651.
DISOPRA, Nikola: Bitka. (Odlomak iz »Odsutna čovjeka«). 9/58, 657-672.
61
DISOPRA, Nikola: Crna duša. (Odlomak »Odsutna čovjeka«). 6/59, 449-475.
DISOPRA, Nikola: Djed je krenuo. (Odlomak). 2/56, 85-106.
DISOPRA, Nikola: Događaj bez prave svrhe. 10/59, 789-807.
DISOPRA, Nikola: I opet se ništa nije dogodilo. (Iz neobjavljene zbirke »Izglobljeno
vrijeme«). 9/64, 837-865.
DISOPRA, Nikola: Igra. (Odlomak iz romana »Mrtva sidrišta«). 5/63, 459-488.
DISOPRA, Nikola: Kao dvije jednostavne priče. (Odlomak iz romana »Odsutan čovjek«).
8/61, 652-680.
DISOPRA, Nikola: Kao riba u vodi. (Jedanaesto poglavlje romana »Životi i snovi«). 10/57,
761-790.
DISOPRA, Nikola: Luk bez strijele. (Odlomak iz romana »Izlazak na dugu šetnju«). 1/72,
1-15.
DISOPRA, Nikola. Mačke i mačkice. (Prvo poglavlje romana »Životi bez dna«). 6/56,
434-456.
DISOPRA, Nikola: Njegovi suci. (Četvrto poglavlje iz proze »Horizonti bez svjetla«). 4/54,
193-216.
DISOPRA, Nikola: Njihaj u praznini. (Odlomak iz romana »Odsutan čovjek«). 5/61, 341-372.
DISOPRA, Nikola: Otkinuta ruka. (Odlomak iz romana »Mrtva sidrišta«). 7/62, 559-595.
DISOPRA, Nikola: Pićo je izgubio bitku. 4/55, 280-304.
DISOPRA, Nikola: Poljupci. (Prvo poglavlje romana »Život i snovi«). 1/57, 1-33.
DISOPRA, Nikola: Putnici se nisu zaustavili. 11/54, 701-727.
DISOPRA, Nikola: Slučaj Elvire Doležaj. 9/73, 957-971.
DISOPRA, Nikola: Sunce usred planine. (Odlomak iz proze »Mrtva sidrišta«). 11/62,
1004-1030.
DISOPRA, Nikola: Suza se u suzi stapa. (Odlomak iz proze »Čovjek koji je često
izostajao«). 10/63, 1009-1041.
DISOPRA, Nikola: Tri zapisa. 8/72, 813-853.
DISOPRA, Nikola: U pukotini. (Odlomak). 7/71, 771-800.
DISOPRA, Nikola: Vječno more. 7/60, 529-562; 8/60, 622-656.
DISOPRA, Nikola: Vremenu našem tišina odgovara. (Odlomak). 5/58, 333-351.
DONČEVIĆ, Ivan: Snovi i gatanja. (Iz romana »Mirotvorci«). 8/55, 565-580.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Kornjača. 6/61, 469-474.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Pred jednom od mene različitom moći. 12/60, 978-985.
/Stojim pred jednom od mene različitom moći, Rođenje skulpture, Dioklecijanovi
podrumi, Posjet prijatelju i brdu, Često odlazim iz grada, i dr./.
DRAGOJEVIĆ, Danijel: Prisustvo prećutne smrti. 2/59, 135-140.
62
DRAGOJEVIĆ, Danijel: U tvom stvarnom tijelu. 11/62, 998-1003.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Dvije proze. (U srcu ljeta, Kamen i opet kamen). 10/64, 980-993.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Gozba. 10/70, 1178-1205.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Gušteri. 3/68, 239-276.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Jastozi. 8/71, 952-986.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Mala palma. (Odlomak iz romana). 10/62, 1102-1129.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Ljubi Boga i motiku. 7/66, 708-718.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Prag bez blagoslova. (Odlomci iz romana). 7/65, 671-699.
DRAGOJEVIĆ, Ivan: Zao put. (Odlomak iz romana). 12/65, 1219-1241.
DURAKU, Nebil: Ponor. Preveo autor. 4/69, 439-441.
FABRIO, Nedjeljko: Glavno poglavlje o satiru. (Ulomak iz romana »Satir«). 7/64, 667-680.
FILIPOVIĆ, Rasim: Direktor. (Odlomak iz romana »Jablanica«). 3/67, 216-227.
FILIPOVIĆ, Rasim: Premijera. (Ulomak iz romana »Glumica«). 10/65, 992-1003.
FILIPOVIĆ, Rasim: Raskomadan život. (Odlomak). 1/73, 34-44.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Baština. (Ulomak). 2/73, 99-141.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Potres. (Ulomak iz romana »Raspukline«). 10/55, 709-747.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Tintirić. 12/54, 765-796.
GAZIVODA, Mihajlo: Prvi koraci. (Odlomak iz romana). 3/57, 161-173.
GERVAIS, Drago: Kameleon. 12/55, 881-890.
HERGOLD, Ivanka: Prazna kuća. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 957-958.
HORVAT, Joža: Desetar Ilija Kapara. (Iz romana »Mačak pod šljemom«). 5/60, 333-361.
HORVAT, Joža: Lovac mikroba. 6/59, 486-497.
HORVAT, Joža: Mačak pod šljemom. (Ulomak iz romana). 3/61, 169-196.
HORVAT, Joža: Smrt Krunaša. 1/58, 1-30.
IDRIZOVIĆ, Nusret: Gdje je sada njegova ulica. (Fragment). 6/67, 623-629.
INGOLIČ, Anton: Nekrolog zakašnjeloj ljubavi. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 959-972.
JANEKOVIĆ, Branka: Jaganjac božji. 6/72, 661-682.
JANEKOVIĆ, Branka: Sni. 11/65, 1135-1144.
JASIQI, Ali Demë: Svijet poezije Besima Bokshija. Preveo Vehap Shita. 4/69, 473-475.
JELIČIĆ, Živko: Balada o djevcu. (Scenarij). 1/69, 1-54.
JELIČIĆ, Živko: Balada o novcu. (Ulomak iz romana). 10/70, 1115-1156.
JELIČIĆ, Živko: Bitka. (Ulomak iz romana). 9/72, 939-985.
JELIČIĆ, Živko: Dvoboj. (Scenarij). 4/72, 360-403.
JELIČIĆ, Živko: Ecce homo. (Ulomak romana). 11/66, 1141-1178.
63
JELIČIĆ, Živko: Galaksija. (Ulomak romana). 9/63, 889-928.
JELIČIĆ, Živko: Giovanni. (Scenarij). 5/70, 435-475.
JELIČIĆ, Živko: Hodočasnici. (Ulomak romana). 11/60, 849-876.
JELIČIĆ, Živko: Iz mraka u mrak. (Ulomak iz romana). 12/62, 1122-1155.
JELIČIĆ, Živko: Kap stida. 8/54, 473-502; 9/54, 573-613.
JELIČIĆ, Živko: Koja pametna životinja. (Odlomak iz romana). 12/64, 1205-1248.
JELIČIĆ, Živko: Lov na ljudsku glavu. (Ulomak romana). 4/71, 352-391.
JELIČIĆ, Živko: Maslačak u zapučku. (Ulomak iz kronike »Vojvoda«). 4/57, 241-284.
JELIČIĆ, Živko: Na bijegu. (Ulomak iz romana). 8/67, 777-812.
JELIČIĆ, Živko: Nalijepljeni kralj. (Odlomak iz romana »Vojvoda«). 12/59, 1001-1030.
JELIČIĆ, Živko: Nedjelja. (Scenarij). 4/68, 403-445.
JELIČIĆ, Živko: Ozarena slova. (Ulomak romana). 12/71, 1423-1463.
JELIČIĆ, Živko: Pijana lađa. (Odlomak iz romana). 11/64, 1057-1096.
JELIČIĆ, Živko: Pogreb. (Ulomak iz romana »Vojvoda«). 9/59, 693-723.
JELIČIĆ, Živko: Posljednja večera. (Ulomak iz romana »Vojvoda«). 11/58, 837-869;
12/58, 925-961.
JELIČIĆ, Živko: Sitnica. (Ulomak iz kronike »Vojvoda«). 12/57, 945-984.
JELIČIĆ, Živko: Staklenko. (Ulomak). 6/55, 405-451; 12/55, 904-946; 3/56, 169-201.
JELIČIĆ, Živko: Suze na dnu morskome. (Ulomak iz kronike »Vojvoda«). 1/56, 721-763.
JELIČIĆ, Živko: Štetočina. (Ulomak). 4/60, 249-276.
JELIČIĆ, Živko: Uzmi dušu. (Ulomak iz romana). 11/62, 959-997.
JELIČIĆ, Živko: Zrinskog poljubite svi. (Ulomak iz romana). 1/63, 1113-1158.
JELIĆ, Vojin: Dječak karo boje. (Iz romana o kamovskim umirovljenicima). 6/67, 593-622.
JELIĆ, Vojin: Fjaka i stari zub. 6/66, 597-621.
JELIĆ, Vojin. Karmino (Iz neobjavljenog romana »Kirvaj«). 5/69, 477-501.
JELIĆ, Vojin: Najteže je prvi put umrijeti ili priča i odgonetka zbog čega naša kuća
posjeduje pravi gromobran. 2/63, 109-122.
JELIĆ, Vojin: Poljubac. 5/56, 321-342.
JELIĆ, Vojin: Tri duše pričaju zagrljaje. (Prvo poglavlje neobjavljenog romana »Bokorim
za poljupce«). 4/55, 241-269.
JELIĆ, Vojin: Trka slijepih konja. (Ulomak). 4/58, 249-277.
JOB, Ignjat: Dvije proze. 7/58, 522-528.
/Pompejanska veza, Blizanci/.
KALEB, Vjekoslav: Gore i dolje. (Ulomak). 7/54, 409-421.
KATUŠIĆ, Ivan: Anonimno pismo. 9/56, 641-659.
64
KATUŠIĆ, Ivan: Besana noć u spavaćim kolima. (Quid pro quo). 5/55, 369-380.
KATUŠIĆ, Ivan: Bijela torbica. 10/60, 814-829.
KATUŠIĆ, Ivan: Do pola zdjele. 7/58, 493-507.
KATUŠIĆ, Ivan: Jela, Jelica i dobra Antica. 2/58, 108-118.
KATUŠIĆ, Ivan: Ogledalo sreće. 5/54, 265-284.
KATUŠIĆ, Ivan: Osmice i osmašice. 2/59, 89-98.
KATUŠIĆ, Ivan: Posiskravić. 11/57, 897-913.
KATUŠIĆ, Ivan: Priče uz pratnju gradske glazbe. (Kućna njega, Put prema ritmu). 1/60, 1-17.
KATUŠIĆ, Ivan: Rat nije za slastičare. 4/56, 249-266.
KATUŠIĆ, Ivan: Ručni sat. 5/62, 414-423.
KATUŠIĆ, Ivan: Tajne. 1/63, 46-56.
KATUŠIĆ, Ivan: Tri proze. (Gorki put, Prigode i jagode, Proboj transformatora). 6/61,
445-458.
KATUŠIĆ, Ivan: Vječno svjetlo. 3/57, 188-202.
KELMENDI, Ramiz: Fantastična priča. Preveo Vehab Shita. 4/69, 426-430.
KELMENDI, Ramiz: Ispovijest jedne studentice. Preveo Hasan Mekuli. 4/69, 450-460.
KIŠ, Danilo: Na lepom plavom Dunavu. (Odlomak iz romana »Psalam 44«). 4/61, 260-264.
KNEŽEVIĆ, Joko: Mali razgovori. 5/64, 463-481.
KOROMAN, Veseljko: Bolestan sam i pun sreće. 10/66, 1049-1055.
KOVAČ, Mirko: Tripo Đapić-Teškaš. (Iz knjige »Mrtvačnica«). 12/71, 1485-1497.
KOVAČIČ, Lojze: Dječak i smrt. (Roman). Preveo Mate Šimundić. 9/70, 929-942.
KOZARČANIN, Ivo: Mlada voda. 3/64, 201-227; 4/64, 301-334.
KUZMANOVIĆ, Vojislav. Susret. 12/56, 902-905.
LALIĆ, Mihailo: Noć načeta svitanjem (Odlomak iz romana). 4/59, 319-333.
LALIĆ, Mihailo: Poklonjeni konj. (Odlomak iz romana). 3/55, 157-181.
LAUŠIĆ, Jozo: Buna. (Ulomak iz romana »Opsada«). 10/62, 903-932.
LAUŠIĆ, Jozo: Love a ulovljeni. (Ulomak iz romana »Sinovi razmetni«). 7/59, 529-549.
LAUŠIĆ Jozo: Mimohod. (Ulomak iz romana »Ožiljci«). 9/57, 681-712.
LAUŠIĆ, Jozo: Opsada. (Fragmenti iz romana). 5/61, 390-414.
LAUŠIĆ, Jozo: Opsjednuti. (Ulomak iz romana »Opsada«). 11/61, 1145-1174.
LAUŠIĆ, Jozo: Oznojeni grad. (Ulomak iz romana »Kostolomi«). 1/59, 32-62.
LAUŠIĆ, Jozo: Pogibija. (Ulomak iz romana). 2/60, 110-132.
LAUŠIĆ, Jozo: Postaja osma. (Osmo poglavlje iz »Klačine«). 6/69, 601-636.
LAUŠIĆ, Jozo: Stipan se objavljuje Gospodu. (Ulomak iz romana). 7/67, 697-716.
65
LAUŠIĆ, Jozo: Svekost. (Ulomci iz romana »Opsada«). 4/62, 327-358.
LAUŠIĆ, Jozo: U srcu jež. (Odlomak iz romana). 2/68, 117-137.
LAUŠIĆ, Jozo: Zakon. (Fragmenti iz romana). 9/60, 706-727.
LAUŠIĆ, Jozo: Zatišja (Skice). (Ulomak iz nedorađenog romana). 6/58, 441-462.
LOVRIĆ, Božo: Jeanette. 8/63, 848-862.
LUKIĆ, Sveta: Geografija. (Iz knjige »Tužba protiv reči«). 6/60, 417-432.
LUKIĆ, Sveta: Sanjive poruke. 10/59, 781-788.
LJUBETIĆ, Jerko: Bijeg na otok koji plavi. (Suhoziđe, fragment I). 10/72, 1128-1144.
LJUBETIĆ, Jerko: Iza spuštenih kapaka. 10/67, 1079-1106.
LJUBETIĆ, Jerko: Miran tok i brzaci. 4/58, 292-309.
LJUBETIĆ, Jerko: Mrežanica. 1/70, 1-28; 2/70, 165-192.
MACHIEDO, Mladen: Cesta silazi u grad. 11/66, 1212-1220.
MAĐER, Miroslav Slavko: Biće. 3/59, 181-193.
MAĐER, Miroslav Slavko: Mrtvaci. 9/58, 684-693.
MAĐER, Miroslav Slavko: Slučajni fragmenti. 2/63, 140-152.
MAJDAK, Zvonimir: Ali, ponekad bismo mogli razgovarati. 9/64, 875-887.
MAJDAK, Zvonimir: Dvije sestre. 2/72, 129-144.
MAJDAK, Zvonimir: Đeki i kuga. 10/66, 1013-1032.
MAJDAK, Zvonimir: Tvrdoglavi konobar. 1/68, 1-17.
MAJDAK, Zvonimir: Život pun slučajnosti. 9/71, 1053-1065.
MAROVIĆ, Tonči Petrasov: Ljudski kusur, 11/68, 1263-1307; 12/68, 1387-1427.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Balada o mrtvim strahovima. 12/67, 1258-1287.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Dvije guske. (Odlomak iz romana »Grad bez rijeke«). 2/69, 117-145.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Grad bez rijeke. (Odlomak iz romana). 2/66, 109-125.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Gradić bez rijeke. (Odlomak). 6/62, 510-528.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Krčma. (Ulomak iz novele »Lipe«). 11/56, 836-853.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Lipe. (Ulomak). 11/55, 805-824.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Namireno očinstvo. 1/62, 50-73.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Opet o Luki... (Odlomak iz pripovijetke). 11/64, 1115-1134.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Otočanska pjesma za mrtve. (Odlomak iz romana). 10/71, 1167-1183.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Zvijezde. (Odlomak iz pripovijetke). 8/60, 593-613.
MIHALIĆ, Stjepan: Iz »Jutra bez kraja«. 3/60, 165-176.
MIHALIĆ, Stjepan: Ižota. (Početak novele). 8/71, 915-940.
MIHALIĆ, Stjepan: Na vodi. (Iz romana »Godine«). 3/65, 209-235.
66
MIHALIĆ, Stjepan: Početak proze o Gatalinu. 2/62, 109-124.
MIHALIĆ, Stjepan: Početak treće glave »Lula«. 4/68, 369-391.
MIHALIĆ, Stjepan: Prva glava romana »Godine«. 5/64, 425-448.
MINDEROVIĆ, Čedomir: Polazak za Madras. (Odlomak iz romana »Posljednji koktel«).
11/60, 881-888.
MUMGJIU, Samedin: Ljubomora. Preveo Vehab Shita. 4/69, 442-449.
NOVAK, Slobodan: Dolutali metak. (Odlomak). 2/58, 165-188.
NOVAK, Slobodan: Južne misli. 12/56, 893-901.
NOVAK, Slobodan: Pokop je odgođen. 11/55, 836-848.
NOVAK, Slobodan: Silazak duha. (Odlomak). 8/58, 573-586.
NOVAK, Slobodan: U našem gradu živio je car. 5/57, 333-350.
PASHKU, Anton: Kula. Preveo Vehab Shita. 4/69, 416-425.
PEAKIĆ-Žaja, Marija: To. 9/72, 1013-1022.
PEROCI, Ela: Djevojčica i sunce. Prevela Mila Vlašić-Gvozdić. 9/70, 1003-1005.
PODRUG, Toma: Dva visinska mjesta. 7/72, 761-765.
PODRUG, Toma: Ljevoruki London. 6/73, 605-619.
PODRUG, Toma: Zavičajni Solin. 1/73, 45-52.
POPOVIĆ-Dorofejeva, Dušanka: Dva prijatelja. 8/62, 671-685.
POPOVIĆ-Dorofejeva, Dušanka: Šeširi i cipele. 9/61, 881-904.
POPOVIĆ-Dorofejeva, Dušanka: U magli. 1/57, 48-55.
POPOVIĆ-Dorofejeva, Dušanka: U postojbini bez serviranja i natrag. 7/72, 703-726.
POPOVIĆ-Dorofejeva, Dušanka: Zvijezde na konopcima. (Odlomak iz romana »Iskre iz
repa kometa«). 1/71, 1-20.
PRICA, Čedo: Ljeto. 3/61, 206-223.
PRICA, Čedo: Pogreške traže milost. (Ulomak iz romana). 5/59, 361-377.
PRICA, Čedo: Posljednje iz doline. (Poglavlje iz romana »Sumrak dnevnika«). 1/65, 1-15.
PRICA, Čedo: Putovanje u jugozapadni kraj. 7/69, 761-786.
PULIĆ, Nikola: Procesija. (Odlomak). 3/68, 293-313.
PULIĆ, Nikola: Raskršće. (Odlomak iz romana). 8/66, 839-854.
QOSJA, Rehxep: Skenderbeg i rodoljubiva poezija. Preveo Vehab Shita. 4/69, 461-465.
RAHMANI, Nazmi: Planinka. (Odlomak iz romana). Preveo Vehab Shita. 4/69, 431-438.
RAOS, Ivan: Na put Božji. (Ulomak iz neobjavljena romana »Prosjaci & sinovi«). 11/69,
1199-1223.
RAOS, Mate: Jutro u tramvaju. (Odlomak). 1/66, 1-18.
RAOS, Mate: Podne na trgu. (Iz romana). 7/66, 669-695.
67
RAOS, Mate: Večera na ćilimu. (Odlomak iz romana). 9/67, 905-941.
REBULA, Alojz: Sjena koja pleše. Preveo Milivoj Slaviček. 9/70, 943-956.
ROJE, Filip: Agent. (Odlomak iz romana). 8/68, 942-959.
ROJE, Filip: Dhyana. (Odlomak iz romana »Agent«). 5/69, 515-545.
ROJE, Filip: Đanki. (Odlomak). 7/72, 766-776.
ROZMAN, Smiljan: Posjet. Preveo Ćiro Čulić. 2/68, 151-181.
SELAKOVIĆ, Milan: Iza spuštenijeh trepavica. 11/66, 1201-1205.
SELIŠKAR, Tone: Mrak i svitanje. (Prva dva poglavlja iz nedovršenog romana »Izdani
bataljon«). Preveo Ćiro Čulić. 5/60, 372-383.
SHITA, Vehap: Ljubavne ispovijesti Ramiza Kelmendija. Preveo autor. 4/69, 466-472.
SIMIĆ, Novak: Susreću prognanika. (Poglavlje iz neobjavljenog romana). 6/54, 337-351.
SLAMNIG, Ivan: Profesor latinskoga. 12/57, 1001-1006.
SLAVICA, Tomislav: Isus i kurjak. 3/62, 197-214.
SLAVICA, Tomislav: Klaonica. 9/62, 798-823.
SLAVICA, Tomislav: Korovidovi. (Odlomci iz romana). 12/60, 986-1011; 6/61, 475-494;
11/61, 1085-1109.
SLAVICA, Tomislav: Kronika o bogovima. (Odlomci iz romana). 6/63, 537-563; 10/63,
1052-1091.
SLAVICA, Tomislav: Legende. (Odlomci iz romana). 3/64, 248-275.
SLAVICA, Tomislav: Prekrštenje. (Ulomak iz romana »Kunara«). 4/66, 329-350.
SLAVICA, Tomislav: Rasap. (Ulomak iz romana »Kunara«). 10/64, 941-964.
SLAVICA, Tomislav: Raširenih zjena. 5/60, 384-394.
SLAVICA, Tomislav: U sjeni klinike. (Ulomak iz romana »Kunara«). 1/66, 47-65.
SLAVICA, Tomislav: Ubiti. (Ulomak iz romana »Kunara«). 4/67, 305-326.
SLAVICA, Tomislav: Vojvoda. (Odlomak iz romana »Kunara«). 3/67, 181-207.
SMODLAKA, Hranko: Intermezzo sa Čednom. 9/59, 732-743.
SMODLAKA, Hranko: Neka on samo kaže da nije tako htio. (Iz zbirke »Zvjerinjak
bogova«). 3/58, 205-209.
SMODLAKA, Hranko: Speranca. 6/60, 443-454.
SMODLAKA, Hranko: Žena sa principima. 10/54, 625-646, 699.
STAHULJAK, Višnja: Čudesna varka. (Ulomak iz romana). 9/73, 889-922.
STAHULJAK, Višnja: Kuća na trgu. (Ulomak iz veće cjeline). 1/73, 1-19.
STAHULJAK, Višnja: Marija. (Odlomak iz romana). 6/66, 533-551.
STAHULJAK, Višnja: Modra spilja i papirnati mlin. 11/67, 1139-1155.
STAHULJAK, Višnja: Sudbina Filipa Dolca. (Odlomak iz romana »Snijeg«). 8/63, 777-805.
68
STIPČEVIĆ, Augustin: Borik nad morem. 7/63, 665-678.
STIPČEVIĆ, Augustin: Braća i nevjeste. (Ulomak iz romana). 3/54, 129-143.
STIPČEVIĆ, Augustin: Crna ptica. (Dramska priča). 10/62, 863-890.
STIPČEVIĆ, Augustin: Čovjek nema imena. 2/58, 85-98.
STIPČEVIĆ, Augustin: Drveni pajaco. 1/59, 1-19.
STIPČEVIĆ, Augustin: Ljeto u zatišju. (Ulomak romana). 7/55, 501-522.
STIPČEVIĆ, Augustin: Mladić koji je otkrio Ameriku. 5/67, 425-474.
STIPČEVIĆ, Augustin: Oganj pod mrazom. 1/56, 26-38.
STIPČEVIĆ, Augustin: Pseto u kočiji. (Ulomak romana). 7/56, 481-500.
STIPČEVIĆ, Augustin: Ptice lete nad sprovodom. (Odlomak). 8/64, 772-791.
STIPČEVIĆ, Augustin: Susret. 2/60, 85-94.
STIPČEVIĆ, Augustin: Tiha putovanja. 2/55, 77-90.
STIPČEVIĆ, Augustin: Zid bez prozora. 9/60, 681-689.
SULEJMANI, Hivzi: Magle. Preveo autor. 4/69, 413-415.
SVILIČIĆ, Ante: Čišćenje dvorišta. 1/63, 1-20.
SVILIČIĆ, Ante: Kratki spoj. 1/60, 34-51.
SVILIČIĆ, Ante: Nekoliko prvih taktova iz »Prosto zrakom«. 2/69, 160-209.
SVILIČIĆ, Ante: Predvečer. 12/66, 1261-1300.
SVILIČIĆ, Ante: Prosto zrakom. (Iz romana). 5/72, 483-502.
SVILIČIĆ, Ante: Šjor meštar. 1/61, 57-74.
SVILIČIĆ, Ante: U naslonjaču. 9/63, 940-954.
SVILIČIĆ, Ante: Vlaga. 10/57, 804-813.
SVILIČIĆ, Ante: Zatvoriti se. 2/62, 140-159.
ŠEGEDIN, Petar: Odlazak. (Odlomak iz romana). 7/64, 633-639.
ŠEGEDIN, Petar: Stranac. (Legenda). 2/54, 65-92.
ŠEGEDIN, Petar: Sunce na zalazu. 7/67, 655-673.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Dubrovački trubaduri. (Odlomak iz romana). 10/67, 1053-1078.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Odlomak iz romana »Dubrovački trubaduri«. 7/68, 764-793.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Po begovim pismima. (Ulomak iz romana). 10/71, 1228-1249.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Riječ ima optuženi. (Ulomak romana). 4/72, 329-344.
ŠIMIĆ, Antun Branko: Čuvari duha. (Ulomak). 5/58, 364-374.
ŠIVIC, Albin: Dugo je ljeto. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 981-994.
ŠKURLA-Ilijić, Verka. Vrzino kolo ljubavi i smrti. (Odlomci iz romana). 10/61, 1029-1051.
ŠOLJAN, Antun: Vrt slavuja. 8/57, 585-618.
69
ŠOP, Nikola: Drijada. 9/65, 887-899.
ŠPOLJAR, Krsto: Elegija za starom kavanom. (Ulomak iz romana »Vrijeme i paučina«).
10/67, 1023-1032.
ŠPOLJAR, Krsto: Konjušnica. 2/65, 105-115.
ŠPOLJAR, Krsto: Naposljetku sam zamrzio svoju bezvrijednu slobodu. (Ulomak iz veće
cjeline »Gvožđe i lovor«). 4/62, 301-316.
ŠPOLJAR, Krsto: Nigdje odgovora, Krištof čeka, a Darinka ne dolazi. 11/68, 1330-1342.
ŠPOLJAR, Krsto: Susret. (Ulomak iz romana »Mirno podneblje«). 3/59, 207-220.
ŠPOLJAR, Krsto: Taj pjegavi dječak. 6/58, 413-426.
ŠPOLJAR, Krsto: Tko će otpuhnuti crni prah. (Ulomak iz veće cjeline »Gvožđe i lovor«).
4/61, 249-259.
ŠPOLJAR, Krsto: Želio sam da stvarno zbog nečeg patim. (Ulomak iz romana »Gvožđe
i lovor«). 4/63, 321-340.
ŠTEFAN, Florika: Krik reči. 3/59, 198-202.
/Krik reči, San jedina moja stvarnost, Dani zlatousti, Zovem te gorka od samoće,
Četvrta zemlja ne postoji, i dr./.
TOMIČIĆ, Zlatko: Jedanaest pjesama. 8/60, 614-621.
/Opomena samotniku, Zla ljepota, Objavljene laži, Siromašni svijet, Put k izvoru, i dr./.
TOMIČIĆ, Zlatko: Ljubavnik. (Iz neobjavljene zbirke »Vražje oko«). 10/61, 1013-1020.
/Stizan, Nedokončalosti, Odsutnost, Blagoslovljeni sat botanike, Nevin, i dr./.
TOMIČIĆ, Zlatko: Šest pjesama u prozi. 4/56, 277-279.
/Taština, Crna Evo, Jalovost, Postojanost, Sad sam to ja, Onome koji ostane sam/.
TOPČIĆ, Zaim: Bedemi. 10/73, 1125-1156; 11/73, 1238-1268.
TOPČIĆ, Zaim: Crni snjegovi. (Fragment romana). 8/61, 681-708.
TOPČIĆ, Zaim: Čovjek zečjih ušiju. (Fragmenti iz romana »Gradić Visibor«). 6/60, 455-466.
TOPČIĆ, Zaim: Dugo proljeće gradačko. (Odlomak iz neobjavljenog romana). 12/66,
1315-1334.
TOPČIĆ, Zaim: More među jablanima. (Odlomak). 1/65, 32-61.
TOPČIĆ, Zaim: Petoprstje. (Ulomak romana »Zemlja heretika«). 2/72, 184-208.
TOPČIĆ, Zaim: Sanja. (Fragment neobjavljenog romana »Zarobljeni akordi«). 12/60, 959-964.
TOPČIĆ, Zaim: Varošica i Sveti kockar. (Odlomci neobjavljenog romana). 11/63, 1172-1210.
TRIFKOVIĆ, Risto: Iz malograđanskih balada. 1/64, 52-58.
VIDAS, Fedor: Noć. 4/57, 298-303.
VUČETIĆ, Šime: Velika razvalina. 5/56, 354-360.
VUČETIĆ, Veljko: Komorni stavci. 10/66, 1056-1066.
VUČETIĆ, Veljko: Meditacije. 1/70, 48-78.
70
VUČETIĆ, Veljko: Noćno nebo. 1/69, 57-61.
VUČETIĆ, Veljko: Pod čadorima Imotsko-bekijskog polja. 3/68, 314-327.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Iz noći u noć. (Odlomak). 9/62, 759-789; 12/62, 1083-1107;
12/63, 1281-1308.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Iz noći u noć. (Odlomak). 6/64, 571-600; 12/64, 1165-1189.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Iz noći u noć. (Odlomak). 6/65, 571-598.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Malecovi. (Odlomak veće proze). 6/56, 401-425; 6/57, 413-
451; 11/57, 853-880.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Nad istrulim ribnjacima. (Odlomak). 12/59, 969-986; 7/60,
505-521; 12/60, 937-958; 10/61, 987-1012; 12/61, 1256-1273.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Padalo je mrtvo lišće. 8/55, 637-659.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Pilana. 11/56, 813-829.
VUJČIĆ-Laszowski, Ivanka: Putovanje. 1/55, 1-8.
VUGA, Saša: Pačići po rijeci plivaju. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 973-980.
VULETIĆ, Anđelko: Svako svoj otrov ispija. (Odlomak iz romana »Drvo s paklenih
vrata«). 7/63, 689-721.
ZEMLJAR, Ante: Po putanji snova. (Odlomak). 2/57, 107-124.
ZIDAR, Pavle: Sifilis. Preveo Mate Šimundić. 9/70, 995-1001.
4. Eseji. Feljtoni, memoari. Putopisi
ANGJELINOVIĆ, Danko: Od Jadrana do Tihog oceana. (Odlomci iz neobjavljene knjige
putopisa). 9/60, 728-739.
CRNOBORI, Marija: S omladinom Splita i Zagore. 12/73, 1361-1385.
DRAINAC, Rade: Crni dani. (Odlomci iz dnevnika 1941-1942. godine). 12/56, 917-941.
GAMULIN, Grgo: Abelona u Veneciji. 8/68, 926-934.
GAMULIN, Grgo: List iz putopisa. 7/54, 443-446; 5/55, 381-384.
GAMULIN, Grgo: Listovi iz putopisa. 8/59, 652-657; 11/62, 1031-1043; 4/63, 372-379.
GAMULIN, Grgo: Srce Napulja. 3/66, 293-304.
GAMULIN, Grgo: Svečanosti. 8/68, 934-941.
HORVAT, Joža: »Besa«, put oko svijeta 1965-1967, brodski dnevnik. 10/71, 1200-1227.
HORVAT, Joža: Tahiti. (Iz dnevnika »Besa«). 6/72, 571-623.
HORVAT, Joža: Koraljno more. (Iz brodskog dnevnika »Bese«). 10/72, 1057-1105.
HORVAT, Joža: Putovi povratka. Indijski ocean II. 6/73, 537-586.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Split u srcu. 3/67, 175-180.
JURIĆ, Frane: Negdje daleko jedna žena. (Ulomak iz proznog putopisa »S tajfunom u
duši«). 11/69, 1257-1271.
71
KIRIGIN, Josip: Alipurska cesta. (S puta po Indiji). (Iz neobjavljene knjige »Tišine pod
Himalajama«). 2/56, 151-159.
KLJENAK, Mladen: Konoba. (Odlomak iz putopisa Zagori u pohode). 11/66, 1206-1211.
KRLEŽA, Miroslav: Adriatica. 12/63, 1249-1269.
KRLEŽA, Miroslav: Hungarica. 4-5/65, 317-359.
KRLEŽA, Miroslav: Varijacije na razne teme. 4/59, 261-295.
MACHIEDO, Mladen: Makedonska suita. (Tragom hipotetičnog porijekla prezimena).
3/69, 296-307.
MACHIEDO, Mladen: Piccolo itinerario italiano. (Putne bilješke srpanj-kolovoz 1964).
6/65, 633-640.
MACHIEDO, Mladen: Sicilija. 2/70, 140-149.
MARINKOVIĆ, Nada: Sonata na mjesečevim strunama. (Iz knjige u štampi »Kina«). 7/57,
546-549.
MINDEROVIĆ, Čedomir: Tragovi. (Iz zapisa o Indiji 1964). 10/65, 983-991.
MINDEROVIĆ, Čedomir: Zapisi nad Gangesom. 5/59, 390-403.
MINDEROVIĆ, Čedomir: Zapisi sa Cejlona. 8/62, 695-710.
MOROVIĆ, Hrvoje: Životni roman jednog viškog plemića. (Iz memoara konte Alviža
Genicea). 5/72, 544-570.
PODRUG, Toma: Kroz Španjolsku. 7/71, 825-843.
ŠEGEDIN, Petar: Njegovo prisustvo. (Fragmenti iz putopisa »Susreti«). 10/61, 977-986.
TOPČIĆ, Zaim: Čarobna vrata. 3/59, 221-225.
VIDOVIĆ, Radovan: Drugo pismo iz Italije. 5/66, 528-532.
VIDOVIĆ, Radovan: Firenca nakon katastrofe. 5/67, 539-546.
5. Pisci naroda i narodnosti Jugoslavijei njihova djela
ANZULOVIĆ, Neda: Vjekoslav Kaleb. (Bibliografija 1937-1970). 3/71, 337-348.
AREŽINA, Duško: K povijesti literature. (Ivo Frangeš: »Studije i eseji«. Zagreb, »Naprijed«,
1967). 7/68, 867-869.
BADALIĆ, Josip: Bibliografski obzor ruskih prijevoda književnoga stvaralaštva jugosla-
venskih naroda. 9-10/68, 1173-1199.
BADALIĆ, Josip: Hrvatsko književno stvaralaštvo u ruskoj književnosti. 9-10/68, 1155-1173.
BADALIĆ, Josip: Muka Isukrstova — neobjavljena varijanta starohrvatskog prikazanja.
7/73, 695-700.
BAKOTIĆ, Petar: Banović Strahinja dubrovačkog područja. (Zapis o šipanskoj narodnoj
poeziji). 11/66, 1228-1250; 3/67, 243-274.
BAKOTIĆ, Petar: O dvjestagodišnjici rođenja slovenskog preporoditelja Valentina
Vodnika. 7/58, 542-548.
72
BANOVIĆ, Stipe: Za proslavu 250-godišnjice rođenja Andrije Kačića-Miošića. 7/54, 465-469.
BATISTIĆ, Ivo: Odrazi pomorskog života u djelu Marina Držića. 6/55, 481-496.
BERIĆ, Dušan: Dva datuma iz života pjesnika Luke Botića. 10/63, 1110-1112.
BERIĆ, Dušan: Frano Božičević (Franciscus Natalis) i njegov zbornik latinskih pjesama.
10/57, 831-846.
BERIĆ, Dušan: Historija hrvatske književnosti na talijanskom jeziku. Franjo Trogrančić:
Storia della letteratura croata dall’ umanesimo alla rinascita nazionale (secolo XV-
XIX). Roma, Editrice Studium, 1953. 10/54, 693-697.
BERIĆ, Dušan: Jedna malo poznata pjesma Mavra Orbina. 3/62, 299-300.
BERIĆ, Dušan: Još o »Bijednoj Mari« Luke Botića. 7/54, 469-472.
BERIĆ, Dušan: Marginalije uz dokumente o životu Frana Mažuranića. (Brlić Ivan:
Dokumenti o životu i ličnosti Vladimira Frana Mažuranića. Zagreb, Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, 1960). 1/61, 77-83.
BERIĆ, Dušan: Nekoliko podataka za biografiju Jurja Barakovića. 5/54, 324-331.
BERIĆ, Dušan: Silvije S. Kranjčević i Dalmacija. 10/58, 755-762.
BERIĆ, D/ušan/: Tri prekinuta književna puta. /Antun Barac, Mihovil Kombol, Tin Ujević/.
11/55, 879-880.
BERTOŠA, Miroslav: Rat u podsvijesti. (Oljača Mladen: »Molitva za moju braću«). 7/58,
567-568.
BEŠKER, Ana Marija: Nehajev i Dostojevski. 9-10/68, 1200-1215.
BILOSNIĆ, Tomislav: Projekcija života. (Augustin Stipčević: »Momak, stvar hoda«.
Zagreb, Matica hrvatska, 1971). 6/73, 650-653.
BIOČINA, Branko: Legenda o Judi u svijetu poetske imaginacije. (Radomir
Konstantinović: »Izlazak«. Beograd, Srpska književna zadruga, 1960). 7/61, 622-625.
BONAČI, Ivan: O Njegoševoj bilježnici. 5/56, 392-393.
BONAČI, Ivan: O Njegošu ima još mnogo nedorečenog. 9/58, 727-728.
BOŠKOVIĆ, Ivan: Bilješka o Dubravku Skurli. 5/62, 481-482.
BOŠKOVIĆ, Ivan: Dubravko Skurla. Uz desetogodišnjicu smrti (1957-1967). 7/67, 738-748.
BOŠKOVIĆ, Ivan: O pjesmi »Dom« Pere Ljubića. 9/63, 1007-1008.
BOŠKOVIĆ, Ivan: Tri priloga životopisu braće Bošković. 4/61, 335-340.
/O varijanti jedne hrvatske pjesme Bara Boškovića, O trećem izdanju »Razgovora
pastirskoga« Anice Bošković, Dr Julije Bajamonti i Ruđer Bošković/.
BROZOVIĆ, Dalibor: Treće izdanje Jelenovićeve antologije moderne čakavske poezije.
Nova čakavska lirika. Sastavio i uredio Ive Jelenović. Zagreb, Matica hrvatska, 1961.
12/61, 1304-1310.
BROZOVIĆ, Dalibor: Uz češki prijevod Krležinih Balada. (Miroslav Krleža: »Balady
Petrici Kerempuha«. Praha, Statni nakladetelstvi krasni literatury a umeni, 1963. 12/
63, 1336-1342.
73
BURINA, Safet: Panorama poslijeratne hercegovačke poezije. Uvodna riječ. Priredio Safet
Burina. 10/73, 1065-1068.
/BURINA, Safet/: Podaci o pjesnicima. 10/73, 1118-1124.
CETTINEO, Ante: Dušan Kostić: »Mreža«. Beograd, »Rad«, 1955. 3/56, 228-230.
CETTINEO, Ante: Lirika Osvalda Ramousa: »Vento sullo stagno« (Vjetar u baruštini).
2/54, 124-125.
ČUDINA, Marija: Na stranicama Mihalićeve poezije. (Slavko Mihalić: »Darežljivo
progonstvo«, Zagreb, »Lykos«, 1959). 10/60, 841-844.
ČULIĆ, Ćiro: Autohtonost hrvatske književne kulture. (Frane Čale: »O književnim i
kazališnim dodirima«. Dubrovnik, Matica hrvatska, 1968). 10/69, 1130-1137.
/ČULIĆ, Ćiro/: Bilješka o piscima. 4/64, 359-360.
ČULIĆ, Ćiro: Donadini u ogledalu svoga djela. (Ulderiko Donadini: »Novele, Romani,
Drame, Kritike i Eseji«. Zagreb, »Znanje«, 1968). 6/69, 682-692.
ČULIĆ, Ćiro: Od grča do ironije. (Grgo Gamulin: »Mostovi preko usamljenosti«. Zagreb,
»Znanje«, 1968). 3/69, 351-359.
Č/ULIĆ/, Ć/iro/: Proslava četiristogodišnjice »Ribanja« u Starome Gradu. 8/56, 635-636.
ČULIĆ, Ćiro: Proslava Hanibala Lucića na Hvaru. 8/54, 542-544.
ČULIĆ, Ćiro: Requiem književnim krađama Krune Quiena. 1/57, 77-80.
ČULIĆ, Ćiro: Umrijeti na moru. (Iz prepiske Tina Ujevića). 2/57, 139-148; 3/57, 234-240;
4/57, 321-330.
DAVIDOVIĆ, Nikola: Književno djelo Ive Kozarčanina. 3/68, 328-342.
DELORKO, Olinko: Pjesnik Drago Ivanišević. 8/68, 981-990.
DIANA, Srećko: Čovjek u prozi Petra Šegedina. Bilješke uz njegovu knjigu »Mrtvo
more«. 6/54, 395-400.
DIANA, Srećko: Gotovčevo osjećanje mjesta. (Vlado Gotovac: »Osjećanje mjesta«.
Zagreb, »Naprijed«, 1964). 7/65, 775-778.
DIANA, Srećko: Grigor Vitez: »Povjerenje životu«. Sarajevo »Narodna prosvjeta«, 1958.
10/58, 835-836.
DIANA, Srećko: Ivaniševićeve karte na stolu. 2/60, 158-159.
DIANA, Srećko: Jedinstvo Šegedinova svijeta. 7/66, 760-763.
DIANA, Srećko: Jure Kaštelan: »Malo kamena i puno snova«. Zagreb, »Lykos«, 1957.
6/58, 486-489.
DIANA, Srećko. »Kasno leto« Stevana Raičkovića. 3/59, 257-259.
DIANA, Srećko: Mediteranska komponenta u poeziji Igora Zidića. (Igor Zidić: »Kruh s
grane«, Zagreb, »Mladost«, 1963). 6/64, 623-625.
DIANA, Srećko. Na margini dviju novih zbirki. (Mate Ganza: »Trg dobre smrti«.
Zvonimir Mrkonjić: »Zemljovid«. Zagreb, »Razlog«, 1964). 10/65, 1077-1082.
74
DIANA, Srećko: Odškrinuta vrata vremena. /Lalić, Ivan V. — Pupačić Josip: »Vrata
vremena«). 7/58, 563-566.
DIANA, Srećko: Pjesme Milivoja Slavičeka »Zaustavljena pregršt«. Zagreb, »Mladost«,
1955). 2/55, 149-151.
DIANA, Srećko: Poetski svijet Marije Čudine. 4/60, 331-332.
DIANA, Srećko: Poetski svijet Marije Čudine. (Marija Čudina: »Čađ i pozlata«, Beograd,
»Nolit«, 1963). 5/64, 498-500.
DIANA, Srećko: Poezija Slavka Mihalića. 3/67, 236-243.
DIANA, Srećko: Poezija tuge i ljubavi. Vesna Parun: »Crna maslina«. Zagreb, Društvo
književnika hrvatske, 1955. 9/55, 703-706.
DIANA, Srećko: Povelja sna i jave /Vladimira Popovića/. 5/57, 378-381.
DIANA, Srećko: Premišljanja Tomislava Ladana. (Tomislav Ladan: »Premišljanja«.
Zagreb, Matica hrvatska, 1965). 8/65, 877-880.
DIANA, Srećko: Privrženik jednostavnosti. Na marginama Dragojevićeve zbirke: »U
tvom stvarnom tijelu«. (Zagreb, »Naprijed«, 1964). 10/64, 1051-1054.
DIANA, Srećko: Sabrane pjesme Dragutina Tadijanovića: »Blagdan žetve«. Zagreb,
»Zora« i »Seljačka sloga«, 1956. 2/57, 125-128.
DIANA, Srećko: Stvaralački put Milivoja Slavičeka. /Milivoj Slaviček: »Predak«. Zagreb,
»Naprijed«, 1963/. 8/64, 829-832.
DIANA, Srećko: Sunčani sat Marina Franičevića. (Marin Franičević: »Sunčani sat«.
Zagreb, »Naprijed«, 1967). 2/68, 220-221.
DIANA, Srećko: Susret s Kinom Nade Marinković. 4/58, 329-331.
DIANA, Srećko: Šime Vučetić: »Putnik«. Zagreb, »Zora«, 1964. 2/65, 202-206.
DIANA, Srećko: Šolcov hljeb nasušni. 3/58, 226-229.
DIANA, Srećko: Tematika Barkovićeve proze. 11/54, 756-759.
/DIANA, Srećko/: Tri zbirke lirike. S. Mihalić: »Put u nepostojanje«, K. Špoljar: »Porodica
harlekina«, V. Gotovac: »Pjesme od uvijek«. Zagreb, »Lykos«, 1956. 10/56, 793-796.
DIANA, Srećko: U svijetu Šopove poezije. (Nikola Šop: »Poezija«. Zagreb, »Zora«, 1966).
11/66, 1251-1253.
D/ISOPRA/, N/ikola/: Ante Cettineo. 8/56, 633-634.
DISOPRA, Nikola: Bez četvrtog čavla. Lik Marko Stablova u »Gluhim zvonima« Jure
Franičevića-Pločara. 6/57, 492-499.
DISOPRA, Nikola: Bilješka uz Vučetićevu knjigu o književnom djelu Miroslava Krleže.
10/58, 823-827.
DISOPRA, Nikola: Crna Gora u plamenu. (Mihailo Lalić: »Na mjesečini«. Novi Sad,
Matica srpska, 1956). 10/56, 785-792.
DISOPRA, Nikola: Ćopićev dječak prati zmaja. 12/56, 949-954.
75
DISOPRA, Nikola: Djetinjstvo u Velikoj Poljani. (Uz knjigu uspomena Miška Kranjca:
»Volio sam ih«). 12/58, 1001-1008.
DISOPRA, Nikola: Dokument zamijenio umjetnost. 11/69, 1272-1277.
DISOPRA, Nikola: Dončevićeva mirotvoračka provincija. 8/56, 592-597.
DISOPRA, Nikola: Doživljaji samoće u Hingovim novelama. 5/66, 500-510.
DISOPRA, Nikola: Dvije knjige proza Petra Šegedina. 1/70, 79-95.
DISOPRA, Nikola: Goranovi gnjevni dani. 8/68, 966-981.
DISOPRA, Nikola: Hibridi Tomislava Slavice. 10/70, 1229-1251.
DISOPRA, Nikola: Humoristička i humanistička proza čakavca Marka Uvodića
Splićanina. 11/57, 914-923.
DISOPRA, Nikola: Između sreće i kruha. O prozama Ćirila Kosmača. 1/63, 86-96.
DISOPRA, Nikola: Jedna suvremena satira. Erih Koš: »Čudnovata povest o kitu velikom
takođe zvanom Veliki Mak«. 4/57, 310-314.
DISOPRA, Nikola: Kao priče koje smo slušali u djetinjstvu. (Uz peto izdanje »Bezimenih«
Ivana Dončevića). 4/59, 356-360.
DISOPRA, Nikola: Knjiga proze »Vreme muških« Momčila Milankova. 8/66, 864-874.
DISOPRA, Nikola: Lopičićevi Crnogorci. 2/55,140-147.
DISOPRA, Nikola: Ljudi i revolucija u prozi Antonija Isakovića. 7/54, 446-455.
DISOPRA, Nikola: Nacrt za književni portret Vladana Desnice. 3/71, 307-326.
DISOPRA, Nikola: Nove proze Vjekoslava Kaleba. 1/58, 76-84.
DISOPRA, Nikola: Novele Luke Perkovića. 1/65, 62-72.
DISOPRA, Nikola: Novi roman Mihaila Lalića. (Mihailo Lalić: »Lelejska gora«. Beograd,
»Nolit«, 1957). 2/58, 151-156.
DISOPRA, Nikola: O Andrićevoj »Prokletoj avliji«. 2/64, 154-165.
DISOPRA, Nikola: O humorističko-satiričkim ozvučenjima u pripovjedačkom djelu
Slavka Kolara. 4/67, 396-413.
DISOPRA, Nikola: O nekim licima i problemima u Pricinim romanima. 4/62, 379-390.
DISOPRA, Nikola: O ratnim prozama Eriha Koša. (Uz zbirku izabranih pripovijetki »Kao
vuci«. Beograd, »Nolit«, 1958). 8/59, 687-692.
DISOPRA, Nikola: Od konstrukcije do raspada. (U Ćosićevu muzeju voštanih figura).
2/72, 209-219; 3/72, 279-292.
DISOPRA, Nikola: Pod mirnim podnebljima Krste Špoljara. 10/61, 1052-1062.
DISOPRA, Nikola: Povodom Ljubetićeve »Mrežanice«: Nedoumice i dojmovi. 1/73, 53-65.
DISOPRA, Nikola: Prvi roman iz Krajiške trilogije Zaima Topčića. 4/63, 380-391.
DISOPRA, Nikola: Seljaci i revolucija u Čopićevu »Gluvom barutu«. 3/58, 239-245.
76
DISOPRA, Nikola: Smijeh mitraljesca golubinjeg srca. (O Ćopićevim »Doživljajima
Nikoletine Bursaća«). 9/56, 697-702.
DISOPRA, Nikola: Smijeh naš današnji, svakidašnji. (Na marginama zbirke humoreski
Vase Popovića »Čovek traži sreću«). 3/59, 246-251.
DISOPRA, Nikola: Stipčevićeva povijest o Ludru Kikerinu. 5/62, 447-464.
DISOPRA, Nikola: Šegedin između Zorića i Jeličića. 5/70, 520-533.
DISOPRA, Nikola: Talentirani pripovjedač Ivan Dragojević. 7/72, 777-784.
DISOPRA, Nikola: Topčićevo grumenje sunca. 9/61, 944-954.
DISOPRA, Nikola: U sjeni strašnog Nidže. Novi roman Branka Ćopića »Ne tuguj,
bronzana stražo«. 11/58, 917-922.
DISOPRA, Nikola: Uz drugu zbirku proza Antonija Isakovića. 9/62, 841-848.
DISOPRA, Nikola: Vidasov ponedjeljak ili utorak. 8/62, 749-757.
DONAT, Branimir: Kroz prašinu zbilje do apoteoze ideje. 7/72, 797-802.
DONAT, Branimir: O romanima Ivanke Vujčić-Laszowski. 8/66, 855-864.
DONAT, Branimir: Ulderiko Donadini pisac izgubljene generacije. 7/67, 717-737.
DONAT, Branimir: Varnice diktatorske fantazije jezika. Povodom pjesme »Pir slika« Šime
Vučetića. 9/60, 754-760.
DONAT, Branimir: Zaboravljeni Marin Bego. 6/68, 342-350.
FISKOVIĆ, Cvito: Nekoliko podataka o Vlahu Stuliću. 6/67, 640-651.
FISKOVIĆ, Cvito: Petar Hektorović i likovne umjetnosti. 5/69, 558-583.
F/LAKER/, A/leksandar/: Sovjetska »croatica«. 9-10/68, 1258-1260.
FOTEZ, Marko: Hrvatske komedije XVII i XVIII stoljeća i među njima Stulićeva »Kate
Kapuralica«. 6/67, 630-634.
FOTEZ, Marko: Uz ovu verziju Palmotićeva Pavlimira. 10/73, 1062-1064.
FRANGEŠ, Ivo: Dva nepoznata rukopisa Silvija S. Kranjčevića. 10/58, 739-744.
FRANIČEVIĆ, Marin: O Kranjčevićevu ritmu. 10/58, 745-752.
FRANIČEVIĆ, Marin: Pjesnik »Judite« danas. 1/59, 61-76; 2/59, 149-165.
FRANIČEVIĆ, M/arin/: Uz stihove Hanibala Lucića. (Povodom četiristogodišnjice smrti).
1/54, 46-50.
GALIĆ, Pavao i Đorđe Gracin: U povodu pedesete godišnjice života i dvadeset i pete
znanstvenoga rada romanista Žarka Muljačića. 10/72, 1169-1180.
GOLOB, Zvonimir: Marginalije na rubu »Hane« i »Čovekovog čoveka«. 11/59, 942-958;
12/59, 1031-1037.
GRACIN, Đorđe:
Vidi: GALIĆ, Pavao
GRADIŠKA, Ante: »Jakov « ili prolegomena za »Politički roman«. (Nenad Radanović:
»Jakov«. Sarajevo, »Svjetlost«, 1971. Biblioteka »Savremenici«). 2/73, 202-205.
77
IDRIZOVIĆ, Muris: Mirko Vujačić: »Od nemila do nedraga«. Sarajevo, »Svjetlost«, 1959.
10/59, 871.
IDRIZOVIĆ, Muris: Miško Kranjec: »Zemlja se s nama pokreće«. Sarajevo, »Svjetlost«,
1959. 7/59, 606-607.
IDRIZOVIĆ, Muris: Siniša Paunović: »Tragom njihovog djetinjstva«. Sarajevo,
»Svjetlost«, 1959. 2/60, 164.
IVANČAN, Dubravko:
Vidi: PAVLETIĆ, Vlatko
IVANIŠIN, Nikola: Drama i dramatika u Vojnovićevu stvaralaštvu do 1889. godine. 8/62,
732-749.
IVANIŠIN, Nikola: Književno djelo Vladimira Nazora danas, godine 1965. 2/65, 176-189.
IVANIŠIN, Nikola: O antologiji — zborniku u čast Miroslava Krleže. (Zagreb,
Jugoslavenska akademija /znanosti i umjetnosti/, 1963). 9/64, 917-922.
JAKŠIĆ, Zlatan: Prvi naši dodiri s Jesenjinom. 4/66, 404-408.
*** JEDNO pismo Tina Ujevića Milostislavu Bartulici. Preveli: Drago Ivanišević i
Predrag Matvejević. 8/66, 892-900.
JELIČIĆ, Živko: Betonirani svici Oskara Daviča. 12/56, 934-965.
JELIČIĆ, Živko: Bihorci /Ćamila Sijarića/. 5/56, 393-398.
JELIČIĆ, Živko: Držićevo djelo u svjetlu historiografskog i literarnog kontrapunkta.
12/67, 1251-1257.
JELIČIĆ, Živko: Kreativna čulnost. 8/68, 960-966.
JELIČIĆ, Živko: Ljudi nazbilj i ljudi nahvao u Držićevoj komediji. (Ulomak iz
monografije o Marinu Držiću). 8/57, 661-680; 9/57, 741-754.
JELIČIĆ, Živko: Na margini čakavskog stiha Drage Ivaniševića. (Drago Ivanišević:
»Jubav«, Zagreb, »Lykos«, 1960). 7/60, 586-592.
JELIČIĆ, Živko: Na tragovima ljudskog. /Disopra Nikola: »Vjetrovi na raskršćima«,
»Zatvoreno«, »Koraknuti«/. 11/61, 1195-1218.
JELIČIĆ, Živko: Neosistematika Bore Pavlovića. 2/54, 117-124.
JELIČIĆ, Živko: Ostakljena poezija. /Cettineo Ante: Magarčićeve ekloge/. 3/55, 228-238.
JELIČIĆ, Živko: Provincijska interpelacija ili pismo (na žalost bez obaveznog mirisa
prominela) drugarskoj redakciji »Književnih novina« ili varijacije na temu
»Sumnjivog lica« godine gospodnje MDCCCCLV. 4/55, 316-323.
JELIČIĆ, Živko: Suočenja sa sobom i sa stvarima. 12/64, 1265-1268.
JELIČIĆ, Živko: Svijest što zrači stoljećem. /Povodom jubileja Miroslava Krleže/.
12/63, 1245-1248.
JELIČIĆ, Živko: Unutar oblika. (Ante Sviličić: »Vlaga«. Split, Pododbor Matice hrvatske,
1962). 3/63, 304-313.
78
JELIČIĆ, Živko: Uzmnožni i ubozi u Držićevoj pastorali. (Ulomak iz monografije o
Marinu Držiću). 3/57, 203-219.
JELIČIĆ, Živko: Vid prilaženja Držićevoj biografiji. 5/58, 375-386.
JELIČIĆ, Živko: Vodič po lirskom arhipelagu poslijeratne hrvatske poezije ili tragom
quasisistematike Bore Pavlovića. 6/56, 468-476.
JELIČIĆ, Živko: Žunta. /Uz napis »Neosistematika Bore Pavlovića«/. 3/54, 189-192.
JURKOVIĆ, Viktor: Ćopićeva osma ofanziva. (Branko Ćopić: »Osma ofanziva«. Rijeka,
»Otokar Keršovani«, 1964). 9/64, 931-933.
JURKOVIĆ, Viktor: Puntarska poezija Punta. (Ivo Žic-Klačić: »More, kamik i srce«,
čakavske pjesme. Rijeka, Pododbor Matice hrvatske, 1963). 2/64, 197-199.
JUTRONIĆ, Andre: Brač u predratnim pismima Vladimira Nazora. 7/56, 546-554.
JUTRONIĆ, Andre: Dva Vicka Prodića iz Pučišća na Braču i stihovi na našem jeziku iz
XVI i XVII vijeka. 6/54, 401-403.
JUTRONIĆ, Andre: Ivan Ivanišević (1608-1665) i nepoznati brački pjesnici u »Kitti cvitya
razlikova« iz 1642. 9/65, 966-979.
JUTRONIĆ, Andre: Jedna Nazorova šaljiva pjesma. 1/64, 67-75.
JUTRONIĆ, Andre: Nova izdanja sedmog »cvita« Ivana Ivaniševića (1608-1665). 2/72,
224-226.
JUTRONIĆ, Andre: Oko Mateja Nižetića pjesnika XV vijeka i bilježaka u odbačenoj
knjizi. 1/65, 96-104.
JUTRONIĆ, Andre: Proslava 90 godišnjice Vladimira Nazora na Braču. 6/66, 664-667.
JUTRONIĆ, Andre: Tko je »učitelj Jurišić« u velepjesmi Jerolima Kavanjina. 3/69, 369-372.
JUTRONIĆ, Andre: Vicko Kapogroso-Kavanjin. 9/61, 969-975.
JUTRONIĆ, Andre: Zbirka pjesama iz godine 1669. prigodom promocije Jerolima
Kavanjina i prigodni pjesnik Lupusignoli. 3/57, 230-233.
KALIČANIN, Miloš: Uz Drainčev dnevnik »Crni dani«. 12/56, 971-976.
KARUC, Niko: Prilog biografiji Tina Ujevića. 3/56, 238-240.
KEČKEMET, Duško: Hrvoje Morović: »Povijest biblioteka u Splitu«. Zagreb, Društvo
bibliotekara Hrvatske. Dio I, 1971. 2/72, 220-223.
KOLENDIĆ, Anton: Mikša Pelegrinović i njegova »Jejupka«. 8/73, 771-780.
KOLUMBIĆ, Nikica: Uloga crkvenih dramskih tekstova u razvitku hvarskoga kazališnog
života. 7/73, 682-694.
KOLUMBIĆ, Nikica: »Vitar u korenu« poezije Marina Franičevića. (Marin Franičević:
»Vitar u korenu«. Zagreb, »Zora«, 1963). 1/65, 91-96.
KOROMAN, Veseljko: »Sedam vječitih pitanja« A. Vuletića. (Zagreb, »Naprijed«, 1965).
5/66, 523-526.
KOŠUTA, Leo: Jedan rektorski dopis Marina Držića iz Siene. 10/72, 1145-1152.
79
KOŠUTA, Leo: Pravi i obrnuti svijet u Držićevu »Dundu Maroju«. 11/68, 1358-1376;
12/68, 1479-1502.
KOVAČIĆ, Krešimir: Književničke polemike prije 78 godina. Kako je došlo do odvajanja
pravaških pisaca od Šenoe. 9/56, 702-707.
KOVAČIĆ, Krešimir: Tin Ujević i Jukićev atentat. 11/56, 862-866.
KRAVAR, Zoran: Jerolima Kavanjina »Povijest vanđelska« kao umjetničko djelo. 6/73,
620-639; 7/73, 747-770; 8/73, 860-875.
KRIZMAN, Bogdan: Zagrebačka policija o mladom Tinu Ujeviću. 8/58, 630-640.
KUDRJAVCEV, Anatolij: Utjecaj Jesenjina na poeziju Rade Drainca. 5/63, 505-528.
KUJUNDŽIĆ, Miodrag: Mladalačke pripovetke Veljka Petrovića. 7/55, 552-555.
LADAN, Tomislav: Oscilografi prisjećaja uz pjesme Drage Ivaniševića. 12/68, 1510-1514.
LALIN, Tomislav: Nacrt za pokušaj sporazuma s poezijom Drage Ivaniševića. 3/67, 297-304.
LAUŠIĆ, Jozo: »Dolina djetinjstva« Josipa Barkovića. 5/57, 381-388.
LAUŠIĆ, Jozo: Na marginama »Novije jugoslavenske poezije«. (Sastavili: Dimitar
Mitrev, Fran Petré, Vladimir Popović, Šime Vučetić. Zagreb, »Naprijed«, 1966). 566,
518-523.
LAUŠIĆ, Jozo: Pjesma i svijet. (Milivoj Slaviček: »Noćni autobus ili naredni dio cjeline«.
Zagreb, »Zora«, 1964). 7/65, 754-758.
LAUŠIĆ, Jozo: Pola vijeka »Hrvatske mlade lirike« (1914-1964). 9/64, 933-938.
LAUŠIĆ, Jozo: Povijest i kultura. (Uz ediciju »Pet stoljeća hrvatske književnosti«). 8/64,
810-819.
LAUŠIĆ, Jozo: Prva tri kola »Pet stoljeća hrvatske književnosti«. (Zagreb, Matica
hrvatska. — »Zora«). 11/65, 1170-1174.
LAUŠIĆ, Jozo: Ratnici. (Mate Raos: »Ratnici«. Zagreb, »Razlog«, 1963). 5/64, 501-506.
LAUŠIĆ, Jozo: Trajanje gospodina Viktora Maleca. (Uz »Čahure« Ivanke Vujčić-
Laszowski. Zagreb, »Naprijed«, 1958). 2/59, 166-170.
LAUŠIĆ, Jozo: Vjekoslav Kaleb: »Divota prašine«. (Zagreb, »Mladost«, 1954). 10/55,
790-795.
LAUŠIĆ, Jozo: Život iz temelja. »Raspukline« Jure Franičevića-Pločara. 10/57, 814-825.
LENTIĆ, Frano: Bilješke uz Ujevićevu Studiju o Matošu. 3/63, 313-315.
LORGER, Srećko: O nimalo obećavajućim pjesnicima. 12/71, 1543-1545.
LOVRIĆ, Pavel: Jugoslavenska literatura u češkoj kritici. Prevela Ljubica Mijić-Andreis.
6/66, 646-662.
LUKIĆ, B/erislav/: Jedan rijedak jubilej. (U povodu 40-godišnjice književnog djelovanja
Zlatka Gorjana). 10/61, 1083-1084.
MANDIĆ, Igor: Odsudno saopćenje Ivana V. Lalića. 12/61, 1324-1333.
80
MANDIĆ, Igor: »Zastave« na obzoru nove zore. (Miroslav Krleža: »Zastave«, knj. I-IV.
Zagreb, »Zora«, 1967). 7/68, 749-763.
MARKOVIĆ, Milivoje: Alegorija jedne avanture. (Mića Popović: »Izlet«. Beograd,
»Kosmos«, 1957). 4/58, 326-328.
MARKOVIĆ, Milivoje: Apoteoza otpora. (Lirika Ivana Gorana Kovačića). 8/61, 859-876.
MARKOVIĆ, Milivoje: Balada o čežnji za izgubljenim djetinjstvom. (Uz roman Čede
Price »Nekog moraš voljeti«). 7/58, 549-557.
MARKOVIĆ, Milivoje: Crni dani ili skinute maske. (Rade Drainac: »Crni dani«. Beograd,
»Kosmos«, 1963). 10/63, 1103-1109.
MARKOVIĆ, Milivoje: Čitajući Kaleba. 5/70, 533-542; 6/70, 671-683.
MARKOVIĆ, Milivoje: Čovek i gladi. (Skica za razmišljanje). /Džunić Slobodan:
»Gladi«/. 5/58, 406-409.
MARKOVIĆ, Milivoje: Damaranje našeg vremena. /Grbić Dragoslav: »Vodo, odazovi se«/.
8/58, 650-656.
MARKOVIĆ, Milivoje: Dragutin Tadijanović ili sunce nad ograncima. 8/64, 819-829.
MARKOVIĆ, Milivoje: Drainčeva okeanija. (Neke karakteristike poezije Rada Drainca).
2/69, 210-235.
MARKOVIĆ, Milivoje: Iskra tajne ljubavi ili nova lirika Tanasije Mladenovića. 3/66, 305-311.
MARKOVIĆ, Milivoje: Mladost poklonjena javi. (Uz ratnu liriku Marina Franičevića).
12/61, 1310-1324.
MARKOVIĆ, Milivoje: Monolozi o igri između života i smrti. (Lirika s ratnom tematikom
Jure Franičevića-Pločara). 6/60, 485-501.
MARKOVIĆ, Milivoje: Na marginama prošlog rata. (Mirko Vujačić: »Crvena jesen«.
Novi Sad, »Minerva«, 1956). 6/58, 489-491.
MARKOVIĆ, Milivoje: Ogledalo nad srcem. (Neke karakteristike poezije Dušana
Kostića). 10/59, 858-868.
MARKOVIĆ, Milivoje: Roman cinizma. (Grozdana Olujić: »Izlet u nebo«. Sarajevo,
»Narodna prosvjeta«, 1958). 3/59, 251-256.
MARKOVIĆ, Milivoje: Satirični epilog. (Mate Beretin: »Listopad«). Zagreb, »Naprijed«,
1958). 2/59, 174-179.
MARKOVIĆ, Milivoje: Strah i apologija usamljenosti. Uz »Hajku« — novi roman
Mihaila Lalića. 4/61, 323-330.
MARKOVIĆ, Milivoje: Tišina je iza svega. (Vizionarnost poezije Ota Šolca). 4/62, 359-378.
MARKOVIĆ, Milivoje: Vreme i poezija. (Jedan vid poezije Milivoja Slavičeka). 8/63,
863-874.
MAROEVIĆ, Frano: Rodno mjesto Petra Hektorovića. 2/63, 169-189; 3/63, 288-304.
MAROEVIĆ, Frano: Svjedočanstvo o grobu Petra Hektorovića. 6/69, 707-712.
81
MATOŠIĆ, Jerko: Groteska dileme. (Marginalije uz trilogiju Dobrice Ćosića »Deobe«).
6/61, 513-519.
MATOŠIĆ, Jerko: Otkup ponižene krvi. (»Zvoni na nebo« — poetska proza Jure
Franičevića-Pločara). 3/62, 291-299.
MATUTINOVIĆ, Ljerka: Boravak u tuđini. (Uz noviju prozu Krste Špoljara). 10/69, 1137-1142.
MATUTINOVIĆ, Ljerka: O poeziji kojoj se uvijek vraćamo. (Razmišljanja uz liriku
Dobrice Cesarića). 8/72, 896-907.
MATUTINOVIĆ, Ljerka: Trijumf disharmonije ili ukleti životi. (Uz prozu Verke Škurle-
Ilijić). 1/71, 124-128.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Stanko Vraz. (U povodu 160-godišnjice rođenja). 1/71, 67-82.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Stil i stvarnost u prozi Frana Mažuranića. (Prigodom polaganja
urne s njegovim pepelom). 12/73, 1407-1411.
MILIĆEVIĆ, Nikola: Dragutin Domjanić. 9/72, 1048-1056.
MILISAVAC, Živojin: Sterijina anatema života. (Iz studije »Savest jedne epohe«). 4/56,
280-290.
MOROVIĆ, Hrvoje: Dva Petrarkina soneta u prijevodu anonimnog renesansnog
prevodioca iz splitske sredine. 12/57, 1038-1042.
MOROVIĆ, Hrvoje: Hvarsko prikazanje o Suzani. 7/73, 727-728.
M/OROVIĆ/, H/rvoje/: Ispravak i dopuna /Gazarovićeva »Murata Gusara«/. 8/70, 928.
MOROVIĆ, Hrvoje: Iz poezije Marina Gazarovića (oko 1575-1638). 9/63, 983-996.
MOROVIĆ, Hrvoje: Kazalijev »Ćoso« i njegov udes. 10/66, 1091-1107.
MOROVIĆ, Hrvoje: Napomena uz proslavu obljetnice Petra Zoranića. 12/69, 1413-1419.
MOROVIĆ, Hrvoje: Nekoliko pisama književnog kritičara Jakše Čedomila. 3/66, 311-322.
MOROVIĆ, Hrvoje: Tragom Marka Marulića. Rezultati istraživanja talijanskog slaviste
Carla Verdiania, saopćeni na upravo održanom IV internacionalnom kongresu slavista
u Moskvi. 10/58, 805-811.
MRKONJIĆ, Zvonimir: Tri knjige pjesama. (Slobodan Marković: »Sedam ponoćnih
kazivanja u ključaonicu«, Izet Sarajlić: »Sivi vikend«, Miodrag Žalica: »Tržnica
snova«. Sarajevo, » Narodna prosvjeta«, 1955). 4/56, 310-314.
MULJAČIĆ, Žarko: Splitski književnik Julije Bajamonti. 10/55, 795-800.
MUŽINIĆ, Zdravko: Književni život u Splitu između dva rata. 12/65, 1271-1283.
MUŽINIĆ, Zdravko: Miljenko Bukarica. 5/70, 543-550.
NOVAK, Slobodan: Josip Pupačić: »Mladići«. (Zagreb, Društvo hrvatskih književnika,
1955). 6/55, 478-481.
NOVAK, Slobodan: Nagnuta neba. Knjiga pjesama Jure Franičevića-Pločara. Zagreb,
»Mladost«, 1957. 1/58, 73-75.
NOVAK, Slobodan P.: O Mavru Vetranoviću. (Uz jednu obljetnicu). 6/72, 683-692.
82
NOVAK, Slobodan: Razgovor stvari. M. S. Mađer: »Mislim na sunce«. (Zagreb, Društvo
hrvatskih književnika, 1955). 6/55, 476-478.
NOVAK, Slobodan: Roman civilizacije. (Novak Simić: »Braća i kumiri«. Zagreb, »Zora«,
1955). 3/56, 233-236.
NOVAK, Slobodan: Satira kao izraz ili kao manir. Zabilješke uz antologiju hrvatske
satirične poezije »Smijeh i rane«. 12/57, 1014-1023.
NOVAK, Slobodan: Smisao i ljubav. Knjiga putopisa Nade Marinković. (Zagreb,
»Seljačka sloga«, 1956). 2/57, 128-130.
NOVAK, Slobodan: Utisci o romanu Augustina Stipčevića »Glad na ledini«. Zagreb,
»Kultura«, 1956. 3/57, 219-221.
OMAŠIĆ, Vjeko: Historijska pozadina Kažotijeva romana »Miljenko i Dobrila«. 3/65,
310-316.
ORHANOVIĆ, S. M.: Napomene o Satiri svećeniku Vicu Mediniu. 9/60, 745-753.
PALJETAK, Luko: Imperatrix, zaboravljena misterija ostrva zaboravi. 3/72, 302-321.
PAVIĆ, M/ilorad/: Živi duguju mrtvima. (Zaim Topčić: »Grumen sunca«, roman. Beograd,
»Rad«, 1958). 6/59, 526-528.
PAVLETIĆ, Vlatko: Dva poglavlja o Goranu. I. U kraljevstvu zlatnih brežuljaka, II. Rane
tuge i Dani gnjeva. 9/62, 824-840.
PAVLETIĆ, Vlatko: Matoš — stvaralac u ogledalu svojih bilježnica. 8/55, 610-628.
PAVLETIĆ, Vlatko: Nenapisana Goranova novela o Ciganima. 8/62, 724-732.
PAVLETIĆ, Vlatko: »Pradoživljaj se realizira u djelo«. (Dubravko Ivančan u razgovoru
s Vlatkom Pavletićem). 2/71, 196-213.
PAVLETIĆ, Vlatko: Šenoin rad na historijskim romanima. (Iz knjige »Kako su stvarali
književnici«). 9/55, 694-703.
PAVLETIĆ, Vlatko: Veliki talenat — oskudna kultura. (Neke pojedinosti o književnom radu
Đure Jakšića). (Iz neobjavljene knjige »Kako su stvarali književnici«). 2/56, 141-151.
PAVLETIĆ, Vlatko: Vojnovićeve drame. 1/62, 74-87; 2/62, 160-177; 3/62, 273-288.
PEDIŠIĆ, Ante: Beznađe Selimovićeva derviša. 8/67, 872-884.
PEDIŠIĆ, Ante: Izigravanje vlastite intime. 4/67, 388-396.
PEDIŠIĆ, Ante: Osakaćenje iskonske životnosti. (Analiza romana »Procesija« Nikole
Pulića). 4/71, 473-483.
PEDIŠIĆ, Ante: Uzaludna prolaznost Melkiora. (Povodom Marinkovićeva »Kiklopa«).
9/66, 983-996.
PEKOVIĆ, Ratko: Mogućnosti i promašaji. (Miodrag Bulatović; Heroj na magarcu ili
vreme straha, »Savremenik« br. 1-12? Beograd, 1964). 8/65, 875-877.
PEKOVIĆ, Ratko: Struktura romana Vladana Desnice. 11/64, 1156-1160.
PEKOVIĆ, Ratko: Traganje za floralnom lepotom. (Veljko Petrović: »Dah života«.
Beograd, »Prosveta«, 1964). 3/65, 303-305.
83
PERIČIĆ, Šime: Ruska književnost u Dalmaciji do godine 1916. 9-10/68, 1246-1255.
PETRÉ , Fran: Osvrt na slovenski roman. 3/65, 277-291.
PETROVIĆ, Miodrag: Miodrag Pavlović: »Most bez obale«. Novi Sad, Matica srpska,
1956. 2/58, 156-158.
PODRIMJA, Ali /i/ Augustin Stipčević: Napomena. 4/69, 476.
POPOVIĆ, Bruno: Izvještaj Petra Džadžića o savremenoj jugoslavenskoj književnosti.
3/56, 224-228.
POPOVIĆ, Bruno: Marinkovićeva »Glorija« ili mirakul modernih vremena. 10/62, 933-946.
POPOVIĆ, Bruno: Strah gradi čovjeka. (Svijet i lica Petra Šegedina). 9/61, 925-944.
POPOVIĆ, Bruno: U spomen Mihovilu Kombolu 1883-1955. 12/55, 970-975.
PRELAS, Mirko: Isti putovi i novi nemiri. (Petar Šegedin: »Na istom putu«. Zagreb,
»Naprijed«, 1963). 10/64, 1035-1046.
PRELAS, Mirko: Ivan Katušić »Kontinenti se sastaju« ili knjiga o osinjaku. 7/59, 603-605.
PRELAS, Mirko: Otpori i sukobljavanja. (Oskar Davičo: »Gladi«. Beograd, »Nolit«,
1963). 6/64, 616-622.
PRELAS, Mirko: Otuđeni svijet. (Branko Belan: »Lica otputovala, lica umrla«. Zagreb,
»Zora«, 1963). 7/64, 735-738.
PRELAS, Mirko: Potopljeni svijet. (Ivan Dončević: »Potopljeni svijet«. Zagreb, »Zora«,
1963). 9/64, 928-931.
PRELAS, Mirko: Roman i priče Antuna Šoljana. (Antun Šoljan: »Kratki izlet«. Beograd,
»Prosveta«, 1965; »Deset kratkih priča za moju generaciju«. Novi Sad, Matica srpska,
1966). 6/67, 634-639.
PRELAS, Mirko: S ruba života. (Nikola Disopra: »Isto lice«. Zagreb, Matica hrvatska,
1962). 8/65, 882-886.
PRELAS, Mirko: Savjest i vizija sadašnjosti. (Jure Franičević-Pločar: »Lanac«. Zagreb,
»Naprijed«, 1967). 1/68, 86-98.
PRELAS, Mirko: Varijacije i ritmovi jedne sredine. (Ivan Katušić: »Osinjak« — priče uz
pratnju gradske glazbe. Zagreb, Matica hrvatska, 1964). 9/65, 963-966.
QUIEN, Kruno: Bilješke o metodi Marinkovićeva pisanja. 4/54, 250-264.
QUIEN, Kruno: Laka konjica Ivice Katušića. 12/55, 871-879.
RADONJIĆ-Rad, Svetozar: Ka pronalaženju sebe. (Veseljko Koroman: »Knjiga svanuća«.
Sarajevo, »Svjetlost«, 1967). 4/68, 471-473.
RAOS, Mate: Laušićev zakon sumnje. (Jozo Laušić: »Opsada«. Zagreb, »Znanje«, 1965).
12/65, 1283-1290.
RAOS, Mate: O Majetićevoj knjizi pjesama. (Alojz Majetić: »Otimam«. Zagreb, »Mladost«,
1963). 2/65, 197-201.
RAOS, Mate: O Sabolovoj zbirci pjesama. (Željko Sabol: »Dio po dio«. Zagreb, »Mladost«,
1963). 8/64, 833-836.
84
RAOS, Mate: Orfej pred mikrofonom. (Zvonimir Majdak: »Ukleti motociklista«. Zagreb,
»Mladost«, 1963). 10/64, 1046-1051.
RAOS, Mate: Petrakova prva knjiga. (Nikica Petrak: »Sve ove stvari«. Zagreb, »Mladost«,
1963). 11/64, 1160-1164.
RAOS, Mate: Pjesnički dnevnik Ante Boglića. (Ante Boglić: »Veliki koraci«. Split, Matica
hrvatska, 1965). 11/65, 1174-1175.
RAOS, Mate: Pravo na zrelost — pravo na promašaj. (Joakim Marušić: »Krhotine«. Split,
Matica hrvatska, 1965). 11/65, 1175-1177.
RAOS, Mate: Prvi Bakarićev roman. (Tomislav Bakarić: »Kako je umro grad«. Zagreb,
»Znanje«, 1966). 4/66, 401-403.
RAVLIĆ, Jakša: Andrija Kačić Miošić. 12/54, 831-842.
RAVLIĆ, Jakša: Andrija Kačić Miošić. U povodu 200-godišnjice smrti. 12/60, 1032-1043.
RAVLIĆ, Jakša: Dimitrije Demetar. 2/68, 182-195.
RAVLIĆ, Jakša: Hvar Hanibala Lucića. 8/54, 531-537.
RAVLIĆ, Jakša: Luka Botić. U povodu 100-godišnjice smrti (1863-1963). 10/63, 1092-1102.
RAVLIĆ, Jakša: Oko Botićeve »Bijedne Mare«. 3/54, 178-182; 9/54, 624.
RAVLIĆ, Jakša: Značenje Kačićeva »Razgovora ugodnoga«. Povodom 200-godišnjice
prvog izdanja »Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga«. 4/57, 304-310.
RAZOVIĆ, Slobodanka: Struktura proze Jure Franičevića-Pločara. 9/73, 972-987; 10/73,
1157-1172; 11/73, 1285-1310.
REDAKCIJA: Umro je pjesnik Rikard Jeretov. 9/54, 624.
RICOV, Joja: Guslar u procjepima. (Bilješke uz »Na dnu sebe« Veseljka Vidovića. Split,
»Mogućnosti«. 1972). 6/73, 646-649.
RISMONDO, Vladimir: Ante Cettineo. (Prilikom desetogodišnjice smrti). 8/66, 890-892.
ROJNIĆ, Ante: Uz »Odabrane pjesme« Rikarda Katalinića-Jeretova. 10/54, 675-682.
SABLJAK, Tomislav: Hrvatska književnost prema anglo-američkoj: teze i bilješke.
11/66, 1221-1228.
SABLJAK, Tomislav: Humor i lirizam Jože Horvata. Joža Horvat: »Mačak pod šljemom«.
Zagreb, »Naprijed«, 1962. 10/62, 947-952.
SABLJAK, Tomislav: Izložba »Djelo Miroslava Krleže«. (Izložbeni salon Čakavskog
sabora u Splitu). 12/73, 1421-1424.
SABLJAK, Tomislav: Izvan standarda. (Drago Ivanišević: »Poezija«. Zagreb, »Znanje«,
1964). 1/65, 72-77.
SALEČIĆ, Ivan: Raščlanjeni trenutak. (S pjesmama Ota Šolca). 2/64, 182-187.
SELAKOVIĆ, Milan: Pariška noć dvojice hrvatskih Hiperiona. (A. G. Matoš i Fran
Mažuranić). 7/64, 709-714.
85
SELAKOVIĆ, Milan: Simbolike Eriha Koša. (Marginalije uz roman »Il tifo« Eriha Koša.
Novi Sad, Matica srpska, 1958). 5/59, 445-448.
SHITA, Vehap: O albanskoj književnosti u Jugoslaviji. 4/69, 373-377.
SKOK, Joža: Neke terminološke raščlambe u vezi s modernom kajkavskom i čakavskom
poezijom. 12/73, 1386-1389.
SLAMNIG, Ivan: Knjiga o djetinjstvu. Slobodan Novak: Izgubljeni zavičaj. 3/56, 231-233.
SLAVICA, Tomislav: Literarno izdajstvo Antuna Šoljana. (Antun Šoljan: »Izdajice«).
Zagreb, »Zora«, 1961). 10/61, 1062-1069.
SLAVICA, Tomislav: Marginalije uz romane Jure Franičevića-Pločara. 7/64, 714-725.
SMOLJAN, Ivo: Proza Novaka Simića. 9/64, 896-910; 10/64, 1005-1019.
SMOLJAN, Ivo: Proza od lica autorova. (Ivan Slamnig: »Neprijatelji«. Zagreb, »Zora«,
1959). 4/60, 327-329.
STIPČEVIĆ, Augustin:
Vidi: PODRIMJA, Ali
STULLI, Bernard: Oko političkih planova Marina Držića — Vidre. 6/59, 498-513.
SUVIN, Darko: Uz biografiku Iva Vojnovića. 4/64, 402-416.
SUVIN, Darko: Uz genealogiju Ive Vojnovića (I). 7/70, 771-780.
SVILIČIĆ, Ante: Bližnji to je naša bolest. (Zvonimir Majdak: »Bolest«. Zagreb, »Zora«,
1964). 3/65, 291-302.
SVILIČIĆ, Ante: Djelomična bibliografija radova i članaka Andre Jutronića. (Prigodom
70-godišnjice). 10/65, 1082-1089.
SVILIČIĆ, Ante: Novi roman Vladana Desnice. (Vladan Desnica: »Proljeća Ivana
Galeba«, roman. Sarajevo, »Svjetlost«, 1957). 9/58, 731-735.
SVILIČIĆ, Ante: Propješačena pustinja. (Krsto Špoljar: »Gvožđe i lovor«. Zagreb,
»Zora«, 1963). 7/64, 725-735.
SVILIČIĆ, Ante: Prvenac Tomislava Slavice. (Tomislav Slavica: »Korovidovi«. Zagreb,
»Mladost«, 1963). 9/63, 997-1006.
SVILIČIĆ, Ante: Smijeh i suze jednog djetinjstva. (Ivan Raos: »Vječno nasmijano nebo«,
kronika moga djetinjstva. Zagreb, »Zora«, 1957). 12/58, 1012-1015.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Dva crnogorska pesnika. (Žarko Đurović: »Predeo bez ruba«,
Sreten Perović: »Mramorno pleme«). 6/56, 462-465.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag B.: Jedan domet savremene makedonske književnosti. (Tome
Momirovski: »Grešna nedelja«. Beograd, »Kosmos«, 1964). 8/65, 880-882.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Jedan mladi slovenački pripovedač. (Beno Zupančič: »Pozdravi
Mariju«. Beograd, »Narodna knjiga«, 1958). 10/58, 828-834.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Jedan nagrađeni roman. (Aleksandar Vučo: »Mrtve javke«,
Zagreb, »Kultura«, 1957). 6/58, 481-486.
86
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Još jedan susret sa Drainčevom poezijom. (Rade Drainac:
»Pesme«, Beograd, »Prosveta«, 1960). 6/61, 530-534.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Meditiranje Isidore Sekulić. (Isidora Sekulić: »Mir i nemir«.
Beograd, »Nolit«, 1957). 2/58, 148-151.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Nad pesničkim delom Steve Raičkovića. 12/57, 1023-1034.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag: Pod belim usijanim nebom Indije. Uz roman Čedomira
Minderovića — »Posljednji koktel«. 6/61, 527-530.
ŠIMIĆ, Stanislav: Kritik Antun Branko Šimić. 9/59, 744-760; 10/59, 838-851.
ŠIMUNDIĆ, Mate: Mladen Kljenak: »Danak«. (Sisak, Ogranak Matice hrvatske, 1967).
4/68, 473-477.
/ŠLIVARIĆ, Aleksandar/: Bilješke iz književnosti. Zanimljiva posthumna studija prof.
Antuna Barca. 12/57, 1042-1043.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Čitajući »Davne dane« Miroslava Krleže. 12/57, 1007-1013.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Napis Vladimira Nazora »Tajne prevođenja«. 11/56, 866-867.
ŠLIVARIĆ, ALeksandar: Prilog bibliografiji Mažuranićeve »Smrti Smail-age Čengijića«.
10/56, 8/3-804.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Uz nove češke prijevode Nazorove proze. 11/56, 867-869.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Vodič kroz Matoša. (U povodu »Misli i pogleda A. G. Matoša«).
5/56, 390-392.
ŠOLC, Oto: O Franu Galoviću. 7/60, 576-581.
ŠVELEC, Franjo: Petar Hektorović u hrvatskoj književnosti. 12/68, 1503-1510.
ŠVELEC, Franjo: »Robinja« Hanibala Lucića. 7/73, 668-681.
TADIJANOVIĆ, Dragutin: Dvije pjesme iz Kranjčevićeve ostavštine. (In tyrannos,
Mladosti i ljubavi). 10/58, 753-755.
TOMASOVIĆ, Mirko: Od Marulićevih prijevoda do Čaline antologije. 11/69, 1277-1312.
TOMIČIĆ, Zlatko: Božo Lovrić, pisac hrvatski i češki. (Iz neobjavljene knjige »Otkrivanje
Čehoslovačke«). 2/63, 159-168.
TRIFKOVIĆ, Risto: Najava jednog pjesnika. (Veseljko Koroman: »Crne naranče«.
Sarajevo, »Veselin Masleša«, 1965). 11/66, 1253-1255.
TRIFKOVIĆ, Risto: Poezija i antipoezija. Vuk Krnjević: »Dva brata uboga«, Husein
Tahmiščić: »Neimari«. Sarajevo, »Svjetlost«, 1960. 9/60, 766-768.
UJEVIĆ, Tin: Grob u ludnici. Tragedija Vladimira Čerine. 2/63, 153-158.
UJEVIĆ, Tin: Studija o Matošu. 3/63, 250-267; 4/63, 354-371; 5/63, 489-504.
URBANI, Umberto: Vojnovićeva »Gospođa sa suncokretom«. (Iz neobjavljene knjige »Le
mie simpatie«). 1/62, 87-93.
VAUPOTIĆ, Miroslav: Bilješke nakon ponovnog čitanja »Ruku« Ranka Marinkovića.
3/67, 228-235.
87
VAUPOTIĆ, Miroslav: Fragmentarne bilješke o Krležinim novelama. (Ulomak veće
cjeline). 10/66, 1067-1078.
VAUPOTIĆ, Miroslav: Pjesnički svijet Veseljka Vidovića. 3/71, 333-336.
VAUPOTIĆ, Miroslav: Spontani nadrealistički izraz u hrvatskoj lirici. 1/66, 80-85.
VAUPOTIĆ, Miroslav: Usputna opažanja na rubu nekih Krležinih drama. (Fragmenti iz
veće cjeline). 5/69, 546-558.
VIDOVIĆ, Radovan: Jedna nova knjižica čakavskih stihova. (Zoran Kompanjet: »Kvadri«,
čakavske pjesme. Rijeka, Pododbor Matice hrvatske, 1959). 9/60, 760-766.
VIDOVIĆ, Radovan: Marulićev latinski prepjev Dantea. 4/56, 304-310.
VIDOVIĆ, Radovan: O stihu i strofi Goranove »Jame«. 1/62, 93-99.
VIDOVIĆ, Radovan: Vladimir Nazor i problemi našeg pjesničkog izraza u stihu. 2/64,
165-182; 3/64, 284-295.
VIDOVIĆ, Veseljko: Dva pjesnika. (Jugo Brekalo: »Vratit će kiše«. Split, Vlastita naklada,
1971). Mirko Peti: »Rasuta baština«. Split, »Marko Marulić«, 1971). 3/72, 324-328.
VIDOVIĆ, Veseljko: Knjiga sadašnjosti i budućnosti. (Dubravko Jelčić: »Teme i mete«.
Zagreb, »Znanje«, 1969). 3/71, 330-332.
VIDOVIĆ, Veseljko: Kreposno ognjište vatre. (Jordan Jelić: »Što bijaše biti«. Split, Matica
hrvatska, 1971). 1/72, 108-110.
VIDOVIĆ, Veseljko: Pjesnik vremena. 4/71, 484-486.
VIDOVIĆ, Veseljko: Poezija T/ome/ Podruga. (Toma Podrug: »Pohod«. Zagreb, »Zora«,
1972). 2/73, 198-201.
VIDOVIĆ, Veseljko: Sudbina riječi. (Slavko Mihalić: »Posljednja večera«. Zagreb,
Biblioteka »Kolo«, 1970). 10/70, 1252-1254.
VOGRINC, Marijan: Put i smisao. (Veseljko Vidović: »Vatra kamena«. Zagreb, »August
Cesarec«, 1970). 1/72, 104-107.
VRKIĆ, Jozo: Ante Petravić kao kritičar. 2/70, 201-205.
VRKIĆ, Jozo: Ivan Dragojević: »U srcu ljeta«. (Split, Matica hrvatska, 1967). 4/68, 478-480.
VRKIĆ, Jozo: Landrati, tumarati, skitati se, lunjati, lutati. 8/68, 990-998.
VUČETIĆ, Šime: Glembajevi. Tragika ljudskog u neljudskom kretanju. 1/58, 50-63; 2/58,
119-134.
VUČETIĆ, Šime: Krležine »Pjesme u tmini«. 1/54, 32-45.
VUČETIĆ, Šime: O Anti Tresiću Pavičiću. 7/62, 640-649; 8/62, 710-723.
VUČETIĆ, Veljko: Povijesni usud. (Jozo Laušić: »Klačina«. Zagreb, »Naprijed«, 1970).
10/71, 1275-1276.
VUČETIĆ, Veljko: »Rub« Ota Šolca. 12/58, 1009-1011.
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Horvatićeva zla vojna. (Dubravko Horvatić: »Zla vojna«. Zagreb,
»Razlog«, 1963). 12/64, 1262-1265.
88
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Majdakov mrtvi grad. (Zvonimir Majdak: »Mladić«. Zagreb,
»Mladost«, 1965). 11/65, 1178-1181.
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Pjesnik i zavičaj. (Ivan Slamnig: »Naronska siesta«. Zagreb,
»Razlog«, 1964). 6/64, 625-627.
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Pobjede i porazi B. L. Lazarevića. (B. L. Lazarević: »Srušeno
vreme«. Kruševac, »Bagdala«, 1966). 7/66, 763-766.
VUČIĆEVIĆ, Stojan: Zavičajni dnevnik Ivana Slamniga. (Ivan Slamnig: »Povratnik s
Mjeseca«. Zagreb, »Zora«, 1964). 4/66, 397-401.
VULETIĆ, Anđelko: Nusret Idrizović: »Smrt nije kraj«. (Sarajevo, »Svjetlost«, 1960).
7/61, 626-627.
/ZOLNAIĆ, Ante/: Bilješka o piscima. /Rukovet pjesama/. 1/62, 44-45.
ZUPPA, Vjeran: Pored toliko stvari. Pretpostavke poezije i poetike Vlade Gotovca. 10/65,
1066-1077; 11/65, 1161-1170.
KNJIŽEVNOST OSTALIH NARODA
1. Poezija
ABDALLAH, Shadli Ben: Utjeha. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 500-501.
ACUÑA, Hernando de: Našem gospodinu kralju. Preveo Nikola Milićević. 10/71, 1193.
ADY, Endre: Volio bih da me vole, Pozvana smrt, Jurimo u revoluciju. Prepjevao Enver
Čolaković. 4-5/65, 402-404.
AHMADULINA, Bela: Cvijeće. Preveo Vladimir Gerić. 9-10/68, 1106-1107.
AL BAJATI, Abdal Vahhab: Pjesma Bagdadu. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 494-495.
ALBERTI, Rafael: Bik smrti. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 111.
ALERAMO, Sibilla: Tako sam vrijedna. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1254.
ALEXANDRU, Ion: Krivnja, Fantomi, Večer. Preveo Đuro Bački. 9/73, 952-953.
ALIGER, Margarita: ***. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1094.
ALIGHIERI, Dante: Iz Danteova »Čistilišta« (XXIII pjevanje). Preveo Mihovil Kombol.
5/54, 217-221.
ALIGHIERI, Dante: Iz »Novog života«. (Preveli s talijanskog: Tonko Maroević i Mirko
Tomasović). 3/65, 236-247.
ALONSO, Dámaso: Kakva je bila. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 110.
ALTMANN, René: Ich bin ein Stein, Unglücklich, im sterben. Preveo Enver Čolaković.
1/66, 1189.
AMIS, Kingsley: Nešto neugodno u knjižari. Prevela Jasna Peručić. 8-9/69, 862-863.
APOLLINAIRE, Guillaume: Preko Evrope. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 177-178.
89
ARAGON, Louis: Nema smrtne ljubavi. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 186.
ARGHEZI, Tudor: Zaruke, Morgen-stimmung, Baš si otišla, Jon, Skrušeno. Preveo Đuro
Bački. 8/73, 809-812.
ARIOSTO, Ludovico: Gospojina ljepota i pjesnikova vjernost. Preveo Frane Čale. 6/66, 553.
ARP, Hans: Lastavičja oda. Preveo Oto Šolc. 7/69, 751.
ARTMANN, Hans Carl: Dover. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1184.
ARTONI, Gian Carlo: Nezrela snaga ožujskih pupoljaka, Ista bol, Via, Emilija, Kratka sreća.
U spomen Mariu Colombi Guidottiju, i dr. Preveo Mladen Machiedo. 6/66, 559-565.
ASTEL, Arnfrid: Bijeg, Pogled unazad, Prednost, Pišem, Pitanje, Anđeo Gabrijel. Preveo
Oto Šolc. 7/69, 753-754.
ATTULY, Lionel: Pišem ti iz Pariza Sidbié. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1352-1358.
ATWOOD, Margaret: Protiv mrtve prirode. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 750-752.
AUBANEL, Theodore: Grčki kapetan. (Preveo prof. dr Slavko Ježić). 2/57, 104.
AUDEN, Wystan Hugh: Uspavanka, Xasino, August 1968. Preveo Tomislav Sabljak.
8-9/69, 850-852.
BABICS, Mihály: Sudbini, Slijepi na mostu. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 405-407.
BACHMANN, Ingeborg: Odgođen trenutak. Preveo Oto Šolc. 7/69, 749.
BACHMANN, Ingeborg: Sjene ruže sjene. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1187.
BACONSKY, A. E.: Leševi u svemiru, Mladost bez starosti, Vikao je anđeo. Preveo Đuro
Bački. 8/73, 837-838.
BACOVIA, George: Jesenji živci, Jezerska, Neuroza. Preveo Đuro Bački. 8/73, 812-814.
BAGRJANA, Elizaveta: Interieur, Amazonka, Nasljeđe, Zadnji dan, Zov mora, i dr.
Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 269-281.
BALASSA, Balint: Somnium proponit. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 390.
BALESTRINI, Nanni: De Cultu Virginis, Netko dug i mek. Preveo Joja Ricov. 11-12/72,
1351-1352.
BALTAG, Cezar: Jutro čula, Ostvarenje. Preveo Đuro Bački. 9/73, 947-948.
BANUS, Maria: Prošlost, Agorafobija, Kroz Bukurešt poslije kiše, Alternativa,
Pseudopsalam, Kazujem olovci. Preveo Đuro Bački. 8/73, 825-828.
BANUS, Maria: Sedamnaest pjesama. 10/65, 1004-1010.
/Fragment proljeća, Vizija, Sat s darovima, Pismo, Doziv, i dr./. Preveo Drago Ivanišević.
BARANYI, Ferenc. Nije lako. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 423-424.
BÀRBERI SQUAROTTI, Giorgio: Potomci. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 254-255.
BARBU, Ion: Pokolj, Planine, Paun, Panteizam. Preveo Đuro Bački. 8/73, 817-818.
BARKER, George: Mojoj majci. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 858-859.
BASIL, Oto: Hunski vojvoda. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1179.
90
BAŠEV, Vladimir: Antene, Razmišljanje, Čovječanstvo, Krematorijum, Balada o Istri,
starinskom gradu između Dunava i Crnog mora, Crtež, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-
Vojt. 3-4/73, 357-364.
BATTAGLIA, Aurelio Remo: Noć nove godine. (S dozvolom pjesnika preveo Ante
Cettineo). 2/56, 120-121.
BEDE, Anna: Oda vodi sudoperi. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 414-415.
BELANCE, Réne: Vrtoglavica, Mrtvački pokrov, Zašto se ja tako rijetko smiješim. Preveo
Božo Kukolja. 11/71, 1334-1337.
BENIUC, Mihai: Ždrijelo pakla, Opet i opet. Preveo Đuro Bački. 8/73, 821-822.
BENN, Gottfried: Mladi Hebbel. Preveo Oto Šolc. 7/69, 750.
BENTIVOGLIO, Mirella: SE SO. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1352.
BERNHARD, Thomas: Potresenost. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 896-897.
BERTOLUCCI, Attilio: Bijela ruža, Godine. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1327.
BERZSENYI, Dániel: Groblje. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 394-495.
BETJEMAN, John: Pomoćna bolnica. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 848-849.
BETOCCHI, Carlo: Lastavice, Čuješ pijetla. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1313.
BIENEK, Horst: Mit vrijeme. Preveo Oto Šolc. 7/69, 751.
BILLICH, Jürgen: Pjesma o krvi. Preveo Oto Šolc. 7/69, 754-756.
BIRNEY, Earle: Irapuato. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 634-635.
BLAGA, Lucian: Hrast, Autoportret, Tišina, Pismo. Preveo Đuro Bački. 8/73, 815-816.
BLANDIANA, Ana: Čistoća, Veze, Karantena, Pietà, Trebalo bi, Pad. Preveo Đuro Bački.
9/73, 948-951.
BLOK, Aleksandar: Ja nasadih svoj svijetli raj, Rusija. Prepjevao Grigor Vitez. 11/61,
1110-1111.
BOCCIONI, Umberto: Čovjek + udolje + planina. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1241-1242.
BOIARDO, Matteo Maria: Napušteni balkon. Preveo Frane Čale. 6/66, 552.
BOINE, Giovanni: Ulomak. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1256.
BONNEFOY, Yves: Glas. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 30-31.
BOSQUET, Alain: Moj prvi zavjet. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 191.
BOWERING, George: U tulipanu. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 744-745.
BOZ, Budadeva: Žabe. (Preveo sa engleskog Živko Vekarić). 2/56, 126-127.
BOŽILOV, Božidar: Crkva Vikinga, Dimitrov, Bogati, Ljubav, Spasenje. Prepjevala
Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 297-301.
BRECHT, Bertolt: Jutarnja besjeda stablu Green, Snovi jedne sluškinje. (Preveo Stanislav
Šimić). 5/54, 297-300.
91
BRECHT, Bertolt: Pjesme. (Prevela s njemačkog Ina Jun-Broda). 11/57, 886-889.
/Proučavat će se književnost..., Mojim zemljacima, A što je dobila vojnikova žena?
O prijaznosti ovog svijeta/.
BRECHT, Bertolt: Povratak, Jele, Pas, Teški dani, Maska. Preveo Oto Šolc. 7/69, 738-739.
BRECHT, Bertolt: Sjećanje o Mariji A. (Preveo Stanislav Šimić). 5/54, 298-299.
BRECHT, Bertolt: Tri pjesme. (Prevela Ina Jun-Broda). 2/57, 101-103.
/Uspavanka, Zastori, Ilegalci/.
BRETON, André: Na putu za San Romano. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 14-15.
BRETON, André: Prisluškivanje na školjku. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 183.
BRIÈRE, Jean-François: Eto me opet Harleme, Kada smo se mi rastavili. Preveo Božo
Kukolja. 11/71, 1332-1334.
BRITTING, Georg: Vrane u snijegu. Preveo Oto Šolc. 7/69, 749-750.
BUSTA, Christine. Beč u lipnju. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1181.
BUSTA, Christine. Proljet na rijeci. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 894.
BUTTLAR, Moscon Alfred: Teška noć. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 892-893.
BUZEA, Constanta: Večera, Plodni rad, Bliznaci. Preveo Đuro Bački. 9/73, 944-945.
CADOU, René-Guy: x x x. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 23.
CALDERON DE LA BARCA, Pedro: Sonet o cvijeću. Preveo Nikola Milićević. 10/71, 1199.
CALOGERO, Lorenzo: Mjesec, limunov cvijet, I izvija se, Zagasito pepeljasta zemlja,
I šećući u dobanoć, Izgleda san, ali nikog nemam, i dr. Preveo Joja Ricov. 11-12/72,
1331-1336.
CAMILLE, Rousan: Litanija otoka, Otrov u srcu. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1337-1339.
CAMOES, Luis Vaz de: Con razón on vais, aquas, fatigando... Preveo Nikola Milićević.
10/71, 1193.
CAMPANA, Dino: Kimera, Put u Montevideo, Zatvorski san, Genova, Đenovežanka, i
dr. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1266-1274.
CANEV, Stefan: Mala poema o bubnjevima, Nevidljivi bubanj 1939, Kasni snijeg, Istinska
smrt, Proba za paradu, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 375-383.
CAPRONI, Giorgio: Svitanje. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1327-1328.
CARAION, Ion: Sutra dolazi prošlost, U samoći svjetla, Subota, Četiri zime s vucima,
Dnevnik, i dr. Preveo Đuro Bački. 8/73, 838-840.
CARDARELLI, Vincenzo: Pupoljak, Venecijska jesen, Ligurija, Ljubavi, Ožujak,
Ligurska večer. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1261-1265.
CARVALHO, Raul de: Iz ciklusa »Imaginarni muzej«. (Preveo Ante Cettineo). 3/54, 153-154.
CASSIAN, Nina: Sakati, Krv, Autoportret. Preveo Đuro Bački. 8/73, 836-837.
CATRI, Franca Maria: Porođaj. S dozvolom pjesnika preveo Ante Cettineo. 2/56, 116-117.
92
CATTAFI, Bartolo: Pjesme. Preveo Mladen Machiedo. 9/67, 942-955.
/Dieppe, srpnja, Liffey river, Quatrième classe, Ana Mari, Polazak s Greenwicha, i dr./.
CAVACCHIOLI, Enrico: Ralo. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1239.
CELAN, Paul: Psalam. Preveo Enver Čolaković, 11/66, 1183-1184.
CELAN, Paul: Sjećanje na Francusku. Preveo Oto Šolc. 7/69, 747.
CENDRARS, Blaise: Zalazi sunca. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 179-180.
CERVANTES, Miguel de: Ati me vuelvo, Gran Señor, que alzaste... Preveo Nikola
Milićević. 10/71, 1195.
CÉSAIRE, Aimé: Batuk. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 20-21.
CÉSAIRE, Aimé: Pet /!/ pjesama. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 503-509.
/Posjet, Zmiji, Upozorenje strijelcima, Idila, Oda Gvineji, Pozdravljam te/.
CÉSAIRE, Aimé: Sunce guja, Žena i nož, Život nakon smrti, Upozorenje strijelcima,
Školjka zore, i dr. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1359-1369.
CHAMBERLAND, Paul: Između tijela i tišine. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 755-756.
CHAR, René: 14 juna 1924, Bik. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 190.
CHAR, René: Posvećeno A ... Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 17-18.
CHATENAY, Libert: Sljubljene ruke, Nevolja, Začarana priča. Preveo Božo Kukolja. 11/
71, 1381-1382.
CHÉDID, Andrée: Prolazne sezone. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 28.
COCTEAU, Jean: Zemlja. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 181.
COHEN, Leonard: Jedini turist u Havani upravlja svoje misli kući. Preveo Luko Paljetak.
7/72, 743-744.
COLOMBO, John Robert: Idealni anđeli. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 746.
CONSTANTIN, Ilie: Kornjače, Sijeno, Paolo Uccello, Pojas privlačnosti. Preveo Đuro
Bački. 9/73, 942-944.
CORAZZINI, Sergio: Ucviljenost jedna sentimentalna pjesnika, Toblack, Sonata in bianco
minore, Proglas. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1208-1212.
COSTABILE, Franco: Ruža u čaši vode. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 248-249.
COUPEY, Pierre: Studija No. X. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 754.
CREMASCHI, Inisero: Lomi se ruža svjetla. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 253-254.
CSOKONAI, Vitéz Mahály: Gospodin lihvar. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 393-394.
CUMMINGS, Edward E.: U kraju gdje nikad nisam bio, Kad je osjećaj prvi, Buffalo Bill,
Impresije, Rat. Preveo s engleskog Tomislav Sabljak. 11/64, 1104-1107.
DABATSCHEK, Heinz: In meinem Tempel stehen Hundert Götter. Preveo Enver
Čolaković. 11/66, 1194.
DADIÉ, Bernard B.: Ja vam zahvaljujem, Gospode, Crna boja moje kože. Preveo Božo
Kukolja. 11/71, 1320-1322.
93
DAGHEWIS, Cecil: Dođi i budi ljubav moja. (S engleskog preveo Danko Angjelinović).
2/56, 124-125.
DALČEV, Atanas: Pjesnik, Potok, Povijest, Balkon, Snijeg, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-
Vojt. 3-4/73, 292-296.
DAMAS, Léon G.: Oni su došli, U spomen G. M., Sjećanje, U jednoredu, Crnačka
tužaljka, i dr. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1382-1388.
DANTE Alighieri
Vidi: ALIGHIERI, Dante
DARIO, Rubén: Ciganka. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 107.
DÄUBLER, Theodor: Droška. (Preveo Stanislav Šimić). 5/54, 297.
DAVID, Ernst: Iz ciklusa stepenice. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1193.
DAVIDE, Donald: Ah u zimsko popodne. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 861-862.
DE LIBERO, Libero: Epitaf, Sada je vrijeme koje mi nije dovoljno, Mongolfijera,
Sastanak uz zdravicu, Varajući tako druge. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1325-1326.
DEPESTRE, René: Usta spoznanja, Svjetlost, Crna rudača. Preveo Božo Kukolja. 11/71,
1343-1345.
DESNOS, Robert: Toliko sam sanjao o tebi. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 188.
DIEGO, Gerardo: Besanica. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 109-110.
DIMITROVA, Blaga: Ispričaj, o svemu ispričaj, Čežnja, Do sutra, Da bih bila, Bez ljubavi,
i dr. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 324-334.
DIMOV, Leonid: Nedostatak, Ribolov. Preveo Đuro Bački. 8/73, 840-841.
DIOP, Birago: Popudbina, Pjesma veslača, Dašci. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1309-1311.
DIOP, David: Onaj koji je sve izgubio, Mučeničko doba, Trpi jadni Crnče, Poziv u boj,
Slušajte drugovi, Rama-Kam. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1317-1320.
DOINAS, Stefan Aug.: Moj svijet, Prazno saće, Uvijek nedozrelo, Čekanje, Netko nam
daje znak, i dr. Preveo Đuro Bački. 8/73, 832-835.
DORCELY, Roland: Susret, Ti si mi rekla dobar dan. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1345-1346.
DRAČ, Ivan: Balada o suncokretu, Balada o tri pojasa, Bog, Večernji akvarel, Crvena
pregača, i dr. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1022-1028.
DUDEK, Louis: Morski akvarijum. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 655-658.
DUMBRAVEANU, Anghel: Zašto zbog čeg ti je vrijedno izgubiti lađu, Kalipso,
Ekvinocij, Tužaljka. Preveo Đuro Bački. 9/73, 928-930.
DUMITRESCU, Geo: Noćni napad. Preveo Đuro Bački. 8/73, 830-831.
DUPIN, Jacques: Rudno carstvo. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 30.
DURRELL, Lawrence: Sarajevo. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 8-9/69, 859.
DŽAFER, Ait: Tužaljka arapskih prosjaka iz Kazbe i male Jasmine koju je umorio otac.
Preveo s francuskog Frano Baras. 10/58, 763-782.
94
EBNER, Jeannie: Bez cvijeća. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1182.
EICH, Günter: Probudite se loši su vam snovi. Preveo Oto Šolc. 7/69, 744-745.
ELIOT, T/homas/ S/tearns/: Četiri kvarteta. (Preveo Oto Šolc). 12/54, 797-817.
ELIOT, T/homas/ S/tearns/: Vrijeme sadašnje i vrijeme prošlo. Preveo Tomislav Sabljak,
2/66, 126-132.
/I pobjednički marš, II teškoće državnika, Imenovanje mačaka, Posveta svojoj ženi,
Zborovi iz drame »Obiteljski skup« I-IV/.
ÈLUARD, Paul: Četrdeset pjesama. Preveo Drago Ivanišević. 11/69, 1238-1256.
/Sve sretne žene, Divna, grudi malko svijenih, Dugo sam imao uzaludno lice, … Max
Ernst, … Plesačice Gertrude Hoffmann, i dr./
ÈLUARD, Paul: Onoj koju snivaju. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 184.
EMINESCU, Mihai: O majko ... (Preveo prof. dr Slavko Ježić). 2/57, 104-105.
EMPSON, William: Srčanost znači bježanje. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 849-850.
ENDRÓDI, Sándor: Diogen. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 395-396.
ENZENSBERGER, Hans Magnus: Posljednja odluka. Preveo Oto Šolc. 7/69, 739-740.
ERULKAR, Marija: Jednom djetetu u doba gladi. Preveo sa engleskog Živko Vekarić.
2/56, 126.
EVERSON, Ronald: Studena ljubav, Stara fotografija, Dijete i školjka. Preveo Luko
Paljetak. 6/72, 633-634.
FALUDI, Ferenc: Proljeće. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 392-393.
FARFA: Lastavice, Golema slast, Kako li su smiješne, Mlečanke. Preveo Joja Ricov.
11-12/72, 1249.
FARGUE, Léon-Paul: Kiosci. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 180.
FERNANDES, Rogerio: Pismo. Preveo Ante Cettineo. 3/54, 154.
FERO, Luigi:
— — — — — — —
— — — — — — —
(Preveo Joja Ricov!). 11-12/72, 1353.
FILLIA: Pariški meridijan, Finale. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1250.
FISCHER, Ernst: Pobjedu čovjeka pjevam. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60,
890-892.
FLEISCHMANN, Ivo: Ljeto. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 230.
FODOR, András: Koncert u Parizu. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 418-419.
FOLGORE, Luciano: Sutonski odvitak ulice. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1240-1241.
FOUCHE, Franck: Lambe Sierre, Viva Cuba libre, Viva Cuba libre. Preveo Božo Kukolja.
11/71, 1339-1342.
FRÈNAUD, André: Agonija generala Krivickog 1-16. Preveo Drago Ivanišević. 5/66, 467-477.
95
FRÈNAUD, André: Nema raja. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 31.
FRIED, Erich: Do kamenja. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1185.
FRISCHMUTH, Barbara: Povijest Fam Haia iz Sjevernog Vijetnama. Preveo Enver
Čolaković. 11/66, 1196-1197.
FRITSCH, Gerhard: Galicijski suton. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 896.
FRITSCH, Gerhard: Stanica. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1185.
FULLER, Roy: Lučka skela. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 858.
FURNADŽIEV, Nikola: Užas, Proljetni vjetar, Svadba, Proljeće, Duga, i dr. Prepjevala
Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 282-286.
GARAI, Gábor: Ofelija, Astronaut. Prepjevao Enver Čolaković. 418-419.
GARCIA LORCA, Federico: Oda Waltu Whitmanu. (Preveo Zvonimir Golob). 8/55, 590-593.
GARCIA LORCA, Federico: Pjesnik moli svoju ljubav da mu piše. Preveo Nikola
Milićević. 2/56, 111.
GARCILASO, de la Vega: Sospechas que en mi triste fantasía. Preveo Nikola Milićević.
10/71, 1192.
GARNEAU, Saint-Denys: Igra, Kavez, Et je prierai ta gràce, Vječno započinjanje. Preveo
Luko Paljetak. 6/72, 646-650.
GASCOYNE, David: Ratna zora. Preveo Tomislav Ladan, 8-9/69, 860-861.
GATTO, Alfonso: Otok, Pjesma lastavicama, Tridentinskim brdima, Možda će me tvoga
lijepog lica, Majko u kočiji s lunom Juga, Moja mati, i dr. Preveo Joja Ricov. 11-12/
72, 1314-1321.
GEROV, Aleksandar: Oblak, Proljetna noć, Proljeće, XX vijek, Nemir, Ljubav, i dr.
Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 308-314.
GERSTL, Elfriede: Podnevni san Trnoružice u Solunu. Preveo Enver Čolaković. 11/66,
1193-1194.
GIGUÈRE, Roland: Odugovlačenje, Daleko smo odavde. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 736.
GIROUX, Roger: Tko govori. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 29-30.
GIULIANI, Alfredo: Tko bi bio rekao. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1349.
GLASSCO, John: Kardinalov pas, Dan. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 638-642.
GOL, Yvan: Hiob I-III. Preveo Oto Šolc. 7/69, 742-743.
GOMRINGER, Eugen: Riječi su sjene. Preveo Oto Šolc. 7/69, 752-753.
GONGORA, Luis de: Na grobu El Grecovu, Putnik. Preveo Nikola Milićević. 10/71, 1196.
GOVONI, Corado: Zatvorena vila, Romantična šetnja, Trubica, Jesen, Zrcalo, i dr. Preveo
Joja Ricov. 11-12/72, 1212-1217.
GRANDBOIS, Alain: Zatvori kabinet, Srce. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 631-632.
GRANDMONT, Èloi de: Uzor roditelji. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 728-729.
GRATIANT, Gilbert: Ustani Joseph, Mala gospođica. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1347-1350.
96
GRAVES, Robert: Opomena djeci, Zazivati potomstvo. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69,
845-846.
GRIER, Eldon: Skoro sam zaspao. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 655.
GUILLEVIC, Eugène: U pitanju. (Odlomci). Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 26-27.
GUNERT, Herma: Odisej kazuje svoje ime. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 893.
GUNERT, Johann. Pjesma o soli. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1180.
GUNN, Thom: Rana, Narav čina I-III. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 865-867.
GUROVICH, Tami Cascino: Šutnjama i jekama, Jutro prve zime. (S dozvolom pjesnika
preveo Ante Cettineo). 2/56, 118.
GUSTAFSON, Ralph: Armorijal. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 643-644.
GUTTENBRUNNER, Michael: Iz pisma jednog pobjedonosnog feldmaršala. Preveo
Enver Čolaković. 11/66, 1183.
GWERDER, Alexander Xaver: Rondo. Preveo Oto Šolc. 7/69, 751.
GYÖNGYÖSI, István: O ljepoti Jelene Zrinjske. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 391.
GYÖRE, Imre: Buchenwald. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 421-422.
HADAD, Malek: Pjesma o mrtvim drugovima, Pjesma o majci i o Alžiru. Preveo Božo
Kukolja. 6/62, 501-502.
HADIJA, Ali Ibn: Izgubljena ljubav. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 497.
HAGIU, Grigore: Bijeli prozor, Elegija. Preveo Đuro Bački. 9/73, 936-937.
HAMILTON, Ian: Posljednja bolest. Prevela Jasna Peručić. 8-9/69, 872.
HANČEV, Veselin: U fišekliji od šaržera s mecima, II — Plavokosa moja, 14 — Ne, ne
mogu spavati, Gospodar sam te zemlje, Pod jorgovanom, i dr. Prepjevala Ivanka
Verić-Vojt. 3-4/73, 319-324.
HÄRTLING, Peter: Opet čekam. Preveo Oto Šolc. 7/69, 752.
HAWKINS, William: Proljetna kiša, Zid. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 752-753.
HÉBERT, Anne: Postoji sigurno netko, Očajanje. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 654-655.
HEINE, Heinrich: Enfant perdu, Pjesma u carinarnici, Mora od čekanja. (Preveo Stanislav
Šimić). 5/54, 292.-295.
HEISSENBÜTTEL, Helmut: Reći izrecivo. Preveo Oto Šolc. 7/69, 752.
HÉNAULT, Gilles: Zdravo da si. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 727-728.
HENZ, Rudolf: Balada o životodavnoj riječi. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 889.
HERNÁNDEZ, Miguel: Sonet. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 112.
HERRERA, Fernando de: Ahora, que cubrié el blanco hielo ..., Por un camino, solo al sol
abierto ... Preveo Nikola Milićević. 10/71, 1194.
HERTEL, François: Quebec. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 636-637.
HILL, Geoffrey: In piam memoriam. Prevela Jasna Peručić. 8-9/69, 870.
97
HOGG, Robert: Pjesma. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 757.
HÖLDERLIN, Friedrich: Četiri elegije. 10/65, 1011-1019.
/Prirodi, Eteru, Putnik, Menonova tužaljka za Diotimom). Preveo Zvonimir Mrkonjić.
HÖLLERER, Walter: Ležao je osobito lak na rubu. Preveo Oto Šolc. 7/69, 743.
HOLUB, Miroslav: Buchenwald večeras. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 233-235.
HÖLZER, Max: Noć poletanja. Preveo Oto Šolc. 7/69, 746.
HOREA, Ion: Kalendar, Ohrid, Odostraga. Preveo Đuro Bački. 9/73, 923-924.
HUCHEL, Peter: Pjesma o ljetu. Preveo Oto Šolc. 7/69, 741.
HUGHES, Ted: Ubojstvo, Bilješke za mali igrokaz. Preveo Tomislav Sabljak. 8-9/69, 867-868.
IBRAHIM, An Nur: Pjesma Nilu. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 499-500.
ISMAIL, Mahmud Hasan: Nova zora. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 493.
IZ MODERNE AUSTRIJSKE LIRIKE. Pjesme preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60,
889-897.
/Vidi: ZANKER, Arthur; HENZ, Rudolf; FISCHER, Ernst; BUTTLAR, Moscon
Alfred; GUNERT, Herma; SAUTER, Lilly; BUSTA, Christine; LAVANT, Christine;
ZAND, Herbert; FRITSCH, Gerhard; BERNHARD, Thomas/.
IZ NOVE RUSKE POEZIJE. Prepjevao Grigor Vitez. 11/61, 1110-1119.
/Vidi: BLOK, Aleksandar; MAJAKOVSKI, Vladimir; JESENJIN, Sergej;
PASTERNAK, Boris/.
IZ NOVE RUSKE POEZIJE. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1120-1125.
/Vidi: POLIKARPOV, Sergej; ZLOBINA, Dina; LEVIN, Grigorij; PETNIKOV,
Grigorij; ZVJAGINCEVA, Vera; ZORIN, Aleksandar; NAJŠTADT, Vladimir;
LJUŠIN, Grigorij; KULJIKOV, Spartak/.
IZ SUVREMENE ARAPSKE POEZIJE. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 493-502.
/Vidi: ISMAIL, Mahmud Hasan; MUSA, Ahmad; AL BAJATI, Abdal Vahhab;
RAHMANI braća; MANSUR, Ahmad; HADIJA, Ali Ibn; SALAMA, Nazhat;
IBRAHIM, An Nur; ABDALLAH, Shadli Ben; HADAD, Malek/.
IZ SUVREMENE FRANCUSKE POEZIJE. Preveo Božo Kukolja. 3/60. 177-191.
/Vidi: APOLLINAIRE, Guillaume; JACOB, Max; SUPERVIELLE, Jules;
CENDRARS, Blaise; FARGUE, Leon Paul; JOUVE, Piere Jean; COCTEAU, Jean;
REVERDY, Pierre; BRETON, Andre; ELUARD, Paul; TZARA, Tristan;
SOUPAULT, Phillipe; ARAGON, Louis; PONGE, Francis; MICHAUX, Henri;
DESNOS, Robert; PREVERT, Jacques; QUENEAU, Raymond; CHAR, René;
BOSQUET, Alain/.
IZ SUVREMENE ŠPANJOLSKE POEZIJE. Deset soneta. Preveo Nikola Milićević.
2/56, 107-112.
/Vidi: DARIO, Rubén; UNAMUNO, Miguel de; MACHADO, Manuel; MACHADO,
Antonio; JIMÉNEZ, Juan Ramón; DIEGO, Gerardo; ALONSO, Damaso; ALBERTI,
Rafael; LORCA, Federico Garcia; HERNANDEX, Miguel/.
98
IZ TALIJANSKE LIRIKE. (Renesansa. Izbor, prijevod i bilješke Frano Čale; Tri
suvremena pjesnika. Izbor, prijevod i bilješke Mladen Machiedo). 6/66, 552-590.
/Vidi: BOIARDO, Matteo Maria; MEDICI, Lorenzo de; MOLIZIANO, Angelo;
ARIOSTO, Ludovico; STAMPA, Gaspara; TANSILLO, Luigi; TASSO, Torquato;
ARTONI, Gian Carlo; VIVALDI, Cesare; VOLLARO, Saverio/.
JABÉS, Edmond: Mogućnost rođenja. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 29.
JACOB, Max: Odlazak. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 178.
JAHIER, Piero: Izjava. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1255-1256.
JANDL, Ernst: Dvovrsni znakovi rukom. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1187.
JEBELEANU, Eugen: Rijeka sam, Čekam, Hanibal, Djeca stoljeća. Preveo Đuro Bački.
8/73, 824-825.
JESENJIN, Sergej: Crni čovjek. Prepjevao Grigor Vitez. 11/61, 1115-1118.
JESENJIN, Sergej: Zeleni pijesak u očima, U plavo veče biješe mjesec cio, Evo večer,
Rosa ..., Tužno mi je pogledati na tebe, Ne podiži ruke i osmijeh ne kvari, Balada o
dvadesetšestorici. Preveo Čedo Prica. 11/64, 1097-1103.
JEVTUŠENKO, Jevgenij: ***, ***, ***, ***, ***, Majke odlaze, ***. Preveo Vladimir
Gerić. 9-10/68, 1099-1103.
JIMÉNEZ, Juan Ramón: Oktobar. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 109.
***: JOBOVI govori. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1/68, 18-40.
JONAS, George: Za uspomenu. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 745.
JONES, D. G.: Solilokvij odsutnim prijateljima. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 737.
JOŠ, Šabir Hasan Kan: Šapat koji duh snaži. Preveo sa engleskog Živko Vekarić. 2/56, 127.
JOUVE, Pierre Jean: Mistični pejsaž. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 180-181.
JOUVE, Pierre Jean: To be or not to be. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 18-19.
JOSZEF, Atilla: Siromahova ljubovca. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 411.
KABIR, Humajun: Sužnjevi. Preveo sa engleskog Živko Vekarić. 2/56, 128.
KASSAK, Lajos: Tako. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 407.
KÄSTNER, Erich: Apropos, samoća. Preveo Stanislav Šimić. 5/54, 300-301.
KEARNS, Lionel: Grupa. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 748.
KEATS, John: Hyperion. (Ulomak). Preveo Danko Anđelinović. 3/58, 189-191.
KIRSANOV, Semjon: »Aki Obri«, Nov »neo«, Protest, Anti — ja, O ljubavi, Tebetanje,
i dr. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1086-1091.
KLEIN, A. M.: Monsieur Gaston. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 635.
KLINGER, Kurt: Ljeto. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1187-1188.
KNISTER, Raymond: Mijena. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 629.
KOHOUT, Pavel: Zamišljen, Nezadovoljan. Preveo Mirko Jirsak, 3/64, 236-237.
99
KOROTIČ, Vitalij: Radost, ***, Kritična masa, Jednostavnost. Preveo Aleksandar Flaker.
9-10/68, 1028-1030.
KOSZTOLÁNYI, Dezsó: Kad četrdesetu prođeš..., Pjesma, Izlozi. Prepjevao Enver
Čolaković. 4-5/65, 408-409.
KRISTU raspetomu. Nepoznati pjesnik (XVI ili XVII stoljeće). Preveo Nikola Milićević.
10/71, 1195.
KROLOW, Karl: Posljednja noć. Preveo Oto Šolc. 7/69, 745-746.
KULTERER, Hubert Fabian: Žvakati. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1188.
KULJIKOV, Spartak: Maj. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1125.
KUNDERA, Ludvik: Stari seoski motiv. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 228-229.
KUNDERA, Milan: Ne, crni sprovode. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 238.
K’NČEV, Nikolaj: Proglas, Eho, Noturno, Topli izvor, Plač, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-
Vojt. 3-4/73, 383-391.
LACERDA, Alberto de: Preobraženje, Sredinom puta, Nokturno. Preveo Ante Cettineo.
3/54, 151-152.
LADANYI, Mihály: Soneti nezadovoljnika. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 420-421.
LALEAU, Léon: Žrtva, Izdajstvo, Kanibal. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1324-1325.
LALONDE, Michèle: Zaručnica. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 747.
LAMARCHE, Gustave: Napuštanje. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 630.
LAPOINTE, Gatien: Tvoja zemlja. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 741.
LAPOINTE, Paul-Marie: Vrijeme se ruši. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 734-735.
LARKIN, Philip: Prijevare, Pjesništvo odlazaka. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 863-864.
LASNIER, Rina: Samoubice. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 653-654.
LAUDE, Jean: Sam i tijelo, ***. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 25-26.
LAVANT, Christine: Iz ciklusa »Prosjački čanak«. Preveo s njemačkog Zlatko Gorjan.
11/60, 895.
LAVANT, Christine: Wenn du mich heimsuchen willst. Preveo Enver Čolaković. 11/66,
1181-1182.
LAYTON, Irving: Privid, Praznici na jugu. Preveo Luko Paljetak. 6/62, 650-652.
LE MOYNE, Gertrude: Sedam sati. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 731.
LE PAN, Douglas: Zemlja bez mitologije. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 652-653.
LEHMANN, Wilhelm: Na putu što ga kiti hod ovaca. Preveo Oto Šolc. 7/69, 744-
LEONETTI, Francesco: Zbor radnika. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 251-252.
LERO, Étienne: Na livadi, Nebo je otelo, Daleko od života, Stavi, I obronci tijela, Zanos.
Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1350-1532.
100
LEVČEV, Ljubomir: Pjesma za Garsija Lorku, Romantična balada, Halucinacije od
umora, Balada o umornim ženama, Jutarnje raspoloženje, i dr. Prepjevala Ivanka
Verić-Vojt. 3-4/73, 347-357.
LEVIN, Grigorij: Lepo kada odlazeći ostavlja čovek pesme reči. Prepjevao Vladimir
Čerkez. 11/61, 1122.
LEVIS, Cecil Day: »Recimo«, Ponovo motreć legendarni otok. Preveo Tomislav Sabljak.
8-9/69, 847-848.
LIVESAY, Dorothy: Zemlja. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 642-643.
LOPE de Vega: Sonet na brzinu, Ir y cuedarse y con quedar partirse ... Preveo Nikola
Milićević. 10/71, 1197.
LORA-Totino, Arrigo: Ne ne ... Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1353.
LORCA, Federico Garcia:
Vidi: GARCIA LORCA, Federico
LUBKIVSKI, Roman: Meditacija. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1030-1031.
LUCA, Liana de: Žena s juga. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 254.
LUCINI, Gian Pietro: Iz »Novih hitaca iz revolvera«. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1223-1224.
LUISI, Luciano: Lament crnaca vojnika. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 250-251.
LUZI, Mario: Bjelokost, Nanovo zvijezde ljubavi prolaze, Ménage. Preveo Joja Ricov.
11-12/72, 1328-1330.
LJUŠIN, Grigorij: Momče iz Rjazana. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1125.
MACEWEN, Gwendolyn: Karavana. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 753-754.
MACHADO, Antonio: Dijalogizirani snovi — II. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 108-109.
MACHADO, Manuel: Zalazak sunca. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 108.
MAGDE, Charles: Natpis I. Preveo Tomislav Ladan. 8-9/69, 855-856.
MAJAKOVSKI, Vladimir: Oblak u hlačama. Tetraptih 4. Preveo Josip Sever. 11/57, 881-885.
MAJAKOVSKI, Vladimir: Požar srca, Ja zlatousti ... (Iz »Oblaka u hlačama«). Prepjevao
Grigor Vitez. 11/61, 1111-1114.
MAJOR, André: Riječi. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 756.
MAJŠTADT, Vladimir: ***, /Ja prisluškivah kraj breze/. Prepjevao Vladimir Čerkez.
11/61, 1124.
MANDEL, Eli W.: Minotaurova pjesma II. Preveo Luka Paljetak. 7/72, 730-731.
MANESCALCHI, Franco: Ja sam narod, Dvadesetgodišnja djevojka. Prepjev Nedjeljko
Fabrio. 3/65, 255-256.
MANSOUR, Joyce: Pozovite me. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 20.
MANSUR, Ahmad: Pogledaj, rumeni se ruža. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 496-497.
MARINETTI, Filippo Tommaso: Babilonske kule sna, Trkaćem automobilu, Bitka /teret +
miris/, Oduran san, Ulari Vremena i Prostora. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1225-1238.
101
MARLOWE, Christopher: Zaljubljeni pastir svojoj dragoj. (S engleskog preveo Danko
Anđelinović). 2/56, 123-124.
MARSAN, Corrado: Kažiprst na rani. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 256.
MARSHALL, Tom: Astrologija. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 748-749.
MARŠIČEK, Vastimil: Pozdrav. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 232.
MARTINOV, Leonid: Dan, Bogati prosjak, ***, Antarkida. Preveo Aleksandar Flaker.
9-10/68, 1091-1094.
MATEV, Pavel: Druže kapetane, Kod tate, Prozreh..., Jer svaka sila izaziva silu, Plavetnilo,
i dr. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 337-342.
MAYRÖCKER, Friederike: Nešto kao žalovi. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1186.
MEDICI, Lorenzo de: Veneri. Preveo Frane Čale. 6/66, 552-553.
MEDRANO, Francisco de: Las almas son enternas, son iguales... Preveo Nikola Milićević.
10/71, 1198.
MELINESCU, Gabriela: Apstraktna bića. Preveo Đuro Bački. 9/73, 948.
METODIJEV, Dimit’r: Nisam od zemlje, Kiša, Sveta noć, Žita. Prepjevala Ivanka Verić-
Vojt. 3-4/73, 335-337.
MEŽIROV, Aleksandr: Potkova. Preveo Nikola Milićević. 9-10/68, 1096-1097.
MICHAUX, Henri: Mučnina ili smrt koja dolazi? Preveo Božo Kukolja. 3/60, 187.
MICHAUX, Henri: Sanjah da spavam, Mir u patnjama. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67,
16-17.
MISTRAL, Frederic: Moj grob. (Preveo prof. dr Slavko Ježić). 2/57, 105-106.
MODERNA INDIJSKA LIRIKA. (Preveo s engleskog Živko Vekarić). 2/56, 126-128.
/Vidi: ERULKAR, Marija; BOZ, Budadeva; JOŠ, Šabir Hasan Kan; RAJAPROL,
Srinivas; KABIR, Humajun/.
MODERNO ENGLESKO PJESNIŠTVO. Preveli: Tomislav Ladan, Tomislav Sabljak,
Jasenka Radošević, Mira Jurkić-Šunjić, Jasna Peručić. 8-9/69, 845-872.
/Vidi: GRAVES, Robert; LEWIS, Cecil Day; BETJEMAN, John; EMPSON,
William; AUDEN, Wystan Hugh; RAINE, Kathleen; SPENDER, Stephen; MAGDE,
Charles; PRINCE, F. T., FULLER, Roy; BARKER, George; DURRELL, Lawrence;
GASCOYNE, David; DAVIDE, Donald; AMIS, Kingsley; LARKIN, Philip; WAIN,
John; GUNN, Thom; HUGHES, Ted; SILKIN, Jon; HILL, Geoffrey; WALKER, Ted;
HAMILTON, Ian/.
MONTALE, Eugenio: Dora Markus, Carinički dom, Lađe na Marni, Vijesti s Amiate,
Mojoj majci, i dr. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1288-1295.
MORANDINI, Luciano: Likovi iz predgrađa, Malograđanski flash. Prepjev Nedjeljko
Fabrio. 3/65, 253.
MORIN, Paul: Synderesis. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 625-627.
102
MÜHRINGER, Doris: Podigni zavežljaj svoj. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1183.
MUSA, Ahmad: Memento. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 494.
NERUDA, Pablo: Španija u srcu. Preveo N/ikola/ Visković. 4/59, 296-318.
/Prizivanje, Bombardiranje, Prokletstvo, Španija siromašna zbog bogataša, Tradi-
cija, i dr./.
NEWLOVE, John: Govorim vam. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 749-750.
NIGER, Paul: Ptičica koja me ismijava ili paternalizam, Ja ne volim takve Afrike. Preveo
Božo Kukolja. 11/71, 1373-1380.
NOVI TALIJANSKI PJESNICI. (S dozvolom pjesnika preveo Ante Cettineo). 2/56, 116-121.
/Vidi: CATRI, Franca Maria; ROCCA, Luciano; GUROVICH, Tami Cascino;
REBELLATO, Bino; SPAZIANI, Maria Luisa; BATTAGLIA, Aurelio Remo/.
NOWLAN, Alden: Šumarak podno Barleya, Stony ridge dance hall. Preveo Luko Paljetak.
7/72, 742-743.
NYERGES, András: Poruka. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 428-429.
OKOPENKO, Andreas: Uspomene iz staroga Beča. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1189-
1191.
ONDAATJE, Michael: Podijeljena kuća. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 758.
O’NEILL, Alexandre: Inventar. (Preveo Ante Cettineo). 3/54, 152-153.
ONOFRI, Arturo: S narančom u ruci, Cvrkuti što sjeckaju tišinu. Preveo Joja Ricov.
11-12/72, 1256-1257.
OUELLETTE, Fernand: Do zore. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 740-741.
PAGLIARANI, Elio: Iz »Dva riješena zadatka«. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 252.
PAGLIARANI, Elio: Predmeti i razlozi za očajanje, Sat fizike. Preveo Joja Ricov. 11-12/
72, 1344-1348.
PALAZZESCHI, Aldo: Bolesni vodoskok, Pustite me da se zabavljam, Ara mara amara,
Bazen jegulja. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1218-1223.
PANORAMA NOVIJE /BUGARSKE/ POEZIJE. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73,
268-391.
/Vidi: BAGARJANA, Elizaveta; FURNADŽIEV, Nikola; RADEVSKI, Hristo;
DALČEV, Atanas; BOŽILOV, Božidar; PEJČEV, Ivan; GEROV, Aleksandar;
VUTIMSKI, Aleksandar; HANČEV, Veselin; DIMITROVA, Blaga; METODIJE,
Dimit’r; MATEV, Pavel; PENEV, Pen’o; LEVČEV, Ljubomir; BAŠEV, Vladimir;
PALOV, Konstantin; CANEV, Stefan; K’NČEV, Nikolaj/.
PANORAMA NOVIJE KANADSKE POEZIJE. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 624-658;
7/72, 727-758.
/Vidi: PRATT, E. J.; CHOPIN, Réne; MORIN, Paul; ROSS, W. W. E.; KNISTER,
Raymond; SCOTT, F. R.; LAMARCHE, Gustave; GRANDBOIS, Alain; EVERSON,
Ronald; BIRNEY, Eearle; KLEIN, A. M.; HERTEL, François; GLASSCO, John;
103
LIVESAY, Dorothy; GUSTAFSON, Ralph; WILKINSON, Anne; WATSON, Wilfred;
GARNEAU, Saint-Denys; LAYTON, Irving; LE PAN, Douglas; LASNIER, Rina;
HÉBERT, Anne; GRIER, Eldon; DUDEK, Louis; HÉNAULT, Gilles;
GRANDMONT, Éloi de; SOUSTER, Raymond; MANDEL, Eli W.; LE MOYNE,
Gertrude; TROTTIR, Pierr; REANEY, James; REAVEY, James; WEBB, Phyllis;
LAPOINTE, Paul-Marie; GIGUERE, Roland; JONES, D. G.; SCOTT, Peter Dale;
PILON, Jean-Guy; OUELETTE, Fernand; LAPOINTE, Gatien; NOWLAN, Alden;
COHEN, Leonard; BOWERING, George; JONAS, George; COLOMBO, John
Robert; LALONDE, Michèle; KEARNS, Lionel; MARSHALL, Tom; NEWLOVE,
John; ATWOOD, Margaret; HAWKINS, William; MACEWEN, Gwendoln; COUEY,
Pierre; CHAMBERLAND, Paul; MAJOR, André; HOGG, Robert; ONDAATJE,
Michael/.
PANORAMA NOVIJE RUMUNJSKE POEZIJE. Preveo Đuro Bački. 8/73, 809-841;
9/73, 923-955.
/Vidi: ARGHEZI, Tudor; BACOVIA, George; PILLAT, Ion; BLAGA, Lucian;
BARBU, Ion; STANCU, Zaharia; BENIUC, Mihai; TEODOROSCU, Virgil;
JEBELEANU, Eugen; BANUS, Maria; STELARU, Dimitrije; DUMITRESCU, Geo;
PORUMBACU, Veronica; DOINAS, Stefan Aug.; CASSIAN, Nina; BACONSY,
A. E.; CARAION, Ion; DIMOV, Leonid; HOREA, Ion; STOICU, Petre; UTAN,
Tiberiu; RAU, Aurel; DUMBRAVEANU, Anghel; STANESCU, Nichita; HAGIU,
Grigore; SORESCU, Marin; CONSTANTIN, Ilie; BUZEA, Constanta; TOMOZEI,
Gheorghe; BALOG, Cezar; MELINESCU, Gabriela; BLANDIANA, Ana;
ALEXANDRU, Ion; PAUNESCU, Adrian/.
PANORAMA SUVREMENE AUSTRIJSKE LIRIKE. Preveo Enver Čolaković. 11/66,
1179-1200.
/Vidi: BASIL, Otto; GUNERT, Johann; SCHÖNWIESE, Ernst; WADSACK, Herbert;
BUSTA, Christine; LAVANT, Christine; EBNER, Jeannie; GUTTENBRUNNER,
Michael; MÜHRINGER, Doris; CLEAN, Paul; ARTMANN, Hans Carl; FRIED,
Erich; FRITISCH, Gerhard; MAYRÖCKER, Friedericke; JANDL, Ernst;
BACHMANN, Ingeborg; KLINGER, Kurt; KULTERER, Hubert Fabian; SCHMIED,
Wieland; ALTMANN, René; OKOPENKO, Andreas; RÜHM, Gerhard; SOMMER,
Walter Josef; WEISSENBORN, Hanns; DAVID, Ernst; GERSTL, Elfriede;
DABATSCHEK, Heinz; PATAKI, Heidi; STEIGER, Wahrfried Dominik;
FRISCHMUTH, Barbara/.
PARRONCHI, Alessandro: Da ovo veče nije pravo veče. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1328.
PASCOLI, Giovanni: Slijepac sa Hiosa. (Preveo Grgo Gamulin). 8/55, 586-589.
PASOLINI, Pier Paolo: Pjesme. Preveo Mladen Machiedo. 8/70, 838-858.
PASOLINI, Pier Paolo: Siromašan kao mačak s Koloseuma, Mrtvo dijete. Preveo Joja
Ricov. 11-12/72, 1342-1344.
PASTERNAK, Boris: Kiša. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1135.
104
PASTERNAK, Boris L/eonidovič/: Pjesme. Preveo Grigor Vitez. 3/55, 182-185.
/Ne ko ljudi, Slažući vesla, Iz sujevjerja, Borovi, Strašna priča/.
PASTERNAK, Boris: Zlatna jesen. Prepjevao Grigor Vitez. 11/61, 1119.
PATAKI, Heidi: Das Tier unter meiner Rippe. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1194-1195.
PAUNESCU, Adrian: Mi smo slovo i oružje. Starica satova puna. Preveo Đuro Bački.
9/73, 953-955.
PAVESE, Cesare: Doći će smrt i imat će tvoje oči. Preveo Mladen Machiedo. 5/63, 445-458.
/Zemlja i smrt, Doći će smrt i imat će tvoje oči, Kuća (La casa)/.
PAVESE, Cesare: Ti ne znaš bregove, Zemlja si i smrt, Deoline brige, Male učiteljice.
Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1338-1341.
PAVLOV, Konstantin: Pjesma za stočarsku farmu, Pjevaju slavuji, Znatiželjnici, Eh, neka
me svaka podlost ubija, Satiričar, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 364-375.
PEJČEV, Ivan: Mržnja, Razgovor s majkom, Minuta pred juriš, Nesporazum, Ti uvijek si
sa mnom, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 301-308.
PENEV, Pen’o: Ja jedan iz naroda, Po putu, Njegovo veličanstvo, čovjek, Iz »Domovine«,
Tračnice, i dr. Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 341-347.
PENNA, Sandro: Crne stube moje birtije, Pod nebom travnja, Ako li ljetna noć malo
uzmakne, Večer, Mali venecijanski trg, i dr. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1323-1325.
PERSE, Saint-John: Ljetopis. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 15-16.
PESSOA, Fernando: Nakon vašara. Preveo Ante Cettineo. 3/54, 150.
PETIŠKA, Eduard: Prozor. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 235.
PETNIKOV, Grigorij: Cveću. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1122-1123.
PETÖFI, Sándor: Zimska noć, Luda. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 398-401.
PETRARCA, Francesco: Pjesme Lauri. (Preveo Kruno Quien). 8/55, 581-585.
/Kancona XIII, Madrigal I, III, Sonet XII, LXI, XXIII (po smrti Madonne Laure),
CXIII, LXXXIX/.
PETRARCA, Francesco: Soneti za gospođu Lauru. Preveo Mirko Tomasović. 12/69,
1336-1340.
PETRARCA, Francesco: Tri rodoljubne pjesme. Prijevod i bilješke Frano Čale. 10/71,
1184-1191.
PILLAT, Ion: Tercine, Pjesma. Preveo Đuro Bački. 8/73, 814.
PILON, Jean-Guy: Sjene, Soba, Popis. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 739-740.
PIONTEK, Heinz: Psalam prošlosti II. Preveo Oto Šolc. 7/69, 745.
PLUŽNIK, Jevgen: Pet pjesama. 9-10/68, 1136-1138.
/***, ***, ***, ***, ***/. Preveo Aleksandar Flaker.
POLIKARPOV, Sergej: Tatjana. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1120-1121.
POLIZIANO, Angelo: Ljepota. Preveo Frane Čale. 6/66, 553.
105
PONGE, Francis: Leptir. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 186-187.
PONGE, Francis: Pjesme. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 2/66, 133-137.
/Morska obala, Vatra, Prva skica pesti 1-6, Mlada majka, Leptir, i dr./.
PONGE, Francis: Sunce se diže nad literaturom. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1/2/67, 19.
PORTA, Antonio: Navlače čarape, Zašto se šator trese, Ljudski odnosi. Preveo Joja Ricov.
11-12/72, 1350-1351.
PORUMBACU, Veronica: Anestezija, Zaboravila sam, Kavalkada, Pričaju..., Zračni pehar.
Preveo Đuro Bački. 8/73, 831-832.
PRATT, E. J.: Precambrijski štit. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 624.
PREPJEVI IZ MADŽARSKE LIRIKE. Prepjevao s madžarskog Enver Čolaković. 4-5/
65, 390-433.
/Vidi: BALASSA, Bálin; GYÖN-GYÖSI, István; FALUDI, Ferenc; CSOKONAI,
Vitéz Mihály; BERZSENYI, Dániel; ENDRÓDI, Sándor; VÖRÖSMARTY, Mihály;
PETOFI, Sándor; SZABALCSKA, Mihály; ADY, Endre; BABICS, Mihály;
KASSAK, Lajos; TÓTH, Arpád; KOSZTOLANYI, Dezs™; SZABÓ, L™rinc;
JÓZSEF, Atilla; RADNÓTI, Miklos; VÁCI, Mihály; BEDE, Anna; FODOR, András;
GARAI, Gábor; LÁDANYI, Mihály; GYÓRE, Imre; BARANYI, Ferenc; VEÖRES,
Sàndor; NYERGES, András/.
PREPJEVI IZ SUVREMENE RUSKE LIRIKE. Preveli: Aleksandar Flaker, Nikola
Milićević i Vladimir Gerić. 9-10/68, 1086-1107.
/Vidi: KIRSANOV, Semjon; MARTINOV, Leonid; ALIGER, Margarita; SLUCKI,
Boris; MEŽIROV, Aleksandar; ROŽDENSTVENSKI, Robert; JEVTUŠENKO,
Jevgenij; VOZNESENSKI, Andrej; AHMADULINA, Bela/.
PRÉVERT, Jacques: Vidio sam ih više. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 188-189.
PRIJEVODI IZ NJEMAČKE POEZIJE. (Preveo Stanislav Šimić). 5/54, 292-301.
/Vidi: HEINE, Heinrich; RILKE, Rainer Maria; RINGELNATZ, Joachim;
DÄUBLER, Theodor; BRECHT, Bertolt; KÄSTNER, Erich/.
PRIJEVODI IZ STRANE LIRIKE. (Preveo prof. dr. Slavko Ježić). 2/57, 104-106.
/Vidi: AUBANEL, Theodore; EMINESCU, Mihai; MISTRAL, Frederi/.
PRINCE, F. T.: Vojnici na kupanju. Prevela Jasenka Radošević. 8-9/69, 856-857.
QUASIMODO, Salvatore: Vjetar u Tindariju, A tvoja haljina je bijela, … Epitaf za Bice
Donetti, … Braći Cervi, njihovoj Italiji, … Varvara Aleksandrovna, i dr. Preveo Joja
Ricov. 11-12/72, 1296-1313.
QUENEAU, Raymond: Najava, Spomenik živima. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 189-190.
QUEVEDO, Francisco de. Fué sueno ayer, manana será tierra... Preveo Nikola Milićević.
10/71, 1198.
RABÉARIVELO, Jean-Joseph: Koža crne krave, Evo to, Eto one, Crni staklar, Slušaj kćeri
kiše, i dr. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1389-1396.
106
RABEMANANJARA, Jacques: Antsa. (Ulomak iz poeme). Preveo Zvonimir Golob. 3/58,
200-204.
RABEMANANJARA, Jacques. Pijev XXII, Preludij, Lira sa sedam žica, Antsa. Preveo
Božo Kukolja. 11/71, 1397-1412.
RADEVSKI, Hristo: Partiji, Ljubav, Sveznajući, Danas, Poslije smrti, Priča o glupanu.
Prepjevala Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 286-292.
RADNÓTI, Miklos: Sad napinjem grudi... Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 412-413.
RAHMANI, braća: Ja sam ptica. Preveo Božo Kukolja. 6/62, 495-496.
RAINE, Kathleen: Strast. Prevela Jasenka Radošević. 8-9/69, 852-853.
RAJAPROL, Srinivas: Čovjek koji je umro od groznice. Preveo sa engleskog Živko
Vekarić. 2/56, 127-128.
RALEGH, Walter: Odgovor Marloweu. (S engleskog preveo Danko Anđelinović). 2/56, 124.
RANAIVO, Flavien: Pučka ljubavna pjesma, Pjesma mlade žene, Tajna, Vodarica. Preveo
Božo Kukolja. 11/71, 1413-1417.
RAU, Aurel: Šapat, Na motiv Meštrovića, Turski grobovi. Preveo Đuro Bački. 9/73,
927-928.
RAZGOVOR PJESNIKA KROZ VJEKOVE. (S engleskog preveo Danko Anđelinović).
2/56, 123-125.
/Vidi: MARLOWE, Christopher, RALEGH, Walter, DAGHEWIS, Cecil/.
READ, Herbert: Pjesme. 6/69, 637-647. (S engleskog preveli: Jasenka Radošević i
Tomislav Sabljak).
/Zemlja, Šume, Noć, Vrtna zabava, Sedam spavača, i dr./.
REANEY, James: Rijeci Avon. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 732-733.
REBELLATO, Bino: Široko more, Šutljivo podne. (S dozvolom pjesnika preveo Ante
Cettineo). 2/56, 118-119.
REBORA, Clemente: Ljetna večer. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1254-1255.
REVERDY, Pierre: Zvuk zvona, Cesta, Sunce. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 182.
RILKE, Rainer Maria: Posljednji grof Brederbode bježi da ga Turci ne zarobe, Jesenji
dan. (Preveo Stanislav Šimić). 5/54, 295-296.
RIMBAUD, Arthur: Pjesme. Preveo i bilješku o piscu napisao Zlatko Gorjan. 11/69, 1224-1237.
/Uzbuđenje, Faunova glava, Večernja molitva, Prestravljeni mališani, Spavač u docu,
Pariška orgija ili Paris se ponovo naseljava, i dr./.
RINGELNATZ, Joachim: Iz znanosti o pticama. (Preveo Stanislav Šimić). 5/54, 296-297.
ROCCA, Luciano: Život. (S dozvolom pjesnika preveo Ante Cettineo). 2/56, 117.
ROSS, W. W. E.: Zmija nastoji, Riba. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 627-628.
ROUMAIN, Jacques: Šuma Ebanova, Pa ipak, ljubav i smrt, Madrid, Nova crnačka
propovijed. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1325-1332.
107
ROUSSELOT, Jean: Ako voda kap po kap pada. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 22-23.
ROŽDESTVENSKI, Robert: ***, Stope. Preveo Vladimir Gerić. 9-10/68, 1097-1098.
RÜHM, Gerhard: Zato igram. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1191.
RUKOVET SUVREMENE NJEMAČKE LIRIKE. Preveo Oto Šolc. 7/69, 738-760.
/Vidi: BRECHT, Bertolt; ENZENSBERGER, Hans Magnus; WEYRAUCH,
Wolfgang; SCHNURRE, Wolfdietrich; HUCHEL, Peter; GOLL, Yvan; HÖLLERER,
Walter; LEHMANN, Wilhelm; EICH, Günter; PIONTEK, Heinz; KROLOV, Karl;
HÖLZER, Max; CELAN, Paul; SACHS, Nelly; BACHMANN, Ingeborg;
BRITTING, Georg; BENN, Gottfried; GWERDER, Alexander Haver; BIENEK,
Horst; ARP, Hans; HÄRTLING, Peter; HEISSENBÜTTEL, Helmut; GOMRINGER,
Eugen; ASTEL, Arnfrid; BILLICH, Jürgen/.
SABA, Umberto: Koza, Trst, Riječi, Žena, Predgrađe, i dr. Preveo Joja Ricov. 11-12/72,
1258-1260.
SACHS, Nelly: Ja više ne znam, Tko to zove, Čovjek je toliko osamljen. Preveo Oto Šolc.
7/69, 747-748.
SALAMA, Nazhat: Sutra ćemo se ugledati. (Pjesma poginulom rudaru). Preveo Božo
Kukolja. 6/62, 498-499.
SANESI, Roberto: Rakovica. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 255.
SAUTER, Lilly: Na žalu smrti sjedi. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 893-894.
SBARBARO, Camillo: Šuti dušo umorna od uživanja, Oče, kada ti i ne bi bio moj otac,
Voze, što ispireš na suncu bijedu, Neko je dijete dolazilo u susret, Sada kad si došla.
Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1251-1254.
SCHÉHADÉ, Georges: ***, ***, ***. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 27-28.
SCHMIED, Wieland: Dolje, gore. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1189.
SCHNURRE, Wolfdietrich: Strofa. Preveo Oto Šolc. 7/69, 741.
SCHONWIESE, Ernst: Ich schreibe. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1180.
SCHOPIN, René: Udobrovoljavanje. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 625.
SCOTT, F. R.: A L’ange avantgardien, Bonne entente. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 629-630.
SCOTT, Peter Dale: Jaje sjevernog gnjurca. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 737-738.
SCOTTI, Giacomo: Razgovori i monolozi. Preveo Nedjeljko Fabrio. 7/64, 664-666.
/Monolozi o ratu, Razgovori o čovjeku, Monolozi o ljubavi, Razgovor s mojim ocem/.
SEDLONJ, Mihajl: Crnkinja u Pragu, Panj. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 228.
SEFERIS, Giorgis: Iz brodskog dnevnika. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 11/64, 1108-1113.
/Helena, Azinski kralj, Spomen, Svjetlost/.
SENA, Jorge de: Nova umjetnost, Oda za budućnost, Ne znam od tvojih sjena ... (Preveo
Ante Cettineo). 3/54, 148-150.
108
SENGHOR, Léopold Sédar: Uragan, Crna žena, Za dvije frule, … Crncima američke
vojske, Senegalskim strijelcima poginulim za Francusku, i dr. Preveo Božo Kukolja.
11/71, 1312-1317.
SERENI, Vittorio: Talijan u Grčkoj, Ne znaju da su umrli. Preveo Joja Ricov. 11-12/72,
1330-1331.
SHAKESPEARE, W/illiam/: Silovanje Lukrecije. (Svršetak poeme). Preveo Danko
Angjelinović. 2/57, 97-100.
SILKIN, Jon: Plod. Prevela Jasna Peručić. 8-9/69, 868-870.
SINDA, Martial: O ti tam-tame. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1322-1323.
SINISGALLI, Leonardo: Dječaci udaraju crvenim novčićima, Oponašanje lune, Arapski
vrisak, Bila si uspravna i sretna, Oče moj. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1322-1323.
SKÁLA, Ivan: Kiša na Krkonišima. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 232.
SLUCKI, Boris: Čovjek. Preveo Nikola Milićević. Dan pobjede u Alpama. Preveo
Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1094-1096.
SOFFICI, Ardengo: Struje, Na Kobileku, Logorska bolnica 026, Ljeto u Bulcianu,
Zrakoplov. Preveo Joja Ricov. 11-12/72, 1242-1248.
SOMMER, Walter Josef: Kratka biografija. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1191-1192.
SORESCU, Marin: Vezao sam..., Skupina, Shakespeare, Tajna transfuzija, Perspektiva,
i dr. Preveo Đuro Bački. 9/73, 937-942.
SOUPAULT, Phillipe: Patnja. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 185.
SOUSTER, Raymond: Kravate, Gdje plavi konji. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 729-730.
SPAZIANI, Maria Luisa: Dovršena crta, Samostan ’45, Jesen u Knokke-Le Zoutu. Preveo
Joja Ricov. 11-12/72, 1336-1337.
SPAZIANI, Maria Luisa: Giudecca. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 252.
SPAZIANI, Maria Luisa: Zimska mjesečina, Pismo 1951. (S dozvolom pjesnika preveo
Ante Cettineo). 2/56, 119-120.
SPENDER, Stephen: Zanos, O ti O, Prazna kuća. Preveo Tomislav Sabljak. 8-9/69, 853-855.
STAMPA, Gaspara: Ljuveno blaženstvo, Želja za smrću. Preveo Frane Čale. 6/66, 554.
STANCU, Zaharia: Nije još palo sve lišće, Pjesma u travi, Četvrti konj, Pjesma šapatom.
Preveo Đuro Bački. 8/73, 818-821.
STÁNESCU, Nichita: Galateji, San zimske noći, Zlatno doba ljubavi, Bolno sniježenje,
Graditelj Amfion, Savonarola. Preveo Đuro Bački. 9/73, 930-935.
STEIGER, Wahrfried Dominik: Nadigrani zloduh zdenca. Preveo Enver Čolaković.
11/66, 1195.
STELARU, Dimitrie: Danas, Kližem, Bio sam ona, Kao kraj neki, A ja? Preveo Đuro
Bački. 8/73, 828-829.
STOICA, Petre: Konji, Nađa. Preveo Đuro Bački. 9/73, 924-925.
109
STUCHL, Vladimir: Nedjelja u Harlemu. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 231.
SUPERVIELLE, Jules: Pariz. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 179.
SUVREMENA ČEŠKA POEZIJA. Izbor iz suvremene češke poezije izvršio Pavel Lovrić.
(S češkog preveo Mirko Jirsak). 3/64, 228-238.
/Vidi: SEDLONJ, Mihajl; KUNDERE, Ludvik; VRBOVA, Alena; FLEISCHMANN,
Ivo; VYHLIDAL, Old„ich; STUCHL, Vladimir; SKALA, Ivan; MARŠIČEK,
Vlastimil; HOLUB, Miroslav; PETIŠKA, Eduard; ŠOTOLA, Ji„i; SVOBODA, V.
Ji„i; KOHOUT, Pavel; ŠIKTANC, Karel; KUNDERA, Milan; ŠTUKA, Ivo/.
SUVREMENA LIRIKA PORTUGALA. (Preveo Ante Cettineo). 3/54, 148-154.
/Vidi: SENA, Jorge de; PESSOA, Fernando; TORGA, Miguel; LACERDA, Alberto
de; O’NEILL, Alexandre; CARVALHO, Raul de; FERNANDES, Rogerio/.
SUVREMENI UKRAJINSKI PJESNICI. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1018-1030.
/Vidi: VINGRANOVSKI, Mikola; DRAČ, Ivan; KOROTIČ, Vitalij; LUBKIVSKI,
Roman/.
SVOBODA, V. Ji„i: Nož. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 236.
SZABOLCSKA, Mihály: Guvernerova kći. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 401-402.
SZABO, Lorinc: Ljubavnici. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 410-411.
ŠIKTANC, Karel: Ljubavna. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 237.
ŠOTOLA, Ji„i: Romeo i Julija. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 235-236.
ŠPANJOLSKI SONETI. Preveo Nikola Milićević. 10/71, 1192-1199.
/Vidi: GARCILASO, De la Vega; ACUNA, Hernando de; CAMOES, Luis Vaz de;
HERRERA, Fernando de; KRISTU raspetomu; CERVANTES, Miguel de;
GÓNGORA, Luis de; LOPE, de Vega; MEDRANO, Francisco de; QUEVEDO, Fran-
cisco de; CALDERON, DE LA BARCA, Pedro/.
ŠTUKA, Ivo: Uhvaćen na granici. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 238.
TANSILLO, Luigi: Na Amorovim krilima. Preveo Frane Čale. 6/66, 555.
TARDIEU, Jean: Bitne teškoće. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 21-22.
TASSO, Torquato: Madrigal, Zora i gospoja, Krajolik, Vojvotkinji Urbinskoj. Preveo Frane
Čale. 6/66, 555-557.
TEODORESCU, Virgil: Bacač bumeranga, Negdašnja plaža, Polusjena polarnog kruga.
Preveo Đuro Bački. 8/73, 822-823.
TITOLIEN, Guy: Molitva malog crnačkog djeteta, Duša crnog kralja, Varijacija na jednu
temu patnje, Riječi bez pogovora. Preveo Božo Kukolja. 11/71, 1370-1373.
TOMOZEI, Gheorghe: Divljač, Baklja. Preveo Đuro Bački. 9/73, 946-947.
TORGA, Miguel: Cervantes. (Preveo Ante Cettineo). 3/54, 150-151.
TÓTH, Arpád: Septembar. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 408.
TOUR DU PIN, Patrice de la: Djeca septembra. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 24-25.
110
TROTTIER, Pierre: Anti-credo. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 731-732.
TZARA, Tristan: U neizvjesnosti. Preveo Božo Kukolja. 3/60, 184-185.
UNAMUNO, Miguel de: Oči bez svjetlosti. Preveo Nikola Milićević. 2/56, 107-108.
UNGARETTI, Giuseppe: Pjesme. Preveo Olinko Delorko. 11/57, 89/-895.
/Dosada, Sag, In memoriam, Samoća, U polusnu, i dr./.
UNGARETTI, Giuseppe: U spomen, Braćo, Rijeke, Sahranjena luka, Mir, i dr. Preveo
Joja Ricov. 11-12/72, 1275-1288.
UTAN, Tiberiu: Glavu gore, Indiskrecija, Elektronska orgulja. Preveo Đuro Bački. 9/73,
926-927.
VACI, Mihály: Danomice ubijam. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 413-414.
VALERI, Diego: Dvadeset pjesama. Preveo Drago Ivanišević. 2/66, 138-145.
/Rebeka na studencu, Sreća, Sjećanje na Gallipoli, Brijeg, Jedno aprilsko jutro, i dr./.
VALERY, Paul: Groblje nad morem. (Preveo Frano Alfirević). 8/55, 594-598.
VEGA
Vidi: GARCILASO de la VEGA
Vidi: LOPE de VEGA
VINGRANOVSKI, Mikola: ***, ***, Fuga, Jaroslavnina tužaljka, ***, ***. Preveo
Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1018-1022.
VIVALDI, Cesare: Jug, Nedjelja, Telefon plus radio, Flegrelski notes, … U spomen Pinotu
Galliziju, i dr. Preveo Mladen Machiedo. 6/66, 566-576.
VOLLARO, Saverio: Plaža, U staklu, Potop, Jedna obitelj, Jedna kiša, i dr. Preveo Mladen
Machiedo. 6/66, 577-585.
VOLPONI, Paolo: Ja nosim moru. Prepjev Nedjeljko Fabrio. 3/65, 250.
VÖRÖSMARTY, Mihály: Stari ciganin. Prepjevao Enver Čolaković. 4-5/65, 396-397.
VOZNESENSKI, Andrej: Gorsko vrelo. Preveo Vladimir Gerić. Tužaljka za dvjema
nerođenim poemama. Preveo Aleksandar Flaker. 9-10/68, 1104-1106.
VRBOVA, Alena: Pejzaž iz Ljermontova. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 229.
VUTIMSKI, Aleksandar: Jesen, Kafe-bar, u Sjeni, Stihovi za plavo momče. Prepjevala
Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 315-318.
VYHLIDAL, Oldrich: Grm. Preveo Mirko Jirsak. 3/64, 230.
WADSACK, Herbert: Diese kryptomanen Gefühle. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1181.
WAIN, John: Loša stvar. Prevela Jasna Peručić. 8-9/69, 864-865.
WALKER, Ted: Uskrsna pjesma. Prevela Jasna Peručić. 8-9/69, 871.
WATSON, Wilfred: Slavopoj tame. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 645-646.
WEBB, Phyllis: Poetika protiv anđela smrti. Preveo Luko Paljetak. 7/72, 734.
WEISSENBORN, Hans: Grad na jugu. Preveo Enver Čolaković. 11/66, 1192.
111
WEÖRES, Sándor: Orfej. Prepjevao Frano Baras. 4-5/65, 424-428.
WEYRAUCH, Wolfgang: Vjetar duva oko naše kuće. Preveo Oto Šolc. 7/69, 740-741.
WILDE, Oscar: Balada o Readingu. (The Ballad of Reading Gaol). Preveo s engleskog
Zlatko Gorjan. 11/61, 1126-1144.
WILKINSON, Anne: Crveno i zeleno. Preveo Luko Paljetak. 6/72, 644-645.
ZAND, Herbert: Djevojka s Istoka. Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 895-896.
ZANKER, Arthur: Svi su plodovi borbe... Preveo sa njemačkog Zlatko Gorjan. 11/60, 889.
ZLOBINA, Dina: Sin. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1121-1122.
ZORIN, Aleksandar: Djevojka u trolejbusu. Prepjevao Vladimir Čerkez. 11/61, 1124.
ZVJAGINCEVA, Vera: Ne, nikad ništa ne može da zameni. Prepjevao Vladimir Čerkez.
11/61, 1123.
2. Drama
ARDEN, John: Ljevoruka sloboda. (Odlomak). Prevela Vesna Mijić. 8-9/69, 1017-1023.
AUDEN, /Wystan Hugh/: Mračna dolina. Preveo Tomislav Sabljak. 8-9/69, 978-986.
BECKETT, Samuel: Cascando. Radio-drama za glazbu i glas. Preveo Marijan Novak.
8-9/69, 1006-1011.
CLAUDEL, Paul: Kantata za tri glasa. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 12/69, 1342-1377.
ELIOT, Thomas Stearns: Ubojstvo u katedrali. Preveo Marko Grčić. 4/67, 337-387.
GOETHE, J/ohann/ W/olfgang/: Iz Goetheova »Fausta«. Scena: Auerbachov podrum u
Leipzigu. Pijanka vesele družbe. Preveo Tito Strozzi. 2/55, 107-118.
HAKIM, Taufik el: Šeherezada. Dramska poema u sedam slika. S arapskog preveli: Zeid
Hajdar i Frano Baras. 1/62, 1-32.
HAY, Gyula: Bit će bitke na Katalaunskim poljima. Preveo Frano Baras. 4-5/65, 434-440.
***: Il giudizio di Danielle. 7/73, 729-746.
ILLYÉS, Gyula: Ljubimac. Preveo Frano Baras. 4-5/65, 441-449.
TAUFIK, Al-Hakim:
Vidi: HAKIM, Taufik el
3. Proza
AKSJONOV, Vasilj: Divljak. Prevela Vida Flaker. 9-10/68, 1037-1055.
BECKETT, Samuel: Mah. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 8-9/69, 902-903.
BOWEN, Elizabeth: Posljednje veče u očinskom domu. Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 8-9/
69, 893-896.
BROWN, Alec: Split. (Odlomak iz rukopisa »Večiti povratak«). 8/63, 818-847.
BUTOR, Michel: Opis Svetog Marka. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 6/64, 517-558.
112
CAILLOIS, Roger: Slava kamenja. Preveo Zvonimir Mrkonjić. 1-2/67, 32-34.
CAMUS, Albert: Dva eseja. (Preveo Frano Baras). 10/59, 852-857.
/Kirilov, Mit o Sizifu/.
CAMUS, Albert: Dva eseja o apsurdnom čovjeku. Preveo Frano Baras. 2/60, 137-143.
/Donjuanizam, Kazalište/.
CAYROL, Jean: Živjet ću ljubav drugih. (Odlomci iz istoimenog romana). Prevela Traute
Šegedin. 1-2/67, 54-64.
DÉRY, Tibor: Dvije žene. S madžarskog preveo Enver Čolaković. 4-5/65, 360-389.
DURRELL, Lawrence: Tunc. (Odlomci). Prevela Mira Jurkić-Šunjić. 8-9/69, 873-887.
FUČEDŽIEV, Diko: Divlja džanarika. Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 397-401.
GALAMBOS, Lajos: Crni povez. Preveo Josip Velebit. 4-5/65, 451-476.
GOLDING, William: Slobodni pad. (Odlomak). Preveo Matej Mužina. 8-9/69, 961-966.
HAJTOV, Nikolaj: Staze. Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 392-397.
HARMS, Danil: Iz poetike apsurda. (Anegdote iz Puškinova života, Tok! Priča). 9-10/68,
1149-1152.
IGNATOV, Asen: Iz analize dogmatskog mišljenja. (Iz knjige »Tuga i polet epohe«, Sofija
1968). Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 240-246.
JEVTUŠENKO, Jevgenij: Pearl Harbor. Prevela Traute Šegedin. 9-10/68, 1056-1085.
JIMÉNEZ, Juan Ramón: Platero i ja. Andaluzijska elegija. Sa španjolskog preveo Ćiro
Čulić. 3/58, 192-199.
(I. Platero, II. Bijeli leptiri, III. Igre u sumraku, IV. Pomrčina, V. Jeza, i dr.).
JIMÉNEZ, Juan Ramón: Srebrenko i ja. Preveo sa španjolskog Ćiro Čulić. 4/71, 392-430.
JONOUCH, Gustav: Razgovori s Kafkom. (Preveo Oto Šolc). 2/56, 129-139.
KATAJEV, Valentin: Klavdija Zaremba. (Odlomci iz »Trave zaborava«). Preveo
A/leksandar/ F/laker/. 9-10/68, 1002-1017.
KIERKEGAARD, Sören: Iz »Dnevnika zavodnika«. Preveo D/anko/ G/rlić/. 10/55, 759-763.
LAUTRÉAMONT, /Isidore Ducasse/: Prvo Maldororovo pjevanje. Preveo Niki /Nikola/
Visković. 7/62, 621-639.
LEIRIS, Michel: Zastor oblaka. (Odlomak iz romana »Pravila igre«). Prevela Traute
Šegedin. 1-2/67, 65-69.
LOVRIĆ, Pavel: Uspomene na Split. (Odlomci iz romana). Prevela sa češkog Ljubica
Andreis-Mijić. 9/65, 919-935.
MIŠEV, Georgi: Prebrojavanje divljih zečeva. Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 410-415.
OLEŠA, Jurij: Legenda. Ponešto iz tajnih bilježaka suputnika Zanda. Preveo B. Trbojević.
9-10/68, 1139-1148.
PERSE, Saint-John: Slike za Crusoa. Preveo Oto Šolc. 11/60, 877-880.
/Zvona, Zid, Grad, Petak, Papiga, i dr./.
113
PETROV, Zdravko: Tri ulomka iz kritikâ: /Nepravovremena razmišljanja, Samouništavanje
talenta, Blaga Dimitrova/. Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 233-239.
PINTER, Harold: Crno i bijelo. Prevela Ana Coce. 8-9/69, 1015-1016.
POPOV, Vasil: To lijepo čovječanstvo. Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 404-410.
RADIČKOV, Jordan: Kasne uspomene. Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/73, 402-404.
RIMBAUD, Arthur: Sezona u paklu. Preveo Tin Ujević. 3/55, 183-203.
SANSOM, William: Ljubav na prvi pogled. Preveo Zlatko Crnković. 8-9/69, 922-925.
SARTRE, Jean Paul: Crni Orfej. Preveo Anđelko Habazin. 6/60, 467-484.
SERRANO, Plaja Arturo: Ostaci jedne sahrane, Nepoznati mrtvi, Prepoznavanje,
Španjolci koji žive od gladi. Sa španjolskog preveo Ćiro Čulić. 3/61, 197-203.
STOJANOV, Cvetan: Genij i njegov skrbnik. (Odlomak). Prevela Ivanka Verić-Vojt. 3-4/
73, 262-268.
ŠEVČUK, Valerij: Žuto srpanjsko lišće. Preveo A/leksandar/ F/laker/. 9-10/68, 1033-1036.
ŠKLOVSKI, Viktor: Gdje leže nova kopna ... Preveo Juraj Bedenicki. 9-10/68, 1110-1125.
ŠKLOVSKI, Viktor: O snovima u boji. Preveo A/leksandar/ F/laker/. 9-10/68, 1153-1154.
WESKER, Arnold: Korijeni. (Odlomak). Prevela Zlatna Belavić. 8-9/69, 1012-1014.
WILSON, Angus: Loše društvo. Prevela Lela Canić. 8-9/69, 939-945.
4. Pisci ostalih naroda i njihova djela
***: Apolonu. Preveo B/ranimir/ Glavičić. 12/67, 1288-1305.
BACHELARD, Gaston: Psihoanaliza vatre. Preveo Igor Mandić. 1-2/67, 95-106.
BAČKI, Đuro: Bilješka o piscima. 8/73, 846-847; 9/73, 956.
BARAS, Frano: Novija egipatska književnost. 1/62, 104-106.
B/ARAS/, F/rano/: Taufik El Hakim. 1/62, 106-108.
BEDENICKI, Juraj: O Viktoru B. Šklovskom. 9-10/68, 1228-1245.
BEKER, Miroslav: F. R. Leavis, njegovi sljedbenici i protivnici. 8-9/69, 1031-1047.
BERNARI, Carlo: Mann i mi. (Ložač pakla). Preveo V. R. 5/69, 583-594.
***: BILJEŠKE o piscima. 8-9/69, 1062-1064.
BLOCH-Michel, Jean: Novi roman. Prevela Traute Šegedin. 1-2/67, 45-53.
BLOCH-Michel, Jean: Predmet slika i kultura. Preveo Frano Baras. 1-2/67, 70-87.
BRÉCHON, Robert: Panorama suvremene francuske poezije. Preveo Zvonimir Mrkonjić.
1-2/67, 1-13.
BUČAN, Daniel: Arapski poetski kontrapunkti. 10/69, 1143-1154.
CAMUS, Albert: Nadanje i apsurd u djelu Franza Kafke. Preveo Frano Baras. 8/58, 624-630.
C/ETTINEO/, A/nte/: Bilješke o novim talijanskim pjesnicima. 2/56, 121-122.
114
CETTINEO, Ante: Suvremena lirika Portugala. 3/54, 182-186.
CONNES, André: Marginalije o Francisu Pongeu. Preveo Z/vonimir/ M/rkonjić/. 1-2/67,
132-140.
COWLEY, Malcolm: John Dos Pasos: Pjesnik i svijet (1932-1936). Preveo s engleskog
Tomislav Sabljak. 7/64, 700-708.
ČALE, Frano: Bilješka o pjesnicima. 6/66, 557-558.
ČALE, Frano: O Petrarkinoj političkoj lirici. 10/71, 1279-1284.
ČOLAKOVIĆ, Enver: Kratki bio-bibliografski podaci o pjesnicima ovog izbora iz
madžarske poezije. 4-5/65, 430-433.
ČOLAKOVIĆ, Enver: Kratki bio-bibliografski podaci /suvremenih austrijskih pjesnika/.
11/66, 1197-1200.
ČOLAKOVIĆ, Enver: Marginalije uz prijevode iz madžarske poezije. 4-5/65, 547-559.
Č/ULIĆ/, Ć/iro/: Arturo Serrano Plaja. 3/61, 203-205.
ČULIĆ, Ćiro: Savremena španjolska poezija ili Juan Ramón Jiménez. 3/58, 229-239.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Za Kafku. (Povod: Zoran Gluščević: Studija o Franzu Kafki.
Beograd, »Vuk Karadžić«, 1971. Biblioteka »Argus«, knjiga 1). 5/73, 519-535.
/DELORKO, Olinko/ Od.: Bilješka o pjesniku /Giuseppe Ungarettiju/. 11/57, 895-896.
DENKOVIĆ-Bratić, Divna: Katherine Mansfield. 7/56, 539-546.
DIANA, Srećko: Kineska lirika. Zagreb, »Sloga«, 1957. 5/58, 410-411.
DISOPRA, Nikola: Pasternakov »Doktor Živago«. 6/63, 653-664.
DONAT, Branimir: Ruski formalizam. 5-6/68, 496-506.
DROZDA, Miroslav: U traženju izgubljenih tradicija. Preveo A/leksandar/ F/laker/.
9-10/68, 1126-1134.
EPRON-Denegri, Madeleine: Jedno pismo Roger Martin du Garda. 5/56, 384-385.
EPRON-Denegri, Madeleine: Oko André Gida. 4/56, 298-304.
EPRON-Denegri, Madeleine: Oko prvog izdanja James Joyceovog »Uliksa« u Parizu.
5/60, 409-416.
EPRON-Denegri, Madeleine: Pariz Hemingwayeve mladosti. Prevela Jasna Vučetić.
2/70, 205-214.
EPRON-Denegri, Madeleine: Uspomene na André Gida. 3/55, 213-228.
FABRIO, Nedjeljko: Michele Prisco ili sudbina jednog bogatstva. 7/68, 849-866.
FEDIN, Konstantin: Uvodna riječ na udruženom plenumu uprava umjetničkih savezâ i
organizacijâ SSSR i RSFSR održanom u povodu 50. godišnjice Oktobra u Kremlju
21. X 1967. Preveo Juraj Bedenicki. 9-10/68, 999-1001.
/FLAKER, Aleksandar/: /Bilješke o piscima/. 9-10/68, 1107-1109.
FLAKER, Aleksandar: »Zenit« i sovjetska književnost. 9-10/68, 1216-1228.
115
GEORGIJEV, Nikola: Shema »Sabiranja motiva« u lirici Javorova. Prevela Ivanka Verić-
Vojt. 3-4/73, 247-257.
G/OLOB/, Z/vonimir/: Malgaška poezija. 3/58, 245-246.
GOLOB, Zvonimir: Pjesnik u New Yorku. /Zbirka pjesama Federica Garcia Lorce/. 8/55,
635-636.
/GORJAN, Zlatko/: Bilješke o piscima /moderne austrijske lirike/. 11/60, 897.
GOSTL, Igor: Neki aspekti kritike J. Drydena. 9/67, 997-1009; 10/67, 1119-1137.
HABAZIN, Anđelko: Muzika kao bitni organ otkrivanja života u nazoru na svijet Thomasa
Manna. 1/56, 65-77.
HERGEŠIĆ, Ivo: Oscar Wilde ili život kao umjetnina. Uz hrvatski prepjev Balade o
Readingu. 11/61, 1175-1185.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Pjevana pjesma. 6/69, 693-703.
I/VANIŠEVIĆ/, D/rago/: Uz prijevod pjesama Diega Valerija. 2/66, 145.
IVANIŠIN, Nikola: Najnovija proučavanja J. G. Herdera i njegova djela. 12/61, 1286-1292.
JAKŠIĆ, Zlatan: Kasno ali časno. (U povodu najnovijih knjiga prijevoda iz Jesenjinove
poezije u izdanju Matice hrvatske. Zagreb, 1963. i »Otokara Keršovanija«, Rijeka,
1964). 3/65, 306-310.
JONKE, Ljudevit: Satira Jaroslava Hašeka. (Analitička dokumentacija). 11/58, 896-907.
JUN-Broda, Ina: Bertold Brecht. 11/57, 928-935.
KLAJN, Hugo: Shakespearove komedije. 11/54, 741-749.
K/OMBOL/, M/ihovil/: Bilješke uz XXIII pjevanje Danteova »Čistilišta«. 4/54, 221-222.
KRKLEC, Gustav: Madžarski pjesnik i prevodilac sa naših jezika Zoltan Csuka. 4-5/65,
568-570.
KUKOLJA, B/ožo/: Aimé Césaire. 6/62, 555-556.
KUKOLJA, Božo: Bilješka o pjesnicima. 11/71, 1418-1422.
KUKOLJA, B/ožo/: O suvremenoj arapskoj poeziji. 6/62, 553-555.
KUKOLJA, Božo: O suvremenoj crnačkoj i madagaskarskoj poeziji francuskog izraza.
11/71, 1287-1308.
KUKOLJA, Božo: O suvremenoj francuskoj poeziji. (Ulomak iz studije). 3/60, 217-233.
KURELEC, Tomislav: Novost i tradicija u prozi Nathalie Sarraute. 1-2/67, 119-131.
LOVRIĆ, Pavel: Bilješka uz izbor iz suvremene češke poezije. (S češkog preveo Mirko
Jirsak). 3/64, 238-240.
LOVRIĆ, Pavel: Tematika o poslijeratnoj češkoj prozi. Prevela Ljubica Andreis-Mijić.
7/65, 739-753.
MACHIEDO, Mladen: Bilješke uz prijevod suvremenih talijanskih pjesnika. 6/66, 586-590.
MACHIEDO, Mladen: Realizam i fantastika u djelu Itala Calvina. 6/64, 601-616.
116
MACHIEDO, Mladen: Umberto Saba u svjetlu »Canconijera« i njegove »Kronološke
historije«. (Povodom 80-godišnjice pjesnikova rođenja). 11/63, 1225-1235.
MACHIEDO, Mladen: Uz posljednje stihove Cesare Pavesea. 5/63, 533-534.
MAROEVIĆ, Tonko i Mirko TOMASOVIĆ: Nepoznati prijevod Danteova »Pakla« Frane
Branka Angeli Radovanija. 9/72, 1041-1048.
MATVEJEVIĆ, Predrag: Roman i »novi roman« u Francuskoj. 1-2/67, 88-94.
MAURO, Walter: Jedna godina pripovjedačke proze u Italiji. (Preveo I. M.). 12/66, 1357-1367.
MIKA, Cvjetko: Roman Alberta Moravije. 2/57, 130-139.
M/ILIĆEVIĆ/, N/ikola/: Bilješke uz španjolske sonete. 2/56, 112-115.
MILIĆEVIĆ, Nikola: Napomena uz španjolske sonete. 10/71, 1284-1285.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Gyula Illyés: »Petöfi«. Izdanje. Zagreb, »Naprijed«, 1960. 10/60,
844-847.
MUNTEANU, George: Pogovor /panorami suvremene rumunjske poezije/. 8/73, 841-845.
NIŽETIĆ, Branko. Naši ljudi i krajevi u slovačkoj književnosti. 12/61, 1293-1300.
/PALJETAK, Luko/: Bilješke o piscima. 6/72, 659-660; 7/72, 759-760.
PALJETAK, Luko: Uz panoramu novije kanadske poezije. 6/72, 693-696.
PANDI, Pál: Petöfijeva ars poetica i njegovo mjesto u književnosti. Preveo Enver
Čolaković. 4-5/65, 512-546.
PARO, Georgij: Iz biografije suvremenog engleskog teatra. 8-9/69, 1024-1030.
PEIĆ, Branko: Krivulja sumnji i uverenja. Brjusov, Blok, Majakovski: Poezija i revolucija.
(Beograd, »Kultura«, 1959). 1/60, 81-83.
RABAC-Čondrić, Glorija: Etičko-antropološke preokupacije Nina Palumba. 9/67, 1009-1022.
RABAC-Čondrić, Glorija: Iza Danteove obljetnice. (Radovan Vidović: »Analize i
studije«. Split, Matica hrvatska, 1965). 5/66, 526-528.
/REDAKCIJA/: Bilješka o Alecu Brownu. 8/63, 888.
RENDIĆ-Miočević, Duje: Iz antologije epigramskog pjesništva antičke Dalmacije. 2/55,
119-137.
RENDIĆ-Miočević, Duje: Tragom jedne nepoznate lirike. 7/54, 436-442.
/RICOV, Joja/: Bilješke /uz talijansku poeziju XX stoljeća/. 11-12/72, 1365-1366.
/RICOV, Joja/: Bibliografski podaci /o talijanskim pjesnicima/. 11-12/72, 1354-1364.
RICOV, Joja: Talijanska poezija XX stoljeća (predgovor). (Izabrao i preveo Joja Ricov).
11-12/72, 1181-1207.
RUGGERI, Giovanni: Srušio se u Italiji mit o kominformističkoj književnosti. Preveo
K/runo/ Q/uien/. 5/55, 385-393.
S/ABLJAK/, T/omislav/: Bilješka o piscu /Eliseo Vivasu/. 9/62, 861.
SABLJAK, Tomislav: Današnja engleska književnost. 8-9/69, 1060-1061.
117
SABLJAK, Tomislav: Kritičar T/homas/ S/tearns/ Eliot. 3/64, 276-284.
SABLJAK, Tomislav: Novi francuski roman i Nathalie Sarraute. 7/62, 650-654.
SABLJAK, Tomislav: T/homas/ S/tearns/ Eliot kao pjesnik. 6/63, 589-608.
SCHWARTZ, Delmore: Književna diktatura T/homasa/ S/tearnsa/. Preveo s negleskog
Tomislav Sabljak. 8/65, 863-875.
SCOTTI, Giacomo: Najnoviji talijanski pjesnici. 3/65, 257-258.
SCOTTI, Giacomo: Pedeset godina stvaralačkog rada slaviste Umberta Urbanija. 5/64,
512-516.
***: SKRIPTOR eroticus. Razgovor s najkontroverznijim piscem današnjice — Henry
Millerom. Prevele: Branka Kesić i Vesna Marčec. 12/73, 1390-1404.
SPENDER, Stephen: W. H. Auden i njegova poezija. Preveo s engleskog Tomislav Sabljak.
9/64, 888-896.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag B.: Miguel de Unamuno — slikar španskog podneblja. 2/65, 189-197.
ŠIMIĆ, Stanislav: Bilješke uz prijevode iz njemačke poezije. 5/54, 331-335.
ŠLIVARIĆ, Aleksandar: Bugarski pjesnik /Mladen/ Isajev o Splitu. 2/57, 153-155.
/ŠOLC, Oto/: /Bilješka o piscima/. 7/69, 756-760.
Š/OLC/, O/to/: Bilješka o piscu »Razgovora s Kafkom« /Gustavu Jonouchu/. 2/56, 140.
ŠOLC, Oto: Bilješka o Saint-John Perseu. 11/60, 935-936.
ŠOLC, Oto: O lirici Else Lasker-Schüler. 8/55, 599-609.
Š/OLC/, O/to/: T/homas/ S/tearns/ Eliot. 12/54, 844-845.
ŠOLJAN, Antun: Hemingway: Mit i stvarnost. 5/56, 361-368.
ŠOLJAN, Antun: William Saroyan. (Povodom prijevoda »Rock Wagrama«). 1/57, 56-60.
TABAK, Josip: Aluizio Azevedo, brazilski Zola. 3/59, 239-245.
TABAK, Josip: Brazilski pripovjedač Machado de Assis. 4/57, 314-321.
TABAK, Josip: Manuel Antonio de Almeida. 6/62, 529-539.
TOMASOVIĆ, Mirko
Vidi: MAROEVIĆ, Tonko
TOMIČIĆ, Zlatko: U ulici braće Čapek. 4/60, 315-326.
UJEVIĆ, Tin: Bajoslovni Stendhal. 6/54, 369-382.
UJEVIĆ, Tin: Jean-Arthur Rimbaud. 12/54, 818-829.
VASILEV, Jordan: »Genij i njegov skrbnik« Cvetana Stojanova. Prevela Ivanka Verić-
Vojt. 3-4/73, 258-261.
V/EKARIĆ/, Ž/ivko/: /Bilješke uz prijevode indijskih pjesnika/. 2/56, 128.
/VERIĆ-Vojt, Ivanka/. Bilješke /o piscima/. 3-4/73, 415-420.
VERIĆ-Vojt, Ivanka: Razvoj bugarske poslijeratne književnosti. 3-4/73, 211-232.
118
VIDOVIĆ, Radovan: Dante u hrvatskim i srpskim prijevodima. 7/63, 748-767; 8/63, 874-886.
VIDOVIĆ, Radovan: Dante u prijevodu Splićanina M/arina/ Vuletića. 11/57, 935-944.
VIDOVIĆ, Radovan: Frangešove »Talijanske teme«. 1/69, 98-105.
VIDOVIĆ, Radovan: U znaku Danteova jubileja. (Pismo iz Firence). 3/66, 323-327.
V/ISKOVIĆ/, N/ikola/: Pablo Neruda. 4/59, 318.
VITEZ, Grigor: Bilješka o Borisu Pasternaku. 3/55, 238-239.
WARREN-Penn, Robert: Čista i nečista poezija. Preveo s engleskog Tomislav Sabljak.
2/66, 179-194.
93/99 POVIJEST
1. Povijest općenito
BARJAKTAREVIĆ, Fehim: Tursko-islamska kulturna baština Južnih Slavena. 4/66, 388-397.
BROZOVIĆ, Dalibor: Katalog ostataka arhiva Matice serbske. 9/65, 979-981.
BUČAN, Daniel: Ibn Haldûn. 10/71, 1269-1274.
HALDÛN, Ibn: Mukaddima. Preveo Daniel Bučan. (Odlomci). 10/71, 1250-1268.
MACAN, Trpimir: O brodovlju Dubrovačke Republike. Josip Luetić: »Brodovlje Dubro-
vačke Republike XVII stoljeća...« Dubrovnik, Pomorski muzej, 1964. 7/67, 772-776.
MAROEVIĆ, Frano: Tri jubileja jednog grada. 10/66, 1130-1140.
PETRINOVIĆ, Ivo: Reformatorske koncepcije Marka Antonija de Dominisa. 11/68, 1376-1386.
RUS, Zdenko: Analiza duhovnih uzroka kraja jedne epohe. 4/67, 414-423.
2. Arheologija
BOŠKOVIĆ, Đurđe: Arheologija u NR Hrvatskoj. 12/57, 1034-1038.
GABRIČEVIĆ, B/ranimir/: Bilješke uz arheološke nalaze na Visu. 7/55, 558-560.
GABRIČEVIĆ, Branimir: Detalj autohtone komponente u našoj antici. 4/56, 291-298.
GUNJAČA, Stjepan: O metodološkom kriteriju pri nekim arheološkim rješenjima. 5/61,
429-440.
GUNJAČA, Stjepan: Riječ o odnosu prema arheološkim narodnim spomenicima. 1/54, 51-58.
MAROEVIĆ, Frano: Louis Robert: »Inscriptions Hellénistiques de Dalmatie«. 11/65,
1184-1190.
SELEM, Petar: Podsticaj za proučavanje egipatskih elemenata u našoj antici. 6/62, 550-553.
3. Povijest naroda i narodnosti Jugoslavije
ANTOLJAK, Stjepan: Kada je nastala prva »Historija Hrvata«. 2/63, 200-203.
BERIĆ, Dušan: Omladinsko društvo »Prvenac« i narodni preporod u Dalmaciji. 4/63, 407-416.
119
BERIĆ, Dušan: Osam stoljeća pučkih i seljačkih buna u Hrvatskoj. (Uz knjigu: Stjepan
Antoljak: »Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj«. Zagreb, Matica hrvatska, 1956).
12/56, 965-971.
BERIĆ, Dušan: Postojbina Mrnjavčevića. 10/56, 804-809.
B/ERIĆ, D/ušan/: Sovjetski medievista — historičar Splita. 5/58, 400.
BOGIŠIĆ, Rafo: Dvije neostvarene zamisli Baltazara Bogišića. 10/56, 810-811.
ČOLAK, Nikola: Spis Andrije Borellija o uređenju Dalmacije krajem XVIII stoljeća.
5/57, 397-410; 6/57, 499-510.
***: DRŽAVNO uređenje ili Ustav neutralne seljačke republike Hrvatske. 9/71, 1149-1166.
DVORNIK, Petar: Izvodi iz dnevnika. 8/61, 837-846.
FIO, Oliver: Štrajk pomoraca obalne paroplovidbe 1923. godine. 4/59, 344-355.
FISKOVIĆ, Cvito: Dopisivanje Stipana i Mate Ivičevića. 12/62, 1179-1204.
FISKOVIĆ, Cvito: Igra loptom u renesansnoj Dalmaciji. 12/58, 990-998.
FORETIĆ, Dinko: O nekim nepoznatim i nedovoljno osvijetljenim činjenicama u borbi
za splitsku općinu 1865. i 1880/82. god. 11/64, 1146-1155; 12/64, 1249-1259.
FORETIĆ, Dinko: Vis u međunarodnom zbivanju na početku XIX stoljeća. 7/56, 534-
538; 8/56, 619-623; 9/56, 707-717.
FORETIĆ, Vinko: Arhivska građa iz doba francuske vladavine u Dubrovačkom arhivu.
1-2/67, 163-166.
FORETIĆ, Vinko: Da li je Marko Polo Korčulanin? 10/54, 683-693.
FREJDENBERG, M. M.: Srednjovjekovni dalmatinski grad i društveni tipovi. 1/72, 86-101.
GIZDIĆ, Drago: Dalmacija 1943. (Odlomak iz neobjavljene knjige »Dalmacija 1943«).
8/60, 657-673.
GIZDIĆ, Drago: Dalmacija 1944. (Iz neobjavljene knjige: »Dalmacija 1944«). 10/61,
1069-1082; 11/61, 1186-1195.
GIZDIĆ, Drago: Dalmatinski zbjeg u Italiji i Egiptu. 8/61, 732-766.
GIZDIĆ, Drago: Radnički pokret u Dalmaciji između prvog i drugog svjetskog rata.
4/59, 334-344; 5/59, 404-411.
GIZDIĆ, Drago: Uz dvadesetgodišnjicu NOO-a grada Splita. Veliki doprinos
Narodnooslobodilačkog fonda u Splitu našoj borbi. 4/63, 391-406.
GLAVINA, Frano: Nekoliko podataka o obitelji Šuljaga iz Trpnja. 2/68, 237-238.
GRABOVAC, Julije: Dalmacija prema oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske
raje (1875-1878). 10/64, 1020-1035.
GRABOVAC, Julije: Friedjungov proces — kobni fijasko politike habsburškog dvora.
(U povodu 50-godišnjice podmuklog pokušaja Beča da uništi srpsko-hrvatsku
koaliciju). 1/60, 71-76.
120
GRABOVAC, Julije: Jedan dokumenat o naporima oko sjedinjenja opozicionih stranaka
u Hrvatskoj 1902. godine. 5/57, 372-378.
GRABOVAC, Julije: Legenda i historijska stvarnost o junakinji poljičke pučke tradicije
Mili Gojsalićevoj. 1/58, 63-72.
GRABOVAC, Julije: Martirij jugoslavenskog Zadra pod talijanskom okupacijom.
(U povodu 40-godišnjice ulaska talijanskih okupacionih trupa u Zadar 4. XI 1918).
11/58, 907-916.
GRABOVAC, Julije: Narodni pokret u Hrvatskoj 1903. i njegov odraz u Dalmaciji. 3/54,
171-178.
GRABOVAC, Julije: Natko Nodilo i nacionalni pokret u Dalmaciji. (U povodu proslave
100-godišnjice dalmatinskog narodnog preporoda). 5/61, 415-422.
GRABOVAC, Julije: Odraz političkih previranja u habsburškoj monarhiji na proces
narodnog buđenja u Dalmaciji (1813-1870). 11/62, 1070-1079.
GRABOVAC, Julije: Pobjeda narodne misli u Splitu. (U povodu 75-godišnjice
ponarođenja splitske općine — 8. XI 1882). 6/58, 466-474.
GRABOVAC, Julije: Split u narodnom pokretu protiv Kuena 1903. (Osnivanje i djelatnost
»Glavnog odbora za pomoć postradalima u pokretu 1903.« po neobjavljenim
dokumentima iz političkog arhiva dr Ante Trumbića). 1/57, 66-77.
GRGIĆ, Ivan: Lovro Monti. (Jedno poglavlje političke biografije). 2/62, 178-195.
GUNJAČA, Stjepan: Sjećanje uz brige oko spasavanja naših spomenika u NOB-i. 8/61,
806-821.
GUNJAČA, S/tjepan/: Stari sinjski grad krvavo poprište. Tri opsade u tri godine. 2/59, 141-149.
GUNJAČA, Stjepan: Uz novi izvor o smrti kralja Zvonimira. 2/61, 158-165.
IVANČEVIĆ, Vinko: Ivan Ivelja Ohmučević. 7/72, 803-811.
JAKAŠA, Branko: Pomorsko pravo u Splitskom statutu. (Povodom disertacije dra Antuna
Cvitanića: Pravno uređenje Splitske komune po statutu iz 1312. godine). 11/63, 1236-1244.
JELIČIĆ, Ž/ivko/: Zabilješka uz fotografiju »Učesnici hvarske konferencije«. 8/61, 877-879.
JELIĆ, Ivan: Otokar Keršovani i naša povijest (U povodu objavljivanja njegovih Bilježaka
o političkom i kulturnom razvitku Dalmacije). 11/64, 1143-1146.
JURIĆ, Boris: Dragocjen doprinos osvjetljavanju ekonomskih prilika u Dalmaciji u
razdoblju 1850-1914. godine. 5/70, 551-559.
JURIĆ, Boris: Nekoliko napomena uz ostavštinu Šime Ljubića u zadarskom Arhivu.
11/56, 889-891.
JUTRONIĆ, Andre: Istaknuti Dalmatinci u jednoj optužbi godine 1818. 3/68, 359-368.
JUTRONIĆ, Andre: O migracijama kopnenog stanovništva na srednjodalmatinsko otočje.
(Nikola Čolak: »Iz života iseljenika Makarske i Makarskog primorja na
srednjodalmatinskom otočju u XVII i XVIII stoljeću«. U: »Prilozi povijesti otoka Hvara,
1«, br. 9 Publikacije Historijskog arhiva Hvar, 1959, str. 87-121). 12/59, 1049-1052.
121
JUTRONIĆ, Andre: Obiteljsko porijeklo historičara Andrije Ciccarellija (1759-1822).
2/55, 147-149.
JUTRONIĆ, Andre: Petar Dominis (1654-1728) i njegov rukopis o Braču. 8/70, 924-927.
JUTRONIĆ, Andre: Ustanak pučana na Braču protiv vlastele 1797. u beletrističkim
djelima. 10/66, 1121-1129.
KARAMAN, Igor: Privredni razvitak Dalmacije pod austrijskom upravom. 6/65, 640-661.
KARAMAN, Igor: Uloga Šibenika u dalmatinskoj privredi potkraj 19. i na početku 20.
stoljeća. 12/66, 1335-1345.
KARUC, Niko: Natko Nodilo i dalmatinski narodnjaci. 6/55, 496-498.
KARUC, Niko: Prilike u Zadru pred prvi svjetski rat. 10/60, 838-840.
KASANDRIĆ, Ivo: Gratia — poseban oblik agrarno-proizvodnog odnosa na području
hvarske komune do XIX stoljeća. 3/67, 274-297.
KASANDRIĆ, Ivo: Postanak i razvoj hvarske komune. 2/70, 223-229.
KASANDRIĆ, Ivo: Proizvodni odnosi u hvarskoj komuni do konca XVI st. 1/72, 75-85.
KEČKEMET, Duško: Dva odlomka iz »Povijesti kandijskog rata u Dalmaciji«
Šibenčanina Frane Divnića (Difnika). 8/73, 876-888.
KEČKEMET, Duško: Vid Morpurgo i narodni preporod u Splitu. 11/62, 1044-1070; 12/62,
1156-1179; 1/63, 57-85.
KERŠOVANI, Otokar: Bilješke o političkom i kulturnom razvitku Dalmacije. 11/64, 1135-1143.
KLAIĆ, Nada: Odabrane stranice iz povijesti srednjovjekovnog Splita. 2/66, 169-178.
KRIZMAN, Bogdan: Četiri pisma Ante Trumbića Ljubi Davidoviću o jadranskom pitanju
(1919). 2/68, 222-233.
KRIZMAN, Bogdan: Dalmacija na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine. (Skica
za monografiju). 2/58, 135-147; 3/58, 219-225; 4/58, 320-325.
KRIZMAN, Bogdan: Dva pisma Ante Trumbića Josipu Smodlaki iz 1920. godine. 12/61,
1247-1285.
KRIZMAN, Bogdan: Izaslanik kralja Aleksandra kod Stjepana Radića u zatvoru 1925.
godine. 9/71, 1087-1109.
KRIZMAN, Bogdan: Trumbić u danima stvaranja Kraljevine SHS. 4/60, 300-312.
KRSTULOVIĆ, Vicko: Iz borbe u borbu slobodi. 8/61, 641-651.
KVESIĆ, Sibe: »Naš izvještaj« mobilizator masa u borbi protiv fašizma. 8/61, 786-806.
MANANČIKOVA, N/elli/ P/etrovna/: Neki problemi historije Dubrovnika u savremenoj
jugoslavenskoj historiografiji. (Preveo s ruskog Dušan Berić). 12/61, 1301-1304.
MAROEVIĆ, Frano: Zajednički život Slavena i Grka na otoku Hvaru. 12/59, 1052-1060.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Dr Ferdo Čulinović: Stvaranje nove jugoslavenske države.
Zagreb, Izdanje Sveučilišta, 1959. 4/60, 329-330.
122
M/ILUTINOVIĆ/, K/osta/: »Historija političkih stranaka u Hrvatskoj« Vase Bogdanova.
Zagreb, Novinsko-izdavačko poduzeće, 1959. 10/59, 869-870.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Istoričar jugoslovenskog Jadrana. Povodom 70-godišnjice života
Grge Novaka. 1/59, 86-87.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Josip Smodlaka i stvaranje Jugoslavije. (Zapisi dra Josipa
Smodlake, Zagreb, 1972. — Josip Smodlaka: Partizanski dnevnik. Beograd. »Nolit«,
1972). 5/73, 499-507.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Jugoslavenska akademija i dalmatinski preporoditelji. 7/63, 768-776.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Nikola Tommaseo o Dalmaciji. 7/67, 748-772.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Nova povijesna literatura o jadranskom pitanju. 1/72, 52-74.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Pašić i Supilo. 5/59, 416-430; 6/59, 514-523.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Pokušaj formiranja Jadranske legije. 7/58, 529-541.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Prepiska Bogišić-Rački. Viktor Novak, Valtazar Bogišić i Franjo
Rački. Beograd, 1960. 5/61, 440-443.
MILUTINOVIĆ, Kosta: Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
u Zadru. 5/62, 473-481.
MILUTINOVIĆ, Kosta: »Südostforschungen« o »Povijesti Splita«. 10/59, 87.
MOROVIĆ, Hrvoje: Nekoliko neobjavljenih dokumenata i pisama o jadranskom pitanju.
8/72, 908-934.
MOROVIĆ, Hrvoje: Nekoliko pisama Mihovila Pavlinovića. 2/63, 190-200.
MOROVIĆ, Hrvoje: Novi izvori o nasilnoj smrti kralja Dimitrija Zvonimira. 10/60, 830-837.
MOROVIĆ, Hrvoje: Oko tobožnje oporuke Aleksandra Velikog u korist Slavena. 6/62,
539-547.
MOROVIĆ, Hrvoje: Stjepan Radić pod Obznanom. 9/71, 1109-1148.
MOROVIĆ, Hrvoje: Stjepan Radić pod Obznanom 1925. godine. 8/71, 987-1052.
MOROVIĆ, Hrvoje: Stjepan Radić pod Obznanom 1925. godine. Iskazi Stjepana Radića
pred Sudom za zaštitu države o boravku u Moskvi 1924. godine. 7/71, 844-973.
MOROVIĆ, Hrvoje: Prilog životopisu dra Ante Trumbića. 9/73, 988-1009.
MOSKALJENKO, Anatolij Jevsejevič: Socijalno-ekonomsko i političko uređenje Splita
u XIII i XIV vijeku. (Iz historije srednjovjekovnih gradova Dalmacije). S dozvolom
autora preveo s ruskog D/ušan/ Berić. 5/58, 390-400.
MULJAČIĆ, Žarko: Zaboravljena obljetnica Fortisova boravka na našoj obali. 2/71, 231-236.
MUŽIĆ, Ivan: Bilješka uz tiskanje ovog Ustava. 9/71, 1147-1148.
/NODILO, Natko — Tommaseo Nicolò/: Polemika Nodilo — Tommaseo. Sa talijanskog
preveo Vladimir Rismondo. 5/61, 422- 428; 6/61, 495-513; 7/61, 612-621.
NOVAK, Viktor: Natko Nodilo — istoričar. 5/62, 424-447.
123
OMAŠIĆ, Vjeko: Osnivanje Agrarne akademije u Kaštel-Lukšiću 1788. i početak njenog
djelovanja. 2/70, 214-223.
OMAŠIĆ, Vjeko: Povijest otoka Brača. /Prikaz knjige Dasena Vrsalovića: »Povijest otoka
Brača«/. 1/69, 110-113.
PECARSKI, Branka: Viktor Novak: Zadarski kartular samostana Sv. Marije. Posebno
izdanje JAZU, Zagreb, 1960. 6/61, 534-536.
PETRIĆ, Ivo: Znanstveno djelo o Ivanu Ribaru. (Prof. dr Kosta Milutinović: »Dr Ivan
Ribar«. Sisak, »Jedinstvo«, 1968). 5/70, 559-560.
PETRINOVIĆ, Ivo: Narodnooslobodilački pokret u Splitu 1941. godine. 8/61, 766-785.
PETRINOVIĆ, Ivo: Narodnooslobodilački pokret u Splitu 1942. godine. 5/59, 431-444.
RUBIĆ, Ivo: O porijeklu Marka Pola. 4/55, 312-315.
SMODLAKA, Hranko: Iz uspomena rimskog dopisnika Tanjuga 1944-1945. 8/61, 821-837.
SMODLAKA, Josip: Iz partizanskog dnevnika dr Josipa Smodlake. 8/61, 709-732.
SMOJE, Miljenko: Pogibija Prvog splitskog partizanskog odreda. 6/61, 846-858.
STIPČEVIĆ, Augustin: Zapis o Zadru. 4/55, 305-307.
STIPIŠIĆ, Jakov: »Lingua francigena« u kulturnoj sferi našeg srednjega vijeka. 1-2/67,
166-170.
STRGAČIĆ, Ante M.: Fortis o ribolovu i ribarskom obrtu u Dalmaciji XVIII stoljeća.
8/58, 640-646.
STRGAČIĆ, Ante M.: Prilog odnosima Hrvata i dalmatinskih Talijana početkom XX
stoljeća. 2/64, 188-197.
TOMMASEO, Nicolò:
Vidi: NODILO, Natko
VIDOVIĆ, Radovan: Knjiga Andre Jutronića iz bračke kulturne prošlosti. (Andre Jutronić:
»Iz kulturne prošlosti Brača«. Split, Matica hrvatska, 1970). 10/70, 1255-1256.
VRCAN, Srđan: Memoarski zapisi jednog brodolomca (Guido Posar-Giuliano. Naufra-
gio in Dalmazia. Trieste, Monciati). 3/60, 239-247.
ILUSTRIRANI PRILOZI
1. Djela starijih umjetnika
ALEŠI, Andrija:
Vidi: FIRENTINAC Nikola — ALEŠI, Andrija
APOLON s Melosa. /Kamen/. 2/55, 138. /U tekstu/.
BALESTRA, Antonio: Agava u pustinji — Prčanj, vl. Pavla de Mattei. 1/61, 32-33.
BALESTRA, Antonio: Navještanje Manoahu — Prčanj, župska crkva. 1/61, 16-17.
BASSANO, Leandro: Sacra conversazione — Splitska na Braču, župska crkva. 9/58, 704-705.
124
BELLUCCI, A/ntonio/: Kazna preljubnice — Dubrovnik, privatno vlasništvo adv.
Ucovića. 6/58, 444-445.
BLAŽ Jurjev: Bogorodica s djetetom. (Detalj poliptiha u Opatskom muzeju u Korčuli).
12/65, 1206-1207.
BLAŽ Jurjev: Detalj s poliptiha, Crkva Svih svetih, Korčula (nakon popravka). 6/69, 632-633.
BLAŽ Jurjev: Poliptih. Crkva Svih svetih, Korčula (nakon popravka). 6/69, 616-617.
BLAŽ Jurjev: Poliptih iz Dominikanske crkve u Trogiru (nakon popravka). 1/68, 16-17.
BLAŽ Jurjev: Sv. Jerolim (detalj poliptiha u trogirskoj katedrali). 12/65, 1222-1223.
BLAŽ Jurjev: Sv. Mihovil (detalj poliptiha u trogirskoj katedrali). 12/65, 1238-1239.
BLAŽ TROGIRANIN
Vidi: BLAŽ Jurjev
BOGORODICA sa djetetom /nepoznata slikara dubrovačke škole XV vijeka/. Dubrovnik,
crkva Sv. Jakova na Pelinama. 1/55, 16-17.
BORDONE, Paris: Marija sa sinom. Privatno vlasništvo. 3/60, 196-197.
BOŽIDAREVIĆ, Nikola: Sv. Martin, detalj poliptiha u crkvi na Dančama u Dubrovniku.
9/66, 916-917.
BOŽIDAREVIĆ, Nikola: Triptih, detalj. Dubrovnik, crkva na Dančama. 1/55, 32-33.
BRAJKOV, Mihoje: Glavica /I, kamen/. Dubrovnik, klaustar franjevačkog samostana.
6/55, 420-421.
BRAJKOV, Mihoje: Glavica /II, kamen/. Dubrovnik, klaustar franjevačkog samostana.
6/55, 436-437.
BRUEGHEL, Petar stariji: Pad Maga, Amsterdam, Rijksmuseum. (Foto Rijksmuseum).
11/68, 1278-1279.
***: CAR Konstantin Asen, Detalj freske Bojanske crkve, XI-XIII stoljeća. 3-4/73, 242-243.
CONTI, Bernardino dei: Madona sa djetetom (detalj). Splitska na Braču, vl. obitelji
Cerineo. 9/58, 704-705.
CORONELLI, V.: Srednja Dalmacija, dio mletačke karte nakon kandijskog rata (1690).
8/73, 786-787.
CRIVELLI, Carlo: Bogorodica sa djetetom među anđelima — Verona, Civico museo di
Castelvecchio. 9/61, 928-929.
CRIVELLI, Carlo: Bogorodica s djetetom, centralni dio poliptiha iz Montefiorea —
Bruxelles, Musée des beaux arts. 9/61, 944-945.
ČULINOVIĆ, Schiavone Juraj: Bogorodica s djetetom. Torino, Pinakoteka. 2/54, 112-113.
ČULINOVIĆ, Schiavone Juraj: Madona, Galerija u Baltimoreu. 1/56, 16-17.
ČULINOVIĆ, Schiavone Juraj: Portret. Paris, Louvre, kolekcija André. 2/54, 96-97.
DA PONTE, Francesco: Golgota /I, detalj/. Kotor, katedrala. 11/58, 852-853.
DA PONTE, Francesco: Golgota /II, detalj/. Kotor, Katedrala. 11/58, 868-869.
125
DALMATINAC Juraj
Vidi: JURAJ Dalmatinac
DIONISIJSKA MASKA iz Celja. Beč, Muzej za umjetnost. 4/54, 248-249.
DOBRIČEVIĆ, Lovro: Anđeo svirač, detalj poliptiha u crkvi na Dančama u Dubrovniku.
9/66, 932-933.
DRAGONIĆ, Mate: Papalićev kalež, zlatarski rad. XV v. 2/57, 112-113.
DUKNOVIĆ, Ivan: Grb na bazi Magdalenina kipa /kamen/. Franjevački samostan na
Čiovu. 5/59, 408-409.
DUKNOVIĆ, Ivan: Magdalena, /kamen/. Franjevački samostan na Čiovu. 5/59, 376-377.
DUKNOVIĆ, Ivan: Magdalena, detalj /kamen/. Franjevački samostan na Čiovu. 5/59, 392-393.
DVA FRAGMENTA ranosrednjovjekovne plastike iz Rima /kamen/. 4/56, 294. /U tekstu/.
EMAJLIRANA čutura iz Buzeta. Beč, Muzej za umjetnost. 4/54, 208-209.
***: EVANĐELIST Luka, minijatura iz Dobrišinog evanđelja, XIII stoljeće. Narodna
biblioteka, Sofija, spisak 17. 3-4/73, 290-291.
FIRENTINAC, Nikola i Andrija Aleši: Portal crkve na Tremitima. 12/61, 1236-1237.
FONTEBASSO, Francesco: Sv. Roko. Perast, Gospa od Škrpjela. 3/71, 284-285.
FRAGMENT iz antičkog nadgrobnog spomenika iz Bos. Grahova /kamen/. 4/56, 296.
/U tekstu/.
***: FRONTESPICIJ Kasijana Matije Korvina na kojemu je sudjelovao Feliks Petančić.
4-5/65, 380-381.
***: GLAVA Marije na romaničkom raspelu Sv. Križa u Splitu. 2/71, 160-161.
***: GOTIČKI srebrni pozlaćeni kalež u župskoj crkvi u Kaštel-Novome iz XV stoljeća
... 10/72, 1104-1105.
GRK TEOFAN: Makarije Egipćanin. Novgorod, freska u crkvi Spasa preobraženja. 9/58,
718. /U tekstu/.
HAMZIĆ, Mihajlo: Sv. Nikola, detalj triptiha u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku. 9/66,
948-949.
HELENISTIČKA KERAMIKA s otoka Visa. 7/55, 532-533.
HELENISTIČKA KERAMIKA s reljefom Asklepija i Higije iz Visa. 7/55, 532-533.
JEDNA od dviju ploča kasnog pletera u Bijaću /kamen/. 4/56, 293. /U tekstu/.
JURAJ Dalmatinac: Alegorija Milosrđa /kamen/. Jakin, Logia dei Mercanti. 3/63, 268-269.
JURAJ Dalmatinac: Glava na apsidi šibenske katedrale /I, kamen/. 3/63, 220-221.
JURAJ Dalmatinac: Glava na apsidi šibenske katedrale /II, kamen/.3/63, 236-237.
JURAJ Dalmatinac: Portal franjevačke crkve u Jakinu. 3/63, 242-253.
KASNOANTIKNI PLUTEJ iz Gale /kamen/. 4/56, 297-297.
***: KNEGINJA Desislava, fragment freske Bojanske crkve, XI-XIII stoljeće. 3-4/73,
226-227.
126
KOLUNIĆ-Rota, M/artin/: Alegorija borbe, XVI stoljeće /bakrorez/. 2/62, 124-125.
KOLUNIĆ-Rota, M/artin/: Mučenje, (prema Tizianu), XVI stoljeće. 2/62, 140-141.
KOLUNIĆ-Rota, Martin, šibenski grafičar i kartograf: Šibenska okolica XVI. st. 12/66,
1292-1293.
KORČULANIN Ivan
Vidi: ŠIBENČANIN Frano i Ivan — Korčulanin Ivan
***: KRIST među književnicima. Fragment freske Bojanske crkve, XI-XIII stoljeće.
3-4/73, 258-259.
LONGHI, Alessandro: Mali portret biskupa Antona Lukovića. Prčanj, Župska pinakoteka.
3/61, 232-233.
LONGHI, Alessandro: Veliki portret biskupa Antona Lukovića. Prčanj, Župska
pinakoteka. 3/61, 216-217.
LOVAČKI PRIZOR i klanje svinja (antički reljef u splitskom Arheološkom muzeju). 2/55,
108-109.
LOVRIN, Vicko: Bogorodica s djetetom, detalj poliptiha u franjevačkoj crkvi u Cavtatu.
9/66, 964-965.
***: MAJSTOR hvarske Bogorodice: Bogorodica s djetetom. Hvar, katedrala. 6/66, 548-549.
MANTEGNA, Andrija: Krepost pobjeđuje poroke. Paris, Louvre (Foto Agraci). 11/68,
1294-1295.
MEDULIĆ, Schiavone Andrija: Midov sud. Mletačka galerija. 1/56, 32-33.
***: MINIJATURA iz Londonskog evanđelja, koji je nastao u epohi Drugog bugarskog
carstva, 1356. god. za vrijeme cara Joana Aleksandra. 3-4/73, 274-275.
MURANO DA, Natalino: Sv. Konverzacija. Lopud, Sv. Marija od Šunja. 3/60, 180-181.
MURANO DA, Quirizio: Gospa s Kristom. Stolna crkva Trogir, nakon popravka. 1/68, 32-33.
NAPAD KENTAURA na plesačicu iz Pirana na tzv. Zvjezdanoj kutiji. Piran, Muzej. 4/54,
224-25.
NAPAD KENTAURA na plesačicu iz Pirana na tzv. Zvjezdanoj kutiji. /Kentaur hvata
plesačicu, detalj/. Piran, Muzej. 6/54, 368.
NAPAD KENTAURA na plesačicu iz Pirana na tzv. Zvjezdanoj kutiji. /Svirač sa lirom,
detalj/. Piran, Muzej. 6/54, 407.
NAPAD KENTAURA na plesačicu iz Pirana na tzv. Zvjezdanoj kutiji. /Plesač sa sviračem,
detalj/. Piran, Muzej. 7/54, 429.
NAPAD KENTAURA na plesačicu iz Pirana na tzv. Zvjezdanoj kutiji. /Plesačica, detalj/.
Piran, Muzej.
NEPTUN NA MORSKOM DNU (antički reljef u splitskom Arheološkom muzeju). 2/55,
92-93.
NUVOLONE, C/arlo/ F/rancesco/: Smrt Lukrecije. Dubrovnik, Umjetnička galerija.
6/58, 428-429.
127
PALMA Mlađi: Sv. Augustin biskup i sv. Augustin Kažotić. Trogir, katedrala. 11/55, 852-853.
POKLONSTVO kraljeva flandrijskog majstora XVI st. (srednji dio triptiha u riznici
dubrovačke katedrale). 11/56, 828-829.
PONČUN-Ponzoni, Matej
Vidi: PONZONI-Pončun, Matej
PONZONI-Pončun, Matej: Bogorodica, sv. Stjepan i sv. Romualdo. (Praglia, Benediktinski
samostan). 11/69, 1214-1215.
PONZONI-Pončun, Matej: Čudo u Surianu. Dominikanska crkva u Korčuli. 3/68, 254-255.
PONZONI-Pončun, Matej: Čudo u Surianu. Dominikanska crkva u Korčuli (detalj. 3/68,
270-271.
PONZONI-Pončun, Matej: Diana i Endimion. (London, British Museum). 11/69, 1230-1231.
PONZONI-Pončun, Matej: Pet svetica. (Cividale, katedrala, detalj). 11/69, 1198-1199.
POROĐENJE mletačkog mjastora XV st. Venecija, Accademia. 7/59, 560-561.
POROĐENJE mletačkog majstora XV st. Luka Šipanska, župska crkva. 7/59, 560-561.
POSLJEDNJA VEČERA u franjevačkom samostanu na Hvaru (detalj). 3/56, 184-185.
PREROMANIČKI PLUTEJ iz Zadra, detalj. 1/57, 16-17.
PREROMANIČKI SARKOFAG u crkvi Sv. Donata u Zadru, detalj. 1/57, 32-33.
RADOVAN: Luneta portala trogirske katedrale, detalj. (Foto Nenad Gattin). 8/64, 756-757.
RADOVAN: Stupić sa portala trogirske katedrale, detalj. (Foto Nenad Gattin). 8/64, 772-773.
ROTA-Kolunić, Martin
Vidi: KOLUNIĆ-Rota, Martin
SANTINI, P.: Karta Dalmacije, 1780. (dio). 8/63, 802-803.
SAVOLDO, G/iovanni/ G/irolamo/: Počinak na bijegu u Egiptu. Dubrovnik, katedrala.
3/56, 200-201.
SOLIMAN, I/van/ F/ranjo/: Apoteoza Križa i Uskrsnuća mrtvih, detalj. Venecija, S. Pietro
al Castello. 3/71, 252-253.
SOLIMAN, I/van/ F/ranjo/: Apoteoza Križa i Uskrsnuća mrtvih, detalj. Venecija, S. Pietro
al Castello. 3/71, 268-269.
STJEPAN IVIČEVIĆ — portret nepoznata autora XIX st. 12/62, 1146-1147.
SVETA OBITELJ flandrijskog slikara XVI st. Solin, Gospa od otoka. 11/56, 844-845.
***: SVETAČKI lik na freski u Sv. Krševanu u Zadru. 8/65, 794-795.
***: SVETAČKI lik na freski u Sv. Krševanu u Zadru. 8/65, 810-811.
SV. VLAHO s modelom Dubrovnika i donatorima od nepoznata autora. Barletta, crkva
San Sepolcro. 12/61, 1300-1301.
ŠIBENČANIN Frano i Ivan — Korčulanin Ivan: Pobočni portal katedrale u Mola di Bari.
12/61, 1252-1253.
128
ŠIBENČANIN Frano i Ivan — Korčulanin Ivan: Unutrašnjost koleđiate u Mola di Bari
(pogled na glavni oltar). 12/61, 1268-1269.
ŠIBENČANIN Frano i Ivan — Korčulanin Ivan: Unutrašnjost koleđiate u Mola di Bari
(pogled na pobočni oltar). 12/61, 1284-1285.
***: ŠIBENIK u djelu »Theatrum nobilium oppidorum orbis terrarum« 1576. godine. 12/66,
1276-1277.
TERAKOTA figura tipa Tanagra s otoka Visa. 7/55, 516-517.
TIZIAN, /Vecelli/: Mučeništvo sv. Petra mučenika (detalj kopije pale u crkvi
Dominikanaca, Korčula). 5/57, 380-381.
TIZIAN, /Vecelli/: Sv. Tizian (sa poliptiha u Leutici). 5/57, 364-365.
TIZIAN, /Vecelli/ i pomoćnici: Sv. Blaž (detalj pale sv. Magdalene, crkva Dominikanaca,
Dubrovnik). 5/57, 364-365.
TIZIAN, /Vecelli/ i pomoćnici: Sv. Magdalena, sv. Blaž sa Tobijom, arkanđelima i
donatorom (crkva Dominikanaca, Dubrovnik). 5/ 57, 348-349.
***: VENECIJANSKI majstor prve polovine 13. st.: Bogorodica. Sv. Marko, Venecija.
6/66, 564-565.
***: VENECIJANSKI majstor prve polovine 13. st.: Spasitelj. Sv. Marko, Venecija. 6/66,
564-565.
VENEZIANO, Paolo: Poliptih. Skradin, vl. obitelji Mate Bedrice. 7/60, 552-553.
2. Djela suvremenih umjetnika
ALEKSIĆ, Borislav: Predeo s figurom /grafika/. 10/61, 108-109.
ANZULOVIĆ, Jozo: Iz podmorskog svijeta. 4/66, 344-345.
ANZULOVIĆ, Jozo: Iz podmorskog svijeta. 4/66, 360-361.
AUGUSTINČIĆ, Antun — Kršinić, Frano: Skica I jednog od 6 reljefa za spomenik
»Etiopskih žrtava fašizma« u Adisabebi /sadra/. 8/55, 580-581.
AUGUSTINČIĆ, Antun — Kršinić Frano: Skica II jednog od 6 reljefa za spomenik
»Etiopskih žrtava fašizma« u Adisabebi /sadra/. 8/55, 596-597.
AUGUSTINČIĆ, Antun: Spomenik Krajišnicima kraj Banjaluke (skica). /Pročelje —
sadra?/. 3/57, 176-177.
AUGUSTINČIĆ, Antun: Spomenik Krajišnicima kraj Banjaluke (skica). /En face —
sadra?/. 3/57, 192-193.
AVRAMOVA, Borka: Bizon (bronca, 1961). 1/63, 32-33.
AVRAMOVA, Borka: Glava seljaka /bronca/. 11/59, 904-905.
AVRAMOVA, Borka: Menada (1965). 2/70, 124-125.
AVRAMOVA, Borka: Portret Š. V. (1961). /Bronca/. 1/63, 16-17.
AVRAMOVA, Borka: Žrtve, detalj spomenika palim borcima u Tetovu /sadra/. 11/59, 888-889.
129
BABIĆ, Ljubo: Proljetni pejsaž. 2/61, 116-117.
BABIĆ, Ljubo: Studentica. 2/61, 100-101.
BABIĆ, Ljubo: Sv. Ilija. Orebić /pastel/. 4/57, 272-273.
BABIĆ, Ljubo: Šolentićevo selo. Orebić /pastel/. 4/57, 256-257.
BALLA, Giacomo: Dinamizam psa i uzice, 1912. 11-12/73, 1196-1197.
BAŠIĆ, Ljubomir: Pjaca, ulje. 10/70, 1130-1131.
BAŠIĆ, Ljubomir: Plaža, ulje. 10/70, 1146-1147.
BAVČEVIĆ, Vinko: Kompozicija /kombinirana tehnika/. 9/59, 708-709.
BAVČEVIĆ, Vinko: Pejsaž /kombinirana tenika/. 9/59, 724-725.
BOSANAC, Miljenko: Djetinjstvo. 10/64, 956-957.
BUDEŠA, Jakov: Kuća uz more (kombinirana tehnika). 11/63, 1128-1129.
BUDEŠA, Jakov: Na vidiku, ulje na drvu, 1970. 11-12/70, 1272-1273.
BUDEŠA, Jakov: Stari brodovi (linorez). 11/63, 1144-1145.
BUIĆ, Jagoda: Od sna. 2/65, 136-137.
BUIĆ, Jagoda: Ženice (detalj). 2/65, 120-121.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Zračne arabeske (foto-snimci). 9/59, 770. /U tekstu/.
BUNK, Rudolf: Akt. 7/69, 760-761.
BUNK, Rudolf: Kompozicija. 7/69, 744-745.
BUNK, Rudolf: Na prozoru (tempera). 3/55, 172-173.
BUNK, Rudolf: Pejzaž. 7/69, 728-729.
BUNK, Rudolf: Pri čitanju (tempera). 3/55, 188-189.
CHIRICO, Giorgio de: Talijanski trg. 11-12/73, 1212-1213.
CIKO, Tomislav: Ilustracija za pjesmu »Mrtvi perivoj« Dubravka Skurle. 7/67, 686-687.
CIKO, Tomislav: Ilustracija za »Pjesmu starog gospodina« Dubravka Skurle. 7/67, 670-671.
CSONTVÁRY: Dubrovnik. 1/66, 16-17.
CSONTVÁRY: Kod Zida plača u Jeruzalemu (detalj), 1904. 4-5/65, 364-365.
CSONTVÁRY: Oluja na Hortobágy, 1903. 4-5/65, 332-333.
CSONTVÁRY: Šetnje u kočiji o mladom mjesecu u Ateni, 1904. 4-5/65, 348-349.
CSONTVÁRY: Trogir. 1/66, 32-33.
DEŠKOVIĆ, Branislav: Irski seter. 11/66, 1156-1157.
DEŠKOVIĆ, Branislav: Na tragu (bronca). Galerija umjetnina Split. 10/54, 640-641.
DEŠKOVIĆ, Branislav: Pas koji se češe. 11/66, 1172-1173.
DEŠKOVIĆ, Branislav: Poprsje književnika Iva Ćipika. (Gipsoteka Jugoslavenske
akademije, Zagreb). 10/54, 656-657.
130
DEŠKOVIĆ, Branislav: Poprsje slikara R. Blacka. (Gipsoteka Jugoslavenske akademije,
Zagreb). 10/54, 656-657.
DOBROVIĆ, Juraj: Ploča I, 1962. 8/72, 828-829.
DOBROVIĆ, Juraj: Ploča II, 1963. 8/72, 844-845.
DOBROVIĆ, Juraj: Polje, 1963. 5/66, 432-433.
DOBROVIĆ, Juraj: Prostorna konstrukcija, 1964. 5/66, 448-449.
DOMIĆ, Svetozar: Ambijent VIII (1962). 2/63, 140-141.
DOMIĆ, Svetozar: Crveni zid (1962). 2/63, 124-125.
DOMIĆ, Svetozar: Crveni zid i čavke. 10/59, 812-813.
DOMIĆ, Svetozar: Jutro (1966). 2/70, 140-141.
DOMIĆ, Svetozar: Stari Split. 10/59, 796-797.
DUHOVIĆ, Radoslav: Figura. 2/64, 116-117.
DUHOVIĆ, Radoslav: Ležeći akt. 2/64, 100-101.
EISENSTEIN, S. M.: Tri skice /za film »Ivan Grozni«/. 9/58, 721. /Crteži u tekstu/. »Opsada
Kazana«, Krupni plan epizode »Opričnici na saboru«, Krupni plan »Osamljeni časovi
Ivana Groznoga«.
EMRA, Tahir: Dječja soba (ulje). 4/69, 388-389.
FELLER, Eugen: Slika 1. 12/64, 1180-1181.
FELLER, Eugen: Slika 2. 12/64, 1196-1197.
FERI, Rexep: Portret. 4/69, 404-405.
GJOKAJ, Gjelosh: Molitva. 4/69, 420-421.
GLAVA pretka (terakota), pleme Stari Ife — Nigerija. 11/71, 1318-1319.
GLAVA žene (drvo), pleme Bajokwe — Kongo. 11/71, 1350-1351.
GLAVA žene (ukras od slonove kosti), pleme Benin — Nigerija. 11/71, 1334-1335.
GLIHA, Oton: Gromače (1960). /I/. 3/61, 184-185.
GLIHA, Oton: Gromače (1960). /II/. 3/61, 200-201.
GLIHA, Oton: Krčke gromače /I/. 8/58, 588-589.
GLIHA, Oton: Krčke gromače /II/. 8/58, 604-605.
GOLDONI, Raul: Forma I, staklo, 1969. 11-12/70, 1288-1289.
GORIČIN, Viktor: Sa Krka, ulje, 1961. 4/62, 332-333.
HALLER, Antun: Među barkama. 1/64, 32-33.
HALLER, Antun: Motiv iz parka I. 10/71, 1182-1183.
HALLER, Antun: Motiv iz parka II. 10/71, 1198-1199.
HALLER, Antun: Slapovi. 1/64, 16-17.
HEGEDUŠIĆ, Krsto: Čiča peče rakiju. 12/56, 908-909.
131
HEGEDUŠIĆ, Krsto: Dvorište (1958). 12/63, 1276-1277.
HEGEDUŠIĆ, Krsto: Liquer Foxy (1958). 12/63, 1292-1293.
HEGEDUŠIĆ, Krsto: Srijeda (1957). 12/63, 1260-1261.
HEGEDUŠIĆ, Krsto: Zima. 12/56, 924-925.
HERMAN, Oskar: Dvije žene. 8/63, 808-809.
HERMAN, Oskar: Stolić s voćem. 8/63, 792-793.
HRUŠKOVEC, Tomislav: Siva površina (1960). 5/67, 440-441.
HRUŠKOVEC, Tomislav: Srebrni krin (1963). 5/67, 456-457.
IVANČIĆ, Ljubo: Mrtva priroda. 6/60, 448-449.
IVANČIĆ, Ljubo: Portret muškarca. 6/60, 432-433.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Corida II. 9/73, 936-937.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Crtež. 12/69, 1328-1329.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Crtež. 12/69, 1344-1345.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Crtež. 12/69, 1360-1361.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Hommage á Krleža, 1938. 5/70, 450-451.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Noć, 1968. 5/70, 482-483.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Počast Pisanellu. 9/73, 904-905.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Sveto čudovište. 9/73, 920-921.
IVANIŠEVIĆ, Drago: Teorija anđelâ, 1966. 5/70, 466-467.
JEVRIĆ, Olga: Predlog za spomenik. 4/68, 384-385.
JEVRIĆ, Olga: Tektoidni oktopod. 4/68, 400-401.
JOB, Ignjat: Masline, 1935. 8/56, 592-593.
JOB, Ignjat: Moj dom (varijanta kod obitelji Tresić-Pavičić u Splitu). 6/57, 444-445.
JOB, Ignjat: Ribari sa Caprija, 1931. 8/56, 576-577.
JOB, Ignjat: Tri skice s autoportretom (za nedovršenu novelu »Idemo u lov«). 6/57, 467,
484, 491. /Crteži olovkom u tekstu/.
JOCIĆ, Ljubiša: Kompozicija I. 9/58, 672-673.
JOCIĆ, Ljubiša: Kompozicija II. 9/58, 688-689.
JORDAN, Albert: Crtež. 3/67, 188-189.
JORDAN, Albert: Kolaž. 3/67, 204-205.
JORDAN, Albert: Pjena žena. 3/67, 220-221.
JORDAN, Vasilije: Marcia funebre (1960). 2/66, 124-125.
JORDAN, Vasilije: Nature morte (1965). 2/66, 140-141.
KANTOCI, Ksenija: Dvije figure (bronca), 1959-1960. 12/62, 1098-1099.
KANTOCI, Ksenija: Figura II (drvo). 1962. 12/62, 1114-1115.
132
KARIKATURA nepotpisana autora štampana u »Koprive« ... 11 listopada 1911. 3/63, 256.
/U tekstu/.
Na karikaturi se nalaze ova lica: s lijeve strane Hlavaty, Wiesner i Polić, u sredini
Matoš, a s desne strane gore Lorković, Dežman i Parmačević, a dolje Ujević i Kovačić.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Akt. 10/57, 792-793.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Bonaca, ulje (1963). 6/65, 618-619.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Jedra I, tempera. 3/69, 276-277.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Jedra, VIII, tempera. 3/69, 260-261.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Jedrenjaci, lavirani tuš, 1972. 5/73, 485-486.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Kameni stol. 7/62, 590-591.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Kosa jedra, ulje, 1970. 5/73, 452-453.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Luka Trpnja. 2/60, 100-101.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Mali trg. 7/54, 456-457.
KAŠTELANČIĆ, Ante, Motiv s otoka. 7/54, 424-425.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Murve I, ulje (1954). 6/65, 586-587.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Olupine broda, ulje (1971). 5/73, 468-469.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Podnevne tišine, ulje (1962). 6/65, 602-603.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Pulena, ulje, (1970). 11-12/70, 1304-1305.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Ribarice. 7/62, 574-575.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Stare kuće. 10/57, 776-777.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Sunčanje, tempera. 3/69, 292-293.
KAŠTELANČIĆ, Ante: U portu, ulje, 1971. 5/73, 436-437.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Usamljene kuće. 2/60, 116-117.
KNEŽEVIĆ, Joko: Autoportret 1935, freska. 5/64, 440-441.
KNEŽEVIĆ, Joko: Autoportret (mozaik). 5/54, 280-281.
KNEŽEVIĆ, Joko: Bila kamena II, ulje (1964). 7/65, 702-703.
KNEŽEVIĆ, Joko: Cvijeće. 5/54, 296-297.
KNEŽEVIĆ, Joko: Doručak 1947, ulje. 5/64, 456-457.
KNEŽEVIĆ, Joko: Glava (bronca). 7/61, 552-553.
KNEŽEVIĆ, Joko: Kolovrat 1948, ulje. 5/64, 472-473.
KNEŽEVIĆ, Joko: Krajna brda 1963, ulje. 5/64, 488-489.
KNEŽEVIĆ, Joko: Krajolik. 11/57, 880-881.
KNEŽEVIĆ, Joko: Partizan i dijete (crtež olovkom). 8/61, 760-761.
KNEŽEVIĆ, Joko: Portret pjesnika I. K. (mozaik). 11/57, 864-865.
KNEŽEVIĆ, Joko: Priča u kamenu III, ulje (1963). 7/65, 686-687.
133
KNEŽEVIĆ, Joko: Prvi juriš (drvo). 10/62, 894-895.
KNEŽEVIĆ, Joko: Skica spomenika na Gracu (na obelisku figura Mile Gojsalić od Ivana
Meštrovića). (Bronca). 6/59, 464-465.
KNEŽEVIĆ, Joko: Skica spomenika na Gracu (detalj). (Bronca). 6/59, 480-481.
KNEŽEVIĆ, Joko: Ugar, ulje, 1962. 7/63, 680-681.
KNEŽEVIĆ, Joko: Zavičaj (goblen). 7/61, 568-569.
KNEŽEVIĆ, Joko: Zavičaj, V, ulje, 1961. 7/63, 696-697.
KORES, Slavko: Pokušaj rješenja, ulje. 9/70, 976-977.
KORES, Slavko: Sudbonosan susret, ulje. 9/70, 944-945.
KORES, Slavko: Suprotnost luči, ulje. 9/70, 960-961.
KRIVIĆ, Nenad: Branka. 11/60, 880-881.
KRIVIĆ, Nenad: Obitelj. 11/60, 864-865.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Čobanica (I, kamen). 6/63, 552-553.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Čobanica (II, kamen). 6/63, 568-569.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Motiv s pazara (Bronca). 8/54, 504-505.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Osmijeh suncu, granit. 6/64, 580-581.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Pastirica (kamen). 8/54, 488-489.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Pastoralni motiv, crni mramor, Reljef. 6/64, 564-565.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Skica za Marina Držića, 1947. 9/71, 1068-1069.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Skica za Marina Držića, 1947. 9/71, 1084-1085.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Studija za Edipa na Kiteronu (I). 10/66, 1028-1029.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Studija za Polibovog pastira (I). 10/66, 1044-1045.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Studija za Polibovog pastira (II). 10/66, 1060-1061.
KRSTULOVIĆ, Eugen: Cowboy. 10/ 69, 1096-1097.
KRSTULOVIĆ, Eugen: Iz Dubrovnika. 10/69, 1080-1081.
KRSTULOVIĆ, Ivan: Autoportret, akvarel, 1967. 3/72, 242-243.
KRSTULOVIĆ, Ivan: Oleandar, akvarel, 1971. 3/72, 258-259.
KRSTULOVIĆ, Ivan: Šeboji, akvarel, 1971. 3/72, 274-275.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Igra mora, ulje, 1961. 4/62, 316-317.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Kamen (ulje na papiru). 4/67, 320-321.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Kompozicija, ulje (1958). 12/59, 1000-1001.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Spomenik palim borcima (idejna skica). 5/72, 460-461.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Spomenik palim borcima (idejna skica). 5/72, 476-477.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Španjolka, ulje (1958). 12/59, 984-985.
134
KRSTULOVIĆ, Maksim: Skica lika za komediju B. Borozana: »Konte Fifi Diogen« (crtež
tušem). 1/61, 64-65.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Tlocrt scene za komediju B. Borozana: »Konte Fifi Diogen«
(crtež tušem). 1/61, 48-49.
KRSTULOVIĆ, Maksim: Veliki greben (ulje na drvu). 4/67, 336-337.
KRŠINIĆ, Frano: A. G. Matoš (sadra). 1/58, 16-17.
KRŠINIĆ, Frano: Ženski akt (kamen). 1/58, 32-33.
KRŠINIĆ, Frano:
Vidi: AUGUSTINČIĆ, Antun — Kršinić, Frano
LACKOVIĆ, Ivan: Crtež. 2/68, 132-133.
LACKOVIĆ, Ivan: Fašenkari. 2/68, 148-149.
LÁH, Ljubo: Notre Dame. 10/61, 992-993.
LAMMA, Angiolo: Vlaho Stulić na grobu svog brata Luka. 6/67, 562-563.
LAMMA, Angiolo: Vlaho Stulić na grobu svog brata Luka (detalj). 6/67, 578-579.
LIPOVAC, Vasko: Molitva, 1968. 7/68, 780-781.
LIPOVAC, Vasko: Neizvjesnost, 1968. 7/68, 764-765.
LOZICA, Ivan: Akti (sadra). (Galerija umjetnina, Split). 12/54, 796-797.
LOZICA, Ivan: Glava mlađeg brata (bronca). (Galerija umjetnina, Split). 12/54, 780-781.
LOZICA, Ivan: Glava mlađeg brata (sadra). 8/61, 744-745.
MAČUKATIN, Velibor: Glava I (bronca). 6/56, 416-417.
MAČUKATIN, Velibor: Glava II (bronca). 6/56, 432-433.
MARCHAND, André: Saint-John Perse, crtež. 1-2/67, 48-49.
MASLE, Antun: Motiv iz Orašca. 4/60, 264-265.
MASLE, Antun: Pejzaž. 10/67, 1038-1039.
MASLE, Antun: Proljeće. 4/60, 280-281.
MASLE, Antun: Ribe. 10/67, 1054-1055.
MASLE, Antun: Vaza. 10/67, 1070-1071.
MEDOVIĆ, M/ato/ C/elestin/: Pelješki krajolik. 11/73, 1220-1221.
MEDOVIĆ, M/ato/ C/elestin/: Portret Kate Škurla-Bobanović. 11/73, 1188-1189.
MEDOVIĆ, M/ato/ C/elestin/: Trlja. 11/73, 12/4-1205.
MENEGHELLO-Dinčić, V/irgil/: Vid Morpurgo (1911). 12/62, 1130-1131.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Akt. 4/71, 412-413.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Atlantida (foto Dabac). 3/62, 228-229.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Domagojevi strijelci. 4/71, 380-381.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Moja majka (foto Dabac). 3/62, 212-213.
135
MEŠTROVIĆ, Ivan: Studija za proroka. 4/71, 396-397.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Sviračica. 4/71, 364-365.
MEŠTROVIĆ, Ivan
Vidi: KNEŽEVIĆ, Joko
MICHIELI, Valerije: Spomenik palim borcima NOR-a pred Brodogradilištem »Split«
(bronca). 12/60, 952-953.
MICHIELI, Valerije: Spomenik palim borcima NOR-a pred Brodogradilištem »Split«
(detalj). 12/60, 968-969.
MICHIELI, Valerije: Studija za taoca (bronca). 4/55, 256-257.
MIRKOVIĆ, Ivan: Portret Branka Deškovića (sadra). 11/61, 1116-1117.
MIRKOVIĆ, Ivan: Portret Tina Ujevića (sadra). 11/61, 1100-1101.
MIŠE, Jerolim: Portret Anke (povodom jubilarne izložbe). 8/60, 624-625.
MIŠE, Jerolim: Mrtva priroda (1954). 2/56, 116-117.
MIŠE, Jerolim: Mrtva priroda (povodom jubilarne izložbe). 8/60, 608-609.
MIŠE, Jerolim: Portret sinovca (1955). 2/56, 100-101.
MIŠE, Jerolim: Proljetno jutro. 5/58, 364-365.
MIŠE, Jerolim: Šipci. 5/58, 348-349.
MORANDI, Giorgio: Metafizička mrtva priroda, 1920. 11-12/73, 1228-1229.
MORIĆ, Miranda: Dubrovnik. 8/62, 702-703.
MORIĆ, Miranda: Žene i kamen. 8/62, 686-687.
MULIQI, Muslim: Dječak. 4/69, 436-437.
NOVAK, Marijan: Krvarenje, ulje, 1961. 4/62, 348-349.
OSTOJA, Mirko: Kuriri igraju kolo (crtež kredom). 8/61, 776-777.
OSTOJA, Mirko: Portret (mladića — bronca). 10/55, 772-773.
OSTOJA, Mirko: Portret L. S. (bronca). 10/55, 740-741.
PALČIĆ, Ivan: Na odru. 9/60, 712-713.
PALČIĆ, Ivan: Radnik. 9/60, 696-697.
PANDUR, Lajči: Bik, ulje. 9/70, 992-993.
PANDUR, Lajči: Na polju, ulje. 9/70, 1008-1009.
PARAĆ, Vjekoslav: Ručak pod maslinama. 10/56, 752-753.
PARAĆ, Vjekoslav: Ruševine solinskog amfiteatra. 10/56, 736-737.
PARAĆ, Vjekoslav: Vješala (crtež tušem). 8/61, 728-729.
PAVIĆ, Jakov: Akt. 5/61, 356-357.
PAVIĆ, Jakov: Igra. 5/61, 372-373.
PAVIĆ, Jakov: Katedrala. 10/63, 1008-1009.
136
PAVIĆ, Jakov: Vrtlog. 10/63, 1024-1025.
PETRIĆ, Bartul: Berba (akvarel). 9/63, 904-905.
PETRIĆ, Bartul: Jematva (ulje). 9/65, 902-903.
PETRIĆ, Bartul: Ribari (ulje). 9/63, 920-921.
PETRIĆ, Bartul: Ribari (ulje). 9/65, 918-919.
PETRIĆ, Bartul: Ribari kod mreža (tuš — tempera). 8/67, 797-798.
PETRIĆ, Bartul: Ribarske kuće. 7/56, 496-497.
PETRIĆ, Bartul: Seljaci kod turnja. 7/56, 512-513.
PETRIĆ, Bartul: Splitska luka (tuš — tempera). 8/67, 808-809.
PETRIĆ, Tonka: Djevojka s pticom, kombinirana tehnika, 1973. 10/73, 1028-1029.
PETRIĆ, Tonka: Paljenje svjetiljke, kombinirana tehnika, 1973. 10/73, 1044-1045.
PETROVIĆ, B/ranko/: A. G. Matoš (crtež tušem). 3/63, 250. (U tekstu).
PETROVIĆ, B/ranko/: A. G. Matoš (crtež tušem). 5/63, 503. (U tekstu).
PIJADE, Moša: Autoportret. 12/57, 960-961.
PIJADE, Moša: Pejsaž iz Lepoglave. 12/57, 976-977.
PLANČIĆ, Juraj: Autoportret (crtež olovkom). 7/59, 544-545.
PLANČIĆ, Juraj: Mrtva priroda. 9/55, 684-685.
PLANČIĆ, Juraj: Procesija (ulje — detalj). 9/54, 560-561.
PLESNA maska (drvo), pleme Bakwele —Kongo. 11/71, 1366-1367.
PLESNA maska (drvo), pleme Senufa — Obala Slonove Kosti. 11/71, 1302-1303.
POSTRUŽNIK, Oton: Djevojka sa svijećom. 3/59, 212-213.
POSTRUŽNIK, Oton: List I, 1961. 4/63, 336-337.
POSTRUŽNIK, Oton: List II, 1961. 4/63, 352-353.
POSTRUŽNIK, Oton: Oblici II, uljeni pastel/karton, 1970. 7/72, 734-735.
POSTRUŽNIK, Oton: Znak I, uljeni pastel/karton, 1970. 7/72, 718-719.
POSTRUŽNIK, Oton: Žena (1958). 3/59, 196-197.
PULITIKA, Đuro: Dalmatinski motiv. 9/67, 920-921.
PULITIKA, Đuro: Dubrovnik. 10/60, 784-785.
PULITIKA, Đuro: Pred kafanom. 10/60, 800-801.
PULITIKA, Đuro: Zima. 9/67, 936-937.
RADAUŠ, Vanja: Djevojka. 4/64, 332-333.
RADAUŠ, Vanja: Grupa. 4/64, 316-317.
RADAUŠ, Vanja: Ivan Goran Kovačić (sadra). 5/62, 406-407.
RADAUŠ, Vanja: Iz ciklusa »Tifusari« (I, sadra). 4/59, 276-277.
137
RADAUŠ, Vanja: Iz ciklusa »Tifusari« (II, sadra). 4/59, 292-293.
RADAUŠ, Vanja: Petrica Kerempuh. 12/73, 1326-1327.
RADAUŠ, Vanja: Petrica Kerempuh i Galežnjaci (spomenik za Dolac u Zagrebu. (Sadra).
4/56, 264-265.
RADAUŠ, Vanja: Poprsje djevojke I. (Kamen). 2/58, 100-101.
RADAUŠ, Vanja: Poprsje djevojke II. (Kamen). 2/58, 116-117.
RADAUŠ, Vanja: Skica za Preradovićev spomenik u Zadru (sadra). 4/56, 280-281.
RADAUŠ, Vanja: Vjekoslav Karas (sadra). 5/62, 422-423.
RADMILOVIĆ, Željko: Akt (kamen). 11/55, 820-821.
RADMILOVIĆ, Željko: Djevojčica s golubom (sadra). 11/55, 836-837.
RADMILOVIĆ, Željko: Glava. 1/71, 16-17.
RADMILOVIĆ, Željko: Glava. 1/71, 32-33.
RADMILOVIĆ, Željko: Varijacija na temu dječje igre I. (Kamen). 1/59, 448-449.
RADMILOVIĆ, Željko: Varijacija na temu dječje igre II. (Kamen). 1/59, 64-65.
RADOVANI, Kosta Angeli: Portret dra Krune Prijatelja (1954), teracotta. 7/57, 544-545.
RADOVANI, Kosta Angeli: Portret slikara M/arina/ Tartaglie (1952), teracotta. 7/57, 528-529.
RADOVIĆ, Rajko: Galebova krila (kamen). 10/62, 878-879.
RAJČEVIĆ, Gabro: Muški akt. 1/60, 32-33.
RAJČEVIĆ, Gabro: Penatur. 1/60, 16-17.
REIGER, J.: Pelješki kanal, Trst, 1853. 6/70, 576-577.
REIGER, J.: Pelješki kanal, 1853. 6/70, 592-593.
REIGER. J.: Pelješki kanal, 1853. 6/70, 608-609.
RODIQI, Matej: Tamo gdje dan ostavlja noć. 4/69, 452-453.
ROSANDIĆ, Tomo: Portret muzičara /sadra/. 4/58, 280-281.
ROSANDIĆ, Tomo: Studija harfiste /bronca/. 4/58, 264-265.
ROUVEYRE, André: /Gustav Matoš et moi à Paris — crtež olovkom/. 4/63, 359.
RUŽIĆ, Branko: Čovjek bez krila (1961). 10/65, 998-999.
RUŽIĆ, Branko: Djevojčica /bronca/. 8/57, 600-601.
RUŽIĆ, Branko: Djevojka /bronca/. 8/57, 600-601.
RUŽIĆ, Branko: Glava djevojke /bronca/. 8/57, 616-617.
RUŽIĆ, Branko: Igra /bronca/. 10/58, 752-753.
RUŽIĆ, Branko: Jasenovac (1963). 10/65, 1014-1015.
RUŽIĆ, Branko: Konjanici Tomislava, drvo, 1965. 12/71, 1438-1439.
RUŽIĆ, Branko: Korablja, drvo, 1966. 12/71, 1454-1455.
138
RUŽIĆ, Branko: Otac /bronca/. 8/57, 616-617.
RUŽIĆ, Branko: Romobil /bronca/. 10/58, 752-753.
RUŽIĆ, Branko: Skulptura I /bronca/. 10/58, 768-769.
RUŽIĆ, Branko: Skulptura II /bronca/. 10/58, 768-769.
SABOLIĆ, Ivan: »Izvidnica«. Gerist za spomenik Narod. oslobođenja u Koprivnici
(1955). 12/55, 896-897.
SABOLIĆ, Ivan: Skica spomenika Narodnog oslobođenja za Ugljan (1949). 12/55, 912-913.
SARDELIĆ, Ante: Na udici, ugljen, 1970. 1/72, 16-17.
SARDELIĆ, Ante: Teret, bronca, 1969. 1/72, 32-33.
SIDUR, Vadim: Einstein, 1967. 9-10/ 68, 1030-1031.
SIDUR, Vadim: Praznik, 1964. 9-10/ 68, 1014-1015.
SIDUR, Vadim: Portret A. I. Solženjicina, 1967. 9-10/68, 1062-1063.
SIDUR, Vadim: Spomenik akademiku Vargi, 1967. 9-10/68, 1046-1047.
SIKIRICA, Stipe: Jozo Laušić, bronca, 1963. 8/66, 804-805.
SIKIRICA, Stipe: Mate Raos, drvo, 1964. 8/66, 820-821.
SIRIŠČEVIĆ, Stanko: Kompozicija. 7/60, 520-521.
SIRIŠČEVIĆ, Stanko: Nature morte. 7/60, 536-537.
SKRAČIĆ, Mile: Antički motiv, ulje na drvu, 1965. 2/69, 132-133.
SKRAČIĆ, Mile: Antički motiv, ulje na drvu, 1966. 2/69, 148-149.
SKRAČIĆ, Mile: Antički motiv II, 1969, kombinirana tehnika. 8/70, 806-807.
SKRAČIĆ, Mile: Stare plohe (1962). 9/62, 774-775.
SKRAČIĆ, Mile: Tragovi (1962). 9/62, 790-791.
SKRAČIĆ, Mile: Znak II, 1969, kombinirana tehnika. 8/70, 822-823.
SMAJIĆ, Petar: Autoportret sa ženom (drvo god. 1934. — vlasnost dr Slovena Vidovića,
Split). 11/54, 716-717.
SMAJIĆ, Petar: Portret muškarca (drvo god. 1934. — vlasnost obitelji pok. Em. Vidovića,
Split). 11/54, 732-733.
SMAJIĆ, Petar: Portret žene (drvo god. 1934. — vlasnost obitelji pok. Em. Vidovića,
Split). 11/54, 732-733.
STANIĆ, Milovan: Momo. 12/67, 1226-1227.
STANIĆ, Milovan: New York 1967. 12/67, 1282-1283.
STARČEVIĆ, Ante: Otočanka (bronca). 1/70, 32-33.
STARČEVIĆ, Ante: Skica za spomenik ocu domovine (bronca). 1/70, 16-17.
STUDIN, Marin: Crni dani (reljef — orahovina). The Tate Gallery, London. 6/54, 352-353.
STUDIN, Marin: Crni dani /orahovina/. 8/61, 672-673.
139
STUDIN, Marin: Divlji konji (reljef — orahovina), Collection Mme Baran, London. 6/54,
368-369.
STUDIN, Marin: Dječak s jaretom, reljef, orahovina. 9/57, 696-697.
STUDIN, Marin: Gnijezdo, orahovina, reljef. (Moderna galerija, Zagreb). 2/59, 120-121.
STUDIN, Marin: Idila na selu, reljef, orahovina. 9/57, 712-713.
STUDIN, Marin: Kalvarija (1919). (Moderna galerija, Zagreb). /Orahovina/. 2/59, 104-105.
STUPICA, Gabrijel: Flora II, tempera, 1962, detalj. 5/69, 508-509.
STUPICA, Gabrijel: Stol s igračkama, tempera, 1962. 5/69, 492-493.
ŠERCER, Hrvoje: Grad. 8/68, 886-887.
ŠERCER, Hvoje: Meduza. 8/68, 902-903.
ŠIMUNOVIĆ, Frano: Kameni brijeg. 5/60, 348-349.
ŠIMUNOVIĆ, Frano: Kamenjar, ulje (1960). 6/62, 498-499.
ŠIMUNOVIĆ, Frano: Mali pejsaž (1958). 1/59, 32-33.
ŠIMUNOVIĆ, Frano: Međe u kršu. 5/60, 364-365.
ŠIMUNOVIĆ, Frano: Veliki kamenjar IV (1961). 6/62, 514-515.
ŠIMUNOVIĆ, Frano: Žene u Zagori (1957). 1/59, 16-17.
ŠUTEJ, Miroslav: Određena količina 1 (1965). 7/66, 684-685.
ŠUTEJ, Miroslav: Ultra A (1966). 7/66, 700-701.
TARTAGLIA, Marino: Budva s vidikovca, ulje, 1970. 11-12/70, 1320-1321.
TARTAGLIA, Marino: Epohalni triptihon, 1964:
a) Evokacija prve epohe,
b) In memoram druge epohe,
c) Na lovorikama, treća epoha.
3/65, 224-225.
TARTAGLIA, Marino: Figura, crtež, 1972. 1/73, 48-49.
TARTAGLIA, Marino: Glava djevojke. 9/55, 652-653.
TARTAGLIA, Marino: Mali akt. 1954. 7/58, 508-509.
TARTAGLIA, Marino: Motiv iz Lošinja, 1955. 7/58, 524-525.
TARTAGLIA, Marino: Motiv pod snijegom II, 1960. 6/61, 476-477.
TARTAGLIA, Marino: Pejsaž iz Brista. 9/55, 668-669.
TARTAGLIA, Marino: Porečke pinije III, 1962. 7/64, 648-649.
TARTAGLIA, Marino: Portret G. O. P., 1961. 6/61, 460-461.
TARTAGLIA, Marino: Slikar, 1963. 7/64, 664-665.
TARTAGLIA, Marino: 1960. u počast baroknoj slici. 1/73, 16-17.
TARTAGLIA, Marino: 1960, in memoriam svojoj kompoziciji iz 1921. 1/73, 32-33.
140
TOLIĆ, Milan: Dalmatinski motiv. 3/58, 196-197.
TOLIĆ, Milan: Furor Teutonicus (akvarel). 8/61, 696-697.
TOLIĆ, Milan: Interieur. 3/54, 160-161.
TOLIĆ, Milan: Kor splitske katedrale, akvarel, 1926. 7/70, 700-701.
TOLIĆ, Milan: Masline u srpnju. 9/64, 852-853.
TOLIĆ, Milan: Mokra jedra. 4/61, 280-281.
TOLIĆ, Milan: Motiv iz Trogira. 3/58, 180-181.
TOLIĆ, Milan: Ratni brodovi. 9/64, 868-869.
TOLIĆ, Milan: Reljef sv. Ante opata, ulje, 1968. 7/70, 716-717.
TOLIĆ, Milan: Stari sat u Trogiru, ulje, 1958. 7/70, 732-733.
TOLIĆ, Milan: Trogir. 3/54, 144-145.
TOLIĆ, Milan: Vizija Sjeverne luke. 4/61, 264-265.
TRKULJA, Radoslav: M. 10/64, 972-973.
VANIŠTA, Josip: Kompozicija VI, 1960. 1/62, 16-17.
VANIŠTA, Josip: Kompozicija VII, 1959. 1/62, 32-33.
VEŽA, Mladen: Notre Dame — Paris. 9/56, 672-673.
VEŽA, Mladen: Motiv iz Brista. 9/56, 656-657.
VIDOVIĆ, Emanuel: Kineska lutka (akvarel). 1/54, 48-49.
VIDOVIĆ, Emanuel: Konjić (guaš). 1/54, 32-33.
VIDOVIĆ, Emanuel: Motiv sa Čiova. 5/63, 432-433.
VIDOVIĆ, Emanuel: Mrtva priroda. 5/63, 448-449.
VOJVODIĆ, Ivo: Armada (1957). 8/59, 640-641.
VULAS, Šime: Grad, 1964. 11/65, 1122-1123.
VULAS, Šime: Jedra, 1963. 11/65, 1106-1107.
WECUS, de Walter: Kuća s agavom, crtež. 12/68, 1418-1419.
WECUS, de Walter: U luci (tempera). 12/68, 1402-1403.
ZUPA, Antun: Darovi. 9/61, 896-897.
ZUPA, Antun: Jutro, akvarel. 1/69, 32-33.
ZUPA, Antun: Ožalošćena lutka. 5/55, 356-357.
ZUPA, Antun: Peonija, akvarel. 11/62, 974-975.
ZUPA, Antun: Proljetno cvijeće, ulje. 1/69, 16-17.
ZUPA, Antun: Ribič. 9/61, 912-913.
ZUPA, Antun: Splitski paysage, ulje. 11/62, 990-991.
ZUPA, Antun: Zagreb. 5/55, 340-341.
ZUPA, Antun: Zbjeg /crtež tušem/. 8/61, 712-713.
141
3. Urbanizam i arhitektura
***: BAROKNA kuća u predgrađu u Korčuli. (Crtali: M. Theurer i H. Glas). 2/72, 158-159.
BILŠIĆ, Nikola Grgurov: Zvonik i renesansna crkva Sv. Marije u Zadru. 2/57, 96-97.
BOMBARDELLI, Vuko: Ljetno kino »Jadran« u Splitu (detalj). 5/56, 352-353.
BOMBARDELLI, Vuko: Novogradnja u Splitu (detalj). 5/56, 336-337.
***: FOSKOLOV slavoluk u Korčuli. (Crtao E. Horwatitsch). 2/72, 142-143.
KAUZLARIĆ, Mladen: Projekt Instituta za nacionalnu arheologiju i Muzeja hrvatskih
arheoloških spomenika Jugoslavenske akademije na Mejama u Splitu. 2/65, 16-17;
2/65, 32-33.
***: LOŽA u patiju Sorkočevićeva lapadskog ljetnikovca. 3/66, 248-249.
/MARASOVIĆ, Jerko — Marasović, Tomislav/: Rekonstrukcija centralne dvorane
Dioklecijanove palače u Splitu (crtež). 11/56, 888. /U tekstu/.
OČIŠĆENA velika podrumska dvorana Dioklecijanove palače u Splitu. 11/56, 860-861.
/PETRICIOLI, Ivo — Marasović, Tomislav/: Rekonstrukcija Sv. Pelegrina na Dugom
otoku /crtež/. 1/57, 64. /U tekstu/.
***: PRIZEMLJE i prvi kat trogirske gradske vijećnice u kojoj se nalazilo kazalište
(gledalište i dvije sobe obojene tamnom bojom). Crtež G. Miotta iz 1822. godine
(detalj). 7/66, 716-717.
***: RENESANSNI kaštel u Marini, prije obnove. 9/72, 954-955.
***: RENESANSNI kaštel u Marini, nakon obnove koju je izvršio Regionalni zavod za
spomenike u Splitu 1971. godine. 9/72, 970-971.
***: SPLITSKI PERISTIL: sljubljenost antičke, romaničke, gotičke, renesansne i barokne
arhitekture. 12/60, 1000-10001.
***: SPLITSKI PERISTIL s renesansnim kapelama u Protironu. 12/60, 984-985.
***: SVOD VESTIBULA Dioklecijanove palače u Splitu. 11/56, 860-861.
***: TRIJEM Sorkočevićeva ljetnikovca u Lapadu. 3/66, 232-233.
***: UTVRĐENI ljetnikovac splitskog nadbiskupa ... 10/72, 1072-1073.
***: ZAPADNA gradska vrata iz XVII st. u Korčuli. (Crtež prema starim fotografijama).
2/72, 126-127.
4. Faksimil rukopisa
BOGLIĆ, Ante: Iz pjesme »Bijeli puti meni nedostupni...« Iz partizanske poezije
Dalmacije. 8/61, 680-681.
***: DOPIS Marina Držića od 5. V 1542. (Foto Archivo di stato — Siena). 10/72, 1120-1121.
DU GARD, Roger Martin: Fragmenat pisma upućenog 4. maja 1956. Madeleini Epron-
Denegri. 5/56, 385. /U tekstu/.
142
GIDE, André: Pismo upućeno 3. februara 1943. Iz Syracuse Madeleini Epron Denegri.
3/55, 204-205.
FRANIČEVIĆ, Marin: Iz »Govorenja Mikule Trudnega« (XIII). Iz partizanske poezije
Dalmacije. 8/61, 680-681.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: »Konjik na proplanku«. Iz partizanske poezije Dalmacije.
8/61, 680-681.
HATZE, Josip: Iz »Partizanske rapsodije«. /Početak notnog teksta/. 8/61, 656-657.
IVANIŠEVIĆ, Drago: »Na grobu partizana« /početak/. Iz partizanske poezije Dalmacije.
8/61, 680-681.
IZ PARTIZANSKE POEZIJE DALMACIJE. 8/61, 680-681.
/Vidi: NAZOR, Vladimir; BOGLIĆ, Ante; POPOVIĆ, Vladimir; FRANIČEVIĆ,
Marin; IVANIŠEVIĆ, Drago; VUČETIĆ, Šime; STIPČEVIĆ, Augustin;
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure; KAŠTELAN, Jure; JELIČIĆ, Živko/.
JELIČIĆ, Živko: Iz poeme »Koliba u inju« (II). Iz partizanske poezije Dalmacije. 8/61,
680-681.
KAŠTELAN, Jure: Iz poeme »Tifusari« (VI). Iz partizanske poezije Dalmacije. 8/61, 680-681.
KRLEŽA, Miroslav: Faksimil autografa Miroslava Krleže — plan priloga za časopis
»Danas«. 12/73, 1342-1343.
KRLEŽA, Miroslav: Pietà, autograf pisan hrvatskom kajkavskom grafijom. 12/73, 1326-1327.
MUKA Isukrstova, 1. 4b, stihovi 114-131. 7/73, 702-703.
***: NASLOVNA stranica splitskog »Oslobođenja« iz 1919. 11/67, 1154-1155.
NAZOR, Vladimir: Čamac na Kupi. Iz partizanske poezije Dalmacije. 8/61, 680-681.
PLANČIĆ, Juraj: Fragment pisma (dominikancu Bernardu Maroeviću iz Pariza 1. sept.
1929). 9-54, 608-609.
POPOVIĆ, Vladimir: Iz poeme »Oči« (IV). Iz partizanske poezije Dalmacije. 8/61,
680-681.
***: PRILOG iz povijesti radničkog pokreta u Splitu. 11/67, 1170-1171.
STIPČEVIĆ, Augustin: Iz pjesme »U zatišju« /početak/. Iz partizanske poezije Dalmacije.
8/61, 680-681.
ŠIMIĆ, A/ntun/ B/ranko/: Početak romana »Čuvari duha«. 5/58, 380-381.
UJEVIĆ, Tin: Iz »Studije o Matošu«. 3/63, 253. /U tekstu/.
UJEVIĆ, Tin: Karta upućena 20. septembra 1955. Danilu Čorku iz Bolnice na Selskoj
cesti u Zagrebu. 4/57, 328. /U tekstu/.
VUČETIĆ, Šime: Iz pjesme »Marš«. Iz partizanske poezije Dalmacije. 8/61, 680-681.
143
5. Ostale fotografije
ALMANNUS, J. H. i Klović J/ulije/ /Juraj/: Minijatura zagrebačkog misala iz XV stoljeća.
11/64, 1088-1089.
AUDEN, W/ystan/ H/ugh/: /Fotografija/. 8-9/69, 876-877.
BECHET, Samuel: /Fotografija/. 8-9/69, 860-861.
»BESA« na Moorei, 6/72, 586-587.
***: BILOBOROM zagajeni Marjan tvori s izgrađenim Splitom (lijevo) idealno
uravnoteženu likovno-urbanističku cjelinu. 12/67, 1346-1347.
DEŠKOVIĆ, Branko
Vidi: JOB, Ignjat — Dešković Branko
DEŠKOVIĆ, Branislav (1913) — Fragment pisma Branislava Deškovića upućen D. K.
20. IX 1913. 11/66, 1188-1189.
DROLET, Solange: /Fotografija/. 6/72, 602-603.
DURRELL, Lawrence: /Fotografija/. 8-9/69, 908-909.
GIDE, André: (Fotografija iz mladih dana). 3/55, 204-205.
***: INICIJALI splitskog rukopisa Origines super exodum iz XIII stoljeća. 11/64, 1702-1703.
***: ISJEČAK iz pejzažnih bogatstava Marjana ... 12/67, 1362-1363.
JOB, Ignjat — Dešković, Branko: Slikar Ignjat Job i kipar Branko Dešković u Splitu,
fotografija iz 1934. 6/57, 428-429.
JOVANOVIĆ, Ljubiša — kao Heraklo u drami »Heraklo« Marijana Matkovića. Predstava
u Narodnom pozorištu Beograd; režija: Braslav Borozan. 12/58, 940-941.
JOVANOVIĆ, Ljubiša — kao Jevrem Prokić u »Narodnom poslaniku« Branislava Nušića.
Predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu; režija Braslav Borozan. 12/58, 956-957.
KLOVIĆ, J/ulije/ J/uraj/
Vidi: ALMANNUS, J. H.
KRANJČEVIĆ, S/ilvije/ S/trahimir/: /Fotografija/. 10/58, pred. str. 737.
MICHAUX, Henri: /Fotografija/. 1-2/67, 16-17.
NA PACIFIKU: Ulov zlatoskuše. 6/72, 618-619.
***: NATPIS Kneza Branimira iz IX st., nađen u Šopotu kod Benkovca. (Muzej hrvatskih
arheoloških spomenika u Splitu). 3/64, 216-217.
***: PLAKAT »Gospode Glembajevih« Narodnog kazališta u Splitu /11. marta 1931/.
12/63, 1345. /U tekstu/.
***: PLAKETA koju je Općinska skupština Splita — slaveći 20-godišnjicu oslobođenja
grada — dodijelila časopisu »Mogućnosti« u znak priznanja. (Umjetnički rad
akademskog slikara Ante Kuduza). 11/64, 1104-1105.
***: POZLAĆENE ostruge iz IX st. nađene u Biskupiji kod Knina. (Muzej hrvatskih
arheoloških spomenika u Splitu). 3/64, 232-233.
144
RADIĆ, Stjepan — zajedno s predsjedništvom Međunarodnog seljačkog saveza u Moskvi.
7/71, 786-787.
***: RASKOŠNI pejzaži podtelegrinskog marjanskog scenarija. 12/67, 1354-1355.
RENDIĆ, Ivan: Konzola s nadgrobnog spomenika obitelji Ferri u Trpnju. 6/73, 568-569.
RENDIĆ, Ivan: Nadgrobni spomenik obitelji Ferri u Trpnju. 6/73, 552-553.
***: ROMANIČKO raspelo u crkvi sv. Križa u Splitu. 2/71, 144-145.
SARRAUTE, Natalie: /Fotografija/. 1-2/67, 32-33.
***: SNIMAK TV — porote I. 2/73, 114-115.
***: SNIMAK TV — porote II. 2/73, 130-131.
SPENDER, Stephen: /Fotografija/. 8-9/69, 892-893.
***: ŠIBENIK, bakrorez, 1645. 4/72, 344-345.
***: TABERNAKL-SAT urara P. Krackera iz Osijeka (zbirka C. Fiskovića, Orebići) i zidni
sat P. Smmelrotha iz Zagreba (R. Krstulović, Split). 10/66, 1076-1077.
***: UČESNICI Hvarske konferencije /1943/. 8/61, pred str. 642.
***: UČESNICI proslave 20-godišnjice Konferencije kulturnih radnika Dalmacije u
Hvaru. (Snimio Andro Damjanić). 1/64, 48-49.
UJEVIĆ, Tin: (Fotografska snimka iz 1940). 2/57, 143. (U tekstu).
UNKELHÄUSSER, Dragutin: (Fotografija). 8/71, 930-931.
VIDOVIĆ, Emanuel — pri radu na bolesničkom krevetu. (Fotografija iz 1951. g.). 1/52,
16-17.
VIDOVIĆ, Emanuel — rodna kuća u splitskom Velom Varošu. 5/63, 529. /U tekstu/.
***: VITURIJEV park iz XIX stoljeća... 10/72, 1088-1089.
***: ZAPADNI dio Šibenika (Dolac) sa sačuvanim gradskim zidinama. (Fotografija s
konca XIX stoljeća). 4/72, 360-361.
145
BIBLIOGRAFIJA POSEBNIH IZDANJA ČASOPISA »M O G U Ć N O S T I«
1. JELIČIĆ, Živko
Ljudi nazbilj i ljudi nahvao u Držićevoj komediji. (Ulomak iz monografije o Marinu
Držiću, »Mogućnosti« br. 8 i 9, 1957. g.)
/Split, Pododbor Matice Hrvatske, 1957), v8° 32. str.
2. PIRANDELLO, Luigi
Luigi Pirandello. Humorizam. Preveo Vladimir Rismondo. Split, »Mogućnosti«,
1963. v8° 106. str.
3. BERIĆ, Dušan
Dušan Berić. Index »Mogućnosti«, I/1954 - X/1963.
Split, »Mogućnosti«, 1964. v8° 67 str.
4. MAROVIĆ, Tonči Petrasov
Tonči Petrasov Marović. Ljudski kusur.
Split, Matica hrvatska, 1969. 8° 198 + /4/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 1)
5. ARALICA, Ivan
Ivan Aralica. A primjer se zvao Laudina.
Split, Matica hrvatska, 1969. 8° 63 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 2)
6. VERTIKALE. Suvremena albanska poezija u Jugoslaviji. Pjesme izabrali: Augustin
Stipčević /i/ Ali Podrimja.
Split, Matica hrvatska, 1970. 8° 160 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 3)
7. DUBOKI su korijeni. Suvremena albanska proza u Jugoslaviji. Izbor izvršili: Augustin
Stipčević /i/ Ali Podrimja.
Split, Matica hrvatska, 1970. 8° 136 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 4)
8. CLAUDEL, Paul
Paul Claudel. Kantata za tri glasa. Preveo Zvonimir Mrkonjić.
Split, Matica hrvatska, 1970. 8° 55 + /1/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 5)
9. VUČETIĆ, Veljko
Veljko Vučetić, Meditacije. Split, Matica hrvatska, 1970. 8° 63 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 6)
10. LJUBETIĆ, Jerko
Jerko Ljubetić. Mrežanica. Split, Matica hrvatska, 1970. 8° 73 + /2/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 7)
146
11. BULJEVIĆ, Zvonimir
Zvonimir Buljević. Zli otoci. Split, Matica hrvatska, 1970. 8° 117 + /2/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 8)
12. ÉLUARD, Paul
Paul Éluard. Ljubav poezija. Preveo Drago Ivanišević. Split, Matica hrvatska, 1970.
8° 202 + /1/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 9)
13. BENZON, Stjepan
Stjepan Benzon. Svibanj. (Ili: Koliba ljubavi).
Split, Matica hrvatska, 1971. 8° 43 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 10)
14. SABLJAK, Tomislav
Tomislav Sabljak. Teatar XX stoljeća.
Split — Zagreb, Matica hrvatska, 1971. 8° 599 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 11)
15. FISKOVIĆ, Igor
Igor Fisković. Kulturno-umjetnička prošlost Pelješkog kanala.
Split, »Mogućnosti«, 1972. 8° 191 str. sa slikama.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 11 /12!/)
16. MANDIĆ, Igor
Igor Mandić. Mysterium televisionis.
Split, »Mogućnosti«, 1972. 8° 70 + /1/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 13)
17. PANORAMA novije kanadske poezije. Izabrao i preveo Luko Paljetak.
Split, »Mogućnosti«, 1972. 8° 116 + /2/ str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 14)
18. VIDOVIĆ, Veseljko
Veseljko Vidović. Preko uma obruč.
Split, »Mogućnosti«, 1973, 8° 63 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 15)
19. PANORAMA poslijeratne hercegovačke poezije. Priredio Safet Burina.
Split, »Mogućnosti«, 1973. 8° 102 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 16)
20. ANZULOVIĆ, Neda
Neda Anzulović. Vjekoslav Kaleb. (Bibliografija 1937-1970).
Split, »Mogućnosti«, 1972. v8° 20 str.
21. ĆUKOVIĆ, Čedo.
Čedo Ćuković. Bibliografija »Mogućnosti« 1954-1974.
Split, »Mogućnosti«, 1974. v8° 146 str.
BIBLIOGRAFIJA
MOGUĆNOSTI
1974. – 1983.
ČEDO ĆUKOVIĆ
KNJIŽEVNI KRUG
SPLIT
1983
148
149
0 OPĆENITO
ČLANCI OPĆEG KARAKTERA. PISMO. NOVINSTVO. DRUŠTVENE
ORGANIZACIJE
BOŠNJAK, Branko: Knjiga (planetarni tekst). 1/74, 82-92.
BUČAN, Daniel: Bibliografija. 8-9/79, 1134-1135.
BUČAN: Daniel: Napomena o transkripciji. 8-9/79, 1136.
DAVIČO. Oskar: Pripremanje književnog časopisa jula 1941. (Prilog sa znanstvenog
skupa Kultura u NOB-i, u povodu proslave 30. godišnjice Konferencije kulturnih
radnika Dalmacije u Hvaru 1943) 8/74, 912-914.
***: Dvadeset i peta godišnjica časopisa »Mogućnosti«. 1/79, 119-130.
FRANIČEVIĆ, Marin: Bio sam kulturni radnik a ponekad i pjesnik. (Sjećanje iz NOB-a)
1-2-3/83, 126-145.
KHAIR, Mohamed: Organska funkcija pisanja. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1110-
1111.
MLIVONČIĆ, Ivica: Preobražaj čovjeka i razvoj socijalističke kulture. 5/80, 529-533.
MOROVIĆ, Hrvoje: Izbor članaka i priloga iz književnosti u splitskom listu »Slobodna
Dalmacija« 1943-1974. 4-5-6/83, 486-508.
MUŽINIĆ, Zdravko: Književno stvaralaštvo na stranicama časopisa »Jadranska straža«.
6-7/82, 568-576.
MUŽINIĆ, Zdravko: Mladi čovjek od pera Ivo Lahman. 9/75, 1097-1112.
***: Pad Salone. Izložba stogodišnjaka »Vjesnika za povijest i arheologiju dalmatinsku«.
12/79, 1356-1357.
ŠUVAR, Stipe: Komunistička — Titova kulturna politika. 5/80, 503-514.
TANASKOVIĆ, Darko: Kur’an. 8-9/79, 877-882.
***: Tito o kulturi. 5/80, 534-545.
1. FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
POSAVAC, Zlatko: Estetika Alberta Halera. 5/77, 574-597.
POSAVAC, Zlatko: Hrvatska estetika u doba moderne. 2-3/80, 146-169.
3. DRUŠTVENE ZNANOSTI
ZENGAL, Ivan: Problemi perspektive privredne strukture u općini Trogir. 10-11/80, 1216-
1222.
150
37 ODGOJ. OBRAZOVANJE. NASTAVA
STANČIĆ-Frangeš, Vesna: Recepcija nastavnih sadržaja s tematikom NOB-a u srednjoj
školi. 1-2-3/83, 112-120.
5 PRIRODNE ZNANOSTI
MAŠTROVIĆ, Vjekoslav: Prirodno-znanstvena baština Zadra u XIX stoljeću. 4/78,
454-462.
7 UMJETNOST. ARHITEKTURA. FILM. MUZIKA. KAZALIŠTE
1. Općenito
BABIĆ, Ivo: Predgovor (dvobroju »Mogućnosti« broj 10-11/1980). 10-11/80, 941-942.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Arhivske vijesti o trogirskim zanatlijama u XIII stoljeću.
10-11/80, 1026-1035.
CVIJETIĆ, Ljubomir: Pogledi Elija Fincija na probleme umjetnosti. 5/78, 566-575.
MARIN, Emilio: Prodor u tajnu umjetnosti. 6-7/81, 720-722.
2. Urbanizam. Arhitektura
FISKOVIĆ, Cvito: Klis — pobuda zaštiti starih tvrđava. 6/78, 609-626.
FISKOVIĆ, Cvito: Trogir traži zaštitu svojih kulturnih dobara. 10-11/80, 934-949.
FRANIĆ, Ante: Rodna kuća Tina Ujevića (ili plač nad hrpom kamenja). 10/74, 1181-1196.
MULJAČIĆ, Slavko: Izgled i izgradnja Splita pri koncu XIX stoljeća. 11-12/82, 1072-1089.
PIPLOVIĆ, Stanko: Arhitektura Ivana Meštrovića. 10-11/83, 895-915.
PIPLOVIĆ, Stanko: Austrijska tvrđava na Visu. 3-4-5/82, 329-336.
PIPLOVIĆ, Stanko: Utvrđivanje splitske luke u prošlosti. 8-9-10/82, 804-808.
MARASOVIĆ, Tomislav: Značaj srednjovjekovnog graditeljstva u Trogiru. 10-11/80,
1001-1008.
***: Sudionici Dana Hvarskog kazališta: Za spašavanje Hektorovićeve palače na Hvaru.
6/78, 670.
3. Likovne umjetnosti — starije doba
BABIĆ, Ivo: »Barok u Hrvatskoj«. (Prikaz knjige »Barok u Hrvatskoj« autora: Anđele
Horvat, Radmile Matejčić i Krune Prijatelja. Izdanje »Liber«, Zagreb, 1982). 4-5-6/
83, 4853-485.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Renesansni umjetnički obrt u Dalmaciji. 3-4/76, 376-395.
151
FISKOVIĆ, Cvito: Bilješke o kulturnoj baštini otoka Lastovo. 5/77, 598-607.
FISKOVIĆ, Cvito: Neuočeni reljef Jurja Dalmatinca u Splitu. 2/75, 129-134.
FISKOVIĆ, Cvito: Prilozi o viškim spomenicima. 3-4-5/82, 275-287.
FISKOVIĆ, Cvito: Riječi pri otvaranju izložbe »100 godina Vjesnika za arheologiju i
historiju dalmatinsku « u Splitu. 12/79, 1421-1423.
FISKOVIĆ, Cvito: Splitska renesansna sredina. 3-4/76, 340-364.
FISKOVIĆ, Cvito: Uz Gattinovu izložbu »Juraj Dalmatinac«. 12/75, 1437-1439.
FISKOVIĆ, Igor: Gotička kultura Trogira. 10-11/80, 1036-1065.
FISKOVIĆ, Igor: Izložba starih umjetnina Dalmacije popravljenih u Splitu 1976-1977.
1/78, 113-118.
FISKOVIĆ, Igor: Novouočeni kip Jurja Dalmatinca u Šibeniku. 10/75, 1193-1199.
FISKOVIĆ, Igor: Umjetnička obrada drveta u srednjovjekovnoj Dalmaciji. 11/74, 1287-1298.
IVANIŠEVIĆ, Milan: Andrija Aleši u Splitu 1448. godine. 4-5-6/83, 438-457.
KOLUMBIĆ, Jelena: Grbovi trogirskih obitelji u obiteljskoj povijesti Jerolima Buffalisa.
10-11/80, 1141-1146.
MARIN, Emilio: Kasnoantički kontinuitet u srednjovjekovnom Splitu. 4/80, 443-459.
OREB, Franko: Uz izložbu »Tragom staroga Splita«. 6-7/82, 619-620.
PRIJATELJ, Kruno: Bilješka za glavni oltar »Musteru« u Komiži. 3-4-5/82, 300-302.
PRIJATELJ, Kruno: Dvije nepoznate slike Vittorea Crivellija u Rabu. 12/76, 1377-1381.
PRIJATELJ, Kruno: Nepoznato značajno djelo baroknog slikarstva u Dalmaciji. 2/74,
240-242.
PRIJATELJ, Kruno: Problemi i ličnosti renesansnog slikarstva u Dalmaciji. 3-4/76, 365-375.
PRIJATELJ, Kruno: Problemi i ličnosti slikarstva XVII stoljeća u Dalmaciji. 2-3/77, 307-316.
PRIJATELJ, Kruno: Slika Bernardina Licinija u Splitu. 9/80, 929-931.
PRIJATELJ, Kruno: Slikarstvo renesanse u Dalmaciji i Istri. 4/80, 367-386.
PRIJATELJ, Kruno: Slikarstvo u Hvaru u 16. i 17. stoljeću. 6-7/74, 826-135.
PRIJATELJ, Kruno: Trogirska slikarska baština. 10-11/80, 1066-1073.
4. Likovne umjetnosti —novije doba (XIX i XX stoljeće)
BABIĆ, Ivan: Izložba Kažimira Hraste. Split, Salon »Galić«, Marmontova broj 3, 30. XII
1982 — 15. I 1983; Omiš, Galerija KUD »Omiš«, siječanj 1983; Šibenik, foaje
Kazališta, veljača 1983. 4-5-6/83, 481-482.
BARADA-Benyovsky, Lucija: Splitski polugodišnji likovni saldo. 8/80, 836-841.
BELAMARIĆ, Joško. Splitski polugodišnji likovni saldo. 8/80, 836-841.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Marin Studin (1895-1960). 12/80, 1323-1329.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Sjećanje na Meštrovićeve početke u Splitu. 10-11/83, 933-936.
152
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Vjekoslav Parać slikar mora i brodova. 8-9-10/82, 809-814.
DEPIERRIS, Jean-Luis: Oplovljavanje mora. (S francuskog prevela Đurđa Šinko).
11/75, 1332.
DEMICHIELI, Marko: Ispunjene bjeline. (Uz 35. tradicionalnu Prvomajsku izložbu
članova HDLU-a podružnice Split). 6-7/81, 704-708.
DUPLANČIĆ, Arsen: Podizanje spomenika Marku Maruliću. 10-11/83, 870-880.
FABRIO, Nedjeljko: Meštar Mile Grgas. 1/80, 115-117.
FISKOVIĆ, Cvito: Doprinos fotografije Živka Bačića kulturnoj baštini. 11-12/81, 1147-1151.
FISKOVIĆ, Cvito: Plakat. 8-9-10/81, 898-900.
GRLJUŠIĆ, Ivan: Membra disiecta. (U povodu slikarstva Jakova Pavića). 6-7/82, 515-530.
HORVAT-Pintarić, Vera: O političkom plakatu. 5/74, 506-517.
IVANIŠEVIĆ, Milan: Uz stotu obljetnicu rođenja Branislava Deškovića. 10-11/83, 961-964.
IVANIŠEVIĆ, Milan: Vlast i novinstvo oko kipa Grgura Ninskoga na Peristilu. 10-11/
83, 881-889.
KEČKEMET, Duško: Kipar Ivan Bulimbašić. 3/74, 363-366.
MAROVIĆ, Tonči Petrasov: Druga samostalna izložba Matka Trebotića u Splitu. 11/75, 1331.
MAROEVIĆ, Tonko: Marino Tartaglia. (Riječ na otvaranju retrospektivne izložbe u
Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, 19. XII 1975). 2/76, 237-238.
MAROEVIĆ, Tonko: Meštrović danas, za nas i za druge. 10-11/83, 866-869.
MAROEVIĆ, Tonko: Panično osjećanje svijeta. (Uz izložbu slika Vjere Lalin u Galeriji
»Buvina«). 9/78, 1087-1088.
MAROEVIĆ, Tonko: Portreti Izvora Oreba. 5/76, 530-531.
MAROEVIĆ, Tonko: Povodom Kaštelančićeve izložbe u zagrebačkoj Galeriji »Forum«
i u splitskom Umjetničkom salonu. 11/77, 1309-1310.
MESINGER, Bogdan: Uz Kockovićev Spomen-park Revolucije u Pločama. 10/76, 1139-1142.
MUŠIĆ, Marijan: Meštrović i Plečnik. Razdoblje prijateljstva i suradnje. 10-11/83, 916-925.
O’CONNOR, Joseph E.: Meštrović u Americi. (Prevedeno s engleskog). /S engleskog
preveo Jerko Ljubetić/. 10-11/83, 937-943.
PODRUG, Toma: Zavičajnost vatre Dalibora Paraća. 4/75, 495-496.
PRIJATELJ, Kruno: Problemi i ličnosti slikarstva 19. stoljeća u Dalmaciji. 2-3/79, 354-365.
PRIJATELJ, Kruno: Sjećanje na Rudolfa Bunka. 8/74, 949-952.
PRIJATELJ, Kruno: Skulpture Tomislava Ostoje. (Uvodna riječ na otvaranju izložbe u
Umjetničkom salonu u Splitu 12.10. 1978). 10/78, 1208-1209.
PRIJATELJ, Kruno: U spomen Ivi Gattinu. 6/79, 723-724.
PRIJATELJ, Kruno: Uz nepoznata pisma Ivana Meštrovića Šimunu Grubišiću. 10-11/83,
926-932.
153
RISMONDO, Vladimir: Izložba Emanuela Vidovića. (Govor održan na otvaranju
Vidovićeve izložbe u Umjetničkom salonu »Premzl« 2. prosinca 1978). 7/79, 843-844.
RISMONDO, Vladimir: Izložba slika Marina Tartaglie. 9/76, 1023-1026.
RISMONDO, Vladimir: Retrospektivna izložba Ante Kaštelančića. 11-12/81, 1109-1111.
RISMONDO, Vladimir: Terakote Andrije Krstulovića. 9/74, 1066-1069.
RISMONDO, Vladimir: Umjetnost Raula Goldonija. 8/78, 967-968.
SOLDO, Josip Ante: Meštrovićev Kačić u Bristu. 10-11/83, 890-893.
VIDOVIĆ, Veseljko: Nadahnuti i dokumentirani tekst o slikaru Medoviću. (Cvito
Fisković: Slikar Medović u zavičaju. Split, Čakavski sabor, 1974). 9/74, 1070-1072.
VUČETIĆ, Veljko: Figuracija izazov vremenu. (Uz prvu samostalnu izložbu kipara Jure
Žaje). 11/76, 1265-1266.
VUČETIĆ, Veljko: Slikarstvo Josipa Botterija. 4/77, 503-504.
5. Film
BOGLIĆ, Mira: Dalmacija u filmskom kadru. (Ili mediteranska sekvenca jugoslavenskog
filma). 8-9-10/82, 838-857.
BOGLIĆ, Mira: Godine kriza i buđenja. Izlaganje na IX kongresu filmskih radnika
Jugoslavije, u prosincu 1977. 8/78, 940-950.
BOGLIĆ, Mira: Interakcija općeg i pojedinačnog u jugoslavenskom filmu. 8-9/77, 906-921.
BOGLIĆ, Mira: Svadba bez ženika. Marginalije o domaćem filmu u Areni. 10/74, 1165-1180.
BOGLIĆ, Mira: Uvodna riječ. 8-9/77, 867.
ČELAN, Joško: Beogradski fest. 4/80, 433-442.
FRANIĆ, Severin M.: Istorija i individualni junak. 8-9/77, 933-943.
FRELIH, Tone: Delo Franceta Štiglica. 8-9/77, 922-932.
HAJDLER, Kruno: Filmografija hrvatskog igranog filma od 1945. do 1976. godine. 8-9/
77, 1062-1069.
HORVAT-Pintarić, Vera: Autorski strip Zagrebačke škole. 1/74, 1-23.
KRELJA, Petar: Istinita priča o Milki zvanoj Stjuardesa. (Na marginama dokumentarnog
filma »Povratak«). 8-9/77, 954-978.
MUNITIĆ, Ranko: U traganju za savršenstvom »Zagrebačke škole crtanog filma«. 8-9/
77, 886-905.
RANKOVIĆ, Milan: Putevi savremene teme. (Neke tendencije u razvoju jugoslavenskih
igranih filmova sa temom iz našeg savremenog života od 1969. do 1977.) 8-9/77,
868-885.
SREMEC, Rudolf: Portret neobičnog vremena. 8-9/77, 979-983.
VASILEVSKI, Georgi: Oblici heroizma u makedonskom filmu. 8-9/77, 944-953.
154
6. Muzika
BANJANIN, Mira: S muzikom Druge proleterske divizije od juna 1943. do novembra
1944. 8-9-10/81, 939-943.
BEZIĆ, Jerko: Etnomuzikološki pristupi dalmatinskoj folklornoj urbanoj pjesmi. 6/80,
634-638.
BISKUPOVIĆ, Josip: Odabir komponiranih dalmatinskih pjesama. 6/80, 632-633.
BOMBARDELLI, Silvije: Neke karakteristike gradske dalmatinske pjesme. 6/80, 606-610.
BOMBARDELLI, Silvije: Padaj silo ... 7/80, 710-723.
BOMBARDELLI, Silvije: Prilozi izučavanju muzike u NOB. Od mora do Durmitora.
8-9-10/81, 919-938.
BUBLE, Nikola: Prilog upoznavanju gradske, svjetovne, folklorne glazbe obalnog
područja srednje Dalmacije. (Iz predavanja »Dalmatinska folklorna glazba« koje je
održano u Muzičkoj školi »J. Hatze« u Splitu, 1978. godine). 6/80, 639-643.
BUBLE, Nikola: Splitski festival zabavne glazbe u komplementarnom odnosu s
dalmatinskim folklorom. 6/80, 614-619.
FISKOVIĆ, Cvito: Glazba, kazališne i ostale zabavne priredbe u Hvaru u XVIII stoljeću.
2-3/78, 146-181.
FISKOVIĆ, Cvito: Iz glazbene prošlosti Dalmacije. 6-7/74, 711-764.
MIROŠEVIĆ, Josip: Novija kretanja dalmatinske urbane pjesme. 6/80, 620-631.
MIROŠEVIĆ, Josip: Usputna sjećanja. 6/80, 594-605.
***: Nagrađene skladbe na Festivalu »Split«. 6/80, 644-649.
POPADIĆ, Momčilo: Izbor pjesama sa splitskih festivala zabavne glazbe. 6/80, 573-575.
STIPIŠIĆ, Ljupče: Uloga mandolinskog sastava u komponiranoj dalmatinskoj pjesmi.
6/80, 611-613.
VUČETIĆ, Šime: Stranica o kompozitoru Marijanu Buriću. 3-4-5/82, 387-390.
ŠVACOV, Vladan: Književna osnova opernog libreta u Hrvatskoj između dva rata. 11-12/
81, 1001-1008.
7. Kazalište
APARAC, Luka: Partizansko kazalište u Slavoniji. 1-2-3/83, 160-178.
BATUŠIĆ, Nikola: Branko Gavela i hrvatska međuratna drama. 11-12/81, 991-1000.
BATUŠIĆ, Nikola: Držićeva redateljsko-inscenatorska načela. 3-4/76, 396-412.
BATUŠIĆ, Nikola: Hrvatska kazališna režija u razdoblju moderne. 2-3/80, 121-145.
BATUŠIĆ, Nikola. Hrvatski redatelji i Krležine drame. 2-3/81, 302-323.
BATUŠIĆ, Nikola: Hrvatsko profesionalno kazalište od Demetra do Miletića. 1/79, 1-11.
BATUŠIĆ, Nikola: Redateljska misao između 1935. i 1955. godine. 1-2-3/83, 17-22.
155
BATUŠIĆ, Nikola: Scenska slika liturgijske drame iz obrednika zagrebačke stolne crkve.
9/74, 967-978.
BATUŠIĆ, Nikola: Scenski prostori, scenografija i kostim u hrvatskom kazalištu XVII
stoljeća. 2-3/77, 317-339.
BATUŠIĆ, Nikola: Školska kazališta u 18. stoljeću kao oblik scenskoga izraza. 2-3/87,
219-231.
BELOVIĆ, Miroslav: Moj rediteljski pristup Benetovićevoj »Hvarkinji«. 2-3/77, 388-391.
BELOVIĆ, Miroslav: Rediteljska iskustva u postavljanju Glembajevih s teatrom
»Vahtangov« u Moskvi. 2-3/81, 234-331.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Kazalište NOB-a na području Splita i srednjodalmatinskih
otoka. 1-2-3/83, 179-193.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Unutrašnjost dalmatinske kuće — prostor za scenske priredbe
XVII stoljeća. 2-3/77, 340-365.
BILIĆ-Đorđević, Branka: Refleksije NOB-a u dramskom opusu Miroslava Feldmana.
1-2-3/83, 239-244.
BOGIŠIĆ, Rafo: Dramski elementi u hrvatskoj poemi NOB-a. 1-2-3/83, 76-87.
BOGIŠIĆ, Rafo: Hrvatska pastorala u 18. stoljeću. 2-3/78, 251-265.
BOGIŠIĆ, Rafo: O nekim problemima pri proučavanju hrvatske renesansne drame.
(Referat održan na znanstvenom skupu Hrvatskog /Hvarskog/ kazališta, Hvar, svibnja
1974). 12/74, 1323-1331.
BOJOVIĆ, Zlata: Kraći osvrt na svetovnu dramu XVIII veka u Dalmaciji. 2-3/78, 392-339.
BOJOVIĆ, Zlata: Petar Kanavelović — komediograf. 2-3/77, 281-294.
BOROZAN, Braslav: Avangardno i inovacije u kazalištu NOB-a. 1-2-3/83, 29-37.
BOROZAN, Braslav: Kazalište narodnog oslobođenja Jugoslavije na Visu 1944. godine.
3-4-5/82, 378-386.
BOROZAN, Braslav: Prilog izučavanju kazališta u narodnooslobodilačkoj borbi
Dalmacije. 8-9-10/81, 903-918.
BOROZAN, Braslav: Kulturno-umjetnička ekipa IV operativne zone za Dalmaciju. (Prilog
sa znanstvenog skupa Kultura u NOB-i, u povodu 30. godišnjice Konferencije
kulturnih radnika Dalmacije održane u Hvaru 1943). 8/74, 924-948.
BOŠNJAK, Branko: Platonov ili žudnja kao »zlo«. 11/74, 1299-1311.
BRATULIĆ, Josip: Mladenački dramski pokušaj Matka Laginje. 2-3/79, 212-218.
BRLENIĆ-Vujić, Branka: Kvantitativne varijacije u ustrojstvu drame XIX stoljeća.
(Primjeri iz slavonske baštine). 2-3/79, 239-253.
CELIO-Cega, Antun: Zagrebačka scenografija od Babića do Tompe (1935-1955). 1-2-3/
83, 23-28.
CELIO-Cega, Antun: Žderinski u Zagrebu. 6/75, 740-747.
156
CRNOBORI, Marija: »Agonija« u dva čina — Laura. 1/81, 1-10.
CRNOBORI, Marija: Počeci hrvatskog kazališta u Rijeci. 1-2-3/83, 277-292.
CVETKOVIĆ-Kurelec, Vesna: Važnija literatura o partizanskom kazalištu i dramskoj
književnosti. 1-2-3/83, 107-111.
CVITAN, Grozdana: Kazališna grupa Okružnog NOO Šibenik i osnivanje Narodnog
kazališta u Šibeniku. 1-2-3/83, 194-200.
CVITAN, Gordana: Poznato i nepoznato dramsko stvaralaštvo Josipa Kulundžića. 1-2/
82, 149-156.
CVITKOVIĆ, Vesna: Krleža i njemačko jezično područje. 2-3/81, 342-347.
CVRLJE, Zdenko: Doprinos poznavanju djelatnosti Kazališta narodnog oslobođenja.
8-9-10/81, 944-954.
ČUBELIĆ, Tvrtko: Usmena narodna dramaturgija — važna komponenta u hrvatskoj
dramskoj književnosti. 2-3/77, 366-387.
DEANOVIĆ, Mirko: Molière u povijesti dubrovačkog teatra 18. vijeka. 2-3/78, 200-203.
DIANA, Srećko: Dani Hvarskog kazališta. (Uvod). 2/76, 234-236.
DURBEŠIĆ, Tomislav: Jedinstvo stvaralačke mnogostrukosti Tita Strozzija. 1-2/82, 157-165.
FABRIO, Nedjeljko: Talijansko dramsko glumište na Rijeci u doba hrvatske moderne.
Komentari i kronologija. 2-3/80, 196-220.
FALIŠEVAC, Dunja: Kajkavska komedija »Čini barona Tamburlana«. 2-3/78, 340-351.
FALIŠEVAC, Dunja: Secesijske značajke jednočinki Mirka Dečaka, 2-3/80, 303-312.
FIRINGER, Kamilo: Kazališni život u Osijeku u XVIII stoljeću. 2-3/78, 240-250.
FISKOVIĆ, Cvito: Izgled hvarskog Kazališta. 2-3/80, 276-302.
FISKOVIĆ, Cvito: Kazališne i glazbene priredbe u Korčuli u XIX stoljeću. 1/75, 1-26.
FISKOVIĆ, Cvito: Pokladne svečanosti i kazališne igre XVI stoljeća u Korčuli. 5/75,
558-567.
FISKOVIĆ, Cvito: Splitsko kazalište do sredine 19. stoljeća. 2-3/79, 304-331.
FLAKER, Vida: Obilježja hrvatske međuratne komediografije. 1-2/82, 166-181.
FLAKER, Vida: Segmenti komike na partizanskoj pozornici. 1-2-3/83, 54-64.
FOTEZ, Marko: Pet stoljeća hvarskog kazališta. (Referat održan na znanstvenom skupu
Dani Hrvatskog /Hvarskog/ kazališta, Hvar, svibnja, 1974). 12/74, 1332-1338.
FRAJND, Marta: Redatelj i teoretičar Josip Kulundžić na srpskim scenama. 1-2/82, 71-94.
FRANIČEVIĆ, Marin: O tonskoj strukturi scenskoga stiha XVIII stoljeća. 2-3/78, 137-145.
FRANIČEVIĆ, Marin: Pet stoljeća hrvatske drame. (Uvod u diskusiju o sistematizaciji i
valorizaciji naše dramske književnosti), 6-7/74, 657-673.
FRANIČEVIĆ, Marin: Pučka varijanta Martina Benetovića. (Referat održan na
znanstvenom skupu Dani Hvarskog kazališta 1975). 9/75, 1084-1096.
157
FRANIČEVIĆ, Marin: Silabička i tonska struktura dramskog stiha XVII stoljeća. 2-3/77,
127-135.
FRNDIĆ, Nasko: Između zemlje i zvijezda. 11/74, 1312-1321.
FRNDIĆ, Nasko: Socijalna antologija u dramatici Rasima Filipovića. 1-2-3/83, 8-16.
GAŠPAROVIĆ, Darko: »Cvrčak pod vodopadom« i »Put u raj«. Analiza scenarističko-
dramatizacijskog postupka. 12/80, 1242-1249.
GAŠPAROVIĆ, Darko: Veze hrvatske dramske književnosti i kazališta s drugim
južnoslavenskim dramskim književnostima i kazalištima između dva rata. 11-12/81,
1009-1015.
GEORGIJEVSKI, Ljubiša: Jedinstvo inspiracije u »Kraljevu« i »Hrvatskoj rapsodiji«. 2-3/
81, 187-190.
GOTOVAC, Mani: Drago Ivanišević: Ljubav u koroti, drama. 1-2-3/83, 254-259.
HADŽIĆ, Fadil: Nekoliko napomena autora izvođačima. 4/74, 468.
HEĆIMOVIĆ, Branko: Komično u scenskim djelima Tituša Brezovačkoga. 2-3/78, 266-276.
HEĆIMOVIĆ, Branko: Rađanje i razvitak hrvatske teatrologije. 1-2/82, 62-70.
HEĆIMOVIĆ, Branko: Smisao Krležinih nadopuna vlastitih dramskih djela. 2-3/81, 214-241.
HRIBAR-Ožegović, Maja: O Krleži u NOB-u. 1-2-3/83, 88-100.
JELČIĆ, Dubravko: Dramatika Janka Jurkovića. 2-3/79, 219-226.
JELIČIĆ, Živko: Leone i Križovec. 2-3/81, 191-198.
JELIČIĆ, Živko: Sjaj i bijeda Begovićeve drame Bez trećega. 1-2/82, 49-55.
JELIČIĆ, Živko: Teatar u novelistici Ranka Marinkovića. 1-2-3/83, 235-253.
JOVANOVIĆ-Nikolić, Milena: Partizanske priredbe u selu Pećini 1941. 1-2-3/83, 121-125.
JOVANOVIĆ, Raško V.: Dodiri hrvatskog i srpskog teatra i drame. Prilog proučavanju
međusobnih hrvatsko-srpskih teatarskih veza u XIX stoljeću. 2-3/79, 136-142.
KALAN, Filip: Problemi in paradoksi na slovenskem odru ob prelomu stoletja. 2-3/80,
318-348.
KATIČIĆ, Radosav: Krležin dijalog u kontekstu nacionalnog dramskoga izraza. 2-3/81,
150-163.
KEKEZ, Josip: Usmena poezija na partizanskoj pozornici. 1-2-3/83, 101-106.
KERMAUNER, Taras: Karakteri Krležinih meščanov u glembajevskem dramskem
ciklusu. 2-3/81, 206-213.
KIRIGIN, Josip: Družine na Biokovu. 1-2-3/83, 146-159.
KOLENDIĆ, Antun: Dramaturgija i režija XVII vijeka. 2-3/77, 136-143.
KOLENDIĆ, Antun: Najstariji hrvatski komediograf. 3-4/76, 310-317.
KOLESAR, Irena: Moji doživljaji i moja sjećanja. 1-2-3/83, 210-224.
KOLUMBIĆ, Nikica: Gundulićeve rane drame i formiranje njegove pjesničke ličnosti.
2-3/77, 144-164.
158
KOLUMBIĆ, Nikica: Izvori hrvatskoj »Robinji« i dramsko-umjetnički dometi njena
autora. 3-4/76, 239-252.
KOLUMBIĆ, Nikica: Neka pitanja postanka i razvoja hrvatske srednjovjekovne drame.
11/74, 1207-1223.
KOŠUTIĆ-Brozović, Nevenka: Hrvatsko dramsko prevoditeljstvo u međuratnom
razdoblju. 1-2/82, 95-135.
KOŠUTIĆ-Brozović, Nevenka: Rani Krleža i Przybyszewski. 2-3/81, 332-341.
KOT, Vladimir: Linija razvoja hrvatske naturalističke drame. 2-3/80, 221-239.
KOTT, Jan: Zabilješke lutajućeg gledatelja. Prijevod s engleskog Giga Gračan. 6/75, 724-740.
KOTT, Wlodzimierz: Oblici teatarskog života u Poljskoj i Hrvatskoj za vrijeme drugoga
svjetskog rata. 1-2-3/83, 301-310.
KRAVAR, Zoran: Ideja drame kod Franje Markovića. 2-3/79, 227-238.
KRAVAR, Zoran: Jednočinke u dramskoj književnosti hrvatske moderne. 6/79, 664-690.
KREHO, Zehra: Gostovanje Pozorišta narodnog oslobođenja Hercegovine u Dubrovniku
1945. 1-2-3/83, 201-205.
KUDRJAVCEV, Anatolij: Dimenzija sceničkoga u Krležinim »Legendama«. 2-3/81, 285-290.
KUDRJAVCEV, Anatolij: Jesenja šetnja splitskim dramskim ljetom. 12/76, 1340-1355.
KUDRJAVCEV, Anatolij: Scenske minijature Marka Uvodića Splićanina u kontekstu
lokalnog komediografskog izazova. 1-2/82, 56-61.
LESIĆ, Josip: Kazališne veze između Dubrovnika i Bosne u XV stoljeću. (Referat održan
na znanstvenom skupu Dana Hvarskog kazališta 1975). 6/75, 621-630.
MARIJANOVIĆ, Stanislav: O proučavanju drame i kazališnog života u Slavoniji 18.
stoljeća. 2-3/78, 308-328.
MAROTTI, Josip: Kulturno-umjetnički život u rekonvalescentnim logorima Južne Italije.
1-2-3/83, 225-231.
MAŠTROVIĆ, Tihomil: Gostovanja profesionalnog hrvatskog kazališta iz Zagreba u
Hrvatskoj XIX stoljeća. 2-3/79, 294-303.
MAŠTROVIĆ, Tihomil: Kazališni rad u Zadru u doba hrvatske moderne. 2-3/80, 180-195.
MAŠTROVIĆ, Tihomil: Revolucionarni začeci prvoga profesionalnog kazališta u
povijesti Zadra. 1-2-3/83, 260-276.
MAŠTROVIĆ, Tihomil: Ulderiko Donadini kao dramatičar. 1-2/82, 136-141.
MATKOVIĆ, Marijan: Krležina dramska riječ i suvremeni hrvatski glumački izraz. 2-3/
81, 164-174.
MATKOVIĆ, Marijan: Razvojne smjernice hrvatske dramske književnosti XIX stoljeća.
(Uvodne teze). Pročitano kao uvodno predavanje na »Danima Hvarskog kazališta«
u lipnju godine 1973. 2-3/79, 129-135.
MATKOVIĆ, Marijan: Zvjezdani trenuci međuratne dramatike i kazališta. 1-2/82, 1-8.
159
MEĐIMOREC, Miro: Dramatika u Krležinim romanima i novelama. 2-3/81, 259-267.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Dramska funkcionalnost trećeg čina Krležine »Agonije«. 2-3/
81, 199-205.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Dramsko i narativno u Marinkovićevoj drami »Albatros«.
1-2-3/83, 1-7.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Intendantska era Julija Benešića. 1-2/82, 30-40.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Struktura varijanata u Vojnovićevoj drami »Ekvinocij«. 2-3/
80, 240-247.
MIMICA, Ivan: Psihološki čvor dramskog sukoba u »Hasanaginici«. 12/74, 1432-1437.
MOROVIĆ, Hrvoje: Hrvatsko prikazanje suda općenoga. Prilog povijesti hrvatske
dramske književnosti. 6-7/74, 765-770.
MRDULJAŠ, Igor. Kazalište u El Shattu. 1-2-3/83, 206-209.
MRKŠIĆ, Borislav: Češko-hrvatski kazališni dodiri u doba moderne. (Uvodne napomene).
2-3/80, 313-317.
MUCIĆ, Dragan: Osnivanje osječkog Kazališta 1907. u kontekstu hrvatske kulture. 2-3/
80, 170-179.
NIKOLANCI, Mladen: Na poleđini margine o Hvarskom teatru. 12/80, 1295-1313.
NOVAK, Slobodan P.: Fragmenti o »Vučistrahu«. 2-3/77, 218-234.
NOVAK, Slobodan P.: Hrvatske dramske robinje. 3-4/76, 294-309.
NOVAK, Slobodan P.: Nešto građe iz bečkih policijskih arhiva o hrvatskom kazališnom
životu sredinom XIX stoljeća. 9/78, 1017-1042.
NOVAK, Slobodan P.: O recepciji starije hrvatske dramske književnosti u razdoblju
između dva svjetska rata. 1-2/82, 41-48.
NOVAK, Slobodan P.: Pietro Metastasio u hrvatskoj dramskoj književnosti 18. stoljeća.
2-3/78, 352-374.
PARO, Georgij: Radne bilješke uz pokušaj scenskog čitanja Krležina »Banketa u Blitvi«.
1/81, 11-18.
PAVEZZA, Radoslav: Između dva splitska ljeta. »Preokretni trenutak« (1979). 4/80, 427-432.
PAVLIČIĆ, Pavao: Drama u stihu i poetika moderne. 11/79, 1229-1251.
PAVLIČIĆ, Pavao: Krležine »Simfonije« kao dramski tekstovi. 2-3/81, 268-284.
PAVLIČIĆ, Pavao: Politički temelji drame u stihu u hrvatskoj književnosti XIX stoljeća.
1/79, 12-30.
PAVLIČIĆ, Pavao: Tipovi upotrebe stiha u dubrovačkim preradama Molièrovih scenskih
djela. 2-3/78, 289-307.
PERILLO, Francesco Saverio: Hrvatska crkvena prikazanja. 10/77, 1120-1146; 11/77,
1248-1268; 12/77, 1361-1387.
PERILLO, Francesco Saverio: Hrvatska crkvena prikazanja. Preveo autor. 1/78, 35-54.
160
PERKOVIĆ, Vlatko: Dramski tekst i semantika suvremenoga scenskoga čina. 1/74, 109-
119; 2/74, 207-234.
PERKOVIĆ, Vlatko: Redatelj nasuprot dramatičaru. 9/74, 1045-1061.
PORTOLAN, Pero: Vojnovićev pokladni scherzo. 2-3/80, 248-267.
POSAVAC, Zlatko: Estetika u Krležinim dramskim tekstovima. 2-3/81, 175-186.
POSAVAC, Zlatko: O početku estetike modernih medija. (Novi estetički problemi
dramatike i kazališta međuratnog razdoblja). 1-2/82, 16-29.
POSAVAC, Zlatko: Romantični klasicizam na zalazu. Kazališna estetika u Hrvatskoj
tijekom prve dvije trećine 19. stoljeća. 2-3/79, 156-163.
PRICA, Čedo: Predratno i ratno doba u radio-drami. 1-2-3/83, 293-300.
PRICA, Zlatko: Scenska djelatnost u Topuskom 1944. 1-2-3/83, 38-41.
RADIŠIĆ, Đorđe: Pučka dramska književnost u NOB Hrvatske. 1-2-3/83, 65-75.
SABLJAK, Tomislav: Krležina teorija i praksa teatra. 2-3/81, 291-301.
SABLJAK, Tomislav: Nova drama. 7-8/75, 749-757.
SELEM, Petar: Na sceni drevni mit. 4/80, 409-419.
SELEM, Petar: Vestibul kao scenski prostor. 1/81, 83-94.
SELENIĆ, Slobodan: »Aretej« i legende — logička dvopolnost ideja i dramatrugije. 12/80,
1236-1241.
SENKER, Boris: Kazališna režija i redatelji u 19. stoljeću. 2-3/79, 143-155.
SENKER, Boris: Utjecaj Krleže na suvremenu hrvatsku dramsku književnost posljednjih
četrdeset godina. 2-3/81, 129-139.
STANČIĆ, Vesna: »Saloma« u kontekstu Krležine dramske riječi. 1/81, 19-28.
ŠICEL, Miroslav: Dramatičari moderne u međuratnom razdoblju. 1-2/82, 9-15.
ŠICEL, Miroslav: Krleža i hrvatska dramska tradicija. 2-3/81, 121-128.
ŠICEL, Miroslav: Nehajev kao kazališni kritičar. (Referat održan na znanstvenom skupu
Dani Hvarskog kazališta 1979). 12/79, 1325-1333.
ŠICEL, Miroslav: Neki problemi hrvatske drame devetnaestog stoljeća. (Referat održan
na znanstvenom skupu Dani Hvarskog kazališta, Hvar, svibnja 1974). 8/74, 837-843.
ŠICEL, Miroslav: Neki problemi povijesne tragedije 19. stoljeća. (Na primjeru Demetrove
»Teute«). 2-3/79, 164-171.
ŠKILJAN, Mladen: Dramsko i dramatično u »Baladama Petrice Kerempuha«. 2-3/81,
248-258.
ŠVACOV, Vladan: Komično u Krležinim dramama. 2-3/81, 242-247.
ŠVACOV, Mladen: Problem rekonstrukcije izgubljenih dijelova komedije VII. Nikole
Nalješkovića. 3-4/76, 318-339.
ŠVELEC, Franjo: Društveni odnosi u komedijama Tita Brezovačkoga. 2-3/78, 204-218.
161
ŠVELEC, Franjo: Dubrovačka komedija XVII stoljeća. Referat održan na znanstvenom
skupu Dani Hrvatskog /Hvarskog/ kazališta, Hvar, svibnja 1974. 10/74, 1073-1085.
ŠVELEC, Franjo: Hrvatska renesansna drama. (Referat održan na znanstvenom skupu
Dani Hvarskog kazališta 1975). 12/75, 1335-1349.
ŠVELEC, Franjo: Nasljeđe u dubrovačkim komedijama XVII stoljeća. 2-3/77, 113-126.
TOMASOVIĆ, Mirko: Dubrovačka preradba Molièreova »George Dandina«. 2-3/78,
277-288.
TORBARINA, Josip: Ilirska kraljica u Coleridgeovoj drami. 2-3/79, 172-181.
TORBARINA, Josip: Palmotićev »Pavlimir« i Shakespeareova »Oluja«. (Referat održan
na znanstvenom skupu »Dani Hvarskog kazališta«, Hvar, 1976). 12/76, 1267-1271.
VINSKI, Nina: Dramski rad Miroslava Feldmana. 1-2/82, 142-148.
VONČINA, Josip: Dijalektizmi u ranim Tucićevim dramama. 2-3/80, 268-275.
VONČINA, Josip: O izvorima i jezičnim slojevima Lucićeve »Robinje«. 3-4/76, 253-293.
VUČETIĆ, Šime: Gundulićevo mitološko prikazanje. 2-3/77, 295-306.
VUČETIĆ, Šime. Sudbina partizanske drame Šime Šimatovića. 1-2-3/83, 42-53.
ZEMLJAR, Ante: Nekoliko riječi o traganju za paškom »Robinjom« u povodu njezine
restauracije. 3-4/76, 413-419.
ŽIVANČEVIĆ, Milorad: Kazalište i dramska književnost u »Danici«. 2-3/79, 191-211.
ŽMEGAČ, Viktor: Krleža u kontekstu evropske dramske književnosti. 12/80, 1225-1235.
80 LINGVISTIKA. FILOLOGIJA
VIDOVIĆ, Radovan: Povijest rada na skupljanju i obradi naše pomorske terminologije.
(Od početka do drugoga svjetskog rata). 8-9-10/82, 770-803.
VONČINA, Josip: Funkcija jezika u Gundulićevoj »Dubravci«. 2-3/77, 235-257.
VONČINA, Josip: Jezični izraz kajkavske komediografije. 7/77, 751-770.
82/893 POVIJEST KNJIŽEVNOSTI. KNJIŽEVNA KRITIKA. TEORIJA
KNJIŽEVNOSTI. NARODNA KNJIŽEVNOST
Narodna književnost
BAJAMONTI, Julije: Morlaštvo Homera. Preveo Vladimir Rismondo. 1/77, 96-102.
BAKOTIĆ, Petar: Stvaralaštvo narodnog pjesnika Stojana Hajduka. 3/75, 335-348; 4/75,
446-460; 5/75, 568-575.
MIMICA, Ivan: Hajduk Stanko Sočivica u usmenoj epskoj poeziji. 7/77, 855-865.
MIMICA, Ivan: Na tlu tradicije i stvaralačkih utjecaja. 1/78, 55-66.
162
MIMICA, Ivan: Teorijske postavke i društvena dimenzija usmenog narodnog stvaralaštva.
(Tvrtko Čubelić, Na stazama usmenog narodnog stvaralaštva — Za sustav i poetiku
usmene književnosti — Studije, rasprave, kritike, Osijek 1982). 4-5-6/83, 476-480.
KNJIŽEVNOST NARODA I NARODNOSTI JUGOSLAVIJE
1. Poezija
ADAMIĆ, Stanislava: Četrnaest pjesama. 11/76, 1176-1188.
/Onima koje nikada nećemo sresti, Ipak je stih, I ovaj trenutak nespokoja, Ofelijino
ludilo, U beskonačnosti ceste, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 7/77, 771-785.
/Iz ove tišine, Desit će se, Zagonetka ljubavi, Svetkovina, Zvoni, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Smrt je na kraju dobra. 12/80, 1258-1268.
/Smrt je na kraju dobra, Posljednji stih, Možda ima jedno sutra, Dosta je jedna ljubav,
Krv, alkohol, voda, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 11-12/82, 893-903.
/Plavo i sve boje, Ne znam od čega, U hodu apokalipse, Jedno izuzetno jutro, Od
prapostanka, i dr./.
ADAMIĆ, Stanislava: Pjesme. 9/75, 1062-1073.
/Sjećaš se, Kaktus, Mrtvi, Kunem, pa što!, Treba čekati, Od davnine možda, i dr./.
ALFIREVIĆ, Acija: Dvanaest pjesama. 6-7/81, 601-606.
/Stranac, Riječi, Samogovor, Povratak, Vječnost, i dr./.
BAJETU, Berta: Petnaest pjesama. Sa slovenskog prevela Anamarija Paljetak. 10-11/83,
847-850.
/Žene i djeve u maloj glavi, Kuća je prazna, Žene što napustiše muškarce, Jakobi,
brate, Pod prozorom umire mačka, i dr./.
BARAC, Antun: Popijevka. (Poezija otpora). 11-12/78, 1313.
BAVČEVIĆ, Branko: Pjesme. 12/76, 1293-1300.
/Tijelo ko otkinutu granu, Korov, Vječna zima, Crni pauk, Zelena krv, i dr./.
BAVČEVIĆ, Branko: Šest pjesama. 3/75, 290-296.
/Interrex, Ti nas gledaš iz svog groba, U pauzi, Interieur, Ada, Kad se život počne da
gasi/.
BENIĆ, Gordana: Pred zagonetkom vode. Iz knjige Krug svjetla i boje. 12/80, 1255-1257.
/I dah vjetra promatra me, Mirni gradovi oko vrata nose šumove vode, Ptice iz moje
igre svijetle su grivne, Sve je to slično/.
BENZON, Stjepan: Čašu vode cvijetu. 6/79, 635-652.
/Zemlja i klas, Djetinjstvo i konjanici, O dugu životu, Slavlje, Moja ruko, i dr./.
BENZON, Stjepan: Spasavanje ljubavi. 6/77, 674-686.
/Ne želiš li riječ reći, Ako, Glas ti čujem, Romanca, Suba, ništa ne reći ptićima, i dr./.
163
BENZON, Stjepan: Trajanje svjetla. 5/81, 489-505.
/Odanost, Prva ljubav, Među hridinama, Od tebe proljeće, Gasim svjetila, i dr./.
BENZON, Stjepan: Zakasnjeli trubadur. 12/74, 1354-1366.
/Odbijeni prosac, Čekanje, Bit ću pozdravljen, Vapaj, Nevjera, i dr./.
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan: Koji jedu ribe. 4/74, 417-423.
/Prolaznici na ulici, Ljudi koji jedu ribe, Stvoritelji smo, U prostore kamenjara, Ljubio
sam plemkinje..., i dr./.
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan: Na vas glas Vladimiru Majakovskom. 6-7/82, 489-498.
/Završna pjesma koja se ne može nastaviti/.
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan: Približavanje ptica. 10/79, 1149-1160.
/Pjesma, Ne dirajte pticu, Jutro, Tužna pjesma mladića, I noć i dan, i dr./.
BOŽANIĆ, Joško: Besida obo besidi. 10/78, 1125-1132.
/Remije govorećega proroka, U Jocima, Besida obo besidi, Koluri I, Nebo u mastilcu
vode, i dr./.
BOŽANIĆ, Joško: Issa jest. 3-4-5/82, 231-235.
/Etimološka pjesma, Otok, Mrak kod Svitnje Vele, Krug, Poslanica istraživaču isejske
nekropole — Branku Kiriginu Hvaraninu, Pastoralna pjesma/.
BULJAN, Mate: Sedamnaest pjesama. 4-5-6/83, 384-393.
/Točka mene, Glad života, Galaksija, Razode, Na raskršću, i dr./.
BURINA, Safet: Pjesme. 6/75, 631-634.
/Noć zvjezdane šutnje, Muti se boja svitanja, Kiša nad školjem, Djevojka Ćioko tka
kimono, Vez očiju, Ti samo za mene živiš/.
CAR-Matutinović, Ljerka: I živi kraj tebe čovjek. 4/81, 399-404.
/San, I živi kraj tebe čovjek, Gdje si majko da vidiš, Pod ovim nebom, U početku
bijaše kaos, i dr./.
ČEČUK, Branimir: Sto stihova. 11-12/82, 904-906.
/Početak ožujka, Polovica ožujka, Jesenska predvečerja, Veljača/.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: O trozubu, sviraču, sjeni i radoznalcu. 6/75, 635-641.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Na putanjama vremena. 6/76, 573-583.
/1. Neka se vremena, 2. Sila kojom zemlja rađa, 3. Postoje sile, 4. Sva su nam čula,
5. Pjesme i ljubav, i dr./.
ČRNJA, Zvane: Petnaest pjesama. 5/75, 528-537.
/Turan na vršiće, Ruoža nenajduća, Ona tri ureha, Mikula gologorički, … Šime
Vučetić i dr./.
ČRNJA, Zvane: Va žminjskem pržuone, Istrija moja. 11-12/78, 1306-1307.
ČULIĆ, Ćiro: Vrila i funtane. 4/79, 404-410.
/Funtana na pazaru, Ta lipa glava, Funtana u Kopilici, Lipa li svitlost, Malo vrilo, i dr./.
ČULIĆ, Ćiro: Vruje i gustrine. 11/79, 1257-1267.
/Vruje, U vali di voda vrije, Jedno vrilo, Puno nas je bilo, Voda, i dr./.
164
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Hrli Haron vrli. 1/80, 36-49.
/Prva riječ, Pišem, Što nam mogu reći, Novi list, Hram, … Ljepota, Ljepota i Tin
Ujević, i dr./.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Nastavak monologa. 3/75, 297-306.
/Tijelo, Riječi, Ako nema nade, Nije gotovo, Popis udaraca, i dr./.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Šibam more. 2/76, 163-173.
/Šibam more, Cijev, Put, Samoća, Ako umrem, i dr./.
ĆAĆE, Ivo: Povratak. 11-12/78, 1296-1298.
DIANA, Srećko: Drvo i njegovi suputnici. 8/80, 777-789.
/Drvo, Kasne oči, Mrtvaci su nam, Prizor na žalu, Kopno, i dr./.
DIANA, Srećko: Feliksovo bdijenje. 11-12/81, 1041-1052.
/Ja živim, Kantata o zbilji, Saberi se, Gubim te, Vrijeme, i dr./.
DIANA, Srećko: Ja i nitko drugi. 11-12/82, 869-883.
/Još jednom o Bristu, Snimak, Na pozadini, Mačka, Uvijek me uznemiruje, Sonet, i dr./.
DIANA, Srećko: Pjesme. 9/76, 934-960.
/Jezik, Ključ, To što se skitamo, Psihički sat, Tijelo mrtvaca, i dr./.
DIANA, Srećko: Svjetlost iz kraljestva ptica. 5/79, 524-541.
/Zimsko sunce, Simbioza, Krhotina, Razmeđe, Lice svjetlosti, i dr./.
DIANA, Srećko: Sukob s vragom. 11/77, 1220-1236.
/Sukob s vragom, Crv sumnje, Mogućnost, Prošlost, Ti imaš, Bodež, i dr./.
DIANA, Srećko: Trideset pjesama. 4/77, 423-435.
/U meni žmiri, Otok, Kukac, Udes, Pokucao sam na vrata, i dr./.
DIANA, Srećko: Trideset tri pjesme. 10/75, 1130-1146.
/Zajednički život, Sve do neizrecivog, Igra, Igra broj dva, Put, i dr./.
DIANA, Srećko: Ustraj stari moj i ostale pjesme. 7/78, 760-776.
/Srce, U krošnji rogača, Kroz mikroskop, Argumenti, Na kraju puta, i dr./.
***: Djeca o Titu. 5/80, 485-502.
DVORNIK, Petar: Osam pjesama. 4/79, 423-428.
/Recite mi, Krik, Sentiment, Fokus, Rastrgani san, i dr./.
DVORNIK, Petar: Pjesme. 1/81, 29-37.
/Akordi mojih maštanja, Svjetla u magli, Metamorfoza, Konfuzija, Psiha, i dr./.
DVORNIK, Petar: Pjesme. 11/74, 1244-1250.
/Smrt Đordana Pivalice, Hiperbola jednog života, Simfonija apsolutne patnje,
Ponoćna impresija, Pjesnikova smrt (u spomen Pabla Nerude)/.
FELDMAN, Miroslav: Partizanka. 11-12/78, 1288-1292.
FIAMENGO, Đurđica: Kockasta duša. 10-11/83, 831-841.
/Ljubav oko svih sati, Južni vjetar, Tako da mi prašta, Zdravica, Stasa zreliji
dan, i dr./.
165
FIAMENGO, Jakša: Mali priručni panoptikum. 3-4-5/82, 225-230.
/Kraljica ol otûk, Dolazak vodonosača, Kasnoisejska sličica, Male kućne zabave,
Tajni vidikovac, i dr./.
FIAMENGO, Jakša: O zmijama, o ribljem oku I-XIV. 4/74, 406-416.
/Panorame, uzbudljiva trava, Sve zrelosti, Riblje oko, Stranac, stranci, Položaj
sunca, i dr./.
FIAMENGO, Jakša: U dalekoj glazbi. 1/75, 63-77.
/Potok teče nizvodno, U sobnoj promenadi, Jutarnja gimnastika, barok, Sitno vrijeme,
U vrućinama, i dr./.
FIAMENGO, Jakša: U krasnom rasipništvu. 12/76, 1301-1317.
/Sve što mi treba, Marina Tivat, u šetnji, Uvijek druga vremena, Stvari kojima nisi
zatrebao, U travnoj pustoši, i dr./.
FIAMENGO, Jakša: Zaustavljene oči. 9/78, 1001-1016.
/Možda i može biti da, U figurama, Iz one lijepe šetnje, Šetači moje ulice, Gospodari
stvari, gospodari vremena, i dr./.
FILIPI, Goran: Pjesme. 7/80, 688-698.
/Otočka balada I, Otočka balada II, Otočka balada III, Otočka balada IV, Otočka
balada V, i dr./.
FRANIČEVIĆ, Marin: Govorenje Mikule Trudnega. 8-9-10/81, 847-857.
FRANIČEVIĆ, Marin: Pjesnici u borbi (Govorenje Mikule Trudnega). 11-12/78, 1226-1236.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Čakavske pjesme. 5/74, 518-526.
/Kad se škoj odroni, … Rič pokojne Ivanice prid smrt, Pismo obo suhen Jurju...,
Govor tete Lukre obo lipoti škoja, Rič pokojnega barba Bartula..., Rič tete Kate...,
Četare beside Ivana Varškega..., Rič pokojne Marijolke..., Dvi-tri batude Jakova
pokornega, i dr./.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Pjesme. 11-12/78, 1304-1305.
/Konjik na proplanku, Krv, Bitka na Biokovu, Na cvijetu kadulje kap žarka, Noć u
okupiranom gradu/.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Pjesme. 8-9-10/81, 862-872.
/Pjesme pustih grobova, Noć u okupiranom gradu, Konjik na proplanku, Bitka na
Biokovu, Plamene brazde, i dr./.
FRNDIĆ, Nasko: Približavanje. 9/74, 988-994.
/Kakve to sove i šišmiši naseljavaju sjećanja, Nitko mi ne može vratiti sjećanja koja
umiru, Kip, Živim, Korov bezizlaza, i dr./.
GERVAIS, Drago: Na sremskoj ravnici, One su hodale. 11-12/78, 1304-1305.
GRLJUŠIĆ, Ivan: Dvanaest pjesama. 3/75, 307-314.
/Rupe u prostoru, Promjena u prostoru, Intermezzo, Druga promjena u prostoru, Treća
promjena u prostoru, i dr./.
166
GRLJUŠIĆ, Ivan: Tjedan. 1/77, 28-40.
/Prvi dan, Predvorje, Drugi dan, Ulomci/.
GRUBAČ, Slobodan: Deset pjesama. 4/78, 406-412.
/Zora i svjetlost, Daleko, Čelo, Tvoj glas se izgubio, Balada o svirali, i dr./.
HEBRANG, Dunja: Deset pjesama. 7/77, 786-791.
/Kretanje rukom, Ponekad drago mi je..., Bilo bi dobro, Ljubavna šutnja na otoku
Hvaru, Oklop stvarnosti, i dr./.
HUDOLJETNJAK, Mislav: Sajam crvene prašine. 4-5-6/83, 377-383.
/Ljuska za bludnicu, Čeka te odijelo, Iskopati oči gledanju, Prva priča za Dubravku,
Naprava za mjerenje smrti, i dr./.
***: Izbor pjesama /sa splitskih festivala zabavne glazbe/. 6/80, 576-593.
/Dedić, Arsen: Marenda (1963); Kuća pored mora (1964); Stjepan Benzon: Bodulska
balada (1965); Arsen Dedić: Stara cura (1965), Moj brat (1966); Tomislav Zuppa:
Šentada na rivi (1966); Ante Duplančić: Picaferaj (1967); Tomislav Zuppa: Pismo
ćali (1967), Pisnik (1972); Stijepo Miović Kočan: Ča je bilo tega više ni (1973);
Stjepan Benzon: Konistra moje matere (1973); Drago Britvić: Ponoćno sunce (1974);
Tomislav Zuppa: Galeb i ja (1975), Romanca (1977); Momčilo Popadić: Stari
ljubavnici (1977); Zdenko Runjić: Poeta (1978); Momčilo Popadić: Oprosti mi ćale
(1978); Krste Juras: Konoba kod dva ferala (1979); Tomislav Zuppa: Četiri stađuna
(1979); Davor Mojaš: Skini traperice (1979); Đorđe Balašević: Panonski mornar
(1979); Jakša Fiamengo: Gledam kako spavaš (1980); Piva klapa ispo’ volta (1980)./
***: Iz stare viške književnosti. 3-4-5/82, 186-196.
IVANIŠEVIĆ, Drago: (Poezija otpora). 11-12/78, 1318-1320.
(Čitajući jednu kinesku knjigu, Jahač apokalipse, Krv — kri iz Krležinih balada,
Okupirani grad, Plač majke za ubijenim sinom).
IVANIŠEVIĆ, Đurđica: Jubav i rusulica. 9/80, 890-900.
/More, Ćakulone, Varoš, Spoža, Prva Jubav, i dr./.
IVANIŠEVIĆ, Đurđica: Pjesme. 4/81, 405-412.
(Solunskom cestom, Jasenki i tebi, Ancona, Križu s potonule »Daxe«, Imotski, i dr.).
IVANIŠEVIĆ, Đurđica: Svićarice ditinstva. 5/74, 527-531.
/Svićarice ditinstva, Žena, … Gospoja Nela, … Šjor Šimi prvon karijoli Splita, Marku
Uvodiću u spomen, i dr./.
IVANČAN, Dubravko: Zeleno nebo. 10/74, 1093-1102.
/Zamišljen šetam, djeca, Vlakovi, Leptiri, Automobili/.
JANOVIĆ-Bonači, Ružica: Bračkom kamenu. 9/74, 982-987.
/Navigare necesse I-III, Pjesma bračkog kamena I-III/.
JANOVIĆ-Bonači, Ružica: Kao more. 12/80, 1269-1287.
/Kao more, Povratak, Na proljetnom suncu, Svitanja, Odrazi, i dr./.
167
JANOVIĆ-Bonači, Ružica: Šest pjesama. 5/79, 542-550.
/U okupiranom gradu, Težina prašine, Korak je život cio, Prkosni koraci, Spasonosni
korak, Bosanskom konju/.
JELIČIĆ, Neven: Jesen suha lista. 4/77, 436-449.
/Sudbina, Rođen, U biti, Moj glas, Iskre, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Kruh i voda. 9/76, 961-973.
/Stih, Kruh i voda, Što je slabiji plamen, Melodija, Kada smo odlučili, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Među morem i nebom. 11-12/81, 1053-1064.
/U mjesecu noći, Ploče na kamenoj kući, Aroma maslina, Ti ustraj u šutnji, Zora, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Na granici si. 10/75, 1147-1162.
/Na granici si, Suton, Zamka, Na dlanu, Waterloo, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Okovan zvijezdama. 12/74, 1367-1380.
/Ritam i zvuk, Pejzaž, Glazba, Ja i ti, Kao ogledalo, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Pjesme. 12/77, 1344-1353.
/Glas, U dno, Dan, San, Sami, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Pjesme. 4/79, 411-422.
/Riječ, Ex ponto, Utihlo lozje, Zaboden u središte zemlje, Prometej, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Pjesme. 5/78, 523-537.
/Spokoj, Ko mrvice sunca, Ptica, Sunce, Motiv, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Pjesme. 7/80, 678-687.
/U mirnoći, Pokret u cjelov, Ti kažeš, Ljubav je već, Notturno, i dr./.
JELIČIĆ, Neven: Trideset pjesama. 3/74, 291-301.
/Ars poetica, Djed moj i ja, Lamento, Ljubav, Glas srca, i dr./.
JELIČIĆ, Živko: Majke. 11-12/78, 1277-1281.
JELIČIĆ, Živko: Pjesme. 8-9-10/81, 876-888.
/Sa pazara žena ide, Majke, Pismo majci, Pjesma o Partiji, Pjesma o pituru Paški koji
se borio za sreću/.
JELIČIĆ, Živko: »Predgovor« vlastitoj zbirci pjesama Bijeli kum, Split 1945. 11-12/78, 1323.
JOVANOVIĆ, Lazar: Disonance. 5/77, 559-563.
/Kad sve prestane, Zemlja, Čama/.
JOVANOVIĆ, Lazar: Disonance. 6/78, 635-639.
JOVANOVIĆ, Lazar: Pjesme. 10-11/83, 827-830.
/Marija, Kad usniš konjanik si, Košulje bijele od lana, Marija, daljina tijela/.
KAĆUNKO, Božidar: Snježna katedrala. 8/78, 886-897.
/Osjećaš li kako vrijeme, Koju sad riječ da opet zborim, Kada budem ustajao, Još
postoje, Žene tog jutra, i dr./.
KAĆUNKO, Božidar: Snježna katedrala. 4/78, 413-419.
/Snježna katedrala, Valjanost će stizati neprestano, Između naših odlazaka, Sati te
noći, O, žene ratnika, i dr./.
168
KALAJŽIĆ, Emilija: Kao lišće. 5/47, 532-539.
/Ruke su mi okovane, Cvijet ne poznaje..., Slutim dane..., Djevojčice, Za nas nema
nigdje mjesta, i dr./.
KARDELJ, Borut: Pjesme. 10/78, 1108-1117.
/Vijesti, Na stolici, Ako su ljudi pauci, Posvuda su, Noć se ispriječi pred tobom, i dr./.
KAŠTELAN, Jure: (Pjesme). 11-12/78, 1281-1288.
/Još jednu zoru, Krvavija, Lanci na rukama, Tifusari, Podgorski mornari/.
KAŠTELAN, Jure: Pjesme. 8-9-10/81, 892-897.
/Dinamit, Jezero na Zelengori, Tifusari, Tvrđava koja se ne predaje/.
KORDIĆ, Miloš: Da se žitna kruniš. 8/80, 790-797.
/Jablan, S morem u krvi, To što ostavljam, … Karanfili sestre Ankice, … Ludost
gospođe Katarine, i dr./.
KORDIĆ, Miloš: Dvije stotine dječaka, odjednom. 10/74, 1103-1108.
/Klizači na zibelu, djeca, Večer, glasovi dječaka niz polje, Dvije stotine dječaka,
odjednom, Zapis o beračima, Jutarnje riječi nad mojom posteljom, i dr./.
KOVAČIĆ, Ivan Goran: Jama. 11-12/78, 1242-1253.
KOVAČIĆ, Ivan Goran: Ulomak govora na akademiji u čast V. Nazora u Bihaću 5. I 1943.
11-12/78, 1322.
KRKLEC, Gustav: /Poezija otpora/. 11-12/78, 1313-1315.
/Pomrčina, Kopita, Strah, Magla, Bijeg/.
KRSTANOVIĆ, Sonja: Pjesme. 6/78, 627-634.
/Gazela, Čas cvjetni, Sunce, Krilata lađa, Između dvije modrine, i dr./.
KUKOČ, Sineva: Dvadeset pjesama. 6-7/81, 607-621.
/U grmlju Cythere, Morula, Diamon, Argonautika, Opterećenje, i dr./.
LABUS, Nataša: Pjesme. 3/74, 282-290.
/Voda, Glas, Praznina i talog, (Opet ja) i pas, Spokoj, i dr./.
LISICA, Ante: Pod suhim nebom. 1/77, 22-27.
/Ovdje si bio, Lijepo oko, U magli sve, Čuje se, Kad te vidim, i dr./.
MAJDAK, Zvonimir: Pjesme. 3/74, 274-281.
/Nepotrebna osjetljivost, Dopodne, Anakreontika, Dug pejzažu ili kalnik, Stare
muke, i dr./.
MAJER, Vjekoslav: Pjesme. 2/74, 175-179.
/Muzej sa statuama, Pjesnik, Suton, Zrcalo, U knjižnici, i dr./.
MAJER, Vjekoslav: Pjesme. 1/76, 1-8.
/U hodniku stare palače, Neodlučno proljeće, Konac jeseni, Isušeni bunar, Aleja
zimi, i dr./.
MARJANOVIĆ, Ivan: Pjesme. 5/76, 453-467.
/Jelen u trku, Topoti u jesen, Prije noći u paklu, Kompozicija, Krvava duga, i dr./.
169
MARKOV, Miroslav: Dvanaest pjesama. 4/78, 399-405.
/U gaju čudnom, Večeras, Kao pučina, Kopreno suđena svijetu, Moj bog... Didove, i dr./.
MARTIĆ, Nikola. Bajka. /Pjesme u prozi/. 6/75, 642-650.
***: Maskara i srce. Scenska pokladna igra. (Dijalogizirao i dramatizirao Nikica
Kolumbić). 11/75, 1275-1316.
MATEVSKI, Mateja: Otkrivanje pustinje. 7/79, 756-766.
/Pesma prva, Pesma druga, Pesma treća, Pesma četvrta, Pesma peta, i dr./. (Iz knji-
ge: »Krug«). Prevod i prepev sa makedonskog Elena Elimova.
MILIĆEVIĆ, Nikola: Pjesme: 12/74, 1349-1353.
/Mir dubok i težak, Put u zlatne slavoluke, Grana, Crni tamburaš, Sonet u krugu, i dr./.
MILIĆEVIĆ, Nikola: Ples triju sudbina. 11-12/78, 1302-1303.
MILIĆ-Štrkalj, Igor: Neužlijebljeni život. 10/76, 1073-1078.
/Moto, Sljedbenici posjeda, Kotrljarnik, Ispijaču vremena, Zavladaoci toka, i dr./.
***: Narod o NOB-i. 11-12/78, 1224-1225.
/Kompartiji, Pjesma maršalu Titu, Ličkom vođi od ustanka/.
***: Narodne pjesme o Titu. 5/80, 471-481.
/Druže Tito, naš narodni sine, Zakletva, U bitkama od prvoga dana, Mi imamo za
maršala..., Druže Tito, i dr./.
NAZOR, Vladimir: /Pjesme/. 11-12/78, 1236-1242.
/Čamac na Kupi, Majka pravoslavna, Titov »Naprijed«, Splavi na Drini/.
NAZOR, Vladimir: /Pjesme/. 11-12/78, 1320.
/Preludij noveli »Partizanka Mara« ženama partizankama/.
NILIĆ, Nikola: Beskrajem optuženi. 12/80, 1250-1254.
/Oči kao dan, Minijature, Kružni put, Van pesme, Beskrajem optuženi, i dr./.
NILIĆ, Nikola Antun: Orfej na dnu. 7/77, 792-794.
/Orfej na dnu, Ranjiva belina, Vreme neumoljivo, Možda će, Pticom reči u mastilu/.
***: Odabrani dijelovi Marulićeve Davidijade. U povodu 450. obljetnice pjesnikove smrti.
(Preveo i protumačio Branimir Glavičić). 6-7/74, 619-656.
OPAČIĆ, Petar: Dvadeset pjesama. 6/77, 686-695.
/Zrak si topao, London, Iz jesenjih zavijanja..., Dolazak, Na mom razumu su nicali
brzojavi, i dr./.
OPAČIĆ, Petar: Engleski rog. 10-11/83, 842-846.
/Niz ružu, Gusjenica, Tvoje oko: gdje si ga zaboravio? Govori, o — nisu vidjeli —
kosi koju češljaš, Noktima otkidaš: brojiš — hoće. Zašto, i dr./.
OPAČIĆ, Petar: Salonae. 8/78, 869-885.
/Nucleus 1-15, Amfiteatar 1-23, Čvrst je jedino san/.
OPAČIĆ, Petar: Salona deserta. 1/78, 20-34.
/Moto, Salona deserta/.
170
PALJETAK, Luko: Deset pjesama. 6-7/82, 467-473.
/Životinja na trgu, Otvoreni prozor, Slika T. Championa, pjesnička, Maska i čađ, Skica
za noć vjetrovitu, i dr./.
PALJETAK, Luko: Pjesme. 1/80, 26-35.
/Izlazak iz kuće, Očekivanje jahača Oleonazmi noći, Uspon i neke knjige, Požar
šume, Ljudske namjere kiše, i dr./.
PAVIĆ, Vladimir: Pjesme. 11/76, 1162-1175.
/Predosjećanje bola, Suton, Naćve, Suha zemlja, Moj dane, i dr./.
PAVIĆ, Vladimir: Pjesme. 10/77, 1097-1107.
/Usamljenici, Slutnja, Sumrak, Stećak, Pokoravanje suncu, kiši, i dr./.
PELEGRINOVIĆ, Nikša: Jeđupka. 6-7/74, 684-710.
PETRIĆ, Tonka: Pjesme. 5/77, 564-573.
/Srebrna fontana, Između njih i slobodnog kaosa, Po kateti moći, Cvijet poeme,
Ponornice sna, i dr./.
PLENKOVIĆ, Ljubo: Glad. 8-9-10/81, 978-988.
PODRUG, Toma: Zagora i druge pjesme. 10/77, 1108-1119.
/Zagora 1-7, Lov, Krajolici, … Pogreb Krste Hegedušića, Moj stric Stipe, i dr./.
POLEGUBIĆ, Gojko: Iznad visina nema suvišnog. 11-2/82, 907-913.
/Ako izroni mjesec, I ti ćeš voljeti, Nokturno, Ako pristanete, U ovim očima, i dr./.
POLIĆ, Nikola: /Poezija otpora/. 11-12/78, 1310-1312.
POPADIĆ, Momčilo: Dobra noć putnicima, dobra noć mornarima, Dobra noć? 11/74,
1237-1243.
/Svetkovina kao škrinja s rubljem, Predjeli, Zebnja, Silvija motri puža, uporno, Po
uzoru na ono, po uzoru na ovo, i dr./.
POPOVIĆ, Vladimir: Oči. 11-12/78, 1253-1276.
/Vizija, Slom, Udbina, Na križu sjećanja, Ljubav zemlje i života/.
***: Prikazanje suda općenoga. 6-7/74, 771-825.
PULIŠELIĆ, Stjepan: Tujo štivala. 5/75, 538-551.
/Teški mrok, Debelo glava, Ko šijun, Stroh i voh, Internacjonala, i dr./.
RISMONDO, Vladimir: Kroćenim ritmovima. 10-11/83, 810-820.
/Velika cesta, Bačvar, Ribarnica, Mučna jutra, Marola/.
SLAVIČEK, Milivoj: Pjesme o kojima se priča. 9/75, 1058-1061.
/Stvarnosti tzv. svakidašnjice, O vrtnji globusa, O »duhu knjige«, staroj jabukovači
i kiti cvijeća, O neuspijevanju uspomena, Nastavak nastavka, i dr./.
SLAVIČEK, Milivoj: Šest gotovo nepovezanih pjesama. 9/74, 979-981.
/Onda (II), O tome da ćemo zapamtiti fragmente, O tome da se nastavi (o tome
zapravo), O zakašnjenju na koncert, Najednom pogledam van, Louis/.
SLAVIČEK, Milivoj:Warszawa i nekoliko ostalih pjesama. 10/77, 1092-1096.
/Warszawa, Jezgro, O iskri, Stara tzv. čuvstvena pjesma, Dim, i dr./.
171
STEFANOVIĆ, Ljubomir: Morske pjesni. 1/76, 45-51.
STIPČEVIĆ, Augustin: Nad ruševinama. 11-12/78, 1308.
STOJČIĆ, Josip: Pjesme. 5/76, 441-452.
/Ne slijedi moju samoću preko polja, Mjesec je umro, Razlozi i rime, Smiraj i svitanje,
Ideš i osluškuješ, Marina, i dr./.
STOJČIĆ, Z. Josip: Pjesme. 1/74, 24-35.
/Rađanjem otvara se svemir, Pred životom i smrću, Kišom povijeni usred oblaka i
blata, Čovjek je zapravo samo sam, Govorim tek tako, i dr./.
STOŠIĆ-Padovan, Nastja: Dvadeset pjesama. 1/79, 49-54.
/Sve što nalazim optužuje me, Ako ikada stignem..., Raskopani rovovi..., Povratak u
Zlarin, Nad gradom, i dr./.
SUŠAC, Mate: Ja sam mirni momčić sa Prozračca. 11/77, 1237-1247.
/Ja sam mirni momčić sa Prozračca, Osmog ožujka devetstosedamdesetdruge, Noću
ležiš s osamljenim ženama, Srpanj, 1973, Eto opet sam došao, i dr./.
SUŠAC, Mate: Pjesme. 6-7/82, 474-479.
/Plač patrijarha, Odlazak patrijarha, Povratak slijepca, Plač za voljenim sinom,
Tužaljka za kovčegom, i dr./.
ŠIMIĆ, Stanislav: /Poezija otpora/. 11-12/78, 1316-1317.
/Plakati smrti, Slovo Slobodara 1942/.
ŠKARO, Jovica: Beside. 12/75, 1357-1363.
/Moj ćaća, Moja mater, Gleda san škoj, O bože zakopaj me u škrape, Zapalila
mater, i dr./.
ŠKARO, Jovica: Deset pjesama. 7/79, 750-755.
/Gledaš šutiš pjeniš, Moraš mi reći, U hladovini, Jedan po jedan, Končarovom
(ulicom), i dr./.
ŠKARO, Jovica: Pjesme. 4/80, 387-399.
/Moru, On more ja galeb sinji, Niz more puno pepela, Gledaš šutiš pjeniš, Suludo
more, i dr./.
ŠKOVRLJ, Ivan: Kvartet. 9/80, 886-889.
/Dragulj u stasitoj šetnji, Courage, mon garçon, allez..., Ne izići iz pletera šutnje,
Bubuljičevi dies irae/.
ŠKOVRLJ, Ivan: Pjesme. 7/79, 767-788.
/Što neki drugi, Žuti rujanski silasci, Bedemi vazda u plamenu, Tango Kišarki, Kako
preživjeti rujan, i dr./.
ŠKOVRLJ, Ivan. Teško meni. 6-7/82, 480-488.
/Sablažnjiva kripta, Voštana zalagaonica, Skaska o malo prije, Gartlic za Grušenjku,
Aman, i dr./.
ŠNAJDER, Đuka: Žive ruke. 11-12/78, 1308-1309.
172
TIMOTIJEVIĆ, Božidar: Judita ili pjesme o ljubavi. 8/74, 870-874.
/Judita, Ušla si u mene na tanja vrata, Smrtonosan je dar tvoga života, Što se ne može
izreći, Neki suludi dani, i dr./.
TOLIĆ, Vjekoslava: Budni pjev ptica. 1/81, 38-46.
/U otkucajima sata, Zapis, Igra, Žega, Bonaca, i dr./.
UJDUROVIĆ, Aleksandar: Dvanaest pjesama. 6/76, 584-593.
/Život moj imade i čavao s puta, Mjesečina u krošnjama, Golać, Brazgotine i ožiljci.
Mit, i dr./.
UJDUROVIĆ, Aleksandar: Crvena javka. 1/75, 78-91.
/Bijeda nadahnjuje, Brodari, Pjesma o puri s tave, Siromah pred vilom bogataša, Plač
mjeseca u noći nad šumom, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Iskušenje riječi. 2/74, 180-192.
/Svlačim kožu, Uvijek žedna ptica, Prostor ubojit, Traganje, … Sinu Ivanu, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Nasušna malenkost. 10/76, 1054-1064.
/Uzalud, Utapanje pjesme, Što sam pokušao stih je bio, Kome odgovor dati, Sunča
se zemlja, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Pas laje na moju sjenu. 1/79, 31-48.
/Narkomani, Zapis šesti, Gorko je meso, Sloboda i rat, Ubod pjesme, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Pjesme za sva vremena. 5/77, 546-558.
/Ne mogu, Pod uzrokom pjesme, Konačno, U meni riječ raste kao sapunica, Pjesma
za sva vremena, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Rasap sunca. 11/75, 1245-1259.
/O pjesmo, Leti ptica za suncem, Vrući plamen sunca, Mi smo konjanici,
Koračati, i dr./.
VIDOVIĆ, Veseljko: Tek u snu kazuješ istinu. 11/74, 1224-1236.
/Ne leti ptico, Semafor, Asvalt, I život čemu, Rasap tijela, i dr./.
VITEZ, Grigor: Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja. 11-12/78, 1309.
VLATKOVIĆ, Frano: Devet pjesama. 9/74, 995-999.
/O pjesmo, Dio puta, Čisti glas, Ti u hram pretvorena, Točka, i dr./.
VRANJEŠ, Antun Mladen: Dvanaest pjesama. 10/74, 1109-1113.
/Polokano more, Žal, Izlaganje, Dvije vatre, Sjena, i dr./.
VRANJEŠ, Antun Mladen: Pjesme. 12/77, 1354-1360.
/Presvlaka sjene, Napitak svemira, Trave nemaju tajnih stvari, Žitna sjena,
Sunoćalost, i dr./.
VRANJEŠ, Antun Mladen: Pjesme. 6/79, 653-663.
/Bolesnica nanosi slavuja na vratu, Valcer noževa, Tipkačica vatre, Vlasnica samoće,
Mrkline, i dr./.
VRANJEŠ, Antun Mladen: Pjesme. 2/76, 174-181.
/Sjećanje, Kraju ne čini početka. Isprika, Stol, Nagovještaj istine, i dr./.
173
VRANJEŠ, Antun Mladen: Pjesme. 11/75, 1260-1274.
/Stih, Pijetao, Kut stoljeća, Noćni nemir, U susret, i dr./.
VUČETIĆ, Šime: Ilijin sin. 11-12/78, 1298-1302.
/Pjesma trogirskog partizana/.
VUČETIĆ, Veljko: Dvanaest pjesama. 12/75, 1350-1356.
/Vrijeme i tijelo, Vi koji se javljate, Vjetar šumori, Definitivno oslobođen, Svako
satrven, i dr./.
VUČETIĆ, Veljko: Dvadeset i tri pjesme. 8/74, 875-883.
/Prašina, Ja sam negdje drugdje, U srcu bitka, Lavanda i ruzmarin, Na odru, i dr./.
VUČETIĆ, Veljko: Pjesme. 10-11/83, 821-826.
/Rumeni, Rodna gruda, Moj posljednji klanac, Istiskujem zrak umrlih, Do punine
ljubavi moram stići, i dr./.
VUČETIĆ, Veljko: Pjesme. 10/76, 1065-1072.
/Slušaj legendu, Ljubavna bol i tmica, Čempres, Na ognjištu, Ja sam ništa, i dr./.
VUČETIĆ, Veljko: Pjesme. 10/78, 1118-1124.
/U Splitu, 6. studenoga 1964. godine vibrantni kaleidoskop, Kraljevska noć, Omča
tamo prozirnog neba, U samoći, Najtamnija nit, i dr./.
VUČETIĆ, Veljko: Pjesme. 12/79, 1334-1346.
/Uvodni motiv, Vi koji odbijate riječ, Karios, Duša će zasvjedočit, Prepone, i dr./.
ZIDIĆ, Igor: Prvi grijeh. 11/75, 1333.
/Pod sliku Matka Trebotića/.
ŽUŽUL-Marinković, Ante: Pjesme. 6/78, 640-646.
/Žanju žito, Pticu ću pustiti svoju, Zavodljiva noć, Epitaf mladom trubaču, Očevo
srce u ručku našemu, i dr./.
2. Drama
ANDRIĆ, Ivo: Prokleta avlija. (TV- realizacija /adaptacija/ Marko Fotez). 6/76, 535-572.
BERITIĆ, Nada: Tragikomično u djelu Điva Š. Gundulića (tragikomedija »Oton«). 2-3/
78, 232-239.
CETINIĆ, Ivo: Bodulski parangal. (Komedija u tri čina). 3/74, 302-342.
CETINIĆ, Ivo: Ko išće i nađe. Pučka komedija u dva čina. 1/81, 47-82.
HADŽIĆ, Fadil: Naručena komedija. (Optimistički dijalog u dva dijela). 4/74, 424-467.
JELIČIĆ, Živko: Tjelohranitelj. Televizijska drama. 12/75, 1364-1391.
KOLENDIĆ, Anton: Mitrovačke dileme. /Drama/. 9/78, 969-1000.
KOLENDIĆ, Anton: Sud inkvizicije u Šibeniku 1615. 10/76, 1079-1101.
KOLUMBIĆ, Nikica: Didaktičnost kao dramaturška poanta hrvatske prosvjetiteljske
drame. 2-3/78, 182-199.
174
MAROEVIĆ, Tonko: Dundo Marojević ili Otac u Rimu. (Groteskni razgovori). 10-11/
83, 851-865.
MAROEVIĆ, Tonko: Francesco S. Perillo: Hrvatska crkvena prikazanja. (Split, Čakavski
sabor, 1978). 6/78, 711-714.
MARTIĆ, Nikola: Nebo je krov tvoje kuće. 12/76, 1272-1292.
MOROVIĆ, Hrvoje: Trogirska liturgijska igra. 10-11/80, 1115-1124.
PENOVIĆ, Zvonimir: Samouka zemlja. 6/78, 647-658.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Tko je ustoličio idiota?. Komedija u tri čina. 12/79, 1347-1397.
3. Romani. Pripovijesti. Pjesnička proza
ADAMIĆ, Stanislava: Demoni. 5/74, 546-566.
ADAMOVIĆ, Ratko: Dimitrije osvetnik. 7-8-9/83, 699-704.
ALBAHARI, David: Šetnje pored reke. 7-8-9/83, 716-720.
ANDRIĆ-Gudžulić, Mirko: Rađanje samo je varka. 8/74, 884-897.
ARALICA, Ivan: Karavan prema zelenom viru. 7/78, 729-759; 8/78, 849-868.
ARALICA, Ivan: Pazi da svjetlo u tebi ne postane tama. 5/75, 497-527.
BELAN, Branko: Lica otputovala, lica umrla. 3-4-5/82, 210-224.
BELAN, Branko: Kuzma Kuzmanić i Lucija Žaja, rođ. Biondić. 6/78, 659-669.
BELAN, Branko: Prebrzo i možda neopozivo izgubljena Ivanka iz Kamena Donjeg.
10/79, 1137-1148.
BELAN, Branko: Srebrno-sivo ništa. 12/77, 1311-1327.
BELAN, Branko: U čijim je rukama, Aristipe, sudbina tvoja. 10/74, 1086-1092.
BOROZAN, Braslav: S komiške terase priča. Nostalgija. Komiža, augusta 1974. 10/76,
1040-1053.
BRAŠANAC, Čedomir: Drvo života. 7-8-9/83, 559-561.
BUGARČIĆ, Dragi: Olovni vojnici u kući Poljanskih. 7-8-9/83, 696-698.
BULAJIĆ, Stevan i dr.: Anticar ili Legenda o Šćepanu Malom. (Ulomci scenarija). 8-9/
77, 1006-1015.
BULAJIĆ, Veljko i dr.: Anticar ili Legenda o Šćepanu Malom. (Ulomci scenarija). 8-9/
77, 1006-1015.
BULATOVIĆ, Miodrag: Priča o sreći i nesreći. 7-8-9/83, 562-568.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Globus. (Radio-igra). 1/75, 92-104.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Jetke i druge pripovijetke. 1/77, 1-21.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Melodija i druge priče. (Melodija, Susret, Preljubnici, Povratak,
Jednog ponedjeljka, Tamnom stranom ulice). 11-12/81, 1065-1086.
175
BULJEVIĆ, Zvonimir: Pet pripovijedaka. (Obično nevidljive žene, Foto-model,
Čokoladna Mara, Zima jednog lava, Netko pred vratima). 10-11/83, 797-809.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Preko mosta i druge priče. 1/80, 1-25.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Zaselak Ilija. 12/80, 1288-1294.
ČUDINA, Marija: Nevolje. 1/77, 41-62.
ČUDINA, Marija: Nevolje. (Odlomak). 10/75, 1163-1192.
ĆOPIĆ, Branko i dr.: Hajdučka vremena. (Ulomci iz scenarija). 8-9/77, 1016-1022.
ĆOSIĆ, Bora: Beleška o najnovijem zanatu, muškom. 7-8-9/83, 512-514.
DAMLJANOVIĆ, Đuro: Kako me vidiš, nako me piši. 7-8-9/83, 709-710.
DAVID, Filip: Slepa ptica. 7-8-9/83, 668-670.
DIANA, Srećko: Dvije priče. (Popodnevni scherzo, Baltazar). 4/81, 413-419.
DIKLIĆ, Arsen i dr.: Hajdučka vremena. (Ulomci iz scenarija). 8-9/77, 1016-1022.
DISOPRA, Nikola: Bezmaci. 4/81, 349-398; 5/81, 448-488; 6-7/81, 557-600.
DISOPRA, Nikola: Bunkeri. (Odlomak iz romana »Druga dimenzija«). 9/75, 1001-1057.
DISOPRA, Nikola: Čovjek nije sjena. (Odlomak iz romana »Druga dimenzija«). 9/76,
907-942.
DONČEVIĆ, Ivan: Pismo majci u Zagorje, Nikola Željezni. 11-12/78, 1344-1351.
DŽUNIĆ, Slobodan: Zidovi. 7-8-9/83, 525-541.
ĐUROVIĆ, Ratko i dr.: Anticar ili Legenda o Šćepanu Malom. (Ulomci scenarija). 8-9/
77, 1006-1015.
Suradnici: Veljko Bulajić, Bruno di Geronimo i Stevan Bulajić
GRGUREVIĆ, Dragutin: Strah. (Ulomak iz romana »Gladno proljeće«). 3/75, 315-326.
GRLIĆ, Rajko: /i/ Srđan Karanović: Maestro. (Ulomak scenarija). 8-9/77, 1030-1042.
HADŽI-Tančić, Saša: Sklapajući oči. 7-8-9/83, 731-735.
HAJDUKOVIĆ, Božur: Odluka 7-8-9/83, 711-715.
HORVAT, Joža: Zapisi o smrti Petra Arbutine. 11-12/78, 1352-1368.
HRSAN, Marija: A sad je prosinac. 10/79, 1161-1183.
ISAKOVIĆ, Antonije: Pismo iz 1971. 7-8-9/83, 542-549.
JELAČIĆ-Bužimski, Dubravko: Dnevnik plovećeg kazališta koje je nestalo. 7/77, 795-828.
JELIČIĆ, Živko: Dvije pripovijetke. (Nikica i Uljez). 9/80, 849-884.
JELIČIĆ, Živko: Mladići. (Scenarij). 6/75, 651-691.
JELIČIĆ, Živko: Otok. (Scenarij). 6/77, 629-673.
JELIČIĆ, Živko: Otok. (Ulomak scenarija). 8-9/77, 1043-1061.
JELIČIĆ, Živko: Tri pripovijetke (Lovac na kosmeje, Muzičar, Gola Julija). 10-11/83,
755-796.
176
JELIĆ, Vojin: Prijetnje i molbe. 6-7/81, 622-634.
JEVTOVIĆ, Milenko: Filip i drozd. 7-8-9/83, 664-667.
JOSIĆ-Višnjić, Miroslav: Pijana Jelena. 7-8-9/83, 686-691.
JURIĆ, Frane: S pramcem u vjetar. (Ulomak iz građe za scenarij televizijske serije S
PRAMCEM U VJETAR). 8-9-10/82, 734-755.
KALEB, Vjekoslav: Na novoj stazi. 11-12/78, 1338-1344.
KALIĆ, Dušan: Doručak u travi. 7-8-9/83, 555-558.
KARANOVIĆ, Srđan /i/ Rajko Grlić: Maestro. (Ulomak scenarija). 8-9/77, 1030-1042.
KATUŠIĆ, Ivan: Pastrva od tri oke. (Iz romana »Turiddu Ivaneo«). 5/78, 497-522.
KETIG, Tomislav: Drama festivala umjesto festivala drame. 7/80, 724-729.
KIRIGIN, Josip: Silentium. 10/74, 1114-1151; 11/74, 1251-1286; 12/74, 1381-1416.
KIŠ, Danilo: Ulica divljih kestenova. 7-8-9/83, 622-624.
KOSTIĆ, Marina: Magnina. 7-8-9/83, 741-744.
KOVAČ, Mirko: Ignjat ili kuća za rušenje. 7-8-9/83, 625-630.
KOVAČ, Mirko /i/ Lordan Zafranović: Okupacija u 26 slika. (Ulomak scenarija). 8-9/77,
1002-1005.
KRSTANOVIĆ, Zdravko: Kuća Bogoslava Grabovca. (Ulomak iz oveće cjeline
»Zavičajno drvo«). 7/79, 789-809.
LAZIĆ, Žika: Slučaj za upotrebu. 7-8-9/83, 615-616.
LEBEDINSKI, Slavko: Nedokazani pokojnik. 7-8-9/83, 681-685.
***: Libar Marka Marulića Splićanina o pohvalama Herkula. (Preveo i protumačio: dr.
Branimir Glavičić). 11/77, 1191-1219.
LUKIĆ, Steva: Đavolov šegrt. 7-8-9/83, 603-608.
LJUBETIĆ, Jerko: Plov. (Ulomak II). 8/80, 798-809.
LJUBETIĆ, Jerko: Silazak. (Odlomak). 5/67, 421-440.
LJUBINKOVIĆ, Boško: Dnevnik. 7-8-9/83, 738-740.
MARASOVIĆ, Ante: Ugljen i pepeo. (Odlomak iz romana). 11/76, 1189-1214.
MARASOVIĆ, Ante: U vrtlogu sive prašine. 11/79, 1268-1295.
MARINKOVIĆ, Ranko: Koštane zvijezde. 3-4-5/82, 197-209.
MARKOV, Mladen: Banatski voz. 7-8-9/83, 617-621.
MARTIĆ, Nikola: Pleme stablovo. 4-5-6/83, 362-376.
MARULIĆ, Marko: Pouke za čestit život s primjerima. Komentar i bilješke /napisao/,
preveo i protumačio Branimir Glavičić. 5/79, 485-520; 6/79, 605-634.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Tri novele. (Prćiguz, Ćuk, Tetka Zorka). 4/80, 400-408.
MATIĆ-Halle, Mirjana: Zvonik i jablanovi. 10/76, 1027-1039.
177
MIHAILOVIĆ, Dragoslav: Čija to duša otuda tumara. 7-8-9/83, 590-602.
MIHALIĆ, Stjepan: Nedužna komedija. 6/76, 594-644.
MILANKOV, Momčilo: Odlomci traganja za Majom. 7-8-9/83, 569-572.
MILIDRAGOVIĆ, Božidar: Kamen. 7-8-9/83, 707-708.
MIŠE, Ivo: Triptih. 5/81, 506-517.
MLIKOTIN, Ante: Na bijelom žalu. 12/74, 1339-1348.
NAZOR, Vladimir: Na pašnjacima. (Iz dnevnika »S partizanima«). 11-12/78, 1324-1338.
NIKOLIĆ, Danilo: Skupljanje plodova. 7-8-9/83, 576-580.
NOVAK, P. Slobodan: S rubova raguzine. 7/80, 651-677.
PANDŽIĆ, Ivan: Slučajnosti. 11-12/82, 884-892.
PAVIĆ, Milorad: Lozinka. 7-8-9/83, 581-586.
PAVLOVIĆ, Mirjana: Grejanje lampama. 7-8-9/83, 736-737.
PAVLOVIĆ, Živojin: Čvakin i crevare. 7-8-9/83, 644-653.
PEAKIĆ-Žaja, Marija: Radi se o našim psima. 4/75, 439-445.
PEAKIĆ-Žaja, Marija: Sekcija za prepariranje ptica. 5/74, 540-545.
PETROVIĆ, Boško: Plod. 7-8-9/83, 550-554.
PILIĆ, Sanja: Ljubav. 4-5-6/83, 394-397.
PODRUG, Toma: Dva iskopana grada. (Pompeji, Salona). 3/75, 327-334.
PODRUG, Toma: Ljetovanje (putopis). 4/77, 450-465.
POPADIĆ, Momčilo: Lipe cvatu kad je lipanj. 4-5-6/83, 311-361.
POPOVIĆ, Danko: Natalijin hrast. 7-8-9/83, 631-643.
POPOVIĆ-Dorofejeva, Dušanka: Suđenje. (Odlomak iz romana »Kako smo bili sretni«).
PROFACA, Bruno: Posljednja »parnjača«. 8-9-10/82, 858-867.
QUIEN, Kruno i Bogdan Žižić: Ne naginji se van. (Ulomci scenarija). 8-9/77, 984-994.
RACKOVIĆ, Miodrag: Igra na sreću. 7-8-9/83, 728-730.
RADICA, Marin: Sjene u oku. (Odlomak iz veće cjeline). 7/80, 699-709.
RADOVANOVIĆ, Slaven: Ružni jahač. 7-8-9/83, 721-727.
RADOVANOVIĆ, Vlasta i dr.: Hajdučka vremena. (Ulomci iz scenarija). 8-9/77, 1016-1022.
RISOJEVIĆ, Ranko: Šta je to? 6-7/82, 499-504.
ROJE, Filip: Dnevnik onoga koji je sve manje čovjek. 5/76, 468-495.
SAVIĆ, Milisav: Bugarska baraka. 7-8-9/83, 692-695.
SAVIĆ, Novica: Sudbina. 7-8-9/83, 745-748.
SREMEC, Rudolf: Donja zemlja — Gornja zemlja. (Scenarij). 8-9/77, 1023-1029.
STAHULJAK, Višnja: Crvena cesta. 11/74, 1197-1206.
178
STAHULJAK, Višnja: Ribnjak. 10/78, 1089-1095.
STASENKO, Aleksandar F.: Na kraju puta. (Scenarij). 8-9/77, 995-1001.
STEFANOVIĆ, Mirjana: Preljubav. 7-8-9/83, 654-657.
STEVANOVIĆ, Vidosav: Jeremijina smrt. 7-8-9/83, 674-680.
STRIŽIĆ, Živko: Priče. (Moć zemlje, Moj Žućko, Čovjek i rat, Hlače straha).
SUŠAC, Mate: Jaslice. 11-12/82, 914-946.
SVILIČIĆ, Ante: Ecclesia Sancti Joanis de Civitate Veteri. (Iz romana o XV stoljeću). 2/75,
213-222.
SVILIČIĆ, Ante: Početak romana. 11-12/81, 1087-1108.
ŠĆEPANOVIĆ, Branimir: Odbrana. 7-8-9/83, 609-611.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Dubrovačka tralalalogija. 2/74, 121-174; 3/74, 243-273; 4/74, 367-405;
2/75, 135-172; 3/75, 249-289; 4/75, 377-413; 1/76, 9-44; 2/76, 127-162; 4/77, 393-
422; 5/77, 513-545.
ŠEHOVIĆ, Feđa: Što je zapravo drugu Marku ili optimizam na psihičkoj bazi. 10/78,
1096-1107.
ŠEKLER, Bogdan: Kukavci. 7-8-9/83, 658-663.
ŠKOVRLJ, Gordana: Iz ćelavogorske kronike. 5/78, 538-557.
ŠKOVRLJ, Gordana. Ručak u Vespazijanovoj sjeni. 1/80, 50-88.
ŠPOLJAR, Krsto: Vjenčanje u Parizu. (Ulomak iz istoimenog romana). 1/78, 1-19.
ŠTAMBAK, Dinko: Djetinjstvo. (Ulomak). 4/79, 365-403; 5/79, 551-572; 5/81, 518-542.
ŠTAMBAK, Dinko: Dvije novele. (Priča oko Modrog i Crvenog jezera, Nikola Veliki i
Nikola Mali). 11-12/81, 1016-1040.
ŠTAMBAK, Dinko: Napulj il mezzogiorno. (Poglavlje iz knjige Talijanski puti). 8/74,
898-911.
TADEJ, Vladimir i dr.: Hajdučka vremena. (Ulomci iz scenarija). 8-9/77, 1016-1022.
TIŠMA, Aleksandar: Čovek u mlečnom restoranu. 7-8-9/83, 573-575.
TRIBUSON, Goran: Priča o obiteljskoj mržnji, firentinskom stilettu i raju za pse. 12/77,
1328-1343.
TRIFKOVIĆ, Risto: Dvije priče. (Dobrotvor. Vrisak). 10/78, 1133-1140.
VLAHOVIĆ, Ivo: Fjabe. 12/76, 1318-1339; 8/78, 898-939.
VLAHOVIĆ, Ivo: Fjabe. (Po vragu je došlo, po vragu je i ošlo, Jema nas svakakvi, Ljubav
iz kunventa, Kako se šjora Kata odala i ostala divica, Vukodlak, Rogonja, Lipa
jemetva, Dite i pantagana). 1/79, 55-90.
VLAHOVIĆ, Ivo: Priče iz Zaninog ditinstva. 6-7/82, 443-466.
VLAJKOVIĆ, Svetozar: Doručak. 7-8-9/83, 671-673.
VONČINA, Josip: Ekloga u rukopisnom zborniku 16. stoljeća. 4/78, 420-431.
179
VRANJEŠEVIĆ, Jovan: Noć i dan. 2/74, 193-206.
VRANJEŠEVIĆ, Jovan: Igra. 1/76, 52-82; 2/182-211.
VRANJEŠEVIĆ, Jovan: Opsesija. (Odlomak iz dulje proze). 9/80, 901-928.
VRKIĆ, Jozo: Odmetnik. (Ulomak iz veće cjeline). 8/74, 844-869.
VUČETIĆ, Milenko: Zasada. 7-8-9/83, 705-706.
ZAFRANOVIĆ, Lordan /i/ Mirko KOVAČ: Okupacija u 26 slika. (Ulomak scenarija).
8-9/77, 1002-1005.
ZAINIĆ, Branko: Oslobođenje jedne žene. Romanca o jednoj ljubavi. 9/74, 1011-1034.
ŽDRALE, Radovan: Krilati bik. 7-8-9/83, 587-589.
ŽIŽIĆ, Bogdan i Kruno Quien: Ne naginji se van. (Ulomci scenarija). 8-9/77, 984-994.
4. Eseji. Feljtoni. Memoari. Putopisi
BARAC, Antun: Mrak na svijetlim stazama. 1-12/78, 1369-1384.
BARAC, Antun: Smrt, Krik, Granica, Rasipnost smrti. 11-12/78, 1388-1393.
BOŠNJAK, Branko: Mitski modeli u literaturi. 9/76, 1013-1019.
BOŽANIĆ, Joško: Komiža na Pacifiku. 3-4-5/82, 404-423.
ČOLOVIĆ-Sviličić, Jadranka: Simboli su crteži i riječi. 5/80, 482-484.
DORKIN, Mladen: Putopisna proza na stranicama zadarske »Iskre«. 1/81, 95-111.
GLIGO, Vedran: Trankvil Andronik Dalmatinac i njegova protuturska aktivnost. 10-11/
80, 1074-1080.
MAROEVIĆ, Tonko: Lodovico Aleardi, pisac »Gusara Viškog«. 10/74, 1152-1164.
NOVAK, Slobodan P.: Ljudi od tinte. 4-5-6/83, 458-471.
ŠTAMBAK, Dinko: Dijalektika kule i izbe. 1/77, 81-89.
VIDOVIĆ, Radovan: Dante u prijevodu samouka Stipe Ostojića. 11-12/81, 1112-1129.
5. Pisci naroda i narodnosti Jugoslavije i njihova djela
ANTIĆ, Vinko: Crtice. 11-12/78, 1394-1395.
BENZON, Stjepan: Pjesnik koji se nije vratio svome gradu. (Miroslav Kovačević
Senjanin: Senjski puntapet. Čakavski sabor, Split, 1977). 4/79, 473-476.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Dva zapisa o Dragi Ivaniševiću. 6-7/81, 635-637.
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan: Višeslojna proza. (Mirko Andrić Gudžulić: »Nevreme«
roman, »Prosvjeta«, Zagreb, 1975). 9/76, 1020-1022.
BIOČINA, Branko: Funkcija nacionalno-povijesnog u motivima i izrazu Krležine ratne
proze. (Rad što je pročitan na znanstvenom skupu FUGA KRLEŽIJANA u Zagrebu
od 31. VII do 6. VIII 1978. u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra i
Zagrebačke slavističke škole). 6-7/82, 425-442.
180
BIOČINA, Branko: Neka pitanja tipologije i poetike romana revolucije u hrvatskoj i
jugoslavenskim književnostima u kontekstu evropskog romana. (Referat održan na
VIII međunarodnom slavističkom kongresu, koji se od 3. do 9. IX 1978. održao u
Zagrebu i Ljubljani). 7/79, 822-830.
BIOČINA, Branko: Smisao i estetika funkcija motiva svjetlosti u poeziji Dobrice Cesarića.
4/78, 463-469.
BOGIŠIĆ, Rafo: Priroda i pejsaž u djelima Marina Držića. 11/75, 1217-1238.
BOGIŠIĆ, Rafo: Vice Pucić Soltan. 2-3/77, 180-217.
BOJOVIĆ, Zlata: Zbornik radova povodom godišnjice smrti Jurja Barakovića. 9/80, 938-939.
BOŠKOVIĆ, Ivan J.: Od prezentacije do simbolizacije. (Zapis uz stihove za Krstanovića).
4-5-6/83, 472-475.
BOŠKOVIĆ, Ivan J.: Tuga nomada ili pasija »Raspeća«. (O pjesmama Vladimira Čerine
u povodu izdanja: V. Čerina: »Pjesme, proza, članci, eseji, zapisi«, Čakavski sabor,
Split, 1977). 4/79, 464-472.
BOŽANIĆ, Joško: Interpretacija novele Ranka Marinkovića »Benito Floda von Reltih«.
3-4-5/82, 337-345.
BOŽOVIĆ, Rade: O usmenoj narodnoj tradiciji. 8-9/79, 1051-1057.
BRATULIĆ, Josip: O poeziji Zvane Črnje. 6/78, 698-704.
BULIĆ, Goran: Ivan Slamnig. Dronta (»Znanje«, Zagreb, 1981). 6-7/82, 616-618.
BULJEVIĆ, Zvonimir: Vremenu straha unatoč. (U povodu Krležine smrti). 11-12/81, III-IV.
CAR-Emin, Viktor: Zapisi. 11-12/78, 1385-1386.
CAR-Matutinović, Ljerka: Ante Zemljar: »Mozaik«. 12/76, 1374-1376.
CAR-Matutinović, Ljerka: August Šenoa i njegovo doba. 5/74, 571-582.
CVIJETIĆ, Ljubomir: O knjizi »Proze« Ranka Marinkovića. (Ulomak iz veće cjeline).
10/77, 1147-1173.
ČELAN, Joško: Mjesto pod suncem. 7/80, 730-743.
ČULIĆ, Ćiro: »Besa« u našim književnim vodama. (Joža Horvat: »Besa«, brodski
dnevnik, Zagreb, 1971). 3/74, 353-362.
ČULIĆ, Ćiro: Osunčani zapisi. (Dinko Štambak: Grčki puti ili makljenov list. Split,
Čakavski sabor, 1979). 4/80, 420-426.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Eros u sjeni Thanatosa. (Josip Stojčić: »Sunčana prašina«,
izdavač Čakavski sabor, Split, 1977). 6/77, 743-750.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Lirik britke naracije i bogate imaginacije. (O poeziji Ante Lisice).
6/79, 691-708.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Pribrani angažirani promatrač. Milivoj Slaviček: »Otvoreno radi
(eventualnog) preuređenja«. Izdavači »Alfa« — »August Cesarec«, Zagreb, 1978.
6-7/82, 597-602.
181
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Sjena okupana suncem. (O poeziji Nevena Jeličića). 11/77,
1295-1308.
ČIMBUR, Pero: »Pustolovka« kao povod ili eros u službi potrošačkog društva. (Prikaz
romana Višnje Stahuljak: »Pustolovka«, Zagreb, »Znanje«, 1976.) 9/78, 1065-1079.
DEVIDÉ, Vladimir: Zbirka nesumnjivo sadrži haiku koji su »japanski« i po obliku i
sadržaju. (Veseljko Vidović: »Preko uma obruč«, izdavač Čakavski sabor, Split,
1974). 4/75, 492-494.
DIANA, Srećko: Ishodi smrti i zavičaja. (Na rubu pjesništva Josipa Pupačića). 4/77, 495-502.
DIANA, Srećko: Iskustvo ali i ljubav. (Marginalije uz izabrane pjesme Drage Ivaniševića
»Ljubav«). 6/78, 705-710.
DIANA, Srećko: Marginalni čin poezije. Ivan Rogić Nehajev: Lučke pjesme za pjevanje
i recitiranje i druge nerazumljive pjesme. Biblioteka »Dometi« — Rijeka, 1980. 12/
80, 1314-1318.
DIANA, Srećko: Pjesnik emotivne zemlje. Ante Cettineo: Pjesme, Splitski književni krug
— II kolo, Čakavski sabor, Split, 1978. 4/79, 477-483.
DIANA, Srećko: Pjesnik zavičaja. (Marin Franičević: Ptice nad maslinama, Nakladni
zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1981) 11-12/81, 1152-1156.
DIANA, Srećko: Suprotiva — pjesnikova mogućnost. 6-7/81, 688-693.
DISOPRA, Nikola: Iz dnevnika Mihaila Puškara-Gena. (Roman Vojina Jelića: »Pobožni
đavo«). 1/77, 90-95.
DISOPRA, Nikola: Kiriginova pripovijest o najmlađem Jesejevu sinu. 12/75, 1399-1406.
DISOPRA, Nikola: Priče kamengradske i osinjačke. (Bilješke o prozama Ivana Katušića).
3/74, 343-352.
DRAGIĆ-Kijuk, Predrag R.: O pjesništvu Blaže Koneskog. 2/74, 234-240.
ĐURIĆ, Radiš: Tematsko-spoznanje odrednice poezije Dragutina Tadijanovića. 8/80, 842-846.
FABRIO, Nedjeljko: Deset pristupnih varijacija na temu Julije Rorauer. 2-3/79, 254-293.
FALIŠEVAC, Dunja: Poezija Vetranovića prema hrvatskoj srednjovjekovnoj tradiciji.
5/78, 591-597.
FILIPOVIĆ, Vladimir: Hrvatski filozofi latinisti XVIII stoljeća. 2-3/78, 128-136.
FRANGEŠ, Ivo: Krleža — kodifikator hrvatskoga književnog izraza. 2-3/81, 140-149.
GLAVIČIĆ, Branimir: Pogovor. (Djelu Marka Marulića: »Pouke za čestit život s
primjerima«.) 5/79, 520-523.
GORTAN, Veljko: Hrvatski latinisti u XVIII stoljeću. 2-3/78, 121-127.
GRUBAČ, Slobodan: Riječ ukorijenjena u žednu zemlju. (U povodu izbora revolucionarne
i socijalne poezije Jure Franičevića Pločara: »Ustrajno more«. Marksistički centar,
Split, 1976). 12/77, 1420-1426.
IVANIŠIN, Nikola: Književni historičar Emil Štampar. 12/80, 1319-1322.
182
IVANIŠIN, Nikola: Napomena (o antologiji »O hrvatskoj književnosti NOB-e«). 11-12/
78, 1396.
IVANIŠIN, Nikola: O analizi i sintezi u književnopovijesnom i kritičkom djelu Antuna
Barca. (Povodom godišnjice smrti). 12/75, 1392-1398.
IVANIŠIN, Nikola: O hrvatskoj književnosti NOB-e. 11-12/78, 1211-1223.
IVANIŠIN, Nikola: O književnosti NOB-e. (Predavanje povodom proslave 30-godišnjice
Konferencije kulturnih radnika Dalmacije na Hvaru 19. 12. 1973). 9/74, 953-966.
IVANIŠIN, Nikola: Prva poema partizanska. (Marin Franičević: Govorenje Mikule
Trudnega). 8-9-10/81, 835-846.
JELČIĆ, Dubravko: Proturječni zagonetni Ujević. (Čitajući njegovu korespondenciju).
9/76, 991-1000; 10/76, 1113-1138; 11/76, 1255-1264.
JELIČIĆ, Živko: Na margini smrti. 12/80, 1330-1333.
JELIČIĆ, Živko: O strukturi Vojnovićevih lica. 2-3/80, 349-354.
JELIČIĆ, Živko: Proza Ivana Dončevića. 1/75, 105-115.
KEKEZ, Josip: Prilog usmene književnosti poetici Bogovićeva »Matije Gupca«. 2-3/79,
182-190.
KOLUMBIĆ, Nikica: Duhovne značajke renesansne književnosti. Odlomak iz veće
cjeline. 6/77, 696-716.
KOLUMBIĆ, Nikica: Rukopisni trogirski zbornik latinskih pjesama nastalih od kraja XV
do početka XVII stoljeća. 10-11/80, 1089-1106.
KRAKAR, Lojze: Petar Preradović u Slovenaca. 5/78, 576-583.
KRAVAR, Zoran: Analitici hrvatskog književnog baroka. 12/74, 1417-1431.
KRSTANOVIĆ, Zdravko: Otvoreno slovo. 8-9-10/81, 889-891.
KRTALIĆ, Ivan: Kranjčević kao urednik Sarajevske »Nade«. Od učitelja — suradnik
»Nade«. 6/78, 671-683; 7/78, 822-847.
LISAC, Josip: Erudicija esejista. (Marin Franičević: »Eseji o starima i novijem«. Zagreb,
»Mladost«, 1977). 5/78, 605-608.
LISAC, Josip: »Po stazi netlačeni« Franje Šveleca. (Franjo Švelec: »Po stazi netlačeni«.
Split, Čakavski sabor, 1977). 5/79, 601-603.
LJUBETIĆ, Jerko: Miroslav Krleža (1893-1981). 11-12/81, I-II.
LJUBETIĆ, Jerko: Putovi Vladimira Čerine. 5/77, 608-624.
MARKOVIĆ, Milivoje: Beleške o piscima. 7-8-9/83, 750-754.
MARKOVIĆ, Milivoje: Ironija i realnost. /Prikaz književnog stvaralaštva Ranka
Marinkovića — nap. Č. Ć./. 8/80, 745-776.
MARKOVIĆ, Milivoje: Iskušenja realizma. 6-7/81, 638-687.
MARKOVIĆ, Milivoje: Na kraju svega — samoća. 2/75, 223-236.
183
MARKOVIĆ, Milivoje: Napomena (priređivača). 7-8-9/83, 749.
MARKOVIĆ, Milivoje: Novija srpska pripovetka. (Tokovi i karakteristike). 7-8-9/83,
509-524.
MARKOVIĆ, Milivoje: Raskršća pesničke reči. 4/79, 448-463.
MARKOVIĆ, Milivoje: Sam protiv svih. (Fragmenti o prozi Mihaila Lalića). 10/75, 1200-
1216; 11/75, 1317-1330.
MARKOVIĆ, Milivoje: Traganje za prošlošću. (Prikaz). 1/77, 103-112.
MAROEVIĆ, Tonko: Barokna metaforika i suvremena poetika. (Zoran Kravar. Studije o
hrvatskom književnom baroku. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1975).
5/77, 625-628.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Izvori Nazorova nadahnuća. 5/74, 605-614.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Marinkovićeva pripovjedačka umjetnost. 6-7/82, 505-514.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Struktura varijanata u Cesarićevoj lirici. 5/79, 595-600.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Vladimir Popović. 6/78, 721-728.
MILANJA, Cvjetko: Augustin Stipčević ili od tradicionalizma do moderniteta. 2/76, 212-
233; 5/76, 496-511.
MIMICA, Ivan: Rasprava »Il morlacchismo d’ Omero« Julija Bajamontija. 6/76, 645-657.
MOROVIĆ, Hrvoje: Nepoznati hvarsko-viški pjesnik iz početka XVIII stoljeća. 3-4-5/82,
295-299.
MOROVIĆ, Hrvoje: Pisma Milana Begovića Anti Petraviću. 10/78, 1160-1171.
MUŽINIĆ, Zdravko: Bračka proza Vladimira Nazora. 6-7/81, 723-734.
MUŽINIĆ, Zdravko: In memoriam prof. Jakši Ravliću. 5/76, 528-529.
MUŽINIĆ, Zdravko: Jedna od značajnih etapa hrvatske književnosti. (U povodu stote
obljetnice smrti Augusta Šenoe). 11-12/81, 1130-1134.
MUŽINIĆ, Zdravko: Nešto o varijantama Uvodićevih pripovijedaka. 6-7/82, 555-564.
MUŽINIĆ, Zdravko: Nisu uspjeli završiti književni opus.... (Prerano umrli talentirani
književni poletarci). 10/79, 1184-1193.
MUŽINIĆ, Zdravko: Splitska spisateljica Lora Klier. 4/74, 474-483.
NAZOR, Ante: Borbene i revolucionarne pjesme. (Dalmacija 1941-1945). 8-9-10/81, 955-975.
PAVEZZA, Radoslav: Svjetla i tama. 7/79, 831-842.
PAVIĆ, Vladimir: Markovićeva iskušenja poezije. (Milivoje Marković: »Iskušenja
poezije«. Narodna knjiga, Beograd, 1981). 6-7/81, 694-698.
PAVIĆ, Vladimir: Proze Ranka Marinkovića. 4/81, 420-437; 5/81, 543-554.
PAVLETIĆ, Vlatko: Preduvjeti i usmjerenost sadržajnosti poredaba i metafora Goranovih.
4/78, 432-453.
PAVLETIĆ, Vlatko: Tri odlomka o Ivaniševiću. 4/79, 429-447.
184
PAVLETIĆ, Vlatko: Višeznačnost i evokativnost simbola u poeziji. (Odlomak iz
rukopisnog djela Simbolička funkcija pjesničkog znaka). 7/79, 725-749.
PAVLIČIĆ, Pavao: Hrvatska barokna lirika prema renesansnoj. 6/77, 717-742.
PAVLIČIĆ, Pavao: Nikola Šop: Korov. 1/80, 89-101.
PAVLIČIĆ, Pavao: O semantičkoj vrijednosti metričkih elemenata u Palmotićevim
melodramama. 11/76, 1147-1161.
PAVLIČIĆ, Pavao: Vladimir Nazor: Nutarnje more. Interpretacija. 1/78, 95-107.
PERIĆ-Polonijo, Tanja: Od zlatne jabuke do Ljube Ivanove. Čitajući zbirke Olinka
Delorka. 1/80, 102-114.
PRELAS, Mirko: Dosezi jednostavnosti. (Mirko Božić: »Colonello«, »Mladost«, Zagreb,
1975). 6/76, 658-661.
PRELAS, Mirko: Kazivanje o čovjekovoj uspravnosti. 8-9-10/81, 858-861.
PRELAS, Mirko: Poetska vizija nade. 8-9-10/81, 873-875.
PRELAS, Mirko: Putovanje očovječenja. (Mirko Božić: »Bomba«, izdanje »Mladost«,
Zagreb, 1976). 4/77, 491-494.
SABLJAK, Tomislav: Dobriša Cesarić: Čitanje prošlo i sadašnje. (Predavanje sa
Znanstvenog skupa o Dobriši Cesariću prigodom 75-godišnjice života i 50. obljetnice
književnog rada održanog u Osijeku i Slavonskoj Požegi od 15. do 19. studenoga
1977). 1/78, 108-112.
SABLJAK, Tomislav: O pristupu poeziji Vladimira Nazora: Zašto? 5/74, 615-617.
SELAKOVIĆ, Milan: Stanovita biografija Vladimira Nazora. (Mirko Žeželj: »Tragom
pjesnika Vladimira Nazora«. Zagreb, »Stvarnost«, 1973). 5/74, 582-585.
STANČIĆ, Vesna: Roman prošlog u romanu sadašnjem. (Odlomak iz rada o Petru
Zoraniću: »Romaneskna staza netlačena«). 8/80, 823-835.
ŠICEL, Miroslav: »Igra oko smrti« Marijana Matkovića. 1-2-3/83, 232-238.
ŠICEL, Miroslav: Poetski svijet Olinka Delorka. 10/78, 1172-1185.
ŠIFLER-Premec, Ljerka: Elementi filozofskog i mitskog u djelima Marina Držića.
(Referat održan na znanstvenom skupu Dani Hvarskog kazališta 1975). 10/75, 1113-
1129.
ŠIFLER-Premec, Ljerka: Osobitosti Gundulićeve »Dubravke« u okviru utopijskog
mišljenja renesanse. 2-3/77, 165-179.
ŠONJE, Šimun: Pogled na metričko-ritmičku liniju heksametra u prijevodu Davidijade
Marka Marulića. 6-7/82, 63-612.
ŠTAMBAK, Dinko: Recimo koju o Tinu Ujeviću. 11/77, 1269-1294; 12/77, 1388-1409.
ŠTAMBAK, Dinko: Tužna pjesamca o Hasanaginici ili romantički poziv na ilirsko
putovanje. 10/77, 1174-1180.
TARLE, Zvonko: Revolucija je grumen zemlje. 8-9-10/81, 976-977.
185
TOMASOVIĆ, Mirko: Hrvatska renesansna lirika i epika u europskom kontekstu. 4/77,
466-490.
TORBARINA, Josip: Dubrovački Romeo i Giulieta. 6-7/74, 674-683.
TRIFKOVIĆ, Risto: Za tragovima kamenog spavača. (Uz petogodišnjicu smrti Marka
Dizdara). 10/76, 1143-1146.
TRIVUNAC, Rastislava: Na bespućima života. 3/75, 348-359; 4/75, 460-474; 5/75, 575-
605; 6/75, 692-724.
VONČINA, Josip: Dimitrije Demetar prema jeziku starije hrvatske književnosti. 2-3/79,
332-353.
VONČINA, Josip: Dva portreta iz renesansnog splitskog književnog kruga. 9/76, 974-990.
VONČINA, Josip: Hektorovićeve splitske reminiscencije. 11/79, 1252-1256.
VUČETIĆ, Šime: Glas iz Stona Antuna Sasina. (Referat održan na znanstvenom skupu
Dani Hvarskog kazališta 1975). 11/75, 1239-1244.
VUČETIĆ, Šime: Nazorova lirika između 1910. i 1949. 11/76, 1215-1254; 12/76, 1356-
1373; 1/77, 63-80.
VUČETIĆ, Šime: Oko poezije Ante Tresića-Pavičića. 7/77, 829-842.
ŽANIĆ, Ivo: Nazorova »Voda« kao mit o junaku. 6-7/82, 531-554.
KNJIŽEVNOST OSTALIH NARODA
1. Poezija
‘ABD AR-Rahman I: Palma. (S arapskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1020.
ABU-L- ‘ATAHIJJA: /Pravom ludošću mladosti zbore, Sakupili nešto al’ to nisu jeli.
Uzalud noć i da ne umiru, Nadam se večnosti a zlo veće, Mrzim silno tu veliku bruku,
i dr./. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 952-955.
ABU MADI, Ilja: Poklon za praznik. 8-9/79, 1076-1077.
ABU NUWAS: /Napoji me, Mržnja vina i vode, Dve duše u jednom telu, Sit sam svega,
Kao da nema povratka, Gazela na vratima/. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79,
949-951.
AD-DHUBJANI, An-Nıbigha: /Omejin done u Aljai i Sendu, stani/. (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 875-876.
ADONIS (Ali Ahmed Sa’id): Kruženje. 8-9/79, 1085.
AL-AHTAL: /Gavrani i vuk, Vino, Smrt iz doba predislama, Divlji bik i lovački psi/. (S
arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 899-902.
AL-AHTAL AS-SAGHIR (AL-HURI): Bešara: kad bi mač prosekao među nama. 8-9/
79, 1077.
AL-ANDALUSI, Ibn Haffadža: Andaluzijska rijeka. (Preveo s arapskog D. Bučan). 8-9/
79, 1026.
186
AL-AŠBUNI: /Putniče sretni, što u susret krećeš zemlji mojoj/. (S arapskog /preveo/
D. Bučan). 8-9/79, 1020.
AL-BEJATI, ‘Abdul al-Wehab: Iz pisma imamu Aš-Šafiju. 8-9/79, 1083.
AL-BUHTURI: /Dvorac, Proljeće, Žena, Smrt, Kserksov presto/. (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 955-957.
AL-BUSIRI: Iz koside o plaštu: (S francuskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1036-1037.
AL-EZDI, Šanfara: Lamijja. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 874-875.
AL-FEREZDEK: /Hladan vetar, Tužbalica za ocem, Satira na Džerira, Iz hvalospjeva
Zejnul-Abidinu/. (S arapskog /preveo/ V. Simić i M. T. Okić). 8-9/79, 902-904.
AL-FITURI, Muhammed: Kad bi na usnama zamrle reči. 8-9/79, 1081.
AL-HAMDANI, Abu Firas: /Kćeri moja nemoj tužna biti, Ako mi blizina tvoja..., I grešan
čovek.., O noći kada svi ljudi spavaju, Gestom kažu zbogom, uhoda se boje, i dr./.
(S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 967-969.
AL-HANS˜’: /Golub se vraća, Nadmetanje, Tužbalica za bratom/. (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 913-915.
AL-HILLI, Safi-d-Din: Mojoj ljubljenoj. (S engleskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1036.
AL-HUSRI. Povjetarac. (S engleskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1025.
AL-JAŠKARI, Al-Munahal: Voleli smo se. (S arapskog /preveo/ R. Božović). 8-9/79, 869.
AL-MA’ARRI, Abu-l-’Ala: /Zar neko čuda Pejgamberu spori, Zbog njenih pozdravi sada
ove kuće, Nemirnici idu al’ svega mi na svetu, Polako hodaj! možda duša to je neka,
Oprezna u tajni, u posetu javno ide, i dr./. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79,
970-974.
AL-MEL˜’IKE, Nazika: Da se sramota spere. 8-9/79, 970-974.
AL-MUSTAZHAR: Noć čežnje. (S arapskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1022.
AL-MU’TEMID: /Noć pored rijeke, Pismo/. (S arapskog i engleskog /preveo/ D. Bučan).
8-9/79, 1021.
Al-MUTENEBBI, Abu Tajjib: /Post i iftar, ikindija, praznici, Reče da htede poreći
vrednost moje umetnosti, Kosa nije lepa kad joj vlasi lete, Kad ti je ime dato kopile
si bio, Pitate me, zavidnici, kakva je to sablja, i dr./. (S arapskog i francuskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 963-967.
AL-REJHANI, Emin: Ja sam Istok. 8-9/79, 1078-1079.
AS-SEMAWAL (Samulio): Lamijja. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 869-870.
AS-SUMEJSIR: Komarci. (S engleskog preveo D. Bučan). 8-9/79, 1028.
AŠ-ŠA’BI, Abu-la Kasim: Život. 8-9/79, 1079.
AT-T˜JI’, Hatim: Čist od nemanja, naslednik bogatstva. (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 973.
AT-TUTILI: Fontana. (S engleskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1025.
187
AL-’UDRI, Džemil: /Moja duša voli njenu dušu..., Smiluj mi se, jer sam dosta, Rad bih
znati il je ljutnja, Ti naređuj, ja ću rado/. (S arapskog /preveli/ Fehim Barjaktarević i
Muhamed Seid Mašić). 8-9/79, 917-918.
BOUHAZER, Hocine: Imperfekt i prezent. (Preveo Darko Tansković). 8-9/79, 1116.
DEPIERRIS, Jean-Louis: Pjesme. 4/75, 414-425.
/Morska lađa, Stepenice od suhozida, Sjekira na lomači/. Izbor i prijevod pjesama
Đurđa Šinko.
DOLCI, Danilo: Mjesečev limun. 4/75, 427-436.
/Toliko godina poznajem Ciccija, Zaposleni smo uokolo velikog stola, Sastanak je
odbora uspješan, Kad maslinama se nabreklim koža, Kad jedan drug prekrši zadanu
riječ, i dr./. Izbor, prepjev i komentar Nedjeljko Fabrio.
DERWIŠ, Mahmud: Imru’-l-KAJS. 8-9/79, 1085-1086.
DHU-R-RUMMA: /Moja Meja, Povetarac, Nesreća/. (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 919-920.
DJABALI, Leila: Za mog mučitelja poručnika D... (Prevela Vojka Smiljanić-Djikić).
8-9/79, 1115.
DJEBAR, Assia: Pesma suncu. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1114-1115.
DŽERIR. /Tužbalica za ženom, Satira na Ferezdeka/. (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 905-906.
GRAMADI, Salah: Naši preci beduini. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1119.
IBN ABI RABI A, ‘Umar: /O srce, reci dal samiti je lako, Vetar se igra i raznosi skute,
Čija to vatra kad Sunce sve žuće, … Piše mi Numa da dolazim dalje, … Krik i pesmu
sećanje sad budi, … Umm Noufel se smeje kada mene vide i dr./. (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 907-912.
IBN ABI SALT, Umajja: Ni večne kuće nisu iste, rode. (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 871.
IBN ABI SULMA, Zuhejr: Mu allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 863-864.
IBN AL-’ABD, Tarafa: Mu’allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 865.
IBN AL-AHNAF, ‘Abbas: /Ljubavna čuda, Poput tebe, Princeza moja, Siromah hoda,
Najlepši dan, i dr./. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 945-948.
IBN AL-ABRAS, ‘Abid: Mu ‘allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 868.
IBN AL-FARID, Ùmar: /Podari mi ljubav za Tebe beskrajnu, Nemoj me koriti već probaj
ukus ljubavi/. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 974-976.
IBN AL-MU‘TAZ: /Čašu koju popih ko svjetiljka noći, Na obzoru neba poput zlata mjesec
sja, U mrkloj noći zvezde izgledaju, Mesec, O noći, u kojoj sećanje gube sva jutra,
i dr./. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 960-962.
188
IBN AR-RUMI: /Lugovima sada zemlja se ponosi, Priroda je sjajna kad se na nju gleda,
Ja zavičaj imam na prodaju, Krčmaricu budim lepu i visoku/. (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 958-959.
IBN BASSAM. Sumrak. (Preveo s engleskog D. Bučan). 8-9/79, 1027.
IBN BURD, Beššar: /Zlo se gomila u ovoj mi noći, Najbolji drug je ko zlo s tobom deli,
Čudi se Fatima što je opisuje, Druže, Nikada se silom ja ne služim/. (S arapskog
/preveo/ V. Simić). 8-9/79, 943-945.
IBN HAMDIS: Pomrčina mjeseca. (Preveo s engleskog D. Bučan). 8-9/79, 1026.
IBN HILLIZA, Al-Har{th: Mu’ allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 866.
IBN JEZ†D, Al-Walid: /Prezreo sam, Piće i zabava, Selma/. (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 916-917.
IBN KAJS (AL-AŠA), Memun: Mu ‘allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 867.
IBN KULTH¯M, Amr: Mu ‘allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 861-862.
IBN MA‘ADI KEREB, ‘Amr: /Sretoh Zuhejra i sinove junake, Protest/. (S arapskog /
preveo/ V. Simić). 8-9/79, 872.
IBN MULEWWAH, Kajs alias Me-džnøn: /Mislio sam da će nestat, Gospoda ti, jesi l’
Lejlu prije sna privino, Ko da moje srce bješe, Kô da moje srce leži u pandžama neke
ptice, Kažite mi gorske srne — tako vam Alaha/. (S arapskog /preveo/ Muhamed Seid
Mašić). 8-9/79, 920-922.
IBN REBI’A, Leb{d: Mu ‘allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 862-863.
IBN SA’AID, (Iz Alcala La Real): /K’o sunce kad ljubav zađe, Rijeka, Pučina noći/.
(S engleskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1022-1023.
IBN SEFR: Pojava drage. (S arapskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1024.
IBN SEHL: Pijanstvo. (Preveo s arapskog D. Bučan). 8-9/79, 1027.
IBN ŠED˜D, ‘Antara: Mu ‘allaka. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 860-861.
IBN WAHBUN: Zla sudba. (Preveo s arapskog D. Bučan). 8-9/79, 1028-1029.
IBN ZEJD, ‘Adi: Vinska pesma. (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 874.
IBN ZEJDUN. /Mjesec, Vjernost, Dva fragmenta/. (S arapskog i engleskog /preveo/
D. Bučan). 8-9/79, 1023-1024.
IBRAHIM, Hafiz: Odelo. 8-9/79, 1075-1076.
IMR¯-l-Kajs: Mu’allaka. (Odlomak). (S arapskog /preveo/ R. Božović). 8-9/79, 859.
***: Iz KUR’˜NA: /Sura I Otvorenja, Sura II krava, Sura XII Josif, Sura XXIV Svjetlost,
Sura LVI 1-56 Događaj, i dr./. (Preveli: M. Ljubibratić, Darko Tanasković i Besim
Korkut). 8-9/79, 882-890.
KABBANI, Nizar: Crtanje rečima. 8-9/79, 1082-1083.
LIMERIK. /Pjesme/. (Prevela Branka Žodan). 5/78, 599-604.
189
LAABI, Abdellatif: /Pesnici mog velikog plemena. Iz pesničke zbirke: Gvozdeno drvo
cveta/. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1118-1119.
NEPOZNATI Maur: Vrat milovanja. 2/75, 173-208.
/Gola plesačica, San sokola, Mirni sat, Zmija, Moje ispitljive ruke, i dr./. (S engleskog
preveo Luko Paljetak).
NU’AJMA, Mihail: Sklopi oči, videćeš. 8-9/79, 1079.
SIDKI AZ-ZAHAWI, Džemil: Doviđenja, doviđenja. 8-9/79, 1076.
ŠAKIR, AS-SEJJAB, Bedr: Požar. Bejrut, 26. 10. 1961. 8-9/79, 1080.
ŠAWKI, Ahmed: Obmanuli su je. 8-9/79, 1074.
TA’ABBATA ŠERREN, »Pritizlo«: Hajd da vam pričam, koje mladost resi. (S arapskog
/preveo/ V. Simić). 8-9/79, 870-871.
VERGILIJE, Publije Maron: Bukolike. Prijevod Đura Hidže (1752-1833). 4-5-6/83, 398-347.
VERLAINE, Paul: Pjesme. 9/74, 1000-1010.
/Zaboravljeni napjevi, Sentimentalni razgovor, Bijeli mjesec, Buduć zora blista, Dva
prologa, i dr./. Preveo Nikola Milićević.
VERLAINE, Paul: Rukovet pjesama. 7/78, 777-786.
/Serenada, Faun, Put mi bješe, Plače u srcu, Jesenja popijevka, i dr./. Preveo Nikola
Milićević.
ZEBDI, Kamel: Muna. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1117-1118.
ZEKKI ABU ŠADI, Ahmed: Tuga. 8-9/79, 1078.
2. Drama
ADAMOV, Artur: Profesor Tarana. Prevela Mirjana Dobrović. 7-8/75, 843-855.
ALBBE, Edward: Zoološka priča. Preveo Mihajlo Patarčec. 7-8/76, 663-681.
ARRABAL, Fernando: Groblje automobila. Prevela Mihaela Vekarić. 7-8/76, 759-792.
BECKETT, Samuel: Svršetak igre. Prevela Alka Škiljan. 7-8/75, 807-842.
BOND, Edward: Lear. Prevela Giga Gračan. 7-8/76, 793-849.
GENET, Jean: Sluškinje. Preveo Vjekoslav Kapural. 7-8/75, 856-880.
IONESCO, Eugène: Stolice. Preveo Radovan Ivšić. 7-8/75, 881-910.
MROŽEK, Slawomir: Tango. Preveo Đorđe Živanović. 7-8/76, 708-758.
PINTER, Harold: Lift za kuhinju. Prevela Palma Kalođera. 7-8/76, 682-707.
SOLITRO, Giulio: Splitski plemići. Preveo Živko Vekarić. 7/78, 787-821.
ŠVARC, Evgenij: Zmaj. Bajka u tri čina. Preveo Jure Kaštelan. 7-8/75, 758-806.
VAN ITALLIE, Jean-Claude: Hura Anerika. Prevela Nada Šoljan. 7-8/76, 850-903.
WEISS, Peter: Jean Paul Marat, njegov progon i umorstvo kako ga predstavlja glumačka
družina zavoda Charentonu pod vodstvom gospodina de Sadea. Drama u dva čina.
Preveli: Truda i Ante Stamać. 7-8/75, 911-997.
190
3. Proza
AL-BELADURI, Ahmed...: Iz knjige »Futuh al-Buladan«: Osvojenje Aleksandrije.
(S arapskog preveo V. Simić). 8-9/79, 989-990.
AL-DŽAHIZ: Knjiga o tvrdicama, predgovor (odlomci). »Knjiga o životinjama«
(odlomak). (S arapskog preveli: Aiša Đulizarević-Simić i V. Simić). 8-9/79, 981-985.
AL-HAKIM, Tawfik: Vernost keruše Fukse. Prevod s arapskog: Čolić Ljiljana i Ivančević
Milica. 8-9/79, 1090.
AL-HAKIM, Tawfik: Ljudi iz pećine. IV čin. (S arapskog prevela: Ljiljana Eljdupović).
8-9/79, 1091-1094.
AL-HAMADANI, Bedi’u-z-Zeman: »Seans« (Seansa o poeziji). (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 1002-1004.
AL-ISFAHANI, Abu al-Feredž: Knjiga pesama i napeva (odlomci). (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 999-1002.
AL-KALJUBI. Savršeni krug. (S francuskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1041-1043.
AL-MA’ARRI, Abu-l-’Ala: Poslanica oproštaja (odlomak). (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 1006-1010.
AT-TABARI, Abu Dža’fer...: Knjiga Božjih poslanika i kraljeva. (Odlomci). (S arapskog
/preveo/ V. Simić). 8-9/79, 990-992.
BEN Jelloun, Tahar: Odlomak iz romana: Ludi Moha mudri Moha. (Preveo Darko
Tanasković). 8-9/79, 1113-1114.
FERAOUN, Mouloud: Iz dnevnika (1955-1962). (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1111.
HADDAD, Malek: Iz eseja: Nule se vrte ukrug. (Prevela Vojka Smiljanić-Đikić). 8-9/79,
1108-1109.
IBN ABI TALIB, Ali: Nehudžu-l-belagha. Iz anegdotske književnosti. (S arapskog
/preveo/ V. Simić). 8-9/79, 922-925.
IBN AL-MUKAFFA’: »Kitab al-Edeb as-Saghir« (odlomak). Iz »Kitab al-Edeb-l-Kebir«,
Kalila i Dimna (odlomci). (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 976-981.
IBN AL-NU’TAZZ: Knjiga o kategorijama pesnika, Katib al-Bedi’ (Odlomak). (S arapskog
/preveo/ V. Simić). 8-9/79, 993-996.
IBN AT-TIKTAK˜, Dželal ad-Din: Posljednji Abbasid. (S francuskog /preveo/ D. Bučan).
8-9/79, 1037-1041.
IBN BATTUTA: Maladivsko otočje. (S engleskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1044-1047.
IBN DŽA’FER, Kuddama: »Kritika proze« (odlomci). (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 996-998.
IBN FADLAN, Ahmed: Iz knjige Ahmeda Ibn Fadlana. (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 998-999.
Vidi: Bilješke o piscima, str. 1126.
191
IBN HALDUN: Iz Mukaddime. (S arapskog /preveo/ D. Bučan). 8-9/79, 1047-1050.
IBN KUTEJBA: »Ujun al-Ahbar« (Izvori vesti). (Odlomak). (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 986.
IBN KUTEJBA: »Knjiga poezije i pesnika« ili »Kategorija pesnika«. (S arapskog /preveo/
V. Simić). 8-9/79, 987-988.
IBN KUTEJBA: Obuka pisara (odlomak). (S arapskog /preveo/ V. Simić). 8-9/79, 988-989.
IBN MUNKIDH, Usama: Iz autobiografije. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/79, 1012-1013.
IBN REŠIK: »Stihovanje i njegovo vrednovanje« (odlomak). (S arapskog /prevo/ V. Simić).
1010-1012.
IBN SELLAM AL-DŽUMAHI, Abu ‘Abdalah: Kategorije pesnika (Odlomak). (S arapskog
/preveo/ V. Simić). 8-9/79, 949.
IBN SINA, (Avicenna): Poslanica o suštini ljubavi (odlomak). (S arapskog /preveo/ V. Simić).
8-9/79, 1005-1006.
*** Iz memoara maršala Marmonta. (Prijevod i bilješke Frano Baras). 12/75, 1413-1436.
KONSOL, Elias: (Iz proze »Ghalib-efendi«). Preveo Rade Božović. 8-9/79, 1086-1088.
MAHFUZ, Nedžib: Odlomak iz romana SUKARIJA (trilogija). Prevela s arapskog: Mirka
Jovanović. 8-9/79, 1094-1097.
MICHAUX, Henri: U zemlji magije. (Prevela s francuskog Ana Gusić). 9/75, 1074-1083.
*** Roman o plemenu Beni Hilal: Priča o kobili Hajsi. Preveo Rade Božović. 8-9/79,
1057-1061.
SEFRIOUI, Ahmed: Iz zbirke pripovedaka: Čudesna kutija. (Preveo Darko Tanasković).
8-9/79, 1112.
*** Taha Husejn. Dani, knjiga I, deo II. (S arapskog prevela: Sanja Vidaković). 8-9/79,
1088-1090.
TAMIR, Zekkeria: Zatvor. Preveo Rade Božović. 8-9/79, 1098-1099.
YACINE, Kateb: Odlomak iz romana: Nadjema. (Preveo Darko Tanasković). 8-9/1979,
1112-1113.
4. Pisci ostalih naroda i njihova djela
BOŽOVIĆ, Rade: Nova arapska književnost (XIX i XX vek). 8-9/79, 1062-1074.
BRUSAR, Branko: Putovanje Nathaniela Hawthorna od očaja do nade. 9/74, 1038-1044.
BUČAN, Daniel: Bilješke o piscima. 8-9/79, 1120-1133.
BUČAN, Daniel: Maursko pjesništvo. 8-9/79, 1014-1019.
BUČAN, Daniel: Postklasično razdoblje. 8-9/79, 1030-1035.
BUČAN, Daniel: Uvod /8-9/1979. broju časopisa »Mogućnosti« koji je posvećen arapskoj
književnosti/. 8-9/79, 845-852.
192
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Barokni psihološki naturalizam. (Đon Apdajk: »Beži,, zeko,
beži!«, prijevod: Nevena Stefanović-Čičanović, pogovor: Aleksandar S. Petrović,
»Prosveta«, Beograd, 1980). 6-7/81, 699-703.
ČULIĆ-Viskota, Hrvoje: Lirski nihilizam melankoličnog antifilozofa. (E. M. Cioran:
»Kratak pregled raspadanja«. Novi Sad, Matica srpska). 1/74, 93-108.
ĐULIZAREVIĆ-Simić, Aiša: Arapska književnost ‘abbasidskog perioda. Pregled
društveno-istorijskih prilika. 8-9/79, 926-942.
FABRIO, Nedjeljko: Novi prilog hrvatskoj talijanistici. (Mladen Machiedo: Orientamenti
ideologico-estetici nella poesia italiana del dopoguerra. Izd. »Studia Romanica et
Anglica Zagrebiensia«, 1973). 9/74, 1062-1065.
FABRIO, Nedjeljko: Bilješka o piscu (Danilo Dolci). 4/75, 436-438.
GRADIŠKA, Ante: Cinični opservatorij zapadne civilizacije. (U povodu izdanja odabranih
djela Aldousa Huxleyja, »August Cesarec«, Zagreb, i »Svjetlost«, Sarajevo — 1980).
11-12/81, 1157-1167.
GRADIŠKA, Ante: Kafka par lui-méme. 10-11/83, 965-994.
GRADIŠKA, Ante: »LA RECHERCHE DE L’ABSOLU«. (Još jednom o Joyceovu
»Uliksu«). 6-7/82, 577-596.
GRADIŠKA, Ante: Nepouzdani podrezivač noktiju. (O modernom romanu u povodu
Joycea). 5/75, 607-620.
KATUŠIĆ, Maslina: Prevodilački pristup Tommaseovu romanu »Vjera i ljepota«. 11-12/
81, 1168-1173.
KEČKEMET, Duško: Split u putopisu Evelije Čelebije. (U povodu novoga izdanja
prijevoda Hazima Šabanovića). 5/78, 584-590.
KUDRJAVCEV, Anatolij: Stazama pikarskog romana. Prethodnici i srodnici pikarskog
žanra u evropskoj književnoj tradiciji. 6/79, 709-722; 7/79, 810-821; 10/79, 1198-
1228; 11/79, 1296-1310.
LAPENDA, Stjepan: André Gide ili povijest jedne strasti. 10/79, 1194-1197.
MARKOVIĆ, Milivoje: Samoće, otuđenja i nade. (Proza Andrije Hinga). 8/74, 914-924.
MEMMI, Albert: Kolonijalni bilingvizam. (Odlomak iz knjige Portret kolonizovanog).
(Preveo D/arko/ Tanasković). 8-9/79, 1106-1107.
MULJAČIĆ, Žarko: Fortisova putovanja u Dalmaciju. 1/79, 91-107.
*** Narodna tradicija i poezija rocka. Priredio Arsen Bačić. 4/74, 469-474.
PALJETAK, Luko: Zabilješka o Vrtu milovanja. 2/75, 209-212.
PAVLETIĆ,Vlatko: Bifurkacija Baudelaireove poetike. (Poglavlja iz rukopisa djela
Korijeni i mirisi »Cvjetova zla«). 9/78, 1043-1064.
PEDERIN, Ivan: Austrijski humorist Theodor Schiff o starom Splitu prije prijelaza općine
u narodnjačke ruke. 11-12/82, 1090-1095.
*** Prijevodi Zen-priča. (Preveo s talijanskog Nedjeljko Fabrio). 7/77, 843-854.
193
RAUKAR, Tomislav: Ser Baptista de Augubio, civis Spaleti. 1/79, 108-118.
SABLJAK, Tomislav: Bilješka o piscima. 7-8/75, 998-1000.
SABLJAK, Tomislav: Bilješka o piscima. 7-8/76, 904-905.
SABLJAK, Tomislav: Napomena sastavljača. 7-8/75, 1000.
SIMIĆ, Vojislav: Arapska književnost predislamskog perioda. 8-9/79, 853-858.
SIMIĆ, Vojislav: Arapska književnost ‘umejjadskog perioda. 8-9/79, 891-899.
SPENDER, Stephen: W. H. Auden (1907-1973). Prevela Ranka Mesarić. 5/74, 567-571.
ŠINKO, Đurđa: Bilješka o autoru (Jean-Louis Depierris). 4/75, 426.
ŠTAMBAK, Dinko: Razgovor prigodni uz 200. godišnjicu Rousseauove smrti. 6/78, 684-697.
ŠTAMBAK, Dinko: Tragom Vergilija. 11-12/81, 1135-1146.
TANASKOVIĆ, Darko: Književnost nearapskog jezičnog izraza u arapskom svetu.
(Književnost Magreba na francuskom jeziku). 8-9/79, 1100-1106.
VUKSAN-Janković, Jelisaveta: Utjecaj Conradove koncepcije ličnosti na kompoziciju
njegovih romana Lord Jim i Srce tame. 4/74, 484-498; 5/74, 586-605.
ŽODAN, Branka: Limerik. /Prilog o engleskoj šaljivoj pjesmici/. 5/78, 598-599.
93/99 POVIJEST
1. Povijest općenito
BARAS, Frano: Tko je bio vojvoda od Dubrovnika. 12/75, 1407-1412.
FRANIČEVIĆ-Pločar, Jure: Čovjek koji stvara povijest. 5/80, 515-519.
*** Iz memoara maršala Marmonta. Prijevod i bilješke Frane Baras. 1/76, 83-116; 5/76,
512-527; 9/76, 1001-1012; 10/76, 1102-1112; 4/77, 505-512.
KISIĆ, Antun: Zadarski dnevnik. Priredio H/rvoje/ Morović. 11/79, 1311-1324; 12/79,
1398-1420.
KRLEŽA, Miroslav: Josip Broz Tito 1892-1980. Djelo historijskih razmjera. 5/80, 461-462.
PERIĆ, Ivo: Tito u suvremenoj historiji. 5/80, 520-528.
2. Arheologija
DUPLANČIĆ, Arsen: Počeci rada društva »Bihać«. 11-12/82, 1059-1071.
EVANS, A/rtur/ J.: Cavtat-Konavli-Risan. Predgovor, prijevod i bibliografija: Branko
Kirigin. 8/78, 951-966; 9/78, 1080-1086; 10/78, 1186-1207.
KIRIGIN, Branko: Issa u dubinama vremena. (Što pokazuju iskopavanja u našoj najstarijoj
urbanističkoj jezgri). 3-4-5/82, 236-240.
KIRIGIN, Branko /i/ Mate Milošević: Otok Svetac. 3-4-5/82, 241-249.
KIRIGIN, Branko: Ponovo o Issi. 4/81, 438-442.
194
MILOŠEVIĆ, Mate /i/ Branko Kirigin: Otok Svetac. 3-4-5/82, 241-249.
OREB, Franko: Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka. 6-7/81,
717-719.
3. Povijest naroda i narodnosti Jugoslavije
ANDRIJAŠEVIĆ, Mate: Svjetlost neugasiva na putanjama našim. (Govor na
komemorativnoj sjednici u povodu smrti druga Tita, Split, 6. svibnja 1980). 5/80,
463-470.
ANDRIJIĆ, Marko: Uloga Mornarice NOVJ u desantima jedinica 26. divizije na otoke
Korčulu i Mljet u travnju 1944. godine. 8-9-10/82, 656-679.
BABIĆ, Ivo: Povijesna jezgra Trogira u prostornom okviru. 10-11/82, 1209-1215.
BARAS, Frano: Teror splitskih autonomaša. 11-12/82, 973-990.
BARAS, Frano: Vis u Napoleonovim ratovima. (Kronološka skica). 3-4-5/82, 303-328.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Iz prošlosti otoka Visa — XVII stoljeće. 3-4-5/82, 256-274.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Kultura u narodnooslobodilačkoj borbi Dalmacije. 8-9-10/81,
739-834.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: »Kultura u NOB-i Dalmacije« — prilozi, građa, dokumenti.
Predgovor. 8-9-10/81, 735-738.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Predgovor /broju »Mogućnosti« koji obrađuju prošlost Visa/.
3-4-5/82, 183-185.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka: Svakodnevni život u Splitu između sedamdesetih i devedesetih
godina prošloga stoljeća. 11-12/82, 1109-1120.
BOŽIĆ-Bužančić, Danica: Privatni život u Splitu krajem XVII i u XVIII stoljeću. 5/79,
585-594.
BOŽIĆ-Bužančić, Danica: Arhivsko spomeničko blago Trogira. 10-11/80, 1147-1155.
BOŽIĆ, Mirko: Riječ Mirka Božića na proslavi tridesetogodišnjice Hvarske konferencije.
5/74, 499-505.
CAMBI, Nenad: Trogir u antici. 10-11/80, 950-963.
CVITANIĆ, Antun: Ivo Kasandrić: Hvarski pučki ustanak. (Split, Čakavski sabor, 1978).
6/78, 715-720.
CVRLJE, Zdenko: Zbornici o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda.
12/77, 1410-1419.
CVRLJE, Zdenko: Zbornici o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda. 1/78,
67-94.
DAMIĆ, Marko: Titovi splitski dani. 5/80, 546-571.
DUBOKOVIĆ-Nadalini, Niko: Genealoške i heraldičke bilješke o obitelji Jakša. 3-4-5/
82, 288-294.
195
FISKOVIĆ, Cvito: Julije Bajamonti u Herceg-Novom. 5/79, 573-584.
FISKOVIĆ, Cvito: Korčulanski običaji, svečanosti i zabave XVII stoljeća. 2-3/77, 258-280.
FORETIĆ, Vinko: Pogled prema Anti Bajamontiju. 11-12/82, 1032-1040.
FREJDENBERG, Maren M.: Hvar, kolovoz 1511. ... 6-7/1981, 709-712.
GABELIĆ, Andro: Što je mutno — Ivanićev ustanak ili historigrafija. 8/80, 810-822.
GOGALA, Nada: O splitskim pučanima puntarima. 11-12/82, 1050-1058.
GRABOVAC, Julije: Trijumf narodne misli u Splitu, odlučna prekretnica u procesu
hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji. 11-12/82, 949-963.
HOUT, Louis: Oružje za Tita. (Odlomak iz knjige). S engleskog preveli: Ljiljana Smodlaka
i Aleksandar Žižović. 3-4-5/82, 391-403.
HULJIĆ, Veseljko: Crveni znamen komiške općine u međuratnom razdoblju. (Pobjede
socijalno-revolucionarnog bloka komiške općine na lokalnim izborima 1926. i 1941.
godine). 3-4-5/82, 346-368.
ISAIĆ, Vladimir: »Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji od 1941.
do 1945.« (Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split, 1981).
6-7/82, 613-615.
ISAIĆ, Vladimir: Titova strategijska odluka o obrani otoka Visa. 3-4-5/82, 369-377.
IVANČIĆ, Dušan: Sjećanje na prve partizanske zastave na oceanu. 8-9-10/82, 699-733.
IVANIŠEVIĆ, Milan: Trogir u povijesnim izvorima od 438. do 1097. godine. 10-11/80,
964-992.
***: Iz korespondencije dra Ante Trumbića (1892-1914) — priredio Hrvoje Morović.
1/75, 116-128; 2/75, 236-248; 3/75, 359-373; 4/75, 475-491.
JURIĆ, Šime: Tri kodeksa značajna za kulturnu povijest Trogira. Prilog poznavanju
trogirskih humanista. 10-11/80, 1107-1114.
KASANDRIĆ, Ivo: Bi li prema ispravi iz 1511. Hvar imao osobine polisa? (Odgovor na
mišljenje M. M. Frejdenberga). 6-7/81, 713-716.
KASANDRIĆ, Ivo: Nov dokument o pučkom ustanku na Hvaru. 10/77, 1181-1190.
KASANDRIĆ, Ivo: Petsto godina vladavine grada Hvara nad Visom. 3-4-5/82, 251-255.
KASANDRIĆ, Ivo: Obitelj Ivanić (Ivaneo) iz Hvara. 1/76, 117-126.
KASANDRIĆ, Ivo: Razvitak vlastelinstva na Braču, Hvaru i Visu u ranom srednjem
vijeku. 9/80, 932-937.
KEČKEMET, Duško: Patriotski lik Ivana Rendića u doba preporoda. 11-12/82, 1041-1049.
KLAIĆ, Nada: Kratka šetnja trogirskim srednjovjekovljem. 10-11/80, 1009-1025.
KORLAET, Radoje: Gajo Bulat, splitski odvjetnik i javni radnik. 11-12/82, 1027-1031.
KRLEŽA, Miroslav: Tito. 4/80, 357-366.
LUETIĆ, Josip: Grip, ormanica, galicija i filjuga — najdjelotvorniji naoružani brodovi s
kojima su naši pomorci branili svoju obalu u prošlosti. 8-9-10/82, 756-769.
196
MAŠTRUKO, Tomo: Iz revolucionarne borbe jugoslavenskih pomoraca izvan domovine
za vrijeme drugog svjetskog rata. 8-9-10/82, 680-698.
MILOŠEVIĆ, Miloš: Rad prve slavjanske čitaonice preporodnog tipa na Jadranu (Dobrota,
4. V 1862). 11-12/82, 1096-1108.
MOROVIĆ, Hrvoje: Brodolom hvarskog jedrenjaka 1601. godine. 1/81, 112-118.
MULJAČIĆ, Žarko: Fortisova putovanja po Dalmaciji. 10/78, 1141-1159.
MUŽINIĆ, Zdravko: Naše stoljetne borbe za Jadran i njihov odraz u umjetničkoj
književnosti. 8-9-10/82, 815-837.
OBAD, Stijepo: Splitski težaci u narodnom preporodu. 11-12/82, 964-972.
OMAŠIĆ, Vjeko: Lipanjski dani u Trogiru 1797. 10-11/80, 1132-1140.
PERIČIĆ, Šime: Fragmenti iz gospodarskog života Trogira u XIX stoljeću. 10-11/80,
1156-1167.
PERIĆ, Ivo: Duje Rendić Miočević, prvi načelnik ponarođene splitske općine. 11-12/82,
1001-1011.
PETRINOVIĆ, Ivo: Trumbićev stav spram diktature kralja Aleksandra i Oktroiranog
ustava. 10-11/83, 945-960.
PIPLOVIĆ, Stanko: Predgovor /broju »Mogućnosti« koji obrađuje 100. obljetnicu
narodnog preporoda u Dalmaciji/. 11-12/82, 947-948.
PIPLOVIĆ, Stanko: Uloga Vicka Perišića u narodnom preporodu Dalmacije. 11-12/82,
1012-1026.
POLIĆ, Nikola: Državnom zavodu za Narodnu Prosvjetu. Zagreb. 11-12/78, 1387.
Protestno pismo vladi NDH upućeno 1942. godine zbog talijanskog paljenja hrvatskih
sela.
POSEDEL, Josip: Natko Nodilo, đak i profesor splitske gimnazije. 11-12/82, 991-1000.
RAČIĆ, Nikša: O minuloj stotoj obljetnici »Narodne hrvatske čitaonice« u Starom Gradu
na Hvaru. 4/78, 470-495.
RAPANIĆ, Željko: Iz prošlosti srednjovjekovnog Trogira. 10-11/80, 993-1000.
RISMONDO, Vladimir: Povodom članka pod naslovom »Teror splitskih autonomaša«,
objavljenog u »Mogućnostima« 11-12 od 1982. 10-11/83, 995-996.
RISMONDO, Vladimir: Prilike na trogirsko-turskoj granici početkom tridesetih godina
XVII stoljeća. 10-11/80, 1125-1131.
SLADE-Šilović, Mirko: Bilješke o hrvatskom narodnom preporodu u Trogiru. 10-11/80,
1168-1184.
STIPČEVIĆ, Augustin: Klub naprednih studenata u Splitu. 9/74, 1035-1037.
TOMŠIČ, Janez: Oslobođenje jugoslavenske jadranske obale od Bojane do Soče od
septembra 1944. do maja 1945. 8-9-10/82, 633-655.
UGRINA, Jozo: Partija — čelik bez pukotina. Na izvorima povijesti KP i NOP-a u
trogirskom kraju. 10-11/80, 1185-1208.
197
VILOVIĆ, Tihomir: Razvojni put Jugoslavenske ratne mornarice. 8-9-10/82, 621-632.
VINSKI, Ivo: Problemi procjene gospodarske moći Dubrovačke Republike. (Referat sa
znanstvenog skupa Dani Hvarskog kazališta 1975). 5/75, 552-557.
***: Živi tok revolucije. Uz godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. 5/81, 445-447.
ILUSTRIRANI PRILOZI
1. Djela starijih umjetnika
ALEŠI, Andrija: Kapitel iz Sv. Dominika (Muzej grada Splita). 4-5-6/83, 326-327.
ALEŠI, Andrija: Ulomak oltarne pregrade (Arheološki muzej Split). 4-5-6/83, 342-343.
ALEŠI, Andrija: Nadgrobna ploča Andrije Alešije 1503. (Sv. Duh, Split.) 4-5-6/83, 358.
CORONELLI, V.: Vis u XVII stoljeću. 3-4-5/82, 346-347.
CRIVELLI, Vittore: Glavni oltar crkvice S. Antuna opata u Rabu (foto Živko Bačić,
Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split). 12/76, 1282-1283.
CRIVELLI, Vittore: Sv. Kristofor (foto Živko Bačić, Regionalni zavod za zaštitu
spomenika kulture, Split). 12/76, 1370-1371.
CRIVELLI, Vittore: Sv. Teodor (foto Živko Bačić, Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture, Split). 12/76, 1370-1371.
DALMATINAC, Juraj: Vidi: JURAJ Dalmatinac.
***: Detalj s glavice Jurja Dalmatinca, foto Nenad Gattin. 12/75, 1366-1367.
***: Drveno gotičko raspelo iz splitske stolne crkve iz XVI stoljeća, detalj. 11/74, 1228-1229.
DIZIANI, Gaspare: Oltarska pala, Kaštel-Gomilica, župska crkva (detalj). 2/74, 136-137.
DIZIANI, Gaspare: Oltarska pala, Kaštel-Gomilica, župska crkva (detalj). 2/74, 176-177.
DIZIANI, Gaspare: Oltarska pala, Kaštel-Gomilica, župska crkva (detalj). 2/74, 184-185.
JURAJ Dalmatinac: Glava s apside šibenske stolne crkve, foto Nenad Gattin. 12/75,
1350-1351.
JURAJ Dalmatinac: Grb, Muzej grada Splita. 2/75, 144-145.
JURAJ Dalmatinac: Kip sv. Andrije sa zapadnog portala crkve u Šibeniku. 10/75, 1144-1145.
KARACZAY, F.: Luka na Visu u prvoj polovici XIX stoljeća. 3-4-5/82, 198-199.
KARACZAY, F.: Luka na Visu u prvoj polovici XIX st. 3-4-5/82, 214-215.
KARACZAY, F.: Komiža u prvoj polovici XIX st. 3-4-5/82, 230-231.
***: Krapanj, Franjevački samostan Sv. Križa, Stolica, renesansa XVI st., rezbareno drvo,
veličina 129x37 cm. 1/78, 64-65.
***: Kvadrilob, XV stoljeće iz stolne crkve u Splitu. 2/75, 160-161.
***: Orgulje u crkvi Sv. Petra u Trogiru. 6-7/74, 826-827.
***: Orgulje u dubrovačkoj crkvi Sv. Vlaha. 6-7/74, 830-831.
198
PORI, Antonio i radionica: Glavni oltar crkve »Muster« u Komiži. 3-4-5/82, 294-295.
PORI, Antonio i radionica: Glavni oltar u crkvi-tvrđavi u Vrbovskoj. 3-4-5/82, 294-295.
***: Romanička korna sjedala splitske stolne crkve. Detalj s likovima majstora i
pomoćnika. 11/74, 1212-1213.
SCRIVELLI, /Carlo/: Apostoli. 5/77, 528-529.
SCRIVELLI, /Carlo/: Apostol. 5/77, 592-593.
***: Šibenik, Crkva Sv. Nikole. Gospa s djetetom, gotika XV st., obojeno drvo, veličina
83x48 cm. 1/78, 32-33.
***: Šibenik, Samostan benediktinki Sv. Lucije, Gospa s Djetetom, romanika XIII st.,
obojena pečena zemlja, visina 68 cm. 1/78, 16-17.
***: Trogir, Muzej grada, Pulena-pijetao s turskog broda, XVI st., obojeno drvo, visina
150 cm. 1/78, 48-49.
***: Vaza lokalne issejske radionice III-II st. p. n. e. 4/81, 380-381.
*** Vaza s likom Ganimeda oko 300. g. p. n. e. 4/81, 364-365.
***: Zapis o igrama komedija u općinskoj palači u Korčuli 1583. 5/75, 560-561.
2. Djela suvremenih umjetnika
AVRAMOVA, Borka: »Djevojka sjedi«, 1977. 4/78, 392-393.
AUGUSTINČIĆ, Antun: Maršal Tito, 1948, bronca. 5/80, 461.
BAŠIĆ, Ljubomir: »Odmor«. 7/78, 744-745.
BAŠIĆ, Ljubomir: »Voćnjak«. 7/78, 760-761.
BOBANOVIĆ-Čolić, Ivica: Torzo, 1972. (drvo). 4/74, 398-399.
BOBANOVIĆ-Čolić, Ivica: Žetalice, 1972. (drvo). 4/74, 382-383.
BOTTERI, Josip: »Sinteza«, 1976. 4/77, 408-409.
BOTTERI, Josip: »Split«, 1977. 4/77, 424-425.
BULJUBAŠIĆ-Celić, Ivan: Autoportret (1903), crtež ugljenom. 3/74, 290-291.
BULJUBAŠIĆ-Celić, Ivan: Portret žene, crtež ugljenom. 3/74, 274-275.
BUNK, Rudolf: Glava. 8/74, 852-853.
BUNK, Rudolf: Masline. 8/74, 868-869.
ČULE, Paško: Djevičanstvo. 6/77, 660-661.
ČULE, Paško: »Materinstvo«, drvo. 6/77, 644-645.
DETONI, Marijan: Maršal Tito, 1943, olovka. 5/80, 492-493.
DODIG-Trokut: Metafizika VII, iz ciklusa »Hranjiva okolina«. 1/76, 16-17.
DODIG-Trokut: Razdvajanje, iz ciklusa »Hranjiva okolina«. 1/76, 32-33.
DOMIĆ, Svetozar: »Bijeli zid«, 1976. 4/78, 408-409.
GARBIN, Ljubo: Splitski motiv, I. 6/80, 588-589.
199
GARBIN, Ljubo: Splitski motiv, II. 6/80, 404-405.
GARBIN, Ljubo: Splitski motiv, III. 6/80, 604-605.
GARBIN, Ljubo: Splitski motiv, IV. 6/80, 620-621.
GARBIN, Ljubo: Splitski motiv, V. 6/80, 620-621.
GARBIN, Ljubo: Splitski motiv, VI. 6/80, 636-637.
GATTIN, Ivo: Crveni papir, 1960, kreda. 6/79, 636-637.
GATTIN, Ivo: Tri strukture, 1958, ulje. 6/79, 620-621.
GOLDONI, Raul: Skulptura I. 8/78, 864-865.
GOLDONI, Raul: Skulptura II. 8/78, 880-881.
GOLDONI, Raul: Skulptura III. 8/78, 896-897.
GOLDONI, Raul: Skulptura IV. 8/78, 912-913.
GRGAS, Mile: Dječak sa frulom. 1/80, 16-17.
GRGAS, Mile: Djevojka sa cvijetom (drvo). 1/80, 32-33.
HRASTE, Kažimir: »Joko« (kombinirana tehnika, 1983. g.). 4-5-6/83, 390-391.
HRASTE, Kažimir: »Zdenko« (kombinirana tehnika, 1978. g.). 4-5-6/83, 374-375.
IGNJATOVIĆ, Nikola: Mrtva priroda. 8-9-10/81, 878-879.
JAKELIĆ, Petar: »Djetinjstvo« (ulje). 6-7/81, 604-605.
JAKELIĆ, Petar: »Ljeto« 73. (crtež). 6-7/81, 588-589.
JAKELIĆ, Petar: »Suša« (ulje). 6-7/81, 572-573.
JAKELIĆ, Petar: Vinjete. 10/77, /na raznim stranicama — prenesene iz edicije Splitski
književni krug/.
JAŠIĆ, Ivo: »Glava«, mramor. 7/80, 666-667.
JAŠIĆ, Ivo: »Obiteljska bista«, mramor. 7/80, 862-863.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Dignuta jedra. 11-12/81, 1038-1039.
KAŠTELANČIĆ, Ante: »Jedra prije izlaska sunca«, ulje. 11/77, 1238-1239.
KAŠTELANČIĆ, Ante: »Jedra u zalazu sunca«, ulje. 11/77, 1254-1255.
KAŠTELANČIĆ, Ante: »Jutarnji odrazi«, ulje. 11/77, 1206-1207.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Kuće na moru. 11-12/81, 1054-1055.
KAŠTELANČIĆ, Ante: »Siluete jedara«, ulje. 11/77, 1222-1223.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Slikar, ulje na lesonitu. 3/75, 280-281.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Slike, ulje na lesonitu. 3/75, 264-265.
KAŠTELANČIĆ, Ante: U čast moga oca. 11-12/81, 1006-1007.
KAŠTELANČIĆ, Ante: Usamljena jedra. 11-12/81, 1022-1023.
KEZIĆ, Jurica: Motiv 1. (kombinirana tehnika). 5/78, 512-513.
KEZIĆ, Jurica: Motiv 2. (kombinirana tehnika). 5/78, 528-529.
200
KRSTULOVIĆ, Andrija: Jarac. 9/74, 968-969.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Pred kućnim pragom. 9/74, 1000-1001.
KRSTULOVIĆ, Andrija: Zagorka s jarcem. 9/74, 984-985.
***: Krvolok iz Tanipura, »Oko«, 1935. 1/74, 64-65.
LALIN, Vjera: Sjećanje I. 9/78, 984-985.
LALIN, Vjera: Sjećanje II. 9/78, 1000-1001.
LALIN, Vjera: Sjećanje III. 9/78, 1016-1017.
LETICA, Petar: »Barka«, ulje na platnu. 11/79, 1260-1261.
LETICA, Petar: »Suton«, ulje na platnu. 11/79, 1244-1245.
LOZICA, Ivo: Majka i dijete. 8-9-10/81, 766-767.
LOVRENČIĆ, Ivan: Inicijali I. pjevanja Goranove »Jame«. 7/77, 766-767.
LOVRENČIĆ, Ivan: Inicijali I. pjevanja Goranove »Jame«. 7/77, 782-783.
MAUROVIĆ, A/ndrija/. Ognjem i mačem, »Oko«, 1936. 1/74, 32-33.
MAUROVIĆ, A/ndrija/. Ognjem i mačem, »Oko«, 1936. 1/74, 48-49.
MAUROVIĆ, A/ndrija/. Trojica u mraku, 1935. 1/74, 16-17.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Skica za spomenik. 10-11/83, 962-963.
MEŠTROVIĆ, Ivan: Zvonimir Bezić, 1902. 10-11/83, 930-931.
NAKIĆ, Ljubo: Brodovi. 8-9-10/81, 814-815.
OMAN, Ante: »Prosjak«, bronca. 12/77, 1326-1327.
OMAN, Ante: »Gospodar svoj«. 12/77, 1342-1343.
OREB, Izvor: Frano Kršinić, crtež. 5/76, 436-437.
OREB, Izvor: Šime Vučetić, crtež. 5/76, 452-453.
OSTOJA, Mirko: Oscilacija I, gips. 9/75, 1016-1017.
OSTOJA, Mirko: Oscilacija II, gips. 9/75, 1032-1033.
OSTOJA, Mirko: Oscilacija III, gips. 9/75, 1048-1049.
OSTOJA, Tomislav: Finale, 1977, bronca. 10/78, 1120-1121.
OSTOJA, Tomislav: Relacije, 1977, sadra. 10/78, 1104-1105.
PAVIĆ, Jakov: Hridi, gvaš, 1979. 6-7/82, 472-473.
PAVIĆ, Jakov: Mrtva priroda, ulje, 1976. 6-7/82, 456-457.
PAVIĆ, Jakov: Poklop, gvaš, 1979. 6-7/82, 488-489.
PAVIĆ, Jakov: U oku sunca, ulje, 1972. 6-7/82, 440-441.
PARAĆ, Dalibor: Velike škrape, ulje. 4/75, 392-393.
PARAĆ, Dalibor: Vrt, ulje. 4/75, 408-409.
PARAĆ, Vjekoslav: Kupačice. 8-9-10/81, 798-799.
201
PEKO, Lukša: Dubrovačke ulice. 12/74, 1354-1355.
PEKO, Lukša: »Kambodžanska romansa«. 9/80, 864-865.
PEKO, Lukša: Osamljeni otok. 12/74, 1338-1339.
PEKO, Lukša: »Žena I«. 9/80, 880-881.
PERAZIĆ, Tomislav: Iz čeličnog grada I, grafika, 1964. 10/74, 1088-1089.
PERAZIĆ, Tomislav: Troska u plamenu, akvarel, 1973. 10/74, 1104-1105.
PETRIĆ, Tonka: Crtež I. 1/77, 16-17.
PETRIĆ, Tonka: Crtež II. 1/77, 32-33.
PETRIĆ, Tonka: Crtež I. 4/79, 380-381.
PETRIĆ, Tonka: Crtež II. 4/79, 396-397.
PIJADE, Moša: Nezavršeni portret Josipa Broza Tita, Lepoglava 1931, ulje na platnu. 5/80,
476-477.
PLOSNIĆ, Ana: Tito u mom sjećanju, flomaster. /Plosnić, Ana, IVc, OŠ »Bruno Ivanović«,
Split/. 5/80, 540-541.
PURDA, Atila: Štafeta, flomaster. /Purda, Atila, Vb, OŠ »Bruno Ivanović«, Split/. 5/80,
556-557.
RADAUŠ, Vanja: Medalja kovana u počast Jurju Dalmatincu (prednja strana). 5/75, 512-513.
RADAUŠ, Vanja: Medalja kovana u počast Jurju Dalmatincu (stražnja strana). 5/75, 512-513.
SABLIĆ, Rudolf: Silvija. 8-9-10/81, 846-847.
SKRAČIĆ, Mile: »Letač«, ulje. 8/80, 760-761.
SKRAČIĆ, Mile: »Don Quijote«, ulje. 8/80, 776-777.
SMAJIĆ, Petar: »Dalmatinski ples«, drvo. 1/81, 32-33.
SMAJIĆ, Petar: »Dvije žene«, drvo. 1/81, 16-17.
STANČIĆ, Miljenko: Miroslav Krleža. 11-12/81.
Prije početka članka Jerka Ljubetića: Miroslav Krleža (1893-1981), 11-12/81, I-II,
donesen je portret Miroslava Krleže bez paginacije.
STUDIN, Marin: »Djevojka s pletenicom«. 12/80, 1256-1257.
STUDIN, Marin: Ribari, reljef u drvu. 8-9-10/81, 830-831.
STUDIN, Marin: »Sirotinjska majka«. 12/80, 1240-1241.
TALIJANČIĆ, Ivo: Mrtva priroda. 8-9-10/81, 862-863.
TARTAGLIA, Marino: Buket, ulje, 1976. (Snimio: Ivan Perišić). 9/76, 986-987.
TARTAGLIA, Marino: Maršal Tito, 1947, ulje na platnu. 5/80, 508-509.
TARTAGLIA, Marino: Moja žena, mozaik, 1975. (Snimio: Ivan Perišić). 9/76, 1010-1011.
TARTAGLIA, Marino: Pogled s prozora, ulje, 1975. 2/76, 158-159.
TARTAGLIA, Marino: Portret pjesnika Branka Stanojevića, ulje, 1919. (Snimio: Ivan
Perišić). 9/76, 922-923.
202
TARTAGLIA, Marino: S prozora, ulje, 1974. 2/76, 142-143.
TARTAGLIA, Marino: Tête N° 3, Kolaž, 1919. (Snimio: Ivan Perišić). 9/76, 938-939.
TREBOTIĆ, Matko: Listovi iz dnevnika (19. XII 1974), crtež tušem. 11/75, 1232-1233.
TREBOTIĆ, Matko: Listovi iz dnevnika (30. XII 1974), crtež tušem. 11/75, 1248-1249.
TREBOTIĆ, Matko: Listovi iz dnevnika (31. XII 1974 — 1. I 1975), crtež tušem. 11/75,
1264-1265.
TREBOTIĆ, Matko: Listovi iz dnevnika (2. I 1975), crtež tušem. 11/75, 12/80-1281.
TRGO, Asja: Ofanziva, flomaster. /Trgo, Asja, Vb, OŠ »Bruno Ivanović«, Split/. 5/80, 572.
UJDUROVIĆ, Aleksandar: Masline. 6/76, 548-549.
UJDUROVIĆ, Aleksandar: Matejuška. 6/76, 564-565.
ZORICA, Goran: Doček Štafete, akvarel. /Zorica, Goran, Va, OŠ »Duško Mrduljaš«,
Split/. 5/80, 524-525.
ZUPPA, Antun: Autoportret, drvorez. 7/79, 756-757.
ZUPPA, Antun: Mali puk. 8-9-10/81, 782-783.
ZUPPA, Antun: Sa splitske obale, ulje na platnu. 7/79, 740-741.
ZUPPA, Antun: U ateljeu, crtež tušem i akvarel. 7/79, 772-773.
ŽAJA, Jure: Poprsje žene. 11/76, 1162-1163.
ŽAJA, Jure: Revolucija. 11/76, 1178-1179.
ŽEDRINSKI, /Vladimir/: Skica dekora za Manon J. Masseneta. 6/75, 652-653.
ŽEDRINSKI, /Vladimir/: Skica dekora za Otela W. Shakespearea. 6/75, 636-637.
3. Urbanizam. Arhitektura
***: Adaptacija u pučkom predgrađu Pasike. 10-11/80, 972-973.
***: Aluminijski okvir na portalu jedne donedavno najbolje očuvane srednjovjekovne
palače u Dalmaciji (sklop Andreis-Paladini). Lukovi u dvorištu su pregrađeni, kruna
bunara je uništena. 10-11/80, 1004-1005.
BAČIĆ, Živko: Gotika. 11-12/81, 1086-1087.
BAČIĆ, Živko: Trogirski urbanizam. 11-12/81, 1070-1071.
***: Dizdareva kuća — rodna kuća Tina Ujevića. 10/74, 1184-1185.
***: Izgradnja na uništenim ostacima sjeverozapadne gradske utvrde. /U Trogiru/.
10-11/80, 988-989.
***: Palača Ciprijanus na Narodnom trgu u Splitu (XIV st.) — otkriveni i uređeni
šesterodjelni otvori. (Snimio Zvonimir Buljević). 10/79, 1168-1169.
***: Palača Ciprijanus na Narodnom trgu u Splitu (XIV st.) — otkriveni i uređeni
šesterodjelni otvori. (Snimio Zvonimir Buljević). 10/79, 1152-1153.
203
***: Renesansna kuća na Pavlinovićevoj poljani u Splitu. (Foto: Ž/ivko/ Bačić). 3-4/76,
254-255.
***: Renesansni balkon na Narodnom trgu u Splitu. (Foto: Ž/ivko/ Bačić). 3-4/76, 270-271.
***: Zapadni portal stolne crkve u Šibeniku. 10/75, 1128-1129.
4. Faksimili rukopisa i ostale fotografije
***: Arapska srednjovjekovna škola. Ilustracija za rukopis iz XIII stoljeća. 8-9/79, 908-909.
BAČIĆ, Ž/ivko/: Gradina u Klis-Kosi. 6/78, 624-625.
BAČIĆ, Ž/ivko/: Klis. 6/78, 640-641.
***: Dječji crtež iz XVIII stoljeća iz Korčule: glumci. 1/75, 62.
***: Degottex Plakat, L’infini n’a pas d’accent, Francuska, 1968; Plakat, Frotieres Re-
pression, Francuska, 1968; Skica za plakat s komentarom autora plakata, Paris, 1968.
5/74, 514-515.
***: Dnevne novosti — izdanje Agitpropa PK KPH za Dalmaciju, god. II, br. 57, 4. VI
1943, ciklostil. Džepne novosti — izdaje III četa, II bataljona Pč O. S. ist., br. 7 1945,
rukopis. Omladinska iskra — glasilo USAOH-a za Dalmaciju br. 12, 31. X 1944.
8-9-10/81, 894-895.
***: Dvorana u Papalićevoj palači u kojoj se Marko Marulić sastajao sa svojim prijateljima
humanistima. 5/79, 516-517.
***: Faksimil naslovne strane zbirke pjesama Jure Franičevića Pločara »Preko rovova«,
prve zbirke pjesama tiskane na oslobođenom teritoriju Hrvatske. 11-12/78, 1226-1227.
***: Geslo na vrhu lunete portala palače Ivana de Augubio u Splitu. (Snimak: T. Raukar).
1/79, 32-33.
***: Grb Jakša s kuće u Hvaru. 3-4-5/82, 278-279.
***: Grb Marka Marulića. (Snimio Z/vonimir/ Buljević). 5/79, 500-501.
***: Ivan Meštrović, 1902. 10-11/83, 898-899.
***: Jedna od trogirskih ruševina kojih je 12 posto u cjelokupnom fondu grada. 10-11/80,
956-957.
***: Josip Broz Tito. 4/80, 356-357.
***: Josip Broz Tito. 5/81, 445.
KOCKOVIĆ, Marijan: Ploče — Spomen-park Revolucije — fontana bratstva i jedinstva.
10/76, 1042-1043.
KOCKOVIĆ, Marijan: Spomen-park Revolucije — Ploče, »Memorijalni amfiteatar« —
simbol života i borbe palih boraca i žrtava fašističkog terora. 10/76, 1058-1059.
***: Luneta portala palače Ivana de Augubio u Splitu. (Snimak: T. Raukar). 1/79, 16-17.
***: Maršal Josip Broz Tito pred spiljom, Vis, VIII, 1944. (Arhiv Muzeja narodne
revolucije, Split). 3-4-5/82, -/183.
204
***: Mladi bombaši, instrumentacija korske recitacije — Silvije Bombardelli. (Kulturna
ekipa IV operativne zone, muzika II proleterske brigade). 8-9-10/81, 910-911.
***: Nadgrobna ploča Andrije Alešija — 1503. (Sv. Duh, Split). 4-5-6/83, 358-359.
***: Naslovna strana časopisa »Književnik«, Šibenik, ožujka 1945. 11-12/78, 1242-1243.
***: Naslovna strana tjednika, Francuska, 1968; Plakat, Bourgeois vous n’avez rien compris,
Francuska, 1968; Plakat, Sois jeune et tais toi, Francuska, 1968. 5/74, 546-547.
***: Oglas za predstavu u korčulanskom kazalištu 1873. 1/75, 32-33.
***: Osnova i presjeci baterije Schmidt na poluotoku Sv. Juraj s istočne strane viške luke.
(Ratni arhiv, Beč). 3-4-5/82, 342-343.
***: Osnova i presjek utvrde Ferdinand Max kod crkve Sv. Mihovila iznad Komiže. (Ratni
arhiv, Beč). 3-4-5/82, 358-358.
***: Paris, 1968. 5/74, 530-531.
***: Plan viške luke iz 1866. godine s ucrtanim fortifikacijama i minskom preprekom na
ulazu. (Ratni arhiv, Beč). 3-4-5/82, 310-311.
***: Pogled na višku luku 1846. godine. 3-4-5/82, 262-263.
***: Poluotok Sv. Juraj s ucrtanom starom (d) i novom baterijom (a). Pored toga označeno
je englesko groblje (e), crkvica (f), molo (h), barka (i) i cisterna (k). (Ratni arhiv,
Beč). 3-4-5/82, 358-359.
***: Posijelo u knjižnici u Hulwanu (Irak). Ilustracija rukopisa Al-Har{r{jevih »Seansa«.
8-9/79, 892-893.
***: Pripremanje scenografije za korsku izvedbu stihova »Za šačicu žita živjesmo«
kazališne grupe Oblasnog NOO-a za Dalmaciju (scenografiju je izradio arh. Đuka
Kavurić, na fotografiji u sredini), Livno, X/1943. 8-9-10/81, 926-927.
***: Raportni plan baterije Madona na Visu kojega je izradila mjesna fortifikacijska
direkcija iz Splita 1842.godine. (Ratni arhiv, Beč). 3-4-5/82, 342-343.
***: Tlocrti i presjeci baterije iznad uvale Šepurina na zapadnoj strani viške luke iz 1866.
godine. (Ratni arhiv, Beč). 3-4-5/82, 326-327.
***: Tlocrt i presjeci baterije Mamula izgrađene sa zapadne strane viške luke ispod tvrđave
Georg. U osnovi su prikazani položaji za topove. (Ratni arhiv, Beč). 3-4-5/82, 326-327.
***: Stranica rukopisa Kur’ana, XVII stoljeće. 8-9/79, 876-877.
***: Sudionici Konferencije kulturnih radnika Dalmacije (Hvar 17. i 18. prosinca 1943).
8-9-10/81, -/735.
***: Unutrašnjost izložbe slikara-partizana u Splitu — za vrijeme okupacije — u stanu
Marina Studina. 8-9-10/81, 750-751.
***: Uvodnik prvom broju časopisa »Književnik«. 11-12/78, 1258-1259.
***: Uzorci rane arapske kaligrafije. 8-9/79, 860-861.
BIBLIOGRAFIJA
MOGUĆNOSTI
1984. – 1993.
NEDA

ANZULOVIĆ
KNJIŽEVNI KRUG
SPLIT
1995
PREDGOVOR
Ova, četvrta po redu, Bibliografija časopisa »Mogućnosti« obuhvaća desetgodišnje
razdoblje, od 1984. do 1993. godine. Rađena je po istom sustavu (UDK-sustav a unutar
toga raspored po autorskom nizu imena) kao i prethodne joj, dosad objavljene, tri
bibliografije. Dušan Berić popisao je građu za prvo desetljeće izlaženja časopisa pod
naslovom Index »Mogućnosti«, I/1954 – X/1963, Split, Pododbor Matice Hrvatske, 1964.
Nakon toga Čedo Ćuković objavljuje jubilarnu bibliografiju za dvadeset godina redovitog
izlaženja časopisa: Bibliografija »Mogućnosti« 1954-1974, Split, Izdavač: Katedra za
književnost i kulturu Čakavskog sabora u Splitu, Split 1974. u koju je bila uključena i
građa iz Berićeva Indexa, da bi nakon deset godina Ćuković objavio i treću pod istim
naslovom, za god. 1974-1983. Izdavač je bio Književni krug u Splitu, Split 1983.
Raspored te građe po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji prilagođen je donekle
konkretnim potrebama koje je iziskivala sama građa. Tako su se pojavile razlike samo u
pokojem detalju, npr. raščlamba grupe »Povijest« u podgrupe »Politička i gospodarska«
te »Kulturna povijest«. Uvedena je nova naznaka »Hrvatska književnost« umjesto
prijašnje »Književnost naroda i narodnosti Jugoslavije« iz koje su pisci, donedavni
pripadnici drugih naroda i narodnosti Jugoslavije, uvršteni u podgrupu »Književnost
ostalih naroda«. Uz Kazalo pisaca, prevoditelja i autora likovnih priloga izrađeno je i
Kazalo osoba koje se spominju u naslovima članaka, što će pridonijeti boljem
obavještavanju o cjelokupnom sadržaju odnosnih godišta časopisa.
U Bibliografiju smo uvrstili i posebna, monografska, izdanja serije Biblioteka
»Mogućnosti«, objavljena od 1984. – 1994. godine, kad se pojavila zadnja knjiga za
navedeno razdoblje.
Protokom vremena mijenjao se i sastav redakcije časopisa »Mogućnosti«. U
Bibliografiji za 1954. – 1974. Č. Ćuković je donio pregled mijena redakcije i odgovornog
urednika za to razdoblje. Kontinuirano izlaženje jednog književnog časopisa punih
dvadeset godina u okolnostima u kojima se objavljivao bio je svojevrsni fenomen, a uz
njega su se vezivala dva imena kao dvije konstante: Živko Jeličić, odgovorni urednik, i
Cvito Fisković, urednik kulturne rubrike. Sada, nakon četrdeset godina izlaženja nalazimo
se zbilja u prilici da izrazimo priznanje svima koji su pridonijeli, unatoč raznim Scilama
i Haribdama, da se časopis održi i zadrži svoju stečenu kulturnu i književnu razinu. Treba
208
istaknuti kao posebnu kvalitetu časopisa brojne znanstvene priloge naših književnih
kritičara, povjesničara, povjesničara umjetnosti, arheologa...
Želeći nastaviti prikaz promjena u uredništvu časopisa (vidi Bibliografiju za 1954. –
1974.), donosimo pregled za treće desetljeće koje karakteriziraju brojne promjene kako u
samom Uredništvu tako i u tzv. Širem uredničkom kolegiju, što upućuje na nove političke
tenzije ka kolektivizmu i samoupravljanju. Stoga se u 1974., 1975., i 1976. god. uz
urednike: Branka Bavčevića, Cvita Fiskovića, Jerka Ljubetića i Antu Sviličića pojavljuju
kao novi članovi Šireg uredničkog kolegija i suradnici iz drugih gradova Hrvatske: Ivan
Aralica (Zadar), Ivo Petrinović (Split), Feđa Šehović (Dubrovnik). Odgovorni urednik je
i dalje Živko Jeličić.
U godini 1977. dolazi do novih promjena. U Uredništvu se više ne nalazi Ante Sviličić,
dok se Urednički kolegij brojčano osnažuje novim članovima izvan Splita, te djeluje u
sastavu: Nikola Ivanišin (Zadar), Josip Kirigin (Hvar), Feđa Šehović (Dubrovnik),
Tomislav Sabljak (Zagreb), Braslav Borozan (Beograd). Odgovorni urednik je Živko
Jeličić. Ovakav sastav djeluje i u 1978. i 1979. godini u kojoj se, međutim, Živko Jeličić
povlači s položaja glavnog urednika i iz drugih obveza oko izlaženja časopisa nakon punih
25 godina svog plodnog djelovanja i osobitih zasluga za pokretanje, održavanje i ugled
što su ih »Mogućnosti« tijekom tih godina stekle. Odgovorni urednik postaje Mirko Prelas.
Sljedeće, 1980. godine, sastav uredništva je sljedeći: Branko Bavčević, Branko
Kirigin, Jerko Ljubetić, Mirko Prelas i Ante Sviličić, a od broja 9. još i Zvonimir Buljević.
Širi umjetnički kolegij bio je u sastavu: Nikola Ivanišin, Ivo Kasandrić, Feđa Šehović,
Tomislav Sabljak, Braslav Borozan. Od broja 9. Kolegij djeluje u proširenom opsegu, pa
slika tada izgleda ovako: Zvonimir Buljević, Cvito Fisković, Nikola Ivanišin, Dušan
Jelovina, Josip Kirigin, Jerko Ljubetić, Ivo Perić, Šime Pilić (podpredsjednik), Mirko
Prelas, Kruno Prijatelj, Feđa Šehović. Odgovorni urednik je Mirko Prelas. U toj godini
dolazi i do jedne zanimljive inovacije: razne tematske brojeve časopisa uređuju pojedinci
izvan uredništva, poznavaoci određene teme. Tako br. 5/(svibanj), 1980., posvećen Titu i
NOB-i uređuju Jadranka Čolović-Sviličić i Mirko Prelas, a br. 6 (lipanj) posvećen
pjesmama sa splitskih festivala Momčilo Popadić. Nakon toga broj 7 (srpanj) iste godine,
u kojem su doneseni uz uobičajene književne priloge i oni koji se odnose na dramsko i
filmsko stvaralaštvo, uredili su opet Jadranka Čolović-Sviličić i Mirko Prelas, dok je broj
10-11 (listopad-studeni) s temom: »Trogir« uredio Ivo Babić.
Nakon toga, 1981. godine, Širi urednički kolegij preimenovan je u Izdavački savjet.
I urednici i članovi Savjeta ostaju isti kao i prethodne godine. Jedino se promijenio glavni
urednik, koju dužnost preuzima Jerko Ljubetić, a krajem godine (br. 11-12) uredništvo
napušta Josip Kirigin.
Izvjesne promjene događaju se i 1982. godine. U uredništvo dolazi Đurđica Ivanišević
umjesto Branka Bavčevića. Izdavački savjet ostaje isti sve do broja 8-9-10 kada ga napušta
Ivo Perić. Odgovorni urednik je i te godine Jerko Ljubetić.
Trobroj 3-4-5/1982. namijenjen je otoku Visu a uredila ga je Nevenka Bezić-Božanić.
Drugi trobroj iste godine 8-9-10 (kolovoz-rujan-listopad) ispunjen građom o
Jugoslavenskoj ratnoj mornarici uredio je Radovan Vidović.
209
Zadnja godina trećeg desetljeća, 1983., obilježena je samo malim promjenama. U
izdavački savjet opet ulazi (od br. 4-5-6) Ivo Perić, a iz Uredništva se povlači Branko
Kirigin. Trobroj 7-8-9 (srpanj-kolovoz-rujan) s temom »srpska pripovijetka« uredio je
Milivoje Marković. Broj 12 (prosinac) iste godine donosi Bibliografiju »Mogućnosti« za
1974.-1983. god. pod uredništvom Čede Ćukovića. Odgovorni urednik je i dalje Jerko
Ljubetić.
Nakon toga prilično nemirnog desetgodišnjeg perioda u kojem je časopis proživljavao
i politička (u vezi s time i financijska) pa i urednička previranja uslijedilo je, postupno,
razdoblje smirivanja i stabilizacije, što je uočljivo i po manje učestalim promjenama u
uredničkim tijelima.
U godini 1984. gotovo da i nema promjena, osim što je član Uredništva postao Željko
Rapanić umjesto B. Kirigina. Izdavački savjet ostao je isti kao u 1983. god. Takvo
nepromijenjeno stanje traje do 1987. godine kad se radikalno mijenja sastav Uredništva i
Savjeta s gotovo odreda novim imenima: Josip Belamarić, Bratislav Lučin, Zoran
Malenica, Petar Opačić, Mirko Prelas, Ivo Sanader. Izdavački savjet sačinjavaju: Rafo
Bogišić, Cvito Fisković, Branimir Glavičić, Mato Jerinić, Jure Kaštelan, Čedo Kisić, Tonči
Petrasov Marović, Ivan Mimica (predsjednik), Mirko Prelas, Željko Rogošić. Odgovorni
urednik: Josip Belamarić.
Nakon dvije godine (1989.) pojavljuju se u Uredništvu dva nova imena: Igor Fisković
(umjesto Z. Malenice) i Zvonko Kovač (tajnik). U toj godini u Mogućnostima br. 7 (srpanj)
donosi se izbor afričkih pripovijedaka a uredila ga je Nadežda Obradović.
Godine 1990. uslijedila je samo jedna promjena i to u Uredništvu gdje se umjesto I.
Sanadera pojavljuje Hrvoje Čulić. U takvu sastavu Uredništvo djeluje cijelu 1990., 1991.,
i 1992. godinu, s time što je u toj zadnjoj godini dopunjeno s još jednim članom: Juricom
Pavičićem. Odgovorni urednik mijenja se u tom vremenu četiri puta: Jerko Ljubetić, 1984.-
1986.; Josip Belamarić, 1987.-1988.; Mirko Prelas, 1989.-1991.; te ponovno Josip
Belamarić, 1992-1993. (i dalje).
Od početka 1992. godine iz uređivačkog djelovanja nestaje glomazni Izdavački
savjet, ali i nadalje ostaje šire uredništvo u nepromijenjenom sastavu, tj.: Josip Belamarić,
Hrvoje Čulić, Igor Fisković, Zvonko Kovač, Bratislav Lučin, Petar Opačić, Jurica Pavičić
i Mirko Prelas.
Ovaj, vjerojatno teško pregledni i suhoparan prikaz promjena u djelovanju časopisa
»Mogućnosti« poslužit će ipak, nadamo se, barem djelomično u oslikavanju vremena i
prilika u kojima se odvijao mukotrpni rad na održavanju i redovitom izlaženju jednog od
vodećih književnih časopisa, važnog ne samo za grad Split nego i za cijelu Hrvatsku.
Neda Anzulović
210
211
0 OPĆENITO
ZNANOST OPĆENITO. BIBLIOGRAFIJE. KATALOZI
ADAM, Dunja. Kronološki popis kompozicija Silvija Bombardellija. 5-5/89, 426-429.
ADAM, Dunja. Kronološki popis članaka i eseja Silvija Bombardellija. 5-6/89, 429-431.
ANZULOVIĆ, Neda. Bibliografija radova Vladimira Rismonda (1919-1991). 8-9-10/92,
595-607.
BELAMARIĆ, Joško. Uz prva dva toma Likovne enciklopedije Jugoslavije. 3-4/88, 384-385.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Dani Hvarskog kazališta. 9-10/86, 681-695. »Bibliografija«.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Dvogodišnja kronika »Knjige Mediterana« (1989. i 1990.).
11/90, 1220-1224.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Kronika »Knjige Mediterana« 1991. godine. 1-2/92, 152-156.
CEGA, Fani. Kritički osvrt na literaturu o preporodu u Trogiru. 9-10/87, 972-975.
DUPLANČIĆ, Arsen. Splitska zaobilaznica na stranicama novina 1986-1987. 3-4/88, 315-323.
DUPLANČIĆ, Arsen. Riječ uz izložbu knjiga Obrtničke škole u Splitu. 11-12/93, 184-
187 + [2] table.
FILIPPI, Živan. Nuklearna kritika. 5-6/87. 468-484.
ISAAK, Salih. Židovske seobe. (Tragom izložbe »Židovi na tlu Jugoslavije«, Muzejski
prostor, Zagreb, proljeće/ljeto 1988. godine.) 3-4/89, 351-361.
KOZLIČIĆ, Mithad. Inicijativa za osnivanje Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu. 1-2/
92, 157-172.
LISAC, Josip. Četrdesetgodišnjica »Jezika«. 11-12/92, 939-940.
LUČIN, Bratislav. Blago splitske Klasične gimnazije. Riječ na otvorenju izložbe starih i
rijetkih knjiga iz knjižnice I., klasične i jezične, gimnazije u Splitu. (Muzej grada —
Papalićeva palača, 11. X. 1993.) 11-12/93, 179-183 + [2] table.
PUTANEC, Valentin. Mjesto Della Belle u povijesti hrvatske leksikografije. 11-12/88,
979-983.
SANADER, Ivo. Uz dva nova germanistička priručnika. (Metzler Autoren Lexikon i Die
Literatur des Bundesrepublik.) 11-12/87, 1116-1119.
SANADER, Ivo. Metzlerovi leksikoni. 10-11/89, 1155-1157.
1. FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
PAUŠEK-Baždar, Snježana. Prirodno-znanstveni pogledi Frane Petrića. 3-4/92, 295-305.
SCHIFFLER, Ljerka. A divinis ad humana. Filozofijske značajke hrvatskog humanizma.
1-2/91, 42-50.
SCHIFFLER, Ljerka. Estetičko-poetički pogledi Frane Petrića. 3-4/92, 286-294.
212
2. RELIGIJA. TEOLOGIJA
DUDIĆ, Andrija. Govori na koncilu u Tridentu, 1562. godine. Predgovor sastavio i latinske
govore na hrvatski preveo Željko Puratić. 8-9-10/91, 737-774 + [2] table.
3. DRUŠTVENE ZNANOSTI. SOCIOLOGIJA. POLITIKA. PRAVO.
ETNOGRAFIJA
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Hvarska renesansna sredina. 1-2/87, 40-61.
O strukturi stanovništva.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Stanovništvo Trogira u vrijeme preporoda. 9-10/87, 819-851.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Svakodnevni život u djelu Nikole Nalješkovića. 1-2/88, 46-54.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Nakit u hvarskim kućama 16. i 17. stoljeća. 8-9-10/92, 683-692.
FILIPPI, Živan. Dekonstrukcija Korčulanskog statuta. 9-10/88, 851-853.
MALENICA, Zoran. Ljevica u Italiji. (U povodu tematskog bloka u časopisu »Marksizam
u svetu«, broj 3-4/1987.) 11-12/87, 1106-1115.
PERIĆ, Ivo. Sinteza visoke razine stručnog i znanstvenog promišljanja. (Hodimir
Sirotković i Lujo Margetić: »Povijest država i prava naroda SFR Jugoslavije«, Zagreb
1988, str. 414.) 7-8/88, 714-716.
PERIĆ-Polonijo, Tanja. Koleda — tekst u ophodu. 1-2-3/85, 258-289.
RAJKOVIĆ, Zorica. Dramski momenti u svadbenim običajima. 1-2-3/85, 132-146.
SUPEK-Zupan, Olga. Ritualni aspekti sajmova. 1-2-3/85, 250-257.
VRANDEČIĆ, Josip. Viška demografska nasljeđa. (Nevenka Bezić-Božanić: Povijest
stanovništva u Visu, Književni krug, Split 1988.) 5-6/90, 654-655.
5. PRIRODNE ZNANOSTI
DADIĆ, Žarko. Mavro Vetranović i Nikola Nalješković kao prirodoslovci. 1-2/88, 125-131.
DADIĆ, Žarko. Prirodoznanstveni i prirodofilozofski stavovi hrvatskih humanista 16.
stoljeća. 3-4/92, 380-386.
DADIĆ, Žarko. Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću. 1-2/
90, 147-166.
PURATIĆ, Željko. Hrvatski humanist Andrija Dudić. 8-9-10/91, 725-736.
213
7. UMJETNOST. ARHITEKTURA. KAZALIŠTE. FILM. GLAZBA.
KAZALIŠTE
1. Urbanizam. Arhitektura
BABIĆ, Ivo. Dometak razgovoru o kapeli svetog Ivana Trogirskog. 11-12/93, 154-167 +
[2] table.
BELAMARIĆ, Josip. Uz Ivančevićev prijedlog za kapelu Ursini. 12/89, 1319-1329.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Dalmatinski gradovi i Dubrovnik u djelima hrvatskih latinista.
3-4/92, 387-392.
FISKOVIĆ, Cvito. Josip Slade — arhitekt i preporoditelj. 9-10/87, 949-955 + [4] table.
FISKOVIĆ, Cvito. Zvonik u Brelima, posljednji rad i smrt Pavla Bertapelle. 8-9-10/92,
667-673 + [2] table.
FISKOVIĆ, Igor. Spomeničko blago starog Šibenika. 4-5/86, 387-412.
FISKOVIĆ, Igor. Riječ-dvije povodom nove Kečkemetove knjige. 3-4/89, 362-379.
O knjizi »Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu«.
FISKOVIĆ, Igor. Još par riječi o Kečkemetovoj knjizi. 8-9/89, 912-918.
IVANČEVIĆ, Radovan. Trogirska kapela — ogled. O dogmi jedinstva stila i stvarnom
organičkom jedinstvu likovnog spomenika. 11-12/86, 830-835.
IVANČEVIĆ, Radovan. O modifikaciji baroknog oltara u renesansnoj trogirskoj kapeli.
12/89, 1310-1318 + [1] tabla.
KEČKEMET, Duško. Riječ-dvije u povodu kritike Igora Fiskovića. 5-6/89, 528-533.
KEČKEMET, Duško. Konačnih par riječi u povodu kritike Igora Fiskovića. 8-9/89, 919-921.
PERKOVIĆ, Zdeslav. Monografija o najznačajnijem graditelju splitske secesije. (Stanko
Piplović: »Kamilo Tončić«, Split 1991.) 5-6-7/91, 685-686.
PIPLOVIĆ, Stanko. Izgradnja općinskog kazališta u Splitu. 8-10/93, 93-105 + [2] table.
PRIJATELJ, Kruno. Ardelio Della Bella i dubrovačka isusovačka crkva u okviru
dubrovačkog baroka. 11-12/88, 990-995.
2. Likovne umjetnosti — starije doba
BABIĆ, Ivo. Geometrijska poetika majstora Radovana. 6-8/86, 569-573.
BABIĆ, Ivo. Iz Prijateljeve radionice. (Kruno Prijatelj: Slikarstvo u Dalmaciji od 1784.
do 1884, Književni Krug Split, 1989.); (Kruno Prijatelj: Splitski izlog — od
Emanuela Vidovića do Kuzme Kovačića. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb
1991). 5-6-7/92, 582-583.
BABIĆ, Ivo. Od Donata do Radovana. (Ivo Petricioli: Od Donata do Radovana, Književni
krug, Split 1990.) 5-6-7/92, 584-586.
BABIĆ, Ivo. San svetoga Josipa u Veneciji. Prijedlog za Radovana. 1-2/93, 152-160.
214
BELAMARIĆ, Josip. Prilog za Blaža Jurjeva Trogiranina. 11-12/86, 823-829 + [3] table.
BELAMARIĆ, Josip. Uz izdanje monografije »Kulturno blago Trogira«. 3-4/88, 382-383.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Majstor Radovan između 700. i 750. godišnjice. 12/90, 1453-
1456.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Prilog poznavanju umjetničkih uveza Marulićevih knjiga u
Splitu. 11-12/91, 1061-1065 + [2] table.
BOŽIĆ-Bužančić, Danica. Ivo Lentić, Dubrovački zlatari 1600-1900. (Društvo
povjesničara umjetnosti SR Hrvatske, knjiga XXXIV, Zagreb 1984.) 6-7/85, 783-788.
FISKOVIĆ, Cvito. U povodu znanstvenog skupa i izložbe o spomenicima otoka Brača.
4-5/85, 576-582 + [4] table.
FISKOVIĆ, Cvito. Poticaj za upoznavanje Blaža Jurjeva. 11-12/86, 819-822.
FISKOVIĆ, Cvito. Hrvatski renesansni umjetnici na dvoru Matije Korvina. 1-2/90, 173-177.
FISKOVIĆ, Cvito. Humanizacija sred Dioklecijanove palače u Splitu. 5-6-7/91, 419-435
+ [2] table.
FISKOVIĆ, Igor. Likovna kultura ugarsko-hrvatskih krajeva u Korvinovo doba. 11/90,
1134-1144 + [2] table.
GAMULIN, Grgo. Portret fontenbloške škole u Splitu. 3-4/90, 467-469 + [4] table.
IVANČEVIĆ, Radovan. Leonardo da Milano? Michelangelo da Sistina? Giorgio da
Sebenico? 5-6/87, 485-496.
IVANIŠEVIĆ, Milan. Juraj Dalmatinac u Splitu 1444. i 1448. godine. 4-5/85, 467-489.
PEIĆ, Matko. Jan Panonije i slikarstvo. 1-2/90, 133-134.
PELC, Milan. Kolunićevi portreti biskupa Antuna Vrančića. 1-2/93, 161-169 + [4] table
s portretima.
PRIJATELJ, Ivana. Utjecaj grafika rađenih prema Tizianovim djelima na dvije slike u
Dalmaciji. 8-9-10/91, 911-915 + [4] table.
PRIJATELJ, Ivana. O portretima donatora na slici »Majstora tkonskog raspela« iz Firence.
5-6-7/92, 579-581 + [2] table.
PRIJATELJ, Kruno. Problemi i ličnosti gotičkog slikarstva u Dalmaciji. 10-11/84, 919-
925 + [3] table.
PRIJATELJ, Kruno. Slikarska situacija 16. stoljeća u Dubrovniku. 1-2/88, 76-81.
PRIJATELJ, Kruno. Retrospektiva Sebastiana Riccija u Udinama. 12/89, 1330-1332 +
[1] tabla.
PRIJATELJ, Kruno. Uz splitsku izložbu Palme Mlađeg. 11/90, 1212-1216 + [4] table.
PRIJATELJ, Kruno. Likovni umjetnici »Schiavoni« iz Dalmacije u 15. stoljeću. 1-2/91,
203-210.
PRIJATELJ, Kruno. Ventura 1992. 1-2/93, 146-151 + [4] table.
PRIJATELJ, Kruno. Likovni umjetnici »Schiavoni« u 16. stoljeću. 3-4/92, 372-379.
215
TOMIĆ, Radoslav. Slika P. A. Novellija u Kninu. 11-12/88, 1008-1011 + [2] table.
TOMIĆ, Radoslav. Trogirske slike G. P. Silvestrija. 7-8/90, 818-820 + [2] table.
TOMIĆ, Radoslav. Odjeci Tintoretta u Trogiru. 3-4/91, 405-407 + [2] table.
TOMIĆ, Radoslav. Slika »Sv. Martin i prosjak« Antonija Carnea u Trogiru. 1-2/92, 149-
151 + [2] table.
TOMIĆ, Radoslav. Zadarski portret biskupa Ivana Dominika Stratika. 11-12/92, 936-938
+ [1] tabla s portretom.
TOMIĆ, Radoslav. Glavni oltar u župnoj crkvi sv. Stjepana u Starom Gradu na Hvaru i
radionica Tremignon. 3-4/93, 158-161 + [1] tabla.
3. Likovne umjetnosti — novije doba XIX. i XX. stoljeće
BABIĆ, Ivo, Skulpture Kažimira Hraste. 5-6/87, 542-543 + [3] table.
BABIĆ, Ivo. Postmodernističko raspelo Kažimira Hraste. 8-9-10/92, 775-776 + [2] table.
BELAMARIĆ, Josip. Fratar u zemlji čudesa. 11-12/88, 1016-1018 + [3] table.
O likovnom stvaralaštvu fra Ambroza Testena.
BELAMARIĆ, Josip. Slikarstvo Jakova Budeše. 5-6/89, 550-552 + [2] table.
BELAMARIĆ, Josip. Skulpture Matka Mijića. 9-10/90, 1024-1025 + [2] table.
BELAMARIĆ, Josip. Vratnice Kuzme Kovačića. 12/90, 1461-1462 + [4] table.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. S kistom i dlijetom na pustinjskom pijesku. U povodu 40-godi-
šnjice pobjede nad fašizmom i povratka zbjega u domovinu. 10-11-12/85, 1063-1069.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Slikar Maksim Krstulović. (Monografija, predgovor Tomislav
Lalin, Split 1988.) 3-4/89, 383-385 + [3] table.
ČOVIĆ-Popadić, Tonka. Akvareli Vjekoslava Smoljana. 10-11/89, 1158-1159 + [2] table.
ČOVIĆ, Tonka. Mediteranac po duhu i motivu. (Uz petu obljetnicu smrti Ivana
Meštrovića.) 11-12/93, 188-191 + [2] table.
DIANA, Deša. Riječ za Radovana Tommasea. 8-9-10/92, 663-666 + [4] table.
DUPLANČIĆ, Arsen. Podaci o Meštroviću i njegovim djelima iz korespondencije
Mihovila Abramića. 5-6/87, 508-529.
FISKOVIĆ, Cvito. Ljubo Karaman. 4-5/86, 251-259.
FISKOVIĆ, Cvito. Edo Murtić — slikar doživljaja mora. 11-12/87, 1098-1100.
GAMULIN, Grgo. Kipari mog otoka. 11-12/87, 1089-1097 + [5] tabla.
GAMULIN, Grgo. Postscriptum za uvodno poglavlje i za izložbe Ivana Meštrovića 1988.
godine. 7-8/88, 688-692 + [3] table.
HORVAT-Pintarić, Vera. Prometej među barbarima. 5-6-7/92, 554-568.
O njemačkom nacističkom kiparu Arnu Brekeru.
IVANIŠEVIĆ, Milan. Poruke iz povijesti keramike. (Marina Baričević: Povijest moderne
keramike u Hrvatskoj. Školska knjiga, Zagreb 1986.) 5-6/87, 536-538.
216
[IVANIŠEVIĆ, Milan.] Ispravak. 5-6-7/91, 687.
Autor upozorava na pogrešku u Mogućnostima, 3-4/91, a odnosi se na karikaturu
između stranica 374 i 375, koja nije djelo Anđela Uvodića nego Emanuela Vidovića.
IVANIŠEVIĆ, Milan. Sprijateljeni mediteranskim suncem. 8-9-10/92, 643-655.
Posvećeno Vladimiru Rismondu.
KEČKEMET, Duško. Kipar i slikar Veljko Bodulić. 9-10/86, 679-680 + [3] table.
KEČKEMET, Duško. Ante Kaštelančić. Skica za biografiju. 5-6/89, 540-545 + [1] tabla.
KOVAČIĆ, Kuzma. O nastanku vratnica hvarske katedrale. 12/90, 1459-1460.
PRIJATELJ, Kruno. Ljubo Karaman i njegovo djelo. 4-5/86, 260-288.
PRIJATELJ, Kruno. Pisma Ivana Meštrovića svom učeniku i suradniku kiparu Andriji
Krstuloviću. 5-6/87, 497-507 + [1] tabla.
PRIJATELJ, Kruno. Slikarska djela 19. stoljeća u Trogiru. 9-10/87, 942-948 + [12] tabla.
PRIJATELJ, Kruno. U spomen Rudolfu Pallucchiniju. 5-6/89, 546-549.
PRIJATELJ, Kruno. Iz »Riječi u povodu otkrivanja vratnica Kuzme Kovačića u hvarskoj
katedrali«. 12/90, 1457-1458.
PRIJATELJ, Kruno. Vladimir Rismondo kao likovni kritičar. 8-9-10/92, 628-635.
QUIEN, Guido. Arheologija sjećanja. Skulpture Matka Mijića. 3-4/93, 175-176 + [1] tabla.
RISMONDO, Vladimir. Josip Vaništa kako sam ga vidio. 4-5/85, 583-585.
RISMONDO, Vladimir. Skulptura Radoslava Duhovića. 4-5/86, 421-422 + [3] table.
RISMONDO, Vladimir. Slikarstvo Milke Krstulović. (Posjet atelieru.) 9-10/88, 854-855
+ [3] table.
RISMONDO, Vladimir. Milan Tolić. 8-9/89, 934-935 + [3] table.
RISMONDO, Vladimir. Izložba pejsaža i veduta Vilima Svečnjaka. (Galerija Premzl.)
8-9-10/92, 608-610 + tabla s portretom.
RISMONDO, Vladimir. Posmrtna izložba slikara Mirka Račkog. (Galerija »Alfa«, siječanj
1984.) 8-9-10/92, 611-612.
RISMONDO, Vladimir. Ličnost Ljube Karamana. Govor u povodu predstavljanja
njegovih »Izabranih spisa« (1986.). 8-9-10/92, 615-617.
RISMONDO, Vladimir. Govor uz posmrtnu izložbu slika Marina Tartaglie. (Palača
Cindro, 1988.) 8-9-10/92, 618-619.
RISMONDO, Vladimir. Kipar Dušan Stanojević. 8-9-10/92, 620-622.
SCHIFFLER, Ljerka. Tihi sjaj iz pričuve. Uz izložbu crteža i akvarela Josipa Vanište,
Sebastijan, Varaždin 22. I. — 17. II. 1986. 6-8/86, 548-550 + [3] table.
ŠIMAT Banov, Ive. Vasko Lipovac i njegov Marul. 7-8/87, 748-750 + [3] table.
217
4. Fotografija
KEČKEMET, Duško. Stari splitski fotografi, 1859-1918. U povodu sto pedesete obljetnice
otkrića fotografije. 5-6/90, 597-634 + [6] tabla.
5. Film
GRADIŠKA, Ante. Erotika i pornografija. (Milan Ranković: Seksualnost i pornografija.
— »Prosveta«, Beograd, Institut za film, Beograd 1982.) 6-7/85, 763-782.
KRSTANOVIĆ, Zdravko. Što je sporno? 3-4/87, 331.
Odgovor Dušanu Tasiću u vezi sa sinopsisom za film »Veza«.
TASIĆ, Dušan. Književni krug / za časopis »Mogućnosti«. 3-4/87, 329-330.
Polemika sa Zdravkom Krstanovićem oko sinopsisa »Veza«.
6. Glazba
BERGAMO, Marija. Glazba u »Živopisnoj ljudskoj košnici na granici Balkana i
Mediterana«. (Mirjana Škunca: Glazbeni život Splita od 1860. do 1918. Književni
krug, Split 1991.) 3-4/93, 192-194.
BERGAMO, Marija. Pedeset godina poslije... Gotovčeva opera »Ero s onoga svijeta« i
hrvatska glazbena tradicija. 8-10/93, 136-143.
BOMBARDELLI, Silvije. Splitske ljetne priredbe, IV. festival. 12/84, 1054-1056.
(Pretisak napisa.)
BOMBARDELLI, Silvije. Suvremeni ritmovi. — Frulica jedne tužaljke. 12/84, 1058-1061.
(Pretisak napisa.)
BOMBARDELLI, Silvije. Ne odreći se vlastitog puta. 12/84, 1064-1065.
(Pretisak napisa.)
BOMBARDELLI, Silvije. Ante festum. 12/84, 1069-1071.
(Pretisak napisa.)
BUBLE, Nikola. Muzički život Trogira u vrijeme narodnog preporoda (druga polovica
XIX. stoljeća). 9-10/87, 910-933.
CELIO-Cega, Antun. Srednjovjekovni elementi u Bajamontijevu oratoriju. 1-2-3/85, 356-360.
DEMOVIĆ, Miho. Glazba u renesansnom Dubrovniku. 1-2/88, 82-104.
GRGIĆ, Miljenko. Tragom baštine Julija Bajamontija (1744-1800). 7-8/90, 793-817.
GRGIĆ, Miljenko. Splitske muzikalije iz XVIII. stoljeća. 5-7/93, 177-192.
KRSTULOVIĆ, Zoran. Praizvedba opere Adel i Mara Josipa Hatzea u Ljubljani. Pogled
kroz prizmu suvremenih zapisa. 8-10/93, 174-184.
KULJIŠ, Tomislav. Domaća glazbeno-scenska djela na splitskim ljetnim priredbama
(Splitsko ljeto) — 1954-1993. 8-10/93, 123-135 + [4] table.
Uz tekst je donesen i Pregled izvođenja domaćih djela po sezonama za navedene godine.
218
MIROŠEVIĆ, Josip. Jedan letimičan pogled na Splitsko glazbeno ljeto. 12/84, 1111-1118
+ [4] table.
STIPČEVIĆ, Ennio. Dva glazbeno-povijesna ogleda. 7-8/88, 703-713.
1. Euridice i Ariadna u Dubrovniku. 2. Glazbeni kontakti između maraka i Dalmacije
u razdoblju renesanse i baroka.
ŠKUNCA, Mirjana. Zborno muziciranje u Splitu, Makarskoj i Trogiru između 1860. i
1918. godine. 4-5/85, 490-514.
ŠKUNCA, Mirjana. Politički aspekti glazbenog života Splita u preporodno doba (1860-
1882). 3-4/90, 424-444.
ŠKUNCA, Mirjana. Splitski glazbeni bard Josip Hatze u prijelaznim desetljećima. 12/90,
1400-1407.
ŠKUNCA, Mirjana. Neobično suglasje. 8-9-10/92, 656-662.
O Vladimiru Rismondu, povjesničaru, likovnom i glazbenom kritičaru i pjesniku.
ŠKUNCA, Mirjana. Od Lisinskog i Suppéa do Gotovca i Tijardovića. Glazbeno-scenska djela
hrvatskih skladatelja u Općinskom kazalištu u Splitu (1893-1941). 8-10/93, 106-122.
TURKALJ, Nenad. Silvije Bombardelli, skladatelj mediteranskog okružja. 5-6/89, 408-
426 + [1] tabla.
7. Kazalište
BARAS, Frano. Prva dva desetljeća (1954-1974). 12/94, 1079-1090.
O dramskim priredbama splitskih festivala.
BATUŠIĆ, Nikola. Struktura srednjovjekovne pozornice. 1-2-3/85, 303-311.
BATUŠIĆ, Nikola. Kajkavska drama s obzirom na uzore i dosege. 1-3/86, 72-78.
BATUŠIĆ, Nikola. Hanibal Lucić u europskoj teatrologiji. 1-2/87, 74-81.
BATUŠIĆ, Nikola. Pretpostavke za humanističko kazalište u Zagrebu u XVI. stoljeću.
1-2/90, 234-247.
BATUŠIĆ, Nikola. Humanističko nasljeđe u hrvatskoj drami i kazalištu 16. i 17. stoljeća.
3-4/92, 341-350.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Scenografi hrvatskog Narodnog kazališta u Splitu. 1-2-3/84,
237-245.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Scenografi i kostimografi na Splitskom ljetu. 12/84, 1091-1102.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Arhivske vijesti o pučkoj drami u srednjoj Dalmaciji. 1-2-3/
85, 349-355.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Splitsko kazališno društvo. 1-3/86, 198-209.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Uz 100-obljetnicu zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u
Splitu. 8-10/93, 86-92.
U članak je uključena i »Građa za bibliografiju o splitskom kazališnom životu«.
BOGIŠIĆ, Rafo. Pastirsko prikazanje Antuna Gleđevića. 1-2-3/85, 223-236.
219
BOGIŠIĆ, Rafo. Nacrt za periodizaciju hrvatske pastorale. 1-3/86, 1-5.
BOGNER-Šaban, Antonija. Marko Fotez i dubrovačke ljetne igre. 1-2-3/84, 207-214.
BOGNER-Šaban, Antonija. Marko Fotez i njegovi umjetnički dani u splitskome
Hrvatskom narodnom kazalištu. 8-10/93, 144-156.
BOŠKOVIĆ-Stulli, Maja. Predstavljački aspekti usmenog pripovijedanja. 1-2-3/85, 45-56.
BULJAN, Bogdan. Trideset godina splitskog ljeta (1954-1984). 12/84, 976-1050.
BULJAN, Bogdan. /XXV. splitsko ljeto./ Napomene uz pretisak. Priredio Bogdan Buljan.
12/84, 1075-1078.
CARIĆ, Marin. XXV. splitsko ljeto. Primjer jednog pokusa. 12/84, 1072-1073.
(Pretisak napisa.)
CRNOBORI, Marija. Moja Antigona. 8-9/89, 841-850.
CRNOBORI, Marija. Tri Antigone na Peristilu. 3-4/90, 418-423.
CVJETKOVIĆ-Kurelec, Vesna. Manifesti, načelne izjave, programi i slično u
suvremenom hrvatskom glumištu. 1-2-3/84, 121-127.
CVJETKOVIĆ-Kurelec, Vesna. Arhiv HNK i kazališna dokumentaristika u SR Hrvatskoj.
1-3/86, 68-71.
ČALE, Frano. Mjesto dubrovačkih ljetnih igara u novijem hrvatskom glumištu. 1-2-3/
84, 186-206.
ČALE, Frano, Komedija dell’arte i hrvatska komedija sedamnaestog stoljeća u
Dubrovniku. 1-3/86, 20-44.
DEMOVIĆ, Miho. Obredna drama u srednjovjekovnim liturgijsko-glazbenim kodeksima
u Hrvatskoj. 1-2-3/85, 176-204.
DONAT, Branimir. Odnos mističkog rituala žrtve i pučke teatralnosti. 1-2-3/85, 72-83.
FALIŠEVAC, Dunja. Struktura i funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja. 1-2-3/85, 237-249.
FLAKER, Vida. Naslijeđeni modeli u hrvatskoj suvremenoj komediografiji. 1-2-3/84, 51-63.
FORETIĆ, Dalibor. Glumac i suvremeni oblici scenske ekspresije. 1-2-3/84, 167-185.
FOTEZ, Marko. Festivalski razgovori na kraju sezone. Budućnost nije u isključivostima
nego u suradnji. 12/84, 1061-1064.
(Pretisak napisa.)
FRAJND, Marta. Drama u Jugoslaviji 1955-1975. i inovacije u suvremenom evropskom
teatru. 1-2-3/84, 222-228.
FRKIN, Vatroslav. Prilog proučavanju dramskog rada u Slavoniji. 1-2-3/85, 154-158.
FRNDIĆ, Nasko. Komediografija Fadila Hadžića. 1-2-3/84, 98-105.
FRNDIĆ, Nasko. Metafore i dvosmislice u narodnoj drami. 1-2-3/85, 340-348.
FRNDIĆ, Nasko. Novi akcenti u suvremenoj hrvatskoj komediji. 1-3/86, 184-192.
GAŠPAROVIĆ, Darko. Znanost o književnosti i teatrologija. 1-3/86, 147-152.
220
GLIGO, Nikša. XXV splitsko ljeto. Vremena su pred nama. 12/84, 1074.
(Pretisak napisa.)
GRACIN, Juraj. Goldonijev obrazac komičnog teatra. 5-6/89, 521-527.
HEĆIMOVIĆ, Branko. Geneza i značenje Šoljanovih dramskih metafora i parabola i
Kušanovih scenskih igara i satira. (Skica za knjigu.) 1-2-3/84, 18-41.
JELIČIĆ, Živko. Osobitost Božićeva dramskog naboja. 1-2-3/84, 7-17.
JELIČIĆ, Živko. Karakter — domet drame. 1-3/86, 79-86.
JEMBRIH, Alojz. Tematsko srednjovjekovno-dramska prožimanja na Sveučilištu u Grazu
i Zagrebačkoj gimnaziji (1586-1770). 1-2-3/85, 333-339.
JEMBRIH, Alojz. Ilirsko kazalište u Krapini. 1-3/86, 193-197.
KEKEZ, Josip. Usmenoknjiževni prilog oblikovanju poslijeratne hrvatske drame. 1-2-3/
84, 76-97.
KEKEZ, Josip. Smjerovi istraživanja usmeno-književne drame. 1-2-3/85, 64-71.
KUDRJAVCEV, Anatolij. Grijesi i ispaštanja. Razmišljanja nakon Splitskog (dramskog)
ljeta 1984. 12/84, 1103-1110.
LAZIĆ, Radoslav. Dramski autor i reditelj u zajedničkom stvaralaštvu. Razgovor s
dramskim autorom Ivom Brešanom. 10-11/84, 933-938.
LOZICA, Ivan. Folklorno kazalište i scenska svojstva običaja. 1-2-3/85, 15-24.
MALINAR, Smiljka. Crkvena prikazanja i Sacre rappresentazioni: stilski kontinuitet i
otklon od tradicije. 1-2-3/85, 97-118.
MAŠTROVIĆ, Tihomil. Zadarsko narodno kazalište (1945-1963). 1-2-3/84, 229-236.
MAŠTROVIĆ, Tihomil. Počeci hrvatske drame i kazališta u Zadru. 1-2-3/85, 119-131.
MAŠTROVIĆ, Tihomil. Recepcija dramskog stvaralaštva Ante Tresića Pavičića u
zadarskom izdavaštvu njegova doba. 3-4/90, 459-466.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Elementi poetskog u suvremenoj hrvatskoj drami. 1-2-3/84,
42-50.
MRKONJIĆ, Zvonimir. Šaptači arhetipa. 11-12/88, 914-922.
O kazališnim djelima Ive Brešana.
NOVAK, Slobodan P. Sofoklo, Peristil, Tanhofer. 12/84, 1053-1054.
(Pretisak napisa.)
NOVAK, Slobodan P. Logika tijela i retorika ideologije u hrvatskom religijskom kazalištu.
1-2-3/85, 290-302.
NOVAK, Slobodan P. Nešto napomena o evropskom kontekstu hrvatske dopreporodne
drame. 1-3/86, 153-163.
PAVLIČIĆ, Pavao. Metrički elementi kao nosioci značenja u hrvatskim crkvenim
prikazanjima. 1-2-3/85, 158-175.
PAVLIČIĆ, Pavao. Stih u drami i drama u stihu. 1-3/86, 164-174.
221
PERILLO, Francesco Saverio. Jedna latinska tragedija u talijanskoj i hrvatskoj
književnosti. 1-2-3/85, 25-44.
PERKOVIĆ, Vlatko. Retrospektivne alternative suvremenog kazališta. 3-4/90, 452-458.
POSAVAC, Zlatko. Estetika i dramska umjetnost u Hrvatskoj šezdesetih godina XX
stoljeća. 1-2-3/84, 64-75.
POSAVAC, Zlatko. Ars histrionica. Umijeće, umjetnost i gluma kao predmet estetičke
refleksije hrvatskih srednjovjekovnih tekstova pisanih narodnim jezikom. 1-2-3/85,
83-96.
POSAVAC, Zlatko. Kazalište, književnost i estetika. Stoljeća hrvatske dramske
književnosti i kazališta. 1-3/86, 131-146.
PRICA, Čedo. Uvod u radiodramaturgiju. 1-3/86, 216-250.
RESTOVIĆ, Ivica. XXV splitsko ljeto. Građani su živjeli s ljetom! 12/84, 1072.
(Pretisak napisa.)
SANADER, Ivo. Anouilh i kazalište. 7-8/87, 713-723.
SELEM, Petar. Hrvatsko glumište u europskom kontekstu. 1-2-3/84, 215-221.
SELEM, Petar. Srednjovjekovlje i suvremeno kazalište. 1-2-3/85, 361-366.
SELEM, Petar. Kazalište — repertoar — redatelj. 1-3/86, 210-213.
SENKER, Boris. Redatelji postgavelijanske generacije. 1-2-3/84, 139-158.
SENKER, Boris. Didaskalije u srednjovjekovnoj drami s teatrološkog aspekta. 1-2-3/85,
312-332.
STUBLIJA, Želimir. Dramska i teatrologijska riječ prvih poslijeratnih godina. 1-2-3/84,
106-120.
SUVIN, Darko. O ideološko-interesnoj aktanskoj konstelaciji novije hrvatske drama-
turgije. 1-3/86, 52-67.
ŠICEL, Miroslav. Interpretacije antičkog mita u dramama Marijana Matkovića. 1-2-3/84, 1-6.
ŠICEL, Miroslav. O dramskoj književnosti u doba ilirizma. 1-3/86, 45-51.
ŠOŠIĆ, Davor. »Više nego režiser«. (Bojan Stupica u Zagrebu.) 1-2-3/84, 128-138.
ŠOVAGOVIĆ, Fabijan. Suvremena gluma i nova drama pedesetih i šezdesetih godina.
(Skica za knjigu.) 1-2-3/84, 159-166.
ŠTAMBAK, Dinko, Krupno djelo. Tonči P. Marović: Temistoklo (dramska historia u 4
čina), »Mogućnosti«, travanj-svibanj, br. 4-5/1984. 8-9/85, 878-881.
ŠVELEC, Franjo. Vetranovićeva prikazanja i srednjovjekovna tradicija. 1-2-3/85, 205-222.
TANHOFER, Tomislav. Realno maštanje nad nerealnim nebom. 12/84. 1051-1052.
(Pretisak napisa.)
TANHOFER, Tomislav. Igre — ali najozbiljnije. 12/84. 1056-1058.
(Pretisak napisa.)
TOMASOVIĆ, Mirko. »Komedija od Juditi«. 1-2-3/85, 147-153.
222
TOMASOVIĆ, Mirko. Uloga Victora Hugoa u stvaranju hrvatskog institucionalnog
kazališta. 1-3/86, 175-183.
TURKALJ, Nenad. Filozofija operne režije Petra Selema. 8-10/93, 157-173.
(Nabucco, Zagreb 1984; Macbeth, Zagreb 1986; Faust, Split 1987; Boris Godunov,
Split 1987; Aida, Osijek 1988; Nabucco, Osijek 1989; Neron, Split, 1989; Trubadur,
Rijeka 1990; Nikola Šubić Zrinski, Rijeka i Split 1991; Prazor, Zagreb 1991;
Pepeljuga, La Valetta na Malti 1992; Mojsije, Split i Rijeka 1992; Porin, Zagreb 1993;
Staro groblje na Sustipanu. Oratorij, Split 1993.)
ZUPPA, Vjeran. Splitsko ljeto. Pučki teatar, ali ne jeftin. 12/84, 1066-1069.
(Pretisak napisa.)
80. LINGVISTIKA. FILOLOGIJA
BOŽANIĆ, Joško. Proturječnosti proučavanja umjetnosti riječi. 6-7/84, 567-577.
KRIŽMAN, Mate. Matija Vlačić Ilirik i humanistička filozofija njegova doba. 3-4/92, 273-
278.
LISAC, Josip. »Narodno blago« treći put. (Marcel Kušar, Narodno blago. Hrvatska
sveučilišna naklada, Zagreb 1993.) 5-7/93, 118-119.
MOGUŠ, Milan. Nekoliko napomena o jeziku hrvatskih petrarkista. 1-2/88, 105-110.
MOGUŠ, Milan. Bliskost Marulićeve riječi. (Napomena priređivača Marulićeve Judite.)
7-8/88, 563-566.
VONČINA, Josip. O naglasnoj problematici književne baštine (s osobitim obzirom na
tekstove čakavske narječne osnovice.) 1-3/86, 6-19.
VONČINA, Josip. Recepcija književne baštine. 1-2/87, 1-29.
VONČINA, Josip. Uloga Hanibala Lucića u formiranju jezika hrvatskoga renesansnog
pjesništva. 1-2/87, 97-102.
VONČINA, Josip. Stilske osobine Ivana Despota. 7-8/87, 702-712.
VONČINA, Josip. Problematika Hektorovićeva jezika. 11-12/87, 1082-1088.
VONČINA, Josip. Odrazi Korvinova humanističkog kruga u Lucićevoj Robinji. 1-2/90,
248-250.
VRATOVIĆ, Vladimir. Neka stilska i tekstološka pitanja u Česmičkoga. (Uz pjesmu De
arbore nimium foecunda.) 1-2/90, 9-11.
223
82 KNJIŽEVNOST
886.2. HRVATSKA KNJIŽEVNOST
1. Poezija
ADAMIĆ, Stanislava. I meni je pijetao zapjevao. 10-11/84, 817-826.
(Zakasnit ćemo; Zla zvijezda; Lucidne halucinacije ili obratno; Lutka ili ne; I meni
je pijetao zapjevao; Bolnica; i dr.)
ADAMIĆ, Stanislava. Pjesme. 6-8/86, 503-512.
(Netko i nitko; Duša je moja kao more; U ime čovjeka; Oporučno; Sahrana cvijeća; i dr.)
ADAMIĆ, Stanislava. Naše male igre. 8-10/93, 52-57.
(Svakodnevice naše; Opet noć; Luđak ili pjesnik; Samo da nije rana; Molitva; i dr.)
ANĐELIĆ, Stjepan. Osamnaest pjesama. 5-6/90, 519-528.
(Epilog; Čistka; … Otok: Zvonimiru Mrkonjiću; Noć s Jadwigom: … Zasebnost
starca Marina Zvirice. i dr.)
BABIĆ, Goran. Sve dalja nebesa. 8-9/89, 750-755.
(Rumen, crvenilo; Jeza; Staklenka s višnjama; Rad na besmislu; Sjajna površina
vode; i dr.)
BENEŠIĆ, Damjan. Prijevod elegije Grgura Nazianza. 3-4/92, 244-249.
Benešić je preveo pjesmu s grčkoga na latinski jezik.
BENIĆ, Gordana. Slike iz pejsaža. 10-11/84, 810-816.
(Nejasno izlomljeni zvuk kormila; Promatrač tragova na pijesku; Promatrač vjetra i
tame; Naše neznanje slično je kolutu noći; Hod po stazi; i dr.)
BENIĆ, Gordana. Kovači sjene. 12/89, 1222-1237.
(ICHFORM. Izmišljena slika; Dijeljenje; San; Dan i noć; Brojalica; i dr.)
BENZON, Stjepan. Selidba. 4-5/86, 342-365.
(Razumljivo govorim češljugaru; Odnos spram zmija; Dokaz; Pa kad se pronađe
kostur; Neprijateljstvo; i dr.)
BILETIĆ, Boris. Sedam pjesama. 6-8/86, 500-502.
(Izabela; Reykjavik; Muški vrisak; Veduta trga; Ti si što nisam; i dr.)
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan. Znaci za uzbunu. 6-8/86, 464-481.
(Dječak, želja za pjevanjem; Djeca energije; Povrh sjene; Na izložbi; … Što je
posjedovao Bertold Brecht; i dr.)
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan. Pusta voda aheronta. Iam erat. 8-10/93, 58-66.
(I. Zli bilizi; II. Vse konča se; III. Račte riči; IV. Brizi piščani; V. Kris lita.)
BITANGA-Šujan, Ivan. San u Ogorju. 4-5/84, 378-382.
(Dolina prošlosti; Zavičaj; San u Ogorju; Odlazak — Podosoje; Suzna dolina; i dr.)
[CRIJEVIĆ, Ilija.] Aelius Lampridius Cervinus. Super comoedia veteri et satyra et nova
cum Plauti apologia. Tekst redigirao: Milenko Lončar. 1-2/91, 143-147.
224
CRIJEVIĆ, Ilija. O staroj komediji, satiri i novoj komediji s obranom Plauta. Preveo:
Milenko Lončar. 1-2/91, 143-147.
ČEČUK, Branimir. Melancholia et metaphysica ili sjećanje na Ameriku. 4-5/86, 317-320.
(***; Skinimo kapu ljeti, i to tri puta; Fantazmagorična flora; Hommage à paysage;
Jesenski notturno; Retoričko pitanje; i dr.)
ČUDINA, Marija. Poetika o bestiariumu. 5-6/88, 393-408.
(Biblioteka; Tigar (za Leonida Šejku); Ajkula (za Danijela Dragojevića); Calligraphe;
Vidra (za Sašu Savića); Gepard (za Gradimira Stojkovića); Lemur (za Višnju Žužić);
Lasica (za Ivanku Šadura); Gušterica (za Lelu Zečković); Šišmiš (za Vesnu
Krmpotić); Orao; Hijene (za Mariju Čudinu), Vukodlak; Daždevnjak (za Tonka
Maroevića), Vilenjak (za Olju Ivanjicki); Pismo pjesniku »Osamice«, Tončiju P.
Maroviću ili odgovor na njegovu poslanicu upućenu Mariji Čudini u bolnicu.)
DELORKO, Olinko. Dvanaest pjesama. 10-11/89, 1060-1064.
(Bilo je; Kad jesen sjekirom; Ugodno je bilo; Zatečen za šetnje; Nekada i sada; i dr.)
DIANA, Srećko. Tijelo argumenata. 8-9/84, 658-670.
(Tijelo; Crni snijeg; Sjetih se; Datumi; … Tradicija; i dr.)
DIANA, Srećko. Kažiprst. 11-12/86, 768-778.
(Kažiprst; O trpnji; Možda; Kuća zavičaja; Riječi; i dr.)
DIANA, Srećko. Koža kože. 7-8/88, 573-585.
(Ravnoteža; O ruži; Onaj treći; Atomi; Jesen; i dr.)
DIANA, Srećko. Sonet o zavičaju. Vladimiru Rismondu. 8-9-10/92, 623.
DIANA, Srećko. Od ničega ništa (Ex nihilo nihil). 8-9-10/92, 719-736.
(Balada; Privid; Scherzo ili ljetno popodne u Bristu; Ako; i dr.)
DURBEŠIĆ, Tomislav. Pješak na autostradi. 11-12/86, 699-734.
(Podne; Objava; Napojnica; Hanibalu Luciću; … Moj susjed krojač i njegova Singer-
mašina i ... majstoru Josipu Pehu; i dr.)
DURBEŠIĆ, Tomislav. Skamenjeni vrisak. 8-10/93, 67-73.
(Ima dosta; Konac ovog vijeka; Prigodna tužna pjesma; Molitva svijeća noću 4.
svibnja; Hrvatski nocturno.)
DVORNIK, Petar. Deset pjesama. 6-7/84, 534-541.
(Akordi mojih maštanja; Metamorfoza; Konfuzija; Pomrčina; Ružino korijenje; i dr.)
ĐEKIĆ, Stojan J. Zjenice mojih misli. 5-6/90, 572-579.
(Trud zadovoljstva; Znam; Trava mi se iza kuće diže; Zajedno a sami; … Ribarki
Mili; i dr.)
ĐEKIĆ, Stojan J. Panonska maglena sunca. 1-2/92, 87-104.
FIAMENGO, Jakša. Svjetiljke radosnog moreplovca. 7-8/88, 590-604.
(Jutarnje umiranje; Za svoju te prepoznajem; Velika akcija oka; Barka strpljivog
Marka; U hladu maslina; i dr.)
225
FIAMENGO, Jakša. Domaće relikvije. 8-9-10/92, 693-699.
(Arijadnina nit; Domaće relikvije; Sinopsis za obiteljski grb; San u rozeti; … Svijeća
na Držićevu grobu; i dr.)
FILIPI, Goran. Istrajati u prolaznosti. 8-9/85, 819-923.
(Istrajati u prolaznosti; Proročanstvo; Otočka balada VI; Otočka balada VIII; Otočka
balada IX; i dr.)
FRADELIĆ, Petar. »Jezik«. 1-2/93, 142-145.
(Jezik, 1-7; Njena pjesma.)
GEIĆ, Duško. Godišće drugo. (Dujski dvori). Ciklus iz zbirke »Gremo svome kraju«.
11-12/88, 923-928.
GEIĆ, Duško. Pjesme. 8-9-10/92, 737-741.
(Kalafât; Bracêra; Težak; Batelîna; Lugarîn; i dr.)
GOJANOVIĆ, Suzana. Titraji. 4-5/86, 321-330.
(Nasilno; Tlapnje; Podne; Vir; Rane; i dr.)
GRLJUŠIĆ, Ivan. Odjeci pjesme. 6-7/84, 508-522.
(Završno VI pjevanje iz knjige »Ne sagradi grada«; Drugi hram; Treći hram; Četvrti
hram; Peti hram; i dr.)
GRLJUŠIĆ, Ivan. Šala bogova. 6-7/85, 681-696.
(Nutarnji krajolik; Sunčane zimske svetkovine; Prva ciklama [i druge pjesme. Svaka
ima samo tri stiha.]
HEBRANG, Dunja. Pet pjesama. 6-7/84, 523-525.
(Dublerka; Pripomenuo mi je to usput; Svetac džeza; Predah; Susret.)
HEBRANG, Dunja. Šest pjesama. 10-11-12/85, 936-939.
(Putnici; Kolodvor; U noći; Zeleni dan; Ljetni dan; Užas.)
IVANIŠEVIĆ, Đurđica. Molitva s poda. 10-11-12/85, 932-935.
(Molitva s poda; (Za D.V.); Deset ispravki; Molba za posao.)
IVANIŠEVIĆ, Đurđica. Sjenama košulja. 3-4/88, 233-236.
(Sjenama košulja; Zidom iz predgrađa Gdanska; Jesam krhotina; Poput snijega;
Salona; Salona II.)
IVANIŠEVIĆ, Đurđica. Večernji snijeg. 3-4/90, 314-330.
(Pismo; Molitva čipkarice benediktinke, 1984-1989; … Pismo (Slavi Raškaj); Deset
ispravaka — gospođi Manedljštam; … Dora (Dori L.); i dr.)
IVELJIĆ, Nada. Titivilus. 8-9/85, 803-806.
(Povijest izvedbi doktora Fausta u Engleskoj; Izmišljeni odlomak iz pisma Slave
Raškaj majci; Jozefinine inventure.)
IVELJIĆ, Nada. Pjesme. 9-10/88, 730-734.
(Igla; Hajkači; Sretnica; Potukač; Televizijski ekran; i dr.)
JAKELIĆ, Stipe. Luminiscencije (Izbor.) 11-12/92, 849-855.
226
JELIČIĆ, Neven. U lepezi pjesme. 8-9/84, 692-701.
(U lepezi pjesme; Bešuman i tih; U osvitu dana; Na livadu; Sjeta; i dr.)
JELIČIĆ, Neven. U lepezi pjesme. 4-5/85, 440-448.
(U suzama vri; Od patine sjaja; Slika u riječi; Svijet u mjeri ljubavi; … Romeo i Julija; i dr.)
JELIČIĆ, Neven. Pjesme. 7-8/87, 652-665.
(Iskri se na rubovima jutra plam svanuća; Tega više ni; Kolijevka mojih svanuća;
Pjesma o ljubavi; Adelaida uz obale jesi; i dr.)
JELIČIĆ, Neven. Osunčane livade. (Ulomci iz veće cjeline). 8-9/89, 763-782.
(Trinaesto poglavlje; Četrnaesto poglavlje; Petnaesto poglavlje; Šesnaesto poglavlje.)
JELIČIĆ, Neven. Osunčane livade. (Spjev.) 9-10/90, 901-920.
(Prvo poglavlje; Drugo poglavlje; Treće poglavlje; Četvrto poglavlje.)
JELIČIĆ, Neven. Pjesme. 1-2/92, 105-119.
(Podne; Zora u tisuću boja; Feđi Šehoviću; Na utezima zlatnih krila; Terra vergina
ipso solum; i dr.)
JELIČIĆ, Neven. »Otvorenim očima«. 5-7/93, 35-45.
(Obala na moru; Marinero; Mišljenja iz doba; Sjeta govori isto; San; i dr.)
JELUŠIĆ, Božica. Seoba duše. 7-8/88, 586-589.
(Vrtovi Vite Sackvile-West; Otok; Polje ljiljana; Mrtav zrak.)
JONKE-Uzelac, Dubravka. Balada. 7-8/88, 605-609.
JOVANOVIĆ, Lazar. Svjetlosti i sjene. 10-11/84, 827-832.
(Brate; U zjenama; Imat ćemo blaže oči; Nestajao si; Uvijek ranije; i dr.)
JOVANOVIĆ, Lazar. Konjanik. 6-7/85, 697-706.
(U zjenama; Đurđici I; … Babi Simani; »Žuta Meri«; Mrtvozornik; Luciji; i dr.)
JOVANOVIĆ, Lazar. Sve je nebo. 8-9/89, 783-786.
(Nebeska zemlja; Nemam se i nigdje me nema; Pacijenti novogodišnje noći; Kosa;
Mrtve oči jelenove; Raspeće.)
JOVANOVIĆ, Lazar. »Oči iz mramora«. 1-2/93, 131-136.
(Molitva Mirjani; Pismo za Ines; Majci; Ti daleka mati; Mati inih bića; i dr.)
KATUNARIĆ, Dražen. Psalmi. 5-6-7/92, 490-497.
(Psalam o početku ljeta; Psalam o brojanju; Psalam o danu; Psalam neumiveni;
Psalam o galebu; i dr.)
KESIĆ, Duje. Pjesme o postojanju. 10-11/84, 798-809.
(Iz dana u dan, iz noći u noć; Iz svoje opsade; Od bijelih ruku; Odziv splavara; …
Petru Opačiću, Dies irae; i dr.)
KESIĆ, Duje. Pjesme za Adonisa. 7-8/87, 666-693.
(Oslonac; Sličnost; Školjka; Lice žene; Raskršće; i dr.)
KESIĆ, Duje. Pjesme za Vivien Vincent. 5-6/89, 450-461.
(Putem od ruku do ogledala; U Bond Streetu; Crkva u Queensway; U Bayswateru
beskrajan niz slika; Sačuvaj imena; i dr.)
227
KESIĆ, Duje. Pjesme pijeska i mjeseca. 9-10/90, 921-931.
(Stara krušna peć; Vaga istine; … Aleksandar Makedonski u Saloni; … Šopenov
nokturno; … Ova noć nije za Sonju; … i dr.)
KESIĆ, Duje. Pjesme za Viviene Vincent II. 11-12/93, 73-93.
(Uvodna pjesma; Ni ono što je tvoja kosa bila; Godinama i poslije njih; Za Natašu;
… Mjesečari. Jasminki; i dr.)
KIRIN, Miroslav. Padanja. 1-2/93, 137-141.
(Cijelu noć padaju; Ah, gola, bez; Ne odnosi od; Čavlaste ceduljice boli; Nešto; i dr.)
KORDIĆ, Miloš, Pjesme. 8-9/85, 824-829.
(Prvi opis; Bunar; Drugi opis; Kemija oka; Treći opis; i dr.)
KORDIĆ, Miloš. Ono što probudiš. 11-12/88, 870-876.
(Ono što probudiš; Majstor, Margarita; Ne žuri mi se; Rak; Vrijeme; i dr.)
KRAVOS, Marko. Treće oko. (Preveo G. Filipi.) 3-4/91, 363-365.
KRLEŽA, Miroslav. Keglovichiana. Mjesečina u noći. 12/90, 1294-1296.
KRMPOTIĆ, Vesna. Soma, o haoma. 12/90, 1300-1301.
KRSTANOVIĆ, Sonja. Mriža. 3-4/87, 224-231.
(Korak; Štrolice; Baba Perina; Petrove uši; … Maša Sonja, hodi spat; i dr.)
KRSTANOVIĆ, Sonja. Putovanje. 3-4/89, 309-314.
(Smokva; Staroj Koći; Oni vetar; Riči; Leroji; i dr.)
KRSTANOVIĆ, Sonja. Purpurna soba. 7-8/90, 701-706.
(Povratak; … Džore Držić; Petar Hektorović; Tin Ujević; Vladimir Vidrić; Emily
Dickinson; i dr.)
KVESIĆ, Pero. Povrće. 12/90, 1304-1305.
LUČIĆ-Lavčević, Dino. Dvije pjesme. 6-8/86, 513-514.
(Zatvoreno srce; Pored mnoštva ljudi izjeda me samoća.)
MAROVIĆ-Petrasov, Tonči. Deset pjesama. 11-12/87, 986-995.
(Trava na Tinovu grobu (Mirogoj 1960); Na mikenskoj akropoli; Šav na sfingi.
Milanu Milišiću; Živjeti nezapaženo; Vraćanje; i dr.)
MAROVIĆ-Sinti, Jagoda. Pjesme. 4-5/84, 372-377.
(Dokučiti ljubav; Sjećanje prebire slike; U nove povoje ući; Praštanje; Trpka buna; i dr.)
MARTIĆ, Nikola. Pjesma borova. 5-6/87, 411-414.
(Gle kako sviće; Strašni zmaj; Nađeš li se sam u polju; Licem u lice; Dođe li smrt po
tebe; i dr.)
MARTINAC, Ivan. Deset pjesama i jedna priča. 9-10/88, 746-752.
(T.P.M. (Par lui-même...); Potpukovnik; Predsoblje kod dra S.; Lov na lavove; Mrtva
priroda; i dr.)
MARTINAC, Ivan. Snovi. 8-9-10/91, 783-793.
(Dvije nemani; Neznanac; Borges; Milicionar; Matoš; Vojislav (Kokan) Rakonjac;
Bakarić; Krleža; Interieur; Beli; Ivo Lukas; Mele; Andrić; Mate Raos; Armija za S.V.;
228
Mati; Gorbačov; Momčilo Popadić; Mirjana; Valdi; Tomislav Gotovac; Vedran Gligo;
Ona žena; Moja majka; Tonči Petrasov Marović.)
MARTINOVIĆ, Dubravka. Pjesme. 8-9/85, 812-818.
(Da li znaš; Krug; Cvijet bajama; Moja soba; … Na grobu S. Jesenjina; i dr.)
MARTINOVIĆ, Miraš. Vergilijeva sjenka u večernjoj šetnji. 5-6/90, 569-571.
(Vergilijeva sjenka; Nakon jednog sna; Vrijeme kad pisah IV eklogu; Saturnalije;
Vergilije se sjeća.)
MATIJEVIĆ, Tomislav. Pjesme. 3-4/91, 345-357.
(De profundis; O samoći čudotvorca; O pjesnicima; … Prođimo kroz slavoluk života.
Nikoli Šopu; … Pjesnici. Charlesu Baudelaireu; i dr.)
MIHALIĆ, Slavko. Kantata o kavi. Podrijetlo čuda. 12/92, 1301-1302.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Stanko Juriša. 6-7/84, 578-585.
MILIČIĆ, Sibe. Žene biblijske. 9-10/88, 717-729.
(Sulamit; Saloma.)
MILIŠIĆ, Milan. Svečani ručak priređen s pjesnicima u povodu. 12/90, 1303.
MIMICA, Svjetlana. Rađanje života. 5-6/89, 462-467.
(Noć; Dan. Još jedan dan; Zid; Istina; Put; i dr.)
OPAČIĆ, Petar. Salonae III. 4-5/85, 399-410.
OPAČIĆ, Petar. Astrolab. 12/89, 1213-1221.
OPAČIĆ, Petar. Salonae IV. 3-4/91, 317-329.
OPAČIĆ, Petar. Sutikva I; T.P. Maroviću in memoriam. 8-9-10/92, 700-718.
(Ružičasto bijeli oleandri; Ja te vidim ruko; Ljepota, ljepota!; Srce tuče, tuče; Otkucaji
srca rastaju se od neba; i dr.)
OPAČIĆ, Petar. Vihri žitja. O sinu mojega oca. 3-4/93, 59-69.
(Proslov; Od nebesih; Ogled; Samokrv; i dr.)
PALJETAK, Luko. Sitna sintetika. 3-4/87, 219-223.
(U duhu jezika; Bos; Dizanje teške riječi; Čitav otvor; Sitni dijelovi sna; i dr.)
PALJETAK, Luko. Pjesni na dubrovačku II. 3-4/89, 279-291.
(GRAD: Pjesma kamenog amoreta; Josipu Ruđi Boškoviću; Onofrijeva fontana,
mala; Balada o tramvaju; Hommage Vlahu Paljetku; i dr.)
PALJETAK, Luko. Povod za gozbu. Sonet o slovima u juhi. Žuta soba. 12/90, 1298-1300.
PALJETAK, Luko. Petnaest pjesama. 1-2/93, 120-126.
(Mačak i ptica; Savršen sluh; Prijatelji; Magla, zemlja; Ptica/skica; Orlandu; i dr.)
PAVIĆ, Anita. Pjesme u prozi. 10-11-12/85, 940-943.
(Šetnja izvan sudbe; Izlaz; Poslijepodnevna kava.)
PAVIĆ, Anita. Abdera. 9-10/86, 644-656.
(Moja Erdoba; Zasapalo Cetinje; Umrije kraljica; Ponos; … Uspomena na Silvija
Strahimira; i dr.)
229
PAVIĆ, Vladimir. Pjesme. 9-10/86, 657-667.
(Slutnja; Slobodni pad; Rahitične pjesme; Pajac; Čuvar parka; i dr.)
PAVIĆ, Vladimir: More. 7-8/90, 740-743.
(More; Kišne riječi.)
PAVIĆ, Vladimir. Predosjećaj rujna. 1-2/92, 126-133.
(Predosjećaj rujna; Suho vrijeme (bratu); Preplašeno jutro; Sjeta (majci Maši); More
koje poznajem; i dr.)
PAVIĆ, Vladimir: Kopanje krvi svoje. 3-4/93, 76-81.
(Spoznaja pjesme (Luki Paljetku); Traženje čekića; Matematika; Pjesma o klovnu;
Rane; Pijanica.)
PEAKIĆ, Marija. Nema više tebe. 12/90, 1304.
PELIKAN, Miroslav. Labirinti i maske. 11-12/92, 844-848.
(Pjesma; Bijele ptice; Pitanja; Ptice; Vlak; i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Grane u parku dvorca De Cahmps. (Izbor pjesama iz knjige
»Krošnja«.) 10-11-12/85, 952-964.
(Jutro; Sanherib, kralj Asirije; Teutoburška šuma; Razgovor s umrlom djevojčicom
Flavijom; Ispraznost; i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Kratak naglasak (opomene koje prije zla mijenjaju naše duševno
stanje ili sinkope u jeziku morskih galebova). 5-6/88, 459-488.
PENOVIĆ, Zvonimir. Sičanj. 9-10/90, 889-900.
(Podne u Splitu; 8. rujna 1973. u Solinu; Trogir; Omiš; Šolta; i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Sičanj II. 5-6-7/91, 458-475.
(Sveti Kajo; Pradid Lovre Zekan; Moj did Josip Zekan; … Jorge Luis Borges; …
Iperator Gaius Julius Caesar u čekaonici splitske bolnice; i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Južni predjeli. 11-12/92, 777-792.
(Split; Jutro u Hvaru; Korčula; Mljet; Biševo; i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Južni predjeli (II). 3-4/93, 49-58.
(Postinjske samoće; Ahilej; Aresovo mirodušje; Ksenofont; Pizistrat; … Eugène
Jonesco; i dr.)
PERIĆ, Vladislav. Porijeklo tajne. 10-11-12/85, 944-945.
PERUŠIĆ, Marinko. Pjesme. 8-9/84, 702-707.
(Zvečaj; Rončac; Pasalo je...; Mrižnica; Lipo ti je...; Sriž.)
PETLEVSKI, Sibila. Kristali. 3-4/89, 304-308.
PETRIĆ, Tonka. Slike za laku noć. 5-7/93, 46-51.
(Valpurgijska noć, I, II, III; Trinaest očenaši; Kozjor i koza; Zeko hop; Stronke; i dr.)
PETRIČEVIĆ, Anka. Pjesme. 7-8/90, 750-753.
(I teče smaragdna rijeka; U svome hitrome trku; Blistave rijeke teku, blistave rijeke...;
I vječnu upijaš svjetlost.)
230
PODRUG, Toma. San u snu. 11-12/87, 996-1004.
(Zmija; Opomena; Tuđina; Ptice pjevice; Otkazivanje objeda; i dr.)
PODRUG, Toma. Posvete. 11/90, 1061-1068.
(Mramorni portret žene iz Salone; Don Frani Buliću; … O slobodo. Ivanu Gunduliću;
Predsokratovci. Heraklitu; Pjesniku. Antunu Branku Šimiću; Bijah u Pragu. Franzu
Kafki; … André Malrauxu i Lovri Maroviću; i dr.)
POLEGUBIĆ, Adolf. Poslanje. 3-4/91, 330-340.
(List iznad glave; Hodimo; Moj krajolik; … Ljubav. Ljerki Tot; … Cvijet ili trajanje
ljepote vremena. Mariji; i dr.)
POPADIĆ, Momčilo. Finski nož. 4-5/84, 354-371.
(VRIJEME MEDUZA NASLANJA SE NA ME — (IMENICE: Uvala na donjem
moru; Poput mrlje ulja na zelenoj plahti; Struja donosi boce, plastiku i; Odloži svoje
svakodnevno tijelo; Svadljiva uzajamnost hridine i mora; Vrijeme meduza naslanja
se na me; i dr.)
POPADIĆ, Momčilo. Skitnički soneti ili Kao šaha igrati. 4-5/86, 289-304.
(Naprosto je jugo. Tonki; Aleksandrinac. Tomislavu Durbešiću; To je kao šaha igrati.
Abdulahu Sidranu; Naročiti način. Zvonimiru Buljeviću; Oblačno je nebo. Mirku
Prelasu; U tvome disanju noćnom. Silviji; Neprohodna šutnja. Zdravku Krstanoviću;
U trenutku jednom bude. Dunji; Mandarini i naranče. Jakši Fiamengu; Sinje more cvrči.
Momčilu Popadiću; Mrtva si priroda. Opet Tonki (što mogu?); Nešto posve drugo.
Živku Jeličiću; Bilo bi važno. Juri Franičeviću (Pločaru, jasno); Odjednom, daljina.
Goranu Babiću; Dok ratuju neki. Jošku Eteroviću (i) Vladi Bužančiću; Konačno o
moru. Zdenku Runjiću; Mačak iz djetinjstva. Krešimiru Buljeviću; Razumljivo: oker.
Matku Trebotiću; Ne zna da je netko. Boži V. Žigi; Modri pas. Jerku Sardeliću Šervu;
Najbolja odbrana od. Tonki, opet (opet); Otrovni sonet. Marku; Iznenada ptice. Luku
Paljetku; Više mene bole. Jadranki Grubač; Kad je moja draga. Tonki (ne znam pokoji
put); Dok pero papirom. Momi Kaporu; Prosuti teret. Danijelu Dragojeviću;
Mrzovoljno traješ. Momčilu Popadiću, neljubazno; P.s.; I još. Zorani Kojdić.)
POPADIĆ, Momčilo. Persen forte (Laertovi soneti). 3-4/89, 292-303.
(Persen; Pjevači u magli; Gubitnici; … Dragi moj gospodine (Srećku Diani); Balada
(Ranku Marinkoviću-Višaninu). Nekima za despet, nekima za polzu; i dr.)
*** Povod za gozbu. (Izbor pjesama.) 12/90, 1294-1306.
(A.B. Šimić, str. 1294; Miroslav Krleža, str. 1294-1296; Šime Vučetić, str. 1297-1298;
Luko Paljetak, str. 1298-1300; Vesna Krmpotić, str. 1300-1301; Slavko Mihalić, str.
1301-1302; Milan Milišić, str. 1303; Marija Peakić, str. 1304; Pero Kvesić, str. 1304-
1305; Nikola Šop, str. 1305; Božica Jelušić, str. 1306.
RAOS, Mate, Kažnjeni lakat. 10-11-12/85, 919-931.
(Mala mjera; Koplje u ledini; Seoba; Zakidanje na vagi; Običaj dna; i dr.)
RISMONDO, Vladimir. Triptih. 8-9/89, 741-749.
(Umiranje; Napušteni brod; Na djetinjim kolima.)
231
ROGULJIĆ, Helena. »Ne budi me anđele«. 5-7/93, 27-34.
ROGULJIĆ, Helena. Snobovska četvrt Arkadije. 11-12/87, 1005-1009.
RUBIĆ, Miranda. Poštuju me samo sutoni. 8-9-10/91, 794-807.
(Ljetna noć; Iz duše kao iz grumena zemlje izniče cvijet; Izuh se; Uz ušće rijeke;
Čekajući zoru; i dr.)
SCHIFFLER-Premec, Ljerka. Pjesme razlike. 4-5/85, 411-417.
(Ponornica; Karas; Firenze, nas dvoje; Ti i dvanaest godina; Ulica, malo poslije; i dr.)
SIRONIĆ, Žaneta. Naličja lica jednine. 5-6-7/92, 515-529.
(Iz proročišta arlekina; Djeca Ahasvera; Niska, stubište; Preobražaj; … Izlazak susret.
Tonču Petrasovu Maroviću; i dr.)
SKURLA, Mihovil. Jahač u kutiji. 12/90, 1340-1354.
(Udahnuo sam; Ribar; More i nebo; Kruh moj; Prijatelju Anti Stahoru koji na
Boninovu počiva; i dr.)
SKURLA, Mihovil. Dobro more. 3-4/93, 70-75.
(Dobro more; Pjesma za Anthonyja Phillipsa; Ne boj se!; More i nebo; Za brata dva; i dr.)
SLADE-Šilović, Mirko. Pregršt tuge. 1-2/92, 83-86.
SUŠAC, Gojko. Zvono na brijegu. 11/90, 1069-1072.
(Stećak; Emagy, putni zavežljaj; Naranča i ono dalje; Esej o leptiru; Ova mi domaja; i dr.)
ŠEGEDIN, Jasna. Pjesme. 5-6/90, 580-584.
(Vječni plamen; Jematva; Otac je doni zeca niz rame; U petralu; Zdrava marija jedne
grmuše.)
ŠIMIĆ, A[ntun] B[ranko]. Siromasi koji jedu od podne do podne. 12/90, 1294.
ŠKOVRLJ, Ivan. Čardaci, ali nešto drugo. 6-7/84, 526-533.
(Dunje; Lament kula; oponašano tijelo; Oplakivanje; San je morao biti ljepši; Kostreš
Harambaša; i dr.)
ŠKOVRLJ, Ivan. Prskanje materije. 3-4/90, 298-313.
(Raspeti pogledi; Prskanje materije; Krtičnjaci; … Petar Smirnović je umro; Moj otac,
i vranac; i dr.)
ŠKOVRLJ, Ivan. Poljubac Kronov. 5-6-7/91, 436-457.
(Poljubac Kronov; Čija si briga, putniče; Miris uma; … Pismo Ivanu Goranu; …
Baudelaire na transparentu bezmjernog; i dr.)
ŠOP, Antonija. Petnaest pjesama. Za tisak priredio: A. Koštre. 7-8/87, 638-651.
(Naša kuća; Sve je prošlo; Hvala; Sve je tako strano; Čekaj me; i dr.)
ŠOP, Antonija. Zapisi srca i tri pjesme. 12/90, 1333-1339.
(Ni riječi; Snoviđenje; Nek blista ovaj dan.)
ŠOP, Nikola. Ponoćna večera. 12/90, 1305.
ŠTAMBUK, Drago. Vapnena trupla. 3-4/87, 182-218.
(***; O izgubljenoj duši i sježnim propastima; Propugnaculum. Ivanu. Dioklecijanov
prah; … Praška zima (Janu Palachu); Ivan Krstitelj; i dr.)
232
TEŠIJA, Vladimir. »Lov na leptire«. 8-9/85, 807-811.
(»Čitanka«; »Preprodavač iluzija«; »Djevojka pod košuljom«; »Praskozorje crvenog
cvijeća«. Branki Todorović.)
TOLIĆ, Vjekoslava. Pjesme. 6-8/86, 459-463.
(Naranče; Vrijeme od ljiljana i naranča; Vjetar se jastučnicama udvarao; Ruke su moje
dobile oblik tebe; Kornjača je bila Odisej; i dr.)
TOMAŠEVIĆ, Boško. Kartezijanski prolaz. 3-4/91, 358-362.
(Paul Celan; Brojgel; Wittgenstein; Luter; Lotreamon, nasuprot; Holberg svita,
uspomene; Erazmo.)
TOMČUK, Vladislav. Zaustavljeno šutnjom. 4-5/85, 418-422.
(Stećak o neimaru; Stećak o ratniku; Stećak o rataru; Stećak o snaši; O prosjaku
bosjaku (Stećka nema); Rasuti cvijet.)
UJEVIĆ, Ivan. Nesvakidašnjost. 10-11/89, 1065-1076.
(Poludit ću od ovoga ničega; Jadikovka kamenog skitača; Riječi; Uškopljeni pjesnik;
Sfingi; i dr.)
UJEVIĆ, Jure. Otvoreni cvjetovi. 3-4/89, 315-320.
(Mudrost; Posebnost; Doživljaj; Proljeće; Ljubomora; i dr.)
VIDOVIĆ, Veseljko. Pjesnik u žrvnju. 11-12/86, 783-794.
(Galebovi; Češljugar; Žena II; Ljeto; Jesen; i dr.)
VIDOVIĆ, Veseljko. Ocvjetana zemlja. 7-8/90, 744-749.
(Val; Snijeg; Seljak; Ribe; Vrenje; i dr.)
VLATKOVIĆ, Frano, Pjesme. 8-9/84, 671-674.
(Slobodna riječ; Iz dna; Noćas; Na dnu nadanja; Polarna svjetlost; i dr.)
VRANJEŠ, Antun Mladen. Zasuni krika. 4-5/85, 423-439.
(Praznina je iza nas; Bronhe zemlje; Zemlja na hvataljkama; Između smjena;
Zanijemjeli strah; i dr.)
VRANJEŠ, Antun M[laden]. Pjesme. 10-11-12/85, 965-973.
(Staza do čovjeka; Mrijestidba zemlje; Moja me zvijezda križa u zadnjost; Zadnji
urlik slijepca u noći; Kontrasti; i dr.)
VUČETIĆ, Šime. Trešnjevačka tržnica; Sardela. 12/90, 1297-1298.
VUČETIĆ, Veljko. Zapisi. 10-11-12/85, 946-951.
(Pred zamkom; Još jedno predvorje; U dvorcu; O demonima; Demon kojeg
gledam; i dr.)
VUČETIĆ, Veljko. »Marjan«. 1-2/93, 127-130.
VUČIĆEVIĆ, Stojan. Trideset pjesama. 8-9/84, 675-691.
(Berba; Putanja; Vitrail; Bolnički nocturno; … Visla (u slavu Adama Mickiewicza); i dr.)
VUJČIĆ, Borislav. Pjesme, 9-10/86, 632-643.
(Talas dangubnika; Raskoš pod krovištem; Ljubav, rđa i ostatak; Začuđena utkanost;
Pjesma za S.; i dr.)
233
VUKOVIĆ, Jasna Č. Gospa od Škrpjela. 1-2/92, 120-125.
(Gospa od bola, Gospa od Škrpjela; Reze na usnama; Ponekad; Ptica, jabuka; Teško
jest živjeti; i dr.)
2. Drama
BEROŠ-Kabić, Loredana. Danaide. Drama u tri čina. 9-10/86, 606-631.
BOŽANIĆ, Joško. Kallijev povratak. (Scenska fantazija u sedam slika s poetskim
prologom po scenariju jednog polusna na brodu Ilirija između Paklenih otoka i Luke
Svetog Jurja.) 6-7/85, 647-659.
BREŠAN, Ivo. Islandski stražar. Suvremena bajka u dva dijela prema motivu iz novele
»Šesta palača« Roberta Silverberga. 8-10/93, 29-51.
GRLJUŠIĆ, Ivan. Razgovor. (Radio-drama.) 7-8/88, 648-665.
GUNDULIĆ, Ivan. Osman. Dramsko uprizorenje u tri dijela. Prema tekstu istoimenoga
Gundulićeva spjeva sastavio Nikica Kolumbić. 8-9/89, 703-740.
KULJIŠ, Tomislav. Briljant. Vodvilj u dva dijela. 8-9/84, 607-637.
KULJIŠ, Tomislav. Pucanj u prazno. Farsa u tri čina. 11/90, 1095-1133.
KURSAR, Ante. Povidanje najmenice Šimake. (Monodrama.) 4-5/84, 314-353.
MAROVIĆ Petrasov, Tonči. Temistoklo. (Dramska historia u 4 čina.) 4-5/84, 247-313.
MARULIĆ, Marko. Judita Marka Marula Splićanina u scenskoj obradi Marina Carića i
adaptaciji teksta Tonka Maroevića. 12/84, 939-975.
PALJETAK, Luko. Čovjek koji je bio lud ili Perifrastična konjugacija, aktivna. (Radio-
drama.) 5-6/90, 495-507.
SCHIFFLER, Ljerka. Empedoklov san. 5-6/88, 439-458.
ŠEHOVIĆ, Feđa. Katarina Druga, kraljica ljepote zelenog otoka. Komedija u tri čina,
posvećena glumici Desi Begović... 6-7/85, 595-646.
ŠEHOVIĆ, Feđa. »3989« (tritisućedevetstoosamdesetideveta). Fantazmagorična igra u tri
slike. (Hommage Orwelu.) 3-4/89, 265-278.
ŠOP, Nikola. Ovidijada. Za tisak priredio: Anton Koštre. 5-6/87, 395-410; 3-4/90, 346-377.
ŠTAMBAK, Dinko. Grad u praskozorje. Čarolija u devet prizora i slika. 5-6/87, 373-394.
3. Romani. Pripovijesti
ARALICA, Ivan. Nagovještaj odgonetke. (Uvodni dio romana »Tajna sarmatskog orla«.)
11-12/88, 857-869.
ARAMBAŠIN, Tatjana. Silvestra i kišobrani. 4-5/86, 331-341.
ARAMBAŠIN, Tatjana. Charlotte. 12/90, 1316-1332.
BELAN, Branko. O jednoj ljubavi, s ganućem. 6-7/84, 551-566.
234
BLAŽEVIĆ, Neda Miranda. Ples na pepelu. 1-2/93, 1-19; 3-4/93, 1-21; 5-7/93, 1-26;
8-10/93, 1-28; 11-12/93, 1-22.
BREŠAN, Ivo. Sveti Franjo Asiški. (Iz romana »Ptice nebeske«.) 3-4/89, 225-264.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Četiri priče. 4-5/86, 305-316.
(Nagrada; Prekinuta partija karata ili podrugljivi osmijeh sfinge; Rovovi; Brzi putnički.)
BULJEVIĆ, Zvonimir. Priče o Mišku. 5-6/88, 409-438; 9-10/90, 825-856.
(Miško gleda kako raste limun; Priča o pisanju; Društveno politički sasvim podobna
priča; Prilično neprilična priča; Nazire li se smisao teksta; i dr.)
BULJEVIĆ, Zvonimir. Pijani brod. 8-9/89, 787-819.
ČULIĆ, Hrvoje. Posljednjih dvanaest sati. 9-10/90, 938-940.
DIANA, Srećko. Krhotine. 12/89, 1201-1212; 11/90, 1027-1049; 3-4/93, 38-48.
DISOPRA, Nikola. Osvetnik. 4-5/85, 367-398.
DISOPRA, Nikola. Dvije pripovijetke. 10-11-12/85, 893-918.
(Rat je počeo na moru; Jozice iz petice odjela za rak.)
DUHOVIĆ-Žaknić, Ivica. Tri novele. (Iz knjige novela »Islomania«.) 3-4/90, 378-405.
(Petra na otoku, s izvjesnom putenošću; Oficij za Mikulu; Anđeli u susjedstvu crne kuje.)
DUMANČIĆ, Dragutin. Otvoreni razgovori svetoga Petra s Anom Marijom Magdalenom.
5-6-7/92, 498-514.
GAMULIN, Grgo. Krijesnice u Limbu. 3-4/90, 259-267.
GODLAR, Jela. Ruke i tišine. (Ulomak iz veće prozne cjeline »Limenke i ciklame«.) 11/90,
1073-1087.
JELIĆ, Vojin. Gluvi proroci. 10-11/89, 937-968.
JELIČIĆ, Živko. Iz očevih zapisa II. (Poglavlje iz romana »Balada o kostima«.) 11-12/
87, 1010-1060.
LAUŠIĆ, Jozo. Masmesija. Uvodno poglavlje romana »Jaram«. 6-7/85, 660-680.
LAUŠIĆ, Jozo. Voda u prahu. (Poglavlje iz romana.) 3-4/91, 211-229.
LUKEŽIĆ, Irvin. Svjetla u tami. 9-10/88, 735-745.
LJUBETIĆ, Jerko. Na trgu s loggiom. 6-7/84, 488-507.
MARIĆ, Robert. Ludi šetači. 11-12/86, 795-817.
MATIĆ-Halle, Mirjana. Pir u šljiviku. 10-11/84, 771-778.
MEŠTROVIĆ, Josip. Vjenčan s nevidljivim. 5-6-7/91, 476-494; 8-9-10/91, 700-724; 1-2/
92, 12-35.
OPAČIĆ, Petar. Anastazija. 3-4/88, 237-252.
PANDŽIĆ, Ivan. Dijalektička gipkost. 9-10/90, 932-937.
PLENKOVIĆ, Ljubo. Četiri priče. 10-11/84, 779-797.
(Funtana; Sveti Jere pustinjak; Bepo Ventula; Jukozlac.)
POPADIĆ, Momčilo. Tunel. (Iz rukopisa »Živit u strpjenstvu« II.) 12/89, 1188-1200.
235
PRODANOVIĆ, Mirjana. Nagovještaj ljeta. 7-8/90, 692-695.
(Psalam; Spokojno dozivanje; Zanjihani iskorak; Bezazlena postojanost; Ritmičan
hod; Mi tebi i meni.)
PROFACA, Bruno. Iznajmljuje se gejša. 3-4/90, 406-417.
SUŠAC, Mate. Proze. 8-9/94, 708-735.
(Djeca i ptice; Harlonjski glasnik; Večera kod Gilgameša; Semionovo gnijezdo.)
ŠEGEDIN, Petar. Dva odlomka iz romana »Poraz«. 1-2/92, 1-11.
(Razgovor u bolnici; Aurel kod Una.)
ŠEHOVIĆ, Feđa. Priče iz Vitaljine. 5-6-7/92, 461-479.
ŠKOVRLJ, Gordana. Koncert za parcijalnu koncentraciju. 8-9/85, 789-802.
ŠKOVRLJ, Gordana. Putnik. 12/90, 1231-1241.
ŠKRINJARIĆ, Sunčana. Stanovi i stanari. 6-8/86, 482-499.
TORKAR, Edo. Dvije pripovijetke. 12/90, 1307-1315.
(Priče iz Liburnije; Djevojčica s pletenicom.)
VLAHOVIĆ, Ivo. Fjabe. 8-9/84, 638-657.
(Dvije sestre; Naš svit; Kaliger.)
VUČETIĆ, Veljko. Noćno nebo. 5-6/89, 438-449.
VUJČIĆ, Borislav. Poniznonježne molbe kreča. 7-8/88, 618-647.
VUJČIĆ, Borislav. Omamljen metaforom. 5-6/90, 529-568; 7-8/90, 678-691; 9-10/90,
864-888.
4. Eseji. Feljtoni. Memoari. Putopisi
BOMBARDELLI, Silvije. Bellum antibaconianum. Fragmenti iz bilježaka za »Egografiju«,
ljeto i jesen 1988. Sabrali, prepisali i razsolili S.D. i D.A. 5-6/89, 392-407.
BOŽIĆ, Dragan. Putovanje Stjepka Kučere za pticom selicom. 6-8/86, 442-458.
BOŽIĆ, Stipe. Sagarmatha. (Vrh neba.) 11-12/88, 929-953.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Sat iz prahistorije i druge reportaže. 4-5/85, 449-466.
(To časno i uzbudljivo zanimanje — trgovina; Skele i mostovi; Igre i posljedice; Tetke
i prijatelji; … Ode i ta osamdesetčetvrta, olimpijska i Orwelova; i dr.)
BULJEVIĆ, Zvonimir. Ljubići i krimići antičke Grčke. 8-9-10/92, 742-757.
(Prometej; Psiha i Eros; Asklepije, Sizif, Tanatos; Muze; Nepriznati Mom; i dr.)
ČUDINA, Marija. Divlja duša. 6-7/84, 542-550.
ČULIĆ, Hrvoje. Ni roman ni dnevnik. 1-2/93, 86-119.
DOMIĆ, Ljiljana. Pigmalia. (Novelletta s digresijama.) 8-9-10/92, 758-774; 11-12/92,
810-843.
GAMULIN, Grgo. Istinita epistula — za Valerija Severa. 3-4/88, 337-340.
JAKŠIĆ, Nikola. Mediteranac — mornar ili čobanin. 5-7/93, 126-128.
236
JELUŠIĆ, Božica. Povod za gozbu. (Gastrologijski podsjetnik.) 12/ 90, 1284-1293.
JURJEVIĆ, Marin. Amecameca. 3-4/87, 268-293.
KATUNARIĆ, Dražen. Psihoanalitička špilja. 3-4/93, 22-37.
KNEŽEVIĆ, Ivan Joko. Moja sjećanja. Djetinjstvo i dječaštvo. (Odlomak iz rukopisa
knjige »Moja sjećanja. — Ne slažem se ni sa kime ni sa čime«.) 9-10/88, 763-794.
[MARULIĆ, Marko.] Evanđelistar Marka Marulića u prijevodu Branimira Glavičića.
4-5/84, 383-414; 6-7/84, 455-487.
MARULIĆ, Marko. Sedam pisama. (Preveli: Miloš Milošević i Branimir Glavičić.) 11-12/
91, 961-984.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Orbis Romanus. 5-7/93, 123-125.
PANDŽIĆ, Ivan. Splav Meduze. 8-9-10/91, 693-699.
PAVLIČIĆ, Pavao. Otvoreno pismo Madoni Markantunovoj. 5-6-7/92, 538-546.
PODRUG, Toma. Pet putopisa (1966. godine). 8-9/85, 830-845.
(Nin; Ovčji Pag; Rab; Cres; Za Kozjakom.)
PODRUG, Toma. Tri putopisa. 3-4/90, 331-345.
(Glagoljski otok (Krk); Ugljan — Uljan; Gašpina mlinica.)
PODRUG, Toma. Povratnik. 5-6-7/92, 480-489.
ŠTAMBAK, Dinko. Ćaskanje na obali Seine. 10-11/89, 978-984.
ŠTAMBAK, Dinko. 1789. Pad Bastille i ostale stvari. 10-11/89, 985-991.
VLAHOVIĆ, Ivo. Pošteni naš prijatelj »Artišta«. 8-9/85, 846-852.
5. Hrvatski pisci i njihova djela
BAKIJA, Katja. Fenomen parfema. (Ivo Sanader: »Fenomen parfema«, germanističke
rasprave, eseji i osvrti. Izdavački centar Rijeka, 1989.) 3-4/91, 408-409.
BAKIJA, Katja. Ujević i Dubrovnik. 10-11/89, 1097-1101.
BATUŠIĆ, Nikola. Nalješkovićeva komedija peta i francuska farsa. 1-2/88, 24-31.
BATUŠIĆ, Nikola. Scenski prostor Marulićevih drama. 1-2/89, 181-188.
BATUŠIĆ, Nikola. Crijevićeva pjesma Ecce theatrales... u svjetlu autorova odnosa prema
kazalištu. 1-2/91, 111-120.
BÉNÉ, Charles. Novi prijevodi Marka Marulića. (S francuskog preveo Bratislav Lučin.)
1-2/91, 174-179.
BÉNÉ, Charles. Marulić i Engleska. 11-12/91, 999-1014.
BEROŠ, Loredana. Dragocjeno znanstveno djelo. (Ivan Mimica, »Život i epski svijet
guslara Bože Domnjaka«, Split, Logos, 1988.) 7-8/90, 821-823.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Šibenik u Šižgorićevo doba. 1-2/91, 102-110.
BOGIŠIĆ, Rafo. Kako se Hanibal Lucić »razbijao«. 1-2/87, 82-89.
237
BOGIŠIĆ, Rafo. O poeziji Hvarana u 16. stoljeću. Uvod i recital. Hvar, 8. svibnja 1986.
1-2/87, 103-106.
BOGIŠIĆ, Rafo. Mavro Vetranović i Nikola Nalješković. 1-2/88, 1-9.
BOGIŠIĆ, Rafo. Marko Marulić na početku. 1-2/89, 1-10.
BOGIŠIĆ, Rafo. Baština i suvremenost. 5-6/89, 387-391.
BOGIŠIĆ, Rafo. Hrvatski humanizam. Pitanja terminologije i geografije. 1-2/90, 1-8.
BOGIŠIĆ, Rafo. Veliki čin kulture i znanosti. 11/90, 1217-1219.
Tiskanje Lucićeva »Vartla«, 1990. godine.
BOGIŠIĆ, Rafo. Petnaesto stoljeće u hrvatskoj književnosti. 1-2/91, 1-10.
BOGIŠIĆ, Rafo. Hrvatski latinisti 16. stoljeća. Notitiae praeliminares. 3-4/92, 173-196.
BOŠKOVIĆ, Ivan J. »Roman gubitka ili scenarij traganja za dnom ljudske sudbine«. Raul
Mitrovich: »Gorak okus duše« (roman). (Grafički zavod Hrvatske — 1983.) 10-11/
84, 926-932.
BOŠKOVIĆ, Ivan J. Groteskno lice povijesti. (Nedjeljko Fabrio: »Vježbanje života«,
»Globus« i »Otokar Keršovani«, Zagreb, 1986.) 7-8/87, 744-747.
BOŠKOVIĆ, Ivan J. »Pisanje kao sudbina«. Refleksije uz dvije knjige Irene Vrkljan.
(Irena Vrkljan: »Svila, škare«, 1985; »Marina ili o bibliografiji«, 1986; Grafički
zavod Hrvatske, Zagreb, 1985/1986.) 3-4/87, 312-319.
BOŠNJAK, Branimir. Konkretizam kao sinteza poetike Dragutina Tadijanovića. 3-4/91,
341-344.
BOŽANIĆ, Joško. Interpretacija novele Ranka Marinkovića Samotni život tvoj. 8-9/85,
853-869.
BOŽANIĆ, Joško. Modus metaliterarnosti u zbirci novela »Ruke« Ranka Marinkovića.
1-2/92, 145-148.
BRATULIĆ, Josip. Marko Marulić i tradicija. 3-4/87, 247-254.
BRATULIĆ, Josip. Ardelio Della Bella u okviru hrvatskoga baroknoga govorništva.
11-12/88, 984-989.
BRATULIĆ, Josip. Književno-jezična baština u Susani Marka Marulića. 1-2/89, 86-96.
BRATULIĆ, Josip. Jan Panonije u okviru evropskog humanizma. 1-2/90, 66-71.
BRICKO, Marina. Benešićev latinski prijevod elegije Grgura iz Nazijanza. 3-4/92, 238-243.
BUDOR, Karlo. O španjolskim izdanjima Marulića. 11-12/91, 1015-1022.
CAR-Matutinović, Ljerka. Simbolika snova suprotstavljena stvarnosti. (Tri pjesme Jure
Kaštelana.) 8-9-10/91, 864-867.
(Tvrđava koja se ne predaje. — Konjic bez konjika. — Jadikovka kamena.)
COPPOLA, Francesco. Kršćanski motivi u poeziji Jurja Šižgorića. Prevela s talijanskoga
Smiljka Malinar. 1-2/91, 87-91.
238
COPPOLA, Francesco. Tema smrti u elegijama Jana Pannoniusa (Ivana Česmičkog). 3-
4/92, 317-330.
ČALE, Frano. Kultura humanizma i Držićev marokanski govor. 1-2/91, 161-173.
ČALE, Frano. Stariji hrvatski pisci u Matoševu književnom obzoru. 3-4/92, 351-359.
ČRNJA, Zvane. Pjesme na vulkanima povijesti. (Uz pedesetu obljetnicu »Dragog
kamena«.) 7-8/88, 693-702.
O pjesničkom djelu Mate Balote.
ČULIĆ, Hrvoje. Knjiga nade. (Đurđica Ivanišević: »Večernji snijeg«, »Mogućnosti«,
Split, 1990.) 8-9-10/91, 921-928.
ČVRLJAK, Krešimir. Tršćanski humanist Raffaele Zovenzoni (1434-1485?) u Istri i Dal-
maciji. S posebnim osvrtom na Kopar i Šibenik te Jurja Šižgorića. 11-12/92, 890-915.
DABO, Radoslav. Nota bene po Franovu Lišću uoči njegova bijega od Khuenizma. 11-
12/92, 793.801.
DELBIANCO, Valnea. Tin Ujević i Talijani. 10-11/89, 1102-1113.
DENEGRI, Madeleine. Bilješka uz pjesme Sibe Kvesića. 9-10/88, 729.
DIANA, Srećko. Poezija egzistencijalne sustavnosti. Tonči Petrasov Marović: Osmica.
Centar za kulturnu djelatnost Zagreb, 1984. 4-5/85, 539-546.
DIANA, Srećko. Ne/marginalni čin poezije. 10-11-12/85, 1070-1078.
O poeziji Đurđice Ivanišević, Ivana Martinca, Momčila Popadića, Petra Opačića i
Nevena Jeličića.
DIANA, Srećko. Rastvorena svjetlost. Ivanka Vujčić-Laszowski: Nad istrulim ribnjacima.
Naprijed, Zagreb 1985. 6-8/86, 559-563.
DIANA, Srećko. Krvna slika naracije. (Živko Jeličić: Posljednji bizantski car, »Forum«,
Zagreb 1985.) 3-4/87, 307-311.
DIANA, Srećko. Psovač života. Mate Raos: Donji žrvanj. Biblioteka Buvina, Split 1986.
5-6/88, 549-552.
DIANA, Srećko. Kratke priče Zvonimira Buljevića. (Zvonimir Buljević: Jutro prvog dana,
Književni krug — Split 1988.) 5-6/89, 534-536.
DIANA, Srećko. Trogirski pasteli. (Mirko Slade-Šilović: »Kamen vrime šuce«, Književni
krug, Split 1988.) 8-9/89, 928-930.
DIANA, Srećko. Otok pjesnika. (Drago Štambuk: »Vapnena trupla«, Književni krug, Split
1987.) 8-9/89, 931-933.
DIANA, Srećko. Orfejevi i Janusovi svjetovi. (Olinko Delorko: Rasudbe i domišljaji; Bože
V. Žigo: Janus u predgrađu, Književni krug, Split 1989.) 10-11/89, 1151-1154.
DIANA, Srećko. Riječi uspravne trpnje. (Sonja Senjanović-Peračić: Kruha duši, Književni
krug, Split 1988.) 12/89, 1344-1345.
DIANA, Srećko. Neosporeni jezik. (Mate Ganza: Gutač vatre, Naprijed, Zagreb 1989.)
3-4/90, 488-491.
239
DIANA, Srećko. Razmatranje o otuđenom intelektualcu. (Heni Erceg: Vječno bijelo ništa.
Književni krug, Split, 1989.) 3-4/90, 492-494.
DIANA, Srećko. Moreplovi. (Hrvatska poezija o moru, pomorcima i brodovima. Sastavio
L. Paljetak, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1990.) 12/90, 1450-1452.
DIANA, Srećko. Ukletnik s kamenjara. Esejistički zapis o poeziji Mate Raosa. 5-6-7/91,
677-684.
DIANA, Srećko. Poetesin brevijar. (Đurđica Ivanišević: Večernji snijeg. »Mogućnosti«,
Split, 1990.) 8-9-10/91, 929-931.
DIANA, Srećko. Poezija proznog iskaza. (Naša ljubavnica tlapnja. Antologija hrvatskih
pjesama u prozi. Sastavili: Zvonimir Mrkonjić, Hrvoje Pejaković, Andriana Škunca.
Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.) 8-10/93, 185-187.
DONAT, Branimir. Izazovi Kaštelanove poezije. 8-9-10/91, 856-860.
DORKIN, Mladen. »Grada Dubrovnika pjesnik« Nikole Ivanišina. (Nikola Ivanišin, Grada
Dubrovnika pjesnik, Zagreb, Školska knjiga, 1984.) 8-9/85, 882-885.
ĐURĐEVIĆ, Miloš. Branko Maleš: Placebo. Biblioteka Quorum, Naklada MD-IC
otvorenog sveučilišta Osijek, Zagreb-Osijek 1992. 3-4/93, 198-200.
FABRIO, Nedjeljko. Govor u povodu 70. rođendana Jure Kaštelana. 8-9-10/91, 838-840.
FALIŠEVAC, Dunja. Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu »Pelegrinu«.
1-2/88, 161-172.
FALIŠEVAC, Dunja. Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme. 1-
2/89, 25-37.
FALIŠEVAC, Dunja. Šaljivi, duhoviti i satirični epigrami Jana Panonija. 1-2/90, 72-82.
FALIŠEVAC, Dunja. De raptu Cerberi J. Bunića i Dialogus de laudibus Herculis M.
Marulića. 1-2/91, 51-61.
FALIŠEVAC, Dunja. Udio humanizma u hrvatskoj epici 16. i 17. stoljeća. 3-4/92, 208-220.
FERLUGA-Petronio, Fedora. Tetralogija Finis Reipublicae Ante Tresića Pavičića. 5-6-7/
92, 569-578.
FILIPPI, Živan. Igor Milić Štrkalj: Zvona orkestra. 3-4/93, 195-197.
FISKOVIĆ, Cvito. Još o životu Marina Gazarovića, poticajima njegova »Murata Gusara«
i posveti »Ljubice« Dubrovčanima. 1-2/92, 36-64 + [2] table.
FRANGEŠ, Ivo, Autor [Marulić] i njegovo vrijeme. 4-5/86, 371-373.
FRANGEŠ, Ivo. Marulićeve »figure«. (Ulomak iz »Povijesti hrvatske književnosti«.)
4-5/86, 383-386.
FRANGEŠ, Ivo. Sjaj Marulićeve »Judite«. 7-8/88, 557-562.
FRANIČEVIĆ, Marin. Srednjovjekovni scenski stih. 1-2-3/85, 57-63.
FRNDIĆ, Nasko. Lucićeva »Robinja« na ploči. 1-2/87, 154-159.
FRNDIĆ, Nasko. Prizori iz obiteljskog života u Nalješkovićevim komedijama. 1-2/88, 55-67.
240
FRNDIĆ, Nasko. Dramatika Marulićevih didaskalija. 1-2/89, 204-214.
FRNDIĆ, Nasko. Dramatska slojevitost elegije »Bolovanje u taboru« Ivana Česmičkog.
1-2/90, 117-124.
FRNDIĆ, Nasko. Drama bića u Crijevićevim elegijama. 1-2/91, 121-130.
FRNDIĆ, Nasko. Lirske epistole Ludovika Paskalića. 3-4/92, 306-316.
GAJEVIĆ, Dragomir. Geneza političke misli Tina Ujevića. 6-7/85, 743-758.
GAŠPAROVIĆ, Darko. Nalješkovićeve komedije u svjetlu suvremene dramske teorije i
kazališne prakse. 1-2/88, 32-39.
GLAVIČIĆ, Branimir. Marulićev »Evanđelistar« kao književna umjetnina. 4-5/86, 380-382.
GLAVIČIĆ, Branimir. O Marulićevu alegorijskom tumačenju Davidijade. 1-2/89, 97-104.
GLAVIČIĆ, Branimir. Epski heksametar Ivana Česmičkog. 1-2/90, 12-25.
GLAVIČIĆ, Branimir. Epika Ivana Polikarpa Severitana. 1-2/91, 148-160.
GLAVIČIĆ, Branimir. Epska tehnika Damjana Benešića. (Izvadak iz veće studije.) 3-4/
92, 221-227.
GLIGO, Vedran. Kontinuitet naše humanističke baštine. Uz izlazak II. sveska Marulićeva
»Evanđelistara« u prijevodu Branimira Glavičića. 4-5/86, 367-370.
GLIGO, Vedran. Prilog poznavanju humanista Franje Trankvila Andronika. 3-4/92, 228-237.
GRACIN, Juraj. Jakov Čuka u Glasniku Matice Dalmatinske. 6-8/86, 529-547.
HRASTE, Katarina. O dijakronijskom aspektu strukture »Venere i Adona«. 8-9-10/91,
825-838.
IVANIŠIN, Nikola. Monografija o hrvatskim putopisima romantizma. 4-5/84, 445-447.
IVANKOVIĆ, Željko. Povijesni roman ili roman povijesti. (Paradigma — Araličina djela.)
5-6-7/92, 547-553.
JELČIĆ, Dubravko. Stilske oznake Kosorovih drama. 1-3/86, 87-95.
JELČIĆ, Dubravko. Dvije Kaštelanove monografske teme: A. G. Matoš, A. B. Šimić.
8-9-10/91, 868-869.
JELIČIĆ, Živko. Puteno u Nalješkovićevoj komediografiji. 1-2/88, 40-45.
KADIĆ, Ante. Drama Ivana Supeka Pjesnik i vladar. 1-2/90, 251-258.
KADIĆ, Ante. Ivan Aralica o humanistu Antunu Vrančiću — u romanu Psi u trgovištu
(1979). 3-4/92, 360-371.
KALEZIĆ, Slobodan. Kompozicija romana Augusta Cesarca. 10-11/84, 874-899.
KALEZIĆ, Zagorka. Goranove inostrane književno-kritičke teme. 6-8/86, 423-441.
KOLENDIĆ, Anton. Pesnik u mreži. 3-4/87, 294-302.
O Dubrovčanima Valentinu Sorkočeviću (1568-1604) i Tomi Natalisu Budislaviću
(1545-1608).
KOLUMBIĆ, Nikica. Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru. 1-2-3/85, 1-14.
241
KOLUMBIĆ, Nikica. Misaone i poetske vrijednosti Marulićeva književnog djela. 4-5/
86, 374-379.
KOLUMBIĆ, Nikica. Petar Hektorović i hvarska renesansna sredina. 11-12/87, 1068-1081.
KOLUMBIĆ, Nikica. Vetranovićevo »Uskrsnutje Isukrstovo« u kontinuitetu hrvatskih
dramskih preobrazbi. 1-2/88, 132-146.
KOLUMBIĆ, Nikica. Humanistička naobrazba u hrvatskih renesansnih pjesnika. 1-2/90,
43-55.
KOLUMBIĆ, Nikica. Humanistički krugovi kao čimbenici nacionalne i europske duhovne
integracije. 1-2/91, 11-19.
KOLUMBIĆ, Nikica. Odjeci protestantizma u hrvatskih pisaca katoličke sfere. 3-4/92,
197-207.
KOROMAN, Veselko [i] Vlatko PAVLETIĆ. »Pišem da bih se spoznao«. Veselko
Koroman u razgovoru s Vlatkom Pavletićem. 4-5/85, 515-538.
KOŠUTA, Leo. Novi dokumenti o djelima Marka Marulića. 11-12/91, 985-998.
KOŠUTA, Leo. Aonio Paleario i Antun Vrančić. 3-4/92, 279-285.
KOVAČIĆ, Irma. Plava ptica i bijeli jeleni. 11-12/86, 857-866.
O »Crvenoj lisici« Jože Horvata i dr.
KREHO, Zehra. Pisac-reditelj-dramaturg. (Miroslav Krleža: »Sprovod u Theresienburgu«
— dramatizacija. 1-3/86, 125-130.
KUDRJAVCEV, Anatolij. Split u djelu Tina Ujevića. 10-11/89, 1092-1096.
KUDRJAVCEV, Anatolij. Pjevač nad uzaludnošću. (Poetska misija Vladimira Rismonda.)
8-9-10/92, 624-627.
LISAC, Josip. Uz dva nova izdanja Zoranićevih »Planina«. 12/89, 1333-1338.
LISAC, Josip. Autentična splitska proza. (Ljubo Plenković, Da se ne zaudobi, Logos, Split
1990.) 11/90, 1208-1211.
LISAC, Josip. Blaž Jurišić i Ivan Goran Kovačić. 1-2/92, 134-144.
LUČIN, Bratislav. Od Uskarsa Isusova — Marulićeva parafraza Venancija Fortunata.
11-12/91, 1023-1047.
LJUBETIĆ, Jerko. Iz daleka zauvijek. 8-9/89, 820-827.
O piscima našeg porijekla u inozemstvu.
MAGLAJLIĆ, Munib. Folklorni elementi u djelu Luke Botića. 10-11-12/85, 1079-1082.
MALINAR, Smiljka. Stumačenje Kata po Marku Marulu. 5-6/88, 521-532.
MARIĆ, Zvonko. U borbi protiv hladnoće svijeta. (O prozi Vjekoslava Kaleba.) 10-11/
84, 900-918.
MARIJANOVIĆ, Stanislav. Jan Panonije u svom vremenu — Janovo pravo lice. 1-2/90,
100-116.
MARKOVIĆ, Milivoje. Alibi za kritiku. (Paralela: Književnost — kritika.) 5-6/88, 540-548.
242
MAROEVIĆ, Tonko. Iz pokrajine, ne iz prikrajka. U povodu pedesetogodišnjice smrti
kritičara Ante Petravića. 3-4/91, 370-373.
MAROVIĆ, Petrasov, Tonči. »Judita« — tečevina zauvijek. 7-8/88, 570-572.
MAŠTROVIĆ, Tihomil. Mladi Begović u zrcalu zadarskog izdavaštva. Plodovi jedne
uzajamnosti. 9-10/88, 825-850.
MATANOVIĆ, Julijana. Stilske odrednice manirizma u Vetranovićevu »Pelegrinu«. 1-2/
88, 173-178.
MELVINGER, Jasna. Polifonija u stihu Jure Kaštelana. 8-9-10/91, 870-877.
MIHANOVIĆ, Hrvojka. Značenje Marulićevih himana za razvoj hrvatske himnodije.
1-2/89, 141-153.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko, Dimenzije stvarnosti u mitološkim dramskim motivima
Marijana Matkovića. 1-3/86, 96-109.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Jedan radikalni pristup kritičkog prosuđivanja. (Mate Meštrović:
Nebit i kaos i druga strana, Crkva u svijetu, Split, 1986.) 7-8/87, 741-743.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Ciljevi i granice uredničkih postupaka pri uređivanju djela Tina
Ujevića. 10-11/89, 1119-1124.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Trajnost i univerzalnost Ujevićeve poezije. (U povodu 100.
obljetnice rođenja.) 8-9-10/91, 689-692.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Kaštelanov poetski avangardizam. 8-9-10/ 91, 848-852.
MILOŠEVIĆ, Miloš. Sedam nepoznatih pisama Marka Marulića. 11-12/91, 933-959 +
[16] tabla s faks.
MIMICA, Ivan. Nove epske pjesme iz Dalmacije u NOB-u. 9-10/90, 1011-1022.
MOGUŠ, Milan. Listajući kompjutorsku konkordanciju Lucićevih djela. 1-2/87, 90-96.
MRDEŽA, Divna. Lucićeva »Robinja« kao renesansna drama. 1-2/87, 107-114.
MRDEŽA Antonina, Divna. Crijevićeva rasprava »Super comoedia veteri et satyra et nova
cum Plauti apologia«. 1-2/91, 131-137.
MUHOBERAC, Mira. Dramaturgija maske Nikole Nalješkovića. 1-2/88, 68-75.
MUHOBERAC, Mira. Čitanje Marulićeva teatra. 1-2/89, 189-203.
NOVAK, Slobodan P. Posteljni i ženidbeni obredi u Lucićevoj »Robinji«. 1-2/87, 115-120.
NOVAKOVIĆ, Anđelko. Stopa Cetine i neba. 8-9-10/91, 853-855.
NOVAKOVIĆ, Darko. Generički konteksi Marulićeve »Institucije«. 3-4/87, 232-246.
NOVAKOVIĆ, Darko. Marulićeve »starozavjetne ličnosti« i antička biografska tradicija.
1-2/89, 105-117.
NOVAKOVIĆ, Darko. Tradicija antičkih tužaljki u pjesmama Ivana Česmičkog. 1-2/90,
26-42.
NOVAKOVIĆ, Darko. Bunićeva Otmica Kerbera — podrijetlo priče, podrijetlo alegorije.
1-2/91, 62-81.
243
NEMEC, Krešimir. Prvi hrvatski povijesni roman. 5-6-7/92, 531-537.
OPAČIĆ, Petar. Ateriranje u geometriju. (Nikola Šop: Osvajanje kocke, Logos, Split
1987.) 3-4/88, 379-381.
PALJETAK, Anamarija. Ljubljanski zvon o Marku Maruliću. 11-12/88, 877-883.
PALJETAK, Luko. Razgledanje mišolovke. (Mani Gotovac, Dubrovačke mišolovke,
Teatrologijska biblioteka, Zagreb 1986.) 3-4/88, 376-378.
PANDŽIĆ, Ivan. Više od jezika, više od priče. Na marginama romana Slavuji i šišmiši
Mirka Božića. 1-2/93, 174-176.
PAVLETIĆ, Vlatko. »Pišem da bih se spoznao«. 4-5/85.
Vidi: KOROMAN, Veselko.
PAVLETIĆ, Vlatko. Kurlani kao metonimija opstanka. (Na marginama »Trilogije o
Kurlanima« Mirka Božića.) 12/89, 1161-1176.
PAVLIČIĆ, Pavao. Hanibal Lucić, Vilo kâ imaš moć. Interpretacija. 1-2/87, 132-145.
PAVLIČIĆ, Pavao. Što je Marulić Zoraniću, a što Hektoroviću. 3-4/87, 255-267.
PAVLIČIĆ, Pavao. Interpretacija Nalješkovićeve pjesme o Hektorovićevoj guti. 1-2/88,
111-124.
PAVLIČIĆ, Pavao. Karnarutić prema Maruliću. 1-2/89, 65-81.
PAVLIČIĆ, Pavao. Interseksualnost u Držića. 5-6/90, 585-596.
PAVLIČIĆ, Pavao. Po čemu su hrvatski latinisti naši? 1-2/91, 33-41.
PAVLIČIĆ, Pavao. Nekoliko napomena o antici u Gundulićevu Osmanu. 3-4/92, 331-340.
PEDERIN, Ivan. Antika, sredozemnost i nadrealizam u književnom djelu Ante Cettinea.
4-5/85, 547-575.
PEJAKOVIĆ, Hrvoje. Tonči Petrasov Marović: »Odabrana djela« 1 i 2, priredio Tonko
Maroević, Splitski književni krug, Split 1992. 8-10/93, 188-190.
PEJIĆ, Ilija. Stilistička funkcija sinonima u »Pisnima ljuvenim« Hanibala Lucića. 1-2/
87, 146-152.
PELEH, Slavko. Marulova enigmoforme. 1-2/89, 215-224.
PENOVIĆ, Zvonimir. »Klapnje«. (Pričini A. B. Šimića pri skončanju.) 7-8/90, 707-726
PERIĆ, Ivo. Značajan doprinos znanosti o književnosti. (Nikola Ivanišin: »Fenomen
književnog ekspresionizma«, Školska knjiga, Zagreb, 1990.) 3-4/91, 410-411.
PERIĆ, Olga. Tragom Ivana Česmičkog u pismima Ivana Viteza od Sredne. 1-2/90, 125-132.
PERIĆ, Olga. Nepoznati opus Franje Nigera. 1-2/91, 180-187.
PERILLO, Francesco Saverio. Jedna latinska tragedija u talijanskoj i hrvatskoj
književnosti. 1-2-3/85, 25-44.
O tekstovima »Cristus Iudex« i »Sud pokonji«, prikazanje Jure Žuvetića (16. st.).
PERKOVIĆ, Ozana. Marulićeva pjesma »Carmen de doctrina domini nostri Jesu Christi
pendentis in cruce« u engleskom prijevodu. 11-12/91, 1057-1060.
244
PETRAČ, Božidar. Mistična podloga Ujevićeva opusa. 10-11/89, 1087-1091.
POSAVAC, Zlatko. Renesansni Orfeo. O Vetranovićevu mitološkom igrokazu. 1-2/88,
147-160.
POSAVAC, Zlatko. Marulićev Dialogus de laudibus Herculis. Interpretacija implicitnih
estetičkih nazora iz horizonta druge polovice 20. stoljeća. 1-2/89, 154-165.
POSAVAC, Zlatko. O estetičkim nazorima Jana Panonija. 1-2/90, 56-65.
PRELAS, Mirko. Rađanje čovjekove baštine. 9-10/86, 575-586.
O djelu Jure Franičevića-Pločara.
PRELAS, Mirko. Kritika kao kreativan akt. (Hrvoje Čulić: »Eros u sjeni Thanatosa«,
Kritike, Književni krug, Split 1986.) 7-8/87, 736-737.
PRELAS, Mirko. Ponornice mentaliteta. (Gordana Škovrlj: Serafinov upitnik,
Pripovijetke, Književni krug, Split 1986.) 7-8/87, 738-740.
PRELAS, Mirko. Oslobođena lica. (Kreiranje lica u opusu Živka Jeličića.) 7-8/90, 657-667.
PRICA, Čedo. Ujević i poetski radio-teatar. (Teze za jednu novu radio-dramaturšku
praksu). 10-11/89, 1114-1118.
*** Vladimiru RISMONDU o devedesetoj obljetnici. 8-9-10/92, 593-594.
ROŽMAN, Miroslav. Recepcija »Mediteranskog brevijara« Predraga Matvejevića. 11/90,
1225-1230.
RUNTIĆ, Ivo. Dalmatinski topos u Ivana Despota. 7-8/87, 694-701.
SABLJAK, Tomislav. Janko Polić Kamov i književno-kazališni kontekst. 12/89, 1280-1287.
SABLJAK, Tomislav. Kaštelan kao dramski pisac. 8-9-10/91, 861-863.
SANADER, Ivo, Riječ svjedoka — riječ kao svjedok. (Tonko Maroević: Motiv Genoveve,
GZH, Zagreb 1986.) 5-6/87, 533-535.
SCHIFFLER, Ljerka. Filozofski temelji petrarkizma i Hanibal Lucić. 1-2/87, 62-73.
SCHIFFLER, Ljerka. Nalješkovićeva misaona pripadnost. 1-2/88, 16-23.
SCHIFFLER, Ljerka. Marko Marulić i filozofija u svjetlu enciklopedizma. 1-2/89, 166-180.
SCHIFFLER, Ljerka. Humanistička misao Jana Panonija. 1-2/90, 91-99.
STAMAĆ, Ante. Kaštelan — suoblikovatelj suvremene hrvatske kulture. 8-9-10/91, 841-843.
STANČIĆ, Nikša. Fra Ivan Despot (1851-1886) — njegovo doba i ideološki elementi u
njegovoj književnosti. 12/89, 1248-1268.
STEFANOVIĆ, Mirjana D. Kratki stih Marka Marulića. 1-2/89, 82-85.
STEFANOVIĆ, Mirjana D. Ne samo »interpretativni« prevod. (O Panonijevu distihu u
prevodu Nikole Šopa.) 1-2/90, 142-146.
STIPČEVIĆ, Aleksandar. Vraćanje duga Hrvoju Moroviću. Hrvoje Morović. Izbor iz djela.
Tekstove odabrala i uredila Neda Anzulović, Split, Književni krug, 1988. 3-4/89,
380-382.
245
STOJEVIĆ, Milorad. Tradicija, arijergarda, avangarda. (Čakavsko pjesništvo.) 11-12/86,
836-856.
ŠANJEK, Franjo. Marko Marulić i duhovna gibanja u doba restauracije (16/17. stoljeće).
1-2/89, 38-46.
ŠANJEK, Franjo. Marko Marulić u francuskoj književnosti. 3-4/90, 445-451.
ŠANJEK, Franjo. Matija Vlačić Ilirik (1520-1575) kao povjesničar. 3-4/92, 250-258.
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag B. Kritičar Marijan Jurković. 6-7/84, 586-593.
ŠIMUNDŽA, Drago. Ardelio Della Bella i splitska sredina i književne prilike i Ilirska
akademija. 11-12/88, 996-1007.
ŠIMUNDŽA, Drago. Literarne značajke Marulićeva Evanđelistara. 1-2/89, 118-132.
ŠIMUNDŽA, Drago. Klasična obilježja i osobni tonalitet Šižgorićeve elegije. 1-2/91, 92-101.
ŠKOVRLJ, Ivan. Aroma osame. (Neven Jeličić: U prisoju, Književni krug Split, 1988.)
5-6/89, 537-539.
ŠONJE, Šimun. Latinske pjesme Ljudevita Paskovića Kotoranina. 3-4/90, 470-479.
ŠVELEC, Franjo. Petar Hektorović (1487-1572). (O petstotoj obljetnici rođenja.) 11-12/
87, 1061-1067.
ŠVELEC, Franjo. Farse Nikole Nalješkovića. 1-2/88, 10-15.
ŠVELEC, Franjo. Marulić i zadarski pjesnici XVI. i XVII. stoljeća. 1-2/89, 11-24.
ŠVELEC, Franjo. Odjeci Vergilijeve Eneide u Vili Slovinki Jurja Barakovića. 8-9/89, 851-857.
ŠVELEC, Franjo. Paralelizam tematske orijentacije u hrvatskih pjesnika latinskog i
hrvatskog izraza u XV. i XVI. stoljeću. 1-2/91, 20-32.
ŠVELEC, Franjo. Lucićev Vartal — odslik jedne davne književne situacije. (Petar Lucić:
Vartal. Priredio, uvodom i bilješkama popratio te rječnik sastavio Nikica Kolumbić.
Književni krug, Split 1990.) 8-9-10/91, 916-920.
ŠVELEC, Franjo. Dživo Bunić Vučić (1592-1992) o četiristotoj obljetnici rođenja. 5-7/93,
52-59.
TOMASOVIĆ, Mirko. Šest francuskih izdanja Marulova bestselera. 4-5/84, 415-421.
TOMASOVIĆ, Mirko. Galantni sastojci u Lucićevoj »Robinji«. 1-2/87, 121-131.
TOMASOVIĆ, Mirko. Od filologije k estetici. (Tonko Maroević, Dike ter hvaljenja,
Logos, Split 1986.) 3-4/87, 303-306.
TOMASOVIĆ, Mirko. Književnost se naša u Spljetu začela. 7-8/88, 567-569.
TOMASOVIĆ, Mirko. Poetski ukrasi u Marulićevoj Susani. 1-2/89, 47-53.
TOMASOVIĆ, Mirko. Panonijev epitaf Petrarki. 1-2/90, 167-172.
TOMASOVIĆ, Mirko. Edicije i reedicije Evangelistara i Institucije Marka Marulića
Marula. 12/90, 1395-1399.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulić i Šižgorić. 1-2/91, 82-86.
246
TOMASOVIĆ, Mirko. Kempenac — Marulić — Kašić. 11-12/91, 1049-1055.
TOMASOVIĆ, Mirko. Edicije i reedicije »Evangelistara« i »Institucije«. Dodatci. 11-12/
93, 151-153.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulićev ljetopis. I. (Kolovoz 1988 — kolovoz 1989.) 12/89,
1288-1296; II. (Rujan 1989 — kolovoz 1990.) 12/90, 1383-1399; III. (Rujan 1990
— kolovoz 1991.) 11-12/91, 1071-1091; IV. (Rujan 1991 — kolovoz 1992.) 11-12/
92, 860-889; V. (Rujan 1992 — kolovoz 1993.) 11-12/93, 114-150 + [3] table s faks.
i [1] tabla s portr.
VIDAN, Ivo. Intelektualnost u dramama Ive Brešana. 1-3/86, 110-124.
VUKOVIĆ, Jasna Č. Scena za lutku i Paljetka. (Luko Paljetak: »Lutkarsko kazalište s
obje strane paravana«, Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik 1990.) 3-4/91, 412-414.
ZARADIJA, Antonija. »Govorenje duše osujene...« u Marulića i glagoljska književnost.
1-2/89, 54-64.
ZENKO, Franjo. »Hrvatski protestantizam« kao idealizirajuća metafora. 3-4/92, 259-264.
ZIDIĆ, Igor. Bilješka o Jakovu Paviću. 3-4/87, 325-328 + [3] table.
ZIMA, Zdravko. Između bogova i naroda. 8-9-10/91, 844-847.
O Juri Kaštelanu.
ZLATAR, Andrea. Marulićev polemički spis In eos qui beatum Hieronymum Italum esse
contendunt. 1-2/89, 133-140.
ZLATAR, Andrea. Autobiografsko u elegijama Jana Panonija. 1-2/90, 83-90.
ZLATAR, Andrea. Sacra poesis: vrsna pripadnost Marulićeve Davidijade. 7-8/90, 754-780.
ZLATAR, Andrea. Memoriale Pauli de Paulo patritii Jadrensis. 1-2/91, 188-195.
ZLATAR, Andrea. Davidijada Winfrieda Baumanna. (»Logos«, Split 1990, prev. Jadranka
Prišlin-Planinc.) 11-12/91, 1067-1070.
ZLATAR, Andrea. Apologia Matije Vlačića Ilirika. 3-4/92, 265-272.
820/899 KNJIŽEVNOST OSTALIH NARODA
1. Poezija
ASTURIAS, Miguel Angel. Dvije poeme. Preveo sa španjolskog: Jordan Jelić. 7-8/90,
727-737.
(Umjetnost da, magija ne; Lovačka družina.)
AŠKERC, Anton. Judita. Sa slovenskog jezika preveo: Luko Paljetak. 11-12/88, 883-884.
(Prilog uz članak: Anamarija Paljetak. Ljubljanski zvon o Marku Maruliću.)
BALANTIČ, France. Sloboda. 1-2/92, 67.
BOR, Matej. Između tamariska. Sa slovenskog jezika preveo: Luko Paljetak. 5-6/88,
491-492.
247
BRKOVIĆ, Jevrem. Marija Judina moli za dušu Kobe Džugašvilija. (Iz knjige poezije
»Staljin, Mocart i Marija Judina«.) 5-6/89, 432-437.
BYRON, George G. Tama. S engleskog jezika preveo: Luka Paljetak. 7-8/88, 610-612.
CAEIRO, Alberto. Odvojene pjesme. S portugalskog preveo: Nikica Talan. 5-6-7/91, 514-531.
CAMPOS, Alvaro de. Pjesme. 5-6-7/91, 546-577.
(»Sjećam se dobro pogleda njenog...«; »Želiš li ubiti sebe, zašto ne želiš se ubiti?«;
»Na kraju svega snivat...«; »Žudio bih žudnje žudnju...«; … Pozdrav Waltu
Whitmanu; i dr.)
CANKAR, Ivan. Ja tebe čekah... Sa slovenskog jezika preveo: Luko Paljetak. 5-6/88, 489-490.
*** Carmina burana. Izbor. Preveo: Luko Paljetak. 11-12/92, 803-809.
(Tužaljka; Pjesnikova ispovijed.)
DEBELJAK, Aleš. Za Samuela Becketta. 1-2/92, 80-82.
DETELA, Jure. Labrador. 1-2/92, 78-79.
DOWSON, Ernest. [Pjesme.] 12/90, 1357-1358.
(Vitae summa brevis spem nos vetat incohare longam; Talog; Non sum qualis eram
bonae sub regno Cynarae.)
DRAGIČEVIĆ, Jovan. Dvije proze. 9-10/86, 668-677.
(Starobačina; Rana na ranu.)
EMINESKU, Miha. Svetlonoša. Sa rumunjskog preveli: Ileana Ursu i Milan Nenadić.
5-6/90, 508-518.
ENZENSBERGER, Hans Magnus. Pjesme bez ostatka. Odabrao i preveo: Ivo Runtić.
11-12/88, 897-913.
(Dvije pogreške; Obala; Camera obscura; Leteći Robert; Middle class blues; i dr.)
FAINLIGHT, Ruth. Sibile. S engleskog prevela: Sibila Petlevski. 11/90, 1088-1093.
(Shinto Sibila; Sibila libijska; Sibila kumska (I); Sibila kumska (II); Sibila tibur-
tinska; i dr.)
FOSCOLO, Ugo. O grobovima. Ippolitu Pindemontu. (Prijevod i komentar: Frano Čale.)
5-6/89, 487-498.
FRITZ, Ervin. Skupna slika naroda; Ljubavna izjava. 1-2/92, 76-78.
HESSE, Hermann. Domotužje. (Izbor.) (S njemačkog preveo: Drago Štambuk.) 9-10/88,
753-762.
(Kineskoj pjevačici; Oproštaj od prašume: Teška vremena; Na lutanju; … Oda
Hölderlinu; i dr.)
HOFMAN, Branko. Ti. Sa slovenskog jezika prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/88, 494-495.
HOUSMAN, A[lfred] E[douard]. [Pjesme.] 12/90, 1356.
(Dvadesetjedna kad bila mi je; Najljepše stablo.)
HRIBOVŠEK, Ivan. Pjesma o gorućoj svijeći. 1-2/92, 66.
248
*** Iz engleske i američke poezije. Izabrao i s engleskoga preveo: Luko Paljetak. 12/90,
1355-1363.
(John Addington SYMONDS: Epizoda; A.E. HOUSMAN: Dvadesetjedna kad bila mi
je, Najljepše stablo.); DOWSON: Vitae summa brevis spem nos vetat incohare longam,
Talog, Non sum qualis eram bonae sub regno Cynarae; Edwin A. ROBINSON:
Richard Cory; Joyce KILMER: Stabla; William Jay SMITH: Miserere, Smrčci.)
*** Iz novije i suvremene slovenske poezije. Izabrao i sa slovenskog preveo: Luko
Paljetak. 1-2/92, 65-82.
Cene VIPOTNIK: Pjesma o suncu; Ivan HRIBOVŠEK: Pjesma o gorućoj svijeći;
France BALANTIČ: Sloboda; Igor TORKAR: Dva vrapčića, Balada o muhi u tamnici,
Prvi zarez — siječanj; Jože JAVORŠEK: Francesco Goya, Visokim prijateljima; Tone
PAVČEK: Korak u nebo, Staja na nekom rubu, Gošća; Kajetan KOVIČ: Genesis, Južni
otok; Bert PRIBAC: U kući moga oca; Svetlana MAKAROVIČ: Doba rata, Brojalica,
Na svijetu tako; Ervin FRITZ: Skupna slika naroda, Ljubavna izjava; Jure DETELA:
Labrador; Aleš DEBELJAK: Za Samuela Becketta.)
JARC, Miran, Sfinga. Preveli sa slovenskoga: Anamarija Paljetak i Luko Paljetak. 3-4/
93, 82-87.
(Sfinga; U noći; Nijemost; Večernja; Nijemi grad; i dr.)
JAVORŠEK, Jože. Francesco Goya; Visokim prijateljima. 1-2/92, 69.
KAČIĆ, Mila. Spoznaja. Sa slovenskog jezika prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/88, 490-491.
KHOI, Ismail. Pjesme. Preveo: Dragutin Dumančić. 9-10/90, 941-975.
(U eksploziji jeseni; Kao sonet (19); Kao-sonet (15); Predgovor; Povratak; i dr.)
KILMER, Joyce. Stabla. 12/90, 1359.
KLEČ, Milan. I zec. Sa slovenskog jezika prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/88, 499-500.
KOVIČ, Kajetan, Romanca. Sa slovenskog jezika preveo: Luko Paljetak. 5-6/88, 495-496.
KOVIČ, Kajetan. Genesis; Južni otok. 1-2/92, 72-73.
KRAKAR, Lojze. Ljubav. Sa slovenskog jezika preveo: Luko Paljetak. 5-6/88, 492.
LATINOVIĆ, Boro, Proljetni cvet. 3-4/91, 366-369.
LEOPARDI, Giacomo. Pjesme (Canti). Preveo: Frano Čale. 12/90, 1242-1280.
(Italiji; O Danteovu spomeniku koji se pripremao u Firenci; Angelu Maiju, kad je
pronašao Ciceronove knjige o državi; U povodu zaruka sestre Paoline; Pobjedniku u
igri loptom; i dr.)
LEOPARDI, Giacomo. Pjesme (Canti). Preveo Frane Čale. 3-4/91, 230-288.
(Brat mlađi; Proljeću ili o drevnim bajkama; Himna patrijarsima ili o počecima
ljudskog roda; … Grofu Carlu Pepoliju; i dr.)
MAKAROVIČ, Svetlana. Vjenčanje. Sa slovenskog jezika: Luko Paljetak. 5-6/88, 497.
MAKAROVIČ, Svetlana. Doba rata, Brojalica. Na svijetu tako. 1-2/92, 74-76.
MANDIĆ, Zoran. Moderna zloupotreba, demokratija, ostalo. 7-8/90, 696-700.
MANDIĆ, Zoran M. Pevati, umirati, slaviti. 8-9-10/91, 818-824.
249
MIKOVIĆ, Milovan. Anatomija. 8-9-10/91, 818-824.
(Pitanja; Kiš; O prijateljstvu.)
MIKOVIĆ, Milan. Anatomija. 8-9-10/91, 813-817.
(Libido scribendi; Anatomija; Obdukcija; Djevojke iz hora; Monolog.)
MONTALE, Eugenio. Iz Dnevnika ’71. (Preveo: Svemir Pavić.) 3-4/87, 175-181.
(Korzo Dogali; Crveno na crvenom; Prema dnu; … Doktor Schweitzer; Pismo
Bobiju; … Pismo Malvoliju; i dr.)
NEZVAL, Vít$zslav. Pjesme. (S češkog prevela: Vanda Novakova.) 12/89, 1238-1247.
(Prodavačica čuda; Kokteli; Avijatičarev pogreb; Mireio 1923; Jesenji listovi; i dr.)
ORIZET, Jean. Pjesme. Preveli: Tomislav Srdanović i Ivan Tolj. 3-4/88, 253-265.
(Odmetnik bivšeg života; Dobri divljaci; Svijetli prozori; Raskršća bez mrežnjače;
Gradilišta sna; i dr.)
PAVČEK, Tone. Iz soneta za Martu; Prazan dan. Sa slovenskog jezika preveo: Luko
Paljetak. 5-6/88, 492-493.
PAVČEK, Tone. Korak u nebo; Staja na nekom rubu; Gošća. 1-2/92, 70-71.
PAVČEK, Tone. Ljubav. Izbor i prijevod: Radoslav Dabo. 11-12/93, 94-113.
(Pokopajte mrtve; Školjka; Prijatelju; Ludi zidar; Pustolovini; i dr.)
PAZ, Octavio. Deset pjesama. Preveo: Nikola Milićević. 11-12/90, 1050-1059.
(Razbijeni krčag; Povratak; Besanica; Oproštaj s kućom; Posjeta; i dr.)
PEER, Andri. Punoća. Izbor i prijevod s retoromanskoga: Ljerka Šimunković. 8-10/93,
78-85.
(Pozdrav; Vedrina; U parku; Zora; Noćni vlak; i dr.)
PERSE, Saint-John. Vjetrovi. Preveo: Dragutin Dumančić. 11-12/87, 979-985.
PESSOA, Fernando: Pjesme (izbor). S portugalskog preveo: Nikica Talan. 5-6-7/91, 502-511.
(»O zvono sela moga...«; »Ne boli me ono...«; »Na vode površini...«; »Smrt je krivina
što stiže dohvaćaj...«; »Na svjetlu treperi voda...«; i dr.)
PESSOA, Fernando. Svadbena pjesan. S engleskoga preveo: Nikica Talan. 5-6-7/91, 581-590.
PESSOA, Fernando. Bilješke za dramsku poemu. Prvi Faust. S portugalskoga preveo:
Nikica Talan. 5-6-7/91, 595-638.
PRIBAC, Bert. U kući moga oca. 1-2/92, 73-74.
PURATIĆ, Željko.
Vidi: VERGILIJE Maron, Publije. 5-6/87, 415-460.
QUASIMODO, Salvatore. Čovječe moga doba. (Izbor.) S talijanskog preveo: Joja Ricov.
8-9/89, 756-762.
(Dug i potraživanje; Varvara Aleksandrovna; Uz Isar; Crnačka crkva u Harlemu; Rt
Caliakra; i dr.)
RAJKOVIĆ, Radomir: Rituali. 10-11/89, 1077-1086.
(Tuđe nebo; Progonitelji; Godina; Ti to jesi; Rituali.)
250
REIS, Ricardo. »Ode«. Prev.: Nikica Talan. 5-6-7/91, 534-543.
(»Prognani bogovi«; »Samo posjed cvijeća pogledom van...«; »Samo nam ovu
slobodu ustupaju...«; Iznad su istine bogovi...«; »Usta pomodrjela od vina...«; i dr.)
ROBINSON, Edwin A. Richard Cory. 12/90, 1358-1359.
SIMONDS, John Addington. Epizoda. 12/90, 1355.
*** Slovenska ljubavna poezija. (Izbor.) Sa slovenskog jezika preveli: Anamarija Paljetak
i Luko Paljetak. 5-6/88, 489-500.
(Ivan CANKAR: Ja tebe čekah...; Mila KAČIĆ: Spoznaja; Matej BOR: Između
tamariska; Lojze KRAKAR: Ljubav; Tone PAVČEK: Iz soneta za Martu, Prazan dan;
Dane ZAJC: Biti kap, Sestre misli; Branko HOFMAN: Ti; Kajetan KOVIČ:
Romanca; Saša VEGRI: Obitelj II; Svetlana MAKAROVIČ: Vjenčanje; Tomaž
ŠALAMUN: Ljubim te; Joža ZLOBEC: Usnula obitelj; Milan KLEČ: I zec.
SMITH, William Jay. [Pjesme.] 12/90, 1360-1361.
(Miserere; Smrčci.)
SYLVESTER, Santiago. Pjesme. Preveo sa španjolskoga: Jordan Jelić. 5-7/93, 105-116.
(Sikstinska kapela; Jedna noć na trgu Kalvarije; Plaža; Riječ more; Koračamo gradom
(Leonori); i dr.)
ŠALAMUN, Tomaž. Ljubim te. Sa slovenskog jezika prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/
88, 497-498.
TASSO, Torquato. Oslobođeni Jeruzalem. Prepjevao i bilješkama popratio: Mirko
Tomasović. 3-4/90, 268-290.
TAUFER, Veno. Pjesme. Preveo sa slovenskog: Radoslav Dabo. 9-10/90, 857-863.
(Putovanje odo; Gazela o navijanju sata; Lijepa Vida; Trubač pred paklom; Mrtvačka
kost; i dr.)
TOMOVIĆ, Mileta. Pjesme. 11-12/86, 779-782.
(Šta dalje; Umjesto cvijeća; Saberi plodove; Obala; Pismo; i dr.)
TORKAR, Igor. Dva vrapčića; Balada o muhi u tamnici; Prvi zarez — siječanj. 1-2/92,
67-68.
UNAMUNO, Miguel de. Poetski dnevnik (1928-1936). Preveo sa španjolskog: Jordan
Jelić. 8-9-10/91, 775-782.
VEGRI, Saša. Obitelj II. Sa slovenskog prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/88, 496-497.
[VERGILIJE Maron, Publije — Publius Vergilius Maro.] Vergilijeve Georgike. (Izbor iz
prepjeva Đuro Hidže.) 4-5/85, 707-742.
Uvod i bilješke napisao: Željko Puratić.
[VERGILIJE Maron, Publije — Publius Vergilius Maro.] Izbor iz Verglijeve Eneide u
prepjevu Đuro Hidže. Tekst priredio, uvod i bilješke sastavio: Željko Puratić. 5-6/
87, 415-460.
VIPOTNIK, Cene. Pjesma o suncu. 1-2/92, 65-66.
251
WHITMAN, Walt. Vlati trave. Uz 170-godišnjicu pjesnikova rođenja (1819-1989).
Odabrao i preveo: Petar Opačić. 3-4/89, 321-325.
(Tebi; Trkač; Lijepe Žene; … Abrahamu Lincolnu, rođ. 12. veljače, 1809; Španjolska,
1873-74; i dr.)
ZAJC, Dane. Biti kap; Sestre misli. Sa slovenskog jezika preveo: Luko Paljetak. 5-6/88,
493-494.
ZLOBEC, Jaša. Usnula obitelj. Sa slovenskog jezika prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/
88, 499.
ZLOBEC, Jaša. Moj trešnjin cvijet. Sa slovenskog preveo: Radoslav Dabo. 8-9-10/91,
808-812.
2. Drama
ESHIL. Perzijanci. (Preveo s grčkoga, bilješke i pogovor napisao: Dinko Štambak.)
10-11/84, 833-873.
KARAHASAN, Dževad. Dizanje pruge. Radio-drama. 3-4/87, 161-174.
KRSTANOVIĆ, Zdravko. Hod po nebu. Scenarij za dugometražni igrani film. (Prema
ideji: Dušana Tasića »Veza«.) 11-12/86, 735-767.
SHAKESPEARE, William. Rikard II. Preveo: Mate Maras. 1-2/93, 20-85.
SLAVKIN, Viktor. Cerceau. Drama u tri čina. Preveo: Anatolij Kudrjavcev. 3-4/88, 181-228.
SOFOKLO. Edip na Kolonu. Preveo i bilješkama popratio: Dinko Štambak. 10-11/89,
992-1058.
ŠELIGO, Rudi. Slovenska sauna. (Pasionska igra.) Preveo: Ljubo Stefanović. 5-6/87, 333-372.
TESSIER (Mihovilović), Domingo. Daske, metalne ploče, bodljikava žica... i tmuša i tma.
Komedija od uzdaha i izdaha. (Sa španjolskog preveo: Jerko Ljubetić.) 3-4/93, 112-142.
VALÉRY, Paul. Moj Faust. (Adaptacija za radio i prijevod s francuskog: Višnja Machiedo.)
3-4/93, 98-111.
VODANOVIĆ, Sergio. »VIÑA«. Trilogija u jednočinkama. Sa španjolskog preveo: Jerko
Ljubetić. 3-4/91, 289-316.
WEBSTER, John. Vojvotkinja Malfeška. Preveo: Ante Stamać. 7-8/87, 545-628.
3. Proza
ABASIYANIK, Sait Faik. Pored bazena. (Prevela [s turskoga]: Kerima Filan.) 10-11-12/
85, 988-991.
<AIDOO> Ajdu, Ama Ata, (Gana). Nema ovde slasti. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 575-587.
ALI, Sabahattin. Glas. (Preveo [s turskoga]: Ešref Kovačević.) 10-11-12/85, 997-1005.
ANIEBO, I.N.C., (Nigerija). Maruma. Odabrala i prevela: Nadežda Obradović. 7/89, 564-747.
252
<ANTHONY, Michael.> Entoni, Majkl. Pet priča s Trinidada. Izabrala i s engleskog
prevela: Nadežda Obradović. 12/90, 1364-1382.
(Ujak sa doka; Neznanac u selu; Pijanac na reci; Dolina kakaa; Peeta iz dubokog mora.)
BALOGUN, Odum, (Nigerija). Šegrt. <Odabrala i prevela: Nadežda Obradović.> 7/89,
559-563.
<DADIE, Bernard B.> Dadie, Bernar, (Obala Slonovače). Živeo ko? <Odabrala i prevela:
Nadežda Obradović.> 7/89, 672-677.
DA SENA, Jorge. Predgovor Knjizi nespokojstva. Prevela: Ana Simeon. 5-6-7/91, 646-650.
<DONGALA, Emmanuel Boundzéki.> Dongala, E.B., (Kongo). Proslava. <Odabrala i
prevela: Nadežda Obradović.> 7/89, 659-671.
DURSUN, Tarik K. Jedan mladić ispred spomenika na Taksimu. (Sa turskog prevela:
Hatidža Čar-Drnda.) 10-11-12/85, 1016-1022.
DŽUMALI, Nedžati. Misli će mi ostati tamo. (Prevela [s turskoga]: Kerima Filan.)
10-11-12/85, 1034-1039.
<EASMON, Sarif R.> Ismon, R. Sarif, (Sjera Leone). Sudijino srce. <Odabrala i prevela:
Nadežda Obradović.> 7/89, 622-638.
<ENEKWE, Onura Ossie.> Enekve, Onura Ossie, (Nigerija). Rat u glavi. <Odabrala i
prevela: Nadežda Obradović.> 7/89, 685-690.
GERŠENZON, Mihail Osipovič.
Vidi: IVANOV, Vjačeslav [Ivanovič]
GOLDONI, Carlo. Varalica. (L’impostore.) Preveo [i napomenu o adaptaciji napisao]:
Frano Čale. 11-12/93, 23-72.
GUMA, Aleks la, (Južnoafrička republika). Ćebad. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 650-654.
GURSEL, Nedim. Pred zimu. (Prevela [s turskoga]: Jasna Šamić.) 10-11-12/85, 1046-1050.
<GWALA, Mafika.> Mafika, Paskal Gvala, (Južnoafrička republika). Iskorak. <Odabrala
i prevela: Nadežda Obradović.> 7/89, 678-681.
HONWANA, Luis Bernardo, (Mozambik). Tata, zmija i ja. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 612-621.
IVANOV, Vjačeslav [Ivanovič] [i] Mihail GERŠENZON ([Osipovič]. Prepiska iz dvaju
uglova. Preveo: Petar Vujičić. 8-9-10/91, 878-904.
JARC, Miran. Vaza s tuberozama. Sa slovenskog jezika prevela: Anamarija Paljetak.
3-4/93, 87-91.
<KARAOSMANOGLU, Yakup Kadri. Kradljivac mrtvačkih pokrova. (Prevela [s
turskoga]: Snježana Buzov.) 10-11-12/85, 974-982.
KARIARA, <Jonathan> Džonatan, (Kenija). Njen ratnik. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 555-558.
253
<KARONE, Yodi.> Karon, Jodi, (Kamerun). Eboa. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 682-684.
KEMAL, Jašar. Bijele pantalone. Prevela s turskog: dr. Lamija Hadžiosmanović. 10-11-
12/85, 1006-1015.
KEMAL, Orhan. Posao. (Preveo [s turskoga]: Ešref Kovačević.) 10-11-12/85, 1023-1027.
MAHFUZ, Nadžib. Glas sa onog svijeta. Iz zbirke pripovijedaka »Šaputanje ludila«, Kairo,
1963. (četvrto izdanje). S arapskog preveo: Hišam S.A. Elaqad. 10-11/89, 969-977.
MASCIONI, Grytzko. O svjetlu koje tražim u mediteranskoj noći. Prevela: dr. Ljerka
Šimunković. 5-7/93, 129-135.
MAYER-Wehlack, Benno. Drugi zemljovid. S njemačkog preveo: Anton Koštre. 5-6/87,
461-467.
MIHOVILOVIĆ, Nicolas. Ujak Juan. Sa španjolskog preveo: Jerko Ljubetić. 8-9/89, 828-840.
<MUNGOSHI, Charles.> Mungoši, Čarls, (Zimbabve). Potreba za zaklonom. <Odabrala
i prevela: Nadežda Obradović.> 7/89, 639-643.
NESIN, Aziz. Sjećanje na jednu Novu Godinu. (Prevela [s turskoga]: Fazileta Cviko.)
10-11-12/85, 992-996.
<OGOT, Grace> Ogot, Grejs (Kenija), Tekajo. <Odabrala i prevela: Nadežda Obradović.>
7/89, 588-596.
ÖZ, Erdoal. Golub. Prevela [s turskoga]: Lamija Hadžiosmanović. 10-11-12/85, 1042-1045.
PALAZZESCHI, Aldo. Crna mrlja. S talijanskoga prevela: Natka Badurina. 5-7/93, 87-104.
PAUZANIJA. Vodič kroz Heladu. (Odabrani ulomci.) Preveo i bilješkama popratio: Uroš
Pasini. 5-6/88, 504-520; 7-8/88, 666-687; 9-10/88, 795-824; 11-12/88, 954-978.
Iz knjige I. (Atika):
(Put tronožaca — Dionizijevo kazalište; Građevine na južnom obronku Akropole;
Na putu za Propileje — Spomenici na Akropoli iza Propileja; Drugi spomenici na
Akropoli— Partenon; Spomenici na Akropoli — digresija; Atenjani pod
Makedoncima; Spomenici Akropole (nastavak) — Erehtejon; Erehtejon (nastavak)
— Spomenici Akropole i priče vezane uz njih; Još o spomenicima Akropole — Zidovi
i pećine Akropole — Areopag i ostala sudišta u Ateni.
Iz knjige II. (Korint I Argolida):
(Mitska povijest Arga i Mikene; Ostaci Mikene; Hram Here u blizini Mikene i Arga;
Drugi mitovi u vezi s Mikenom i Argom; Zgrade i umjetnička djela u Argu; Argivska
akropola — put od Arga prema Tegeji; Put od Arga prema Mantineji — Tirint — Put
prema Epidauru; Svetište u Epidauru — Rođenje Asklepija; Mitovi na području do
luke Epidaura; Grad Epidaur — Mitska povijest Egine — Hramovi i zgrade; Hramovi
na Egini; Mitska povijest Trezena.
254
Iz knjige IX. (Beotija):
(Digresija: Rat sedmorice protiv Tebe; Izmenijev brežuljak i svetište Apolona
Izmenijskog; Teba: Kuća Amfitriona; Grobovi Heraklove djece; Svetište Herakla s
gimnazijem; Priča o osnivanju Tebe — Navodne odaje Kadmove porodice; Digresija:
Porijeklo i odgoj Epaminonde — Spremanje za obračun s Lakedemonjanima;
Digresija: Epaminonda izbjegao osudu; Digresija: Smrt Epaminonde; Građevine i
spomenici Tebe (nastavak); Planina Helikon — Digresija o zmijama; Nastavak o
Helikonu; Spomenici muza i pjesnika na Helikonu; Tronošci na Helikonu —
Digresija o Heziodu — Mitovi o Narcisu.
Iz knjige X. (Fokida):
(Od Daulide do Delfa — Edipovo raskršće — Počeci Delfa; Porijeklo imena Parnas
— Svetište Delfa; Razvoj glazbenih i atletskih natjecanja u Delfima; Delfijska
Amfiktionija — Lokalitet Mamarija — Gimnazij — Vrelo Kastalija; Početak svete
ceste i spomenici kod ulaza; Sveta cesta: spomenik Miltijadu — Spomenik
Tarentinaca; Riznice grčkih gradova — Trijem Atenjana; Kamen Sibile — Digresija
o proročicama i prorocima.
Iz V. knjige (Elida):
(Put od Samika do Olimpije — Skilunt — Brdo Tipej; Mit o Alfeju i Aretuzi —
Početak olimpijskih igara; Zgrade i znamenitosti u Olimpiji; Herin hram —
Natjecanje žena; Kipovi u hramu Here — Kovčeg Kipsela; Ostali darovi u hramu
Here — Hram Majke bogova — Filipion; Kipovi bogova — »Zanes« — Prekršaji
natjecatelja; Kipovi bogova (nastavak); Ostali spomenici i votivni pokloni; Zeus
Horkij (Zakletnik) — Svečana zakletva natjecatelja; Kipovi heroja i običnih ljudi;
Peonijeva Nika i drugi spomenici u Altisu.
Iz VI. knjige (Elide — drugi dio):
(Kronovo brdo — Stadion — Hipodrom; Građevina izvan Altisa (gimnazij, grob
Hipodamijinih prosaca i drugi).
PESSOA, Fernando. Tajna udruženja. Prev.: Nikica Talan. 5-6-7/91, 642-645.
SEJFETTIN, Omer. Glas iz neba. Preveo [s turskoga]: Fehim Nametak. 10-11-12/85,
1051-1054.
SOARES, Bernardo. Knjiga nespokojstva. Prozni fragmenti. Prevela. Ana Simeon. 5-6-
7/91, 651-657.
<SONGA, Peter Wani.> Songa, P. V. (Tanzanija). Uljez. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 655-658.
<SOW, Cheik C.> Sou, Šeik C., (Senegal). Groblje maski. <Odabrala i prevela: Nadežda
Obradović.> 7/89, 604-611.
TANER, Haldun. Tražim jedno ostrvo. Prevela [s turskoga]: Hatidža Čar-Drnda. 10-11-
12/85, 1040-1041.
255
TANKRIÖVER, Hamdullah Suphi. Susret sa Omerbegom. Prevela [s turskoga]: Hatidža
Čar-Drnda. 10-11-12/85, 983-987.
<TCHIVÉLA, Tchichellé> Čivela, Čičele, (Kongo). Buduće uspomene. <Odabrala i
prevela: Nadežda Obradović.> 7/89, 644-649.
<TRAORÉ, Abdon, dit Diop.> Traore, Abdu, zvani Diop. Kazna Moba Hamadi Sisea.
<Odabrala i prevela: Nadežda Obradović.> 7/89, 597-603.
YILDIZ, Bekir. Krijumčar Šahan. Preveo [s turskoga]: Fehim Nametak. 10-11-12/85,
1028-1033.
4. Pisci ostalih naroda i njihova djela
ANTOINE, Serge. Biti građanin Mediterana: Mediteran u budućnosti. S francuskog
prevela: Željka Škaričić. 5-7/93, 145-155.
BADURINA, Natka. Palazzeschieva igra s razlogom. 5-7/93, 84-86.
BRALA, Želimir. »Portugalski kvartet« za pet. 4-5/1986, 418-420.
BREČIĆ, Petar. Uvod za Slavkina. 3-4/88, 229-232.
BUČAN, Danijel. Zaboravljeno mjesto islama u mediteranskoj sintezi. 5-7/93, 136-144.
ČALE, Frano. Ugo Foscolo i odjeci njegovih djela u Hrvata. 5-6/89, 468-486.
ČALE, Frano. Hrvatske teme Carla Goldonia. 12/89, 1269-1279.
ČALE, Frano. Canti Giacoma Leopardija. Prevoditeljeva napomena. 12/90, 1281-1283.
ČULIĆ, Hrvoje. Knjiga borca protiv samoubojstva. (Erwin Ringel: »Da odbaciš život?
Refleksije o samoubojstvu«, prijevod i naklada Karlo Prendivoj, biblioteka »Oko tri
ujutro«, Zagreb 1983.) 6-7/84, 594-600.
ČULIĆ, Hrvoje. Biti i pisati. (Sylvia Plath: »Staklena zvona«, prevela Gordana V. Popović.
Izd. Mladinska knjiga, Zagreb 1991.) 11-12/92, 941-944.
ČULIĆ, Hrvoje. Herman Bahr u Dalmaciji. (Hermann Bahr: Dalmatinsko putovanje,
preveo Benjamin Tolić, »Grafički zavod Hrvatske«, Zagreb 1991.) 5-6-7/92,
587-592.
DUMANČIĆ, Dragutin. Iznad razvalina vremena. (Uz stotu obljetnicu rođenja velikog
francuskog pjesnika Saint-John Persea 1887-1987.) 11-12/87, 1101-1103.
DUMANČIĆ, Dragutin. Ismail Khoi. (Bilješka.) 9-10/90, 976-977.
ĐURIĆ, Dragoljub P. Štedra supstanca poetskog. (Milijan Despotović: Vrt bez čvoraka, haiku
poezija. Udruženje književnih i likovnih stvaralaca, Odžaci 1987.) 5-6/87, 539-541.
FILIPPI, Živan. Svetkovine vezane uz užitke vatre, vode, jela i tijela. 4-5/84, 422-444.
O obredima primitivnih kultura i odrazima u svjetskoj književnosti.
FILIPPI, Živan. Anouilhova dramaturgija iz postmodernog rakursa. (Ivo Sanader:
I ružičasto je crno. Književni krug, Split, 1988.) 12/89, 1339-1343.
GAMULIN, Grgo. Dva nepoznata djela J. L. Davida. 9-10/90, 1023 + [2] table.
256
GRLJUŠIĆ, Ivan. Ulomci o Don Quijoteu i Quijotizmu. 9-10/86, 587-605.
JELIĆ, Jordan. Miguel Angel Asturias. (Bilješka.) 7-8/90, 738-739.
JELIĆ, Jordan. Bilješka o piscu [Sylvesteru Santiagu]. 5-7/93, 116-117.
KANDIDO-Rožman, Marija. Francuski putopisci kroz Dalmaciju od prvog križarskog
pohoda do kraja XVIII. stoljeća. (S francuskog preveo: Marin Rožman). 9-10/90, 978-
1002; 11/90, 1145-1178; 12/ 90, 1408-1425; 3-4/91, 385-404.
KOROMAN, Veselko. Sarajevski listići. 7-8/87, 631-637.
LUČIN, Bratislav. Svevremenski suvremenik Gaj Valerije Katul. (Katul: Pjesme/Catulli
Carmina. Priredio i preveo Dubravko Škiljan, Drugo izdanje, Biblioteka Latina et
graeca, VPA, Zagreb 1987.) 3-4/88, 389-391.
MACHIEDO, Višnja. Faust u znaku Paula Valerya. 3-4/93, 92-97.
MARDEŠIĆ, Ivo. William Shakespeare: Soneti. Prepjevao Luko Paljetak, Znanje, Zagreb
1984. 4-5/86, 413-417.
MARKOVIĆ, Borivoje. Moralnost i kritika romana u viktorijanskoj Engleskoj. 11/90,
1179-1207; 12/ 90, 1426-1449.
MATVEJEVIĆ, Predrag. Kratki ogled o Jeanu Orizetu, pjesniku i putniku. 3-4/88, 265.
M[ILIĆEVIĆ], N[ikola]. Octavio Paz. Bilješka. 11/90, 1060.
NAMETAK, Fehim. O savremenoj turskoj pripovijesti. 10-11-12/85, 1055-1062.
<OBRADOVIĆ, Nadežda.> Podaci o piscima. 7/89, 691-694.
Iz afričke književnosti.
OBRADOVIĆ, Nadežda. Evolucija afričke književne reči. 7/89, 695-700.
PALJETAK, Luko. Byronova »Tama«. 7-8/88, 613-617.
PASINI, Uroš. Pauzanija i njegovo djelo. 5-6/88, 501-503.
PATERNU, Boris. Estetika »dvaju ponora« u romanu »Braća Karamazovi«.
(Uvodni dio studije.) Sa slovenskog prevela: Anamarija Paljetak. 5-6/90, 646-650.
PEKOVIĆ, Slobodanka. Otmenost iskaza. (Predrag Marković, Otmenost duše, Prosveta,
Beograd 1989.) 3-4/91, 415-417.
P<ETLEVSKI>, S<ibila>. <Rut Fainlight.> Bilješka o autorici. 11/90, 1093-1094.
RUNTIĆ, Ivo. Artikulirani bijes. (Ogled uz liriku Hansa Magnusa Enzensbergera.) 11-12/
88, 885-896.
SANADER, Ivo. Ne mogu se odlučiti na šutnju. (Uz smrt Heinricha Bölla.) 8-9/85, 886-892.
SANADER, Ivo. Književno-teorijski eseji Jakoba Wassermanna. 6-8/86, 515-528.
SANADER, Ivo. Utjecaj ili uzajamno djelovanje? (Polja, br. 335, god. XXIII, Novi Sad,
januar 1987.) 3-4/87, 320-324.
SANADER, Ivo. Književno susjedstvo. (Jugoslawien-Oesterreich, literarische
Nachbarschaft, Hg: Johann Holzner und Wolfgang Wiesmüller, Innsbruck 1986.) 3-
4/88, 386-388.
257
SANADER, Ivo. Vrijeme je najbolji sudac, učili su nas. (Demetz, Peter: Fette Jahre,
magere Jahre: Deutschsprachige Literatur von 1965 bis 1985, Piper, München 1988.)
11-12/88, 1014-1015.
SANADER, Ivo. Traklov trajni trag. Zapis povodom nedavne 75. obljetnice smrti Georga
Trakla. 5-6/90, 651-653.
SLADE-Šilović, Mirko. Pisma venecijanske književnice Isabelle Teotochi-Albrizzi
trogirskom agronomu Ivanu Luki Garanjinu između 1783. i 1835. [Pisma] preveo:
Mirko Slade-Šilović. 7-8/87, 724-735.
STAMAĆ, Ante. John Webster i njegova Vojvotkinja Malfeška. 7-8/87, 629-630.
ŠIMUNOVIĆ [ŠIMUNKOVIĆ!], Ljerka. Jedan rani prikaz Gorskog vijenca P.P. Njegoša
na talijanskom jeziku. 3-4/89, 342-350.
ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka. Andri Peer (1921-1985), švicarski pjesnik i pisac retoromanskog
jezičnog iskaza. 8-10/93, 74-77.
ŠONJE, Šimun. Antologija stare grčke lirike u splitskom izdanju. 6-8/86, 551-558.
ŠTAMBAK, Dinko. Bilješka o Edipu na Kolonu. 10-11/89, 1058-1059.
TALAN, Nikica. Fernando Pessoa ili četiri lica jednog pjesnika. 5-6-7/91, 495-499.
TALAN, Nikica. »Fernando Pessoa« — ortonim s maskom. 5-6-7/91, 500-501.
TALAN, Nikica. »Odvojene pjesme« Alberta Caeira. 5-6-7/91, 512-513.
TALAN, Nikica. »Ode« Ricarda Reisa. 5-6-7/91, 532-533.
TALAN, Nikica. Alvaro de Campos — promotor luzitanskog avangardizma. 5-6-7/91,
544-545.
TALAN, Nikica. »Svadbena pjesan« Fernanda Pessoe. 5-6-7/91, 578-580.
TALAN, Nikica. »Prvi Faust« Fernanda Pessoe. 5-6-7/91, 591-594.
TALAN, Nikica. Fernando Pessoa i »Tajna udruženja«. 5-6-7/91, 639-641.
TOMAS, Valter. Prilog za komparativnu jezičnu analizu dviju verzija »Iskrica« Niccolòa
Tommasea. 5-6/90, 635-645.
TOMASOVIĆ, Mirko. Kombolovi prepjevi iz Tassova »Oslobođenog Jeruzalema«. 5-6/
88, 533-539.
TOMASOVIĆ, Mirko. »Oslobođeni Jeruzalem« ponovno prepjevan. 3-4/90, 291-297.
*** Uz ovaj broj. 7/89, 553.
Predgovor broju »Mogućnosti« posvećenom suvremenoj afričkoj književnosti.
VUJIČIĆ, Petar. Podsjećanje na jedan stari spor o kulturi. 8-9-10/91, 905-910.
O dopisivanju ruskih pisaca Vjačeslava Ivanovića Ivanova i Mihaila Osipoviča
Geršenzona.
258
9. ARHEOLOGIJA, POVIJEST
1. Arheologija
BABIĆ, Ivo. Asfaltiranje Salone. 3-4/88, 362-365.
BELAMARIĆ, Joško. Uvod i kronologija. 3-4/88, 268-273.
BELAMARIĆ, Joško. Proslov. 1-2/93, 178-181.
Protiv izgradnje aerodroma u Starogradskom polju na otoku Hvaru.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Starohrvatska prosvjeta. U povodu devedesetgodišnjice. 6-8/
86, 564-568.
BUŠKARIOL, Frane. Pregled arheološke topografije Salone. 3-4/88, 274-287 + tloris Salone.
CAMBI, Nenad. Uz izložbu »Issa« — otok Vis u helenističko doba. 4-5/84, 448-453 +
[3] table.
CAMBI, Nenad. Frane Bulić. 8-9/84, 736-763.
CAMBI, Nenad. Obranimo ono što je ostalo. 3-4/88, 343-349 + [4] table.
CAMBI, Nenad. O danu Kristova rođenja i svečanosti Božića. 8-9-10/92, 674-682.
CAMBI, Nenad. Tri brazde grčkog nasljeđa. 1-2/93, 224-226.
ČVRLJAK, Krešimir. Predstavljaju li prizori LXXXI-LXXXII s Trajanova stupa u Rimu
liburnsku prijestolnicu Scardonu? 5-6-7/ 91, 658-678 + [2] table.
FISKOVIĆ, Cvito. Prijedlog za Solin. 3-4/88, 372-375.
*** Fortuna critica. (Izvaci iz stručne literature). 3-4/88, 288-298.
O Saloni.
JURKIĆ-Girardi, Vesna. [Mišljenje o hvarskom ageru u vezi s gradnjom aerodroma na
Starogradskom polju.] 1-2/93, [list bez paginacije, naknadno dodan].
KIRIGIN, Branko. Poruke sa zaobilaznice u Solinu. 3-4/88, 349-354 + [4] table.
KIRIGIN, Branko. Starogradsko polje od prethistorije do ranog srednjeg vijeka. (Prethodni
izvještaj uz postignute rezultate). 1-2/93, 182-207, s tabelama + [1] tabla.
KIRIGIN, Branko. Vincent GAFFNEY [i dr.]. Kratak pregled procesa uništenja
arheoloških spomenika na otoku Hvaru i prijedlog za njihovo očuvanje i prezentaciju.
1-2/93, 215-223.
Suradnici: Marinko PETRIĆ i Nikša VUJNOVIĆ.
KOVAČIĆ, Joško. Hvarski ager u srednjem i novom vijeku. 1-2/93, 208-214.
KOZLIČIĆ, Mithad. Teopompova historijsko-geografska građa o istočnom Jadranu. 3-4/
89, 326-341.
KOZLIČIĆ, Mithad. Neka povijesna i topografska pitanja srednjodalmatinskog otočnog
pojasa u svjetlu historijsko-geografske građe Diodora Sicilskog. 5-6/89, 499-515.
KOZLIČIĆ, Mithad. Opći pregled čimbenika historijsko-geografskog upoznavanja
istočnog Jadrana u starom vijeku. 8-9/89, 858-891.
259
KOZLIČIĆ, Mithad. Prilog kartografskoj identifikaciji antičkog otoka Taurisa sa
suvremenim otokom Šćedrom. 7-9/90, 781-792.
MAJNARIĆ-Pandžić, Nives. Primjeri iz arheologije. 5-6-7/92, 443-449.
MARASOVIĆ, Tomislav. Za temeljito istraživanje i trajno očuvanje starog Solina. 3-4/
88, 357-361.
MARDEŠIĆ, Jagoda. Izvještaj o zaštitnim arheološkim radovima na trasi splitske
zaobilaznice kroz Salonu 1986/87. 3-4/88, 307-314 + tabla: tlocrt sektora I-III.
MAROEVIĆ, Ivo. O Saloni. 3-4/88, 354-357.
*** Mišljenja. Zakrpe na svirali. 1-2/93, 227-233.
O gradnji aerodroma u Starigradskom polju mišljenja su izrazili: Željka ČORAK,
Cvito FISKOVIĆ, Kruno PRIJATELJ, Duje RENDIĆ-Miočević, Marin
ZANINOVIĆ, Ivo ŠIMUNOVIĆ, Mirjana KOLUMBIĆ, Ivan ŠARIĆ, Emilio
MARIN, Robert MATIJAŠIĆ, Ante RENDIĆ-Miočević, Branko KIRIGIN, Božidar
SLAPŠAK, Demetrius U. SCHILARDI, John BINTLIFF, Frank CARTER, Vincent
GAFFNEY, John F. MAYES, Thimoty KAISER, Radovan IVANČEVIĆ, Ivo BABIĆ.
MOHOROVIČIĆ, Andre. Tragedija Salone. 3-4/88, 336-337.
NIKOLANCI, Mladen. Četiri jahača apokalipse u Saloni. 3-4/88, 299-306.
RAPANIĆ, Željko. Povratak Saloni. (U povodu izložbe Zavoda za zaštitu spomenika
kulture u Splitu.) 6-7/84, 601-603 + [3] table.
RAPANIĆ, Željko. Pismo uredništvu »Mogućnosti«. 3-4/88, 341-343.
O solinskoj zaobilaznici.
RENDIĆ-Miočević, Duje. (In) felix Salona. 3-4/88, 324-329.
RISMONDO, Vladimir. Don Frane Bulić. Govor u povodu predstavljanja njegovih
»Izabranih spisa« (1984.) 8-9-10/92, 613-614.
SUIĆ, Mate. Nova post vetera — ponovni pad Salone. 3-4/88, 329-336.
SANADER, Mirjana. O radovima don Frane Bulića na njemačkom jeziku. 6-7/85, 759-762.
VRCAN, Srđan. Devastacija nije od jučer. 3-4/88, 365-368.
ZANINOVIĆ, Marin. Salona — pars pro toto. 3-4/88, 369-372.
ZEKAN, Mate. Utjecaj narodnog preporoda na razvoj nacionalne arheološke znanosti.
9-10/87, 934-941.
2. Povijest (politička i gospodarska)
*** APEL splitskih intelektualaca, Split, studeni 1989. 12/89, 1346-1348.
U povodu procesa Azemu Vllasiju.
BABIĆ, Ivo. Uvod. 9-10/87, 754-758.
Prigodom održavanja znanstvenog skupa o 100-obljetnici narodnog preporoda u Trogiru.
BABIĆ, Ivo. Spaljena Zemlja. 5-6-7/92, 413-426 + [2] table.
O srpskom uništavanju hrvatskih spomenika u domovinskom ratu.
260
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Hrvatski sastanak u Selcima 1883. godine. 11-12/93, 168-178.
BOŽIĆ-Bužančić, Danica. Prilog poznavanju privatnog i društvenog života Trogira u
drugoj polovici devetnaestog stoljeća. 9-10/87, 865-884 s [2] slike.
CVITANIĆ, Antun. Prigodni osvrt na sudbinu hrvatske državnosti od Trpimirove
darovnice iz 852. godine do danas. 11-12/92, 856-859.
ČALIĆ, Eduard. Sudbina nenaoružana proroka. (Ivo Petrinović: »Politička misao Frana
Supila«, Književni krug, Split 1988.) 8-9/89, 922-927.
ČVRLJAK, Krešimir. Generalni providur za Dalmaciju Vincenzo Dandolo u Skradinu
1806. 5-7/93, 72-83.
ČVRLJAK, Krešimir. Pisma Giacoma de Concine iz Skradina i s Visovca 1804. 3-4/93,
143-157.
DUBOKOVIĆ Nadalini, Niko. Hvar u XIII stoljeću. 8-9/85, 870-877.
DUJIĆ, Andrija [i] Ivo PETRINOVIĆ. Gradovi u novoj teritorijalnoj podjeli Hrvatske.
Povijesni razvoj. 11-12/92, 916-935.
FISKOVIĆ, Igor. O ustrajnostima potiranja i razbaštinjavanja. 5-6-7/92, 433-442 + [2] table.
GRABOVAC, Julije. »Narodna štionica« u Trogiru i njezina uloga u narodnom preporodu
grada i općine. 9-10/87, 900-909.
GRABOVAC, Julije. Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje
(1875-1878.) Ometanje snabdijevanja turskih oružanih snaga. Napad na Šantićevu
karavanu kod Vrgorca početkom listopada 1875. godine. 5-6/89, 516-520.
KATALINIĆ, Ivan. Zapisi o događajima koji su se zbili u Dalmaciji nakon pada Mletačke
Republike. (Odabrani odlomci). (Odabrao i preveo s talijanskog: Josip Posedel.) 8-
9/89, 899-911; 10-11/89, 1128-1139; 12/89, 1297-1309.
KRAVAR, Zoran. Osporavanje neosporivoga. 5-6/92, 427-432.
KURELAC, Miroslav. Ivan Vitez od Sredne i Jan Panonije (Ivan Česmički) između
anarhije i tiranije. 1-2/90, 178-197.
LEŠČILOVSKAJA, Inna Ivanovna. Ruska predrevolucijska historiografija ilirizma.
(Prijevod s ruskoga: Branko Lisica.) 3-4/90, 480-487.
MAKOVIĆ, Zvonko. Znakovi identiteta. 5-6-7/92, 450-451.
MAROEVIĆ, Ivo. Procjena ratne štete u funkciji obnove kulturne baštine. 5-6-7/92, 452-460.
MILARDOVIĆ, Anđelko. Kulturocid u Hrvatskoj. 5-6-7/92, 393-394.
OBAD, Stijepo. Trogir u narodnom preporodu. 9-10/87, 759-771.
OMAŠIĆ, Vjeko. Prilog upoznavanju društvenih i političkih prilika u Trogiru u vrijeme
borbe za narodni preporod. 9-10/87, 852-864.
PAŽANIN, Ivan. Društvenogospodarski život u Vinišćima, Velom i Malom Drveniku u
XIX. stoljeću, s osobitim obzirom na preporodno razdoblje. 9-10/87, 803-818.
PEDERIN, Ivan. Austrijska policija u borbi protiv tajnih društava u doba restauracije.
3-4/93, 162-174.
261
PERIČIĆ, Šime. Prilog upoznavanju gospodarskog života u Trogiru u doba narodnog
preporoda. 9-10/87, 793-802.
PETI, Anita. Vinko Pribojević: De origine successibusque Slavorum. 1-2/91, 196-202.
PETRINOVIĆ, Ivo. Hrvatska i Jugoslavija u političkim nazorima Ante Trumbića u
zadnjem desetljeću njegova života (1928-1938). 3-4/91, 374-384.
PETRINOVIĆ, Ivo. Gradovi u novoj teritorijalnoj podjeli Hrvatske. Povijesni razvoj. 1992.
Vidi: DUJIĆ, Andrija.
PETRINOVIĆ, Ivo. Supilov federalizam. (U povodu 75. godišnjice smrti.) 1-2/93, 170-173.
PIVČEVIĆ, Edo. Pisma pape Leona X. o stanju u Hrvatskoj. S latinskog preveo E. Pivčević.
12/89, 1177-1187.
POSEDEL, Josip. Značajan doprinos poznavanju hrvatske historiografije.
(Franjo Difnik: »Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji«, Književni krug, Split 1987.)
5-6/87, 530-532.
POSEDEL, Josip. Historiografski rad Ivana Katalinića. 8-9/89, 892-898.
*** Privremeni izvještaj o ratnim štetama na kulturnoj baštini u Hrvatskoj. (Zagreb, 30.
travnja 1992.) 5-6-7/92, 395-403.
Izvještaj je podnijela Republika Hrvatska, Ministarstvo prosvjete i kulture te Zavod
za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.
RACETIN, Filip. Narodni preporod u Marini. 9-10/87, 956-971.
RAUKAR, Tomislav. Hrvatsko društvo u XVI stoljeću. 1-2/87, 30-39.
SLADE-Šilović, Mirko. Trogirska zagora u narodnom preporodu. 9-10/87, 772-792.
ŠANTIĆ, Tomislav. Uvodna riječ. U povodu obilježavanja 100. godišnjice narodnog
preporoda u Trogiru. 9-10/87, 753.
VIDAKOVIĆ, Josip. Odnos Mihovila Pavlinovića prema budućoj jugoslavenskoj
državnoj zajednici. 10-11/89, 1125-1127.
VRANDEČIĆ, Josip. Pučiška čitaonica »Hrvatski stup« u svjetlu preporodnih zbivanja u
Dalmaciji. 9-10/90, 1003-1010.
VUJEVIĆ, Miroslav. Politička kultura i rat u Hrvatskoj. 5-6-7/92, 404-412.
3. Kulturna povijest
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Kultura u žarištu revolucije. (U povodu 40-godišnjice
Konferencije kulturnih radnika Dalmacije i Kongresa kulturnih radnika Hrvatske.)
8-9/84, 764-767 + [3] table.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Veze Bračana sa susjednim otocima i kopnom. 4-5/85, 586-593.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Valtazar Bogišić i Frane Bulić. 10-11/89, 1140-1150.
BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Latinisti u starim hrvatskim knjižnicama. 1-2/90, 229-233.
BOŽIĆ-Bužančić, Danica. In memoriam dr Bernard Stulli. 9-10/86, 696-697.
262
KEČKEMET, Duško. Skica za sliku Splita između dva rata. 8-9-10/92, 636-642.
KOLUMBIĆ, Nikica. U povodu 500. obljetnice Kolumbova otkrića i 100. obljetnice
izlaska monografije Jurja Carića o Kristofu Kolumbu. 5-7/93, 161-171.
KOZLIČIĆ, Mithad. Juraj Carić: pomorac, pedagog i znanstvenik. 5-7/93, 172-176.
KOZLIČIĆ, Mithad. Brodovlje Dubrovačke Republike. 3-4/93, 177-191; 5-7/93, 60-71.
KRASIĆ, Stjepan. Uloga hrvatskih dominikanaca u kulturnim planovima kralja Matije
Korvina. 1-2/90, 198-217.
LISAC, Josip. Pašmanski zbornik. (Otok Pašman kroz vjekove i danas. Filozofski fakultet
u Zadru — Zavičajni muzej Biograd na moru, Zadar 1987.) 11-12/88, 10/12-1013.
OMAŠIĆ, Vjeko. Iz kulturnog nasljeđa sedam Kaštela. Uz izložbu Zvonimira Buljevića.
5-6/88, 553-555 + [2] table.
POLIĆ-Bobić, Mirjana. Pogled na svijet Vinka Paletina u povijesnom kontekstu. 5-7/93,
156-160.
RAPACKA, Joanna. O nekim problemima iz povijesti odnosa hrvatskih humanista s
Poljskom i Poljacima. 1-2/90, 135-141.
ŠANJEK, Franjo. Ivan Stojković i počeci humanizma u Hrvata. 1-2/90, 218-228.
TOMIĆ, Radoslav. Škrinja kolektivne memorije. (Frano Ivanišević: Poljica, Književni
krug, Split 1987.) 11-12/87, 1104-1105.
ZANINOVIĆ, Mate. Pregled razvoja školstva u Trogiru i njegovu području. 9-10/87, 885-899.
SLIKOVNI PRILOZI
1. Djela starijih umjetnika
*** Alegorijske figure (fontenbloška škola. VI. Neger, Pariz). 3-4/90, 386.
BLAŽ, Jurjev. Gospa u ružičnjaku, Trogir, katedrala. Foto: Živko Bačić. 11-12/86, 762.
BLAŽ, Jurjev. Poliptih. Crkveni muzej, Korčula. Foto Živko Bačić. 11-12/86, 730.
BLAŽ, Jurjev. Raspelo (detalj), Trogir, Crkva sv. Ivana. Foto: Živko Bačić. 11-12/86, 794.
BONINO, iz Milana. Kip sv. Lucije u splitskoj stolnoj crkvi. Foto: Živko Bačić. 5-6-7/
91, 426.
CANDUNI, Nicolò. Portret Luigija Skakoca kao biskupa. Trogir, vl. Slade Šilović. [Foto:
Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
CARAGLIO, Jacopo. Grafika po izgubljenoj Tizianovoj slici Navještenja. 8-9-10/91, 769.
CARNEO, Antonio. (1637-1692). Sv. Martin i prosjak, Trogir, sakristija katedrale sv.
Lovre, detalj. [Foto: Živko Bačić.] 1-2/92, 129.
CASTELLI, Bernardino. Portret biskupa Ivana Dominika Stratika, Zadar, Nadbiskupska
zbirka. [Foto: Živko Bačić.] 11-12/92, 944.
DAVID, J[acques] L[ouis]. Portret mladića. (Zbirka Josipa Jeličića, Split). 9-10/90, 888.
263
DAVID, J[acques] L[ouis]. Autoportret (?) (Privatno vlasništvo. Zagreb.) 9-10/90, 856.
*** Detalji antičkog sarkofaga, oko 240. godine. (Foto: Ž[ivko] Bačić.) 3-4/88, 292.
DRAGANJA, Vinko. Portret kanonika Riccarda Tacconi, Split, vl. K[runo] Prijatelj. [Foto:
Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
DUDIĆ, Andrija. Magnus Andreas Dudith. [Portret.] 8-9-10/91, 736.
DUKNOVIĆ, Ivan. Bogorodica iz Diosgyöra. (Budimpešta, Muzej). 11/90, 1154.
DUKNOVIĆ, Ivan. Lik Herakla s lernejskom hidrom s višegradskog zdenca. (Višegrad,
Muzej). 11/90, 1090.
DÜRER, Albrecht. Portret Filipa Melanchtona, 1526. Bakrorez. 1-2/93, 169.
*** Figura pastira s jarcem, jantar, 1-2. stoljeće. (Foto: Ž[ivko] Bačić.) 3-4/88, 340.
*** Figura putta koji jaši labuda, jantar, 1-2. stoljeće. (Foto: Ž[ivko] Bačić.) 3-4/88, 340.
FOUQUET, Jean: Princeza. (Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb.) 3-4/90, 322.
GAZAROVIĆ, Marin: Gospa sa sinom. Muzej Hvar. 1-2/92, 49.
*** Glava grčke božice Afrodite ili Artemide, IV. st. p.n.e. (S izložbe Issa — otok Vis u
helenističko doba, Split 1984.) 4-5/84, 310.
*** Golubica od terakote, III-II. st. p.n.e. (S izložbe Issa — otok Vis u helenističko doba,
Split 1984.) 4-5/84, 342.
GOWER, Georg (?) Sv. Philip Howard, Earl of Arundel (1557-1595). Portret se pripisuje
Georgeu Goweru. 11-12/93, 138.
*** Grb Gazarovića na pucalu u Lucićevu vrtu u Hvaru. 1-2/92, 48.
*** Grb Papalića na palači u kojoj je trgovina Marulića. (Snimio: Zvonimir Buljević.)
10-11/84, 786.
*** Grb trogirske obitelji Kažotić (14. st.). (Snimio: Zvonimir Buljević.) 6-7/85, 658.
IVANOV, Petar. Poliptih iz crkve Gospe od Spilica na Lopudu (gornji dio). 8-9-10/91, 752.
*** Jantarni prstenovi nađeni u kamenoj urni na zapadnoj nekropoli, 1-2. stoljeće. (Foto:
Ž[ivko] Bačić.) 3-4/88, 341.
JURAJ, Dalmatinac. Arnirov oltar, 1444. (Snimio: Z[vonimir] Buljević.) 10-11/84, 802.
JURAJ, Dalmatinac. Stašev oltar, 1444. (Snimio: Z[vonimir] Buljević.) 10-11/84, 818.
*** Kapela sv. Ivana Trogirskog. (Foto: Živko Bačić.) 12/89, 1176.
*** Kapela sv. Ivana Trogirskog. Detalj. (Foto: Ž[ivko] Bačić.) 11-12/93, 161.
*** Koštana kutijica, 1-2. stoljeće. (Foto: Ž[ivko] Bačić.) 3-4/88, 340.
*** Kraljevski pečat Sigismunda Luksemburškog. (Narodni muzej, Budimpešta.) 5-6-7/
92, 521.
LORCK, Melchior. Portret biskupa Antuna Vrančića, 1555, bakrorez. 1-2/93, 168.
*** Majstor fontenbloške škole: Princeza. (Vl. J. Jeličić, Split.) 3-4/90, 354.
264
*** Majstor tkonskog raspela. Bogorodica s Djetetom na prijestolju i donatorima. (Firenca,
privatna antikvarnica.) 5-6-7/92, 520.
MATTEINI, Teodoro. Oltarna pala, Trogir, katedala. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
MATTEINI, Teodoro. Portret Isabelle Teotochi Albrizzi; vl. Carmelita Carlini, rođ.
Fanfogna Garagnin. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
MATTEINI, Teodor. Portret Ivana Dominika Garanjina, Trst, vl. Carmelita Carlini, rođ.
Fanfogna Garagnin. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
*** Nepoznati dubrovački slikar XVI. st.: Poliptih iz župne crkve u Pakljeni na Šipanu
(gornji dio i detalj lunete). 8-9-10/91, 768.
*** Nepoznati grafičar XVI. st.: Nošenje križa i Bog Otac okružen anđelima koji nose
instrumente muke. 8-9-10/91, 753.
NOVELLI, P[ietro] A[ntonio]. Sv. Nikola, Dobrota, Crkva sv. Mateja. 11-12/88, 968.
NOVELLI, P[ietro] A[ntonio]. Sv. Ante, sv. Bonaventura i sv. Frane, Knin, Franjevački
samostan sv. Ante. 11-12/88, 968.
PALMA Mlađi. Bogorodica s Djetetom i svecima. 11/90, 1195.
PALMA Mlađi. Dvostruki portret: Andriana Palma i muškarac s kapom. 11/90, 1155.
PALMA Mlađi. Krist i Samarićanka. 11/90, 1154.
PALMA Mlađi. Silazak Duha Svetoga. 11/90, 1194.
*** Portret dame (preslik), 15/16. st. (Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb.) 3-4/90, 290.
*** Portret Lovre Burića, Trogir, Muzej grada Trogira. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
*** Portret Luigija Skakoca kao fratra. Trogir, vl. Mirko Slade Šilović. [Foto: Živko
Bačić.] 9-10/ 87, 942.
*** Portret Marka Kažotića (po reprodukciji prema izgubljenom portretu). [Foto: Živko
Bačić.] 9-10/87, 942.
RADOVAN, majstor. San svetog Josipa na portalu trogirske katedrale. 1-2/93, 161.
RICCI, Sebastiano. Meleagar pruža Atalanti ostatke kalidonskog vepra. 12/89, 1102.
ROTA, Martin. Portret biskupa Antuna Vrančića, 1571, bakrorez. 1-2/93, 168.
ROTA, Martin. Portret biskupa Antuna Vrančića, bakrorez, II. stanje. 1-2/93, 168.
*** San svetog Josipa nad glavnim portalom zapadnog pročelja San Marca u Veneciji.
1-2/93, 160.
*** Sarkofag s prikazom mita o Hipolitu i Fedri (poč. 4. st.). Arheološki muzej u Splitu.
(Snimio: Zvonimir Buljević.) 6-7/84, 566.
SILVESTRI, G.P. Sv. Nikola. (Trogir, Benediktinski samostan.) 7-8/90, 720.
SILVESTRI, G.P. Sv. Nikola (detalj). 7-8/90, 721.
SILVESTRI, G.P. Zaruke sv. Katarine. (Trogir, Riznica katedrale). 7-8/ 90, 784.
*** Stari Grad na Hvaru, glavni oltar u župnoj crkvi sv. Stjepana — radionica Pavla
Tremignona. (Foto: Ž[ivko] Bačić.) 3-4/93, 160.
265
*** Sv. Pavao. Trogir, Crkva sv. Petra. 3-4/91, 407.
*** Sv. Petar. Trogir, Crkva sv. Petra. 3-4/91, 407.
*** Sviračice. Fragment antičkog sarkofaga s prikazom mita o Hipolitu i Fedri (3. st.).
Arheološki muzej u Splitu. (Snimio: Zvonimir Buljević.) 6-7/84, 534.
TAGLIAFERRI, Maria. Portret Antuna Mavretića. Trogir, vl. obitelji Svilan. [Foto: Živko
Bačić.] 9-10/87, 942.
TINTORETTO, Jacopo. Sv. Marcijal sa sv. Petrom i sv. Pavlom. Venecija, San Marziale.
(Foto: Živko Bačić.) 3-4/91, 406.
TORRETTI, Giuseppe. Arkanđeo Mihovil. Venecija, Isusovačka crkva. 11-12/93, 160.
*** Trajanov stup — prizor LXXXII-LXXXIII. 5-6-7/91, 427.
*** Trajanov stup — prizor LXXXI. 5-6-7/91, 659.
*** Trogir: Drvene vratnice starih gradskih vrata. (Snimio: Z[vonimir] Buljević.) 6-7/85, 626.
*** Uvez njemačkog izdanja Marulićeve Institucije (Dilingen 1583). Naučna biblioteka
u Splitu. 11-12/91, 1060.
*** Uvez njemačkog izdanja Marulićeve Institucije (Dilingen 1602). Arheološki muzej
u Splitu. 11-12/91, 1061.
*** Venera pobjednica s erotom (poč. 3. st.). Arheološki muzej u Splitu. (Snimio: Zvonimir
Buljević.) 6-7/84, 502.
VENTURA, Zorzi (Juraj). Bogorodica s Djetetom, sv. Rokom, sv. Sebastijanom i dva
donatora (detalj s dva donatora). Izola, župna crkva. 1-2/93, 145.
VENTURA, Zorzi (Juraj). Bogorodica s Djetetom, sv. Mihovilom i svecima (detalj s
autoportretom). Žminj, župna crkva. 1-2/93, 144.
ZEČEVIĆ, Petar. Portret kanonika Špira Carrare. Trogir, Biblioteka katedrale. [Foto:
Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
ZUCCARO, Antonio. Oltarna pala I. Trogir, crkva sv. Nikole. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/
87, 942.
ZUCCARO, Antonio. Oltarna pala II. Trogir, crkva sv. Nikole. [Foto: Živko Bačić.]
9-10/87, 942.
ZUCCARO, Antonio. Portret opatice Skolastike Croatto. Trogir, Samostan benediktinki.
[Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
*** Ženska statueta od terakote. (S izložbe Issa — otok Vis u helenističko doba, Split
1984.) 4-5/84, 326.
2. Djela suvremenih umjetnika
BODULIĆ, Veljko. Izgubljeni leptir. 9-10/86, 606.
BODULIĆ, Veljko. U spomen Ivanu Gunduliću. 9-10/86, 538.
BODULIĆ, Veljko. Majka. 9-10/86, 670.
266
BOGDANIĆ, Peruško. Mala Azija (1987). 11-12/87, 1074.
BUDEŠA, Jakov. Grafika I. 5-6/89, 466.
BUDEŠA, Jakov. Grafika II. 5-6/89, 498.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Portret Ivane B. 8-9/85, 820.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Ukleti Holandez. 8-9/85, 836.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Vilinske kose tamarisa. 8-9/85, 852.
ČULE, Paško. Spomenik smrznutim partizanima na Popinskom polju. 8-9/84, 622.
ČULE, Paško. Spomenik smrznutim partizanima na Popinskom polju (detalj). 8-9/84, 638.
ČULE, Paško. Spomenik smrznutim partizanima na Popinskom polju (detalj). 8-9/84, 655.
DRINKOVIĆ, Slavomir. Klin i osam čeličnih listova (1982). 111-12/87, 1042.
DRINKOVIĆ, Slavomir. Svežanj (1984). 11-12/87, 1058.
DUHOVIĆ, Radoslav. Raspjevano kolo I, kamen, (III) varijanta. 4-5/ 86, 282.
DUHOVIĆ, Radoslav. Majčinska igra. kamen. 4-5/86, 330.
DUHOVIĆ, Radoslav. Folklorna grupa, crtež. 4-5/86, 378.
HRASTE, Kažimir. Dohvat I. (Foto: A[nte] Verzotti.) 5-6/87, 364-365.
HRASTE, Kažimir. Dohvat II. (Foto: A[nte] Verzotti.) 5-6/87, 396.
HRASTE, Kažimir. Dohvat III. (Foto: A[nte] Verzotti.) 5-6/87, 428.
HRASTE, Kažimir. Raspelo u crkvi sv. Josipa u Dugom Ratu. 8-9-10/92, 720.
JOVIĆ, Petar. Tu sam pored vas. 10-11-12/85, 924.
JOVIĆ, Petar. Pejsaž. 10-11-12/85, 956.
JOVIĆ, Petar. Teški dani. 10-11-12/85, 988.
KAŠTELANČIĆ, Ante. Autoportret. (Snimio: Z[vonimir] Buljević.) 5-6/89, 434.
KOVAČIĆ, Kuzma. Drvo slavno (1971). 11-12/87, 1010.
KOVAČIĆ, Kuzma. Svakog je dana odlazio na obalu jezera (1982). 11-12/87, 1010.
KRSTULOVIĆ, Andrija. Skica za Meštrovića. (Foto: A[ljoša] Krstulović.) 5-6/87, 508.
KRSTULOVIĆ, Maksim. Autoportret. (Foto: Aljoša Krstulović.) 3-4/89, 256.
KRSTULOVIĆ, Maksim. Sjedeći akt. (Foto: Aljoša Krstulović.) 3-4/89, 288.
KRSTULOVIĆ, Maksim. Kamen I. (Foto: Aljoša Krstulović.) 3-4/89. 320.
KRSTULOVIĆ, Milko. Crtež (1). Foto: Aljoša Krstulović. 9-10/88, 748.
KRSTULOVIĆ, Milko. Crtež (2). Foto: Aljoša Krstulović. 9-10/88, 780.
KRSTULOVIĆ, Milko. Crtež (3). Foto: Aljoša Krstulović. 9-10/88, 812.
LIPOVAC, Vasko. Figura I. [Foto: Ante Verzotti.] 7-8/87, 576.
LIPOVAC, Vasko. Figura II. [Foto: Ante Verzotti.] 7-8/87, 608.
LIPOVAC, Vasko. Figura III. [Foto: Ante Verzotti.] 7-8/87, 640.
267
MAROVIĆ Petrasov, Tonči. Sutikva. Crtež Tonča Petrasova Marovića. 8-9-10/92, 704.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Oplakivanje (fragment). 1964. 7-8/88, 572.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Porođenje (detalj), 1931. 7-8/88, 620.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Zgrčena žena (oko 1946). 7-8/88, 652.
MIJIĆ, Matko. Skulptura I. (Foto: Pero Dragičević.) 9-10/90, 920.
MIJIĆ, Matko. Skulptura II. (Foto: Pero Dragičević.) 9-10/90, 921.
MIJIĆ, Matko. Portret prijatelja — 1991. 3-4/93, 176.
MIJIĆ, Matko. Lađa — 1991. 3-4/93, 177.
MIRKOVIĆ, Ivan. Bista hrvatske kraljice Jelene (1976). 11-12/93, 188.
MIRKOVIĆ, Ivan. Portret (oko 1922). 11-12/93, 189.
PAVIĆ, Jakov. Leut. (Foto: Pero Dragičević.) 3-4/87, 192.
PAVIĆ, Jakov. Trogirske impresije II. (Foto: Pero Dragičević.) 3-4/ 87, 224.
PAVIĆ, Jakov. Interieur. (Foto: Pero Dragičević.) 3-4/87, 256.
SMOLJAN, Vjekoslav. Barka. 10-11/ 89, 968.
SMOLJAN, Vjekoslav. Cvijeće. 10-11/89, 1000.
STUDIN, Marin. »Glava djevojčice« (drvo). »Galerija Studin«, Kaštel Novi. (Snimio:
Z[vonimir] Buljević.) 5-6/88, 424.
TESTEN, Ambroz. Proždrljivci. (Nacionalna i sveučilišna biblioteka — Zagreb.) 11-12/
88, 888.
TESTEN, Ambroz. Sv. Mihovil. (Nacionalna i sveučilišna biblioteka — Zagreb.) 11-12/
88, 920.
TESTEN, Ambroz. Apokaliptička zvijer. (Nacionalna i sveučilišna biblioteka — Zagreb.)
11-12/88, 952.
TOLIĆ, Milan. Split. (Foto: Vojko Bašić.) 8-9/89, 734.
TOLIĆ, Milan. Trogir. (Foto: Vojko Bašić.) 8-9/89, 766.
TOLIĆ, Milan. Portret prof. V[ladimira] Rismonda. 8-9/89, 798.
TOMMASEO, Radovan. Ilustracija časopisa Il-Ča, detalj, 1922. 8-9-10/92, 672.
TOMMASEO, Radovan. Portret gđice A.K., 1923. god. 8-9-10/92, 672.
TOMMASEO, Radovan. Portret Marka Marulića (God. ?). 8-9-10/92, 672.
VANIŠTA, Josip. Kafka, 1954. 6-8/ 86, 454.
VANIŠTA, Josip. Isak Babelj, 1971. 6-8/86, 486.
VANIŠTA, Josip. Tin Ujević, 1975. 6-8/86, 518.
VIDOVIĆ, Emanuel. Don Ante Petravić. [Karikatura.] 3-4/91, 374.
268
3. Urbanizam. Arhitektura.
*** Američka ulica s bazama stupova sačuvanim na svom izvornom mjestu [u Saloni].
(Foto: Z[vonimir] Buljević.) 3-4/88, 340.
*** Arhitekt Josip Slade. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 950.
*** Avio-snimak gradine Gračišće između sela Vrbanja i Svirča. 1-2/93, 202.
[BRATANIĆ, Franjo.] Neobjavljeni Bratanićev crtež »prvog arheološkog parka u Saloni«
(»Hortus Metrodori«), stanje 1850. godine. (Presnimio: Ž[ivko] Bačić.) 3-4/88, 292.
CASSAS, L[ouis] F[rancois] [i] J[oseph] LAVALLÉE. Peristil Dioklecijanove palače u
Splitu 18. stoljeća. [Foto: Živko Bačić.] 5-6-7/ 91, 658.
*** Crkva Gospe od Slavodobića u Donjim Brelima. 8-9-10/92, 688.
*** Crteži Gospe od Slavodobića u Donjim Brelima. 8-9-10/92, 689.
*** Dio postave izložbe »Brač u ranom srednjem vijeku«. Snimio: Živko Bačić. 4-5/85, 398.
*** Drobiličari uništavaju milenijske suhozidine u Starogradskom polju. 1-2/93, 202.
*** Foyer kazališta i okolne prostorije. Nacrt A[nte] Bezića koji prikazuje stanje koncem
stoljeća. 8-10/93, 97.
*** Geološka karta Starogradskog polja prema I. Gamsu. 1-2/93, 202.
GOLDSTEIN, Marko Josip. Stara vijećnica. 5-6/90, 559.
*** Gradina Balavan na Ostrogu i crkva sv. Lovre. Kaštel Lukšić. (Snimio: Z[vonimir]
Buljević.). 5-6/88, 456.
*** Gradska kavana [u Trogiru]. 9-10/87. 877
HEGELE, M[ax]. Obiteljske stambene zgrade iz knjige »Neue Wohn- und Landhäuser in
einfacher moderner Ausführung«. 11-12/93, 187.
*** Intenzivni pregled terena u Starogradskom polju 1988. godine. 1-2/93, 202.
IVANČEVIĆ, Radovan. Crteži trogirske kapele s naznakom ikonološke stratigrafije. 12/
89, 1315-1318.
LAVALLÉE, Joseph. Vidi: CASSAS, L.F.
MORPURGO, Luciano. Motiv iz Stobreča. 5-6/90, 558.
*** Plan Trogira u 19. st. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
*** Plan zgrade prvog Muzeja hrvatskih spomenika [u Kninu, 1890. g.]. 9-10/87, 937.
*** Pogled na »murazzo« s tragovima vrata i stepenica koje su vodile u nekropolu. (Foto:
Z[vonimir] Buljević.) 3-4/88, 292.
*** Položaj grčke kolonije Faros. 1-2/93, 202.
*** Poreč, Eufrazijeva bazilika, zaštićena unutrašnjost, 1991-1992. 5-6-7/92, 424.
*** Privremena arheološka karta područja između Starog Grada i Jelse, izrađena 1989.
godine. 1-2/ 93, 202.
269
*** Prozor u obliku križa na Sv. Jurju od Žestinja (XII/XIII. stoljeće), Kaštel Novi.
(Snimio: Z[vonimir] Buljević.) 5-6/88, 488.
*** Prvi i drugi kat zvonika trogirske katedrale (14-15. st.). (Snimio: Zvonimir Buljević.)
6-7/85, 690.
*** Salona, zaobilaznica, 1986-1987. 3-4/88, 308.
*** Sistem grčke obrane Starogradskog polja. 1-2/93, 202.
*** Sjeverni dio gradskih vrata s ostacima popločanja antičke ceste [u Saloni]. (Foto:
P. Demaria.) 3-4/88, 293.
SLADE, J[osip]. Baldakin nad sarkofagom. (Foto: Živko Bačić.) 9-10/ 87, 950.
SLADE, J[osip]. Nacrt za kazalište u Šibeniku. (Foto: Živko Bačić.) 9-10/87, 950.
SLADE, J[osip]. Nacrt za proširenje kuće Puović u Trogiru. (Foto: Živko Bačić.) 9-10/
87, 950.
SLADE, J[osip]. Nacrt za zgradu Okružnog suda u Trogiru, 1898. godine. [Foto: Živko
Bačić.] 9-10/ 87, 950.
*** Stari gradski sat na crkvi sv. Ivana u Marini, postavljen 1866. godine. 9-10/87, 961.
*** Spomen ploča na Marinskom groblju iz 1898. 9-10/87, 966.
*** Stomorica. Snimio: Živko Bačić. 4-5/85, 542.
*** Sv. Nikola. [Crkvica na Braču.] Snimio: Živko Bačić. 4-5/85, 446.
*** Sv. Nikola (unutrašnjost). Snimio: Živko Bačić, 4-5/85, 494.
*** Tlocrt Solina (iz knjige F[rane] Bulića »Po ruševinama antičke Salone«, Split 1986.
3-4/88, 276.
*** Vestibul i atrij Općinskog kazališta u Splitu. Nacrt A[nte] Bezića iz 1896. za instalaciju
plinske rasvjete. (Povijesni arhiv Split). 8-10/93, 96.
WAGNER, O[tto]. Zidna dekoracija gradske željeznice u Beču, iz knjige L. Fiedlera »Das
Detailinder modernen Architektur«, ser. 4. 11-12/93, 184.
*** Zadar, Katedrala sv. Stošije, zaštićeno pročelje 1991-1992. 5-6-7/92, 425.
*** Zadar, Kapetanova kula, oštećena 5. listopada 1991. 5-6-7/92, 440.
*** Zadar, Kopnena vrata, oštećena 5. listopada 1991. 5-6-7/92, 441.
*** Zračni snimak Starogradskog polja s ostacima grčke parcelizacije (pravokutnici
veličine 900 x 180 m). 1-2/93, 192.
4. Faksimili rukopisa i ostale fotografije
*** Antropomorfna skulptura od mekog kamena. Gvineja. 7/89, 632.
*** Balet Silvija Bombardellija »Stranac« na Peristilu, 1957... Snimio: Vedran Radatović.
12/84, 1034.
*** Bambarski lonac za držanje fetiša i obrednih predmeta. Mali. 7/89, 632.
270
BOMBARDELLI, Silvije. Poklade. Dirigent: Silvije Bombardelli; koreograf: Tatjana
Farčić. 1962. 8-10/93, 129.
BUTINA, Čedomir. »Judita« Marka Marulića, u adaptaciji Tonka Maroevića na Narodnom
trgu u Splitu, 11. VIII. 1979. 12/84, 1066.
DAVIDSON, Julije. Photographie zitiy (1916). 5-6/90, 591.
*** Dobrovoljno vatrogasno društvo, Trogir, 14. XI. 1903. [Foto: Živko Bačić.] 9-10/87, 942.
*** Dogon, vrata od rezbarenog drva. Mali. 7/89, 664.
[DUDIĆ, Andrija.] Andreae Dudith Orationes in Concilio Tridentino habitae, Halle 1743.
8-9-10/91, 737.
Fotografija naslovne stranice i početka prvog Dudićeva govora iz istog izdanja.
*** Flamanski prijevod jedne molitve iz Marulićeva Evanđelistara. 11-12/93, 141.
GOTOVAC, Jakov. Mila Gojsalića. Dirigent: Vid Kuzmanić; redatelj: Tomislav Kuljiš;
koreograf: Franka Hatze; scenograf Milovan Stanić. 1961. 8-10/93, 128.
MANENIZZA, Marco. Antonietta Link (20. V. 1875.). 5-6/90, 527.
MARULIĆ, Marko. Sedam pisama. [Autografi.] 11-12/91, 948.
*** Maska, Obala Slonovače. 7/89, 568.
*** Maska Gere, Obala Slonovače. 7/89, 568.
*** Maska, drvena maska ukrašena metalom, Mali. 7/89, 584.
*** Maska Nimba Baga, Gvineja. 7/ 89, 600.
*** Maska Čivara Bambara, Mali. 7/89, 600.
*** Maska, Obala Slonovače. 7/89, 664.
MIRKOVIĆ, Ivan. Slavija i Ivan Mirković (fotografija i karikature). 11-12/93, 189.
*** Obitelj Rilje u narodnoj nošnji [Trogir]. 9-10/87, 869.
*** Opera Giuseppea Verdija »Aida« na Peristilu..., 15. VII. 1957. Snimio: Vedran
Radatović. 12/84, 1002.
*** Prizor iz opere Silvija Bombardellija »Bakonja« na sceni HNK u Splitu. 5-6/89, 402.
PUOVIĆ - Špiro. Špiro Puović, prvi načelnik općine Trogir nakon pobjede Narodne
stranke na izborima 1886. 9-10/87, 768.
RISMONDO - Vladimir. Vladimir Rismondo. [Portret, fotografija.] 8-9-10/92, 608.
*** Sofoklova tragedija »Antigona« na Peristilu... 4. VIII 1954... Snimio: Vedran
Radatović. 12/84, 970.
*** Spomen-ploča u holu zgrade Skupštine općine Trogir (Knežev dvor). [Foto: Živko
Bačić.] 9-10/87, 942.
*** Sveti šumski bubanj, Gvineja. 7/89, 584.
TIJARDOVIĆ, Ivo. Marko Polo, na skalinadi Galerije Meštrović. Dirigent: Vid Kuzmanić;
redatelj: Tomislav Kuljiš. 1962. 8-10/93, 128.
271
[TOMMASEO Radovan.] Radovan Tommaseo sa suprugom (1923. god.?). 8-9-10/92, 673.
*** Završna stranica inkunabule Aristotelove Politike (iz 1492.), tiskane u Euchariasa
Silbera Alias Francka u Rimu. Izdanje priredio rapski nadđakon Marin Nimira.
11-12/93, 180.
*** Završna stranica Ovidijeva djela Fasti (1503. g.) iz tiskare Alda Manuzia sa
znamenitim znakom »Ancora secca«. 11-12/93, 183.
*** [Zemljopisna karta Marine kod Trogira, 19. st.] 9-10/87, 956.
WIESER, Henrik. Grobnica obitelji dr. Vicka Mihaljevića na starom Sustipanskom groblju
(rad Ivana Rendića). 5-6/90, 590.
WIESER, Henrik. Natko Nodilo (1862). [Portret, fotografija.] 5-6/90, 526.
272
BIBLIOGRAFIJA MONOGRAFSKIH IZDANJA SERIJE BIBLIOTEKA
»MOGUĆNOSTI«
1. ADAMIĆ, Stanislava. Split, Čakavski sabor, 1974. 8
o
31. st.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 17.)
2. ŠEHOVIĆ, Feđa. Dubrovačka tralalalogija. (Smiješna kronika.) Dio 1-3. Split,
Mogućnosti, 1974-1977.
1. Kazin, 1974. 8
o
188 str. sa sl.
2. Savršeno umorstvo. 1975. 8
o
377 str. sa sl.
3. Veljun. 1977. 8
o
234 str. sa sl. (Biblioteka »Mogućnosti«.)
3. KIRIGIN, Josip. Silentium. Roman. Split, Mogućnosti, 1975. 8
o
155. str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 18.)
4. BOŽIĆ, Mirko. Zapisi usputni. Split, Mogućnosti, 1975. 8
o
127 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 19.)
5. SABLJAK, Tomislav. Nova drama. Priredio Tomislav Sabljak. Split, Čakavski sabor,
1976. 8
o
656 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, 20.)
6. MARMONT, Auguste Frédéric Louis Viesse de. Iz memoara Maršala Marmonta.
Ilirske uspomene 1806-1811. Priredio i preveo Frano Baras. Split, Čakavski sabor,
1977. 8
o
278 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
7. BEZIĆ-Božanić, Nevenka. Majstori Dalmacije I. Split, Čakavski sabor, 1978. m8
o
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
8. CVIJETIĆ, Ljubomir. Tragom slutnje. Rasprave i kritike. Split, Čakavski sabor, 1978.
8
o
141 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
9. IVANIŠIN, Nikola. Ljudi, djela, uspomene. Presjek kroz hrvatsku kulturu i
književnost. Split, Čakavski sabor, 1978. v8
o
222 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
10. KASANDRIĆ, Ivo. Hvarski pučki ustanak. Split, Mogućnosti, 1978. 8
o
201 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
11. OMAŠIĆ, Vjeko. Topografija kaštelanskog polja. Split, Čakavski sabor, 1978. 8
o
209
str. + 34 sl.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
12. PERILLO, Francesco Saverio. Hrvatska crkvena prikazanja. (Orig.: Le sacre
rappresentazioni croate.) (Preveo autor.) Split, Mogućnosti, 1978. 8
o
138 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
13. VIDOVIĆ, Radovan. Čakavske studije. Split, Čakavski sabor, 1978. 8
o
195 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
273
14. DISOPRA, Nikola. Otvoreni put. Split, Čakavski sabor, 1979. 8
o
345 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
15. KATUŠIĆ, Ivan. Dalmacijo, stara Dalmacijo. Split, Čakavski sabor. 1979. 8
o
313 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
16. KIRIGIN, Josip. Na kraju duge. Split, Književni krug, 1979. 8
o
309 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
17. KNEŽEVIĆ, Joko. Moj put u Ameriku. Split, Čakavski Sabor, 1979. 8
o
300 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
18. PAVLIČIĆ, Pavao. Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti. Split, Čakavski sabor,
1979. 8
o
239 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
19. MAROVIĆ Petrasov, Tonči. Temistoklo. Dramska historija. Split, Književni krug,
1984. 8
o
96 + [1] str.
(Biblioteka »Mogućnosti«.)
20. KURSAR, Ante. Povidanje najmenice Šimake. Split, Mogućnosti, 1984. 8
o
58 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 21.)
21. POPADIĆ, Momčilo. Finski nož. Split, Mogućnosti, 1984. 8
o
54 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 22.)
22. JELIČIĆ, Neven. U lepezi pjesme. Split, Mogućnosti, 1985. 8
o
54 + [1] str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 23.)
23. JOVANOVIĆ, Lazar. Konjanik. Split, Mogućnosti, 1985. 8
o
74 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 24.)
24. VRANJEŠ, Antun Mladen. Osušnica zemlje. Split, Mogućnosti, 1986. 8
o
78 + [4] str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 25.)
25. DURBEŠIĆ, Tomislav. Kome? Split, Mogućnosti, 1987. 8
o
73 + [3] str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 26.)
26. TOMIĆ Fiamengo, Đurđica. Moja Jelena ili uporne pjesme. (Dala sam ti ime zbogom.)
Split, Mogućnosti, 1987. 8
o
54 + [2] str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 27.)
27. OPAČIĆ, Petar. Anastazija. Split, Mogućnosti, 1988. 8
o
49 + [3] str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 28.)
28. VUČETIĆ, Veljko. Noćno nebo. Split, Mogućnosti, 1989. 8
o
44 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 29.)
29. BENIĆ, Gordana. Kovači sjene. Split, Mogućnosti, 1990. 8
o
58 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 30.)
30. IVANIŠEVIĆ, Đurđica. Večernji snijeg. Split, Mogućnosti, 1990. 8
o
50 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 31.)
274
31. HESSE, Hermann. Domotužje. Pjesme. Izbor, prijevod i bilješke: Drago Štambuk.
Split, Mogućnosti, 1994. 8
o
80 str.
(Biblioteka »Mogućnosti«, N.s., 32.)
Pjesme su objavljene u originalu i prijevodu.
Knjige u seriji »Biblioteka Mogućnosti« od 1977-1979. god. nisu bile obilježene
odgovarajućim rednim brojem serije. Od 1984, kad se nanovo pojavljuju knjige u tom nizu,
»Biblioteka« dobiva još jednu bližu oznaku, tj.: Nova serija, koja počinje brojem 20. i tako se
nastavlja na prijašnju numeraciju serije.
Napomena
BIBLIOGRAFIJA
MOGUĆNOSTI
1994. – 2003.
NEDA

ANZULOVIĆ
KNJIŽEVNI KRUG
SPLIT
2004
PREDGOVOR
Peto desetljeće časopisa Mogućnosti (1994.–2003.) slijedi i sadržajno i s istim
sastavom Uredništva prethodno, četvrto, desetljeće. Članovi Uredništva ostali su isti:
Hrvoje Čulić, Igor Fisković, Bratislav Lučin, Petar Opačić, Jurica Pavičić i Mirko Prelas,
dok je i nadalje na funkciji tajnika bio Zvonko Kovač, a odgovorni urednik Josip
Belamarić. Dotadašnji dizajn korica, što ga je 1953. godine izradio Neven Šegvić i koji
je postao »zaštitni« znak časopisa dugi niz godina, doživio je 1993. promjenu (redizajn
Borisa Ljubičića), ali je pritom zadržan inicijal M.
Uredništvo koje smo naveli djeluje do 1997. godine, kada zbog smrti tajnika Zvonka
Kovača to mjesto ostaje nepopunjeno, pa Uredništvo broji sedam umjesto osam
dotadašnjih članova. Urednik je i nadalje Josip Belamarić. Takav sastav ostaje do kraja
2001. godine.
Početkom 2002. godine Uredništvo napušta Jurica Pavičić, a odgovornim urednikom
postaje Petar Opačić. Dotadašnji urednik Josip Belamarić ostaje članom uredništva. Takvo
Uredništvo djeluje i u sljedećoj, jubilarnoj 2003. godini, sve do danas.
U ovom razdoblju Uredništvo je zauvijek napustilo nekoliko najzaslužnijih pokretača
i boraca kako za sam časopis, tako i za opstojanje njegovih izdavača: za Pododbor Matice
hrvatske, Čakavski sabor i Književni krug u Splitu. Njihova je smrt neminovno ostavila
veliku prazninu u radu i samog časopisa i Književnoga kruga. Kad se to registrira, gotovo
je zastrašujuće kako iz kulturnoga života grada Splita nestaju jedno za drugim najuglednija
imena intelektualne elite grada.
Godine 1994. Mogućnosti komemoriraju smrt dvojice nenadoknadivih profesora i
kozmopolita: Vedrana Gliga, čovjeka velika uma i velika srca, te Vladimira Rismonda
starijega, uglednoga povjesničara i likovnog kritičara, a zatim akademika Jure Franičevića
Pločara, pjesnika i književnika, suosnivača Pododbora Matice hrvatske i Čakavskog sabora
i njegova nastavljača Književnoga kruga. (1–3/1994.)
Sljedeće, 1995. godine Split ostaje bez akademika Živka Jeličića, začetnika i borca
za utemeljenje već navedenih institucija: Pododbora Matice hrvatske, Čakavskog sabora
i Književnoga kruga, te pokretača i suradnika časopisa Mogućnosti. (4–6/1995.) Te iste
godine Split gubi također zaslužne i poznate kulturne djelatnike književnika Ćiru Čulića
i pjesnika Branka Bavčevića. (7– 9/1995.)
278
Godine 1997. ugasio se život akademika Cvite Fiskovića, posljednjeg velikana iz
trijade osnivača i pokretača kako Pododbora Matice hrvatske, tako i njezina preimenovanja
u Čakavski sabor i konačno u Književni krug. Tako se »bard i nestor hrvatske povijesti
umjetnosti«, kako je istaknuto u jednom od komemorativnih priloga u Mogućnostima,
pridružio svojim suborcima Živku Jeličiću i Juri Franičeviću Pločaru. (1–3/1997.)
Još jedan pjesnik i suradnik Mogućnosti komemoriran je te godine. Nakon što je 1996.
godine bila svečano obilježena 90–godišnjica rođenja Srećka Diane, sljedeće godine
dostojno je obilježena njegova smrt brojnim prilozima (govorima) njegovih štovatelja.
(4–6/1997.) U tom istom broju donesena je i vijest o smrti Zvonka Kovača, bivšega tajnika
Mogućnosti, koja je bila osiromašenje za sve one koji su ga poznavali i s njime surađivali.
Već sljedeće godine također brojni prijatelji i štovatelji odali su počast preminulome
akademiku Kruni Prijatelju, istaknutom povjesničaru umjetnosti koji je također među
prvima pristupio »pokretu otpora« splitskih intelektualaca protiv nastojanja tadašnje vlasti
da se zaustavi djelovanje spomenutih institucija, a time i izlaženje časopisa Mogućnosti.
(7–9/1998.)
Ovom tužnom nizu pridružuju se još dva poznata pjesnika i književnika: Nikola
Milićević i Veljko Vučetić, suradnici našeg časopisa u kojem su potom doneseni osvrti
na njihov život i djelo. (1–3/1999.)
Gotovo da nije bilo godine u kojoj nije nestao iz kulturnog života grada Splita neki
istaknuti intelektualac. S tugom se tako sjećamo i gotovo nedavne smrti Davora
Domančića, povjesničara umjetnosti i nakon Cvite Fiskovića ravnatelja Konzervatorskoga
zavoda za Dalmaciju u Splitu, koji je svojim radom i skladnim odnosom prema svima
koji su ga okruživali stekao opću naklonost. (7–9/2000.)
»In memoriam« pjesniku i književniku Jozi Laušiću donesen je iz pera Josipa
Danolića (1–3/2002.), a Ivan J. Bošković komemorirao je smrt književnika Božidara Žaje
prikazavši iscrpno njegov književni rad. (10–12/2003.)
Sredinom 2003. godine Književni krug, a time i časopis Mogućnosti ostaju bez jednog
uglednog suradnika, akademika Ive Petrinovića, profesora na Pravnom fakultetu u Splitu
koji je posljednje godine svoga života i rada posvetio upravo Književnome krugu i Zavodu
HAZU u Splitu. (7–9/2003.)
Kao pretežno književni časopis Mogućnosti i nadalje objavljuju najviše poeziju i
prozu (poezija više zastupljena od proze), zatim dramske priloge, pripovijetke, eseje,
feljtone i sl. Treba, međutim, istaknuti brojne priloge iz raznih grana znanosti i umjetnosti:
lingvistike, književnosti (hrvatske i inozemne), likovnih umjetnosti, arhitekture,
konzervatorstva, glazbenog stvaralaštva, društvenih znanosti, arheologije, povijesti itd.
Suradnici koji objavljuju bilo koji od navedenih sadržaja odreda su poznati stručnjaci,
neki i izvan naše domovine. U ovoj kategoriji zastupljen je lijep broj žena intelektualki, u
osjetno većem broju nego je to bilo u prethodnim godinama.
Od svih grupa bila je još od početka izlaženja Mogućnosti, kako je već rečeno, najviše
zastupljena poezija. Tako je i u ovom petom desetljeću u kojemu, međutim, preteže strana,
prijevodna poezija. Brojni su prijevodi i prepjevi (obično popraćeni kraćim ili dužim
279
bilješkama o pojedinom pjesniku) s poljskoga, njemačkoga, slovenskoga, engleskoga,
španjolskoga, talijanskoga, ali najviše s portugalskoga jezika.
Proznim sastavima prikazan je rad nekolicine čileanskih pisaca hrvatskoga porijekla,
zatim grupe talijanskih, španjolskih i engleskih pisaca.
Kao osnova za stručni raspored građe korištena je Univerzalna decimalna
klasifikacija uz neke preinake prilagođene strukturi samog časopisa. Tako je umetnuta
grupa: 6 TEHNIčKA ZNANOST, a grupa 9 proširena je još pripadajućom oznakom ZEMLJOPIS.
Unesena je i podgrupa 06 kao dio grupe 0 ZNANOST OPćENITO.
Jedino odstupanje od dosadašnje prakse učinjeno je u oblasti grupe: Poezija, gdje su
dosad bili navođeni svi naslovi pjesama pojedinih autora, bilo stranih, bilo domaćih
objavljenih u časopisu, naslovi kojih je često bilo toliko da su zauzimali i više stranica.
Uredništvo je stoga zaključilo da se u takvim slučajevima broj pjesama reducira na pet
prvih i donesu njihovi naslovi uz dodatak: i dr. U prilikama kad su neke od onih preko
toga broja namijenjene poimence određenoj osobi navedeni su i njihovi naslovi. Ako je
pak objavljeno svega šest naslova, onda se navodi svih šest, jer tu ne bi mogao stajati
onaj dodatak: i dr. iza petoga naslova pjesme. Redukcija je bila nužna jer bi se navođenjem
velikog broja naslova preopteretila Bibliografija.
Ovaj jubilarni svezak Bibliografije časopisa Mogućnosti mogao bi biti svojevrsni
priručnik svima koji budu zainteresirani za književna i kulturna, pa donekle i politička
zbivanja proteklih pola stoljeća u Splitu i Dalmaciji, a onda neizostavno i s odrazom na
cijelu Hrvatsku. Svaka je bibliografija, naime, faktografski odraz svojega vremena.
Neda Anzulović
280
281
0 OPĆENITO
0 ZNANOST OPĆENITO. BIBLIOGRAFIJE. KATALOZI
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Bibliografija radova akademika Cvita Fiskovića od 1988.
do 1997. godine. 1-3/97, 163-167.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Građa za bibliografiju Srećka Diane. 4-6/97, 175-177.
MULJAČIĆ, Žarko. Bibliografija radova prof. dr. Žarka Muljačića (1994-2002).
(Autobibliografija.) 1-3/03, 139-157.
RABADAN, Dubravka. Bibliografija tekstova Vojmila Rabadana o Marku Maruliću.
1-3/00, 153-155.
VLADOVIĆ-RELJA, Elžbieta. Bibliografija Reinholda Olescha. 10-12/00, 134-148.
06 Korporacije, društva i njihovo djelovanje
CAMBI, Nenad. Poslije Čakavskoga sabora, Književni krug. 7-9/97, 13-15.
CAMBI, Nenad. Izvješće predsjednika Književnog kruga Split na skupštini održanoj 18.
prosinca 1997. 1-3/98, 198-203.
CAMBI, Nenad. Izvješće predsjednika Književnog kruga Split o djelatnosti u 1998. i 1999.
godini za skupštinu Književnog kruga Split, 16. XII. 1999. 10-12/99, 187-193.
CAMBI, Nenad. Izvješće predsjednika Književnog kruga Split za razdoblje 1999-2001.
godine za skupštinu Književnog kruga Split, 30. XI. 2001. 10-12/01, 156-158.
Popis izabranih članova Upravnog odbora na str. 168.
GLUNČIĆ-BUŽANČIĆ, Vinka. Izvješće o izdavačkoj djelatnosti Književnog kruga Split
u 1998. i 1999. godini za skupštinu Književnog kruga Split, 16. XII. 1999. 10-12/
99, 194-198.
GLUNČIĆ-BUŽANČIĆ, Vinka. Izvješće o izdavačkoj djelatnosti Književnog kruga Split
u 2000. i 2001. godini za skupštinu Književnog kruga Split, 30. XI. 2001. 10-12/01,
159-164.
LUČIN, Bratislav. Izvješće o djelatnosti centra Marulianum u godinama 1998. i 1999. za
skupštinu Književnog kruga Split, 16. XII. 1999. 10-12/99, 199-202.
LUČIN, Bratislav. Izvješće o djelatnosti Marulianuma u godinama 2000. i 2001. 10-12/
01, 165-167.
MIMICA, Ivan. Djelovanje Čakavskog sabora i osnivanje Književnog kruga Split. 7-9/
97, 3-12.
PETRINOVIĆ, Ivo. Počeci djelovanja skupine intelektualaca oko časopisa Mogućnosti u
Splitu. 7-9/97, 1-2.
282
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
BEZIĆ, Živan. Ontološko pojmovlje i nazivlje. 1-3/03, 102-114.
BEZIĆ, Živan. Što je znanost? 10-12/01, 71-94.
FILIPOVIĆ, Ljiljana. Nesvjesno kao sudbina. 1-3/97, 105-133.
GRLJUŠIĆ, Ivan. Promethej ili božanski sraz na poprištu zvanu čovjek. 10-12/02, 85-97.
HRASTE, Katarina. Benedetto Croce, mi i drugi. 4-6/01, 25-45.
ŠIMUNDŽA, Drago. Etika Fausta Vrančića. Krešimir Čvrljak: Kršćanska etika Fausta
Vrančića kao filozofija života, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1996. 1-3/97,
172-177.
2 RELIGIJA. TEOLOGIJA
UNAMUNO, Miguel de. Agonija kršćanstva. (Sa španjolskog preveo dr. Nikola Visković.)
4-6/98, 105-149.
1. Crkvena povijest
ANČIĆ, Nedjeljko Ante. Obrana katoličke vjere, jedinstva crkve i njezine otvorenosti
prema svijetu. 1-3/99, 160-164.
Prikaz knjige nadbiskupa Frane Franića »Crkva, stup istine«.
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica. Sveci zaštitnici od kuge. 7-9/97, 166-174.
ČORALIĆ, Lovorka. Iz prošlosti splitskoga Kaptola: Inventar kanonika Pavla Žure
(1673.) 4-6/97, 148-155.
ČORIĆ, Josip. Msgr. Frane Franić — prezentacija njegove knjige Crkva stup istine. O
poglavljima: 12, 15, 18. i 19. 1-3/99, 169-173.
FARLATI, Danijel. Hvarski biskupi. S latinskog preveo i bilješkama popratio: Kažimir
Lučin. 1-3/99, 118-159; 4-6/99, 99-133; 7-9/99, 120-157.
FRANIĆ, Frane. Riječ auktora knjige. 1-3/99, 177-178.
O nadbiskupovoj knjizi »Crkva, stup istine«.
KAPITANOVIĆ, Vicko. Prilog za povijest snošljivosti. Branko Jozić: Problem religijske
netolerancije, Kršćanstvo u Rimskom Carstvu do Julijanove vladavine, Laus, Split,
1995. 7-9/97, 225-228.
LUČIN, Bratislav. Šimun Kožičić Benja, plivač u matici. O nepoznatom tekstu zadarskog
humanista. 7-9/02, 115-122, sa [4] faksimila.
MUŽIĆ, Jozo. Predstavljanja knjige nadbiskupa metropolita splitsko-makarskog u miru
dr. Frane Franića Crkva, stup istine. 1-3/99, 174-176.
PARLOV, Mladen. Obnova Crkve u svetosti. 1-3/99, 165-168.
O knjizi nadbiskupa Frane Franića »Crkva, stup istine«.
283
PETRINOVIĆ, Ivo. Čovjek koncila. 4-6/99, 139-140.
O msgr. Frani Franiću, splitskom nadbiskupu i njegovoj knjizi »Crkva — stup istine«.
SUIĆ, Mate. Marko Marulić: In eos qui beatum Hieronymum Italum fuisse contendunt.
10-12/97, 228-241.
O rodnom mjestu sv. Jeronima.
VULIĆ, Sanja. Juraj Mulih i njegovo doba. Vrela i prinosi, Zbornik za povijest
isusovačkog reda u hrvatskim krajevima, knj. 21, Radovi Međunarodnog znanstvenog
skupa »Isusovac Juraj Mulih (1694-1754) i njegovo doba«, ur. Vladimir Horvat,
Zagreb, 1996-97, 307 str. 1-3/01, 170-172.
3 DRUŠTVENE ZNANOSTI. SOCIOLOGIJA. POLITIKA. PRAVO
BARIĆ-PUNDA, Vesna. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad? 4-6/01,
125-126.
BILIĆ, Ivan. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 115-116.
BJELAJAC, Slobodan. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01,
128-134, s tabelama i grafikonima.
CAMBI, Nenad. Ivo Petrinović (1929-2003): In memoriam. 7-9/03, 163-165.
Govor na komemoraciji, održanoj 15. VII. 2003. u Zavodu HAZU u Splitu.
CVITANIĆ, Antun. Temeljna knjiga o dubrovačkom pomorskom pravu. Ante Marinović:
Dubrovačko povijesno pomorsko pravo — knjiga I, Pomorsko-pravni propisi
srednjovjekovne dubrovačke komune. Književni krug Split, 1998. Godišnja Nagrada
grada Dubrovnika (dodijeljena 1998.). 10-12/99, 173-175.
ČAPO-ŽMEGAČ, Jasna. Od euforije do zaborava. O knjizi Dalmacija (Beč — Split
1892.) iz djela »Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild«, s
posebnim osvrtom na etnografski prikaz. 7-9/99, 158-177.
(Dalmacija u hrvatskom izdanju; Novinstvo reklamira Dalmaciju ili recepcija prije
objavljivanja; Kritički odjeci; Putovi širenja knjige među stanovništvom; Etnografija
u Dalmaciji; Zaključak.)
GRGUREVIĆ, Dražen. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01,
124-125.
HORVAT-PINTARIĆ, Vera. Melankolija ulice. 4-6/94, 137-165.
KATUNARIĆ, Dražen. Riječi i rat. (Uloga književnosti, napose zenitizma, u ideološkom
previranju srpskog društva u predmiloševićevsko doba.) 10-12/95, 1-23.
KUZMANIĆ SVETE, Nila. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/
01, 122-124.
LOZINA, Duško. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 109-110.
MACHIEDO-MLADINIĆ, Norka. Dr. Ivo Tartaglia, splitski mecena. 10-12/96, 283-293.
284
MARGETIĆ, Lujo. A. Cvitanić, Statut grada Splita — Splitsko srednjovjekovno pravo.
10-12/98, 246-255.
MARGETIĆ, Lujo. Zaštita povlaštenog položaja elite. 4-6/02, 151-159.
MARGETIĆ, Lujo. Doprinosi Antuna Cvitanića hrvatskoj znanosti i kulturi. (U povodu
objavljivanja knjige Iz dalmatinske pravne povijesti, Književni krug Split, Split
2002.) 7-9/03, 141-146.
MARUŠIĆ, Matko. Živjeti u župi Radobilji. 10-12/00, 112-129.
Pogled na suvremenu hrvatsku stvarnost.
MILIČIĆ, Jakša. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 126-128.
PANDŽIĆ, Ivan. Objektivno o povijesti, razložno o povijesnosti. Paul Garde: Život i smrt
Jugoslavije, Ceres-Ziral, Zagreb, 1996. Preveo: Živan Filippi. 4-6/97, 185-194.
PETRINOVIĆ, Ivo. Zdravko Tomac: Zločin bez kazne. Matrix Croatica — Trst, Zagreb,
1999. 7-9/99, 199-201.
PETRINOVIĆ, Ivo. Danko Plevnik: Njihov obračun sa mnom. (Gradska knjižnica »Ivan
Goran Kovačić«, Karlovac, 2000.) 1-3/00, 217-219.
PETRINOVIĆ, Ivo. In memoriam Vladi Gotovcu. 7-9/00, 147-148.
PETRINOVIĆ, Ivo. Je li Split europski ili antieuropski grad? (Okrugli stol Pokreta za
demokraciju i socijalnu pravdu, Foyer, HNK Split, 21. 3. 2001.) Uvodna riječ. 4-6/
01, 107.
PETRINOVIĆ, Ivo. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 121-122.
PETRINOVIĆ, Ivo. Kiro Gligorov, Makedonija je sve što imamo. (Izdavački centar
Skopje, 2001.) 4-6/01, 144-147.
PETRINOVIĆ, Ivo. Norka Machiedo-Mladinić, »Životni put Ive Tartaglie«, Književni
krug Split, 2002, str. 285. 1-3/03, 169-170.
PILIĆ, Šime. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 116-118.
ROŠIN, Jerko. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 112-113.
RUDOLF, Davorin. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 120.
SUPEK, Ivan. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 108.
ŠIMUNDIĆ, Slavko. U znak zahvalnosti akademiku Ivi Petrinoviću, profesoru političkih
doktrina na Pravnom fakultetu u Splitu. 7-9/03, 161-162.
Govor na komemoraciji, održanoj 15. VII. 2003. u Zavodu HAZU u Splitu.
ŠIMUNDŽA, Drago. Tihi rekvijem i oproštajna riječ. 7-9/03, 166-168.
U povodu smrti akademika Ive Petrinovića, 11. srpnja 2003. godine.
ŠIMUNOVIĆ, Ivo. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 118-119.
TUKIĆ, Ante. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 113-115.
ŽANETIĆ, Ratimir. [Okrugli stol:] Je li Split europski ili antieuropski grad. 4-6/01, 111-112.
285
5 PRIRODNE ZNANOSTI
LISAC, Josipa. Vladimirovićeva Likaruša. Fra Luka Vladimirović: Likarije priproste.
Priredio dr. Zdravko Devetak, Zbornik Kačić, Split-Zaostrog, 1999. 1-3/00, 220-221.
ŠAGO, Frane. Novum u hrvatskoj kulturnoj zoologiji. 4-6/98, 291-293.
ŠAGO, Frane. Kulturna zoologija u ontološkoj dimenziji. 1-3/99, 187-190.
O znanstvenom skupu »Kulturni animalizam«, održanom 29. rujna 1997. u Splitu.
ŠAGO, Frane. Knjiga »Stablo i čovjek« opus magnum u Hrvatskoj i europskoj kulturnoj
botanici. 4-6/03, 164-168.
ŽUPANOVIĆ, Šime. Ivan Jordas: Jadranska ihtiofauna, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
1-3/97, 188-191.
6 TEHNIČKE ZNANOSTI
SAMBOLEK, Miro. Brod u životnom okolišu. Igor Belamarić: Brod i entropija,
Književni krug, Split, 1998. Godišnja nagrada grada Splita (dodijeljena 1999.).
10-12/99, 160-161.
7 UMJETNOST. ARHITEKTURA. KONZERVATORSTVO. GLAZBA.
KAZALIŠTE
1. Urbanizam. Arhitektura. Konzervatorstvo. Zaštita spomenika. Likovne
umjetnosti
BABIĆ, Ivo. Utjecaji duždeve bazilike sv. Marka na umjetnost u Dalmaciji. 4-6/98, 277-285.
BELAMARIĆ, Josip. Tvorac cjelovite slike zavičaja. 1-3/97, 146-149.
O djelu Cvite Fiskovića.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Sugovornik naraštaja. 1-3/97, 152-153.
In memoriam Cviti Fiskoviću.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. In memoriam Davor Domančić. 7-9/00, 140-141.
CAMBI, Nenad. Kruno Prijatelj kao arheolog. 7-9/98, 211-214.
U povodu njegove smrti.
CAMBI, Nenad. Davor Domančić kao arheolog. 7-9/00, 144-146.
CELIO CEGA, Fani. Utvrde i bedemi grada Trogira nekad i danas. 1-3/00, 195-202 + [2
table].
DEMORI STANIČIĆ, Zoraida. Prebogati Prijateljev opus. 7-9/98, 204-206.
O znanstvenom radu Krune Prijatelja povodom njegove smrti.
DULIBIĆ, Frano. Tisuću godina hrvatskog kiparstva. Grupa autora (urednik prof. dr.
Igor Fisković.) Izdavač: Muzejsko galerijski centar — Klovićevi dvori, Zagreb 1997.
10-12/97, 298-300.
286
DUPLANČIĆ, Arsen. Jedna faza razvoja splitskih utvrda (1648.). 1-3/94, 160-163 + [4] table.
FIAMENGO, Jakša. Prijatelj od duha. 7-9/98, 207-210.
In memoriam Kruni Prijatelju.
FISKOVIĆ, Igor. Grad Pag — petstogodišnje urbanističko djelo. 1-3/94, 149-159, s [1]
planom grada.
FISKOVIĆ, Igor. Uzori i poticaji našem starom kiparstvu sa Sv. Marka u Veneciji. 10-12/
96, 266-282.
FISKOVIĆ, Igor. Umjetnost u Hrvatskoj pod vlašću Anžuvinaca. 4-6/02, 130-150.
IVANČEVIĆ, Radovan. Frane Ljubić, povjesničar umjetnosti iz Solina, i Viatorova De
artificiali perspectiva. 1-3/95, 104-120.
IVANČEVIĆ, Radovan. Antun Mačkušić, donator trogirske kapele Ursini (1468). 10-12/
95, 198-205.
IVANČEVIĆ, Radovan. Ceterum censeo capellam esse reparandam. 7-9/03, 128-130 +
[6] tabla.
O restauraciji kapele bl. Ivana Trogirskoga, 2002. godine.
KEČKEMET, Duško. Davor Domančić (1926-2000). 7-9/00, 142-143.
In memoriam.
MARKOVIĆ, Jagoda. Posljednja etapa urbane kulture Šibenika. Novo gradsko središte
— projekt XIX stoljeća. 10-12/00, 81-89 s [4] crteža.
MARKOVIĆ, Vladimir. Tisuću godina hrvatskog kiparstva. Grupa autora (urednik prof.
dr. Igor Fisković). Izdavač: Muzejsko galerijski centar — Klovićevi dvori, Zagreb
1997. 10-12/97, 295-297.
MAROEVIĆ, Tonko. Duh doma. 1-3/97, 155-160.
O liku i djelu Cvite Fiskovića.
PETRINOVIĆ, Ivo. U spomen Cvitu Fiskoviću. (1908-1996). 1-3/97, 145.
Oproštajni govor.
PETRINOVIĆ, Ivo. In memoriam Kruni Prijatelju. 7-9/98, 202-203.
PIPLOVIĆ, Stanko. Dalmatinske fortifikacije na izložbi u Palmanovi. 4-6/94, 188-191 +
[4] table.
PIPLOVIĆ, Stanko. Zaštita kulturne baštine u Boki Kotorskoj na prijelazu XIX. u XX.
stoljeće. 4-6/97, 156-165 + [2] table.
PIPLOVIĆ, Stanko. Dominikanski samostan u Trogiru u XIX. stoljeću. 10-12/00, 73-80.
SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ, Sena. Utvrđen dominikanski samostan u Starom Gradu na
Hvaru. 10-12/00, 67-69 + [3] str. s crtežima samostana + [2] table s fotografijama
samostana.
ŠIMUNDŽA, Drago. Vrsni znanstvenik i humani kozmopolit. 1-3/97, 150-152.
In memoriam Cviti Fiskoviću.
287
2. Likovne umjetnosti — starije doba
FILIPPI, Živan. O umjetničkoj teoriji u 16. stoljeću — Michelangelova teoretska
razmatranja. 10-12/00, 90-94.
FISKOVIĆ, Cvito. Primorski graditelji i kipari starijeg doba. 1-3/97, 134-144.
FISKOVIĆ, Igor. O umjetničkoj baštini franjevaca na dubrovačkome području. 4-6/98,
247-275.
IVANČEVIĆ, Radovan. Firentinac u Veneciji i Dalmaciji. 1-3/00, 188-194 + [4] table.
IVANIŠEVIĆ, Milan. Ikonografija drvoreza u starim izdanjima Marulićeve Judite.
10-12/02, 45-75, sa slikama drvoreza iz raznih izdanja Judite.
KOVAČIĆ, Joško. Hvarsko »Čudo u Surianu«. Prijedlog za Ponzonija. 10-12/95, 194-197.
PRIJATELJ, Ivana. O grafičkim predlošcima nekoliko dalmatinskih slika. 4-6/94, 183-
187 + [3] table sa [6] sl.
TOMIĆ, Radoslav. O slikama Francesca Maggiotta u Hrvatskoj. 7-9/95, 32-35 + [2] table.
3. Likovne umjetnosti — novije doba (XIX.-XXI. st.)
BABIĆ, Ivo. Ubrzavanje vremena. Uz izložbu skulptura iz ciklusa »Putovanja« 1989-
1995. Matka Mijića, Galerija sv. Krševana — Šibenik 28. IX. - 12. X. 1995. Matica
hrvatska Trogir — Matica hrvatska Šibenik. 1-3/96, 135-136.
BULIMBAŠIĆ, Sandi. Emanuel Vidović i simbolizam. 10-12/00, 95-111 + [2] table.
ČERINA, Ljiljana. Meštrovićev Krist na križu za Klasičnu gimnaziju u Splitu. 7-9/00,
128-133 + [4] table.
KEČKEMET, Duško. Kamena lirika Radoslava Duhovića. U povodu retrospektivne
izložbe skulptura i crteža. (Zavod HAZU u Splitu, 12-27. VI. 1997.) 4-6/97, 182-184.
PELIKAN, Miroslav. »Smrt u slikarstvu«. Razgovor s Dimitrijem Popovićem. 7-9/02,
147-151 + 1 tabla.
PELIKAN, Miroslav. Razgovor s Josipom Škerljom. 10-12/03, 151-154 + 1 tabla.
O Škerljevu slikarskom radu.
PAVIČIĆ-PRIJATELJ, Ivana. Teme ljubavi i svjetla u radu Aliete Monas. 1-3/97, 97-104
+ [3] table.
PAVIČIĆ-PRIJATELJ, Ivana. Metamorfoze koncepcije svetog na prijelazu stoljeća. (Nella
Arambašin: La conception du sacré dans la critique d’art en Europe entre 1880 et
1914, DROZ, Genève, 1996.) 4-6/97, 202-204.
RISMONDO, Vladimir ml. Vremenske stope prostora. (Slike Jurice Kezića.) 1-3/94, 167-
169 + [2] table.
SCHIFFLER, Ljerka. Književno ime Josip Vaništa. 1-3/03, 162-166.
O knjizi slikara J. Vanište »Knjiga zapisa«, Moderna galerija, Kratis, Zagreb, 2002.
SLADE, Iris. Ekspresionist kontrolirane geste. Izložba slika Rudolfa G. Bunka, Split,
Palača Milesi, 15. listopada — 1. studenog 1997. 1-3/98, 195-197 + [2] table.
288
SLADE, Iris. Novi stalni postav Galerije Ivana Meštrovića u Splitu. 7-9/98, 215-220 +
[4] table.
SLADE, Iris. Crno-bijeli svijet Ante Kaštelančića. (Izložba slika i crteža 1972.-1986. Split,
Palača Milesi, 6.-16. srpnja 1998.) 10-12/98, 243-245 + [2] table.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: listopad-prosinac 1998. 1-3/99, 112-117 + [8] tabla.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: travanj-lipanj 1999. 4-6/99, 134-138 + [4] table.
Prikaz triju izložaba: Gorki Žuvela, Svakodnevno zalijevam cvijeće; Zlatan Vrkljan,
Potpis sv. Luke; Vasko Lipovac, Mediteranski panoptikum.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: srpanj-rujan 1999. 7-9/99, 191-195 + [3] table.
(Antička figuralna bronca iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu;
Maurizio Berlincioni: Američke fotografije i fotocoppie; Josip Biffel: Ulja i pasteli.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: listopad-prosinac 1999. 10-12/99, 148-153 + [4] table.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: siječanj-ožujak 2000. 1-3/00, 203-208 + [4] table.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: travanj-lipanj 2000. 4-6/00, 208-213 + [4] table.
SLADE, Iris. Splitska likovna kronika: srpanj-rujan 2000. 7-9/00, 134-139 + [4] table.
VUČETIĆ, Renato. Sjećanja u povodu 25. godišnjice smrti Koste Strajnića. 1-3/03, 125-
133 + [8] tabla.
(»Dogonja«; Animator; Učitelj; Uvaženi stručnjak; Kustos u Splitu; Povratak u grad;
Mecena; Dubrovnik gubi Strajnićevo blago; Slučaj Paška Vučetića; Emanuel Vidović;
In memoriam Kosti Strajniću.)
6. Glazba
STIPČEVIĆ, Ennio. Dalmacija na dnu mora. (Muzikološki zapisi.) 10-12/94, 257-263.
STIPČEVIĆ, Ennio. Muzikološki triptih. (Skice za tri portreta.) 7-9/96, 121-130.
(Ivano Cavalini: Čovjek s granice; Historiografski rad Ladislava Šabana; Hrvatska
glazbena prošlost u muzikološkim radovima Dragana Plamenca.)
STIPČEVIĆ, Ennio. Etude za lijevu ruku: Zapisi o glazbi i koječemu drugom. 7-9/98,
189-201.
(1. Vrijeme kada su hostije letjele; 2. Kako su plesali naši stari; 3. Krimić među
notama; 4. Đavolov triler; 5. Skjavetićev poučak.)
ŠKUNCA, Mirjana. Glazbeni život Splita 1940—1945 — vrijeme stradanja i kušnje.
7-9/97, 175-208.
7. Kazalište
CVITANOVIĆ, Adrian. Artaud i njegov dvojnik. (Vinko Grubišić — »Artaud«, Hrvatski
centar ITI — Unesco, Zagreb, 2000, 167 str.) 1-3/01, 162-164.
JELIČIĆ, Živko. Karakter domet drame. 4-6/95, 138-144.
KOVAČIĆ, Joško. Bilješka o starogradskom kazalištu u 19. stoljeću. 7-9/97, 209-215.
289
PERKOVIĆ, Vlatko. Dramaturške funkcije i zamke otvorenih kazališnih prostora
(Splitsko ljeto — Dubrovačke ljetne igre). 1-3/95, 121-141 + [8] tabla.
ŠPRLJAN, Ivo. Povratak šibenskom teatru. 7-9/03, 131-133 + [3] table.
TOMASOVIĆ, Mirko. Kazališne mediteranske veze između Italije i Hrvatske tijekom
XVI. stoljeća. 4-6/95, 174-182.
80 LINGVISTIKA. FILOLOGIJA
GOSTL, Igor. O jednom zaboravljenom splitskom ugledniku. Podsjećanje na fra Lovru
Šitovića, propovjednika, prosvjetitelja, pisca i gramatičara. 4-6/97, 10-24 + [4] table.
KURTOVIĆ, Ivana. Svetkujemo li bezgrješno ili bezgrešno začeće BDM? 1-3/02, 148-152.
LISAC, Josip. Tomo Matić i hrvatski jezik. 4-6/95, 183-190.
LISAC, Josip. Jezik hrvatskih protestantskih pisaca u obradbi Franje Fanceva. 4-6/97,
141-148.
LISAC, Josip. Mjesto murterskoga govora u čakavskom narječju. 1-3/99, 107-111.
LISAC, Josip. Hrvatske standardnojezične norme. (Norme i normiranja hrvatskoga
standardnoga jezika. Priredio Marko Samardžija, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.)
4-6/99, 147-148.
LISAC, Josip. Monografska obradba žminjske čakavštine. Janneke Kalsbeek: The
Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria, Rodopi, Amsterdam, 1998. 4-6/
99, 149-152.
LISAC, Josip. Dva moliškohrvatska rječnika. 10-12/00, 153-156.
O rječnicima: Dizionario croato-molisano di Acquaviva, Campobasso, 2000. i
Dizionario dell’idioma croato-molisano di Montemitro (Rječnik moliškohrvatskoga
govora Mundimitra), Montemitro-Zagreb, 2000.
LISAC, Josip. Ponovno Florschützova gramatika. Dr. Josip Florschütz, Gramatika
hrvatskoga jezika, Ex libris, Zagreb, 2002. 1-3/03, 167-168.
NIGOEVIĆ, Magdalena. Rječnik pulskoga istrovenetskoga govora. Vera Glavinić:
Vocabolario del dialetto istroveneto di Pola, Filozofski fakultet u Puli, Knjižnica
Tabula; sv. 1, Pula, 2000. — Pola, 2000. 7-9/00, 161-163.
PLETENECKA, Irena. Tvorba suvremenog ekonomskog nazivlja. 7-9/03, 134-140.
ROŽMAN, Miroslav. Francuski leksikograf Augustin Jal (1795.-1873.) i hrvatsko
pomorsko nazivlje. 7-9/94, 195-201.
RUŽIĆ, Jasenka. Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji. 1-3/95, 176-179.
SKRAČIĆ, Vladimir. Jadranska nesonimija. 4-6/97, 25-34.
ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka. Uz 80. rođendan prof. dr. Žarka Muljačića. 1-3/03, 134-138.
290
VLADOVIĆ-RELJA, Elžbieta. Reinhold Olesch (1910-1990): Djelo znanstvenika i
izdavača. (U povodu objavljivanja Kroatische Bibel des Bartol Kašić. Bearbeitet von
P. Bašić, J. Derossi und Z. Derossi. Hrsg. Hans Rothe und Christian Hannick,
Padeborn-München-Wien-Zürich, 2000.) 10-12/00, 130-133.
VUKOVIĆ, Siniša. Legalno prisluškivanje. Tomislav Sabljak: Rječnik hrvatskoga
žargona, VBZ, Zagreb, 2001. 10-12/02, 154-156.
VULIĆ, Sanja. Sinteza stari(ji)h i novijih spoznaja. Josip Lisac: Hrvatski govori, filolozi,
pisci, Matica hrvatska, Zagreb, 1999. 10-12/99, 158-159.
82 KNJIŽEVNOST
886.2 HRVATSKA KNJIŽEVNOST
GRUBIŠIĆ, Vinko. Europski kontekst zlatnog doba i raja zemaljskoga u hrvatskoj
renesansnoj književnosti. 10-12/03, 100-136.
KRAVAR, Zoran. Zaljubljena u knjigu. Joanna Rapacka: Zaljubljeni u vilu, Književni krug
Split, 1998. Nagrada »Davidias« Društva hrvatskih književnika dodijeljena na
Marulićevim danima 1999. 10-12/99, 176-178.
Preneseno iz Vijenca, 22. listopada 1998.
LISAC, Josip. Vodnikov zbornik. (Zbornik o Branku Vodniku, Hrvatski studiji Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 2001.) 7-9/01, 155-156.
LISAC, Josip. Trideseto godište Čakavske riči. (Čakavska rič, XXX, 2002, br. 1-2, str.
1-620.) 7-9/03, 151-152.
MATANOVIĆ, Julijana. Prijelomna knjiga slavonistike. Milovan Tatarin: Od svita
odmetnici, Književni krug Split, 1997. Godišnja nagrada HAZU za znanstvene
novake (dodijeljena 1998). 10-12/99, 182-184.
Preneseno iz: Slobodna Dalmacija — Forum, 5. svibnja 1998.
MILANJA, Cvjetko. Fantastički model hrvatske proze. 7-9/95, 1-11.
MOSTARKIĆ, Snježana. S Vodnikom kroz Povijest duha. Znanstvena djelatnost Branka
Drechslera Vodnika, Zagreb-Varaždin, 13.-15. travnja 2000. 1-3/00, 209-213.
NEMEC, Krešimir. Znanstvena sinteza hrvatske epike. Dunja Fališevac: Kaliopin vrt,
Književni krug, Split, 1997. 1-3/98, 192-194.
STOJEVIĆ, Milorad. Katekizam kao žanr gradišćanskohrvatske književnosti. 10-12/01,
95-133.
TOMAS, Valter. Jedan Buzolićev prijevod naše narodne pjesme u »La voce dalmatica«.
10-12/01, 141-149.
291
1. Poezija
ADAMIĆ, Stanislava. Oče, zaustavi kletvu! 4-6/95, 153-163.
(Možda stih; Umorni sanjamo umor; Nešto na kraju; Život; Smrt, i dr.)
ADAMIĆ, Stanislava. Susret, sudar i nešto treće. 1-3/98, 80-88.
Pjesme u prozi.
(U slijedu vremena; Ako je mir; Blago (ne)otuđeno; Stvar; Samo tišina, i dr.)
ADAMIĆ, Stanislava. Tiho, tiho, pjesmom osluškujem. 10-12/99, 118-132.
(Duša pjesme; Poratna igra; Usko; Jednom će prestati; Zloguki stih, i dr.)
ANĐELIĆ, Stjepan. Pjesme. Iz ciklusa Bliske razlike. 7-9/95, 126-138.
(Krunski svjedok; Naravno, kasnije; ... Plavi akvarel Paula Kleea; ... Hommage à
Georges Braque; ... Mali triptihon Josipu Botteriju, i dr.)
ARMANDA, Joško. Haiku. 10-12/98, 138-142.
BAGIĆ, Krešimir. Jezik za svaku udaljenost, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš
Đurđević. 1-3/03, 4-8.
(Sibir; Na ulazu Quasimodo; Samo sam stiha; Palma se njiše; Gaston D.)
BAŠIĆ, Marinko. Između vječnosti. 1-3/96, 61-74.
(Umalo ispunjen prostor; Između vječnosti; Primarni hod; Ma, volim te.)
BENIĆ, Gordana. Duh u kamenu. (Dnevnik krajolika.) 10-12/96, 181-189.
(Duh u kamenu; Nepoznata planeta; Plima i oseka; Sjetna sunca; Crkvice na preslicu, i dr.)
BLAGAIĆ, Mario. Knjiga utisaka. 10-12/96, 190-196.
(Besmisleno bdijenje; Povratak; Način na koji nisam ni sa kim; Trezvenost; Gotska
katedrala, i dr.)
BOGDANOVSKI, Biljana. Pjesme. 10-12/03, 94-99.
(Krotitelj; Strah; Ne ljuti se; Susret; Tvoj lik; i dr.)
BOROZAN, Nenad Valentin. Pjesme. 1-3/01, 24-28.
(tajna glasa; tumač i odrazi; more i šutnja; istrižak u zrcalima; psalam u staklima, i dr.)
BOŠNJAK, Branimir. Smrt između programa — Izabrane pjesme 1969-2001, Zagreb,
2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 9-14.
(Jednakost slobode; Izlazim slobodan; Nacrt jedne strasti; Lanjska brijanja; Umjetno
zubalo, i dr.)
CARETTE-ŠOJAT, Ivana. Suze mora. 4-6/98, 167-172.
(Suze mora.)
ČEGEC, Branko. Razglednice s ljetovanja. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 14-19.
(Razgledavanje otoka; Bespuća, ponori, bespuća; Boja bure, zanos kose; Crna ruka;
Putopisanje.)
ČULIĆ, Hrvoje. Popis udaraca, Split, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 19-22.
(Nisu me razumjeli; Karneval; Kao razbijena vojska; Kralj.)
292
ČULIĆ, Hrvoje. Onoj koja me vidi. 7-9/03, 53-58.
(Ono čega nema; Duša vene; Obložiti zidove ogledalima; Nikad nitko; Udav
prolaznosti, i dr.)
DABO, Radoslav. Mrtvačnica pod beskrajnim bogom. 7-9/94, 66-81.
(I. dio: Sotonsko uzdarje pakla; II. dio: Anđeo bola; III. dio: Avet Markova gnjeva.)
DAUTBEGOVIĆ, Jozefina. Kao poslije preležane groznice. 7-9/95, 99-105.
(Jutarnji izlazak; U očekivanju poruke; Svaki put iznova; Kad je goli strah kružio
gradom; Prizor iz lova, i dr.)
DAUTBEGOVIĆ, Jozefina. Prizori podnog mozaika. 4-6/97, 57-63.
(Prizor s podnog mozaika; Prizor s putnikova brda; Prizor s pogreba; Sličan prizor;
Prizor iz zaštićene enklave, i dr.)
DEKANOVIĆ, Ivo. Svemirski sat. 4-6/98, 151-158.
(Kip i pričin; U smak; Ptica koja postaje zvuk; Svemirski sat; Trublje sudnjeg dana, i dr.)
DIANA, Srećko. Kruh naš svagdašnji. 4-6/94, 75-88.
(Ustuk u sebi; U zahvalnostima; Neujednačeni sonet; Tu; Zašto, i dr.)
DIANA, Srećko. Obostrano svjetlo. 1-3/96, 1-13.
(Dar; Narav njegova; Oplodnja; Grad; Kri; Tonču Petrasovu Maroviću, i dr.)
DIANA, Srećko. Stara ura. 1-3/97, 1-12.
(Osporavaš me; Iz autobiografije; Uistinu; Predah; Najčešće, i dr.)
DOBRA, Roko. Silazak u sebe. (Sonetni vijenac.) 10-12/02, 113-120.
DOMOVIĆ, Tomislav. Pjena, pjena i samo pjena. 1-3/95, 1-10.
(Poslije okrepe; Zimska slika; Opustjele strehe; Prokazanje; Galop, i dr.)
DOMOVIĆ, Tomislav. Spojeno tijelo. 10-12/98, 117-128.
(Utamničeni krijes; Čarolija; Hvataljke; Jureća zrcala; Bol što razapinje, i dr.)
DRAGOJEVIĆ, Danijel. Milimetri. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 22-25.
(Kemijske olovke; Slavuj s kovanice; Nedjelja; Divljakinja; Odjednom.)
FIAMENGO, Jakša. Rođenje zavičaja. 1-3/94, 1-19.
(Heliodor; Jedan dan u cvrčku; Brist, približavanje vremena. Pjesniku Srećku Diani;
Žigica iz srednjega vijeka. Prof. Vladimiru Rismondu u povodu njegova 90.
rođendana — Split, rujan 1992; Vatreni žrvanj. Mati Raosu, i dr.)
FRADELIĆ, Petar. Korak iz krša/Misao na stratištu. 7-9/97, 112-128.
(Posveta; Studeni; Duji Kesiću; Moj plavi prpošni anđele; Odora, i dr.)
FRADELIĆ, Petar. More ljubav/Očev rokovnik. (Izbor.) 7-9/01, 13-37.
(Genesis; Opsluživanje bezdana; Neizustljivi zapisi; Kad sve miriše na kalež i žrtvu;
Do suglasja s tišinom, i dr.)
FRANIN, Dina. Pjesme. 10-12/99, 143-148.
(Klupica; Obična pjesma; Moje tijelo je samo moje; Pijanac; Pusti da se odmorim, i dr.)
293
GALOVIĆ, Alen. Srebrni letač, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 25-27.
(Jedrilčeva glava; Crni albatrosi; Velike i bučne žene; Žene su bile vitke, gole i
mračne; I ti već spavaš...)
GLAMUZINA, Drago. Mesari, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 28-31.
(Hvatač vjetra; Mršti se Brač; Gutaš i gasiš; Nadam se da te više nikad; Singularitet.)
GLASNOVIĆ GOLEŠ, Biserka. Budi rijeka. 10-12/02, 121-142.
(Konjanica; Za krila tvojim konjima; Dva konjika; Začarana; Zatočena, i dr.)
GRLJUŠIĆ, Ivan. Molitva. 4-6/99, 46-66.
(Hladovina; Vjetar; S dahom buđenja; Zora; Proljeće, i dr.)
GRLJUŠIĆ, Ivan. Augijeve štale. 1-3/01, 10-23.
(Koliki muk; Zapljuskujuća radost; Presahnuo je izvor; Spaljivanje smeća; Glačanje, i dr.)
GUDELJ, Petar. Po zraku i po vodi. 7-9/01, 1-12.
(Sto prepelica. Od milosnice do milosnice; Dobro te podnosi polje; Tamo si ti; Galeb
nadleti tvoju kuću; Ta krv što leti, i dr.)
GUDELJ, Petar. Crna maslina. (Tekst za jedan nesnimljeni televizijski film). 4-6/03, 93-102.
(Bila sam dječak; Mati čovjekova; Djevičanstvo; Masline, šipak i oblaci; Usnuli
mladić, i dr.)
GULIN, Stjepan. »Diviniziranje«. 1-3/94, 32-42.
(Pišem pjesme; Sunce stradanja; Ne znam što su riječi; Služenje životu; Služenje
riječi, i dr.)
HORVAT, Ana. 24 zemljano-zemaljske pjesme i pet zakopanoljubavnih. 7-9/98, 169-181.
(Nebo sanja zeleno; Rast; Stope; Sila teže; Vrtnja, i dr.)
HORVAT, Ana. Stablopis (stotinjak pjesama oko stabala) 1999. 4-6/00, 105-114.
(Objava; Stablospoznaja; Položaj; Svakodnevica; Nesuvislo, i dr.)
HRVATIĆ, Ivo. Jezero tišine. 4-6/02, 105-111.
Pjesme bez posebnih naslova.
JAGIĆ, Dorta. Tamagochi mi je umro na rukama, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu:
Miloš Đurđević. 1-3/03, 31-34.
(Magla; Koža za rode; Zečja usna; Bakin bardo Thödol; Minut šutnje na odašiljaču, i dr.)
JAKELIĆ, Stipe. Luminiscencije. Izbor. 1-3/94, 43-48.
(Tragovi na vodi; Flauta.)
JARAK, Rade. Demon u pari kupaonice / Vlak za Bangalore, Zagreb, 2000/2001. Uvodna
bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 35-38.
(Zić; Moć novca; Luping; Pomicanje pijeska — III.)
JELIČIĆ, Neven. Osunčane livade. 7-9/94, 82-100.
(25. U oazama sna oivičen javom; 26. Iskri se suton na olucima neba; 27. Ispucale
riječi na bridovima jave.)
(Iz spjeva Osunčane livade.)
294
JELIČIĆ, Neven. Tri poeme. 7-9/96, 141-155.
(Lamento; Plamen. Uvod u poemu. Mom ocu, s poštovanjem; Pjesma o niti. A G. Matošu.)
JELIČIĆ, Neven. 28 pjesama. 1-3/98, 106-116.
(S ljudima; Vrh tame; Sjena; Dan; Nasciturus, i dr.)
JELIČIĆ, Neven. Osunčane livade. 1-3/00, 70-84.
JELIČIĆ, Neven. Duša mora. 10-12/02, 143-153.
(Idući godinama; Namreškana površina mora; Između mora i neba; Dok pjesma izvire
iz srca i mora; More ko huk vala, i dr.)
JENDRIČKO, Slavko. Podzemni Orfej, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš
Đurđević. 1-3/03, 38-41.
(Kosa; Povijest usta; Otoci; Autogol; Samoposluživanje.)
JERGOVIĆ, Miljenko. Hauzmajstor Šulc, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš
Đurđević. 1-3/03, 41-44.
(Halvadžija iz Konjica; Kako je ljeta 1949. Bećo Bugarin otkrivao špijune...;
Razgovor hauzmajstora Šulca i nakupca Stipana na pijaci Markale u jesen 1979; Oštri
rub kuhinjskog stola; Naporno je ništa ne reći.)
JOVANOVIĆ, Lazar. Iščezavanje. 1-3/98, 117-127.
(Svjetiljka zora... Život vremena. Danici iz 1957. godine...; Šutim tvoju dušu. In
memoriam (T. P. Maroviću); In memoriam Momčilu Popadiću; Šuteći nebesa.
Vukovaru, i dr.)
JOVANOVIĆ, Lazar. Prelomljena svjetlost. 4-6/02, 93-104.
KATUNARIĆ, Dražen. Epitaf za Stjepana. 1-3/97, 13-25.
KATUNARIĆ, Dražen. Parabola, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 44-46.
(Stivansko groblje; Paranoja; Himna proljeću; Ariel.)
KESIĆ, Duje. Pjesme za Adonisa, II. 7-9/95, 106-125.
(Poslije; Žrtva; U olucima vremena; ... Putovi. Za Branka Krolu; ... Rastanak otoka
i Zvijezda. Za Borisa Poljaka, i dr.)
KESIĆ, Duje. Pjesme o postojanju. 7-9/97, 92-111.
(U predskazanju; Iz pradana; Pomirenje; Neuslišani zapit; Izgnanstvo, i dr.)
KESIĆ, Duje. Pjesme za Viviene Vincent. 7-9/00, 72-93.
(Putem od ruku do ogledala; Silueta u utjelovljenju; Točke sjedinjenja; U Bayswateru
beskrajan niz slika; Sačuvaj imena, i dr.)
KIRIGIN, Josip. Kaukorova gozba. 1-3/94, 49-67.
(Čekanje; Znaci; Razmjena; Istost; Gozba, i dr.)
KOVAČ, Zvonko. Poratne. 10-12/98, 129-137.
(Toplo krilo vatre, svjetlo svijeće; Europo, ovdje je ta debela, bliska Europa;
Pokrenuti se daleko na repu kolone; Bole me mrtvi, prognani ljudi, razoreni gradovi;
Međutim, između svega laka glazba, i dr.)
295
KOVAČIĆ, Joško. Pohvala ruže. 10-12/00, 41-52.
(Odisej i sirene; Prazna ulica; More; Trifora na gotičkoj palači; Perunika, lopoč i
ruža, i dr.)
LISICA, Ante. Dan je sve kraći. 4-6/01, 71-79.
Pjesme — bez posebnih naslova.
MAĐER, Miroslav S. Ciklus razlike. 10-12/94, 55-59.
(Pozdravljam pjesme o moru; Ti koji jesi; Atelje u oku. Moje pjesme lebde među
ovim slikama; Gledam travu, i dr.)
MAĐER, Miroslav S. Stihovi stara atelijera. 10-12/97, 125-136.
(Ovdje; Kuća iz rane mladosti; Poljska ulica; Papir piše; Bivši dan, i dr.)
MAĐER, Miroslav S. Ciklus za poste restante. (Uz rukopis zbirke Zaostale pjesme.) 4-6/
02, 67-75.
(Otoci moga mora. U sunce; U dubine; Bog mora; U otok...; U san ..., i dr.)
MAJETIĆ, Alojz. Pobratimstvo slova u svemiru. 7-9/98, 158-168.
(S onu stranu povratka; Sada kad si samo olupina; Prije nego me pitaš tko sam; Zašto
se nismo mogli razumjeti; Korak što je zbunio ljude i vrijeme, i dr.)
MALEŠ, Branko. Živio Život! 1-3/96, 29-37.
MANDŽO, Miljenko. Više od uspomena. 7-9/00, 94-103.
(Više od uspomena; Ne mogu zaspati; Sarajka; Ruta se budi; Tina, i dr.)
MANOJLOVIĆ, Sonja. Danas sam gost. 1-3/00, 63-69.
(Što tada htjeti; Nije mi ništa; Pred buđenje; Proždiračica vremena; Što znači mi, i dr.)
MANOJLOVIĆ, Sonja. Vješturkov tanac, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš
Đurđević. 1-3/03, 47-49.
(Živjeti bez planova; Dođe bilo kad; Majka čita novine; Ne osjeća se dovoljno
raskošnom; Šetnja.)
MARTINAC, Ivan. Snovi. 10-12/97, 137-149.
(Mirko Krstičević; Tomislav Gotovac, 3; Stipe Kraljević; Slaven Relja; Svemir Pavić,
3; [Gojko] Šušak; Franjo Žic; Bruno Kuzmanić; Vjekoslav Nakić; Nikola Listeš i
Naida; Boris Dvornik; Rade i Lucija Šerbedžija; Miroslav Ivić.)
MARULIĆ, Marko. Tri remek-djela Marulićeve latinske proze. Prepjevao s latinskoga
Bratislav Lučin. 4-6/03, 82-91.
(Himan Bogu; Pjesma o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu.
Kršćanin pita, Krist odgovara; Blaženoj djevici. (S talijanskoga na latinski prepjevao
Marko Marulić.)
MARUNA, Boris. Upute za pakleni stroj — Izabrane pjesme, Zagreb, 1998. Uvodna
bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 49-56.
(Nekad su bila bolja vremena; Pas; Mislim da se smiješim. Ivanu Slamnigu; Zašto ja
nisam kadar završiti večeru kako bog zapovijeda; Nakon svakog rata dolazi novi
mrak; Tvrd pjevač.)
296
MIJOVIĆ KOČAN, Stijepo. Četiri istočnokonavoske posprdne narodne priče, preinačene
i prepjevane baladično, na starinsku, ali aplicirane ili proširene na suvremenost. 7-
9/03, 59-62.
(Vratio se srednji vijek; Hrvatska 2002; Ruka mi na tvojem butu; Nedjelja je
poslijepodne.)
MILIŠIĆ, Milan. Mrtvo zvono / Fleka, E; Split/Zagreb, 1997/2001. Uvodna bilješka o
piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 56-60.
(Pogreb u zraku; Otok zimi; Bolest, pa i laka smrt; Nakon propasti; Rt na solinskim
vratima, i dr.)
MIMICA, Svjetlana. Pjesme. 1-3/98, 89-97.
(Da sam more; Da mi je biti; Pisano je...; Unutrašnja vrata; U katedrali svetog Duje, i dr.)
MRAOVIĆ, Simo. Između usana / Laku noć Garbo, Zagreb, 1997/2001. Uvodna bilješka
o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 60-63.
(Josipu Severu; Star.)
MUSTAĆ, Zdravko. Ledeno doba. 10-12/94, 70-86.
(Iz trenutka; Noćna idila; Noćna; Idila; Slika 3, i dr.)
MUSTAĆ, Zdravko. Deborah je rodila kojota. 7-9/97, 129-136.
(Prolog; Epilog.)
OPAČIĆ, Petar. Sarcem splamil. Solin, 1993. 4-6/94, 105-118.
(Sonet pribižišća pokorna; Uvrijed; Pečal angjela; Upitan’ je, Odiljan’ je, i dr.)
OPAČIĆ, Petar. Putovanja. 10-12/95, 72-81.
(Sevilla, 1973; Na terasi; Predgrađe; ... Aleksandrija. A. Piasentiniju; Ana Muslim, i dr.)
OPAČIĆ, Petar. Barbarinac. 1996. 1-3/97, 26-46.
(Otok; S mramorne; Vjekoslavu Žižiću; Prazna kuća; Izlaz, i dr.)
OPAČIĆ, Petar. Historia, AE, F. 4-6/98, 173192.
(Stiže proljeće; Misao o vremenu. Branku Krolo; Duchamp; Pjesma o ruži; Žal za
Mallarmeom; Hawthorn. Carlu Wilsonu; Béla Hamvas; Guillaume Apollinaire; Noć,
fenjer, apoteka. Aleksandru Bloku; Robinson Jeffers, i dr.)
OPAČIĆ, Petar. U doba carstva padale su glave. 7-9/03, 63-82.
(Stigle su martovske ide; Fuga; Quod non est in actis, non est in mundo; Razgovor
na forumu; Glagolska vremena, i dr.)
PALJETAK, Luko. Vrt, vrt, vrt. Gosparu Cvitu Fiskoviću. 1-3/97, 161-162.
(Smirena gozba, vrt; Vrt, opet; Konačno vrt.)
U povodu smrti Cvite Fiskovića.
PALJETAK, Luko. Izlaz za nuždu. 1-3/01, 1-9.
(Izlaz za nuždu; Plan grada; Zastor brijačnice; Kupujući škrpinu; Druga Troja, i dr.)
PALJETAK, Luko. Pojmovnik malog čovjeka, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu:
Miloš Đurđević. 1-3/03, 63-65.
(Žena.)
297
PAVIĆ, Vladimir. Pjesme. 10-12/94, 87-95.
(Buđenje po danu; Hljeb; Žudnja; Uzaludnosti; Nesnosno vrijeme, omara; Povratak
(majci Maši), i dr.)
PAVIĆ, Vladimir. Pismo (Momčilu [Popadiću]). 7-9/95, 139-141.
Vidi: POPADIĆ, Momčilo.
PAVIĆ, Vladimir. Nemir spavača. 10-12/95, 82-90.
(Epilog; Javne kurve...; Zamračeni pejzaž...; Nokturno; Pitanja, i dr.)
PAVIĆ, Vladimir. Pjesme. 4-6/97, 64-74.
(Konac dana; Zatišje u kršu; Nokturno...; Pitanja (Gojku S.); Teška noć (Branku C.), i dr.)
PAVIĆ, Vladimir. Pjesme. 10-12/98, 107-116.
(Buđenja; Strijelac; Sasvim sam; Podne; Bijesna lisica, i dr.)
PAVIĆEVIĆ, Mila. Poludjele ovce. 10-12/03, 90-93.
([Ogledalo]; [Groblje svjetionika]; [Pauk]; [Kuća bajki]; Obmane.)
Uz to bilješka o piscu.
PELIKAN, Miroslav. Plavi skok. 1-3/96, 75-84.
(Hladnoća; Ponekad sanjam; Živim u kockokrugu; Lako je zamišljati; Promjena, i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Beside. 4-6/95, 164-173.
(Propuv; Kolovoško popodne u Postinju; Jesenje jutro; Listopad; Molitva za
Dubrovnik (u listopadu 1991), i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Zalijevajući ružu i njezine se sjenke nagledah. 4-6/98, 159-165.
(Zima; Jato vrebac.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Requiem za mrtvu dušu. 4-6/00, 115-126.
(Nokturno; Molitva Bogu da nađem spokoj; Pri zalasku sunca vlažno je pogledu;
Izlazak sunca na Klisu; Oj mjeseče, i dr.)
PENOVIĆ, Zvonimir. Zajni čkomaj. 4-6/03, 64-72.
(Negda; Bilo je to jenput kad sem išel po Horvatskoj; Zaprešić; Kiša v Zaprešiću;
Jutro na Sukli, i dr.)
PETKOVIĆ, Nikola. Dan na bijelu hljebu, Zagreb-New York-Austin 1986-1996; Zagreb,
2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 66-69.
(Ex ponto; Ex ponto planinama Amerike, dolinama Soče; Miloradu Stojeviću
Bribircu; Za Kathleen Hennessey; Gospodarima rata uz Dužno Gnušanje.)
PETRIČEVIĆ, Smiljana. Dome moj. 7-9/94, 101-103.
PEZELJ, Dunja. Haiku. 7-9/00, 70-71.
POPADIĆ, Momčilo [i] Vladimir PAVIĆ. Neprekinuti razgovor. 7-9/95, 139-141.
Pod tim naslovom objavljene su pjesme:
— Momčilo Popadić, Smrtonosna semantika. (Vladimiru Paviću); Sonet o sumnji i
ljubavi (Vladimiru Paviću).
— Vladimir Pavić, Pismo. (Momčilu.)
298
PRTENJAČA, Ivica. Yves, Zagreb, 2001. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/
03, 69-72.
(Lorenzo bar; Putovanje u Never; Ljubav za pustinju; Roma rossa.)
REŠICKI, Delimir. Knjiga o anđelima / Ezekijelova kola, Zagreb, 1997/1999. Uvodna
bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 72-78.
(Impresa amorosa; Krajolik Baranja;... Bog je uvijek na istome mjestu. Bèli Hamvasu;
Tih pedesetih. Ivanu Slamnigu; Ezekijelova kola. Darku Jerkoviću i Juraju Štiftaru.)
RIBIĆ, Tomislav. Zapisci anđela. 1-3/02, 86-103.
(Pisao je ispovijed; Zapisao je; Zapalio je cigaretu Fidel Castro; Čulo se pucketanje;
Anđeo i sirena, i dr.)
ROIĆ, Đuro. Pjesme. 1-3/00, 85-104.
(Omjeri tišine; Mene tamo čeka smrt; Andaluzija; Luk kroz koji prodire sunce; Kad
svirala je na svom virginalu.)
RUBIĆ, Miranda. Noćne kiše. 1-3/95, 11-23.
(Jednog veljačkog jutra ispred bolnice u Splitu zaključih; Srce uzletjelo riječ; Sa sebe
otpuhujući smiraj; Iscrpljena noć; Noćna kiša, i dr.)
SCHIELDS, Bill. Imena. Izbor, prijevod i bilješka: Miloš Đurđević. 1-3/97, 47-56.
(Jim Holland; 1975. Hall; Yimmy; McCriry; Star; Chuck; Sergio Le Viere; Cye; Behler.)
SKURLA, Mihovil. Pjesme. 10-12/99, 133-142.
(Svjedočenje; Nazdravih dobrom vremenu; Skromnost ovog prolaženja; O vi
mnoštvo što stojite; Rijeke znaju biti lijepe, i dr.)
SKURLA, Mihovil. Pjesme. 4-7/97, 77-85.
(Žižak vječni; Možeš li išta uraditi; Predstava; Pjesma o krugovima; Radost dobrog
dana, i dr.)
SOREL, Sanjin. »Arheiosivanus«. 10-12/94, 60-69.
SOREL, Sanjin. Cronicum temporum. 1-3/96, 38-60.
(Tko je tko u Tkonu...; Epigrammata; Der Zeitgeist; Deus ex machina; Prošlost?, i dr.)
SOREL, Sanjin. Kvarnerske razglednice za Ivanu Košćec. 10-12/97, 163-173.
SOREL, Sanjin. Amerika. 1-3/99, 85-95.
SOREL, Sanjin. Putopis o putešestvijama dalekim i egzotičnim krajevima. 10-12/00, 23-40.
(Iščekivanje bez neke svrhe kao i bez nade; Tko bi posumnjao u barbare na vratima;
Zid i okolo njega; Šećer na rubovima usana sluti da je posljednji zid pred rubom
svijeta; Slabo mjesto bez kojega nema ni jakog zida koji sve drži na okupu, i dr.)
SOREL, Sanjin. Vodeni duhovi s okusom žalosti. 7-9/02, 76-82.
(Kap; Kap okapnice; Kiša; Kiša u šikari; Lokva, i dr.)
SRŠEN, Matko. Filozofska glazba. Grčke figure. 10-12/97, 150-162.
(Ismijani filozof; Anaksimandrova pravda; Empedoklov prag; Filozofska glazba,
Razgovor u Pireju, i dr.)
Uz to prozni tekst: Tetraktis, tehnička bilješka o grčkoj figuri.
299
STOJEVIĆ, Milorad. Ostaci gradova. 7-9/94, 30-65.
(Križna područja; Ballade de Castel Muscio; Patuljci u Jurandvoru; Prodiranje u
Serenissimu; Ecloga de Calvis, Fiume noću; Slava, Ozalj, Raškaj, i dr.)
STOJEVIĆ, Milorad. Tečaj čarolija. 4-6/01, 80-106.
(Kurva i tat broje zebre u Staroj Baški; Nakon kraćeg boravka u Lichtensteinu;
Rasprodaja klofera; Pojettica & Falinghe; Kostimirano — samo, prosim, i dr.)
STOJEVIĆ, Milorad. Prostrijelne rane & other poems / Tečaj čarolija, Zagreb, 2001.
Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević. 1-3/03, 79-85.
(O, zombi, vrijeme je cvata bijela jorgovana; Vatikanska nogometna reprezentacija
gubi tekmu, to jest: Arrivederci Roma; Projekt Caruso; Umrijeti u Šotoventu;
Kurtizane mi kane uteći, i dr.)
SUŠAC, Gojko. Hrvatski nadnevci. 7-9/96, 131-140.
(Hrvatska 8. listopada 1990.; Onaj bor zimzeleni; Suza jedne majke...; Slika na
krvavu rupcu (Hrvatska, studenoga 1991; Smrt u Voćinu; Hommage Vukovaru.
Studeni 1991., i dr.)
ŠTENGER, Željko. Mrtva priroda. 1-3/02, 69-85.
(Ruke; Igra s izgubljenim perom; Prebiranje istine; Čudo; Mrtva priroda, i dr.)
ŠUŠKO, Mario. Život poslije, Zagreb, 2002. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 85-90.
(Bdjenje; Razilaženje; Bez glave; Usporeno djelovanje; Predavanje u klubu
umirovljenika.)
TEŽAČKI, Biserka. Pjesme. 1-3/98, 98-105.
(Ljubav u malome gradu...; Ti pjevaš. Dragutinu Domjaniću; Tragom pjesnika.
Dragutinu Tadijanoviću; O golubu i pepelu. Božici Jelušić; Notturno. Slavku
Mihaliću, i dr.)
TEŽAČKI, Biserka. Pjesme. 7-9/00, 104-115.
(Pjesma o rastrojstvu; Pjesma o čekanju; Pjesma o dvojbi; Pjesma o prstenu; Pjesma
o kući, i dr.)
VALENT, Milko. Jazz, afrička vuna. Zagreb, 2001. 1-3/03, 90-95. Uvodna bilješka o
piscu: Miloš Đurđević.
(Neuro jazz/4. Javna kuhinja; 6. Sentimentalni glas proroka; Refren magla-2;
Nedodirljiva soba-3; Pomrčina tikvice-1.)
VLADOVIĆ, Borben. Lirika, Zagreb, 2000. Uvodna bilješka o piscu: Miloš Đurđević.
1-3/03, 95-98.
(Šešir ujaka Hulota; Lavovi u solinskom amfiteatru; Groblje automobila; Stolna ura;
Očaravanja.)
VLADOVIĆ, Borben. Nove pjesme. 4-6/03, 54-63.
(Utiha najviše konačnosti; Rodni gradovi; Kovani grad; Na putu u Rijeku;
Lukobran, i dr.)
300
VUČETIĆ, Veljko. Kampor. 10-12/95, 91-100.
(Elegija u uzduhu...; Kamporska grmljavina...; Hvarske palače; Opet uz stado ovaca
u Kamporu; Kampor 27/V-1994. g., i dr.)
VUČETIĆ, Veljko. Kamporska zvjezdana noć. Kampor, Rab — 24/III-94. 1-3/99, 63-69.
VUKELIĆ PUS, Zlatko. Wake. 4-7/97, 75-76.
(Pred oceanom; Spoznaja; Život; Male radosti; Maskenbal, i dr.)
VULETIĆ, Anđelko. Kad zinu crne sjekire. 7-9/95, 90-98.
(Jedna ista ruka, možda moja; Česma iz koje curi otrov; Koliko kamenja — toliko
mrtvih pjesama; Pčela i metak; Tutnji tišina: dan vješanja, i dr.)
ZADRO, Dean. Prelijepi okviri ružne slike. 1-3/99, 70-79.
(Tri eskima i ja; Povratak iz lova; Golubovi; München; Ufanje, i dr.)
ZELENIKA, Zoran. Pjesme II. 10-12/97, 174-185.
(Dolazak; Ples; Tebi; Haiku; Epilog.)
ZELENIKA, Zoran. Pjesme. 1-3/99, 80-84.
(Njoj se lagati ne može? Djetetu.)
ZLATAR, Andrea. Neparne ljubavi, Zagreb, 2002. Uvodna bilješka o piscu: Miloš
Đurđević. 1-3/03, 99-101.
(Strach — Touha (I); Sonja. III, V.)
2. Drama
BENIĆ, Gordana. Morska. (Poetska fantazija prema motivima pripovijesti Halugica
Vladimira Nazora.) 1-3/99, 32-35.
U povodu 50-godišnjice smrti Vladimira Nazora.
HELL, Željko. Zlatna ptica. (Anđeo posut očima.) — Drama. — Legenda o svetom
Tarziciju. 1-3/95, 77-103.
IVANIŠEVIĆ, Ivica i Ante TOMIĆ. Krovne udruge. 4-6/01, 46-70.
KULJIŠ, Tomislav. Čekićaši ili tko će koga. (Groteska u 2 čina s epilogom.) 7-9/95, 153-173.
MAJETIĆ, Alojz. Kuća u srcu zemljina sna. (Radio-drama.) 1-3/98, 14-36.
MILINOVIĆ, Dino. Svijet je muškog roda. (Povijesna drama s natruhama diplomacije.)
10-12/99, 1-36.
PALJETAK, Luko. Uzbuna. Monodrama. 4-6/94, 61-74.
PALJETAK, Luko. Harmonika. (Scenska humoreska.) 4-6/95, 94-111.
PALJETAK, Luko. Slučaj Lorne O. — Ko/lažna monodrama. 4-6/02, 1-18.
PAVIČIĆ, Jurica. Otrovana. (Drama.) Posvećeno djelu Patricije Highsmith. 1-3/00, 1-43.
SCHIFFLER, Ljerka. Licem suprot zvijezda. Drama. 7-9/94, 112-181.
SVILIČIĆ, Ognjen. Da mi je biti morski pas. Scenarij za TV film. (Druga verzija.) 4-6/
99, 1-33.
301
ŠEHOVIĆ, Feđa. Svoj na svome ili amarcord. Smiješna dubrovačka trilogija. Pučka
komedija u tri dijela. Napisao Feđa Šehović. 4-6/98, 1-66.
ŠEHOVIĆ, Feđa. Svi smo mi Frano. Komedija u 11 slika. 1-3/02, 1-55.
TOMIĆ, Ante. Krovne udruge. 4-6/01, 46-70.
Vidi: IVANIŠEVIĆ, Ivica.
3. Romani
BAJIĆ, Žarko. Pripovijetke. 1-3/95, 30-42.
(Pismo mami u Tunis; Sto minuta do dana; S mitrom Dobrila; Kako je prvi put uhićen
Michael Fontakis...; Kako je čestiti Šoštarić — na tešku kušnju stavljen..., i dr.)
BULJEVIĆ, Zvonimir. Živčani leptir. 4-6/94, 1-22.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Tri priče. 10-12/97, 217-227.
(Nisko sunce siječnja, Muž i po; U kafiću.)
ĆURIN, Alem. Tango. 4-6/94, 57-60.
DAUTBEGOVIĆ, Jozefina. Pismo. 10-12/03, 84-89.
FILIPOVIĆ, Ljiljana. Sokol u šusteraju. (Iz romana.) 4-6/94, 31-38.
GRGORINIĆ, Natalija i Ognjen RAĐEN. Poljubac žene — leptira. 7-9/98, 52-82.
(Teta, pile i ostali; Žena u boci; Coronet; Kuka; Ubiti zmaja i dr.)
GRGORINIĆ, Natalija i Ognjen RAĐEN. Tamo su kuće od čokolade. 7-9/00, 30-62.
(Tamo su kuće od čokolade; Trgovac godinama; Starci; U suton.)
GODLAR, Jela. Helkin rat i mir. 10-12/95, 101-116.
HELL, Željko. Mojanka. (Izvadak iz romana.) 4-7/97, 106-124.
HELL, Željko. Dark i Hill. 10-12/98, 172-176.
(I. Pisma; II. Stvarno zbivanje.)
HORVAT, Ana. Život s Ferdom. (Odlomak iz romana.) 7-9/95, 142-147.
JELIČIĆ, Živko. Umorstvo smokve. 4-6/95, 131-137.
JUROŠ, Ivan. Prst Božji. 10-12/98, 167-171.
KAŠTELAN, Lada. Giga i njezini. Drama u tri čina. Prema motivima romana »Giga
Barićeva« Milana Begovića. 10-12/96, 6-56.
KATUNARIĆ, Dražen. Plan svježih ruševina: Romeiros. 4-6/94, 39-56.
KATUNARIĆ, Dražen. Ispovijest dječaka stoljeća. 10-12/94, 96-117.
LOVRENČIĆ, Sanja. Arielov otok. Concertino za glasove. 10-12/96, 170-180.
MATOŠIĆ, Magda. Male zvijezde Velikog medvjeda. Prahu i sjeni mog oca Vladimira i
strica Jordana. 4-6/98, 75-104.
MILENIĆ, Žarko. Dijalog žene i mora. Dunja Kalilić: Siva plojka, Marjan knjiga, Split,
1998. 4-6/99, 159-160.
MOJAŠ, Davor. Lunarij. 4-6/98, 67-74.
302
NOLA, Lukas. Horda. 10-12/96, 57-105.
PADOVAN, Radovan. Dvije pripovijetke. 7-9/95, 148-152.
(Planetarna biblioteka; Čarobni štapić.)
PAIĆ, Žarko. Drveni Šimun. 10-12/97, 186-216.
(Tri izvora za jedan mit; Magarci i satovi: predskazanje; Hindenburg ili o nebeskome
dimu; Čovjek — vukodlak i slovinska vila; Bicikletom u sumpornu vječnost, i dr.)
PANDŽIĆ, Ivan. »K noćnom slavuju«. 1-3/98, 1-7.
PAVEŠKOVIĆ, Antun. Ispovijed bez odrješenja. 7-9/03, 106-111.
PLENKOVIĆ, Ljubo. Porto franko. 4-7/97, 125-140.
RAĐEN, Ognjen. Poljubac žene-leptira. 7-9/98, 52-82.
Vidi: GRGORINIĆ, Natalija.
RAĐEN, Ognjen. Tamo su kuće od čokolade. 7-9/00, 30-62.
Vidi: GRGORINIĆ, Natalija.
ROBIĆ, Dunja. Isolar. Quasi una fantasia (megabajka). Posvećeno Ivi Gruden. 10-12/99,
37-85.
ROIĆ, Daria. Novelete s ruba grada. 1-3/01, 91-111.
(Pokora od pulitike; Kužina; Prid svečanim stolon; Život o svom poslu; Birtija
»Forget«, i dr.)
STIPČEVIĆ, Augustin. Žuta ruža. (Ulomak oveće proze.) 10-12/98, 143-160.
STIPKOVIĆ, Franko. Tri priče. 10-12/00, 53-66.
(Dvostruka noć za jedno svitanje; Suze na mjesečini; Guzova smrt.)
ŠEHOVIĆ, Feđa. Kad sunce zađe. (Ne)vesela igra u pet slika. 10-12/96, 106-138.
TOMIĆ, Ante. Gola ministrova kći. 7-9/94, 104-111.
TOMIĆ, Ante. Tri pripovijetke. 4-6/95, 145-152.
(Dok nas smrt ne rastavi; Pornočasopis; Šišanje.)
TOMIĆ, Ante. Dvije pripovijetke. 1-3/96, 98-104.
(Zaboravio sam gdje sam parkirao; Atomske bombe, nuklearne katastrofe i slično.)
TOMIČIĆ, Zlatko. Kako je svjetovnjak Pheng Jün ostvario Zvuk nebeske glazbe i carstvo
bestjelesnog. 10-12/98, 161-166.
(Iz neobjavljenog romana Tajanstvena ruža.)
VLADOVIĆ, Borben. U skloništu. 7-9/96, 156-161.
VUJČIĆ, Borislav. Va bänk. 10-12/96, 139-169.
VUJČIĆ, Borislav. Linč. 1-3/98, 8-13.
ZORIĆ, Šima. Put u Sušak. 4-6/94, 23-30.
ZORIĆ, Šima. Hrvatske svaštice. 7-9/98, 24-51.
(Hod po žici (roman igračka); Poslije kraja; Osvit; Antonella Agassi (roman
fotografija); Markovi konaci, i dr.)
ŽAJA, Božidar. Pišćavac. 7-9/96, 162-168.
303
4. Eseji. Feljtoni. Memoari. Putopisi
ARAMBAŠIN, Tatjana. Che bellezza — teta Eca! 1-3/94, 68-78.
BOŠNJAK, Branimir. Umjetnost i kraj povijesti. 1-3/94, 88-109.
BOŽANIĆ, Joško. Summa falkušiana. 10-12/00, 1-5, s dva crteža broda + [2] table.
BREŠAN, Ivo. Duh Mediterana. (Religijsko-filozofijski aspekt.) 7-9/03, 1-6.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Zeus seksoholik. 1-3/96, 85-97.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Nadimci vladara. 1-3/00, 44-62.
BULJEVIĆ, Zvonimir. Zabadanja i odustajanja. 10-12/03, 74-83.
ČULIĆ, Hrvoje. Ni roman ni dnevnik. 1-3/95, 43-76.
DOMITROVIĆ, Marin. Pabbađđa — bijeg. (I). 7-9/03, 83-105.
Putopis. (Nastavak u Mogućnostima, 1-3/2004.)
JELIČIĆ, Živko. Susreti s Miroslavom Krležom. (Odlomci iz bilježaka za dnevnik.) 4-6/
95, 112-130.
JURIĆ, Slaven. 4+6 VS. 5+6 u hrvatskoj književnosti šezdesetih i sedamdesetih godina
devetnaestoga stoljeća. (Poetičko-utemeljenje akcenatsko-silabičkoga stiha.) 10-12/
99, 86-94.
KARUZA, Senko. Godina gladnih vukova. 1-3/94, 79-87.
KORADE, Mijo. Shvaćanje prosvjete u vjerskim djelima sjeverne Hrvatske u 18. stoljeću.
7-9/96, 105-113.
KUDRJAVCEV, Anatolij. In memoriam: Zvonko Kovač. 4-6/97, 178-179.
MIHANOVIĆ-SALOPEK, Hrvojka. Nova književnopovijesna kroatistička istraživanja.
(Dr. Tihomil Maštrović, Nad jabukama vile Hrvatice, Biblioteka Croaticum, Ur. akad.
Radoslav Katičić, sv. 3, Hrvatski studiji, Zagreb, 2001.) 7-9/02, 161-164.
PALJETAK, Luko. Sve oči Mediterana. Sredozemni vasistas. 1-3/99, 1-4.
PANDŽIĆ, Ivan. Neronovo pismo svom zemaljskom dvojniku. 4-6/99, 34-45.
PAVLIČIĆ, Pavao. More i voda. 4-6/01, 55-57.
PAVLOVIĆ, Cvijeta. Hrvatsko europejstvo. Mirko Tomasović: Od Vrlike do Lisabona
(Komparatistički interventi), Matica hrvatska Sinj, 1998. 1-3/99, 199-202.
PENOVIĆ, Zvonimir. Dug jazik. 4-6/94, 89-104.
(Straj; Čovikoliki pauk; I laž ne mora bit laž; Jozin sat; Mirko Delić, i dr.)
PRELAS, Mirko. Kovačeve vertikale. Zapis u povodu smrti Zvonka Kovača. 4-6/97, 180-181.
PRICA, Čedo. Iz ropotarnice životnih iluzija. 4-6/02, 19-34.
SCHIFFLER, Ljerka. Slutiti Kytheru. (Ulomak.) 10-12/03, 59-73.
SLAVIĆ, Dean. Prostor, likovi i zbivanja u prvim četirima romanima J. K. Rowling. 7-9/
03, 115-127.
304
5. Hrvatski pisci i njihova djela
BABIĆ, Vanda. Nova knjiga o Juniju Palmotiću. Fedora Ferluga-Petronio: Fonti italiane
e slave nel teatro di Junije Palmotić, Università degli studi di Udine, 1992. 7-9/94,
202-206.
BEBEK, Robert. Horror Amoris. Senko Karuza: Busbukalai, Naklada MD, Zagreb, 1997.
7-9/98, 239-240.
BEBEK, Robert. Višestruko prepoznat glas. Mile Pešorda: Knjiga ljubavi i gnjeva,
Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1998.
1-3/99, 206-207.
BEBEK, Robert. Zvuk kao (temeljni) konstrukt. Slavko Jendričko: Zimska katedrala,
Meandar, Zagreb, 1999. 1-3/99, 207-208.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Bračani, Hvarani i Višani u spjevu Jerolima Kavanjina. 10-
12/94, 40-54.
U povodu 280. obljetnice Kavanjinove smrti.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Riječ na komemoraciji u povodu smrti Srećka Diane. 4-6/
97, 173-174.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Pjesnik Andrija Vitaljić. Komiža 1652-1737. 7-9/97, 162-166.
BOGDAN, Tomislav. Unutrašnji logor (autobiografsko u Ujevićevim zapisima). 1-3/95,
169-175.
BOGDAN, Tomislav. Opravdanje za utjecaj. Josip Torbarina: Kroatističke rasprave, priredio
Slobodan Prosperov Novak, Matica hrvatska, Zagreb, 1997. 7-9/98, 221-223.
BOGDAN, Tomislav. Dragocjena knjiga. Joana Rapacka: Zaljubljeni u vilu, Književni
krug, Split, 1998. 4-6/99, 144-146.
BOGIŠIĆ, Rafo. Sjećanje na humanista i prijatelja. 4-6/95, 202-205.
Govor nad otvorenim grobom Živka Jeličića u Splitu, 27. veljače 1995.
BOKO, Jasen. Nova hrvatska drama. Predgovor uz izbor iz hrvatske drame prve polovice
devedesetih godina. 10-12/96, 1-5.
BOŠKOVIĆ, Ivan J. Srećko Lipovčan: Mladi Ujević, politički angažman i rana proza
(1909-1919). (Književni krug, Split, 2002.) 4-6/03, 157-158.
Prikaz knjige.
BOŠKOVIĆ, Ivan J. Anja Šovagović Despot: Divlja sloboda. (Mozaik knjiga, Zagreb,
2003.) 10-12/03, 155-156.
BOŠKOVIĆ, Ivan J. In memoriam: Božidar Žaja (1927-2003). 10-12/03, 161-164.
BOŠNJAK, Branimir. Dva kratka eseja. 1-3/96, 132-134.
(Avangarda i predskazanja. Dubravka Oraić: Palindromska apokalipsa; Glazbenost
vremena. Danijel Dragojević: Kafka i Caliban.)
BOTTERI DINI, Josip. U spomen pok. Veljku Vučetiću (1930-1999). 1-3/99, 179-180.
305
BOŽANIĆ, Joško. Pjesništvo kao ljudski sinjal. 1-3/94, 194-195.
O Juri Franičeviću Pločaru.
BREZAK-STAMAĆ, Dubravka. Dramski likovi, svijet i prostor Vetranovićeva glumišta.
7-9/98, 182-188.
BREZAK-STAMAĆ, Dubravka. O Posvetilištu Abramovu Mavra Vetranovića. 1-3/00,
161-187.
CAMBI, Nenad. Nikola Milićević. In memoriam. 1-3/99, 184.
ČULIĆ, Hrvoje. Branko Bavčević — mudrac, pjesnik i patnik. (Oproštaj s prijateljem.)
7-9/95, 180-183.
ČULIĆ, Hrvoje. Pjesnik Branko Bavčević. 1-3/98, 163-191.
O životu i djelu.
ČULIĆ, Hrvoje. Anima na djelu. (Biserka Goleš Glasnović: »Prietelnice moe«, Izdavač:
»Udruga Janjevo«, Zagreb, 2000.) 7-9/00, 149-157.
ČULIĆ, Hrvoje. Čudesan spoj metafizičkog i fizičkog, umjetnosti i života. (Jozefina
Dautbegović: Božja televizija, DHK, Zagreb, 2001.) 4-6/01, 137-143.
ČVRLJAK, Krešimir. Humanist Ivan Pridojević Skradinjanin i Trogir. 1-3/94, 110-148.
DANOLIĆ, Josip. Ode Laušić preko rijeke. In memoriam: Jozo Laušić (1936-2002).
1-3/02, 162-164.
DIANA, Srećko. Rukopis lirskih ozračja. Zapis o poeziji Jakše Fiamenga. 1-3/94, 20-25.
DIANA, Srećko. Poetesine Božje riječi. Sestra Marija od Presvetog srca: Molitve srca,
Samostan svete Klare, Split, 1993. Biblioteka »Symposion«. 1-3/94, 164-166.
DIANA, Srećko. Ozvjezdana svjetlost. U ovom strašnom času, Antologija suvremene
hrvatske ratne lirike. Priredili: Ivo Sanader i Ante Stamać, Školska knjiga, Zagreb,
1994. 7-9/94, 210-212.
DUPLANČIĆ, Arsen. Put Kavanjinova Bogatstva i uboštva od rukopisa do čitatelja.
10-12/94, 21-39.
U povodu 280. obljetnice Kavanjinove smrti.
ĐURĐEVIĆ, Miloš. Kritički pregled novije hrvatske poezije. 1-3/03, 1-3.
FALIŠEVAC, Dunja. Davor Dukić: Poetike hrvatske epike 18. stoljeća. (Književni krug
Split, Split, 2002.) 7-9/03, 147-150.
FIAMENGO, Jakša. Pretakao je zavičaj u jezik. 1-3/94, 189-193.
O Juri Franičeviću Pločaru.
FIAMENGO, Jakša. Život predan životu. 4-6/95, 206-208.
Riječ na pokopu Živka Jeličića u Splitu, 27. veljače 1995.
FIAMENGO, Jakša. In memoriam Ćiri Čuliću (1920-1995). 7-9/95, 174.
FIAMENGO, Jakša. Oslobađanje svjetlosti. Zapisi o poeziji Srećka Diane. 1-3/96, 26-28.
FIAMENGO, Jakša. Veronikin rubac ili prigodni zapis o Srećku Diani. 4-6/97, 168-170.
306
FIAMENGO, Jakša. Lirika Velikog petka. Priredio dr. Ante Stamać, izdavači Erasmus
naklada i Pasionska baština, Zagreb, 1998. 7-9/98, 224-225.
FIAMENGO, Jakša. Girlanda duhovnog veza. Riječ na komemoraciji u povodu smrti
književnika Veljka Vučetića, 4. ožujka 1999. godine u Zavodu za znanstveni i
umjetnički rad HAZU u Splitu. 1-3/99, 181-183.
FIAMENGO, Jakša. Prizori poetske naracije. Stijepo Mijović Kočan: Prevlaka, Ćaćina
tamburica, Školske novine, Zagreb, 1996. 1-3/99, 203-205.
Prikaz knjige.
FIAMENGO, Jakša. Tin-Feltinini tekstualni otoci. Marie Claire Feltin — Tin Ujević:
Textiles: Text-îles-Iles de textes. Izdanje Poglavarstva grada Vrgorca, Erasmus
naklade Zagreb i Theatre Wind Spiel Berlin, 1998. 7-9/99, 202-203.
FIAMENGO, Jakša. Književna baština hrvatske Boke Kotorske. Hrvatska književnost
Boke Kotorske do Preporoda. (Priredila i predgovor napisala Vanda Babić), Erasmus
naklada, Zagreb, 1998. 7-9/99, 204-205.
FIAMENGO, Jakša. Između sidra i jidra. (Jure Franičević Pločar: »Friži«, Književni krug
Split, Biblioteka suvremenih pisaca, Split, 2001.) 7-9/02, 152-154.
FIAMENGO, Jakša. Aktualnost kako je vide stoici. (Ivo Brešan »Kockanje sa sudbinom«,
Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 2002.) 7-9/02, 155-157.
GRGIĆ, Iva. Rođenje tradicije. Uz zbirku prepjeva Zvonjelice ljuvene (izd. Skriveno blago
— Zagreb i Centar za kulturu — Omiš, Omiš 1997) Mirka Tomasovića, a ne
zaboravljajući njegove Traduktološke rasprave. 7-9/97, 219-224.
HRASTE, Katarina. »Finis reipublicae« Ante Tresića Pavičića u svjetlu kazališnih
zbivanja kraja XIX stoljeća. 1-3/96, 105-113.
HUZIĆ, Snježana. Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao. 7-9/99, 81-96.
IVANIŠEVIĆ, Ivica. Hrvatski zločini u olovnome slogu. 1-3/97, 57-63.
O prvoj hrvatskoj krimi-priči, objavljenoj u Obćem Zagrebačkom Kolendaru za
godinu 1851. pod naslovom: »Ubojstvo u Barmondey-u« koja je donesena u nastavku
teksta na str. 64-71.
JOVANOVIĆ, Neven. Ezoterična knjiga o knjigama. Branko Jozić — Bratislav Lučin:
Bibliografija Marka Marulića, Prvi dio: Tiskana djela (1477-1997), Književni krug,
Marulianum, Split, 1998. Nagrada »Mate Ujević« Leksikografskog zavoda »Miroslav
Krleža« (dodijeljena 1999.). 10-12/99, 171-172.
Preneseno iz Vijenca, 22. travnja 1999.
JURIĆ, Šime. Prilog za Šižgorića. 10-12/97, 287-289.
KATIČIĆ, Radoslav. Prigodno slovo pri polaganju vijenca na grob Marka Marulića za
Marulićevih dana 21. travnja 1997. 4-6/97, 1-4.
KATIČIĆ, Radoslav. Predstavljanje knjige Branimira Glavičića »Marulićev latinski
rječnik« za Marulićevih dana u Splitu 23. travnja 1997. 4-6/97, 5-9.
307
KORADE, Mijo. Dubrovački isusovci i latinisti 17. stoljeća. 7-9/94, 182-194.
KOVAČIĆ, Joško. Nekoliko podataka o Hanibalu Luciću. 7-9/99, 178-190, sa 2 faksimila
i 1 crtežom.
KRAJAČ, Josip. Bartololongijsko iščitavanje Marinkovićeve fuge. (Ranko Marinković:
Never more.) 7-9/00, 116-127.
KRAVAR, Zoran. Vladimir Nazor u komparatističkoj vizuri. (Vladimir Nazor, Ur. Mirko
Tomasović, Književni krug Split, 2001.) 1-3/02, 152-155.
KUDRJAVCEV, Anatolij. Uz »Dubinu« Gordane Benić. (Izdavač: Meandar, Zagreb,
1994.) 4-6/95, 196-197.
KUSIĆ, Ivana. Duga nad maslinama, panorama suvremenoga čakavskog pjesništva
zadarskog kraja. (Uredio Miljenko Mandžo, Matica Zadrana, Zadar, 2001, 426 str.)
1-3/02, 160-161.
KUŽIĆ, Krešimir. Nazivi oružja u »Juditi« i značenje drvoreza iz drugog izdanja. 7-9/
01, 58-73 sa 3 table (drvorezi).
LISAC, Josip. Uz Matićevu obradbu Jakova Pletikose. 4-6/98, 243-246.
LISAC, Josip. Dvije nove čakavske zbirke. Ante Marko Šarunić, Školj va sarcu i na zajiku,
Matica hrvatska Zadar, Zadar, 1997; Robert Bacalja, Kolo muora i mocir, Klub Sveti
Donat, Zagreb, 1997. 7-9/98, 237-238.
LUČIN, Bratislav. Marul preči od sviju. 7-9/97, 20-23.
LUČIN, Bratislav. Tri remek-djela Marulićeve latinske muze. 4-6/03, 73-81.
LJUBETIĆ, Jerko. Sjetni i suzdržani pjesnik. 7-9/95, 175-179.
Riječ u povodu smrti pjesnika Ćire Čulića.
MAROEVIĆ, Tonko. Dalmacija u mom oku. Gordana Benić: Laterna magica, Književni
krug Split, 1998. Nagrada Tina Ujevića — Društvo hrvatskih književnika za knjigu
pjesama objavljenu od travnja 1997. do travnja 1998. godine. 10-12/99, 162-163.
Preneseno iz Slobodne Dalmacije, 18. svibnja 1999.
MAROEVIĆ, Tonko. Skonsi i šušuri. (Jure Franičević Pločar: Friži, Split, 2001.) 4-6/01,
135-136.
MATIČEVIĆ, Ivica. Sintaktičko-semantički aspekti avangardnog u dramama Tita
Strozzija. 7-9/94, 18-29.
MIHANOVIĆ-SALOPEK, Hrvojka. Nazorova mistična poezija u kontekstu hrvatske
himnodijske tradicije. (U povodu 120 godina rođenja Vladimira Nazora.) 10-12/96,
294-297.
MIHANOVIĆ-SALOPEK, Hrvojka. Oživljeni spomenici: (Nevenka Nekić: Croatia
petrea — Kamenita Hrvatska, Edicija Život i svjedočanstva — sv. 57, Mostar, 2000.)
1-3/01, 167-169.
MILANJA, Cvjetko. »Smrtna kazna jezikom«. Nekoliko teza u povodu zbornika
»Književno djelo Tonča Petrasova Marovića«, KK, Split, 1997. 4-6/98, 287-290.
308
MILANJA, Cvjetko. Pjesništvo Jakše Fiamenga. 4-6/02, 121-129.
MILENIĆ, Žarko. Uspjeli izbor. Branko Pilaš: Iz novije hrvatske proze, Školska knjiga,
Zagreb, 1995. 1-3/97, 178-179.
MILENIĆ, Žarko. Poetsko otkriće. Veselko Tenžera: Pisma Ivani, Naklada Pavičić,
Zagreb, 1995. 1-3/97, 180-181.
MILENIĆ, Žarko. Rječnik jednog borgesovca. Stanko Andrić: Enciklopedija ništavila,
Ceres, Zagreb, 1995. 1-3/97, 182-183.
MILENIĆ, Žarko. Pravo na osobno mišljenje. Igor Mandić: Književno (st)ratište, NZ
Matice hrvatske, 1998. 10-12/98, 260-261.
MILENIĆ, Žarko. Knjiga o zavičaju. Jakša Fiamengo: Dolazak u kruh, AGM, Zagreb,
1998. 4-6/99, 156-158.
MOGUŠ, Milan. Prigodno slovo o Marulićevu Naslidovanju. (U povodu 500. obljetnice
dovršetka Marulićeva prijevoda djela De imitatione Christi.) 4-6/00, 1-8 + [2] faksimila.
MRKONJIĆ, Zvonimir. Poetika otočnosti. 1-3/02, 140-147.
O poeziji Andriane Škunca.
MRKONJIĆ, Zvonimir. Drago Štambuk ili kakvu je biti jeziku. 10-12/02, 76-84.
NOVAK, Jadranka. Glorija Rabac-Čondrić: Hrvatsko-talijanske književne teme. Rijeka,
»Adamić«, 2000, 199 str. 10-12/00, 157-159.
OPAČIĆ, Petar. Epidermalni kontrapunkt. Srećko Diana: »Koža Kože«, Naprijed, Zagreb,
1991. 1-3/96, 22-23.
OPAČIĆ, Petar. Apsurd opstanka. (Hrvoje Čulić: »Popis udaraca«, Mogućnosti, Split,
2001.) 10-12/01, 152-155.
PALJETAK, Luko. Osvajač carstva jezika. 1-3/96, 14-16.
Posvećeno pjesniku Srećku Diani.
PARLOV, Mladen. Nepoznati Marulićev životopis. 4-6/95, 191-195.
PARLOV, Mladen. Marko Marulić, Svarh muke Isukarstove. (Priredio Mirko Tomasović,
sunakladnici Naronaklada D.O.O., Zagreb i HKZ Hrvatsko slovo, Zagreb, 2000.)
Govor u povodu predstavljanja knjige — kataloga, Split, Gospa od zdravlja, 29. IV.
2000. 4-6/00, 214-216.
PARLOV, Mladen. Od začetja Isusova. (Slovo prigodom predstavljanja knjige izabranih
tekstova M. Marulića Od začetja Isusova — Opuzen, 16. prosinca 2000.) 10-12/00,
149-152.
PAVIĆ, Vladimir. Ustraj, stari moj! Zapis o Srećku Diani. 1-3/96, 17-18.
PAVLIČIĆ, Pavao. Moderna i avangardna drama u stihu. 7-9/94, 1-17.
PAVLIČIĆ, Pavao. Vrijedna vrtlarica. Dunja Fališevac: Kaliopin vrt, Književni krug Split,
1997. Godišnja nagrada HAZU za znanstveno djelo (dodijeljena 1998.). 10-12/99,
164-167.
Preneseno iz Vijenca, 16. listopada 1997.
309
PAVLIČIĆ, Pavao. Dramski stih Franje Markovića kao genološki problem. 10-12/99, 95-117.
PAVLOVIĆ, Cvijeta. Zrcalo prevoditeljsko. Ljiljana Avirović: La traduzione poetica in
Croatia = Petrarca e Il petrarchismo: Aspetti della traduzione del sonetto, Università
degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze del linguaggio dell’ interpretazione e
della traduzione, CLEUP, Padova 1999. 7-9/99, 206-208.
PEJAKOVIĆ, Hrvoje. Druga noć. Srećko Diana: Tijelo argumenata, Književni krug Split,
1987. 1-3/96, 19-21.
PENOVIĆ, Zvonimir. Postati uzrokom vlastitoj poeziji. (O pjesništvu Svjetlane Mimice.)
1-3/96, 145-147.
PENOVIĆ, Zvonimir. U pronalaženju smisla kojem vrijeme ne mijenja namjere. O zbirci
pjesama Petra Opačića: »Sutikva«. 7-9/96, 174-176.
PENOVIĆ, Zvonimir. Astralno, razobručavanje bitka. Petar Opačić: Astrolab, Književni
krug, Split, 1997. 7-9/98, 226-229.
PENOVIĆ, Zvonimir. Stipe Jakelić: Katedrale se ruše.( Književni krug, Split, 1998.)
4-6/01, 159-160.
PENOVIĆ, Zvonimir. Osame i tišine Ivane Šojat. (Ivana Šojat: Uznesenja (DHK —
Ogranak u Rijeci, 2002.) 1-3/03, 158-162.
PETRIĆ, Nikša. »Prisežen pisac huarski«. Prilozi za »Književnost otoka Hvara« T.
Maroevića. 4-6/98, 221-229.
PETRINOVIĆ, Ivo. Zagovornik duha tolerancije. 1-3/94, 187-188.
O Juri Franičeviću Pločaru, književniku i pjesniku.
PETRINOVIĆ, Ivo. Riječ na komemoraciji Živku Jeličiću. 4-6/95, 198.
PETRINOVIĆ, Ivo. Srećko Lipovčan: Mladi Ujević, politički angažman i rana proza
(1909-1919). (Književni krug, Split, 2002.) 4-6/03, 154-156.
Prikaz knjige.
PLEJIĆ, Lahorka. Higin Dragošić, Crna kraljica; Milutin Mayer, Posljednji svoga roda,
Školska knjiga, Zagreb, 1993. 7-9/94, 207-209.
PLEJIĆ, Lahorka. Književno djelo Ante Tresića Pavičića. (Zbornik radova, Književni krug
Split, 1995.) 1-3/96, 137-141.
PLEJIĆ, Lahorka. Ivan Dražić, Proslavljenje svetoga Dujma, Književni krug, Split, 1996.
10-12/96, 298-300.
Prikaz.
PRELAS, Mirko. Živkova životna vertikala. 4-6/95, 199-201.
Riječ na komemoraciji književniku i akademiku Živku Jeličiću.
PRELAS, Mirko. Krhotine Srećka Diane. 1-3/96, 24-25.
PRELAS, Mirko. Povratak u zavičaj. Riječ na komemoraciji u povodu smrti Srećka Diane.
4-7/97, 171-172.
310
RABAC-ČONDRIĆ, Glorija. Otimanje vremenu. Nelida Milani: L’ovo slosso — Trulo
jaje. EDIT, Rijeka, 1996. 10-12/98, 256-259.
RABADAN, Dubravka. Vojmil Rabadan i Marulova pisan. 1-3/00, 146-152.
RABADAN, Vojmil. Marulova pisan. (Kako Marko »Judit« složi u versih hrvacki«.)
Svečani glazbeni prikaz u dva dijela. 1-3/00, 117-145.
ROŽMAN, Miroslav. Žensko pismo u renesansi, dubrovački primjer: Mara Gundulić i
Cvijeta Zuzorić. 4-6/1998.
Vidi: ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka
SANADER, Ivo. Zbogom, Nikola! (Riječ na ispraćajima Nikole Milićevića, na
zagrebačkom Mirogoju i u zavičajnom Zvečanju.) 1-3/99, 185-186.
SANADER, Ivo. Novi Tomasovićev Marul. (Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul,
Monografija, Zagreb-Split, 1999.) 4-6/99, 141-143.
SOREL, Sanjin. Boris Biletić, Radovi na nekropoli, Ceres, Zagreb, 1996. 10-12/96, 301-303.
Prikaz.
SOREL, Sanjin. Priča s periferije. Andrej Urem: Smijeh u tami, CDM, Rijeka, 1996. 7-9/
98, 235-236.
SOREL, Sanjin. Hrvoje Čulić, »Popis udaraca«. (Mogućnosti, Split, 2001.) 10-12/01, 150-151.
SOREL, Sanjin. Sonja Manojlović: Vještrukov tanac (Meandar, Zagreb, 2001.) 7-9/03,
159-160.
STEKLASA, Ivan. Marko Marulić (1450-1524). U spomen na četiristogodišnjicu hrvatske
umjetničke književnosti. (Ulomci.) Sa slovenskoga prevela Anamarija Paljetak.
1-3/03, 115-124.
STEPANIĆ, Gorana. Leksička građa Marulićeva opusa. Branimir Glavičić: Marulićev
latinski rječnik, Književni krug Split, 1997. Nagrada »Judita« Društva hrvatskih
književnika dodijeljena na Marulićevim danima 1998. 10-12/99, 168-170.
Preneseno iz: Colloquia Maruliana, VII, Split, 1998.
ŠIMUNDŽA, Drago. Poetsko tkivo i bogoslovna supstanca Kavanjinova Bogatstva i
uboštva. 10-12/94, 1-20.
U povodu 280. obljetnice Kavanjinove smrti.
ŠIMUNDŽA, Drago. Panove kritike i religiozne upitnosti u Krležinim simfonijama. 7-9/
01, 38-54.
ŠIMUNDŽA, Drago. Poezija Drage Štambuka. (Osvrt uz Štambukove izabrane pjesme
I šišmiši su ptice u bezpjevnoj zemlji, NZ Matice hrvatske, Zagreb, 2002; Izbor i
pogovor Zvonimir Mrkonjić, 521 str.) 7-9/03, 156-158.
ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka i Miroslav ROŽMAN. Žensko pismo u renesansi, dubrovački
primjer: Mara Gundulić i Cvijeta Zuzorić. 4-6/98, 235-241.
ŠUNDALIĆ, Zlata. Literarne raspravice Josipa Forka o slavonskoj književnosti 18.
stoljeća. 7-9/95, 18-31.
311
ŠVELEC, Franjo. O poslanicama u hrvatskoj renesansnoj književnosti. 1-3/98, 128-136.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulićev ljetopis (VI). (Rujan 1993. — kolovoz 1994.) 10-12/
94, 213-256, sa 2 faksimila + [2] table.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulićev ljetopis (VII). (Rujan 1994. — kolovoz 1995.) 10-12/
95, 148-193 + [3] table.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulićev ljetopis (VIII). (Rujan 1995. — Kolovoz 1996.) 10-12/
96, 230-265.
TOMASOVIĆ, Mirko. Povratak u Sonetograd. Ante Stamać, Crne rupe, Mračni soneti,
Školske novine, Zagreb — Centar za kulturu, Omiš, Zagreb, 1995. Knjiga V.
Biblioteke Perun, urednik Anđelko Novaković. 1-3/97, 168-171.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulićev Ljetopis IX. (Rujan 1996. — Kolovoz 1997.) 10-12/
97, 242-286, sa 2 table.
TOMASOVIĆ, Mirko. Životopis Marka Marulića Marula. 7-9/98, 1-23 + [1] tabla.
TOMASOVIĆ, Mirko. Marulićev ljetopis X. (Rujan 1997. — kolovoz 1998.) 10-12/98,
177-221.
TOMASOVIĆ, Mirko. Šest »pričica« o Juditi Marka Marulića. 7-9/00, 1-12 + [2] table.
TOMASOVIĆ, Mirko. Petrarkina kancona »Vergine bella« i Marulićev splitski
humanistički krug. 4-6/01, 1-24.
Donesene su Petrarkine pjesme: »Il canzoniere« i »Ad Verginem beatam cantilena«,
u prepjevu na hrvatski od Mirka Tomasovića.
TOMASOVIĆ, Mirko. »Aminta« Torquata Tassa u hrvatskoj književnosti. (U spomen 450.
obljetnice rođenja C. Zuzorić.) 4-6/02, 112-120.
VONČINA, Nikola. Radio-dramsko stvaralaštvo Vojislava Kuzmanovića u razdoblju
1957.-1971. 1-3/95, 142-168.
VUKOVIĆ, Siniša. Enciklopedija mandrilizma. (Anatolij Kudrjavcev: U potrazi za
izgubljenim Mediteranom, Marjan knjiga, Split, 2001.) 10-12/03, 157-158.
VUKOVIĆ, Siniša. Rasuti teret. (Ivan J. Bošković: Lica i obrasci, Laus, Split, 2001).
10-12/03, 159-160.
ZORIĆ, Mate. Trogirski Manzoni i njegov roman o kaštelanskim zaručnicima. 1-3/99, 5-31.
O Marku Kažotiću i njegovu romanu Miljenko i Dobrila.
820/899 KNJIŽEVNOST OSTALIH NARODA
CORNWELL, Neil. Fantastično u književnosti. (The Literatury Fantastic), Harvester-
Wheatsheaf 1990. Preveo s engl. Predrag Raos. 4-6/96, 4-31.
HUME, Kathryn. Fantastika i mimesis. Reakcije na stvarnost u zapadnoj književnosti.
(Fantasy and Mimsis, Responses to Reality in Western Literature.) Methven, Lon-
don-New York 1984. Preveo s engleskog Predrag Raos. 4-6/96, 43-67.
312
JACKSON, Rosemary. Književnost subverzije. (Literature of Subversion.) S engl. prev.
Predrag Raos. 4-6/96, 126-132.
MANLOVE, C. N. Moderna fantastična književnost. (Iz: Modern Fantasy Fiction — Five
Studies, Cambridge University Press 1975.) Preveo s engleskog Predrag Raos. 4-6/
96, 32-42.
McHALLE, Brian. Svijet iza ugla. (A World Next Door.) (Iz: Postmodernist Fiction,
Methven Inc., London, 1987.) Preveo s engleskog Predrag Raos. 4-6/96, 77-104.
OPAČIĆ, Petar. Plejada poljskih pjesnika 20. stoljeća. Književni krug, Split, 1997.
(Odabrao i preveo: Pero Mioč.) 7-9/98, 230-234.
PAVIČIĆ, Jurica. Uvodna bilješka. 4-6/96, 1-3.
O stranim teoretičarima i piscima fantastične književnosti.
PAVIČIĆ, Jurica. Neka pitanja teorije fantastične književnosti. 4-6/96, 133-147.
PAZ, Octavio. Pjesništvo i kraj stoljeća. Meksiko 1. prosinca 1989. Eseji iz knjige: Drugi
glas. Prijevod: Boris Maruna. 7-9/95, 36-69.
PETZOLD, Dieter. Fantastična književnost i srodni žanrovi. (Fantasy Fiction and Relat-
ed Genres.) Modern Fiction Studies, 32, 1, Letayette, Indiana, 1986. Prev. s engl.
Predrag Raos. 4-6/96, 68-76.
RABKIN, Eric S. Fantastično i žanrovska kritika. (Fantastic and Genre Criticism.) U: The
Fantastic in Literature, Princenton University Press, 1976. Prev. s engl. Predrag Raos.
4-6/96, 105-125.
SOREL, Sanjin. Mario Suško: Antologija afro-američkog pjesništva 20. stoljeća. Meandar,
Zagreb, 2000. 7-9/00, 158-160.
TALAN, Nikica. Egzistencijalizam i eros. 1-3/02, 56-59.
1. Poezija
ACCAME, Vincenzo. <Experimentalizam avangarde.> 10-12/03, 46-47.
(TE-MA; MA-TE.) [Bez teksta. Črčkarije.]
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 48.
ALBERTI, Rafael. Izabrane pjesme. Preveo sa španjolskog: Jordan Jelić. 7-9/98, 92-157.
(Federicu Garcia Lorki; Jednom kapetanu; Blijedi — sniježni — mjesec; Zaleđena
— ruža po mjesecu se kliže; Dramatični madrigal o užarenoj i hladnoj, i dr.)
ALEGRE, Manuel. [Pjesme.] 10-12/01, 20-22.
(Pohvala Apolonu; Kip konjanika; Delfi; Otok Kos; Periklov govor Atenjanima, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
ALVAREZ, Jose Maria. [Pjesme.] (Cartagena, Murcia, 1942.) Sa španjolskog preveo:
Boris Maruna. 7-9/97, 52-57.
(Dont you think I love you; Bygle Cal Rag; Jednom svom dječačkom portretu; Očajna
veličina (G. T. de L); Le crepuscule de soir, i dr.)
313
ANDRADE, Eugénio de. [Pjesme.] 10-12/01, 16-19.
(Sunion; Delfi; Predgrađa Atene; Teba; Turizam na Krfu, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
ANTIN, David. Pjesme. Preveo [s njemačkoga i bilješkom o piscu popratio] Petar Opačić.
4-6/02, 72-92.
ARAGAO, António. [Pjesme.] 7-9/99, 86-89.
(Pjesma prva; »Ah kako li je ljupka cijena...«; Krumpiri. Vrat. Peršin, itd.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
*** — Astečko pjesništvo. (Izbor.) Prepjevao Jordan Jelić. 7-9/96, 3-30.
(Što je poezija?; Proljetna pjesma; Bol pjesme; Vječni život pjesme; Ptica i leptir, i dr.)
AUDEN, Wistan Hugh. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 35-38.
(Musée des beaux arts; Epitaf izvjesnom tiraninu; Draga, iako noć je prošla;
Upravitelji.)
AUSLÄNDER, Rose. Pjesme. Prijevod s njemačkog: Gojko Borić. 4-6/02, 61-71.
(Formular; Domovina III; Kristal; Majčevina; Jezik II, i dr.)
BALANTIČ, France. Ovo jutro. Pripremio, preveo i bilješku uz prijevod napisao:
Radoslav Dabo. 1-3/01, 42-51.
(Ožigosani; Strah od ispraznosti; Jutro; Mrtva bjelina; Truplo u polju, i dr.)
BALLO, Guido. <Eksperimentalizam neoavangarde.> 10-12/03, 39-44.
(Prostitucija; Novac; Alijenacija — otuđenje; Šumovi; Sunčani alfabet, i dr.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/03, 48.
BARILE, Angelo. <Postsutonjaci.> 4-6/03, 13-15.
(Krčma divnog povjetarca; Tužaljka za ribarevom kćeri.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
BARNATAN, Marcos Ricardo. [Pjesme.] (Buenos Aires, Argentina, 1946.) Sa španjolskog
preveo: Boris Maruna. 7-9/97, 77-80.
(Šumska pjesma; O ugroženom perju i vječnom bijegu. Mallarmé; Cesta Alepa;
Tisuću i jedna noć; The Question Answered.)
BELLINTANI, Umberto. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 25-29.
(I nasta neizmjerna svjetlost; Moj sićušni zametak veličine; Ali zbog ovog smisla za
život mi klikćemo čak ako se planet; Stablo; Suzani glavaš.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
BENN, Gottfried. Pjesme gorke samilosti. S njemačkog preveo i bilješku o piscu napisao
Radoslav Dabo. 10-12/96, 197-211.
(Kasno (VI.); Građa rečenica; Zvjezdoliki mali cvijetak; Lagodna mladost; Rekvijem
I., i dr.)
BENTIVOGLIO, Mirella. <Eksperimentalizam neoavangarde.> 10-12/03, 47.
[Crtež u obliku klupka konca odakle se izvijaju slova: Uz(j)ao.]
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/03, 49.
314
BETJEMAN, John. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 33-34.
(Iz: »Nadahnut zvonima«.)
BETTINI, Emanuele. Sredozemno pristajanje. Prijevod, napomene i bilješka: Tonko
Maroević. 4-6/97, 86-99.
(Punski ratovi; Pristajanja; Prekomorje.)
BIASIOL, Adelia. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 44-46.
(Idući k udolju; Muškarče moj, kakav umor.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
BOGLIUN, Loredana. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 42-44.
(Magornja; Pod valom; Susret.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
BONINO, Enrico. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 35-38.
(Katedrala borova; Tvoj muk; Elegija velikog sjevera /ulomak/.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
BOOTH, Philip. Toranj. Izabrao i preveo te bilješku o piscu napisao Miloš Đurđević.
10-12/96, 214-228.
(Toranj; Jedan dan plime i oseke; Na pučini. Morska trava; Unajmljena luka, i dr.)
BUENAVENTURA, Ramon. [Pjesme.] (Tanger, 1940). Sa španjolskog preveo: Boris
Maruna. 7-9/97, 39-42.
(Staloženost; Bojažljivost; Nekoliko pomalo tužnih riječi; Testament; Parafraze.)
BUKOWSKI, Charles. Ja želim mirnu oluju. Izbor iz zbirki (cjelokupnog pjesničkog
djela). Preveo: Boris Maruna. 10-12/95, 24-65.
(Odvažni bik; Borodinov životopis; Svećenik i matador; Povaljivanje; Savjet, i dr.)
CAMÕES, Luis de. Soneti. Prepjev s portugalskog: Meri Grubić. 4-6/99, 74-80.
(Do izvora izmeđ granja; Sve istina je, ljubavi, što stvoriš; Snu nježnog milja, blagi,
uzvišeni...; Mijenjaju se imena, mijenjaju se htijenja; Nestalnim odveć ćutim ovo
stanje..., i dr.)
CAMÕES, Luis de. Soneti. Prevela s portugalskog: Meri Grubić. 7-9/01, 82-88.
(Dok sudba htjede dat mi da se nadam; Ljubav je oganj što gori bez plama; O dušo
nježna, kratki su sati; Taj treptaj oka, dar milosti što je; Kad sunca zraka prosine u
noći, i dr.)
CARLI, Andrea. <Neorealizam i eksperimentalizam.> 4-6/03, 48-51.
(Dođi da vidiš kako umire cedar; Plavokosi kriminalci; Rođendan 1944; Pomame
radi jedne omaške u zapovijedima kada se radilo o mojoj mladosti.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov. Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
CARLOS, Papiniano. [Pjesme.] 10-12/02, 28-33.
(Dječak narod; Blagi čas; Ptica nad gradom; Koračajmo vedri; Pokraj tebe, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, III. 10-12/02, 1-44.
315
CARNERO, Guillermo. [Pjesme.] (Valencia, 1947). Sa španjolskog preveo: Boris Maruna.
7-9/97, 80-83.
(Ukrcanje za Citeru; Diskurs o metodi; Ruševine Disneylanda; Piero della Francesca;
Tersitove riječi.)
CARREGA, Ugo. <Eksperimentalizam neoavangarde.> 10-12/03, 45-46.
(Pismo; Haiku sadržana pokreta; [Bez naslova].)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov. Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 5.
CARVALHO, Raul de. [Pjesme.] 7-9/99, 107-113.
(Vivan los caballos!; »Rukovodim se...«; »Od bijelih trešanja...«; »Uz mene...«;
»Samo pustoš...«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica, Suvremeno portugalsko pjesništvo. I. 7-9/99, 1-119.
CIGLER, Milena. Maslačkov cvijet. Sa slovenskog prevela i Bilješku o piscu napisala
Anamarija Paljetak. 7-9/00, 63-69.
(Toni ima čudesne prste; S Tonijem sjedim za stolom; Bila je nedjelja; Zračak; Tvoja
leđa, i dr.)
CINATTI, Ruy. [Pjesme.] 10-12/01, 40-47.
(»Kad pođem, kad iznova pođem...«; »Odvrativši oči...«; Posljednja želja; Položaj
otočanina; Slika: autoportret, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
COCHOFEL, Joıo José. [Pjesme.] 7-9/99, 102-106.
(Trijem; Izgubljen raj; »Visconti, prijatelju«; »Gledam te«; »Doručkom smrskati«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo. 7-9/99, tr. 1-119.
CUCCHI, Maurizio. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 20-21.
((F)u(j)stajanje.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 56.
DAVIE, Donald. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-5/95, 54-55.
(Susret kultura.)
DE ANGELIS, Milo. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 21-24.
(Bjelji udaljen; Ulomci pokrajine.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 50.
DEBELJAK, Aleš. Imena smrti. Izbor. Sa slovenskog prevela i bilješku o piscu napisala
Anamarija Paljetak. 1-3/94, 26-31.
(Andreju Tarkovskom; Wimu Wendersu, možda.)
DEKLEVA, Milan. Deset pjesama. Izabrala i sa slovenskog jezika prevela: Anamarija
Paljetak. 4-6/97, 100-104.
(Anaksimandar miruje; Anaksimandar u genezi čovjeka; Ostaje nam dojam; Porijeklo
jezika; Popis sastojaka, i dr.)
316
DIONÍSIO, Mário. [Pjesme.] 7-9/99, 20-25.
(Nepoznati prijatelji; »Tihim glasom...«; »Gotovo mlada žena...«; »Uzdržljiva
radost...«; »Tisuću godina živa ne trne...«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
DOUGLAS, Keith. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 51.
Aristokrati. (Mislim da postajem Bog)
ELIOT, Thomas Stearns. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 14-27.
(Histerija; Šuplji ljudi; »Arijelove pjesme«; Marina; Koriolan; Stihovi za starca, i dr.)
EMPSON, William. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 34.
(Zapis o mjesnoj flori.)
EVANS, Paul. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 82-83.
(Treća izmišljena ljubavna pjesma.)
FAFE, José Fernandes. [Pjesme.] 10-12/01, 65-70.
(Eugénin de Andraden, zahvaljujući za zbirku do sutra; Oporuka među borovima i
morem; Apsolut; Oda Veneri; Belém do para, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
FEIJÓ, Álvaro. Bijeg (ciklus pjesama). 7-9/99, 60-73. (Bijeg; Rob; Pjesma kaljuže; Oronulost;
Bila jednom, i dr.) Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
FULLER, Roy. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 44-45.
(Prijevod; Brahms pažljivo čita partituru o Siegfriedu.)
GA∑EZYNSKI, Konstanty Ildefons. Pjesme. S poljskog preveo i bilješku o piscu napisao:
Pero Mioč, 4-6/98, 193-200.
(Pjesme: I-X.)
GEDE˜O, António. [Pjesme.] 10-12/01, 31-39.
(Pjesma o stvarima; Pjesma o skamenjenoj ljubavi; Pjesma o negostoljubivom biću;
Pjesma o šetnji kroz gradsku četvrt; Pjesma o alkemičaru, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
GIMFERRER, Pere. [Pjesme.] (Barcelona, 1945.) Sa španjolskog preveo: Boris Maruna.
7-9/97, 75-77.
([Bez naslova]; Pjesma za Billie Holliday.)
GINSBERG, Allen. Urlik. Preveo: Petar Opačić. 4-6/97, 39-56.
(Carlu Solomonu I-III; Fusnota uz urlik; Samoposluga u Kaliforniji; Prvi tulum...;
Pjesma, i dr.)
GIUDICI, Giovanni. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 32-35.
(Na tronošcu; Beatriči; Opis moje smrti.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
317
GONÇALVES, Egito. [Pjesme.] 7-9/99, 42-46.
(Listopad; »Sve je u redu, ljubavi...«; Nadgrobnica za vukodlake; Utopljenik u rijeci
Leça; Predamerika, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
GOZZANO, Guido. <Sutonjaci.> 4-6/03, 6-9.
(Dva puta.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
GRAFENAUER, Niko. Kopula. Pripremio i preveo sa slovenskog Radoslav Dabo. 7-9/
97, 137-150.
(Gost; Slijed nekadašnjeg; Arijadna; Glasovi; Spomen; Dušanu Pirjevcu, i dr.)
GRAHAM, Henry. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 77-78.
(Mačja pjesma; Dva vrta.)
GRAMIGNA, Giuliano. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 7-11.
(Gospodin de Saussure; Vacuum; Čarobna formula u počast stroju koji me proizvodi.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 51.
GRANDE, Adriano. <Postsutonjaci.> 4-6/03, 15-17.
(Pun pjev; Ti ga nisi vidjela...; Susret.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
GRAVES, Robert. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 31-33.
(Lice u ogledalu; Nije kod kuće; Samo usnama svojim.)
GUIDACCI, Margherita. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 29-31.
(Slava Raškaj; Pijetao. Ivanu Lackoviću; Protuslovlja zemlje. Za Nikolu Šopa;
Ljubav dolazi kroz zrak; Mirijade ognjenih točaka.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
GUNN, Thom. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 59-60.
(Promišljanje puža; Moji tužni kapetani.)
HARWOOD, Lee. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 81-82.
(Kad je konfiguracija bila fiksirana — za Marian.)
HAWKINS, Spike. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 83.
Tri svinjske pjesme (uz seriju Larionovih slika »Provincijski život«).
HEANEY, Seamus. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 70-71.
(Smrt prirodoslovca.)
318
HENRI, Adrian. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 74-77.
(Dolazak Krista u Liverpool; Noćas u ponoć.)
HERBERT, Zbigniew. Pjesme. (Izbor iz knjige 89 pjesama.) Izbor iz zbirke i prijevod s
poljskoga te bilješka o piscu: Pero Mioč. 10-12/98, 89-106.
(Što pan Cogito misli o paklu; Livijeve preobrazbe. Kaligula; Domišljanja na temu
o Barabi; Beethoven; Fortynbrasov tren, i dr.)
HUGHES, Ted. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 63-67.
(Lukava lisica; Čičci; Bratov san; Visibaba; Ostatak.)
JELIĆ, Jordan. Korijen i osnova, cvijet i pjesma. Uvodna bilješka uz izbor iz astečkog
pjesništva. 7-9/96, 1-2.
KRAVOS, Marko. Deset pjesama. Sa slovenskog prevela [i bilješkom o piscu popratila]
Anamarija Paljetak. 1-3/98, 58-64.
(Ta velika vrata; Ruka; Na Martinje...; Kao rosa, kao smola. Kajetanu; Kiša u
Mlecima. Vladimiru Klanjščeku, i dr.)
LACERDA, Alberto de. [Pjesme.] 10-12/02, 39-44.
(Nasred puta; Pjesnici i ljubavnici; Odgovor; »Zašto li lebdiš?«; Rame, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo (III.) 10-12/02, 1-44.
LAMARTINE, Alphonse de. Jezero. Prepjevao M. Tomasović. 1-3/98, 45-46.
LARKIN, Philip. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 56-58.
(Dom; Dani; Ulazak u crkvu.)
LAWRENCE, David Herbert. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao
Petar Opačić.> 4-6/95, 5-7.
(Šišmiš; Kolibrić.)
LEMOS, Fernando. [Pjesme.] 7-9/99, 90-93.
(»Kad umire prijatelj...«; »Noć će se spustiti ranjena...«; »Trg...«; »Ovo je noć...«;
»Govore o kruhu...«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
LEMOS, Merícia de. [Pjesme.] 10-12/02, 5-9.
(Tvoja; »Napustilo me sunce...«; »Kada sam bila mala...«; Ljubav; Rosa, Rosae, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, III. 10-12/02, 1-44.
LISBOA, António Maria. [Pjesme.] 7-9/99, 94-97.
(Varech; To jučer jedinstveno (odlomak); Pjesma sedma; Prijedlog o nasljedstvu.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
LUCCHESE, Romeo. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 24-25.
(Čvorčići; Vjetar.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
319
LUZI, Mario. <Hermetici i postsimbolisti.> 4-6/03, 21-24.
(S kule; Predveče; Zaravan.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov. Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
MacNEICE, Louis. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 38-41.
(Molitva prije rođenja; Samoubojstvo; Snijeg.)
MacSWEENEY, Barry. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 83-84.
(Na dnu goruće Palače armije spasa, Dogs Bank, New Castle.)
MACBETH, George. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 69-70.
(Život poslije smrti.)
MADGE, Charles. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 43.
(U ratu.)
MAGRELLI, Valerio. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 28-29.
(Druge mrtve prirode.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 52-53.
MAHON, Derek. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 71-72.
(Moj ujak obješenjak.)
MARTI, Kurt. Pjesme. S njemačkog prevela i bilješkom o piscu popratila: Mirjana
Vujanić. 4-6/98, 201-210.
(Proljeće; S tobom je dobro jesti trešnje; Veselo reli do vatre u krovu; (Zapadne
zemlje) Božić; (Zapadne zemlje) Marija, i dr.)
MASCIONI, Grytzko. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 46-48.
(Večera s Erzom; Obasjavam se crninom; Sjenica i mačak.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
MATOS e Sá, Vitor. [Pjesme.] 10-12/02, 34-38.
(»To što bih ti rekao...«; »U ovom kratkom međuprostoru...«; Adolescenti; »Bili smo
jednom, ne više...«; »Dok ne vidite da čovjek...«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, III. 10-12/02, 1-44.
McGOUGH, Roger. [Pjesma.] S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.
4-6/95, 78.
(Iz: »Ljeto s Monikom«: 39.)
MELLO BREYNER Andresen, Sophia de. [Pjesme.] 10-12/01, 7-15.
(Uskrsnut ćemo; Kora; V(auriga); Epidaur 62; Ahaja, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
320
MIDDLETON, Christoph. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 58-59.
(Lenanov san.)
MIRANDA, Vasco. [Pjesme.] 10-12/01, 51-55.
(Doticaj; Napuštenim ulicama; Tužaljka za izgubljenim drugom; Ostavka; Žitkost, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
MOITA, António Luís. [Pjesme.] 10-12/01, 60-64.
(Vrt; Portret; Razgovor sa smrću; Parabola, parabolae; Alkemija, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
MONTALBAN, Manuel Vasquez. [Pjesme.] (Barcelona, 1939). Sa španjolskog preveo:
Boris Maruna. 7-9/97, 36-39.
(Mačke iz Pariza; Riječi odmaraju na pladnju; Usprkos tome da su njezine oči; Kinezi
iz Kine; Nije potrebno živjeti, i dr.)
MONTALE, Eugenio. <Moderni tradicionalisti.> 4-6/03, 20-21.
(Jegulju; Poezija. (U Italiji.).)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
MOUR˜O-FERREIRA, David. In memoriam memoriae. Preveo Nikica Talan. 10-12/94,
205-212.
(Časak; Susret; Stoljetni pjev; In memoriam memoriae (fragment); Konjugacija, i dr.)
MUIR, Edwin. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 12-14.
(Preslušavanje; Konji.)
MUNARRIZ, Jesus. [Pjesme.] (San Sebastian 1940.) Sa španjolskog preveo: Boris
Maruna. 7-9/97, 43-45.
(Bit će bolje ovako; Od pjesnika pjesniku; Radi što hoćeš, ali...)
NAMORA, Fernando. [Pjesme.] 7-9/99, 26-32.
(Hodočašće; Iz zemlje; Svagdašnja iskaznica; Erozija; Skrovitost, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
NAMORADO, Joaquim. [Pjesme.] 7-9/99, 15-19.
(Natpis za život jednoga lutalice; Alotropije; Manija veličina; Basna; Mjese-
čarstvo, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
NETO, Maria Amélia. [Pjesme.] 10-12/02, 10-16.
(Strah; Kamen; Nepokvarena i slobodna; Putovanje; Pritjecanje, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, III. 10-12/02, 1-44.
NETO JORGE, Luiza. [Pjesme.] 10-12/02, 17-23.
(Noć — latica; »Muškarac...«; Teška ljubavna pjesma (ulomci); O gmazovima;
O kukcima, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, III. 10-12/02, 1-44.
321
NUNEZ, Anibal. [Pjesme.] (Salamanca, 1944 — Salamanca, 1987). Sa španjolskog
preveo: Boris Maruna. 7-9/97, 60-73.
(Prolog fabulama domaćinstva; Već znadeš ljubljena; Poruka Gustavu Adolfu
Becqueru; Simptomi starosti; J’ai de mes ancetres, i dr.)
NUTTALL, Jeff. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 79.
(Pošto je sve bilo rečeno.)
OLIVEIRA, Carlos de. [Pjesme.] 7-9/99, 38-41.
(Magla; Djetinjstvo; Trenutak; Papir; Plod, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
OSOJNIK, Iztok. Izvan suočenosti. Sa slovenskog prevela Anamarija Paljetak. S bilješkom
o piscu. 1-3/95, 24-29.
(Stran anđel; Amor i psyche; Krik; Polesisto kalon; Hoćeš li dati, anđele moj.)
OWEN, Wilfred. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 27-31.
(Bešćutnost; Parabola o starcu i mladiću; Uzaludnost; Posljednji smijeh; Shadwell Stair.)
OXILIA, Nino. <Sutonjaci.> 4-6/03, 9-12.
(Pozdrav sutonjacima.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
PANERO, Juan Luis. [Pjesme.] (Madrid, 1942.) Sa španjolskog preveo: Boris Maruna.
7-9/97, 57-60.
(Smrt je poslužena; Ratnikov san; Čitanje u hotelskoj sobi; Noć na otočju Galapagos;
Povratak u Hollywood.)
PANERO, Leopoldo Maria. [Pjesme.] (Madrid, 1948). Sa španjolskog preveo: Boris
Maruna. 7-9/97, 83-84.
(Marques de Sade; Mutis.)
PANERO, Leopoldo Maria. [Pjesme.] (Madrid, 1948). Sa španjolskog preveo: Boris
Maruna. 7-9/97, 84-86.
(Zavodnikov dnevnik; Francisku; Rekvijem; Mojoj majci.)
PARKER, Stewart. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 72-73.
(Zdravlje; Paddy umire.)
PERI ROSSI, Cristina. [Pjesme.] (Montevideo, Urugvaj, 1941). Sa španjolskog preveo:
Boris Maruna. 7-9/97, 48-51.
(Mornarski priručnik; Projekti; Poetika; Dolce stil nuovo.)
PESSOA, Fernando. [Pjesme.] 7-9/99, 4-9.
(»Kada u svečanim stankama...«; »Ni Bog nije jedinstven...«; »Zbiljsko ti tijelo što
sniva...«; »Supruga moja, samoća...«; »Ak laž je potka sveg bitka...«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
322
PIERA, Carlos. [Pjesme.] (Madrid, 1940). Sa španjolskog preveo: Boris Maruna. 7-9/97,
45-48.
(Poezija svih vremena i manjinski turizam; Krug; Nijema golubica daljina; Došljak
izvan zidina; Banda; Ronda.)
PIGNOTTI, Lamberto. <Između eksperimentalizma neoavangarde.> 10-12/03, 4-7.
(Pjesnička industrija; Superizrabljivanje; Izvodi; Polje čudesa.)
Biografski podacio o autoru: Joja Ricov. Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 54.
PLATH, Sylvia. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 68-69.
(Brid; Zimsko drveće.)
PORTER, Peter. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 60-62.
(Pozor, molim; Hommage Gaetanu Donizettiu.)
POUND, Ezra. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 7-9.
(Potkrovlje; Ugovor; Monumentum aere, etc.; »Ione, mrtva dugu godinu dana«;
Cantico del sole.)
PUŠEK, Dubravko. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 24-28.
(P÷ti prozirne; Prager Mitternacht. Giovanniju Occhipintiju; Cirkusprag;
Kampasnijeg; Phantoprag.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 54.
QUASIMODO, Salvatore. <Futurizam.> 4-6/03, 12.
(Ljetna večer.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
RAWORTH, Tom. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 80.
(Ti si bila u plavom; Unutarnji prostor.)
REIS, António. [Pjesme.] 7-9/99, 51-56.
(»Bježim od sjećanja...«; »Ne volim grad...«; »U tjeskobi dana...«; »Ne zaboravljam
mrtve...«; »Iz samilosti kažu...«, i dr.)
Vidi. Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
RISI, Nelo. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 1-3.
(Psihomotorički razvoj najranijeg djetinjstva jednog vođe.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/03, 55.
ROSSETTI, Ana. [Pjesme.] (Cadiz, 1950). Sa španjolskoga preveo: Boris Maruna. 7-9/
97, 86-90.
(Vrt tvojih užitaka; Stanovita feministička sekta daje predbračne savjete; Neispovijedi
Gillesa de Raisa; Mali wrangler; Svetkovina ljupka imena.)
323
SAMPAYO, Nuno de. [Pjesme.] 10-12/01, 56-59.
(»Poznajem uzvišene dijelove..«; »Čak i u tebi, ružičnjače bijeli...«; Navještenje;
Poklon pastira; Anđeo s portala u Reimsu, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
SANESI, Roberto. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 16-19.
(Reci mi ti; Ljetu koje dolazi; Improvizacija br. 3, stubište; Iz »Tractatus« Paulusa
Pottera, četvrti navod; Obzirom na djetinjstvo.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/03, 56.
SANGUINETI, Edoardo. <Eksperimentalizam i neoavangarda.> 10-12/03, 29-39.
(Laborintus; Komentar iz »I Novissimi«; Komentar »I Novissimi«; T. A. T.;
Reisebilder.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 56-57.
SARRION, Antonio Martinez. [Pjesme.] (Albaceste, 1939.) Sa španjolskog preveo: Boris
Maruna. 7-9/97, 33-36.
(Subotnje kino; Normandska markiza; Obvezatan smjer; Peccata minuta; Osnovni
uvjet, i dr.)
SASSOON, Siegfried. [Pjesma.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.>4-6/95, 9.
(Žene i slava.)
SCARPA, Roque Esteban. Pjesme. Sa španjolskog preveo Jerko Ljubetić. 10-12/95, 69-71.
(Šuplja nauka; Prozori.)
SCOTTI, Giacomo. <Neorealizam i eksperimentalizam.> 4-6/03, 51-53.
(Čovjek sa suncem; Vonj truleži oko nas; Morena.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
SEABRA, José Augusto. [Pjesme.] 10-12/01, 23-26.
(»Toliko...«; »Cvrčci opkoliše...«; »Po silasku...«; »Mrtvački blijede karijatide...«;
»Padinom odzvanjahu...«, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, II. 10-12/01, 1-70.
SELVATICO ESTENSE, Dianella. <Hermeneutici i postsimbolisti.> 4-6/03, 38-42.
(U kratkom krugu.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov. Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
SILVEIRA, Pedro de. [Pjesme.] 7-9/99, 47-50.
(»Toj zemlji...«; Azorska obamrlost; Memento; U Macau, tragajući za Camilom
Pessanhom; Pjesnicima, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-199.
SITWELL, Edith. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o pjesnikinji napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 9-10.
(Kineskoga cara kći; Mlada djevojka.)
324
SMITH, Stevie. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar Opačić.>
4-6/95, 46-47.
(Sirota dušo, sirota djevojko!; Sjećam se; Nisam mahao nego se utapao; Après la
politique, la haine des Bourbons.)
SPENDER, Stephen. [Pjesme.] < S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić. > 4-6/95, 41-43.
(Stalno mislim na one koji bijahu istinski veliki; Tama i svjetlost; San.)
SVETINA, Ivo. Glasovi snijega. Pripremio i sa slovenskog preveo: Radoslav Dabo. 1-3/
00, 105-115.
TENREIRO, Francisco José. [Pjesme.] 7-9/99, 114-119.
(Lopov Logindo; Romanca o gospoji Carloti; More; Tamnoputo tijelo; Otok svetog
imena, i dr.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, I. 7-9/99, 1-119.
THOMAS, Dylan. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-5/95, 47-50.
(Svjetlost osvaja gdje nema sunčeva sjaja; Kruh ovaj koji lomim; Dvadeset i četiri
godine; Prikazanje i molitva.)
THOMAS, Ronald Stuart. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 51-54.
(Poezija za večeru; Na seoskom imanju; Skitnica; Iago Prytherch.)
TOMASOVIĆ, Mirko. Sonet nad sonetima. A Cristo crucificato. Kristu raspetomu.
(Prepjevao Mirko Tomasović.) 7-9/97, 29-31 + [2] table.
ULLAN, Jose-Miguel. [Pjesme.] (Villarino de los Aires, Salamanca, 1944.) Sa španjolskog
preveo: Boris Maruna. 7-9/97, 73-75.
(Držak). Luisu Fernandezu; Testament.)
UNGARETTI, Giuseppe. <Moderni tradicionalisti.> 4-6/03, 17-20.
(Tajna Hrvatska. Boka Kotorska; Dunja; Skamenjeni i baršun.)
Uvodna bilješka o piscu: Joja Ricov. Lirici Italije zakutcima Novecenta. 4-6/03, 1-5.
VASCONCELOS, Mário Cesariny de. [Pjesme.] 7-9/99, 82-85.
(Govor kraljeviću Epaminondi, mladiću velike budućnosti; Mladi čarobnjak; Glas u
kamenu; Zrcalna lađa.)
Vidi: Talan, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo. I. 7-9/99, 1-119.
VIDMAR, Maja. Način vezivanja. Sa slovenskog prev. Anamarija Paljetak. 7-9/96, 63-68.
(U dvoje; Natrag; U kontekstu; Prizma; Akt, i dr.)
VILLENA, Luis Antonio de. [Pjesme.] (Madrid, 1951). Sa španjolskog preveo: Boris
Maruna. 7-9/97, 90-91.
(Konstantin Kavafis promatra sumrak; Siegfried umire. Nibelungenlied.)
325
VOUK, Erika. Euridika, i druge. Prevela [sa slovenskog i bilješku o autorici napisala:]
Anamarija Paljetak. 4-6/99, 67-73.
(Euridika; Bijela Euridika; Crna Euridika; Mrtva Euridika; Noć golih noževa, i dr.)
WHITMAN, Walt. Pjesme izostavljene iz Vlati trave. S engleskog preveo Petar Opačić.
7-9/02, 34-66.
(Veliki su mitovi; Pjesma za uspomenu jednoj djevojci ili momku ovih država; Misli
o duši; Respondez!; (U novome vrtu); i dr.)
YEATS, William Butler. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o pjesniku napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 1-4.
(Kaput; Sjećanja; Drugi dolazak; Plovidba u Bizant; Divna, uzvišena bića, i dr.)
YOUNG, Andrew. [Pjesme.] <S engleskog preveo i bilješku o piscu napisao Petar
Opačić.> 4-6/95, 11-12.
(Pogreb; Krtica.)
ZAJC, Dane. Zrcalo. Izbor i prijevod sa slovenskog: Radoslav Dabo. 4-6/98, 213-219.
(Isti; Zrcalo; Vrt; Računalo strašno; Asskalla.)
ZANZOTTO, Andrea. <Između eksperimentalizma i neoavangarde.> 10-12/03, 11-16.
(Hip u izmicanju; Svijetu; Htio bih znati; Da, opet snijeg.)
Biografski podaci o autoru: Joja Ricov, Lirici Italije zakutcima Novecenta. 10-12/
03, 58.
2. Drama
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Odanost križu. (La devoción de la Cruz.) Sa
španjolskog preveo Nikola Milićević. 10-12/94, 130-201.
ELIOT, Thomas Stearns. Obiteljski skup. Preveo: Petar Opačić. 7-9/01, 89-150.
ELIOT, Thomas Stearns. Domjenak. Preveo Petar Opačić. 4-6/00, 127-207.
MIHOVILOVIĆ /TESSIER/, Domingo. Luka Milić — kirurg. Preveo sa španjolskog [i
bilješku o piscu napisao:] Jerko Ljubetić. 1-3/01, 52-90.
RÓ‰EWICZ, Tadeusz. U pijesak... S poljskog preveo i slovo o piscu napisao Pero Mioč.
7-9/02, 1-33.
SHAKESPEARE, William. Henrik V. Preveo: Mate Maras. 10-12/97, 1-110.
SHAKESPEARE, William. Komedija zabluda. (The Comedy of Erors). Preveo: Mate
Maras. 10-12/98, 25-88.
WOJTYSZKO, Maciej. Bulgakov. Preveo i Slovo o autoru napisao Pero Mioč. 7-9/03, 7-52.
3. Proza
DAVIES, Robertson. Vedri dusi. Izbor, prijevod i komentar: Giga Gračan. 4-6/02, 38-58.
(Noć triju kraljeva; Utočište uvrijeđenih svetaca; Einsten i mali lord.)
326
GOGÁR, Vladimir Rastislav. Zemlja demona. Sa slovačkog preveo: Davor Tanocki. 1-3/
99, 53-62.
(Staza; Zemlja demona; Knjiga čudesa.)
LIVAČIĆ GAZZANO, Ernesto. Četiri priče s juga. Sa španjolskog prev. Jerko Ljubetić.
7-9/96, 34-49.
(Portugalčeva stražarnica; Egzotika; Svemu je kriv Calderón; Glavni lutrijski
zgoditak.)
LIVAČIĆ GAZZANO, Ernesto. Hrvatska srž u čileanskoj književnosti. Sa španjolskog
preveo Jerko Ljubetić. 7-9/96, 50-62.
Navodi se rad čileanskih pisaca hrvatskog podrijetla: 1. Arturo GIVOVICH (1855-
1905); 2. Lucas BONAČIĆ DORIĆ (1884-1960); 3. Francisco BERZOVIĆ (1913);
4. Nicolas MIHOVILOVIĆ (1916-1986); 5. Vicente BORIĆ (1907-1986); 6. Pepita
TURINA (1909-1986); 7. Amalia RENDIĆ (1928-1986); 8. Antonio SKARMETA
(1940); 9. Eugenio MIMICA BARASSI (1949); 10. Juan MIHOVILOVICH (1951);
11. Ramon Dias ETEROVIĆ (1959).
MAHFUZ, Nadžib. Tri pripovijetke. S arapskog prevela: Gordana Tomčić. 7-9/95, 73-89.
(Jeka; Osumnjičenik; Dječji vrtić.)
MASCIONI, Grytzko. Jedno sredozemno ljeto. Preveo s talijanskog i bilješku uz prijevod
napisao: Tonko Maroević. 1-3/01, 29-41.
MILANI KRULJAC, Nelida. Dvije pripovijetke. S talijanskog preveo Goran Filipi.
10-12/94, 118-129.
MIMICA BARASSI, Eugenio. Dar za Coylemu. (Sa španjolskog preveo Jerko Ljubetić.)
1-3/98, 69-79.
TAVARES RODRIGUES, Urbano. Lažni istražitelj. S portugalskog preveo Nikica Talan.
1-3/02, 60-68.
4. Pisci ostalih naroda i njihova djela
BORIĆ, Gojko. Susreti i oproštaji. Suvremena njemačka ljubavna lirika. 1-3/98, 47-57.
BORIĆ, Gojko. Rose Ausländer ili jezik kao jedna domovina. 4-6/02, 59-60.
CVITANOVIĆ, Adrian. Bliži li nam se Novi vrli svijet. (Annie Le Brun, Izopačena
perspektiva, Ceres, Zagreb, 1998.) 1-3/01, 165-166.
FRANCESCO, Amedeo di [i] Arianna QUARANTOTTO. Svećenici i čarobnjaci. Illei,
Hagymási, Brezovački i Garabonciás — grabancijaš ugarsko-hrvatske školske drame.
1-3/02, 104-139.
GRAČAN, Giga. Robertson Davies: Vedri dusi. Tri sablasne priče iz koledža. 4-6/02, 35-37.
GRUBIŠIĆ, Vinko. Roman i dvije drame o Rabelaisu. Michel Ragon, Le roman de
Rabelais, Paris, Albin Michel, 1993, 220; Jean Louis Barrault, Rabelais, Paris,
Gallimard 1968, 200; Antonine Maillet; Panurge-ami de Pantagruel, Ottawa: Les
éditions Leméac, 1983, 140. 7-9/02, 98-114.
327
JELIĆ, Jordan. Rafael Alberti. 7-9/98, 83-91.
O životu i djelu španjolskog pjesnika i književnika (20. stoljeće).
KOTT, Jan. Vratilo i njegovi kolege. Preveo: Dalibor Blažina. 10-12/97, 111-124.
KOVAČIĆ, Joško. Povratak Enza Bettize. (Enzo Bettiza; Esilio. Arnoldo Mondadori
editore, Milano 1996, 470 str.) 7-9/96, 169-173.
LASIĆ, Igor. Mučna bajka — mučna zbilja. Ernst Jünger: Na mramornim liticama. (»Fe-
ral Tribune«, 1996.); Jorge Semprun: Pisanje ili život. (»Feral Tribune«, 1996.) 7-9/
96, 180-184.
LASIĆ, Igor. Kolo hitova. 1-3/97, 184-187.
O nekim knjigama stranih pisaca u 45. kolu Biblioteke »Hit«. (Jorgea Luisa Borgesa,
Itala Calvina i dr.)
LJUBETIĆ, Jerko. In memoriam Roqueu Estebanu Scarpi (1914.-1995.). 10-12/95, 66-68.
LJUBETIĆ, Jerko. Ernesto Livačić — Priče s juga. 7-9/96, 31-33.
O E. Livačiću, čileanskom piscu, hrvatskog porijekla.
LJUBETIĆ, Jerko. Eugenio Mimica Barassi i njegova priča. 1-3/98, 65-68.
O priči »Los Cuatros Dueños« (»Četiri gospodara«) čileanskog pisca, hrvatskog porijekla.
MACHIEDO, Mladen. Tri desetljeća s talijanskim piscima. 10-12/98, 1-24.
(Paolo BARBARO (1922); Umberto BELLINTANI (1914); Vittorio BODINI (1914-
1970); Dino CAMPANA (1885-1932); Carolus Luigi CERGOLY SERINI (1908-
1987); Franco FORTINI (1917-1994); Ruggero JACOBI (1920-1981); Guido
MORPURGO TAGLIABUE (1907-1997); Adriana NOTTE (1920); Elio
PAGLIARANI (1927); Giovanni RABONI (1932); Leonida RÉPACI (1898-1985);
Angelo Maria RIPELLINO (1923-1978); Adriano SPATOLA (1941-1988); Raffaele
SPONGANO (1904); Cesare VIVALDI (1925).
O književnom radu svakoga od navedenih pisaca.
MILOŠ-CELIN, Vera. Osamnaest izazova. 4-6/98, 295-298.
O zbirci poezije francuskih pjesnika 20. stoljeća koju je prevela Višnja Machiedo.
MULJAČIĆ, Žarko. Novi podaci o životu i radu A. Lubina. 4-6/99, 91-98.
OPAČIĆ, Petar. »Urlik« pjesnika beata. Allen Ginsberg (3.6.1926.-5.4.1997.). 4-6/97, 35-38.
QUARANTOTTO, Arianna. Svećenici i čarobnjaci... 1-3/02, 104-139.
Vidi: FRANCESCO, Amedeo di.
RAFOLT, Leo. Intertekstualni odnos Pseudo-Kalistenova romana o Aleksandru Velikom
i hrvatske srednjovjekovne Aleksandride. 1-3/01, 141-156.
RICOV, Joja. Lirici Italije zakutcima Novecenta. I. <Tko su i što su pjesnici koje dotičem
u prelijetu? Izbor i prijevod s talijanskog: Joja Ricov.> 4-6/03, 1-53.
II dio: Između eksperimentalizma i neoavangarde. 10-12/03, 1-58.
U prvom dijelu navode se za svakog pjesnika (ukupno ih je 33) najkraće bilješke o
smjeru kojemu pripadaju, a u drugom dijelu (10-12/03, 48-58) podaci o životu i radu
pojedinih pjesnika.
328
SOREL, Sanjin. Previše koraka unatrag. Peter Turini: Nekoliko koraka natrag, Meander,
Zagreb, 1997. 7-9/97, 234-236.
*** Suvremeni španjolski pjesnici. Sa španjolskog preveo: Boris Maruna. 7-9/97, 33-91.
Zastupljeni su pjesnici: Antonio Martinez SARRION (6 pjesama); Manuel
VASQUEZ MONTALBAN (7 pjesama); Ramon BUENAVENTURA (6 pjesama);
Jesus MUNARRIZ (7); Carlos PIERA (9); Cristina PERI ROSSI (8); Jose Maria
ALVAREZ (6); Juan Luis PANERO (5); Anibal NUNEZ (26); Jose-Miguel ULLAN
(3); Pere GIMFERRER (2); Marcos Ricardo BARNATAN (5); Guillermo
CARNERO (5); Leopoldo Maria PANERO (6); Ana ROSSETTI (6); Luis Antonio
de VILLENA (2).
*** Šuplji ljudi. (Panorama engleske poezije prve polovice 20. stoljeća). Izbor, prijevod
i bilješke: Petar Opačić. 4-6/95, 1-93.
(Zastupljeni su pjesnici: W. B. YEATS; D. H. LAWRENCE; Ezra POUND; Siegfried
SASSOON; Edith SITWELL; Andrew YOUNG; Edwin MUIR; T. S. ELIOT; Wilfred
OWEN; Robert GRAVES; John BETJEMAN; William EMPSON; W. H. AUDEN;
Louis MacNEICE; Stephen SPENDER; Charles MADGE; Roy FULLER; Stevie
SMITH; Dylan THOMAS; Keith DOUGLAS; R. S. THOMAS; Donald DAVIE;
Philip LARKIN; Christopher MIDDLETON; Thom GUNN; Peter PORTER; Ted
HUGHES; Sylvia PLATH; George MACBETH; Seamus HEANEY; Derek MAHON;
Stewart PARKER; Adrian HENRI; Henry GRAHAM; Roger McGOUGH; Jeff
NUTTALL; Tom RAWORTH; Lee HARWOOD; Paul EVANS; Spike HAWKINS;
Barry MacSWEENEY.
TALAN, Nikica. David Mourão Ferreira ili klasik »ex privata«. 10-12/94, 202-204.
TALAN, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo, (I). Odabrao, preveo, popratio
predgovorima i bilješkama Nikica Talan. 7-9/99, 1-119.
— Tri pjesnika portugalskog neorealizma; Joaquim NAMORADO, Mario
DIONISIO, Fernando NAMORA, 10-32.
— Četiri portugalska neorealista: Carlos de OLIVEIRA, Egito GONÇALVES, Pedro
da SILVEIRA i Antonio REIS, 33-56.
— Álvaro FEIJÓ: Neorealizam kao utopija, 57-59.
— Četiri portugalska nadrealista: Mario Cesariny de VASCONCELOS, Antonio
ARAGÂO, Fernando LEMOS i Antonio Maria LESBOA, 74-97.
— Tri pjesnika portugalskog Novog kanconijera: J. J. COCHOFEL, R. de
CARVALHO, F. J. TENREIRO, 98-119.
II. dio (nastavak) objavljen je u Mogućnostima, 10-12/2001, 1-70, a III. dio u
Mogućnostima, 10-12/2002, 1-44.
TALAN, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesništvo. (II.) Odabrao, preveo, popratio
predgovorima i bilješkama Nikica Talan. 10-12/01, 1-70.
— Antičke »varijacije« suvremenog portugalskog pjesništva (S. de MELLO
BREYNER ANDRESEN, E. de ANDRADE, M. ALEGRE i J. A. SEABRA.), 1-26.
329
— Dva barda modernog portugalskog pjesništva: Antonio GEDEÃO i Ruy CINATTI,
27-47.
— Luzinatski kvartet — četiri suvremena portugalska pjesnika: V. MIRANDA, N.
de SAMPAYO, A. L. MOITA i J. F. FAFE, 48-70.
TALAN, Nikica. Suvremeno portugalskog pjesništvo. (III.) Odabrao, preveo, popratio
predgovorima i bilješkama Nikica Talan. 10-12/02, 1-44.
— Tri portugalske pjesnikinje: Mericia de LEMOS, Maria Amélia NETO, Luiza
NETO JORGE, 1-23.
— Tri portugalska (mozambička) pjesnika: Papiniano CARLOS, Vitor MATOS E
SÁ, Alberto de LACERDA.
TOMASOVIĆ, Mirko. Ante Lubin, dantolog iz Trogira. 7-9/96, 114-120.
TOMASOVIĆ, Mirko. Sonet nad sonetima. 7-9/97, 25-28.
O sonetu »Raspetom Kristu« anonimnog španjolskog pjesnika iz 16. ili 17. st.
TOMASOVIĆ, Mirko. Gondolizirani Dante. (Tko je prvi prevoditelj Dantea na hrvatski?)
7-9/97, 152-161.
TOMASOVIĆ, Mirko. Romantično jezero. (Prepjevao: Mirko Tomasović.) 1-3/98, 37-44.
O Lamartineovoj minipoemi Le lac.
TOMASOVIĆ, Mirko. Jedna pjesma — jedan opus. 4-6/99, 81-90.
U tekstu se donosi jedna pjesma i prijevod portugalskog pjesnika João Roiz
(Rodrigues) de Castelo-Branco i jedna pjesma francuskog pjesnika René-François-
Armand Sully-Prudhommea, te jedna pjesma Nicolasa Boileaua.
TOMČIĆ, Goranka. Laureat suvremene arapske književnosti — Nadžib Mahfuz. 7-9/95,
70-89.
Uključene su i tri pripovijetke Nadžiba Mahfuza koje je s arapskog prevela: Goranka
Tomčić.
9 ARHEOLOGIJA. POVIJEST. ZEMLJOPIS
1. Arheologija
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica. Saxa loquuntur. Vedrana Delonga, Latinski epigrafički
spomenici u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, MHAS, Split, 1997. 7-9/97, 216-218.
CAMBI, Nenad. Važnost Klisa u antici. 4-6/00, 83-91 + [2] table.
MILINOVIĆ, Dino. Analiza ikonografije Seusova pladnja. Prilog poznavanju kasne
antike. 1-3/97, 72-96 + [3] table.
PETRIĆ, Nikša. Srednjovjekovni spomeni kasnoantičke baštine Hvara primjeri
kontinuiteta: civitas, ager, episcopatus. 1-3/96, 122-131.
PETRIĆ, Nikša. Arheološka izvješća Sir J. Strangea iz 1774. i 1776. g. o Istri, Dalmaciji
i Italiji. 1-3/98, 145-162 + [1] tabla.
330
SANADER, Mirjana. Literarna arheologija. Petar Selem: Izidin trag — Egipatski kultni
spomenici u rimskom Iliriku, Književni krug Split, 1997. Godišnja nagrada grada
Zagreba za znanstveno djelo (dodijeljena 1998.). 10-12/99, 179-181.
Preneseno iz novine Vjesnik, 9. prosinca 1998.
SELEM, Petar. Snaga, vatra, zemlja. Mirjana Sanader: Rasprave o rimskim kultovima,
Matica hrvatska, Zagreb, 1999. 1-3/00, 214-216.
2. Povijest (politička i gospodarska)
CAMBI, Nenad. <Oslobođenje Klisa godine 1596. Radovi sa znanstvenog skupa održanog
na Klisu 1996. godine.> Uvodna bilješka. 4-6/00, 9-12 s [1] bakrorezom.
ČORALIĆ, Lovorka. Iseljavanja sa splitskoga i kliškoga područja na zapadnojadransku
obalu u doba mletačko-turskih ratova. 4-6/00, 92-104, s [1] bakrorezom.
GRANIĆ, Miroslav. Legitimistički pokret dalmatinskog plemstva i oslobađanje Klisa
1596. godine. 4-6/00, 64-73.
JELASKA, Zdravka. Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka, Povijest hrvatske
zajednice u Mlecima. (Golden marketing, Zagreb, 2001, 521 str.) 4-6/01, 151-153.
JELASKA, Zdravka. Mladen Ančić, Na rubu Zapada: Tri stoljeća srednjovjekovne Bosne.
(Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Biblioteka Hrvatska povjesnica,
Monografije i studije III/12, Zagreb, 2001, 300 str.) 4-6/01, 154-156.
JELASKA, Zdravka. Boris Nikšić, Osmansko carstvo 17. stoljeća očima bivšeg
zarobljenika: Opis osmanskog dvora i države Nikole Matije Iljanovića. (Hrvatski
institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povjesnica, Monografije i studije III/11,
Zagreb, 2001, 182 str.) 4-6/01, 157-158.
JELASKA, Zdravka. Lovorka Čoralić: Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. (Hrvatski
institut za povijest, dom i svijet, Biblioteka hrvatska povjesnica, Monografije i
studije, III/15, Zagreb, 2001, 196 str.) 7-9/03, 153-155.
JELASKA, Zdravka. Lujo Margetić, Dolazak Hrvata — Ankunft der Kroaten. (Književni
krug, Biblioteka znanstvenih djela 119, Split, 2001, 339 str.) 7-9/02, 158-160.
KEVO, Mario. Biser hrvatske latinističke historiografije. Juraj Rattkay, Spomen na
kraljeve i banove kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. (Hrvatski institut za
povijest, Zagreb, 2001, 374 str.) 4-6/03, 162-163.
KOVAČIĆ, Slavko. Papa, biskupi i ostalo svećenstvo u događajima oko kliškog pothvata
godine 1596. 4-6/00, 30-51.
LAPENDA, Stjepan. Francis Dvornik ili viđenje hrvatske povijesti. 4-6/03, 133-153.
MARTINIĆ, Mateo B. Nacionalno-političke kontroverzije među hrvatskim iseljenicima
u Magallanesu (1896-1918). Sa španjolskog preveo Jerko Ljubetić. 7-9/02, 123-146.
MARTINIĆ, Mateo B. Iseljenici u Magallanesu (Čile) i hrvatsko pitanje (1919-1939). Sa
španjolskog preveo Jerko Ljubetić. 10-12/02, 98-112.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko. Povijesna uloga hrvatskog plemstva. 4-6/00, 13-17.
331
MOAČANIN, Nenad. Novije spoznaje o povijesti Kliškog sandžaka prema osmanskim
izvorima. 4-6/00, 74-82 + [2] faksimila.
PANDŽIĆ, Ivan. Djelo nadahnuto ljubavlju. (Fra Josip Ante Soldo, »Sinjska krajina u
17. i 18. stoljeću«, Knjiga prva, MH-Sinj, 1995.) 1-3/96, 142-144.
PETRINOVIĆ, Ivo. Fernand Braudel: Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II, I.
i II. svezak. (Antibarbarus, Zagreb 1997. i 1998.) 1-3/99, 196-198.
PETRINOVIĆ, Ivo. Dušan Bilandžić: Hrvatska moderna povijest, Golden marketing,
Zagreb, 1999. 7-9/99, 196-198.
PETRINOVIĆ, Ivo. Duško Kečkemet: Hrvatski narodni preporod u Splitu. Zbivanja i
likovi, Glas Dalmacije, Split, 1999, br. 14-16, str. 114. 10-12/99, 154-157.
PETRINOVIĆ, Ivo. Dalmacija povijesna regija. (Prilog s okruglog stola o dalmatinskom
identitetu održanog 06. veljače 2002.) 7-9/03, 112-114.
RAUKAR, Tomislav. Venecija i Klis 1596. godine. 4-6/00, 18-29.
RAUKAR, Tomislav. Govor na predstavljanju knjige Vinka Foretića Studije i rasprave iz
hrvatske povijesti. (Književni krug Split, Matica hrvatska Dubrovnik, Split, 2001.)
1-3/02, 156-159.
ROŽMAN, Marin. Duša i oklop. 7-9/02, 83-97.
O bitkama između Istoka i Zapada od antike do danas.
SOLDO, Josip Ante. Historiografski pregled događaja oko Klisa 1596. godine. 4-6/00,
52-63.
ŠAGO, Frane. Dimenzija političke i književne aktivnosti Ante Tresića Pavičića u djelu
Ive Petrinovića. 1-3/99, 191-195.
U povodu objavljivanja knjige »Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića«, 1997.
godine.
VUKOVIĆ, Voljena. Dvostruko predstavljanje najvećega hrvatskog renesansnog
povjesničara. 4-6/03, 159-161.
O kritičkom izdanju latinskoga izvornika i hrvatskog prijevoda djela Dubrovčanina
Ludovika Crijevića Tuberona »Ludovici Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentarii
de temporibus suis«, Zagreb, 2001.
3. Kulturna povijest
BERKET, Marin. Statut srednjovjekovnih dalmatinskih gradova i njihova općepovijesna
i civilizacijska vrijednost. 7-9/97, 16-19 + tabla.
BOŽANIĆ, Joško. Zavičaj gajete falkuše. 10-12/98, 222-242.
Povijesni pregled razvoja ribarstva u Komiži i Visu.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka. Suptilni lirik, kritik i povjesnik. 1-3/94, 174-175.
O prof. Vladimiru Rismondu, in memoriam.
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica. Žarko Muljačić: Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i
Sloveniji (1765-1791). (Književni krug, Split, 1996.) 4-6/97, 195-201.
332
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica. Lovorka Čoralić: Put, putnici, putovanja. Ceste i putovi u
srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. AGM, Zagreb, 1997. 10-12/97, 290-294.
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica. Arhivi, viteške igre i pučka natjecanja u južnoj Hrvatskoj
XVII. do polovice XIX. stoljeća. 1-3/99, 96-106 + [4] table.
BRATANIĆ, Mateo. Britanski putnici — putopisci na istočnoj obali Jadrana do kraja 18.
st. 4-6/03, 121-132.
ČORALIĆ, Lovorka. Mletački kapetan XVII. stoljeća — splitski plemić Jakov Tartalja.
4-6/94, 166-182.
ČORALIĆ, Lovorka. Splićani i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima.
10-12/95, 124-131 + [1] tabla.
ČORALIĆ, Lovorka. Hrvatski iseljenici sa srednjodalmatinskog područja u Chioggi (XV.-
XVIII. st.). 1-3/96, 114-121.
ČORALIĆ, Lovorka. »Corte Solta« — Tragovima šoltanskih iseljenika u Mlecima. 1-3/
01, 112-118.
ČORALIĆ, Lovorka. Prilog poznavanju trogirskih zlatara — Juraj Sainović (XVI-XVII.
st.). 10-12/01, 134-140.
DUPLANČIĆ, Arsen. Diploma o rimskom plemstvu Splićanina Ivana Petra Marchija.
1-3/98, 137-144 + [4] table.
FIAMENGO, Jakša. Intelektualni ures otoka Korčule. Goran Kalogjera: Znameniti
Korčulani. Hrvatsko filološko društvo Rijeka, 1995. 7-9/96, 177-179.
JOZIĆ, Branko. Rukopisni Evanđelistar iz Sveučilišne knjižnice u Splitu. 7-9/96, 69-80.
JELASKA, Joško. Posjedi Marulića u 19. stoljeću u gradu i u varoši Dobri. 1-3/00, 156-
160 + [3] table.
KUDRJAVCEV, Anatolij. O profesoru [Vladimiru] Rismondu. 1-3/94, 172-173.
In memoriam.
LISAC, Josip. Šibenčanin Faust Vrančić — O 450. obljetnici rođenja. 7-9/01, 74-81.
LUČIN, Bratislav. Sjećanje na profesora [Vedrana Gliga]. 1-3/94, 184-186.
MIMICA, Ivan. Nosio je u sebi svjetlo dobrote i znanja. 1-3/94, 179-183.
O prof. Vedranu Gligu.
PEDERIN, Ivan. Svijet postaje shvatljiv u realističkom putopisu druge polovice XIX.
stoljeća. 1-3/01, 119-140.
PEDERIN, Ivan. Mletački i hrvatski putopisi u XVI. st. 4-6/03, 103-120.
PETRINOVIĆ, Ivo. Branko Parađina, Splitu u pohode. (Slobodna Dalmacija, Split, 2001.)
4-6/01, 148-150.
PETRINOVIĆ, Ivo. Brački zbornik br. 20, 2001. godine. 7-9/01, 151-154.
PRIJATELJ, Kruno. Uvodna riječ na komemoraciji prof. Vladimiru Rismondu. 1-3/94,
170-171.
333
PROTRKA, Marina. Trojezična i tropismena Hrvatska. Trogirski evanđelistar (Faksimil,
prijepis i studija Miha Demovića, CD), Književni krug Split, 1997. Nagrada HAZU
i Zagrebačkog velesajma — »Josip Juraj Strossmayer« za izdavački pothvat u 1997.
godini. 10-12/99, 185-186.
Preneseno iz Vijenca, 5. lipnja 1997.
RUNJE, Petar. Marulići u Padovi u drugoj polovici 15. stoljeća. 7-9/95, 12-17.
RUNJE, Petar. Hrvatski studenti u Padovi 1470-1480. 10-11/95, 117-123.
RUNJE, Petar. Jerolim Mirković — prodavač Marulićeve tiskane Judite u Zadru 1522.
4-6/98, 231-234, s [2] table.
RUNJE, Petar. Promišljanje o prvotisku. 10-12/03, 137-150.
STIPČEVIĆ, Aleksandar. Sveobuhvatna sinteza. Danica Božić-Bužančić, Južna Hrvatska
u europskom fiziokratskom pokretu. Pokret za obnovu gospodarske akademije,
ogledni vrtovi i poljodjelske škole, druge polovice XVIII. i početka XIX. stoljeća.
(Književni krug Split, Povijesni arhiv Split, Zavod za povijest Filozofskog fakulteta
u Zagrebu, Split, 1995.) 10-12/95, 206-210.
ŠIMUNDŽA, Drago. Lik profesora Vedrana Gliga.1-3/94, 176-178.
Povodom njegove smrti.
ŠVELEC, Franjo. Akademije u Dalmaciji. 10-12/95, 133-147.
ŠVELEC, Franjo. O knjizi »Otkrića iz arhiva« Nade Beritić. (Riječ na predstavljanju
knjige u Palači Milesi, 8. veljače 2001.) 1-3/01, 157-161.
TOMASOVIĆ, Mirko. Montaigne o hrvatskim hodočasnicima u Loretu i trgovcima u
Anconi. 4-6/94, 119-122.
TUDOR, Ambroz. Bartul Occhi — kgnighar hervaschih kgnigh. 7-9/96, 97-104.
VULIĆ, Sanja. Panonski ljetopis 1998. Pannonisches Jahrbuch (Panonska ljetna knjiga).
Ur. Robert Hajszan, Pannonisches Institut/Panonski institut, Güttenbach/ Pinkovac
1998. 4-6/99, 153-155.
ZLATAR, Andrea. Srednjovjekovna autobiografija: »sveti jezik« i vremenske strukture.
4-6/94, 123-136.
ZORIĆ, Mate. Znanstvena rekonstrukcija Fortisovih putovanja. Žarko Muljačić:
Putovanje Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765-1791), Književni krug,
Split, 1996. 7-9/97, 229-230.
ŽUPANOVIĆ, Lovro. Zbornik o Juliju Bajamontiju. 7-9/97, 231-322.
4. Zemljopis
PASINI, Uroš. Plinijev zemljopis Staroga svijeta. (Naturalis historia III, IV, V. i VI.
knjiga.) 7-9/00, 13-15.
PLINIJE Stariji. Zemljopis staroga svijeta. (Izbor iz Poznavanja prirode.) Preveo i
komentar napisao Uroš Pasini. 7-9/00, 16-29 sa [2] zemljop. karte; 10-12/00, 1-22
sa [2] zemljop. karte.
334
SLIKOVNI PRILOZI
1. Djela starijih umjetnika
BENETOVIĆ, Martin. »Susret Veronike i Krista na putu za Kalvariju«, franjevački
samostan, Hvar. 4-6/94, 184.
BENETOVIĆ, Marin. »Judin poljubac i uhićenje Krista«, franjevačka crkva, Hvar. 4-6/
94, 184.
CASSAS, L[ouis] F[rançois]. Stela CIL III 2014, iz Salone prema slici L. F. Cassasa iz
1782. g. 1-3/98, 160.
[COLIADO, Luigi.] Crtež iz knjige Luigia Coliada »Prattica manuale dell’ Artigleria« iz
1641. Torino, Povijesni muzej topništva. 4-6/94, 191.
*** [Četiri predmeta iz kolekcije »Seusovo blago«.] 1-3/97, 80.
*** Drvorez iz Marulićeve Poslanice papi Hadrijanu VI (1922). 10-12/96, 237.
*** Čudo u Surianu. Slika Mattea Ponzonija (Pončuna) (?) u crkvi sv. Duha u Hvaru. 10-
12/95, 193.
HOLBEIN, Hans. Portret Thomasa Morea. 10-12/94, 248.
MAGGIOTTO, Francesco. Sv. Trojstvo, Sv. Antun Opat i Grgur iz Spoleta, Veli Lošinj;
crkva Sv. Antuna Opata. 7-9/95, 33.
MAGGIOTTO, Francesco. Svi Sveti; Hrvace (Sinj), Župna crkva. 7-9/95, 33.
*** Nepoznati grafičar: »Susret Veronike i Krista na putu za Kalvariju«. 4-6/94, 184.
*** Nepoznati slikar: »Skidanje s križa«, zbirka dominikanskog samostana iz Bola na
Braču. 4-6/94, 184.
NIKOLA FIRENTINAC. Arkanđeo Mihajlo svladava demona, skulptura vrh zabata
sjevernog transepta šibenske katedrale. Foto: D[amir] Fabijanić. 1-3/00, 192.
[NIKOLA FIRENTINAC.] Niccolò di Giovanni Fiorentino? Grobnica dužda Francesca
Foscarija; lik ratnika koji drži zavjesu, S. Maria dei Frari, Venecija. 1-3/00, 192.
[NIKOLA FIRENTINAC.] Pogled na konstrukciju umetanja krila [arkanđela Mihajla] u
korpus. Foto: D. Fabijanić. 1-3/00, 193.
Fotografija je u vezi s prethodnom na kojoj je čitav lik arkanđela.
NIKOLA FIRENTINAC. Sv. Pavao, kapela-mauzolej Ivana Trogirskog, Trogir. 1-3/00, 192.
*** Početna stranica Statuta Bratovštine sv. Jurja i Tripuna u Mlecima. Statut osim
umjetničke vrijednosti ima i izniman značaj za proučavanje prošlosti naše bratovštine.
10-12/95, 128.
*** [Portret Marka Marulića iz knjige: Di Marco Marulo da Spalato circa L’institutione
del buono e beato vivere... Venetia, 1619.] 10-12/97, 254.
ROBBA, Francesco: Sv. Franjo Saleški (Sisak, župna crkva). 10-12/94, 249.
335
SADELER, Jan, prema Martenu de Vosu. »Judin poljubac i uhićenje Krista«. 4-6/94, 184.
*** Split na grafici s prikazom Foscolovih osvajanja. (Foto: Museo Correr — Venezia.)
1-3/94, 161.
*** Split u knjizi W. Dilicha iz 1609. (Foto: Arhiv Hrvatske — Zagreb.) 1-3/94, 161.
*** Split na karti Martina Kolunića-Rote oko 1550. (Foto: Živko Bačić.) 1-3/94, 161.
*** Sv[eti] Kristofor nad portalom crkve S. Maria dell’Orto, Venecija. 1-3/00, 192.
TINTORETTO, Jacopo. »Skidanje s križa«, Musée des Beaux Arts, Cahen. 4-6/94, 184.
*** Zadar. Maketa kopnenih vrata, obojeni gips 55 x 41 cm. Privatna zbirka. 4-6/94, 191.
2. Djela suvremenih umjetnika
[BERLINCIONI, Maurizio.] Dio ciklusa: Fotocoppie (objavljen 1982.) Maurizia
Berlincionia. 7-9/99, 192.
BIFFEL, Josip. Krajolik s tvornicom. 1999. 7-9/99, 192.
BOŠNJAK, Kruno. Skulptura Marka Marulića. 7-9/98, 16.
Foto: Mario Javorčić.
BUKOVAC, V[laho]. Djevojački poluakt, 1916. 7-9/00, 136.
BUKOVAC, V[laho]. Novi šešir, 1908. 7-9/00, 136.
BUNK, Rudolf G. Autoportret (oko 1944). 1-3/98, 197.
BUNK, Rudolf G. Ispod ure (oko 1940). 1-3/98, 196.
DUHOVIĆ, Radoslav. »Glava djevojke«. Kamen, 1982. g. Na izložbi u galeriji »Varpal«
u San Franciscu, USA. 4-6/97, 96.
DUHOVIĆ, Radoslav. »Pjevačica«. Kamen, 54 x 17 x 14 cm. 4-6/97, 96.
DUHOVIĆ, Radoslav. »Zamišljena«. (60 x 60 x 27). Kamen, 1964. 4-6/97, 96.
DULČIĆ, Ivo. Portret Koste Strajnića. 1-3/03, 128.
[DUMANIĆ, Zlatan i Rino EFENDIĆ.] Instalacija Zlatana Dumanića: Kulturoptimizam
i Rina Efendića: Dosada (obje iz 1999.) sa 12. Adria Art Annala. 10-12/99, 152.
EFENDIĆ, Rino
Vidi: DUMANIĆ, Zlatan
*** Galerija Ivana Meštrovića: detalj postava. 7-9/98, 224.
Foto: Mario Javorčić.
*** Galerija Ivana Meštrovića (1931.-1939.) — pogled s trijema. 7-9/98, 224.
Foto: Mario Javorčić.
*** Galerija Ivana Meštrovića: Rimska Pietà (1942./43.) 7-9/98, 224.
*** Galerija Ivana Meštrovića, ulazni hol: Ženski torzo (1940.), Psiha (1927.) i
Kontemplacija (1923./24.) [Donji dio fotografije:] Eva i Adam (1939./1941.) Foto:
Mario Javorčić. 7-9/98, 225.
336
*** Grupa šestorice autora: [Tri] 3 Kadra (1975, fotografija: Fedor Vučemilović.) 1-3/
99, 112.
*** Grupa šestorice autora: Zagreb, ispred Studentskog centra, 27. 10. 1977. Pogled na
izložbu — akciju. 1-3/99, 112.
HRASTE, Kažimir. Raspeće. 7-9/97, 32-33.
Dvije table s prikazom Raspeća.
HRASTE, Kažimir. Percursio, 1996-1997. 1-3/00, 208.
JOB, Ignjat. Dubrovnik. 1-3/03, 128.
JORDAN, V[asilije] J[osip]. Mediteranski pejzaž, 1995. 7-9/00, 136.
KAŠTELANČIĆ, Ante. Jedrenjaci, lavirani tuš, kromuluks. 10-12/98, 240.
KAŠTELANČIĆ, Ante. Ribari, 1973. Monotipija. 10-12/98, 241.
KAVURIĆ-KURTOVIĆ, Nives. »Sučeljeni«. 1-3/99, 112.
KAVURIĆ-KURTOVIĆ, Nives. »U okrilju okera«. 1-3/99, 112.
KEZIĆ, Jurica. Crvenica, 1986, komb. tehnika. 1-3/94, 168.
KEZIĆ, Jurica. Ostatak, 1985, komb. tehnika. 1-3/94, 168.
KONJOVIĆ, Milan. Portret Koste Strajnića. 1-3/03, 129.
KOŠIR, Vitold. Postav izložbe u Vestibulu. 4-6/00, 208.
KUK, Boris
Vidi: URŠIĆ, Albino
KULIŠ, V[atroslav]. Struktura morske površine, 2000. 7-9/00, 137.
LIPOVAC, Vasko. Pjaca. 4-6/99, 136.
MEDOVIĆ, Mato Celestin. Pogled na Dubrovnik. 1-3/03, 128.
[MEŠTROVIĆ, Ivan.] Galerija Ivana Meštrovića: detalj postava. 7-9/98, 224.
Foto: Mario Javorčić.
[MEŠTROVIĆ, Ivan.] Galerija Ivana Meštrovića: Eva i Adam (1939./1941.). 7-9/98, 225.
Foto: Mario Javorčić.
[MEŠTROVIĆ, Ivan.] Galerija Ivana Meštrovića (1931.-1939.) — pogled s trijema. 7-9/
98, 224.
Foto: Mario Javorčić.
[MEŠTROVIĆ, Ivan.] Galerija Ivana Meštrovića: Rimska pietà (1942./43.) 7-9/98, 224.
Foto: Mario Javorčić.
[MEŠTROVIĆ, Ivan.] Ulazni hol Galerije Ivana Meštrovića: Ženski torzo (1940.), Psiha
(1927.) i Kontemplacija (1923./24.). 7-9/98, 225.
Foto: Mario Javorčić.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Krist na križu ili Raspelo. Zagreb 1939.-1940. 7-9/00, 128.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Raspeće, Notre Dame, 1959. 7-9/00, 128.
337
MEŠTROVIĆ, Ivan. Raspelo, Ženeva, 1916. 7-9/00, 128.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Veliko Raspelo. Zagreb, 1938.-1939. 7-9/00, 128.
MEŠTROVIĆ, Ivan. Vječno razapeti. Zagreb, 1930. 7-9/00, 128.
MONAS, Alieta. Instalacija Eppur è luce (Ipak je svjetlost). 1990. Podrumi Dioklecijanove
palače u Splitu. 1-3/97, 96.
MONAS, Alieta. Svjetlo poljubac, Eppur è luce sopra ogni luce (Ipak je svjetlost nad
svjetlostima). 20. lipnja 1996., zapadno krilo Dioklecijanovih podruma. 1-3/97, 96.
MONAS, Alieta. Svjetlo krik, svjetlosna instalacija Eppur è luce sopra ogni luce (Ipak je
svjetlost nad svjetlostima). 20. lipnja 1996., zapadno krilo Dioklecijanovih podruma.
1-3/97, 98.
PARAĆ, Dalibor. Dvije prijateljice, ulje/platno, 1985. 4-6/00, 208.
*** Plakat izložbe: Sveti Duje moli za nas. 4-6/00, 208.
POPOVIĆ, Dimitrije. Smrt u slikarstvu. 7-9/02, 148.
POPOVIĆ, Viktor. Bez naziva, akrilik, srebro/papir, 2000. 4-6/00, 208.
RAJČEVIĆ, Gabro. Portret »Meha«, dubrovačkog »ridikula«. 1-3/03, 128.
REISER, Nikola. Vesna II, (1960, ulje, lesonit). 1-3/99, 112.
REISER, Nikola. Tri bijele ruže, (1982, ulje, platno). 1-3/99, 112.
SOKIĆ, Damir. Ficus, 1997. 10-12/99, 152.
STIPČIĆ-JAKŠIĆ, Ida. Boršini. 4-6/00, 209.
STRAJNIĆ, Jovanka. Dubrovački pejsaž. 1-3/03, 128.
ŠKERLJ, Josip. Crteži. 10-12/03, 154.
TARTAGLIA, Marino. Češljanje, ulje/platno, 1924. S izložbe: Sveti Duje moli za nas.
4-6/00, 208.
URŠIĆ, Albino i Boris KUK. »Božesačuvaj«: Adolf filter, 1995. 1-3/99, 112.
Plakat s izložbe plakata u Splitu (prosinac 1998. — siječanj 1999.).
URŠIĆ, Albino i Boris KUK. »Božesačuvaj«, 50 years, 1994. 1-3/99, 112.
Plakat.
VERZOTTI, Ante. Vez, 1967/68, s izložbe panorama. 1-3/00, 208.
VIDOVIĆ, Emanuel. Angelus. 10-12/00, 104.
[VIDOVIĆ, Emanuel.] Izgled posljednjeg Vidovićevog atelijera rekonstruiran je u sklopu
Privremenog postava Galerije »Emanuel Vidović«. 10-12/99, 153.
VIDOVIĆ, Emanuel. Kuća uz more. 10-12/00, 105.
VIDOVIĆ, Emanuel. Slikareva soba u ulici M. Gorkoga (A. G. Matoša), oko 1943. 10-
12/99, 152.
VRANKOVIĆ, Pero. Iz ciklusa Opći motivi, 1972-1980, s izložbe Panorama. 1-3/00, 208.
VRKLJAN, Zlatan. Stroj za pomoć slikaru u krizi. 4-6/99, 136.
338
VUČETIĆ, Paško. Portret supruge. 1-3/03, 128.
VUČETIĆ, Renato. Portret Jasne Vilfan. 1-3/03, 128.
ŽIVKOVIĆ KULJIŠ, Loren. Sadržaj jedne vreće, 2000. 1-3/00, 208.
ŽUVELA, Gorki. S izložbe: Svakodnevno zalijevam cvijeće. 4-6/99, 136.
ŽUVELA, Gorki. Film Time (Buñuel). 4-6/99, 136.
3. Urbanizam. Arhitektura
*** Ciborij glavnog oltara stolne crkve u Kotoru. 4-6/97, 165.
[COLLIADO, Luigi.]Crtež iz knjige Luigia Colliada »Pratica manuale dell’ Artiglieria«
iz 1641. Torino, Povijesni muzej topništva. 4-6/94, 191.
CORPONESE, Pietro. Plan grada i utvrda Zadra iz 1765, crtež tušem i akvarelom 98 x
218 cm. Venecija, knjižnica Muzeja Correr. 4-6/94, 191.
*** [Dominikanski samostan u Starom Gradu na Hvaru.] Današnji pogled s juga. Foto:
S[enka] S[ekulić]-G[vozdanović]. 10-12/00, 72.
Uz to: Inskripcija nad južnim ulazom u crkvu dominikanskog samostana.
HOOFFMAN, Antonio. Crtež Klisa tušem iz 1648. godine, dimenzije 44 x 59 cm.
Venecija, Nacionalna knjižnica Marciana. 4-6/94, 191.
[LUPOSIGNOLI, Michael.] Dva neostvarena nacrta Michaela Luposignolia, signirana 2.
veljače 1738. svjedoče o stalnoj želji franjevaca da podignu prostranu i umjetnički
oblikovanu crkvu. Nacrt prikazuje barokno pročelje crkve i samostana [Gospe od
Zdravlja u Splitu]. 4-6/97, 16.
*** Kuća Lucić na Rivi u Hvaru — izvorni izgled. 7-9/99, 186.
*** Pag. Plan grada. 1-3/94, 155.
*** Plan Trogira iz godine 1755. 1-3/00, 200.
[SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ, Sena.] Arhitektonski snimak (S. S. G. Hvar 1997)
Dominikanskog samostana u Starom Gradu na Hvaru. 10-12/00, 70.
[SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ, Sena.] Grafička skica rekonstrukcije Dominikanskog
samostana Stari Grad — Hvar. 10-12/00, 71.
S[EKULIĆ]-G[VOZDANOVIĆ], S[enka]. Pogled s ulaza u klaustar [i] Klaustar
dominikanskog samostana [u Starom Gradu na Hvaru]. 10-12/00, 72.
[SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ, Sena.] Rekonstrukcija utvrđenog samostana u Starom
Gradu na Hvaru, tlocrti. 10-12/00, 70-72 + [4] fotografije današnjeg stanja.
*** Tloris katedrale sv. Tripuna u Kotoru. 4-6/97, 165.
*** Tlocrt Splita iz 1648. (Foto: Archivio di Stato — Venezia.) 1-3/94, 161.
*** Trogir, tvrđava Kamerlengo i kula sv. Marka (XV. st.). 1-3/00, 201.
339
[VIATEUR, Jean Pelerin le.] De artificiali perspectiva. Viator Secundo. [2. izd., Tulli,
1509]. 1-3/95, 112.
Faksimil naslovne stranice.
Na str. 113-118 donose se faksimili iz te knjige s nekoliko primjera konstrukcije
perspektive.
*** Zadar, crtež tušem i akvarelom nepoznatog autora, veličina 49 x 57 cm. Venecija,
knjižnica Muzeja Correr. 4-6/94, 191.
4. Faksimili rukopisa i fotografije
[ALVARESO, Emmanuele.] Grammatica latino-illyrica ex Emmanuelis... a patre
Flaurentio de Gliubuschi... Venetiis, 1713. Typ. Antonii Bortoli. 4-6/97, 17.
Faksimil naslovne stranice.
*** Dekoracija ležaljke (1. st. prije Krista) s izložbe: Antička figuralna bronca iz Muzeja
hrvatskih arheoloških spomenika. 7-9/99, 192.
*** Dio Istoka u 2. stoljeću poslije Krista. 10-12/00, 16.
Zemljopisna karta unutar teksta.
*** Dječak s loptom, 2. desetljeće I. stoljeća poslije Kr. (ugrađeno u kuću u Sinju). 1-3/
99, 96.
*** Drvorez s početka Libra parvog Marulićeve Judite (prvo izdanje, Venecija 1521).
7-9/00, 8.
*** Drvorez iz Libra šestog Marulićeve Judite (drugo izdanje, Venecija 1522). 7-9/00, 8.
*** Drvorezi s prikazima oružja iz Marulićeve »Judite« (ukupno sedam). 7-9/01, 66-68.
*** Drvorezi iz starih izdanja Marulićeve Judite, (1521, 1522, 1523 i 1586). 10-12/02,
48-70.
Objavljeno je ukupno 19 drvoreza.
DVORNIK, Francis. La Croatie vers 1050. Preuzeto iz: Francis Dvornik. Les Slaves-
Histoire et civilisation. 4-6/03, 136.
Faksimil zemljopisne karte.
EURIPID: »Elektra«, Splitsko ljeto 1988, redatelj Paolo Magelli. 1-3/95, 129.
(Dvije fotografije.)
*** Evokacija povijesne regate od Komiže do Palagruže u lipnju 2000. g. 10-12/00, 5.
*** Falkuša jedri od Komiže do Palagruže 18 rujna 1998., 62 godine od posljednje
palagruške regate. 10-12/00, 4.
*** Fotografija kapele [bl. Ivana Trogirskog] nakon završene restauracije 2002. godine.
7-9/03, 129.
*** Fotografija sadašnjeg stanja odnosa Krista, anđela i ležećeg lika pokojnika. 7-9/03, 128.
O obnavljanju kapele bl. Ivana u trogirskoj katedrali.
340
*** Gajeta falkuša plovi rijekom Tejo ispred Lisabona na svjetskoj izložbi Expo 98 —
Oceani — naslijeđe za budućnost. 10-12/00, 4.
*** Gledalište obnovljenog šibenskog teatra. 7-9/03, 132.
*** [Govornici Književnog kruga na »Književnom petku« u Gradskoj knjižnici u Zagrebu;
16. V. 1997.] Bratislav Lučin, Ivan Mimica, Ivo Petrinović, Nenad Cambi, Marin
Berket, Josip Bratulić i Marina Protrka (voditeljica večeri). 7-9/97, 16.
[HADRIJAN VI., papa.] Adrianus. VI. papa. traiectensis. Belga. 10-12/98, 209.
Portret. Faksimil iz knjige?
[IVAN PAVAO II, papa.] Papa Ivan Pavao II. u Zagrebu: Ovaj moj put želio je biti
hodočašće mira i zajedništva. Mir je želja koju ponavljam u trenutku povratka u Rim.
Bog blagoslovio Hrvatsku! 10-12/95, 161.
[IVAN PAVAO II, papa.] Primanje kod Svetog Oca 17. studenog 1994. U sredini: papa
Ivan Pavao II. S papine desne strane: msgr. Ante Jurić, nadbiskup splitsko-makarski.
S papine lijeve strane: sudionici simpozija o Marku Maruliću na Gregoriani — prof.
dr. Branimir Glavičić, prof. dr. Charles Béné, msgr. dr. Anton Benvin, prof. dr. Mirko
Tomasović, prof. dr. Ivan Fuček. 10-12/95, 160.
[KOŽIČIĆ (Benja), Šimun.] Naslovnica Kožičićeva govora iz 1513. <održanog na šestom
zasjedanju Lateranskog koncila, 27. travnja 1513>. 7-9/02, 119.
[KOŽIČIĆ (Benja), Šimun.] Naslovnica Kožičićeva govora iz 1516. <De Corvatiae
desolatione. Opustošena Hrvatska.> 7-9/02, 119.
*** Krist blagoslivlja desnom, a rastvorenu knjigu pokazuje prema gledateljima u lijevoj
ruci [u kapeli bl. Ivana Trogirskog]. 7-9/03, 128.
KRLEŽA, Miroslav. »Aretej«. Dubrovačke ljetne igre 1972, redatelj Georgij Paro (publika
u funkciji dramske radnje). 1-3/95, 129.
KRLEŽA, Miroslav. »Kristofor Kolumbo«, 1973; publika na »Santa Mariji«, Dubrovačke
ljetne igre 1973, redatelj Georgij Paro. 1-3/95, 129.
LUBIN, Antonio. Dante spiegato con Dante e polemiche dantesche. Trieste, 1884. 7-9/
96, 114.
Faksimil naslovne stranice knjige.
[LUCIĆ, Hanibal.] Vlastoručni crtež H[anibala] Lucića s prikazom njegovih zemalja na
Špilicama — Vis.7-9/99, 182.
Vlastoručni crtež s prikazom kuća u Visu, 7-9/99, 184.
Faksimili.
[LJUBUŠAK, Lovro.] Grammatica latino-illyrica ex Emmanuelis; Aliorumque
approbatorum Grammaticorum libris, Juventuti Illyricae studiosè accomodata a patre
F. Laurentio de Gliubuschi... Venetiis, 1713. Typ. Antonii Bartoli. 4-6/97, 17.
Faksimil naslovne stranice.
[MARCHI, Ivan Petar.] Grb obitelji Marchi u diplomi Ivana Petra Marchija. 1-3/98, 144.
341
[MARCHI, Ivan Petar.] Korice diplome [o rimskom plemstvu Splićanina Ivana Petra
Marchija] s pečatom u kutiji. 1-3/98, 144.
Na sljedećoj tabli donesena je druga stranica te diplome.
[MARTINIS, Ivan.] Grb obitelji Martinis u doktorskoj diplomi Ivana Martinisa iz 1626.
1-3/98, 144.
*** Oltar u Kapeli bl. Ivana Trogirskog. 7-9/03, 128.
*** Pogled odozgo u kapelu [bl. Ivana Trogirskoga] otvara uvid u odnos Krista prema
pokojniku, kakav bismo mogli doseći. 7-9/03, 128.
*** Ranko Marinković posljednji put u komiškom portu na kormilu gajete falkuše
Comeza-Lisboa. 10-12/00, 5.
[MARULIĆ, Marko.] Marci Maruli Spalatensis Evangelistarium. — Evanđelistar iz 1516.
Kada će se pronaći izdanje iz 1500? 10-12/94, 235.
Faksimil naslovne stranice.
[MARULIĆ, Marko.] Judita, drugo izdanje (Mleci, 1522). 4-6/98, 234.
Faksimil naslovne stranice.
[MARULIĆ, Marko.] Dell’humiltà et della gloria di Christo, libri tre ... Venetia, 1596.
10-12/96, 257.
Faksimil naslovne stranice.
[MAZZOLENI, Ester.] Ester Mazzoleni u »Traviati«, 1922. [Portret-fotografija.] 7-9/03, 132.
MERIAN, M[atthaeus]. Šibenik s užom okolicom. Grafika M. Meriana, objavljena u
Theatrum Europaeum, 1650. godine. Kartografska zbirka NSK Zagreb. 10-12/00, 87.
*** Natpis u čast Jupitra u Uvodićima kod Klisa. [Uz to:] Trasa ceste od crkvine prema
Klisu. 4-6/00, 89.
*** Obći zagrebački koledar za godinu 1851. U Zagrebu, tiskom Bratje županah,
knjigotiskarah i knjigotaržac. 1-3/97, 62.
Faksimil naslovne stranice.
*** Oslobađanje Klisa od Turaka 1596. — pogled s juga, 1596?, bakrorez. Izvor: grafička
zbirka AMS. 4-6/00, 12.
*** Plan katastarske izmjere Šibenika 1825. g. s korekcijama iz 1870. godine. Županijski
muzej Šibenik. 10-12/00, 88.
[PLINIJE Stariji.] Dio istoka u 2. stoljeću poslije Krista. 10-12/00, 16.
Zemljopisna karta unutar teksta. Faksimil.
[PLINIJE Stariji.] Pozornica provale Vezuva i smrti Plinija Starijeg 24. kolovoza 79.
poslije Krista. 10-12/00, 20.
Zemljopisna karta unutar teksta. Faksimil.
*** Početak popisa posade Klisa iz 1643. g. 4-6/00, 82.
Faksimil iz Österreichische Nationalbibliothek, Wien MXT, 627/219.
342
*** Pogled na Klis iz Splita [i] Ostaci rimske ceste koja vodi od Šuplje crkve prema Klisu.
4-6/00, 88.
*** Pogled na Klis iz zraka; pogled na tvrđavu iz zraka, sa zapada i s istoka. 4-6/00, 48-49.
Uključene su i fotografije: Ulaz u najstariji dio tvrđave — treća vrata [i] Zapadni
dio tvrđave s Oprah kulom, ukupno šest fotografija.
*** Posjedi u »Kliškom polju« i vakuf Rustem-paše (solinske mlinice) 1587. g. 4-6/00, 81.
Faksimil iz BOA, MMV 17685.
*** Pozornica provale Vezuva i smrti Plinija Starijeg 24. kolovoza 79. poslije Krista.
10-12/00, 20.
Zemljopisna karta unutar teksta.
*** Prikaz stabla od kukanje krajem XVII. st. (Vicenza, zbirka Oliva.) 1-3/99, 96.
*** Prizor iz opere Judita Frane Paraća (praizvedba HNK Split 14. 07. 2000.): Judita (Nelli
Manuilenko) i Holoferno (Neven Belamarić). Foto: Demirel Pašalić. 7-9/00, 9.
PROCULIANO, Antonio. Oratione al... M. Giovan Battista Calbo, degnissimo rettor, et
alla magnifica communità di Spalato, detta da Antonio Proculiano. Venetia, 1617.
10-12/97, 260.
Faksimil naslovne stranice + faksimili na str. 261-263.
*** Prva [i posljednja] stranica Zadarskog (Zagrebačkog) rukopisa Marulićeva prijevoda:
De imitatione Christi. 4-6/00, 5-6.
Faksimili.
RABADAN, Vojmil. [Portret-fotografija.] 1-3/00, 128.
ROSACCIO, G[iuseppe]. Klis s okolicom, 1598. godine, bakrorez — pogled s juga. 4-6/00,
104. Faksimil.
SALAMON, Velimir. Crtež komiške gajete falkuše. 10-12/00, 5.
SHAKESPEARE: »Hamlet«, Dubrovačke ljetne igre 1952, redatelj dr. Marko Fotez.
1-3/95, 128.
Tri fotografije s izvedbe.
*** Sinjska alka (XX. st.) 1-3/99, 96.
Fotografija trojice alkara s jedne proslave.
SLADE, Josip. [Portret-fotografija.] 7-9/03, 132.
J. Slade, (1828.-1911.), hrvatski arhitekt, projektant kazališta u Šibeniku.
*** Snimak s praizvedbe Marulove pisni. Vladimir Ružđak (Marulić — Ozija) i Nada
Puttar-Gold (Mira Paplić — Judita). (Iz ostavštine Vojmila Rabadana. Pretisak
zabranjen.) 1-3/00, 128.
*** Stećak iz jugozapadne Bosne. 1-3/99, 97.
Crtež.
*** [Šesnaesto] XVI. splitsko ljeto. Program praizvedbe Marulićeve pisni (medaljon
izradio Ivan Mirković). 1-3/00, 128.
Faksimil.
343
*** [Tri fotografije crkve Gospe od Zdravlja na Dobrome u Splitu: stanje prve iz 1730.,
druge iz 1768.-71. i treće iz 1931.] 4-6/97, 16.
*** [Tri katastarske karte s posjedima Marulićevih nasljednika u Splitu.] 1-3/00, 160.
Posebno o Mati Maruliću.
VALJALO-VRUS, Ivana. Shematski prikaz jugoistočnog perimetra povijesne jezgre
Šibenika [i] ... jugoistočnog pročelja grada u XIX stoljeću. 10-12/00, 89.
[VIGERIUS, Marcus.] <Controversia de exellentia instrumentorum Dominicae passionis
per Marcum Vigerium, episcopum Praenestinum, cardinalem Senogalliensem,
discussa. (Spor o uzvišenosti oruđa Muke Gospodnje...)> Naslovnica Vigeriove
knjižice. 7-9/02, 118.
[VRANČIĆ, Faust.] Dictionarium quinque nobilissimarum Evrope linguarum... Venetiis,
Apud Nicolaum Morettum, 1595. 10-12/96, 257.
Faksimil naslovne stranice.
KAZALO PISACA
ABASIYANIK, Sait Faik 251
ABDALLAH, Shadli Ben 88
‘ABD AR-RAHM˜N I. 185
ABIRACHED, Robert 18
ABRAMIĆ, Mihovil 11
AB¯-L- ‘ATAHIJA (Abø-l-Atıhiya) 185
AB¯ M˜D†, Iljı (Abø-Mıd{, †l{yı) 185
AB¯ NUW˜S 185
ACCAME, Vincenzo 312
ACUÑA, Hernando de 88
ADAM, Dunja 211
ADAMIĆ, Stanislava 28, 29, 59, 162, 174,
223, 272, 291
ADAMOV, Arthur 189
ADAMOVIĆ, Ratko 174
AD-DHUBJ˜NI, An-Nıbigha 185
ADONIS pseud. ( Sa‘{d, Al{ ) 185
ADY, Endre 88
AGANOV, Nasko 29
AHMADULINA, Bela Ahatovna 88
AIDOO (Ajdu) 251
AKSJONOV, Vasilij Pavlovič 111
AL-AHTAL 185
AL-AHTAL AS-SAGH†R
(Al Hør{, Bišıra) 185
AL-ANDALUS†, Ibn Haffıdža 185
AL-AŠB¯N† 186
AL-BAJATI, Abdal Vahhab, AL-BEJ˜T†,
‘Abdul al-Wehıb (Al-Bayıt{, ‘Abd-al
Wahıb) 88, 186
AL-BEL˜DUR†, Ahmed (Al-Balıdør{)
190
AL-BUHTUR† 186
AL-B¯SIR† 186
AL-DŽ˜HIZ (Al-Gıhiz)190
AL-EZDI, Šanfara (Aš-Šanfarı) 186
AL-FEREZDEK (Al-Farazdaq) 186
AL-FIT¯R†, Muhamed 186
AL-HAK†M, Tawf{q 111, 190
AL-HAMAD˜N†, Bed{ ‘u-z-Zemın (Al-
Hamadın{) 190
AL-HAMD˜N†, Abø Firıs 186
AL-HANS˜’ 186
AL-HILL†, Sıfi-d-D{n 186
AL-HUSR† 186
AL-ISFAH˜NI, Abø al-Feredž (Abø-l-
Farag al-’Isfahın{) 190
AL-JAŠKARI, Al-Munahal 186
AL-KALJ¯B† 190
AL-MA‘ARR†, Abø-l-‘Alı 186, 190
AL-MEL˜’IKE, Nızika 186
AL-MUSTAZHAR 186
AL-MU‘TEMID 186
AL-MUTENEBB†, Abø Tajjib (Al- Muta-
nabb{) 186
ˇ
ˇ
346
AL-‘UDR†, Džem{l (Gam{l) 187
ALBAHARI, David 174
ALBEE, Edward 18, 189
ALBERTI, Rafael 88, 312
ALEGRE, Manuel 312
ALERAMO, Sibilla 88
ALEWYN, Richard 24
ALEXANDRU, Ion 88
ALFIREVIĆ, Acija 29, 162
ALFIREVIĆ, Frano 29
ALFIREVIĆ, Slobodan 10
ALI, Sabahattin 251
ALIGER, Margarita Josifovna 88
ALIGHIERI, Dante 88
ALONSO, Dámaso 88
ALTMANN, René 88
ALVAREZ, José Maria 312
AMIS, Kingsley 88
ANČIĆ, Nedjeljko Ante 282
ANDERSON, Maxwell 18
ANDRADE, Eugénio de 313
ANDREIS, Josip 17
ANDRIĆ, Ivo 173
ANDRIĆ GUDŽULIĆ, Mirko 174
ANDRIJAŠEVIĆ, Mate 194
ANDRIJIĆ, Marko 194
ANĐELIĆ, Stjepan 223, 291
ANGJELINOVIĆ, Danko 29, 70
ANIEBO, I. N. C. 251
ANTHONY, Michael (Entoni Majkl) 252
ANTIĆ, Vinko 179
ANTIN, David 313
ANTOINE, Serge 255
ANTOLJAK, Stjepan 118
ANZULOVIĆ, Neda 71, 146, 211
APARAC, Luka 154
APOLLINAIRE, Guillaume 88
APPIA, Adolphe 18
ARAGÂO, António 313
ARAGON, Louis 89
ARALICA, Ivan 59, 145, 174, 233
ARAMBAŠIN, Tatjana 233, 303
ARBASINO, Alberto 18
ARDEN, John 111
AREŽINA, Duško 71
ARGHEZI, Tudor 89
ARIOSTO, Ludovico 89
ARMANDA, Joško 291
ARNAUTOVIĆ, Mustafa-Cico 29
ARP, Hans 89
ARRABAL, Fernando 18, 189
AR-REJH˜N†, Em{n ( Ar-Rayhın{, Am{n)
186
ARSOVSKI, Tome 29, 30
ARTAUD, Antonin 18
ARTMANN, Hans Carl 89
ARTONI, Gian Carlo 89
ARTUKOVIĆ, Zlata-Erika 30
AS-SEMAWAL (Samuilo) 186
AS-SUMEJSIR 186
ASTEL, Arnfrid 89
ASTURIAS, Miguel Angel 246
AŠ-ŠA‘B†, Abø-l- Kısim (Aš-Šıbb{, Abø
al-Qısim) 186
AŠKERC, Anton 246
AT-TABAR†, Abø Dža‘fer 190
AT-T˜JI’ Hıtim 186
AT-TUT†L† 186
ATANASOVSKI, Miho 30
ATTULY, Lionel 89
ATWOOD, Margaret 89
AUBANEL, Théodore 89
AUDEN, Wystan Hugh 18, 24, 89, 111,
313
AUSLÄNDER, Rose 313
BABIĆ, Goran 30, 223
BABIĆ, Ivo 10, 11, 150, 151, 194, 213,
215, 258, 259, 285, 287
BABIĆ, Vanda 304
BABITS, Mihály 89
BACHELARD, Gaston 24, 113
BACHMANN, Ingeborg 89
BACONSKY, A. E. 89
ˇ
347
BACOVIA, George 89
BAČKI, Đuro113
BADALIĆ, Josip 71
BADURINA, Natka 255
BAGIĆ, Krešimir 291
BAGRJANA, Elisaveta 89
BAJAMONTI, Julije 161
BAJETÛ, Berta 162
BAJIĆ, Žarko 301
BAKARIĆ, Tomislav 59
BAKIJA, Katja 236
BAKOŠ, Mikuláš 24
BAKOTIĆ, Petar 24, 28, 71, 161
BALANTIČ, France 246, 313
BALASSA, Bálint 89
BALESTRINI, Nanni 89
BALLET, René 24
BALLO, Guido 313
BALOGUN, Odum (Balogun, Odun) 252
BALTAG, Cezar 89
BANOVIĆ, Stipe 72
BANUS, Maria 89
BANJANIN, Mira 154
BANJEVIĆ, Mirko 30
BARAC, Antun 162, 179
BARADA-BENYOVSKY, Lucija 151
BARAKOVIĆ, Meho 30
BARANYI, Ferenc 89
BARAS, Frano 59, 113, 193, 194, 218
BÁRBERI SQUAROTTI, Giorgio 89
BARBU, Ion 89
BARIĆ-PUNDA, Vesna 283
BARILE, Angelo 313
BARIŠIĆ, Gordana 24
BARJAKTAREVIĆ, Fehim 118
BARKER, George 89
BARKOVIĆ, Josip 59
BARNATÁN, Marcos Ricardo 313
BARTHES, Roland 24
BASIL, Otto 89
BAŠEV, Vladimir 90
BAŠIČEVIĆ, Dimitrije (Mića) 14
BAŠIĆ, Marinko 291
BAŠIĆ, Stanislav 30
BATISTIĆ, Ivo 72
BATTAGLIA, Aurelio Remo 90
BATUŠIĆ, Nikola 154, 155, 218, 236
BATY, Gaston 18
BAUR, Rupprecht Slavko 24
BAVČEVIĆ, Branko 30, 162
BEBEK, Robert 304
BECK, Julian 18
BECKETT, Samuel 111, 189
BEDE, Anna 90
BEDENICKI, Juraj 113
BEKER, Miroslav 113
BELAMARIĆ, Joško (Josip) 151, 211,
213, 214, 215, 258, 285
BELAN, Branko 59, 174, 233
BÉLANCE, René 90
BELLINTANI, Umberto 313
BELOVIĆ, Miroslav 155
BEN JELLOUN, Tahar 190
BÉNÉ, Charles 236
BENEŠIĆ, Damjan 223
BENIĆ, Gordana 162, 223, 273, 291, 300
BENIUC, Mihai 90
BENN, Gottfried 90, 313
BENSE, Max 24
BENTIVOGLIO, Mirella 90, 313
BENTLEY, Eric 18, 24
BENZON, Stjepan 31, 146, 162, 163, 179,
223
BERČIĆ, Vojdrag 18
BERETIN, Mate 59
BERGAMO, Marija 217
BERIĆ, Dušan 23, 72, 118, 119, 145
BERISHA, Rrustem 31
BERITIĆ, Nada 173
BERKET, Marin 331
BERNARI, Carlo 113
BERNHARD, Thomas 90
BEROŠ-KABIĆ, Loredana 233, 236
BERTOLUCCI, Attilio 90
348
BERTOŠA, Miroslav 72
BERZSENYI, Dániel 90
BEŠKER, Ana Marija 72
BETJEMAN, John 90, 314
BETOCCHI, Carlo 90
BETTINI, Emanuele 314
BEZIĆ, Jerko 154
BEZIĆ, Živan 282
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka 10, 11, 14,
150, 151, 152, 155, 179, 194, 211,
212, 213, 214, 215, 218, 236, 258,
260, 261, 272, 281, 285, 304, 331
BIASIOL, Adelia 314
BIENEK, Horst 90
BILANKOV, Ivo 31
BILETIĆ, Boris 223
BILIĆ, Ivan 283
BILIĆ-ĐORĐEVIĆ, Branka 155
BILLICH, Jürgen 90
BILOPAVLOVIĆ, Tito 60
BILOSNIĆ, Tomislav Marijan 72, 163,
179, 223
BINTLIFF, John 259
BIOČINA, Branko 72, 179, 180
BIRNEY, Earle 90
BISKUPLJANIN, Mile 31
BISKUPOVIĆ, Josip 154
BITANGA-ŠUJAN, Ivan 223
BJELAJAC, Slobodan 283
BLAGA, Lucian 90
BLAGAIĆ, Mario 291
BLANCHOT, Maurice 24
BLANDIANA, Ana 90
BLAŽEVIĆ, Neda Miranda 234
BLOCH, Ernst 24
BLOCH-MICHEL, Jean 113
BLOK, Aleksandr Aleksandrovič 90
BOCCIONI, Umberto 90
BODNÁR, Éva 14
BOGDAN, Tomislav 304
BOGDANOVSKI, Biljana 291
BOGIŠIĆ, Rafo 119, 155, 180, 218, 219,
236, 237, 304
BOGLIĆ, Antun R. 31
BOGLIĆ, Mira 17, 153
BOGLIUN, Loredana 314
BOGNER-ŠABAN, Antonija 219
BOIARDO, Matteo Maria 90
BOILEAU, Pierre-NARCEJAC, Thomas
24
BOINE, Giovanni 90
BOJOVIĆ, Zlata 155, 180
BOKO, Jasen 304
BOKSHI, Besim 31
BOMBARDELLI, Silvije 17, 18, 154, 217,
235
BONAČI, Ivan 72
BOND, Edward 189
BONINO, Enrico 314
BONNEFOY, Yves 90
BOOTH, Philip 314
BOR, Matej 31, 60, 246
BORIĆ, Gojko 326
BOROZAN, Braslav 18, 19, 57, 155, 174
BOROZAN, Nenad Valentin 291
BOSE, Buddhadeva 90
BOSQUET, Alain 90
BOŠKOVIĆ, Đurđe 118
BOŠKOVIĆ, Ivan 14, 18, 72, 304
BOŠKOVIĆ Ivan J. 180, 237, 304
BOŠKOVIĆ-STULLI, Maja 219
BOŠNJAK, Branimir 237, 291, 303, 304
BOŠNJAK, Branko 24, 31, 149, 155, 179
BOTTERI-DINI, Josip 304
BOUHAZER, Hocine 187
BOWEN, Elizabeth 111
BOWERING, George 90
BOZ, Budadeva v. BOSE, Buddhadeva
BOŽANIĆ-BEZIĆ, Nevenka v. BEZIĆ-
BOŽANIĆ, Nevenka
BOŽANIĆ, Joško 163, 179, 180, 222, 233,
237, 303, 305, 331
BOŽIĆ, Dragan 235
BOŽIĆ, Mirko 57, 60, 194, 272
BOŽIĆ, Stipe 235
349
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica 194, 214,
260, 261, 282, 329, 331, 332
BOŽILOV, Božidar 90
BOŽOVIĆ, Rade 180, 191
BRALA, Želimir 255
BRAŠANAC, Čedomir 174
BRATANIĆ, Mateo 332
BRATULIĆ, Josip 155, 180, 237
BRÉCHON, Robert 113
BRECHT, Bertolt 19, 90, 91
BREČIĆ, Petar 255
BRENKOVA, Kristina 60
BREŠAN, Ivo 233, 234, 303
BRETON, André 91
BREZAK-STAMAĆ, Dubravka 305
BRICKO, Marina 237
BRIÈRE, Jean-François 91
BRITTING, Georg 91
BRKIĆ, Franjo 31
BRKOVIĆ, Jevrem 247
BRLENIĆ-VUJIĆ, Branka 155
BROOK, Peter 19
BROWN, Alec 111
BROZOVIĆ, Dalibor 23, 72, 118
BRUNOVIĆ, Kazimir 31
BRUSAR, Branko 191
BUBLE, Nikola 154, 217
BUČAN, Daniel 7, 113, 118, 149, 191,
255
BUDALIĆ, Rade 31
BUDOR, Karlo 237
BUENAVENTURA, Ramón 314
BUGARČIĆ, Dragi 174
BUKOWSKI, Charles 314
BULAJIĆ, Stevan 174
BULAJIĆ, Veljko 174
BULATOVIĆ, Miodrag 174
BULIĆ, Goran 180
BULIMBAŠIĆ, Sandi 287
BULJAN, Bogdan 19, 219
BULJAN, Mate 163
BULJAN, Mirjana 60
BULJEVIĆ, Zvonimir 60, 146, 174, 175,
180, 234, 235, 301, 303
BURINA, Safet 31, 73, 163
BUSTA, Christine 91
BUŠKARIOL, Frane 258
BUŠKARIOL, Lepa 31
BUTOR, Michel 111
BUTTLAR MOSCON, Alfred 91
BUZEA, Constanta 91
BYRON, George G. 247
CADOU, René-Guy 91
CAEIRO, Alberto (heteronim za Pessoa
Fernanda...) 247
CAILLOIS, Roger 112
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro 91,
325
CALOGERO, Lorenzo 91
CAMBI, Nenad 194, 258, 281, 283, 285,
305, 329, 330
CAMILLE, Roussan 91
CAMÕES, Luis de 91, 314
CAMPANA, Dino 91
CAMPOS, Alvaro de (heteronim za Pessoa
Fernanda...) 247
CAMUS, Albert 19, 112, 113
CANEV, Stefan 91
CANKAR, Ivan 247
CAPRONI, Giorgio 91
CAR-EMIN, Viktor 180
CAR-MATUTINOVIĆ, Ljerka 163, 180,
237
CARAION, Ion 91
CARDARELLI, Vincenzo 91
CARETTE-ŠOJAT, Ivana 291
CARIĆ, Marin 219
CARLI, Andrea 314
CARLOS, Papiniano 314
CARNERO, Guillermo 315
CARREGA, Ugo 315
CARTER, Frank 259
CARVALHO, Raul de 91, 315
350
CASSIAN, Nina 91
CATRI, Franca Maria 91
CATTAFI, Bartolo 92
CAVACCHIOLI, Enrico 92
CAYROL, Jean 112
CEGA, Fani v. CELIO CEGA, Fani
CELAN, Paul 92
CELIO CEGA, Antun155, 217
CELIO CEGA, Fani 211, 285
CENDRARS, Blaise 92
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 92
CÉSAIRE, Aimé 92
CETINIĆ, Ivo 173
CETTINEO, Ante 31, 32, 73, 113, 114
CHAIKIN, Joseph 19
CHAMBERLAND, Paul 92
CHANDLER, Raymond 24
CHAR, René 92
CHATENAY, Libert 92
CHÉDID, Andrée 92
CHOMSKY, Noam 8
CIGLER, Milena 315
CINNATI, Ruy 315
CÍSAŒ, Jan 19
CLAUDEL, Paul 19, 111, 145
COCHOFEL, João José 315
COCTEAU, Jean 92
CODIGNOLA, Luciano 19
COHEN, Leonard 92
COLIN, Jean-Pierre 24
COLOMBO, John Robert 92
CONNES, André 114
CONSTANTIN, Ilie 92
COPPOLA, Francesco 237, 238
CORAZZINI, Sergio 92
CORNWELL, Neil 311
CORRIGAN, Robert W. 19
COSTABILE, Franco 92
COUPEY, Pierre 92
COWLEY, Malcolm 114
CRAIG, Edward Gordon 19
CREMASCHI, Inísero 92
CRIJEVIĆ, Ilija (Aelius Lampridius Cervi-
nus) 223, 224
CRNOBORI, Marija 70, 156, 219
CSÉPE, Imre 32
CSOKONAI, Vitéz Mihály 92
CUCCHI, Maurizio 315
CUMMINGS, Edward E. 92
CVIJETIĆ, Ljubomir 150, 180, 272
CVITAN, Gordana 156
CVITANIĆ, Antun 9, 194, 260, 283
CVITANOVIĆ, Adrian 288, 326
CVITKOVIĆ, Vesna 156
CVJETKOVIĆ-KURELEC, Vesna 156, 219
CVRLJE, Zdenko 156, 194
ČALE, Frano 24, 114, 219, 238, 255
ČALIĆ, Eduard 260
ČAPEK, Karel 19
ČAPO-ŽMEGAČ, Jasna 283
ČEČUK, Branimir 163, 224
ČEGEC, Branko 291
ČEHOV, Mihail 19
ČELAN, Joško 153, 180
ČEPE, Imre v. CSÉPE, Imre
ČERINA, Ljiljana 287
ČERKEZ, Vladimir 32, 60
ČIMBUR, Pero 181
ČOLAK, Nikola 119
ČOLAKOVIĆ, Enver 60, 114
ČOLAKOVIĆ, Stella 18
ČOLOVIĆ-SVILIČIĆ, Jadranka 32, 60,
163, 179
ČORAK, Željka 259
ČORALIĆ, Lovorka 282, 330, 332
ČORIĆ, Josip 282
ČOVIĆ, Danilo 32
ČOVIĆ-POPADIĆ, Tonka 215
ČRNJA, Zvane 163, 238
ČUBELIĆ, Tvrtko 156
ČUDINA, Marija 32, 33, 60, 73, 175, 224,
235
ČULIĆ, Ćiro 7, 19, 33, 73, 114, 163, 180
351
ČULIĆ, Hrvoje (Viskota) 60, 114, 164,
180, 181, 192, 234, 235, 238, 255,
291, 292, 303, 305
ČVRLJAK, Krešimir 238, 258, 260, 305
ĆAĆE, Ive 164
ĆOPIĆ, Branko 175
ĆOSIĆ, Bora 175
ĆUKOVIĆ, Čedo 146
ĆURIN, Alem 301
DABATSCHEK, Heinz 92
DABO, Radoslav 238, 292
DADIĆ, Žarko 212
DADIÉ, Bernard B. 92, 252
DAGHEWIS, Cecil 93
DAICHES, David 24, 25
DALČEV, Atanas 93
DAMAS, Léon G. 93
DAMIĆ, Marko 194
DAMLJANOVIĆ, Đuro 175
DANOJLIĆ, Milovan 60
DANOLIĆ, Josip 305
DANTE ALIGHIERI v. ALIGHIERI, Dante
DARÍO, Rubén 93
DA SENA, Jorge v. SENA, Jorge de
DÄUBLER, Theodor 93
DAUTBEGOVIĆ, Jozefina 292, 301
DAVIČO, Oskar 149
DAVID, Ernst 93
DAVID, Filip 175
DAVIDE, Donald 93
DAVIDOVIĆ, Nikola 73
DAVIE, Donald 315
DAVIES, Robertson 325
DAY-LEWIS, Cecil 100
DE ANGELIS, Milo 315
DEANOVIĆ, Mirko 156
DEBELJAK, Aleš 247, 315
DEDAJ, Rrahman 33
DEKANOVIĆ, Ivo 292
DEKLEVA, Milan 315
DELBIANCO, Valnea 238
DE LIBERO, Libero 93
DELORKO, Olinko 18, 25, 28, 33, 34 73,
114, 224
DE LUCA, Liana 100
DEMICHELI, Marko 152
DEMORI-STANČIĆ, Zoraida 285
DEMOVIĆ, Miho 217, 219
DENEGRI, Jerko (Ješa) 14
DENEGRI, Madeleine 238 vidi i: EPRON-
DENEGRI, Madeleine
DENKOVIĆ-BRATIĆ, Divna 114
DEPESTRE, René 93
DEPIERRIS, Jean Louis 152, 187
DERW†Š, Mahmød 187
DÉRY, Tibor 112
DESNOS, Robert 93
DETELA, Jure 247
DEVIDE, Vladimir 181
DH¯-R-RUMMA 187
DIANA, Deša 215
DIANA, Srećko 7, 19, 20, 25, 34, 35, 73,
74, 114, 156, 164, 175, 181, 224, 234,
238, 239, 292, 305
DIEGO, Gerardo 93
DIKLIĆ, Arsen 175
DIMITROVA, Blaga 93
DIMOV, Leonid 93
DIONÍSIO, Mário 316
DIOP, Birago 93
DIOP, David 93
DISOPRA, Nikola 7, 9, 14, 60, 61, 74, 75,
76, 114, 175, 181, 234, 273
DIZDAR, Hamid 35
DIZDAR, Mak 35
DJABALI, Leila 187
DJEBAR, Assia (Gabbır, Asya) 187
DOBRA, Roko 292
DOINAS, Stefan Aug. 93
DOLCI, Danilo 187
DOMIĆ, Ljiljana 235
DOMITROVIĆ, Marin 303
352
DOMOVIĆ, Tomislav 292
DONADINI, Mira 35
DONAT, Branimir 25, 76, 114, 219, 239
DONČEVIĆ, Ivan 61, 175
DONGALA, Emmanuel Boundzéki 252
DORCELY, Roland 93
DORKIN, Mladen 179, 239
DOUGLAS, Keith 316
DOWSON, Ernest 247
DRAČ, Ivan 93
DRAGIČEVIĆ, Jovan 247
DRAGIĆ-KIJUK, Predrag R. 181
DRAGOJEVIĆ, Danijel 14, 35, 36, 61, 62,
292
DRAGOJEVIĆ, Ivan 62
DRAINAC, Rade 70
DROZDA, Miroslav 114
DUBOKOVIĆ-NADALINI, Niko 194,
260
DUDEK, Louis 93
DUDIĆ, Andrija 212
DUHOVIĆ- ŽAKNIĆ, Ivica 234
DUJIĆ, Andrija 9, 260
DULIBIĆ, Frano 285
DUMANČIĆ, Dragutin 234, 255
DUMBRAVEANU, Anghel 93
DUMITRESCU, Geo 93
DUPIN, Jacques 93
DUPLANČIĆ, Arsen 152, 193, 211, 215,
286, 305, 332
DURAKU, Nebil 62
DURBEŠIĆ, Tomislav 156, 224, 273
DURRELL, Lawrence 93, 112
DÜRRENMATT, Friedrich 20
DURSUN, Tarik K. 252
DUVIGNAUD, Jean 20
DVORNIK, Petar 119, 164, 224
DŽAFER, Ait 93
DŽER†R (Gar{r)187
DŽUMALI, Nedžati (Cumali, Necati) 252
DŽUNIĆ, Slobodan 175
ĐEKIĆ, Stojan J. 224
ĐODAN, Šime 9
ĐOGO, Gojko 36
ĐONOVIĆ, Janko 36
ĐULIZAREVIĆ-SIMIĆ, Aiša 192
ĐURĐEVIĆ, Miloš 239, 305
ĐURIĆ, Dragoljub P. 255
ĐURIĆ, Radiš 181
ĐUROVIĆ, Ratko 175
EASMON, Sarif R. (Ismon, Sarif R.) 252
EBNER, Jeannie 94
ECO, Umberto 7, 25
EICH, Günter 94
ELIADE, Mircea 25
ELIOT, Thomas Stearns 20, 94, 111, 316,
325
ÉLUARD, Paul 94, 146
EMINESCU, Mihai (Eminesku Mihaj) 94,
247
EMPSON, William 25, 94, 316
ENDR≥DI, Sándor 94
ENEKWE, Onuora Ossie 252
ENZENSBERGER, Hans Magnus 94, 247
EPRON-DENEGRI, Madeleine 114 vidi i:
DENEGRI, Madeleine
ERULKAR, Mary 94
ESHIL (Aeschylus) 251
ESSLIN, Martin 20
EVANS, Arthur John 193
EVANS, Paul 316
EVERSON, Ronald 94
FABRIO, Nedjeljko 57, 62, 114, 152, 156,
181, 192, 239
FAFE, José Fernandes 316
FAINLIGHT, Ruth 247
FALIŠEVAC, Dunja 156, 181, 219, 239,
306
FALUDI, Ferenc 94
FARFA 94
FARGUE, Léon-Paul 94
ˇ
353
FARLATI, Danijel 282
FEDIN, Konstantin Aleksandrovič 114
FEIJÓ, Álvaro 316
FELDMAN, Miroslav 164
FELLER, Miroslav 25
FERAOUN, Mouloud 190
FERGUSSON, Francis 20
FERLUGA-PETRONIO, Fedora 239
FERNANDES, Rogério 94
FERRO, Luigi 94
FIAMENGO, Đurđica 164 vidi i: TOMIĆ-
FIAMENGO, Đurđica
FIAMENGO, Jakša 36, 165, 224, 225, 286,
292, 305 , 306, 332
FILIPI, Goran 165, 225
FILIPIČ, France 36
FILIPOVIĆ, Ljiljana 282, 301
FILIPOVIĆ, Rasim 57, 62
FILIPOVIĆ, Vladimir 181
FILIPPI, Živan 211, 212, 239, 255, 287
FILLIA 94
FIO, Oliver 119
FIORENTINO, Luigi 25
FIRINGER, Kamilo 156
FISCHER, Ernst 94
FISKOVIĆ, Cvito 10, 11, 12, 14, 20, 76,
119, 150, 151, 152, 154, 156, 195,
213, 214, 215, 239, 258, 259, 287
FISKOVIĆ, Igor 10, 12, 146, 151, 213,
214, 260, 286, 287
FLAKER, Aleksandar 14, 76, 114
FLAKER, Vida 156, 219
FLEISCHMANN, Ivo 94
FODOR, András 94
F≥LDES, Anna 26
F≥LDVÁRI, Kornel 25
FOLGORE, Luciano 94
FORETIĆ, Dalibor 219
FORETIĆ, Dinko 119
FORETIĆ, Vinko 7, 11, 119, 195
FOSCA, François 25
FOSCOLO, Ugo 247
FOTEZ, Marko 20, 76, 156, 219
FOUCHÉ, Franck 94
FRADELIĆ, Petar 225, 292
FRAJND, Marta 156, 219
FRANCESCO, Amedeo di 326, 327
FRANGEŠ, Ivo 76, 181, 239
FRANIČEVIĆ, Marin 25, 36, 76, 149, 156,
157, 165, 239
FRANIČEVIĆ-PLOČAR, Jure 36, 37, 62,
165, 193
FRANIĆ, Ante 150
FRANIĆ, Frane 282
FRANIĆ, Severin 153
FRANIN, Dina 292
FRASER, G. S. 20, 25
FREJDENBERG, Maren Mihajlovič 119,
195
FRELIH, Tone 153
FRÉNAUD, André 94, 95
FREUD, Sigmund 20
FRIED, Erich 95
FRISCH, Max 20
FRISCHMUTH, Barbara 95
FRITSCH, Gerhard 95
FRITZ, Ervin 57, 247
FRKIN, Vatroslav 219
FRNDIĆ, Nasko 157, 165, 219, 239, 240
FRY, Christopher 20
FRYE, Northrop 25
FUCHS, Georg 20
FUČEDŽIEV, Diko 112
FULLER, Roy 95, 316
FURNADŽIEV, Nikola 95
GABELIĆ, Andro 195
GABRIČEVIĆ, Branimir 118
GAFFNEY, Vincent 259
GAISTER, Istok Plamen 37
GAJEVIĆ, Dragomir 240
GAJŠEK, Vladimir 37
GAJTANI, Adem 37
GALAMBOS, Lajos 112
354
GA∑EZYNSKI, Konstanty Ildefons 316
GALIĆ, Pavao 76
GALOVIĆ, Alen 293
GAMULIN, Grgo 11, 12, 14, 70, 214, 215,
234, 235, 255
GANZA, Mate 37
GARAI, Gábor 95
GARCIA LORCA, Federico 20, 95
GARCILASO DE LA VEGA 95
GARNEAU, Saint-Denys 95
GASCOYNE, David 95
GASSNER, John 20
GAŠPAROVIĆ, Darko 157, 219, 240
GATTO, Alfonso 95
GAVELLA, Branko 20
GAZAROVIĆ, Marin 57
GAZIVODA, Mihailo 62
GEDEÂO, António 316
GIMFERRER, Pere 316
GINSBERG, Allen 316
GIUDICI, Giovanni 317
GEIĆ, Duško 225
GENET, Jean 20, 189
GEORGIEV, Nikola 115
GEORGIJEVSKI, Ljubiša 157
GEROV, Aleksandar 95
GERSTL, Elfriede 95
GERŠENZON, Mihail Osipovič 252
GERVAIS, Drago 62, 165
GIELGUD, John 20
GIGUÈRE, Roland 95
GIROUX, Roger 95
GIULIANI, Alfredo 95
GIZDIĆ, Drago 119
GJERQEKU, Enver 37
GLAMUZINA, Drago 293
GASNOVIĆ GOLEŠ, Biserka 293
GLASSCO, John 95
GLAVIČIĆ, Branimir 181, 240
GLAVINA, Frano 14, 119
GLAVURTIĆ, Miro 37
GLAZER, Alenka 37
GLIGO, Nikša 220
GLIGO, Vedran 179, 240
GLUNČIĆ-BUŽANČIĆ, Vinka 281
GODLAR, Jela 234, 301
GOETHE, Johann Wolfgang 111
GOGALA, Nada 195
GOGÁR, Vladimir Rastislav 326
GOJANOVIĆ, Suzana 225
GOL, Yvan 95
GOLDING, William 112
GOLDONI, Carlo 252
GOLOB, Zvonimir 37, 76, 115
GOMRINGER, Eugen 95
GONÇALVES, Egito 317
GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de 95
GORJAN, Zlatko 37, 38, 115
GORTAN Veljko 181
GOSTL, Igor 115, 289
GOTOVAC, Mani 157
GOTOVAC, Vlado 8, 38
GOVONI, Corado 95
GOZZANO, Guido 317
GRABOVAC, Julije 119, 120, 195, 260
GRACIN, Đorđe 76
GRACIN, Juraj 220, 240
GRAČAN, Giga 326
GRADIŠKA, Ante 76, 192, 217
GRAFENAUER, Niko 317
GRAHAM, Henry 317
GRAMADI, Salah 187
GRAMIGNA, Giuliano 317
GRAMSCI, Antonio 25
GRANDBOIS, Alain 95
GRANDE, Adriano 317
GRANDMONT, Éloi de 95
GRANIĆ, Miroslav 330
GRATIANT, Gilbert 95
GRAVES, Robert 25, 96, 317
GRBIĆ, Dragoslav 38, 57
GRGIĆ, Iva 306
GRGIĆ, Ivan 120
GRGIĆ, Miljenko 217
355
GRGORINIĆ, Natalija 301, 302
GRGUREVIĆ, Dragutin 175
GRGUREVIĆ, Dražen 283
GRIER, Eldon 96
GRLIĆ, Danko 8
GRLIĆ, Rajko 175, 176
GRLJUŠIĆ, Ivan 152, 165, 166, 225, 233,
256, 282, 293
GROTOWSKI, Jerzy 20
GRUBAČ, Slobodan 166, 181
GRUBIŠIĆ, Vinko 290, 326
GUDELJ, Petar 293
GUIDACCI, Margherita 317
GUILLEVIC, Eugène 96
GULIN, Stjepan 293
GUMA, Aleks La v. LA GUMA, Aleks
GUNDULIĆ, Ivan 233
GUNERT, Herma 96
GUNERT, Johann 96
GUNGA, Fahredin 38
GUNN, Thom 96, 317
GUNJAČA, Stjepan 118, 120
GUROVICH, Tami Cascino 96
GURSEL, Nedim 252
GUSTAFSON, Ralph 96
GUTHKE, Karl S. 20
GUTTENBRUNNER, Michael 96
GVOZDANOVIĆ, Srebrenka 12 vidi i:
SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ, Sena
GWALA, Mafika 252
GWERDER, Alexander Xaver 96
GYÖNGYÖSI, István 96
GYÖRE, Imre 96
HABAZIN, Anđelko 8, 24, 115
HADDAD, Malek 96, 190
HADIJA, Ali Ibn 96
HADŽI-TANČIĆ, Saša 175
HADŽIĆ, Fadil 157, 173
HAGIU, Grigore 96
HAJDLER, Kruno 153
HAJDUKOVIĆ, Božur 175
HAJTOV, Nikolaj 112
HAKIM, Taufik el v. AL HAK†M, Tawf{q
HALDUN, Ibn v. IBN HALD¯N
HAMILTON, Ian 96
HANČEV, Veselin 96
HARMS, Daniil Ivanovič 112
HÄRTLING, Peter 96
HARWOOD, Lee 317
HAVEL, Václav 20
HAWKINS, Spike 317
HAWKINS, William 96
HÁY, Gyula 111
HEANEY, Seamus 318
HÉBERT, Anne 96
HEBRANG, Dunja 166, 225
HEĆIMOVIĆ, Branko 157, 220
HEIDEGGER, Martin 9
HEINE, Heinrich 96
HEISINGER, Alfonso v. ŽARKOVIĆ, A.
H. (pseud.)
HEISSENBÜTTEL, Helmut 96
HEKTOROVIĆ, Petar 57
HELL, Željko 300, 301
HÉNAULT, Gilles 96
HENRI, Adrian 318
HENZ, Rudolf 96
HERBERT, Zbigniew 318
HERGEŠIĆ, Ivo 115
HERGOLD, Ivanka 62
HERNÁNDEZ, Miguel 96
HERRERA, Fernando de 96
HERTEL, François 96
HESSE, Hermann 247, 274
HILL, Geoffrey 96
HOFMAN, Branko 247
HOGG, Robert 97
HÖLDERLIN, Friedrich 97
HÖLLERER, Walter 97
HOLUB, Miroslav 97
HÖLZER, Max 97
HONWANA, Luís Bernardo 252
HOREA, Ion 97
356
HORVAT, Ana 293, 301
HORVAT, Joža 57, 62, 70, 175
HORVAT-PINTARIĆ, Vera 152, 153, 215,
283
HORVATIĆ, Dubravko 14
HOUSMAN, Alfred Edward 247
HOUT, Louis 195
HOXHA, Rexhep 38
HRASTE, Katarina 240, 282, 306
HRIBAR, Branko 38
HRIBAR-OŽEGOVIĆ, Maja 157
HRIBOVŠEK, Ivan 247
HRISTIĆ, Jovan 20
HRSAN, Marija 175
HRUSTANOVIĆ-HASANOV, Safet 38
HRVATIĆ, Ivica (Ivo) 38, 293
HUCHEL, Peter 97
HUDOLJETNJAK, Mislav 166
HUGHES, Ted 97, 318
HULJIĆ, Veseljko 195
HUME, Kathryn 311
HUMO, Hamza 38
HUZIĆ, Snježana 306
IBN AB† RAB†‘A, ‘Umar 187
IBN AB† SALT, Umajja 187
IBN AB† SULMA, Zuhejr 187
IBN AB† T˜LIB, ‘Al{ 190
IBN AL-‘ABD TARAFA (Tarafa ibn al-
‘Abd) 187
IBN AL-ABRAS,‘Ab{d 187
IBN AL-AHNAF,‘Abbıs 187
IBN AL-F˜RID, ‘Umar 187
IBN AL-MUKAFFA’ (Ibn al-Muqaffa’)
190
IBN AL-MU ‘TAZZ 187
IBN AL-NU’TAZZ 190
IBN AR-R¯M† 188
IBN-AT-TIKTAK˜, Dželıl ad-D{n 190
IBN BASS˜M 188
IBN BATT¯TA 190
IBN BURD, Beššır (Baššır ibn Burd) 188
IBN DŽA‘FER, Kuddıma190
IBN FADL˜N, Ahmed 190
IBN HALD¯N 118, 191
IBN HAMD†S 188
IBN HILLIZA, Al-Har{th (Al-Hır{t ibn
Hilliza) 188
IBN JEZ†D, Al-Wal{d 188
IBN KAJS (AL-AŠA), Memøn 188
IBN KULTH¯M, Amr (‘Amr ibn Kultøm)
188
IBN KUTEJBA (Ibn Qutayba)191
IBN MA‘ADI KEREB, ‘Amr 188
IBN MULEWWAH, Kajs alias Medžnøn
(Magnøm-Qajs ibn al-Mulawwah)188
IBN MUNKID, Usıma (Usıma ibn Mun-
q{d) 191
IBN REBI’A, Leb{d 188
IBN REŠ†K 191
IBN SA‘A†D 188
IBN SEFR 188
IBN SEHL 188
IBN SELL˜M AL-DŽUM˜H†, Abu
‘Abdalah 191
IBN S†N˜- (Avicenna) 191
IBN ŠED˜D, ‘Antara 188
IBN WAHB¯N 188
IBN ZEJD, ‘Adi (‘Adi ibn Zayd) 188
IBN ZEJD¯N (Ibn Zaydøn) 188
IBRAHIM, An Nur 97
IBRAHIM, Hafiz 188
IDRIZOVIĆ, Muris 77
IDRIZOVIĆ, Nusret 62
IGNATOV, Asen 112
ILLYÉS, Gyula 111
IMRU’-L-KAJS (Imru’ al-Qajs) 188
INGOLIČ, Anton 62
IONESCO, Eugène 20, 189
ISAAK, Salih 211
ISAIĆ, Vladimir 195
ISAKOVIĆ, Antonije 175
ISAKU, Murat 39
ISMAIL, Mahmud-Hasan 97
ˇ
357
IVANČAN, Dubravko 39, 166
IVANČEVIĆ, Radovan 213, 214, 259, 286,
287
IVANČEVIĆ, Vinko 120
IVANČIĆ, Dušan 195
IVANIŠEVIĆ, Drago 39, 70, 115, 166
IVANIŠEVIĆ, Đurđica 166, 225, 273
IVANIŠEVIĆ, Ivica 300, 306
IVANIŠEVIĆ, Milan 151, 152, 195, 214,
215, 216, 287
IVANIŠIN, Nikola 77, 115, 181, 182, 240,
272
IVANKOVIĆ, Željko 240
IVANOV, Vjačeslav Ivanovič 252
IVANOVSKI, Gogo 39
IVANOVSKI, Srbo 39
IVELJIĆ, Nada 39, 40, 225
JABÈS, Edmond 98
JACKSON, Rosemary 312
JACOB, Max 98
JAGIĆ, Dorta 293
JAHIER, Piero 98
JAKAŠA, Branko 120
JAKELIĆ, Stipe 225, 293
JAKŠEVAC, Stjepan 40
JAKŠIČ, Nikola 235
JAKŠIĆ, Zlatan 77, 115
JANDL, Ernst 98
JANEKOVIĆ, Branka 62
JANEVSKI, Slavko 40
JANOVIĆ-BONAČI, Ružica (Janović-
Bonacci, Ružica) 40, 166, 167
JARAK, Rade 293
JARC, Miran 248, 252
JARRY, Alfred 20
JASIQI, Ali Demë 62
JAVORŠEK, Jože 20, 248
JEBELEANU, Eugen 98
JELAČIĆ-BUŽIMSKI, Dubravko 175
JELASKA, Joško 332
JELASKA, Zdravka 330
JELČIĆ, Dubravko 157, 182, 240
JELENIĆ, Božidar 14
JELIČIĆ, Neven 40, 167, 226, 273, 293,
294
JELIČIĆ, Živko 25, 62, 63, 77, 78, 120,
145, 157, 167, 173, 175, 182, 220,
234, 240, 288, 301, 303
JELIĆ, Ivan 120
JELIĆ, Jordan 40, 256, 318, 327
JELIĆ, Vojin 63, 176, 234
JELUŠIĆ, Božica 226, 236
JEMBRIH, Alojz 220
JENDRIČKO, Slavko 294
JERGOVIĆ, Miljenko 294
JESENJIN, Sergej Aleksandrovič 98
JEVREJINOV, Nikolaj 20
JEVTOVIĆ, Milenko 176
JEVTUŠENKO, Jevgenij Aleksandrovič
98, 112
JIMÉNEZ, Juan Ramón 98, 112
JOB, Ignjat 63
JOCIĆ, Ljubiša 17, 57
JONAS, Georg 98
JONES, D. G. 98.
JONKE, Ljudevit 115
JONKE-UZELAC, Dubravka 226
JONOUCH, Gustav 112
JOSH MALIHABADI, Shabbir Hasan
Khan 98
JOSIĆ-VIŠNJIĆ, Miroslav 176
JÓSZEF, Atilla 98
JOŠ Šabir, Hasan Kan v. JOSH MALIHA-
BADI, Shabbir Hasan Khan
JOUVE, Pierre Jean 98
JOUVET, Louis 20
JOVANOVIĆ, Lazar 167, 226, 273, 294
JOVANOVIĆ, Neven 306
JOVANOVIĆ, Raško 157
JOVANOVIĆ-NIKOLIĆ, Milena 157
JOZIĆ, Branko 332
JUN-BRODA, Ina 40, 115
JURIĆ, Boris 120
358
JURIĆ, Frane 70, 176
JURIĆ, Slaven 303
JURIĆ, Šime 195, 306
JURJEVIĆ, Marin 236
JURKIĆ-GIRARDI, Vesna 258
JURKOVIĆ, Viktor 78
JUROŠ, Ivan 301
JUTRONIĆ, Andre 10, 11, 23, 25, 28, 78,
120, 121
KABBANI, Nizar (Qabbın{, Nizır)188
KAB†R, Humajun (Kab{r, Humıyun) 98
KAČIĆ, Mila, KAČIČEVA Mila (Kačič,
Mila) 40, 248
KAĆUNKO, Božidar167
KADIĆ, Ante 240
KAFKA, Franz 20
KAISER, Thimoty 259
KALAJŽIĆ, Emilija 168
KALAN, Filip 157
KALEB, Vjekoslav 63, 176
KALEZIĆ, Slobodan 240
KALEZIĆ, Zagorka 240
KALIČANIN, Miloš 78
KALIĆ, Dušan 176
KANDIDO-ROŽMAN, Marija 256
KANDINSKI, Vasilij 25
KAPITANOVIĆ, Vicko 282
KAPROW, Allan 20
KARAHASAN, Dževad 251
KARAMAN, Igor 121
KARAMAN, Ljubo 11
KARANOVIĆ, Srđan 175, 176
KARAOSMANOGLU, Yakup Kadri 252
KARDELJ, Borut 168
KARIARA, Jonathan 252
KARONE, Yodi 253
KARUC, Niko 78, 121
KARUZA, Senko 303
KASANDRIĆ, Ivo 121, 195, 272
KASSÁK, Lajos 98
KÄSTNER, Erich 98
KAŠTELAN, Jure 168
KAŠTELAN, Lada 301
KATAJEV, Valentin Petrovič 112
KATALINIĆ, Ivan 260
KATALINIĆ-JERETOV, Rikard 40
KATIČIĆ, Radoslav 157, 306
KATUNARIĆ, Dražen 226, 236, 283, 294,
301
KATUŠIĆ, Ivan 21, 63, 64, 176, 273
KATUŠIĆ, Maslina 192
KEARNS, Lionel 98
KEATS, John 98
KEBO, Alija 40
KEČKEMET, Duško 12, 14, 15, 78, 121,
152, 192, 195, 213, 216, 217, 262,
286, 287
KEKEZ, Josip 157, 182, 220
KELEMEN, Boris 12, 15, 26
KELMENDI, Ramiz 64
KEMAL, Jašar (Kemal, Yasar) 253
KEMAL, Orhan 253
KERMAUNER, Taras 26, 157
KERMODE, Frank 26
KERŠOVANI, Otokar 121
KERVESHI, Muhamed 40
KESIĆ, Duje 226, 227, 294
KETIG, Tomislav 176
KEVO, Mario 330
KHAIR-EDDINE, Mohammed 149
KHOI, Ismail (Khoi, Ismael) 248
KIERKEGAARD, Sören 112
KILMER, Joyce 248
KIRIGIN, Branko 193, 194, 258, 259
KIRIGIN, Josip 71, 157, 176, 272, 273, 294
KIRIN, Miroslav 227
KIRSANOV, Semjon Isakovič 98
KISIĆ, Antun 193
KISIĆ, Uglješa 40
KIŠ, Danilo 64, 176
KITCHIN, Laurence 21
KLAIĆ, Nada 121, 195
KLAJN, Hugo 21, 115
¸
359
KLEČ, Milan 248
KLEIN, A. M. 98
KLIER, Lora 57
KLINGER, Kurt 98
KLJENAK, Mladen 71
KNEŽEVIĆ, Joko (Ivan) 10, 15, 64, 236,
273
KNEŽEVIĆ, Željko 40
KNISTER, Raymond 98
KOCBEK, Edvard 41
KOHOUT, Pavel 98
KOLENDIĆ, Anton 78, 157, 173, 240
KOLESAR, Irena 157
KOLUMBIĆ, Jelena 151
KOLUMBIĆ, Mirjana 259
KOLUMBIĆ, Nikica 78, 157, 158, 173,
182, 240, 241, 262
KOMAR, Ružica 41
KOMBOL, Mihovil 115
KONESKI, Blaže 41
KONSOL, Elias 191
KOPILOVIĆ, Jakov 41
KORADE, Mijo 303, 307
KORDIĆ, Ivan 41
KORDIĆ, Miloš 41, 168, 227
KORLAET, Radoje 195
KOROMAN, Veselko 41, 64, 78, 241, 256
KOROTIČ, Vitalij 99
KOS, Janko 26
KOSTIĆ, Marina 176
KOSZTOLÁNYI, Dezsö 99
KOŠTRE, Anton 41
KOŠUTA, Leo 78, 79, 241
KOŠUTIĆ, Sida 41
KOŠUTIĆ-BROZOVIĆ, Nevenka 158
KOT, Vladimir 158
KOTESKI, Jovan 41
KOTT, Jan 21, 158, 327
KOTT, Wlodzimierz 158
KOVAČ, Mirko 64, 176, 179
KOVAČ, Zvonko 294
KOVAČIČ, Lojze 64
KOVAČIĆ, Irma 241
KOVAČIĆ, Ivan Goran 168
KOVAČIĆ, Joško 258, 287, 288, 295, 307,
327
KOVAČIĆ, Krešimir 79
KOVAČIĆ, Kuzma 216
KOVAČIĆ, Slavko 330
KOVAČIĆ, Vladimir 41
KOVIČ, Kajetan 41, 248
KOZARČANIN, Ivo 64
KOZLIČIĆ, Mithad 211, 258, 259, 262
KRAJAČ, Josip 307
KRAKAR, Lojze 41, 42, 182, 248
KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir 42
KRASIĆ, Stjepan 262
KRAVAR, Zoran 79, 158, 182, 260, 290,
307
KRAVOS, Marko 227, 318
KREHO, Zehra 158, 241
KRELJA, Petar 153
KRIZMAN, Bogdan 79, 121
KRIŽMAN, Mate 222
KRKLEC, Gustav 115, 168
KRLEŽA, Miroslav 21, 57, 71, 193, 195,
227
KRMPOTIĆ, Vesna 227
KROLOW, Karl 99
KRPO-BLAGAJAC, Fadil 42
KRSTANOVIĆ, Sonja 168, 227
KRSTANOVIĆ, Zdravko 176, 182, 217,
251
KRSTULOVIĆ, Maksim 15
KRSTULOVIĆ, Vicko 121
KRSTULOVIĆ, Zoran 217
KRTALIĆ, Ivan 182
KRUNIĆ, Milovan 42
KRUTCH, Joseph Wood 21
KUDRJAVCEV, Anatolij 79, 158, 192,
220, 241, 303, 307, 332
KUJUNDŽIĆ, Miodrag 79
KUKOČ, Sineva 168
KOKOLJA, Božo 115
360
KULIDŽAN, Dragan 42
KULTERER, Hubert Fabian 99
KULUNDŽIĆ, Josip 21
KULJIKOV, Spartak 99
KULJIŠ, Tomislav 217, 233, 300
KUNDERA, Ludvik 99
KUNDERA, Milan 99
KUNTNER, Tone 42
KURELAC, Miroslav 260
KURELEC, Tomislav 115
KURSAR, Ante 233, 273
KURTOVIĆ, Ivana 289
KUSIĆ, Ivana 307
KUZMANIĆ-SVETE, Nila 283
KUZMANOVIĆ, Vojislav 64
KUŽIĆ, Krešimir 307
KVESIĆ, Pero 227
KVESIĆ, Sibe 121
KNČEV, Nikolaj 99
LA˜BI, Abdellatif 189
LABUS, Nataša 168
LACERDA, Alberto de 99, 318
LADAN, Tomislav 79
LADÁNYI, Mihály 99
LA FARGE, Christopher 26
LA GUMA, Aleks (La Guma, Alex) 252
LALEAU, Léon 99
LALIĆ, Mihailo 64
LALIN, Tomislav 21, 79
LALONDE, Michèle 99
LAMARCHE, Gustave 99
LAMARTINE, Alphonse de 318
LAPENDA, Stjepan 192, 330
LAPOINTE, Gatien 99
LAPOINTE, Paul-Marie 99
LARKIN, Philip 99, 318
LASIĆ, Igor 327
LASNIER, Rina 99
LATINOVIĆ, Boro 248
LA TOUR DU PIN, Patrice de 109
LAUDE, Jean 99
LAUŠIĆ, Jozo 64, 65, 79, 234
LAUTRÉAMONT, Comte de 112
LAVANT, Christine 99
LAWRENCE, David Herbert 318
LAYTON, Irving 99
LAZIĆ, Radoslav 220
LAZIĆ, Žika 176
LE MOYNE, Gertrude 99
LE PAN, Douglas 99
LEBEDINSKI, Slavko 176
LEHMANN, Wilhelm 99
LEIRIS, Michel 112
LEMOS, Fernando 318
LEMOS, Merícia de 318
LENTIĆ, Frano 15, 79
LEONETTI, Francesco 99
LEOPARDI, Giacomo 248
LERO, Étienne 99
LESIĆ, Josip 158
LEŠČILOVSKAJA, Inna Ivanovna 260
LEVČEV, Ljubomir 100
LEVIN, Grigorij 100
LEWIS, Cecil Day v. DAY-LEWIS, Cecil
LISAC, Josip 182, 211, 222, 241, 262, 285,
289, 290, 307, 332
LISBOA, António Maria 318
LISICA, Ante 42, 168, 295
LIVAČIĆ GAZZANO, Ernesto 326
LIVESAY, Dorothy 100
LOPE DE VEGA CARPIO, Felix 100
LORA-TOTINO, Arrigo 100
LORGER, Srećko 42, 79
LOTMAN, Jurij Mihajlovič 26
LOVRENČIĆ, Sanja 301
LOVRIĆ, Božo 65
LOVRIĆ, Pavel 21, 79, 112, 115
LOZICA, Ivan 220
LOZINA, Duško 283
LUBKIVSKI, Roman 100
LUCCHESE, Romeo 319
LUCINI, Gian Pietro 100
LUČIĆ-LAVČEVIĆ, Dino 227
.
361
LUČIN, Bratislav 211, 241, 256, 281, 282,
307, 332
LUETIĆ, Josip 13, 195
LUISI, Luciano 100
LUKACS, György 9, 21
LUKEŽIĆ, Irvin 234
LUKIĆ, Berislav 79
LUKIĆ, Sveta 65, 176
LUZI, Mario 100, 319
LJUBETIĆ, Jerko 7, 57, 65, 145, 176, 182,
234, 241, 307, 327
LJUBINKOVIĆ, Boško 176
LJUŠIN, Grigorij 100
MACAN, Trpimir 118
MacBETH, George 319
MacEWEN, Gwendolyn 100
MacHADO Y RUIZ, Antonio 100
MacHADO Y RUIZ, Manuel 100
MACHIEDO, Mladen 65, 71, 115, 116,
327
MACHIEDO, Višnja 256
MACHIEDO-MLADINIĆ, Norka 283
MacNEICE, Louis 319
MacSWEENEY, Barry 319
MADGE, Charles 100, 319
MAĐAREVIĆ, Vlado 21
MAĐER, Miroslav Slavko 42, 43, 57, 65,
295
MAGLAJLIĆ, Munib 241
MAGRELLI, Valerio 319
MAHFUZ, Nadžib (Mahfuz, Nagib) 191,
253, 326
MAHON, Derek 319
MAJAKOVSKI, Vladimir Vladimirovič
21, 100
MAJDAK, Zvonimir 65, 168
MAJER, Vjekoslav 43, 168
MAJETIĆ, Alojz 295, 300
MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives 259
MAJOR, André 100
MAJŠTADT, Vladimir 100
MAKAROVIČ, Svetlana 43, 58, 248
MAKOVIĆ, Zvonko 15, 260
MALENICA, Zoran 212
MALEŠ, Branko 295
MALINAR, Smiljka 220, 241
MANANČIKOVA, Nelli Petrovna 121
MANDEL, Eli W. 100
MANDIĆ, Igor 7, 79, 80, 146
MANDIĆ, Svetislav 43
MANDIĆ, Zoran M. 248
MANDŽO, Miljenko 43, 295
MANESCALCHI, Franco 100
MANGO, Achille 21
MANLOVE, C. N. 312
MANOJLOVIĆ, Sonja 43, 295
MANSOUR, Joyce 100
MANSUR, Ahmad 100
MARASOVIĆ, Ante 176
MARASOVIĆ, Jerko 11
MARASOVIĆ, Tomislav 11, 13, 150, 259
MARDEŠIĆ, Ivo 256
MARDEŠIĆ, Jagoda 259
MARGETIĆ, Lujo 284
MARIĆ, Milenko 43
MARIĆ, Robert 234
MARIĆ, Zvonko 241
MARIJANOVIĆ, Stanislav 158, 241
MARIN, Emilio 150, 151, 259
MARINETTI, Filippo Tommaso 21, 100
MARINKOVIĆ, Nada 71
MARINKOVIĆ, Ranko 21, 176
MARJANOVIĆ, Ivan 168
MARJANOVIĆ, Žarko 43
MARKOV, Miroslav 169
MARKOV, Mladen 176
MARKOVIĆ, Borivoje 256
MARKOVIĆ, Jagoda 286
MARKOVIĆ, Milivoje 80, 182, 183, 192,
241
MARKOVIĆ, Vladimir 286
MARKOVSKI, Venko 26, 43
362
MARLOWE, Christopher 101
MARMONT, Auguste Frédéric... 272
MAROEVIĆ, Frano 80, 118, 121
MAROEVIĆ, Ivo 259, 260
MAROEVIĆ, Tonko 43, 116, 152, 174,
179, 183, 242, 286, 307
MAROTTI, Josip 158
MAROVIĆ, Tonči Petrasov 43, 44, 58, 65,
145, 152, 227, 233, 242, 273
MAROVIĆ-SINTI, Jagoda 227
MARSAN, Corrado 101
MARSHALL, Tom 101
MARŠIČEK, Vlastimil 101
MARTI, Kurt 319
MARTIĆ, Nikola 44, 169, 174, 176, 227
MARTINAC, Ivan 44, 227, 295
MARTINIĆ, Mateo B. 330
MARTINOV, Leonid Nikolajevič 101
MARTINOVIĆ, Dubravka 228
MARTINOVIĆ, Miraš 228
MARULIĆ, Marko 176, 233, 236, 295
MARUNA, Boris 295
MARUŠIĆ, Joakim 44, 45
MARUŠIĆ, Matko 284
MASCIONI, Grytzko 253, 319, 326
MAŠTROVIĆ, Tihomil 158, 220, 242
MAŠTROVIĆ, Vjekoslav 150
MAŠTRUKO, Tomo 196
MATANOVIĆ, Julijana 242, 290
MATEV, Pavel 101
MATEVSKI, Mateja 45, 169
MATIČEVIĆ, Ivica 307
MATIĆ-HALLE, Mirjana 58, 65, 176, 234
MATIJAŠIĆ, Robert 259
MATIJEVIĆ, Tomislav 228
MATKOVIĆ, Marijan 21, 158
MATKOVIĆ, Petar 10
MATOS E SÁ, Vitor 319
MATOŠIĆ, Jerko 81
MATOŠIĆ, Magda 301
MATUTINOVIĆ, Ljerka 81
MATVEJEVIĆ, Predrag 116, 256
MAURER, Neža 45
MAURO, Walter 116
MAYER-WEHLACK, Benno 253
MAYES, John F. 259
MAYRÖCKER, Friederike 101
McGOUGH, Roger 319
McHALE, Brian 312
MEDICI, Lorenzo de 101
MEDRANO, Francisco de 101
MEĐIMOREC, Miro 159
MEHMETI, Din 45
MEJERHOLD, Vsevolod Emiljevič 21
MEKULI, Esad 45
MELINESCU, Gabriela 101
MELLO BREYNER ANDRESEN, Sophia
de 320
MELVINGER, Jasna 242
MEMMI, Albert 192
MENART, Janez 45
MERKOVIĆ, Lazar 45
MESINGER, Bogdan 152
MEŠTROVIĆ, Josip 234
METODIEV, Dimitçr 101
MEŽIROV, Aleksandr Petrovič 101
MICHAUX, Henri 101, 191
MIDDLETON, Christoph 320
MIHAILOVIĆ, Dragoslav 177
MIHALIĆ, Slavko 228
MIHALIĆ, Stjepan 58, 66, 177
MIHÁLYI, Gábor 26
MIHANOVIĆ, Hrvojka 242
MIHANOVIĆ, Nedjeljko 81, 159, 183,
220, 228, 236, 242, 330
MIHANOVIĆ-SALOPEK, Hrvojka 303,
307
MIHIČIĆ, Andro-Vid 15
MIHOVILOVIĆ, Nicolas 253
MIHOVILOVIĆ (Tessier), Domingo 251,
325
MIJOVIĆ-KOČAN, Stijepo 296
MIKA, Cvjetko 116
MIKOVIĆ, Milovan 249
363
MIKŠIĆ, Milan 296
MILANI KRULJAC, Nelida 326
MILANKOV, Momčilo 177
MILANJA, Cvjetko 183, 290, 307, 308
MILARDOVIĆ, Anđelko 260
MILENIĆ, Žarko 301, 308
MILIČIĆ, Jakša 284
MILIČIĆ, Sibe 228
MILIĆ-ŠTRKALJ, Igor 169
MILIĆEVIĆ, Nikola 45, 81, 116, 169, 256
MILIDRAGOVIĆ, Božidar 177
MILINOVIĆ, Dino 300, 329
MILISAVAC, Živojin 81
MILIŠIĆ, Milan 228, 296
MILLER, Arthur 21
MILOŠ-CELIN, Vera 327
MILOŠEVIĆ, Mate 193, 194
MILOŠEVIĆ, Miloš 196, 242
MILUTINOVIĆ, Kosta 9, 26, 116, 121,
122
MIMICA, Ivan 28, 45, 159, 161, 162, 183,
242, 281, 332
MIMICA, Svjetlana 228, 296
MIMICA BARASSI, Eugenio 326
MINATTI, Ivan 45
MINDEROVIĆ, Čedomir 45, 66, 71
MIRANDA, Vasco 320
MIROŠEVIĆ, Josip 18, 154, 218
MISTRAL Frédéric 101
MIŠE, Ivo 177
MIŠEV, Georgi 112
MLIKOTIN, Ante 177
MLIVONČIĆ, Ivica 149
MOAČANIN, Nenad 331
MOGUŠ, Milan 222, 242, 308
MOHOROVIČIĆ, Andre 259
MOITA, António Luis 320
MOJAŠ, Davor 301
MOLES, Abraham 26
MONTALBÁN, Manuel Vasquez v.
VÁSQUEZ MONTALBÁN, Manuel
MONTALE, Eugenio 101, 249, 320
MONTHERLANT, Henry Millon de 21
MORANDINI, Luciano 101
MORIN, Paul 101
MOROVIĆ, Dinko 10
MOROVIĆ, Hrvoje 13, 15, 71, 81, 122,
149, 159, 174, 183, 196
MOSKALJENKO, Anatolij Jevsejevič 122
MOSTARKIĆ, Snježana 290
MOURÃO-FERREIRA, David 320
MRAOVIĆ, Simo 296
MRDEŽA-ANTONINA, Divna 242
MRDULJAŠ, Igor 159
MRKIĆ, Milivoj 45
MRKONJIĆ, Zvonimir 15, 21, 45, 46, 81,
220, 308
MRKŠIĆ, Borislav 159
MROŽEK, Slawomir 189
MUCIĆ, Dragan 159
MUHOBERAC, Mira 242
MÜHRINGER, Doris 102
MUIR, Edwin 320
MUKAŒOVSKY, Jan 26
MULJAČIĆ, Ante 26
MULJAČIĆ, Slavko 150
MULJAČIĆ, Žarko 7, 81, 122, 192, 196,
281, 327
MUMGJIU, Samedin 46, 66
MUNÁRRIZ, Jesús 320
MUNGOSHI, Charles 253
MUNITIĆ, Ranko 17, 153
MUNTEANU, George 116
MUSA, Ahmad 102
MUSAJ, Ali 46
MUSLIU, Beqir 46
MUSTAĆ, Zdravko 296
MUŠIĆ, Marijan 152
MUŽIĆ, Ivan 122
MUŽIĆ, Jozo 282
MUŽINA, Matej 26
MUŽINIĆ, Zdravko 81, 149, 183, 196
NAGIBIN, Jurij Markovič 15
´
364
NAMETAK, Fehim 256
NAMORA, Fernando 320
NAMORADO, Joaquim 320
NARCEJAC, Thomas 26
NASTIĆ, Vladimir 46
NAZOR, Ante 183
NAZOR, Vladimir 26, 169, 177
NEMEC, Krešimir 243, 290
NERUDA, Pablo 102
NESIN, Aziz 253
NETO, Maria Amélia 320
NETO JORGE, Luisa 321
NEWLOVE, John 102
NEZVAL, Vít$zslav 249
NIGER, Paul 102
NIGOEVIĆ, Magdalena 289
NIKOLANCI, Mladen 159, 259
NIKOLIĆ, Danilo 177
NILIĆ, Nikola 169
NILIĆ, Nikola Antunov 169
NIŽETIĆ, Branko 15, 116
NODILO, Natko 122
NOLA, Lukas 302
NOVAK, Jadranka 308
NOVAK, Slobodan 66, 81, 82
NOVAK, Slobodan Prosperov 159, 177,
179, 220, 242
NOVAK, Viktor 122
NOVAKOVIĆ, Anđelko 242
NOVAKOVIĆ, Darko 242
NOWLAN, Alden 102
NUAJMA, Mihı{l 189
NUNEZ, Anibal 321
NURA, Ganimete 46
NUTTALL, Jeff 321
NYERGES, András 102
OBAD, Stijepo 196, 260
OBRADOVIĆ, Nadežda 256
O’CONNOR, Joseph E. 152
OGOT, Grace 253
OHLOPKOV, Nikolaj Pavlovič 21
OKOPENKO, Andreas 102
OLAJ, Jože 46
OLEŠA, Jurij Karlovič 112
OLIVEIRA, Carlos de 321
OLIVER, William I. 21
OLSON, Elder 26
OMAŠIĆ, Vjeko 21, 82, 123, 196, 260,
262, 272
ONDAATJE, Michael 102
O’NEILL, Alexandre 102
O’NEILL, Eugene 21
ONOFRI, Arturo 102
OPAČIĆ, Petar 169, 228, 234, 243, 273,
296, 308, 312, 327
ORČIĆ, Jakov 46
OREB, Franko 151, 194
ORHANOVIĆ, S. M. 82
ORIZET, Jean 249
ORWELL, George 26
OSOJNIK, Iztok 321
OTRŽAN, Nikola 58
OUELLETTE, Fernand 102
OWEN, Wilfred 321
OXILIA, Nino 321
ÖZ, Erdoal (Öz, Erdal) 253
PADOVAN, Radovan 302
PAGLIARANI, Elio 102
PAIĆ, Žarko 302
PALAZZESCHI, Aldo 102, 253
PALMOTIĆ, Junije 58
PALJETAK, Anamarija 243
PALJETAK, Luko 46, 82, 116, 170, 192,
228, 233, 243, 256, 296, 300, 303, 308
PANČIĆ, Ivan 46
PÁNDI, Pál 116
PANDŽIĆ, Ivan 177, 234, 236, 243, 284,
302, 303, 331
PANDŽO, Šukrija 46
PANERO, Juan Luis 321
PANERO, Leopoldo Maria 321
PARKER, Stewart 321
´
365
PARLOV, Mladen 282, 308
PARO, Georgij 116 , 159
PARRONCHI, Alessandro 103
PARUN, Vesna 46, 47, 58
PASCOLI, Giovanni 103
PASHKU, Anton 66
PASINI, Uroš 256, 333
PASINOVIĆ, Antoaneta 11
PASOLINI, Pier Paolo 103
PASTERNAK, Boris Leonidovič 103, 104
PATAKI, Heidi 104
PATERNU, Boris 256
PATOČKA, Jan 21
PAUNESCU, Adrian 104
PAUŠEK-BAŽDAR, Snježana 211
PAUZANIJA (Pausanias) 253
PAVČEK, Tone 249
PAVESE, Cesare 104
PAVEŠKOVIĆ, Antun 302
PAVEZZA, Radoslav 159, 183
PAVIČIĆ, Jurica 300, 312
PAVIČIĆ-PRIJATELJ, Ivana 214, 287
PAVIĆ, Anita 228
PAVIĆ, Milorad 82, 177
PAVIĆ, Vladimir 47, 170, 183, 229, 297,
308
PAVIĆEVIĆ, Mila 297
PAVLETIĆ, Vlatko 82, 183, 184, 192, 241,
243
PAVLIČIĆ, Pavao 159, 184, 220, 236, 243,
273, 303, 308, 309
PAVLINOVIĆ, Tomislav 47
PAVLOV, Konstantin 104
PAVLOVIĆ, Boro 47
PAVLOVIĆ, Brato 47
PAVLOVIĆ, Cvijeta 303, 309
PAVLOVIĆ, Mirjana 177
PAVLOVIĆ, Vladimir 48
PAVLOVIĆ, Živojin 177
PAZ, Octavio 249, 312
PAŽANIN, Ivan 260
PEAKIĆ-ŽAJA, Marija 48, 66, 177, 229
PECARSKI, Branka 123
PEDERIN, Ivan 192, 243, 260, 332
PEDIŠIĆ, Ante 26, 82
PEER, Andri 249
PEIĆ, Branko 116
PEIĆ, Matko 214
PEJAKOVIĆ, Hrvoje 243, 309
PEJAKOVIĆ, Mladen 15
PEJČEV, Ivan 104
PEJIĆ, Ilija 243
PEKOVIĆ, Ratko 82
PEKOVIĆ, Slobodanka 256
PELC, Milan 214
PELEGRINOVIĆ, Mikša 48, 170
PELEH, Slavko 243
PELIKAN, Miroslav 229, 287, 297
PENEV, Pen’o 104
PENNA, Sandro 104
PENOVIĆ, Zvonimir 174, 229, 243, 297,
303, 309
PERI ROSSI, Cristina 321
PERIČIĆ, Šime 83, 196, 261
PERIĆ, Ivo 193, 196, 212, 243
PERIĆ, Olga 243
PERIĆ, Vladislav 229
PERIĆ-POLONIJO, Tanja 184, 212
PERILLO, Francesco Saverio 159, 221,
243, 272
PERKOVIĆ, Ozana 243
PERKOVIĆ, Vlatko 22, 58, 160, 221, 289
PERKOVIĆ, Zdeslav 213
PEROCI, Ela 48, 66
PERSE, Saint-John v. SAINT-JOHN PERSE
PERUŠIĆ, Marinko 229
PESSOA, Fernando António Nogueira 104,
249, 254, 322
PEŠORDA, Mile 48
PETI, Anita 261
PETIŠKA, Eduard 104
PETKOVIĆ, Nikola 297
PETLEVSKI, Sibila 229, 256
PETNIKOV, Grigorij 104
366
PETÖFI, Sándor 104
PETRAČ, Božidar 244
PETRARCA, Francesco 104
PETRÉ, Fran 83
PETRICIOLI, Ivo 13
PETRIČEVIĆ, Anka 229
PETRIČEVIĆ, Smiljana 297
PETRIĆ, Ivo 123
PETRIĆ, Nikša 309, 329
PETRIĆ, Tonka 48, 170, 229
PETRINOVIĆ, Ivo 9, 118, 123, 196, 260,
261, 281, 283, 284, 286, 309, 331, 332
PETROV, Zdravko 113
PETROV-NOGO, Rajko 48
PETROVIĆ, Boško 177
PETROVIĆ, Miodrag 83
PETZOLD, Dieter 312
PEZELJ, Dunja 297
PIERA, Carlos 322
PIGNOTTI, Lamberto 322
PILIĆ, Sanja 177
PILIĆ, Šime 284
PILLAT, Ion 104
PILON, Jean-Guy 104
PINTER, Harold 113, 189
PIONTEK, Heinz 104
PIPLOVIĆ, Stanko 150, 196, 213, 286
PIRANDELLO, Luigi 26, 145
PISCATOR, Erwin 22
PIVČEVIĆ, Edo 261
PLATH, Sylvia 322
PLEJIĆ, Lahorka 309
PLENKOVIĆ, Ljubo 170, 234, 302
PLETENECKA, Irena 289
PLINIJE STARIJI 333
PLUŽNIK, Jevgen 104
PODRIMJA, Ali 48, 83
PODRUG, Toma 48, 49, 66, 71, 152, 170,
177, 230, 236
POLEGUBIĆ, Adolf 230
POLEGUBIĆ, Gojko 170
POLIĆ, Nikola 170, 196
POLIĆ-BOBIĆ, Mirjana 262
POLIKARPOV, Sergej 104
POLIZIANO, Angelo 104
PONGE, Francis 105
POPADIĆ, Momčilo 49, 154, 170, 177,
230, 234, 273, 297
POPOV, Vasil 113
POPOVIĆ, Bruno 83
POPOVIĆ, Danko 177
POPOVIĆ, Vladimir 49, 170
POPOVIĆ-DOROFEJEVA, Dušanka 66,
177
POPOVSKI, Ante 49
PORTA, Antonio 105
PORTER, Peter 322
PORTOLAN, Pero 160
PORUMBACU, Veronica 105
POSAVAC, Zlatko 149, 160, 221, 244
POSEDEL, Josip 196, 261
POUND, Ezra 322
PRATT, E. J. 105
PRELAS, Mirko 83, 184, 244, 303, 309
PRÉVERT, Jacques 105
PRIBAC, Bert 249
PRICA, Čedo 49, 58, 66, 160, 221, 244,
303
PRICA, Zlatko 160
PRIJATELJ, Ivana v. PAVIČIĆ-PRIJATELJ,
Ivana
PRIJATELJ, Kruno 10, 13, 15, 151, 152,
213, 214, 216, 259, 332
PRINCE, F. T. 105
PRODANOVIĆ, Mirjana 235
PROFACA, Bruno 177, 235
PROTRKA, Marina 333
PRTENJAČA, Ivica 298
PULIĆ, Nikola 66
PULIŠELIĆ, Stjepan 170
PULJIĆ, Vlado 49
PUPAČIĆ, Josip 49
PURATIĆ, Željko 212, 249
PUSLOJIĆ, Adam 49
367
PUŠEK, Dubravko 322
PUTANEC, Valentin 211
QOSJA, Rexhep 66
QUARANTOTTO, Arianna 326, 327
QUASIMODO, Salvatore 105, 249, 322
QUENEAU, Raymond 105
QUEVEDO, Francisco de 105
QUIEN, Guido 216
QUIEN, Kruno 49, 83, 177, 179
RABAC-ČONDRIĆ, Glorija 116, 310
RABADAN, Dubravka 281, 310
RABADAN, Vojmil 310
RABEARIVELO, Jean Joseph 105
RABEMANANJARA, Jacques 106
RABKIN, Eric S. 312
RACETIN, Filip 261
RACKOVIĆ, Miodrag 177
RAČIĆ, Nikša 196
RADEVSKI, Hristo 106
RADICA, Marin 177
RADIČKOV, Jordan 113
RADIŠIĆ, Đorđe 160
RADNÓTI, Miklós 106
RADONJIĆ-RAD, Svetozar 83
RADOVANOVIĆ, Slaven 177
RADOVANOVIĆ, Vlasta 177
RAĐEN, Ognjen 302
RAFOLT, Leo 327
RAHMANI, braća 106
RAHMANI, Nazmi 66
RAINE, Kathleen 106
RAJAPROL, Srinivas (Rayaprol, Srinivas)
106
RAJKOVIĆ, Radomir 49, 249
RAJKOVIĆ, Zorica 212
RALEGH, Walter 106
RAMOUS, Osvaldo 49
RANAIVO, Flavien 106
RANKOVIĆ, Milan 153
RAOS, Ivan 58, 66
RAOS, Mate 15, 66, 67, 83, 84, 230
RAOS, Miljenko 49
RAPACKA, Joanna 262
RAPANIĆ, Željko 13, 196, 259
RAŠKOVIĆ, Marko 50
RATKOVIĆ, Mile 50
RAU, Aurel 106
RAUKAR, Tomislav 193, 261, 331
RAVLIĆ, Jakša 84
RAWORTH, Tom 322
RAZOVIĆ, Slobodanka 84
READ, Herbert 106
REANEY, James 106
REBELLATO, Bino 106
REBORA, Clemente 106
REBULA, Alojz 67
REINHARDT, Max 22
REIS, Antonio 322
REIS, Ricardo (heteronim za Pessoa
Fernanda...) 250
RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ante 259
RENDIĆ- MIOČEVIĆ, Duje 116, 259
RESTOVIĆ, Ivica 221
REŠICKI, Delimir 298
REVERDY, Pierre 106
RIBIĆ, Tomislav 298
RICHARDS, I. A. 26
RICOV, Joja 84, 116, 327
RILKE, Rainer Maria 106
RIMBAUD, Arthur 106, 113
RINGELNATZ, Joachim 106
RISI, Nelo 322
RISMONDO, Vladimir ml. 287
RISMONDO, Vladimir st. 8, 15, 16, 18, 22,
84, 153, 170, 196, 216, 230, 259
RISOJEVIĆ, Ranko 177
RIZVANOVIĆ, Meho 50
ROBIĆ, Dunja 302
ROBINSON, Edwin A. 250
ROCCA, Luciano 106
ROGULJIĆ, Helena 231
ROIĆ, Daria 302
ˇ
368
ROIĆ, Đuro 298
ROJE, Filip 50, 67, 177
ROJNIĆ, Ante 84
ROLO, Charles J. 26
ROSS, W. W. E. 106
ROSSETTI, Ana 323
ROŠIN, Jerko 284
ROTAR, Braco 50
ROUMAIN, Jacques 106
ROUSSELOT, Jean 107
RÓZEVICZ, Tadeusz 325
ROZMAN, Smiljan 67
ROŽDESTVENSKI, Robert Ivanovič 107
ROŽMAN, Marin 331
ROŽMAN, Miroslav 244, 289, 310
RUBIĆ, Ivo 123
RUBIĆ, Miranda 231, 298
RUDOLF, Davorin 284
RUGGERI, Giovanni 116
RÜHM, Gerhard 107
RUNTIĆ, Ivo 244, 256
RUNJE, Petar 333
RUS, Zdenko 11, 16, 26, 118
RUŽIĆ, Jasenka 289
SABA, Umberto 107
SABLJAK, Tomislav 22, 27, 84, 116, 117,
146, 160,184, 193, 244, 272
SABOL, Željko 16, 50
SACHS, Nelly 107
SAINT- JOHN PERSE 104, 112, 249
SALAMA, Nazhat 107
SALEČIĆ, Ivan 84
SALEČIĆ, Jakov 23
SAMBOLEK, Miro 285
SAMPAYO, Nuno de 323
SANADER, Ivo 211, 221, 244, 256, 257,
310
SANADER, Mirjana 259, 330
SANESI, Roberto 107, 323
SANGUINETTI, Edoardo 323
SANSOM, William 113
SAPUNAR, Ante 50
SARAJLIĆ, Izet 50
SARIĆ, Safet 50
SARRION, Antonio Martinez 323
SARTRE, Jean- Paul 9, 22, 113
SASSOON, Siegfried 323
SAUTER, Lilly 107
SAVIĆ, Milisav 177
SAVIĆ, Novica 177
SAVIĆ, Obrad 50
SBARBARO, Camillo 107
SCARPA, Roque Esteban 323
SCHECHNER, Richard 22
SCHÉHADÉ, Georges 107
SCHIELDS, Bill 298
SCHIFFLER, Ljerka (Schiffler-Premec,
Ljerka) 211, 216, 231, 233, 244, 287,
300, 303 vidi i: ŠIFLER-PREMEC,
Ljerka
SCHILARDI, Demetrius U. 259
SCHMIED, Wieland 107
SCHNURRE, Wolfdietrich 107
SCHÖNWIESE, Ernst 107
SCHOPIN, René 107
SCHUMANN, Peter 22
SCHWARTZ, Delmore 117
SCOTT, F. R. 107
SCOTT, Peter Dale 107
SCOTTI, Giacomo 107, 117, 323
SEABRA, José Augusto 323
SEDLONJ, Mihajl (Sedlon, Michal) 107
SEFERIS, Giórgos 107
SEFRIOUI, Ahmed 191
SEJFETTIN, Omer 254
SEKULIĆ - GVOZDANOVIĆ, Sena 286
vidi i: GVOZDANOVIĆ, Srebrenka
SELAKOVIĆ, Milan 27, 50, 67, 84, 85,
184
SELEM, Petar 118, 160, 221, 330
SELENIĆ, Slobodan 22, 160
SELIŠKAR, Tone 67
SELVATICO ESTENSE, Dianella 323
.
˘
369
SENA, Jorge de 107, 252
SENGHOR, Léopold Sedar 108
SENKER, Boris 160, 221
SERENI, Vittorio 108
SERRANO PLAJA, Arturo 113
SHAKESPEARE, William 108, 251, 325
SHITA, Vehap 67, 85
SHKRELI, Azem 50
SIDKI AZ-ZAHAW†, Džem{l (Az-Zahıw{,
Gam{l Sidq{) 189
SILKIN, Jon 108
SILVEIRA, Pedro de 323
SIMIĆ, Novak 67
SIMIĆ, Vojislav 193
SIMONDS, John Addington 250
SIMUNIĆ, Petar 50
SINDA, Martial 108
SINISGALLI, Leonardo 108
SIRIŠČEVIĆ, Slavko 10
SIRONIĆ, Žaneta 231
SITWELL, Edith 324
SKÁLA, Ivan 108
SKOK, Joža 85
SKRAČIĆ, Vladimir 289
SKURLA, Mihovil 231, 298
SLADE, Iris 287, 288
SLADE-ŠILOVIĆ, Mirko 196, 231, 257,
261
SLAMNIG, Ivan 27, 51, 67, 85
SLAPŠAK, Božidar 259
SLAVICA, Tomislav 16, 58, 67, 85
SLAVIČEK, Milivoj 51, 52, 170
SLAVIĆ, Dean 303
SLAVKIN, Viktor Iosifovič 251
SLOVINSKY, Dalmat 10
SLUCKI, Boris Abramovič 108
SMITH, Stevie 324
SMITH, William Jay 250
SMODLAKA, Hranko 11, 16, 22, 52, 58,
67, 123
SMODLAKA, Josip 123
SMOJE, Miljenko 123
SMOLE, Dominik 58
SMOLJAN, Ivo 85
SOARES, Bernardo 254
SOFFICI, Ardengo 108
SOFOKLO (Sophocles) 251
SOLDO, Josip Ante 153, 331
SOLITRO, Giulio 189
SOMMER, Walter Josef 108
SONGA, Peter Wani 254
SOREL, Sanjin 298, 310, 312, 328
SORESCU, Marin 108
SOUPAULT, Phillipe 108
SOURIAU, Etienne 22
SOUSTER, Raymond 108
SOW, Cheikh C. (Sou, Šeik C.) 254
SPAZIANI, Maria Luisa 108
SPENDER, Stephen 27, 108, 117, 193, 324
SPITZER, Leo 27
SREMEC, Rudolf 153, 177
SRŠEN, Matko 298
STAHULJAK, Višnja 67, 177, 178
STAIGER, Emil 27
STAMAĆ, Ante 52, 244, 257
STAMPA, Gaspara 108
STANCU, Zaharia 108
STANČIĆ, Nikša 244
STANČIĆ, Vesna 160, 184
STANČIĆ-FRANGEŠ, Vesna 150
STÁNESCU, Nichita 108
STASENKO, Aleksandar F.178
STEFANOVIĆ, Ljubomir 171
STEFANOVIĆ, Mirjana D. 178, 244
STEIGER, Wahrfried Dominik 108
STEKLASA, Ivan 310
STELARU, Dimitrie 108
STEPANIĆ, Gorana 310
STEVANOVIĆ, Vidosav 178
STIPANELA, Ante 52
STIPANIĆ, Gorana 310
STIPČEVIĆ, Aleksandar 244, 333
STIPČEVIĆ, Augustin 52, 68, 83, 123,
171, 196, 302
ˇ
370
STIPČEVIĆ, Ennio 218, 288
STIPIŠIĆ, Jakov 123
STIPIŠIĆ, Ljupče 154
STIPKOVIĆ, Franko 302
STOICA, Petre 108
STOJANOV, Cvetan 113
STOJČIĆ, Josip 171
STOJČIĆ Z. Josip 171
STOJEVIĆ, Milorad 245, 290, 299
STOŠIĆ-PADOVAN, Nastja 171
STREZOVSKI, Jovan 52
STRGAČIĆ, Ante M. 123
STRIŽIĆ, Živko 178
STRNIŠA, Gregor 52
STUBLIJA, Želimir 221
STUCHL, Vladimir 109
STULLI, Bernard 85
STULLI (Stulić), Vlaho 58
SUIĆ, Mate 259, 283
SULEJMANI, Hivzi 68
SUPEK, Ivan 284
SUPEK-ZUPAN, Olga 212
SUPERVIELLE, Jules 109
SUŠAC, Gojko 231, 299
SUŠAC, Mate 171, 178, 235
SUVIN, Darko 85, 221
SVETINA, Ivo 324
SVILIČIĆ, Ante 8, 16, 22, 58, 68, 85, 178
SVILIČIĆ, Ognjen 300
SVOBODA, Jiœi V. 109
SYLVESTER, Santiago 250
SZABÓ, L™rinc 109
SZABOLCSKA, Mihály 109
ŠAGO, Frane 285, 331
ŠAKIR, AS-SEJJAB, Bedr (As-Sayyıb,
Badr Šıkir) 189
ŠALAMUN, Tomaž 52, 250
ŠANTIĆ, Slavko 52
ŠANTIĆ, Tomislav 261
ŠANJEK, Franjo 245, 262
ŠARIĆ, Ivan 259
ŠAWK†, Ahmed (Šawq{, Ahmad) 189
ŠČEGLOV, Jurij K. 27
ŠĆEPANOVIĆ, Branimir 178
ŠEGEDIN, Jasna 231
ŠEGEDIN, Petar 16, 68, 71, 235
ŠEGVIĆ, Neven 11
ŠEHOVIĆ, Feđa 22, 58, 68, 174, 178, 233,
235, 272, 301, 302
ŠEKLER, Bogdan 178
ŠELIGO, Rudi 251
ŠEŠELJ, Stjepan 58
ŠEVČUK, Valerij 113
ŠICEL, Miroslav 160, 184, 221
ŠIFLER-PREMEC, Ljerka 52, 184 vidi i:
SCHIFFLER, Ljerka
ŠIJAKOVIĆ, Miodrag B. 85, 86, 117, 245
ŠIJAN, Dane 52
ŠIKTANC, Karel 109
ŠIMAT BANOV, Ive 216
ŠIMIĆ, Antun Branko 11, 27, 68, 231
ŠIMIĆ, Stanislav 52, 86, 117, 171
ŠINKO, Đurđa 193
ŠIMUNDIĆ, Mate 86
ŠIMUNDIĆ, Slavko 284
ŠIMUNDŽA, Drago 245, 282, 284, 286,
310, 333
ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka 257, 289, 310
ŠIMUNOVIĆ, Dinko 9
ŠIMUNOVIĆ, Ivo 259, 284
ŠIPOVAC, Tomislav 53
ŠIVIC, Albin 68
ŠKARO, Jovica 171
ŠKERL, Ada 53
ŠKILJAN, Mladen 160
ŠKLOVSKI, Viktor Borisovič 27, 113
ŠKOVRLJ, Gordana 178, 235
ŠKOVRLJ, Ivan 171, 231, 245
ŠKRBIĆ, Milan 28
ŠKRINJARIĆ, Sunčana 235
ŠKUNCA, Mirjana 218, 288
ŠKURLA, Dubravko 50
ŠKURLA-ILIJIĆ, Verka 68
371
ŠKVORECKY, Josef 27
ŠLIVARIĆ, Aleksandar 23, 27, 86, 117
ŠNAJDER, Đuka 171
ŠNAJDER, Đuro 53
ŠOJAT, Olga 9
ŠOLC, Oto 53, 54, 86, 117
ŠOLJAN, Antun 54, 58, 68, 117
ŠONJE, Šimun 184, 245, 257
ŠOP, Antonija 231
ŠOP, Nikola 54, 58, 69, 231, 233
ŠOPOV, Aco 54
ŠOŠIĆ, Davor 221
ŠOTOLA, Jiœi 109
ŠOVAGOVIĆ, Fabijan 221
ŠPOLJAR, Krsto 54, 69, 178
ŠPRLJAN, Ivo 289
ŠPUR, Katja 54
ŠTAMBAK, Dinko 178, 179, 184, 193,
221, 233, 236, 257
ŠTAMBERGER, S. Silva 54
ŠTAMBUK, Drago 231
ŠTANCAR, Marijan 54
ŠTEFAN, Florika 69
ŠTENGER, Željko 299
ŠTUKA, Ivo 109
ŠUNDALIĆ, Zlata 310
ŠUPLINOVA, Evgenija 54
ŠUŠKO, Mario 299
ŠUVAR, Stipe 149
ŠVACOV, Vladan 154, 160,
ŠVARC, Evgenij 189
ŠVELEC, Franjo 86, 160, 161, 221, 245,
311, 333
TA’ABBATA ŠERREN, »Pritizlo«
(Ta’abbata Šarran) 189
TABAK, Josip 117
TADEJ, Vladimir 178
TADIJANOVIĆ, Dragutin 54, 86
TAIROV, Aleksandr Jakovljevič 22
TALAN, Nikica 257, 312, 328, 329
TAMIR, Zekkeria (Tımir, Zakariyı) 191
TANASKOVIĆ, Darko 149, 193
TANASKOVIĆ, Sana 54
TANER, Haldun 254
TANHOFER, Tomislav 22, 221
TANKRIÖVER, Hamdullah Suphi 255
TANSILLO, Luigi 109
TARDIEU, Jean 109
TARLE, Zvonko 184
TASIĆ, Dušan 217
TASSO, Torquato 109, 250
TAŠKOVSKI, Ljubiša 55
TATE, Allen 27
TAUFER, Veno 55, 250
TAVARES RODRIGUES, Urbano 326
TCHIVÉLA, Tchichellé (Čivela, Čičele)
255
TENREIRO, Francisco José 324
TEODORESCU, Virgil 109
TEŠIJA, Vladimir 232
TEŽAČKI, Biserka 299
THOMAS, Dylan 324
THOMAS, Ronald Stuart 324
TIMOTIJEVIĆ, Božidar 172
TINJANOV, Jurij Nikolajevič 27
TIŠMA, Aleksandar 178
TITOLIEN, Guy 109
TOLIĆ, Vjekoslava 172, 232
TOMAS, Valter 257, 290
TOMASOVIĆ, Mirko 27, 86, 116, 161,
185, 221, 222, 245, 246, 257, 289,
311, 324, 329, 333
TOMAŠEVIĆ, Boško 232
TOMČIĆ, Goranka 329
TOMČUK, Vladislav 232
TOMIČIĆ, Zlatko 55, 69, 86, 117, 302
TOMIĆ, Ante 301, 302
TOMIĆ, Radoslav 215, 262, 287
TOMIĆ-FIAMENGO, Đurđica 273 vidi i:
FIAMENGO, Đurđica
TOMMASEO, Nicolò 122
TOMOVIĆ, Mileta 250
TOMOVIĆ, Slobodan 55
´
372
TOMOZEI, Gheorghe 109
TOMŠIČ, Janez 196
TOPČIĆ, Zaim 69, 71
TORBARINA, Josip 161, 185
TORGA, Miguel 109
TORKAR, Edo 235
TORKAR, Igor 250
TÓTH, Árpád 109
TRAORÉ, Abdon, dit Diop (Traore, Abdu,
zvan Diop) 255
TRIBUSON, Goran 178
TRIFKOVIĆ, Risto 69, 86, 178, 185
TRIVUNAC, Rastislava 185
TROTTIER, Pierre 110
TUDOR, Ambroz 333
TUKIĆ, Ante 284
TURKALJ, Nenad 23, 218, 222
TZARA, Tristan 110
UDOVIČ, Jože 55
UGRINA, Jozo 196
UJDUROVIĆ, Aleksandar 172
UJEVIĆ, Augustin (Tin) 86, 117
UJEVIĆ, Ivan 232
UJEVIĆ, Jure 232
UJKANI, Qerim 55
ULLÁN, José-Miguel 324
UNAMUNO, Miguel de 110, 250, 282
UNGARETTI, Giuseppe 110, 324
URBAN, Janoš 55
URBANI, Umberto 86
USPENSKI, B. A. 27
UTAN, Tiberiu 110
VÁCI, Mihály 110
VALENT, Milko 299
VALERI, Diego 110
VALÉRY, Paul 110, 251
VALSECCHI, Marco 16
VAN ITALLIE, Jean Claude 189
VASCONCELOS, Mário Cesariny de 324
VASILEV, Jordan 117
VASILEVSKI, Georgi 153
VÁSQUEZ MONTALBÁN, Manuel 320
VAUPOTIĆ, Miroslav 86, 87
VEGRI, Saša 55, 250
VEKARIĆ, Živko 117
VERGILIJE MARON, Publije (Vergilius
Maro, Publius) 189, 250
VERIĆ-VOJT, Ivanka 117
VERLAINE, Paul 189
VIDAKOVIĆ, Josip 261
VIDAN, Ivo 246
VIDAS, Fedor 69
VIDMAR, Maja 324
VIDOVIĆ, Radovan 11, 23, 27, 28, 71, 87,
118, 123, 161, 179, 272
VIDOVIĆ, Veseljko 55, 87, 146, 153, 172,
232
VILAR, Jean 23
VILLENA, Luis Antonio de 324
VILOVIĆ, Tihomir 197
VINCENZI, Giuseppe Carlo 23
VINGRANOVSKI, Mikola 110
VINSKI, Ivo 197
VINSKI, Nina 161
VIPOTNIK, Cene 250
VISKOVIĆ, Nikola 118
VITEZ, Grigor 55, 56, 118, 172
VIVALDI, Cesare 110
VIVAS, Eliseo 27
VLADISLAVIĆ, Toni 56
VLADOVIĆ, Borben 299, 302
VLADOVIĆ-RELJA, Elžbieta 281, 290
VLAHOVIĆ, Ivo 178, 235, 236
VLAJKOVIĆ, Svetozar 178
VLAŠIĆ-GVOZDIĆ, Mila 56
VLATKOVIĆ, Frano 172, 232
VODANOVIĆ, Sergio 251
VOGRINC, Marijan 87
VOJINOVIĆ, Novica 9
VOLLARO, Saverio 110
VOLPONI, Paolo 110
VONČINA, Josip 161, 178, 185, 222
373
VONČINA, Nikola 311
VÖRÖSMARTY, Mihály 110
VOUK, Erika 325
VOZNESENSKI, Andrej Andrejevič 110
VRANDEČIĆ, Josip 212, 261
VRANJEŠ, Antun Mladen 172, 173, 232,
273
VRANJEŠEVIĆ, Jovan 179
VRATOVIĆ, Vladimir 222
VRBOVA, Alena 110
VRCAN, Srđan 123, 259
VRKIĆ, Jozo 87, 179
VRKLJAN, Irena 56
VUČETIĆ, Milenko 179
VUČETIĆ, Renato 288
VUČETIĆ, Šime 27, 56, 69, 87, 154, 161,
173, 185, 232
VUČETIĆ, Veljko 16, 17, 23, 58, 69, 70,
87, 145, 153, 173, 232, 235, 273, 300
VUČIĆEVIĆ, Stojan 56, 87, 88, 232
VUGA, Saša 70
VUJČIĆ, Borislav 232, 235, 302
VUJČIĆ-LASZOWSKI, Ivanka 70
VUJEVIĆ, Miroslav 261
VUJIČIĆ, Petar 257
VUKELIĆ- PUS, Zlatko 300
VUKOSAVLJEVIĆ, Slavko 56
VUKOVIĆ, Jasna Č. 233, 246
VUKOVIĆ, Siniša 290, 311
VUKOVIĆ, Voljena 331
VUKSAN-JANKOVIĆ, Jelisaveta 193
VULETIĆ, Anđelko 56, 70, 88, 300
VULIĆ, Sanja 283, 290, 333
VUTIMSKI, Aleksandar 110
VYHLÍIDAL, Oldœich 110
WADSACK, Herbert 110
WAIN, John 110
WALKER, Ted 110
WARREN, Robert Penn 118
WATSON, Wilfred 110
WEBB, Phyllis 110
WEBSTER, John 251
WEISS, Peter 189
WEISSENBORN, Hanns 110
WEÖRES, Sándor 111
WESKER, Arnold 113
WEYRAUCH, Wolfgang 111
WHITMAN, Walt 251, 325
WILDE, Oscar 111
WILKINSON, Anne 111
WILLIAMS, Tennessee 27
WILSON, Angus 113
WILSON, Edmund 27
WIMSATT, W. K. 27
WITKIEWICZ, Stanislaw Ignacy 23
WOJTYSZKO, Maciej 325
YACINE, Kateb 191
YEATS, William Butler 325
YILDIZ, Bekir 255
YOUNG, Andrew 325
ZADRO, Dean 300
ZAFRANOVIĆ, Lordan 176, 179
ZAGORAC, Ivan 56
ZAGORSKI, Cvetko 56
ZAINIĆ, Branko 179
ZAJC, Dane 56, 57, 251, 325
ZAKANJ, Antal (Zakany, Antal) 57
ZAND, Herbert 111
ZANINOVIĆ, Marin 259
ZANINOVIĆ, Mate 262
ZANKER, Arthur 111
ZANZOTTO, Andrea 325
ZARADIJA, Antonija 246
ZEBDI, Kamel 189
ZEKAN, Mate 259
ZEK† AB¯ Š˜D†, Ahmed (Abø-Šıd{,
Ahmad Zak{) 189
ZELENIKA, Zoran 300
ZELIĆ-BUČAN, Eta 9, 23
ZEMLJAR, Ante 70, 161
ZENGAL, Ivan 149
374
ZENKO, Franjo 246
ZIDAR, Pavle 70
ZIDIĆ, Igor 16, 57, 173, 246
ZIMA, Zdravko 246
ZLATAR, Andrea 246, 300, 333
ZLOBEC, Ciril 57
ZLOBEC, Jaša 251
ZLOBINA, Dina 111
ZOLNAIĆ, Ante 57, 88
ZORIĆ, Mate 311, 333
ZORIĆ, Šima 302
ZORIN, Aleksandar 111
ZUBAC, Pero 57
ZUPPA, Vjeran 88, 222
ZVJAGINCEVA, Vera 111
ŽAJA, Božidar 302
ŽANETIĆ, Ratimir 284
ŽANIĆ, Ivo 185
ŽARKOVIĆ A. H. (pseud.) 9
ŽDRALE, Radovan 179
ŽIVANČEVIĆ, Milorad 161
ŽIVANOV, Sava 9
ŽIŽIĆ, Bogdan 177, 179
ŽMEGAČ, Viktor 161
ŽODAN, Branka 193
ŽOLKOVSKI, A. 27
ŽUPANOVIĆ, Lovro 333
ŽUPANOVIĆ, Šime 285
ŽUŽUL-MARINKOVIĆ, Ante 173
KAZALO PREVODITELJA, PRIREĐIVAČA, AUTORA PREPJEVA,
UREDNIKA
ANDREIS-MIJIĆ, Ljubica 21, 79,112, 115
ANZULOVIĆ, Neda 244
ALFIREVIĆ, Frano 110
ANGJELINOVIĆ, Danko 93, 98, 101, 106,
108
BABIĆ, Vanda 306
BAČIĆ, Arsen 192
BAČKI, Đuro 88-93, 96-98, 101, 103-106,
108, 109
BADURINA, Natka 253
BARAS, Frano 93, 111-113, 191, 193, 272
BARJAKTAREVIĆ, Fehim 187
BATUŠIĆ, Ivana 20
BATUŠIĆ, Nikola 22
BATUŠIĆ, Vlasta 18-20, 23
BEDENICKI, Juraj 113, 114
BELAVIĆ, Zlatna 113
BERIĆ, Dušan 121, 122
BLAŽINA, Dalibor 327
BORIĆ, Gojko 313
BOŽOVIĆ, Rade 186, 188, 191
BUČAN, Daniel 24, 26, 118, 185-188, 190,
191
BULAJIĆ, Stevan 175
BULAJIĆ, Veljko 175
BULJAN, Ana 24
BULJAN, Bogdan 219
BULJAN, Mirjana 26, 27
BURINA, Safet 46, 73, 146
BUZOV, Snježana 252
CANIĆ, Lela 113
CARIĆ, Marin 233
CETTINEO, Ante 90, 91, 94, 96, 99, 102,
104, 106-109
COCE, Ana 113
CRNKOVIĆ, Zlatko 113
CVIKO, Fazileta 253
CVITAN, Dalibor 25
CVITAN, Mirna 25
ČALE, Frano 89, 90, 98, 101, 104, 108,
109, 247, 248, 252
ČAR-DRNDA, Hatidža 252, 254, 255
ČERKEZ, Vladimir 97, 99, 100, 104, 111
ČIČIN-ŠAIN, Renata 9
ČOLIĆ, Ljiljana 190
ČOLAKOVIĆ, Enver 26, 88 -96, 98, 99,
101-110, 112, 116
ČULIĆ, Ćiro 31, 36, 41, 42, 45, 50, 56-58,
60, 67, 112, 113
DABO, Radoslav 37, 41, 45, 46, 50, 52, 54,
55-57, 249-251, 313, 317, 324, 325
DELORKO, Olinko 110
376
DI BRUNO, Geronimo 175
DOBROVIĆ, Mirjana 189
DONAT, Branimir 24, 26, 27
DOUGLAS, Felicity 19
DUMANČIĆ, Dragutin 248, 249
DURAKU, Nebil 62
ĐULIZAREVIĆ-SIMIĆ, Aiša 190
ĐURĐEVIĆ, Miloš 291-300, 314
ELAQAD, Hišam S. A. 253
ELIMOVA, Elena 169
ELJDUPOVIĆ, Liljana 190
FABRIO, Nedjeljko 89, 92, 99-102, 107,
108, 110, 187, 192
FILAN, Kerima 251, 252
FILIPI, Goran 227, 326
FILIPPI, Živan 284
FLAKER, Aleksandar 88, 93, 98-101, 103-
105, 108-110, 112-114
FLAKER, Vida 20, 21, 111
FOTEZ, Marko 57, 58, 173
GAMULIN, Grgo 103
GASHI, Mirko 31, 33, 46, 48
GERIĆ, Vladimir 88, 98, 105, 107, 110
GLAVIČIĆ, Branimir 113,169, 176, 236,
240
GOLOB, Zvonimir 95, 106
GORJAN, Zlatko 90, 91, 94-97, 99, 106,
107, 111
GORTAN, Veljko 8
GOSTL, Igor 25
GRAČAN, Giga 18-22, 24, 158, 189, 325
GRČIĆ, Marko 111
GRIN, Dalia 20
GRLIĆ, Danko 9, 112
GRUBIĆ, Meri 314
GUSIĆ, Ana 18-23, 25, 191
HABAZIN, Anđelko 113
HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija 253
HAJDAR, Zeid 111
HIDŽA, Đuro 189, 250
HORVAT, Joža 7
IVANČEVIĆ, Milica 190
IVANIŠEVIĆ, Drago 20, 49, 77, 89, 94,
110, 146
IVANOFF, Nicola 10
IVANOVSKA, Nada 29, 30, 39-41, 45, 49,
52, 54, 55
IVIĆ, Katarina 27
IVIR, Vladimir 27
IVŠIĆ, Radovan 189
JELASKA, Ante 19
JELENOVIĆ, Ive 72
JELIČIĆ, Živko 29
JELIĆ, Jordan 246, 250, 312, 313
JEŽIĆ, Slavko 89, 94, 101, 105
JIRSAK, Mirko 25- 27, 94, 97- 99, 101,
104, 107-110, 115
JOVANOVIĆ, Miloš 11
JOVANOVIĆ, Mirka 191
JUN-BRODA, Ina 91
JURKIĆ-ŠUNJIĆ, Mira 18-21, 93, 101,
111, 112
KALENIĆ, Vatroslav 57
KALOĐERA, Palma 189
KAPURAL, Vjekoslav 189
KARPATSKY, Dušan 19-22
KAŠTELAN, Jure 189
KERVESHI, Muhamed 40
KESIĆ, Branka 117
KIRIGIN, Branko 193
KNEŽEVIĆ, Snješka 24
KOLUMBIĆ, Nikica 169, 233, 245
KOMBOL, Mihovil 88
KORKUT, Besim 188
KOŠTRE, Anton 231, 233, 253
377
KOVAČEVIĆ, Ešref 251, 253
KUDRJAVCEV, Anatolij 251
KUKOLJA, Božo 88-102, 105-110
LADAN, Danka 26
LADAN, Tomislav 89, 90, 93-96, 99-101
LAHMAN, Nada 24,26
LALIN, Tomislav 215
LISICA, Branko 260
LISICKY, Lidija 27
LONČAR, Milenko 223, 224
LOVRIĆ, Pavel 109
LUČIN, Bratislav 236, 282, 295
LJUBETIĆ, Jerko 152, 251, 253, 323, 325,
326, 330
LJUBIBRATIĆ, M. 188
MACHIEDO, Mladen 89, 92, 98, 103, 104,
110
MACHIEDO, Višnja 18, 21, 251, 327
MALINAR, Smiljka 237
MANDIĆ, Igor 7, 24, 113
MANDŽO, Miljenko 307
MARAS, Mate 251, 325
MARČEC, Vesna 117
MAROEVIĆ, Tonko 88, 233, 243, 314,
326
MARULIĆ, Marko 295
MARUNA, Boris 312-316, 320-324, 328
MAŠIĆ, Muhamed Seid 187, 188
MATVEJEVIĆ, Predrag 77
MEKULI, Hasan 64
MEKULI, Esad 31, 37-39, 45, 46, 50, 55
MESARIĆ, Ranka 193
MIFKA, Ljerka 24, 25
MIJIĆ, Vesna 111
MILIĆEVIĆ, Nikola 88, 91-93, 95-101,
105, 108-110, 189, 249, 325
MILOŠEVIĆ, Miloš 236
MIOČ, Petar 312, 316, 318, 325
MIRENIĆ, Jasenka 25
MITREV, Dimitar 79
MOROVIĆ, Hrvoje 57, 193, 195
MRKONJIĆ, Zvonimir 10, 18, 24, 90-93,
95-101, 104, 105, 107, 109, 111-114,
115
MUŽINA, Matej 112
NAMETAK, Fehim 254, 255
NENADIĆ, Milan 247
NIMIRA, Marin 271
NOVAK, Marijan 111
NOVAKOVA, Vanda 249
NOVAKOVIĆ, Anđelko 311
OBRADOVIĆ, Nadežda 251-255
OKIĆ, M. T. 186
OPAČIĆ, Petar 251, 313-325, 328
PALJETAK, Anamarija 162, 247, 248, 250-
252, 256, 310, 315, 318, 321, 324, 325
PALJETAK, Luko 89, 90, 92-102, 104-108,
110, 111, 146, 189, 246-251, 256
PASINI, Uroš 253, 333
PATARČEC, Mihajlo 189
PAVIĆ, Svemir 249
PERILLO, Francesco Saverio 159
PERUČIĆ, Jasna 21, 88, 96, 101, 108, 110
PETLEVSKI, Sibila 247
PETRAK, Nikica 25
PETRÉ, Fran 79
PETRIĆ, Marinko 258
PETROVIĆ, Aleksandar S. 192
PIVČEVIĆ, Edo 261
PODRIMJA, Ali 145
POPOVIĆ, Gordana V. 255
POPOVIĆ, Vladimir 79
POSEDEL, Josip 260
POTOKAR, Tone 20
PRENDIVOJ, Karlo 255
PRICA, Čedo 98
PRIŠLIN-PLANINC, Jadranka 246
PURATIĆ, Željko, 212, 250
378
QUIEN, Kruno 104, 116
RADOŠEVIĆ, Jasenka 18, 20, 22, 25, 101,
105, 106
RAOS, Predrag 311, 312
RAVLIĆ, Jakša 7
RICOV, Joja 88-95, 98, 100- 108, 110, 116,
249, 312-315, 317, 319-325, 327
RISMONDO, Vladimir st. 26, 122, 145,
161
ROTHE, Hans 290
ROŽMAN, Marin 256
RUNTIĆ, Ivo 247
SABLJAK, Tomislav 18-22, 24, 27, 89, 92,
94, 97, 100, 101, 106, 108, 111, 114,
117, 118, 272
SANADER, Ivo 305
SEITZ, Franjo 15
SEKULIĆ, Ljerka 24
SENEČIĆ, Geno 21
SEPČIĆ, Višnja 26
SEVER, Josip 100
SHITA, Vehap 62, 64, 66, 67
SIMEON, Ana 252, 254
SIMIĆ, Vojislav 185-191
SLADE-ŠILOVIĆ, Mirko 257
SLAVIČEK, Milivoj 67
SMERDEL, Ton 24
SMILJANIĆ-ĐIKIĆ, Vojka 187, 190
SMODLAKA, Ljiljana 195
SRDANOVIĆ, Tomislav 249
SREMEC, Rudolf 54
STAMAĆ, Ante 189, 251, 305
STAMAĆ, Truda 27, 189
STEFANOVIĆ, Ljubo 251
STEFANOVIĆ-ČIČANOVIĆ, Nevena 192
STIPČEVIĆ, Augustin 49, 145
STROZZI, Tito 19, 111
SULEJMANI, Hivzi 68
SUŠKO, Mario 18, 20, 21, 25, 26
SUVIN, Darko 19
ŠABANOVIĆ, Hazim 192
ŠAFRANEK, Ingrid 24
ŠAMIĆ, Jasna 252
ŠEGEDIN, Traute 9, 112, 113,
ŠIMIĆ, Stanislav 90, 91, 93, 96, 98, 105,
106
ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka 249, 253
ŠIMUNOVIĆ, Andrijana 24
ŠIMUNDIĆ, Mate 26, 36, 37, 41, 42, 45,
58, 62, 64, 68, 70
ŠINKO, Đurđa 152, 187
ŠKARIČIĆ, Željka 255
ŠKILJAN, Alka 189
ŠKILJAN, Dubravko 256
ŠKOMRLJ, Marko 27
ŠOLC, Oto 89-92, 94-97, 99, 104, 107, 111,
112
ŠOLJAN, Nada 21, 189
ŠOP, Nikola 244
ŠTAMBAK, Dinko 251
ŠTAMBUK, Drago 247, 274
TALAN, Nikica 247, 249, 250, 254, 312-
324, 326, 328
TANASKOVIĆ, Darko 149, 187-192
TANOCKI, Davor 326
TOLIĆ, Benjamin 255
TOLJ, Ivan 249
TOMASOVIĆ, Mirko 88, 104, 250, 307,
308, 311, 318, 324, 329
TOMČIĆ, Goranka 326, 329
TOMIČIĆ, Zlatko 29, 30, 39-41, 45, 49, 52,
54, 55
TRBOJEVIĆ, B. 112
UJEVIĆ, Augustin (Tin) 113
URSU, Ileana 247
VEKARIĆ, Mihaela 189
VEKARIĆ, Živko 90, 94, 98, 101, 106, 189
VELEBIT, Josip 112
379
VERIĆ-VOJT, Ivanka 89-91, 93, 95, 96,
99-102, 104, 106, 110, 112, 113, 115,
117
VIDAKOVIĆ, Sanja 191
VIDAN, Ivo 8
VIDOVIĆ, Radovan 25
VISKOVIĆ, Nikola 102, 112, 282
VITEZ, Grigor 7, 31, 45, 90, 97, 98, 100,
104
VLAŠIĆ-GVOZDIĆ, Mila 40, 43, 45, 48,
53-55, 60, 66
VODOPIVEC, Frano 54
VRKLJAN, Zlatan 337
VUČETIĆ, Jasna 114
VUČETIĆ, Paško 338
VUČETIĆ, Renato 338
VUČETIĆ, Šime 79
VUJANIĆ, Mirjana 319
VUJIČIĆ, Petar 252
VUJNOVIĆ, Nikša 258
VULETIĆ, Marin 118
ZAGORSKI, Cvetko 50
ZDUNIĆ, Petar 25
ZOLNAIĆ, Ante 32, 55, 57
ŽEPIĆ, Stanko 27
ŽIVANOVIĆ, Đorđe 189
ŽIVKOVIĆ-KULJIŠ, Loren 338
ŽIŽOVIĆ, Aleksandar 195
ŽODAN, Branka 188
ŽUVELA, Gorki 338
380
KAZALO OSOBA IZ NASLOVA ČLANAKA
ABRAMIĆ, Mihovil 215
AGASSI, Antonella 302
ALBEE, Edward 22
ALBERTI, Matija (Matulić) 23
ALBERTI, Rafael 327
ALEARDI, Lodovico 179
ALEGRE, Manuela de 328
ALEKSANDAR III., Veliki 122, 327
ALEŠI, Andrija 151, 197, 204
AL-HAK†M, Tawf{q 113
ALMEIDA, Manuel Antônio de 117
ALVAREZ, Jose Maria 328
ANČIĆ, Mladen 330
ANDRADE, Eugénio de 316, 328
ANDREIS, Franjo Trankvil 179, 240
ANDRIĆ GUDŽULIĆ, Mirko 179
ANDRIĆ, Ivo 75
ANDRIĆ, Stanko 308
ANGELI RADOVANI, Frano Branislav
(Frano Branko) 116
ANGJELINOVIĆ, Danko 29
ANOUILH, Jean 221, 255
ANTOLJAK, Stjepan 119
APOLLINAIRE, Guillaume 296
ARAGÂO, António 328
ARALICA, Ivan 240
ARAMBAŠIN, Nella 287
ARISTOTEL (Aristoteles) 8, 271
ARTAUD, Antonin 288
ASSIS, Joaquim Maria Machado de 117
ASTURIAS, Miguel Angel 256
AUDEN, Wystan Hugh 117, 193, 328
AUGUBIO, Ivan (Battista) de 193, 203
AUSLÄNDER, Rose 326
AVIROVIĆ, Ljiljana 309
AVRAMOVA, Borka 16
AZEVEDO, Aluísio 117
BABELJ, Isak 267 (portr.)
BABIĆ, Ivo 259
BABIĆ, Ljubo 155
BACALJA, Robert 307
BAČIĆ, Živko 152
BAHR, Hermann 255
BAJAMONTI, Ante (Antonio) 195
BAJAMONTI, Julije 72, 81, 183, 195, 217,
333
BALAŠEVIĆ, Đorđe 166
BALOTA, Mate (tj. Mirković, Mijo) 238
BAKARIĆ, Tomislav 84
BANOVIĆ, Strahinja 71
BARAC, Antun 72, 86, 182
BARAKOVIĆ, Juraj 72, 180, 245
BARBARO, Paolo 327
BARIČEVIĆ, Marina 215
BARKOVIĆ, Josip 74, 79
381
BARNATÁN, Marcos Ricardo 328
BARRAULT, Jean Louis 326
BARTULICA, Milostislav 77
BASSANO, Leandro 13
BAŠIĆ, Petar 290
BAUDELAIRE, Charles 192
BAUMANN, Winfried 246
BAVČEVIĆ, Branko 305
BECQUER, Gustav Adolf 321
BEDRICA, Mate 128
BEGO, Marin 76
BEGOVIĆ, Desa 233
BEGOVIĆ, Milan 157, 183, 242, 301
BELAMARIĆ, Igor 285
BELAMARIĆ, Neven 342
BELAN, Branko 83
BELLINTANI, Umberto 327
BELLUCCI, Antonio 12
BÉNÉ, Charles 340
BENEŠIĆ, Damjan 237, 240
BENEŠIĆ, Julije 159
BENETOVIĆ, Martin 155, 156
BENIĆ, Gordana 307
BENVIN, Anton 340 (fotogr.)
BENZON, Stjepan 166
BERETIN, Mate 80
BERITIĆ, Lukša 11
BERITIĆ, Nada 333
BERKET, Marin 340 (fotogr.)
BERLINCIONI, Maurizio 288
BERTAPELLA, Pavao 213
BERZOVIĆ, Francisco 326
BETJEMAN, John 328
BETTIZA, Enzo 327
BEZIĆ, Zvonimir 200
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka 212
BIFFEL, Josip 288
BILANDŽIĆ, Dušan 331
BILETIĆ, Boris 310
BINTLIFF, John 259
BLACK, R. 130
BLAŽ JURJEV TROGIRANIN 12, 214
BLAŽINA, Dalibor 327
BLOK, Aleksandr Aleksandrovič 116, 296
BODINI, Vittorio 327
BODULIĆ, Veljko 216
BOGDANOV, Vaso 122
BOGIŠIĆ, Baltazar (Bogišić, Baldo, Valta-
zar) 119, 122, 261
BOGLIĆ, Antun R. 31, 84
BOGOVIĆ, Mirko 182
BOILEAU, Nicolas 329
BOKSHI, Besim 62
BÖLL, Heinrich 256
BOMBARDELLI, Silvije 18, 23, 204, 211,
218, 269, 270
BONAČIĆ -DORIĆ, Lucas 326
BOND, James 25
BORDONE, Paris 12
BORELLI VRANSKI, Andrija 119
BORGES, Jorge Luis 327
BORIĆ, Vicente 326
BOROZAN, Braslav 134, 143
BOSCHINI, Marco 13
BOŠKOVIĆ, Anica 72
BOŠKOVIĆ, Baro 72
BOŠKOVIĆ, Ivan J. 311
BOŠKOVIĆ, Ruđer 72
BOŠKOVIĆ-STULLI, Maja 28
BOŠNJAK, Branko 8
BOTIĆ, Luka 72, 84, 241
BOTTERI, Josip 291
BOTTERI-DINI, Josip 153
BOŽIČEVIĆ NATALIS, Frano 72
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Danica 333
BOŽIĆ, Mirko 184, 194, 220, 243
BRAJKOV, Mihoje 12
BRAQUE, Georges 291
BRATANIĆ, Jakov 14
BRATULIĆ, Josip 340 (fotogr.)
BRAUDEL, Fernand 331
BRECHT, Bertolt 19, 115
BREKALO, Jugo 87
BREKER, Arno 215
382
BREŠAN, Ivo 220, 246, 306
BREZOVAČKI, Tito (Tituš) 157, 160
BRITVIĆ, Drago 166
BRJUSOV, Valerij Jakovlevič 116
BROZ, Josip Tito 149, 193, 194, 195, 197,
198, 201, 203
BRLIĆ, Ivan 72
BROOK, Peter 22
BROWN, Alec 116
BRUSINA, Spiridon (Špiro) 10
BUDEŠA, Jakov 215
BUDISLAVIĆ, Toma Natalis 240
BUENAVENTURA, Ramon 328
BUFALIS, Jerolim (Girolamo Buffalis)
151
BUIĆ, Jagoda 15
BUKARICA, Miljenko 81
BULAT, Gajo 195
BULATOVIĆ, Miodrag 82
BULIĆ, Frane 258, 259, 261, 269
BULIMBAŠIĆ, Ivan 152
BULJEVIĆ, Zvonimir 238, 262
BULJUBAŠIĆ-CELIĆ, Ivan 198 (auto-
portr.)
BUNIĆ, Jakov 239, 242
BUNIĆ VUČIĆ, Dživo 245
BUNK, Rudolf 16, 152, 287
BURIĆ, Lovro 264 (portr.)
BURIĆ, Marijan 154
BUZOLIĆ, Stjepan 290
BYRON, George Gordon 256
CAEIRO, Alberto (heteronim za Pessoa
Fernanda...) 257
CALBO, Giovan Batista 342
CALVINO, Italo 115, 327
CAMBI, Nenad 340 (fotogr.)
CAMPANA, Dino 327
CAMPOS, Alvaro de (heteronim za Pessoa
Fernanda....) 257
CAMUS, Albert 18
CAPOGROSSO-KAVANJIN, Vicko (Vinko)
28, 78
CARIĆ, Juraj 262
CARLINI (rođ. Fanfogna-Garagnin, Car-
melita) 264
CARLOS, Papiniano 329
CARNEO, Antonio 215
CARNERO, Guillermo 328
CARRARA, Špiro 265 (portr.)
CARTER, Frank 259
CARVALHO, R. de 328
CASTELLO-BRANCO, João Roiz de 329
CAVALINI, Ivano 288
CERGOLY SERINI, Carolus Luigi 327
CERINEO, obitelj 124
CÉSAIRE, Aimé 115
CESAREC, August 240
CESARIĆ, Dobriša 81,180, 183, 184
CETTINEO, Ante 74, 77, 84, 181, 243
CHESTERTON, Gilbert Keith 27
CICCARELLI, Andrija 121
CINATTI, Ruy 329
CIORAN, Emile Michel 192
COCHOFEL, J. J. 328
COLERIDGE, Samuel Taylor 161
COLOMBI GUIDOTTI, Mario 89
CONCINA, Giacomo de 260
CONRAD, Joseph 193
CONTI, Bernardino dei 13
CORTELAZZO, Manlio 23
CRIJEVIĆ, Ilija (Aelius Lampridius Cervi-
nus) 236, 240, 242
CRIJEVIĆ, Ludovik Tuberton 331
CRIVELLI, Carlo 13
CRIVELLI, Vittorio 151
CROATTO, Skolastika 265 (portr.)
CROCE, Benedetto 282
CSONTVÁRY v. KOSZTKA, Mihály
CSUKA, Zoltan 115
CVIIĆ, Vlaho 10
CVITANIĆ, Antun 120, 284
ČALE, Frano 73, 86
ČAPEK, Karel 117
383
ČEDOMIL, Jakša pseud. v. ČUKA Jakov
ČEHOV, Anton Pavlovič 22
ČERINA, Vladimir 86, 180, 182
ČESMIČKI, Ivan (Janus Pannonius) 214,
222, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 260
ČOLAK, Nikola 120
ČORAK, Danilo 142
ČORAK, Željka 259
ČORALIĆ, Lovorka 330, 332
ČRNJA, Zvane 180
ČUBELIĆ, Tvrtko 162
ČUDINA, Marija 74
ČUKA, Jakov 81, 240
ČULIĆ, Ćiro 306, 307
ČULIĆ, Hrvoje 244, 308, 310
ČULINOVIĆ, Ferdo 121
ČVRLJAK, Krešimir 282
ĆIPIKO, Ivo 129
ĆOPIĆ, Branko 74, 75, 76, 78
ĆOSIĆ, Dobrica 75, 81
ĆULINOVIĆ, Juraj (Giorgio Schiavone)
13
DANDOLO Vincenzo 260
DANTE ALIGHIERI 87, 116, 118, 179,
329, 340
DARWIN, Charles 10
DAUTBEGOVIĆ, Jozefina 305
DAVIČO, Oskar 77, 83
DAVID, Jacques-Louis 255
DAVIDOVIĆ, Ljubomir (Ljubo) 121
DAVIE, Donald 328
DAVIES, Robertson 326
DEČAK, Mirko 156
DEDIĆ, Arsen 166
DELIĆ, Mirko 303
DELLA BELLA, Ardelio 211, 213, 237,
245
DELONGA, Vedrana 329
DELORKO, Olinko 28, 184, 238
DEMETER, Dimitrija 84, 154, 160, 185
DEMETZ, Peter 257
DEMOVIĆ, Miho 333
DEPIERRIS, Jean Louis 193
DEROSSI, Julije 290
DEROSSI, Zlata 290
DESNICA, Vladan 75, 82, 85
DESPOT, Ivan 222, 244
DESPOTOVIĆ, Milijan 255
DEŠKOVIĆ, Branislav 14, 15, 135, 152
DEVETAK, Zdravko 285
DEŽMAN, Milivoj 132 (karik.)
DIANA, Srećko 281, 292, 304, 305, 308,
309
DILICH, Wilhelm 335
DIMITROVA, Blaga 113
DIODOR SICILSKI 258
DIONISIO, Mario 328
DISOPRA, Nikola 77, 83
DIVNIĆ, Frano (Difnico, Difnik, Diphnico
Franciscus) 121, 261
DIZDAR, Mak 185
DMITAR, Zvonimir, hrv. kralj 120, 122
DOBROVIĆ, Juraj 16
DOLCI, Danilo 192
DOMANČIĆ, Davor 285, 286
DOMIĆ, Svetozar 16
DOMINIS, Marko Antun de (Markantun,
Marko Antonije) 118
DOMINIS, Petar121
DOMJANIĆ, Dragutin 81, 299
DOMNJAK, Božo 236
DONADINI, Ulderiko 73, 76, 158
DONČEVIĆ, Ivan 75, 83, 182
DONIZETTI, Gaetano 322
DOS PASSOS, John 114
DOSTOJEVSKI, Fjodor Mihajlovič 18, 26,
72, 256
DOUGLAS, Felicity 19
DOUGLAS, Keith 328
DRAGOJEVIĆ, Danijel 74, 304
DRAGOJEVIĆ, Ivan 76, 87
384
DRAGOŠIĆ, Higin 309
DRAINAC, Rade 78, 79, 80, 86
DRAŽIĆ, Ivan 309
DRYDEN, John 115
DRŽIĆ, Marin 20, 72, 77, 78, 79, 85, 133,
141, 145, 154, 180, 184, 238, 243, 306
DUDIĆ, Andrija 212
DUHOVIĆ, Radoslav 216, 287
DUJIĆ, Andrija 9
DUKIĆ, Davor 306
DUKNOVIĆ, Ivan 12, 13
DULUD, Michel 22
DUPLANČIĆ, Ante 166
DVORNIK, Boris 295
DVORNIK, Francis 330, 339
DŽADŽIĆ, Petar 83
DŽUNIĆ, Slobodan 80
ĐURĐEVIĆ, Miloš 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300
ĐUROVIĆ, Žarko 85
EINSTEIN, Albert 138
EISENSTEIN, S. M. (EJZENŠTEJN, Sergej
Mihajlovič) 17
EL HAKIM, Taufik v. AL HAK†M, Tawf{q
ELIOT, Thomas Stearns 117, 328
EMPSON, William 328
ENGELS, Friedrich 8
ENZENSBERGER, Hans Magnus 256
EPRON-DENEGRI, Madeleine 141, 142
ERCEG, Heni 239
ERCEGOVIĆ, Ante 10
ETEROVIĆ, Ramon Dias 326
EVANS, Paul 328
EVLIJA ČELEBI 192
FABRIO, Nedjeljko 237
FAFE, J. F. 329
FAINLIGHT, Ruth 256
FALIŠEVIĆ, Dunja 290, 308
FANCEV, Franjo 289
FARČIĆ, Tatjana 270
FEIJÓ, Alvaro 316, 328
FELDMAN, Miroslav 155, 161
FELLER, Eugen 15
FELTIN, Marie Claire 306
FERLUGA-PETRONIO, Fedora 304
FERNANDEZ, Luis 324
FERREIRA, David Mourão v. MOURÃO-
FERREIRA, David
FERRI, obitelj iz Trpnja 14, 144
FIAMENGO, Jakša 166, 305, 308
FICHTE, Johan Gottlieb 8
FIEDLER, L. 269
FILIPOVIĆ, Rasim 157
FINCI, Eli 150
FISKOVIĆ, Cvito 14, 144, 153, 259, 281,
285, 286, 296
FISKOVIĆ, Igor 213, 285, 286
FLORSCHÜTZ, Josip 289
FONTEBASSO, Francesco 13
FORETIĆ, Vinko 331
FORK, Josip 310
FORTINI, Franco 327
FORTIS, Alberto 122, 123, 192, 196, 331,
333
FORTUNAT, Venancije (Venantius Hono-
rius Clementianus Fortunatus) 241
FOSCARI, Francesco 334
FOSCOLO, Leonardo 335
FOSCOLO, Ugo 255
FOTEZ, Marko 219, 342 (fotogr.)
FRANCESCO DA PONTE 12
FRANČIĆ, Vilim 23
FRANGEŠ, Ivo 71, 118
FRANIČEVIĆ, Marin 74, 78, 80, 181, 182
FRANIČEVIĆ PLOČAR, Jure 74, 79, 8